Police Bhavan Kalaburagi

Police Bhavan Kalaburagi

Wednesday, November 30, 2011

Raichur District Reported Crimes

ªÀgÀ¢AiÀiÁzÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ:  

¢.29-11-2011 gÀAzÀÄ gÁwæ 11-00 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ ¹gÀªÁgÀ-PÀ«vÁ¼À ªÀÄÄRågÀ¸ÉÛAiÀÄ°è ¹gÀªÁgÀzÀ CªÀÄgÀ¯ÁqÀÓ ºÀwÛgÀ AiÀiÁªÀÅzÉÆà C¥ÀjavÀ ªÁºÀ£ÀzÀ ZÁ®PÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß CwªÉÃUÀªÁV C®PÀëvÀ£ÀÀ¢AzÀ £ÀqɹPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ gÀ¸ÉÛAiÀÄ°è ºÉÆÃUÀÄwÛzÀÝ ¥ÁzÀZÁj gÀAUÀ£ÁxÀ¤UÉ lPÀÌgÀ PÉÆlÄÖ JgÀqÀÄ PÁ®ÄUÀ¼À vÉÆqÉAiÀÄ ªÉÄÃ¯É ºÁAiÀÄÄÝ ºÉÆÃVzÀÝjAzÀ ¨sÁj ¸ÀégÀÆ¥ÀzÀ gÀPÀÛ UÁAiÀÄUÀ¼ÁV gÀAUÀ£ÁxÀ EvÀ£ÀÄ ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ£É ªÁºÀ£À ZÁ®PÀ£ÀÄ ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß ¤°è¸ÀzÉ ºÉÆÃVgÀĪÀ §UÉÎ ¦ügÁå¢ ²æêÀÄw ¥ÁjeÁw UÀAqÀ gÀAUÀ£ÁxÀ ªÀAiÀÄB 42 ªÀµÀð eÁwB ªÉʵÀågÀÄ GB ªÀÄ£ÉUÉ®¸À ¸ÁB ºÀgÀ« vÁB ªÀiÁ£À« gÀªÀgÀÄ PÉÆnÖgÀĪÀ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ ¹gÀªÁgÀ ¥ÉÆðøÀ oÁuÉAiÀÄ°è UÀÄ£Éß £ÀA. 199/2011 PÀ®AB 279, 304(J) L¦¹ 187 L.JA.« PÁAiÉÄÝ £ÉÃzÀÝÀgÀ ¥ÀæPÁgÀ ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

¢£ÁAPÀ 29-11-2011 gÀAzÀÄ ¨É½UÉÎ 9-00 UÀAmÉUÉ PÉAUÀ¯ï ¹ÃªÀiÁzÀ°ègÀĪÀ ±ÉÃR¥Àà EªÀgÀ PÉgÉAiÀÄ°è ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀ£À ªÀÄUÀ£ÁzÀ ªÀÄÄvÀÛ¥Àà 13ªÀµÀð FvÀ£ÀÄ ¥Áè¹àPï PÉÆqÀ¢AzÀ ¤ÃgÀÄ vÀÄA§®Ä ºÉÆÃzÁUÀ DPÀ¹äPÀªÁV PÁ®Ä eÁj PÉgÉAiÀÄ°è ©zÀÄÝ, ¤Ãj£À°è ªÀÄļÀÄV ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ CAvÁ ¦ügÁå¢ UÀAUÀ¥Àà vÀAzÉ ºÀ£ÀĪÀÄ¥Àà. 45ªÀµÀð, ªÀiÁ¢UÀ, PÀÆ°PÉ®¸À, ¸Á:ªÁåPÀgÀ£Á¼À vÁ: °AUÀ¸ÀÆÎgÀÄ gÀªÀgÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ ¹AzsÀ£ÀÆgÀ UÁæ«ÄÃt oÁuÉAiÀÄ°è AiÀÄÄ.r.Dgï. £ÀA. 38/2011 PÀ®A.174 ¹.Dgï.¦.¹. £ÉÃzÀÝgÀ°è zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

¢£ÁAPÀ: 02-11-2011 gÀAzÀÄ 17-00 UÀAmÉUÉ DgÉÆævÀgÁzÀ PÉ.²æäªÁ¸À gÁªï PÁ£ÀĪÀÄ°è PÁ¥ÉÆÃðgÉñÀ£ï ªÀĽUÉ ¸ÀASÉå:6-1-1471/3 UÀAUÁªÀw gÀ¸ÉÛ ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ .EªÀ£ÀÄ ¦ügÁå¢ U˸ïªÉÄùÛç vÀAzÉ £À©¸Á¨ï eÁ:45ªÀ,G: ªÀiÁgÁl ªÀåªÀ¸ÁÜ¥ÀPÀgÀÄ , ¸Á: ªÀÄ»§Æ¨ï PÁ¯ÉÆä ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ .gÀªÀjUÉ ¸ÀA§A¢ü¹zÀ mÁæöåPÀÖgï£ÀÄß PÀA¥À¤ ªÀ±À¥Àr¹PÉÆAqÀAvÉ w½¹ ¸ÀzÀj mÁæöåPÀÖgï£ÀÄß DgÉÆæAiÀÄÄ PÀ«ÄñÀ£ï ªÉÄÃ¯É ¨ÁrUÉ ¤ÃrzÀÄÝ EzÀ£ÀÄß ¦ügÁå¢ UÀÄwð¹ vÀ£ÀUÉ mÁæöåPÀÖgï ¨ÁrUÉAiÀÄ ºÀt ªÀÄvÀÄÛ PÀ«Ä±À£ï MAzÀÄ ®PÀë JA§vÀÄÛ ¸Á«gÀ ºÀt PÉÆqÀ¨ÉÃPÁAvÁ dUÀ¼À vÉUÉzÀÄ PÉʬÄAzÀ ºÉÆqɧqÉ ªÀiÁr CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÁrzÀÄÝ F §UÉÎ ¦ügÁå¢AiÀÄÄ oÁuÉAiÀÄ°è ¸À°è¹zÀ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ £ÀUÀgÀ oÁuÉAiÀÄ UÀÄ£Éß £ÀA. 202/11 PÀ®A. 150 , 324 , 504 , 506 , 420 R/W:149 IPC zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

¢:27-11-2005 gÀAzÀÄ ¦ügÁå¢ ²æêÀÄw ±ÀºÀ£Áeï¨ÉÃUÀA UÀAqÀ C£Àìgï¨ÁµÁ ªÀAiÀÄ:30ªÀ,G: ªÀÄ£ÉPÉ®¸À,¸Á:§¼Áîj ºÁ.ªÀ: PÀ£ÁðlPÀ ¥Áè¹ÖPï ¥sÁåPÀÖj ªÀÄ»§Æ¨ï PÁ¯ÉÆä ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ EªÀgÀÄ DgÉÆæ ©.C£Àìgï¨ÁµÁ vÀAzÉ ©.±ÉÃPï ªÀ°¸Á¨ï ¸Á;¨sÀUÁÝzïªÀÄAf¯ï ¥Áèmï £ÀA.84 ªÁqïð £ÀA.25, 02 £Éà PÁæ¸ï dAiÀÄ£ÀUÀgÀ PÀAmÉÆãïªÉÄAmï §¼Áîj ºÁUÀÆ EvÀgÉ 09 d£ÀgÀÄ J®ègÀÆ ¸Á: §¼Áîj EªÀgÀ ¥ÉÊQ DgÉÆæ 1 C£Àégï ¨sÁµÁ EvÀ£ÉÆA¢UÉ ®UÀߪÁVzÀÄÝ ®UÀßzÀ ¸ÀªÀÄAiÀÄzÀ°è 1,10,000/- gÀÆ. ªÀgÀzÀQëuÉ ,16 vÉÆ¯É §AUÁgÀ MAzÀÄ ¥À®ìgï ªÉÆÃlgï ¸ÉÊPÀ¯ï ªÀÄvÀÄÛ ¥sÀ¤ðZÀgï PÉÆnÖzÀzÀÄ EgÀÄvÀÛzÉ. FUÀ ¦üAiÀiÁð¢UÉ MAzÀÄ UÀAqÀÄ ªÀÄUÀĪÁVzÀÄÝ £ÀAvÀgÀ DgÉÆævÀgÀÄ ¦üAiÀiÁð¢UÉ ªÀgÀzÀQëuÉAiÀÄ ¸À®ÄªÁV ºÉÆqɧqÉ ªÀiÁrzÀÄÝ »A¸É vÁ¼À¯ÁgÀzÉà vÀªÀgÀÄ ªÀÄ£É ¸ÉÃjzÀÄÝ UÀAqÀ ªÉÄÃ¯É fêÀ£ÁA±ÀPÁÌV zÁªÉ ªÀiÁr wAUÀ½UÉ 2,500/- gÀÆ. PÉÆqÀ®Ä £ÁåAiÀiÁ®AiÀÄ DzÉñÀ ªÀiÁrzÀÄÝ £ÀAvÀgÀ DgÉÆæ 01 FvÀ£ÀÄ ¢:31-12-2010 gÀAzÀÄ vÀ£Àß ºÉAqÀwAiÉÆA¢UÉ ZÉ£ÁßV ¸ÀA¸ÁgÀ ªÀiÁqÀĪÀzÁV £ÀA©¹ £ÁåAiÀiÁ®AiÀÄzÀ°è gÁfAiÀiÁV 8 wAUÀ¼ÀÄ ¸ÀA¸ÁgÀ ¸ÀjAiÀiÁV ªÀiÁr £ÀAvÀgÀ DgÉÆævÀgÀÄ ªÀgÀzÀQëuÉ ¸À®ÄªÁV ºÉÆqɧqÉ ªÀiÁr vÀªÀgÀÄ ªÀÄ£ÉUÉ PÀ½¹zÀÄÝ ¢:01-11-2011 gÀAzÀÄ ¸ÁAiÀÄAPÁ® 5-00 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ ¹AzsÀ£ÀÆgÀ°è vÀ£Àß vÀªÀgÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀÄ ªÀÄÄAzÉ PÀĽvÀPÉÆAqÁUÀ DgÉÆævÀgÀÄ §AzÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠸ÀAUÀqÀ dUÀ¼À vÉUÉzÀÄ ªÀgÀzÀQëuÉ AiÀiÁPÀ vÀA¢®è CAvÁ ºÉÆqɧqÉ ªÀiÁr fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQ ºÉÆÃVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ CAvÁ ªÀÄÄAvÁV EzÀÝ SÁ¸ÀV ¦üAiÀiÁ𢠪ÉÄðAzÀ ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ £ÀUÀgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 203/11 PÀ®A.498(J),506,504,149 ,150 L¦¹ ºÁUÀÆ PÀ®A.3 , 4 ªÀ.¤ PÁAiÉÄÝ CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ .


 

¢£ÁAPÀ: 30-11-2011 gÀAzÀÄ ¨É½UÉÎ 0900 UÀAmÉUÉ, ¦üAiÀiÁ𢠲æà F.¥Àæ¸Ázï vÀAzÉ: PÀȵÀÚ, 40ªÀµÀð, PÀªÀiÁä, MPÀÄÌvÀ£À, ¸Á: ºÀÆ«£ÀqÉV PÁåA¥ï, FvÀ£À aPÀÌ¥Àà£À ªÀÄUÀ¼ÁzÀ ²æêÀÄw vÀļÀ¹ gÀvÀß FPÉAiÀÄÄ vÀªÀÄä ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è PÀ¸ÀªÀ£ÀÄß ºÉÆqÉAiÀÄÄwÛzÁÝUÀ, DPÉAiÀÄ §®UÉÊ GAUÀÄgÀ ¨ÉgÀ½UÉ ºÁªÀÅ PÀaÑzÀÝjAzÀ E¯ÁdÄ PÀÄjvÀÄ zÉêÀzÀÄUÀð ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæUÉ ¸ÉÃjPÉ ªÀiÁr, £ÀAvÀgÀ ºÉaÑ£À E¯ÁdÄ PÀÄjvÀÄ gÁAiÀÄZÀÆjUÉ PÀgÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃUÀĪÀ ªÀiÁUÀðzÀ°è zÉêÀzÀÄUÀð J¦JA¹ ªÀÄÄAzÀÄUÀqÉ ¨É½UÉÎ 10.00 UÀAmÉUÉ ªÀÄÈvÀ ¥ÀnÖzÀÄÝ, ªÀÄÈvÀ¼À ¸Á«£À°è AiÀiÁªÀ ¸ÀA±ÀAiÀÄ«gÀĪÀÅ¢®è CAvÁ ¦üAiÀiÁ𢠥Àæ¸ÁzÀ gÀªÀgÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ zÉêÀzÀÄUÀð ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è AiÀÄÄ.r.Dgï. £ÀA. 38/2011 PÀ®A 174 ¹ Dgï ¦ ¹ £ÉÃzÀÝgÀ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

¢£ÁAPÀ:30-11-2011 gÀAzÀÄ ¨É¼ÀV£À eÁªÀ ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ G¥ÁàgïªÁrAiÀÄ°è ¦üAiÀiÁð¢ zÉêÀªÀÄä UÀAqÀ FgÀ¥Àà zÁ¸Àgï,ªÀAiÀÄ:50ªÀ,eÁ:UÉÆ®ègï,G:ºÉÆ®ªÀÄ£ÉPÉ®¸À,¸Á:G¥ÁàgïªÁr ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ. EªÀgÀ ªÀÄUÀ¼ÁzÀ PÀÄ. ¤ªÀÄð¯Á vÀAzÉ FgÀ¥Àà zÁ¸Àgï, ªÀAiÀÄ:18ªÀ,eÁ:UÉÆ®ègï,¸Á;G¥ÁàgïªÁr ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ. FPÉUÉ ¦ümïì EzÀÄÝzÀjAzÀ vÀªÀÄä ªÁ¸ÀzÀ ªÀÄ£ÉAiÀÄ ªÀÄÄA¢£À PÀmÉÖAiÀÄ ªÉÄÃ¯É ªÀÄ®VzÀÝ°è ¦ümïì §AzÀÄ ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ CAvÁ ªÀÄÄAvÁV PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ £ÀUÀgÀ oÁuÉAiÀÄ°è AiÀÄÄ.r.Dgï. £ÀA. 22/11 , PÀ®A 174 ¹Dg惡 CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

¢£ÁAPÀ 30-11-2011 gÀAzÀÄ ªÀÄzsÁå£Àå 12-00 UÀAmÉUÉ gÀAzÀÄ DgÉÆæAiÀiÁzÀ ºÀ£ÀĪÀÄAvÀ vÀAzÉ UÀÄqÀzÀ¥Àà, ªÀÄAzÀPÀ¯ï, ¨ÉÆë (MqÀØgÀ), ªÀAiÀÄ:29 ªÀµÀð, ªÉÄøÀ£ïPÉ®¸À ¸Á: PÀ«vÁ¼À FvÀ£ÀÄ UÁæªÀÄzÀ°è ªÀiÁ£À¹PÀªÁV C¸Àé¸ÀÜ£ÁVzÀÄÝ, EªÀ£ÀÄ ¸ÁªÀðd¤PÀjUÉ QgÀÄPÀļÀ PÉÆqÀÄwÛzÀÄÝ, ªÀÄ»¼ÉAiÀÄjUÉ ªÀÄvÀÄÛ ªÀÄPÀ̽UÉ PÀ®ÄèUÀ¼À£ÀÄß J¸ÉAiÀÄĪÀzÀÄ E®èªÉà »rzÀÄ §rAiÀÄĪÀzÀÄ ªÀiÁqÀÄwÛzÀÄÝ EªÀ¤AzÀ ¸ÁªÀðd¤PÀjUÉ vÉÆAzÀgÉAiÀÄÄAlÄ ªÀiÁqÀÄwÛzÀÄÝ ªÀÄvÀÄÛ F ªÉåQÛAiÀÄ AiÉÆÃUÀPÉëêÀĪÀ£ÀÄß £ÉÆÃrPÉƼÀî®Ä ¤AiÀÄAvÀætzÀ°èqÀ®Ä ¸ÁzsÀåªÁUÀzÀ PÁgÀt EªÀ£À£ÀÄß ¸ÀA§A¢üUÀ¼ÀÄ ºÁUÉ ©nÖzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. EªÀ¤AzÁUÀĪÀ C£ÁºÀÄvÀUÀ¼À£ÀÄß vÀ¦à¸À®Ä ªÀÄÄAeÁUÀævÉ PÀÄjvÀÄ ¸À¢æAiÀĪÀ£À£ÀÄß ªÀ±ÀPÉÌ vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ CªÀ£À «gÀÄzÀÝ PÀ«vÁ¼À ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è UÀÄ£Éß £ÀA. 149/2011 PÀ®A 13 ¨sÁgÀwÃAiÀÄ G£ÁäzÀ PÁAiÉÄÝ 1912 CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

¢£ÁAPÀ;- 29-11-2011 gÀAzÀÄ ¸ÀAeÉ 4 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀ£ÀÄ ²æà zÉêÉÃAzÀæ¥Àà vÀAzÉ: ºÀ£ÀĪÀÄ¥Àà, 47ªÀµÀð, eÁw: ªÀiÁ¢UÀ, G: ªÀÄÄSÉÆåÃ¥ÀzsÁåAiÀÄgÀÄ ¸ÀgÀPÁj QjAiÀÄ ¥ÁæxÀ«ÄPÀ ±Á¯É r¦E¦, £ÁªÀiÁ£ÁAiÀÄPÀ vÁAqÀ, ¸Á: PÉÆwUÀÄqÀØ zÉêÀzÀÄUÀðzÀ ©N D¦ü¸ï DªÀgÀtzÀ M¼ÀUÀqÉ PÀvÀðªÀå ¤«ÄÃvÀå ºÉÆUÀÄwÛzÁÝUÀ, C°èAiÉÄà ¹Dgï¹ D¦ü¸ïzÀ PÀmÉÖAiÀÄ ªÉÄÃ¯É PÀĽwzÀÝ C°èAiÉÄà EzÀÝ DgÉÆævÀ£ÀÄ ªÁ¸ÀÄzÉêÀ ªÉÄÃn £ÁAiÀÄPï, ¸Á: aAZÉÆÃr ºÁ.ªÀ. PÉ.E.© PÁ¯ÉÆä zÉêÀzÀÄUÀð. ¦ügÁå¢zÁgÀ¤UÉ " K ªÀiÁ¸ÁÛgÀ E°è ¨Á JAzÀÄ PÀgÉzÀÄ, £ÁªÀiÁ£ÁAiÀÄPÀ vÁAqÀzÀ QjAiÀÄ ¥ÁæxÀ«ÄPÀ ±Á¯ÉAiÀÄ ¸ÀºÀ ²PÀëQAiÀiÁzÀ ªÀÄAdƼÀ FPÉUÉ ¤Ã£ÀÄ ¸ÀjAiÀiÁV PÀvÀðªÀå ¤ªÀð»¹gÀĪÀÅ¢®è JAzÀÄ »A¸É ªÀiÁqÀÄwÛAiÀiÁ, ¤Ã£ÀÄ ºÉÃUÉ PÀvÀðªÀå ¤ªÀð»¸ÀÄwÛAiÀiÁ £ÉÆÃqÀÄvÉÛ£É" JAzÀÄ CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊzÀÄ PÀvÀðªÀåPÉÌ CrØ ¥Àr¹ PÉÊ ¬ÄAzÀ ºÉÆqÉ-§qÉ ªÀiÁr fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ CAvÀ zÉêÉAzÀæ¥Àà gÀªÀgÀÄ ¤ÃrzÀ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ zÉêÀzÀÄUÀð ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è .UÀÄ£Éß 266/2011 PÀ®A:504,323,353,506,L¦¹ £ÉÃzÀÝgÀ CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉAiÀÄ£ÀÄß PÉÊ UÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

¢£ÁAPÀ 29-11-2011 gÀAzÀÄ gÁwæ 9-30 UÀAmÉUÉ DgÉÆævÀ£ÁzÀ ¨Á®ZÀAzÀæ vÀAzÉ ºÀ£ÀĪÀÄAvÀ¥Àà ®ªÀiÁtÂ, PÀÆ°PÉ®¸À ¸Á: zÉøÁ¬Ä ¨ÉÆÃUÁ¥ÀÆgÀÄ vÁAqÁ FvÀ£ÀÄ ¦ügÁå¢zÁgÀ£ÁzÀ ºÀ£ÀĪÀÄAvÀ vÀAzÉ §¸À¥Àà ªÀÄvÀÄÛ £ÁUÀ¥Àà vÀAzÉ £ÀgÀ¸À¥Àà EªÀgÀÀ ªÀÄ£ÉUÉ §AzÀÄ ¦AiÀiÁð¢AiÀÄ£ÀÄß J©â¹ vÀ£ÉÆßA¢UÉ §AzÀªÀjUÉ CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊAiÀÄÄwÛgÀĪÁUÀ ¦AiÀiÁð¢AiÀÄÄ vÀ£Àß ªÀÄUÀ£ÁzÀ DgÉÆævÀ¤UÉ AiÀiÁPÉ F jÃw ¨ÉÊAiÀÄÄwÛà CAvÁ PÉýzÀÝPÉÌ DgÉÆævÀ£ÀÄ ¤Ã£ÀÄ £À£Àß vÀAzÉAiÀiÁV £À£ÀUÉ ¨ÉA§°¸ÀĪÀ §zÀ®Ä CªÀgÀAvÉ ªÀiÁvÀ£ÁqÀÄwÛãÀ¯Éà ¸ÀƼÉà ªÀÄUÀ£Éà CAvÁ CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊAiÀÄÄvÁÛ PÉʬÄAzÀ ªÀÄvÀÄÛ C°è ©¢ÝzÀÝ PÀ®è£ÀÄß vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ JzÉUÉ MUÉzÀÄ M¼À¥ÉlÄÖUÉƽ¹zÀÄÝ C®èzÉà fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQzÀÄÝ EzÉ CAvÁ ºÀ£ÀĪÀÄAvÀ gÀªÀgÀÄ ¤ÃrzÀ ºÉýPÉ ªÉÄ°AzÀ oÁuÁ UÀÄ£Éß £ÀA§gÀ 223/11 PÀ®A 504,323,324,506 L,¦,¹ £ÉÃzÀÝgÀ°è ¥ÀææPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAWÀ£É, ªÁºÀ£À ZÁ®PÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ:

gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ J¯Áè ¥Éưøï C¢üPÁjUÀ¼ÀÄ, gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ°è ªÉÆÃmÁgÀ ªÁºÀ£À C¥ÀWÁvÀUÀ¼À£ÀÄß vÀqÉUÀlÄÖªÀ PÀÄjvÀÄ f¯ÉèUÉ ¥ÀÆgÉʹgÀĪÀ EAlgï¸É¥ÀÖgï ªÁºÀ£ÀzÀ ¸ÀºÁAiÀÄ¢AzÀ ¢£ÁAPÀ: 29.11.2011 gÀAzÀÄ 116 ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À£ÀÄß ¥ÀvÉÛ ªÀiÁr 25000/- UÀ¼ÀÀ£ÀÄß ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà zÀAqÀ «¢ü¹, PÁ£ÀÆ£ÀÄ jÃvÀå PÀæªÀÄ dgÀÄV¹zÀÄÝ, ¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAX¸ÀĪÀ ZÁ®PÀgÀÄ/ªÀiÁ°ÃPÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆgÀÄ jÃvÀå PÀæªÀÄ dgÀÄV¸ÀĪÀ PÁAiÀÄð ªÀÄÄAzÀĪÀgÉ¢gÀÄvÀÛzÉ.


 

BIDAR DISTRICT DAILY CRIME UPDATE : 30-11-2011

This post is in Kannada language. To view, you need to download kannada fonts from the link section.

¢£ÀA¥Àæw C¥ÀgÁzsÀUÀ¼À ªÀiÁ»w ¢£ÁAPÀ: 30-11-2011

£ÀÆvÀ£À £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ ©ÃzÀgÀ UÀÄ£Éß £ÀA 235/2011 PÀ®A ºÉtÄÚ ªÀÄUÀ¼ÀÄ PÁuÉ :-

¦üAiÀiÁð¢ gÁdPÀĪÀiÁgÀ vÀAzsÀ ±ÀgÀt¥Áà ªÀiÁ¼ÀUÉ, ªÀAiÀÄ: 38 ªÀµÀð, eÁw: Qæ²ÑAiÀÄ£À, ¸Á: ¸ÀPÁðj ªÀ¸Àw UÀȺÀ f¯Áè D¸ÀàvÉæ ©ÃzÀgÀ EvÀ£À ºÉAqÀw GµÁ UÀAqÀ gÁdPÀĪÀiÁgÀ ªÀiÁ¼ÀUÉ, ªÀAiÀÄ: 36 ªÀµÀð, EPÉAiÀÄÄ ¢£ÁAPÀ 15-11-2011 gÀAzÀÄ ªÀÄzsÁåºÀß 1100 UÀAmÉUÉ ªÀģɬÄAzÀ ºÉÆÃzÀªÀgÀÄ ªÀÄgÀ½ ªÀÄ£ÉUÉ §A¢gÀĪÀÅ¢¯Áè, ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ ¨ÉAUÀ¼ÀÆj£À°èzÁÝUÀ EvÀ£À vÀªÀÄä£ÁzÀ ¸ÀÄAzÀgÀ EvÀ£ÀÄ ªÉÆèÉÊ® ¥sÉÆãÀ ªÀÄÄSÁAvÀgÀ w½¹zÀÄÝ, ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ ªÀÄÄAeÁ£É 1100 UÀAmÉUÉ §AzÀÄ £ÉÆÃqÀ¯ÁV GµÁ EPÉAiÀÄÄ ªÀÄ£ÉUÉ ©ÃUÀ ºÁQPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVgÀÄvÁÛ¼É, ªÀÄgÀÄ¢ªÀ¸À ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ vÀ£Àß ºÉAqÀw ¥ÀvÉÛ PÀÄjvÀÄ ©ÃzÀgÀ UÀÄ®§UÁð, ºÉêzÁæ¨ÁzÀ, PÉÃgÀ¼À, gÁdå ºÁUÀÆ E¤ßvÀgÀ PÀqÉ ºÀÄqÀÄPÁrzÀÆgÀÆ ¥ÀvÉÛ DVgÀĪÀÅ¢¯Áè CAvÁ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠺ÉýPÉ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

UÁA¢ü UÀAd ¥Éưøï oÁuÉ ©ÃzÀgÀ UÀÄ£Éß £ÀA 181/2011 PÀ®A 143, 147, 323, 498(J), 504, 506 eÉÆvÉ 149 L¦¹ :-

¦üAiÀiÁð¢vÀ¼ÁzÀ ªÉÄÃgÁd ¨ÉÃUÀA UÀAqÀ d«ÃzÀ ¥ÀmÉî ªÀAiÀÄ: 20 ªÀµÀð, ¸Á: ºÀAUÀgÀUÁ, vÁ: GªÀÄUÁð (JªÀÄ.J¸À), ¸ÀzÀå ºÀPÀÌ PÁ¯ÉÆä ©ÃzÀgÀ EPÉAiÀÄÄ ªÀÄzÀĪÉAiÀÄÄ ¢£ÁAPÀ 08-04-2011 gÀAzÀÄ DVzÀÄÝ, ªÀÄzÀĪÉAiÀiÁzÀ £ÀAvÀgÀ DgÉÆæ D«ÃzÀ ¥ÀmÉî vÀAzÉ ªÀĺÀäzÀ ±ÉÃR ¥ÀmÉî EvÀ£ÀÄ ºÁUÀÆ EvÀ£À ªÀÄ£ÉAiÀĪÀgÀÄ ¸Á: ºÀPÀÌ PÁ¯ÉÆä ©ÃzÀgÀ EªÀgÉ®ègÀÆ ¦üAiÀiÁð¢vÀ½UÉ JgÀqÀÄ wAUÀ¼ÀÄ ¸ÀjAiÀiÁV £ÀqɹPÉÆAqÀÄ, £ÀAvÀgÀ MAzÀÄ ¢ªÀ¸À ªÀiÁªÀ ªÀĺÀäzÀ ±ÉÃR ¥ÀmÉî EªÀgÀÄ ¦üAiÀiÁð¢vÀ½UÉ w½¹zÉ£ÉAzÀgÉ, ¤ªÀÄä vÀAzÉUÉ J°èAiÀiÁzÀgÀÆ 5,00,000=00 gÀÆ ¸Á® PÉÆr¸À®Ä ºÉý CAvÀ CzÀgÀAvÉ ¦üAiÀiÁð¢vÀ¼ÀÄ vÀ£Àß vÀAzÉAiÀĪÀjUÉ w½¹zÀ £ÀAvÀvÀ, ¦üAiÀiÁð¢vÀ¼À vÀAzÉAiÀĪÀgÀÄ ¸Á® PÉÆr¸À®Ä DUÀĪÀ¢®è CAvÀ w½¹gÀĪÀzÀjAzÀ, ¦üAiÀiÁð¢vÀ¼ÀÄ ªÀÄgÀ½ vÀ£Àß ªÀiÁªÀ£ÀªÀjUÉ £ÀªÀÄä vÀAzÉAiÀĪÀjUÉ ¸Á® PÉÆqÀĪÀªÀgÀÄ AiÀiÁgÀÆ ¥ÀjZÀAiÀÄ EgÀĪÀ¢®è, ¸Á® PÉÆr¸À®Ä DUÀĪÀ¢®è CAvÀ w½¹zÁUÀ CA¢¤AzÀ DgÉÆævÀgÉ®ègÀÆ ¦üAiÀÄð¢vÀ½UÉ ¤ªÀÄä vÀAzÉUÉ £À£ÀUÉ ¸Á® PÉÆr¸À®Ä DUÀĪÀ¢®è ¤£ÉÃAxÀ zÀjzÀæ E¢Ý CAvÀ ¨ÉÊAiÀÄÄvÁÛ, ªÀiÁ£À¹PÀ ºÁUÀÄ zÉÊ»PÀ QgÀÄPÀļÀ PÉÆlÄÖ, MAzÀÄ ¢ªÀ¸À ¦üAiÀiÁð¢vÀ½UÉ £É®PÉÌ PÉqÀ«, PÉʬÄAzÀ ºÉÆqÉzÀÄ PÁ°¤AzÀ MzÀÄÝ, JqÀUÉÊ »rzÀÄ »AzÀPÉÌ wgÀÄ«zÀjAzÀ ¦üAiÀiÁð¢vÀ¼À JqÀUÉÊ QgÀĨÉgÀ½UÉ M¼ÀUÁAiÀÄ DVgÀÄvÀÛzÉ CAvÀ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁðzÀÄ ºÉýPÉ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

UÁA¢ü UÀAd ¥Éưøï oÁuÉ ©ÃzÀgÀ UÀÄ£Éß £ÀA 182/2011 PÀ®A 420, 465, 471 eÉÆvÉ 34 L¦¹ :-

¦üAiÀiÁð¢ gÀªÉÄñÀ vÀAzÉ AiÀıÀªÀAvÀ ªÀAiÀÄ: 42 ªÀµÀð, ¸Á: a¢æ ©ÃzÀgÀ EvÀ£À ºÉÆ® ¸ÀªÉð £ÀA. 15/2 gÀ°è 5 JPÀgÉ ¨sÀÆ«ÄAiÀÄ£ÀÄß ¦üAiÀiÁð¢ vÀAzÉAiÀiÁzÀ AiÀıÀªÀAvÀ EªÀgÀÄ ªÀÄgÀt ºÉÆA¢zÀ £ÀAvÀgÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ aPÀÌ¥ÀàA¢gÁzÀ DgÉÆævÀgÀzÀ ±ÀAPÀgÀ vÀAzÉ ¥ÉÆAZÀ¥Áà ºÀUÀÆ E£ÀÆß 03 d£ÀgÀÄ J®ègÀÆ ¸Á: a¢æ ©ÃzÀgÀ EªÀgÀÄ 1990 gÀ°è ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ vÀAzÉAiÀÄ eÁ° ¸À» ªÀiÁr ¸ÀªÉð £ÀA. 15/2 gÀ°è vÀªÀÄä ºÉ¸ÀgÀÄ ¸ÉÃj¹PÉÆAqÀÄ ªÉÆøÀ ªÀiÁrgÀÄvÁÛgÉAzÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠢£ÁAPÀ: 30-11-2011 gÀAzÀÄ ¤ÃrzÀ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

©ÃzÀgÀ ¸ÀAZÁgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 219/2011 PÀ®A 279, 337 L¦¹ :-

¢£ÁAPÀ 29/11/2011 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢ C©üµÉÃPÀ vÀAzÉ §¸ÀªÀgÁd ¹AUÁ ªÀAiÀÄ: 19 ªÀµÀð, eÁw: ¸ÁAUÀ, ¸Á: ©ÃzÀgÀ EvÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ® £ÀA PÉJ-38/nDgÀ-3432 £ÉÃzÀÝgÀ ªÉÄÃ¯É ªÀģɬÄAzÀ »ÃgÉÆà ºÉÆAqÁ ±ÉÆÃgÀÄA UÉ DgÀ,¹, §ÄPÀ vÀgÀ®Ä PÉ,E,©, gÀ¸ÉÛAiÀÄ ªÀÄÆ®PÀ ºÀgÀ¼ÀAiÀiÁå ªÀÈvÀzÀ PÀqɬÄAzÀ ºÉÆÃUÀĪÁUÀ ²ªÁf ªÀÈvÀzÀ PÀqɬÄAzÀ DgÉÆæ DmÉÆà £ÀA PÉJ-38/4402 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ£ÁzÀ CgÀÄt vÀAzÉ ¨Á§ÄgÁªÀ zÉÆrØ ªÀAiÀÄ: 25 ªÀµÀð, ¸Á: UÉÆÃ¯É SÁ£Á ©ÃzÀgÀ EvÀ£ÀÄ ¸ÀgÁ¬Ä PÀÄrzÀ CªÀİãÀ°è DmÉÆÃjÃPÁëªÀ£ÀÄß Cw ªÉÃUÀ ºÁUÀÆ ¤µÁ̼ÀfvÀ£À¢AzÀ gÁAUÀ ¸ÉÊqÀ¤AzÀ §AzÀÄ ºÀgÀ¼ÀAiÀiÁå ªÀÈvÀzÀ ºÀwÛgÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ°UÉ »A¢¤AzÀ rQÌ ¥Àr¹gÀÄvÁÛ£É, ¸ÀzÀj rQ̬ÄAzÀ ¦üAiÀiÁð¢UÉ C®à-¸Àé®à UÁAiÀÄUÀ¼ÁVgÀÄvÀÛªÉ ªÀÄvÀÄÛ DgÉÆæUÀÆ ¸ÀºÀ UÁAiÀÄUÀ¼ÁVgÀÄvÀÛªÉà CAvÀ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠺ÉýPÉ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

ªÀÄ£ÁßJSÉÃ½î ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 123/2011 PÀ®A 326, 504, 506 L¦¹ :-

¢£ÁAPÀ 29/11/2011 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠮°vÁ¨Á¬Ä UÀAqÀ ©üêÀÄgÁªÀ ºÀÆUÁgÀ ªÀAiÀÄ: 50 ªÀµÀð, eÁw: ºÀÆUÁgÀ, ¸Á: PÀAzÀUÀƼÀ EªÀgÀ UÀAqÀ£ÁzÀ ©üêÀÄgÁªÀ ºÁUÀÆ ªÀÄUÀ£ÁzÀ DgÉÆæ ±ÀAPÀgÀ vÀAzÉ ©üêÀÄgÁªÀ ºÀÆUÁgÀ ªÀAiÀÄ: 30 ªÀµÀð EvÀ£ÀÄ vÀ£Àß vÀAzÉAiÀÄ eÉÆÃvÉ ªÀÄ£É ªÀÄvÀÄÛ ºÉÆîzÀ ºÀAPÉAiÀÄ «µÀAiÀÄzÀ°è Hj£À §¸ÀªÀ£À UÀÄrAiÀÄ ºÀwÛgÀ dUÀ¼À vÉUÉzÀÄ agÁqÀĪÀzÀÄ ªÀÄvÀÄÛ QgÀZÁqÀĪÀzÀÄ ªÀiÁqÀĪÀ ¸ÀAzÀ¨sÀðzÀ°è ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ ºÉÆÃV £ÉÆÃr vÀ£Àß ªÀÄUÀ ºÁUÀÆ UÀAqÀ¤UÉ ªÀÄ£ÉUÉ £ÀqɬÄj CAvÀ ºÉýzÀÝPÉÌ DgÉÆæ ±ÀAPÀgÀ EvÀ£ÀÄ vÀ£Àß vÁ¬ÄUÉ ¤Ã£ÁågÉ CAvÀ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ, ¤¤ßAzÀ¯É ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è dUÀ¼À«zÉ ¤£ÀߣÀÄß fêÀ ¸À»vÀ ©qÀĪÀÅ¢®è CAvÀ ZÁPÀÄ«¤AzÀ §®UÉÊ CAUÉÊUÉ ºÉÆÃqÉzÀÄ gÀPÀÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹gÀÄvÁÛ£É, EzÀjAzÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ GAUÀÄgÀÄ ¨ÉÃgÀ½UÉ ªÀÄvÀÄÛ vÉÆÃgÀÄ ¨ÉÃgÀ½UÉ gÀPÀÛUÁAiÀĪÁVgÀÄvÀÛzÉ CAvÀ PÉÆmïÖ ¦üAiÀiÁðzÀÄ ºÉýPÉ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

GULBARGA DIST REPORTED CRIMES

ಶಹಾಬಾದ ನಗರ ಠಾಣೆ :ಪಿರ್ಯಾದಿ ಶ್ರೀ ರಾಮು ತಂದೆ ಹಣಮಂತ ಕುಶಾಳೆ ಸಾ: ಶಹಾಬಾದ ರವರು, ಬಡಜನರಿಗೆ ಹಂಚಬೇಕಾದ ಆಹಾರ ಧಾನ್ಯ ಅಕ್ಕಿ & ಗೋಧಿಯನ್ನು ಲಾರಿ ನಂ.ಕೆಎ-32 ಬಿ-2604 ನೇದ್ದರಲ್ಲಿ ನಿಸ್ಸಾರ ಅಹ್ಮದ ಅನ್ನುವ ವ್ಯಕ್ತಿ ಕಳ್ಳತನದಿಂದ ಲಾರಿ ಲೋಡಮಾಡಿ ಬೇರೆಡೆ ಸಾಗಿಸುತ್ತಿದ್ದಾನೆ. ಅಂತಾ ಸಲ್ಲಿಸಿದ ದೂರಿನ ಮೇಲೆ ಒಂದು ಲೋಡ ಗೋದಿ & ಅಕ್ಕಿ ಸಾಗಾಣಿಕೆ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದ ಲಾರಿ ನಂ: ಕೆಎ-32/ಬಿ-2604 ನೇದ್ದನ್ನು ವಶಕ್ಕೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿದ್ದು, ಈ ಕಳ್ಳಸಾಗಾಣಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಭಾಗಿಯಾದವರ ಮೇಲೆ ಕಠಿಣ ಕಾನೂನು ಕ್ರಮ ಜರುಗಿಸಬೇಕೆಂದು ಅಂತಾ ಸಲ್ಲಿಸಿದ ದೂರು ಸಾರಾಂಶದ ಮೇಲಿಂದ ಗುನ್ನೆ ಸಂಖ್ಯೆ 181/2011 ಕಲಂ:3 & 7 ಇ.ಜಿ. ಆಕ್ಟ್‌‌ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಾಗಿದೆ.

ಶಹಾಬಾದ ನಗರ ಠಾಣೆ : ಶ್ರೀ ವಿಠ್ಠಲ ತಂದೆ ಗಂಗೂ ಜಾದವ ಸಾ: ಸಣ್ಣೂರ ರವರು,ದಿನಾಂಕ :29/11/2011 ರಂದು ರಾತ್ರಿ 10 ಗಂಟೆಗೆ ಸುಮಾರಿಗೆ ನಾನು ಮನೆಯಲ್ಲಿದ್ದಾಗ ದಶರಥ ತಂದೆ ಮಾನು ರಾಠೋಡ ಇತನು ನನಗೆ ಪೋನ ಮಾಡಿ ತಿಳಿಸಿದ್ದೆನೆಂದರೆ ನಾನು ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ತಾಂಡಾದ ಯೇಸು ತಂದೆ ಮಾನು ರಾಠೋಡ ಸಂ:6 ಜನರು ಸಾ:ಎಲ್ಲರೂ ಮದ್ನಾಳತಾಂಡಾ ಕೂಡಿಕೊಂಡು ಟಾವೇರಾ ಚವರಲೇಟ ನಂ.ಕೆಎ-05/ಎಮ್‌ಸಿ.4406 ನೇದ್ದರಲ್ಲಿ ಕುಳಿತುಕೊಂಡು ಸಾಂಬಳಾಪುರ ತಾಂಡಾ ಯಾದಗೀರ ತಾಲ್ಲೂಕಾ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಭಜನೆ ಮಾಡಲು ಹೋಗುವಾಗ ಶಂಕರವಾಡಿ ಬಸಸ್ಟಾಂಡ ಎದರುಗಡೆ ರೋಡಿನ ಮೇಲೆ ಹೋಗುತ್ತಿರುವಾಗ ಎದರುಗಡೆ ಮಾಲಗತ್ತಿ ಕಡೆಯಿಂದ ಒಂದು ಲೋಡ ಮಾಡಿದ ಲಾರಿ ನಂ.ಕೆಎ-32/ಎ-7120 ನೇದ್ದರ ಚಾಲಕ ಸದರಿ ಲಾರಿಯನ್ನು ಅತಿವೇಗ ಮತ್ತು ನಿಷ್ಕಾಳಜಿತನದಿಂದ ಚಲಾಯಿಸಿಕೊಂಡು ಬಂದು ನಾವು ಕುಳಿತ ವಾಹನಕ್ಕೆ ಡಿಕ್ಕಿ ಪಡಿಸಿದ ಪರಿಣಾಮ ನಮ್ಮ ವಾಹನದಲ್ಲಿ ಕುಳಿತ ಗಾಯಾಳು ದಶರಥ ತಂದೆ ಮಾನು ರಾಠೋಡ ಸಂಗಡವಿದ್ದ 6 ಜನರಿಗೆ ಸಣ್ಣ ಪುಟ್ಟ ಗಾಯ ಮತ್ತು ಭಾರಿ ಗಾಯಗಳಾಗಿರುತ್ತವೆ. ಅಪಘಾತಪಡಿಸಿದ ನಂತರ ಸದರಿ ಲಾರಿ ಚಾಲಕ ಮತ್ತು ಕ್ಲೀನರ ಇವರು ಲಾರಿಯನ್ನು ಅಲ್ಲಿಯೆ ಬಿಟ್ಟು ಓಡಿ ಹೋಗಿರುತ್ತಾರೆ. ಕಾರಣ ಸದರಿ ಲಾರಿ ಚಾಲಕನ ಮೇಲೆ ಕಾನೂನು ಕ್ರಮ ಜರುಗಿಸಬೇಕು ಅಂತಾ ಸಲ್ಲಿಸಿದ ದೂರು ಸಾರಾಂಶದ ಶಹಾಬಾದ ನಗರ ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿ ಗುನ್ನೆ ಸಂಖ್ಯೆ 182/2011 ಕಲಂ:279 337 338 ಐಪಿಸಿ ಸಂ:187ಐಎಂವಿ ಆಕ್ಟ್ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಾಗಿದೆ.

ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಸಂಚಾರಿ ಠಾಣೆ : ಶ್ರೀ ಮಹ್ಮದ ಉಸ್ಮಾನ ತಂದೆ ಅಹ್ಮದ ಅಲಿ ಖುರೆಷಿ ಸಾ: ಮೋಮಿನಪುರ ಗುಲಬರ್ಗಾ ರವರು,ದಿನಾಂಕ 28-11-2011 ರಂದು ಎಮ್.ಡಿ.ಇಸಾಕ ತಂದೆ ಅಬ್ದುಲ್ ಕರೀಮ ಪಟೇಲ ಸರ್ಕಲ್ ಹತ್ತಿರದ ಸಿಂಡಿಕೇಟ ಬ್ಯಾಂಕ ಎದುರು ರೋಡಿನ ಮೇಲೆ ಹೋಗುತ್ತಿರುವಾಗ ಮೋಟಾರ ಸೈಕಲ್ ನಂ: ಕೆಎ 32 ಎಕ್ಸ 3795 ನೇದ್ದರ ಸವಾರ ತನ್ನ ವಾಹನವನ್ನು ಅತೀ ವೇಗ ಮತ್ತು ಅಲಕ್ಷತನದಿಂದ ಚಲಾಯಿಸಿಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ಎಮ್.ಡಿ.ಇಸಾಕ ತಂದೆ ಅಬ್ದುಲ್ ಕರೀಮ ಈತನಿಗೆ ಅಪಘಾತಪಡಿಸಿ ಭಾರಿಗಾಯಗೊಳಿಸಿ ತನ್ನ ಮೋಟಾರ ಸೈಕಲ್ ಸಮೇತ ಓಡಿಹೋಗಿರುತ್ತಾನೆ. ಅಂತಾ ಸಲ್ಲಿಸಿದ ದೂರು ಸಾರಾಂಶದ ಮೇಲಿಂದ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಸಂಚಾರಿ ಠಾಣೆ 153/11 ಕಲಂ: 279 .338 ಐ.ಪಿ.ಸಿ ಸಂ: 187 ಐ.ಎಮ್.ವಿ.ಆಕ್ಟ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಾಗಿದೆ.

ಬ್ರಹ್ಮಪೂರ ಠಾಣೆ : ಖಚಿತ ಬಾತ್ಮಿ ಮೇರೆಗೆ ಮಾನ್ಯ ಎ.ಎಸ್.ಪಿ ಎ ಉಪ-ವಿಭಾಗ ರವರ ನೇತ್ರತ್ವದಲ್ಲಿ ಶ್ರೀ ಶರಣಬಸವೇಶ್ವರ ಇನ್ಸ್ ಪೆಕ್ಟರ್ ಬ್ರಹ್ಮಪುರ ಠಾಣೆ ರವರು, ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಜೊತೆ ಜಿ.ಜಿ.ಹೆಚ್ ಕ್ರಾಸ ಹತ್ತಿರ ಮಟಕಾ ಜೂಜಾಟ ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದ ರಾಜು ತಂದೆ ಸಾಮುವೆಲ್ ರಾಯಚೂರಕರ್ ಸಾ|| ಸುಂದರ ನಗರ ಗುಲಬರ್ಗಾ ನನ್ನು ದಾಳಿ ಮಾಡಿ ಬಂಧಿಸಿದ್ದು, ಸದರಿಯವನಿಂದ ಮಟಕಾ ಜೂಜಾಟಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ 1) ನಗದು ಹಣ 3140/-, 2) ಒಂದು ಮಟಕಾ ಚೀಟಿ, 3) ಒಂದು ಬಾಲಪೆನ್ನ, 4) ಒಂದು ನೊಕಿಯಾ ಮೊಬೈಲ ಗಳನ್ನು ಪಂಚರ ಸಮಕ್ಷಮ ಜಪ್ತ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದು ಸದರಿ ಆರೋಪಿತನ ವಿರುದ್ದ ಬ್ರಹ್ಮಪೂರ ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿ ಗುನ್ನೆ ನಂ: 216/11 ಕಲಂ: 78(III) ಕೆ.ಪಿಆಕ್ಟ್ ಮತ್ತು 420 ಐ.ಪಿ.ಸಿ ಪ್ರಕಾರ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಾಗಿದೆ.

GULBARGA DIST REPORTED CRIMES

ಗ್ರಾಮೀಣ ಠಾಣೆ : ಶ್ರೀ ನಾಗೇಶ ತಂದೆ ಸುಬ್ರಮಣ್ಯಂ ಭಟ್ ಸಾ: ಬ್ಯಾಂಕ ಕಾಲನಿ ಗುಲಬರ್ಗಾ ರವರು, ದಿನಾಂಕ 28-11-11 ರಂದು ಸೋಮುವಾರ ರಾತ್ರಿ 18 ಟಾಯರಗಳು ರೂಮನಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟು ಹೋಗಿರುತ್ತೇವೆ ಎಂದಿನಂತೆ ನಾವು ಆಪೀಸಿಗೆ ಬಂದಿದ್ದು ಬೆಳ್ಳಿಗ್ಗೆ 9:30 ಎಎಮಕ್ಕೆ 29-11-2011 ರಂದು ಬಂದಾಗ ನಮ್ಮ ಲಾರಿ ಚಾಲಕನಾದ ಚಂದ್ರಕಾಂತ ರೂಮ ಕೊಂಡಿ ಮುರಿದಿದನ್ನು ಕಂಡು ನಮಗೆ ಬಂದು ತಿಳಿಸಿದನು ನಾನು ಮತ್ತು ಹರೀಶ ಕೂಡಿ ಹೋಗಿ ನೋಡಲಾಗಿ ನಾವು ಇಟ್ಟಿದ್ದ 18 ಟಾಯರಗಳನ್ನು 10 ಟಾಯರಗಳನ್ನು ರಾತ್ರಿ ವೇಳೇಯಲ್ಲಿ ಯಾರೋ ಕಳ್ಳರು ಬಂದು ನಮ್ಮ ಸ್ಟೋರ ರೂಮಿನ ಕೀಲಿ ಮುರಿದು ಜೆ, ಕೆ ಕಂಪನಿಯ ಹತ್ತು ಟಾಯರಗಳನ್ನು ಕಳವು ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಹೋಗಿದ್ದು ಅದರ ಮೊತ್ತ 1,40,000/-ರೂ.ಗಳು ಆಗುತ್ತವೆ ಅಂತಾ ಸಲ್ಲಿಸಿದ ದೂರು ಸಾರಾಂಶದ ಮೇಲಿಂದ ಗ್ರಾಮೀಣ ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿ ಗುನ್ನೆ ಸಂಖ್ಯೆ 357/2011 ಕಲಂ 457 380 ಐಪಿಸಿ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಾಗಿದೆ.

ಗ್ರಾಮೀಣ ಠಾಣೆ : ಶ್ರೀಮತಿ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ಅಂಬಿಕಾ ಗಂಡ ಚಂದ್ರಕಾಂತ ಮಾಲಿ ಪಾಟೀಲ ಮು:ಆಳಂದ ಚೆಕ್ಕಪೊಸ್ಟ ರಾಮತೀರ್ಥ ಹತ್ತಿರ ಗುಲಬರ್ಗಾ ರವರು, ದಿನಾಂಕ:27-11-2011 ರಂದು ನಾನು ಮತ್ತು ನನ್ನ ತಂದೆ ತಾಯಿ ಹಾಗು ನಮ್ಮ ತವರುಮನೆಯ ಶಿವಶರಣಪ್ಪಾ ತಂದೆ ಬವಂತರಾವ ಪಟೀಲ ಮತ್ತು ಅಶೋಕ ತಂದೆ ನೀಲಕಂಟಪ್ಪಾ ವಾಗಣಗೇರಿ ಇವೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡಿ ನನ್ನ ಗಂಡನ ಮೆನೆಗ ಹೋಗಿದ್ದು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಗಂಡ ಚಂದ್ರಕಾಂತ ತಂದೆ ಸುಬಾಷ ಮಾಲಿಪಾಟೀಲ ಮಾವ ಸುಭಾಶ ಮಾಲಿಪಾಟೀಲ ಅತ್ತೆ ಶ್ರೀದೇವಿ ಮತ್ತು ಮೈದುನ ರವಿ ಇವರೆಲ್ಲರೂ ಇದ್ದು ಅವರಿಗೆ ನಮ್ಮೂರಿನ ಮುಖಂಡರಾದ ಶಿವಶರಣಪ್ಪ ಮತ್ತು ಅಶೋಕ ಕೂಡಿ ನನ್ನ ಗಂಡನಿಗೆ ನಿನ್ನ ಹೆಂಡತಿಗೆ ಮನೆಯಲ್ಲಿಟ್ಟು ಕೊಳ್ಳು ಹೀಗೆ ಎಷ್ಟು ವರ್ಷ ಅಂತಾ ಅವಳು ತವರುಮನೆಯಲ್ಲಿ ಇರಬೆಕು ಅಂತ ಅಂದಾಗ ಹಾಗು ನನ್ನ ಗಂಡ ಚಂದ್ರಕಾಂತ ಅತ್ತೆ ಮಾವ ಮೈದುನ ಕೂಡಿ ಬಂದು ನನಗೆ ಮತ್ತು ನನ್ನ ತಂದೆ ತಾಯಿಯವರಿಗೆ ಅವಾಚ್ಯ ಶಬ್ದಗಳಿಂದ ಬೈಯ್ದು ಎಷ್ಟು ಸಾರಿ ಹೇಳಬೇಕು ನಿಮಗೆ ಅವಳನ್ನು ನಾವು ನಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟುಕೊಳ್ಳುದಿಲ್ಲಾ ಅಂತಾಹೇಳಿ ಕೈಯಿಂದ ಹೊಡೆ ಬಡೆಮಾಡಿರುತ್ತಾರೆ. ಅಂತಾ ಸಲ್ಲಿಸಿದ ದೂರು ಸಾರಾಂಶದ ಮೇಲಿಂದ ಗ್ರಾಮೀಣ ಠಾಣೆ ಗುನ್ನೆ ಸಂಖ್ಯೆ 358/2011 ಕಲಂ 498 (ಎ) 323 504 506 ಸಂ 34 ಐ.ಪಿ.ಸಿ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಾಗಿದೆ.

ಗ್ರಾಮೀಣ ಠಾಣೆ : ಶ್ರೀ ಶ್ರೀನಾಥ ತಂದೆ ಶಂಕ್ರೆಪ್ಪ ಮಿಂಚನ್ ಸಾ:ಸಾವಳಗಿ (ಬಿ) ಗ್ರಾಮ ಹಾ:ವ:ಬಿದ್ದಾಪೂರ ಕಾಲನಿ ಗುಲಬರ್ಗಾ ರವರು, ದಿನಾಂಕ 29-11-2011 ರಂದು ನಾನು ಮತ್ತು ನನ್ನ ಅಳಿಯ ಮಲ್ಲಪ್ಪ ಮೋಟಾರ ಸೈಕಲ ಹಿರೋ ಹೊಂಡಾ ಶೈನ್ ಕೆಎ 32 ಎಕ್ಸ 6875 ನೇದ್ದರ ಮೇಲೆ ಕುಳಿತು ಕೊಂಡು ಮನೆಯ ಹೊರಟಿದ್ದು, ರೇಲ್ವೆ ಗೇಟ ದಾಟಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಮುಂದೆ ರೋಡಿನ ಮೇಲೆ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಹೊರಟಾಗ ಎದುರು ನಿಂದ ಅಂದರೆ ಅಫಜಲಪೂರ ರೋಡ ಕಡೆಯಿಂದ ಒಬ್ಬ ಮೋಟಾರ ಸೈಕಲ ಸವಾರ ಕೂಡಾ ತನ್ನ ಮೋಟಾರ ಸೈಕಲನ್ನು ಅತಿವೇಗದಿಂದ ನಡೆಸುತ್ತಾ ರೋಡ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಹೊರಟಿದ್ದು ಎರಡು ಮೋಟಾರ ಸೈಕಲ ಚಾಲಕರು ತಮ್ಮ ತಮ್ಮ ಸೈಡಿಗೆ ಹೋಗದೇ ರೋಡಿನ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ವೇಗವಾಗಿ ನಡೆಯಿಸುತ್ತಾ ಬಂದವರೇ ಒಮ್ಮಿಂದ ಒಮ್ಮೇಲೆ ಎರಡು ವಾಹನ ಚಾಲಕರು ಮುಖಾಮುಖಿ ಡಿಕ್ಕಿ ಹೊಡೆದರು. ಅಪಘಾತವಾಗಿ ನನಗೆ ಭಾರಿ ರಕ್ತಗಾಯವಾಗಿದ್ದು, ಕಾರಣ ಸದರಿ ಎರಡು ಮೋಟಾರ ಸೈಕಲ ಸವಾರರಾದ 1. ಮಲ್ಲಪ್ಪ @ ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ ತಂದೆ ಪ್ರಭು ದೊಡ್ಡಮನಿ ಸಾ: ಗೋಬ್ಬುರ(ಕೆ) ಮೋಟಾರ ಸೈಕಲ ನಂ ಕೆಎ 32 ಎಕ್ಸ್‌‌ 6875 ನೇದ್ದರ ಸವಾರ 2. ಲಕ್ಷ್ಮೀಪುತ್ರ ತಂದೆ ಶಿವಲಿಂಗಪ್ಪ ಸಾ: ಗೋಟುರು ಸಧ್ಯ ಕಾಂತಾ ಕಾಲನಿ ಗುಲಬರ್ಗಾ ಮೋಟಾರ ಸೈಕಲ ನಂ ಕೆಎ 32 ಎಚ 9763 ಮೇಲೆ ಸೂಕ್ತ ಕಾನೂನು ಕ್ರಮ ಕೈಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಅಂತಾ ಸಲ್ಲಿಸಿದ ದೂರು ಸಾರಾಂಶದ ಮೇಲಿಂದ ಗ್ರಾಮೀಣ ಠಾಣೆ ಗುನ್ನೆ ಸಂಖ್ಯೆ 359/2011 ಕಲಂ 279 337 338 ಐ.ಪಿ.ಸಿ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಾಗಿದೆ.

Tuesday, November 29, 2011

Raichur District Reported Crimes

ªÀgÀ¢AiÀiÁzÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ:  

¢£ÁAPÀ:28-11-2011 gÀAzÀÄ ªÀÄzÁåºÀß 2-30 UÀAmÉUÉ ¹AzÀ££ÀÆgÀÄ gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ gÀ¸ÉÛAiÀÄ°è ªÀÄÄZÀѼÀPÁåA¦£À UÉÆñÁ¯Á ºÀwÛgÀ gÁªÀÄQæµÀÚ UÉÆÃzÁ«Ä£À°è gÁdÄ vÀAzÉ ±ÀAPÀgï ®ªÀiÁtÂ,ªÀAiÀÄ:38ªÀ,G: ¯Áj £ÀA. PÉJ-32/J-7217 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ ¸Á: ¸ÀÆ®½î vÁ: avÁÛ¥ÀÄgÀ f: UÀÄ®âUÁð. £ÉÃzÀݪÀ£ÀÄ gÁd²æà ¹ªÉÄAmï PÀA¥À¤UÉ ¸ÀA§A¢ü¹zÀ 15 l£ï ¹ªÉÄAmï£ÀÄß mÁåAPÀgï £ÀA. PÉJ-32/J-7217 £ÉÃzÀÝgÀ°è ¯ÉÆÃqï ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ PÉÆ¥Àà¼ÀPÉÌ ºÉÆÃV C£ï¯ÉÆÃqï ªÀiÁqÀĪÁUÀ PÀA¥À¤UÉ UÉÆvÁÛUÀzÀAvÉ PÀ¼ÀÄ«¤AzÀ mÁåAPÀgïzÀ°è ¹ªÉÄAmï G½¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ PÀA¥À¤UÉ ªÉÆøÀ ªÀiÁrzÀÝ®èzÉà ²æäªÁ¸ÀgÉrØ ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ £ÉÃzÀݪÀ¤UÉ ªÀiÁgÁl ªÀiÁqÀĪÁUÀ ²æà «ÃgÉÃ±ï «, ¨É¼ÀªÀr r.J¸ï.¦ ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ gÀªÀgÀ £ÉÃvÀÈvÀézÀ°è ¦J¸ïL(PÁ.¸ÀÄ) ªÀÄvÀÄÛ ¹§âA¢AiÀĪÀgÉÆA¢UÉ ¥ÀAZÀgÀ ¸ÀªÀÄPÀëªÀÄ zÁ½ ªÀiÁqÀ®Ä ²æäªÁ¸ÀgÉrØ ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ £ÉÃzÀݪÀ£ÀÄ Nr ºÉÆÃVzÀÄÝ gÁdÄ vÀAzÉ ±ÀAPÀgï £ÉÃzÀݪÀ£ÀÄ ¹QÌ©¢ÝzÀÄÝ CªÀ¤AzÀ C.Q.gÀÆ.3,30,000/- gÀÆ QªÀÄäwÛ£À ¸ÀzÀj mÁåAPÀgï ªÀÄvÀÄÛ 50 PÉ.fAiÀÄ 123 ¹ªÉÄAmï aîUÀ¼À£ÀÄß d¦Û ªÀiÁr ªÀÄÄA¢£À PÀæªÀÄPÁÌV ¤ÃrzÀ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ £ÀUÀgÀ oÁuÁ UÀÄ£Éß £ÀA.201/2011 PÀ®A.420 , 420 IPC CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

¢£ÁAPÀ 28-11-11 gÀAzÀÄ ¸ÁAiÀiÁAPÁ® 7.00 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ ¹gÀªÁgÀ-gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ gÀ¸ÉÛAiÀÄ C¨ÁæºÀA qÁ¨ÁzÀ PÁ®ÄªÉà ºÀwÛgÀ ªÀÄÄRå gÀ¸ÉÛAiÀÄ°è ¢£ÉñÀ vÀAzÉ UÀAUÀtÚ ªÀAiÀÄB 31 ªÀµÀð eÁwB ¥ÀÄvÀæ£ï GB ¨ÉPÀj ªÁå¥ÁgÀ ¸ÁB ¹gÀªÁgÀ FvÀ£ÀÄ vÀ£Àß n.«.J¸ï JPÀë¯ï £ÀA PÉJ-36/«-8141 £ÉÃzÀÝgÀ ªÉÄÃ¯É ºÉÆÃV C¨ÁæºÀA qÁ§zÀ PÀqÉ §®PÉÌ ¸ÀUÀß¯ï ªÀiÁr wgÀÄV¸ÀĪÁUÀ »AzÀÄUÀqɬÄAzÀ «ÃgÉñÀ vÀAzÉ UÉÆÃ¥Á® ªÀAiÀÄB 25 ªÀµÀð eÁwB £ÁAiÀÄPÀ GB qÉæöʪÀgï PÉ®¸À ªÉÆÃlgï ¸ÉÊPÀ¯ï £ÀA PÉJ.36/JPÀë-6307 £ÉÃzÀÝgÀ ¸ÀªÁgÀ ¸ÁB ªÀÄ®èzÉêÀgÀ UÀÄqÀØ vÁB zÉêÀzÀÄUÀð FvÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÉÆÃlgï ¸ÉÊPÀ¯ï £ÀA PÉJ.36/JPÀë-6307 £ÉÃzÀÝ£ÀÄß CwêÉÃUÀ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ £ÀqɹPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃV lPÀÌgï PÉÆlÖzÀÝjAzÀ ¢Ã£ÉñÀ¤UÉ & «ÃgÉñÀ¤UÉ ¸ÁzsÀ & wêÀæ ¸ÀégÀÆ¥ÀzÀ UÁAiÀÄUÀ¼ÁVgÀÄvÀÛªÉ. CAvÁ ¢Ã£ÉñÀ£ÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ ¹gÀªÁgÀ oÁuÉ UÀÄ£ÉߣÀA: 198/2011 PÀ®AB 279,337,338 L¦¹ £ÉÃzÀÝgÀ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÀ.


 

ªÀÄ®èªÀÄä 50 FPÉAiÀÄ UÀAqÀ£ÀÄ FUÉÎ 7 ªÀµÀðUÀ¼À »AzÉ wÃjPÉÆArzÀÄÝ, DPÉUÉ ªÀÄPÀ̼ÀÄ DVgÀ°®è. DPÉAiÀÄÄ M§â¼Éà ªÀÄAUÀ¼ÀªÁgÀ ¥ÉÃmÉAiÀÄ°è ¨ÁrUÉ ªÀÄ£É »rzÀÄ PÀÆ° PÉ®¸À ªÀiÁrPÉÆArzÀÄÝ DUÁUÀ B AiÀÄ®èªÀÄä UÀAqÀ ¢: ºÀÄ°UÉ¥Àà ªÀAiÀiÁ: 56 ªÀµÀð eÁ: £ÁAiÀÄPï, G: ªÀÄ£É PÉ®¸À ¸Á: DgÉÆð vÁ: ªÀiÁ¤é ºÁ:ªÀ: C±ÉÆÃPÀ r¥ÉÆà ºÀwÛgÀ ªÀÄAUÀ¼ÀªÁgÀ ¥ÉÃmÉ gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ PÉAiÀÄ ºÀwÛgÀ §AzÀÄ ªÀiÁvÀ£Ár¹PÉÆAqÀÄ ºÉÆÃUÀÄwÛzÀÄÝ CzÉà ¥ÀæPÁgÀ ¢£ÁAPÀ:-27-11-2011 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ªÀÄ£ÉUÉ §AzÀÄ DPÉAiÀÄ£ÀÄß ªÀiÁvÀ£Ár¹ gÁwæ 11.00 UÀAmÉUÉ vÀ£Àß ªÀÄ£ÉUÉ ªÁ¥À¸ï ºÉÆÃVzÀÄÝ ªÀÄgÀÄ¢£À ¨É½UÉÎ 6.00 UÀAmÉUÉ AiÀÄ®èªÀÄä¼ÀÄ vÀ£Àß vÀAV ªÀÄ®èªÀÄä½UÉ ZÀºÁ PÉÆqÀ®Ä ºÉÆÃzÁUÀ ªÀÄ£ÉAiÀÄ ¨ÁV°UÉ ©ÃUÀ ºÁQzÀÄÝ PÀÆV ¨ÁV®Ä ¸ÀA¢¤AzÀ £ÉÆÃqÀ®Ä vÀ£Àß vÀAV ªÀÄ£ÉAiÀÄ n£ï ±ÉrØ£À ZÉwÛUÉ ºÁQzÀ PÀ©âtzÀ ¥ÀnÖUÉ §mÉÖ¬ÄAzÀ PÀnÖ PÀÄwÛUÉUÉ £ÉÃtÄ ºÁQPÉÆArzÀÄÝ, DUÀ ªÀÄ£ÉAiÀÄ ¥ÀPÀÌzÀ ZÁAzï FvÀ£À ¸ÀºÁAiÀÄ¢AzÀ ¨ÁV®Ä vÉUÉzÀÄ §mÉÖAiÀÄ£ÀÄß ©aÑ £ÉÆÃqÀ®Ä ªÀÄ®èªÀÄä ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖzÀÄÝ, DPÉAiÀÄÄ vÀ£Àß UÀAqÀ£ÀÄ wÃjPÉÆArzÀÝjAzÀ ªÀÄvÀÄÛ vÀ£ÀUÉ ªÀÄPÀ̼ÀÄ E®èzÀ PÁgÀt ªÀÄÄAzÉ vÀ£ÀUÉ AiÀiÁgÀÆ £ÉÆqÀÄvÁÛgÉ CAvÀ ªÀÄ£À¹ì£À ªÉÄÃ¯É ¥ÀjuÁªÀÄ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ £ÉÃtÄ ºÁQPÉÆAqÀÄ ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ CPÉAiÀÄ ªÀÄgÀtzÀ°è AiÀiÁgÀ ªÉÄÃ¯É ¸ÀA±ÀAiÀÄ«gÀĪÀ¢®è CAvÀ AiÀÄ®èªÀÄä¼ÀÄ ¢£ÁAPÀ: 28.11.2011 gÀAzÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠪ÉÄðAzÀ ¸ÀzÀgï §eÁgï ¥Éưøï oÁuÉ gÁAiÀÄZÀÆgÀÀÄzÀ°è AiÀÄÄ.r.Dgï.£ÀA:18. /2011 PÀ®A: 174 ¹Dgï.¦.¹ £ÉÃzÀÝgÀ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

¢£ÁAPÀ 28-11-11 gÀAzÀÄ ¨É½UÉÎ 11-00 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ¤A§tÚ vÀAzÉ ZÀAzÀæ±ÉÃRgÀ¥Àà, vÉÆÃgÀt¢¤ß, ªÀÄvÀÄÛ gÁªÀÄ¥Àæ¸ÁzÀ vÀAzÉ ªÉAPÀl¸ÀħâAiÀÄå gÀªÀgÀÄ PÀÆrPÉÆAqÀÄ C¯ÉÆÖ ªÀiÁgÀÄw ¸ÀÄdÄQ ºÉƸÀ PÁj£À°è §¼Áîj¬ÄAzÀ ¹AzsÀ£ÀÆjUÉ §gÀÄwÛgÀĪÁUÀ ¹gÀÄUÀÄ¥Àà-¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ gÉÆÃr£À ªÉÄÃ¯É PÀ£Áßj PÁæ¸ï-§Æ¢ªÁ¼À PÁåA¥À £ÀqÀÄªÉ J£ï. ¹ÃvÀgÁªÀÄAiÀÄå£À ºÉÆ®zÀ ºÀwÛgÀ ºÉÆgÀmÁUÀ JzÀÄgÀÄUÀqɬÄAzÀ 407 ªÁºÀ£À £ÀA. PÉJ-03-©-7125 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß CwêÉÃUÀªÁV ªÀÄvÀÄÛ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ £ÀqɹPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ PÁjUÉ lPÀÌgÀ PÉÆlÄÖ 407 ªÁºÀ£À gÉÆÃr£À JqÀ§¢UÉ ¥À°ÖAiÀiÁV ©¢ÝzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. EzÀjAzÁV PÁgÀ dRAUÉÆAqÀÄ gÉÆÃr£À JqÀ§¢UÉ ¤AwzÀÄÝ PÁj£À°èzÀÝ ¤A§tÚ ºÁUÀÆ E¤ß§âjUÉ ¸ÁzÁ ªÀÄvÀÄÛ wêÀæ ¸ÀégÀÆ¥ÀzÀ UÁAiÀÄUÀ¼ÁVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. ªÀÄvÀÄÛ 407 ªÁºÀ£ÀzÀ°è 13 DqÀÄ PÀÄjUÀ¼ÀÄ ¸ÀÞ¼ÀzÀ°èAiÉÄà ¸ÀwÛzÀÄÝ CªÀÅUÀ¼À CzÁdÄ QªÀÄävÀÄÛ gÀÆ. 40,000/- gÀÆ¥Á¬Ä EgÀÄvÀÛzÉ CAvÁ EzÀÝ

¤A§tÚ £ÀªÀgÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ UÁæ«ÄÃt oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 393/2011 PÀ®A. 279,337,338 L¦¹ & 187 L.JA.« DåPïÖ ªÉÄð£ÀAvÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÀÛzÉ.


 

£ÁUÀªÀÄä vÀAzÉ ©üêÀÄAiÀÄå ¸Á. ªÀÄAqÀ®UÉÃgÁ FPÉAiÀÄÄ ¢: 26.11.2011 gÀAzÀÄ ªÀÄzsÁåºÀß 12.00 UÀAmÉUÉ vÀ£Àß DqÀÄUÀ¼À£ÀÄß ªÉÄìĸÀ®Ä ºÉÆÃzÁUÀ C°èAiÉÄ Qæ«Ä£Á±ÀPÀ OµÀ¢AiÀÄ£ÀÄß PÀÄr¢zÁݼÉÆà CxÀªÁ ºÁªÀÅ PÀaÑzÉAiÉÆà CAvÁ w½¯ÁgÀzÀ PÁgÀt G¥ÀZÁgÀ PÀÄjvÀÄ gÁAiÀÄZÀÆj£À ªÉÊzÀåQÃAiÀÄ «eÁÕ£À ¸ÀA¸ÉÜ jªÀiïì ¨sÉÆÃzÀPÀ D¸ÀàvÉæ gÁAiÀÄZÀÆjUÉ §AzÀÄ ¸ÉÃjPÉAiÀiÁVzÀÄÝ. ¢£ÁAPÀ: 28.11.2011 gÀAzÀÄ 19.00 UÀAmÉUÉ aQvÉìAiÀÄÄ ¥sÀ®PÁjAiÀiÁUÀzÉà ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ CAvÁ ªÀÄÈvÀ¼À vÀAzÉ ²æÃ. ©üêÀÄAiÀÄå gÀªÀgÀÄ ¤ÃrzÀ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ AiÀiÁ¥À®¢¤ß oÁuÉAiÀÄ°è ¢£ÁAPÀ: 29.11.2011 gÀAzÀÄ AiÀÄÄ.r.Dgï. £ÀA. 17/2011 PÀ®A. 174 ¹.Dgï.¦.¹. £ÉÃzÀÝgÀ°è ¥ÀæPÀgÀtzÀ zÁR°¸ÀPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.


 

¥Éưøï zÁ½ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À ªÀiÁ»w:-

     ¢: 28-11-11 gÀAzÀÄ 1900 UÀAmÉUÉ ¥ÉÆÃvÁß¼À UÁæªÀÄzÀ°è §¸ÁÖöåAqÀ ºÀwÛgÀ ¸ÁªÀðd¤PÀ ¸ÀܼÀzÀ°è PÀĽvÀÄ ªÀÄlPÁ £ÀA§gï §gÉzÀÄPÉÆqÀÄwÛzÁÝ£É CAvÁ RavÀ ¨Áwä ªÉÄÃgÉUÉ ¦.¦J¸ïL(PÁ.¸ÀÄ) ªÀiÁ£À«gÀªÀgÀÄ ¥ÀAZÀgÀ ¸ÀªÀÄPÀëªÀÄ ¹§âA¢AiÀĪÀgÀ ¸ÀºÁAiÀÄ¢AzÀ zÁ½ ªÀiÁqÀ¯ÁV ªÀiÁ§ÄC°¸Á¨ï @ ªÀiÁ§° vÀAzÉ ªÉÆ¢£ï¸Á¨ï, ¸Á: ¥ÉÆÃvÁß¼À ºÁ.ªÀ. AiÀiÁ¥À®¥À«ð EªÀ£ÀÄ ¹QÌ ©¢zÀÄÝ DvÀ¤AzÀ 1) ªÀÄlPÁ CAQ ¸ÀASÉå ¥ÀnÖ MAzÀÄ ¨Á®¥É£ÀÄß 2) £ÀUÀzÀÄ ºÀt 4500=00 gÀÆUÀ¼ÀÄ d¦Û ªÀiÁrPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. £ÀAvÀgÀ DvÀ¤UÉ «ZÁj¸À¯ÁV vÁ£ÀÄ §gÉ ªÀÄlPÁ alAiÀÄ£ÀÄß SÁdtÚ »nÖ£À VgÀt ªÀiÁ° ¸Á: gÁUÀ®¥À«ð £ÉÃzÀݪÀ¤UÉ PÉÆqÀÄwÛgÀĪÀzÁV w½¹zÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. C®èzÉ £ÀA§gï ©zÀÝgÀÄ ¸ÀºÁ £ÀA§gï §A¢®è CAvÁ d£ÀjUÉ ªÉÆøÀ ªÀiÁqÀĪÀzÁV w½zÀħA¢zÀÝjAzÀ DvÀ£ÉÆA¢UÉJ oÁuÉUÉ §AzÀÄ zÁ½ ¥ÀAZÀ£ÁªÉÄAiÀÄ DzÁgÀzÀ ªÉÄðAzÀ ªÀiÁ£À« ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 270/2011 PÀ®A 78(3) PÉ.¦ DPïÖ CrAiÀÄ°è UÀÄ£Éß zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

¢B 28-11-11 gÀAzÀÄ ¸ÀAeÉ 4-10 UÀAmÉUÉ CAPÀt £ÀA§gÀ 7 gÀ°è ¹gÀªÁgÀ EA¢ÃgÁ £ÀUÀgÀzÀ°è ºÀÄ°UɪÀÄä UÀÄrAiÀÄ ºÀwÛgÀ ¸ÁªÀðd¤PÀ ¸ÀܼÀzÀ°è AiÀiÁgÉÆà d£ÀgÀÄ UÀÄA¥ÁV PÀĽvÀÄPÉÆAqÀÄ ºÀtªÀ£ÀÄß ¥ÀtPÉÌ ºÀaÑ CAzÀgÀ §ºÀgÀ E¸ÉàÃmï dÄeÁl DqÀĪÁUÀ ¦.J¸ï.L ¹gÀªÁgÀ gÀªÀgÀÄ ¹§âA¢AiÀĪÀgÉÆA¢UÉ ¥ÀAZÀgÀ ¸ÀªÀÄPÀëªÀÄzÀ°è zÁ½ ªÀiÁqÀ¯ÁV CdÄð£À vÀAzÉ gÀAUÀ¥Àà 40 ªÀµÀð ªÀqÀØgï ºÁUÀÆ EvÀgÉ 8 d£ÀgÀÄ J®ègÀÆ ¹gÀªÁgÀ gÀªÀgÀÄ ¹QÌ©¢zÀÄÝ CªÀjAzÀ ªÀÄvÀÄÛ PÀt¢AzÀ E¸ÉàÃl dÆeÁlzÀ ºÀt gÀÆ.1000=00 gÀÆ¥Á¬ÄUÀ¼ÀÄ 4 ªÉÆèÉÊ¯ï ¥ÉÆãÀUÀ¼ÀÄ CQ.3500/- ªÀÄvÀÄÛ 52 E¸ÉàÃmï J¯ÉUÀ¼À£ÀÄß d¦ÛPÉÆAqÀÄ CªÀgÉÆA¢UÉ oÁuÉUÉ §AzÀÄ zÁ½ ¥ÀAZÀ£ÁªÉÄ ªÉÄðAzÀ ¹gÀªÁgÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 197/2011 PÀ®AB 87 PÀ.¥ÉÆÃ..PÁAiÉÄÝ £ÉÃzÀÝgÀ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ PÀæªÀÄ dgÀÄV¹zÀÄÝ CzÉ.

¢: 28-11-2011 gÀAzÀÄ gÁwæ 08.45 UÀAmÉUÉ ºÀnÖ UÁæªÀÄzÀ gÁªÀÄ gÀ»ÃªÀÄ PÁ¯ÉÆäAiÀÄ £ÁUÀªÀÄä QgÁt CAUÀr ªÀÄÄA¢£À ¸ÁªÀðd¤PÀ ¸ÀܼÀzÀ°è AiÀiÁgÉÆà ªÀÄlPÁ dÆeÁlzÀ°è vÉÆqÀVzÁÝgÉ CAvÀ RavÀ ¨Áwä ªÉÄÃgÉUÉ ¦.J¸ï.L. ºÀnÖ ºÁUÀÆ ¹§âA¢AiÀĪÀgÀÄ C°èUÉ ºÉÆÃV zÁ½ ªÀiÁqÀ¯ÁV ªÀiË£ÉñÀ vÀAzÉ ºÀ£ÀĪÀÄAvÁæAiÀÄ ªÀAiÀÄ:27ªÀµÀð eÁ: G¥ÁàgÀ ¸Á: Dgï.Dgï PÁ¯ÉÆä ºÀnÖ UÁæªÀÄ. ªÀÄvÀÄÛ ªÀÄAdÄ£ÁxÀ vÀAzÉ ¸ÀAUÀ¥Àà UËqÀ ªÀAiÀÄ:20ªÀµÀð eÁ: G¥ÁàgÀ ¸Á: Dgï.Dgï PÁ¯ÉÆä ºÀnÖ UÁæªÀÄ.¹QÌ©¢zÀÄÝ ¸ÀzÀjAiÀĪÀjAzÀ ªÀÄlPÁ dÆeÁlzÀ £ÀUÀzÀÄ ºÀt: 2588/- gÀÆ , ªÀÄÆgÀÄ £ÉÆÃQAiÀiÁ ªÉƨÉʯï C.Q.gÀÆ.1500/-, JgÀqÀÄ ªÀÄlPÁ aÃn C.Q.gÀÆ.E¯Áè, ¨Á¯ï ¥É£ÀÄß C.Q.gÀÆ E¯Áè.ºÁUÀÆ ºÁAqÀ ºÁAPï ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ï CQgÀÆ.20000/-d¥ÀÄÛ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ £ÀAvÀgÀ «ZÁj¸À¯ÁV £ÁUÀ¥ÀàÀ vÀAzÉ ºÀ£ÀĪÀÄAvÁæAiÀÄ ªÀAiÀÄ:34ªÀµÀð eÁ: G¥ÁàgÀ ¸Á: C§ÄݯÁè PÁ¯ÉÆä ºÀnÖ UÁæªÀÄ. (¥ÀgÁj) FvÀ¤UÉ PÉÆqÀĪÀzÁV w½zÀħA¢zÀÄÝ ,£ÀAvÀgÀ zÁ½¬ÄAzÀ ªÁ¥À¸ï oÁuÉUÉ §AzÀÄ zÁ½ ¥ÀAZÀ£ÁªÉÄAiÀÄ DzsÁgÀzÀ ªÉÄðAzÀ ºÀnÖ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 157/2011 PÀ®A 78(111) PÉ.¦. PÁAiÉÄÝ CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

¢£ÁAPÀ:28-11-2011 gÀAzÀÄ 15.45 UÀAmÉUÉ zÉêÀzÀÄUÀð ªÉÄ®Vj ²ªÀtÚ EªÀgÀ ºÉÆ®zÀ ºÀwÛgÀzÀ ¸ÁªÀð¤PÀ ¸ÀܼÀzÀ°è CzÀȵÀÖzÀ CAzÀgï ¨ÁºÀgï JA§ E¸ÉàÃmï dÆeÁl £ÀqÉAiÀÄÄwÛzÉ CAvÁ RavÀ ¨sÁwä ªÉÄÃgÉUÉ ¦.J¸ï.L zÉêÀzÀÄUÁð gÀªÀgÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ¹§âA¢AiÉÆA¢UÉ ºÁUÀÆ ¥ÀAZÀgÀÄ gÉÆA¢UÉ vÉgÀ½ zÁ½ ªÀi ÁqÀ¯ÁV E¨Áæ»A ¸Á¨ï vÀAzÉ: ºÀĸÉÃ£ï ¸Á¨ï, 30ªÀµÀð, ªÀÄĹèA, PÀÆ°PÉ®¸À( D£ÀAzï mÁQÃ¸ï ºÀwÛgÀ) ºÁUÀÆ 6 d£ÀgÀÄ ¹QÌ©¢zÀÄÝ ¸ÀzÀjAiÀĪÀjAzÀ ¥ÀtPÉÌ ºÀaÑzÀÝ 1,130/- gÀÆ ªÀÄvÀÄÛ 52 E¹àmï J¯ÉUÀ¼À£ÀÄß d¦Û ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ oÁuÉUÉ §AzÀÄ zÁ½ ¥ÀAZÀ£ÁªÉÄAiÀÄ DzsÁgÀzÀ ªÉÄðAzÀ zÉêÀzÀÄUÁð oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 265/2011 PÀ®A: 87 PÉ.¦.DåPïÖ £ÉÃzÀÝgÀ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAWÀ£É, ªÁºÀ£À ZÁ®PÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ:

gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ J¯Áè ¥Éưøï C¢üPÁjUÀ¼ÀÄ, gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ°è ªÉÆÃmÁgÀ ªÁºÀ£À C¥ÀWÁvÀUÀ¼À£ÀÄß vÀqÉUÀlÄÖªÀ PÀÄjvÀÄ f¯ÉèUÉ ¥ÀÆgÉʹgÀĪÀ EAlgï¸É¥ÀÖgï ªÁºÀ£ÀzÀ ¸ÀºÁAiÀÄ¢AzÀ ¢£ÁAPÀ: 29.11.2011 gÀAzÀÄ 291 ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À£ÀÄß ¥ÀvÉÛ ªÀiÁr 49,900/- UÀ¼ÀÀ£ÀÄß ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà zÀAqÀ «¢ü¹, PÁ£ÀÆ£ÀÄ jÃvÀå PÀæªÀÄ dgÀÄV¹zÀÄÝ, ¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAX¸ÀĪÀ ZÁ®PÀgÀÄ/ªÀiÁ°ÃPÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆgÀÄ jÃvÀå PÀæªÀÄ dgÀÄV¸ÀĪÀ PÁAiÀÄð ªÀÄÄAzÀĪÀgÉ¢gÀÄvÀÛzÉ.


 

BIDAR DISTRICT DAILY CRIME UPDATE : 29-11-2011

This post is in Kannada language. To view, you need to download kannada fonts from the link section.

¢£ÀA¥Àæw C¥ÀgÁzsÀUÀ¼À ªÀiÁ»w ¢£ÁAPÀ: 29-11-2011

ºÀÄ®¸ÀÆgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 139/2011 PÀ®A 87 PÉ.¦ DåPïÖ :-

¢£ÁAPÀ 28/11/2011 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠢°Ã¥À ¸ÁUÀgÀ ¦.J¸ï.L ºÀÄ®¸ÀÆgÀ gÀªÀjUÉ RavÀ ªÀiÁ»w §AzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀÄ E§âgÀÄ ¥ÀAZÀgÀ£ÀÄß §gÀªÀiÁrPÉÆAqÀÄ, oÁuÉAiÀÄ ¹§âA¢AiÀĪÀgÀ eÉÆvÉ ¸ÁAiÀÄUÁAªÀ UÁæªÀÄzÀ CUÀ¹ ºÀwÛgÀ fÃ¥À ¤°è¹ ªÀÄgÉAiÀiÁV ¤AvÀÄ £ÉÆÃqÀ®Ä ºÀ£ÀĪÀiÁ£À UÀÄrAiÀÄ ºÀwÛgÀ ¸ÁªÀðd¤PÀ ¸ÀܼÀzÀ°è DgÉÆævÀgÁzÀ 1) zÀvÀÛwæ vÀAzÉ CdÄð£ÀgÁªÀ ºÉÆüÀ¸ÀªÀÄÄzÉæ, 2) «¯Á¸À vÀAzÉ ¨Á§ÄgÁªÀ ¨ÉÆüÉUÁAªÉ, 3) ¨sÀgÀvÀ vÀAzÉ £ÁgÁAiÀÄtgÁªÀ eÁzsÀªÀ, 4) ¸ÀAdÄ vÀAzÉ ªÀiÁzsÀªÀgÁªÀ ¨Á§¼À¸ÀÆgÉ, 5) £ÀgÀ¹AUÀ vÀAzÉ gÁªÀÄgÁªÀ eÁzsÀªÀ, 6) gÀªÉÄñÀ vÀAzÉ ¨Á§ÄgÁªÀ ¨Á§uÉÚ, 7) ¸ÀAdÄ vÀAzÉ ªÉÊf£ÁxÀ ®PÀ̱ÉnÖ J®ègÀÆ ¸Á: ¸ÁAiÀÄUÁAªÀ EªÀgÉ®ègÀÆ PÀÆr E¹àÃmï J¯ÉAiÀÄ CAzÀgÀ ¨ÁºÀgÀ JA§ £À¹Ã©£À dÆeÁl ºÀtªÀ£ÀÄß ¥ÀtPÉÌ ºÀaÑ DqÀÄwÛgÀĪÀÅzÀ£ÀÄß £ÉÆÃr CªÀgÀ ªÉÄÃ¯É zÁ½ ªÀiÁqÀ®Ä ºÉÆÃUÀÄwÛgÀĪÀÅzÀ£ÀÄß £ÉÆÃr 2 d£ÀgÀÆ Nr ºÉÆÃVzÀÄÝ, G½zÀ 5 d£ÀjUÉ ¥ÀAZÀgÀ ¸ÀªÀÄPÀëªÀÄ »rzÀÄ CªÀjAzÀ MlÄÖ ºÀt 6,600/- gÀÆ d¦Û ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ, DgÉÆævÀgÀ «gÀÄzÀÝ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

ºÀÄ®¸ÀÆgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 140/2011 PÀ®A 87 PÉ.¦ DåPïÖ :-

¢£ÁAPÀ 28/11/2011 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠢°Ã¥À ¸ÁUÀgÀ ¦.J¸ï.L ºÀÄ®¸ÀÆgÀ gÀªÀjUÉ RavÀ ¨Áwä §AzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀÄ E§âgÀÆ ¥ÀAZÀgÀ£ÀÄß §gÀªÀiÁrPÉÆAqÀÄ, oÁuÉAiÀÄ ¹§âA¢AiÀĪÀgÀ eÉÆvÉ ¨ÉîÆgÀ UÁæªÀÄzÀ ¹zÉÝñÀégÀ UÀÄrAiÀÄ ºÀwÛgÀ fÃ¥À ¤°è¹ ªÀÄgÉAiÀiÁV ¤AvÀÄ £ÉÆÃqÀ®Ä ¹zÉÝñÀégÀ UÀÄrAiÀÄ ºÀwÛgÀ ¸ÁªÀðd¤PÀ ¸ÀܼÀzÀ°è DgÉÆævÀgÁzÀ 1) ²ªÁ£ÀAzÀ vÀAzÉ PÀ®èAiÀiÁå ¸Áé«Ä, 2) ¨Á§Ä vÀAzÉ FgÀ¥Áà §qÀÆgÉ, 3) §¸ÀªÀgÁd vÀAzÉ ªÀĺÁgÀÄzÀæ¥Áà dªÀ¼ÁUÉ, 4) «dAiÀÄPÀĪÀiÁgÀ vÀAzÉ VÃgÀå¥Áà VÃgÀUÀAmÉ, 5) ZÀAzÀæ¥Áà vÀAzÉ gÁAiÀÄ¥Áà GzÁ£É J®ègÀÆ ¸Á: ¨ÉîÆgÀ EªÀgÉ®ègÀÆ PÀÆr E¹àÃmï J¯ÉAiÀÄ CAzÀgÀ ¨ÁºÀgÀ JA§ £À¹Ã©£À dÆeÁl ºÀtªÀ£ÀÄß ¥ÀtPÉÌ ºÀaÑ DqÀÄwÛgÀĪÀÅzÀ£ÀÄß £ÉÆÃr MªÉÄä¯É zÁ½ ªÀiÁr »rzÀÄ CªÀgÀ ªÀ±À¢AzÀ MlÄÖ 700/- gÀÆ¥Á¬Ä ºÁUÀÄ 52 E¹àÃmï J¯ÉUÀ¼ÀÄ d¦Û ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ, DgÉÆævÀgÀ£À£ÀÄß zÀ¸ÀÛVj ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ, DgÉÆævÀgÀ «gÀÄzÀÝ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

ºÉÆPÀuÁð ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 79/2011 PÀ®A 457, 380 L¦¹ :-

¢£ÁAPÀ 27/11/2011 gÀAzÀÄ ªÀÄzsÀå gÁwæAiÀÄ°è ©.¸ÉƪÀÄ£À ºÀj±Àé ¥ËæqsÀ ±Á¯É ºÀA¢PÉÃgÁ UÁæªÀÄzÀ°è AiÀiÁgÉÆà C¥ÀjavÀ PÀ¼ÀîgÀÄ D¦üøÀ PÉÆuÉAiÀÄ ©ÃUÀ ªÀÄÄjzÀÄ N¼ÀUÉ ¥ÀæªÉñÀ ªÀiÁr D¦üøÀ£À°ègÀĪÀ C®ªÀiÁgÀ MqÉzÀÄ CzÀgÉƼÀUÉ EgÀĪÀ ±Á¯ÉAiÀÄ Drä±À£À gÀf¸ÀÖgÀ ªÀÄvÀÄÛ n.¹ ¥sÉÊ¯ï ºÁUÀÄ PÉ®ªÀÅ PÁUÀzÀ ¥ÀvÀæUÀ¼ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ £ÀUÀzÀÄ 15,000/- gÀÆ. PÀ¼ÀªÀÅ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVgÀÄvÁÛgÉAzÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠲æÃPÁAvÀ vÀAzÉ GªÀiÁPÁAvÀ ¸Áé«Ä ªÀÄÄSÉÆÃ¥ÁzsÁåAiÀÄ ¥ËæqsÀ ±Á¯É ºÀA¢PÉÃgÁ gÀªÀgÀÄ MAzÀÄ PÀ£ÀßqÀzÀ°è T°vÀ zÀÆgÀÄ ¸À°è¹zÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

aAvÁQ ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 51/2011 PÀ®A 51/2011 PÀ®A 279, 337, 338 L¦¹ eÉÆvÉ 187 LJA« DåPïÖ :-

¢£ÁAPÀ: 27/11/2011 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢ eÁÕ£ÉñÀégÀ vÀAzÉ £ÁgÁAiÀÄtgÁªÀ PÀmÉÆÖÃ¼É ¸Á: ¸ÀÄAzÁ¼À EvÀ£ÀÄ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ¯ï ªÉÄÃ¯É §gÀĪÁUÀ AiÀiÁgÉÆà C¥ÀjavÀ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ¯ï ¸ÀªÁgÀ vÀ£Àß ªÁºÀ£À£ÀÄß Cw ªÉÃUÀ ªÀÄvÀÄÛ ¤µÁ̼ÀfvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ rQÌ ºÉÆÃqÉzÀ PÁgÀt ¦üAiÀiÁð¢UÉ wªÀÈ gÀPÀÛUÁAiÀÄ ªÀÄvÀÄÛ UÀÄ¥ÀÛ UÁAiÀĪÁVgÀÄvÀÛzÉ CAvÀ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠺ÉýPÉ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

ªÀiÁPÉðl ¥ÉưøÀ oÁuÉ ©ÃzÀgÀ UÀÄ£Éß £ÀA 138/2011 PÀ®A 279, 337, 338 L¦¹ :-

¢£ÁAPÀ 28-11-2011 gÀAzÀÄ ªÀiÁªÀÄqÀV UÁæªÀÄ¢AzÀ ¦üAiÀiÁ𢠧¸ÀégÁd vÀAzÉ CqÀªÉ¥Áà PÀÄA¨ÁgÀ ªÀAiÀÄ: 35 ªÀµÀð, eÁw: PÀÄA¨ÁgÀ, ¸Á: ªÀiÁªÀÄqÀV, vÁ: d»gÁ¨ÁzÀ EvÀ£ÀÄ ºÁUÀÄ EvÀgÀgÀÄ PÀÆr ©ÃzÀgÀPÉÌ §gÀÄwÛzÁÝUÀ «Ä¤qÉÆÃgÀ DmÉÆà £ÀA PÉ.J-38/3010 £ÉÃzÀgÀ ZÁ®PÀ£ÁzÀ £ÁUÉñÀ vÀAzÉ £ÀgÀ¸À¥Áà ¸Á: ªÀiÁªÀÄqÀV EvÀ£ÀÄ ±ÀªÀIJAiÀiÁ £ÀUÀgÀ (ªÀrØ) PÁæ¸À ºÀwÛgÀ ¸ÀzÀj «Ä¤ qÉÆÃgÀ£ÀÄß CwªÉÃUÀ¢AzÀ ºÁUÀÄ ¤µÀ̼ÁfvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ©ÃzÀgÀ PÀqɬÄAzÀ d»gÁ¨ÁzÀ PÀqÉUÉ MAzÀÄ PÉÆæÃdgÀ ªÁºÀ£À ¸ÀASÉå JA.ºÉZï-13/J.gÉhÄqï-1680 £ÉÃzÀÝPÉÌ rQÌ ºÉÆqÉzÀjAzÀ, ¦üAiÀiÁð¢UÉ ºÁUÀÄ EvÀgÀjUÉ ¨sÁj gÀPÀÛUÁAiÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ¸ÁzÁUÁAiÀÄ DVgÀÄvÀÛzÉ CAvÀ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠺ÉýPÉ ¸ÁgÀA±ÀzÀ ªÉÄgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

ªÀÄ£ÁßJSÉÃ½î ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 121/2011 PÀ®A 279, 337, 338 L¦¹ eÉÆvÉ 187 LJA« CåPïÖ :-¢£ÁAPÀ 28/11/2011 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢ gÉêÀt¥Áà vÀAzÉ ©üêÀıÁå §ÄqÀvÁ ªÀAiÀÄ 35 ªÀµÀð, eÁw J¸ï,¹ ºÉÆïÉAiÀÄ, ¸Á: «ÄãÀPÉÃgÁ EvÀ£ÀÄ vÀ£Àß ¸ÀqÀÄPÀ£ÁzÀ PÀȵÀÚ EvÀ£À eÉÆvÉAiÀÄ°è ªÉÆÃlgÀ ¸ÉÊPÀ¯ï £ÀA PÉJ/J¦-23/J¹-5505 £ÉÃzÀÝgÀ ªÉÄÃ¯É «ÄãÀPÉÃgÁ¢AzÀ ªÀÄ£ÁßJSÉýîUÉ §gÀĪÁUÀ ¥ÉÃmÉÆæî SÁ°AiÀiÁVzÀÝjAzÀ ªÀÄ£ÁßJSÉýîAiÀÄ J¸ï,©,L ¨ÁåAQ£À JzÀgÀÄUÀqÉ vÀ£Àß ªÉÆÃlgÀ ¸ÉÊPÀ¯ï ¤°è¸ÀÄwzÁÝUÀ d»gÁ¨ÁzÀ PÀqɬÄAzÀ eÁ£ÀrÃgÀ mÁåPÀÖgÀ £ÀA PÉJ-39/n-3298 ªÀÄvÀÄÛ mÁæ° £ÀA PÉJ-39/n-3299 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ£ÁzÀ ¥Àæ¨sÀÄ vÀAzÉ vÀÄPÁgÁªÀÄ ¸Á: UÀqÀªÀAw EvÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß Cw ªÉÃUÀ ºÁUÀÆ ¤µÁ̼ÀfÃvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢UÉ rQÌ ªÀiÁrzÀ£ÀÄ, ¸ÀzÀj rQÌAiÀÄ ¥ÀjuÁªÀĪÁV ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ §®PÁ® ¥ÁzÀPÉÌ ¨sÁj gÀPÀÛUÁAiÀÄ, JqÀ ªÉÆüÀPÉÊUÉ, JqÀ PÀtÂÚ£À PÉüÀUÉ vÀgÀazÀ gÀPÀÛUÁAiÀĪÁVgÀÄvÀÛzÉ ºÁUÀÆ PÀȵÀÚ¤UÉ §®PÁ® vÉÆqÉ ªÀÄÄjzÀÄ ¨sÁj UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀĪÁVgÀÄvÀÛzÉ, §® ªÉÆüÀPÉÊ ºÀwÛgÀ, ºÉÆmÉÖUÉ vÀgÀazÀ gÀPÀÛUÁAiÀĪÁVgÀÄvÀÛzÉ ªÀÄvÀÄÛ DgÉÆæAiÀÄÄ rQÌ ªÀiÁr Nr ºÉÆÃVgÀÄvÁÛ£ÉAzÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠺ÉýzÉ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

OgÁzÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 103/2011 PÀ®A 380 L¦¹ :-

¢£ÁAPÀ 28/11/2011 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢ D£ÀAvÀgÁªÀ vÀAzÉ QñÀ£ÀgÁªÀ zÉñÀªÀÄÄPÀ ¸Á: aªÉÄÃUÁAªÀ EªÀjUÉ J¸ï.©,JZï,¨ÁåAPÀ OgÁzÀ ±ÁSɬÄAzÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ CwÛUÉAiÀÄzÀ C¤ÃvÁ UÀAqÀ zÀÄUÀðzÁ¸ÀgÀªÀgÀÄ SÁvÉ £ÀA 62178152245 ¢AzÀ 75000/-ºÀt vÉÃUÉzÀÄ CzÀgÀ°èAzÀ 68000/-gÀÆ¥Á¬Ä ¦üAiÀiÁð¢UÉ JA.J¸ï.L.J¯ï.¨ÁåAPÀ UÀÄ®âUÁð ±ÁSÉAiÀÄ°è, ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ vÀªÀÄä£ÁzÀ zÀÄUÁðzÁ¸À gÀªÀgÀÄ ¸Á® JwÛzÀ ºÀt PÀnÖj CAvÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ PÉÊUÉ PÉÆÃnÖgÀÄvÁÛgÉ, ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ J¸ï.©.JZï.¨ÁåAPÀ PÀÄaðAiÀÄ ªÉÄÃ¯É ¨ÁåUÀ ElÄÖ, £À£Àß ºÀt PÀnÖ ¨ÁåUÀ £ÉÆÃqÀ®Ä ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ¨ÁåUÀ EgÀĪÀÅ¢¯Áè, UÁ§j¬ÄAzÀ PÀĽvÀ d£ÀjUÉ «ZÁj¹, ºÉÆÃgÀUÉ §AzÀÄ «ZÁj¹zÀgÀÄ AiÀiÁªÀÅzÉ ¸ÀƽAiÀÄÄ ¹QÌgÀĪÀÅ¢¯Áè, ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ¨ÁåV£À°è 68,000/- gÀÆ¥Á¬Ä, vÀªÀÄä£À ªÀÄgÀt ¥ÀæªÀiÁt ¥ÀvÀæ ºÁUÀÄ ªÉÊAiÀÄQÛPÀ ªÀiÁ»w ¥À¸ÀÛPÀ EgÀÄvÀÛzÉ, AiÀiÁgÉÆà C¥ÀjavÀ PÀ¼ÀîgÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ¨ÁåUÀ PÀ¼ÀªÀÅ ªÀiÁrgÀÄvÁÛgÉ CAvÀ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠺ÉýPÉ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

§¸ÀªÀPÀ¯Áåt £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 182/2011 PÀ®A 504, 506 L¦¹ :-

¢£ÁAPÀ 28/11/2011 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢ gÁd±ÉÃRgÀ vÀAzÉ ªÀÄ°è£ÁxÀ ªÀÄAoÁ¼É ªÀAiÀÄ: 41 ªÀµÀð, eÁw: °AUÁAiÀÄvÀ, ¸Á: UÀAUÁ PÁ¯ÉÆä §¸ÀªÀPÀ¯Áåt EªÀgÀÄ vÉAV£À ¤ÃgÀÄ PÀÄrAiÀÄÄvÁÛ §¸ÀªÀPÀ¯Áåt £ÀUÀgÀzÀ ºÀgÀ¼ÀAiÀiÁå ZËPÀ ºÀwÛgÀ ¤AwgÀĪÁUÀ DgÉÆævÀ£ÁzÀ CªÀÄÈvÀgÉrØ vÀAzÉ ±ÀAPÀgÀ gÉrØ @ ºÁ¸ÀgÉrØ ªÀAiÀÄ: 45 ªÀµÀð, ¸Á; «zÁå²æà PÁ¯ÉÆä §¸ÀªÀPÀ¯Áåt EvÀ£ÀÄ §AzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢UÉ £ÉÆÃr CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊAiÀÄÄvÁÛ ¤£Àß UɼÉAiÀÄ gÀ« ZÀAzÀ£ÀPÉÃgÉ DvÀ¤UÉ ¸ÀjAiÀiÁV ¥ÁoÀ PÀ°¸ÀÄvÉÛãÉ, CªÀ¤UÉ ªÀÄÄV¹ ©qÀÄvÉÛÃ£É CAvÁ ºÉzÀjPÉ ºÁPÀÄvÁÛ gÀ« ZÀAzÀ£ÀPÉÃj EvÀ¤UÉ ªÀÄÄV¸À®Ä ¸ÀÄ¥Áj PÉÆnÖgÀÄvÉÛÃ£É CAvÁ C£ÀÄßwÛgÀĪÁUÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ F «µÀAiÀÄ £À£ÀUÉ AiÀiÁPÉ ºÉüÀÄwÛ¢Ý CAvÁ CAzÁUÀ DgÉÆævÀ£ÀÄ gÀ« ZÀAzÀ£ÀPÉÃj ¤£Àß UɼÉAiÀÄ£ÁVgÀĪÀÅzÀjAzÀ ¤£ÀUÉ ºÉüÀÄwÛzÉÝãÉ, DUÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ gÀ« ZÀAzÀ£ÀPÉÃj EªÀjUÉ E¯Éè PÀgɬĸÀÄvÉÛÃ£É CªÀ¤UÉ ¤Ã£Éà £ÉÃgÀªÁV ºÉý©qÀÄ CAzÁUÀ DgÉÆævÀ£ÀÄ ¦üAiÀiÁð¢UÉ CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊzÀÄ CªÀªÀiÁ£À ªÀiÁrgÀÄvÁÛ£ÉAzÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠺ÉýPÉ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

GULBARGA DIST REPORTED CRIME

ವೈದ್ಯರ ನಿರ್ಲಕ್ಷತನದಿಂದ ಮಹಿಳೆ ಸಾವು:

ಅಶೋಕ ನಗರ ಠಾಣೆ : ಶ್ರೀ. ಮಲ್ಲಪ್ಪಾ ತಂದೆ ಸಾಯಿಬಣ್ಣ ಕವಾಲ್ದರ ಸಾ: ಕೊಡಚಿ ತಾ: ಜೇವರ್ಗಿ ಜಿ: ಗುಲಬರ್ಗಾ ರವರು ನನ್ನ ಅಕ್ಕನವರಾದ ಶ್ರೀಮತಿ ಶರಣಮ್ಮಾ ಗಂಡ ಹುಲಗಪ್ಪಾ ಸಾ: ಕೊಡಚಿ ವಯಸ್ಸು 38 ವರ್ಷ ಇವರು ಹೊಟ್ಟೆ ನೋವಿನಿಂದ ಬಳಲುತ್ತಿದ್ದು ಇವರನ್ನು ತಪಾಸಣೆ ಸಲುವಾಗಿ ದಿನಾಂಕ 22/11/2011 ರಂದು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಅಂದಾಜು 11 ಗಂಟೆಗೆ ಗುಲಬರ್ಗಾದ ಶೋಭಾ ಹೆರಿಗೆ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಉಪಚಾರ ಕುರಿತು ಸೇರಿಕೆ ಮಾಡಿದ್ದು, ಡಾ|| ಶೋಭಾ ಪಾಟೀಲ ಇವರು ಸರಿಯಾಗಿ ಆಫರೇಶನ್ (ಶಸ್ತ್ರ ಚಿಕಿತ್ಸೆ) ಮಾಡದೆ ನಿರ್ಲಕ್ಷತನ ಮಾಡಿದ್ದರಿಂದ ಆಫರೇಶನ್ ಮಾಡಿದ ಜಾಗದಲ್ಲಿಂದ ರಕ್ತ ಶ್ರಾವ ಆಗುತ್ತರಿದ್ದ ಡಾಕ್ಟರವರೆ ಖುದ್ದಾಗಿ ಸಿದ್ದಗಂಗಾ ಸಂಜೀವಿನಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಕರೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ಸೆರಿಕೆ ಮಾಡಿದ್ದು , ಅಲ್ಲಿಯೂ ಗುಣಮುಖವಾಗದೇ ಇರುವದರಿಂದ ದಿನಾಂಕ : 24/11/2011 ರಂದು ಬಸವೇಶ್ವರ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ತಂದು ಸೇರಿಸಿರುತ್ತೆವೆ ಶ್ರೀಮತಿ ಶರಣಮ್ಮ ಇವಳು ಸಾವು ಬದುಕಿನ ನಡುವೆ ಹೊರಾಡುತ್ತ ದಿನಾಂಕ: 28/11/2011 ರಂದು ಈ ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ ನೊಂದ ಶ್ರೀಮತಿ ಶರಣಮ್ಮ ಗಂಡ ಹುಲುಗಪ್ಪ ಗುರೆಕಾರ ಇವಳು ಮೃತಪಟ್ಟಿರುತ್ತಾಳೆ ಅಂತಾ ದೂರು ಸಲ್ಲಿಸಿದ ಸಾರಾಂಶದ ಮೇಲಿಂದ ಠಾಣೆ ಗುನ್ನೆ ನಂ. 127/2011 ಕಲಂ 269, 337, 338 ಐ.ಪಿ.ಸಿ ಪ್ರಕಾರ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಿ ಕೊಂಡು ತನಿಖೆ ಕೈಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ. ದ್ದು ಇರುತ್ತದೆ

Monday, November 28, 2011

BIDAR DISTRICT DAILY CRIME UPDATE 28-11-2011

This post is in Kannada language. To view, you need to download kannada fonts from the link section.

¢£ÀA¥Àæw C¥ÀgÁzsÀUÀ¼À ªÀiÁ»w ¢£ÁAPÀ: 28/11/2011

§¸ÀªÀPÀ¯Áåt ¸ÀAZÁgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA.149/2011, PÀ®A 279, 304(J) L.¦.¹. eÉÆvÉ 187 L.JA.« JPÀÖ :-

¢£ÁAPÀ 27/11/2011 gÀAzÀÄ 1720 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢ vÀÄPÁgÁªÀÄ vÀAzÉ ¯Á®¥Áà gÉÆ»¯É ªÀAiÀÄ:35 ªÀµÀð, eÁw: PÀ§â°UÀ, G :MPÀÌ®ÄvÀ£À ¸Á ;¸À¸ÁÛ¥ÀÄgÀ §¸ÀªÀPÀ¯Áåt gÀªÀgÀ F »AzÉ §¸ÀªÀPÀ¯Áåt ¸ÀAZÁgÀ ¥Éưøï oÁuÉ C¥ÀgÁzsÀ ¸ÀASÉå 149/2011, PÀ®A 279, 338 L¦¹ eÉÆvÉ 187 LJªÀiï« JPïÖ £ÉÃzÀÝgÀ°è ¦üAiÀiÁ𢠺ÁUÀÆ vÀ£Àß ªÀÄUÀ£ÁzÀ ªÀĺÁgÁd ªÀAiÀÄ: 12 ªÀµÀð, EªÀgÀÄ vÀ£Àß n.«.J¸ï ªÉÆ.¸ÉÊPÀ¯ï ªÉÄÃ¯É ¸À¸ÁÛ¥ÀÄgÀ PÀqÉUÉ ºÉÆUÀÄwÛgÀĪÁUÀ DgÉÆæ PÁgÀ £ÀA.JA.JZï-23/J£ï-1177 EvÀ£ÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ªÉÆ.¸ÉÊPÀ¯ïUÉ rQ̪ÀiÁrzÀÄÝ ¸ÀzÀj rQ̬ÄAzÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ªÀÄUÀ¤UÉ ¨sÁj gÀPÀÛUÁAiÀÄ ªÀÄvÀÄÛ JqÀUÀtÂÚ£À ºÀÄ©â£À ªÉÄÃ¯É vÀgÀazÀUÁAiÀÄUÁ¼ÁV ªÀiÁvÁqÀĪÀ ¹ÜwAiÀÄ°è EgÀ°¯Áè ¸ÀzÀjAiÀĪÀ¤UÉ ºÉaÑ£À aQvÉì PÀÄjvÀÄ ¸ÉƯÁ¥ÀÆgÀ UÀAUÁ D¸ÀàvÉæAiÀÄ°è ¸ÀĪÀiÁgÀÄ JgÀqÀÄ wAUÀ¼ÀªÀgÉUÉ aQvÉì ªÀiÁr¹ ªÉÊzÀågÀ ¸À®ºÉ ªÉÄÃgÉUÉ E£ÀÆß ºÉaÑ£À aQvÉì PÀÄjvÀÄ UÀÄ®âUÁð ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæUÉ PÀgÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃUÀĪÁUÀ gÁ.ºÉ. £ÀA.09 gÀ ªÉÄÃ¯É ¢£ÁAPÀ 27/11/2011 gÀAzÀÄ ¸ÁAiÀÄAPÁ® 1600 UÀAmÉUÉ ¸ÀzÀj UÁAiÀiÁ¼ÀÄ ªÀiÁºÁgÁd FvÀ£ÀÄ vÀ£ÀUÉ DzÀ gÀ¸ÉÛ C¥ÀWÁvÀ¢AzÀ DzÀ UÁAiÀÄUÀ½AzÀ UÀÄtªÀÄÄR£ÁUÀzÉ ªÀÄÈvÀ ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ£É. JAzÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁðzÀÄ ¸ÁgÁA±À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

§¸ÀªÀPÀ¯Áåt UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA.144/2011, PÀ®A 302, 201, eÉÆvÉ 34 L.¦.¹. :-

¢£ÁAPÀ 27/11/2011 gÀAzÀÄ 0815 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠩ÃgÀ¥Áà vÀAzÉ ±ÀAPÀgÀ ¨sÀAqÀ£ÉÆÃgÀ ¸Á: UÉÆÃUÁÎ EªÀgÀ vÀªÀÄä£ÁzÀ ªÀÄÈvÀ ¸ÀAdÄ vÀAzÉ ±ÀAPÀgÀ ¨sÀAqÀ£ÉÆgÀ, ªÀAiÀÄ 30 ªÀµÀð eÁåw PÀÄgÀħgÀÄ G: PÀÆ°PÉ®¸À ¸Á: UÉÆUÁÎ EªÀgÀ ºÉAqÀwAiÀiÁzÀ DgÉÆæ ªÀiÁºÁzÉë UÀAqÀ ¸ÀAdÄ ¨sÀAqÀ£ÉÆgÀ, 25 ªÀµÀð, eÁw PÀÄgÀħgÀÄ ¸Á: UÉÆUÁÎ ªÀÄvÀÄÛ E£ÉÆߧâ DgÉÆæ §¸ÀªÀgÁd vÀAzÉ zË®¥Áà ²ªÀ¥Àà£ÉÆgÀ, ªÀAiÀÄ 32 ªÀµÀð, eÁw PÀÄgÀħgÀÄ ¸Á: ªÀÄAoÁ¼À EªÀj§âgÀ £ÀqÀÄªÉ C£ÉÊwPÀ ¸ÀA§AzsÀ EgÀĪÀÅzÀ£ÀÄß ªÀÄÈvÀ ¸ÀAdÄ EvÀ¤UÉ UÉÆvÁÛVzÀÝjAzÀ ¸ÀzÀj DgÉÆævÀgÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ vÀªÀÄä£À PÉÆ¯É ªÀiÁrzÀÄÝ F §UÉÎ AiÀiÁjUÀÆ UÉÆvÁÛUÀ¨ÁgÀzÉAzÀÄ ªÀÄÈvÀ£À zÉúÀªÀÅ J°èAiÉÆà ªÀÄÄaÑnÖgÀÄvÁÛgÉ. JAzÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁðzÀÄ ¸ÁgÁA±À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¸À¯ÁVzÉ.

¸ÀAvÀ¥ÀÆgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA.98/2011, PÀ®A 379 L¦¹ :-

¢£ÁAPÀ 25/11/2011 gÀAzÀÄ gÁwæ ªÉ¼ÉAiÀÄ°è ¦üAiÀiÁð¢ gÁdÄ © ±ÁSÁ¢üPÁj eɸÁÌA ¸ÀAvÀ¥ÀÆgÀ EªÀgÀ UÁæªÀÄzÀ°è AiÀiÁgÉÆ C¥ÀjavÀ PÀ¼ÀîgÀÄ D®ÆgÀ © UÁæªÀÄzÀ ²ªÀiÁAvÀgÀzÀ°è C¼ÀªÀr¹zÀ «zÀÆåvÀ ¥ÀjªÀvÀðPÀ 25 PÉ.« ¸ÁªÀÄVæUÀ¼ÀÄ ¯ÁåªÀģɵÀ£ï C®Ä«Ä¤AiÀÄA PÁé¬Äïï JZï.n & J¯ï.n JuÉÚ ºÁUÀÄ E¤ßvÀgÀ ¥ÀjªÀvÀðPÀ ¸ÁªÀiÁ£ÀÄUÀ¼ÀÄ PÀ¼ÀîvÀ£À ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVgÀÄvÁÛgÉ. JAzÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁðzÀÄ ¸ÁgÁA±À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

£ÀUÀgÀ ¥ÉÆ°¸À oÁuÉ ¨sÁ°Ì UÀÄ£Éß £ÀA.220/2011, PÀ®A 279 337 L¦¹ eÉÆÃvÉ 187 L.JªÀiï.«í JPïÖ :-

¢£ÁAPÀ : 27/11/2011 gÀAzÀÄ 1700 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢ gÀAUÀAiÀiÁå vÀAzÉ gÁªÀÄ®Ä eÁåw|| PÁqÀÄ¥Á¥À ªÀ|| 45 G|| PÀÆ° PÉ®¸À ¸Á|| EA¢gÁ £ÀUÀgÀ ¨sÁ°Ì ºÁUÀÆ CªÀgÀ CtÚ£À ªÀÄPÀ̼ÁzÀ zÀ±ÀgÀxÀ ºÁUÀÆ gÁªÀÄ®Ä J®ègÀÄ PÀÆrPÉÆAqÀÄ UÁA¢ü ZËPï ºÀwÛgÀ¢A ºÉÆÃUÀÄwÛgÀĪÁUÀ CzÉ ¸ÀªÀÄAiÀÄPÉÌ ¯ÉÃPÀÑgÀ PÁ¯ÉÆä PÀqɬÄAzÀ M§â DgÉÆæ ¸ÀÄfQ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ¯ï £ÀA. PÉ.J/39 E-1022 £ÉÃzÀÝ£ÀÄß vÀ£Àß ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß Cwà ªÉÃUÀ ºÁUÀÆ ¤¸Á̼ÀfvÀ£À¢AzÀ £ÀqɹPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢UÉ rQÌ ªÀiÁr vÀ£Àß ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß C¯Éè ¤°è¹ Nr ºÉÆÃVgÀÄvÁÛ£É. ¸ÀzÀj rQÌ ªÀiÁrzÀ ¥ÀæAiÀÄÄPÀÛ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ªÀÄÆV£À ªÉÄÃ¯É gÀPÀÛ UÁAiÀÄ ºÁUÀÆ £ÀqÀÄ ºÀuÉAiÀÄ ªÉÄÃ¯É gÀPÀÛ UÁAiÀÄ ªÁVgÀÄvÀÛzÉ. JAzÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁðzÀÄ ¸ÁgÁA±À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

ºÀ½îSÉÃqÀ (©) ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA.134/2011, PÀ®A 20 (©) (II) (c) J£ï.r.¦.J¸ï. JPÀÖ 1985 :-

¢£ÁAPÀ ¢£ÁAPÀ 27/11/2011 gÀAzÀÄ 14:30 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠸ÀÄgÉñï JªÀiï ¨sÁ«ªÀĤ ¦.J¸ï.L ºÀ½îSÉÃqÀ (©) ¥Éưøï oÁuÉ gÀªÀjUÉ RaÃvÀ ¨Áwä ªÉÄÃgÉUÉ ªÀiÁ£Àå ¥ÀvÁæAQvÀ C¢üPÁjAiÀiÁzÀ ²æà £ÁUÀ£ÁßxÀ ºÀÄ®¸ÀÄgÉ ªÉÊzÁå¢üPÁjUÀ¼ÀÄ ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæ ºÀ½îSÉÃqÀ (©) EªÀgÉÆA¢UÉ ¥ÀAZÀgÀÄ ºÁUÀÆ ¹§âA¢ ¸À»ÃvÀ ©.J¸ï.J¸ï.PÉ ¸ÀPÀÌgÉ PÁSÁð£ÉAiÀÄ KjAiÀiÁzÀ VqÀUÀAmÉUÀ¼À ªÀÄzÉå 11:45 UÀAmÉUÉ zÁ½ ªÀiÁr UÁAeÁ ªÀiÁgÁl ªÀiÁqÀÄwÛzÀÝ DgÉÆæUÀ¼ÁzÀ 1. ¸ÀgÀzÁgÀ vÀAzÉ ºÁwgÁªÀÄ eÁzsÀªÀ ªÀAiÀÄ: 25 ªÀµÀð ¸Á: EgÀPÀ¥À½î vÁAqÁ vÁ: £ÁgÁAiÀÄtSÉÃqÀ 2. eÁÕ£ÉñÀégÀ vÀAzÉ ¨Á§ÄgÁªÀ ¥ÀªÁgÀ ªÀAiÀÄ: 25 ¸Á: WÉÆÃlPÁ vÁAqÁ vÁ: ¯ÉÆúÁ 3. zÉëzÁ¸À vÀAzÉ ¨Á¯Áf ZÀªÁít ªÀAiÀÄ: 35 ¸Á: ZÉÆAr vÁAqÁ vÁ: ¯ÉÆúÁ 4. «dAiÀÄPÀĪÀiÁgÀ vÀAzÉ ¨Á¥ÀÄgÁªÀ ZÀªÁt ªÀAiÀÄ: 25 ¸Á: ZÉÆAr vÁAqÁ vÁ: ¯ÉÆúÁ EªÀjAzÀ ªÀiÁgÁl ªÀiÁqÀÄwÛzÀÝ 1) CPÀæªÀÄ UÁAeÁ 4 PÉf 500 UÁæªÀÄ CA.Q 4500/- gÀÆ ºÁUÀÆ PÀÈvÀåPÉÌ §¼À¹zÀ 2) »gÉÆà ºÉÆAqÁ ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ï £ÀA JªÀiï.ºÉZï 09 E 9662 C. Q 15,000/- gÀÆ ºÁUÀÆ 3) £ÀUÀzÀÄ ºÀt 210/- gÀÆ »ÃUÉ J¯Áè MlÄÖ 19710/- gÀÆ ¨É¯É¨Á¼ÀĪÀÅzÀ£ÀÄß d¦Û ªÀiÁr ¸ÀzÀj DgÉÆævÀgÀ «gÀÄzÀÞ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

ºÉÆPÀuÁð ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA.78/2011, PÀ®A 379 L¦¹ :-

¢£ÁAPÀ 19/11/2011 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢ gÁeÉÃAzÀæ vÀAzÉ zÀ±ÀgÀxÀgÁªÀ ªÀAiÀÄ 35 ªÀµÀð ¸Á: ºÀįÁå¼À UÁæªÀÄ ºÁUÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ vÀAzÉ ªÀÄvÀÄÛ ¦AiÀiÁ𢠺ÉAqÀw ºÉÆ®zÀ°è PÉ®¸À ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ¸ÁAiÀÄAPÁ® J®ègÀÆ ºÀįÁå¼ÀPÉÌ ªÀÄ£ÉUÉ ºÉÆzÀgÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ¦üAiÀiÁð¢ PÀÆqÀ gÁwæ 7 UÀAmÉUÉ ªÀÄ£ÉUÉ ºÉÆÃV Hl ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ªÀÄgÀ½ ºÉÆ®PÉÌ ºÉÆzÁUÀ ºÉÆ®zÀ PÉÆnÖUÉAiÀÄ°èzÀÝ 2 ºÉÆÃjUÀ¼ÀÄ CA.Q 24.000/- gÀÆ ºÁUÀÄ E£ÉÆßAzÀÄ ºÉÆj 2 1/2 ªÀµÀðzÀÄÝ CA.Q 24.500/- gÀÆ PÁtÄwÛ¯Áè ªÁzÀÝjAzÀ gÁwæ ²ªÁgÀzÀ°è ºÀÄqÀÄPÁrzÀgÀÄ ¹UÀ°®è JgÀqÀÄ ºÉÆÃjUÀ¼ÀÄ CA.Q. 48.500/- AiÀiÁgÉÆà C¥ÀjavÀ PÀ¼ÀîgÀÄ PÀ¼ÀĪÀÅ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆVgÀÄvÁÛgÉ. JAzÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁðzÀÄ ¸ÁgÁA±À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA.187/2011, PÀ®A 143, 147,353 eÉÆvÉ 149 L.¦.¹. :-

¢£ÁAPÀ 27/11/2011 gÀAzÀÄ 20:15 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠸ÀĤî vÀAzÉ ±ÀgÀt¥Áà ªÀAiÀÄ: 32 ªÀµÀð, G: ¹.¦.¹. 1564 ¸ÀAZÁj ¥ÉưøÀ oÁuÉ ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ EªÀjUÉ vÀªÀÄä C¢üPÁjAiÀĪÀgÀÄ ¸ÁAiÀiAPÁ® 1600 UÀAmɬÄAzÀ gÁwæ 2100 UÀAmÉAiÀĪÀgÉUÉ CA¨ÉÃqÀÌgÀ ªÀÈvÀÛzÀ°è ¸ÀAZÁj ¤AiÀÄAvÀæt PÉ®¸PÉÌ £ÉëĹzÀÄÝ 1915 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠸ÀgÀPÁj PÉ®¸À ¤ªÀð»¸ÀÄwÛgÀĪÁUÀ DgÉÆæ ªÀĺÀäzÀ DdªÀiï vÀAzÉ ªÀĺÀäzÀ £À¹gÉÆâݣÀ dÄUÀÄ£ÀĪÁ¯Éà fÃ¥À ZÁ®PÀ ¸ÁB PÀÄ¥sÀ®vÉÆÃqÀªÉƺÀ¯Áè ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ ºÁUÀÄ E£ÀÆß 10-15 d£ÀgÀÄ eÉÆvÉ §AzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢UÉ PÁå«ÄAiÀiÁå PÁå mÁæ¦üPï PÀgÀvÉ vÀĪÀiÁígÁ C«ÄãÀ¸Á¨ï §ºÀÄvï ¥sÉÊ£ï ®UÁgÉ CAvÀ C£ÀÄßvÁÛ ¸ÀgÀPÁj PÉ®¸À ¤ªÀð»¸ÀÄvÁÛ EzÀÝ ¦üAiÀiÁð¢UÉ vÀ£Àß PÀvÀðªÀå ¤ªÀð»¸ÀzÀAvÉ CrØ DvÀAPÀ ªÀiÁrgÀÄvÁÛgÉ. JAzÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁðzÀÄ ¸ÁgÁA±À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA.188/2011, PÀ®A 143, 147, 283, 504, 506 eÉÆÃvÉ 149 L¦¹ :-

¢£ÁAPÀ 27/11/2011 gÀAzÀÄ 20:30 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢ gÁZÀAiÀiÁå vÀAzÉ µÀ£ÀÄäRAiÀiÁå ªÀÄoÀ¥Àw ªÀAiÀÄ: 43 ªÀµÀð, G: ¹.JZï.¹-756 ¸ÀAZÁj ¥ÉưøÀ oÁuÉ ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ EªÀjUÉ vÀªÀÄä C¢üPÁjAiÀĪÀgÀÄ ¸ÁAiÀiAPÁ® 1600 UÀAmɬÄAzÀ gÁwæ 2100 UÀAmÉAiÀĪÀgÉUÉ ¸ÀAZÁj ¤AiÀÄAvÀæt PÀvÀðªÀå PÀÄjvÀÄ ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ §¸ï ¸ÁÖöåAr£À ¥ÀƪÀð UÉÃn£À JzÀÄjUÉ PÀvÀðªÀåPÉÌ £ÉëÄùzÀAvÉ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ vÀ£Àß PÀvÀðªÀå ¤ªÀð»¸ÀÄwÛzÁÝUÀ. gÁwæ 19:45 UÀAmÉUÉ £Á£ÀÄ PÀvÀðªÀåzÀ ªÉÄðzÁÝUÀ DgÉÆæ ªÀĸÁÛ£À¸Á§ vÀAzÉ ªÀĺÀäzÀ §¹ÃgÀ ªÀqÀØ£ÀPÉÃgɪÁ¯É ¸Á: ºÀÄqÀV EvÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß vÀAzÀÄ PÉ.J¸ï.Dgï.n.¹. §¸ï ¸ÁÖöåAqÀzÀ ¥ÀƪÀð UÉÃnUÉ C¥ÁAiÀÄPÁj jÃwAiÀÄ°è CqÀتÁV ¤°è¹zÀ. ºÁUÀÄ ¸ÁªÀðd¤PÀ gÀ¸ÉÛUÉ CqÉ vÀqÉ GAlÄ ªÀiÁrzÀ£ÀÄ. CªÀ£À eÉÆÃvÉ E£ÀÄß 10 jAzÀ 15 d£ÀgÀ£ÀÄ CPÀæªÀÄ PÀÆl gÀa¹PÉÆAqÀÄ C°èUÉ PÀgÉzÀÄPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ mÁæ¦üÃPï C«ÄãÀ¸Á§ §ºÀÄvÀ ¥sÉÊ£À ¯ÁUÀgÉ ªÀiÁPÁ ¨sÉÆøÀqÁ CAvÁ CªÁZÀåªÁV ±À§Ý G¥ÀAiÉÆÃV¸ÀÄvÁÛ ºÀªÀÄ©üà PÁå PÀªÀÄ £À» JPÀ ºÀvÀ zÉR¯ÉÃw CAvÁ fêÀzÀ ¨ÉÃzÀjPÉ ºÁQzÀÄÝ, CµÀÖgÀ°è ¦üAiÀiÁðzÀÄ CªÀgÀ ºÀwÛgÀ ºÉÆÃUÀ®Ä ¸ÀzÀjAiÀĪÀgÀÄ PÉÆæÃdgÀ ªÁºÀ£À C°èAiÉÄà ©lÄÖ ºÉÆÃzÀgÀÄ. JAzÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁðzÀÄ ¸ÁgÁA±À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤PÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

Raichur District Reported Crimes

ªÀgÀ¢AiÀiÁzÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ:  

  ¢£ÁAPÀ 26-11-2011 gÀAzÀÄ gÁwæ 8 UÀAmɬÄAzÀ gÁwæ 11 UÀAmÉAiÀÄ ªÀÄzsÀåzÀ CªÀ¢üAiÀÄ°è ªÀįÁè¥ÀÆgÀÄ ºÀ£ÀĪÀÄAvÀ vÀAzÉ ªÀįÁè¥ÀÆgÀ £ÀgÀ¸À¥Àà ªÀAiÀiÁ:45 eÁ: £ÁAiÀÄPÀ ¸Á: EqÀ¥À£ÀÆgÀÄ ªÀÄvÀÄÛ DAd£ÉÃAiÀÄå vÀAzÉ AiÀÄAPÀtÚ eÁ: £ÁAiÀÄPÀ G:MPÀÌ®ÄvÀ£À ¸Á: EqÀ¥À£ÀÆgÀÄ EªÀgÀÄUÀ¼ÀÄ ²æà UÀeÉÃAzÀæ vÀAzÉ VqÉÆØÃf ªÀAiÀiÁ: 45 ªÀµÀóð eÁ: ªÀÄgÁoÁ PÀlÄUÀgÀÄ G:ªÀiÁA¸ÀzÀ ªÁå¥Áj ¸Á: EqÀ¥À£ÀÆgÀÄ,EªÀgÀ ªÀÄ£ÉAiÀÄ ªÀÄÄAzÉ PÀnÖºÁQzÀ 7,500/- gÀÆ. ¨É¯É¨Á¼ÀĪÀ ºÉÆÃvÀĪÀÄjAiÀÄ£ÀÄß PÀ¼ÀĪÀÅ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃV ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è PÉÆAiÀÄÄÝ ªÀiÁA¸ÀªÀ£ÀÄß d£ÀjUÉ ªÀiÁgÁl ªÀiÁr vÁªÀÅ wA¢zÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.CAvÁ UÀeÉÃAzÀæ gÀªÀgÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ EqÀ¥À£ÀÆgÀÄ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 74/2011 PÀ®A 379 L¦¹ £ÉÃzÀÝgÀ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.


AiÀıÉÆÃzÀ PÀĪÀiÁj @ gÉÃtÄPÁ UÀAqÀ ªÉAPÀmÉñÀ 24 ªÀµÀð, eÁ-PÀ¨ÉâÃgï, G-ªÀÄ£ÉPÉ®¸À ¸Á:D±Á¥ÀÆgÀÄ
ªÀÄvÀÄÛ ªÉAPÀmÉñÀ E§âgÀÄ M§âjUÉƧâgÀÄ ¦æÃw¹ »jAiÀÄgÀ ¸ÀªÀÄPÀëªÀÄ ¢£ÁAPÀ 29-06-2011 gÀAzÀÄ ªÀÄzÀĪÉAiÀiÁVzÀÄÝ, ªÉAPÀmÉñÀ¤UÉ F ªÉÆzÀ®Ä ²ªÀªÀÄä¼ÉÆA¢UÉ ®UÀߪÁVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. DPÉ ªÀÄvÀÄÛ DPÉAiÀÄ UÀAqÀ ºÁUÀÆ DPÉAiÀÄ UÀAqÀ£À ªÉÆzÀ®£ÉAiÀÄ ºÉAqÀwAiÀiÁzÀ ²ªÀªÀÄä ªÀÄƪÀgÀÄ ¸ÉÃj MAzÉà ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è ªÁ¸ÀªÁVzÀÄÝ, AiÀıÉÆÃzÀ¼À ªÀÄzÀĪÉAiÀiÁzÀ £ÀAvÀgÀ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ 15 ¢£ÀUÀ¼ÀªÀgÉUÉ ZÉ£ÁßVzÀÄÝ, £ÀAvÀgÀ ªÀÄ£ÉAiÀÄ ¸ÀtÚ ¥ÀÄlÖ «µÀAiÀÄUÀ½UÉ «£ÁPÁgÀt ²ªÀªÀÄä¼ÀÄ AiÀıÉÆÃzÀ¼ÉÆA¢UÉ dUÀ¼À vÉUÉzÀÄ ¤Ã£ÀÄ ªÀÄ£É ©lÄÖ ºÉÆÃUÀÄ ¸ÀÆ¼É KPÉ E°è¢ÝÃAiÀiÁ CAvÁ CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊAiÀÄÄåªÀÅzÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ªÀiÁ£À¹PÀ ºÁUÀÆ zÉÊ»PÀ »A¸ÉAiÀÄ£ÀÄß PÉÆqÀÄwÛzÀݼÀÄ. ¢£ÁAPÀ 26-11-2011 gÀAzÀÄ ¨É¼ÀUÉÎ 07-00 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ AiÀıÉÆÃzÀ¼ÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°èzÁÝUÀ ²ªÀªÀÄä¼ÀÄ «£ÁPÁgÀt AiÀıÉÆÃzÀ¼ÉÆA¢UÉ dUÀ¼Á vÉUÉzÀÄ K£À¯Éà ¸ÀÆ¼É ¤£ÀUɵÀÄÖ ¸Áj ºÉüÀ¨ÉÃPÀÄ ªÀÄ£É ©lÄÖ ºÉÆÃUÀÄ CAzÀgÉ ºÉÆÃUÀÄwÛ®è ¤£ÀUÉ ªÀiÁ£À ªÀÄAiÀiÁðzÉ E®èªÉãÀÄ CAvÁ CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊzÀÄ ¤Ã£ÀÄ ªÀÄ£É ©lÄÖ ºÉÆÃUÀ¢zÀÝgÉ ¤£ÀߣÀÄß £Á£Éà ¸Á¬Ä¹©qÀÄvÉÛÃ£É CAvÁ ¨ÉʬÄÝzÀÝjAzÀ AiÀıÉÆÃzÀ£É ªÀÄ£À¹ìUÉ ¨ÉÃeÁgÀÄ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è ºÉÆ®PÉÌ ºÉÆqÉAiÀÄ®Ä vÀA¢nÖzÀÝ Qæ«Ä£Á±ÀPÀ OµÀ¢üAiÀÄ£ÀÄß ¸Éë¹ C¸Àé¸ÀܼÁV E¯ÁdÄ PÀÄjvÀÄ ¨Á®APÀÄ D¸ÀàvÉæUÉ ¸ÉÃjPÉAiÀiÁVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. CAvÁ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ AiÀÄgÀUÉÃgÁ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 211/2011. PÀ®A. 498(J), 504, 506 L¦.¹£ÉÃzÀÝgÀ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆAqÉ£ÀÄ


¢£ÁAPÀ 26/11/11 gÀAzÀÄ PÉ.J¸ï. «ÃgÀ¨sÀzÀæAiÀÄå ¸Áé«Ä EªÀgÀ «gÀÄzsÀÞ PÀȶ ¸ÀºÁAiÀÄPÀ C¢üPÁjUÀ½UÉ ºÁUÀÄ vÁ®ÆPÁ zÀAqÁ¢üPÁjUÀ½UÉ, ¸ÀºÁAiÀÄPÀ PÀÈÀæ¶ C¢üPÁjUÀ¼À ªÀ¸Àw UÀȺÀzÀ ªÉÄÃ¯É C£À¢üPÀÈvÀªÁV PÀlÖqÀ PÀnÖzÀÄÝ D PÀlÖqÀªÀ£ÀÄß vÉgÀªÀÅUÉƽ¸À®Ä ªÀÄ£À« ¥ÀvÀæ ¸À°è¸À¯ÁVvÀÄÛ. D «µÀAiÀÄ ¥ÀwæPÉAiÀÄ°è §A¢zÀÝ£ÀÄß £ÉÆÃr ¢£ÁAPÀ 27/11/11 gÀAzÀÄ ¨É½UÉÎ 10.45 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ PÉ.J¸ï. «ÃgÀ¨sÀzÀæAiÀÄå ¸Áé«Ä FvÀ£ÀÄ vÁ®ÆPÁ ¥ÀAZÁ¬Äw PÁAiÀiÁð®AiÀÄzÀ°è £À£ÀUÉ KPÁKQ vÀqÉzÀÄ ``¯Éà ªÀiÁ¢UÀ ¸ÀÆ¼É ªÀÄPÀ̼Éà £À£Àß «gÀÄzsÀÞªÉà zÀÆgÀÄ ¸À°è¸ÀÄwÛÃgÁ : JªÀÄzÀÄ ZÀ¥Àà°¬ÄAzÀ ºÉÆqÉAiÀÄÄvÀÛ `` ¸ÀÆ¼É ªÀÄPÀ̼Éà ¤ªÀÄä£ÀÄß ªÀÄÄV¸ÀÄvÉÛÃ£É JAqÀÄ JzÉUÉ UÀÄ¢Ý ¤ÃªÀÅ PÉÆnÖgÀĪÀ zÀÆgÀ£ÀÄß ªÁ¥Á¸ï vÉUÉzÀÄPÉƼÀî¢zÀÝgÉ ¤ªÀÄä£ÀÄß fêÀ ¸À»vÀ ©qÀĪÀ¢®è'' CAvÁ fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉAiÀÄ£ÀÄß ºÁPÀÄvÁÛ ªÉÄʪÉÄð£À §mÉÖUÀ¼À£ÀÄß ºÀjzÀÄ £À£Àß°èzÀÝ ªÉƨÉÊ¯ï ºÁUÀÆ 800/- gÀÆ ¥sÁ¬ÄUÀ¼À£ÀÄß QvÀÄÛPÉÆArzÀÄ«gÀÄvÀÛzÉ. CAvÁ §¸ÀªÀgÁd vÀAzÉ ºÀ£ÀĪÀÄAvÀ¥Àà ¤¯ÉÆÃUÀ¯ïPÀgï, 35 ªÀµÀð, ªÀiÁ¢UÀ ¸Á: PÉÆãÁ¥ÀÆgÀ¥ÉÃmÉ ªÀiÁ£À«gÀªÀgÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ ªÀiÁ£À« oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 265/11 PÀ®A 341,504,355,323,506,392, L¦¹. & 3(1)(10) J¸ï.¹./J¸ï.n. PÁAiÉÄÝ -1989 ¥ÀæPÁgÀ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

¢£ÁAPÀ :26-11-2011 gÀAzÀÄ ªÀÄzÁåºÀß 14.00 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ UÀÄgÀUÀÄAmÁ UÁæªÀÄzÀ ¸ÀĨsÁ£ï qÁPÀÖgï EªÀgÀ zÀªÁSÁ£ÉAiÀÄ ºÀwÛgÀ ²æÃ.DzÉ¥Àà vÀAzÉ ¸ÉÆêÀÄtÚ ºÀÄ°UÉÃgÀ ¸Á: ºÀÄ°UÉÃgÀ zÉÆrØ UÀÄgÀUÀÄAmÁ FvÀ£À CtÚ vÀªÀÄäA¢gÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ªÀiÁªÀ gÀªÀgÀÄ ºÉÆÃUÀÄwÛgÀĪÁUÀ CzÉ UÁæªÀÄzÀ §¸Àì¥Àà vÀAzÉ ºÀ£ÀĪÀÄ¥Àà ªÀÄvÀÄÛ DzÉ¥Àà vÀAzÉ ºÀ£ÀĪÀÄ¥Àà UÉÆøÀ¯ÉÃgÀ EªÀgÀÄ ºÀ¼Éà zÉéõÀ¢AzÀ dUÀ¼À vÉUÉzÀÄ CªÁåZÀ ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ CªÀgÉ®ègÀÆ ¸ÉÃj ºÀ£ÀĪÀÄAvÀ , ºÀÄ®ÄUÀ¥Àà ªÀÄvÀÄÛ ¹zÀÝ¥Àà EªÀjUÉ PÀ®Äè¤AzÀ vÀ¯ÉUÉ ºÉÆqÉzÀÄ gÀPÀÛUÁAiÀÄUÉƽ¹, fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. CAvÁ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ ºÀnÖ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA:156/2011 PÀ®A.324.504.506 ¸À»vÀ 34 L¦¹ PÁAiÉÄÝ. £ÉÃzÀÝgÀ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ .


 

.


¢£ÁAPÀ;27-11-2011 gÀAzÀÄ ¨É½UÉÎ 8-00 UÀAmÉUÉ :²æà gÁªÀÄPÀȵÀÚ vÀAzÉ ¸ÉÆêÉÄñÀégÀ gÁªï ªÀAiÀÄ;28 ªÀµÀð eÁ: PÁ¥ÀÄ G:ºÉÊVæêÁ PÀA¥À¤AiÀÄ°è ¸ÉAnæAUï PÉ®¸À ¸Á: ªÁqÀð £ÀA§gÀ 25 AiÀÄgÀæ ¥ÀUÀqÀ ©Ã¢ PÀȵÀÚ nA§gï rÃ¥ÉÆà ºÀwÛgÀ vÀtPÀÄ f¯Áè: ¥À²ÑªÀÄ UÉÆÃzÁªÀj ºÁ.ªÀ: ±ÉÃqï PÉ.¦.¹ PÁ¯ÉÆä ±ÀQÛ£ÀUÀgÀ ªÀÄvÀÄÛ vÀªÀÄä UÁæªÀÄzÀ ±ÁªÀÄÄ vÀAzÉ gÁdÄ, ªÉAPÀmÉñÀ vÀAzÉ DAd£ÉÃAiÀÄ vÀAzÉ ©.¸ÀvÀå£ÁgÁAiÀÄt ºÁUÀÆ zÉêÀ¸ÀÆUÀÆgÀ UÁæªÀÄzÀ ¸ÀÄgÉñÀ vÀAzÉ PÀj§¸ÀAiÀÄå PÀÆrPÉÆAqÀÄ ±ÀQÛ£ÀUÀgÀzÀ PÉ.¦.¹ PÁ¯ÉÆäAiÀÄ°è £ÀqÉzÀ ªÀÄ°Ö ¸ÉÆÖÃgï ©°ØAUï PÉ®PÉÌ ºÉÆÃVzÉݪÀÅ. ¨É½UÉÎ 11-15 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ £ÀªÀÄä ¸ÀAUÀqÀ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ 15 Cr JvÀÛgÀzÀ ªÉÄÃ¯É PÉ®¸À ªÀiÁqÀÄwÛzÀÝ ±ÁªÀÄÄ vÀAzÉ gÁdÄ ªÀAiÀÄ;21 ªÀµÀð eÁ: J¸ï.¹ ¸Á: ºÀ¼É HgÀÄ J£ï.n.Dgï. ¥ÁPÀð ºÀwÛgÀ vÀtPÀÄ EªÀ£ÀÄ vÀ¯É PɼÀUÁV PɼÀUÀqÉ ©zÀÝ£ÀÄ. CzÀjAzÀ CªÀ£À vÀ¯ÉUÉ, UÀzÀÝPÉÌ, JqÀUÀqÉ ¥ÀPÀÌrUÉ, §®UÉÊ ªÉÆtPÉÊUÉ ¨sÁjà UÁAiÀĪÁV CªÀ£ÀÄ ªÀiÁvÀ£ÁqÀĪÀ ¹ÜwAiÀÄ°è EgÀ°®è. DUÀ PÀÆqÀ¯Éà vÁ£ÀÄ, ªÉAPÀmÉñÀ, DAd£ÉÃAiÀÄ, ¸ÀÄgÉñÀ PÀÆrPÉÆAqÀÄ UÁAiÀÄUÉÆAqÀ ±ÁªÀÄÄ EªÀ£À£ÀÄß vÀªÀÄä PÀA¥À¤AiÀÄ fæ£À°è PÀgÉzÀÄPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ PÉ.¦.¹ D¸ÀàvÉæUÉ vÀAzÀÄ ¸ÉÃjPÉ ªÀiÁrzɪÀÅ. £ÀAvÀgÀ PÉ.¦.¹ D¸ÀàvÉæAiÀÄ ªÉÊzÀågÀÄ ±ÁªÀÄÄ EªÀ£À£ÀÄß ¥ÀjÃQë¹ CªÀ¤UÉ vÀÄA¨Á ¹ÃjAiÀĸï EzÉ ºÉÊzÀgÁ¨Á¢UÉ PÀgÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃUÀ®Ä w½¹zÀÝjAzÀ CA§Æ¯É£ïì zÀ°è ±ÁªÀÄÄ EªÀ£À£ÀÄß ºÉaÑ£À E¯Áeï PÀÄjvÀÄ ºÉÊzÀgÁ¨Á¢£À PÁ«Ä£Éä D¸ÀàvÉæUÉ PÀgÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃUÀĪÁUÀ ¸ÁAiÀÄAPÁ® 5-55 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ zÁjAiÀÄ°è ±ÁªÀÄÄ EªÀ£ÀÄ vÀ£ÀUÁzÀ ¨sÁjà UÁAiÀÄUÀ¼À ¨ÁzsɬÄAzÀ ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ£É. vÀªÀÄä ºÉÊVæêÁ E£ï ¥sÁæ mÉPï PÀA¥À¤AiÀÄ ¸ÉÊmï E£ï ZÁdð ZÀPÀæªÀwð, ¥ÉÆæÃeÉPïÖ ªÀiÁå£ÉÃdgï ²æÃzsÀgÀ, ¸ÉÊmï E£ï ZÁdð C¥ÁàgÁªï ªÀÄvÀÄÛ PÀA¥À¤ÀAiÀÄ PÁAmÁæPÀÖgÀ EªÀgÀÄUÀ¼ÀÄ ±ÁªÀÄÄ EªÀ¤UÉ AiÀiÁªÀzÉà ¸ÀÄgÀPÀëvÉAiÀÄ£ÀÄß MzÀV¸À¯ÁgÀzÉÃ, ªÀÄvÀÄÛ vÀ¯ÉUÉ ºÉ¯Éämï PÉÆqÀ¯ÁgÀzÉà ¤®ðPÀëvÀ£À¢AzÀ PÉ®¸ÀPÉÌ ºÀaÑzÀÝjAzÀ ±ÁªÀÄÄ EªÀ£ÀÄ ©°ØAUï ¸ÉÖÃgï PÉù£À ªÉÄð¤AzÀ PɼÀUÉ ©zÀÄÝ vÀ¯ÉUÉ ¨sÁjà UÁAiÀÄUÉÆAqÀÄ ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ£É. CAvÁ gÁªÀÄPÀȵÀÚ gÀªÀgÀÄ zÀÆgÀÄ PÉÆlÖ ªÉÄÃgÉUÉ ±ÀQÛ£ÀUÀgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉAiÀÄ UÀÄ£Éß £ÀA§gÀ 94/2011 PÀ®A.304(J) L¦¹ ¥ÀæPÁgÀ UÀÄ£Éß zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

¢£ÁAPÀ 27/11/11 gÀAzÀÄ gÁwæ 1930 UÀAmÉUÉ C¯Áè ¨sÀPÀë vÀAzÉ gÀ¸ÀƯï¸Á¨ï, ªÀÄĹèA, 40 ªÀµÀð, ¸Á: ZËqÀªÀÄä£À UÀÄrAiÀÄ »AzÉ DzÁ¥ÀÆgÀ¥ÉÃmÉ ªÀiÁ£À« ªÀÄvÀÄÛ ªÀiÁ£À« f®¤ ¥Á±Á EªÀgÀ ¯Áj D¦üù£À°è PÉ®¸À ªÀÄrPÉÆAqÀÄ ªÀÄ£ÉUÉ ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ-ªÀiÁ£À« ªÀÄÄRå gÀ¸ÉÛAiÀÄ ªÉÄÃ¯É ªÀÄ£À« ¥ÀlÖtzÀ ¥sÀgÁ PÁ¯ÉÆäAiÀÄ gÉÃtÄPÁzÉë ¨Ágï ±Á¥ï ºÀwÛgÀ £ÉqÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ªÀÄ£ÉUÉ ºÉÆgÀmÁUÀ CzÉà ªÉüÉUÉ ªÀÄ°èPÁdÄð£À vÀAzÉ ®Qëöä¥Àw ¸Á: ¥ÀgÁ PÁ¯ÉÆä ªÀiÁ£À« FvÀ£ÀÄ vÀ£Àß §eÁeï r¸À̪Àj ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ï£ÀÄß ªÀiÁ£À« §¸ÀªÀ ¸ÀPÀð¯ï PÀqɬÄAzÀ ¹AzsÀ£ÀÆgÀ gÀ¸ÉÛAiÀÄ ªÉÄÃ¯É CvÀªÉÃUÀ ºÁUÀÆ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ £ÉqɬĹPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ªÉÃUÀªÀ£ÀÄß ¤AiÀÄAwæ¸À¯ÁUÀzÉ JzÀjUÉ §gÀÄwÛzÀÝ lPÀÌgï ªÀiÁrzÀÝjAzÀ C¯Áè ¨sÀPÀë ªÀÄvÀÄÛ ªÀÄ°èPÁdÄð£ï vÀAzÉ ®Qëöä¥ÀwUÉ ¸ÁzÁ ºÁUÀÆ ¨sÁj ¸ÀégÀÆ¥ÀzÀ UÁAiÀÄUÀ¼ÁVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. CAvÁ C¯Áè ¨sÀPÀë gÀªÀgÀÄPÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ ªÀiÁ£À« ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 268/2011 PÀ®A 279,337,338 L¦¹ ¥ÀæPÁgÀ ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ

¢£ÁAPÀ 27/11/11 gÀAzÀÄ ¸ÁAiÀÄAPÁ® 0400 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ £ÀªÀÄÆäj£À ºÀ£ÀĪÀÄAvÀ vÀAzÉ £ÀgÀ¸ÀAiÀÄå £ÁAiÀÄPÀ FvÀ£À £Áå¨É¯É CAUÀrUÉ §AzÀAvÀºÀ ¥ÀrvÀgÀzÁgÀjUÉ ºÀAZÀĪÀ ¹ÃªÉÄ JuÉÚAiÀÄ£ÀÄß ¸ÉÆêÀÄAiÀÄå vÀAzÉ §¸À¥Àà £ÁAiÀÄPÀ ¸Á: gÁd®¢¤ß FvÀ£ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ £ÀªÀÄÆäj£À ºÀ£ÀĪÀÄAvÀ vÀAzÉ £ÀgÀ¸ÀAiÀÄå, EªÀgÀÄ «ÃgÀ¨sÀzÀæ¥ÀàUËqÀ FvÀ£À ¯Áj £ÀA PÉ.J.36/604 gÀ°è ¹ÃªÉÄ JuÉÚ vÀÄA©zÀ JAlÄ ¨ÁågɯïUÀ¼À£ÀÄß ºÁÀQPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃgÀnzÀÝ£ÀÄß ªÉAPÀmÉñÀ vÀAzÉ ¸ÉÆêÀÄAiÀÄå ¢¤ß, 22 ªÀµÀð, £ÁAiÀÄPÀ, MPÀÌ®ÄvÀ£À ¸Á: ºÁ®zÁ¼À EªÀgÀÄ £ÉÆÃr ¤°è¹ CªÀ£ÀÄß ¯Áj ¸ÀªÉÄÃvÀªÁV oÁuÉUÉ PÀgÉzÀÄPÉÆAqÀÄ §A¢zÀÄÝ PÁgÀt D ªÀÄÆgÀÄ d£ÀgÀ ªÉÄÃ¯É PÀæªÀÄ dgÀÄVÀ¸À¨ÉÃPÀÄ CAvÁ EzÀÝ zÀÆgÀ£ÀÄß ¥ÀqÉzÀÄPÉÆAqÀÄ £ÀAvÀgÀ E§âgÀÄ ¥ÀAZÀgÀ£ÀÄß §gÀªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ¸ÀzÀj ¯ÁjAiÀÄ£ÀÄß ºÁUÀÆ ¯ÁjAiÀÄ°èzÀÝ ¹ÃªÉÄ JuÉÚ ¨ÁågɯïUÀ¼À£ÀÄß ¥ÀAZÀgÀ ¸ÀªÀÄPÀëªÀÄ d¥ÀÄÛ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ 1700 UÀAmɬÄAzÀ 1830 UÀAmÉAiÀĪÀgÉUÉ d¥ÀÄÛ ¥ÀAZÀ£ÁªÉÄAiÀÄ£ÀÄß ¥ÀÆgÉʹPÉÆAqÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠺ÁUÀÆ d¥ÀÄÛ ¥ÀAZÀ£ÁªÉÄAiÀÄ DzsÁgÀzÀ ªÉÄðAzÀ ªÀiÁ£À« oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 267/11 PÀ®A 3 & 7 F.¹. PÁAiÉÄÝ. ¥ÀæPÁgÀ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉAiÀÄ£ÀÄß PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

¢£ÁAPÀ 27/11/2011 gÀAzÀÄ gÁwæ 7-30 UÀAmÉUÉ ªÀĺÉñÀ vÀAzÉ gÁªÀÄgÀrØ ¸Á:ªÀÄrØ¥ÉÃmÉ gÁAiÀÄZÀÆgÀ FvÀ£ÀÀ vÁ¬Ä ªÀÄvÀÄÛ ¥ÉæêÀÄ®ªÀÄä PÀÆr PÉ®¸À ªÀÄÄV¹PÉÆAqÀ ªÁ¥À¸À ªÀÄ£ÉUÉ PÀnÖUÉAiÀÄ ºÉÆgÉAiÀÄ£ÀÄß ºÉÆvÀÄÛPÉÆAqÀÄ ªÀÄÄA¤ÃgÀ PÁåAnÃ£ï ªÀÄÄA¢£À gÉÆÃr£À°è §gÀÄwÛgÀĪÁUÀ gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ ºÉÊzÁæ¨ÁzÀ gÉÆÃr£À°è M¥ÉPï C¸ÀàvÉæAiÀÄ PÀqɬÄAzÀ CAzÀgÉ »AzÀ¤AzÀ¸À°ÃªÀiï ¥Á±Á CmÉÆÃjPÁë £ÀA.PÉ.J.36/8155 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ ¸Á:gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ. EªÀ£ÀÄ vÀ£Àß CmÉÆÃjPÁëªÀ£ÀÄß CwªÉÃUÀªÁV ªÀÄvÀÄÛ C®PÀëöåvÀ£À¢AzÀ £ÀqɬĹPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ PÀnÖUÉAiÀÄ ºÉÆgÉAiÀÄ£ÀÄß ºÉÆvÀÄÛPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃUÀÄwÛzÀÝ CAf£ÀªÀÄä ªÀÄvÀÄÛ ¥ÉæêÀÄ®ªÀÄä EªÀjUÉ lPÀÌgÀ PÉÆnÖzÀÝjAzÀ CAf£ÀªÀÄä FPÉUÉ vÀ¯ÉUÉà ¨sÁjà gÀPÀÛUÁAiÀĪÁV JqÀPÀtÂÚ£À PɼÀUÉ gÀPÀÛUÁAiÀĪÁVzÀÄÝ ªÀÄvÀÄÛ mÉÆAPÀPÉÌ M¼À¥ÉmÁÖVzÀÄÝ ¥ÉæêÀÄ®ªÀÄä FPÉUÉ §®UÉÊ ªÉÆtPÉÊ PɼÀUÉ vÉgÉazÀ UÁAiÀĪÁVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ CAvÁ zÀÆgÀÄ PÉÆlÖ ªÉÄÃgÉUÉ ¸ÀAZÁgÀ oÁuÉ gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ UÀÄ£Éß £ÀA: 170/2011 PÀ®A 279,337.338 L.¦.¹. 187 £ÉÃzÀÝgÀ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆAqÉ£ÀÄ.


 

¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAWÀ£É, ªÁºÀ£À ZÁ®PÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ:

gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ J¯Áè ¥Éưøï C¢üPÁjUÀ¼ÀÄ, gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ°è ªÉÆÃmÁgÀ ªÁºÀ£À C¥ÀWÁvÀUÀ¼À£ÀÄß vÀqÉUÀlÄÖªÀ PÀÄjvÀÄ f¯ÉèUÉ ¥ÀÆgÉʹgÀĪÀ EAlgï¸É¥ÀÖgï ªÁºÀ£ÀzÀ ¸ÀºÁAiÀÄ¢AzÀ ¢£ÁAPÀ: 28.11.2011 gÀAzÀÄ 148 ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À£ÀÄß ¥ÀvÉÛ ªÀiÁr 39,200/- UÀ¼ÀÀ£ÀÄß ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà zÀAqÀ «¢ü¹, PÁ£ÀÆ£ÀÄ jÃvÀå PÀæªÀÄ dgÀÄV¹zÀÄÝ, ¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAX¸ÀĪÀ ZÁ®PÀgÀÄ/ªÀiÁ°ÃPÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆgÀÄ jÃvÀå PÀæªÀÄ dgÀÄV¸ÀĪÀ PÁAiÀÄð ªÀÄÄAzÀĪÀgÉ¢gÀÄvÀÛzÉ.


 

GULBARGA DIST REPORTED CRIMES

ಜೂಜಾಟ ಪ್ರಕರಣ:

ಶಹಾಬಾದ ನಗರ ಠಾಣೆ : ಶಹಾಬಾದ ನಗರದ ಅಪ್ಪರ ಮಡ್ಡಿ ರೇಲ್ವೆ ಗೇಟ ಹತ್ತಿರ ಖುಲ್ಲಾ ಜಾಗೆಯಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಜನರು ಗುಂಪಾಗಿ ಕುಳಿತು ಇಸ್ಫೀಟ ಜೂಜಾಟ ಆಡುತ್ತಿದ್ಧಾರೆ ಅಂತಾ ಖಚಿತ ಮಾಹಿತಿ ಬಂದ ಮೇರೆಗೆ ಪೊಲೀಸ್ ಇನ್ಸಪೇಕ್ಟರ ಶಹಬಾದ ನಗರ ಠಾಣೆರವರು ಮತ್ತು ಠಾಣೆಯ ಸಿಬ್ಬಂದಿಯವರಾದ ಲಕ್ಷ್ಮಣ ಎ.ಎಸ.ಐ , ಗುಂಡಪ್ಪಾ ಸಿಪಿಸಿ, ಯೆಜಿಕಲ್ ಸಿಪಿಸಿ, ಅಮೀರಅಲಿ ಸಿಪಿಸಿ, ಶಿವರಾಜ ಸಿಪಿಸಿ, ನಾಗೇಂದ್ರಪ್ಪಾ ಸಿಪಿಸಿ ರವರು ಸದರಿ ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ನೋಡಲಾಗಿ ಅಂದರ ಬಾಹರ ಜೂಜಾಟದಲ್ಲಿ ನಿರತರಾದ ರಮೇಶ ತಂದೆ ಬಸವರಾಜ ಹೂಗಾರ ಹಾಗೂ ಇನ್ನೂ ಮೂರು ಜನರು ಸಾ:ಎಲ್ಲರೂ ಶಹಾಬಾದ ಅವರನ್ನು ವಶಕ್ಕೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಅವರಿಂದ ನಗದು ಒಟ್ಟು 610/-ರೂ ಮತ್ತು 52 ಇಸ್ಟೀಟ ಎಲೆಗಳು ಪಂಚರ ಸಮಕ್ಷಮ ಜಪ್ತಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದರಿಂದ ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ತನಿಖೆ ಕೈಕೊಂಡಿರುತ್ತಾರೆ.

ಜೂಜಾಟ ಪ್ರಕರಣ:

ವಾಡಿ ಪೊಲೀಸ ಠಾಣೆ: ದಿನಾಂಕ 27-11-2011 ರಂದು 3 ಗಂಟೆಯ ಸುಮಾರು ಸಿಂಡಿಕೆಟ ಏರಿಯಾದ ನಾರಿಮನ ಶೇಠ ಇವರ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಹಳೆಯ ಕಟ್ಟಡದ ಮುಂದಿನ ಖುಲ್ಲಾ ಜಾಗೆಯಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಜನರು ಪಣಕ್ಕೆ ಹಣ ಹಚ್ಚಿ ಅಂದರ ಬಾಹರ ಎಂಬ ಜೂಜಾಟ ಆಡುತ್ತಿದ್ದ ಬಗ್ಗೆ ಬಂದ ಖಚಿತ ಬಾತ್ಮಿ ಮೇರೆಗೆ ಸಿಪಿಐ ಚಿತ್ತಾಪೂರ ವೃತ್ತ ರವರ ನೆತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ಪಿಎಸ್ಐ (ಕಾಸು) ರವರು ಸಿಬ್ಬಂದಿಯೊಂದಿಗೆ ಜೂಜಾಟದಲ್ಲಿ ನಿರತರಾದ ಸಂತೋಷ ತಂದೆ ಧರೆಪ್ಪಾ ಬಿರಾದಾರ ಸಾ|| ಗುಲಬರ್ಗಾ ಹಾಗು ಶಿವಲಿಂಗಪ್ಪಾ, ರಾಜು, ಶಿವಶರಣಪ್ಪಾ, ರಮೇಶ, ನಾಗರಾಜ, ಸುನೀಲ, ಶಾನವಾಜ, ಸಿದ್ದಪ್ಪಾ, ಸಲೀಂ ,ಆಫ್ರೊಜ, ಮೋತಿರಾಮ, ರಾಜು, ಖಾಸಿಂ, ಮೆಹಬೂಬ, ಸಿದ್ದರಾಮ, ಅಕ್ತರಪಾಶಾ, ಮಹಮದ ಶರಿಫ ರವರನ್ನು ವಶಕ್ಕೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ನಗದು ಹಣ ಒಟ್ಟು 105023 ರೂ ಮತ್ತು 52 ಇಸ್ಪಿಟ ಎಲೆ 2 ಚಾಪೆಗಳು ಮತ್ತು 12 ಮೊಟರ ಸೈಕಲಗಳು ಅ||ಕಿ|| ಒಟ್ಟು 225000 ಬೆಲೆಬಾಳುವ ಮೋಟರ ಸೈಕಲ ಜಪ್ತ ಪಡಿಸಿಕೊಂಡಿರುತ್ತಾರೆ. ಮತ್ತು ಜೂಜಾಟದ ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದ ಮಾಲಿಕ ಖಧಿರ ತಂದೆ ಮಹಮ್ಮದ ಹುಸೇನ ಓಡಿ ಹೊಗಿರುತ್ತಾನೆ ಸದರಿಯವರ ಮೇಲೆ ಕಾನೂನು ಕ್ರಮ ಕೈಕೊಂಡಿದ್ದರಿಂದ ಠಾಣೆ ಗುನ್ನೆ ನಂ 223/2011 ಕಲಂ 87 ಕೆ,ಪಿ ಆಕ್ಟ ಪ್ರಕಾರ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ತನಿಖೆ ಕೈಕೊಂಡಿರುತ್ತಾರೆ.