Police Bhavan Kalaburagi

Police Bhavan Kalaburagi

Monday, November 23, 2009

BIDAR DISTRICT DAILY CRIME UPDATE 23-11-2009

This post is in Kannada language. To view, you need to download kannada fonts from the link section.

¢£ÀA¥Àæw C¥ÀgÁzsÀUÀ¼À ªÀiÁ»w ¢£ÁAPÀ: 23-11-2009
§¸ÀªÀPÀ¯Áåt ¸ÀAZÁj oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 138/09 PÀ®A 279, 304(J) L¦¹ eÉÆvÉ 187 LJªÀiï« PÁAiÉÄÝ :-
¢£ÁAPÀ 22/11/09 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠥sÀQgÀ¸Á§ gÀªÀgÀ vÀAzÉAiÀĪÀgÁzÀ ²æà ±Á¨ÉÆâݣÀ vÀAzÉ C«ÄÃgÉÆâݣÀ ©ÃrªÁ¯É ªÀAiÀÄ 50ªÀµÀð G/aÃPÀ£À CAUÀr ¸Á:ªÀĺÀ§Æ§£ÀUÀgÀ §¸ÀªÀPÀ¯Áåt vÁ:§¸ÀªÀPÀ¯Áåt gÀªÀgÀÄ CAUÀr¬ÄAzÀ ªÀÄ£ÉUÉ Hl ªÀiÁqÀ®Ä §¸ÀªÀPÀ¯Áåt UÁA¢ü ZËPÀ-T¯Á gÀ¸ÉÛAiÀÄ ªÀÄÆ®PÀ ºÉÆÃUÀÄwÛgÀĪÁUÀ CªÀgÀ »ÃA¢¤AzÀ CAzÀgÉ UÁA¢üZËPÀ PÀqɬÄAzÀ N§â ¯Áj ZÁ®PÀ£ÀÄ vÀ£Àß ¯Áj ZÁ®PÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß CwªÉÃUÀ ºÁUÀÆ ¤µÁ̼ÀfvÀ£À¢AzÀ ªÀiÁ£ÀªÀ£À fêÀPÉÌ C¥ÁAiÀĪÁUÀĪÀ jÃwAiÀÄ°è ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ rQ̪ÀiÁrzÀjAzÀ CªÀgÀÄ PɼÀUÉ ©zÁÝUÀ ¯ÁjAiÀÄÄ CªÀgÀ vÀ¯ÉAiÀÄ ªÉÄ°AzÀ ºÉÆÃV ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ vÀAzÉ ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄ ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖgÀÄvÁÛgÉ C¥ÀWÁvÀ ªÀiÁrzÀ ¯ÁjAiÀÄ £ÀA§gÀ £ÉÆÃqÀ®Ä JA.JZï.25 ©.9366 EgÀÄvÀÛzÉ. CAvÁ ¤ÃrzÀ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ.

ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 339/09 PÀ®A 341, 323, 504, 506 eÉÆvÉ 34 L¦¹:-¢£ÁAPÀ 22/11/09 gÀAzÀÄ 0830 UÀAmÉUÉ ¦ügÁå¢ ²æà ¸ÉÆêÀiÁf vÀAzÉ gÀÄ¥À® eÁzsÀªÀ ªÀAiÀÄ-70ªÀµÀð G-MPÀÌ®ÄvÀ£À eÁ-®ªÀiÁt ¸Á-PÀÄAlÄ £ÁAiÀÄPÀ vÁAqÁ WÁl¨ÉÆÃgÁ¼À UÁæªÀÄ gÀªÀgÀÄ ¤ÃrzÀ zÀÆj£À ¸ÁgÁA±ÀªÉ£ÉAzÀgÉ , ¦üAiÀiÁð¢UÉ MlÄÖ 6 KPÀÌgÉ ¨sÀÆ«Ä EzÀÄÝ vÀ£Àß ªÀÄUÀ¼À ªÀÄzÀĪÉUÉ 38,000/- gÀÆ ¨ÁQ ªÀiÁrzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. ªÄƪÀgÀÄ ªÀÄPÀ̼ÀÄ ¸ÀªÀĪÁV ¨ÁQ wj¸À®Ä F ªÉÆÃzÀ®Ä ªÀiÁvÀ£ÁrzÀÄÝ EzÉ DzÀgÉ ©üªÀÄ EvÀ£ÀÄ ¸Á® wÃj¹gÀĪÀ¢¯Áè PÁgÀt ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ CªÀ¤UÉ ºÉÆîzÀ°è ¥Á®Ä PÉÆnÖ¯Áè »ÃVgÀĪÀ°è ¢£ÁAPÀ 21/11/09 gÀAzÀÄ gÁwæ 2300 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°èzÁUÀ ©üêÀÄ ºÁUÀÆ CªÀ£À C½AiÀiÁ gÁªÀÄ E§âgÀÄ §AzÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀÄ ºÉÆgÀUÉ PÀgÉzÀÄ CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊzÀÄ PÉʬÄAzÀ ¨É¤ß£À°è, ¸ÉÆÃAlzÀ°è fêÀzÀ ¨ÉÃzÀjPÉ ºÁQgÀÄvÁÛ£É JAzÀÄ PÉÆlÖ ¦ügÁåzÀÄ ºÉýPÉAiÀÄ DzsÁgÀzÀ ªÉÄðAzÀ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ.

¸ÀAvÀ¥ÀÆgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 157/09 PÀ®A 341, 354, 324, 504, 506 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 22/11/09 gÀAzÀÄ 1545 UÀAmÉUÉ ¸ÀAvÀ¥ÀÆgÀ ¸ÀPÁðj D¸ÀàvÉæ¬ÄAzÀ ªÀiÁ»w §A¢zÀ ªÉÄÃgÉUÉ D¸ÀàvÉæUÉ ¨sÉÃn ¤Ãr ¦ügÁå¢ ²æÃzÉë UÀAqÀ PÉÆAr¨Á ¸Á: £ÁUÀÆgÀ(JA) gÀªÀgÀÄ ¦ügÁåzÀÄ ºÉýPÉ PÉÆnÖzÉÝ£ÉAzÀgÉ ¢£ÁAPÀ 22-11-09 gÀAzÀÄ 1615 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢ vÀ£Àß vÁ¬ÄAiÀĪÀgÁzÀ £ÁUÀªÀiÁä E§âgÀÄ PÀıÀ®gÁªÀgÀªÀgÀ ºÉÆ®¢AzÀ AiÀiÁAiÀiÁSÁ£À gÀªÀgÀ ¨Á«zÁn ªÀÄÄAzÉ §AzÁUÀ C°è ªÀÄÄaÑPÉÆAqÀÄ PÀĽvÀ ¸ÀAvÉÆõÀ EvÀ£ÀÄ ¦üAiÀiÁð¢UÉ vÀqÉzÀÄ ¨Á £À£Àß eÉÆvÉ ªÀÄ®UÀÄ CAvÁ CAzÁUÀ £Á£ÀÄ ªÀÄ®UÀĪÀÅ¢¯Áè CAvÁ CA¢zÀPÉÌ ¸ÀAvÉÆõÀ EvÀ£ÀÄ £À£Àß PÉÊ »rzÀÄ J¼ÉzÁr CªÀªÀiÁ£À¹zÀ®èzÉ vÀ£Àß PÉÊAiÀÄ°èzÀÝ PÀªÀÄä PÀwÛ¬ÄAzÀ £À£Àß JqÀUÀqÉ vÀ¯ÉUÉ §®UÀqÉ vÀ¯ÉUÉ ºÉÆqÉzÀÄ gÀPÀÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹zÀ®èzÉ §®UÉÊ ªÉÆüÀPÉÊ PÉüÀUÉ ºÉÆqÉzÀÄ ºÁUÀÆ JqÀUÀqÉ ¨sÀÄdzÀ ªÉÄÃ¯É ºÉÆÃqÉzÀÄ UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹zÀ£ÀÄ. £ÀªÀÄä vÁ¬Ä ©r¸À®Ä §AzÁUÀ £ÀªÀÄä vÁ¬ÄAiÀÄ vÀ¯ÉAiÀÄ ªÉÄÃ¯É ºÉÆqÉzÀÄ gÀPÀÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹zÀ®èzÉ ¨ÉäߣÀ ªÉÄÃ¯É ºÉÆqÉzÀÄ UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹zÀ£ÀÄ. ªÀÄvÀÄÛ fêÀzÀ ¨ÉÃzÀjPÉ ºÁQgÀÄvÁÛ£É. CAvÀ ¤ÃrzÀ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉƼÀî¯ÁVzÉ.

£ÀÆvÀ£À £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ ©ÃzÀgÀ. AiÀÄÄ.r.Dgï. £ÀA. 18/09 PÀ®A 174 ¹Dg惡 :-
¢£ÁAPÀ: 22-11-2009 gÀAzÀÄ 1740 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢ gÀªÉÄñÀ vÀAzÉ ±ÀgÀt¥Áà ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÉ ¸Á,, £Ë¨ÁzÀ gÀªÀgÀÄ ¤ÃrzÀ zÀÆj£À ¸ÁgÁA±ÀªÉ£ÉAzÀgÉ ¦üAiÀiÁ𢠪ÀÄUÀ£ÁzÀ D£ÀAzÀ ªÀAiÀÄ 22 ªÀµÀð EªÀ£ÀÄ £Ë¨ÁzÀ UÁæªÀÄzÀ ²ªÁgÀzÀ°è ¥Á®PÉÌ ªÀiÁrzÀ ²ªÀPÀĪÀiÁgÀ EªÀgÀ ºÉÆ®zÀ°è PÉ®¸À ªÀiÁqÀĪÁUÀ 1200 UÀAmɬÄAzÀ 1500 UÀAmÉAiÀÄ CªÀ¢AiÀÄ°è CªÀ¤UÉ J°èAiÀiÁzÀgÀÄ «µÀPÁj ºÁªÀÅ PÀaÑzÀ ¥ÀæAiÀÄÄPÀÛ ªÀÄÈvÀ ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ£É. CAvÀ EvÁå¢ ºÉ½PÉAiÀÄ ¸ÁgÀA±ÀzÀ DzsÁgÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR® ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ.

ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 341/09 PÀ®A 279, 338 L¦¹ eÉÆvÉ 187 LJªÀiï« PÁAiÉÄÝ :-
¢£ÁAPÀ 22/11/09 gÀAzÀÄ 1715 UÀAmÉUÉ ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæ¬ÄAzÀ ªÀiÁ»w §AzÀ ªÉÄÃgÉUÉ D¸ÀàvÉæUÉ ºÉÆV ¦üAiÀiÁ𢠲æà RÄgÀ²zÀ SÁ£À vÀAzÉ ºÀ«ÄÃzÀ SÁ£À ªÀAiÀÄ-35 ªÀµÀð G-jPÁë ZÁ®PÀ eÁ-ªÀÄĹèA ¸Á-d£ÀvÁ £ÀUÀgÀ ¨ÉÊ¥Á¸ï gÉÆÃqÀ ºÀwÛgÀ ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ gÀªÀgÀÄ ¤ÃrzÀ zÀÆj£À ¸ÁgÁA±ÀªÉãÉAzÀgÉ , ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ jPÁë QgÁAiÀiÁ ºÉÆqÉzÀÄ ªÀÄgÀ½ ¸ÁAiÀÄAPÁ® 1715 UÀAmÉUÉ ªÀÄ£ÉUÉ §gÀÄwÛgÀĪÁUÀ gÁºÉ £ÀA-9 gÀ ªÉÄÃ¯É ¨ÉÊ¥Á¸À gÉÆÃr£À ºÀwÛgÀ MAzÀÄ PÁj£À ZÁ®PÀ vÀ£Àß PÁgÀ£ÀÄß Cwà ªÉUÀ ºÁUÀÄ ¤µÁ̼Àf¬ÄAzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠪ÀÄUÀ½UÉ rQÌ ºÉÆqÉ¢zÀjAzÀ DPÉUÉ ¨sÁj gÀPÀÛUÁAiÀÄ ºÁUÀÆ UÀÄ¥ÀÛ UÁAiÀiÁUÀ¼ÁVzÀݪÀÅ rQÌAiÀÄ £ÀAvÀgÀ PÁgÀ ZÁ®PÀ vÀ£Àß PÁgÀÄ ¤°è¸ÀzÉ Nr ºÉÆVgÀÄvÁÛ£É CAvÁ PÉÆlÖ ¦ügÁåzÀÄ ºÉýPÉAiÀÄ DzsÁgÀzÀ ªÉÄðAzÀ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

©ÃzÀgÀ ¸ÀAZÁj ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 195/09 PÀ®A 279 L¦¹ :-
«gÀÆ¥ÁPÀë¥Áà UÀÄ®±ÉnÖ ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ï £ÀA. PÉJ-38-JZï-2228 £ÉÃzÀgÀ ZÁ®PÀ vÀ£Àß ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ®£ÀÄß §¸ï ¸ÁÖAqï PÀqɬÄAzÀ ²ªÀ£ÀUÀgÀ PÀqÉUÉ eÉÆÃgÁV £ÀqɸÀÄvÁÛ §AzÀÄ PÁè¹Pï zsÁ¨Á ºÀwÛgÀ Dgï,n.N PÀbÉÃj PÀqɬÄAzÀ §AzÀ MAzÀÄ DmÉÆà jÃPÁëPÉÌ rQÌ ºÉÆqÉzÀÄ £ÀAvÀgÀ §¸ï ¸ÁÖAqï PÀqɬÄAzÀ¯Éà §gÀÄwÛzÀÝ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ PÀĽwzÀÝ mÁmÁ 407 UÀÆqÀì mÉA¥ÉÆ £ÀA;PÉJ-28 / 4796 £ÉÃzÀÝPÉÌ rQÌ ºÉÆqÉzÀÄ C¥ÀWÁvÀªÁVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

Raichur District Reported Crimes

: PÀ¼Àî¨sÀnÖ ¸ÁgÁ¬Ä ªÀiÁgÁl, 4 d£ÀgÀ §AzsÀ£À, 8 °Ãlgï ¸ÁgÁ¬Ä d¦Û :

²æà ¥Àæ¨sÀÄUËqÀ ¥ÁnÃ¯ï ¹¦L ªÀÄ¹Ì gÀªÀgÀ £ÉÃvÀÈvÀézÀ°è ²æà ªÀiÁgÀÄw UÀļÁîj ¦J¸ïL ªÀÄÄzÀUÀ¯ï oÁuÉ & ¹§âA¢AiÀĪÀgÀÄ ¢£ÁAPÀ:22.11.2009 gÀAzÀÄ 0600 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ D²ºÁ¼À vÁAqÁzÀ°è C£À¢üPÀÈvÀªÁV ªÀiÁ£ÀªÀ fêÀPÉÌ C¥ÁAiÀÄPÁjAiÀiÁzÀ PÀ¼Àî¨sÀnÖ ¸ÁgÁ¬ÄAiÀÄ£ÀÄß vÀAiÀiÁj¹ ªÀiÁgÁlzÀ°è vÉÆqÀVzÀÝ ²ªÀPÀĪÀiÁgÀ vÀAzÉ ºÀ£ÀĪÀÄAvÀ¥Àà £ÁAiÀÄPÀ 23 ªÀµÀð, DmÉÆÃZÁ®PÀ, ¸Á: D²ºÁ¼ÀvÁAqÁ ªÀÄvÀÄÛ EvÀgÉà ªÀÄÆgÀÄ d£ÀgÀ£ÀÄß §A¢ü¹, 8 °Ãlgï PÀ¼Àî¨sÀnÖ ¸ÁgÁ¬Ä d¦Û ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ, ªÀÄÄzÀUÀ¯ï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

: ¥ÀævÉåÃPÀ 3 gÀ¸ÉÛ C¥ÀWÁvÀ, 5 d£ÀjUÉ UÁAiÀÄ :

¢£ÁAPÀ:22.11.2009 gÀAzÀÄ 0530 UÀAmɸÀĪÀiÁgÀÄ ªÀÄAdÆgÀÄ¥ÁµÁ vÀAzÉ SÁ¹ÃA¸Á§ ªÀÄ»ÃAzÁæ ¦PÀ¥ï fÃ¥ÀÄ ¸ÀASÉå:PÉJ.36, 8024 £ÉÃzÀÝÀ£ÀÄß ªÀĹ̥ÀlÖtzÀ ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ gÀ¸ÉÛAiÀÄ°è CwªÉÃUÀ ªÀÄvÀÄÛ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹ ªÉÃUÀ¤AiÀÄAvÀæt ªÀiÁqÀ¯ÁUÀzÉ ®AiÀÄ£ïì PÀè¨ï ±Á¯ÉºÀwÛgÀ gÀ¸ÉÛ §¢AiÀÄ°è £ÀqÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃUÀÄwÛzÀÝ dªÀÄzÀVß vÀAzÉ AiÀÄAPÀ¥Àà UÉÆãÁégï, gÀªÉÄñÀ vÀAzÉ gÀAUÀ¥Àà & ªÀiË£ÉñÀ vÀAzÉ AiÀĪÀÄ£ÀÆgÀ¥Àà J®ègÀÆ ¸Á: ªÀÄ¹Ì EªÀjUÉ rQÌPÉÆnÖzÀÝjAzÀ ªÀÄÆgÀÄ d£ÀjUÉ wêÀæ¸ÀégÀÆ¥ÀzÀ UÁAiÀÄUÀ¼ÁVgÀÄvÀÛªÉAzÀÄ UÁAiÀiÁ¼ÀÄ dªÀÄzÀVß PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠪ÉÄðAzÀ ªÀÄ¹Ì oÁuÉ ¥ÉưøÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

¢£ÁAPÀ:22.11.2009 gÀAzÀÄ 1530 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ £ÀUÀgÀzÀ ²æà §¸ÀªÉñÀégÀ ªÀÈvÀÛzÀ°è C¹ÌºÁ¼À ªÀiÁUÀð¢AzÀ §gÀÄwÛgÀĪÀ ªÁºÀ£À ¤®ÄUÀqÉUÁV PÉA¥ÀÄ ¢Ã¥À EzÀÄÝzÀÝjAzÀ E£ÉÆßêÁ PÁgÀÄ ¸ÀASÉå: PÉJ.34, JA.5027 £ÉÃzÀÝ£ÀÄß ¤°è¹zÁÝUÀ ²ªÀ±ÀgÀt ¸Á: UÀÄqÀzÀ£Á¼À EªÀ£ÀÄ F.PÀ.gÀ.¸Á.¸ÀA¸ÉÜ gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ «¨sÁUÀzÀ §¸ï ¸ÀASÉå:PÉJ.36,J¥sï.568 £ÉÃzÀÝ£ÀÄß »A¢¤AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ¤®ÄUÀqÉUÁV PÉA¥ÀÄ ¢Ã¥À EgÀĪÀÅzÀ£ÀÄß UÀªÀĤ¸ÀzÉà C®PÀëvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹, ªÀÄÄAzÉ ¤AwzÀÝ E£ÉÆßêÁ PÁjUÉ rQÌPÉÆnÖzÀÝjAzÀ PÁj£À°è ¥ÀæAiÀiÁt¸ÀÄwÛzÀÝ ªÀĺÀäzï ºÀĸÉÃ£ï ¨sÁµÁ ¸Á:§¼Áîj EªÀjUÉ ºÀuÉ & PÉÊUÉ M¼À¥ÉmÁÖVzÀÄÝ PÁj£À »A¨ÁUÀzÀ UÁè¸ï ºÁUÀÆ »A¢£À ¸ÉÃ¥sïUÁqÀð dRA UÉÆArgÀÄvÀÛzÉ CAvÁ ªÀĺÀäzï ºÀ¸À£ï ¸Á: ºÁfPÁ¯ÉÆä gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠪ÉÄðAzÀ £ÀUÀgÀ ¸ÀAZÁgÀ oÁuÉ ¥ÉưøÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

¢£ÁAPÀ:22.11.2009 gÀAzÀÄ 1030 UÀAmɸÀĪÀiÁgÀÄ gÁdÄ vÀAzÉ ±ÀAPÀgÀ¥Àà EA¢gÁ£ÀUÀgÀ gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ EªÀ£ÀÄ EArPÁ PÁgÀÄ ¸ÀASÉå: PÉJ.36, JA.3354 £ÉÃzÀÝ£ÀÄß ªÀĹÌ-PÀ«vÁ¼À gÀ¸ÉÛAiÀÄ°è CwªÉÃUÀ ªÀÄvÀÄÛ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹ ªÉÃUÀ¤AiÀÄAvÀæt ªÀiÁqÀ¯ÁUÀzÉ UÉÆÃUɨÁ¼ï ¸ÉÃvÀÄªÉ ºÀwÛgÀ AiÀĪÀĺÁ PÀæPïì ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ¯ï¸ÀASÉå: PÉJ.36, nDgïAiÀÄÄ.5383 £ÉÃzÀÝPÉÌ rQÌPÉÆnÖzÀÝjAzÀ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ¯ï£À°è ¥ÀæAiÀiÁt¸ÀÄwÛzÀÝ CªÀÄgÉñÀ vÀAzÉ UÀÄgÀħ¸À¥Àà ºÀtV 30 ªÀµÀð, ¸Á: J¯ÉPÀÆqÀV EªÀ¤UÉ UÁAiÀÄUÀ¼ÁVgÀÄvÀÛªÉAzÀÄ £ÁgÁAiÀÄt¥Àà vÀAzÉ zÀÄgÀÄUÀ¥Àà ²æà ¥ÀÄgÀA dAPÀë£ï gÀªÀgÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠪ÉÄðAzÀ PÀ«vÁ¼À oÁuÉ ¥ÉưøÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

GULBARGA DIST REPORTED CRIMES


PÀÄSÁåvÀ zÀgÉÆÃqÉPÉÆÃgÀgÀ §AzsÀ£À 11 ®PÀë 50 ¸Á«gÀPÀÆÌ C¢üPÀ ªÀiË®åzÀ ªÁºÀ£ÀUÀ¼ÀÄ, ¹ªÉÄAmï ºÁUÀÄ £ÀUÀzÀÄ ºÀt ªÀ±À.

gÁWÀªÉÃAzÀæ £ÀUÀgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ:¢.22-11-09 gÀAzÀÄ gÁwæ 12-30 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ gÁWÀªÉÃAzÀæ £ÀUÀgÀ oÁuÁ ªÁå¦ÛAiÀÄ ZÉÆÃgï UÀĪÀÄäeï ºÀwÛgÀ jAUïgÉÆÃqÀ ¥ÀPÀÌzÀ°è AiÀiÁgÉÆà C¥ÀjavÀ PÉ®ªÀÅ d£ÀgÀÄ zÀgÉÆÃqÉ ªÀiÁqÀĪÀ GzÉݱÀ¢AzÀ MAzÀÄ mÁmÁ¸ÀĪÉÆà ªÁºÀ£À ¸ÀªÉÄÃvÀ ºÉÆAZÀÄ ºÁQ PÀĽwgÀĪÀ §UÉÎ RavÀ ¨Áwä ¹PÀ̪ÉÄÃgÉUÉ ªÀiÁ£Àå ²æà ©.J ¥ÀzÀä£ÀAiÀÄ£À L.¦.J¸ï J¸ï.¦ UÀÄ®§UÁð, ²æà ©.«í. AiÀÄ®è¥Àà C¥ÀgÀ J¸ï.¦ UÀÄ®§UÁð ªÀÄvÀÄÛ ªÀÄzsÀÄgÀ «ÃuÁ r.J¸ï.¦(J) G¥À-«¨sÁUÀ UÀÄ®§UÁð ºÁUÀÆ JªÀiï. ©üêÀÄgÁªÀ ¦.L §æºÀä¥ÀÆgÀ gÀªÀgÀ ªÀiÁUÀðzÀ±Àð£ÀzÀ°è f¯Áè C¥ÀgÁzsÀ ¥ÀvÉÛzÀ¼ÀzÀ C¢üPÁjAiÀiÁzÀ ªÀÄ°èPÁdÄð£À. PÉ. §AqÉ ¦.J¸ï.L gÁWÀªÉÃAzÀæ £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ ºÁUÀÆ f¯Áè C¥ÀgÁzsÀ ¥ÀvÉÛzÀ¼ÀzÀ ¹§âA¢AiÀĪÀgÁzÀ zÉëAzÀæ¥Àà, UÀÄgÀıÀgÀt, zÀ¸ÀÛVgÀ, ²ªÀ¥ÀÄvÀæ, ¸ÀÆAiÀÄðPÁAvÀ, ¹zÁæªÀÄ¥Àà, C±ÉÆÃPÀ, «oÀ¯ï, ªÉÆúÀ£À, ±À²PÁAvÀ, CtÚ¥Àà ªÁºÀ£À ZÁ®PÀgÁzÀ §AqÉ¥Àà ªÀÄvÀÄÛ ¤¸ÁgÀ CºÀäzÀ gÀªÀgÉÆA¢UÉ ºÉÆÃV, zÀgÉÆÃqÉ ªÀiÁqÀ®Ä ºÉÆAZÀÄ ºÁQ PÀĽvÀ zÀgÉÆÃqÉPÉÆgÀgÀ ªÉÄÃ¯É zÁ½ ªÀiÁr CªÀgÀ°è 1)«dAiÀÄPÀĪÀiÁgÀ vÀA. ²ªÀ±ÀgÀt¥Àà PÀgÀUÀgÀ ¸Á||D®ÆgÀ(©)ºÁ||ªÀ||«±ÀégÁzsÀå PÁ¯ÉÆä UÀÄ®§UÁð, 2)ªÀÄ®è¥Àà vÀAzÉ ©ÃgÀtÚ gÀhļÀQ ¸Á||PÀqÀUÀAa vÁ||C¼ÀAzÀ, 3)AiÀÄ®è¥Àà vÀAzÉ C¥ÁàgÁAiÀÄ ¥ÀlÖt, ¸Á||PÀqÀUÀAa EªÀgÀ£ÀÄß §A¢ü¹zÀÄÝ, E£ÀÄß JgÀqÀÄ d£À Nr ºÉÆÃVzÀÄÝ §A¢üvÀ zÀgÉÆÃqÉPÉÆÃgÀjAzÀ PÀÈvÀåPÉÌ G¥ÀAiÉÆÃV¸À®Ä vÀA¢zÀÝ 1)MAzÀÄ ©½ §tÚzÀ mÁmÁ ¸ÀĪÉÆà £ÀA JªÀiï.ºÉZï15/PÉ7766, 2)JgÀqÀÄ PÀ©âtzÀ gÁqÀÄUÀ¼ÀÄ,3) £Á®ÄÌ ºÀUÀÎUÀ¼ÀÄ. 4)SÁgÀzÀ ¥ÀÄr vÀÄA©zÀ ¥Áè¹ÖPïaî, 5)ªÀÄÄR ªÀÄÄaÑPÉƼÀî®Ä 5 PÀ¥ÀÄà §tÚ §mÉÖAiÀÄ ªÀÄÄRªÁqÀUÀ¼À£ÀÄß ¸ÀܼÀzÀ°è d¥ÀÄÛ ªÀiÁrzÀÄÝ, £ÀAvÀgÀ DgÉÆævÀgÀÄ PÉÆlÖ ¸ÀĽ«£À DzsÁgÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ F »AzÉ MAzÀĪÀgÉ wAUÀ¼À »AzÉ C¼ÀAzÀ-UÀÄ®§UÁð gÁdå ºÉzÁÝjAiÀÄ ªÉÄÃ¯É ªÁ¸ÀªÀzÀvÁÛ ¸ÉÃqÀA ¢AzÀ ¹ªÉÄAmï vÀÄA©PÉÆAqÀÄ ªÀĺÁgÁµÀÖç PÀqÉUÉ ºÉÆgÀngÀĪÀ ¥ÀævÉåÃPÀªÁzÀ JgÀqÀÄ ¯ÁjUÀ¼À ZÁ®PÀjUÉ ºÉÆqɧqɪÀiÁr, ¯ÁjUÀ¼À£ÀÄß ¨ÉÃgÉPÀqÉUÉ ¸ÁV¹ zÀgÉÆÃqÉ ªÀiÁrzÀ §UÉÎ UÀÄ®§UÁð UÁæ«ÄÃt oÁuÉAiÀÄ°è zÁR¯ÁzÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À£ÀÄß vÁªÉ ªÀiÁrzÀ M¦àPÉÆArzÀÄÝ D¥ÀæPÀgÀtUÀ½UÉ ¸ÀA§A¢ü¹zÀAvÉ zÀgÉÆÃqÉPÉÆÃgÀjAzÀ MlÄÖ 11,50,000/- gÀÆ¥Á¬ÄUÀÆ ºÉZÀÄÑ C¢üÃPÀ ªÀiË®åzÀ 1)MAzÀÄ ¯Áj £ÀA PÉ.J31/4365, 2)zÀgÉÆÃqÉ ªÀiÁrzÀ ¹ªÉÄAmï ºÁUÀÄ £ÀUÀzÀÄ ºÀt d¦Û ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ DgÉÆævÀgÀ£ÀÄß £ÁåAiÀiÁAUÀ §AzsÀ£ÀPÉÌ M¦à¸À¯ÁVzÉ.

PÀ¼ÀªÀÅ ¥ÀæPÀgÀt:

gÉÉÆÃeÁ ¥ÉưøÀ oÁuÉ: ²æà ªÀÄ®èAiÀiÁå vÀAzÉ ZÀ£Àß«ÃgÀAiÀiÁå »ÃgɪÀÄoÀÉ ¸Á:UÀAd PÁ®¤ UÀÄ®§UÁðgÀªÀgÀÄ oÁuÉUÉ ºÁdgÁV ¢:21-11-2009gÀAzÀÄ ¨ÉýUÉÎ 10-30 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ UÀAd PÁ®¤AiÀÄ CA¨sÁ¨sÀªÁ¤ ªÀÄA¢gÀPÉÌ zÀ±ïð£ÀPÉÌ §AzÀÄ zÀ±Àð£ÀzÀ £É¥ÀzÀ°è UÀ¨sÀðUÀÄrAiÀÄ M¼ÀUÀqÉ ºÀÆV zÉëAiÀÄ PÉÆgÀ¼À°zÀÝ 6 UÁæA£ÀÀ £Á®ÄÌ vÁ½ £Á®ÄÌ UÀÄAqÀ C.Q. 6,000/- gÀÆ ªÀiË®åzÀ §AUÁgÀzÀ ¸ÁªÀiÁ£ÀÄ PÀ¼ÀĪÀÅ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃzÀ §UÉÎ ¸À°è¹zÀ zÀÆgÀÄ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ gÉÆÃeÁ ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

C¥ÀWÁvÀ ¥ÀæPÀgÀt:

UÀÄ®§UÁð ¸ÀAZÁj oÁuÉ:
¢:21-11-09 gÀAzÀÄ 11:30 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ²æà C¸À¥sÁPï CºÀäzÀ vÀAzÉ ±ÉÃR ºÉÊzÀgÀ ±ÉÃR ¸Á:¸ÀAvÁæ¸ÀªÁr ZÉÆÃn ªÀÄfÓzï ºÀwÛgÀ UÀÄ®§UÁð gÀªÀgÀÄ vÀªÀÄä PÁgÀ £ÀA: JªÀiï.JZï.04/J¦ 6552 £ÉÃzÀÝ£ÀÄß PÀĸÀ£ÀÆgÀ PÁæ¸ï£À°è §®UÀqÉ l£Àð ªÀiÁqÀÄwÛgÀĪÁUÀ ±ÀºÀ¨ÁzÀ jAUï gÉÆÃqÀ PÀqɬÄAzÀ §gÀÄwÛzÀÝ mÁmÁ EArPÁ PÁgÀ £ÀA: PÉJ.32/¦800 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÁºÀ£À CwêÉÃUÀ¢AzÀ ºÁUÀÆ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¸ÀÄvÁÛ §AzÀÄ ²æà C¸À¥sÁPïgÀªÀgÀ PÁgÀUÉ rQÌ ºÉÆqÉzÀÄ C¥ÀWÁvÀ ¥Àr¹zÀ §UÉÎ ¸À°è¹zÀ zÀÆgÀÄ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄ°AzsÀ UÀÄ®§UÁð ¸ÀAZÁj ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ.

PÉÆ¥Àà¼À f¯ÉèAiÀÄ°è ªÀgÀ¢AiÀiÁzÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ
C¥ÀWÁvÀ ¥ÀæPÀgÀt

1] PÉÆ¥Àà¼À UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 231/2009 PÀ®A 279, 304(J) L.¦.¹. 187 L.JA.«. PÁAiÉÄÝ:

EAzÀÄ ¢£ÁAPÀ: 22-11-09 gÀAzÀÄ ªÀÄÄAeÁ£É 9-30 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ J£ï.ºÉZï-13 »gÉøÀƽPÉÃj vÁAqÁ ºÀwÛgÀ AiÀiÁªÀÅzÉÆà ¯Áj ZÁ®PÀ£ÀÄ vÀ£Àß ¯ÁjAiÀÄ£ÀÄß CwêÉÃUÀ ªÀÄvÀÄÛ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ Nr¹PÉÆAqÀÄ gÀ¸ÉÛAiÀÄ£ÀÄß zÁlÄwÛzÀÝ ¦üAiÀiÁ𢠱ÉÃR¥Àà vÀAzÉ ºÀ£ÀĪÀÄ¥Àà £É®eÉÃj ¸Á: »gÉøÀƽPÉÃj EªÀgÀ ªÀÄUÀ¼ÀÄ AiÀĪÀÄ£ÀªÀé £É®eÉÃj 6 ªÀµÀð EPÉUÉ lPÀÌgÀ PÉÆlÄÖ C¥ÀWÁvÀ ªÀiÁrzÀÝjAzÀ CªÀ¼À vÀ¯ÉUÉ ¨sÁj UÁAiÀĪÁV ªÉÄzÀļÀÄ, ºÉÆgÀUÉ §AzÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ºÉÆmÉÖAiÀÄ PÀgÀ¼ÀÄ ºÉÆgÀPÉÌ §AzÀÄ ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. ¦.J¸ï.L. PÉÆ¥Àà¼À UÁæ«ÄÃt oÁuÉ gÀªÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊ UÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

E¸ÉàÃl dÆeÁlzÀ ¥ÀæPÀgÀt

2] PÁgÀlV ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 193/2009 PÀ®A 87 PÀ£ÁðlPÀ ¥Éưøï PÁAiÉÄÝ:

¢£ÁAPÀ: 22-11-09 gÀAzÀÄ ¸ÀAeÉ 4-00 UÀAmÉUÉ ²æÃ. ªÀĺÉñÀ PÀ£ÀPÀVj ¦.J¸ï.L. PÁgÀlV oÁuÉgÀªÀgÀÄ oÁuÉAiÀÄ°èzÁÝUÀ F¼ÀUÀ£ÀÆgÀ UÁæªÀÄzÀ°è DAd£ÉÃAiÀÄ UÀÄr ºÀwÛgÀ ¸ÁªÀðd¤PÀ ¸ÀܼÀzÀ°è E¸ÉàÃmï dÆeÁl £ÀqÉAiÀÄÄwÛzÉ CAvÀ ªÀiÁ»w §AzÀ ªÉÄÃgÉUÉ £Á£ÀÄ F¼ÀUÀ£ÀÆgÀ UÁæªÀÄzÀ PÁæ¸ï ºÀwÛgÀ ºÉÆÃV C°è E§âgÀÄ ¥ÀAZÀgÀ£ÀÄß PÀgÉzÀÄPÉÆqÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ¸ÀAUÀqÀ ¹§âA¢AiÀÄgÀ£ÀÄß PÀgÉzÀÄPÉÆAqÀÄ MAzÀÄ SÁ¸ÀV fÃ¥ï£À°è F¼ÀUÀ£ÀÆgÀ UÁæªÀÄzÀ §¸À£ÀUËqÀ ºÀ§âUÀ¯ï EªÀgÀ ªÀÄ£ÉAiÀÄ ºÀwÛgÀ fÃ¥À£ÀÄß ¤°è¹ CªÀgÀ ªÀÄ£ÉAiÀÄ ªÀÄgÉAiÀÄ°è ¤AvÀÄ £ÉÆÃqÀ®Ä ¸ÀzÀgï DAd£ÉÃAiÀÄ UÀÄrAiÀÄ ªÀÄÄAzÉ ¸ÁªÀðd¤PÀ ¸ÀܼÀzÀ°è E¸ÉàÃmï dÆeÁlzÀ°è ¤gÀvÀgÁVzÀÝ 1} gÁªÀÄAd£ÉÃAiÀÄ vÀAzÉ ºÀ£ÀĪÀÄAvÀ ¨ÁPÉðÃgÀ, eÁ; PÀ¨ÉâÃgÀ ªÀ: 45, G: MPÀÌ®ÄvÀ£À, ¸Á; F¼ÀUÀ£ÀÆgÀ, 2} AiÀĪÀÄ£À¥Àà vÀAzÉ ºÀ£ÀĪÀÄAvÀ¥Àà, ºÉƼɥÀà£ÀªÀgÀ, eÁ; £ÁAiÀÄPÀ, ªÀ: 25 G: MPÀÌ®ÄvÀ£À, ¸Á; F¼ÀUÀ£ÀÆgÀ, 3} PÁjAiÀÄ¥Àà vÀAzÉ ºÀ£ÀĪÀÄAvÀ §rUÉÃgÀ, eÁ; £ÁAiÀÄPÀ, ªÀ: 26, G: MPÀÌ®ÄvÀ£À, ¸Á; F¼ÀUÀ£ÀÆgÀ, 4} §¸ÀªÀgÁd vÀAzÉ ºÀ£ÀĪÀÄAvÀ ¨ÁPÉðÃgÀ, eÁ; PÀ¨ÉâÃgÀ ªÀ: 30, G: MPÀÌ®ÄvÀ£À, ¸Á; F¼ÀUÀ£ÀÆgÀ, 5} ºÀÄZÀÑ¥Àà vÀAzÉ ²ªÀ¥Àà §ÆzÀUÀÄA¥Á, eÁ; PÀ¨ÉâÃgÀ ªÀ: 22, G: MPÀÌ®ÄvÀ£À, ¸Á; F¼ÀUÀ£ÀÆgÀ, 6} PÁAvÉÃ¥Àà vÀAzÉ ºÀ£ÀĪÀÄAvÀ¥Àà ºÉƼɥÀà£ÀªÀgÀ, eÁ; £ÁAiÀÄPÀ, ªÀ: 35, G: MPÀÌ®ÄvÀ£À, ¸Á; F¼ÀUÀ£ÀÆgÀ, 7} ¥ÀgÀªÀ£ÀUËqÀ vÀAzÉ CA§¥Àà PÉÆ®ÌgÀ, eÁ; °AUÁAiÀÄvÀ, ªÀ: 38, G: MPÀÌ®ÄvÀ£À, ¸Á; F¼ÀUÀ£ÀÆgÀ, 8} §¸À£ÀUËqÀ vÀAzÉ £ÁAiÀÄ£À¥Àà £ÀªÀ°, eÁ; °AUÁAiÀÄvÀ, ªÀ: 32, G: MPÀÌ®ÄvÀ£À, ¸Á; F¼ÀUÀ£ÀÆgÀ, 9} ¸ÀÄgÉñÀ vÀAzÉ ±ÀgÀt¥Àà §¸ÉÃnÖ, eÁ; °AUÁAiÀÄvÀ, ªÀ: 29, G: MPÀÌ®ÄvÀ£À, ¸Á; ¹zÁÝ¥ÀÇgÀ, EªÀgÀÄ ¹QízÀÄÝ, ¸ÀzÀjAiÀĪÀjAzÀ E¸ÉàÃmï dÆeÁlzÀ MlÄÖ ºÀt gÀÆ. 1,560-00 UÀ¼À£ÀÄß, 52 E¸ÉàÃmï J¯É, ºÁUÀÆ MAzÀÄ ºÀ¼ÉAiÀÄ §gÀPÁ d¦Û ªÀiÁrzÀÄÝ CzÉ.