Police Bhavan Kalaburagi

Police Bhavan Kalaburagi

Saturday, March 15, 2014

Raichur DIstrict Press Note and Reported Crimes

                            ¥ÀwæPÁ ¥ÀæPÀluÉ

    ¢£ÁAPÀ 13/03/2014 gÀAzÀÄ ¸ÀAeÉ ºÉÆý ºÀ§âzÀ ¤«ÄvÀå ±ÁAw ¥Á®£Á ¸À¨sÉAiÀÄ£ÀÄß  ²æà J¸ï.J£ï.£ÁUÀgÁeï,  L.J.J¸ï.  f¯Áè¢üPÁjUÀ¼ÀÄ  gÁAiÀÄZÀÆgÀÄgÀªÀgÀ CzsÀåPÀëvÉAiÀÄ°è ªÀÄvÀÄÛ  ²æà JA.J£ï.£ÁUÀgÁeï, L.¦.J¸ï. f¯Áè ¥ÉÆ°Ã¸ï ªÀjµÁ×¢üPÁjUÀ¼À ¸ÀAAiÉÆÃUÀzÀ°è  gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ £ÀUÀgÀzÀ ±ÁAw ¥Á®£Á ¸À«Äw ¸ÀzÀ¸ÀågÀ ªÀÄvÀÄÛ PÁªÀÄ zÀºÀ£ÀªÀ£ÀÄß DZÀgÀuÉ ªÀiÁqÀĪÀ  ªÀÄÄRAqÀgÀÄUÀ¼ÉÆA¢UÉ  ZÀað¹ ºÉÆý ºÀ§âöªÀ£ÀÄß ±ÁAw ºÁUÀÆ ¸ÀºÀ¨Á¼Éé¬ÄAzÀ DZÀj¸ÀĪÀ ¤nÖ£À°è F PɼÀPÀAqÀAvÉ ¸À®ºÉ ¸ÀÆZÀ£ÉUÀ¼À£ÀÄß ¤ÃqÀ¯Á¬ÄvÀÄ.
1)  PÁªÀÄ zÀºÀ£ÀªÀ£ÀÄß ¢£ÁAPÀ 16/03/2014 gÀAzÀÄ gÁwæ 1200 UÀAmÉAiÉƼÀUÁV ªÀÄÄPÁÛAiÀÄ ªÀiÁqÀĪÀÅzÀÄ.
2)  §tÚzÀ ºÉÆÃPÀ½ DqÀĪÀ ¸ÀªÀÄAiÀÄzÀ°è gÁ¸ÁAiÀĤPÀ «Ä²ævÀ §tÚUÀ¼À£ÀÄß, ªÁ¤ð¸ï, D¬Ä¯ï ¥ÉAmï,  E¤ßvÀgÉà DgÉÆÃUÀåPÉÌ ºÁ¤PÀgÀªÁzÀ §tÚUÀ¼À£ÀÄß  §¼À¸ÀzÀAvÉ w½¸À¯Á¬ÄvÀÄ.


3)  §tÚzÀ ºÉÆÃPÀ½ DqÀĪÀ ¸ÀªÀÄAiÀÄzÀ°è PÉÆý ªÉÆmÉÖUÀ¼À£ÀÄß §½¸À®Ä ¤µÉâü¹zÉ, MAzÀÄ ªÉüɠ PÉÆý ªÉÆmÉÖUÀ¼À£ÀÄß §¼À¹zÀ°è  ¤zÀðPÀëtåªÁV PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ dgÀÄV¸À¯ÁUÀĪÀÅzÀÄ CAvÁ w½¸À¯Á¬ÄvÀÄ.
4)       §®ªÀAvÀªÁV AiÀiÁªÀÅzÉà ªÀåQÛUÀ¼À ªÉÄÃ¯É §tªÀ£ÀÄß ºÁPÀ¨ÁgÀzÉAzÀÄ w½¸À¯Á¬ÄvÀÄ.
5)                   ºÉtÄÚªÀÄPÀ̼À ªÉÄÃ¯É ªÀÄvÀÄÛ «zÁåyð¤AiÀÄgÀ ªÉÄÃ¯É §tÚªÀ£ÀÄß ºÁPÀ PÀÆqÀzÉAzÀÄ w½¸À¯Á¬ÄvÀÄ.
6)       PÁªÀÄ zÀºÀ£ÀzÀ ¤«ÄvÀå ¸ËzÉ ªÀÄÄAvÁzÀªÀÅUÀ¼À£ÀÄß ¸ÁªÀðd¤PÀjAzÀ MvÁÛAiÀÄ ¥ÀƪÀðPÀªÁV vÉUÉzÀÄPÉƼÀîzÀAvÉ w½¸À¯Á¬ÄvÀÄ.
7)                   AiÀiÁªÀÅzÉà PÁgÀtPÀÆÌ PÁ£ÀÆ£ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ¸ÀĪÀåªÀ¸ÉÜUÉ zsÀPÉÌAiÀiÁUÀzÀAvÉ  £ÀqÉzÀÄ PÉƼÀî®Ä w½¸À¯Á¬ÄvÀÄ.
8)                   ºÉÆÃPÀ½AiÀÄ ¢£À ¤Ãj£À ¸ÀgÀ§gÁf£À ªÀåªÀ¸ÉÜAiÀÄ£ÀÄß ºÉaÑ£À jÃwAiÀÄ°è ªÀiÁqÀĪÀÅzÁV w½¸À¯Á¬ÄvÀÄ.
              PÁ£ÀÆ£ÀÄ G®èAWÀ£ÉAiÀiÁzÀ°è ¤zÁðQëtåªÁV PÁ£ÀƤ£À CrAiÀÄ°è PÀæªÀÄ dgÀÄV¸À¯ÁUÀĪÀÅzÀÄ CAvÁ w½¸À¯Á¬ÄvÀÄ ªÀÄvÀÄÛ CAvÀºÀªÀjUÉ ¥ÀæZÉÆÃzÀ£É ªÀiÁqÀĪÀAvÀºÀ ªÀåQÛUÀ¼À ªÉÄÃ¯É ¸ÀºÀ PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ dgÀÄV¸À¯ÁUÀĪÀÅzÀÄ.
               ªÀgÀ¢AiÀiÁzÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À ªÀiÁ»w:-
DgÉÆæ ªÀÄ»§Æ§ ¥Á±Á vÀAzÉ ¨ÁµÀÄ«ÄAiÀiÁ, ªÀAiÀiÁ-35 ªÀµÀð, ªÀÄĹèA, ¸Á-V¯Éè¸ÀÆUÀÆgÀÄ PÁåA¥ï FvÀ£ÀÄ ಫಿರ್ಯಾದಿ ²æêÀÄw jeÁé£À ¨ÉÃUÀA UÀAqÀ ªÀÄ»§Æ§ ¥Á±Á, ªÀAiÀiÁ-29 ªÀµÀð, eÁ-ªÀÄĹèA, G-¯ÉÃrøï PÁ£Àðgï ªÁå¥ÁgÀ ¸Á-V¯Éè¸ÀÆUÀÆgÀÄ FPÉAiÀÄನ್ನು ಈಗ್ಗೆ ಸುಮಾರು 11 ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ಮದುವೆಯಾಗಿದ್ದು ಮದುವೆಯಾದ ನಂತರ 3 – 4 ವರ್ಷಗಳವರೆಗೆ ಫಿರ್ಯಾದಿಯೊಂದಿಗೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಸಂಸಾರ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದು ನಂತರ ದಿನಾಲೂ ಕುಡಿದು ಬಂದು ಫಿರ್ಯಾದಿದಾರಳಿಗೆ ಹಣ ಕೊಡು ಅಂತಾ ಅವಾಚ್ಯವಾಗಿ ಬೈಯುವುದು, ಹೊಡೆಯುವುದು ಮಾಡುತ್ತಾ ದೈಹಿಕ ಮತ್ತು ಮಾನಸಿಕ ಕಿರುಕುಳವನ್ನು ನೀಡಿದ್ದು ಅಲ್ಲದೇ ದಿನಾಂಕ 10-03-2014 ರಂದು ಸಂಜೆ 7.30 ಗಂಟೆಯ ಸುಮಾರಿಗೆ 3,000/- ರೂ. ಹಣ ಕೊಡು, ನಾನು ಸಾಲ ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ ಅಂತಾ ಫಿರ್ಯಾದಿಯೊಂದಿಗೆ ಜಗಳಾ ತೆಗೆದು ಕೈಗಳಿಂದ ಗುದ್ದಿ ಕೊಡಲಿಯಿಂದ ಸಾಯಿಸಿ ಬಿಡುತ್ತೇನೆ ಅಂತಾ ಹೊಡೆಯಲು ಬಂದಿರುವುದಾಗಿ ಇತ್ಯಾದಿ ಫಿರ್ಯಾದಿ ಮೇಲಿಂದ ಆರೋಫಿತನ ವಿರುದ್ಧ EqÀ¥À£ÀÆgÀÄ ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 43/2014 PÀ®A 498(J), 504, 323, 506(2) L¦¹ CrAiÀÄ°è ಗುನ್ನೆ ದಾಖಲಿಸಿಕೊಂಡು ತನಿಖೆ ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ.
ªÉÆøÀ ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:-
¦üAiÀiÁ𢠣ÁUÀgÉrØ vÀAzÉ £ÀgÀ¸À¥Àà, ªÀAiÀiÁ-30 ªÀµÀð, eÁ-PÀÄgÀħgÀ, G-MPÀÌ®ÄvÀ£À ¸Á-PÉÆvÀÛzÉÆrØ gÀªÀjUÉ DgÉÆævÀ£ÀÄ £Á£ÀÄ ¨ÁåAQ£À C¢üPÁj ¤ªÀÄUÉ d£ÀvÁ ªÀÄ£ÉAiÀÄ ¸À®ÄªÁV 35,000/- gÀÆ. UÀ¼ÀÄ ¨ÁåAQ£À°è ¤ªÀÄä SÁvÉUÉ ºÀt dªÀiÁ DVzÉ, ¸ÀzÀj ºÀtªÀ£ÀÄß ¤ªÀÄUÉ PÉÆr¸ÀÄvÉÛãÉ, CzÀgÀ ¸À®ÄªÁV ¤ªÀÄä gÉõÀ£ï PÁqÀð, ¥sÉÆÃmÉÆÃUÀ¼À£ÀÄß PÉÆrj CAvÁ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀ¤UÉ £ÀA©¹ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀgÀ »A¢£À ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è ºÉÆÃV ¥sÉÆÃmÉÆà vÉUÉzÀAvÉ £Àl£É ªÀiÁr læAQ£À°è EnÖzÀÝ §AUÁgÀzÀ MqÀªÉUÀ¼ÀÄ, ¨É½îAiÀÄ PÁ®Ä ZÉÊ£À, £ÀUÀzÀÄ ºÀt »ÃUÉ MlÄÖ 96,000/- gÀÆ. UÀ¼ÀµÀÄÖ ¨É¯É¨Á¼ÀĪÀ ¸ÁªÀiÁ£ÀÄUÀ¼À£ÀÄß £ÀA©¹ ªÉÆøÀ¢AzÀ vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVgÀÄvÁÛ£É.CAvÁ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ EqÀ¥À£ÀÆgÀÄ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 44/2014 PÀ®A 420 L¦¹ CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.
gÀ¸ÉÛ C¥ÀWÁvÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À ªÀiÁ»w:-
                 ¢£ÁAPÀ :14-03-2014 gÀAzÀÄ 14-10 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ºÀnÖ °AUÀ¸ÀÆUÀÆgÀÄ gÀ¸ÉÛAiÀÄ ºÀnÖ PÀA¥À¤AiÀÄ ªÉÄãï UÉÃmï ºÀwÛgÀ ªÀÄÈvÀ «dAiÀÄ ªÀĺÁAvÉñï vÀAzÉ ªÀÄ°èPÁdÄð£À¸Áé«Ä ¸Á:ºÀnÖ PÁåA¥ï  FvÀ£ÀÄ vÀ£Àß »gÉÆà ¸Éà÷èAqÀgï ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ï vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ qÀÆån ªÀÄÄV¹PÉÆAqÀÄ ªÀÄ£ÉUÉ ºÉÆÃUÀĪÁUÀ DgÉÆævÀ£ÀÄ vÀ£Àß PÉA¥ÀÄ §tÚzÀ mÁæöåPÀÖgï£ÀÄß CwêÉÃUÀ ªÀÄvÀÄÛ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ £ÀqɹPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ gÉÆÃqï CªÀiïì ºÀwÛgÀ mÁæöåPÀÖgï£ÀÄß PÀmï ªÀiÁrzÁUÀ ªÀÄÈvÀ «dAiÀĪÀĺÁAvÉñÀ£À ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ïUÉ mÁæöå° §rzÀÄ ¥ÀPÉ̮ħÄUÉ, vÀ¯ÉUÉ ¨sÁjà M¼À¥ÉmÁÖV ºÀnÖ PÀA¥À¤ D¸ÀàvÉæUÉ ºÉÆÃVzÀÄÝ, C°èAzÀ ºÉaÑ£À aQvÉìUÉ gÁAiÀÄZÀÆgÀÄUÉ ºÉÆÃUÀÄwÛgÀĪÁUÀ ªÀiÁUÀðªÀÄzÀåzÀ°è ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ£É , ¸ÀzÀj mÁæöåPÀÖgï£À ZÁ®PÀ£À ºÉ¸ÀgÀÄ UÉÆwÛgÀĪÀ¢®è mÁæöåPÀÖgï£ÀÄß ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà ¤°è¹ Nr ºÉÆÃVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ CAvÁ ²æà PÀĪÀiÁgÀ¸Áé«Ä vÀAzÉ ªÀÄ°èPÁdÄð£À¸Áé«Ä, 24ªÀµÀð, eÁ:°AUÁAiÀÄvÀ, G:ºÀnÖ PÀA¥À¤AiÀÄ UÀt C¢üPÁj ¸Á:dwÛ¯ÉÊ£ï 17/5 ºÀnÖ PÁåA¥ï gÀªÀgÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À  ªÉÄðAzÀ ºÀnÖ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 50/2014 PÀ®A. 279. 304 (J) L¦¹ ºÁUÀÆ 187 LJªÀiï« PÁAiÉÄÝ CrAiÀÄ°è  ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆArzÀÄÝ EzÉ.


¯ÉÆÃPÀ¸À¨sÁ ZÀÄ£ÁªÀuÉAiÀÄ CAUÀªÁV zÁR°¹zÀ ªÀÄAeÁUÀævÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À ªÀiÁ»w:-

1] PÀ®A: 107 ¹.Dgï.¦.¹ CrAiÀÄ°è MlÄÖ  --- d£ÀgÀ ªÉÄïɠ --- ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À£ÀÄß zÁR°¹PÉƼÀî¯ÁVzÉ.
2] PÀ®A: 110 ¹.Dgï.¦.¹ CrAiÀÄ°è MlÄÖ  02 d£ÀgÀ ªÉÄÃ¯É 02 ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À£ÀÄß zÁR°¹PÉƼÀî¯ÁVzÉ.
¥Éưøï zÁ½ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À ªÀiÁ»w:-
           ದಿನಾಂಕ 15.03.2014 ರಂದು 09.30 ಗಂಟೆಗೆ ಕೂಡ್ಲೂರು ಗ್ರಾಮದ ಆರೋಪಿ ¸ÀtÚ ²ªÀgÁd vÀAzÉ FgÀtÚ ªÀAiÀÄ: 40 ªÀµÀð eÁ: F¼ÀUÉÃgï G: PÀÆ° PÉ®¸À ¸Á: PÀÆqÀÆègÀÄ ಈತನ ಮನೆಯ ಮುಂದೆ vÁ£ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ zÉÆqÀØ ²ªÀgÁd vÀAzÉ dA§AiÀÄå ªÀAiÀÄ: 42 ªÀµÀð eÁ: F¼ÀUÉÃgï G: MPÀÌ®ÄvÀ£À ¸Á: PÀÆqÀÆègÀÄ Eಬ್ಬರು ಎರಡು ಪ್ಲಾಸ್ಟೀಕ್ ಕೊಡಗಳಲ್ಲಿ ಅಂದಾಜು 30 ಲೀಟರಿನಷ್ಟು ಅ.ಕಿ. 600/- ರೂ,. ಬೆಲೆ ಬಾಳುವ ವಿಷ ಪಧಾರ್ಥದಿಂದ ತಯಾರಿಸಿದ ಕಲಬೆರಕೆ ಸೇಂದಿಯನ್ನು ಯಾವನೇ ವ್ಯಕ್ತಿಯು ಸೇವಿಸಿದಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಣಕ್ಕೆ ಅಪಾಯವುಂಟಾಗುತ್ತದೆ ಅಂತ ತಿಳಿದು ಯಾವುದೇ ಲೈಸನ್ಸ್ ಇಲ್ಲದೇ  ಅನಧಿಕೃತವಾಗಿ ಮಾರಾಟ ಮಾಡುವ ಸಲುವಾಗಿ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡಿದ್ದು ಕಂಡು ಬಂದ ಮೇರೆಗೆ ಪಿ.ಎಸ್.. ರವರು ಪಂಚರು ಮತ್ತು ಸಿಬ್ಬಂದಿಯವರೊಂದಿಗೆ ದಾಳಿ ಮಾಡಿ ಅವರನ್ನು ವಶಕ್ಕೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಸದರಿ ಕಲಬೆರಕೆ ಸೇಂದಿಯಿಂದ ಶ್ಯಾಂಪಲ್ ಪಡೆದು ಶ್ಯಾಂಪಲ್ ಸೇಂದಿಯ ಬಾಟಲ್ ಮತ್ತು ಎರಡು ಪ್ಲಾಸ್ಟೀಕ್ ಕೊಡಗಳನ್ನು ಜಪ್ತಿ ಪಡಿಸಿಕೊಂಡು ಪಂಚನಾಮೆ ಪೂರೈಸಿ ಆರೋಪಿತರೊಂದಿಗೆ ಠಾಣೆಗೆ §AzÀÄ  zÁ½ ¥ÀAZÀ£ÁªÉÄAiÀÄ DzsÁgÀzÀ  ಮೇಲಿಂದ UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ UÀÄ£Éß £ÀA: 81/2014 PÀ®A 273, 284, 328 L.¦.¹ ªÀÄvÀÄÛ 32, PÉ.E. DåPïÖ  CrAiÀÄ°è ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಿ ತನಿಖೆ ಕೈಕೊಂಡಿದ್ದು ಇರುತ್ತದೆ.
¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAWÀ£É, ªÁºÀ£À ZÁ®PÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ:-     

                   gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ J¯Áè ¥Éưøï C¢üPÁjUÀ¼ÀÄ, gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ°è ªÉÆÃmÁgÀ ªÁºÀ£À C¥ÀWÁvÀUÀ¼À£ÀÄß vÀqÉUÀlÄÖªÀ PÀÄjvÀÄ f¯ÉèUÉ ¥ÀÆgÉʹgÀĪÀ EAlgï¸É¥ÀÖgï ªÁºÀ£ÀzÀ ¸ÀºÁAiÀÄ¢AzÀ ¢£ÁAPÀ: 15.03.2014 gÀAzÀÄ     61 ¥ÀææPÀgÀtUÀ¼À£ÀÄß ¥ÀvÉÛ ªÀiÁr     8,200/-  gÀÆ..UÀ¼ÀÀ£ÀÄß ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà zÀAqÀ «¢ü¹, PÁ£ÀÆ£ÀÄ jÃvÀå PÀæªÀÄ dgÀÄV¹zÀÄÝ, ¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAX¸ÀĪÀ ZÁ®PÀgÀÄ/ªÀiÁ°ÃPÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆgÀÄ jÃvÀå PÀæªÀÄ dgÀÄV¸ÀĪÀ PÁAiÀÄð ªÀÄÄAzÀĪÀgÉ¢gÀÄvÀÛzÉ.

BIDAR DISTRICT DAILY CRIME UPDATE 15-03-2014


¢£ÀA¥Àæw C¥ÀgÁzsÀUÀ¼À ªÀiÁ»w ¢£ÁAPÀ: 15-03-2014

§¸ÀªÀPÀ¯Áåt ¸ÀAZÁgÀ  ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 39/2014 PÀ®A 279, 337 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 14/3/2014  gÀAzÀÄ 0900 UÀAmÉUÉ §¸ÀªÀPÀ¯Áåt ¥ÀlÖtzÀ°è §¸Àì ¤¯ÁÝtzÀ  ºÀwÛgÀ ¦üAiÀiÁ𢠲æà ¸ÀAvÉƵÀ vÀAzÉ gÀ« ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÉ ªÀAiÀÄ 15ªÀµÀð eÁ: °AUÁAiÀÄvÀ G: «zsÁåyð ¸Á: gÁeÉñÀégÀ UÁæªÀÄ gÀªÀgÀÄ C¦à DmÉÆ £ÀA PÉ J 39-1642 £ÉzÀÝgÀ°è PÀĽvÀÄ §gÀÄwÛgÀĪÁUÀ gÉÆÃqÀ ªÉÄÃ¯É ªÀÄÄAzÉ ºÉÆÃUÀÄwÛgÀĪÀ ¯Áj £ÀA PÉ  J-39- 139 £ÉzÀÝPÉÌ rQ̪ÀiÁrzÀ ¥ÀæAiÀÄÄPÀÛ ¦üAiÀiÁð¢UÉ ¸ÁzÁUÁAiÀĪÁVzÀÝjAzÀ DgÉÆævÀ d«ÄÃgÀ vÀAzÉ gÀ¦üAiÉÆ¢Ý£ï  «gÀÄzÀÝ ¥ÀæPÀgÀt zÁR®ªÀiÁr vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.


£ÀÆvÀ£À £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 92/2014 PÀ®A 27 ¨sÁgÀwÃAiÀÄ DAiÀÄÄzsÀ C¢ü¤AiÀĪÀÄ PÁAiÉÄÝ :-
¢£ÁAPÀ: 14-03-2014 gÀAzÀÄ 1700 UÀAmÉUÉ ¦J¸ïL PÀ¦®zÉêÀ gÀªÀgÀÄ ¹§âA¢AiÉÆA¢UÉ ¥ÉmÉÆæ°AUï PÀvÀðªÀå ¤ªÀð»¸ÀÄvÁÛ ©ÃzÀgÀ eÉÆåÃw PÁ¯ÉÆä, £ÀA¢ PÁ¯ÉÆä ªÀÄÄSÁAvÀgÀ PÉ.E.© gÀ¸ÉÛAiÀÄ°è ¥ÉmÉÆæðAUï ªÀiÁqÀÄwÛzÁÝUÀ 1800 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ UÀÄzÀÄUÉ D¸ÀàvÉæAiÀÄ PÁæ¸ï ºÀwÛgÀ ºÉÆÃzÁUÀ C°è PÁæ¸ïzÀ°è M§â ªÀåQÛ ¥ÉÆ°Ã¸ï ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß £ÉÆÃr vÀ£Àß ¸ÉÆAlzÀ°è K£ÉÆà ªÀÄÄaÑlÄÖPÉƼÀÄîvÁÛ gÉʯÉé ¸ÉÖõÀ£ï PÀqÉUÉ NqÀÄwÛzÁÝUÀ ¸ÀA±ÀAiÀÄ §AzÀÄ DvÀ¤UÉ »rzÀÄ ¥Àj²°¹ «ZÁj¹zÁUÀ vÀ£Àß ºÉ¸ÀgÀÄ ªÉƺÀäzï ¸À«Ä vÀAzÉ ªÉƺÀäzï ºÀ«ÄÃzÀ ªÀAiÀÄ: 32ªÀµÀð, G: ªÁå¥ÁgÀ, ¸Á: ¥À£Áì¯ï vÁ°ÃªÀÄÄ ¥sÀvÉÛ zÀªÁðeÁ ©ÃzÀgÀ CAvÁ ºÉýzÀ£ÀÄ. DvÀ£À ¸ÉÆAlzÀ°èzÀÝ MAzÀÄ dA©AiÀiÁ ªÀ£ÀÄß d¦Û ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ DvÀ£À «gÀÄzÀÞ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 41/2014 PÀ®A 32, 34 PÉ.E. CPïÖ :-
¢£ÁAPÀB 14/03/2014 gÀAzÀÄ ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ ¥ÀlÖ£ÀzÀ ¥sÀQÃgÀ mÉÃPÀqÁzÀ CµÀÆÖgÉ ¥ÉmÉÆæî ¥ÀA¥À ºÀwÛgÀ ¸ÁªÀðd¤PÀ ¸ÀܼÀzÀ°è oÁuɬÄAzÀ 2 Q«Äà ¥ÀƪÀðPÉÌ  M§â ªÀåQÛAiÀÄÄ CµÀÆÖgÉ ¥ÉmÉÆæî ¥ÀA¥À JzÀÄgÀÄUÀqÉ ¸ÁªÀðd¤PÀ ¸ÀܼÀzÀ°è 2 PÁl£ï£À°è ¸ÁgÁ¬Ä ¨Ál°UÀ¼ÀÄ ElÄÖ C£À¢üPÀÈvÀªÁV ªÀiÁgÁl ªÀiÁqÀÄwÛzÁÝUÀ zÁ½ ªÀiÁr  CªÀ¤UÉ »rzÀÄ ¦J¸ïL gÀªÀgÀÄ «ZÁj¸À¯ÁV CªÀ£ÀÄ vÀ£Àß ºÉ¸ÀgÀÄ ªÀÄ£ÉÆúÀgÀ vÀAzÉ gÁªÀÄuÁÚ vÀVΣÀ ªÀÄ£É ªÀAiÀÄB52 ªÀµÀð, eÁwB °AUÁAiÀÄvÀ, GBMPÀÌ®ÄvÀ£À, ¸ÁB¹AzsÀ£ÀPÉÃgÁ UÁæªÀÄ CAvÀ ºÉýzÀÄÝ DvÀ¤UÉ ¸ÁgÁ¬Ä ¨Ál°UÀ¼À §UÉÎ «ZÁj¹zÁUÀ CªÀ£ÀÄ ¸ÁgÁ¬Ä ¨Ál°UÀ¼À£ÀÄß C£À¢üPÀÈvÀªÁV vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉaÑ£À ¨É¯ÉUÉ PÀ¼Àî¸ÀAvÉAiÀÄ°è ªÀiÁgÁl ªÀiÁqÀÄwÛzÀÝ §UÉÎ w½¹gÀÄvÁÛ£É £ÀAvÀgÀ ¸ÀzÀj 2 PÁl£ïUÀ¼ÀÄ ¥Àj²Ã°¹ £ÉÆÃqÀ¯ÁV MAzÀgÀ°è 39 AiÀÄÄJ¸ï «¹Ì ¨Ál°UÀ¼ÀÄ vÀ¯Á 180 JªÀiïJ¯ï £ÀzÀÄݪÀÅUÀ¼ÀÄ CA.Q 1886/- gÀÆ. ºÁUÀÄ E£ÉÆßAzÀÄ PÁl£ïzÀ°è 20 ¸ÁÖçAUï ©ÃAiÀÄgïUÀ¼ÀÄ vÀ¯Á 330 JªÀiïJ¯ï£ÀzÀÄÝ CA.Q 940/- gÀÆ. ¨É¯É ¨Á¼ÀĪÀÅzÀ£ÀÄß d¦Û ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ.

aAvÁQ ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 43/2014 PÀ®A 32, 34 PÀ£ÁðlPÀ C§PÁj PÁAiÉÄÝ :-
¢£ÁAPÀ: 14/03/2014 gÀAzÀÄ 1920 UÀAmÉUÉ aAvÁQ oÁuÉAiÀÄ ¦J¸ïL gÀªÀgÀÄ JPÀ¯ÁgÀ UÁæªÀÄzÀ ¥ÉÆøÀÖ D¦ü¸ï ºÀwÛgÀ ¸ÁªÀðd¤PÀ gÀ¸ÉÛAiÀÄ ªÉÄÃ¯É CPÀæªÀĪÁV ¸ÁgÁ¬Ä ªÀiÁgÁl ªÀiÁqÀÄwÛzÀÝgÉA§ ¨Áwä ªÉÄÃgÉUÉ  MªÉÄä¯É zÁ½ ªÀiÁrzÀÄÝ DgÉÆæ ¸ÁUÀgÀ vÀAzÉ zsÀ£ÀgÁd ªÀAiÀÄ 21 ¸Á// JPÀ¯ÁgÀ FvÀ£À PÉÊAiÀÄ°èzÀÝ ºÉªÁqÀìð «¹Ì 90 JªÀiï J¯ï 16 ¥ËZÀUÀ¼ÀÄ C.Q 386/-  gÀÆ AiÀÄÄJ¸ï «¹Ì 180 JªÀiï J¯ï 10 ¨Ál¯ï UÀ¼ÀÄ C. Q 483/- gÀÆ MlÄÖ ªÀÄzÀåzÀ QªÀÄvÀÄÛ 869.40 gÀÆ ªÀÄÄzÉÝ ªÀiÁ®£ÀÄß ©lÄÖ Mr ºÉÆÃVzÀÄÝ ¸ÀzÀj ªÀÄÄzÉÝ ªÀiÁ°£ÉÆA¢UÉ oÁuÉUÉ §AzÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.


aAvÁQ ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 42/2014 PÀ®A 66(J) Ln PÁAiÉÄÝ ªÀÄvÀÄÛ 504 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ : 14/03/2014 gÀAzÀÄ 1615 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠲æÃ. ±ÀgÀt¥Áà vÀAzÉ ±ÀAPÉæ¥Áà amÉä ªÀAiÀÄ 44 G// ¸ÀAAiÀÄÄPÀÛ PÀ£ÁðlPÀ ¥ÀwæPÉAiÀÄ ªÀgÀ¢UÁgÀgÀÄ ¸Á// OgÁzÀ[¨Á] gÀªÀgÀÄ  oÁuÉUÉ ºÁdgÁV ¦üAiÀiÁðzÀÄ PÉÆlÖ ¸ÁgÁA±ÀªÉ£ÉAzÀgÉ ¢£ÁAPÀ: 07/03/2014 gÀAzÀÄ ¸ÁAiÀÄAPÁ® ¸ÀĪÀiÁgÀÄ 2200 UÀAmÉUÉ 924106347 F £ÀA§j£À ¸ÀASÉAiÀÄ ªÀÄÆ®PÀ PÀgÉ ªÀiÁrgÀĪÀ ªÀåQÛ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ£ÀÄß CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ªÀÄ£À §AzÀAvÉ ¤A¢¹gÀÄvÁÛ£É. F UÁæºÀPÀ PÀgÉ ªÀiÁr aAvÁQ oÁuÉAiÀÄ ¥ÉÆ°Ã¸ï ¹§âA¢AiÀĪÀgÀÄ ±ÀPÀæªÁgÀ £ÁUÀªÀiÁgÀ¥À½î UÁæªÀÄzÀ°è dÆdÄ CqÉØAiÀÄ ªÉÄÃ¯É zÁ½ ªÀiÁr 42,000./- gÀÆ ºÀtªÀ£ÀÄß ªÀ±À¥Àr¹PÉÆÃAqÀÄ zÀÆj£À°è PÉêÀ® 4200/- gÀÆ UÀ¼ÉAzÀÄ G¯ÉèT¹PÉÆÃArzÁÝgÉ. F ¸ÀÄ¢Ý ¤ªÀÄä ¥ÀwæPÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀn¸À¨ÉÃPÀÄ JAzÀÄ vÁQvÀÄ ªÀiÁrzÁUÀ DUÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ CªÀ¤UÉ GvÀÛj¹ ¤ªÀÄä ¸ÀÄ¢Ý ¥ÀæPÀn¸À¨ÉÃPÁzÀgÉ vÁ®ÆQ£À vÀºÀ²Ã®zÁgÀjUÉ zÀÆgÀÄ ¤r CzÀgÀ ¥Àæw vÀAzÀÄ PÉÆÃmÁÖUÀ ¸ÀÄ¢Ý ¥ÀæPÀn¸À¯ÁUÀĪÀÅzÀÄ CAvÁ GvÀÛj¹zÁUÀ  ¸ÀzÀj D UÁæºÀPÀ ºÉUÉ ¥ÀæPÀn¸À®Ä §gÀĪÀÅ¢®è ¸ÀÄ¼É ªÀÄPÀÌ¼É ¤ÃªÀÅ ªÀÄvÀÄÛ ¥ÉưøÀgÀÄ PÀÄqÁ PÀ¼ÀîgÁV¢Ýj ¸ÀÄ¼É ªÀÄUÀ£É ¤£ÀߣÀÄß £ÉÆÃrPÉÆüÀî¯ÁUÀĪÀÅzÀÄ CAvÁ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ ¤A¢¹gÀĪÀ ªÀåQÛAiÀÄ£ÀÄß UÀÄgÀÄw¹ CªÀ£À ªÉÄÃ¯É ¸ÀÆPÀÛ PÁ£ÀƤ£À PÀæªÀÄ PÉÊUÉÆüÀî¨ÉPÀÄ CAvÀ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁðzÀÄ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

aAvÁQ ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 44/2014 PÀ®A 448, 504, 376, 511 eÉÆÃvÉ 34 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ: 14/03/2014 ರಂದು 2030 ಗಂಟೆಗೆ ¦üAiÀiÁð¢ PÀÄ ±ÁAvÁ¨Á¬Ä vÀAzÉ Q±À£À gÁoÉÆÃqÀ ¸Á// C±ÉÆÃPÀ £ÀUÀgÀ vÁAqÁ  EªÀgÀÄ vÀªÀÄä ¥Á®PÀgÉÆÃA¢UÉ oÁuÉUÉ ºÁdgÁV zÀÄgÀ£ÀÄß ¤rzÀ ¸ÁgÁA±ÀªÉ£ÉAzÀgÉ ¦üAiÀiÁð¢UÉ E§âgÀÄ CPÀÌA¢gÀÄ E§âgÀÄ CtÚA¢gÀÄ E§âgÀÄ vÀAVAiÀÄgÀÄ £Á£ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ £ÀªÀÄä vÀAzÉ vÁ¬ÄAiÉÆA¢UÉ G¥ÀfêÀ£À ¸ÁV¸ÀÄvÉÛªÉ. ¢£ÁAPÀ 12/03/2014 gÀAzÀÄ vÀAzÉ vÁ¬ÄAiÀĪÀgÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ »jAiÀÄ CPÀ̼ÁzÀ ªÀiÁgÀĨÁ¬Ä FPÉUÉ ªÀiÁvÀ£Ár¸À®Ä ªÀĺÁgÁµÀÖçzÀ CA¨ÉUÉÊUÉ ºÉÆÃVgÀÄvÁÛg.É CzÉ ¢ªÀ¸À ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ »jAiÀÄ CtÚ£ÁzÀ ±ÉõÀgÁªÀ vÀ£Àß E£ÉÆßçâ CPÀÌ zÉë¨Á¬ÄUÉ ªÀiÁvÁr¸À®Ä £ÁgÁAiÀÄtSÉqïPÉÌ ºÉÆÃVgÀÄvÁÛ£É. ºÁUÀÆ E£ÉÆߧâ CtÚ zÉëzÁ¸À£ÀÄ PÀ§Äâ PÀrAiÀÄ°PÉÌ UÀÄ®âUÁð PÀqÉUÉ ªÀÄÆgÀÄ wAUÀ¼À »AzÉ  ºÉÆVgÀÄvÁÛ£É. M§â vÀAV ©.J ªÉÆzÀ®£É vÀgÀUÀwAiÀÄ°è OgÁzÀzÀ°è NzÀÄwÛgÀÄvÁÛ¼É. PÁgÀt D ¢ªÀ¸À ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ vÀ£Àß vÀAV gÉtÄPÁ E§âgÉ Hl ªÀiÁr ªÀÄ®ÄVzÁUÀ gÁwæ ¸ÀªÀÄAiÀÄ 1000 UÀªÀÄmÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ vÁAqÁzÀ ¨sÀgÀvÀ vÀAzÉ ±ÀAPÀgÀ Z˺Át EvÀ£ÀÄ vÀ£ÉÆßÃA¢UÉ eÉÊ¥Á® vÀAzÉ ®PÀëöät Z˺Át£À£ÀÄß  PÀgÉzÀÄPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀÄ M¼À PÉÆArAiÀÄ£ÀÄß PÉʬÄAzÀ vÀ½î M¼ÀUÉ §AzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ£ÀÄß E§âgÀÄ PÀÆr ‘±ÁAw Gmï Gmï ‘ CAvÁ  PÉÊ »rzÀÄ ¨sÀgÀvÀ ºÁ¹UɬÄAzÀ J©â¹zÀ£ÀÄ. ºÁUÀÄ ‘ZÀ¯ÉÆà gÀAr ¨sÉÆøÀr ªÉÄÊ vÀĪÀÄPÉÆà gÀPï ¯ÉvÀÄ’ CAvÁ C²è®ªÁV ¨ÉÊzÀ£ÀÄ. ¦üAiÀiÁð¢ aÃgÁr vÀ£Àß vÀAVAiÀÄ ¸ÀºÁAiÀÄ ¥ÀqÉzÀÄ CªÀj§âjUÀÆ ºÉÆÃgÀUÀqÉ PÀ¼ÀÄ»¹ ªÀÄ£É JzÀÄj£À CAPÀıÀ vÀAzÉ ±ÀAPÀgÀ eÁzsÀªÀ EvÀ£ÀÄ F ¸À¥Àà¼À PÉý £ÀªÀÄä°èUÉ §AzÀÄ ¨sÀgÀvÀ EvÀ¤UÉ ZÉ£ÁßV PÀ¥Á¼ÀPÉÌ ºÉÆqÉzÀÄ ¨ÉÊzÀÄ PÀ¼ÀÄ»¹zÀ£ÀÄ. PÁgÀt EAzÀÄ £ÀªÀÄä vÁ¬Ä vÀAzÉ ªÀÄvÀÄÛ £ÀªÀÄä »jAiÀÄtß J®ègÀÄ ªÁ¥À¸À ªÀÄ£ÉUÉ §A¢zÀÄÝ CªÀjUÉ F «µÀAiÀÄ ºÉÃɽ PÉý oÁuÉUÉ §gÀ®Ä JgÀqÀÄ ¢ªÀ¸À vÀqÀªÁVgÀÄvÀÛzÉ. PÁgÀt gÁwæ ªÀÄ£ÉUÉ §AzÀÄ £À£ÀUÉ ¤zÁæ¨sÀAUÀ ªÀiÁr £À£Àß ªÀiÁ£À¨sÀAUÀPÉÌ AiÀÄvÀß ªÀiÁrzÀ ¨sÀgÀvÀ ªÀÄvÀÄÛ eÉÊ¥Á® E§âgÀ ªÉÄÃ¯É ¸ÀÆPÀÛ PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ dgÀÄV¸À¨ÉÃPÁV «£ÀAw CAvÀ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ºÉýPÉ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.


qÁ. ¸ÀÄgÉñÀ PÉ. ªÀĺÀªÀÄäzÀ L.¦.J¸ï. ¥ÉÆ°Ã¸ï ªÀĺÁ¤ÃjPÀëPÀgÀÄ F±Á£Àå ªÀ®AiÀÄ UÀÄ®§UÁð gÀªÀgÀÄ EAzÀÄ PÉÆ¥Àà¼À f¯ÉèUÉ ¨sÉÃn ¤Ãr f¯ÉèAiÀÄ J¯Áè ¥Éưøï C¢üÃPÁjAiÀĪÀgÀ eÉÆvÉ f¯ÉèAiÀÄ PÁ£ÀÄ£ÀÆ ¸ÀĪÀåªÀ¸ÉÜ ªÀÄvÀÄÛ ¯ÉÆÃPÀ¸À¨sÉ ZÀÄ£ÁªÀuÉAiÀÄ §UÉÎ ¸À«¸ÁÛgÀªÁV ZÀað¹ ¸À®ºÉ ¸ÀÆZÀ£ÉUÀ¼À£ÀÄß ¤ÃrzÀgÀÄ.  qÁ. gÉÆût PÉ. ¸ÉÃ¥Àl f¯Áè ¥Éưøï C¢üÃPÀëPÀgÀÄ PÉÆ¥Àà¼À gÀªÀgÀÄ F ¸ÀªÀÄAiÀÄzÀ°è f¯ÉèAiÀÄ PÁ£ÀÆ£ÀÄ ¸ÀĪÀåªÀ¸ÉÜ ªÀÄvÀÄÛ ªÀÄÄA§gÀÄ ¯ÉÆÃPÀ¸À¨sÉ ZÀÄ£ÁªÀuÉAiÀÄ J¯Áè ªÀiÁ»wAiÀÄ£ÀÄß ªÀiÁ£Àå ¥ÉÆ°Ã¸ï ªÀĺÁ¤ÃjPÀëPÀgÀÄ UÀÄ®§UÁð gÀªÀjUÉ ¤ÃrzÀgÀÄ.
PÀ£ÀPÀVj ¥Éưøï oÁuÉ. UÀÄ£Éß £ÀA. 49/2014 PÀ®A. 78 (3) PÉ.¦.PÁAiÉÄÝ
¢£ÁAPÀ 14-03-2014 gÀAzÀÄ ¸ÀAeÉ 6-00 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ PÀ£ÀPÀVj UÁæªÀÄzÀ §¸ï ¤¯ÁÝtzÀ ¥ÀPÀÌzÀ°è ¸ÁªÀðd¤PÀ ¸ÀܼÀzÀ°è PÁ®A £ÀA.7 gÀ°è £ÀªÀÄÆ¢¹zÀ DgÉÆævÀgÀÄ  PÀĽvÀÄPÉÆAqÀÄ ¸ÁªÀðd¤PÀgÀ£ÀÄß §gÀ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ CªÀjUÉ 1 gÀÆ¥Á¬ÄUÉ 80 gÀÆ¥Á¬Ä §gÀÄvÉÛà §¤ß CAvÁ PÀÆUÀÄvÁÛ CªÀgÀ£ÀÄß §gÀ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ CªÀjAzÀ ºÀt ¥ÀqÉzÀÄ CªÀjUÉ £À¹Ã§zÀ N.¹. £ÀA§gÀUÀ¼À£ÀÄß ¸ÁªÀðd¤PÀjUÉ §gÉzÀÄ PÉÆqÀÄwÛgÀĪÀzÀ£ÀÄß SÁwæ ¥ÀqɹPÉÆAqÀÄ ¥ÀAZÀgÀ ªÀÄvÀÄÛ ¹§âA¢ ¸ÀªÉÄÃvÀ ºÉÆÃV zÁ½ ªÀiÁr »rAiÀįÁV, DgÉÆævÀgÀÄ ¹QÌzÀÄÝ, ¥ÀævÉåÃPÀªÁV CªÀgÀÀ CAUÀdrÛ ªÀiÁqÀ¯ÁV, ¸ÀzÀj DgÉÆævÀjAzÀ MlÄÖ £ÀUÀzÀÄ ºÀt gÀÆ.1236/- ºÁUÀÆ ªÀÄlPÁ ¸ÁªÀiÁVæUÀ¼À£ÀÄß ¥ÀAZÀgÀ ¸ÀªÀÄPÀëªÀÄ d¥ÀÛ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ F §UÉÎ «ªÀgÀªÁzÀ zÁ½ ¥ÀAZÀ£ÁªÉÄAiÀÄ£ÀÄß ¸ÀAeÉ 6-30  UÀAmɬÄAzÀ gÁwæ 7-15 UÀAmÉAiÀĪÀgÉUÉ ¸ÀܼÀzÀ°è ¥ÀÆgÉʹzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ CAvÁ PÉÆlÖ ªÀgÀ¢ ªÀÄvÀÄÛ ¥ÀAZÀ£ÁªÉÄ DzsÁgÀ ªÉÄðAzÀ oÁuÁ UÀÄ£Éß £ÀA.49/2014 PÀ®A 78(3) PÉ.¦. DåPÀÖ jÃvÁå ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

Gulbarga District Reported Crimes

ಅಪಘಾತ ಪ್ರಕರಣಗಳು :
ಅಫಜಲಪೂರ ಠಾಣೆ :  ಶ್ರೀ ಲಚ್ಚಪ್ಪ ತಂದೆ ಸಿದ್ರಾಮ ಜಮಾದಾರ ಸಾ|| ಅಫಜಲಪೂರ ರವರು ತಮ್ಮ ಶರಣಪ್ಪ ಇಬ್ಬರು ದಿನಾಂಕ 14-03-2014 ರಂದು ಸಾಯಂಕಾಲ 5:00 ಗಂಟೆಗೆ ತಮ್ಮ ಹಿರೊ ಹೊಂಡಾ ಸ್ಪೇಂಡರ ಮೋಟಾರ ಸೈಕಲ ನಂ ಕೆಎ-32 ವ್ಹಿ-9659  ನೇದ್ದರ ಮೇಲೆ ದುಧನಿಗೆ ಹೊಗಿರುತ್ತೆವೆ.     ನಾನು ಮತ್ತು ನನ್ನ ತಮ್ಮ ಶರಣಪ್ಪ ಇಬ್ಬರು ದುಧನಿಯಿಂದ ದ್ರಾಕ್ಷಿಗೆ ಹೊಡೆಯವುವ ಎಣ್ಣೆ ತಗೆದುಕೊಂಡು ದುಧನಿಯಿಂದ 8:00 ಪಿ ಎಮ್ ಕ್ಕೆ ಮರಳಿ ಅಫಜಲಪೂರಕ್ಕೆ ಹೊರಟಿರುತ್ತೆವೆಮೋಟಾರ ಸೈಕಲ ನನ್ನ ತಮ್ಮ ಶರಣಪ್ಪ ಈತನು ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದನು,  ಅಂದಾಜು ರಾತ್ರಿ 8:30 ಗಂಟೆ ಸಮಯಕ್ಕೆ ಅಫಜಲಪೂರದ  ದುಧನಿ ರೋಡಿಗೆ ಇರುವ ನಾಕೇದಾರ ಪೆಟ್ರೊಲ ಪಂಪ  ಹತ್ತಿರ ಬಂದಾಗ ಎದರುಗಡೆಯಿಂದ ಒಬ್ಬ ಮೋಟಾರ ಸೈಕಲ ಸಾವರನು ತನ್ನ ಮೋ/ಸೈ ಬೇಳಕನ್ನು ಕಣ್ಣೀಗೆ ಕುಕ್ಕುವಂತೆ ಹಾಕಿಕೊಂಡು ಅತಿವೇಗವಾಗಿ  ಮತ್ತು ನಿಸ್ಕಾಳಜಿಯಿಂದ ನಡೆಸಿಕೊಂಡು ಬರುತ್ತಿದ್ದದನ್ನು ನೋಡಿ ನಾನು ನನ್ನ ತಮ್ಮನಿಗೆ ಸೈಡಿಗೆ ತಗೆದುಕೊಳ್ಳಲು ತಿಳಿಸಿದೆನುಆದರು ಎದುರಿನಿಂದ ಮೋ/ಸೈ ಚಾಲಕ ತನ್ನ ಮೋಟಾರ ಸೈಕಲನ್ನು ಅತಿವೇಗವಾಗಿ ನಡೆಸಿಕೊಂಡು ಬಂದು ನಮ್ಮ ಮೋಟಾರ ಸೈಕಲಕ್ಕೆ ಡಿಕ್ಕಿ ಪಡಿಸಿದನುಡಿಕ್ಕಿಯಿಂದ ನಾವು ಕೇಳಗೆ ಬಿದ್ದೆವುನಂತರ ನನ್ನ ತಮ್ಮನಿಗೆ ನೊಡಲಾಗಿ ನನ್ನ ತಮ್ಮನ ತಲೆಗೆ ಮತ್ತು ಹಣೆಗೆ ರಕ್ತಗಾಯ ಹಾಗೂ ಅವನ ಎದೆಗೆ ಮತ್ತು ಮೈ ಕೈಗೆ ಗುಪ್ತಗಾಯಗಳು ಆಗಿದ್ದವುಸದರಿ ನಮಗೆ ಡಿಕ್ಕಿ ಪಡಿಸಿದ ಮೋಟಾರ ಸೈಕಲ ಸವಾರನಿಗೆ ಹೆಸರು ವಿಳಾಸ ವಿಚಾರಿಸಲು ತನ್ನ ಹೆಸರು ಬಾಬು ತಂದೆ ಬಿಲ್ಲು ಚವ್ಹಾಣ ಸಾ|| ಬಳೂರ್ಗಿ ತಾಂಡಾ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದನುಅಪಘಾತದಿಂದ  ನನಗೂ ಸಹ ಯಾವುದೆ ಗಾಯಗಳು ಆಗಿರುವುದಿಲ್ಲನಂತರ ನನ್ನ ತಮ್ಮನಾದ ಶರಣಪ್ಪ ಈತನನ್ನು ಗುಲಬರ್ಗಾದ ಸಿದ್ದಗಂಗಾ ಸಂಜೀವಿನಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಖಾಸಗಿ ಜೀಪಿನಲ್ಲಿ ಕಳಿಸಿಕೊಟ್ಟಿರುತ್ತೆನೆ ಅಂತಾ ಸಲ್ಲಿಸಿದ ದೂರು ಸಾರಾಂಶದ ಮೇಲಿಂದ ಅಫಜಲಪೂರ ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಾಗಿದೆ. 
ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಸಂಚಾರಿ ಠಾಣೆ :  ಶ್ರೀ ಸತೀಶಕುಮಾರ ತಂದೆ ಸದಾಶಿವ ಇವರು ದಿನಾಂಕ 13-02-2014 ರಂದು ಸಾಯಂಕಾಲ 5-00 ಗಂಟೆಗೆ ಫಿರ್ಯಾದಿಯ ತನ್ನ ಮಾರುತಿ ಇಕೊ ವ್ಯಾನ ನಂಬರ ಕೆಎ-32 ಎನ್-3518 ನೇದ್ದನ್ನು ಆರ್.ಪಿ ಸರ್ಕಲದಿಂದ ಚಲಾಯಿಸಿಕೊಂಡು ಬಂದು ಕೇಂದ್ರ ಬಸ ನಿಲ್ದಾಣದ ಸಮೀಪ ರೋಡ ಮೇಲೆ ಶಾಂತಿ ನಗರ ಒಳಗೆ ಹೋಗುವ ರೋಡ ಕಡೆಗೆ ತಿರುಗಿಸುತ್ತಿದ್ದಾಗ ಎಮ್.ಎಸ್.ಕೆ ಮೀಲ ರೋಡ ಕಡೆಯಿಂದ ಲಾಲು ತನ್ನ ಕಾಂಕ್ರೇಟ ಮಿಕ್ಸರ ಟ್ಯಾಂಕರ ನಂ ಎಪಿ-05 ಟಿಟಿ-6421 ನೇದ್ದನ್ನು ಅತೀವೇಗ ಮತ್ತು ಅಲಕ್ಷತನದಿಂದ ಚಲಾಯಿಸಿಕೊಂಡು ಬಂದು ಫಿರ್ಯಾದಿ ವಾನಿಗೆ ಡಿಕ್ಕಿ ಪಡಿಸಿ ವ್ಯಾನ ಜಕಂಗೊಳಿಸಿರುತ್ತಾನೆ ಅಂತಾ ಸಲ್ಲಿಸಿದ ದೂರು ಸಾರಾಂಶದ ಮೇಲಿಂದ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಸಂಚಾರಿ ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಾಗಿದೆ.
ಮಟಕಾ ಜೂಜಾಟದಲ್ಲಿ ನಿರತ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಬಂಧನ :
ರಾಘವೇಂದ್ರ ನಗರ ಠಾಣೆ : ದಿನಾಂಕ 14-03-2014 ರಂದು ಮಧ್ಹಾನ 3.00 ಗಂಟೆಗೆ ರಾಘವೇಂದ್ರ ನಗರ ಪೊಲೀಸ ಠಾಣೆ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಬರುವ ಎಂ.ಎಸ್‌.ಕೆ ಮೀಲ್‌ ಬಡಾವಣೆಯ ಮದೀನಾ ಕಾಲೋನಿಯ ಗ್ರೀನ್‌ ಸರ್ಕಲ್‌ ಹತ್ತಿರ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ರಸ್ತೆಯ ಮೇಲೆ ನಿಂತು ಶಫೀಖಾನ ಇತನು ಸಾರ್ವಜನಿಕರಿಂದ ಹಣ ಪಡೆದು ಮಟಕಾ ಜೂಜಾಟ ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದು ಆತನಿಗೆ ಪಂಚರ ಸಮಕ್ಷಮದಲ್ಲಿ ಹಾಗೂ ಸಿಬ್ಬಂದಿಯವರೊಂದಿಗೆ ದಾಳಿಮಾಡಿ  ಆತನನ್ನು ಹಿಡಿದು ಮಟಕಾ ಜೂಜಾಟಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ನಗದು ಹಣ 1250/-ರೂ , 1 ಬಾಲಪೇನ ಹಾಗೂ,  2 ಮಟಕಾ ನಂಬರ ಬರೆದ ಚೀಟಿಗಳು ಪಂಚರ ಸಮಕ್ಷಮದಲ್ಲಿ ಜಪ್ತಿಮಾಡಿಕೊಂಡು ಠಾಣೆಗೆ ಬಂದು  ಸದರಿಯವನ ವಿರುದ್ಧ ರಾಘವೇಂದ್ರ ನಗರ ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಾಗಿದೆ.
ವರದಕ್ಷಣೆ ಕಿರುಕಳ ಪ್ರಕರಣ :
ಮಹಿಳಾ ಠಾಣೆ : ಶ್ರೀಮತಿ ಆಸೀಫಾ ಸುಲ್ತಾನ ಗಂಡ ಅಬ್ದುಲ ಹಮೀದ ಸಾ;ಮನೆ ನಂ 7-1202/34 ಬಿಲಾಲಬಾದ ಕಾಲನಿ ಕೆ.ಬಿ.ಎನ್ ಕಾಲೇಜ ಹತ್ತಿರ ಇವರನ್ನು ಗುರು ಹಿರಿಯರು ಸೇರಿ ದಿನಾಂಕ 23.11.2008 ರಂದು ಯಾದುಲ್ಲಾ ಕಾಲನಿಯ ನಿವಾಸಿಯಾದ ಅಬ್ದುಲ ಹಮೀದ ಎಂಬುವವನ ಜೊತೆ ದರ್ಮದ ಸಂಪ್ರದಾಯದ ಪ್ರಕಾರ ಮದುವೆ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದು ಮದುವೆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ 5 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ವರದಕ್ಷಿಣೆ 7 ತೊಲೆ ಬಂಗಾರ ಬೆಳ್ಳಿ ಸಾಮಾನು,ಮೋಟಾರ ಸೈಕಲ ಮತ್ತು ಗೃಹಬಳಕೆಯ ಸಾಮಾನುಗಳು ಕೊಟ್ಟು ಮದುವೆ ಮಾಡಿದ್ದು ಮದುವೆ ಆದ ಮೇಲೆ ಗಂಡನ ಮನೆಗೆ ನಡೆಯಲು ಹೋಗಿದ್ದು ಅವರಿಗೆ 4 ವರೆ ವರ್ಷದ ಗಂಡು ಮಗನಿದ್ದು ಇತ್ತಿಚೆಗೆ ಗಂಡನ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಗಂಡನ ಸಹೋದರಿಯರ ಮದುವೆ ಸಲುವಾಗಿ 5 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ತರುವಂತೆ ಬೇಡಿಕೆ ಇಟ್ಟು ದಿನಾಲು ಬೈಯುವುದು ಹೊಡೆಬಡೆ ಮಾಡುವುದು ಮಾಡುತ್ತಾ ಬಂದು ಪಿರ್ಯಾದಿದಾರಳು ಅವಳ ಮಾತಿಗೆ ಬೆಲೆ ಕೊಡದೇ ಇದ್ದಾಗ ದಿನಾಂಕ 17.09.2013 ರಂದು ಬೆಳಗ್ಗೆ 9.30 ಗಂಟೆಯ ಸುಮಾರಿಗೆ ಖಾಸಗಿ ವೈದ್ಯರ ಹತ್ತಿರ ಕರೆದು ಕೊಂಡು  ಹೋಗಿ ಹೆದರಿಸಿ ಒತ್ತಾಯ ಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಗರ್ಭಪಾತ ಮಾಡಿಸಿದ್ದು ಇದಾದ 3.4 ದಿವಸ ನಂತರ ಗಂಡ ಹಾಗೂ ಅತ್ತೆ ಮಾವ ಮತ್ತು ನಾದಿನಿಯರು ಸೇರಿ ಸರಿ ಉದ್ದೇಶಪುರ್ವಕವಾಗಿ ಜಗಳಕ್ಕೆ ಬಿದ್ದು ಹೊಡೆಬಡೆ ಮಾಡಿ ಕುತ್ತಿಗೆಗೆ ಒಡನಿ ಸುತ್ತಿ ಜಗ್ಗಾಡಿ ಕೊಲೆ ಮಾಡಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿರುತ್ತಾರೆ  ಅಂತಾ ಸಲ್ಲಿಸಿದ ದೂರು ಸಾರಾಂಶದ ಮೇಲಿಂದ ಮಹಿಳಾ ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಾಗಿದೆ.