Police Bhavan Kalaburagi

Police Bhavan Kalaburagi

Thursday, April 24, 2014

Raichur District Reported Crimes


                                 
¥ÀwæPÁ ¥ÀæPÀluÉ
ªÀgÀ¢AiÀiÁzÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À ªÀiÁ»w:-
¨ÉAQ C¥ÀWÁvÀ ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:-
            ¢£ÁAPÀ: 24-04-2014 gÀAzÀÄ ¨É¼ÀUÉÎ 1000 UÀAmÉUÉ ªÉÄîÌAqÀ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀgÁzÀ «±Àé£ÁxÀ ¥Ánïï vÀAzÉ «gÀÄ¥ÁPÀë¥Àà UËqÀ ªÀAiÀiÁ:40 ªÀµÀð eÁ:°AUÁAiÀÄvÀ G: ²æÃ.PÁå¢UÉÃj PÁl£ï mÉæÃqÀgïì ªÀÄvÀÄÛ PÀ«ÄµÀ£ï KeÉAmï £À ªÀiÁ®PÀgÀÄ ¸Á: ªÀÄ£É £ÀA:12-3-48 ¥Áèmï £ÀA:7 ±Á¥ï £ÀA: 49 gÁeÉÃAzÀæ UÀAeï gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ EªÀgÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À°è  ²æÃ.±ÀgÀt §¸ÀªÉñÀégÀ f¤ßAUï ¥sÁåPÀÖjAiÀÄ°è  ²æÃ.PÁå¢UÉÃj PÁl£ï mÉæÃqÀgïì gÀªÀgÀÄ ºÀwÛ¬ÄAzÀ CgÀ¼É ªÀiÁr CzÀ£ÀÄß ¨ÉÃ¯ï ªÀiÁr ¨ÉÃgÉ PÀqÉ ªÁå¥ÁgÀ ªÀiÁqÀÄwÛzÁÝUÀ ¢£ÁAPÀ: 18-04-2014 gÀAzÀÄ ¨É¼ÀUÉÎ 0940 UÀAmÉ ¸ÀªÀÄAiÀÄPÉÌ ºÀwÛUÉ DPÀ¹äPÀªÁV ¨ÉAQ ºÀwÛ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ 450 QéAl¯ï ºÀwÛ ¥ÀÆwðAiÀiÁV ¸ÀÄlÄÖ C.Q.gÀÆ. 22.00.000/- ¨É¯ÉªÀżÀîzÀÄÝ ¸ÀÄlÄÖ ®ÄPÁì£ÀÄ DVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. F §UÉÎ CVß±ÁªÀÄPÀ oÁuÉUÉAiÀĪÀgÀÄ §AzÀÄ ¨ÉAQAiÀÄ£ÀÄß   £ÀA¢¹zÀgÀÆ ¸ÀºÀ ¥ÀÆwðAiÀiÁV ºÀwÛ ¸ÀÄnÖgÀÄvÀÛzÉ. AiÀiÁªÀÅzÉà ¥ÁætºÁ¤AiÀiÁVgÀĪÀÅ¢®è CAvÁ EzÀÝ ¦üAiÀiÁ𢠪ÉÄðAzÀ ªÀiÁPÉðmïAiÀiÁqïð oÁuÉ, gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ ¨ÉAQ C¥ÀWÁvÀ £ÀA: 08/2014 ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.
, UÁAiÀÄzÀ ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:-
ದಿನಾಂಕ 23-04-2014 ರಂದು ಸಾಯಂಕಾಲ 5-45 ಗಂಟೆ ಸುಮಾರಿಗೆ ದೇವಿ ನಗರದಲ್ಲಿ ಫಿರ್ಯಾದಿಯ ಮನೆಯ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿರುವ ಸುಬ್ಬಯ್ಯ ಇವರ ಹೋಟೆಲ್ ಹತ್ತಿರ ಫಿರ್ಯಾದಿ ¥ÀÄgÀAzÀgÀ vÀAzÉ £ÁUÉÃAzÀæ¥Àà, 55ªÀµÀð, PÀ¨ÉâÃgÀ, ¸ÀvÀå ¸Á¬Ä ¨Á¨Á D¬Ä¯ï «Ä¯ï£À°è ªÁZÀªÀÄ£ï PÉ®¸À, ¸Á: ªÀÄ£É £ÀA.8-11-163 zÉë £ÀUÀgÀ gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ FvÀ£ÀÄ ಚಹಾ ಕುಡಿಯುತ್ತಾ ಇರುವಾಗ ನರಸಿಂಹಲು ಮತ್ತು ಆತನ ಮಗ ಶ್ರೀಕಾಂತ ಇವರು ಫಿರ್ಯಾದಿಯ ಹತ್ತಿರ ಬಂದು ಫಿರ್ಯಾದಿಗೆ ಎಲೇ ಲಂಗಾ ಸೂಳೇ ಮಗನೆ ನಿನ್ನ ದೊಡ್ಡ ಮಗ ರಘು ಈತನನ್ನು ನನ್ನ ಹತ್ತಿರ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಕಳುಹಿಸು ಎಂದರೆ ಕಳುಹಿಸಿ ಕೊಡಲಿಲ್ಲ ಅಂತಾ ನರಸಿಂಹಲು ಇವನು ಅವಾಚ್ಯವಾಗಿ ಬೈದು ತನ್ನ ಕೈಯಲ್ಲಿದ್ದ ಸಣ್ಣ ಬೊಂಬಿನಿಂದ ಮತ್ತು ಕೈಯಿಂದ ಹಾಗೂ ಶ್ರೀಕಾಂತ ಇವನು ಬಲಗೈ ಮುಷ್ಟಿಯಿಂದ ಹೊಡೆದು ಫಿರ್ಯಾದಿಗೆ ದುಖಪಾತಗೊಳಿಸಿದ್ದು ಇರುತ್ತದೆ ಅಂತಾ PÉÆlÖ ಫಿರ್ಯಾದಿ ಮೇಲಿಂದ £ÉÃvÁf £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ, gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ ಗುನ್ನೆ ನಂ: 60/2014 ಕಲಂ 323, 324, 504 ಸಹಿತ 34 ಐಪಿಸಿ ಪ್ರಕಾರ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಿಕೊಂಡು ತನಿಖೆ ಕೈಕೊಂಡಿದ್ದು ಇರುತ್ತದೆ.
¥Éưøï zÁ½ ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:-
           : ದಿನಾಂಕ 23-04-2014 ರಂದು 8-30 ಪಿ.ಎಮ್  ಸುಮಾರಿಗೆ  ಸಿಂಧನೂರು ನಗರದ ಸಿಂಧನೂರು ಬಪ್ಪೂರ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಕುರುಕುಂದಾ ಗೌಡರ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಬಂಕ್ ಹತ್ತಿರ ಆರೋಪಿ 01 1) ಬಾಷಾ ತಂದೆ ಮಹೆಬೂಬ್ ಸಾಬ್ , 38 ವರ್ಷ, ಮುಸ್ಲಿಂ , ಟೇಲರಿಂಗ್ ಸಾ: ಖದ್ರೀಯಾ ಕಾಲೋನಿ ಸಿಂಧನೂರು ನೇದ್ದವನು ಮಟಕಾ ಜೂಜಾಟದಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿದ್ದಾಗ ¦.J¸ï.L ಸಿಂಧನೂರು ನಗರ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ.   gÀªÀgÀÄ  ಸಿಬ್ಬಂದಿಯವರೊಂದಿಗೆ ಪಂಚರ ಸಮಕ್ಷಮ ದಾಳಿ ಮಾಡಿ ಹಿಡಿದು ಅವರಿಂದ ಮಟಕಾ ಜೂಜಾಟದ ನಗದು ಹಣ ರೂ.860/- , ಮಟಕಾ ಚೀಟಿ & ಒಂದು ಹಾಗೂ ಬಾಲ್ ಪೆನ್ ನೇದ್ದವುಗಳನ್ನು ಜಪ್ತಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದು , ಮಟಕಾ ಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ಆರೋಪಿ 02 ಬಾಷಾಸಾಬ್ ಪಾನ್ ಶಾಪ್ ಸಾ: ಕೋಟೆ ಏರೀಯಾ ಸಿಂಧನೂರು .ನೇದ್ದವನಿಗೆ ಕೊಡುವದಾಗಿ ತಿಳಿಸಿದ್ದು ಇರುತ್ತದೆ ಅಂತಾ ಇದ್ದ ದಾಳಿ ಪಂಚನಾಮೆ , DzsÁgÀzÀ ªÉÄðAzÀ  ಆರೋಪಿತನ ವಿರುದ್ದ ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ £ÀUÀgÀ oÁuÉ  . ಗುನ್ನೆ ನಂ.108/2014 , ಕಲಂ.78(3) .ಪೊ ಕಾಯ್ದೆ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಗುನ್ನೆ ದಾಖಲಿಸಿ ತನಿಖೆ ಕೈಗೊಂಡಿದ್ದು ಇರುತ್ತದೆ .

               ¢£ÁAPÀ: 23.04.2014 gÀAzÀÄ PÉ. §¸Áì¥ÀÆgÀÄ UÁæªÀÄzÀ §¸ÀªÀgÁd °AUÁAiÀÄvÀ EªÀgÀ ¥Á£ï±Á¥ï ªÀÄÄA¢£À    ¥ÀƪÀð-¥À²ÑªÀĪÁVgÀĪÀ ¸ÁªÀðd¤PÀ gÀ¸ÉÛAiÀÄ°è gÀÆ 1-00 PÉÌ gÀÆ 80-00 PÉÆqÀĪÀÅzÁV ºÉý ¸ÁªÀðd¤PÀjAzÀ ºÀtªÀ£ÀÄß ¸ÀAUÀæºÀuÉ ªÀiÁr ªÀÄlPÁ JA§ £À¹Ã©£À dÆeÁlzÀ CAPÉ ¸ÀASÉåUÀ¼À£ÀÄß §gÉzÀÄPÉÆAqÀÄ d£ÀjUÉ ªÉƸÀªÀiÁqÀĪÁUÀ ¦.J¸ï,L vÀÄgÀÄ«ºÁ¼À oÁuÉ gÀªÀgÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ¹§âA¢ ºÁUÀÆ ¥ÀAZÀgÉÆA¢UÉ zÁ½ £ÀqɬĹ DgÉÆæ 1 ¨Á¼À¥Àà vÀAzÉ wgÀÄPÀ£ÀUËqÀ UÀAUÀ£Á¼À ªÀAiÀiÁ: 60  eÁ: £ÁAiÀÄPÀ G: PÀÆ°PÉ®¸À ¸Á: PÉ. §¸Áì¥ÀÆgÀÄ  £ÉÃzÀݪÀ£À£ÀÄß zÀ¸ÀÛVj ªÀiÁr ªÀ±ÀPÉÌ vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ £ÀUÀzÀÄ ºÀt gÀÆ: 635/- MAzÀÄ ªÀÄlPÁ £ÀA§gÀ §gÉzÀ aÃn ºÁUÀÆ MAzÀÄ ¨Á¯ï ¥É£ÀÄß d¦Û ªÀiÁrPÉÆArzÀÄÝ DgÉÆævÀ£ÀÄ ªÀÄlPÁ £ÀA§gÀ §gÉzÀ aÃn ªÀÄvÀÄÛ ºÀt DgÉÆæ £ÀA2 AiÀĪÀÄ£ÀÆgÀÄ £ÁAiÀÄPÀ ¸Á: UÀÄAd½î PÁåA¥ï (§ÄQÌ)£ÉÃzÀݪÀ¤UÉ PÉÆqÀĪÀÅzÁV ºÉýzÀÄÝ ,£ÀAvÀgÀ oÁuÉUÉ ªÁ¥Á¸ï §AzÀÄ zÁ½ ¥ÀAZÀ£ÁªÉÄAiÀÄ DzsÁgÀzÀ ªÉÄðAzÀ vÀÄ«ðºÁ¼À oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: . 71/2014 PÀ®A 78(111) PÉ.¦. AiÀiÁåPïÖ ªÀÄvÀÄÛ 420 L¦¹ CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.
gÀ¸ÉÛ C¥ÀWÁvÀ ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w: -

           ಫಿರ್ಯಾದಿ PÀÄ. ¸ÀgÉÆÃeÁ vÀAzÉ £ÁUÀ¥ÀàUËqÀ ªÀAiÀÄ 23 ªÀµÀð eÁ : °AUÁAiÀÄvÀ G : ªÀÄ£ÉPÉ®¸À ¸Á : PÀÄrð PÁæ¸ï vÁ : ªÀiÁ£À«. FPÉAiÀÄÄ ಮತ್ತು ತನ್ನ ತಂದೆಯಾದ ನಾಗಪ್ಪಗೌಡ ಹಾಗೂ ಅಣ್ಣನಾದ ಅಂಬರೇಶ ಮೂವರು ಕುರ್ಡಿ ಕ್ರಾಸ್ ನಲ್ಲಿರುವ ತಮ್ಮ ಮನೆ ಮತ್ತು ಪಂಚರ್ ಅಂಗಡಿ ಮುಂದೆ ದಿನಾಂಕ 23-04-14 ರಂದು ರಾತ್ರಿ 7-30 ಗಂಟೆಗೆ ಮಾತನಾಡುತ್ತಾ ನಿಂತುಕೊಂಡಾಗ ಮಾನವಿ ಕಡೆಯಿಂದ ರಾಯಚೂರು ಕಡೆಗೆ ಆರೋಪಿತನು ತನ್ನ ಕೆ.ಎಸ್.ಆರ್.ಟಿ.ಸಿ. ಬಸ್ ನಂ. ಕೆಎ-42 ಎಫ್-1259 ನೇದ್ದನ್ನು ಅತಿವೇಗ ಮತ್ತು ಅಲಕ್ಷತನದಿಂದ ನಡೆಸಿಕೊಂಡು ಬಂದು ರಸ್ತೆ ಎಡಬಾಜು ಮಾತನಾಡುತ್ತಾ ನಿಂತುಕೊಂಡ ಪಾದಚಾರಿ ನಾಗಪ್ಪಗೌಡ ಈತನಿಗೆ ಟಕ್ಕರ್ ಮಾಡಿದ್ದರಿಂದ ಆತನ ತಲೆಯ ಹಿಂಭಾಗದಲ್ಲಿ ಭಾj ಗಾಯವಾಗಿದ್ದು, ನಮ್ಮ ತಂದೆಗೆ 108 ವಾಹನದಲ್ಲಿ ಇಲಾಜು ಕುರಿತು ನಮ್ಮ ಅಣ್ಣ ಅಂಬರೇಶ ಈತನು ಕರೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗಿದ್ದು ಇರುತ್ತದೆ ಈ ಅಪಘಾತವು ಕೆ.ಎಸ್.ಆರ್.ಟಿ.ಸಿ. ಬಸ್ ಚಾಲಕನ ನಿರ್ಲಕ್ಷತನದಿಂದ ಜರುಗಿದ್ದು ಆತನ ಮೇಲೆ ಕಾನೂನು ಪ್ರಕಾರ ಕ್ರಮ ಜರುಗಿಸಲು ವಿನಂತಿ ಅಂತಾ PÉÆlÖ zÀÆj£À  ಮೇಲಿಂದ   ಮಾನವಿ ಠಾಣೆ ಗುನ್ನೆ ನಂ.119/14 ಕಲಂ 279,338 ಪಿಸಿ ಪ್ರಕಾರ ಪ್ರಕರಣವನ್ನು ದಾಖಲಿಸಿಕೊಂಡು ತನಿಖೆಯನ್ನು ಕೈಕೊಂಡಿದ್ದು ಇರುತ್ತದೆ.

                  ಶ್ರೀ ಮಾರೆಪ್ಪ ತಂದೆ ರಾಮಣ್ಣ ಮೂಲಿಮನಿ 54 ವರ್ಷ,ಜಾ;-ನಾಯಕ,;-ಕೂಲಿ ಕೆಲಸ,ಸಾ;-ಯಾಪಲಪರ್ವಿ,ತಾ:-ಸಿಂಧನೂರು.FvÀ£ÀÄ ದಿನಾಂಕ;-23/04/2014 ರಂದು ರಾತ್ರಿ 10-00 ಗಂಟೆಗೆ ಪೋತ್ನಾಳದಿಂದ ಯಾಪಲಪರ್ವಿಗೆ ರಾಯಚೂರು ಸಿಂಧನೂರು ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಯ ಪೋತ್ನಾಳ ಸಮೀಪ ಇರುವ ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಡಾಬಾದ ಹತ್ತಿರ ರಸ್ತೆಯ ಮೇಲೆ ನಡೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗುತ್ತಿರುವಾಗ ಮೋಟಾರ್ ಸೈಕಲ್ ನಂ.ಕೆ.ಎ.36-ಯು-2269 ನೆದ್ದರ ಚಾಲಕ£ÁzÀ ಬಸವರಾಜ ತಂದೆ ಈಶಪ್ಪ 22 ವರ್ಷ,ಜಾ;-ಲಿಂಗಾಯತ,ಮೋಟಾರ್ ಸೈಕಲ್ ನಂ.ಕೆ.ಎ.36-ಯು-2269 ರ ಚಾಲಕ, ಸಾ;-ಗೋನ್ವಾರ, ತಾ;-ಸಿಂಧನೂರುFvÀ£ÀÄ  ತನ್ನ ಮೋಟಾರ್ ಸೈಕಲನ್ನು ಅತೀ ವೇಗವಾಗಿ ಮತ್ತು ಅಲಕ್ಷತನದಿಂದ ನಡೆಸಿಕೋಂಡು ಬಂದು ಹಿಂದಿನಿಂದ ಟಕ್ಕರಕೊಟ್ಟಿದ್ದರಿಂದ ಪಿರ್ಯಾದಿ ಮತ್ತು ಆರೋಪಿತನಿಗೆ ಕಾಲುಗಳಿಗೆ ತೀವ್ರ ಸ್ವರೂಪದ ರಕ್ತಗಾಯಗಳಾಗಿರುತ್ತವೆ ಮೋಟಾರ್ ಸೈಕಲ್ ಚಾಲಕ ಬಸವರಾಜ ಈತನ ಮೇಲೆ ಸೂಕ್ತ ಕಾನೂನು ಕ್ರಮ ಜರುಗಿಸಬೇಕು ಅಂತಾ EzÀÝ ಪಿರ್ಯಾದಿ ಮೇಲಿಂದ ಬಳಗಾನೂರು ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ ಅಪರಾಧ ಸಂಖ್ಯೆ 94/2014.ಕಲಂ.279,338 ಐಪಿಸಿ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಿಕೋಂಡು ತನಿಖೆಯನ್ನು ಕೈಕೊಂಡಿದ್ದು ಇರುತ್ತದೆ.


J¸ï.¹. / J¸ï.n.¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:-

            ದಿನಾಂಕ:22.04.2014 ರಂದು ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 12.30 ಗಂಟೆಯ ಸುಮಾರಿಗೆ ಆರೋಪಿ ಸಣ್ಣ್ಯಪ್ಪ ತಂದೆ ಮಲ್ಲಯ್ಯ ವೆಂಕಪಾಪೂರು ಈತನು ಪಿರ್ಯಾದಿ ಶ್ರೀ ಮ್ಯಾತ್ರಿ ಮಲ್ಲಪ್ಪ ತಂದೆ ರಾಮಯ್ಯ ಮ್ಯಾತ್ರಿ :60 ವರ್ಷ , ಜಾ:ಮಾದಿಗ , :ಒಕ್ಕಲುತನ ಸಾ:ಕಮಲಮಲಾ ಫೋನ್ FvÀ£À  ಮನೆಯ ಮುಂದಿನ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ತನ್ನ ವಶದಲ್ಲಿದ್ದ ಮೋಟಾರ್ ಸೈಕಲ್ ನ್ನು ಅತೀವೇಗ ಮತ್ತು ನಿರ್ಲಕ್ಷತನದಿಂದ ಚಲಾಹಿಸಿಕೊಂಡು ಬಂದು ಪಿರ್ಯಾದಿದಾರನ ಮೊಮ್ಮಗ ಯಾದವಕುಮಾರ್ :6 ವರ್ಷ ಈತನಿಗೆ ಟಕ್ಕರ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದು ಇದೆ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಆರೋಪಿತರೆಲ್ಲರೂ ಪಿರ್ಯಾದಿದಾರನು ಸಣ್ಣ್ಯ ಪ್ಪನ ವಿರುದ್ದ ದೂರು ಸಲ್ಲಿಸಲು ರಾಯಚೂರಿಗೆ ಹೋಗಿ ಬಂದಿರುತ್ತಾನೆ ಅಂತಾ ಆತನ ಮೇಲೆ ದ್ವೇಷ ಬೆಳೆಸಿಕೊಂಡು ಇದೆ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ದಿನಾಂಕ:23.04.2014 ರಂದು ಸಾಯಂಕಾಲ:6.30 ಗಂಟೆಗೆ ಪಿರ್ಯಾದಿದಾರನು ತನ್ನ ಮನೆಯ ಮುಂದಿನ ಕಟ್ಟೆಯ ಮೇಲೆ ಕುಳಿತುಕೊಂಡಾಗ್ಗೆ ¸ÀtÚöå¥Àà ºÁUÀÆ EvÀgÉ 65 d£ÀgÀÄ PÀÆr  ಅಕ್ರಮ ಕೂಟ ರಚಿಸಿಕೊಂಡು ಕೈಯಲ್ಲಿ ಕಾರದ ಪುಡಿ ಮತ್ತು ಕಲ್ಲುಗಳನ್ನು ಹಿಡಿದುಕೊಂಡು  ಸಮಾನ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ   ಪಿರ್ಯಾದಿದಾರನ ಮನೆಯ ಮುಂದೆ ಬಂದು ಪಿರ್ಯಾದಿದಾರನ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಅಕ್ರಮ ಪ್ರವೇಶ ಮಾಡಿ ಪಿರ್ಯಾದಿದಾರನೊಂದಿಗೆ ಜಗಳ ತೆಗೆದು ಪಿರ್ಯಾದಿದಾರನಿಗೆ ಆರೋಪಿತರೆಲ್ಲರೂ ಏನಲೇ ಮಾದಿಗ ಸೂಳೆ ಮಗನೆ ನಿನ್ನ ಸೊಕ್ಕು ಜಾಸ್ತಿಯಾಗಿದೆ. ಸಣ್ಣ್ಯಪ್ಪನ ವಿರುದ್ದ ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಕೊಡಲು ರಾಯಚೂರಿಗೆ ಹೋಗಿದ್ದೆನಲೆ ಸೂಳೆ ಮಗನೆ ಅಂತಾ ಹೊಡೆಯಲು ಹೋದ್ದಾಗ್ಗೆ ಪಿರ್ಯಾದಿದಾರನ ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳಾದ ಉಮಾದೇವಿ , ಜಂಬಮ್ಮ, ಹಾಗೂ ಸೊಸೆ ಚಂದ್ರಕಲಾ, ತಮ್ಮನ ಮಗಳು ರೇಣುಕಮ್ಮ ಹಾಗೂ ಹೆಂಡತಿ ಲಕ್ಷ್ಮಿ ರವರುಗಳೆಲ್ಲರೂ ಪಿರ್ಯಾದಿದಾರನಿಗೆ ತಮ್ಮ ಮನೆಯೊಳಗೆ ಕೂಡಿಸಿದ್ದು ಆಗ್ಗೆ ಬೇವಿನ ಮಂಜುನಾಥ ಇತರರು ಕೂಡಿ ಪಿರ್ಯಾದಿದಾರನ ಹೆಂಡತಿಗೆ ಮತ್ತು ಮನೆಯಲ್ಲಿದ್ದ ಮೇಲ್ಕಂಡ ಎಲ್ಲಾ ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಕೈಹಿಡಿದು ಎಳೆದಾಡಿ ಸೀರೆ ಸೆರಗು ಹಿಡಿದು ಜಗ್ಗಿ ಎಲ್ಲಾ ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಆರೋಪಿತರೆಲ್ಲರೂ ಕೈಯಿಂದ ಹೊಡೆ ಬಡೆ ಮಾಡಿದ್ದಲ್ಲದೆ ಆರೋಪಿ ಬೂದೆಪ್ಪ ತಂದೆ ದೇವಪ್ಪ ಪೂಜಾರಿ ಈತನು ಕಲ್ಲಿನಿಂದ ಪಿರ್ಯಾದಿದಾರನ ಹೆಂಡತಿಯ ತಲೆಗೆ ಹೊಗೆದು ರಕ್ತಗಾಯಪಡಿಸಿದ್ದು ಅಲ್ಲದೆ ಎಲ್ಲಾ ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಅವಮಾನ ಮಾಡಿದ್ದಲ್ಲದೆ. ಆರೋಪಿತರು  ಪಿರ್ಯಾದಿದಾರನು ತನ್ನ  ಮನೆಯ ಮುಂದಿ ನಿಲ್ಲಿಸಿದ ಟಾಟಾ ಸುಮೋ ವಾಹನದ ಎಲ್ಲಾ ಗ್ಲಾಸ್ ಗಳನ್ನು ಹೊಡೆದು ಕಾರ್ ಗೆ ಕಲ್ಲಿನಿಂದ ಅಲ್ಲಲ್ಲಿ ಗುದ್ದಿದ್ದು ಮತ್ತು  ಪಿರ್ಯಾದಿದಾರನ  ಮೋಟಾರ್ ಸೈಕಲನ್ನು ಎತ್ತಿ ಹೊಗೆದು ಮನೆಯ ಮುಂದಿನ ಪ್ಲಾಸ್ಟೀಕ್ ಕುರ್ಚಿಗಳನ್ನು ಮತ್ತು ಟೇಬಲ್ ಗಳನ್ನು ಕಟ್ಟಿಗೆಯಿಂದ ಹೊಡೆದು ಮುರಿದು ಹಾಕಿದ್ದಲ್ಲದೆಮನೆಯ ಸ್ಟೇರ್ ಕೇಸನ್ನು ಕಲ್ಲಿನಿಂದ ಜಜ್ಜಿ ಮನೆಯೊಳಗಿನ ಕಿಟಕಿಯನ್ನು ಹೊಡೆದಿದ್ದು ಇರುತ್ತದೆ. ಹೀಗೆ ಒಟ್ಟು 1,50000/- ರೂಪಾಯಿಗಳ ಬೆಲೆಬಾಳುವ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಆರೋಪಿತರೆಲ್ಲರೂ ಲುಕ್ಸಾನ್ ಮಾಡಿ ಜಾತಿ  ನಿಂದನೆ ಮಾಡಿ ಅವಾಚ್ಯವಾಗಿ ಬೈದಾಡಿ ಜೀವದ ಬೆದರಿಕೆ ಹಾಕಿದ್ದು ಇರುತ್ತದೆ. ಅಂತಾ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ  UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ UÀÄ£Éß £ÀA: 122/2014 PÀ®A: 143,147,148,448,504,506,323,324, 427,354, 279, 337 ¸À»vÀ 149 L.¦.¹. ªÀÄvÀÄÛ 3(I) (X) J¸ï.¹/J¸ï.n ¦.J DåPïÖ 1989 CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt ದಾಖಲು ಮಾಡಿಕೊಂಡು ತನಿಖೆ ಕೈಕೊಂrgÀÄvÁÛgÉ. .

¯ÉÆÃPÀ¸À¨sÁ ZÀÄ£ÁªÀuÉ ¤Ãw ¸ÀA»vÉ G®èAWÀ£É ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À ªÀiÁ»w:- 
                   ¦üAiÀiÁ𢠲æà ¸ÀuÉÚ¥Àà @ ¸ÀtÚAiÀÄå vÀAzÉ ªÀÄ®èAiÀÄå ªÀ||30ªÀµÀð, eÁ||PÀÄgÀ§gï, ||MPÀÌ®vÀ£À ¸Á||PÀ®ä¯Á FvÀ£ÀÄ ¢£ÁAPÀ: 22.04.2014 gÀAzÀÄ ªÀÄzsÁåºÀß 1200 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ DgÉÆæ £ÀA:01 1] ಶ್ರೀ ಮ್ಯಾತ್ರಿ ಮಲ್ಲಪ್ಪ ತಂದೆ ರಾಮಯ್ಯ ಮ್ಯಾತ್ರಿ ವ:60 ವರ್ಷ , ಜಾ:ಮಾದಿಗ , :ಒಕ್ಕಲುತನ ಸಾ:ಕಮಲಮಲಾ ಫೋನ್ FvÀ£ÀÄ £ÀqɸÀÄwÛgÀĪÀ £ÁåAiÀÄ¨É¯É CAUÀrUÉ ºÉÆÃV CQÌAiÀÄ£ÀÄß PÉÆqÀ®Ä PÉýzÁUÀ DgÉÆæ £ÀA: 01 ªÀÄvÀÄÛ 04 EªÀgÀÄ ¤£ÀUÉ AiÀiÁªÀ CQÌ PÉÆqÀ¨ÉÃPÀ¯Éà ¸ÀÆ¼É ªÀÄUÀ£Éà ªÉÆ£Éß £ÀqÉzÀ ¯ÉÆÃPÀ ¸À¨sÁ ZÀÄ£ÁªÀuÉAiÀÄ°è £Á£ÀÄ ºÉýzÀ C¨sÀåyðUÉ ¤Ã£ÀÄ ªÀÄvÀ ºÁQgÀªÀÅ¢®èCAvÁ CªÁZÀå ±À§ÞUÀ½AzÀ ¨ÉʬÄÝzÀÄÝ C®èzÉ ¢£ÁAPÀ: 23.04.2014 gÀAzÀ ¸ÀAeÉ 4.00 UÀAlUÉ ¥ÀÄ£ÀB DgÉÆævÀgÀÄ ¦üÃAiÀiÁð¢zÁgÀgÀ£ÀÄß CPÀæªÀĪÁV vÀqÉzÀÄ ¤£ÀUÉ CQÌ PÉÆqÀĪÀÅ¢®è ¤Ã£ÀÄ AiÀiÁªÀ ¥ÀPÀëPÉÌ ªÀÄvÀ ºÁQgÀÄwÛ CªÀgÀ£ÀÄß PÉüÀÄ CAvÁ CAzÀÄ PÉÊUÀ½AzÀ ¨É¤ßUÉ vÀ¯ÉUÉ ºÉÆqÉzÀÄ M¼À¥ÉlÄÖUÉƽ¹zÀÄÝ, ©r¹PÉƼÀî®Ä §AzÀ ®PÀëöäªÀÄä UÀAqÀ ªÀÄ®èAiÀÄå, ZÀ£ÀߪÀÄä UÀAqÀ PÀjAiÀÄ¥Àà, 4] FgÀªÀÄä UÀAqÀ AiÀÄ®è¥Àà, EªÀjUÀÆ ºÉÆqÉ §qÉ ªÀiÁr UÁAiÀÄUÉƽ¹zÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.                                                                                                                                          


¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAWÀ£É, ªÁºÀ£À ZÁ®PÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ:-     

                   gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ J¯Áè ¥Éưøï C¢üPÁjUÀ¼ÀÄ, gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ°è ªÉÆÃmÁgÀ ªÁºÀ£À C¥ÀWÁvÀUÀ¼À£ÀÄß vÀqÉUÀlÄÖªÀ PÀÄjvÀÄ f¯ÉèUÉ ¥ÀÆgÉʹgÀĪÀ EAlgï¸É¥ÀÖgï ªÁºÀ£ÀzÀ ¸ÀºÁAiÀÄ¢AzÀ ¢£ÁAPÀ: 24.04.2014 gÀAzÀÄ  83 ¥ÀææPÀgÀtUÀ¼À£ÀÄß ¥ÀvÉÛ ªÀiÁr 21,900/-gÀÆ..UÀ¼ÀÀ£ÀÄß ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà zÀAqÀ «¢ü¹, PÁ£ÀÆ£ÀÄ jÃvÀå PÀæªÀÄ dgÀÄV¹zÀÄÝ, ¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAX¸ÀĪÀ ZÁ®PÀgÀÄ/ªÀiÁ°ÃPÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆgÀÄ jÃvÀå PÀæªÀÄ dgÀÄV¸ÀĪÀ PÁAiÀÄð ªÀÄÄAzÀĪÀgÉ¢gÀÄvÀÛzÉ.