Police Bhavan Kalaburagi

Police Bhavan Kalaburagi

Tuesday, January 26, 2016

BIDAR DISTRICT DAILY CRIME UPDATE 26-01-2016¢£ÀA¥Àæw C¥ÀgÁzsÀUÀ¼À ªÀiÁ»w ¢£ÁAPÀ 26-01-2016

©ÃzÀgÀ ¸ÀAZÁgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 15/2016, PÀ®A 279, 304(J) L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 25-01-2016 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢ eÉʪÀAvÀgÁªÀ vÀAzÉ ¤AUÀ¥Áà ªÀiÁ¯É ªÀAiÀÄ: 68 ªÀµÀð, eÁw: J¸ï.¹ zÀ°vÀ, ¸Á: ºÀÄqÉÆÌ PÁ®Æ¤, ©ÃzÀgï gÀªÀgÀ ªÀÄUÀ£ÁzÀ ²æÃzsÀgÀgÁªÀ EvÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ï £ÀA. PÉJ-38/ºÉZï-453 £ÉÃzÀgÀ ªÉÄÃ¯É vÀ£Àß ªÀÄÆgÀÄ d£À ªÀÄPÀ̽UÉ ¸ÀgÀ¸Àéw ¥ÁæxÀ«ÄÃPÀ ±Á¯ÉUÉ ©lÄÖ §gÀ®Ä CA¨ÉÃqÀÌgÀ ªÀÈvÀÛ PÀqɬÄAzÀ ¹zsÁxÀð PÁ¯ÉÃd gÀ¸ÉÛAiÀÄ ªÉÄÃ¯É eÉÆåÃw¨sÁ ¥ÀÄw PÀnÖAiÀÄ ºÀwÛgÀ ºÉÆUÀÄwÛzÁÝUÀ DvÀ¤UÉ »A¢¤AzÀ ¯Áj £ÀA. nJ¸ï-05/AiÀÄÄJ-5139 £ÉÃzÀgÀ ZÁ®PÀ£ÁzÀ DgÉÆæ PÉ.gÁªÀÄgÀrØ vÀAzÉ £ÀgÀ¸ÁgÀrØ rQÌ ªÀiÁrgÀÄvÀÛ£É, ¸ÀzÀj rQ̬ÄAzÀ ²æÃzsÀgÀgÁªÀ EvÀ£À JqÀUÁ® vÉÆÃqÀ ªÀÄÆ¼É ªÀÄÄjzÀÄ UÀÄ¥ÁÛAUÀPÉÌ ¨sÁj gÀPÀÛUÁAiÀÄ, JzÉAiÀÄ JqÀUÀqÉ, ºÉÆmÉÖUÉ UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀÄ, JqÀUÀtÂÚ£À ºÀwÛgÀ gÀPÀÛUÁAiÀÄ, JqÀUÉÊ gÀmÉÖUÉ vÀgÀazÀ UÁAiÀÄ, JqÀUÁ® ¥ÁzÀzÀ ªÀiÁA¸À RAqÀ ºÉÆgÀ §AzÀÄ ¨sÁj gÀPÀÛUÁAiÀĪÁVzÀÝjAzÀ ²æÃzsÀgÀgÁªÀ EvÀ£ÀÄ ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ£ÉAzÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀ ºÉýPÉ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

£ÀÆvÀ£À £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ ©ÃzÀgï UÀÄ£Éß £ÀA. 24/2016, PÀ®A 457, 380 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 24-01-2016 gÀAzÀÄ 1530 UÀAmɬÄAzÀ ¢£ÁAPÀ 25-01-2016 0300 UÀAmÉvÀ ªÀÄzÁåªÀ¢üAiÀÄ°è ¦üAiÀiÁð¢ NAPÁgï vÀAzÉ ªÀiÁAvÀ¥Áà ªÀÄÄ®UÉ, ªÀAiÀÄ: 36 ªÀµÀð, eÁw: °AUÁAiÀÄvÀ, ¸Á: ºÀjñï PÁmÉÃeï, 2£Éà ¨ÁèPï, PÉ.E.© gÀ¸ÉÛ, ±ÀgÀt £ÀUÀgÀ, ©ÃzÀgï gÀªÀgÀÄ vÀ£Àß ªÀÄ£ÉUÉ ©ÃUÀ ºÁQPÉÆAqÀÄ vÀ£Àß ºÉAqÀw ¥ÀÆeÁ, CPÀÌ D±Á, ¨sÁªÀ ¹zÀÝ¥Áà ªÀÄvÀÄÛ vÀ£Àß ªÀÄÆgÀÄ d£À ªÀÄPÀ̼ÉÆA¢UÉ vÉ®AUÁuÁ gÁdåzÀ ¨sÁ¸ÀgÀzÀ°ègÀĪÀ ¸ÀgÀ¸Àéw zÉêÀ¸ÁÜ£ÀPÉÌ ºÉÆÃzÁUÀ AiÀiÁgÉÆà C¥ÀjavÀ PÀ¼ÀîgÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀ ªÀÄ£ÉAiÀÄ ¨ÁV°£À ©ÃUÀ ªÀÄÄjzÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀÄ M¼ÀUÉ ¥ÀæªÉñÀ ªÀiÁr gÀÆ«Ä£À°èzÀÝ ¯ÁPÀgÀzÀ°ènÖzÀÝ 1) MAzÀÄ §AUÁgÀzÀ ®Qëöä ¸ÀgÀ vÀÆPÀ 70 UÁæA., 2) MAzÀÄ §AUÁgÀzÀ 5 ¥ÀzÀgÀªÀżÀî ¸ÀgÀ vÀÆPÀ 60 UÁæA., 3) MAzÀÄ §AUÁgÀzÀ ¯ÁPÉÃmï vÀÆPÀ 25 UÁæA., 4) MAzÀÄ §AUÁgÀzÀ ¸ÀÄvÀÆÛAUÀÄgÀ vÀÆPÀ 10 UÁæA., 5) MAzÀÄ §AUÁgÀzÀ £ÀªÀUÀæºÀ GAUÀÄgÀ vÀÆPÀ 15 UÁæA., 6) ªÀÄÆgÀÄ eÉÆvÉ ¨É½îAiÀÄ PÁ®Ä ZÉÊ£ÀÄUÀ¼ÀÄ CAzÁdÄ vÀÆPÀ 150 UÁæA., 7) §AUÁgÀzÀ 2 eÉÆvÉ QëªÁ°UÀ¼ÀÄ vÀÆPÀ 10 UÁæA., 8) ¨É½îAiÀÄ 2 ¸ÀªÀĬÄUÀ¼ÀÄ vÀÆPÀ 120 UÁæA., 9) ¨É½îAiÀÄ DgÀw vÀmÉÖ vÀÆPÀ 80 UÁæA., 10) a®ègÉ ºÀt 10,000/- gÀÆ »ÃUÉ MlÄÖ C.Q 4,20,500/- gÀÆ ¨É¯É ¨Á¼ÀĪÀÅzÀ£ÀÄß PÀ¼ÀîvÀ£À ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVgÀÄvÁÛgÉAzÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀ zÀÆj£À ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

zsÀ£ÀÆßgÀ ¥Éưøï oÁuÉ AiÀÄÄ.r.Dgï £ÀA. 01/2016, PÀ®A 174 ¹.Dgï.¦.¹:-
ಫಿರ್ಯಾದಿ ಶಿವಮಂಗಲಾ ಗಂಡ ಉಮಾಕಾಂತ ಕಂಟಿ ವಯ: 27 ವರ್ಷ, ಜಾತಿ: ಎಸ್.ಸಿ ದಲಿತ, ಸಾ: ನಿಲಂನಳ್ಳಿ ರವರ ಗಂಡ ಉಮಾಕಾಂತ ಗಂಡ ಕಂಟಿ ವಯ: 30 ವರ್ಷ ಇವರು ಕೂಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿರುತ್ತಾರೆ, ಫಿರ್ಯಾದಿಗೆ ಇಬ್ಬರು ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳಿದ್ದು, ಹಿರಿಯವಳು ಪ್ರಿಯದರ್ಶಿನಿ ವಯ: 11 ವರ್ಷ ಮತ್ತು ಸಣ್ಣವಳು ಪ್ರಿಯಾಂಕ ವಯ: 2 ವರ್ಷದ ಮಕ್ಕಳಿರುತ್ತಾರೆ, ಹೀಗಿರುವಲ್ಲಿ ದಿನಾಂಕ 17-01-2016 ರಂದು ರಾತ್ರಿ ಫಿರ್ಯಾದಿ ಮತ್ತು ಫಿರ್ಯಾದಿಯ ಗಂಡ ಹಾಗೂ ಮಕ್ಕಳು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಊಟ ಮಾಡಿದ್ದು, ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಕೆಇಬಿ ಬಿಲ್ ಕಟ್ಟಲಾರದ ಕಾರಣ ವಿದ್ಯುತ್ ಸರಬರಾಜು ಕಟ್ಟಾಗಿದ್ದು, ರಾತ್ರಿ ಮಲಗುವಾಗ ಸೀಮೆ ಎಣ್ಣೆ ದೀಪ ಹಚ್ಚಿಕೊಂಡು ಚಿಮಣಿ ಒಂದು ಡಬ್ಬಿಯ ಮೇಲೆ ಇಟ್ಟು ಅದೇ ಬೆಳಕಿನಲ್ಲಿ ಮಲಗಿಕೊಂಡಿದ್ದು, ಈಗ ಸುಮಾರು ಒಂದು ವರ್ಷದ ಹಿಂದೆ ಫಿರ್ಯಾದಿಯ ಗಂಡನಿಗೆ ಲಕವಾ ಆಗಿದ್ದು, ಬಲ ಭಾಗದ ಶರೀರ ಬಿದ್ದು ಹೋಗಿರುತ್ತದೆ, ಅವರು ಚೇತರಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದರು, ದಿನಾಂಕ 18-01-2016 ರಂದು ರಾತ್ರಿ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಇಲಿಯೋ, ಬೆಕ್ಕೊ, ಚಿಮಣಿಗೆ ಧಕ್ಕೆ ಹೊಡೆದಿದ್ದರಿಂದ ಆಕಸ್ಮಿಕವಾಗಿ ದೀಪದ ಚಿಮಣಿ ಗಂಡನ ಮುಖ, ಎದೆಯ ಮೇಲೆ ಬಿದ್ದು, ಅದರಲ್ಲಿನ ಸೀಮೆ ಎಣ್ಣೆಯಿಂದ ಬೆಂಕಿ ಹತ್ತಿ ಮುಖ ಪೂರ್ತಿ ಸುಟ್ಟಿದ್ದು,  ಮೈ ಮೇಲೆ ಇದ್ದ ಟೇರಿಕಾಟ ಬಟ್ಟೆ ಸುಟ್ಟು ಎದೆಗೆ, ಕುತ್ತಿಗೆಯಿಂದ ಸೊಂಟದವರೆಗೆ ಗಾಯವಾಗಿರುತ್ತದೆ, ಅದನ್ನು ನೋಡಿ ಫಿರ್ಯಾದಿಯು ಅವರ ಮೇಲೆ ಖೌದಿ ಹಾಕಿ ಬೆಂಕಿ ಆರಿಸಿ 108 ಅಂಬುಲೆನ್ಸದಲ್ಲಿ ತನ್ನ ಗಂಡನಿಗೆ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಕುರಿತು ಬೀದರ ಸರಕಾರಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ತಂದು ದಾಖಲಿಸಿದ್ದು, ಗಂಡ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಕಾಲಕ್ಕೆ ಗುಣಮುಖನಾಗದೇ ದಿನಾಂಕ 25-01-2016 ರಂದು ಮರಣಹೊಂದಿರುತ್ತಾರೆ, ಅವರ ಮರಣದ ಬಗ್ಗೆ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯಿಂದ ಯಾರ ಮೇಲೆ ಸಂಶಯ, ದೂರು ಇರುವುದಿಲ್ಲಾ ಅಂತ ನೀಡಿದ ಫಿರ್ಯಾದಿ ಹೇಳಿಕೆಯ ಸಾರಾಂಶದ ಮೇರೆಗೆ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಿಕೊಂಡು ತನಿಖೆ ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ.