Police Bhavan Kalaburagi

Police Bhavan Kalaburagi

Friday, November 25, 2011

Raichur District Reported Crimes

ªÀgÀ¢AiÀiÁzÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ:  

¢.24-11-2011 gÀAzÀÄ ¸ÀAeÉ 6-30 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ªÀįÉèñÀ vÀAzÉ ºÀ£ÀĪÀÄ¥Àà zÁAqÉÆð 30 ªÀµÀð PÀAPÀgï ªÁå¥ÁgÀ ºÀjd£À ¸Á.ªÉAPÀmÁæAiÀÄ£À¥ÉÃmÉ ªÀÄÄzÀUÀ¯ï FvÀ£ÀÄ °AUÀ¸ÀÆÎj¤AzÀ ªÁ¥À¸ï §AzÀÄ ªÀÄ£ÉUÉ ªÉAPÀlgÁAiÀÄ£À¥ÉÃmÉ ªÀÄÄzÀUÀ¯ï ªÀiÁgÀÄw zÉêÀ¸ÁÜ£ÀzÀ ºÀwÛgÀ ºÉÆÃUÀÄwÛgÀĪÁUÀ gÁªÀÄtÚ »gÉêÀĤ FvÀ£ÀÄ ªÀįÉèñÀ£À ¥sÉÆäUÉ ¥sÉÆÃ£ï ªÀiÁr ¤Ã£ÀÄ J°è C¢Ã¯Éà ªÀÄUÀ£Éà ¤£ÀßzÀÄ §ºÀ¼À DVzÉ CAvÁ CªÁZÀå ¨ÉÊAiÀÄÄwÛzÁÝUÀ DvÀ£ÀÄ £Á£ÉãÀÄ ªÀiÁr®è F jÃw ªÀiÁvÁqÀ¨ÉÃqÀ CAvÁ CA¢zÀÝPÉÌ ªÉAPÀmÉñÀ£ÀÄ ªÉƨÉʯï ZÁ®Ä ElÄÖ ºÉÆÃV M¢ÃgÀ¯Éà D ¸ÀƼÉà ªÀÄPÀ̽UÉ CAvÁ CAzÀ£ÀÄ. DvÀ£ÀÄ ªÉƨÉÊ®zÀ°è ªÀiÁvÀ£ÁqÀÄvÁÛ ªÀÄ£É vÀ®Ä¥ÀÄwÛzÀÝAvÉAiÉÄà ªÀÄj¸Áé«Ä, ¸ÀAvÉÆõÀ, ¸ÀtÚºÀ£ÀĪÀÄ¥Àà & AiÀÄAPÀ¥Àà EªÀgÉ®ègÀÆ DvÀ£À ªÀÄ£ÉUÉ §AzÀÄ DvÀ£À vÁ¬Ä ¸ÀvÀåªÀÄä½UÉ K£À¯Éà ¸ÀƼÉà ¤Ã£ÉãÀÄ ¸ÉAmÁ ªÀiÁqÀwà CAvÁ CAzÀÄ ¹ÃgÉ J¼ÉzÁrzÀÄÝ & DvÀ£À ºÉAqÀw ®PÀëöäªÀÄä½UÉ ¹ÃgÉ »rzÀÄ J¼ÉzÁr CªÁZÀå ¨ÉÊzÀgÀÄ. C®èzÉ gÁwæ 8-30 UÀAmÉAiÀiÁVvÀÄÛ. ¥ÀÄ£ÀB ¥Éưøï oÁuÉ ºÀwÛgÀ ºÀĸÉãÀ¥Àà, SÁ¹ÃªÀÄ¥Àà, ºÀ£ÀĪÀÄAvÀ, ªÀiË£ÉñÀ, PÀÄ¥ÀàtÚ ªÀÄvÀÄÛ ®PÀëöät EªÀgÉ®ègÀÆ PÀÆr §AzÀÄ DvÀ£À vÀªÀÄä ºÀĸÉãÀ¥Àà¤UÉ PÉʬÄAzÀ & §rUɬÄAzÀ ºÉÆqɧr ªÀiÁr gÀPÀÛUÁAiÀÄUÉƽ¹zÀÄÝ C®èzÉà M¼À¥ÉlÄÖUÉƽ¹zÀÄÝ ©r¸À®Ä ºÉÆÃzÀ DvÀ£À E£ÉÆߧâ vÀªÀÄä gÀ«UÉ PÀÆqÁ ¥ÀPÀÌrUÉ UÀÄ¢Ý M¼À¥ÉlÄÖ ªÀiÁr, PÀÄwÛUÉUÉ ªÀÄvÀÄÛ JzÉUÉ ZÀÆj UÁAiÀÄUÉƽ¹zÀÄÝ EzÉ.CAvÁ ªÀįÉèñÀ£ÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ ªÀÄÄzÀUÀ¯ï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 177/11 PÀ®A.143.147.148.323.324.354.504 ¸À»vÀ 149 L¦¹ gÀ¥ÀæPÁgÀ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉPÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

¢£ÁAPÀ 24/11/11 gÀAzÀÄ ¸ÀAeÉ 6-00 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ²æà ªÀÄw ºÀÄ°UɪÀÄä UÀAqÀ ºÀ£ÀĪÀÄAvÀ ¸ÀAPÀ£Á¼À ºÀjd£À 40 ªÀµÀð ¸Á: ºÀjd£À ¸Á: ªÀÄÄzÀUÀ¯ï FPÉAiÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀÄ »AzÉ ªÀÄĤì¥Á°ÖAiÀÄ PÁ®ÄªÉ PÉ®¸À £ÀqÉ¢zÀÄÝ C°è eÁ¤ @ ºÀÄ®è¥Àà ªÀÄvÀÄÛ «dAiÀÄ PÁ¯ÉÃUÁgÀ PÉ®¸À ªÀiÁqÀÄwÛzÀÄÝ CªÀgÀ ºÀwÛgÀ ZÀAzÀÄæ FvÀ£ÀÄ §AzÀÄ EªÀgÀ ªÀÄ£É ºÀÄrV £À£Àß ªÉÄÃ¯É PÉøÀ ªÀiÁr eÉÊ°UÉ PÀ¼ÀĹzÀÄÝ £Á£ÀÄ DPÉAiÀÄ£ÀÄß ªÀÄÄV¸ÀzÉà ©qÀÄ«zÀ®è J°è ¹PÀÌgÀÆ ©qÀĪÀÅ¢®è FPÉAiÀÄ£ÀÄß PÉÆ¯É ªÀiÁrzÀgÉ F PÉÃ¸ï ªÀÄÄaÑ ºÉÆÃUÀÄvÀÛzÉ. ªÀÄÄAzÉ J°èAiÀiÁzÀgÀÄ ªÀÄzÀÄªÉ ªÀiÁrPÉÆlÖgÉ C°è ºÉÆÃV ªÀÄÄgÁ§nÖ ªÀiÁqÀ¨ÉÃPÉAzÀÄ MzÀgÁrzÀ£ÀÄ DUÀ CªÀj§âgÀÄ CªÀ£À ªÀiÁwUÉ ºÁUÉ ªÀiÁqÀÄ JAzÀÄ PÀĪÀÄäPÀÄÌ ¤ÃrzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. F 3 d£ÀÀgÀÄ »A¢£À zÉéõÀ¢AzÀ DPÉAiÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀÄ ºÀwÛgÀ §AzÀÄ DPÉAiÀÄ ªÀÄUÀ½UÉ ªÀÄvÀÄÛ DPÉAiÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀÄ d£ÀjUÉ fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQ DPÉAiÀÄ ªÀÄUÀ¼À ªÀiÁ£ÀPÉÌ zsÀPÉÌAiÀiÁUÀĪÀ jÃwAiÀÄ°è ªÀwð¸ÀÄvÁÛ ¨sÀAiÀÄzÀ ªÁvÁgÀªÀtªÀ£ÀÄß ¤«Äð¹zÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ CAvÁ ºÀÄ°UɪÀÄä¼ÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ ªÀÄÄzÀUÀ¯ï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 176/11 PÀ®A. 506, 509,¸À»vÀ 34 L¦¹ gÀ¥ÀæPÁgÀ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

ºÀ£ÀĪÀÄAvÀ vÀAzÉ FgÀ¥Àà ªÀ:26, eÁ: PÀÄgÀħgÀ, G:MPÀÌ®ÄvÀ£À ¸Á: ªÀÄzÁåPÁåA¥ï vÁ: ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ FvÀ£ÀÄ vÀªÀÄä ¨sÀvÀÛzÀ UÀzÉÝUÉ Qæ«Ä£Á±ÀPÀ OµÀ¢AiÀÄ£ÀÄß ¹A¥Àr¸ÀÄwÛgÀĪÁUÀ CPÀ¹äPÀªÁV UÁ½¬ÄAzÀ ¸ÉêÀ£ÉAiÀiÁVzÀÄÝ, CªÀ£À ªÀÄ£ÉUÉ §AzÀÄ ºÉÆgÀUÀqÉ ºÉÆÃV ªÀÄzsÀå¥Á£À ªÀiÁr ªÁ¥À¸ï ªÀÄ£ÉUÉ §AzÁUÀ C¸Àé¸ÀÜ£ÁVzÀÄÝ, aQvÉìUÁV vÀÄgÀÄ«ºÁ¼À ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæUÉ vÀA¢gÀĪÁUÀ C°èAzÀ ºÉaÑ£À aQvÉì PÀÄjvÀÄ ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæUÉ ¸ÉÃjPÉ ªÀiÁrzÀÄÝ aQvÉì ¥ÀqÉAiÀÄÄwÛgÀĪÁUÀ aQvÉì ¥sÀ®PÁjAiÀiÁUÀzÉà EAzÀÄ ¢£ÁAPÀ:-25-11-2011 gÀAzÀÄ ¨É¼ÀUÉÎ 7-30 UÀAmÉUÉ ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. CAvÁ DvÀ£À vÁ¬Ä UËgÀªÀÄä¼ÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ vÀÄgÀÄ«ºÁ¼À oÁuÉ AiÀÄÄ.r.Dgï. £ÀA: : 27/2011 PÀ®A 174 ¹.Dgï.¦.¹ £ÉÃzÀÝgÀ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.


 

¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAWÀ£É, ªÁºÀ£À ZÁ®PÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ:

gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ J¯Áè ¥Éưøï C¢üPÁjUÀ¼ÀÄ, gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ°è ªÉÆÃmÁgÀ ªÁºÀ£À C¥ÀWÁvÀUÀ¼À£ÀÄß vÀqÉUÀlÄÖªÀ PÀÄjvÀÄ f¯ÉèUÉ ¥ÀÆgÉʹgÀĪÀ EAlgï¸É¥ÀÖgï ªÁºÀ£ÀzÀ ¸ÀºÁAiÀÄ¢AzÀ ¢£ÁAPÀ: 25.11.2011 gÀAzÀÄ 108 ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À£ÀÄß ¥ÀvÉÛ ªÀiÁr 19,800/- UÀ¼ÀÀ£ÀÄß ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà zÀAqÀ «¢ü¹, PÁ£ÀÆ£ÀÄ jÃvÀå PÀæªÀÄ dgÀÄV¹zÀÄÝ, ¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAX¸ÀĪÀ ZÁ®PÀgÀÄ/ªÀiÁ°ÃPÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆgÀÄ jÃvÀå PÀæªÀÄ dgÀÄV¸ÀĪÀ PÁAiÀÄð ªÀÄÄAzÀĪÀgÉ¢gÀÄvÀÛzÉ.


 


 

Gulbarga Dist Reported Crime

ಹಲ್ಲೆ ಪ್ರಕರಣ:

ನಿಂಬರ್ಗಾ ಪೊಲೀಸ ಠಾಣೆ: ಶ್ರೀಮತಿ ಕಾಂತಾಬಾಯಿ ಗಂಡ ಗೌರಿಶಂಕರ ದೇಶಟ್ಟಿ ಸಾ|| ದೇವಂತಗಿ ರವರು ನಮ್ಮ ಮನೆಗೆ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಶರಣಬಸಪ್ಪ ತಂದೆ ತಿಪ್ಪಣ್ಣಾ ದೇಶಟ್ಟಿ ಮನೆ ಇದ್ದು ಇಬ್ಬರೂ ಅಣ್ಣತಮ್ಮಂದಿರಾಗಬೇಕು ಮನೆಯ ಮುಂದಿನ ಕಟ್ಟೆಯು ಇಬ್ಬರ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿದ್ದು ಮಹಾದೇವಿ ಗಂಡ ತಿಪ್ಪಣ್ಣಾ ಇವಳು ಬಟ್ಟೆ ಒಗೆದ ನೀರು ಕಟ್ಟೆಯ ಮೇಲೆ ಚೆಲ್ಲಿದ್ದು, ಚೆಲ್ಲಿದ್ದ ನೀರು ನಮ್ಮ ಮನೆಯ ಒಳಗೆ ಹೋಗಿದ್ದರಿಂದ ಕೇಳಿದ್ದಕ್ಕೆ ಶರಣಬಸಪ್ಪನು ಅವಾಚ್ಯ ಶಬ್ದಗಳಿಂದ ಬೈದು ಬಡಿಗೆಯಿಂದ ಬಲಗೈ ಹಸ್ತದ ಹತ್ತಿರ, ಮುಂಗೈ ಹತ್ತಿರ ಮತ್ತು ಬಲಗೈ ಮುಂಡೆಗೆ ಹೊಡೆದು ಸಾದಾ ಮತ್ತು ಭಾರಿ ಗುಪ್ತ ಗಾಯಪಡಿಸಿದ್ದು ಮತ್ತು ಮಾನ ಭಂಗ ಮಾಡುವ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಅವರ ತಲೆಯ ಕೂಡಲು ಹಿಡಿದ್ದು ಬಗ್ಗಿಸಿ ಬೆನ್ನ ಮೇಲೆ ಹೊಡೆದಿದ್ದು, ಮತ್ತು ಮಹಾದೇವಿ ಇವಳು ಸಹ ಹೊಡೆದು ಗುಪ್ತಗಾಯಪಡಿಸಿರುತ್ತಾರೆ ಅಂತಾ ದೂರು ಸಲ್ಲಿಸಿದ ಸಾರಂಶದ ಮೇಲಿಂದ ಠಾಣೆ ಗುನ್ನೆ ನಂ: 123/2011 ಕಲಂ.323, 324,354, 504, 506 ಐಪಿಸಿ ಪ್ರಕಾರ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ತನಿಖೆ ಕೈಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ.

BIDAR DISTRICT DAILY CRIME UPDATE 25-11-2011

This post is in Kannada language. To view, you need to download kannada fonts from the link section.

¢£ÀA¥Àæw C¥ÀgÁzsÀUÀ¼À ªÀiÁ»w ¢£ÁAPÀ: 25-11-2011

§UÀzÀ® ¥ÉÆ°¸À oÁuÉ AiÀÄÄ.r.Dgï £ÀA 20/2011 PÀ®A 174 ¹.Dgï.¦.¹ :-

¢£ÁAPÀ: 22-11-2011 gÀAzÀÄ ªÀÄÈvÀ UÉÆÃgÀR£ÁxÀ vÀAzÉ gÀhÄgÉÃ¥Áà ªÉÄÃvÉæ ªÀAiÀÄ: 45 ªÀµÀð, eÁw: ºÀjd£À, ¸Á: ¨Á¥ÀÆgÀ UÁæªÀÄ EvÀ£ÀÄ vÀ£ÀUÉ MAzÀÄ ¯Áj ªÀÄvÀÄÛ JgÀqÀÄ DmÉÆÃUÀ¼À£ÀÄß ¥sÉÊ£Á£ïì¢AzÀ ¯ÉÆÃ£ï ªÀiÁrPÉÆArzÀÄÝ ªÀÄvÀÄÛ SÁ¸ÀV d£ÀjAzÀ ¸Á® ªÀiÁr ªÁºÀ£À Rjâ¹zÀÄÝ ¸ÀzÀj ªÁºÀ£ÀzÀ°è ¯Á¸ï (WÁmÁ) ªÁVzÀÝjAzÀ ¸ÀzÀj ¸Á®ªÀ£ÀÄß ºÉÃUÉ ¥ÁªÀw ªÀiÁqÀ¨ÉÃPÉAzÀÄ «µÀAiÀĪÀ£ÀÄß ªÀÄ£À¹ì£À ªÉÄÃ¯É ¥ÀjuÁªÀÄ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ fêÀ£ÀzÀ°è fUÀÄ¥ÉìUÉÆAqÀÄ vÀ£Àß ºÉÆ®zÀ°è ¨Éë£À ªÀÄgÀPÉÌ £ÉÃtÄ ºÁQPÉÆAqÀÄ ªÀÄÈvÀ ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ£É, F §UÉÎ AiÀiÁgÀ ªÉÄÃ¯É AiÀiÁªÀÅzÉà ¸ÀA±ÀAiÀÄ EgÀĪÀÅ¢¯Áè CAvÀ ¦üAiÀiÁ𢠸ÀÄ£ÀAzÁ @ ¸ÀĤÃvÁ UÀAqÀ UÉÆgÀR£ÁxÀ ªÉÄÃvÉæ ªÀAiÀÄ: 40 ªÀµÀð, EPÉAiÀÄÄ ¤ÃrzÀ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

ºÀ½îSÉÃqÀ (©) ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 132/2011 PÀ®A 279, 304(J) L¦¹ eÉÆvÉ 187 LJA« DåPïÖ :-

¢£ÁAPÀ 24-11-2011 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢vÀ¼ÁzÀ ¸ÀAVÃvÁ UÀAqÀ ªÀiÁgÀÄw ºÀÆUÉÆAqÀ ªÀAiÀÄ: 25 ªÀµÀð, ¸Á: ªÀqÀØ£ÀPÉÃgÁ EPÉAiÀÄ UÀAqÀ£ÁzÀ ªÀÄÈvÀ ªÀiÁgÀÄw vÀAzÉ ®PÀëöät ºÀÄUÉÆAqÀ EvÀ£ÀÄ n.«.J¸ï JPÀë¯ï ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ï £ÀA PÉ.J-39/ºÉZï-1311 £ÉÃzÀÝgÀ ªÉÄÃ¯É ªÀqÀØ£ÀPÉÃgÁ¢AzÀ ¤A§ÄgÁ UÁæªÀÄPÉÌ ºÉÆÃUÀÄwÛgÀĪÁUÀ ªÀqÀØ£ÀPÉÃgÁ ²ªÁgÀzÀ ¸ÀAUÀ¥Áà PÉÆqÀA§® EªÀgÀ ºÉÆ®zÀ ¸À«ÄÃ¥À AiÀiÁªÀÅzÉÆà ªÁºÀ£ÀzÀ ZÁ®PÀ£ÀÄ JQëqÉAmï ªÀiÁrgÀ§ºÀÄzÀÄ CxÀªÁ EªÀ£Éà ¤®ðPÀëöåvÀ£À¢AzÀ UÁr £Àqɹ MªÉÄäÃ¯É gÉÆÃr£À ªÉÄÃ¯É ©zÀÄÝ vÀ¯ÉUÉ, JzÉUÉ ¨sÁj UÁAiÀÄUÉÆAqÀÄ ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ D¸ÀàvÉæUÉ aÃQvÉìUÉ ¸ÁV¸ÀĪÁUÀ ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ£ÉAzÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁðzÀÄ ºÉýPÉ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

¸ÀAZÁgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ, ©ÃzÀgÀ UÀÄ£Éß £ÀA 213/2011 PÀ®A 279, 338 L¦¹ :-

¢£ÁAPÀ 24/11/2011 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢ gÁdÄ vÀAzÉ FgÀ¥Àà ©gÁzÁgÀ, ªÀAiÀÄ: 35 ªÀµÀð, eÁw: °AUÁAiÀÄvÀ, ¸Á: ºÀ£ÀĪÀiÁ£À £ÀUÀgÀ UÁA¢ü UÀAd ©ÃzÀgÀ EvÀ£À CtÚ£ÁzÀ UÁAiÀiÁ¼ÀÄ «dAiÀÄPÀĪÀiÁgÀ EªÀgÀÄ ©ÃzÀgÀ £ÀUÀgÀzÀ a¢æ-¨ÉƪÀÄUÉÆAqÉñÀégÀ ¸ÀPÀð® gÉÆÃqÀ ªÀÄÆ®PÀ UÁA¢ü UÀAd PÀqÉUÉ £ÀqÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆUÀÄwÛzÁÝUÀ UÁA¢ü UÀAd gÉʯÉé UÉÃl ºÀwÛgÀ »A¢¤AzÀ DgÉÆæ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ® £ÀA. PÉJ-38/nDgï-3773 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ£ÁzÀ £ÀAzÀPÀĪÀiÁgÀ ¥Á¥ÀqÉ ¸Á: ©ÃzÀgÀ EvÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ®£ÀÄß CwªÉÃUÀ ªÀÄvÀÄÛ CeÁgÀÆPÀvɬÄAzÀ £ÀqɹPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ «dAiÀÄPÀĪÀiÁgÀ EªÀjUÉ rQÌ PÉÆnÖzÀÝjAzÀ «dAiÀÄPÀĪÀiÁgÀ EªÀgÀ JqÀ ºÀuÉAiÀÄ ªÉÄÃ¯É ªÉÄÃzÀĽ£À ºÀwÛgÀ, JqÀ PÀtÂÚ£À ªÀÄzsÀå gÀPÀÛ UÁAiÀÄ, JqÀ ªÉƼÀ PÁ°UÉ, JqÀPÉÊUÉ vÀgÀazÀ UÁAiÀĪÁV ªÀiÁvÁqÀĪÀ ¹ÜwAiÀÄ°è E¯Áè CAvÀ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠺ÉýPÉ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

¸ÀAZÁgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ, ©ÃzÀgÀ UÀÄ£Éß £ÀA 214/2011 PÀ®A 279, 338 L¦¹ eÉÆvÉ 187 LJA« DåPïÖ :-

¢£ÁAPÀ 24/11/2011 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢ AiÀiÁzÀªÀ gÀrØ vÀAzÉ §PÁÌ gÀrØ ªÀAiÀÄ: 40 ªÀµÀð, eÁw: gÀrØ, ¸Á: vÉîUÀ «ÄeÁð¥ÀÆgÀ, vÁ: fÃ: ©zÀgÀ EvÀ£ÀÄ vÀ£Àß E§âgÀÆ ªÀÄPÀ̽UÉ ±Á¯É¬ÄAzÀ PÀgÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ® £ÀA PÉJ-38/ºÉZÀ-6017 £ÉÃzÀÝgÀ ªÉÄÃ¯É ©ÃzÀgÀ ¨ÉƪÀÄUÉÆÃAqÉñÀégÀ ªÀÈvÀzÀ PÀqɬÄAzÀ UÀÄA¥Á PÀqÉUÉ ºÉÆÃUÀÄwÛgÀĪÁUÀ gÁªÀÄ ZËPÀ ºÀwÛgÀ ¨ÉÆêÀÄUÉÆÃAqÉñÀégÀ PÀqɬÄAzÀ »A¢¤AzÀ DgÉÆæ DmÉÆà £ÀA PÉJ-38/1863 £ÉÃzÀgÀ ZÁ®PÀ£ÀÄ vÀ£Àß DmÉÆêÀ£ÀÄß CwªÉÃUÀ ºÁUÀÄ ¤µÁ̼ÀfvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ rQÌ ¥Àr¹ vÀ£Àß DmÉÆà ¸ÀªÉÄÃvÀ Nr ºÉÆÃVgÀÄvÁÛ£É, ¸ÀzÀj rQ̬ÄAzÀ ¦üAiÀiÁð¢UÉ JqÀ QgÀÄ ¨ÉgÀ½UÉ ¥ÉÃmÁÖV GUÀÄgÀÄ ºÀwÛgÀ ¸ÁzÀ gÀPÀÛ UÁAiÀÄ, JqÀ ¨sÀÄdPÉÌ vÀgÀazÀ UÁAiÀÄ, JqÀ ªÉÆüÀPÉÊUÉ, JqÀ ªÉÆüÀPÁ®Ä ºÀwÛgÀ vÀgÀazÀ UÁAiÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ªÀÄUÀ¼ÁzÀ ±ÉæÃAiÀiÁ EªÀ½UÉ JgÀqÀÄ ªÉÆüÀPÁ°UÉ vÀgÀazÀ UÁAiÀÄ ¥ÉæÃPÁë EªÀ½UÉ JqÀ ªÉÆüÀPÁ°UÉ, JqÀUÉÊ ªÀÄÄAUÉÊ ºÀwÛgÀ UÀÄ¥ÀÛ UÁAiÀÄ ºÁUÀÆ vÀgÀazÀ UÁAiÀĪÁVgÀÄvÀÛªÉ CAvÀ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠺ÉýPÉ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

¸ÀAZÁgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ, ©ÃzÀgÀ UÀÄ£Éß £ÀA 216/2011 PÀ®A 279, 338 L¦¹ :-

¢£ÁAPÀ 24/11/2011 gÀAzÀÄ DgÉÆæ PÉ.J¸À.DgÀ.n §¸À £ÀA. PÉJ-38/J¥sï-340 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ£ÁzÀ JªÀÄ.r C±ÁáPÀ CºÀäzÀ EªÀ£ÀÄ ¸ÀzÀj §¸Àì£ÀÄß CwªÉÃUÀ ªÀÄvÀÄÛ CeÁgÀÆPÀvɬÄAzÀ £ÀqɹPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ¹zÁÞxÀð PÁ¯ÉÃd ºÀwÛgÀ d£ÀªÁqÁ gÉÆÃr£À ªÉÄÃ¯É §¹ì¤AzÀ PɼÀUÉ E½AiÀÄÄwÛzÀÝ ¦üAiÀiÁð¢ vÉÃeɪÀÄä UÀAqÀ ZÀAzÁægÉrØ PÉÆAqÁ¥ÀÄgÉ, ªÀAiÀÄ: 50 ªÀµÀð, eÁw: gÉrØ, ¸Á: §gÀzÁ¥ÀÄgÀ, ¸ÀzÀå: J¯ï.DAiÀiï.f PÁ¯ÉÆä ©ÃzÀgÀ EªÀgÀÄ PɼÀUÉ ©zÁÝUÀ §¹ì£À »A¢£À UÁ°AiÀÄ°è JqÀUÁ®Ä ¹QÌ ©¢zÀÝjAzÀ JqÀUÁ°£À ªÉƼÀ PÁ°£À J®Ä§Ä ªÀÄÄjzÀAvÁV gÀPÀÛUÁAiÀĪÁVzÉ, §® ªÉƼÀPÉÊUÉ vÀgÀazÀ gÀPÀÛUÁAiÀÄ ºÁUÀÆ vɯÉAiÀÄ »A¨sÁUÀPÉÌ UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀĪÁVzÉ CAvÀ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁðzÀÄ ºÉýPÉ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀægÀPÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

PÀªÀÄ®£ÀUÀgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 115/2011 PÀ®A 295 L¦¹ :-

¢£ÁAPÀ 24/11/2011 gÀAzÀÄ AiÀiÁgÉÆà C¥ÀjaÃvÀ QrUÉÃrUÀ¼ÀÄ ªÀÄzÀ£ÀÆgÀ UÁæªÀÄzÀ §¸ïì ¤¯ÁÝtzÀ ºÀwÛgÀ EgÀĪÀ qÁ: CA¨ÉÃqÀÌgÀ ªÀÄÆwðAiÀÄ ¸ÀÄvÀÛªÀÄvÀÛ®Ä ºÁQgÀĪÀ 3 ¥ÉÊ¥ÀÄUÀ¼ÀÄ ºÁUÀÄ CªÀÅUÀ½UÉ C¼ÀªÀr¹zÀÀ ¸ÀAPÀ½ PÀrzÀÄ ºÁ¤ UÉÆý¹gÀÄvÁÛgÉAzÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠱ÁæªÀt vÀAzÉ ²æÃ¥ÀvÀgÁªÀ PÁA§¼É CzsÀåPÀëgÀÄ qÁ: CA¨ÉÃqÀÌgÀ AiÀÄĪÀPÀ ªÀÄAqÀ½, ¸Á: ªÀÄzÀ£ÀÆgÀ gÀªÀgÀ ºÉýPÉ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

£ÀÆvÀ£À £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ ©ÃzÀgÀ UÀÄ£Éß £ÀA 231/2011 PÀ®A 379 L¦¹ :-

¦üAiÀiÁ𢠪ÀĺÀäzÀ ¤¸ÀìgÀ CºÀäzÀ vÀAzÉ ªÀĺÀäzÀ C§ÄÝ® ªÁºÉÃzÀ¸Á§, ªÀAiÀÄ: 45 ªÀµÀð, eÁw: ªÀÄĹèA, ªÀiÁf ¹.JªÀÄ.¹. ¸ÀzÀ¸ÀågÀÄ ©ÃzÀgÀ, ¸Á: ªÀÄįÁÛ¤ PÁ¯ÉÆä ©ÃzÀgÀ EªÀgÀ ªÀÄUÀ£ÁzÀ ªÀĺÀäzÀ dªÀiÁzÀ, ªÀAiÀÄ: 13 ªÀµÀð, 8£Éà vÀgÀUÀw EvÀ£ÀÄ ¢£ÁAPÀ 11-11-2011 gÀAzÀÄ ªÀģɬÄAzÀ ¸ÀAeÉ 1830 UÀAmÉUÉ PÉ.ºÉZÀ.©. PÁ¯ÉÆäAiÀÄ qÁ|| ©ÃgÁzÁgÀ D¸ÀàvÉæAiÀÄ JzÀÄgÀUÀqÉ gÉÆÃr£À ¥ÀPÀÌzÀ°è vÀ£Àß ¸ÉÊPÀ® »ÃgÉÆ JPÀë ¸ÉÆàÃlìð ¨ÉʹPÀ®ªÀ£ÀÄß ¤°è¹ vÀ£ÀUÉ ¨ÉÃPÁzÀ £ÀPÁ±ÉAiÀÄ ¥ÉÆæÃeÉPÀÖ ªÀiÁqÀ®Ä ºÉÆÃV ªÀÄgÀ½ 1930 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ §AzÀÄ £ÉÆÃrzÁUÀ ¨ÉʹPÀ¯ï EgÀ°¯Áè CAvÁ ªÀÄ£ÉUÉ §AzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢UÉ ºÉýzÀ PÀÆqÀ¯Éà ¦üAiÀiÁð¢ J¯Áè PÀqÉ ºÀÄqÀÄPÁrzÀgÀÆ ¸ÉÊPÀ® ¹UÀ°¯Áè. AiÀiÁgÉÆà C¥ÀjavÀ PÀ¼ÀîgÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ªÀÄUÀ£À »ÃgÉÆ JPÀë ¸ÉÆàÃlìð ¨ÉʹPÀ®ªÀ£ÀÄß ¥sÉæêÀÄ £ÀA. ºÉZÀ9f-39498 C.Q 3,000/- £ÉÃzÀ£ÀÄß PÀ¼ÀĪÀÅ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVgÀÄvÁÛgÉAzÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠺ÉýPÉ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

Gulbarga Dist Reported Crime

ಮಟಕಾ ಪ್ರಕರಣ:

ನಿಂಬರ್ಗಾ ಪೊಲೀಸ ಠಾಣೆ: ದಿನಾಂಕ 24/11/2011 ರಂದು ಸಾಯಂಕಾಲ 7-00 ಗಂಟೆಯ ಸುಮಾರಿಗೆ ನಿಂಬರ್ಗಾ ಗ್ರಾಮದ ಅಂಬೇಡ್ಕರ ವೃತ್ತದ ಹತ್ತಿರ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಚಿದಾನಂದ ತಂದೆ ಬಾಬುರಾವ ಕಾಂಬಳೆ ಸಾ|| ನಿಂಬರ್ಗಾ ತಾ|| ಆಳಂದ ಇತನು ಸಾರ್ವಜನಿಕರಿಗೆ ಮೋಸ ಮಾಡುವ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಮಟಕಾ ಆಡಿರಿ 1 ರೂಪಾಯಿಗೆ 80 ರೂಪಾಯಿ ಗೆಲ್ಲಿರಿ ಅಂತ ಜನರಿಗೆ ಹೇಳುತ್ತಾ ಹಣ ಪಡೆದು ಮಟಕಾ ಜೂಜಾಟ ಬರೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಿರುವ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿ ಬಂದ ಮೇರೆಗೆ ಪಂಚರ ಜೋತೆ ಪಿ.ಎಸ.ಐ ಶ್ರೀ ಎಸ್.ಎಸ್ ದೊಡ್ಡಮನಿ ಮತ್ತು ಠಾಣೆಯ ಸಿಬ್ಬಂದಿಯರಾದ ದೇವಿಂದ್ರಪ್ಪ ಎ.ಎಸ್.ಐ. ನಿಸಾರ ಅಹಮದ ಸಿಪಿಸಿ, ಶಿವರಾಯ ಸಿಪಿಸಿ ರವರು ಕುಡಿಕೊಂಡು ಮಟಾಕಾ ಬರೆಡುಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದ ಶ್ರೀ ರಾಜಶೇಖರ ತಂದೆ ಶಂಕರ ಹೊನಗುಂಡ ಸಾ|| ನಿಂಬರ್ಗಾ ಮತ್ತು ಶ್ರೀ ಬಸವರಾಜ ತಂದೆ ನಾಗಪ್ಪ ಕೋರೆ ಸಾ|| ನಿಂಬರ್ಗಾ ಇವರನ್ನು ವಶಕ್ಕೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಅವರಿಂದ ನಗದು ಹಣ 570/- ರೂ, ಪೆನ್ನು, ಹಾಗೂ ಮಟಕಾ ಚೀಟಿ ಪಂಚರ ಸಮಕ್ಷಮ ಜಪ್ತಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದು ಅಲ್ಲದೇ ಮಟಕಾ ಚೀಟಿ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವರಾದ ರಪೀಕ ಸಾ|| ಬೈರಾಮಡಗಿ ಮತ್ತು ಚಿದಾನಂದ ತಂದೆ ಬಾಬುರಾವ ಕಾಂಬಳೆ ಸಾ|| ನಿಂಬರ್ಗಾ ತಾ|| ಆಳಂದ ಇವರ ಮೇಲೆ ಕ್ರಮ ಕೈಕೊಳ್ಳುವ ಕುರಿತು ಠಾಣೆ ಗುನ್ನೆ ನಂ. 122/2011 ಕಲಂ 78(3) ಕೆ.ಪಿ ಆಕ್ಟ ಮತ್ತು 420 ಐಪಿಸಿ ಪ್ರಕಾರ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲು ಮಾಡಿಕೊಂಡು ತನಿಖೆ ಕೈಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ.