Police Bhavan Kalaburagi

Police Bhavan Kalaburagi

Saturday, November 14, 2015

Raichur District Reported Crimes

¥ÀwæPÁ ¥ÀæPÀluÉ
ªÀgÀ¢AiÀiÁzÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À ªÀiÁ»w:-

ªÀÄ£ÀĵÀå PÁuÉ ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:-

             ¢£ÁAPÀ. 13-11-2015 gÀAzÀÄ 1300 UÀAmÉUÉ ²æêÀÄw. ¸ÀÄeÁvÀ UÀAqÀ FgÀ¥Àà, 40 ªÀµÀð. °AUÁAiÀÄvï ªÀÄ£ÉUÉ®¸À ¸Á: ¥sÀvÉÛÃ¥ÀÄgÀ vÁ:f: gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ FPÉAiÀÄÄ gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉUÉ ºÁdgÁV, ಫಿರ್ಯಾದಿದಾರಳು ತನ್ನ ಗಂಡ ಈರಪ್ಪ ತಂದೆ ಬಸವರಾಜಪ್ಪ, 42 ವರ್ಷ ಸಾ: ಫತ್ತೇಪುರ ಈತನು ಸಿಮೆಂಟ್ ಚೀಪಿಂಗ್ ಕೆಲಸಕ್ಕಾಗಿ ದಿನಾಂಕ.5-10-2015 ರಂದು ಬಾಗಲಕೋಟೆಗೆ ಹೋಗುತ್ತೇನಂದು ಹೋಗಿದ್ದು, ದಿನಾಂಕ. 16-10-2015 ರಂದು 8-34 ರಾತ್ರಿ  ನಿಮಿಷಕ್ಕೆ ಪೋನ್ ಮೂಲಕ ಮಾತಾಡಿ ನಂತರ ವರೆಗೆ ಮಾತಾಡದೇ ಇದ್ದು, ಎಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತಾನೆ ತಿಳಿದು ಬರುತ್ತಿಲ್ಲಮತ್ತು ಸಂಬಂಧಿಕರಲ್ಲಿ ವಿಚಾರಿಸಿ ಹುಡುಕಾಡಿದರೂ ಸಿಕ್ಕಿರುವುದಿಲ್ಲ. gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß .£ÀA.261/2015 PÀ®A. ªÀÄÄ£ÀĵÀå PÁuÉ £ÉÃzÀÝgÀ°è ¥ÀæPÀgÀtß zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÀÛzÉ. PÁuÉAiÀiÁzÀ ªÀåQÛAiÀÄ ¨ÁªÀavÀæ, «ªÀgÀUÀ¼ÀÄ F PɼÀV£ÀAwzÉ.
 

 1] ªÀÄÈvÀ£À ºÉ¸ÀgÀÄ, «¼Á¸À     :  FgÀ¥Àà
2] vÀAzÉ ºÉ¸ÀgÀÄ              :  §¸ÀªÀgÁd¥Àà
3] ªÀAiÀĸÀÄì               :  42 ªÀµÀð
4] eÁw                   :  °AUÁAiÀÄvï
5] GzÉÆåÃUÀ                :  ¹ªÉÄAmï aæAUÀ PÉ®¸À
6] «¼Á¸À                  :  ¥sÀvÉÛÃ¥ÀÆgÀ UÁæªÀÄ vÁ:f: gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ           
6] JvÀÛgÀ, §tÚ                 :  6 Cr 8 EAZÀÄ, £À¸ÀÄPÀ¥ÀÄà §tÚ
7] ªÉÄʪÉÄÃ¯É zsÀj¹zÀ §mÉÖ            :  ©½ CAV,PÀ¥ÀÄà ¥ÁåAmï
8] ªÀiÁvÁqÀĪÀ ¨sÁµÉ          :  PÀ£ÀßqÀ, vÉ®UÀÄ, »A¢
    
        ªÉÄÃ¯É £ÀªÀÄÆ¢¹zÀAvÉ PÁuÉAiÀiÁzÀ ªÀåQÛAiÀÄ EgÀÄ«PÉAiÀÄ §UÉÎ AiÀiÁªÀÅzÉà ªÀiÁ»w EzÀÝ°è F PɼÀUÉ £ÀªÀÄÆ¢¹ ¥sÉÆÃ£ï ªÀiÁr ªÀ RÄzÁÝV oÁuÉUÉ ºÁdgÁV ªÀiÁ»w ¤ÃqÀ®Ä «£ÀAw.   

     1] gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ UÁæ«ÄÃt ¥ÉưøÀ oÁuÉ :- 08532-235308.
     2] ¦.J¸À.L.UÁæ«ÄÃt ¥ÉưøÀ oÁuÉ  :- 9480803850.
     3] ¹.¦.L.UÁæ«ÄÃt ªÀÈvÀÛ gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ :- 9480803832.
     4] PÀAmÉÆæïï gÀÆA :- 08532-235100.


             ¢£ÁAPÀ. 4-11-2015 gÀAzÀÄ 1200 UÀAmÉUÉ ²æêÀÄw.gÀvÀߪÀÄä UÀAqÀ §¸ÀªÀgÁd, ©AUÁtÂ, 40 ªÀµÀð, eÁw.ªÀiÁ¢UÀ PÀÆ°PÉ®¸À ¸Á: PÀ®ªÀįÁ vÁ:f: gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ EªÀgÀÄ UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉUÉ ºÁdgÁV FUÉÎ MAzÀÄ wAUÀ½£À »AzÉ vÀ£Àß UÀAqÀ §¸ÀªÀgÁd vÀAzÉ §Ä¸Àì¥Àà ©AUÁtÂ, 45 ªÀµÀð, EvÀ£ÀÄ PÀ®ªÀįÁ ¢AzÀ gÁAiÀÄZÀÆjUÉ PÀÆ° PÉ®¸ÀPÁÌV ºÉÆÃzÀªÀ£ÀÄ ªÀÄgÀ½ ªÀÄ£ÉUÉ ¨ÁgÀzÉà PÁuÉ DVzÀÄÝ, F ªÀgÉUÉ ºÀÄqÀÄPÁrzÀgÀÆ ¹QÌgÀĪÀÅ¢®è JAzÀÄ ¤ÃrzÀ zÀÆj£À ªÉÄðAzÁ gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß .£ÀA.253/2015 PÀ®A. ªÀÄ£ÀĵÀå PÁuÉ £ÉÃzÀÝgÀ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÀÛzÉ. PÁuÉAiÀiÁzÀ ªÀåQÛAiÀÄ ¨ÁªÀavÀæ, «ªÀgÀUÀ¼ÀÄ F PɼÀV£ÀAwzÉ.

 
1.   ಹೆಸರು                      :           ಬಸವರಾಜ್
2.   ತಂದೆ ಹೆಸರು             :            ಬುಸ್ಸಪ್ಪ ಬಿಂಗಾಣಿ
3.   ವಯಸ್ಸು                    :  45 ವರ್ಷ
4.   ಜಾತಿ                   :            ಹಿಂದು ಮಾದಿಗ
5.   ಉದ್ಯೋಗ                    :  ಕೂಲಿ ಕೆಲಸ
6.   ಸ್ವಂತ ಊರು             :  ಕಲಮಲಾ ತಾ:ಜಿ: ರಾಯಚೂರು
7.   ಎತ್ತರ                  :  ಅಂದಾಜು 5.5 ಅಡಿ
8.   ಬಣ್ಣ, ಚಹರೆ                 :            ಸಾದಾಗಪ್ಪು ಬಣ್ಣ, ಕೋಲು ಮುಖ, ಕಪ್ಪು ಬಿಳಿ ಮಿಶ್ರಿತ ಕೂದಲು
9.   ಮಾತಾಡುವ ಭಾಷೆ                :            ಕನ್ನಡ, ತೆಲುಗು, ಹಿಂದಿ
10. ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸ              :            ಅನಕ್ಷರಸ್ಥ
11. ಧರಿಸುವ ಬಟ್ಟೆ                 :  ಬಿಳಿ ಲುಂಗಿ, ಬಿಳಿ ಅಂಗಿ
12. ಇತರೆ                  :  ಅಂಗಿ ಜೇಬಿನಲ್ಲಿ ಎಲೆಕ್ಷನ್ ಐಂಡೆಂಟಿ ಕಾರ್ಡ್
                       
        PÁuÉAiÀiÁzÀ F ªÀåQÛAiÀÄ §UÉÎ AiÀiÁªÀÅzÉà ªÀiÁ»w EzÀÝ°è F PɼÀUÉ £ÀªÀÄÆ¢¹zÀ £ÀA§jUÉ ¥sÉÆÃ£ï ªÀiÁrªÀ RÄzÁÝV oÁuÉUÉ ºÁdgÁV ªÀiÁ»w ¤ÃqÀ®Ä «£ÀAw.  

     1] gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ UÁæ«ÄÃt ¥ÉưøÀ oÁuÉ :- 08532-235308.
     2] ¦.J¸À.L.UÁæ«ÄÃt ¥ÉưøÀ oÁuÉ  :- 9480803850.
     3] ¹.¦.L.UÁæ«ÄÃt ªÀÈvÀÛ gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ :- 9480803832.
     4] PÀAmÉÆæïï gÀÆA :- 08532-235100.
gÀ¸ÉÛ C¥ÀWÁvÀ ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:-
              ದಿನಾಂಕ 13/11/2015 ರಂದು ಮದ್ಯಾಹ್ನ 3-10 ಗಂಟೆ ಸುಮಾರು ಫಿರ್ಯಾದಿ ¹zÀÝ°AUÀAiÀÄå  vÀAzÉ ªÀÄ®èAiÀÄå ªÀAiÀiÁ-33,G-J¯ÉQæñÀ£ï  ¸Á-°AUÀ¸ÀÄUÀÆgÀ FvÀ ತಂದೆ ಹೊಸ ಸ್ಕೂಟಿ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಲಿಂಗಸುಗೂರನಿಂದ ಯರಡೋಣಿಗೆ ಜಾತ್ರೆಗೆಂದು ಹೊರಟಿದ್ದಾಗ ಹೊನ್ನಳ್ಳಿ ಹತ್ತಿರ ಸೀಮೇ ಈರಣ್ಣ ನಾಮಫಲಕದ ಹತ್ತಿರ ಎದುರುಗೆಯಿಂದ   ಅಂದರೆ ಹಟ್ಟಿಯಿಂದ ಕಿಲ್ಲಾರಹಟ್ಟಿ ತಾಂಡಕ್ಕೆ ಲಿಂಗಸುಗೂರ ಮಾರ್ಗವಾಗಿ ¥ÀÆgÀ¥Àà ¥ÉưøÀ PÁ£ï ¸ÉÖç¯ï ºÀnÖ ¥ÉưøÀ oÁuÉನ್ನ ಬಜಾಜ ಡಿಸ್ಕವರಿ ಮೋಟಾರ ಸೈಕಲ್ ನ್ನು ಅತೀವೇಗವಾಗಿ ಮತ್ತು ಅಲಕ್ಷತನದಿಂದ ನಡೆಸಿಕೊಂಡು ಬಂದು ಫಿರ್ಯಾದಿಯ ತಂದೆಯ ಮೋಟಾರ ಸೈಕಲಗೆ ಟಕ್ಕರ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದರಿಂದ ಫಿರ್ಯಾದಿದಾರನ ತಂದೆಗೆ ತಲೆಯ ಹಿಂಭಾಗಕ್ಕೆ ಭಾರಿ ರಕ್ತಗಾಯವಾಗಿ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿಯೇ ಮೃತಪಟ್ಟಿರುತ್ತಾರೆ.ಅಲ್ಲದೇ ಆರೋಪಿ ಮತ್ತು ಆರೋಪಿ ಮಗಳಾದ ಸಿಂಚನ ಇವರಿಗೂ ಸಹ ಸಾದಾ ಮತ್ತು ತೀವ್ರ ಸ್ವರೂಪದ ಗಾಯಗಳು ಆಗಿರುತ್ತವೆ ಅಂತಾ ಇದ್ದ ಫಿರ್ಯಾದಿಯ ಸಾರಾಂಶದ ಮೇಲಿಂದ°AUÀ¸ÀÆÎgÀÄ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 277/15 PÀ®A. 279, 337, 338, 304(J), L.¦.¹ CrAiÀÄ°è ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲು ಮಾಡಿದ್ದು ಇರುತ್ತದೆ.
ದಿನಾಂಕ 13/11/2015 ರಂದು ಸಾಯಂಕಾಲ 4-30 ಗಂಟೆಗೆ ಲಿಂಗಸುಗೂರ ಸರ್ಕಾರಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಿಂದ ಎಮ್ ಎಲ್ ಸಿ ವಸೂಲಾಗಿದ್ದು ಇದರಲ್ಲಿ ಪೂರೆಪ್ಪ ಈತನಿಗೆ ಅಪಃಘಾತವಾಗಿ ಗಾಯಗೊಂಡ ಬಗ್ಗೆ ಇದ್ದು,ವಿಚಾರಣೆ ಕುರಿತು ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಭೇಟಿ ಕೊಟ್ಟು ಫಿರ್ಯಾದಿ ¥ÀÆgÀ¥Àà vÀAzÉ ¸ÉÆêÀįɥÀà £ÁAiÀÄPÀ,ªÀAiÀiÁ-36,eÁw-®ªÀiÁtÂ,G-¥ÉưøÀ PÁ£ï ¸ÉÖç¯ï ¦¹ 217 ¸Á-ºÀnÖ EªÀgÀ£ÀÄß ವಿಚಾರಿಸಲಾಗಿ ತಾನು ಹಟ್ಟಿ ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿ ಕರ್ತವ್ಯ ಮುಗಿಸಿಕೊಂಡು ತನ್ನ ಮಗಳಾದ ಸಿಂಚನ ಈಕೆಯನ್ನು ತನ್ನ ಮೋಟಾರ ಸೈಕಲ್ ಮೇಲೆ ಕೂಡಿಸಿಕೊಂಡು ಲಿಂಗಸುಗೂರಿಗೆ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಯ ಮೇಲೆ ನಮೂದಿಸಿದ ವೇಳೆ ಹಾಗೂ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತಿದ್ದಾಗ ಲಿಂಗಸುಗೂರು ಕಡೆಯಿಂದ ªÀÄ®èAiÀÄå  ¸Áé«Ä vÀAzÉ §¸ÀAiÀÄå ¸Áé«Ä PÀ½î ªÀÄoÀ G-PÉE© ¯ÉÊ£ï ªÉÄ£ï £Éùæà ¸Á-°AUÀ¸ÀÄUÀÆgÀ ತನ್ನ ಹೊಸದಾದ ಸ್ಕೂಟಿಯನ್ನು ಅತೀ ವೇಗದಲ್ಲಿ ನಡೆಸಿಕೊಂಡು ಬರುವುದನ್ನು ನೋಡಿ ಮೋಟಾರ ಸೈಕಲ್ ನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸಿದ್ದು ಅದರೂ ಸಹ ಆರೋಪಿತನು ಅದೇ ವೇಗದಲ್ಲಿ ಹಾಗೂ ಅಲಕ್ಷ್ಯತನದಿಂದ ನಡೆಸಿ ತನ್ನ ಮೋಟಾರ ಸೈಕಲ್ ಗೆ ಟಕ್ಕರ್ ಕೊಟ್ಟು ಅವನು ಕೆಳಗೆ ಬಿದ್ದು ಭಾರಿ ರಕ್ತಗಾಯವಾಗಿದ್ದಲ್ಲದೇ ಫಿರ್ಯಾದಿಯ ಬಲಗಾಲ ಪಾದದ ಮೇಲೆ ಹಿಮ್ಮಡಕ್ಕೆ ಭಾರಿ ರಕ್ತಗಾಯವಾಗಿದ್ದು ಬಲಗಣ್ಣಿನ ಕೆಳಗೆ ಬಲಮೊಣ ಕಾಲ ಕೆಳಗೆ ತೆರಚಿದ ಗಾಯವಾಗಿದ್ದು ಮತ್ತು ಮಗಳ ಸಿಂಚನಳಿಗೆ ಬಲಗಾಲ ಗಿರಕಿ ಮೇಲೆ ತರಚಿದ ರಕ್ತಗಾರವಾಗಿದ್ದಲ್ಲದೇ ಬಲಗಾಲ ಮೊಣಕಾಲ ಮೇಲೆ ಒಳಪೆಟ್ಟಾಗಿದ್ದು ಇರುತ್ತದೆ, ಸದರಿ ಎರಡು ವಾಹನಗಳಿಗೆ ವಾಹನ ನೊಂದಣಿ ನಂಬರ ಇರುವದಿಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ಸದರಿ ಮಲ್ಲಯ್ಯ ನನ್ನು ಅಂಬ್ಯುಲೆನ್ಸ್ ನಲ್ಲಿ ಲಿಂಗಸುಗೂರಿಗೆ ಕರೆತರುತ್ತಿದ್ದಾಗ ದಾರಿಯಲ್ಲಿ ಮೃತಪಟ್ಟಿರುತ್ತಾನೆ ಅಂತಾ ತಿಳಿದಿದ್ದು ಇರುತ್ತದೆ.ಕಾರಣ ಸದರಿ ಮಲ್ಲಯ್ಯನ ವಿರುದ್ಧ ಕಾನೂನು ಕ್ರಮ ಜರುಗಿಸಲು ವಿನಂತಿ ಅಂತಾ ಮುಂತಾಗಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದರ ಹೇಳಿಕೆ ಮೇಲಿಂದ °AUÀ¸ÀÆÎgÀÄ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 276/15 PÀ®A. 279, 337, 338, 304(J), L.¦.¹ CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ ತನಿಖೆ ಕೈಕೊಂಡಿದ್ದು ಇರುತ್ತದೆ
AiÀÄÄ.r.Dgï. ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:-
           ಫಿರ್ಯಾದಿ wªÀÄä¥Àà vÀAzÉ azÁ£ÀAzÀ 24 ªÀµÀð, eÁ-ªÀiÁ¢UÀ, G-PÀÆ°PÉ®¸À, ¸Á-gÁA¥ÀÆgÀ, EªÀರು ದಿನಾಂಕ-26-07-2015 ರಂದು ಪಶ್ಚಿಮ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿ ಗುನ್ನೆ ನಂ-167/2015 ಕಲಂ 143 147 148 120(ಬಿ) 323 324 504 506 302 ರೆ/ವಿ 149 ಐಪಿಸಿ ಪ್ರಕಾರ ಗುನ್ನೆ ದಾಖಲು ಮಾಡಿಸಿದ್ದು  ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ ಶಿವಕುಮಾರ್ ಹಾಗೂ ಇತರೆ 5 ಜನರು ಸೇರಿ ತನ್ನ ತಾಯಿಗೆ ಪ್ರಜ್ಞೇ ತಪ್ಪುವಂತೆ ತಳಿಸಿ ಆಕೆಯನ್ನು ಸಾಯಿಸಿ ರಾಂಪೂರು ಕರೆಯಲ್ಲಿ ಹಾಕಿರುತ್ತಾರೆಂದು ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಿದ್ದು, ಇರುತ್ತದೆ ನಂತರ ಫಿರ್ಯಾದಿಗೆ ಗೊತ್ತಾಗಿದ್ದೆನಂದರೇ, ತನ್ನ ತಾಯಿಯಾದ ಆನಂದಮ್ಮ ಈಕೆಯು ಸುಮಾರು ದಿನಗಳಿಂದ ಮಾನಸಿಕ ಅಸ್ವಸ್ಥಳಿದ್ದು ಯಾರಾದರೂ ಏನಾದರೂ ಹೇಳಿದರೇ, ಅದನ್ನೆ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಹಚ್ಚಿಕೊಂಡು ಮಾನಸಿಕ ಸಮತೋಲನ ಕಳೆದುಕೊಳ್ಳುವ ಪ್ರವೃತ್ತಯುಳ್ಳವಳಾಗಿರುತ್ತಾಳೆ ಈಕೆಯು ಯಾವುದೋ ವಿಷಯವನ್ನು ತನ್ನ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಹಚ್ಚಿಕೊಂಡು ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಜಿಗುಪ್ಸೆಗೊಂಡು ದಿನ ರಾಂಪೂರು ಕೆರೆಯಲ್ಲಿ ಬಿದ್ದು ಮೃತಪಟ್ಟಿರುತ್ತಾಳೆ, ಆಕೆಯ ಶವದ ಮೇಲೆ ಯಾವುದೇ ಗಾಯ ವಗೈರೆ ಸಹ ಇರುವುದಿಲ್ಲಾ, ತಾನು ತಪ್ಪಾಗಿ ಶಿವಕುಮಾರ್ ಹಾಗೂ ಇತರೆ 5 ಜನರ ವಿರುದ್ದ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಿದ್ದು ಇರುತ್ತದೆ ಆದರೇ ತನ್ನ ತಾಯಿಯು ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಜಿಗುಪ್ಸೆಗೊಂಡು ಯಾವುದೋ ವಿಷಯ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಹಚ್ಚಿಕೊಂಡು ರಾಂಪೂರು ಕೆರೆಯ ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಬಿದ್ದು ಮೃತಪಟ್ಟಿರುತ್ತಾಳೆ ಅಂತಾ ಲಿಖಿತ ದೂರಿನ ಸಾರಾಂಶ ಮೇಲಿಂದ gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ ¥À²ÑªÀÄ oÁuÉ ಯುಡಿಆರ್ ನಂ-16/2015 ಕಲಂ-174 ಸಿ.ಆರ್.ಪಿ.ಸಿ ಪ್ರಕಾರ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಿ ತನಿಖೆ ಕೈಕೊಂಡಿದ್ದು ಇರುತ್ತದೆ.

            ¢£ÁAPÀ:13-11-2015 gÀAzÀÄ 11-00 J.JªÀiï PÉÌ ªÀiÁ£Àå f¯Áè ¥Éưøï C¢üPÁjUÀ¼ÀÄ gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ gÀªÀgÀ PÁAiÀiÁð®AiÀÄ¢AzÀ l¥Á¯ï ªÀÄÄSÁAvÀgÀ ¹éÃPÀÈvÀªÁzÀ eÁÕ¥À£À ¥ÀvÀæzÉÆA¢UÉ ºÀ¢Ý ¥ÀæAiÀÄÄPÀÛ ªÀUÁðªÀuÉAiÀiÁV §AzÀ vÉ®AUÁt gÁdåzÀ ªÀÄ»§Æ¨ï£ÀUÀgÀ f¯ÉèAiÀÄ PÉÆìĮPÉÆAqÀ ¥Éưøï oÁuÁ AiÀÄÄrDgï £ÀA.69/2015, PÀ®A:174 ¹.Dgï.¦.¹ £ÉÃzÀÝgÀ ¸ÁgÁA±ÀªÉãÉAzÀgÉ: ¦üAiÀiÁ𢠥ÁvÀ®ªÁvÀ ¸ÀAfêÀ vÀAzÉ nÃPÁå £ÁAiÀiïÌ, ªÀAiÀÄ:21ªÀ, eÁ:®A¨ÁqÀ, G:MPÀÌ®ÄvÀ£À, ¸Á:gÁPÁ¸À®UÀÄlÖ vÁAqÁ, ºÉZï/N ZÉgÀè¥À°è UÁæªÀÄ, zsÀ£ÀªÀqÀ ªÀÄAqÀ®, f:ªÀÄ»§Æ¨ï £ÀUÀgÀ (vÉ®AUÁt)  FvÀÀ£À CPÀ̼ÁzÀ ±ÁgÀzÁ¼ÀÄ vÀ£Àß UÀAqÀ ªÀÄvÀÄÛ ªÀÄPÀ̼ÉÆA¢UÉ ¹AzsÀ£ÀÆjUÉ zÀÄrAiÀÄ®Ä §AzÀÄ ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ £ÀUÀgÀzÀ°è UÀÄr¸À®Ä ºÁQPÉÆAqÀÄ ªÁ¸ÀªÁVzÀÄÝ, ¢£ÁAPÀ:25-07-2015 gÀAzÀÄ gÁwæ 10-30 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ¹AzsÀ£ÀÆj£À°è vÀªÀÄä UÀÄr¸À°£À°è §gÀß¯ï ¸ËÖªï ªÉÄÃ¯É CrUÉ ªÀiÁqÀĪÁUÀ DPÀ¹äPÀªÁV ¸ËÖªï ¨ÉAQ ±ÁgÀzÁ¼À ¹ÃgÉUÉ ºÀwÛ ±ÀjÃgÀPÉÌ ¨ÉAQ ºÀwÛ ¸ÀÄlÖ UÁAiÀÄUÀ¼ÁVzÀÄÝ, ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæUÉ ¸ÉÃjPÉ ªÀiÁr G¥ÀZÁgÀ PÉÆr¹ £ÀAvÀgÀ ºÉaÑ£À G¥ÀZÁgÀ PÀÄjvÀÄ gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯Áè ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæUÉ ¸ÉÃjPÉ ªÀiÁr £ÀAvÀgÀ C°èAzÀ ªÀÄ»§Æ¨ï£ÀUÀgÀ f¯Áè ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæUÉ ¸ÉÃjPÉ ªÀiÁrzÀÄÝ, C°è E¯ÁdÄ PÁ®PÉÌ ±ÁgÀzÁ¼ÀÄ vÀ£ÀUÁzÀ ¸ÀÄlÖ UÁAiÀÄUÀ½AzÀ ZÉÃvÀj¹PÉƼÀîzÉà ¢£ÁAPÀ:23-08-2015 gÀAzÀÄ ¨É½UÉÎ 10-40 UÀAmÉUÉ ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ CAvÁ EzÀÝ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÁ oÁuÁ AiÀÄÄrDgï £ÀA.10/2015, PÀ®A. 174 ¹.Dgï.¦.¹ CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAWÀ£É, ªÁºÀ£À ZÁ®PÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ:-  .  
gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ J¯Áè ¥Éưøï C¢üPÁjUÀ¼ÀÄ, gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ°è ªÉÆÃmÁgÀ ªÁºÀ£À C¥ÀWÁvÀUÀ¼À£ÀÄß vÀqÉUÀlÄÖªÀ PÀÄjvÀÄ f¯ÉèUÉ ¥ÀÆgÉʹgÀĪÀ EAlgï¸É¥ÀÖgï ªÁºÀ£ÀzÀ ¸ÀºÁAiÀÄ¢AzÀ ¢£ÁAPÀ: 14.11.2015 gÀAzÀÄ 62 ¥ÀææPÀgÀtUÀ¼À£ÀÄß ¥ÀvÉÛ ªÀiÁr 9100/- gÀÆ. .UÀ¼ÀÀ£ÀÄß ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà zÀAqÀ «¢ü¹, PÁ£ÀÆ£ÀÄ jÃvÀå PÀæªÀÄ dgÀÄV¹zÀÄÝ, ¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAX¸ÀĪÀ ZÁ®PÀgÀÄ/ªÀiÁ°ÃPÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆ£ÀÄ jÃvÀå PÀæªÀÄ dgÀÄV¸ÀĪÀ PÁAiÀÄð ªÀÄÄAzÀĪÀgÉ¢gÀÄvÀÛzÉ.