Police Bhavan Kalaburagi

Police Bhavan Kalaburagi

Wednesday, November 9, 2011

BIDAR DISTRICT DAILY CRIME UPDATE 09-11-2011

This post is in Kannada language. To view, you need to download kannada fonts from the link section.

¢£ÀA¥Àæw C¥ÀgÁzsÀUÀ¼À ªÀiÁ»w ¢£ÁAPÀ: 09-11-2011

£ÀÆvÀ£À £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 220/11 PÀ®A 309 L¦¹ :-

¢£ÁAPÀ: 08-11-2011 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢ C§ÄÝ¯ï ªÀ»Ãzï vÀAzÉ C§ÄÝ® d¨ÁâgÀ G: ¸ÀºÁAiÀÄPÀ f¯Áè PÁgÁUÀȺÀ C¢üÃPÀëPÀgÀÄ, oÁuÉUÉ ºÁdgÁV ¤ÃrzÀ zÀÆj£À ¸ÁgÁA±ÀªÉ£ÉAzÀgÉ ©ÃzÀgÀ f¯Áè PÁgÁUÀȺÀzÀ°ègÀĪÀ «ZÁgÀuÁ¢ü PÉÊ¢ £ÀA. 17545 ¨sÀgÀvÀ vÀAzÉ gÀÄPÀäuÁÚ EªÀgÀÄ EwÛa£À ¢£ÀUÀ¼À°è eÉÊ°£À°ègÀĪÀ EvÀgÉ PÉÊ¢UÀ½UÉ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊAiÀÄĪÀÅzÀÄ vÉÆAzÀgÉ PÉÆÃqÀĪÀÅzÀÄ £Á£ÀÄ ¨ÁågÀPÀ£À°è §A¢ DVgÀĪÀÅ¢®è E°è EzÀÝgÉ DvÀäºÀvÉå ªÀiÁrPÉƼÀÄîvÉÛ£É CAvÁ ºÉ¼ÀÄwÛzÀÄÝ, UÉÆÃqÉUÉ vÀ£Àß vÀ¯É ºÉÆÃqÉzÀÄPÉÆAqÀÄ MzÁÝqÀÄvÁÛ agÁqÀÄwzÀÝ ¥ÀæAiÀÄÄPÀÛ ªÉÊzÁå¢üPÁjUÀ¼ÀÄ ¥ÀjQë¹ CªÀ£ÀߣÀÄß ºÉaÑ£À aQvÉì PÀÄjvÀÄ f¯Áè D¸ÀàvÉæUÉ zÁR°¹gÀÄvÁgÉ CAvÁ ¤ÃrzÀ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉƼÀî¯ÁVzÉ.

£ÀÆvÀ£À £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 219/11 PÀ®A 498(J), 323, 504 eÉÆvÉ 34 L.¦.¹. :-

¢£ÁAPÀ: 08-11-2011 gÀAzÀÄ £ÁªÀzÀUÉjAiÀÄ DgÉƦvÀgÁzÀ UÀÄAqÀ¥Áà vÀAzÉ WÁ¼É¥Áà zÉUÀ®ªÀÄr, UÀAUÀªÀiÁä ªÀÄvÀÄÛ ªÀĺÁzÉë gÀªÀgÀÄUÀ¼ÀÄ ¦üAiÀiÁð¢ C£ÀߥÀÆtð UÀAqÀ gÁdPÀĪÀiÁgÀ gÀªÀgÀ ªÀÄ£ÉUÉ d£ÀgÀ£ÀÄß PÀgÉzÀÄPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢vÀ¼À UÀAqÀ£À ¸À» ¥É¥ÀgÀ ªÉÄÃ¯É ¥ÀqÉAiÀÄÄwÛzÁÝUÀ AiÀiÁPÉ ¸À» ¥ÀqÉAiÀÄÄwÛ¢Ýj CAvÁ PÉýzÁUÀ DgÉÆævÀgÀÄ ¦üAiÀiÁð¢UÉ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ ¤£ÀÄ AiÀiÁPÉ ªÀÄzsÉå §gÀÄwÛ¢Ý CAvÁ PÀ°è¤AzÀ ºÉÆÃrzÀÄ UÁAiÀÄ¥Àr¹gÀÄvÁÛgÉ ºÁUÀÆ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ £Á¢¤AiÀiÁzÀ ªÀĺÁzÉë ºÁUÀÄ EªÀgÀ CvÉÛ UÀAUÀªÀiÁä EªÀgÀÄ PÀÆqÁ §AzÀÄ PÀÆzÀ®Ä »rzÀÄ fAeÁ ªÀÄÄ¶Ö ªÀiÁr ºÉÆqÉ¢gÀÄvÁÛgÉ CAvÁ ¤ÃrzÀ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

©ÃzÀgÀ ¸ÀAZÁgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 195/11 PÀ®A 279, 337 L.¦.¹.eÉÆvÉ 187 L.JªÀiï.«íJPïÖ. :-

¢£ÁAPÀ 08/11/2011 gÀAzÀÄ 1530 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠲æêÀÄw ®QëöäzÉë UÀAqÀ ªÀiÁgÀÄw ¸Á: ºÁgÀÆgÀUÉÃj ©ÃzÀgÀ EªÀgÀÄ ©ÃzÀgÀ §¸À¤¯ÁÝt¢AzÀ ªÀÄrªÁ¼À ªÀÈvÀÛzÀ PÀqÉUÉ £ÀqÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆUÀĪÁUÀ ªÀÄrªÁ¼À ªÀÈvÀÛzÀ PÀqɬÄAzÀ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ® PÉJ38J¯ï0114 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ® CwêÉÃUÀ ºÁUÀÆ CeÁUÀgÀÆPÀvɬÄAzÀ £ÀqɹPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢UÉ rQÌ ¥Àqɹ ¸ÁzÁUÁAiÀÄ ¥Àr¹ vÀ£Àß ªÉÆmÁgÀ ¸ÉÊPÀ® ¤°è¸ÀzÉà Nr ºÉÆÃVgÀÄvÁÛ£É. CAvÀ PÉÆlÖ ¦ügÁå¢AiÀÄ ºÉýPÉAiÀÄ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

§¸ÀªÀPÀ¯Áåt ¸ÀAZÁgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 179/2011 PÀ®A 279 L¦¹. eÉÆvÉ 187 L.JA.« DPÀÖ :-

¢£ÁAPÀ 07/11/2011 gÀAzÀÄ 1840 UÀAmÉUÉ §¸ÀªÀPÀ¯Áåt §AUÁè gÉÆÃr£À ªÉÄÃ¯É wæ¥ÀÄgÁAvÀ ©æÃqÀÓ ºÀwÛgÀ ¸À¸ÀÛ¥ÀÄgÀ §AUÁè PÀqɬÄAzÀ ªÀÄrªÁ¼À ZËPÀ PÀqÉUÉ ¸Á¬Ä lÆgÀì §¸Àì £ÀA PÉJ 46/ 2799 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ vÀ£Àß §¸Àì£ÀÄß CwªÉÃUÀ ºÁUÀÆ ¤¸Á̼ÀfvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ gÉÆÃrUÉ C¼ÀªÀr¹zÀ PÀ©âtzÀ C¥ÀWÁvÀ vÀqÉ UÉÆqÉUÉ rQÌ ªÀiÁr Nr ºÉÆÃVgÀÄvÁÛ£É. CAvÁ ¦üAiÀiÁ𢠸ÀAdÄPÀĪÀiÁgÀ vÀAzÉ ²ªÀ±ÀgÀt¥Áà gÀªÀgÀÄ ¤ÃrzÀ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

Raichur District Reported Crimes

ªÀgÀ¢AiÀiÁzÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ:  

ªÀÄÄzÀUÀ°è£À ªÉÄÃUÀ¼À¥ÉÃmÉAiÀÄ ¥ÀgÀ¸À¥Àà, ¹zÀÝ¥Àà & ¸ÉÆêÀÄ¥Àà£À £ÀqÀÄªÉ ºÀ¼Éà ªÉʵÀåªÀÄå«zÀÄÝ, ¢£ÁAPÀ.07-11-2011 gÀAzÀÄ gÁwæ 8-10 UÀAmÉUÉ ¸ÉÆêÀÄ¥Àà£ÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°èzÁÝUÀ, CvÀ£À ªÀiÁªÀ£À ªÀÄUÀ ªÀiÁ£À¥Àà vÀAzÉ UÁå£À¥Àà D£ÉºÉƸÀÆgÀÄ FvÀ£ÀÄ ¥sÉÆÃ£ï ªÀiÁr ºÉÆ®zÀ°èAiÀÄ ¸ÀeÉÓ UÀÆrUÉ ¨ÉAQ ºÀaÑgÀÄvÁÛgÉAzÀÄ ºÉýzÀ PÀÆqÀ¯Éà ¸ÉÆêÀÄ¥Àà£ÀÄ ºÉÆÃV £ÉÆÃqÀ¯ÁV D²ºÁ® gÀ¸ÉÛAiÀÄ°ègÀĪÀ ºÉÆ®zÀ°è ºÁQzÀ 3 UÀÆqÀÄUÀ® ¥ÉÊQ MAzÀÄ UÀÆrUÉ ¨ÉAQ ºÀwÛ GjAiÀÄÄwÛvÀÄÛ. C°è Hj£À d£ÀgÁzÀ ªÀÄ®è£ÀUËqÀ vÀAzÉ ©üêÀÄ£ÀUËqÀ ªÀÄvÀÄÛ EvÀgÀgÀÄ ªÀÄtÄÚ ºÁQ ¨ÉAQ £ÀA¢¸À®Ä ¥ÀæAiÀÄwß¹zÀÄÝ, CªÀjUÉ ¸ÉÆêÀÄ¥Àà£ÀÄ ¨ÉAQ ºÉÃUÉ ºÀwÛvÀÄ JAzÀÄ PÉüÀ¯ÁV ªÉÄÃUÀ¼À¥ÉÃmÉAiÀÄ ¥ÀgÀ¸À¥Àà ªÀÄvÀÄÛ ¹zÀÝ¥Àà C£ÀÄߪÀªÀgÀÄ §AzÀÄ ¨ÉAQ ºÀaÑ Nr ºÉÆÃzÀgÀÄ JAzÀÄ ºÉýzÀgÀÄ. C®èzÉà ¸ÉÆêÀÄ¥Àà£À ªÀiÁªÀ£ÁzÀ ºÀÄ°UÉ¥Àà vÀAzÉ ºÀ£ÀĪÀÄ¥Àà D£ÉºÉƸÀÆgÀÄ EªÀgÀ ºÉÆ®zÀ°èAiÀÄÆ ¸ÀºÀ EªÀgÉà CªÀgÀ 3 UÀÆqÀÄUÀ® ¥ÉÊQ MAzÀÄ UÀÆrUÉ ¨ÉAQ ºÀaÑ Mr ºÉÆÃVgÀÄvÁÛgÉ. ¥ÀgÀ¸À¥Àà, ¹zÀÝ¥Àà »A¢£À zÉéõÀ¢AzÀ ¸ÉÆêÀÄ¥Àà£ÀÄ ºÁ¤ ªÀiÁqÀ¨ÉÃPÉA§ zÀÄgÀÄzÉÝñÀ¢AzÀ ºÉÆ®zÀ°èAiÀÄ 2 ¸ÀeÉÓ UÀÆqÀÄUÀ½UÉ ¨ÉAQ ºÀaÑ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ 30 ¸Á«gÀ gÀÆ¥Á¬ÄUÀ¼ÀµÀÄÖ ®ÄPÁì£À ªÀiÁrzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ CAvÁ ¸ÉÆêÀÄ¥Àà gÀªÀgÀÄ ¤ÃrzÀ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ ªÀÄÄzÀUÀ¯ï oÁuÉAiÀÄ°è UÀÄ£Éß £ÀA. 171/11 PÀ®A.435 gÉ/«.34 L¦¹ £ÉÃzÀÝgÀ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

¢: 08-11-11 gÀAzÀÄ ¨É¼ÀV£À 9-00 UÀAmÉUÉ °AUÀ¸ÀÆÎgÀÄ oÁuÁ ªÁå¦ÛAiÀÄ LzÀ¨Á« UÁæªÀÄzÀ §¸ÁÖöåAqï ºÀwÛgÀ
FgÀ¥Àà vÀAzÉ ¤AUÀ¥Àà ¸Á: LzÀ¨Á« ªÀÄvÀÄÛ ºÀ£ÀĪÀÄ¥Àà vÀAzÉ ¤AUÀ¥Àà, ¤AUÀ¥Àà vÀAzÉ CªÀÄgÀ¥Àà,, ªÀÄ®è¥Àà vÀAzÉ ©üêÀÄtÚ, ©üêÀÄtÚ vÀAzÉ CA§tÚ J®ègÀÆ eÁw: PÀÄgÀħgÀÄ G: MPÀÌ®ÄvÀ£À ¸Á: LzÀ¨Á« EªÀgÀÄ CtÚ vÀªÀÄäA¢jzÀÄÝ CªÀgÀ ªÀÄzsÉå ºÉÆ®zÀ°è ¤ÃgÀÄ ©lÄÖPÉƼÀÄîªÀ «ªÀµÀAiÀÄPÉÌ ¸ÀA§A¢ü¹zÀAvÉ ªÁådå«zÀÄÝ CzÉà «µÀAiÀÄPÉÌ ¸ÀA§A¢ü¹zÀAvÉ DgÉÆævÀgÀÄ FgÀ¥Àà£ÀÄ vÀqÉzÀÄ ¤°è¹ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ CAvÁ FgÀ¥Àà gÀªÀgÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ °AUÀ¸ÀÆÎgÀÄ ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è UÀÄ£Éß £ÀA. 259/11 PÀ®A. 341, 323, 504, 506 ¸À»vÀ 34 L.¦.¹ £ÉÃzÀÝgÀ°è ¢: 08.11.2011 gÀAzÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

£ÀÆgïªÀĺÀäzï vÀAzÉ ¢.qÁ. ªÀĺÀäzï gÀ»ªÀÄvÀįÁè 37 ªÀµÀð, eÁ-ªÀÄĹèA, G-£ÀÆgïqÀæUï ºË¸À ªÉÄrPÀ¯ï EªÀgÀ CAUÀrAiÀÄ°è EzÀÝ «ÄÃlgïzÀ°è DPÀ¹äPÀ «zÀÄåvï ±Ámïð ¸ÀPÀÄåðmï DV CAUÀrAiÀÄ°è AiÀÄ ªÀ¸ÀÄÛUÀ½UÉ eÉÆÃgÁV ¨ÉAQ ºÀwÛ CAUÀrAiÀÄ°èAiÀÄ ªÀ¸ÀÄÛUÀ¼ÀÄ & ¥sÀ¤ðZÀgïUÀ¼ÀÄ MlÄÖ C.Q gÀÆ 500000=00 ¸ÀÄnÖgÀÄvÀÛªÉ CAvÁ £ÀÆgïªÀĺÀäzï gÀªÀgÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ ¥À²ÑªÀÄ oÁuÉ AiÀÄ°è DPÀ¹äPÀ ¨ÉAQ C¥ÀWÁvÀ ¸ÀARå 3/11 £ÉÃzÀÝgÀ CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.


 


 

¢£ÁAPÀ: 07.11.2011 gÀAzÀÄ ªÀÄzsÁåºÀß 2.00 UÀAmÉUÉ ²æêÀÄw ¥sÀQÃgÀªÀÄä UÀAqÀ gÀAUÀ£ÁxÀ, ªÀiÁåzÀgÁ¼À, £ÁAiÀÄPÀ, 28 ªÀµÀð, PÀÆ° PÉ®¸À, ¸Á. GlPÀ£ÀÆgÀ EªÀ¼ÀÄ vÀ£Àß ªÀģɬÄAzÀ CAUÀrUÉ ºÉÆÃUÀĪÁUÀ GlPÀ£ÀÆgÀÄ UÁæªÀÄzÀ°è ±À¯ÉAiÀÄ PÀA¥ËAqÀ ºÀwÛgÀ PÀĽwzÀÝ ºÀ£ÀĪÀÄAvÀ vÀAzÉ gÁªÀÄtÚ, §¸À°AUÀ¥Àà vÀAzÉ w¥ÀàtÚ ªÀiË£ÉñÀ vÀAzÉ §¸ÀªÀgÁd, EªÀgÀÄ CPÉUÉ ºÉÆAl¼ÀÄ £ÉÆÃqÀ¥Á ºÀvÀÄÛ ¸Á«vÀ gÀÆ¥Á¬Ä CAvÁ CtPÀªÁrzÀÄÝ, CPÉAiÀÄÄ CAUÀr¬ÄAzÀ ªÁ¥Á¸ÀÄ §gÀĪÁUÀ CzÉà d£ÀgÀÄ, FUÀ ºÀvÀÄÛ ¸Á«gÀ gÉr ªÀiÁrë §j J£ï CAvÁ PÉýzÀÝPÉÌ CPÉAiÀÄÄ ¤ªÀÄUÉ CPÀÌvÀAVAiÀÄj®èªÉãÀÄ CAvÁ CAzÀÄ ºÉÆÃV CªÀgÀªÀgÀ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è »jAiÀÄjUÉ ªÀiÁ»w w½¹zÀÝPÉÌ. ¸ÁAiÀÄAPÁ® 5.00 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ²æêÀÄw ¥sÀQÃgÀªÀÄä¼ÀÄ £À¼À¢AzÀ ¤ÃgÀÄ vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ §gÀĪÁUÀ DgÉÆævÀgÀÄ CPÉUÉ ªÀÄ£ÉAiÉƼÀVAzÀ §AzÀÄ E¯Éè §AzÀ¼ÀÄ §gÉæ¯É CAvÁ CPÉAiÀÄ£ÀÄß CPÀæªÀĪÁV vÀqÉzÀÄ. PÉÊ »rzÀÄ J¼ÉzÁr PÉʧ¼À MqÉzÀÄ , ªÀiÁ£À¨sÀAUÀ ªÀiÁqÀĪÀ GzÉÝñÀ¢AzÀ ¹ÃgÉ »rzÀÄ J¼ÉzÁr ¹ÃgÉ ºÀj¢zÀÄÝ C®èzÉà J®ègÀÆ ¸ÉÃj PÀnÖUɬÄAzÀ §®UÁ® vÉÆqÉUÉ, ¨É¤ßUÉ ºÉÆqÉzÀÄ UÁAiÀÄUÉƽ¹zÀÄÝ, ºÀÄ°UɪÀÄä FPÉAiÀÄÄ ºÉÆr¬Äj F ¸ÀƼÉUÉ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è ºÁQ ºÉÆqɬÄj CAvÁ PÀÆzÀ®Ä »rzÀÄ §rzÀÄ, ªÀÄÄRPÉÌ w«zÀÄ zÀÄRB¥ÁvÀUÉƽ¹, CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ, fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉAiÀÄ£ÀÄß ºÁQzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ CAvÁ ¥sÀQÃgÀªÀļÀÄ ¤ÃrzÀ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ PÀ«vÁ¼À ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è UÀÄ£Éß £ÀA. 134/2011 PÀ®A. 341,323,324,504,506354,448 gÉ/« 34 L.¦.¹. £ÉÃzÀÝgÀ CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

    ºÀ£ÀĪÀÄAvÀ gÁªï vÀAzÉ gÁªÀÄZÀAzÀæ gÁªï PÀÄ®PÀtÂð 51 ªÀµÀð ¨ÁæºÀät UÁæªÀÄ ¥ÀAZÁAiÀÄw D¦ü¸À£À°è UÀĪÀiÁ¸ÀÛ PÉ®¸À ¸Á|| ªÀÄ¹Ì gÀªÀgÀÄ ªÀĹÌAiÀÄ UÁæªÀÄ ¥ÀAZÁAiÀÄw PÁAiÀiÁð®AiÀÄzÀ°è J¸ï.r.J.CAvÁ PÉ®¸À ªÀiÁqÀÄwÛzÀÄÝ, ¢£ÁAPÀ 09/11/2011 gÀAzÀÄ ¨É½UÉÎ 9-45 UÀAmÉUÉ UÁæªÀÄ ¥ÀAZÁAiÀÄw PÁAiÀiÁð®AiÀÄzÀ DªÀgÀtzÀ°èzÁÝUÀ §¸ÀªÀgÁd vÀAzÉ ªÀÄ®è¥Àà £Á¬ÄPÉÆr UÁæªÀÄ ¥ÀAZÁAiÀÄw ¸ÀzÀ¸ÀågÀÄ ¸Á|| ªÀÄ¹Ì EªÀ£ÀÄ "K£À¯Éà ¸ÀÆ¼É ªÀÄUÀ£Éà ©®Äè PÉýzÀgÉ ©®Äè PÉÆqÉÆâ¯ÉèãÀ¯Éà ¤£ÀßzÀÄ §ºÀ¼À DVzÉ CAvÁ CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊzÁUÀ £ÀߣÉßãÀÄ PÉüÀÄwÛÃAiÀiÁ C°è ¦.r.M.UÉ PÉüÀÄ £À£ÀUÉãÀÄ ¸ÀA§AzÀ CAvÁ ºÉýzÁUÀ DgÉÆæü §¸ÀªÀgÁd EvÀ£ÀÄ ¤£ÀßzÉà J¯Áè £ÀqÉAiÀÄÄvÀÛzÉ ªÀÄUÀ£Éà ¨ÉÃQzÀݪÀjUÉ MAzÀÄ ¨ÉÃqÀªÁzÀªÀjUÉÆAzÀÄ K£À¯Éà CAvÁ CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊAiÀÄÄåvÁÛ JzɪÉÄð£À CAV »rzÀÄ PÉÊ ªÀÄÄóp ªÀiÁr UÀÄ¢ÝzÀÝ®èzÉà fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQzÀÄÝ ºÁUÀÆ ºÀ£ÀĪÀÄAvÀ gÁªï EªÀjUÉ ¸ÀgÀPÁj PÀvÀðªÀå ¤ªÀð»¸À®Ä CrØ¥Àr¹zÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ CAvÁ ºÀ£ÀĪÀÄAvÀ gÁªï gÀªÀgÀÄ ¤ÃrzÀ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ ªÀÄ¹Ì ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è UÀÄ£Éß £ÀA. 218 /11 PÀ®A.504,323,324,506,353 L.¦.¹. £ÉÃzÀÝgÀ CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.


 

¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAWÀ£É, ªÁºÀ£À ZÁ®PÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ:


 

gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ J¯Áè ¥Éưøï C¢üPÁjUÀ¼ÀÄ, gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ°è ªÉÆÃmÁgÀ ªÁºÀ£À C¥ÀWÁvÀUÀ¼À£ÀÄß vÀqÉUÀlÄÖªÀ PÀÄjvÀÄ f¯ÉèUÉ ¥ÀÆgÉʹgÀĪÀ EAlgï¸É¥ÀÖgï ªÁºÀ£ÀzÀ ¸ÀºÁAiÀÄ¢AzÀ ¢£ÁAPÀ: 09.11.2011 gÀAzÀÄ 130 ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À£ÀÄß ¥ÀvÉÛ ªÀiÁr 34,900/- gÀÆ¥Á¬ÄUÀ¼À£ÀÄß ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà zÀAqÀ «¢ü¹, PÁ£ÀÆ£ÀÄ jÃvÀå PÀæªÀÄ dgÀÄV¹zÀÄÝ, ¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAX¸ÀĪÀ ZÁ®PÀgÀÄ/ªÀiÁ°ÃPÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆgÀÄ jÃvÀå PÀæªÀÄ dgÀÄV¸ÀĪÀ PÁAiÀÄð ªÀÄÄAzÀĪÀgÉ¢gÀÄvÀÛzÉ.

PÉÆ¥Àà¼À f¯ÉèAiÀÄ°è ªÀgÀ¢AiÀiÁzÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ

C¥ÀWÁvÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ

1] PÉÆ¥Àà¼À £ÀUÀgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 206/2011 PÀ®A. 279, 337, 338 L.¦.¹:.

¢: 08-11-2011 gÀAzÀÄ gÁwæ 9-35 UÀAmÉUÉ f¯Áè ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæ¬ÄAzÀ ªÁºÀ£À C¥ÀWÁvÀzÀ°è UÁAiÀÄUÉÆAqÀªÀgÀÄ aQvÉìUÁV ¸ÉÃjPÉAiÀiÁzÀ §UÉÎ JªÀÄ.J¯ï.¹ AiÀiÁ¢ §A¢zÀÄÝ «ZÁgÀuÉ PÀÄjvÀÄ D¸ÀàvÉæUÉ ¨sÉÃn ¤Ãr UÁAiÀiÁ¼ÀÄ ¥ÁgÀªÀÄä UÀAqÀ PÁ±ÀAiÀÄå ±À¹ªÀÄoÀ ªÀAiÀÄ: 40 ªÀµÀð, EªÀ¼ÀÄ C¸Àé¸ÀܼÁVzÀÝjAzÀ ¥ÀævÀåPÀë ¸ÁQëzÁgÀgÁzÀ ºÁUÀÆ UÀAqÀ PÁ±ÀAiÀÄå ±À¹ªÀÄoÀ ¸Á: PÉÆ¥Àà¼À EªÀgÀ£ÀÄß «ZÁj¹ CªÀgÀ ºÉýPÉ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ£ÀÄß ¥ÀqÉzÀÄPÉÆArzÀÄÝ CzÀgÀ ¸ÁgÁA±ÀªÉãÉAzÀgÉÃ, EAzÀÄ ¢: 08-11-2011 gÀAzÀÄ gÁwæ 9-00 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ £Á£ÀÄ £À£Àß ºÉAqÀw E§âgÀÆ ©.n. ¥ÁnÃ¯ï £ÀUÀgÀzÀ ²æà zÁ£ÀgÉrØ EªÀgÀ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è CqÀÄUÉ PÉ®¸À ªÀiÁr ªÁ¥Á¸À ªÀÄ£ÉUÉ ºÉÆÃUÀ®Ä PÁ®ßrUɬÄAzÀ ºÀ¼É eÉqï.¦ PÀZÉÃjAiÀÄ ºÁUÀÆ F±ÀégÀ UÀÄrAiÀÄ ¸À«ÄÃ¥À gÀ¸ÉÛAiÀÄ JqÀ¨ÁdÄ §gÀÄwÛgÀĪÁUÀ vÀªÀÄä »A¢¤AzÀ CAzÀgÉ ºÉƸÀ¥ÉÃmÉ PÀqɬÄAzÀ MAzÀÄ §eÁeï ¹n 100 ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ¯ï £ÀA: PÉJ-37/J¯ï-387 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ£ÀÄ vÀ£Àß UÁrAiÀÄ£ÀÄß CwªÉÃUÀªÁV Nr¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ¤®ðPÀëöåvÀ£À¢AzÁ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ºÉAqÀw ¥ÁgÀªÀÄä½UÉ lPÀÌgÀ PÉÆlÄÖ C¥ÀWÁvÀ ªÀiÁrzÀÝjAzÀ F C¥ÀWÁvÀzÀ°è ¥ÁgÀªÀÄä½UÉ ºÀuÉUÉ, vÀ¯ÉUÉ ¨sÁj ¸ÀégÀÆ¥ÀzÀ gÀPÀÛUÁAiÀÄUÀ¼ÁVzÀÄÝ CzÉ. C¥ÀWÁvÀ ªÀiÁrzÀ ZÁ®PÀ¤UÉ ¸ÀºÀ C®è°è ¥ÉmÁÖVgÀÄvÀÛªÉ. PÀÄ. ¸ÀÄgÉÃSÁ ªÀÄ.¦.J¸ï.L. gÀªÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊ UÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

2] PÀ£ÀPÀVj ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 104/2011 PÀ®A. 279, 337 L.¦.¹:.

¢£ÁAPÀ 08-11-2011 gÀAzÀÄ ªÀÄÄAeÁ£É 10-30 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠲æà CAiÀÄå£ÀUËqÀ vÀAzÉ ºÀ£ÀĪÀÄ£ÀUËqÀ ¥ÉÆ:¥Á: ªÀAiÀiÁ 38 ªÀµÀð eÁw °AUÁAiÀÄvÀ G: MPÀÌ®ÄvÀ£À ¸Á:aZÀð£ÀUÀÄqÀØ ºÁUÀÆ DvÀ£À vÀªÀÄä ZÁ®PÀ ªÀÄ°èPÁdÄð£À EªÀgÀÄ PÀÆr ªÀiÁgÀÄw 800 PÁgÀ £ÀA.PÉJ-36/ JA-2834 £ÉÃzÀÝ£ÀÄß £ÀªÀ° UÁæªÀÄPÉÌ £ÀªÀ°-aZÀð£ÀUÀÄqÀØ gÀ¸ÉÛAiÀÄ ªÉÄÃ¯É ºÉÆÃUÀÄvÁÛ EzÁÝUÀ §AgÉñÀ¥Àà §¥Ààgï EªÀgÀ ºÉÆ®zÀ ºÀwÛgÀ gÀ¸ÉÛAiÀÄ wgÀĪÀ£À°è Cwà ªÉÃUÀªÁV ºÁUÀÆ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ £ÀqɹPÉÆAqÀÄ M«ÄäAzÉƪÉÄäÃ¯É ¥À°Ö ªÀiÁrzÀÝjAzÀ ¦üAiÀiÁð¢ EvÀ¤UÉ ªÉÆtPÁ°UÉ, §®§Äd ºÁUÀÆ E¤ßvÀgÀ PÀqÉ M¼À ¥ÉmÁÖVgÀÄvÀÛzÉ ªÀÄvÀÄÛ PÁgÀ dRA DVgÀÄvÀÛzÉ. ²æà ªÀĺÀäzÀ ±ÀjÃ¥ï, J.J¸ï.L. PÀ£ÀPÀVj oÁuÉ gÀªÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊ UÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

dÆeÁlzÀ ¥ÀæPÀgÀt

3] UÀAUÁªÀw UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 281/2011 PÀ®A. 87 PÀ£ÁðlPÀ ¥Éưøï PÁAiÉÄÝ:.

EAzÀÄ ¢: 08-11-2011 gÀAzÀÄ ¸ÀAeÉ UÀAUÁªÀw UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ ªÁå¦ÛAiÀÄ PÉÆÃlAiÀÄåPÁåA¥ï£À vÁAiÀĪÀÄä£À UÀÄrAiÀÄ ºÀwÛgÀ ¸ÁªÀðd¤PÀ ¸ÀܼÀzÀ°è CAzÀgï-§ºÁgï E¸ÉàÃmï dÆeÁl £ÀqÉAiÀÄÄwÛzÉ CAvÁ RavÀªÁzÀ ªÀiÁ»w §AzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ªÀiÁ£Àå ¹¦L UÀAUÁªÀw UÁæ«ÄÃt ªÀÈvÀÛgÀªÀgÀ ªÀiÁUÀðzÀ±Àð£ÀzÀ°è ²æà ©. CªÀÄgÉñÀ, ¦.J¸ï.L. UÀAUÁªÀw UÁæ«ÄÃt oÁuÉgÀªÀgÀÄ ªÀÄvÀÄÛ J.J¸ï.L. ²æà n.f. £ÁUÀgÁd, ªÀÄvÀÄÛ ¹§âA¢AiÀĪÀgÁzÀ ¦.¹. 38, 190, 115, 117, 186, 277, 378 J¦¹. 77 gÀªÀgÀ£ÀÄß ªÀÄvÀÄÛ ¥ÀAZÀgÁzÀ [1] ªÀÄvÀÄðeÁ vÀAzÉ ¦ÃgÀªÀĺÀäzï ªÀAiÀĸÀÄì: 52 ªÀµÀð eÁw: ªÀÄĹèA, G: PÀÆ°PÉ®¸À ¸Á: ¥ÀA¥Á£ÀUÀgÀ-UÀAUÁªÀw [2] ºÀ£ÀĪÀÄAvÀ vÀAzÉ ªÀÄjAiÀÄ¥Àà, ªÀAiÀĸÀÄì 30 ªÀµÀð, eÁw: ªÀiÁ¢UÀ G:PÀÆ° PÉ®¸À ¸Á: D£ÉÃUÀÄA¢ UÀAUÁªÀw EªÀgÀÄUÀ¼À£ÀÄß ¸ÀAUÀqÀ PÀgÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ¸ÀgÀPÁj fÃ¥ï £ÀA: PÉ.J-37/ f-307 ªÀÄvÀÄÛ ¹§âA¢AiÀĪÀgÀ ªÉÊAiÀÄQÛPÀ ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ïUÀ¼À°è ¸ÀAeÉ 4:30 UÀAmÉUÉ oÁuɬÄAzÀ ºÉÆgÀlÄ PÉÆÃlAiÀÄåPÁåA¥ï vÀ®Ä¦ §¸ï ¤¯ÁÝtzÀ ºÀwÛgÀ ªÁºÀ£ÀUÀ¼À£ÀÄß ¤°è¹ J®ègÀÆ £ÀqÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃV £ÉÆÃqÀ¯ÁV UÁæªÀÄzÀ ²æà vÁAiÀĪÀÄä UÀÄrAiÀÄ ºÀwÛgÀ §AiÀÄ®Ä eÁUÉAiÀÄ ¸ÁªÀðd¤PÀ ¸ÀܼÀzÀ°è d£ÀgÀÄ ¸ÉÃjzÀÄÝ, CªÀgÀÄ zÀÄAqÁV PÀĽvÀÄPÉÆAqÀÄ ºÀtªÀ£ÀÄß ¥ÀtPÉÌ ºÀaÑ E¸ÉàÃmï J¯ÉUÀ½AzÀ CAzÀgï §ºÁgï J£ÀÄߪÀ CzÀȵÀ×zÀ E¸ÉàÃmï dÆeÁlzÀ°è vÉÆqÀVzÀÄÝ, DUÀ ¸ÀªÀÄAiÀÄ ¸ÀAeÉ 5:00 UÀAmÉAiÀiÁVzÀÄÝ, PÀÆqÀ¯Éà ¹§âA¢AiÉÆA¢UÉ zÁ½ ªÀiÁqÀ¯ÁV (1) ªÉAPÀmÉñÀégÀgÁªï vÀAzÉ ®PÀëöäAiÀÄå, ªÀAiÀĸÀÄì 38 ªÀµÀð, eÁw: PÀªÀiÁä G: PÀÆ° PÉ®¸À ¸Á: PÉÆÃlAiÀÄå PÁåA¥ï. ºÁUÀÆ EvÀgÉ 6 d£ÀgÀÄ ¸Á: PÉÆÃlAiÀÄåPÁåA¥ï EªÀgÀÄUÀ¼ÀÄ ¹QÌzÀÄÝ CªÀjAzÀ ºÁUÀÆ ¸ÀܼÀ¢AzÀ dÆeÁlzÀ £ÀUÀzÀÄ ºÀt gÀÆ. 3,500-00, 52 E¸ÉàÃmï J¯ÉUÀ¼ÀÄ, MAzÀÄ mÁªÀ¯ï£ÀÄß d¥ÀÄÛ ªÀiÁqÀ¯Á¬ÄvÀÄ.


 

GULBARGA DIST REPORTED CRIMES

ಅಪಘಾತ ಪ್ರಕರಣ:
ಗುಲಬರ್ಗಾ ಗ್ರಾಮೀಣ ಠಾಣೆ:
ಶ್ರೀ ಮೌಲಾಲಿ ಕಿರಿಯ ಅಬಿಯಂತರರು ಶಾಖಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಹಡಗಿಲ ಹಾರುತಿ ಗ್ರಾಮೀಣ ವಿಭಾಗ ಗುಲಬರ್ಗಾ ರವರು ದಿನಾಂಕ:08/11/2011 ರಂದು ಮುಂಜಾನೆ ಬಬಲಾದ (ಎಸ್) ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ N.E.R.T.C ಬಸ್ಸು ಸಂಖ್ಯೆ K.A 32 F-941 ವಿದ್ಯುತ ಸರಬರಾಜು ಮಾಡುವ ಕಂಬಕ್ಕೆ ಡಿಕ್ಕಿ ಹೊಡೆದ ಪರಿಣಾಮ 2 ವಿದ್ಯುತ್ತ ಕಂಬಗಳು ಮುರಿದು ವಿದ್ಯುತ್ತ ವ್ಯವಸ್ದೆ ಸಹ ನಿಂತು ಹೋಗಿದ್ದು ಅಲ್ಲದೆ ಊರಿನ ಜನರಿಗೆ ವಿದ್ಯುತ್ತ ತೊಂದರೆಯಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಕಾರಣ ಗುಲಬರ್ಗಾ ವಿದ್ಯುತ್ ಸರಭರಾಜು ಕಂಪನಿಗೆ ಸುಮರು 13000/- ಹಾನಿ ಆಗಿರುತ್ತದೆ ಅಂತಾ ದೂರು ಸಲ್ಲಿಸಿದ ಸಾರಾಂಶದ ಮೇಲಿಂದ ಠಾಣೆ ಗುನ್ನೆ ನಂ: 329/2011 ಕಲಂ 279 427 ಐಪಿಸಿ ಪ್ರಕಾರ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲ ಮಾಡಿಕೊಂರು ತನಿಖೆ ಕೈಕೊಂಡಿರುತ್ತಾರೆ.

ಅಪಘಾತ ಪ್ರಕರಣ:
ಜೇವರ್ಗಿ ಪೋಲಿಸ ಠಾಣೆ :
ಶ್ರೀಮತಿ ಮಲ್ಕಮ್ಮ ಗಂಡ ಶರಣಪ್ಪ ರವರು ನಾನು ದಿನಾಂಕ 08-11-2011 ರಂದು ರಾತ್ರಿ 8-30 ಗಂಟೆಗೆ ಅಖಂಡೇಶ್ವರ ಮಾರ್ಗವಾಗಿ ಬಜಾರ ಮಾಡಲು ಹೊಗುತ್ತಿರುವಾಗ ಕೆ.ಎ.32-6548 ನೇದ್ದರ ಚಾಲಕ ಅತೀವೇಗ ಮತ್ತು ಅಲಕ್ಷತನದಿಂದ ನಡೆಸಿಕೊಂಡು ಬಂದು ಡಿಕ್ಕಿ ಪಡೆಯಿಸಿ ವಾಹನದೊಂದಿಗೆ ಹಾಗೆ ಹೋಗಿರುತ್ತಾನೆ ಅಂತಾ ದೂರು ಸಲ್ಲಿಸಿದ ಸಾರಾಂಶದ ಮೇಲಿಂದ ಠಾಣೆ ಗುನ್ನೆ ನಂ 192/11 ಕಲಂ 279.337..ಐ.ಪಿ.ಸಿ. 187 ಐ.ಎಮ್.ವ್ಹಿ ಆಕ್ಟ ಪ್ರಕಾರ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲ ಮಾಡಿಕೊಂರು ತನಿಖೆ ಕೈಕೊಂಡಿರುತ್ತಾರೆ.


ಅಪಘಾತ ಪ್ರಕರಣ:
ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಸಂಚಾರಿ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ
: ಕು|| ಮಹ್ಮದ ಸಲ್ಮಾನ ತಂದೆ ಮಕ್ಮದ ಸಲೀಮ ವ: 15 ವರ್ಷ ಉ; ವಿದ್ಯಾರ್ಧಿ ಸಾ; ಮನೆ ನಂ 11-1041/ಇಬಿ2 ಎಕ್ಬಾಲ ಕಾಲೋನಿ ಗುಲಬರ್ಗಾ ರವರು ನಾನು ದಿನಾಂಕ 06.11.2011 ರಂದು ಸಾಯಂಕಾಲ್ 7-00 ಗಂಟೆಗೆ ಕೆ.ಎಸ್.ಆರ್.ಟಿ.ಸಿ. ಬಸ್ ನಂ:ಕೆಎ 32 ಎಫ್ 1562 ನೇದ್ದರ ಬಸ್ಸನಿಂದ ಕೇಂದ್ರ ಬಸ್ ನಿಲ್ದಾಣದ ಎದುರು ಇಳಿಯತ್ತಿರುವಾಗ ಬಸ್ಸ ಚಾಲಕನು ಅಲಕ್ಷತನದಿಂದ ಚಲಾಯಿಸಿಕೊಂಡು ಮುಂದು ಹೋಗಿದ್ದರಿಂದ ನಾನು ಬಾಗಿಲನಿಂದ ಕೆಳಗೆ ಬಿದ್ದು ಬಿದ್ದು ಭಾರಿ ರಕ್ತಗಾಯವಾಗಿರುತ್ತದೆ ಅತಾ ದೂರು ಸಲ್ಲಿಸಿದ ಸಾರಾಂಶದ ಮೇಲಿಂದ ಠಾಣೆ ಗುನ್ನೆ ನಂ: 142/11 ಕಲಂ: 279 .338 ಐ.ಪಿ.ಸಿ ಸಂ:187 ಐ.ಎಮ್.ವಿ.ಆಕ್ಟ ಪ್ರಕಾರ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲ ಮಾಡಿಕೊಂರು ತನಿಖೆ ಕೈಕೊಂಡಿರುತ್ತಾರೆ.

ಕಳ್ಳತನ ಪ್ರಕರಣ :
ರೋಜಾ ಠಾಣೆ :
ಶ್ರೀ ಅಬ್ದುಲ ಬಾಕಿ ತಂದೆ ಅಬ್ದುಲ ರಹೀಮ ಸಾ:ಹಾಗರಗಾ ಕ್ರಾಸ್ ಹತ್ತಿರ ನೂರಾನಿ ಮೊಹಲ್ಲಾ ಗುಲಬರ್ಗಾರವರು ದಿನಾಂಕ:08/11/2011 ರಂದು 3:30 ಪಿಎಮ್ ದಿಂದ 7:00 ಪಿಎಮ್ ದ ನಡುವಿನ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ನೂರಾನಿ ಮೊಹಲ್ಲಾ ಬಡಾವಣೆಯಲ್ಲಿರುವ ನಮ್ಮ ಮನೆಯ ಬಾಗಿಲ ಕೀಲಿ ಮುರಿದು ರೂಮದಲ್ಲಿದ್ದ 10 ಗ್ರಾಮದ ಮಂಗಳಸೂತ್ರ ಅ.ಕಿ.10500/-ರೂ. ಮತ್ತು 9 ಗ್ರಾಮದ ಒಂದು ಜೊತೆ ಇಯರಿಂಗ್ ಅ.ಕಿ.9500/-ರೂ. ಹೀಗೆ ಒಟ್ಟು 20000/-ರೂ. ಬೆಲೆಬಾಳುವ ಬಂಗಾರದ ಆಭರಣಗಳು ಯಾರೋ ಕಳ್ಳರು ಕಳ್ಳತನ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಹೋಗಿರುತ್ತಾರೆ ಅಂತಾ ದೂರು ಸಲ್ಲಿಸಿದ ಸಾರಾಂಶದ ಮೇಲಿಂದ ಠಾಣೆ ಗುನ್ನೆ ನಂ.105/2011 ಕಲಂ.454,380 ಐಪಿಸಿ ಪ್ರಕಾರ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲ ಮಾಡಿಕೊಂರು ತನಿಖೆ ಕೈಕೊಂಡಿರುತ್ತಾರೆ.