Police Bhavan Kalaburagi

Police Bhavan Kalaburagi

Monday, July 4, 2011

Raichur District Reported Crimes

ªÀgÀ¢AiÀiÁzÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ:

    gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ£ÀUÀgÀzÀ ¤d°AUÀ¥ÀàPÁ¯ÉÆä ¤ªÁ¹, a£ÀߥÀà vÀAzÉ £ÁUÀ¥Àà SÉÃuÉÃzï EªÀgÀÄ, C.Q.gÀÆ:40,000/-ªÀiË®åzÀ ªÀiÁgÀÄw PÁgÀĸÀASÉå:PÉJ.17,JA.2262 £ÉÃzÀÝ£ÀÄß ¢£ÁAPÀ:02.07.2011 gÀAzÀÄ 2300 UÀAmɸÀĪÀiÁgÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀÄ ªÀÄÄAzÉ ¤°è¹zÀÄÝ ¢£ÁAPÀ:03.07.2011 gÀAzÀÄ ¨É½UÉÎ 06.00 UÀAmÉUÉ §AzÀÄ£ÉÆÃrzÁUÀ PÁgÀÄ EgÀ°®è gÁwæ ªÉüÉAiÀÄ°è AiÀiÁgÉÆà PÀ¼ÀîgÀÄ PÀ¼ÀªÀÅ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVgÀÄvÁÛgÉ CAvÁ a£ÀߥÀà PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ ¥À²ÑªÀÄ oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.


 

    ¢£ÁAPÀ:03.07.2011 gÀAzÀÄ 22.00 UÀAmɸÀĪÀiÁgÀÄ n«J¸ï ¢éÃZÀPÀæ ªÁºÀ£À ZÁ®PÀ £ÁUÀgÁd vÀAzÉ CAiÀÄå¥Àà 25 ªÀµÀð ¸Á:gÁA¥ÀÆgÀÄ EªÀ£ÀÄ gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ £ÀUÀgÀzÀ §¸ÀªÉñÀégÀ ªÀÈvÀÛzÀ ºÀwÛgÀ NªÀgï ©æqïÓ ªÉÄð£À gÀ¸ÉÛAiÀÄ°è CwªÉÃUÀ ªÀÄvÀÄÛ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹ ªÉÃUÀ ¤AiÀÄAvÀæt ªÀiÁqÀ¯ÁUÀzÉ ªÀÄÄAzÉ ºÉÆÃUÀÄwÛzÀÝ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ¯ïUÉ NªÀgïmÉÃPï ªÀiÁqÀ®Ä ºÉÆÃV ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ¯ïUÉ rQÌPÉÆnÖzÀÝjAzÀ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ¯ï ZÁ®PÀ ªÀĺÀäzï C¯ÁÛ¥sï vÀAzÉ ±ÉÃSï C§Äݯï 26 ªÀµÀð, ¸Á:PÀĮĸÀÄA© PÁ¯ÉÆä gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ EªÀ£ÀÄ gÀ¸ÉÛAiÀÄ JqÀ¨ÁdÄ EgÀĪÀ gÀ¸ÉÛ ¸ÀÄgÀQëvÀ PÀ°è£À ªÉÄÃ¯É ©¢ÝzÀÝjAzÀ gÀPÀÛUÁAiÀÄUÀ¼ÁVzÀÄÝ, n«J¸ï ¢éÃZÀPÀæ ªÁºÀ£À ZÁ®PÀ £ÁUÀgÁd£ÀÄ gÀ¸ÉÛAiÀÄ ªÉÄÃ¯É ©zÀÄÝ ¨sÁjUÁAiÀÄUÉÆArzÀÄÝ PÀÆqÀ¯Éà 108 CA§Äå¯É£ïì ªÁºÀ£ÀzÀ°è gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯Áè D¸ÀàvÉæUÉ §AzÀÄ M¼ÀgÉÆÃVAiÀiÁV zÁR¯ÁV aQvÉì ¥ÀqÉzÀÄPÉÆArzÀÄÝ, ZÉÃvÀj¹ PÉƼÀîzÉ ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ£É CAvÁ UÁAiÀiÁ¼ÀÄ ªÀĺÀäzï C¯ÁÛ¥sï PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ £ÀUÀgÀ ¸ÀAZÁgÀ oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.


 

    °AUÀ¸ÀÆÎgÀÄ vÁ®ÆPÀ ªÀiÁgÀ®¢¤ß vÁAqÁ ¤ªÁ¹, ¸ÀAvÉÆõÀ vÀAzÉ UÀÄAqÀ¥Àà gÁoÉÆÃqï EªÀ£ÀÄ gÉÃtÄPÁ 21 ªÀµÀð, EªÀ¼À£ÀÄß ¢£ÁAPÀ:21.05.2010 gÀAzÀÄ MAzÀÄ vÉÆ¯É §AUÁgÀ, £ÀUÀzÀĺÀt:25,000/- gÀÆ¥Á¬ÄUÀ¼À£ÀÄß vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ªÀÄzÀĪÉAiÀiÁVzÀÄÝ ªÀÄzÀÄªÉ AiÀiÁzÀ MAzÀÄ wAUÀ¼ÀªÀgÀUÉ UÀAqÀ ºÁUÀÆ UÀAqÀ£À ªÀÄ£ÉAiÀĪÀgÁzÀ 7 d£ÀgÀÄ C£ÉÆåãÀåªÁVzÀÄÝ £ÀAvÀgÀ ¢£ÁAPÀ:26.06.2010 jAzÀ vÀªÀgÀÄ ªÀģɬÄAzÀ E£ÀÄß 50,000/- gÀÆ¥Á¬ÄUÀ¼À£ÀÄß vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ¨Á E®è¢zÀÝgÉ ¤£Àß vÀªÀgÀÄ ªÀÄ£ÉUÉ ºÉÆÃUÀÄ CAvÁ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ ªÀiÁ£À¹PÀ ªÀÄvÀÄÛ zÉÊ»PÀ QgÀÄPÀļÀ PÉÆlÄÖ fêÀ¨ÉzÀjPÉ ºÁQgÀÄvÁÛgÉ CAvÁ gÉÃtÄPÁ ¢£ÁAPÀ:03.07.2011 gÀAzÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ ªÀÄ¹Ì ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

    ¢£ÁAPÀ:03.07.2011 gÀAzÀÄ 07.30 UÀAmɸÀĪÀiÁgÀÄ, £ÀgÀ¹AºÀgÉrØ vÀAzÉ gÁªÀÄgÉrØ, ©.®QëöäÃPÁAvÀgÉrØ vÀAzÉ gÁªÀÄgÉrØ, wªÀiÁägÉrØ vÀAzÉ gÁªÀÄgÉrØ gÁªÀÄgÉrØ vÀAzÉ §AqÀAiÀÄå, ¸Á:GAqÁæ¼ÀzÉÆrØ & ²ªÀgÁªÀÄgÉrØ ¸Á:«ÄrzÉÆrØ EªÀgÉ®ègÀÆ ¸ÉÃj PÉÊAiÀÄ°è PÀnÖUÉAiÀÄ£ÀÄß »rzÀÄPÉÆAqÀÄ GAqÁæ¼À zÉÆrØ ¹ÃªÀiÁAvÀgÀzÀ°ègÀĪÀ ¸ËªÀÄågÉrØ UÀAqÀ ©.¥Àæ¨sÁPÀgÀgÉrØ, ¸Á: GAqÁæ¼ÀzÉÆrØ EªÀgÀ ºÉÆ®zÀ°è CwPÀæªÀÄ ¥ÀæªÉñÀ ªÀiÁr ¸ËªÀÄågÉrØ ªÀÄvÀÄÛ CªÀgÀ vÀAzÉUÉ ¤ªÀÄä ºÉÆ®PÉÌ ºÉÆÃUÀ®Ä £ÀªÀÄä ºÉÆ®zÀ°è zÁj PÉÆqÀĪÀÅ¢®è CAvÁ ¤ªÀÄUÉ JµÀÄÖ ¸À® ºÉý¨ÉÃPÀÄ CAvÁ CªÁZÀå±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ £ÀgÀ¹AºÀ gÉrØ EªÀgÀÄ ¸ËªÀÄågÉrØUÉ PÉʬÄAzÀ PÀ¥Á¼ÀPÉÌ ºÉÆqÉ¢zÀÄÝ, ²ªÀgÁªÀÄgÉrØ EªÀgÀÄ PÀnÖUɬÄAzÀ ¸ËªÀÄågÉrØ vÀAzÉUÉ JqÀUÉÊUÉ ºÉÆqÉ¢zÀÄÝ, ©.®QëöäÃPÁAvÀgÉrØ, wªÀiÁägÉrØ ºÁUÀÆ gÁªÀÄgÉrØ EªÀgÀÄ CªÁZÀå±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ E£ÉÆߪÉÄä £ÀªÀÄä ºÉÆ®zÀ°è §AzÀgÉ ¤ªÀÄä£ÀÄß fêÀ ¸À»vÀ ©qÀĪÀÅ¢®è CAvÁ fêÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQgÀÄvÁÛgÉ CAvÁ ¸ËªÀÄågÉrØ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ AiÀÄgÀUÉÃgÁ oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

    ¢£ÁAPÀ:03.07.2011 gÀAzÀÄ 10.00 UÀAmɸÀĪÀiÁgÀÄ UÀÄgÀªÀÄä vÀAzÉ ¹zÀÝ ªÀÄ®èAiÀÄå, 55 ªÀµÀð, ¸Á: ªÀĪÀÄzÁ¥ÀÆgÀÄ EªÀ¼ÀÄ vÀ£Àß vÀAV zÉÆqÀعzÀݪÀÄä E§âgÀÄ ¸ÉÃj vÀªÀÄä ºÉÆ®zÀ°è ºÀwÛ ©Ãd ©vÀÛ£É ªÀiÁqÀÄwÛgÀĪÁUÀ ¹zÀݪÀÄ®èAiÀÄå£À ¥ÀÄwæAiÀÄgÁzÀ ±ÀgÀ¨sÀªÀÄä ªÀÄvÀÄÛ £ÁUÀªÀÄä E§âgÀÄ UÀÄgÀªÀÄä EªÀgÀÀ ºÉÆ®zÀ°è CwPÀæªÀÄ ¥ÀæªÉñÀ ªÀiÁr UÀÄgÀªÀÄä ªÀÄvÀÄÛ DPÉAiÀÄ vÀAVUÉ ºÉÆ® ¸ÀjAiÀiÁV ¨sÁUÀ DV®è CAvÁ CªÁZÀå±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ vÀ¯ÉAiÀÄ PÀÆzÀ®Ä »rzÀÄ JqÀUÉÊ wgÀÄ« J¼ÉzÁrzÀÄÝ ©r¸À®Ä §AzÀ zÉÆqÀعzÀݪÀÄä½UÉ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ PÀ°è¤AzÀ JzÉUÉ ºÉÆqÉzÀÄ M¼À¥ÉlÄÖUÉƽ¹gÀÄvÁÛgÉ CAvÁ UÀÄgÀªÀÄä PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ AiÀÄgÀUÉÃgÁ oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

    ¢£ÁAPÀ:26.06.2011 gÀAzÀÄ 10.00 UÀAmɸÀĪÀiÁgÀÄ CªÀÄgÀªÀÄä UÀAqÀ CªÀÄgÀ¥Àà £ÁAiÀÄPÀ, 50 ªÀµÀð ¸Á:ªÀÄĹèPÁgÀèPÀÄAn vÀªÀÄä ºÉÆ®zÀ°è PÉ®¸À ªÀiÁqÀÄwÛgÀĪÁUÀ ºÁªÀÅ PÀaÑzÀÄÝ PÀÆqÀ¯É aQvÉì PÀÄjvÀÄ ºÀnÖ D¸ÀàvÉæAiÀÄ°è & °AUÀ¸ÀÆÎgÀ ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæAiÀÄ°è aQvÉì ¥ÀqÉzÀÄ ªÉÊzsÁå¢PÁjUÀ¼À ¸À®ºÉAiÀÄAvÉ ºÉaÑ£À aQvÉì PÀÄjvÀÄ ¢£ÁAPÀ:28.06.2011 gÀAzÀÄ N¥ÉPÀ D¸ÀàvÉæ gÁAiÀÄZÀÆgÀzÀ°è M¼ÀgÉÆÃVAiÀiÁV zÁR¯ÁV aQvÉì ¥ÀqÉ¢zÀÄÝ, ZÉÃvÀj¹PÉƼÀîzÉ ¢£ÁAPÀ:02.07.2011 gÀAzÀÄ 22.45 UÀAmÉUÉ ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ¼É CAvÁ ¢£ÁAPÀ:03.07.2011 gÀAzÀÄ ºÀ£ÀĪÀÄAvÀ vÀAzÉ CªÀÄgÀ¥Àà, PÉ.E.©.¯ÉÊ£ï ªÀiÁå£ï ¸Á:ªÀÄĹèPÁgÀèPÀÄAn EªÀgÀÄ PÉÆlÖ ¦AiÀiÁ𢠸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ ªÀÄ¹Ì oÁuÉAiÀÄ°è C¸Áé¨sÁ«PÀ ¸ÁªÀÅ CrAiÀÄ°è zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ

    

¥Éưøï C¢üPÁjUÀ¼ÀÄ ªÉÊAiÀÄQÛPÀ zsÁ½ªÀiÁr zÁR°¹gÀĪÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À «ªÀgÀ:

    ²æà ªÉÊ.J¸ï.KUÀ£ÀUËqÀgÀ ¹¦L AiÀÄgÀUÉÃgÁ & ¹§âA¢AiÀĪÀgÀÄ ¢£ÁAPÀ:04.07.2011 gÀAzÀÄ ¨É¼ÀUÉÎ 07.15 UÀAmɸÀĪÀiÁgÀÄ CªÀÄgÉñÀégÀ PÁå¥ï £É®ºÁ¼À UÁæªÀÄzÀ°è ºÀ¹gÀÄ §tÚzÀ ¥ÁQÃl£À ºÉÊ©æqï ºÀwÛ©ÃdzÀ ¥ÁQÃlÄUÀ¼À£ÀÄß ElÄÖPÉÆArzÀÄÝ ªÀÄvÀÄÛ ¨ÉÃgÉ ¨ÉÃgÉ aîUÀ¼À°è ºÀwÛ ©ÃdUÀ¼ÀÄ ºÁUÀÆ ºÀwÛ ©ÃdUÀ¼À£ÀÄß vÀÄA§®Ä G¥ÀAiÉÆÃV¸ÀĪÀ SÁ° ¥ÁåPÉÃlUÀ¼ÀÄ, ¥ÁåPÉÃmï ¹Ã¯ï ªÀiÁqÀ®Ä G¥ÀAiÉÆÃV¸ÀĪÀ ªÀĹãï, ©ÃdUÀ¼À£ÀÄß vÀÆPÀ ªÀiÁqÀĪÀ vÀPÀÌr, ºÁUÀÆ ºÀwÛ ©ÃdUÀ½UÉ ¨ÉgɸÀĪÀ (¹Ãqï næÃmïªÉÄAmï) PÉA¥ÀħtÚzÀ 2 ¨Ál°UÀ¼ÀÄ EzÀÄÝ, ºÀwÛ ©ÃdUÀ¼À£Àß vÀÆV ¹Ã® ªÀiÁqÀÄvÁÛ PÀĽwzÀݪÀ£À£ÀÄß »rzÀÄ «ZÁj¸À¯ÁV CªÀ£À ºÉ¸ÀgÀÄ ²æäªÁ¸À @ UÁ°¹Ã£ÀÄ vÀAzÉ ¥Àæ¸ÁzÀ, 48 ªÀµÀð, ¸Á:EAPÉÆÃ¯ï ªÀÄAqÀ®A, vÁ:¥ÀZÀÆÑgÀÄ, f:MAUÉÆïï (DAzsÀæ¥ÀæzÉñÀ) ºÁ.ªÀ: CªÀÄgÉñÀégÀ PÁåA¥ï £É®ºÁ¼À CAvÁ w½¹, ¸ÀéAvÀ Hj£À°è MPÀÌ®ÄvÀ£À ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ G¥Àfë¸ÀÄwÛzÀÄÝ F Hj£À°è £É®ºÁ¼À §¸ÀªÀgÁd (zÀ¼À¥Àw) EªÀgÀ ºÉÆ®ªÀ£ÀÄß °ÃfUÉ ªÀiÁrzÀÄÝ, DAzsÀæzÀ°è ¸ÀévÀB ºÉÊ©æqï ºÀwÛ ©Ãd ¨É¼ÉAiÀÄÄwÛzÀÄÝ C°è ¨É¼ÉzÀ ºÀwÛ©ÃdUÀ¼À£ÀÄß E°èUÉ vÀAzÀÄ vÀ£Àß ¸ÀéAvÀ¯Á¨sÀPÁÌV ¥ÁQÃlUÀ¼À£ÀÄß vÀAiÀiÁj¹, ªÀiÁgÁl ªÀiÁqÀÄwÛzÀÄÝ, ¸ÀzÀj ¹ÃqÀì ¥ÁQÃlUÀ¼À£ÀÄß vÀAiÀiÁgÀÄ ªÀiÁqÀ®Ä vÁ£ÀÄ AiÀiÁªÀÅzÉà ¯ÉʸÀ£Àì ªÀUÉÊgÉ ¥ÀqÉ¢gÀĪÀÅ¢®è CAvÁ w½¹zÀ£ÀÄ. ºÀwÛ ©ÃdªÀ£ÀÄß vÁ£Éà ¸ÀévÀB ¨É¼ÉzÀÄ, vÀ£Àß ¸ÀéAvÀ ¯Á¨sÀPÁÌV ¸ÀA±ÉÆâüvÀ ºÀwÛ ©ÃdUÀ¼ÀÄ CAvÁ ¥Àæw ¥ÁQÃl£À ªÉÄÃ¯É DAUÀè¨sÁµÉAiÀÄ°è `` UÉÆÃPÀÄ®PÀȵÀÚ ¹Ãqïì,'' JA§ vÀ¯É§gÀºÀ EgÀĪÀ ¥ÁQÃlÄUÀ¼À£ÀÄß d£ÀjUÉ ªÀiÁqÀÄwÛzÀÄÝ, F ¥Àæw ¥ÁQÃlÄ 450 UÁæA vÀÆPÀªÀżÀîzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. ¸ÀzÀj SÁ° ¥ÁQÃlÄUÀ¼À£ÀÄß vÁ£ÀÄ DAzsÀæzÀ NAUÉÆîzÀ°è Rjâ ªÀiÁrgÀĪÀÅzÁV w½¹zÀÝjAzÀ gÉÊvÀgÀ »vÀzÀȶ׬ÄAzÀ CªÀ£À£ÀÄß §A¢ü¹, CªÀ£ÀªÀ±ÀzÀ°èzÀÝ C.Q. gÀÆ 27,500/-ªÀiË®åzÀ £ÀPÀ° ºÉÊ©æqï ºÀwÛ ©ÃdzÀ 55 ¥ÁQÃlÄUÀ¼ÀÄ, C.Q.gÀÆ. 10,000/-ªÀiË®åzÀ 10 PÉ.f ¹Ãqïì næÃmïªÉÄAmï ªÀiÁrzÀ (§tÚ ºÀaÑzÀ) RįÁè £ÀPÀ° ºÉÊ©æqï ºÀwÛ ©ÃdUÀ¼ÀÄ, C.Q.gÀÆ. 75,000/- ªÀiË®åzÀ 75 PÉ.f ¹Ãqïì næÃmïªÉÄAmï ªÀiÁqÀ¯ÁgÀzÀ RįÁè £ÀPÀ° ºÉÊ©æqï ºÀwÛ ©ÃdUÀ¼ÀÄ 425 SÁ° ¥ÁåPÉÃmïUÀ¼ÀÄ, C.Q.gÀÆ: 500/-ªÀiË®åzÀ 1 ¥ÁQÃl ¹Ã¯ï ªÀiÁqÀĪÀ ªÀĶ£ï C.Q:gÀÆ: 500/- ªÀiË®åzÀ MAzÀÄ vÀPÀÌr, ºÀwÛ ©ÃdUÀ½UÉ ¨ÉgɸÀĪÀ (¹Ãqï næÃmïªÉÄAmï) PÉA¥ÀÄ §tÚzÀ 2 ¨Ál°UÀ¼À£ÀÄß ¥ÀAZÀgÀ ¸ÀªÀÄPÀëªÀÄ d¦ÛªÀiÁrPÉÆAqÀÄ AiÀÄgÀUÉÃgÁ oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.


 

    ²æà ¢Ã¥ÀPï.Dgï.¨sÀƸÀgÀrØ ¦J¸ïL (PÁ & ¸ÀÄ)ªÀiÁ£À«oÁuÉ ªÀÄvÀÄÛ ¹§âA¢AiÀĪÀgÀÄ ¢£ÁAPÀ:04.07.2011 gÀAzÀÄ 01.15 UÀAmɸÀĪÀiÁgÀÄ ªÀiÁ£À«¥ÀlÖtzÀ ¥ÀA¥Á PÁA¥ÉèPïì£À gÁWÀªÉÃAzÀæ KeÉ¤ì ºÀwÛgÀ E¹àÃmï dÆeÁlzÀ°è vÉÆqÀVzÀÝ C±ÉÆÃPÀ ¥ÀªÁgï vÀAzÉ PÀȵÀÚ¸Á§ ¥ÀªÁgï 42 ªÀµÀð, ¸Á: ªÀiÁ£À« & EvÀgÉ 7 d£ÀgÀ£ÀÄß §A¢ü¹, E¹àÃmïJ¯ÉUÀ¼ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ £ÀUÀzÀĺÀt:9650/- gÀÆ¥Á¬Ä d¦ÛªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ªÀiÁ£À« oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

    ²æà C§ÄÝ¯ï ºÀ«ÄÃzï JJ¸ïL zÉêÀzÀÄUÀðoÁuÉ ªÀÄvÀÄÛ ¹§âA¢AiÀĪÀgÀÄ ¢£ÁAPÀ:03.07.2011 gÀAzÀÄ 16.30 UÀAmɸÀĪÀiÁgÀÄ zÉêÀzÀÄUÀð ¥ÀlÖtzÀ UÀuÁZÁj ªÀÄoÀzÀ ºÀwÛgÀ E¹àÃmï dÆeÁlzÀ°è vÉÆqÀVzÀÝ gÀAeÁ£ï¸Á¨ï vÀAzÉ ±ÀgÀ§Ä¢Ýãï 50 ªÀµÀð, ¸ÀgÉÆÃf Nt zÉêÀzÀÄUÀð & EvÀgÉ 4 d£ÀgÀ£ÀÄß §A¢ü¹, E¹àÃmïJ¯ÉUÀ¼ÀÄ, 2 ªÉƨÉÊ¯ï ¥sÉÆãïUÀ¼ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ £ÀUÀzÀĺÀt: 1010/- gÀÆ¥Á¬ÄUÀ¼À£ÀÄß d¦ÛªÀiÁrPÉÆAqÀÄ zÉêÀzÀÄUÀð oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.


 

¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAWÀ£É, ªÁºÀ£À ZÁ®PÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ:

gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ J¯Áè ¥Éưøï C¢üPÁjUÀ¼ÀÄ, gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ°è ªÉÆÃmÁgÀ ªÁºÀ£À C¥ÀWÁvÀUÀ¼À£ÀÄß vÀqÉUÀlÄÖªÀ PÀÄjvÀÄ f¯ÉèUÉ ¥ÀÆgÉʹgÀĪÀ EAlgï¸É¥ÀÖgï ªÁºÀ£ÀzÀ ¸ÀºÁAiÀÄ¢AzÀ ¢£ÁAPÀ: 04.07.2011 gÀAzÀÄ 130 ¥ÀæPÀgÀt ¥ÀvÉÛ ªÀiÁr :26,300/- gÀÆ¥Á¬ÄUÀ¼À£ÀÄß ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà zÀAqÀ «¢ü¹, PÁ£ÀÆ£ÀÄ jÃvÀå PÀæªÀÄ dgÀÄV¹zÀÄÝ, ¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAX¸ÀĪÀ ZÁ®PÀgÀÄ/ªÀiÁ°ÃPÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆgÀÄ jÃvÀå PÀæªÀÄ dgÀÄV¸ÀĪÀ PÁAiÀÄð ªÀÄÄAzÀĪÀgÉ¢gÀÄvÀÛzÉ.

GULBARGA DISTRICT REPORTED CRIMES

24 ಗಂಟೆಯಲ್ಲಿ ಕೊಲೆ ಆರೋಪಿಗಳ ಬಂದನ

ನಿನ್ನೆ ದಿನಾಂಕ: 03-07-2011 ರಂದು ರಾತ್ರಿ 8 ಗಂಟೆಯ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಗುಲಬರ್ಗಾ ನಗರದ ಆರ.ಟಿ.ಓ ಕ್ರಾಸ ಬಳಿ ನಡೆದ ಘಟನೆ ಇಡಿ ನಗರವನ್ನೆ ತಲ್ಲಣಗೊಳಿಸಿದ ಅತೀ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಕೊಲೆ ಪ್ರಕರಣವನ್ನು 24 ತಾಸುಗಳಲ್ಲಿ ಗುಲಬರ್ಗಾ ಜಿಲ್ಲೆ ಪೊಲೀಸರು ಬೇದಿಸುವಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿದ್ದು , ಖಚಿತ ಭಾತ್ಮಿ ಮೇರೆಗೆ ಈ ದಿನ ಮದ್ಯಾಹ್ನ ಈ ಪ್ರಕರಣದ ನಾಲ್ವರು ಆರೋಪಿತರನ್ನು ಕೊಲೆಗೆ ಬಳಸಿದ ಆಯುಧಗಳೊಂದಿಗೆ ದಸ್ತಗಿರಿ ಮಾಡುವಲ್ಲಿ ಸಫಲರಾಗಿರುತ್ತಾರೆ .
ದಿನಾಂಕ: 03-07-2011 ರಂದು ರಾತ್ರಿ ಗುಲಬರ್ಗಾ ನಗರದ ಎಂ.ಬಿ.ನಗರ ಠಾಣೆ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ವಾತ್ಸಲ್ಯ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಬಳಿ ಶಿವಶರಣಪ್ಪಾ @ ಅಪ್ಪಿ ತಂದೆ ಮರೆಪ್ಪಾ ಸರಡಗಿ ಸಾ|| ಬಾಪು ನಗರ ಗುಲಬರ್ಗಾನೇದ್ದವನ ನ್ನು ದಷ್ಕರ್ಮಿಗಳು ಭಯಾನಕ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಕೊಚ್ಚಿ ಕೊಲೆ ಮಾಡಿದ್ದು, ಈ ಬಗ್ಗೆ ಎಂ.ಬಿ.ನಗರ ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಾಗಿತ್ತು. ಹಳೆಯ ದ್ವೇಷದ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಕೊಲೆ ನಡೆದ ಬಗ್ಗೆ ಮೃತನ ಸಹೋದರ ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ ಸರಡಗಿರವರು ದೂರು ನೀಡಿದ್ದರು, ಪೊಲೀಸ್ ಅಧೀಕ್ಷಕರ ನೇತ್ರತ್ವದಲ್ಲಿ ಪ್ರಕರಣದ ಆರೋಪಿತರನ್ನು ಪತ್ತೆ ಹಚ್ಚಲು ವಿವಿಧ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ತಂಡಗಳನ್ನು ರಚಿಸಲಾಗಿತ್ತು . ಕೊಲೆ ಪ್ರಕರಣದ ಜಾಡು ಹಿಡಿದ ತನಿಖಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಖಚಿತ ಮಾಹಿತಿಯ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಇಂದು ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಕೊಲೆ ಪ್ರಕರಣದ ನಾಲ್ವರು ಅಪರಾಧಿಗಳನ್ನು ಬೀದರ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಹುಮನಬಾದಲ್ಲಿ ದಸ್ತಗಿರಿ ಮಾಡಿ ತನಿಖೆಗೆ ಒಳಪಡಿಸಿದ್ದು, ಆರೋಪಿತರು ತನಿಖೆಯ ಕಾಲಕ್ಕೆ ಮೃತ್ತ ಶಿವಶರಣಪ್ಪಾ @ ಅಪ್ಪಿ ತಂದೆ ಮರೆಪ್ಪಾ ಸರಡಗಿರವರೊಂದಿಗೆ ಇದ್ದ ಹಳೆಯ ವೈಷ್ಯಮದ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ಭಾರಿ ಮರೆಪ್ಪಾ ಇತನೊಂದಿಗೆ ಹೊಡೆದಾಟ ಬಡಿದಾಟ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದು . ಈ ಬಗ್ಗೆ ನಗರದ ಬ್ರಹ್ಮಪೂರ , ಎಂ.ಬಿ ನಗರ ಮತ್ತು ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿ ಆರೋಪಿತರು ಮತ್ತು ಮೃತನ ವಿರುದ್ದ ಪರಸ್ಪರ ಪ್ರಕರಣಗಳು ದಾಖಲಾಗಿ ನ್ಯಾಯಾಲಯದ ವಿಚಾರಣೆಯಲ್ಲಿವೆ, ನಿನ್ನೆ ಪ್ರಕರಣದ ಅಪಾದಿತರು ಈ ಬಗ್ಗೆ ರಾಜಿ ಸಂದಾನ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಹೋದ ಕಾಲಕ್ಕೆ ಪರಸ್ಪರರಲ್ಲಿ ಮಾತಿನ ಚಕಮಕಿ ನಡೆದು ಜಗಳಕ್ಕೆ ತಿರುಗಿ ಸಂತೋಷ @ ಸಂತು ತಂದೆ ಮೈಲಾರಿ ಶೇಳ್ಳಗಿ ಸಾ|| ವಿರೇಂದ್ರ ಪಾಟೀಲ್ ಕಾಲೋನಿ ಗುಲಬರ್ಗಾ , ಅನೀಲ ತಂದೆ ರವಿ ಮುಟಬಿ ಸಾ|| ಸಂಜಿವ ನಗರ , ಶ್ರೀನಿವಾಸ @ ಬುಡ್ಡ ಸೀನಾ ತಂದೆ ಶರಣಪ್ಪಾ ಕಮಲಾಪೂರ ಸಾ|| ಆದರ್ಶ ನಗರ, ಗುರುರಾಜ ತಂದೆ ದೇವಿಂದ್ರಪ್ಪಾ ದಮ್ಮೂರ ಕೆ.ಎಚ.ಬಿ ಕಾಲೋನಿ ಗುಲಬರ್ಗಾ ರವರು ಶಿವಶರಣಪ್ಪಾ @ ಅಪ್ಪಿ ಇತನ ಮೇಲೆ ನಗರದ ಲಲಿತ ಗಾರ್ಡನ್ ಬಾರ್ ಮತ್ತು ರೆಸ್ಟಾರೆಂಟ್ ಹತ್ತಿರ ಬಂದಾಗ ತಲೆ ಮುಖ ಹೊಟ್ಟೆ ಮುಂತಾದ ಕಡೆಗೆ ಹರಿತವಾದ ಆಯುಧಗಳಿಂದ ಹೊಡೆದು ಬೀಕರವಾಗಿ ಕೊಲೆಗೈದು ಪರಾರಿಯಾಗಿದ್ದರು. ಆರೋಪಿತರನ್ನು ಬಂದಿಸಿ ಅವರು ಬಳಸಿದ 4 ಹರಿತವಾದ ಆಯುಧಗಳು, ಒಂದು ಮೊಬೈಲ್ ಹಾಗು ರಕ್ತ ಹತ್ತಿದ ಬಟ್ಟೆಗಳನ್ನು ವಶಪಡಿಸಿಕೊಂಡಿರುತ್ತಾರೆ . ಸದರಿ ವಿಶೇಷ ತನಿಖಾ ತಂಡವು ಶ್ರೀ ಪ್ರವೀಣ ಪವಾರ್ ಪೊಲೀಸ್ ಅಧೀಕ್ಷಕರು ಗುಲಬರ್ಗಾ ಮತ್ತು ಶ್ರೀ ರವಿ ಚನ್ನಣನವರ್ (ಪ್ರೋ) ಎಸ,ಪಿ ಹಾಗು ತಿಮಪ್ಪಾ ಡಿ.ಎಸ.ಪಿ ಗ್ರಾಮಂತರ ವಿಭಾಗ ರವರ ಮಾಗದರ್ಶನದಲ್ಲಿ ಶ್ರೀ ಬಿ.ಪಿ ಚಂದ್ರಶೇಖರ ಸಿಪಿಐ ಎಂ.ಬಿ.ನಗರ ವೃತ್ತ , ಪಿ.ಎಸ.ಐ ರವರಾದ ಪಂಡಿತ ಸಾಗರ, ಶಾಂತಿನಾಥ , ರಾಜಶೇಖರ ಹಳಿಗೋದಿ, ಆನಂದರಾವ, ಸಂಜೀವಕುಮಾರ, ಮಾಣಿಕಸಿಂಗ್ ಹಾಗೂ ಸಿಬ್ಬಂದಿಗಳಾದ ಗುರುಶರಣ, ಸಿದ್ರಮಪ್ಪಾ , ರವಿ, ಇಮ್ತಿಯಾಜ್ , ವೇದರತ್ನ, ಅರ್ಜುನ, ಬಾಷಾ ಶ್ರೀನಿವಾಸ ರೆಡ್ಡಿ ರವರೆಲ್ಲರೂ ದಾಳಿ ಮಾಡಿ ಅತ್ಯಂತ ಸೂಕ್ಷ ಕೊಲೆ ಪ್ರಕರಣವನ್ನು ಘಟನೆ ನಡೆದ 24 ಗಂಟೆಯೊಳಗಾಗಿ ಬೇದಿಸಿ ಆರೋಪಿತರನ್ನು ಪತ್ತೆ ಹಚ್ಚಿರುತ್ತಾರೆ .

ಮೋಸ ಪ್ರಕರಣ :
ಶಹಾಬಾದ ನಗರ ಠಾಣೆ
:ಶ್ರೀ ಅಬ್ದುಲ ಖಾದೀರ ತಂದೆ ಹಾಜಿ ಅಬ್ದುಲ ರೌಪ ರವರು ನನ್ನ ತಂದೆಗೆ ಖಾಜಾ ಮೈನೊದ್ದಿನ ತಂದೆ ಅಕ್ದಬರ ಸಾಹೇಬ ಇತನು ಬಿಜನೇಸ್ ವೀಸಾ ಕೊಡಿಸುತ್ತೇನೆ ಅಂತಾ ರೂ, 24,51000/- ಗಳನ್ನು ಪ್ರಾಮೀಜರಿ ನೋಟ ಬರೆಸಿಕೊಂಡು ಹಣ ಪಡೆದುಕೊಂಡಿರುತ್ತಾರೆ, ವಿಸಾ ಮಾಡಿ ಕೊಡದೇ ಇದ್ದ ಕಾರಣ ನಾವು ಕೇಳಲು ಹೋದರೆ ಖಾಜಾ ಮೈನೊದ್ದಿನ ಮತ್ತು ಹೆಂಡತಿ ಮಕ್ಕಳು ಕೂಡಿಕೊಂಡು ಹೊಡೆಯಲು ಬಂದು ಜೀವ ಬೇದರಿಕೆ ಹಾಕಿದ್ದು ಇರುತ್ತದೆ ಅಂತಾ ದೂರು ಸಲ್ಲಿಸಿದ ಸಾರಾಂಶದ ಮೇಲಿಂದ ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಾಗಿದೆ.

ಕಳ್ಳತನ ಪ್ರಕರಣ :

ಚಿತ್ತಾಪೂರ ಠಾಣೆ : ಶ್ತೀ ಶಾಂತಲಿಂಗಯ್ಯ ತಂದೆ ಸಿದ್ರಾಮಯ್ಯ ಮಠಪತಿ ಸಾ|| ಕುಂಬಾರ ಗಲ್ಲಿ ಬ್ರಹ್ಮಪೂರ ಠಾಣೆ ರೇವನ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಸೆಕ್ಯೂಟರಿ ಆಪ್ ಇಂಡಿಯಾ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಬೆಂಗಳೂರು, ಗುಲಬರ್ಗಾ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿ ಸುಪರ ವೈಜರ್ ಅಂತಾ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದು, ನಮ್ಮ ಕಂಪನಿಯಲ್ಲಿ ಅಂಬಾದಾಸ ಸಾ|| ನಾಡೆಪಲ್ಲಿ ಇವರು ತಾಂತ್ರಿಕ ನಿರ್ವಾಹಕ ಅಂತಾ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದು, ದಿನಾಂಕ: 26-06-2011 ರಂದು ಮದ್ಯಾಹ್ನ ಚಿತ್ತಾಪೂರ ಟವರಕ್ಕೆ ಬೇಟಿ ಕೊಟ್ಟು ಪರಿಶೀಲಿಸಲಾಗಿ ಟವರಿನಲ್ಲಿದ್ದ 26 ಬ್ಯಾಟರಿಗಳು ಯಾರೋ ಕಳ್ಳರು ಕಳವು ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಹೋಗಿರುತ್ತಾರೆ ಅಂತಾ ನನಗೆ ತಿಳಿಸಿದೆ ಮೇರೆಗೆ ನಾನು ಹೋಗಿ ನೋಡಲು 26 ಬ್ಯಾಟರಿಗಳು ಅಂದಾಜು ಕಿಮತ್ತು 24,000-00 ಗಳ ಮೌಲ್ಯದ ಯಾರೋ ಕಳ್ಳರು ದೂರು ಸಲ್ಲಿಸಿದ ಸಾರಾಂಶದ ಮೇಲಿಂದ ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಾಗಿದೆ.

ಅಪಘಾತ ಪ್ರಕರಣ :
ಮುಧೋಳ ಠಾಣೆ :ಶ್ರೀಮತಿ ತಿಪ್ಪಮ್ಮಾ ಗಂಡ ಬಾಲ ರೆಡ್ಡಿ ಸಾ|| ಖಂಡೆರಾಯನಪಲ್ಲಿ ತಾ|| ಸೇಡಂ ರವರು ನನ್ನ ಮಗನಾದ ರವಿ @ ರಾಘವೇಂದ್ರ ಇತುನು ಮೊಟಾರ ಸೈಕಲ್ ನಂ: ಎಪಿ-28 ಎಸಿ-1530 ನೇದ್ದರ ಮೇಲೆ ಖಂಡೆರಾಯನ ಪಲ್ಲಿಯಿಂದ ಆಂದ್ರ ಪ್ರದೇಶ ಚಂದ್ರವಂಶ ಗ್ರಾಮಕ್ಕೆ ಹೊರಟಾಗ ರಿಬ್ಬನ ಪಲ್ಲಿ ಗೇಟ ಸಮೀಪ ಟಾಟಾ ಸುಮೋ ನಂ: ಕೆಎ 32 ಎಮ್ 4156 ನೇದ್ದರ ಚಾಲಕನ್ನು ತನ್ನ ವಾಹನವನ್ನು ನಿಸ್ಕಾಳಜಿತನದಿಂದ ನಡೆಯಿಸಿಕೊಂಡು ಬಂದು ಮೋಟಾರ ಸೈಕಲ್ ಗೆ ಡಿಕ್ಕಿ ಪಡಿಸಿದ್ದರಿಂದ ರವಿ ಇತನು ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಮೃತ್ತ ಪಟ್ಟಿದ್ದು ಇರುತ್ತದೆ ಅಂತಾ ದೂರು ಸಲ್ಲಿಸಿದ ಸಾರಾಂಶದ ಮೇಲಿಂದ ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಾಗಿದೆ.

BIDAR DISTRICT DAILY CRIME UPDATE 04-07-2011


This post is in Kannada language. To view, you need to download kannada fonts from the link section.


¢£ÀA¥Àæw C¥ÀgÁzsÀUÀ¼À ªÀiÁ»w ¢£ÁAPÀ: 04-07-2011

©ÃzÀgÀ £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 139/2011 PÀ®A 279, 338, 304(J) L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 01-07-2011 gÀAzÀÄ 2045 UÀAmÉ ¸ÀªÀÄAiÀÄzÀ°è ¦üAiÀiÁ𢠨Á¯Áf vÀAzÉ UÀÄgÀÄ£ÁxÀ PÀtf, ¸Á: PÀqÁå¼À ºÁUÀÆ §¸ÀªÀgÁd E§âgÀÄ ¢éÃZÀPÀæ ªÁºÀ£À ¸ÀA PÉJ-39/JZï-1653 £ÉÃzÀgÀ ªÉÄÃ¯É PÀqÁå¼À PÀqÉUÉ ºÉÆÃUÀÄwÛgÀĪÁUÀ, JzÀÄj¤AzÀ DgÉÆæ J¦J¸ïDgïn¹ §¸ï ¸ÀA. J¦-28/gÀhÄqï-3102 £ÉÃzÀgÀ ZÁ®PÀ£ÁzÀ AiÀiÁzÀAiÀiÁå vÀAzÉ ªÉAPÀlAiÀiÁå EvÀ£ÀÄ vÀ£Àß §¸Àì£ÀÄß ªÉÃUÀ ªÀÄvÀÄÛ ¤®ðPÀëvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹, ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ªÁºÀ£ÀPÉÌ rQÌ ªÀiÁrzÀÝjAzÀ ¦üAiÀiÁ𢠺ÁUÀÆ §¸ÀªÀgÁd E§âjUÀÆ ¨sÁj gÀPÀÛUÁAiÀĪÁV, UÁAiÀiÁ¼ÀÄUÀ¼À°è §¸ÀªÀgÁd EªÀjUÉ ºÉaÑ£À aQvÉìUÁV ¸ÉƯÁè¥ÀÆgÀPÉÌ ¸ÁV¸ÀĪÁUÀ zÁjAiÀÄ°è ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖgÀÄvÁÛgÉAzÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠺ÉýPÉ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

£ÀÆvÀ£À £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ ©ÃzÀgÀ UÀÄ£Éß £ÀA 129/2011 PÀ®A 279, 304(J) L¦¹ eÉÆvÉ 187 LJA« DåPïÖ :-
¢£ÁAPÀ 03-07-2011 gÀAzÀÄ 1200 UÀAmÉ ¸ÀªÀÄAiÀÄzÀ°è ¦üAiÀiÁð¢ CqÉ¥Àà vÀAzÉ ºÁªÀ¥Àà PÁA§¼É ªÀAiÀÄ: 30 ªÀµÀð, ¸Á: aPÀÌ¥ÉÃl ©ÃzÀgÀ, EvÀ£ÀÄ ºÁUÀÆ EvÀ£À CtÚ£ÁzÀ ªÀÄÈvÀ ²ªÀgÁd vÀAzÉ ºÁªÉ¥Áà PÁA§¼É ªÀAiÀÄ: 40 ªÀµÀð, ¸Á: aPÀÌ¥ÉÃl ªÀÄvÀÄÛ zÉëAzÀæ PÀÆrPÉÆAqÀÄ DgÉÆæ £ÁUÀgÁd vÀAzÉ ±ÁªÀÄgÁªÀ ºÉƸÀzÉÆqÉØ ¸Á: ¨Á宺À½î, vÁ: ¨sÁ°Ì £ÉÃzÀgÀ mÁæöåPÀÖgÀ £ÀA JA.ªÉÊ.L-4851 £ÉÃzÀgÀ°è PÀnÖUÉ vÀÄA©PÉÆAqÀÄ ºÉÆÃUÀÄwÛgÀĪÁUÀ, zÁjAiÀÄ°è DgÉÆævÀ£ÀÄ gÀ¸ÉÛAiÀÄ vÀUÀÄÎUÀ¼À°è vÀ£Àß ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß ªÉÃUÀ ªÀÄvÀÄÛ ¤®ðPÀëvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹zÀÝjAzÀ ²ªÀgÁd FvÀ£ÀÄ mÁæöåPÀÖgï ªÉÄðAzÀ PɼÀUÉ ©zÀÄÝ wêÀæ UÁAiÀĪÁV D¸ÀàvÉæUÉ ¸ÁV¹zÁUÀ ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖzÀÄÝ, DgÉÆæ ZÁ®PÀ£ÀÄ Nr ºÉÆÃVgÀÄvÁÛ£ÉAzÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠺ÉýPÉ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

zsÀ£ÀÆßgÀ ¥Éưøï oÁuÉ AiÀÄÄ.r.Dgï £ÀA 19/2011 PÀ®A 174 ¹.Dgï.¦.¹ :-
ªÀÄÈvÀ gÁªÀÄuÁÚ vÀAzÉ vÀªÀÄäuÁÚ ªÀAiÀÄ: 65 ªÀµÀð, eÁw: PÀÄgÀħ, ¸Á: ºÁ®ºÀ½î (PÉ) EªÀjUÉ PÉ®ªÀÅ ¢ªÀ¸ÀUÀ½AzÀ ºÉÆÃmÉÖ¨É£É ªÀÄvÀÄÛ ªÉÄʪÉÄÃ¯É C®è°è ©½ ªÀÄZÉÑ AiÀiÁVzÀÝjAzÀ ªÀÄ£À¹ì£À ªÉÄÃ¯É ¥ÀjuÁªÀÄ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ fêÀ£ÀzÀ°è fÃUÀÄ¥ÉìUÉÆAqÀÄ ¢£ÁAPÀ 30/06/2011 gÀAzÀÄ vÀ£Àß ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è Qæ«Ä£ÁµÀPÀ «µÀ ¸ÉêÀ£É ªÀiÁrzÀÄÝ aQvÉì PÀÄjvÀÄ ©ÃzÀgÀ ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæAiÀÄ°è ¸ÉÃjPÀÄ ªÀiÁrzÀÄÝ UÀÄtªÀÄÄR ºÉÆAzÀ¯ÁgÀzÉà ¢£ÁAPÀ 03/07/2011 gÀAzÀÄ ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖgÀÄvÁÛgÉAzÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠫dAiÀÄPÀĪÀiÁ¸ÀgÀ vÀAzÉ £ÁUÀuÁÚ qÉƼÉî ªÀAiÀÄ: 41 ªÀµÀð, ¸Á: ºÁ®ºÀ½î (PÉ) gÀªÀgÀ ºÉýPÉ ¸ÁgÁA±À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

¨ÉêÀļÀSÉÃqÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 72/2011 PÀ®A 279, 338, 304(J) L¦¹ ªÀÄvÀÄÛ 187 LJA« DåPïÖ :-
¢£ÁAPÀ 03-07-2011 gÀAzÀÄ 2200 UÀAmÉ ¸ÀªÀÄAiÀÄzÀ°è ¦üAiÀiÁð¢vÀ¼ÁzÀ gÀÄPÀªÀiÁä UÀAqÀ §PÀÌ¥Áà ¸ÀdÓ£À ªÀAiÀÄ: 45 ªÀµÀð, eÁw: ºÀjd£À (J¸ï.¹), ¸Á: ªÀÄgÀPÀÄAzÁ EPÉAiÀÄ UÀAqÀ£ÁzÀ ªÀÄÈvÀ §PÀÌ¥Àà vÀAzÉ E¸Áä¬Ä®¥Àà ¸ÀdÓ£À, ªÀAiÀÄ: 48 ªÀµÀð, ¸Á: ªÀÄgÀPÀÄAzÁ EªÀgÀÄ £ÉʸÀVðPÀ PÀgÉUÉ J£ïJZï-09 §¢AiÀÄ°è ºÉÆÃzÁUÀ DgÉÆæ ¢éÃZÀPÀæ ªÁºÀ£À ¸ÀA PÉJ-39/JZï-5498 £ÉÃzÀgÀ ZÁ®PÀ vÀ£Àß ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß ªÉÃUÀ ªÀÄvÀÄÛ ¤®ðPÀëvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹ §PÀÌ¥Àà EªÀjUÉ rQÌ ªÀiÁr ªÁºÀ£À ©lÄÖ Nr ºÉÆÃVgÀÄvÁÛ£É, ¸ÀzÀj rQÌAiÀÄ ¥ÀjuÁªÀÄ §PÀÌ¥Àà EªÀjUÉ gÀPÀÛUÁAiÀÄUÀ¼ÁVzÀÝjAzÀ aQvÉì ¸ÀªÀÄAiÀÄPÉÌ ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖgÀÄvÁÛgÉAzÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁð¢ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

ªÀÄAoÁ¼À ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 71/2011 PÀ®A 143, 341, 504, 323, 506 eÉÆvÉ 149 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ: 28/062011 gÀAzÀÄ DgÉÆævÀgÁzÀ UÀÄAqÀªÀÄä UÀAqÀ GzÀAiÀÄPÀĪÀiÁgÀ ºÀtPÀ¯ï ªÀÄvÀÄÛ 5 d£ÀgÀÄ J®ègÀÄ ¸Á: PÉÆ»£ÀÆgÀ EªÀgÉ®ègÀÆ ºÀÄqÀÄUÀ£À n.¹.AiÀÄ §UÉÎ UÀÄA¥ÀÄ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ CPÀæªÀĪÁV vÀqÉzÀÄ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ, PÉÊUÀ½AzÀ ºÉÆqÉzÀÄ, fêÀ ¸À»vÀ ºÉÆqÉzÀÄ ºÁPÀÄvÀÛªÉ JAzÀÄ fêÀzÀ ¨ÉÃzÀjPÉ ºÁQgÀÄvÁÛgÉAzÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠱ÁAvÁ¨Á¬Ä UÀAqÀ ªÀĺÁzÉêÀ ¨É¼ÀªÀÄUÉ ªÀAiÀÄ: 39 ªÀµÀð, ¸Á: PÉÆû£ÀÆgÀ gÀªÀgÀÄ ¢£ÁAPÀ 03-07-2011 gÀAzÀÄ ¤ÃrzÀ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

¨sÁ°Ì £ÀUÀgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 141/2011 PÀ®A 379 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 03/07/2011 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠱ÀgÀt¥Áà vÀAzÉ «±Àé£ÁxÀ¥Áà §¸À£Á¼É ªÀAiÀÄ: 40, eÁw: °AUÁAiÀÄvÀ, ¸Á: ¯ÉPÀÑgÀ PÁ¯ÉÆä ¨sÁ°Ì EªÀgÀÄ gÀvÀߪÀiÁä UÀAqÀ ZÀAzÀæ¥Áà ªÀiÁ±ÉÃmÉÖ EªÀgÀ ºÉÆ® ¸ÀªÉð £ÀA 66 £ÉÃzÀ£ÀÄß ¥Á®¢AzÀ ªÀiÁrzÀÄÝ, PÁzÀ¯Á¨ÁzÀ ²ÃªÁgÀzÀ°è EgÀÄvÀÛzÉ. ¸ÀzÀj ºÉÆ®zÀ ¨Á«UÉ PÀÆr¹zÀ PÀgÉAmï ªÉÆÃlgÀ£À PÉç¯ï ªÉÊgÀ C.Q 3000/- ¨É¯É ¨Á¼ÀĪÀzÀÄ AiÀiÁgÉÆ C¥ÀjavÀ PÀ¼ÀîgÀÄ ¢£ÁAPÀ 02,03/07/2011 gÀAzÀÄ gÁwæ ªÉüÉAiÀÄ°è PÀ¼ÀªÀÅ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVgÀÄvÁÛgÉAzÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠺ÉýPÉ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

zsÀ£ÀÆßgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 95/2011 PÀ®A 447 L¦¹ eÉÆvÉ 73 ¨sÀÆ.PÀAzÁAiÀÄ PÁAiÉÄÝ 1964 :-
¢£ÁAPÀ 02/07/2011 gÀAzÀÄ ªÀiÁ¼ÀZÁ¥ÀÆgÀ UÁæªÀÄzÀ ¸ÀgÀPÁj UÉÊgÁt ¸ÀªÉð £ÀA. 101 «¹Ûtð 21 JPÀÌgÉ 21 UÀÄAmÉ ¨sÀÆ«ÄAiÀÄ°è DgÉÆævÀgÁzÀ 1)gÁdPÀĪÀiÁgÀ vÀAzÉ ZÀAzÀæ±ÉÃRgÀ ¥ÁnÃ¯ï ¸Á: SÁ£Á¥ÀÆgÀ, 2) ¥ÀæPÁ±À vÀAzÉ ²ªÀgÁd ¥ÁnÃ¯ï ¸Á: ªÀiÁ¼ÀZÁ¥ÀÆgÀ EªÀj§âgÀÆ C£À¢üPÀȪÁV ªÀÄ£ÉPÀlÄÖªÀ PÉA¥ÀÄ PÀ®ÄèUÀ¼À£ÀÄß PÀ®Äè PÉÆgÉAiÀÄĪÀ AiÀÄAvÀæªÀ£ÀÄß G¥ÀAiÉÆÃV¹ UÀtÂUÁjPÉ £Àqɹ PÀ®ÄèUÀ¼ÀÄ JvÀÄÛªÀ½ ªÀiÁrzÀÄÝ CzÀgÀ ¨É¯É 1,32,589=50 ¥ÀÈ¸É CUÀÄvÀÛzÉ, ¸ÀzÀj PÀ®ÄèUÀ¼ÀÄ ¯Áj £ÀA. PÉJ-38/83 £ÉÃzÀÝgÀ°è ¸ÁV¸ÀÄwÛzÁÝUÀ ¯Áj, PÀ®Äè PÉÆgÉAiÀÄĪÀ AiÀÄAvÀæ MAzÀÄ ªÉÆmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ï £ÀA PÉJ-01/J¸ï-903 £ÉÃzÀÝ£ÀÄß ¸ÀܼÀzÀ°è ©lÄÖ ºÉÆÃVgÀÄvÁÛgÉAzÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠹zÀÝ°AUÀ¥Áà vÀºÀ²¯ÁÝzÀgÀÄ vÀºÀ²® PÀbÉÃj ¨sÁ°Ì gÀªÀgÀ ¤ÃrzÀ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ ¸ÀAZÁj ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 99/2011 PÀ®A 279, 337 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 3/7/2011 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠲æäªÁ¸À vÀAzÉ ±ÀAPÀgÀ ªÉÄÃvÉæ ªÀAiÀÄ: 26 ªÀµÀð, eÁw: ªÀiÁ¢UÀ, ¸Á: ªÀgÀªÀnÖ [PÉ] EvÀ£À UɼÉAiÀÄ£ÁzÀ DgÉÆæ ¯Áj £ÀA. J.¦-28/n©-6143 £ÉÃzÀgÀ ZÁ®PÀ£ÁzÀ ¥ÀæPÁ±À vÀAzÉ ±ÀgÀt¥Áà ªÉÄÃvÉæ ¸Á: ªÀgÀªÀnÖ [PÉ] EvÀ£ÀÄ vÀ£Àß UÀ¼ÉAiÀÄjUÉ EvÀ£À ¯Áj £ÀA J.¦-28/n.©-6143 £ÉÃzÀÝgÀ°è PÀÆr¹PÉÆAqÀÄ vÀ£Àß UÁæªÀÄ ªÀgÀªÀnÖ [PÉ] ¢AzÀ ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀPÉÌ §gÀĪÁUÀ ªÀgÀªÀnÖ [PÉ] PÁæ¸À ºÀwÛgÀ vÀ£Àß ¯ÁjAiÀÄ£ÀÄß Cw ªÉÃUÀ ºÁUÀÄ ¤µÁ̼ÀfvÀ£À¢AzÀ £Àqɹ ¥À°Ö ªÀiÁrzÀÄÝ, ¸ÀzÀj ¥À°Ö¬ÄAzÀ DgÉÆæUÉ ¸ÁzÁ gÀPÀÛUÁAiÀÄUÀ¼ÁVgÀÄvÀÛªÉ CAvÀ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠺ÉýPÉ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

§¸ÀªÀPÀ¯Áåt £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 89/2011 PÀ®A 366(J), 376 eÉÆvÉ 34 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 14/06/2011 gÀAzÀÄ DgÉÆæ C¤Ã® vÀAzÉ ±ÀAPÀgÀ PÉÆý, G: C¦à DmÉÆ £ÀA. PÉJ-39/5388 £ÉÃzÀgÀ ZÁ®PÀ, ¸Á: ¸À¸ÁÛ¥ÀÆgÀ EvÀ£ÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠪ÉĺÀvÁ§ vÀAzÉ ¤eÁªÉÆâݣï, ¸ÉÊAiÀÄzï 37 ªÀµÀð, ¸Á: ¸À¸ÁÛ¥ÀÆgÀ EvÀ£À »jAiÀÄ ªÀÄUÀ¼ÁzÀ PÀÄ. ¸À¨Á ªÀAiÀÄ: 15 ªÀµÀð, 10 £Éà vÀgÀUÀw ¸ÀPÁðj ºÉʸÀÆÌ® §¸ÀªÀPÀ¯Áåt EPÉUÉ §¸ÀªÀPÀ¯ÁåtzÀ°è ±Á¯É ªÀÄÄV¹PÉÆAqÀÄ ªÀÄ£ÉUÉ ºÉÆÃUÀĪÁUÀ ªÀÄzÀÄªÉ ªÀiÁrPÉƼÀÄîªÀ GzÉÝñÀ¢AzÀ CxÀªÁ E£ÀÆß AiÀiÁªÀÅzÉÆà PÉÃqÀÄAlÄ ªÀiÁqÀĪÀ GzÉÝñÀ¢AzÀ DgÉÆæAiÀÄ UɼÉAiÀÄgÁzÀ ¤w£À, ¸ÀÄgɱÀ gÀªÀgÀÄUÀ¼À ¸ÀºÁAiÀÄ¢AzÀ d§gÀzÀ¹ÛAiÀiÁV C¥ÀºÀj¹PÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVgÀÄvÁÛ£É CAvÀ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁð¢ zÀÆj£À ¸ÁgÀA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹zÀÄÝ £ÀAvÀgÀ vÀ¤SÉAiÀÄ°è DgÉÆæ C¤®£ÀÄ PÀÄ. ¸À¨Á¼À£ÀÄß ¸ÀÆgÀvï £ÀUÀgÀzÀ°è EnÖgÀÄvÁÛ£É CAvÀ w½zÀÄ §AzÀ ªÉÄÃgÉUÉ oÁuÉAiÀÄ ¹JZï¹-625 gÀªÀgÀÄ ¸ÀÆgÀvÀ £ÀUÀgÀPÉÌ ºÉÆÃV C¥ÀºÀgÀtPÉÆ̼ÀUÁzÀ PÀÄ. ¸À¨Á ºÁUÀÄ DgÉÆæ C¤Ã®£À£ÀÄß oÁuÉUÉ vÀAzÀÄ ¢£ÁAPÀ 3/7/2011 gÀAzÀÄ ºÁdgÀ¥Àr¹zÀÄÝ PÀÄ. ¸À¨Á¼À ºÉýPÉ ¥ÀqÉAiÀįÁV CªÀ¼ÀÄ vÀ£Àß ºÉýPÉAiÀÄ°è DgÉÆæ ºÁUÀÄ CªÀ£À UɼÉAiÀÄgÁzÀ GªÉÄñÀ vÀAzÉ ¨Á§ÄgÁªÀ ¸Á: §¸ÀªÀPÀ¯Áåt ªÀÄvÀÄÛ ¤w£À ¸Á: ¸À¸ÁÛ¥ÀÆgÀ EªÀgÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ªÀÄUÀ½UÉ DmÉÆ £ÀA-PÉJ-39/5388 £ÉÃzÀgÀ°è d§gÀzÀ¹Û¬ÄAzÀ PÀÆr¹PÉÆAqÀÄ GªÀÄUÁðPÉÌ ºÉÆÃV C°èAzÀ §¸Àì ªÀÄÄSÁAvÀgÀ ¯ÁvÀÆgÀ, ¥ÀÆ£Á, OgÀAUÁ¨ÁzÀ, ¥ÀÆ£Á, ºÉÊzÁæ¨ÁzÀ ªÀiÁUÀðªÁV ¨ÉAUÀ¼ÀÆgÀPÉÌ PÀgÉzÉÆAiÀÄÄÝ ¨ÉAUÀ¼ÀÆj£À°è ªÀÄvÀÄÛ C°èAzÀ ¸ÀÆgÀvÀ £ÀUÀgÀPÉÌ PÀgÉzÉÆAiÀÄÄÝ ¨ÉAUÀ¼ÀÆgÀ ªÀÄvÀÄÛ ¸ÀÆgÀvï £ÀUÀgÀzÀ°è DgÉÆæ C¤Ã® ªÉÄPÁ¯É£ÀÄ EvÀ£ÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ªÀÄUÀ½UÉ d§j ¸ÀA¨ÉÆÃUÀ ªÀiÁrgÀÄvÁÛ£ÉAzÀÄ PÉÆlÖ ºÉýPÉ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

GULBARGA DISTRICT REPORTED CRIME

ಕೊಲೆ ಪ್ರಕರಣ :

ಎಂ.ಬಿ.ನಗರ ಠಾಣೆ:

ಶ್ರೀ ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ ತಂದೆ ಮರೆಪ್ಪ ಸಾ:ಬಾಪು ನಗರ ಗುಲಬರ್ಗಾ ರವರು ತನ್ನ ಅಣ್ಣನಾದ ಶಿವಶರಣಪ್ಪ @ ಅಪ್ಪಿ ಇತನು ಸಮಾಜ ಸೇವಕ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಭೂಪಾಲ ತೆಗನೂರದಲ್ಲಿ ಗ್ರಂಥಾಲಯ ಕಟ್ಟಡದ ಟೆಂಡರ ಪಡೆದಿದ್ದರಿಂದ ಅದೆ ಗ್ರಾಮದ ಮೈಲಾರಿ ಶೇಳಗಿ ಇತನು ನಮ್ಮ ಅಣ್ಣನ ಜನಪ್ರಿಯತನ ಸಹಿಸಲಾಗದೆ ವೈಮನಸಿನಿಂದ ದಿನಾಂಕ:03-07-2011 ರಂದು 06-30 ಪಿಎಂದ 07-30ಪಿಎಂದ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಮೈಲಾರಿ ಓಂ ನಗರ, ಸಂತೋಷ ತಂದೆ ಮೈಲಾರಿ, ವಿಶಾಲ ತಂದೆ ಸುಭಾಸ (ನೌರಂಗ ಚಾಳ ), ನಾಗರಾಜ ತಂದೆ ಮಲ್ಲೆಶಪ್ಪ ತೆಗನೂರ ಗುಬ್ಬಿಕಾಲೋನಿ, ಭೀಮಾ ತಂದೆ ಸಕಲದ್ ಮಾಂಗರವಾಡಿ, ಬುಡ್ಡ ಶೀನ್ಯಾ ಬಸವೇಶ್ವರ ಕಾಲೋನಿ, ದಿನೇಶ ತಂದೆ ಬಾಬುರಾವ ರೋಜಾ, ಹಣಮಂತ ಸುಲ್ತಾನಪೂರ ಇವರೆಲ್ಲರು ಲಲಿತ ಗಾರ್ಡನ ಬಾರ್ & ರೆ ಸ್ಟೋರೆಂಟ ಹಿಂದುಗಡೆ ಗೇಟ ಹತ್ತಿರ ಹರಿತವಾದ ಆಯುಧ ದಿಂದ ಹೊಡೆದು ಭಾರಿ ರಕ್ತ ಗಾಯ ಪಡಿಸಿ ಕರುಳು ಹೊರಗಡೆ ಹಾಕಿ ಕೊಲೆ ಮಾಡಿ ಒಡಿ ಹೋಗಿರುತ್ತಾರೆ ಅಂತಾ ದೂರು ಸಲ್ಲಿಸಿದ ಸಾರಾಂಶದ ಮೇಲಿಂದ ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಾಗಿದೆ.