Police Bhavan Kalaburagi

Police Bhavan Kalaburagi

Saturday, April 5, 2014

Raichur District Reported Crimes


                                 
¥ÀwæPÁ ¥ÀæPÀluÉ
ªÀgÀ¢AiÀiÁzÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À ªÀiÁ»w:-

zÉÆA©ü ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À ªÀiÁ»w:=

            ¢£ÁAPÀ- 04-04-2014 gÀAzÀÄ ªÀÄzsÁåºÀß 3-40 UÀAmÉUÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ CAdļÀ ¹ªÀiÁAvÀgÀzÀ°è£À ºÀ£ÀĪÀÄAiÀÄå vÀAzÉ: w¥ÀàAiÀÄå EªÀgÀ ºÉÆ®zÀ ºÀwÛgÀzÀ PÁ®ÄªÉ ªÉÄð£À gÀ¸ÉÛAiÀÄ°è ¦üAiÀiÁ𢠲æà ªÀiÁgÀÄw vÀAzÉ ¸Àtß ºÀ£ÀĪÀÄAiÀÄå ªÀÄPÁ² 25ªÀµÀð, £ÁAiÀÄPÀ, MPÀÌ®ÄvÀ£À, ¸Á: CAd¼À.  ºÁUÀÄ EvÀgÀgÀÄ mÁåPÀÖgï£À°è ¸À¥Éà ªÉÄêÀ£ÀÄß ¯ÉÆÃqï ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ªÁ¥À¸ÀÄì HgÀ PÀqÉUÉ §gÀÄwÛgÀĪÁUÀ DAd£ÉÃAiÀÄå vÀAzÉ: ¨Á®AiÀÄå, ºÁUÀÆ EvÀgÉ 11 d£ÀgÀÄ PÀÆr CPÀæªÀÄPÀÆl gÀa¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ, gÀ¸ÉÛUÉ ¨É°AiÀÄ£ÀÄß ºÀaÑ, mÁåPÀÖgï£ÀÄß vÀqÉzÀÄ ¤°è¹, CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ, PÉʬÄAzÀ PÀnÖUɬÄAzÀ ºÉÆqÉzÀÄ, ¦üAiÀiÁ𢠺ÁUÀÄ EvÀjjUÉ UÁAiÀÄUÉƽ¹, PÉÆqÀ°¬ÄAzÀ ºÉÆqÉzÀgÉ gÀPÀÛUÁAiÀĪÁUÀÄvÀÛzÉ CAvÁ UÉÆwÛzÀÝgÀÆ ¸ÀºÀ PÉÆqÀ°¬ÄAzÀ ºÉÆqÉzÀÄ gÀPÀÛUÁAiÉƽ¹zÀÄÝ C®èzÉ DgÉÆævÀgÉ®ègÀÆ E£ÉÆßAzÀÄ ¸Áj F PÁ®ÄªÉ ªÉÄÃ¯É mÁåPÀÖgï£ÀÄß vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ §AzÀgÉ ¤ªÀÄä£ÀÄß ©qÀĪÀÅ¢¯Áè CAvÁ fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉAiÀÄ£ÀÄß ºÁQzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.   CAvÁ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ  zÉêÀzÀÄUÀð  ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA.61/2014. PÀ®A 143,147,148,341,323,324,308,504,506, ¸À»vÀ 149 L¦¹. CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.  

              ¢£ÁAPÀ:03-04-2014 gÀAzÀÄ 17-30 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ºÀnÖ PÁåA¦£À PÁ¯ÉÃeï ºÀwÛgÀ ¦AiÀiÁ𢠲æà gÀªÉÄñï vÀAzÉ ªÀĺÁAvÀ¥Àà , 26ÀªÀµÀð, eÁ: ¨ÉÆë, G:ªÁå¥Ágï , ¸Á:UÀÄgÀÄUÀÄAmÁ ºÁ:ªÀ: gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ FvÀ£ÀÄ vÀ£Àß  ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ï ªÉÄÃ¯É ºÉÆÃUÀÄwÛgÀĪÁUÀ DgÉÆævÀgÁzÀ ²ªÀÅ vÀAzÉ vÀ§¯ÁeÉ ¤AUÀ¥Àà , UÀÄgÀÄ vÀAzÉ vÀ§¯ÁeÉ ¤AUÀ¥Àà  EªÀgÀÄUÀ¼ÀÄ  ¦AiÀiÁð¢AiÀÄ UÁrAiÀÄ£ÀÄß ¤°è¸À®Ä ºÉý, UÁr ¤°è¹zÁUÀ «£Á: PÁgÀt K£À¯Éà ¸ÀÆ¼É ªÀÄUÀ£Éà ¨Á¼À eÉÆÃgÁV UÁr ªÉÄÃ¯É wgÀÄUÁrwÛ CAvÁ PÉʬÄAzÀ ºÉÆqÉzÁUÀ ¦AiÀiÁð¢AiÀÄÄ UÁr¬ÄAzÀ UÁr¬ÄAzÀ PɼÀUÉ ©zÁÝUÀ DgÉÆæ £ÀA: 3 r.PÉ.²ªÀÅ FvÀ£ÀÄ ªÀÄĶ֬ÄAzÀ eÉÆÃgÁV ªÀÄÄRPÉÌ UÀÄ¢Ý gÀPÀÛUÁAiÀÄUÉƽ¹ H½zÀªÀgÀÄ PÉÊUÀ½AzÀ ºÉÆqÉzÀÄ PÁ®ÄUÀ½AzÀ M¢ÝgÀÄvÁÛgÉ CAvÁ PÉÆlÖ zÀÆj£À  ªÉÄðAzÀ ºÀnÖ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 63/14 PÀ®A: 143,147,341,504,323 ¸À»vÀ 149 L¦¹ PÁAiÉÄÝ CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆArzÀÄÝ EzÉ.

             ದಿನಾಂಕ  04.04.2014 ರಂದು ಮದ್ಯಾನ್ಹ 2.00 ಗಂಟೆಯ ಸುಮಾರಿಗೆ ಆರೋಪಿ ಕೃಷ್ಠಪ್ಪ ಈತನು ತನ್ನ ಮನೆಗೆ ಮೆಟ್ಟಿಲುಗಳನ್ನು ಕಟ್ಟುತ್ತಿದ್ದಾಗ  ಫಿರ್ಯಾದಿ £ÁUÉÃAzÀæ vÀAzÉ ªÀĺÁzÉêÀ¥Àà ªÀAiÀiÁ: 33 ªÀµÀð eÁ: PÀÄA¨ÁgÀ G: MPÀÌ®ÄvÀ£À ¸Á: AiÀiÁ¥À®¢¤ß.FvÀ£ÀÄ PÀȵÀÚ¥Àà vÀAzÉ zÉÆqÀØ ¸ÀAfêÀ¥Àà ªÀAiÀiÁ:65 ªÀµÀðFvÀ¤UÉ  ನಿಮ್ಮ ಮನೆಯ ಜಾಗ 1 1/2 ಫಿಟ್ ಉಳಿದಿದೆ ಅಷ್ಟರಲ್ಲಿ ಮೆಟ್ಟಿಲುಗಳನ್ನು ಕಟ್ಟಿಕೊಳ್ಳಿರಿ ಅಂತಾ ತಿಳಿಸಿದ್ದಕ್ಕೆ ಆರೋಪಿ ಕೃಷ್ಠಪ್ಪನು ಈ ಕುಂಬಾರ ಸೂಳೆ ಮಕ್ಕಳದು ಬಹಳ ಆಗಿದೆ ಅಂತಾ  ಅವಾಚ್ಚ ಶಬ್ದಗಳಿಂದ ಬೈದು ಆತನ ಮಕ್ಕಳು ಫಿರ್ಯಾದಿ ಮತ್ತು ಆತನ ಚಿಕ್ಕಪ್ಪನ ಮಗ ಈರೇಶನಿಗೆ ಕೈಯಿಂದ ಮತ್ತು ಕಬ್ಬಿಣದ ರಾಡಿನಿಂದ ಹೊಡೆದು ದು:ಖ ಪಾತಗೊಳಿಸಿದ್ದಲ್ಲದೆ ಜೀವದ ಭಯ ಹಾಕಿದ್ದು ಇರುತ್ತದೆ.CAvÁ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ AiÀiÁ¥À®¢¤ß mÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 51/2014 PÀ®A 143,147,148,323,324,504,506 ¸À»vÀ 149 L.¦.¹.CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀtzÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.
            ಪಿರ್ಯಾದಿ ಶ್ರೀಮತಿ ಗೌರಮ್ಮ ಗಂಡ ವೀರಭದ್ರಪ್ಪ ಚಟ್ಲರ್ 35 ವರ್ಷ,ಜಾ;-ಲಿಂಗಾಯತ, ಹೊಲಮನಿ ಕೆಲಸ,ಸಾ:-ಉದ್ಬಾಳ, ಯು ತಾ;-ಸಿಂದನೂರು. ಮತ್ತು ಆರೋಪಿತgÁzÀ 1).ಶರಣಪ್ಪ ತಂದೆ ಗುಂಡಪ್ಪ ಚಟ್ಲರ(ಮೈದುನ)  ºÁUÀÆ EvÀgÉ 6 d£ÀgÀÄ ಸಂಬಂಧಿಕರಿದ್ದು ಮತ್ತು ಪಿರ್ಯಾದಿದಾರಳ ಗಂಡನ ಅಣ್ಣತಮ್ಮಂದಿರರು 5-ಜನರಿದ್ದು. ಇಬ್ಬರು ಅಕ್ಕತಂಗಿಯರು ಇರುತ್ತಾರೆ. ಎಲ್ಲರೂ ಮದುವೆಯಾಗಿ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ವಾಸವಾಗಿದ್ದು, ಇಬ್ಬರಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಪಿತ್ರಾರ್ಜಿತಾ ಆಸ್ತಿಯ ಭಾಗದ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಜಗಳವಿದ್ದು ಬಗ್ಗೆ ಮಾನ್ಯ ನ್ಯಾಯಾಲಯದಲ್ಲಿ ಸಿವಿಲ್ ಕೇಸ ನಡೆದಿದ್ದು ಇರುತ್ತದೆ.ದಿ:-02/04/2014 ರಂದು 13-00 ಗಂಟೆಗೆ ಪಿರ್ಯಾದಿದಾರಳು ತಮ್ಮ ಮನೆಯ°èzÁÝUÀ ಮೇಲ್ಕಂಡ 7-ಜನ ಆರೋಪಿತರು ಬಂದವರೇ ಪಿರ್ಯಾದಿದಾರಳಿಗೆ‘’ಲೇ ಸೂಳೆ ನಿನ್ನ ಗಂಡ ಜಮೀನಿನ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಕೋರ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಕೇಸ ಹಾಕಿದ್ದಾನೆ. ಆ ಕೇಸನ್ನು ವಾಪಾಸ್ ತೆಗೆದುಕೊ ಅಂತಾ ಹೇಳಬೇಕು ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ನಿಮಗೆ ಒಂದು ಗತಿ ಕಾಣಿಸುತ್ತೇವೆ ಅಂತಾ ಜಗಳಕ್ಕೆ ಬಿದ್ದು ಶರಣಪ್ಪ, ಬಸವರಾಜ ಇಬ್ಬರು ಮುಂದೆ ಹೋಗದಂತೆ ತಡೆದು ನಿಲ್ಲಿಸಿದ್ದು, ಆಗ ಕರಿಯಮ್ಮ ಮತ್ತು ರತ್ಮಮ್ಮ ಇವರಿಬ್ಬರು ಬಲಗಾಲನ್ನು ಹಿಡಿದು ಎಳೆದಾಡಿ ಅಲ್ಲಿಯೇ ಇದ್ದ ಕಟ್ಟಿಗೆಯಿಂದ ಬಲಗಾಲಿನ ಹಿಮ್ಮಡಿಯ ಹತ್ತಿರ ಹೊಡೆದಿದ್ದರಿಂದ ಭಾವು ಬಂದಿದ್ದು, ಅಲ್ಲದೆ ಹಂಪಮ್ಮ,ಅಂಬಮ್ಮ ಇವರಿಬ್ಬರು ನನಗೆ ಕುತ್ತಿಗೆ ಹಿಡಿದು ಬೆನ್ನಿಗೆ ಕೈಯಿಂದ ಹೊಡೆದಿದ್ದು. ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಈಕೆಯು ಲೇ ಸೂಳೆ ನೀವು ಕೇಸ ವಾಪಾಸ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು ನಮ್ಮ ಅಕ್ಕ ಹಂಪಮ್ಮ ಈಕೆಯೊಂದಿಗೆ ನೀವೆನಾದರೂ ತಂಟೆ ತಕರಾರು ಮಾಡಿದ್ದರೆ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಜೀವಂತ ಉಳಿಸುವದಿಲ್ಲಾ ಅಂತಾ ಜೀವದ ಬೆದರಿಕೆ ಹಾಕಿ ಹೊಡೆಬಡೆ ಮಾಡಿದ್ದು ಅಲ್ಲದೆ ಪಿರ್ಯಾದಿ ಮೈದುನರಾದ ಶರಣಪ್ಪ ಮತ್ತು ಬಸವರಾಜ ಇಬ್ಬರು ಪಿರ್ಯಾದಿಗೆ ಮತ್ತ ಪಿರ್ಯಾದಿ ಗಂಡನಿಗೆ ನೀವಿಬ್ಬರು ಸಿಕ್ಕಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಬಿಡುವುದಿಲ್ಲಾ ಅಂತಾ ಬಾಯಿಗೆ ಬಂದಂತೆ ಅವಾಚ್ಯವಾಗಿ  ಬೈದು ಹೊಡೆಬಡೆ ಮಾಡಿದ್ದು CzÉ. CAvÁ PÉÆlÖ zÀÆj£À  ಮೇಲಿಂದ §¼ÀUÁ£ÀÆgÀÄ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA:  85/2014.ಕಲಂ,143,147,323,324,504,341,506 ಸಹಿತ 149 ಐಪಿಸಿ CrAiÀÄ°è  ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಿಕೊಂqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

J¸ï.¹/J¸ï.n. PÁAiÉÄÝ CrAiÀÄ°è£À ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:_
               ದಿನಾಂಕ 04.04.2014 ರಂದು ಮದ್ಯಾಹ್ನ 2.00 ಗಂಟೆಯ ಸಮಯಕ್ಕೆ ಫಿರ್ಯಾದಿ ²æà PÀȵÀÖ¥Àà vÀAzÉ zÉÆqÀØ ¸ÀAfêÀ¥Àà ªÀAiÀiÁ: 65 ªÀµÀð eÁ: ªÀiÁ® zÁ¸ÀgÀÄ G: MPÀÌ®ÄvÀ£À ¸Á: AiÀiÁ¥À®¢¤ß FvÀ£ÀÄ  ತನ್ನ ಹೊಸ ಮನೆಯ ಹತ್ತಿರ ಸ್ಟೇರ್ ಕೇಸ್ ಕಟ್ಟಿಸುತ್ತಿದ್ದಾಗ £ÁUÉÃAzÀæ vÀAzÉ ªÀĺÁzÉêÀ¥Àà ªÀAiÀiÁ: 32 ªÀµÀð eÁ: PÀÄA¨ÁgÀ G: DmÉÆà qÉæöʪÀgï ¸Á: AiÀiÁ¥À®¢¤ß  ºÁUÀÆ EvÀgÉ 6 d£ÀgÀÄ ¸ÉÃj ಅಕ್ರಮಕೂಟ ರಚಿಸಿಕೊಂಡು ಅಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದು ಫಿರ್ಯಾದಿಗೆ ಎಲೇ ದಾಸರ ಸೂಳೇ ಮಗನೇ ನೀನು ನಮ್ಮ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಸ್ಟೇರ್ ಕೇಸ್ ಕಟ್ಟಿಸುತ್ತೀದ್ದಿ ಅಂತಾ ಅವಾಚ್ಯ ಶಬ್ದಗಳಿಂದ ಬೈದು ಫಿರ್ಯಾದಿಗೆ ಮತ್ತು ಆತನ ಮಕ್ಕಳು ಮತ್ತು ಮೊಮ್ಮಳಿಗೆ ರಾಡು, ಕಟ್ಟಿಗೆ ಇಟ್ಟಂಗಿ ಮತ್ತು ಕೈಯಿಂದ ಹೊಡೆದು ಕಾಲಿನಿಂದ ಒದ್ದು ಸ್ಟೇರ್ ಕೇಸ್ ಕಡವಿ ದುಖಾ:ಪಾತಗೊಳಿಸಿದ್ದಲ್ಲದೇ ಜೀವದ ಭಯ ಹಾಕಿದ್ದು ಇರುತ್ತದೆ.CAvÁ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ AiÀiÁ¥À®¢¤ß mÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 50/2014 PÀ®A: 143, 147, 148, 323, 324, 504, 506, 427 ¸À»vÀ 149 L¦¹ & 3 (I)(X) J¸ï.¹/J¸ï.n ¦.J DåPïÖ 1989 CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.
       
    gÀ¸ÉÛ C¥ÀWÁvÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À ªÀiÁ»w:-
               ದಿ;-03/04/2014 ರಂದು ಸಂಜೆ 6-00 ಗಂಟೆಗೆ ಪಿರ್ಯಾದಿ  ಶ್ರೀ ಎಂ ವೀರೇಶ ತಂದೆ ಚಾಗಪ್ಪ ಮುಷ್ಟೂರು, ವಯಾ 35 ವರ್ಷ,   ಜಾ;-ಕುರುಬರು,ಉ:-ಒಕ್ಕಲುತನ,ಸಾ:-ಜವಳಗೇರ. ತಾ;-ಸಿಂಧನೂರು FvÀ£À  ಅಣ್ಣನ ಮಗಳಾದ ಗಾಯಾಳು ಪಲ್ಲವಿ ಈಕೆಯು ಜವಳಗೇರ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿಯ ರಾಜರಾಂ ನಾಡಗೌಡ ಖಾಸಗಿ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಮಕ್ಕಳ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನೋಡಲು ಸಿಂಧನೂರು-ರಾಯಚೂರು ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಯ ಜವಳಗೇರ ಗ್ರಾಮದ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಬಂಕ್ ಹತ್ತಿರ ರಸ್ತೆ ದಾಟುತ್ತಿರುವಾಗ 03/04/2014 ರಂದು 18-00 ಗಂಟೆಗೆ, ಸಿಂಧನೂರು-ರಾಯಚೂರು ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಯ ಜವಳಗೇರ ಗ್ರಾಮದ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಬಂಕ್ ಹತ್ತಿರ  ಕೆ.ಎಸ್.ಆರ್.ಟಿ.ಸಿ.ಬಸ್ ನಂ.ಕೆ.ಎ.36.ಎಫ್.997 ರ ಚಾಲಕ .ಹೆಸರು ವಿಳಾಸ ಗೊತ್ತಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲಾ. FvÀ£ÀÄ  ಸಿಂಧನೂರು ಕಡೆಯಿಂದ ರಾಯಚೂರು ಕಡೆಗೆ ತಾನು ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದ ಮೇಲ್ಕಂಡ ಬಸ್ಸನ್ನು ಅತೀ ವೇಗವಾಗಿ ಮತ್ತು ಅಲಕ್ಷತನದಿಂದ ನಡೆಸಿಕೊಂಡು ಗಾಯಾಳು ಕುಮಾರಿ ಪಲ್ಲವಿ ತಂದೆ ಯಂಕಪ್ಪ 7 ವರ್ಷ, ಜಾ:-ಕುರುಬರು,ಸಾ;-ಜವಳಗೇರ ಈಕೆಗೆ ಟಕ್ಕರಕೊಟ್ಟಿದ್ದರಿಂದ ಸದರಿ ಪಲ್ಲವಿ ಈಕೆಗೆ ತಲೆಯ ಹಿಂದೆ ಭಾರೀ ರಕ್ತಗಾಯ,ಬಲಮಲಿಕೆಗೆ,ಬೆನ್ನ ಹಿಂದೆ, ಬಲಮೊಣಕೈಗೆ, ಹಣೆಗೆ ರಕ್ತಗಾಯವಾಗಿದ್ದು, ಇರುತ್ತದೆ.ಪಲ್ಲವಿ ಈಕೆಯನ್ನು ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಕುರಿತು ಬಳ್ಳಾರಿ ದಾನಮ್ಮ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಸೇರಿಕೆ ಮಾಡಿದ್ದು ಈಗ ತಡವಾಗಿ ಬಂದು ಪಿರ್ಯಾದಿ ನೀಡಿದ್ದು ಇರುತ್ತದೆ. ಕಾರಣ ಬಸ್ ಚಾಲಕನ ಮೇಲೆ ಕಾನೂನು ಕ್ರಮ ಜರುಗಿಸಬೇಕು ಅಂತಾ ಇದ್ದ ಪಿರ್ಯಾದಿ ಮೇಲಿಂದ  §¼ÀUÁ£ÀÆgÀÄ ಠಾಣಾ ಅಪರಾಧ ಸಂಖ್ಯೆ 84/2014.ಕಲಂ.279,338 ಐಪಿಸಿ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದು ಇರುತ್ತದೆ
                    ¦ügÁå¢ ªÉÄÊPÀ¯ï vÀAzÉ a£ÀߥÀà ªÀAiÀiÁ : 35ªÀµÀð eÁ :PÉÆgÀZÀgÀÄ G : UÁæªÀÄ ¥ÀAZÁAiÀÄvÀ ¸ÀzÀ¸ÀågÀÄ ¸Á : PÉ ªÀÄjAiÀĪÀÄä£À ºÀ½î vÁ : °AUÀ¸ÀÆUÀÄgÀÄ FvÀ£À C½AiÀÄ£ÁzÀ  eÉÆÃQªÀiï vÀAzÉ ¥ÀæPÁ±À¥Àà ªÀAiÀiÁ :28ªÀµÀð ¸Á : ªÀÄjAiÀĪÀÄä£À ºÀ½î FvÀ£ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ªÀÄÈvÀ£À E§âgÀÄ ¸ÉßûvÀgÀÄ  ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ï £ÀA-PÉJ -36 Er-3183 »ÃgÉÆúÉÆAqÁ ¥Áå±À£ï ¥ÉÆæà £ÉÃzÀÝgÀ ªÉÄÃ¯É ªÀÄÆgÀÄd£À PÀĽvÀÄPÉÆAqÀÄ ¢£ÁAPÀ: 04-04-2014 gÀAzÀÄ ¨É½UÉÎ ¸ÀAvÉPÀ®ÆègÀÄzÀ°è ªÀÄzÀÄªÉ ªÀÄÄV¹PÉÆAqÀÄ ªÀÄzsÁåºÀß  ªÁ¥À¸ï ªÉÄîÌAqÀ ¸ÀܼÀ ¸ÀªÀÄAiÀÄzÀ°è  ¸ÀAvÉPÀ®ÆègÀĤAzÀ °AUÀ¸ÀÄUÀÆgÀÄ ªÀiÁUÀðªÁV vÀªÀÄÆägÀÄ ºÉÆÃUÀĪÁUÀ JzÀgÀÄUÀqɬÄAzÀ °AUÀ¸ÀÆUÀÄgÀÄ PÀqɬÄAzÀ §gÀĪÀ PÉ J¸ï Dgï n¹ §¸ï £ÀA- PÉ J-34 J¥sï -1061 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ£ÀÄ vÀ£Àß §¸ï£ÀÄß CwªÉÃUÀ ªÀÄvÀÄÛ C®PÀëöåvÀ£À¢AzÀ £ÀqɹPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ eÉÆÃQªÀiï ¤UÉ lPÀÌgï PÉÆnÖzÀÝjAzÀ ¨sÁj ¸ÀégÀÆ¥ÀzÀ UÁAiÀÄUÀ¼ÁV ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖzÀÄÝ  ºÁUÀÄ ªÀÄÈvÀ£À E§âgÀ ¸ÉßûvÀjUÀÆ ¨sÁj ¸ÀégÀÆ¥ÀzÀ UÁAiÀÄUÀ¼ÁVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.CAvÁ ¤ÃrzÀ zÀÆj£À  ªÉÄðAzÀ °AUÀ¸ÀÆÎgÀÄ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 124/14 PÀ®A. 279,  338, 304(J) L.¦.¹ ºÁUÀÆ 187 L.JªÀÄ.« DåPïÖ CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

           ¢-04-04-2014 gÀAzÀÄ 23-30  eÁ®ºÀ½î- wAxÀt ©æÃeï ªÀÄÄRå gÀ¸ÉÛAiÀÄ°ègÀĪÀ eÁ®ºÀ½î UÁæªÀÄzÀ gÉÃrØ PÁåA¥ï ºÀwÛgÀ gÀ¸ÉÛAiÀÄ ªÉÄÃ¯É ¦üAiÀiÁ𢠱ÀgÀt¥Àà vÀAzÉ ±ÁAvÀ¥Àà PÀÄgÀPÀÄA¢AiÀĪÀgÀÄ 35 ªÀµÀð eÁ: °AUÁAiÀÄvï G:SÁ¸ÀV qÉæêÀgï ¸Á: PÀÄgÀPÀÄA¢ ºÁ.ªÀ. DjPÉÃgÁ vÁ:zÉêÀzÀÄUÀð  FvÀ£ÀÄ  vÁ£ÀÄ £ÀqɸÀÄwÛzÀÝ ¯ÁjAiÀÄ£ÀÄ ©eÁ¥ÀÄgÀPÉÌ £ÀqɹPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃUÀĪÁUÀ wAxÀt ©æÃeï PÀqɬÄAzÀ ¯ÁjAiÀÄ JzÀÄjUÉ §AzÀ PÁgÀÄ £ÀA PÉ.J 3 r -4257 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ£ÁzÀ ¦üÃgÀ¥Àà vÀAzÉ AiÀĪÀÄ£À¥Àà ªÀAiÀiÁ 40 ªÀµÀð eÁ:PÀ¨ÉâÃgÀ G:SÁ¸ÀV qÉæêÀgÀÄ ¸Á: AiÀÄAPÀAa vÁ: ¹AzÀV FvÀ£ÀÄ  PÀÄrzÀ CªÀiÁ°£À°è vÁ£ÀÄ £ÀqɸÀÄwÛzÀÝ PÁgÀ£ÀÄß gÀ¸ÉÛAiÀÄ JqÀ ªÀÄvÀÄÛ §® §¢AiÀÄ ¸ÀÄvÁÛ®Ä £ÀqɸÀÄvÁÛ ªÀÄvÀÄÛ Cwà ªÉÃUÀ ªÀÄvÀÄÛ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ £ÀqɸÀÄvÁÛ ¯ÁjUÉ PÀlÖgÀÄ PÉÆnÖzÀÝjAzÀ ¯Áj ªÀÄvÀÄÛ PÁj£À ªÀÄÄA¢£À ¨sÁUÀzÀ dRAUÉÆArzÀÄÝ ªÀÄvÀÄÛ PÁj qÉæêÀgÀ£À ºÀuÉUÉ gÀPÀÛUÁAiÀĪÁVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. ªÀÄÄA¢£À PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ dgÀÄV¸À®Ä «£ÀAw CAvÁ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ eÁ®ºÀ½î ¥Éưøï oÁuÉ. UÀÄ£Éß £ÀA: 34/2014 PÀ®A:279.337 L.¦.¹  CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt  zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆArzÀÄÝ CzÉ.

UÁAiÀÄzÀ ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:-
      ದಿನಾಂಕ: 04-04-2014 ರಂದು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 10-30 ಗಂಟೆಗೆ ಠಾಣಾ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಬರುವ ಹಳೆ ಆಶ್ರಯ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಫಿರ್ಯಾದಿ ನಸೀಮಾ ತಂದೆ ಮಹ್ಮದ್ ಗೌಸ್ 28ವರ್ಷ, ಮುಸ್ಲಿಂ, ಮನೆಗೆಲಸ, ಸಾ: ಮ.ನಂ: 311, ಹಳೇ ಆಶ್ರಯ ಕಾಲೋನಿ ರಾಯಚೂರು FPÉAiÀÄ  ತಾಯಿಯ ಮನೆಯ ಕಿಡಕಿಯಿಂದ ಬಟ್ಟೆ, ಕತ್ರಿ ಹಾಗು ಫೋನ್  ಸಾಮಾನುಗಳನ್ನು 1] ಭಾಗ್ಯಮ್ಮ ಗಂಡ ರವಿ, 2] ಬಾಲಕೃಷ್ಣ ತಂದೆ ಕೀರಲಿಂಗ್, 3] ದೇವಮ್ಮ ಗಂಡ ಕೀರಲಿಂಗ್,     4] ಮಹೇಶ್ವರಿ ತಂದೆ ಕೀರಲಿಂಗ್ ಸಾ: ಹಳೇ ಆಶ್ರಯ ಕಾಲೋನಿ ರಾಯಚೂರ. EªÀgÀÄUÀ¼ÀÄ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗುವ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಫಿರ್ಯಾದಿದಾರಳು ಆರೋಪಿತರಿಗೆ ` `ಯಾಕೆ ಸಾಮಾನುಗಳನ್ನು ಏಕೆ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತೀರಿ ಅಂತಾ ಕೇಳಿದ್ದಕ್ಕೆ ಆರೋಪಿರೆಲ್ಲರೂ ಸೇರಿ ಫಿರ್ಯಾದಿಯೊಂದಿಗೆ ಜಗಳ ತೆಗೆದು ಬಾಯಿಗೆ ಬಂದಂತೆ ಅವಾಚ್ಯ ಶಬ್ದಗಳಿಂದ ಬೈದು, ಆರೋಪಿ ಭಾಗ್ಯಮ್ಮಳು ಫಿರ್ಯಾದಿಯ ತಲೆಗೆ , ಬೆನ್ನಿಗೆ, ಹೊಟ್ಟೆಗೆ, ಕೈಗೆ ಕಟ್ಟಿಗೆಯಿಂದ ಹೊಡೆದು ಒಳಪೆಟ್ಟುಗೊಳಿಸಿರುತ್ತಾರೆ, ಉಳಿದ 3 ಜನರು ಕೈಗಳಿಂದ ಮತ್ತು ಕಾಲುಗಳಿಂದ ಒದ್ದಿದ್ದಲ್ಲದೆ, ಕುತ್ತಿಗೆ ಹಿಚುಕಲು ಬಂದಿದ್ದು ಅಲ್ಲದೆ, ತಲೆಯ ಕೂದಲು ಹಿಡಿದು ಜಗ್ಗಾಡಿದರು, ಈ ಘಟನೆಯನ್ನು ಓಣಿಯ ಜನರು ನೋಡಿರುತ್ತಾರೆ ಅಂತಾ PÉÆlÖ zÀÆj£À ಮೇಲಿಂದ ಮಾರ್ಕೆಟಯಾರ್ಡ ಠಾಣೆ ರಾಯಚೂರ. ಗುನ್ನೆ ನಂ:56/2014 ಕಲಂ; 323, 324, 504, 506, 354 ರೆವಿ 34 ಐಪಿಸಿ ಪ್ರಕಾರ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಾಯಿಸಿ ತನಿಖೆ ಕೈಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ.
DPÀ¹äPÀ ¨ÉAQ C¥ÀWÁvÀ ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:-
          ¢£ÁAPÀ:28-03-2014 gÀAzÀÄ ºÉÊzÀæ¨ÁzÀ gÀ¸ÉÛAiÀÄ°ègÀĪÀ ªÀĺÉñÀéj D¬Ä¯ï f¤ßAUï ªÀÄvÀÄÛ ¥Éæ¹ìAUï ¥sÁåPÀÖjAiÀÄ°è ¸ÀAeÉ 1829 UÀAmÉUÉ DPÀ¹äPÀ ¨ÉAQ ºÀwÛ 1] 120 QéAl¯ï ºÀwÛ C.Q.gÀÆ.5.00.000/-, 2] 150 QéAl¯ï ºÀwÛPÁ¼ÀÄ, .Q.gÀÆ.1.50.000/-, 3] 5 QéAl¯ï CgÀuÉ C.Q.gÀÆ.60.000/-. »ÃUÉ MlÄÖ, CA.Q.gÀÆ:7,10,000/- ¨É¯ÉG¼ÀîzÀÄÝ ¸ÀÄlÄÖ ®ÄPÁì£ÀÄ DVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ, AiÀiÁªÀÅzÉÃ¥ÁætºÁ¤AiÀiÁVgÀĪÀÅ¢®è CAvÁ gÀªÀÄt gÉrØ vÀAzÉ AiÀÄÄ.gÁªÀĸÀħâ gÉrØ ªÀAiÀiÁ:55 ªÀµÀð eÁ:gÉrØ G: ªÀĺÉñÀéj D¬Ä¯ï f¤ßAUï ªÀÄvÀÄÛ ¥Éæ¹ìAUï ¥ÁåPÀÖj EAqÀ¹ÖçÃ¸ï ªÀiÁ®PÀgÀÄ & ºÀwÛ ªÀÄvÀÄÛ CgÀ¼É ªÁå¥gÀÀ¸ÀÜgÀÄ ¸Á:1-7-177 ¹ÃAiÀiÁ vÀ¯Á¨ï gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ.gÀªÀgÀÄ ¢£ÁAPÀ: 4.04.2014 gÀAzÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À   ªÉÄðAzÀ oÁuÁ ¨ÉAQ C¥ÀWÁvÀ £ÀA: 06/2014 ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

¯ÉÆÃPÀ¸À¨sÁ ZÀÄ£ÁªÀuÉ ¤Ãw ¸ÀA»vÉ G®èAWÀ£É ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À ªÀiÁ»w:- 
                 -E¯Áè-
¯ÉÆÃPÀ¸À¨sÁ ZÀÄ£ÁªÀuÉAiÀÄ CAUÀªÁV zÁR°¹zÀ ªÀÄAeÁUÀævÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À ªÀiÁ»w:-
1] PÀ®A: 110 ¹.Dgï.¦.¹ CrAiÀÄ°è MlÄÖ  02 d£ÀgÀ ªÉÄÃ¯É 02 ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À£ÀÄß zÁR°¹PÉƼÀî¯ÁVzÉ.

¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAWÀ£É, ªÁºÀ£À ZÁ®PÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ:-     
                   gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ J¯Áè ¥Éưøï C¢üPÁjUÀ¼ÀÄ, gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ°è ªÉÆÃmÁgÀ ªÁºÀ£À C¥ÀWÁvÀUÀ¼À£ÀÄß vÀqÉUÀlÄÖªÀ PÀÄjvÀÄ f¯ÉèUÉ ¥ÀÆgÉʹgÀĪÀ EAlgï¸É¥ÀÖgï ªÁºÀ£ÀzÀ ¸ÀºÁAiÀÄ¢AzÀ ¢£ÁAPÀ: 05.04.2014 gÀAzÀÄ 55 ¥ÀææPÀgÀtUÀ¼À£ÀÄß ¥ÀvÉÛ ªÀiÁr 11,500/-gÀÆ..UÀ¼ÀÀ£ÀÄß ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà zÀAqÀ «¢ü¹, PÁ£ÀÆ£ÀÄ jÃvÀå PÀæªÀÄ dgÀÄV¹zÀÄÝ, ¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAX¸ÀĪÀ ZÁ®PÀgÀÄ/ªÀiÁ°ÃPÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆgÀÄ jÃvÀå PÀæªÀÄ dgÀÄV¸ÀĪÀ PÁAiÀÄð ªÀÄÄAzÀĪÀgÉ¢gÀÄvÀÛzÉ.


BIDAR DISTRICT DAILY CRIME UPDATE 05-04-2014

¢£ÀA¥Àæw C¥ÀgÁzsÀUÀ¼À ªÀiÁ»w ¢£ÁAPÀ; 05-04-2014
ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ ¸ÀAZÁgÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 53/14 PÀ®A 279, 338, 304(J) L¦¹ :-
¢: 04-04-2014 gÀAzÀÄ 1600 UÀAmÉUÉ ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæ¬ÄAzÀ C¥ÀWÁvÀzÀ°è UÁAiÀÄUÉÆAqÀÄ aQvÉìUÁV §A¢gÀĪÀ §UÀÎ ªÀiÁ»w §A¢zÀ ªÉÄÃgÉU D¸ÀàvÉæUÉ ¨sÉÃn ¤Ãr ¦üAiÀiÁ𢠹zÀÝgÁd vÀAzÉ §¸ÀªÀgÁd ¨sÀªÀıÉÃnÖ ªÀAiÀÄ: 24, ¸Á: §¸ÀªÀ£ÀUÀgÀ ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀgÀªÀgÀÄ ¤ÃrzÀ ºÉýPÉAiÀÄ ¸ÁgÁA±ÀªÉ£ÉAzÀgÉ ¢:  04-04-2014 gÀAzÀÄ ªÀÄzsÁåºÀß ¦üAiÀiÁ𢠪ÀÄvÀÄÛ zÉÆÃqÀØ¥À£À ªÀÄUÀ£ÁzÀ C©üµÉÃPï ªÀAiÀÄ: 24 ªÀµÀð, E§âgÀÄ PÀÆrPÉÆAqÀÄ ªÉÆÃ.¸ÉÊ. £ÀA. PÉJ-39-eÉ-6853 £ÉÃzÀÝgÀ ªÉÄÃ¯É vÀªÀÄä SÁ¸ÀV PÉ®¸À PÀÄjvÀÄ ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ Dgï.n.N. ZÉÃPï ¥ÉƸïÖ PÀqÉUÉ ºÉÆÃV PÉ®¸À ªÀÄÄV¹PÉÆAqÀÄ ªÀÄgÀ½ CAUÀr PÀqÉUÉ §gÀÄwÛgÀĪÁUÀ §¸Àì ¤¯ÁÝtzÀ ºÀwÛgÀ §AzÁUÀ »A¢¤AzÀ L.©. PÁæ¸ï PÀqɬÄAzÀ §AzÀ MAzÀÄ ¯Áj £ÀA. J¦-12-AiÀÄÄ-6324 £ÉÃzÀgÀ ZÁ®PÀ£ÀÄ vÀ£Àß ¯ÁjAiÀÄ£ÀÄß Cwà ªÉÃUÀ ºÁUÀÆ ¤µÁ̼ÀfvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹ ¦üAiÀiÁ𢠪ÉÆÃ.¸ÉÊPÀ®UÉ rQÌ ªÀiÁr ¯ÁjAiÀÄ£ÀÄß ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄ ©lÄÖ Nr ºÉÆÃVgÀÄvÁÛ£É. ¸ÀzÀj C¥ÀWÁvÀ¢AzÀ C©üõÉÃPÀ¤UÉ ¨sÁj UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀÄ ªÀÄvÀÄÛ gÀPÀÛUÁAiÀiªÁVzÀÄÝ,   ºÉaÑ£À aQvÉì PÀÄjvÀÄ ¸ÉÆïÁ¥ÀÆgÀUÉ PÀgÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃUÀĪÁUÀ zÁjAiÀÄ°èAiÉÄ ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ£É. CAvÁ ¤ÃrzÀ zÀÆj£À ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ.

£ÀÆvÀ£À £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 120/14 PÀ®A 498(J),307,504 L¦¹ :-
¢: 04/04/2014 gÀAzÀÄ 1030 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠸ÀĤÃvÁ UÀAqÀ ¥ÀArvÀ PÀĸÉÆÃf ªÀAiÀÄ 40 ªÀµÀð, eÁw PÀÄgÀħgÀÄ ¸Á: ªÀÄAzÀPÀ£À½î ¸ÀzsÀå PÉƼÁgÀ(PÉ)PÉÆüÁgÀ PÉÊUÁjPÁ ¥ÀæzÉñÀzÀ ¨ÉÆÃgÁ zÁ®«Ä¯ïzÀ°è PÀÆ° PÉ®¸À ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ G¥Àfë¸ÀÄvÉÛãÉ. £À£ÀUÉ 3 d£À ªÀÄPÀ̽zÀÄÝ, ¥ÀÆeÁ ªÀAiÀĸÀÄì 18ªÀµÀð, ²æÃPÁAvÀ ªÀAiÀĸÀÄì 16ªÀµÀð ªÀÄvÀÄÛ QjAiÀÄ ªÀÄUÀ¼ÀÄ ¦æÃAiÀiÁ »ÃUÉ EgÀÄvÁÛgÉ. ¦üAiÀiÁð¢ UÀAqÀ ©ÃzÀgÀ£À°è PÀÆ° PÉ®¸À ªÀiÁqÀÄwÛzÀÄÝ, 2 ¢ªÀ¸À PÉ®¸À ªÀiÁrzÀgÉ 4 ¢ªÀ¸À SÁ° wgÀÄUÀÄwÛgÀÄvÁÛ£É. £Á£ÀÄ zÁ®«Ä¯ï£À°è PÉ®¸À ªÀiÁr £À£Àß ¸ÀA¸ÁgÀ ¤ªÀð»¸ÀÄwÛzÉÝãÉ. £À£Àß UÀAqÀ EA¢UÉ 2-3 ªÀµÀðUÀ½AzÀ ¨sÉƸÀr gÀAr AiÀiÁªÀ¤UÉ ElÄÖPÉÆAr¢Ý. ¤£Àß UÀÄt £ÀqÀvÉ ¸Àj E¯Áè CAvÁ £À£Àß ²® ±ÀAQ¹ »AiÀiÁ½¸ÀĪÀÅzÀÄ ºÉÆqÉ §qÉ ªÀiÁqÀĪÀÅzÀÄ ªÀiÁqÀÄwÛzÀÝ£ÀÄ. F vÀgÀºÀ DvÀ £À£ÀUÉ vÉÆAzÀgÉ PÉÆÃqÀÄwÛgÀĪÀÅzÀÄ £ÀªÀÄä ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è ¨ÁrUɬÄAzÀ EgÀĪÀ gÀªÉÄñÀ C¯Áè¥ÀÆgÀ ªÀÄvÀÄÛ CªÀgÀ PÀÄlÄA§zÀªÀjUÉ ªÀÄvÀÄÛ £ÀªÀÄä UÀ°èAiÀÄ d£ÀjUÉ UÉÆwÛgÀÄvÀÛzÉ. »ÃVgÀĪÀ°è AiÀÄÄUÁ¢ ºÀ§âzÀ ¤«ÄvÀå £Á£ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ £À£Àß ªÀÄUÀ ²æÃPÁAvÀ PÀÆrPÉÆAqÀÄ £À£Àß vÀªÀgÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀiÁzÀ zsÀÄ¥ÀvÀªÀĺÁUÁAªï UÁæªÀÄPÉÌ ºÉÆÃVzÉݪÀÅ. ¢£ÁAPÀ: 03-04-2014 gÀAzÀÄ ¨É½UÉÎ 9-00 UÀAmÉUÉ £Á£ÀÄ £À£Àß ªÀÄUÀ ªÀÄgÀ½ PÉÆüÁgÀzÀ £ÀªÀÄä ªÀÄ£ÉUÉ §A¢zÉݪÀÅ. ªÀÄvÀÄÛ ¨É½UÉÎ 10-00 UÀAmÉUÉ £À£Àß PÉ®¸ÀPÉÌ ºÉÆÃV ¸ÀAeÉ 6-30 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ªÀÄgÀ½ ªÀÄ£ÉUÉ §AzÉ£ÀÄ. ¸ÀAeÉ 7-00 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ £À£Àß UÀAqÀ ©ÃzÀgÀ¢AzÀ  ªÀÄ£ÉUÉ §AzÀªÀ£É CªÁZÀåªÁV ²Ã®zÀ §UÉÎ ±ÀAQ¹ F ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è ¤Ã£ÀÄ EgÀ¨ÉÃqÁ CAvÁ PÉʬÄAzÀ PÁ°¤AzÀ ºÉÆÃqÉzÀÄ 5 °Ãlgï ¹ÃªÉÄ JuÉÚ vÀAzÀÄ £À£Àß ªÉÄÊ ªÉÄÃ¯É ¸ÀÄjzÀÄ ¨ÉAQ ºÀaÑgÀÄvÁÛ£É. £À£Àß ªÀÄPÀ̼ÀÄ ºÁUÀÆ gÀªÉÄñÀ C¯Áè¥ÀÆgÀ ºÁUÀÆ CªÀgÀ ºÉAqÀw ªÀÄvÀÄÛ E¤ßvÀgÀgÀÄ ¨ÉAQ £ÀA¢¹ aQvÉì ¸À®ÄªÁV ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæUÉ vÀA¢gÀÄvÁÛgÉ. £À£ÀUÉ PÉÆ¯É ªÀiÁqÀĪÀ GzÉÝñÀ¢AzÀ £À£Àß ªÉÄÃ¯É ¹ÃªÉÄ JuÉÚ ºÁQ ¨ÉAQ ºÀaÑ PÉÆ¯É ªÀiÁqÀ®Ä ¥ÀæAiÀÄwß¹zÀ £À£Àß UÀAqÀ ¥ÀArvÀ vÀAzÉ ªÀiÁgÀÄvÉÃ¥Áà PÀĸÉÆÃf FvÀ£À ªÉÄÃ¯É PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ dgÀÄV¸À®Ä «£ÀAw CAvÁ ¤ÃrzÀ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ.

©ÃzÀgÀ £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ. UÀÄ£Éß £ÀA. 80/2014 PÀ®A 498(J), 323, 504, 506 eÉÆvÉ 149 L¦¹ ªÀÄvÀÄÛ 3 & 4 r.¦ PÁAiÉÄÝ. :-

¢£ÁAPÀ:04/04/2014 gÀAzÀÄ 2010 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠲æêÀÄw £ÀÆgÀĤ߸Áì ¨ÉÃUÀA gÀªÀgÀÄ oÁuÉUÉ ºÁdgÁV MAzÀÄ °TvÀ Cfð ¸À°è¹zÀÄÝ ¸ÁgÁA±ÀªÉãÉAzÀgÉ £À£Àß ªÀÄzÀĪÉAiÀÄÄ ¢: 09/05/2013 gÀAzÀÄ ©ÃzÀgÀ£À ¹n ¥sÀAPÀë£À ºÁ¯ï£À°è ²æà ¸À«ÄAiÉÆÃ¢Ý£ï ¸Á:vÁªÀIJÃPÁj UÀ°è ©ÃzÀgÀ EªÀgÀ eÉÆvÉ ªÀÄĹèA zsÀªÀÄðzÀ ¸ÀA¥ÀæzÁAiÀÄzÀ ¥ÀæPÁgÀ ªÀÄzÀĪÉAiÀiÁVgÀÄvÀÛzÉ. 70,000 gÀÆ. ªÀgÀzÀQëuÉ, 6-vÉÆ¯É §AUÁgÀ, MAzÀÄ ºÉÆAqÁ ±ÉÊ£ï ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ¯ï PÉÆlÄÖ ªÀÄzÀÄªÉ RZÀÄðUÀ¼À£ÀÄß PÉÆlÄÖ ªÀÄzÀÄªÉ ªÀiÁrgÀÄvÁÛgÉ. £Á£ÀÄ £À£Àß UÀAqÀ£À ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è PÉêÀ® 11-¢ªÀ¸À ¸ÀjAiÀiÁV E¢ÝgÀÄvÉÛãÉ. D£ÀAvÀgÀ £À£Àß UÀAqÀ£ÁzÀ 1) ¸À«ÄAiÉÆÃ¢Ý£ï ªÀÄvÀÄÛ £À£Àß CvÉÛAiÀiÁzÀ 2) £ÀÆgÀeÁºÀ ¨ÉÃUÀA UÀAqÀ ¢:±À¦üÃAiÉÆÃ¢Ý£ï ªÀÄvÀÄÛ ¨sÁªÀ£ÁzÀ 3) ªÀĺÀäzÀ ¸À¯ÁªÉÇâݣï vÀAzÉ ¢:±À¦üÃAiÉÆÃ¢Ý£ï ªÉÄÊzÀÄ£À 4) ªÀĺÀäzÀ £Á¹gÉƢݣï vÀAzÉ ¢:±À¦üÃAiÉÆÃ¢Ý£ï ªÀÄvÀÄÛ £Á¢¤AiÀÄgÀÄ PÀÆr ¤£ÀUÉ ¸ÀjAiÀiÁV PÉ®¸À ªÀiÁqÀĪÀÅzÀPÉÌ §gÀĪÀÅ¢®è, ¤Ã£ÀÄ £ÉÆÃqÀĪÀÅzÀPÉÌ ¸ÀjAiÀiÁV E®è, ¤Ã£ÀÄ ¤£Àß vÀAzÉ vÁ¬Ä ªÀģɬÄAzÀ E£ÀÄß ºÉaÑ£À §AUÁgÀ, MqÀªÉUÀ¼ÀÄ vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ¨Á JAzÀÄ £À£ÀUÉ zÉÊ»PÀ ºÁUÀÄ ªÀiÁ£À¹PÀ QgÀÄPÀļÀªÀ£ÀÄß PÉÆnÖgÀÄvÁÛgÉ. QgÀÄPÀļÀ vÁ¼À¯ÁgÀzÉà D£ÀAvÀgÀ £À£Àß vÁ¬ÄAiÀĪÀgÀ ªÀÄ£ÉUÉ §A¢gÀÄvÉÛãÉ. JgÀqÀÄ wAUÀ¼À £ÀAvÀgÀ £À£Àß ¥Á®PÀgÀÄ vÁ¬Ä ªÀÄvÀÄÛ £À£Àß aPÀ̪ÀÄä ªÀÄvÀÄÛ £À£Àß vÀAV EªÀgÀÄ J®ègÀÄ PÀÆr £À£Àß UÀAqÀ£À ªÀÄ£ÉUÉ §AzÀÄ KPÉà £À£Àß ªÀÄUÀ½UÉ ¸ÀjAiÀiÁV £ÉÆÃrPÉƼÀÄîwÛgÀĪÀÅ¢®è, KPÉà QgÀÄPÀļÀ PÉÆqÀÄwÛ¢Ýj CªÀ½UÉ ZÉ£ÁßV £ÉÆÃrPÉƽîj JAzÀÄ w¼ÀĪÀ½PÉ ºÉý  UÀAqÀ£À ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è ©lÄÖ ºÉÆÃVgÀÄvÁÛgÉ. 3-4 ¢ªÀ¸À ZÉ£ÁßV ElÄÖPÉÆAqÀÄ ªÀÄvÉÛ £À£ÀUÉ QgÀÄPÀļÀ PÉÆqÀ®Ä ¥ÁægÀA©ü¹zÀgÀÄ.  ¤£ÀUÉ ªÀAiÀĸÁìVzÉ, £ÉÆqÀ®Ä ¸ÀjAiÀiÁV®è. vÀªÀgÀÄ ªÀģɬÄAzÀ E£ÀÄß ªÀgÀzÀQëuÉ vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ¨Á, MAzÀÄ ªÉÃ¼É ¤Ã£ÀÄ vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ¨ÁgÀzÉà ºÉÆÃzÀgÉ ¤£ÀUÉ ¹ÃªÉÄ JuÉÚ ºÁQ ¸ÀÄlÄÖ §Æ¢ ªÀiÁqÀÄvÉÛÃªÉ JAzÀÄ ºÉý £À£ÀUÉ ºÉÆqÉ §qÉ ªÀiÁr ªÀģɬÄAzÀ Nr¹PÉÆnÖgÀÄvÁÛgÉ.  D £ÀAvÀgÀ £Á£ÀÄ £À£Àß vÁ¬Ä ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è G½zÀÄPÉÆAqÉ. ¢£ÁAPÀ:07/03/2014 gÀAzÀÄ ¸ÁAiÀÄAPÁ® 6-UÀAmÉUÉ £À£Àß vÁ¬Ä ªÀÄvÀÄÛ aPÀ̪ÀÄä £À£Àß vÀAV, £À£Àß vÀªÀÄä PÀÆr £À£Àß UÀAqÀ£À ªÀÄ£ÉUÉ PÉüÀ®Ä ºÉÆÃzÁUÀ £À£Àß UÀAqÀ £À£ÀUÉ PÉʬÄAzÀ ºÉÆqÉzÀÄ £ÀÆQgÀÄvÁÛ£É. EzÀjAzÁV £Á£ÀÄ ©zÀÄÝ £À£Àß PÉÊUÉ UÁAiÀĪÁ¬ÄvÀÄ. £À£Àß vÁ¬ÄUÉ £À£Àß ¨sÁªÀ£ÁzÀ ¸À¯ÁªÉÇâݣï PÉʬÄAzÀ ºÉÆqÉzÀÄ UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹, PÁ°¤AzÀ MzÁÝUÀ £À£Àß vÁ¬Ä ©zÀÄÝ ¸ÉÆAlPÉÌ ¥ÉmÁÖ¬ÄvÀÄ. ºÁUÀÄ £ÀªÀÄä vÀªÀÄä dÄ£ÉÊzÀ¤UÉ PÉʬÄAzÀ ºÉÆqÉzÀÄ, CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ ¤Ã£ÀÄ E£ÉÆߪÉÄä §AzÀgÉ ¤£ÀUÉ vÀ®ªÁgÀ¢AzÀ RvÀĪÀiï ªÀiÁqÀÄvÉÛÃ£É CAvÀ ºÉzÀj¹ C°èAzÀ £ÀªÀÄUÉ Nr¹PÉÆnÖgÀÄvÁÛgÉ. DzÀÝjAzÀ F §UÉÎ ¢£ÁAPÀ:14/03/2014 gÀAzÀÄ vÀªÀÄä oÁuÉAiÀÄ°è zÀÆgÀÄ ¸À°è¹zÀÄÝ CzÀgÀAvÉ vÁªÀÅ PË£ïì°AUÀ PÀÄjvÀÄ f¯Áè PÁ£ÀÆ£ÀÄ ¸ÉêÉUÀ¼À ¥Áæ¢üPÁj ©ÃzÀgÀ gÀªÀgÀ°è PÀ¼ÀÄ»¹zÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. ¸ÀzÀj PË£Àì°AUÀ£À°è PËlÄA©PÀ ¸ÀªÀĸÉå gÁfà ¸ÀAzsÁ£ÀzÀ ªÀÄÆ®PÀ ¢:15/03/2014 gÀAzÀÄ PË£ïì°AUÀ£À°è M¦àUÉAiÀiÁV £À£Àß UÀAqÀ ZÉ£ÁßV ElÄÖPÉƼÀî®Ä M¦àzÀgÀÄ. PË£ïì°AUÀzÀ°è £À£Àß ¸ÀA§¼À £À£Àß UÀAqÀ¤UÉ PÉÆqÀĪÀÅzÁV CªÀgÀÄ PÉýzÀ ªÉÄÃgÉUÉ M¦àPÉÆArzÀÄÝ EzÉ. £ÀAvÀgÀ £Á£ÀÄ £À£Àß UÀAqÀ£À ªÀÄ£ÉUÉ ºÉÆÃV CªÀgÀ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°èAiÉÄà EzÉÝ. ¢£ÁAPÀ:01/04/2014 gÀAzÀÄ £À£Àß UÀAqÀ ºÁUÀÄ F ªÉÄÃ¯É £ÀªÀÄÆzÀÄ ªÀiÁrzÀ ªÀÄ£ÉAiÀĪÀgÉ®è ¸ÉÃj vÉÃgÁ PÁå PË£ïì°AUÀ ºÉÊUÉ, PÉÆ£À¸Á PÉÆÃlð ¨ÉÆ¯É vÉgÉPÉÆà ªÀÄzÀðPÉà WÀgÀ ªÉÄà gÀºÉ£ÉPÉÆÃ, CªÁgÁ gÁAqÀ CAvÀ ¨ÉÊzÀÄ ªÀģɬÄAzÀ ºÉÆgÀ ºÁQgÀÄvÁÛgÉ CAvÀ zÀÆj£À ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

UÁA¢ü UÀAd ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 80/2014 PÀ®A 143, 147, 148, 341, 447, 504, 506 eÉÆvÉ 149 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 04-04-2014 gÀAzÀÄ 1815 UÀAmÉUÉ ²æà ¸ÉÊAiÀÄzÀ CdªÀÄvÀÄÛ¯Áè SÁ¢æ vÀAzÉ ¸ÉÊAiÀÄzÀ ºÀĸÉä SÁ¢æ ªÀAiÀÄ 70 ªÀµÀð G: MPÀÌ®ÄvÀ£À ¸Á|| SÁf¥ÀÆgÁ UÀªÁ£À ZËPÀ ©ÃzÀgÀ EvÀ£ÀÄ UÁA¢ü UÀAd ¥ÉưøÀ oÁuÉAiÀÄ°è ºÁdgÁV vÀ£Àß ªÀiËTPÀ ºÉýPÉ ¤ÃrzÀ ¸ÁgÁ±ÀªÉ£ÉAzÀgÉ, ºÀ¼ÀzÀPÉÃj PÉ UÁæªÀÄzÀ ¸ÀªÉð £ÀA. 130/1 4 JPÀgÉ 13 UÀÄAmÉ d«ÄãÀÄ vÀ£Àß ºÉ¸Àj¤AzÀ ºÁUÀÄ vÀ£Àß CtÚ£À ºÉ¸Àj¤AzÀ EgÀÄvÀÛzÉ. ¸ÀzÀj d«Ää£À°è ¸ÀPÁðj §§¯É VqÀUÀ¼ÀÄ EzÀÄÝ CzÀ£ÀÄß PÀmïÖ ªÀiÁr d«ÄãÀÄ ºÀzÀ ªÀiÁ®Ä eɹ©¬ÄAzÀ d«ÄãÀÄ ºÉÆqÉAiÀÄÄwÛzÉÝêÉ. ¢£ÁAPÀ 04-04-2014 gÀAzÀÄ 1630 UÀAmÉUÉ £Á£ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ £À£Àß ªÀÄUÀ ¸ÉÊAiÀÄzÀ CfdįÁè SÁ¢æ ªÀÄvÀÄÛ £ÀªÀÄä ¨ÁdÄ EgÀĪÀ ¸ÉÊAiÀÄzÀ ªÀĺÀäzÀSÁ¢æ ªÀÄƪÀgÀÄ ºÉÆ®zÀ°è PÉ®¸À ªÀiÁqÀÄwÛgÀĪÁUÀ DgÉÆævÀgÁzÀ 1) ªÀiÁPÀð¸ï 2) ªÀgÀAUÀ¯ï 3) UÀ§âgÀ 4) ¨Á§ÄgÁªÀ vÀAzÉ ¸ÀAUÀ¥Áà 5) ¸ÀAdÄPÀĪÀiÁgÀ vÀAzÉ ¨Á§ÄgÁªÀ 6) ªÀÄAdÄPÀĪÀiÁgÀ vÀAzÉ ¨Á§ÄgÁªÀ ºÁUÀÆ E£ÀÄß E§âgÀÄ ¸Á|| J®ègÀÆ ©ÃzÀgÀ EªÀgÀÄ vÀªÀÄä PÉÊAiÀÄ°è §rUÉAiÀÄ£ÀÄß »rzÀÄPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ªÀiÁPÀð¸ï EvÀ£ÀÄ CgÉ ¸ÀÆ¼É ªÀÄUÀ£É F d«Ää£À §UÉÎ PÉÆlðzÀ°è PÉøÀ £ÀqÉAiÀÄÄwÛzÉ AiÀiÁPÉ ºÉÆ® ºÉÆqÉAiÀÄÄwÛ¢Ýj CAvÁ CAzÁUÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ F d«ÄãÀÄ £À£Àß ºÉ¸Àj£À°èzÉ. ¤£ÀÄ F d«ÄãÀzÀ°è §gÀ¨ÁgÀzÀÄ CAvÁ £ÁåAiÀiÁ®AiÀÄ DzÉñÀ ªÀiÁrzÀÄÝ EzÉ. CAvÁ CAzÁUÀ CµÀÖgÀ°è ¨Á§ÄgÁªÀ vÀAzÉ ¸ÀAUÀ¥Áà CªÀgÀ ªÀÄPÀ̼ÁzÀ ¸ÀAdÄPÀĪÀiÁgÀ, ªÀÄAdÄPÀĪÀiÁgÀ EªÀgÀÄ PÀÆqÀ §AzÀÄ CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊzÀÄ ¤£ÀÄ F d«ÄãÀ¢AzÀ ºÉÆgÀUÉ ºÉÆÃUÀÄ CAzÀÄ ªÀiÁPÀð¸À EvÀ£ÀÄ £À£Àß ±Ànð£À PÁ®gï »rzÀ£ÀÄ. CªÀgÀ vÀªÀÄäA¢gÀgÀÄ §rUÉAiÀÄ£ÀÄß PÉÊAiÀÄ°è »rzÀÄPÉÆAqÀÄ §AzÀgÀÄ D ¸ÀªÀÄAiÀÄzÀ°è ªÀĺÀäzÀ d«ÄÃgÉÆâݣÀ ºÁUÀÆ EvÀgÀgÀÄ §AzÀÄ F dUÀ¼À ©r¹PÉÆArgÀÄvÁÛgÉ. ¸ÀzÀj DgÉÆævÀgÀÄ CPÀæªÀÄPÀÆl PÀnÖPÉÆAqÀÄ PÉÊAiÀÄ°è §rUÉAiÀÄ£ÀÄß »rzÀÄPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ £ÀªÀÄä ºÉÆ®zÀ°è CwÃPÀæªÀÄ ¥ÀæªÉñÀ ªÀiÁr CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊAiÀÄÄÝ ¤ÃªÀÅ F ºÉÆ®zÀ°è §AzÀgÉ ¤ªÀÄUÉ RvÀªÀÄ ªÀiÁqÀÄvÉÛªÉAzÀÄ fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQgÀÄvÁÛgÉ. CAvÁ ¤ÃrzÀ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ.

d£ÀªÁqÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 63/14 PÀ®A 32, 34 PÉ.E. DåPïÖ :-

¢£ÁAPÀ 04-04-2014 gÀAzÀÄ d£ÀªÁqÀ C°AiÀÄA§gÀ gÉÆÃqÀ d£ÀªÁqÀzÀ PÀ£ÀPÀzÁ¸À ZËPï ºÀwÛgÀ gÉÆÃr£À ªÉÄÃ¯É d£ÀªÁqÀ UÁæªÀÄzÀ gÁ¢üPÁ ªÉÊ£À±Á¥ÀzÀ°è PÉ®¸À ªÀiÁqÀĪÀ E§âgÀÆ ºÀÄqÀÄUÀgÀÄ vÀªÀÄä ¸ÉÊPÀ¯ï ªÉÆÃmÁgÀzÀ ªÉÄÃ¯É ¸ÀgÁ¬Ä PÁl£ÀUÀ¼ÀÄ EnÖPÉÆAqÀÄ C°AiÀÄA§gÀ PÀqÉUÉ vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃUÀÄwÛzÁÝgÉ CAvÁ ªÀiÁ»w §A¢zÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¦J¸ïL gÀªÀgÀÄ ¹§âA¢AiÉÆA¢UÉ ºÉÆÃV d£ÀªÁqÀ UÁæªÀÄzÀ PÀ«Än ºÁ°£À UÉÆÃqÉAiÀÄ D±ÀæAiÀÄzÀ°è fÃ¥À£ÀÄß ¤°è¹. PÀ£ÀPÀzÁ¸À ZËPï ºÀwÛgÀ ¤AvÀÄ zÁ½UÁV PÁAiÀÄÄwÛzÁÝUÀ CµÀÖgÀ°è d£ÀªÁqÀ UÁæªÀÄzÀ M¼ÀUÀqɬÄAzÀ MAzÀÄ ¸ÉÊPÀ¯ï ªÉÆÃmÁgÀzÀ ªÉÄÃ¯É E§âgÀÆ ªÀåQÛUÀ¼ÀÄ vÀªÀÄä ¸ÉÊPÀ¯ï ªÉÆÃmÁgÀzÀ ªÉÄÃ¯É aîªÀ£ÀÄß EnÖPÉÆAqÀÄ C°AiÀÄA§gÀ PÀqÉUÉ ºÉÆÃUÀÄwÛzÀÄÝ. CªÀgÀ ªÉÄÃ¯É ¸ÀA±ÀAiÀÄ §AzÀÄ ¸ÉÊPÀ¯ï ªÉÆÃmÁgÀ£ÀÄß PÉÊ ªÀiÁr ¤°è¹zÁUÀ. CªÀgÀÄ UÁ§jUÉÆAqÀÄ vÀªÀÄä ¸ÉÊPÀ¯ï ªÉÆÃmÁgÀzÀ ªÉÄðAzÀ E½zÀÄ Nr ºÉÆÃUÀ®Ä ¥ÀæAiÀÄw߸ÀÄwÛzÁÝUÀ CªÀgÀ£ÀÄß »rzÀÄ CªÀgÀ ºÉ¸ÀgÀÄ ºÁUÀÆ «¼Á¸ÀªÀ£ÀÄß «ZÁj¸À¯ÁV  ¸ÉÊPÀ¯ï ªÉÆÃmÁgÀzÀ ªÉÄÃ¯É vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃUÀÄwÛzÀÝ ªÀ¸ÀÄÛUÀ¼À §UÉÎ «ZÁj¹zÁUÀ. EzÀgÀ°è ¸ÀgÁ¬Ä vÀÄA©zÀ ¨Ál®UÀ¼ÀÄ EªÉ. ªÉÆÃlgï ¸ÉÊPÀ¯ï ªÉÄðzÀÝ aîzÀ°è£À MAzÀÄ PÁl£ï£À£ÀÄßß ©aÑ £ÉÆÃqÀ¯ÁV CzÀgÀ°è 96 AiÀÄÄ.J¸ï. «¹ÌAiÀÄ  180 JªÀiï.J¯ï £À ¸ÁgÁ¬Ä vÀÄA©zÀ ¨Ál¯ïUÀ¼ÀÄ EzÀÄÝ. EªÀÅUÀ¼À CAzÁdÄ QªÀÄävÀÄÛ 5,600/- gÀÆ. DVzÀÄÝ. ºÁUÀÆ E£ÉÆßAzÀÄ PÁl£À£ÀÄß ©aÑ vÉÆÃj¹zÁUÀ CzÀgÀ°è 48 N.n. AiÀÄ 180 JªÀiï.J¯ï £À ¸ÁgÁ¬Ä vÀÄA©zÀ ¥sÀÄlÖzÀ ¨Ál¯ïUÀ¼ÀÄ EzÀÄÝ. EzÀgÀ CAzÁdÄ QªÀÄävÀÄÛ 3,360/-gÀÆ DVzÀÄÝ. CªÀgÀ CAUÀ drÛ ªÀiÁqÀ¯ÁV UËvÀªÀÄ FvÀ£À ºÀwÛgÀ MAzÀÄ MTS  ªÉÆèÁ¬Ä¯ï ºÁåAqï ¸Émï EzÀgÀ CA. Q. 500/-gÀÆ ºÁUÀÆ ¥ÉÆ¥Àäà FvÀ£À ºÀwÛgÀ MAzÀÄ £ÉÆÃQAiÀiÁ ªÉÆèÁ¬Ä¯ï ºÁåAqï ¸Émï EzÀgÀ CA. QªÀÄävÀÄÛ 500/-gÀÆ ºÁUÀÆ CªÀgÀÄ PÀĽvÀÄ §gÀÄwÛzÀÝ ¸ÉÊPÀ¯ï ªÉÆÃmÁgÀ£ÀÄß £ÉÆÃqÀ¯ÁV EzÀÄ §eÁd ¸ÉÊPÀ¯ï ªÉÆÃmÁgÀ EzÀÄÝ. EzÀgÀ £ÀA PÉJ-38-eÉ-7694 EzÀgÀ CA.Q. 20,000/- gÀÆ. EªÀÅUÀ¼ÀÄ ¸ÀºÀ d¦Û ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ DgÉÆævÀgÀ£ÀÄß zÀ¸ÀÛVj ªÀiÁr  ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ.


Gulbarga District Reported Crimes

ಅಪಘಾತ ಪ್ರಕರಣ :
ಗ್ರಾಮೀಣ ಠಾಣೆ : ದಿನಾಂಕ: 04-04-2014 ಶ್ರೀ ಹಣಮಂತರಾಯ ತಂದೆ ಮಹಾದೇವಪ್ಪಾ ಪೂಜಾರಿ  ಸಾ; ಭೀಮಳ್ಳಿ ತಾ;ಜಿ;ಗುಲಬರ್ಗಾ ಇವರು ಆಳಂದ ಗುಲಬರ್ಗಾ ರೋಡಿನ ಸಂತೋಷ ದಾಬ ದಾಟಿ  ರೈಲ್ವೆ ಬ್ರೀಜ  ಇನ್ನೂ ಸ್ವಲ್ಪ ದೂರ ಇರುವಾಗ ಪ್ರಭುಲಿಂಗ ಟೆಂಗಿನ ಇವರ ಹೊಲದ ಹತ್ತಿರ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಮೃತ ದೆಹವು ರೋಡಿನ ಉತ್ತರದ ಬದಿಗೆ  ಬಿದ್ದಿದ್ದು ಆಗ ನಾನು ಹೋಗಿ ನೋಡಲಾಗಿ ಸದರಿ ವ್ಯಕ್ತಿಯು ಅಪರಿಚಿನಾಗಿದ್ದು  ಆತನ ವಯಸ್ಸು ಅಂದಾಜು 45-50 ವರ್ಷದವನಿದ್ದು, ಆತನ ವೇಷಭೂಷಣ ನೋಡಿದಾಗ  ಅವನು ಭೀಕ್ಷುಕನಂತೆ ಕಾಣುತಿದ್ದು  ಅವನ ತಲೆ ಪೂರ್ತಿ ಒಡೆದಿದ್ದು ,ಮುಖ ಪೂರ್ತಿ ಜಜ್ಜಿ ಹೋಗಿದ್ದು , ಚಹರೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಗುರ್ತಿಸಲು ಆಗುತ್ತಿಲ್ಲಾ , ಹೊಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿನ ಕರಳುಗಳು ಹೊರ ಬಂದಿದ್ದು  , ಎರಡು ಕೈ ಗಳು ಮತ್ತು ಕಾಲುಗಳು ಪೂರ್ತಿ  ಮುರಿದು ಹೋಗಿದ್ದು ಇರುತ್ತದೆ. ದಿನಾಂಕ.4-4-2014 ರಂದು ಮದ್ಯ ರಾತ್ರಿ 12-00 ಗಂಟೆಯಿಂದ ಬೆಳಗ್ಗಿನ ಜಾವ 8-00ಗಂಟೆಯ ಮದ್ಯದ  ಅವಧಿಯಲ್ಲಿಯಾವುದೋ ವಾಹನದ ಚಾಲಕನು ತನ್ನ ವಾಹನವನ್ನು ಅತೀವೇಗ ಮತ್ತು ನಿಸ್ಕಾಳಜಿತನದಿಂದ ನಡೆಯಿಸಿಕೊಂಡು ಬಂದು ಸದರಿ ಅಪರಿಚಿತ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ಡಿಕ್ಕಿ ಹೊಡೆದು  ಅಫಘಾತ ಪಡಿಸಿ ಅವನ ಮೇಲಿಂದ ಹಾಯಿಸಿಕೊಂಡು ಹೋಗಿದ್ದರಿಂದ  ಸದರಿ ವ್ಯಕ್ತಿ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿಯೇ ಮೃತ ಪಟ್ಟಿರುತ್ತಾನೆ  ಅಂತಾ ಸಲ್ಲಿಸಿದ ದೂರು ಸಾರಾಂಶದ ಮೇಲಿಂದ ಗ್ರಾಮೀಣ ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಾಗಿದೆ.  
ಅನುಮಾನಸ್ಪದ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಬಂಧನ :
ಎಮ್. ಬಿ. ನಗರ ಠಾಣೆ : ದಿನಾಂಕಃ 04-04-2014 ರಂದು ಬೆಳಗ್ಗೆ 04:15 ಎ.ಎಂ. ಸುಮಾರಿಗೆ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ನಿಂತಿದ್ದು ನಮ್ಮನ್ನು ನೋಡಿ ತನ್ನ ಮುಖ ಮರೆ ಮಾಚಿಕೊಂಡು ಸಂಶಯ ಬರುವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಿಂತಿದ್ದು ಅಲ್ಲದೇ ಗುಬ್ಬಿ ಕಾಲೋನಿ ಕಡೆಗೆ ಓಡ ತೊಡಗಿದನು. ಸದರಿಯವನ ಮೇಲೆ ಸಂಶಯ ಬಂದು ನಾವು ಬೇನ್ನಟ್ಟಿ ಹಿಡಿದು ಅವನ ಹೆಸರು ವಿಳಾಸ ವಿಚಾರಿಸಲು, ಸದರಿಯವನು ತನ್ನ ಹೆಸರು ಹಾಸೇನ ತಂದೆ ಖಾಜಾಮಿಯಾಂ ಮಕಾನ್ದಾರ ವಯಃ 26 ವರ್ಷ ಉಃ ಆಟೋ ಚಾಲಕ ಜಾತಿಃ ಮುಸ್ಲಿಂ ಸಾಃ ಮಿಲ್ಲತ ನಗರ ಬಂದೂಕವಾಲಾ ಕಾಟಾ ಹತ್ತಿರ ಗುಲಬರ್ಗಾ ಅಂತಾ ತಿಳಿಸಿದ್ದು ಸದರಿಯವನಿಗೆ ಯಾಕೆ ತನ್ನ ಮುಖ ಮರೆ ಮಾಚಿಕೊಂಡು ಓಡುತ್ತಿದ್ದಿ, ಈ ಸಮಯಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲಿ ಯಾಕೆ ಓಡಾಡುತ್ತಿದ್ದಿ, ಅಂತಾ ಕೇಳಿದಕ್ಕೆ ಸದರಿಯವನು ಯಾವುದೇ ಸಮರ್ಪಕವಾದ ಉತ್ತರ ನೀಡಲಿಲ್ಲ. ಸದರಿಯವನನ್ನು ಹಾಗೆಯೇ ಬಿಟ್ಟಲ್ಲಿ ಯಾವುದಾದರು ಸ್ವತ್ತಿನ ಅಪರಾಧ ಮಾಡಬಹುದೆಂದು ಸಂಶಯ ಕಂಡು ಬಂದಿದ್ದು ನಂತರ ಸದರಿ ಅಪಾಧಿತನನ್ನು ದಸ್ತಗಿರಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಠಾಣೆಗೆ ಬಂದು ಸದರಿಯವನ ವಿರುದ್ಧ ಎಮ್.ಬಿ. ನಗರ ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಾಗಿದೆ.