Police Bhavan Kalaburagi

Police Bhavan Kalaburagi

Friday, April 17, 2015

Raichur District Reported Crimes


                                 
¥ÀwæPÁ ¥ÀæPÀluÉ
ªÀgÀ¢AiÀiÁzÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À ªÀiÁ»w:-

gÀ¸ÉÛ C¥ÀWÁvÀ ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:-
                         ದಿನಾಂಕ:16.04.2015 ರಂದು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 8.00 ಗಂಟೆಗೆ 7ನೇ ಮೈಲ್ ಕ್ರಾಸ್ ಚಕ್ ಪೋಸ್ಟ ಕರ್ತವ್ಯದ ಮೇಲಿಂದ ಶ್ರೀ ವಿಕ್ರಮರಡ್ಡಿ ಸಿ ಪಿ ಸಿ 695 ರವರು ಠಾಣೆಗೆ ಹಾಜರಾಗಿ ಸಲ್ಲಿಸಿ ಪಿರ್ಯಾದಿ ಏನೆಂದರೆ ದಿನಾಂಕ:15.04.2015 ರಂದು ರಾತ್ರಿ 10.00 ಗಂಟೆಗೆ ಕಾನ್ವೆ ಕರ್ತವ್ಯಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ಕರ್ತವ್ಯ ಮುಗಿಸಿಕೊಂಡು ವಾಪಸ ದಿನಾಂಕ:16.04.2015 ರಂದು ಬೆಳಗಿನ ಜಾವ 5.00 ಗಂಟೆಗೆ ಬರುತ್ತಿರುವಾಗ್ಗೆ ಗೋನ್ಹಾಳ ಬ್ರಿಡ್ಜ ದಾಟಿದ ನಂತರ ಪೆಟ್ರೊಲ್ ಬಂಕ್ ಹತ್ತಿರ ರಸ್ತೆಯ ಎಡ ಮಗ್ಗಲು ಒಬ್ಬ ಗಂಡಸ್ಸು ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಮೇಲೆ ಯಾವುದೊ ವಾಹಾನದ ಚಾಲಕನು ತನ್ನ ವಶದಲ್ಲಿದ ವಾಹಾನವನ್ನು ಅತೀ ವೇಗ ಮತ್ತು ನಿರ್ಲಕ್ಷತನದಿಂದ ಚಲಾಯಿಸಿಕೊಂಡು ಬಂದು ರಸ್ತೆಯ ಮೇಲೆ ಇದ್ದ ಸದರಿ ಅಪರಿಚಿತ ಗಂಡಸ್ಸು ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ಟಕ್ಕರು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದು ಇದರ ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ ಈತನಿಗೆ ತಲೆಗೆ ಭಾರಿ ರಕ್ತಗಾಯಾವಾಗಿ ಮೃತನ ಮುಖ ಜಜ್ಜಿದಂತಾಗಿ ಮೌಂಸ ಖಂಡಗಳು ಹೊರಬಂದಿದ್ದಲ್ಲದೆ ಎಡಗಾಲಿಗೆ ಮತ್ತು ಇತರೆ ಕಡೆಗೆ ಭಾರಿ ರಕ್ತಗಾಯಾವಾಗಿ ಸ್ಥಳದಲ್ಲೆ ಮೃತಪಟ್ಟಿದ್ದು ಕಂಡುಬಂದಿರುತ್ತದೆ ಮೃತನು ಸುಮಾರು 40 ರಿಂದ 45 ವಯಸುವುಳ್ಳವನಾಗಿದ್ದು ಈತನ ªÉÄÊ ಮೇಲೆ ಒಂದು ಬಿಳಿ ದೊತ್ರ ಮತ್ತು ಒಂದು ಬಿಳಿ ನಾಸಿ ಗೆರೆವುಳ್ಳ ಮಾಸಿದ ಅಂಗಿ ತೋಟ್ಟಿದ್ದು ಈತನ ಮೈಯಲ್ಲಾ ರಕ್ತವಾಗಿರುತ್ತದೆ ಮೃತನು ದಿನಾಂಕ:15.04.2015 ರ ರಾತ್ರಿ 10.00 ಗಂಟೆಯ ಅವ¢üಯಿಂದ 16.04.2015 ರ ಬೆಳಗಿನ ಜಾವ 5.00 ಗಂಟೆಯ ಅವ¢üಯಲ್ಲಿ ಯಾವುದೆ ವಾಹಾನವು ಟಕ್ಕರ ಕೊಟ್ಟು ಹೊಗಿದ್ದು ಇರುತ್ತದೆ ವಿಚಾರಿಸಲಾಗಿ ಈತನ ಗುರುತು ಪರಿಚಯ ಸಿಕ್ಕಿರುವುದಿಲ್ಲ ಆದ್ದರಿಂದ ಮುಂದಿನ ಕ್ರಮ ಜರುಗಿಸಲು ಅಂತ ಇದ್ದ ಪಿರ್ಯಾದಿ ಮೇಲಿಂದ UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ UÀÄ£Éß £ÀA; 93/2015 PÀ®A: 279, 304(J) L¦¹ 187 ಐಎಂವಿ ಕಾಯ್ದೆCrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤PÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.
              ¢£ÁAPÀ 16/04/15 gÀAzÀÄ 2130 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ-±ÀQÛ£ÀUÀgÀ  ªÀÄÄRå gÀ¸ÉÛAiÀÄ AiÀÄgÀªÀÄgÀ¸ï UÁæªÀÄzÀ ºÀwÛgÀ DgÉÆæ ªÉƺÀªÀÄzï E¨Áæ»A vÀAzÉ ªÀĺÀäzï C«ÄÃgï, 36 ªÀµÀð, eÁ: ªÀÄĹèA, §¸ï £ÀA. J¦-20/dqï-0061 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®P£ÀÄ vÀ£Àß ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß CwªÉÃUÀ ªÀÄvÀÄÛ CeÁUÀgÀÄPÀvɬÄAzÀ ZÁ®£É ªÀiÁr, JzÀgÀÄUÀqɬÄAzÀ gÀ¸ÉÛAiÀÄ JqÀ ªÀÄUÀ먀 ªÉÆÃlgï ¸ÉÊPÀ¯ï £ÀA. PÉJ-36/eÉ-2252 £ÉÃzÀÝgÀ ªÉÄÃ¯É §gÀÄwzÀÝ C§ÄÝ¯ï ºÀ«ÄÃzï vÀAzÉ SÁ¹A¸À¨ï, 40 ªÀµÀð, ¸Á: zÉêÀzÀÄUÀð FvÀ¤UÉ lPÀÌgï PÉÆnÖzÀÝjAzÀ, C§ÄÝ¯ï ºÀ«ÄÃzï FvÀ¤UÉ vÀ¯ÉUÉ ªÀÄvÀÄÛ EvÀgÉqÉ wêÀæUÁAiÀÄUÀ¼ÁV ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ£É.CAvÁ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ (UÁæ) oÁuÉ ªÉÆ.¸ÀA. 96/2015 PÀ®A: 279, 304(J) L¦¹  CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤PÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

               ¢£ÁAPÀ 16-04-2015 gÀAzÀÄ 1100 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ, gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ-ºÉÊzÀæ¨Ázï gÀ¸ÉÛAiÀÄ°è gÀ¸ÉÛ J¸ï.¦. D¦üÃ¸ï ºÀwÛgÀ gÀ¸ÉÛAiÀÄ JqÀ§rAiÀÄ°è qÁ|| «£ÀAiÀÄ vÀAzÉ gÁdPÀĪÀiÁgï, 23 ªÀµÀð, ¸Á: zÉêÀgÀ PÁ¯ÉÆä gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ FvÀ£ÀÄ vÀ£Àß gÁAiÀįï J£ï¦üïïØ §Ä¯ÉÃmï  £ÀA. PÉ.J.-36 E.¹.-226 £ÉÃzÀÝ£ÀÄß ¤zsÁ£ÀªÁV £ÀqɬĹPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃUÀÄwÛgÀĪÁUÀ »AzÀÄUÀqɬÄAzÀ DgÉÆæ ZÁ®PÀ ¸ÉAUÉÆqÀØAiÀÄå£À.¦. vÀAzÉ ¥À®£ÉÊAiÀÄ¥Àà£À  55 ªÀµÀð eÁ: £ÁqÀzÀ ¸Á|| ¸ÉêÁ¥ÉÃl ¸ÉîA. ¯Áj £ÀA. n.J£ï-30/AiÀÄÄ-4279 £ÉÃzÀÝ£ÀÄß Cwà ªÉÃUÀ ªÀÄvÀÄÛ ªÀiÁ£ÀªÀ fêÀPÉÌ C¥ÁAiÀÄPÀvÀ jÃwAiÀÄ°è C®PÀëvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ §Ä¯ÉnUÉ ¯Áj ªÀÄÄA¢£À JqÀUÀqÉ §A¥ÀgïjAzÀ lPÀÌgÀPÉÆnÖzÀÄÝ, §Ä¯Émï ¸ÀªÉÄÃvÀ PɼÀUÉ ©zÀÝ qÁ|| «£ÀAiÀÄ gÀªÀgÀ §®UÁ®Ä ZÀ¥Éà ªÀÄvÀÄÛ ºÉÆmÉÖAiÀÄ ºÀwÛgÀ ¯Áj UÁ° vÀUÀÄ°zÀÝjAzÀ ¨sÁj M¼À¥ÉmÁÖV gÀPÀÛ ¸ÁæªÀªÁVzÀÄÝ aQvÉì PÀÄjvÀÄ jªÀiïì D¸ÀàvÉæUÉ ¸ÉÃjPÉ ªÀiÁrzÀÄÝ,UÀÄtªÀÄÄR£ÁUÀzÉà 1415 UÀAmÉUÉ ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ£É. CAvÁ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ £ÀUÀgÀ ¸ÀAZÁgÀ oÁuÉ ªÉÆ.¸ÀA. 23/2015 PÀ®A 279,338, 304(J) L¦¹.  CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤PÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

¢£ÁAPÀ 16/04/2015 gÀAzÀÄ ªÀÄzsÁåºÀß 03-00 UÀAmÉUÉ C° ¨ÁµÁ vÀAzÉ £À©Ã ¸Á¨ï ªÀ:28 ªÀµÀð eÁ: ªÀÄĹèA G:MPÀÌ®ÄvÀ£À ¸Á:AiÀÄ®èAzÉÆrØ  (UÀ®Uï) FvÀ£ÀÄ oÁuÉUÉ ºÁdgÁV ¤ÃrzÀ ºÉýPÉ ¦gÁå¢AiÀÄ ¸ÁgÁA±ÀªÉãÉAzÀgÉ vÀ£Àß ºÉAqÀwAiÀÄ vÀªÀÄä£ÁzÀ ºÀĸÉÃ£ï ¨ÁµÁ FvÀ£À ®UÀߪÀÅ zÉêÀzÀÄUÀðzÀ°è EzÀÄÝzÀÝjAzÀ vÁ£ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ vÀ£Àß ºÉAqÀw vÀ£Àß ªÀÄPÀ̼ÀÄ ®UÀßPÉÌ §A¢zÀÄÝ vÀªÀÄUÉ E½zÀÄPÉƼÀî®Ä vÀ¥ÀàgÀUÀÄAqÀ ªÀĹâAiÀÄ°è ªÀåªÀ¸ÉÜ ªÀiÁrzÀÝjAzÀ C°èAiÉÄà EzÀÄÝ EAzÀÄ ªÀÄzsÁåºÀß 02-00 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ vÀ£Àß ªÀÄUÀ ºÀĸÉÃ£ï ¨ÁµÀ ªÀ: 02 ªÀµÀð ªÀÄvÀÄÛ vÁ£ÀÄ vÀ¥ÀàgÀUÀÄAqÀ ªÀĹâAiÀÄ ¥ÀPÀÌzÀ°ègÀĪÀ QgÁt CAUÀÀrAiÀÄ°è ¸ÉÆArUÉ vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ QgÁt CAUÀr ¥ÀPÀÌzÀ°è ºÉÆÃUÀÄwÛgÀĪÀ ±ÀA¨sÀÄ°AUÉñÀégÀ ¨ÉlÖzÀ PÀqÉUÉ ºÉÆÃUÀĪÀ gÉÆÃr£À JqÀ¨sÁdÄ«£À°è ¤AvÀÄPÉÆArzÁÝUÀ zÉêÀzÀÄUÀðzÀ HgÉÆüÀVAzÀ M§â PÀÄæµÀgï £ÀA PÉ J33 J 4218 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ£ÀÄ vÀ£Àß PÀȵÀgÀ£ÀÄß Cwà ªÉÃUÀªÁV ªÀÄvÀÄÛ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ £ÀqɹPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ gÉÆÃr£À JqÀ¨sÁdÄ ¤AvÀÄPÉÆArzÀÝ vÀ£Àß ªÀÄUÀ¤UÉ lPÀÌgï PÉÆnÖzÀÝjAzÀ CvÀ£ÀÄ PɼÀUÀqÉ ©zÀÄÝ CvÀ£À §® ºÀuÉUÉ ¨sÁjà M¼À¥ÉmÁÖV ªÀÄÄV¤AzÀ ªÀÄvÀÄÛ Q«¬ÄAzÀ gÀPÀÛ §A¢zÀÄÝ ªÀÄvÀÄÛ JqÀPÁ®Ä ¥ÁzÀPÉÌ vÉgÀazÀ UÁAiÀĪÁV ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖzÀÄÝ ¸ÀzÀj PÀȵÀgï ZÁ®PÀ£À ªÉÄ¯É PÁ£ÀƤ PÀæªÀÄ dgÀÄV¸À®Ä «£ÀAw CAvÁ PÉÆlÖ ºÉýPÉ ¦gÁå¢AiÀÄ ªÉÄðAzÀ zÉêÀzÀÄUÀð ¸ÀAZÁj ¥Éưøï oÁuÉUÀÄ£Éß £ÀA: 07/2015 PÀ®A:279,304(J) L.¦.¹ 187 LJªÀiï « PÁAiÉÄÝ CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ  vÀ¤SÉAiÀÄ£ÀÄß PÉÊUÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.
            ದಿನಾಂಕ : 15/04/2015 ರಂದು ರಾತ್ರಿ 07-45 ಗಂಟೆಗೆ ರಾಯಚೂರು-ದೇವದುರ್ಗ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಬುರಡಿ ಹಳ್ಳದ ಹತ್ತಿರ ಒಂದು ಅಪರಿಚಿತ ಕಾರ್ ಚಾಲಕನು ತನ್ನ ಕಾರ್ ನ್ನು ಅತಿವೇಗ ಮತ್ತು ಅಲಕ್ಷ್ಯತನದಿಂದ ಚಾಲನೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ರಸ್ತೆಯ ಎಡಬಾಜುವಿನಲ್ಲಿ ನಡೆದುಕೊಂಡು ಬರುತ್ತಿದ್ದ ಅಂದಾಜು 25-30 ವರ್ಷ ವಯಸ್ಸಿನ ಅಪರಿಚಿತ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ಟಕ್ಕರ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದರಿಂದ ಸದರಿ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ತಲೆಯ ಹಿಂಬದಿಯಲ್ಲಿ ಭಾರೀ ರಕ್ತಗಾಯವಾಗಿ, ಬಾಯಿ ಮತ್ತು ಮೂಗಿನಿಂದ ರಕ್ತ ಬಂದು, ಎಡಗಾಲು ಮತ್ತು ಬಲಗಾಲು ಹತ್ತಿರ ಸ್ವಲ್ಪ ತರಚಿದ ಗಾಯಗಳು  ಆಗಿ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿಯೇ ಮೃತಪಟ್ಟಿದ್ದು, ಅಪಘಾತಪಡಿಸಿದ ನಂತರ ಕಾರ್ ಚಾಲಕನು ತನ್ನ ಕಾರ್ ನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸದೇ ವೇಗವಾಗಿ ನಡೆಸಿಕೊಂಡು ಹೋಗಿರುತ್ತಾನೆ.CAvÁ PÉÆlÖ zÀÄj£À ªÉÄðAzÀ UÀ§ÆâgÀÄ ¥Éưøï oÁuÉ 51/2015 PÀ®A: 279, 304(J) L.¦.¹ & 187 LJA.« PÁAiÉÄÝ CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.
        ದಿನಾಂಕ: 17/04/15 ರಂದು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 11-30 ಗಂಟೆಗೆ ನಾಗೇಶ್ವರಪ್ಪ ಹೆಚ್.ಸಿ.157 ಮಾನವಿ ಠಾಣೆ ಇವರು ರಾಯಚೂರು ದನ್ವಂತರಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ರಸ್ತೆ ಅಪಘಾತದಲ್ಲಿ ಗಾಯಗೊಂಡ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ಗಂಡ ಕಾಶಿನಾಥ ಸಾ-ಮಾನವಿ ಈಕೆಯ ಹೇಳಿಕೆ ಫಿರ್ಯಾದಿಯನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಂಡು ಮುಂದಿನ ಕ್ರಮಕ್ಕಾಗಿ ಠಾಣೆಗೆ ಬಂದು ಹಾಜರುಪಡಿಸಿದ್ದು, ಪಿರ್ಯಾದಿಯ ಸಾರಾಂಶವೇನಂದರೆ, ದಿ: 16/04/15 ರಂದು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 11-30 ಗಂಟೆಗೆ ಪಿರ್ಯಾದಿ ಮತ್ತು ತನ್ನ ಮನೆಯ ಪಕ್ಕದ ಗೌರಮ್ಮ ಇಬ್ಬರು ಎಮ್ಮೆಗಳಿಗೆ ಹಸಿ ಹುಲ್ಲನ್ನು ಕೊಯ್ದುಕೊಂಡು ರಾಯಚೂರು ಮಾನವಿ ಮುಖ್ಯರಸ್ತೆಯ ಮೇಲೆ ನಡೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗುತ್ತಿರುವಾಗ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 11-30 ಗಂಟೆಗೆ ಐ.ಬಿ.ಸರ್ಕಲ್ ಹತ್ತಿರ ಒಬ್ಬ ಪ್ಯಾಸೆಂಜರ್ ಅಟೋ ನಂ.ಕೆಎ-36/-1562 ನೇದ್ದರ ಚಾಲಕನು ತನ್ನ ಅಟೋವನ್ನು  ರಾಯಚೂರು ಕಡೆಯಿಂದ ಮಾನವಿ ಕಡೆಗೆ ಅತೀವೇಗವಾಗಿ ಮತ್ತು ಅಲಕ್ಷತನದಿಂದ ನಡೆಸಿಕೊಂಡು ಬಂದು ಪಿರ್ಯಾದಿಗೆ ಹಿಂದಿನಿಂದ ಟಕ್ಕರ್ ಮಾಡಿದ್ದರಿಂದ ಪಿರ್ಯಾದಿ ಮತ್ತು ಅಟೋದಲ್ಲಿ ಕುಳಿತ ಹರಿಹರ ಇಬ್ಬರು ರಸ್ತೆಯ ಮೇಲೆ ಬಿದ್ದು, ಪಿರ್ಯಾದಿಗೆ ತೀವ್ರ ಸ್ವರೂಪದ ಮತ್ತು ಹರಿಹರ ಈತನಿಗೆ ಸಾದಾ ಸ್ವರೂಪದ ಗಾಯವಾಗಿದ್ದು, ಅಟೋ ಚಾಲಕನು ಅಪಘಾತ ಪಡಸಿದ ನಂತರ ಅಟೋವನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಓಡಿ ಹೋಗಿದ್ದು ಇರುತ್ತದೆ. ಕಾರಣ ಅಟೋ ಚಾಲಕನನ್ನು ಪತ್ತೆ ಹಚ್ಚಿ ;ಆತನ ವಿರುದ್ದ ಕಾನೂನು ಕ್ರಮ ಜರುಗಿಸುವಂತೆ ಇದ್ದ ಪಿರ್ಯಾದಿಯ ಹೇಳಿಕೆಯ ಆಧಾರದ ಮೇಲಿಂದ ಮಾನವಿ ಠಾಣೆ ಗುನ್ನೆ ನಂ113/15 ಕಲಂ  279,337, 338 ಐಪಿಸಿ & 187 ಐಎಂವಿ ಕಾಯಿದೆ ಪ್ರಕಾರ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಿಕೊಂಡು ತನಿಖೆ ಕೈಕೊಂಡಿದ್ದು ಇರುತ್ತದೆ.

               ದಿನಾಂಕ 17-04-2015 ರಂದು 05-30 .ಎಂ. ಸುಮಾರಿಗೆ ಸಿಂಧನೂರು ಸಿರುಗುಪ್ಪಾ ಮುಖ್ಯೆ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿರುವ ಅಲಬನೂರು ಕ್ರಾಸ ಸಮೀಪ ಪಿರ್ಯಾಧಿ NAPÁgÉñÀégÀ vÀAzÉ ¥ÀÄlÖtÚ ªÀ: 34 ªÀµÀð PÉ.J¸ï.Dgï.n.¹ §¸ÀÄì ZÁ®PÀ ¸Á: ºÉÃgÀÆgÀÄ vÁ: ²gÁ f: vÀĪÀÄPÀÆgÀÄ ºÁ.ªÀ 2 £Éà §¼Áîj r¥ÉÆà EªÀgÀÄ ತನ್ನ ಕೆ.ಎಸ್.ಆರ್.ಟಿ.ಸಿ ಬಸ್ಸ ನಂ ಕೆಎ 32 ಎಫ್.-1645 ನೇದ್ದನ್ನು ಸಿಂಧನೂರು ಕಡೆಯಿಂದ ಬಳ್ಳಾರಿ ಕಡೆಗೆ ಹೊರಟಾಗ ಮುಂದೆ ಒಂದು ಯಾವೋದೋ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಮತ್ತು ಟ್ರ್ಯಾಲಿ ನಿಂತುಕೊಂಡಿದ್ದು ಎದುರಿಗೆ ಲಾರಿಗಳು ಬಂದಿದ್ದರಿಂದ ಅವುಗಳನ್ನು ಪಾಸ ಮಾಡಲೆಮದು ಬಸ್ಸನ್ನು ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಹಿಂದೆ ನಿಲ್ಲಿಸಿದಾಗ ಹಿಂದಿನಿಂದ ನಮೂದಿತ ಲಾರಿ ನಂ ಎಂ.ಹೆಚ್.26 ಎಡಿ-1935 ನೇದ್ದನ್ನು    ಅತೀವೇಗವಾಗಿ ಮತ್ತು ಅಲಕ್ಷತನದಿಂದ ನಡೆಸಿಕೊಂಡು ಬಂದು ಪಿರ್ಯಾದಿದಾರರ ಬಸ್ಸಿಗೆ ಟಕ್ಕರ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದರಿಂದ ಬಸ್ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಟ್ರ್ಯಾಲಿಗೆ ಟಚ್ ಆಗಿ ಜಖಂಗೊಂಡು ಕಂಡಕ್ಟರನಿಗೆ ಕಾಲು ಕೈ ಮುರಿದು ತೀವ್ರ ಸ್ವರೂಪ ಗಾಯವಾಗಿದ್ದು ಅಲ್ಲದೆ ಸದರಿ ಲಾರಿ ಚಾಲಕನು ಮುಂದೆ ಮೋಟಾರ್ ಸೈಕಲ್ ಗೆ ಟಕ್ಕರ್ ಮಾಡಿದ್ದರಿಂದ ಮೋಟಾರ್ ಸೈಕಲ್ ಸವಾರ ಮತ್ತು ಹಿಂದೆ ಕುಳಿತ ವ್ಯಕ್ತಿಗೂ ಸಹ ಕೈಕಾಲುಗಳು ಮುರಿದು ತೆಲೆಗೆ ತೀವ್ರ ಸ್ವರೂಪದ ಗಾಯವಾಗಿದ್ದು ನಿಯಂತ್ರ ತಪ್ಪಿ ಲಾರಿ ಪಲ್ಟಿಯಾಗಿ  ತಗ್ಗಿನಲ್ಲಿ  ಬಿದ್ದಿದ್ದರಿಂದ ಲಾರಿ ಜಖಂಗೊಂಡಿದ್ದು ಇರುತ್ತದೆ ಅಂತಾ ಇದ್ದ ಪಿರ್ಯಾಧಿ ಸಾರಾಂಶದ ಮೇಲಿಂದ ¹AzsÀ£ÀÆgÀ UÁæ«ÄÃt oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA;97/2015 PÀ®A. 279, 338   L.¦.¹.  ªÀÄvÀÄÛ 187 L.JA.« AiÀiÁåPïÖ CrAiÀÄ°è  ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲು ಮಾಡಿಕೊಂಡು ತನಿಖೆ ಕೈಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ
CPÀæªÀÄ ªÀÄgÀ¼ÀÄ ¸ÁUÁtÂPÉ ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:-
                 ¢£ÁAPÀ: 16-04-2015 gÀAzÀÄ 9-00 UÀAmÉUÉ CPÀæªÀĪÁV PÀ¼ÀîvÀ£À¢AzÀ ªÀÄgÀ¼ÀÄ ¸ÁUÁl ªÀiÁqÀÄwÛzÀÝ mÁåPÀÖgï  SWARAJ 735 FE PÀA¥À¤AiÀÄ mÁæöåPÀÖgï £ÀA .PÉ.J 36 n© 7331 EzÀgÀ eÉÆvÉAiÀÄ°è EzÀÝ mÁæ° £ÀA§gÀÄ £ÉÆÃqÀ®Ä CzÀPÉÌ AiÀiÁªÀÅzÉà £ÀA§gÀÄ E®èzÀÝ£ÀÄß ¦ J¸ï L eÁ®ºÀ½î gÀªÀgÀÄ ¥ÀAZÀgÀ ¸ÀªÀÄPÀëªÀÄzÀ°è ¥ÀAZÀ£ÁªÉÄà ªÀiÁr, ¥Àj²Ã°¹ mÁåPÀÖgï£À°è 2. PÀÆå©Pï «ÄÃlgï£ÀµÀÄÖ ªÀÄgÀ¼À£ÀÄß CPÀæªÀĪÁV PÀ¼ÀîvÀ£À¢AzÀ ¸ÁUÁl ªÀiÁqÀÄwÛzÀÄÝ RavÀªÁVzÀÝjAzÀ ¸ÀzÀj mÁåPÀÖgï ZÁ®PÀ «gÀÄzÀÝ PÀæªÀÄ dgÀÄV¸ÀĪÀAvÉ ¥ÀAZÀ£ÁªÉÄAiÀÄ£ÀÄß ªÀÄvÀÄÛ CPÀæªÀÄ ªÀÄgÀ¼ÀÄ vÀÄA©zÀ mÁåPÀÖgï£ÀÄß ºÁUÀÄ ZÁ®PÀ£À£ÀÄß vÀAzÀÄ ºÁdgÀÄ ¥Àr¹ ªÀÄÄA¢£À PÀæªÀÄPÁÌV ºÁdgÀÄ ¥Àr¹zÀÝ eÁÕ¥À£ÀzÀ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ eÁ®ºÀ½î ¥Éưøï oÁuÉ. UÀÄ£Éß £ÀA.46/2015  PÀ®A:  4(1A) , 21 MMRD ACT  &  379 IPC CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉAiÀÄ£ÀÄß PÉÊUÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.
                 ¢£ÁAPÀ: 16-04-2015 gÀAzÀÄ 12-45 UÀAmÉUÉ CPÀæªÀĪÁV PÀ¼ÀîvÀ£À¢AzÀ ªÀÄgÀ¼ÀÄ ¸ÁUÁl ªÀiÁqÀÄwÛzÀÝ mÁåPÀÖgï  MASSEY FERGUSON 241 D1 PÀA¥À¤AiÀÄ mÁæöåPÀÖgï £ÀA .PÉ.J 36 n 4977 EzÀgÀ eÉÆvÉAiÀÄ°è EzÀÝ mÁæ° £ÀA§gÀÄ £ÉÆÃqÀ®Ä CzÀPÉÌ AiÀiÁªÀÅzÉà £ÀA§gÀÄ E®èzÀÝ£ÀÄß ¦ J¸ï L eÁ®ºÀ½î gÀªÀgÀÄ ¥ÀAZÀgÀ ¸ÀªÀÄPÀëªÀÄzÀ°è ¥ÀAZÀ£ÁªÉÄà ªÀiÁr, ¥Àj²Ã°¹ mÁåPÀÖgï£À°è 2. PÀÆå©Pï «ÄÃlgï£ÀµÀÄÖ ªÀÄgÀ¼À£ÀÄß CPÀæªÀĪÁV PÀ¼ÀîvÀ£À¢AzÀ ¸ÁUÁl ªÀiÁqÀÄwÛzÀÄÝ RavÀªÁVzÀÝjAzÀ ¸ÀzÀj mÁåPÀÖgï ZÁ®PÀ «gÀÄzÀÝ PÀæªÀÄ dgÀÄV¸ÀĪÀAvÉ ¥ÀAZÀ£ÁªÉÄAiÀÄ£ÀÄß ªÀÄvÀÄÛ CPÀæªÀÄ ªÀÄgÀ¼ÀÄ vÀÄA©zÀ mÁåPÀÖgï£ÀÄß ºÁUÀÄ ZÁ®PÀ£À£ÀÄß vÀAzÀÄ ºÁdgÀÄ ¥Àr¹ ªÀÄÄA¢£À PÀæªÀÄPÁÌV ºÁdgÀÄ ¥Àr¹zÀÝ eÁÕ¥À£ÀzÀ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ eÁ®ºÀ½î ¥Éưøï oÁuÉ. UÀÄ£Éß £ÀA.47/2015  PÀ®A:  4(1A) , 21 MMRD ACT  &  379 IPC CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉAiÀÄ£ÀÄß PÉÊUÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.
      ªÀÄ»¼ÉAiÀÄgÀ ªÉÄð£À zËdð£Àå ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:-
          ತಾನು ಈಗ್ಗೆ ಎರಡುವರೆ ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ಆರೋಪಿ ನಂ 1 ಮಹೆಬೂಬ ತಂದೆ ದರಿಶೈಲಿ 25 ವರ್ಷ ಈತನೊಂದಿಗೆ ಮದುವೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದು ಮದುವೆ ಕಾಲಕ್ಕೆ ವರೋಪಚಾರವಾಗಿ ಮದುವೆ ಸಾಮಾನುಗಳು ಮತ್ತು ವರದಕ್ಷೀಣೆಯಾಗಿ 55 ಸಾವಿರ ನಗದು ಹಣ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಲ್ಲದೆ ಪಿರ್ಯಾದಿ ಶ್ರೀಮತಿ ಹಸೀನ ಬೇಗಂ ಗಂಡ ಮಹೇಬೂಬ 22 ವರ್ಷ ಜಾ:ಮುಸ್ಲಿಂ ;ಮನೆ ಕೆಲಸ ಸಾ:ಹಳೇ ಮಸ್ಜೀದ್ ಹತ್ತಿರ ದರೂರು ಫೋನ್ FPÉAiÀÄ  ತಂದೆ ತಾಯಿಗಳು ಈಕೆಯ ಮೈಮೇಲೆ ಎರಡುವರೆ ತೋಲೆಯ ಬಂಗಾರದ ಅಭರಣಗಳು ಹಾಗೂ 15 ತೋಲೆ ಬೆಳ್ಳಿ ಹಾಕಿ ಕಡಗಂದೊಡ್ಡಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಮದುವೆ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದು ಮದುವೆ ಆದ ನಂತರ ಪಿರ್ಯಾದಿದಾರಳು ಗಂಡನ ಮನೆಯಲ್ಲಿರುವಾಗ್ಗೆ ಚನ್ನಾಗಿ ಸಂಸಾರ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದು ಒಂದು ಗಂಡು ಮಗು ಜನನಾವಾದ ನಂತರದ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಆರೋಪಿ ನಂ 1,2,3 ರವರುಗಳು ಪಿರ್ಯಾದಿದಾರಳಿಗೆ ಮದುವೆ ಕಾಲಕ್ಕೆ ನಿನ್ನ ತವರು ಮನೆಯವರು ಬಂಗಾರವನ್ನು ನಮಗೆ ಕೊಟ್ಟಿರುವುದಿಲ್ಲ ಆರೋಪಿ ನಂ 1 ಈತನ ತಂಗಿ ಆಶಾ ಈಕೆಯ ಮದುವೆ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿದೆ ನಿನ್ನ ತವರು ಮನರಯಿಂದ ಬಂಗಾರವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಬಾ ಅಂತ ಪಿರ್ಯಾದಿದಾರಳಿಗೆ ಆರೋಪಿತರೆಲ್ಲರೂ ಒತ್ತಾಯಿಸುತ್ತಾ ಮಾನಸಿ ಹಾಗೂ ದೈಹಿಕವಾಗಿ ತೋಂದರೆ ನೀಡುತ್ತಾ ಊಟ ಬಟ್ಟೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಕೊಡದೆ ಪ್ರತಿ ದಿನ ಇವರ ಮಾನಸಿಕ ಹಿಂಸೆ ತಾಳಲಾರದೆ ಪಿರ್ಯಾದಿದಾರಳು ಈಗ್ಗೆ ಮೂರು ತಿಂಗಳ ಹಿಂದೆ ತನ್ನ ತವರು ಮನೆ ಕಡಗಂದೊಡ್ಡಿ ಬಂದು ಇರುವಾಗ್ಗೆ ಆರೋಪಿ ನಂ 1 ಈತನು ದಿನಾಂಕ;11.03.2015 ರಂದು ಮದ್ಯಾಹ್ನ 3.00 ಗಂಟೆಗೆ ಕಡಗಂದೊಡ್ಡಿ ಬಂದು ಪಿರ್ಯಾದಿದಾರಳೊಂದಿಗೆ ಜಗಳ ತೆಗೆದು ಅವಾಚ್ಯವಾಗಿ ಬೈದಾಡಿ ಜೀವದ ಬೇದರಿಕೆ ಹಾಕಿ ಕೈಯಿಂದ ಹೊಡೆಬಡೆ ಮಾಡಿದ್ದು ಇರುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಪಿರ್ಯಾದಿದಾರಳು ಈಗ 7 ತಿಂಗಳ ಬಸುರಿ ಇರುತ್ತೆನೆ ಅಂತ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ UÀÄ£Éß £ÀA: 94/2014 PÀ®A 323,504,506 498(J) ,¸À»vÀ 34 L¦¹ ªÀÄvÀÄÛ 3&4 r.¦ AiÀiÁPïÖ CrAiÀÄ°è  ಪ್ರಕರಣದಾಖಲಿಸಿ ತನಿಖೆ ಕೈಗೊಂrzÉ.
                 ಈಗ್ಗೆ ಸುಮಾರು 10 ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ಫಿರ್ಯಾದಿ zÉêÀªÀÄä UÀAqÀ CA§tÚ, ªÀAiÀiÁ: 30 ªÀµÀð, eÁ: £ÁAiÀÄPÀ, G: PÀÆ° PÉ®¸À, ¸Á: f.Dgï PÁ¯ÉÆä ºÀnÖ PÁåA¥ï FPÉUÉ  ಆರೋಪಿ ನಂ-1 CA§tÚ vÀAzÉ ²ªÀ¥Àà ªÀÄÄAqÀgÀV, 34 ªÀµÀð,G: ºÉZï.f.JA PÁ«ÄðPÀ £ËPÀgÀಈತನೊಂದಿಗೆ ಮದುವೆಯಾಗಿದ್ದು, ಮದುವೆಯಾಗಿ 4 ವರ್ಷಗಳವರೆಗೆ ಗಂಡ-ಹೆಂಡತಿ ಅನೋನ್ಯವಾಗಿದ್ದು, ನಂತರ ಸರಿಯಾಗಿ ಅಡುಗೆ ಮಾಡಲು ಬರುವುದಿಲ್ಲ ಅಂತಾ ನೆವ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಹೊಡೆಬಡೆ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದನು.  ಫಿರ್ಯಾದಿದಾರಳು ಡೆಲಿವರಿಗೆಂದು ತವರು ಮನೆಗೆ ಬಂದಿದ್ದು, ಡೆಲಿವರಿಯಾಗಿ ಒಂದು ವರ್ಷವಾದರೂ ಗಂಡ ಮತ್ತು ಆತನ ಮನೆಯವರು ಫಿರ್ಯಾದಿದಾರಳಿಗೆ ಮತ್ತು ಆಕೆಯ ಮಗಳಿಗೆ ಕರೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗಲು ಬಂದಿರಲಿಲ್ಲಾ.  ಆರೋಪಿ ನಂ-1 ಈತನು ಆಗಾಗ ಫಿರ್ಯಾದಿಯ ಮನೆಗೆ ಬಂದು ಹೊಡೆ ಬಡೆ ಮಾಡಿ ಮಾನಸಿಕ ಮತ್ತು ದೈಹಿಕ ಕಿರುಕುಳ ಕೊಟ್ಟು ಹೋಗುತ್ತಿದ್ದನು. ದಿನಾಂಕ: 13-04-15 ರಂದು ಸಾಯಂಕಾಲ 6-00 ಗಂಟೆಯ ಸುಮಾರಿಗೆ ಆರೋಪಿ ನಂ-1 & 2 ಇವರು ಫಿರ್ಯಾದಿಯ ಮನೆಗೆ ಬಂದು ಆರೋಪಿ ನಂ-1 ಈತನು ಲೇ ಸೂಳೇ ನನ್ನ ವಿರುದ್ದ ಪೊಲೀಸ್ ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಕೊಡುತ್ತೀನೇಲೆ, ನಿನಗೆ ಎಷ್ಟು ಹೊಡೆದರೂ ಬುದ್ದಿ ಬರಲಿಲ್ಲಾ. ನಿನ್ನ ಮೈಯಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಸೊಕ್ಕು ಇದೆ ಅಂತಾ ಅಂದು ಮೈ,ಕೈಗಳಿಗೆ ಮತ್ತು ಡುಬ್ಬಣಕ್ಕೆ ಹೊಡೆಯುತ್ತಿದ್ದಾಗ ಆರೋಪಿ ನಂ-2 ಈತನು ಕೂಡ ಫಿರ್ಯಾದಿಯ ಮೈ, ಕೈಗಳಿಗೆ ಹೊಡೆದಿದ್ದು ಇರುತ್ತದೆ ಅಂತಾ ಫಿರ್ಯಾದಿದಾರಳ ಹೇಳಿಕೆ ಫಿರ್ಯಾದಿಯ ಸಾರಾಂಶದ ಮೇಲಿಂದ ºÀnÖ ¥Éưøï oÁuÉ. UÀÄ£Éß £ÀA:52/2015 PÀ®A. 323. 504, 498(J) ¸À»vÀ 34 L¦¹ ಪ್ರಕರಣ  ದಾಖಲಿಸಿಕೊಂಡು ತನಿಖೆ ಕೈಗೊಂಡಿದ್ದು ಇರುತ್ತದೆ.
  ªÀÄgÀuÁAw ºÀ¯Éè ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:-
: ದಿನಾಂಕ 16-04-2015 ರಂದು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 10-00 ಗಂಟೆಗೆ ಗಾಯಾಳು ಮತ್ತು ಅತನ ಹೆಂಡತಿ ಮನೆಯಲ್ಲಿರುವಾಗ್ಗೆ ಅರೋಪಿತರಾದ  ಅದೇಮ್ಮ ಹನುಮಂತ, ಹುಸೇನಪ್ಪ ಮತ್ತು ಭೀಮಕ್ಕ ಹುಸೇನಮ್ಮ ಗಂಡ ಹುಸೇನಪ್ಪ ಇವರೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡಿ ಬಂದು ಬಾಯಿ ಮಾತಿನ ತಕರಾರು ಮಾಡಿ ಕೈಗಳಿಂದ ಹೊಡೆಬಡೆ ಮಾಡಿ ನೀನು ಬುಡ್ಗರಾಜ ತಂದೆ ಹೀರಾಪೂರ ರಾಮಯ್ಯ ಇವರ ತಂಟಗೆ ಹೋಗುವದು ಸರಿಯಲ್ಲ ಅವನು, ಮನೆಗೆ ಬಂದು ಹೋದರೇನಾಯಿತು, ಯ್ಯಾಕೆ ಬೇಡ ಅನ್ನುತ್ತಿಯಾ ಅಂತಾ ಬಾಯಿ ಮಾತಿನ ತಕರಾರು ಮಾಡಿ ಹೋಗಿದ್ದಲ್ಲದೇ , ಈ ಮೊದಲೂ ಸಹಾ ಗಾಯಾಳುವಿನಸಂಗಡ ಇದೇ ವಿಷಯದ ಸಂಬಂದ ತಕರಾರು ಮಾಡಿ ಕೈಗಳಿಂದ ಹೊಡೆದು ಹೋಗಿದ್ದರು, ಇದೇ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಸಂಬಂದಿಸಿದಂತೆ ಫಿರ್ಯಾದಿದಾರನು ಇಂದು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 11-00 ಗಂಟೆಗೆ ಮೇಲೆ ನಮೂದಿಸಿದ ಅರೋಪಿತರಿಗೆ ಭಯಪಡಿಸುವ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಮೈ ಮೇಲೆ ಸೀಮೆ ಎಣ್ಣೆ ಸುರಿದುಕೊಂಡಾಗ ಅರೋಪಿ 1ನೇಯವಳು ಅರೋಪಿ 2 ರಿಂದಾ 5 ನೇಯವರ ಪ್ರಚೋದನೆಯಿಂದ ಅರೋಪಿ 1 ನೇದವಳು ತನ್ನ ಗಂಡನಿಗೆ ಕೊಲೆ ಮಾಡುವ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಬೆಂಕಿ ಕಡ್ಡಿ ಕೊರೆದು ಬೆಂಕಿ ಹಚ್ಚಿ ಮರಣಾಂತಿಕ ಗಾಯಗೊಳಿಸಿ ಕೊಲೆ ಮಾಡಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿದ್ದು ಇರುತ್ತದೆ, ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಗಾಯಾಳು ರೀಮ್ಸ ಬೋದಕ ಅಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಉಪಚಾರ ಪಡೆಯುತ್ತಿರುತ್ತಾನೆ, CAvÁ ಶ್ರೀ ಹುಸೇನಪ್ಪ ತಂದೆ ಮಹಾದೇವಪ್ಪ ವಯಾ 35 ವರ್ಷ ಜಾತಿ ನಾಯಕ ಉ: ಕೂಲಿಕೆಲಸ ಸಾ: ಎಲೆಬಿಚ್ಚಾಲಿ ತಾ:ಜಿ: ರಾಯಚೂರು gÀªÀgÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ ಯರಗೇರಾ ಪೊಲೀಸ ಠಾಣೆ UÀÄ£Éß £ÀA.79/2015 ಕಲಂ 307,109 ಸಹಿತ 149 .ಪಿ.ಸಿCrAiÀÄ°è ಪ್ರಕರಣದಾಖಲಿಸಿ ತನಿಖೆ ಕೈಗೊಂrzÉ.
zÉÆA©ü ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:-
          ದಿನಾಂಕ 15.04.2015 ರಂದು ಸಂಜೆ 4.00 ಗಂಟೆ ಸುಮಾರಿಗೆ ಫಿರ್ಯಾದಿ ²æêÀÄw ºÀÄ®UÀªÀÄä UÀAqÀ DzÀ¥Àà ªÀAiÀiÁ: 40 ªÀµÀð G: PÀÆ° ¸Á: PÀmÉÆÖÃt FPÉAiÀÄÄ  ಮೈದುನನ ಮಗನಿಗೆ ಕರೆಯಿಸಿ ವಿನಾ ಕಾರಣ ಹೊಡೆದಿದ್ದು, ಮತ್ತು ರಾತ್ರಿ 8.00 ಗಂಟೆ ಸುಮಾರಿಗೆ ಜಾತಿ ಎತ್ತಿ ಕೆಟ್ಟ ಧ್ವನಿಯಲ್ಲಿ ಬೈದಾಡಿದ್ದು ನಂತರ ದಿನಾಂಕ 16.04.2015 ರಂದು  01.00 ಗಂಟೆ ಸುಮಾರಿಗೆ ಆರೋಪಿvÀgÁzÀ  1) ±ÉÃRgÀ¥ÀàUËqÀ vÀAzÉ FgÀ¥ÀàUËqÀ ªÀAiÀiÁ: 45 ªÀµÀð eÁ: °AUÁAiÀÄvï ºÁUÀÆ EvÀgÉ 12 d£ÀgÀÄ PÀÆrಅಕ್ರಮಕೂಟ ರಚಿಸಿಕೊಂಡು ಬಂದು ಹಳೇ ದ್ವೇಷವನ್ನು ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿಟ್ಟುಕೊಂಡು, ಕೊಲೆ ಮಾಡುವ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಮದ್ಯರಾತ್ರಿಯಲ್ಲಿ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಕೊಡಲಿ, ರಾಡ್, ಕಲ್ಲು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಏಕಾಏಕಿ ಶಿವಪ್ಪನ ಮನೆಯ ಮೇಲೆ ಕಲ್ಲೂ ತೂರಿ ಬಾಗಿಲು ಒದ್ದು ‘’ ಲೇ ಬ್ಯಾಗಾರ್ ಸೂಳೇ ಮಕ್ಕಳೆ, ಬ್ಯಾಗಾರ್ ಸೂಳೇರೆ ಹೊರಗೇ ಬರಿಲೇ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಕೊಲೆ ಮಾಡ್ತಿವಿ ಸೂಳೇ ಮಕ್ಕಳದು ಬಹಳ ಆಗಿದೆ ಅಂತಾ ಕೂಗಾಡೂತ್ತಾ, ಬಾಗಿಲನ್ನು ಕೊಡಲಿಯಿಂದ ಕಡಿದು ಮನೆಯೊಳಗೆ ನುಗ್ಗಿ ಬಸವರಾಜನ ಬಲಗಾಲಿಗೆ ರಾಡಿನಿಂದ ಬಡಿದರು. ಜಗಳವನ್ನು ಬಿಡಿಸಲು ಬಂದ ಈರಮ್ಮ, ಮೀನಾಕ್ಷೀಗೆ ಕೊಡಲಿ ಕಾವಿನಿಂದ ಬಡಿದಿದ್ದು, ಮಹಾಂತೇಶನಿಗೆ ರವಿಕಿರಣನು ಕೊಡಲಿಯಿಂದ ತಲೆಗೆ ಹೊಡೆದಿದ್ದಾನೆ. ಆರೋಪಿತರು ಮನೆಯೊಳಗೆ ನುಗ್ಗಿ ಮಾರಣಾಂತಿಕ ಹಲ್ಲೆ ಮಾಡಿದವರ ವಿರುದ್ದ ಫಿರ್ಯಾದಿ ದಾಖಲಿಸುವಂತೆ ಇದ್ದ ಲಿಖಿತ ಫಿರ್ಯಾದು ಮೇಲಿಂದ ºÀnÖ ¥Éưøï oÁuÉ. UÀÄ£Éß £ÀA: 51/2015 PÀ®A: 143,147,148,448,323,324,504,506,307 gÉ.« 149 L¦¹ & 3(1)(10) J¸ï.¹/J¸ï.n PÁAiÉÄÝ CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤PÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

                ದಿನಾಂಕ 15.04.2015 ರಂದು ಸಂಜೆ 4.00 ಗಂಟೆ ಸುಮಾರಿಗೆ ಫಿರ್ಯಾದಿಯ ತಂಗಿಯು ತನ್ನ ಮನೆಯ ಮುಂದೆ ಕುಳಿತುಕೊಂಡಿದ್ದಾಗ್ಗೆ ಆರೋಪಿ ನಂ 1 ಮತ್ತು 2 ಇವರು ಬಂದು ಫಿರ್ಯಾದಿಯ ತಂಗಿಗೆ ಕೈ ಸನ್ನೆ ಮಾಡುವದು, ಕಣ್ಣು ಸನ್ನೆ ಮಾಡುವದು ಮಾಡಿದ್ದರಿಂದ ಫಿರ್ಯಾದಿ §¸ÀªÀgÁd vÀAzÉ ±ÉÃRgÀ¥Àà ªÀAiÀiÁ: 20 ªÀµÀð eÁ: °AUÁAiÀÄvï G: MPÀÌ®ÄvÀ£À ¸Á: PÀqÉÆØÃt FvÀ£À ತಂಗಿಯು ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಬೇಜಾರು ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಕ್ರಿಮಿನಾಶಕ ಔಷಧಿಯನ್ನು ಸೇವನೆ ಮಾಡಿ ಅಸ್ತವ್ಯಸ್ಥಳಾಗಿದ್ದು, ನಂತರ ದಿನಾಂಕ 16.04.2015 ರಂದು ರಾತ್ರಿ 1.00 ಗಂಟೆ ಸುಮಾರಿಗೆ 1) «dAiÀÄ vÀAzÉ ²ªÀ¥Àà, 2) PÀÄ¥ÀàtÚ vÀAzÉ UÀÄAqÀ¥Àà, 3) «ÄãÁQëà UÀAqÀ PÀÄ¥ÀàtÚ, 4) ªÀiÁ£À¥Àà vÀAzÉ ºÀĸÉãÀ¥Àà,  5) ¤Ã®¥Àà vÀAzÉ ºÀĸÉãÀ¥Àà,            6) zÀÄgÀUÀ¥Àà vÀAzÉ ²ªÀ¥Àà, 7) ¸Áé«Ä vÀAzÉ ²ªÀ¥Àà, 8) «ÃgÀ¨sÀzÀæ vÀAzÉ «ÃgÀ¥Àà, 9) ªÀĺÁAvÉñÀ vÀAzÉ FgÀ¥Àà, 10) §¸ÀªÀgÁd vÀAzÉ CªÀÄgÀUÀÄAqÀ¥Àà, 11) ©üêÀĪÀé UÀAqÀ ªÀĺÁAvÉñÀ, 12) ºÀÄ°UɪÀÄä UÀAqÀ DzÀ¥Àà, 13) £ÀgÀ¸ÀªÀé UÀAqÀ UÀÄAqÀ¥Àà 14) ªÀÄ®èªÀÄä UÀAqÀ ºÀĸÉãÀ¥Àà J®ègÀÆ eÁ: ZÀ®ÄªÁ¢   ¸Á: PÀqÉÆØÃtÂEªÀgÀÄUÀ¼ÀÄ  ಅಕ್ರಮಕೂಟ ರಚಿಸಿಕೊಂಡು ಬಂದು ತಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಬುದ್ದಿವಾದ ಹೇಳುತ್ತೀರೇನಲೇ ಸೂಳೇ ಮಕ್ಕಳೇ ಅಂತಾ ಅವಾಚ್ಯವಾಗಿ ಬೈದಾಡಿ ಕೈಯ್ಲಲಿ ಕಲ್ಲು, ಕಟ್ಟಿಗೆ, ಕಾರದಪುಡಿಯನ್ನು ಹಿಡಿದುಕೊಂಡು ಬಂದು ಮೆಯೊಳಗೆ ನುಗ್ಗಿ ಫಿರ್ಯಾದಿಗೆ ಮತ್ತು ಆತನ ತಾಯಿಗೆ ಹೊಡೆಬಡೆ ಮಾಡಿ ಒಳಪೆಟ್ಟುಗೊಳಿಸಿದ್ದು, ಫಿರ್ಯಾದಿಯ ತಾಯಿಯ ಸೀರೆಯ ಸೆರಗನ್ನು ಹಿಡಿದು ಎಳೆದಾಡಿ ಮಾನಭಂಗ ಮಾಡಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿದ್ದು ಇರುತ್ತದೆ ಅಂತಾ ಮುಂತಾಗಿ ಇದ್ದ ಲಿಖಿತ ಫಿರ್ಯಾದು ಮೇಲಿಂದ. ºÀnÖ ¥Éưøï oÁuÉ. 53/2015 PÀ®A: 143,147,148,448,323,504,506,509,354 gÉ.« 149 L¦¹ CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

¥ÀæPÀÈw «PÉÆÃ¥À ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:-

              ¢£ÁAPÀ: 09-04-2015 gÀAzÀÄ gÁwæ 8-00 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ¦üAiÀiÁ𢠪ÀiÁ£À±ÀAiÀÄå vÀAzÉ: AiÀÄAPÀAiÀÄå,45ªÀµÀð, eÁw: £ÁAiÀÄPÀ, G: MPÀÌ®ÄvÀ£À, ¸Á: PÉ.EgÀ§UÉÃgÀ.  FvÀ£À vÀªÀÄä£À ªÀÄUÀ£ÁzÀ gÀAUÀtÚ FvÀ£ÀÄ gÁwæ 8-00 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ºÉÆ®zÀ°è PÀÄjzÉÆrØ ºÁPÀÄwÛzÁÝUÀ gÁwæ eÉÆÃgÁV ªÀÄ¼É UÁ½ ©Ã¹ ¹r®Ä C¯Éè ºÉÆ®zÀ®èzÀÝ VqÀ ªÉÄÃ¯É ©zÀÄÝ CzÀgÀ gÀªÉAiÀÄÄ gÀAUÀtÚ£À JqÀ ¥ÀPÉÌUÉ vÀUÀÄ°zÀÝjAzÀ gÀAUÀtÚ£ÀÄ DWÁvÀUÉÆAqÀÄ ªÀiÁvÀÄ ¨ÁgÀzÉà PɼÀUÉ ©¢ÝzÀÄÝ aQvÉìUÁV D¸ÀàvÉæUÉ ¸ÉÃjPÉ ªÀiÁr E¯ÁdÄ PÉÆr¹zÀÄÝ EAzÀÄ vÀqÀªÁV §AzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ£ÀÄß ¸À°è¹zÀÝgÀ ªÉÄðAzÀ . zÉêÀzÀÄUÀð ¥Éưøï oÁuÉ.  ¥ÀæPÀÈw «PÉÆÃ¥À ¸ÀASÉå: 02/2015 CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAWÀ£É, ªÁºÀ£À ZÁ®PÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ:-        
                   gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ J¯Áè ¥Éưøï C¢üPÁjUÀ¼ÀÄ, gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ°è ªÉÆÃmÁgÀ ªÁºÀ£À C¥ÀWÁvÀUÀ¼À£ÀÄß vÀqÉUÀlÄÖªÀ PÀÄjvÀÄ f¯ÉèUÉ ¥ÀÆgÉÊc¹gÀĪÀ EAlgï¸É¥ÀÖgï ªÁºÀ£ÀzÀ ¸ÀºÁAiÀÄ¢AzÀ ¢£ÁAPÀ: 17.04.2015 gÀAzÀÄ   15 ¥ÀææPÀgÀtUÀ¼À£ÀÄß ¥ÀvÉÛ ªÀiÁr  1500/-  gÀÆ..UÀ¼ÀÀ£ÀÄß ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà zÀAqÀ «¢ü¹, PÁ£ÀÆ£ÀÄ jÃvÀå PÀæªÀÄ dgÀÄV¹zÀÄÝ, ¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAX¸ÀĪÀ ZÁ®PÀgÀÄ/ªÀiÁ°ÃPÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆgÀÄ jÃvÀå PÀæªÀÄ dgÀÄV¸ÀĪÀ PÁAiÀÄð ªÀÄÄAzÀĪÀgÉ¢gÀÄvÀÛzÉ.