Police Bhavan Kalaburagi

Police Bhavan Kalaburagi

Saturday, March 21, 2015

Raichur DIstrict Reported Crimes

                                  
¥ÀwæPÁ ¥ÀæPÀluÉ
                                                                                         ªÀgÀ¢AiÀiÁzÀ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀªÀiÁ»w:- 
J¸ï.¹./J¸ï.n. ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:-

               ¢£ÁAPÀ: 20-03-15 gÀAzÀÄ ¨É½UÉÎ 09-30 J.JA ¸ÀĪÀiÁgÀÄ ¦AiÀiÁð¢ü ¥ÀgÀ±ÀÄgÁªÀÄ vÀAzÉ ªÀĽAiÀÄ¥Àà ªÀAiÀiÁ: 32 ªÀµÀð, eÁ: £ÁAiÀÄPÀ (ªÁ°äQ) G, MPÀÌ®ÄvÀ£À, ¸Á: ºÀnÖ FvÀ£ÀÄ vÁ£ÀÄ °ÃfUÉ ªÀiÁrzÀ °AUÁgÉrØ EªÀgÀ UÀzÉÝUÉ 1) SÁd¸Á¨ï vÀAzÉ ªÀÄÄvÀÄðd¸Á¨ï PÀ¯Á®§Ar    & EvÀgÉ 4 d£ÀgÀÄ J®ègÀÆ eÁ: ªÀÄĹèA ¸Á: ºÀnÖ J®ègÀÆ eÁ: ªÀÄĹèA ¸Á: ºÀnÖ  EªÀgÀÄUÀ¼ÀÄ °ÃfUÉ ªÀiÁrzÀ ºÉÆ®¢AzÀ ¤ÃgÀÄ ©lÄÖ PÉƼÀîwÛÃgÀĪÁUÀ £ÀªÀÄÆ¢vÀ DgÉÆævÀgɯÁègÀÆ CPÀæªÀÄ PÀÆl PÀnÖPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ¦AiÀiÁð¢üUÉ J¯Éà ¨ÁåqÀgÀÄ ¸ÀÆ¼É ªÀÄUÀ£Éà £ÀªÀÄä ºÉÆ®¢AzÀ ¤Ã£ÀÄ   ºÉÆ®PÉÌ ¤ÃgÀÄ ºÉÃUÉ ºÀgÀ¹PÉƼÀÄîwÛAiÉÄÃ¯É CAvÁ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ eÁw ¤AzÀ£Éà ªÀiÁr PÀnÖUɬÄAzÀ PÉʬÄAzÀ ºÉÆqÉzÀÄ PÁ°¤AzÀ MzÀÄÝ. ªÀÄvÀÄÛ ©r¸À®Ä §AzÀ °AUÁgÉrØ FvÀ¤UÉ PÉʬÄAzÀ ºÉÆqÉzÀÄ PÁ°¤AzÀ MzÀÄÝ fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ CAvÁ EzÀÝ ¦AiÀiÁð¢ü ªÉÄðAzÀ ¹AzsÀ£ÀÆgÀ UÁæ«ÄÃt oÁuÉ 61/2015 PÀ®A.143,147,148,504,323,324, 506, gÉ.«.149 L¦¹ & 3 (1) (x)  SC/ST P.A.ACT 1989 CrAiÀÄ°è  ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.     

AiÀÄÄ. r.Dgï. ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:-
              ¢£ÁAPÀ:21-03-2015 gÀAzÀÄ ¨É¼ÀUÉÎ 05-00 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀgÁzÀ ªÀiÁtÂPÀgÉrØ vÀAzÉ gÁªÀÄgÉrØ ªÀAiÀiÁ:45 ªÀµÀð eÁ:gÉrØ G:MPÀÌ®ÄvÀ£À ¸Á:vÀÄAmÁ¥ÀÆgÀÄ vÁ:gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ ªÉÆÃ.£ÀA:9731967485 gÀªÀgÀÄ oÁuÉUÉ ºÁdgÁV PÀ£ÀßqÀzÀ°è PÀA¥ÀÆålgï ªÀiÁrzÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ£ÀÄß ºÁdgÀÄ ¥Àr¹zÀÄÝ, ¸ÀzÀj ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ¸ÁgÁA±ÀªÉãÉAzÀgÉ  ¤£Éß ¢£ÁAPÀ:20-03-2015 gÀAzÀÄ ªÀÄzÁåºÀß 1600 UÀAmÉUÉ £À£Àß CtÚ£À ºÉAqÀwAiÀiÁzÀ «dAiÀÄ®Qëöä FPÉAiÀÄÄ ¥Éưøï PÁ¯ÉÆäAiÀÄ vÀ£Àß ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è UÀAqÀ ºÉAqÀw E§âgÀÆ ¸ÀA¸ÁgÀzÀ «µÀAiÀÄzÀ°è ¨Á¬Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ «dAiÀÄ®Qëöä FPÉAiÀÄÄ vÀ£Àß ªÉÄÊ ªÉÄÃ¯É ¹ÃªÉÄ JuÉÚ ¸ÀÄjzÀÄPÉÆAqÀÄ ¨ÉAQ ºÀaÑPÉÆAqÀÄ ¸ÀÄlÄÖPÉÆArgÀÄvÁÛ¼É £À£Àß CtÚ ¥ÀævÁ¥ÀgÉrØ FvÀ£ÀÄ ¨ÉAQ £ÀA¢¸À®Ä ºÉÆÃV DvÀ£ÀÄ ¸ÀºÀ JgÀqÀÆ PÉÊUÀ¼ÀÄ, ªÀÄÄR, JgÀqÀÆ ªÉÆÃtPÁ®Ä ºÀwÛgÀ ¸ÀÄlÄÖPÉÆAqÀÄ aQvÉì ¥ÀqÉAiÀÄÄwÛzÁÝgÉ CAvÁ w½¹zÀ vÀPÀët £Á£ÀÄ ¨ÉAUÀ¼ÀÆgÀ¢AzÀ ºÉÆgÀlÄ ¢£ÁAPÀ:21-03-2015 gÀAzÀÄ ¨É¼ÀUÉÎ 05-00 UÀAmÉUÉ §A¢zÀÄÝ, DUÀ £À£ÀUÉ w½zÀÄ §A¢zÉÝãÉAzÀgÉ £À£Àß CtÚ£ÁzÀ ÀævÁ¥ÀgÉrØ vÀAzÉ gÁªÀÄgÉrØ ªÀAiÀiÁ:53 ªÀµÀð eÁ:gÉrØ G:J.ºÉZï.¹. £ÀA;74 rJ.Dgï. ¸Á: ªÀÄ£É £ÀA ¹ ¨ÁèPï ªÀÄ£É £ÀA:26 ¥Éưøï PÁ¯ÉÆä gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ  FvÀ£ÀÄ vÀ£ÀUÉ ¸ÀÄlÖ UÁAiÀÄUÀ½AzÀ aQvÉì ¥sÀ®PÁjAiÀiÁUÀzÉà jêÀiïì ¨ÉÆÃzsÀPÀ D¸ÀàvÉæAiÀÄ°è ¨É¼ÀV£À eÁªÀ -03-30 UÀAmÉUÉ ªÀÄÈvÀ ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ£É. CAvÁ UÉÆvÁÛ¬ÄvÀÄ. ¸ÀzÀj £À£Àß CtÚ ¥ÀævÁ¥ÀgÉrØ FvÀ£ÀÄ ¸ÀA¸ÁgÀzÀ «µÀAiÀÄzÀ°è vÀ£Àß ºÉAqÀw ¸ÀÄlÄÖPÉÆArzÀÄÝ vÁ£ÀÄ ¨ÉAQ £ÀA¢¸À®Ä ºÉÆÃV ¸ÀÄlÄÖPÉÆAqÀÄ CzÉà UÁAiÀÄUÀ½AzÀ aQvÉì ¥sÀ®PÁjAiÀiÁUÀzÉà ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ£É. F §UÉÎ PÁ£ÀÆ£ÀÄ ¥ÀæPÁgÀ PÀæªÀÄ dgÀÄV¸À®Ä «£ÀAw EgÀÄvÀÛzÉ. FvÀ£À ªÀÄgÀtzÀ°è AiÀiÁgÀ ªÉÄÃ¯É AiÀiÁªÀÅzÉà ¸ÀA±ÀAiÀÄ EgÀĪÀ¢¯Áè. C®èzÉ ¸ÀzÀgÀ £À£Àß CtÚ UÁAiÀÄUÉÆAqÀÄ D¸ÀàvÉæAiÀÄ°è aQvÉì ¥ÀqÉAiÀÄÄwÛzÁÝUÀ £À£Àß ºÉAqÀwAiÀiÁzÀ ²æêÀÄw ¥ÀzÀݪÀÄä UÀAqÀ ªÀiÁtÂPÀgÉrØ ªÀAiÀiÁ:35 ªÀµÀð eÁ:gÉrØ G:ªÀÄ£É PÉ®¸À ¸Á:vÀÄAmÁ¥ÀÆgÀÄ vÁ:gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ FPÉAiÀÄÄ ºÁdjzÀÄÝ WÀl£ÉAiÀÄ §UÉÎ ªÉÄð£ÀAvÉ w½¹zÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. CAvÁ EgÀĪÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ ªÀiÁPÉðlAiÀiÁqÀð ¥Éưøï oÁuÉ AiÀÄÄrDgï. £ÀA: 03/2015 PÀ®A: 174 ¹Dgï.¦¹ £ÉÃzÀÝgÀ ¥ÀæPÁgÀ ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.
gÀ¸ÉÛ C¥ÀWÁvÀ ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:-
        ಮೃತ ಹನುಮಂತ ತಂದೆ ಸಿದ್ದಪ್ಪ ಪೂಜಾರಿ ವಯಃ 36 ವರ್ಷ ಜಾತಿಃಕುರುಬರು ಸಾಃಬುದ್ದಿನ್ನಿ ತಾಃಲಿಂಗಸ್ಗೂರು FvÀ£ÀÄ ಪಿರ್ಯಾದಿ ಯಂಕಮ್ಮ ಗಂಡ ಹನುಮಂತ  ಪುಜಾರಿ ವಯಃ 35 ವರ್ಷ ಜಾತಿಃಕುರುಬರು ಉಃಗವಿಸಿದ್ದೇಶ್ವರ ಪೂಜಾರಿ ಕೆಲಸ ಸಾಃ ಬುದ್ದಿನ್ನಿ ತಾಃಲಿಂಗಸ್ಗೂರು FPÉAiÀÄ  ಗಂಡನಿದ್ದು, ಬುದ್ದಿನ್ನಿ ಸೀಮಾದಲ್ಲಿರುವ ಶ್ರೀ ಗವಿಸಿದ್ದೇಶ್ವರ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಪುಜಾರಿಯಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿರುತ್ತಾರೆ.  ದಿನಾಂಕ 20.03.2015 ರಂದು ನಾಲೆ ದಿನಾಂಕ 21.03.2015 ರಂದು ಶ್ರೀ ಗವೀಸಿದ್ದೇಶ್ವರ  ದೇವಸ್ಥಾನದ ಅಭಿಷೇಕದ ಪೂಜಾ ಸಾಮಾನುಗಳನ್ನು ತೆಗದುಕೊಂಡು ಮತ್ತು ಪುಜಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ನೆರವರಿಸಲು ಕ್ಯಾತನಟ್ಟಿ ಗ್ರಾಮದ ಕಸ್ತೂರೆಪ್ಪನ ತಾತಾನವರನ್ನು ಕರೆದುಕೊಂಡು ಬರಲು ತನ್ನ ಮೋಟರ್ ಸೈಕಲ್ ನಂ ಕೆಎ-36/ಇಡಿ4508 ನೇದ್ದನ್ನು  ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಮಸ್ಕಿ ಹೋಗುತ್ತಿರುವಾಗ ಮಸ್ಕಿ-ಲಿಂಗಸ್ಗೂರು ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಯ ಮೇಲೆ ಸುತ್ತು ಬಾಯಿ  ಹತ್ತಿರ ಯಾವದೋ  ಒಂದು ವಾಹನದ ಚಾಲಕ ತನ್ನ ವಾಹನವನ್ನು ಅತೀವೇಗ ಹಾಗೂ ಅಲಕ್ಷತನದಿಂದ ನಡೆಸಿಕೊಂಡು ಬಂದು ಟಕ್ಕರ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದರಿಂದ ಮೋಟರ್ ಸೈಕಲ್ ಸವಾರನಿಗೆ ಬಾರಿ ಗಾಯಾಗಳಾಗಿ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಮೃತಪಟ್ಟಿದ್ದು ಇರುತ್ತದೆ.CAvÁ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ ªÀÄ¹Ì oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 30/15 ಕಲಂ 279,304(ಐಪಿಸಿ  187 ಐಎಂವಿ ಕಾಯ್ದೆ CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀtzÀ zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.                             
            zÉÆA©ü ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:-
ದಿನಾಂಕ 05-03-2015 ರಂದು 6-00 ಪಿ.ಎಂ. ಸುಮಾರು 1) ಈರಣ್ಣ ತಂದೆ ಬಜ್ಜಣ್ಣ, ಸಾಃ ಉಪ್ಪಳ  2) ಉಪ್ಪಳೆಪ್ಪ ತಂದೆ ಈರಣ್ಣ ಸಾಃ ಉಪ್ಪಳ 3) ಉಮೇಶ ತಂದೆ ವೆಂಕಣ್ಣ  ಸಾಃ ಉಪ್ಪಳ 4) ಮಡ್ಡಿ ಲಿಂಗಣ್ಣ ತಂದೆ ಬಾಸ್ಕರಪ್ಪ  ಸಾಃ ಉಪ್ಪಳ5) ಮಲ್ಲಪ್ಪ ತಂದೆ ಲಿಂಗಣ್ಣ ಮಡ್ಡಿ ಸಾಃ ಉಪ್ಪಳ                                                                        
6) ಉಪ್ಪಳೆಪ್ಪ ತಂದೆ ಆದಿಲಿಂಗಪ್ಪ  ಸಾಃ ಉಪ್ಪಳ 7) ಉಪ್ಪಳೆಪ್ಪ ತಂದೆ ಯಲ್ಲಪ್ಪ, ಸಾಃ ಉಪ್ಪಳ 8) ಶೇಖರಪ್ಪ ತಂದೆ ಕರಿಲಿಂಗಪ್ಪ ಸಾಃ ಉಪ್ಪಳ
9)
ಕರಿಲಿಂಗಪ್ಪ ತಂದೆ ಈರಣ್ಣ ಗೋನಿ  ಸಾಃ ಉಪ್ಪಳ10) ಉಪ್ಪಳೆಪ್ಪ ತಂದೆ ಈರಪ್ಪ ಗೋನಿ ಸಾಃ ಉಪ್ಪಳ 11) ನಾಗಯ್ಯ ತಂದೆ ಈರಪ್ಪ ಗೋನಿ ಸಾಃ ಉಪ್ಪಳ                                                                         12) ವಿರೇಶ ತಂದೆ ಹುಲಿಗೆಯ್ಯ ಸಿಗಿರಡ್ಡಿ,ಸಾಃ ಉಪ್ಪಳ 13) ತಿಕ್ಕಯ್ಯ ತಂದೆ ಚಿದಾನಂದಪ್ಪ ಸಂಗಟಿ ಸಾಃ ಉಪ್ಪಳ 14) ಮುರುಳಿ ತಂದೆ ಉಮೇಶ ಸಾಃ ಉಪ್ಪಳ
15)ಗೋನಿಈರಪ್ಪತಂದೆಲಿಂಗಪ್ಪಸಾಃಉಪ್ಪಳ16)ಫಕೀರಪ್ಪತಂದೆಈರಪ್ಪಗೋನಿ,ಸಾಃಉಪ್ಪಳ 17) ಮನೋಹರ ತಂದೆ ಉಮೇಶ, ಸಾಃ ಉಪ್ಪಳ
18)
ಸಣ್ಣಶಿವಕುಮಾರಸರ್ವೇಯರಸಾಃಸಿಂಧನೂರು19)ದೊಡ್ಡಶಿವಕುಮಾರಸರ್ವೇಯರಸಾಃಸಿಂಧನೂರು20) ಕೆಂಪರಾಜ ಸಾಃ ಸಿಂಧನೂರು EªÀgÀÄUÀ¼ÀÄ  ಅಕ್ರಮ ಕೂಟ ರಚಿಸಿಕೊಂಡು ಸಮಾನ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಫಿರ್ಯಾದಿ ಹೊಲ ಸರ್ವೆ ನಂ. 222 ರಲ್ಲಿರುವ ಹೊಲದಲ್ಲಿ ಅತಿಕ್ರಮ ಪ್ರವೇಶ ಮಾಡಿ, ಫಿರ್ಯಾದಿದಾರನಿಗೆ ಅವಾಚ್ಯವಾಗಿ ಬೈದು  ಕೈಯಿಂದ ಹೊಡೆದು, ಕಾಲಿನಿಂದ ವದ್ದು, ಪಂಪಹೌಸನಲ್ಲಿರುವ ಪಂಪಸೆಟ್ ಬೆಡ್, ಮತ್ತು ನಿರೇತ್ತುವ ಮೋಟಾರ ಯಂತ್ರವನ್ನು ಲುಕ್ಸಾನ  ಮಾಡಿ ಹಾಗೂ ಫಿರ್ಯಾಧಿದಾರನಿಗೆ ಜೀವದ ಬೇದರಿಕೆ ಹಾಕಿರುತ್ತಾರೆ ಅಂತಾ ಇದ್ದ ಖಾಸಗಿ ದೂರು ಸಂಖ್ಯೆ 64/15 ನೆದ್ದರ ಸಾರಾಂಶದ ಮೇಲಿಂದ     ¹AzsÀ£ÀÆgÀ UÁæ«ÄÃt UÀÄ£Éß £ÀA:  65/2014 PÀ®A. 143,147,448,504,33,427,506 ರೆ.ವಿ. 149 .ಪಿ.ಸಿ.    CrAiÀÄ°è ¥Àæಕರಣ ದಾಖಲ್ಮಾಡಿಕೊಂಡು ತನಿಖೆ ಕೈಗೊಂಡಿದ್ದು ಇರುತ್ತದೆ.

DgÉÆævÀgÁzÀ 1) ¥ÀgÀ±ÀÄgÁªÀÄ vÀAzÉ ªÀĽAiÀÄ¥Àà 2) ¸ÉÆêÀÄ£ÀUËqÀ vÀAzÉ °AUÁgÉrØ 3) °AUÁgÉrØ vÀAzÉ gÀÄzÀæ¥Àà 4) «ÃgÀ£ÀUËqÀ vÀAzÉ
ªÀÄ®è¥Àà ªÀÄvÀÄÛ 5) wgÀĪÀÄ®gÉrØ vÀAzÉ CªÀÄgÀtÚ PÀªÀįÁ¥ÀÆgÀ  ¸Á: J¯ÁègÀÆ ºÀnÖ EªÀgÀÄUÀ¼ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ¦AiÀiÁð¢ü      SÁeÁ¸Á¨ï ¥ÀmÉïï vÀAzÉ ªÀÄÄvÀÄðeÁ¸Á¨ï ¥ÀmÉÃ¯ï  ªÀAiÀiÁ: 40 ªÀµÀð, eÁ: ªÀÄĹèA G, MPÀÌ®ÄvÀ£À, ¸Á: ºÀnÖ UÁæªÀÄ vÁ: ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ EªÀgÀ ºÉÆ®UÀ¼ÀÄ CPÀÌ¥ÀPÀÌzÀ°è EzÀÄÝ E§âgÀ ªÀÄzÀå ¸ÀzÀj ºÉÆ®UÀ½UÉ PÁ®ÄªÉ ¤ÃgÀÄ ºÀgÀ¹PÉƼÀÄîªÀ ¸ÀA§AzÀ ªÉʱÀªÀÄå«zÀÄÝ ¢£ÁAPÀ: 20-03-15 gÀAzÀÄ ¨É½UÉÎ 09-30 J.JA ¸ÀĪÀiÁgÀÄ ¦AiÀiÁð¢üzÁgÀ£ÀÄ vÁ£ÀÄ °ÃfUÉ ªÀiÁrzÀ DAiÀÄÆ¨ï ¥ÀmÉïï EªÀgÀ UÀzÉÝUÉ ¤ÃgÀÄ ©lÄÖPÉƼÀîwÛÃgÀĪÁUÀ £ÀªÀÄÆ¢vÀ DgÉÆævÀgɯÁègÀÆ CPÀæªÀÄ PÀÆl PÀnÖPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ¦AiÀiÁð¢üUÉ J¯Éà ¸ÀÆ¼É ªÀÄUÀ£Éà §gÀĪÀ J¯Áè ¤ÃgÀ£ÀÄß ¤£Éà ºÀgÀ¹PÉÆAqÀgÉ £ÀªÀÄä ºÉÆ®PÉÌ ºÉÃUÉ ¤ÃgÀÄ PÀnÖPÉƼÀî¨ÉÃPÀÄ £Á£ÀÄ ºÁQgÀĪÀ ¥ÉÊ¥À£ÀÄß AiÀiÁPÉ §AzÀÄ ªÀiÁr¢Ýj CAvÁ PÀnÖUɬÄAzÀ PÉʬÄAzÀ ºÉÆqÉzÀÄ PÁ°¤AzÀ MzÀÄÝ. ªÀÄvÀÄÛ ©r¸À®Ä ªÉÄð£À ºÉtÄÚ ªÀÄPÀ̽UÉ PÀnÖUɬÄAzÀ PÉʬÄAzÀ ºÉÆqÉzÀÄ PÁ°¤AzÀ MzÀÄÝ  PÀÄ¥Àà¸À »rzÀÄ dUÁÎV ªÀiÁ£À¨sÀAUÀ ªÀiÁqÀ®Ä ¥ÀæAiÀÄwß¹   fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ CAvÁ EzÀÝ ¦AiÀiÁð¢ü ªÉÄðAzÀ ¹AzsÀ£ÀÆgÀ UÁæ«ÄÃt oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 64/2015 PÀ®A.143,147,148,504,323,324,326,354 506, gÉ.«. 149 L¦¹ CrAiÀÄ°è  ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ
        
¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAWÀ£É, ªÁºÀ£À ZÁ®PÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ:-        
                   gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ J¯Áè ¥Éưøï C¢üPÁjUÀ¼ÀÄ, gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ°è ªÉÆÃmÁgÀ ªÁºÀ£À C¥ÀWÁvÀUÀ¼À£ÀÄß vÀqÉUÀlÄÖªÀ PÀÄjvÀÄ f¯ÉèUÉ ¥ÀÆgÉÊc¹gÀĪÀ EAlgï¸É¥ÀÖgï ªÁºÀ£ÀzÀ ¸ÀºÁAiÀÄ¢AzÀ ¢£ÁAPÀ: 21.03.2015 gÀAzÀÄ            151 ¥ÀææPÀgÀtUÀ¼À£ÀÄß ¥ÀvÉÛ ªÀiÁr  28,900/-  gÀÆ..UÀ¼ÀÀ£ÀÄß ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà zÀAqÀ «¢ü¹, PÁ£ÀÆ£ÀÄ jÃvÀå PÀæªÀÄ dgÀÄV¹zÀÄÝ, ¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAX¸ÀĪÀ ZÁ®PÀgÀÄ/ªÀiÁ°ÃPÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆgÀÄ jÃvÀå PÀæªÀÄ dgÀÄV¸ÀĪÀ PÁAiÀÄð ªÀÄÄAzÀĪÀgÉ¢gÀÄvÀÛzÉ.


BIDAR DISTRICT DAILY CRIME UPDATE 21-03-2015

¢£ÀA¥Àæw C¥ÀgÁzsÀUÀ¼À ªÀiÁ»w ¢£ÁAPÀ 21-03-2015

alUÀÄ¥Áà ¥Éưøï oÁuÉ AiÀÄÄ.r.Dgï £ÀA. 06/2015, PÀ®A 174 ¹.Dgï.¦.¹ :-
¢£ÁAPÀ 20-03-2015 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢ CA§uÁÚ vÀAzÉ ºÀtªÀÄAvÀ ªÉÄÃwæ ªÀAiÀÄ: 24 ªÀµÀð, eÁw: UÉÆAqÀ, ¸Á: ªÀ¼ÀTAr gÀªÀgÀÄ oÁuÉUÉ ºÁdgÁV °TvÀ Cfð ¸À°è¹zÀÄÝ CfðAiÀÄ ¸ÁgÁA±ÀªÉ£ÉAzÀgÉ F ªÀµÀð £ÀªÀÄÆägÀ ²ªÁgÀzÀ°è PÀªÀļÁ¨Á¬Ä UÀAqÀ zÀvÁÛvÉæAiÀÄ ªÉÄÊ£À½î gÀªÀgÀ ºÉÆ® ¸ÀªÉð £ÀA. 12 £ÉÃzÀgÀ°è 5 JPÀgÉ ºÉÆ®ªÀ£ÀÄß 3 ªÀµÀðPÉÌ ¯ÁªÀt¬ÄAzÀ ªÀiÁrgÀÄvÉÛêÉ, F ªÀµÀð ¸ÀzÀj ºÉÆ®zÀ°è R¥À° UÉÆâü, eÉÆüÀ ¨É¼É ¨É¼É¢gÀÄvÉÛêÉ, ¢£ÁAPÀ 20-03-2015 gÀAzÀÄ 0600 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ £Á£ÀÄ £À£Àß vÀAzÉ, vÁ¬Ä PÀªÀļÁ¨Á¬Ä ºÉÆ®PÉÌ ºÉÆÃV ºÉÆ®zÀ°è PÉ®¸À ªÀiÁr £Á£ÀÄ Hl ªÀiÁr zÀ£À PÀgÀÄ ºÉÆqÉzÀÄPÉÆAqÀÄ §gÀÄvÉÛãÉAzÀÄ ºÉý ªÀÄ£ÉUÉ §AzÀÄ Hl ªÀiÁr zÀ£ÀUÀ¼À£ÀÄß ºÉÆqÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃUÀĪÁUÀ ºÉÆ®zÀ ºÀwÛgÀ £À£Àß vÁ¬Ä ºÁUÀÆ ¥ÀPÀÌzÀ ºÉÆ®zÀ ºÀ£ÀÄß«ÄAiÀiÁå CªÀgÀÄ aÃgÀÄwÛgÀĪÀÅzÀ£ÀÄß £ÉÆÃqÀ®Ä £ÁªÀÅ ¯ÁªÀt¬ÄAzÀ ªÀiÁr ºÉÆ®zÀ°èAiÀÄ ¨Á« ºÀwÛgÀ PÉ.E.© PÀA§zÀ UÉÊ ªÉÊgÀ ¥ÀPÀÌ ¤Ãj£À PÁ°AiÀÄ°è ªÀÄÈvÀ¥ÀlÄÖ ©¢ÝzÀÄÝ £À£Àß vÁ¬ÄUÉ «ZÁj¸À®Ä CªÀ¼ÀÄ w½¹zÉÝ£ÉAzÀgÉ 1030 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ PÀgÉAl ªÉÆÃmÁgÀ §Azï ªÀiÁqÀ®Ä ºÉÆÃUÀĪÁUÀ CªÀgÀ PÉÊUÉ PÀA§zÀ UÉÊ ªÉÊgï ºÀwÛ UÉʪÉÊj£À°è£À «zÀÄåvï §®UÉÊUÉ ¸ÀàµÀðªÁV ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖgÀÄvÁÛgÉAzÀÄ w½¹zÀ¼ÀÄ, £Á£ÀÄ £À£Àß vÀAzÉUÉ £ÉÆÃqÀ®Ä £À£Àß vÀAzÉAiÀÄ §®UÉÊ vÉÆýUÉ ¸ÀÄ°zÀ UÁAiÀĪÁVgÀÄvÀÛzÉ, £À£Àß vÀAzÉUÉ «zÀÄåvï ¸ÀàµÀðªÁVzÀÝjAzÀ ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖgÀÄvÁÛgÉ, F §UÉÎ AiÀiÁgÀzÉà  ªÉÄÃ¯É AiÀiÁªÀÅzÉà jÃwAiÀÄ ¸ÀA±ÀAiÀÄ EgÀĪÀÅ¢¯Áè CAvÀ PÉÆlÖ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

£ÀÆvÀ£À £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ ©ÃzÀgÀ AiÀÄÄ.r.Dgï £ÀA. 08/2015, PÀ®A 174 ¹.Dgï.¦.¹ :-
¢£ÁAPÀ 20-03-2015 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠸Áy UÀAqÀ ¥Àæ©ÃgÀPÀĪÀiÁgÀ ZËzsÀj ªÀAiÀÄ: 63 ªÀµÀð, eÁw: ¨ÁæºÀät, ¸Á: E9 ¸ÉPÀÖgï 9 GvÀÛgÀ, ¹©r, ¨É¯Á¥ÀÆgÀ £À« ªÀÄÄA¨ÉÊ, ¸ÀzÀå: EAzÀÄ ¥sÁZÀÄð£À ¦üïïØ, PÀÄPÀl¥À°è ºÉÊzÁæ¨ÁzÀ gÀªÀgÀ vÀªÀÄä£ÁzÀ D²Ã±ï vÀAzÉ ¸ÀĤîPÀĪÀiÁgÀ ZÀlfð ¸Á: £Á¹ÃPï gÀªÀgÀ JzÉ £ÉÆìĸÀÄwÛzÀÝjªÀÄzÀ ªÀiÁvÉæUÀ¼À£ÀÄß vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ¸À¥Áß EAlgï£ÁåµÀ£À¯ï ¯ÁqÀÓ£À°è «±ÁæAw ªÀiÁqÀĪÁUÀ D£À£ï ZÀlfð FvÀ£ÀÄ ºÀÈzÀAiÀÄWÁvÀ¢AzÀ ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ CAvÀ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀ ºÉýPÉ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 61/2015, PÀ®A 36 PÉ.E PÁAiÉÄÝ :-
¢£ÁAPÀ 21-03-2015 gÀAzÀÄ ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ §¸ï ¤¯ÁÝtzÀ JzÀÄjVgÀĪÀ ZÀªÀÄ£ï ªÉÊ£ï ±Á¥ï£À°è CzÀgÀ ªÀiÁ°ÃPÀ£ÀÄ ¥ÀgÀªÁ¤UÉ ¯ÉʸÀ£ïì PÀArµÀ£ï G®èAWÀ£É ªÀiÁr ¸ÁgÁ¬Ä ¨Ál°UÀ¼ÀÄ ªÀiÁgÁl ªÀiÁqÀÄwÛzÁÝ£ÉAzÀÄ CgÀ«AzÀ JJ¸ïL ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ gÀªÀjUÉ RZÀw ¨Áwä §AzÀ ªÉÄÃgÉUÉ JJ¸ïL gÀªÀgÀÄ E§âgÀÄ ¥ÀAZÀgÀ£ÀÄß §gÀªÀiÁrPÉÆAqÀÄ oÁuÉAiÀÄ ¹§âA¢AiÀĪÀgÉÆqÀ£É §¸ï ¤¯ÁÝtzÀ ºÀwÛgÀzÀ MAzÀÄ CAUÀrAiÀÄ ºÀwÛgÀ ¤AvÀÄ £ÉÆÃr ZÀªÀÄ£ï ªÉÊ£ï±Á¥ï£À ¥ÀPÀÌzÀ°è ¸Àé®à vÀUÀqÀ vÉgÉ¢zÀÄÝ C°èUÉ ºÉÆÃV JJ¸ïL gÀªÀgÀÄ M¼ÀVzÀÝ ªÀåQÛAiÀÄ£ÀÄß PÀÆV 115/- gÀÆ ¤Ãr MAzÀÄ EA¦jAiÀÄ¯ï §Æè ¸ÁgÁ¬Ä ¨Ál° ¤ÃqÀ®Ä PÉýzÀ ªÉÄÃgÉUÉ M¼ÀVzÀÝ ªÀåQÛAiÀÄÄ vÀUÀqÀzÀ ¸ÀA¢¬ÄAzÀ 180 JªÀiïJ¯ï£À MAzÀÄ EA¦gÀAiÀÄ¯ï ¸ÁgÁ¬Ä ¨Ál° ¤ÃrzÀ£ÀÄ CªÀ¤UÉ »rAiÀĨÉÃPÉ£ÀÄߪÀµÀÖgÀ°è ±ÉÃqÀgï »AzÀÄUÀqɬÄAzÀ DvÀ£ÀÄ Nr ºÉÆÃzÀ£ÀÄ £ÀAvÀgÀ ¥ÀAZÀgÀ ¸ÀªÀÄPÀëªÀÄ ¸ÁgÁ¬Ä ¨Ál°AiÀÄ£ÀÄß d¦Û ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ¸ÀzÀj DgÉÆævÀ£À «gÀÄzÀÞ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

UÁA¢ü UÀAd ¥Éưøï oÁuÉ ©ÃzÀgÀ UÀÄ£Éß £ÀA. 42/2015, PÀ®A 379 L¦¹ :-
¦üAiÀiÁ𢠥ÁAqÀÄgÀAUÀ vÀAzÉ PÀ®è¥Áà ªÀAiÀÄ: 68 ªÀµÀð, eÁ: ªÀÄÄ£ÀÄßgÉrØ, ¸Á: SÁf PÁ¯ÉÆä ©ÃzÀgÀ gÀªÀgÀÄ vÀ£Àß »ÃgÉÆ ºÉÆAqÁ ¸Éà÷èÃAqÀgÀ ¥Àè¸ï ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ¯ï £ÀA. PÉJ-27/ PÉ-5192 C.Q 15,000/- gÀÆ ¨É¯ÉªÀżÀîzÀÄÝ vÀ£Àß ªÀÄ£É SÁf PÁ¯ÉÆä ©ÃzÀgÀ CAUÀ¼ÀzÀ°è ¢£ÁAPÀ 19-03-2015 gÀAzÀÄ 2100 UÀAmÉUÉ ¤°è¹ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è ªÀÄ®VPÉÆAqÀÄ ¢£ÁAPÀ 20-03-2015 gÀAzÀÄ 0530 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ JzÀÄÝ £ÉÆÃqÀ¯ÁV ¸ÀzÀj ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ï EgÀ°®è, ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀÄ vÀ£Àß ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ® J¯Áè PÀqÉ ºÀÄqÀÄPÁrzÀgÀÆ ¹QÌgÀĪÀ¢¯Áè, PÁgÀt ¸ÀzÀj ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ® AiÀiÁgÉÆà C¥ÀjavÀ PÀ¼ÀîgÀÄ ¢£ÁAPÀ 19-03-2015 2300 UÀAmɬÄAzÀ ¢£ÁAPÀ 20-03-2015 gÀAzÀÄ 0530 UÀAmÉAiÀÄ ªÀÄzÀå CªÀ¢üAiÀÄ°è PÀ¼ÀîvÀ£À ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVgÀÄvÁÛgÉAzÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.                     

UÁA¢ü UÀAd ¥Éưøï oÁuÉ ©ÃzÀgÀ UÀÄ£Éß £ÀA. 41/2015, PÀ®A ºÀÄqÀÄV PÁuÉ :-
¦üAiÀiÁ𢠸ÀÄgÉñÀ vÀAzÉ ªÀiÁgÀÄwgÁªÀ ¸ÉÆä PÁA§¼É ¸Á: ªÀÄAUÀ®¥ÉÃl ©ÃzÀgÀ gÀªÀgÀ ªÉÆzÀ®£É ªÀÄUÀ¼ÁzÀ gÀZÀ£Á FvÀ¼ÀÄ ¸ÀzÀå: UÀÄgÀÄ£Á£ÀPÀ zÉêÀ EAf¤AiÀÄjAUï PÁ¯ÉÃdzÀ°è ©.E 2 ¸É«Ä¸ÀÖgï£À°è «zÁå¨sÁå¸À ªÀiÁqÀÄwÛzÀÄÝ, EvÀ½UÉ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀÄ ¢£ÁAPÀ 19-03-2015 gÀAzÀÄ 0900 UÀAmÉUÉ vÀªÀÄä ªÀģɬÄAzÀ ¸ÀÆÌlgÀ ªÉÄÃ¯É PÀgÉzÀÄPÉÆAqÀÄ f.J£À.r PÁ¯ÉÃfUÉ vÀAzÀÄ ©lÄÖ  ºÉÆÃVgÀÄvÁÛgÉ, £ÀAvÀgÀ 1630 UÀAmÉUÉ gÀZÀ£Á EªÀ½UÉ PÀgÉAiÀÄ®Ä §AzÁUÀ gÀZÀ£Á EªÀ¼ÀÄ PÁ¯ÉÃd¢AzÀ ºÉÆgÀUÉ §gÀ¯ÁgÀzÀ PÁgÀt ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ PÁ¯ÉÃdzÀ°è ºÉÆÃV «ZÁgÀuÉ ªÀiÁr £ÀAvÀgÀ ªÀÄ£ÉUÉ ºÉÆÃzÁUÀ ªÀÄ£ÉUÉ PÀÆqÀ §A¢gÀĪÀ¢¯Áè, J¯Áè ¸ÀA§A¢üPÀgÀ°è ¥sÉÆÃ£ï ªÀiÁr «ZÁgÀuÉ ªÀiÁrzÁUÀ AiÀiÁªÀÅzÉà ¸ÀĽªÀÅ ¹QÌgÀĪÀÅ¢®è, PÁuÉAiÀiÁzÀ ºÀÄqÀÄVAiÀÄ «ªÀgÀ 1) ºÉ¸ÀgÀÄ: gÀZÀ£Á, 2) vÀAzÉ: ¸ÀÄgÉñÀ ¸ÉÆãÀPÁA§¼É, 3) ªÀAiÀÄ: 19 ªÀµÀð, 4) GzÉÆåÃUÀ: «zÁåyð, 5) eÁw: J¸À.¹ zÀ°vÀgÀÄ, 6) JvÀÛgÀ: 5.5 EAZÀÄ, 7) §tÚ: ©½, 8) §mÉÖUÀ¼ÀÄ: f.J£À.r PÁ¯ÉÃd ¸ÀªÀĪÀ¸ÀÛç (¥sÁæPï ZÉPïì ¤Ã° ¥ÉÊeÁªÀiÁ PÀ¥ÀÄà), 9) ¨sÁµÉ: PÀ£ÀßqÀ, »A¢, EAVèõÀiÁvÀ£ÁqÀÄvÁÛ¼ÉAzÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀ ºÉýPÉ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

ªÀiÁPÉðl ¥ÉưøÀ oÁuÉ ©ÃzÀgÀ UÀÄ£Éß £ÀA. 39/2015, PÀ®A 323, 504, 498(J) L¦¹ ªÀÄvÀÄÛ 3 & 4 r.¦ PÁAiÉÄÝ :-
¦üAiÀiÁ𢠥sÀgÀºÁ£Á £Ád UÀAqÀ JA.r.UË¸ï ¸Á;C§ÄÝ® ¥sÉÊd zÀUÁð ºÀwÛgÀ ©ÃzÀgÀ, ¸ÀzÀå: SÁf PÁ¯ÉÆä ©ÃzÀgÀ gÀªÀgÀ ªÀÄzÀÄªÉ ¢£ÁAPÀ 13-05-2010 gÀAzÀÄ DgÉÆæ JA.r.AiÀÄÆ£ÀƸÀ vÀAzÉ ¥sÀ¹AiÉƢݣÀ ªÀAiÀÄ: 31 ªÀµÀð, eÁw: ªÀÄĹèA, ¸Á: C§ÄÝ® ¥sÉÊd zÀUÁð ºÀwÛgÀ ©ÃzÀgÀ FvÀ£À eÉÆvÉ DVzÀÄÝ, ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀjUÉ 2 ºÀtÄÚ ªÀÄPÀ̼ÀÄ EzÀÄÝ, DgÉÆæAiÀÄÄ ¦üAiÀiÁ¢UÉ E£ÀÆß ªÀgÀzÀQëuÉ vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ¨Á JAzÀÄ ªÀiÁ£À¹PÀ ªÀÄvÀÄÛ zÉÊ»PÀªÁV QgÀÄPÀļÀ ¤Ãr CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢UÉ ªÀÄvÀÄÛ 2 ªÀÄPÀ̽UÉ ¢£À¤vÀå G¥ÀAiÉÆÃV¸ÀĪÀ ªÀ¸ÀÄÛUÀ¼ÀÄ vÀAzÀÄ PÀÆqÀzÉà EgÀĪÀÅzÀjAzÀ ¦üÃAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀÄ vÀ£Àß UÀAqÀ£À «gÀÄzÀÝ vÀ£Àß ªÀÄvÀÄÛ E§âgÀÄ ªÀÄPÀ̼À G¥ÀfêÀ£ÀPÁÌV ªÉÄãÀmɣɣÀì PÉøÀÄ ªÀiÁ£Àå £ÁåAiÀiÁ®AiÀÄzÀ°è ºÁQzÀÄÝ ªÀiÁ£Àå £ÁåAiÀiÁ®AiÀÄÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀjUÉ DgÉÆævÀ£ÀÄ ¥Àæw wAUÀ¼À 10,000/- gÀÆ PÉÆqÀ¨ÉÃPÉAzÀÄ DzÉò¹zÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ, DgÉÆævÀgÁzÀ 1) JA.r.AiÀÄÆ£ÀĸÀ, ªÀiÁªÀ 2) JA.r.¥sÀ¹AiÉÆâݣÀ ªÀAiÀÄ: 67 ªÀµÀð, CvÉÛ 3) ºÀ©Ã¨ÉƤ߸Á ¨ÉÃUÀA UÀAqÀ JA.r.¥sÀ¹AiÉÆâݣÀ ªÀAiÀÄ: 62 ªÀµÀð, eÁw: ªÀÄĹèA, ªÀÄƪÀgÀÄ ¸Á: C§ÄÝ® ¥sÉÊd zÀUÁð ºÀwÛgÀ ©ÃzÀgÀ EªÀgÉ®ègÀÆ ¢£ÁAPÀ 08-03-2015 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢UÉ §¸ÀªÉñÀégÀ ªÀÈvÀÛzÀ ºÀwÛgÀ fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQ ªÀgÀzÀQëuÉ ºÀt vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ¨Á JAzÀÄ ªÀiÁ£À¹PÀ ªÀÄvÀÄÛ zÉÊ»PÀªÁV QgÀÄPÀļÀ ¤ÃrgÀÄvÁÛgÉAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀÄ ¢£ÁAPÀ 20-03-2015 gÀAzÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

ªÀiÁPÉðl ¥ÉưøÀ oÁuÉ ©ÃzÀgÀ UÀÄ£Éß £ÀA. 40/2015, PÀ®A 420, 351, 504, 506 eÉÆvÉ 34 L¦¹ :-
©ÃzÀgÀ £ÀUÀgÀzÀ £ÀgÀ¹AºÀ gÀhÄgÀuÁ zÉêÀ¸ÁÛ£ÀzÀ ºÀwÛgÀ EgÀĪÀ ¥ÀÄgÁvÀvÀé E¯ÁSÉUÉ ¸ÀA§A¢ü¹zÀ d«ÄãÀÄ CgÉÆævÀgÁzÀ 1) §¸ÀªÀgÁd vÀAzÉ ¹zÁæªÀi¥Áà, 2) ZÀAzÀæPÀ¯Á UÀAqÀ §¸ÀªÀgÁd, 3) ¸ÀAvÉÆõÀ vÀAzÉ §¸ÀªÀgÁd, 4) ¸ÀaÑzÁ£ÀA vÀAzÉ §¸ÀªÀgÁd J®ègÀÆ ¸Á: ªÀÄrªÁ¼ÉñÀé ªÀÄA¢gÀ ºÀwÛgÀ ªÀÄAUÀ¥ÉÃl ©ÃzÀgÀ EªÀgÉ®ègÀÆ 2006 £Éà ¸Á°£À°è MlÄÖ 6 ¥ÁèlUÀ¼ÀÄ ¥Àæw ¥Áèl 40,000/- gÀÆ AiÀÄAvÉ MlÄÖ 2,40,000/-  gÀÆ¥Á¬ÄUÉ ¦üAiÀiÁð¢UÉ ªÉƸÀ ªÀiÁr ªÀiÁgÁl ªÀiÁrgÀÄvÁÛgÉAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀÄ ¢£ÁAPÀ 20-03-2015 gÀAzÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

£ÀÆvÀ£À £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 50/2015, PÀ®A 317 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 03-10-2014 gÀAzÀÄ ©ÃzÀgÀ f¯Áè ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæAiÀÄ°è VÃvÁ JA§ ªÀÄ»¼ÉAiÀÄÄ D¸ÀàvÉæAiÀÄ°è £ÀªÀeÁvÀ ºÉtÄÚ ²±ÀĪÀ£ÀÄß d£Àä ¤Ãr ªÀÄÆgÀÄ ¢ªÀ¸ÀUÀ¼À £ÀAvÀgÀ ¢£ÁAPÀ 06-10-2014 gÀAzÀÄ ¸ÀzÀj ªÀÄUÀĪÀ£ÀÄß ©lÄÖ ºÉÆÃVgÀÄvÁÛ¼É, ¸ÀzÀj ªÀÄUÀÄ«UÉ ¥Á®£É ¥ÉƵÀuÉ ªÀiÁqÀzÉà ©lÄÖ ºÉÆÃVzÀÄÝ F §UÉÎ ¸ÀzÀjAiÀĪÀ¼À ªÉÄ¯É PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ dgÀÄV¸À®Ä PÉÆÃjPÉ, ªÀÄPÀ̼À PÀ¯Áåt ¸À«ÄwAiÀÄ wªÀiÁð£ÀzÀ ¥ÀæPÁgÀ ¸ÀzÀj ªÀÄUÀÄ »gÉêÀÄoÀ ¸ÀA¸ÁÜ£À zÀvÀÄÛ PÉÃAzÀæzÀ°è ¥Á®£É ¥ÉƵÀuÉUÁV ©qÀ¯ÁVzÉ, ¥Á®PÀgÀ ¥ÀvÉÛUÁV ¥ÀwæPÁ ¥ÀæPÀluÉ ¤ÃqÀ¯ÁVzÉ, CAvÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀÄ ¢£ÁAPÀ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠥ÀÄAqÀ°ÃPÀgÁªï vÀAzÉ ¸Á¬Ä§tÚ ElPÀA¥À½î ªÀAiÀÄ: 56 ªÀµÀð, G: f¯Áè ªÀÄPÀ̼À gÀPÀëuÁ¢üPÁjUÀ¼ÀÄ ©ÃzÀgÀ gÀªÀgÀÄ ¢£ÁAPÀ 20-03-2015 gÀAzÀÄ PÉÆlÖ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

Kalaburagi District Reported Crimes

ಹಲ್ಲೆ ಪ್ರಕರಣಗಳು  :
ನಿಂಬರ್ಗಾ ಠಾಣೆ : ಶ್ರೀಮತಿ ನಿರ್ಮಲಾ ಗಂಡ ಚಂದ್ರಕಾಂತ ನಿಂಬಾಳ  ಸಾ|| ಕವಲಗಾ ಇವರಿಗೆ  ಹಾಗೂ ತನ್ನ ಗಂಡನಾದ ಚಮದ್ರಕಾಂತನಿಗೆ ಮೈದುನನಾದ ಲಕ್ಷ್ಮಿಪುತ್ರನಿಗೆ ನಗೇಣಿಯವರಾದ ಜ್ಯೋತಿ ಮತ್ತು ಸವಿತಾ ಇವರೆಲ್ಲರಿಗೂ ದಿನಾಂಕ 19/03/2015 ರಂದು 1630 ಗಂಟೆಗೆ ಫೀರ್ಯಾಧಿಯ ಮನೆಯ ಮುಂದೆ ಆರೋಪಿತರಾದ 01] ಕಲ್ಯಾಣಿ ತಂದೆ ಶ್ರೀಮಂತ ನಿಂಬಾಳ, 02] ಶರಣಮ್ಮ ಗಂಡ ಶ್ರೀಮಂತ ನಿಂಬಾಳ, 03] ಶಿವಮ್ಮಾ ತಂದೆ ಶ್ರಿಮಂತ ನಿಂಬಾಳ ಸಾ|| ಎಲ್ಲರೂ ಕವಲಗಾ ಇವರು ಬಟ್ಟೆ ತೋಳೆಯುವ ನೀರು ಆಕಸ್ಮಿಕವಾಗಿ ಸಿಡಿದಿದ್ದರಿಂದ ಮತ್ತು ಹೊಟ್ಟ ಕಿಚ್ಚು ಸ್ವಭಾವದಿಂದ ಜಗಳ ತೆಗೆದು ಅವಾಚ್ಯ ಬೈದು ಕೈಯಿಂದ ಹೊಡೆ ಬಡೆ ಮಾಡಿ ಕೊಯಿತಾ ತೋರಿಸಿ ಜೀವ ಭಯಪಡಿಸಿರುತ್ತಾರೆ ಅಂಥಾ ಸಲ್ಲಿಸಿದ ದೂರು ಸಾರಾಂಶದ ಮೇಲಿಂದ ನಿಂಬರ್ಗಾ ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಾಗಿದೆ.

ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ ಠಾಣೆ : ಶ್ರೀ ರೇವಣಸಿದ್ದಪ್ಪ ತಂದೆ ಅಂಬಣ್ಣ ಪುಜಾರಿ ಇವರಿಗೆ ಸೇರಿದ ಇಟಗಾ ಅಹ್ಮದಾಬಾದ ಗ್ರಾಮದ ಹೊಲ ಸರ್ವೆ ನಂ 23/ಎ ವಿಶ್ತೀರ್ಣ 2 ಎಕರೆ ನೇದ್ದರಲ್ಲಿ ಆರೋಪಿತರಾ 1) ಬಾಬಾ ತಂದೆ ಮಶಾಕ ಪಟೇಲ 2) ಖಾಜಾ 3) ಲಾಲಪಾಶಾ 4) ಜುಬೇದಾ ಬೀ 5) ಗೋರಿಬೀ ಇವರೆಲ್ಲರೂ ಸೇರಿಕೊಂಡು ಅತಿಕ್ರಮ ಪ್ರವೇಶ ಮಾಡಿ ಹೊಲದಲ್ಲಿ ಬೆಳದ ನಿಂತ ಬೇಳೆಯನ್ನು ಪುನಃ ನೇಗಿಲು ಹೊಡೆಯುತ್ತಿದ್ದಾಗ,  ಯಾಕೆ ನನ್ನ ಹೊಲದಲ್ಲಿನ ಬೆಳೇ ನಾಶ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದೀರಿ ಅಂತ ಕೇಳಿದಕ್ಕೆ  ಎಲ್ಲರು ಸೇರಿಕೊಂಡು ಹೊಡೆ ಬಡೆ ಮಾಡಿ ಜೀವದ ಬೇದರಿಕೆ ಹಾಕಿ  ಗುಪ್ತಗಾಯ ಪಡಿಸಿ ಹೊಲದಲ್ಲಿನ ಬೇಳೆಯನ್ನು ನಾಶ ಮಾಡಿರುತ್ತಾರೆ ಅಂತಾ ಸಲ್ಲಿಸಿದ ದೂರು ಸಾರಾಂಸದ ಮೇಲಿಂದ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಾಗಿದೆ. 

Yadgir District Reported CrimesYadgir District Reported Crimes 

AiÀiÁzÀVj £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 71/2015 PÀ®A: 366 L¦¹:- ¢£ÁAPÀ: 20-03-2015 gÀAzÀÄ 12.15 ¦.JªÀiï PÉÌ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀgÀ¼ÁzÀ ²æêÀÄw ªÀiÁ¼ÀªÀÄä UÀAqÀ ±ÀgÀt¥Àà ªÀÄÄPÀÛ¯ÉÆÃgÀ ªÀ|| 48 ªÀµÀð eÁ|| PÀÄgÀħÄgÀ G|| PÀÆ°PÉ®¸À ¸Á|| PÀ£ÀPÀ£ÀUÀgÀ AiÀiÁzÀVj gÀªÀgÀÄ oÁuÉUÉ ºÁdgÁV MAzÀÄ UÀtPÀAiÀÄAvÀæzÀ°è mÉÊ¥ï ªÀiÁr¹zÀ Cfð¸À°è¹zÀÝ£ÀÄß ¹éÃPÀj¹PÉÆAqÀÄ ¸ÀzÀj CfðAiÀÄ ¸ÁgÁA±ÀªÉãÉAzÀgÉ, £Á£ÀÄ PÀÆ° PÉ®¸À ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ªÉÄîÌAqÀ «¼Á¸ÀzÀ°è UÀAqÀ ªÀÄvÀÄÛ ªÀÄPÀ̼ÉÆA¢UÉ ªÁ¸ÀªÁVgÀÄvÉÛãÉ. £ÀªÀÄUÉ §¸ÀªÀgÁd ªÀ|| 25 ªÀµÀð, ªÀÄ®èªÀÄä ªÀ|| 18 ªÀµÀð ºÁUÀÆ £ÁUÀ¥Àà ªÀ|| 15 ªÀµÀð F jÃwAiÀiÁV MlÄÖ ªÀÄÆgÀÄ d£À ªÀÄPÀ̽zÀÄÝ, CªÀgÀ°è £À£Àß ªÀÄUÀ¼ÁzÀ ªÀÄ®èªÀÄä ªÀ|| 18 ªÀµÀð EªÀ¼ÀÄ AiÀiÁzÀVjAiÀÄ°è ªÉÄùÛç PÉ®¸ÀªÀiÁqÀĪÀ AiÀÄAPÀ¥Àà vÀAzÉ ±ÀgÀt¥Àà ¸Á|| ªÀiÁvÁªÀiÁtÂPÉñÀégÀ £ÀUÀgÀ AiÀiÁzÀVj FvÀ£À ºÀwÛgÀ PÀÆ° PÉ®¸ÀPÉÌ ºÉÆÃUÀÄwÛzÀݼÀÄ.
       »ÃVzÀÄÝ ¢£ÁAPÀ: 16-03-2015 gÀAzÀÄ PÀÆ° PÉ®¸ÀPÉÌ ºÉÆÃUÀzÉ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°èAiÉÄà EzÀݼÀÄ. CAzÀÄ £Á£ÀÄ, £À£Àß UÀAqÀ£ÁzÀ ±ÀgÀt¥Àà, zÉÆqÀØ ªÀÄUÀ£ÁzÀ §¸ÀªÀgÁd ºÁUÀÆ ¸ÀtÚ ªÀÄUÀ £ÁUÀ¥Àà £ÁªÉ®ègÀÆ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°èzÁÝUÀ ªÀÄzÁåºÀß 01.00 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ £À£Àß ªÀÄUÀ¼ÁzÀ ªÀÄ®èªÀÄä EªÀ¼ÀÄ CAUÀrUÉ ºÉÆÃV MAzÀÄ PÀÄ¥Àà¸À ¦Ã¸ï vÀgÀÄvÉÛÃ£É CAvÁ £ÀªÀÄUÉ ºÉý ºÉÆÃzÀªÀ¼ÀÄ ¸ÁAiÀÄAPÁ®ªÁzÀgÀÆ ªÀÄgÀ½ ªÀÄ£ÉUÉ §gÀ°¯Áè. DUÀ £ÁªÀÅ C°è E°è ¸ÀÄvÀÛ ªÀÄÄvÀÛ ºÀÄqÀÄPÁrzÀgÀÆ ¹UÀ°¯Áè. £ÀAvÀgÀ £À£Àß ªÀÄUÀ¼ÀÄ PÀÆ° PÉ®¸ÀPÉÌ ºÉÆÃUÀĪÀ AiÀÄAPÀ¥Àà vÀAzÉ ±ÀgÀt¥Àà FvÀ£À ºÀwÛgÀ ºÉÆÃV ¸ÀzÀjAiÀĪÀ¤UÉ «ZÁgÀ ªÀiÁqÀ¯ÁV £À£Àß ªÀÄUÀ¼ÀÄ ªÀÄ®èªÀÄä EªÀ¼ÀÄ C°èUÉ §A¢¯Áè CAvÁ w½Ã¹zÀ£ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ CzÉÃjÃw C¯Éèà CªÀ£À ºÀwÛgÀ PÀÆ° PÉ®¸À ªÀiÁqÀÄwÛgÀĪÀ ©üêÀÄtÚ vÀAzÉ ¸Á§tÚ ¨ÉÃqÀgÀ ¸Á|| JªÀiï.ºÉƸÀ½î vÁ|| AiÀiÁzÀVj ºÁ.ªÀ|| ±À²zsÀgÀ PÁ¯ÉÆä AiÀiÁzÀVj (ªÉÆ.£ÀA. 9611871660, 7259912152) FvÀ£ÀÄ PÀÆqÀ EAzÀÄ PÉ®¸ÀPÉÌ §A¢gÀĪÀÅ¢¯Áè CAvÁ w½¹zÀ£ÀÄ. DUÀ £ÀªÀÄUÉ £ÀªÀÄä ªÀÄUÀ¼ÁzÀ ªÀÄ®èªÀÄä ªÀ|| 18 ªÀµÀð EªÀ¼À£ÀÄß ©üêÀÄtÚ vÀAzÉ ¸Á§tÚ ¨ÉÃqÀgÀ FvÀ£Éà C¥ÀºÀgÀt ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVgÀ§ºÀÄzÀÄ CAvÁ £ÀªÀÄUÉ ¸ÀA±ÀAiÀÄ EgÀÄvÀÛzÉ. DUÀ £Á£ÀÄ, £À£Àß UÀAqÀ£ÁzÀ ±ÀgÀt¥Àà, zÉÆqÀØ ªÀÄUÀ£ÁzÀ §¸ÀªÀgÁd ºÁUÀÆ £ÁUÀ¥Àà £ÁªÉ®ègÀÆ £ÀªÀÄä CPÀÌ¥ÀPÀÌzÀ ªÀÄ£ÉUÀ¼À°è ºÁUÀÆ £ÀªÀÄä ¸ÀA§A¢üPÀgÀ ªÀÄ£ÉUÀ¼À°è ºÉÆÃV ¸ÀzÀjAiÀĪÀgÀ §UÉÎ «ZÁj¸À¯ÁV E°èAiÀĪÀgÉUÀÆ AiÀiÁªÀÅzÉà ªÀiÁ»w ¹QÌgÀÄ«¢¯Áè. PÁgÀt £À£Àß ªÀÄUÀ¼ÁzÀ ªÀÄ®èªÀÄä ªÀ|| 18 ªÀµÀð EªÀ¼À£ÀÄß ©üêÀÄtÚ vÀAzÉ ¸Á§tÚ ¨ÉÃqÀgÀ ¸Á|| JªÀiï.ºÉƸÀ½î ºÁ.ªÀ|| ±À²zsÀgÀ PÁ¯ÉÆä AiÀiÁzÀVj FvÀ£Éà C¥ÀºÀgÀt ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVgÀ§ºÀÄzÀÄ CAvÁ ¸ÀA±ÀAiÀÄ«zÀÄÝ, PÁgÀt ¸ÀzÀjAiÀĪÀ£À «gÀÄzÀÞ PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ dgÀÄV¸À®Ä «£ÀAw
AiÀiÁzÀVj £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 72/2015 PÀ®A; 279,337 ಸಂಗಡ 187 ಐ ಎಮ್ ವಿ ಆಕ್ಟ್:- ¢£ÁAPÀ: 20/03/2015 gÀAzÀÄ 6-15 ¦.JªÀiï ¸ÀĪÀiÁjUÉ ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæ AiÀiÁzÀVj¬ÄAzÀ JªÀiï.J¯ï.¹ EzÉ CAvÁ ªÀiÁ»w §AzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæUÉ ¨sÉÃn ¤Ãr UÁAiÀiÁ¼ÀÄ ²æÃ. zÉêÀgÁd vÀAzÉ §¸ÀtÚ ZÉnÖ ªÀAiÀiÁ: 31 ªÀµÀð eÁ: zÉêÁAUÀ G: ªÀQîªÀÈwÛ ¸Á: ¸ÀAUÀªÉÄñÀégÀ £ÀUÀgÀ, ©ÃzÀgÀ ¨ÉAUÀ¼ÀÆgÀÄ gÀ¸ÉÛ ®Qëöäà zÉêÀ¸ÁÜ£À ºÀwÛgÀ ±ÀºÀ¥ÀÆgÀ ºÁ° ªÀ¹Û: zÀÄSÁ£ÀªÁr AiÀiÁzÀVj gÀªÀgÀ ºÉýPÉ ¸ÁgÁA±ÀªÉãÉAzÀgÉ,  £Á£ÀÄ ¢£ÁAPÀ: 20-03-2015 gÀAzÀÄ AiÀiÁzÀVjAiÀÄ zÀÄSÁ£ÀªÁrAiÀÄ°ègÀĪÀ £ÀªÀÄä ¨ÁrUÉ ªÀģɬÄAzÀ £Á¼É ºÀ§â«gÀĪÀ ¥ÀæAiÀÄÄPÀÛ ±ÀºÁ¥ÀÆgÀPÉÌ ºÉÆÃUÀ¨ÉÃPÉAzÀÄ £À£Àß ¥sÁå±À£ï ¥ÉÆæ ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ï £ÀA. PÉJ-33/PÉ-2310 £ÉÃzÀÝgÀ ªÉÄÃ¯É PÀĽvÀÄ ºÉÆgÀmÁUÀ AiÀiÁzÀVjAiÀÄ PÁAUÉæ¸ï D¦üÃ¸ï ªÀÄÄAzÀÄUÀqÉ gÀ¸ÉÛAiÀÄ JqÀ§¢AiÀÄ°è ºÉÆgÀmÁUÀ £À£Àß »AzÀÄUÀqɬÄAzÀ MAzÀÄ ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ï ¸ÀªÁgÀ£ÀÄ CwêÉÃUÀ ªÀÄvÀÄÛ ¤®ðPÀëvÀ£À¢AzÀ £ÀqɹPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ £À£Àß ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ°UÉ rQÌ¥Àr¹zÁUÀ DUÀ £Á£ÀÄ ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ï ¸ÀªÉÄÃvÀ £É®PÉÌ ©zÁÝUÀ £À£Àß §® ªÉƼÀPÉÊ ºÀwÛgÀ gÀPÀÛUÁAiÀĪÁVzÀÄÝ, §®ªÉÆtPÁ°£À ºÀwÛgÀ ¸ÁzÁUÀÄ¥ÀÛUÁAiÀÄ, §®PÁ°£À ºÉ§ânÖ£À ªÉÄÃ¯É vÀgÀazÀUÁAiÀÄ ºÁUÀÆ JqÀ CAUÉÊUÉ vÀgÀazÀ UÁAiÀÄUÀ¼ÁVgÀÄvÀÛªÉ. £À£ÀUÉ rQÌ¥Àr¹zÀ ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ®£ÀÄß £ÉÆÃqÀ¯ÁV §eÁd r¸À̪Àj ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ï £ÀA. PÉJ-32/E©-7094 CAvÁ EzÀÄÝ ¸ÀzÀj ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ® ZÁ®PÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÁºÀ£ÀzÉÆA¢UÉ NrºÉÆÃVgÀÄvÁÛ£É. ¸ÀzÀj ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ï ZÁ®PÀ£À ºÉ¸ÀgÀÄ «¼Á¸À UÉÆvÁÛVgÀĪÀÅ¢¯Áè £ÉÆÃrzÀgÉ UÀÄgÀÄw¸ÀÄvÉÛãÉ. CµÀÖgÀ°è C¯Éèà ºÉÆgÀnzÀÝ £À£ÀUÉ ¥ÀjZÀAiÀĸÀÜgÁzÀ D£ÀAzÀPÀĪÀiÁgÀ vÀAzÉ ¥ÀæPÁ±À gÀAUÁ¥ÀÆgÉ ¸Á|| ZÀAqÀgÀQ ºÁ.ªÀ|| ºÉƸÀ½î PÁæ¸ï AiÀiÁzÀVj ªÀÄvÀÄÛ ²æà £ÁUÀ¨sÀƵÀt vÀAzÉ §¸ÀªÀgÁd DqÀQ ¸Á|| ¨Á¯Áf£ÀUÀgÀ AiÀiÁzÀVj EªÀj§âgÀÄ §AzÀÄ £À£ÀUÉ G¥ÀZÁgÀ PÀÄjvÀÄ AiÀiÁzÀVj ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæUÉ SÁ¸ÀV ªÁºÀ£ÀzÀ°è vÀAzÀÄ ¸ÉÃjPÉ ªÀiÁrgÀÄvÁÛgÉ. ¸ÀzÀj C¥ÀWÁvÀªÀÅ 06.00 ¦.JªÀiï ¸ÀĪÀiÁjUÉ dgÀÄVgÀÄvÀÛzÉ. §eÁd r¸À̪Àj ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ® £ÀA. PÉJ-32/E©-7094 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ£ÀÄ CwêÉÃUÀ ªÀÄvÀÄÛ ¤®ðPÀëvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ £À£ÀUÉ rQÌ¥Àr¹ ¸ÁzÁ ªÀÄvÀÄÛ UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹ ªÁºÀ£À ¸ÀªÉÄÃvÀ NrºÉÆÃzÀ ZÁ®PÀ «gÀÄzÀÞ PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ dgÀÄV¸À®Ä «£ÀAw. CAvÁ ¦ügÁå¢ ªÀiËTPÀ ºÉýPÉAiÀÄ ¸ÁgÁA±
AiÀiÁzÀVj £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 73/2015 PÀ®A: 420 L¦¹ ªÀÄvÀÄÛ 2(PÉ),3,5,9,12 PÀ£ÁðlPÀ ¥ÉʪÉÃmï ªÉÄrPÀ¯ï J¸ÁÖ°â±ÀªÉÄAmï DPïÖ-2007:- ¢£ÁAPÀ: 20-03-2015 gÀAzÀÄ ¦ügÁåzÀÄzÁgÀgÁzÀ ²æÃ. qÁ|| CªÀÄgÉñÀ PÉÆîÆègÀ f¯Áè DgÉÆÃUÀå ªÀÄvÀÄÛ PÀÄlÄA§ PÀ¯Áåt C¢üPÁjUÀ¼ÀÄ, AiÀiÁzÀVj ªÉÆÃ; 9449843067 gÀªÀgÀÄ oÁuÉUÉ ºÁdgÁV ¸À°è¹zÀ °TvÀ ¦ügÁå¢ ¸ÁgÁA±ÀªÉãÉAzÀgÉ, ¢£ÁAPÀ: 19-03-2015 gÀAzÀÄ f¯Áè DgÉÆÃUÀå ªÀÄvÀÄÛ PÀÄlÄA§ PÀ¯Áåt C¢üPÁjUÀ¼ÁzÀ £Á£ÀÄ qÁ|| CªÀÄgÉñÀ PÉÆîÆègÀ ºÁUÀÆ EvÀgÉ ¹§âA¢UÀ¼À vÀAqÀªÁV gÀa¹ £ÀªÀÄä E¯ÁSÉAiÀÄ ªÉÊzÀågÁzÀ qÁ|| SÁ¹A¸Á§ ¥ÁæxÀ«ÄPÀ DgÉÆÃUÀå PÉÃAzÀæ ºÉÆ£ÀUÉÃgÁ F PÀbÉÃjAiÀÄ ²æà «dAiÀÄPÀĪÀiÁgÀ OµÀzsÀ vÀdÕgÀÄ, ²æà gÀAUÀgÁªÀ PÀÄ®PÀtÂð QjAiÀÄ DgÉÆÃUÀå ¸ÀºÁAiÀÄPÀ ªÀÄvÀÄÛ ²æà dUÀ¢Ã±À “qÀ” ªÀUÀð EªÀgÀ vÀAqÀzÉÆA¢UÉ ¸ÀgÀPÁj ªÁºÀ£À ¸ÀASÉå PÉ.J. 33 f.999 zÀ°è vÉgÀ½ ªÀÄzsÁåºÀß ¸ÀĪÀiÁgÀÄ 1-30 UÀAmÉUÉ ¯ÁqÉÃdUÀ°èAiÀÄ ¸ËzÁUÀgÀ EªÀgÀ ªÀÄ£ÉUÉ ¨sÉÃn ¤ÃqÀ¯Á¬ÄvÀÄ.¨sÉÃn ¤ÃrzÀ ¸ÀAzÀ¨sÀðzÀ°è  qÁ|| gÀ¦üÃPÀ ¸ËzÀUÀgÀ gÀªÀgÀ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è CªÀgÀ vÀAzÉAiÀiÁzÀ ²æà C§Äݯï gÀeÁPÀ gÀªÀgÀÄ ºÁdjzÀÄÝ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è D¸ÀàvÉæAiÀÄ£ÀÄß ªÀiÁrPÉÆArzÀÄÝ D¸ÀàvÉæAiÀÄ°è C¯ÉÆÃ¥ÀwPÀ OµÀzsÀUÀ¼ÀÄ EzÀÄÝ DUÀ £Á£ÀÄ ¸ÀzÀj C§ÄÝ® gÀeÁPÀ gÀªÀjUÉ C¯ÉÆÃ¥ÀwPÀ OµÀzsÀUÀ¼À §UÉÎ «ZÁj¸À®Ä CªÀgÀÄ w½¹zÉÝÝ£ÉAzÀgÉ £À£Àß ªÀÄUÀ£ÁzÀ qÁ; gÀ¦üÃPÀ ¸ËzÁUÀgÀ FvÀ£ÀÄ ¥Àæw ¢£À ¸ÁAiÀÄAPÁ® 7 jAzÀ ¨É¼ÉV£À 7 UÀAmÉAiÀĪÀgÉUÉ ªÉÊzÀåªÀÈwÛ £ÀqɸÀÄvÁÛ£ÉAzÀÄ w½¹zÀgÀÄ. ªÀÄvÀÄÛ C§ÄÝ® gÀeÁPÀ EªÀjUÉ ¤ÃªÀÅ E°è KPÉÃ? EgÀÄ«j CAvÀ PÉüÀ®Ä vÁ£ÀÄ zÉêÀgÀ ºÉ¸Àj£À°è ªÀÄAwæ¹ aÃnPÀlÄÖvÉÛÃ£É CAvÀ w¼À¹zÀgÀÄ DUÀ C§ÄÝ® gÀeÁPÀ EªÀjUÉ ¤ÃªÀÅ ªÉÊzÀåQÃAiÀÄ vÀgÀ¨ÉÃw ºÉÆA¢zÀ §UÉÎ ªÀÄvÀÄÛ D¸ÀàvÉæ £ÀqɸÀÄwÛzÀÝ §UÉÎ £ÉÆÃAzÀt ¥ÀvÀæUÀ¼À §UÉÎ «ZÁj¸À®Ä vÀªÀÄä ºÀwÛgÀ AiÀiÁªÀÅzÉà zÁR¯ÁwUÀ¼ÀÄ EgÀĪÀÅ¢®è CAvÀ w¼À¹zÀgÀÄ. ¸ÀzÀj ¯ÁqÉÃdUÀ°èAiÀÄ°ègÀĪÀ Qè¤Pï PÀ£ÁðlPÀ SÁ¸ÀV ªÉÊzÀåQÃAiÀÄ ¸ÀA¸ÉÜUÀ¼À £ÉÆÃAzÀt PÁAiÉÄÝ 2009Cr £ÉÆÃAzÀtÂAiÀiÁVgÀĪÀ¢¯Áè. ºÁUÀÆ CªÀgÀÄ AiÀiÁªÀÅzÉà ªÉÊzÀå ¥ÀzÀ«AiÀÄ£ÀÄß ºÉÆAzÀzÉ, ªÉÊzÀå ªÀÈwÛAiÀÄ°è vÉÆqÀVgÀĪÀÅzÀ®èzÉ C¯ÉÆÃ¥ÀwPï OµÀ¢üUÀ¼À£ÀÄß §¼À¸ÀÄwÛgÀĪÀzÀÄ ªÉÄïÉÆßÃlPÉÌ PÀAqÀħAzÀÄgÀÄvÀÛzÉ. EzÀjAzÁV ¸ÁªÀðd¤PÀjUÉ ªÀAZÀ£É ªÀiÁrzÀAvÁVgÀÄvÀÛzÉ.
          £ÀAvÀgÀ ¸ÀܼÀPÉÌ ¥ÀAZÀgÁzÀ 1) ²æà ZÀ£Àߧ¸À¥Àà vÀAzÉ ªÀĺÁzÉêÀ¥Àà ¥ÀÆeÁj ªÀAiÀÄ; 32 G; PÀÆ° ¸Á; ¯ÁqÉÃdUÀ°è AiÀiÁzÀVj  ªÀÄvÀÄÛ 2) C§ÄÝ® gÀºÀªÀiÁ£À vÀAzÉ ªÉÆúÀäzÀ ¸À°ÃªÀÄ SÉÆgÉò ªÀAiÀÄ; 34 G; PÀÆ° ¸Á; ¯ÁqÉÃd UÀ°è AiÀiÁzÀVj gÀªÀgÀ£ÀÄß §gÀªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ªÀÄzÁåºÀß 2-00 UÀAmɬÄAzÀ ¸ÁAiÀÄAPÁ® 5-30 UÀAmÉAiÀĪÀgÉUÉ ¥ÀAZÀgÀ ¸ÀªÀÄPÀëªÀÄ ¯ÁqÉÃdUÀ°èAiÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°ènÖzÀÝ C¯ÉÆÃ¥ÀwPÀ OµÀzÀUÀ¼À£ÀÄß d¦Û ¥Àr¹PÉÆArzÀÄÝ d¦Û ¥Àr¹PÉÆAqÀ OµÀzsÀUÀ¼À ¥ÀnÖAiÀÄ£ÀÄß F PÀÆqÀ ®UÀwÛ¸À¯ÁVzÉ ¸ÀzÀj D¸ÀàvÉæAiÀÄ ¥À²ÑªÀÄPÉÌ Qè¤PÀUÉ ºÉÆA¢PÉÆAqÀAvÉ ¨ÁrUÉ ªÀÄ£ÉUÀ¼ÀÄ, ¥ÀƪÀðPÉÌ Qè¤PÀUÉ ºÉÆA¢PÉÆAqÀAvÉ ¨ÁrUÉ ªÀÄ£ÉUÀ¼ÀÄ, zÀQëtPÉÌ gÀ¸ÉÛ DZÉ ªÀÄĸÁÛPÀ ¸ËzÁUÀgÀ gÀªÀgÀ ªÀÄ£É, GvÀÛgÀPÉÌ SÁ° ¤ªÉñÀ£À ªÀÄvÀÄÛ ªÀÄ£É ¸ÀASÉå 5-4-52 ºÁUÀÆ Dgï.Dgï.£ÀA 4653 £ÉÃzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.  PÁgÀt ¸ÀÆPÀÛPÀæªÀÄPÁÌV PÉÆÃj ¸À°è¹zÀ CfðAiÀÄ ¸ÁgÁA±À

UÀÄgÀ«ÄoÀPÀ® ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 24/2015 PÀ®A 341, 323, 324, 504 ¸ÀA 34  L¦¹:-¢£ÁAPÀ 19-03-2015 gÀAzÀÄ ¨É½UÉÎ 7.00 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ¦gÁå¢AiÀÄÄ ZÁºÀ PÀÄrAiÀÄ®Ä ºÉÆÃl®UÉ ºÉÆgÀmÁUÀ DgÉÆævÀgÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀÄ ªÀÄÄAzÉ gÀ¸ÉÛAiÀÄ ªÉÄÃ¯É §¸Àì¥Àà ªÀÄlPï ªÀÄvÀÄÛ DvÀ£À ªÀÄUÀ¼ÀÄ §AzÀÄ »A¢¤AzÀ §AzÀÄ ¦gÁå¢üUÉ vÀqÉzÀÄ J¯Éà ¸Àƽ ªÀÄUÀ£Éà CAvÁ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ªÀÄUÀ£Éà ¤Ã£ÀÄ ¸ÀĪÀÄä£É £ÀªÀÄä ªÉÄÃ¯É ªÀiÁl ªÀÄAvÀæ ªÀiÁr¸ÀÄwÛ¢Ý CAvÁ §¸Àì¥Àà  FvÀ£ÀÄ PÀ®Äè vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ¦gÁå¢üAiÀÄ vÀ¯ÉAiÀÄ ºÉÆqÉ¢zÀÄÝ CªÀgÀ ªÀÄ£ÉAiÀÄ ªÀÄÄAzÉ ¤AvÀ d£ÀߥÀà vÀAzÉ §¸Àì¥Àà ªÀÄlPÁ, gÁªÀÄÄ vÀ¯Áj UÁqÀzÁ£À ¸ÁB C£À¥ÀÆgÀ EªÀgÀÄ ¸ÀºÀ §AzÀÄ PÉʬÄAzÀ PÀ¥Á¼ÀPÉÌ ºÉÆqÉ¢zÀÄÝ C®èzÉ §AzɪÀÄä¼ÀÄ ¸ÀºÀ mÉÆAPÀzÀ ªÉÄÃ¯É ºÉÆqÉzÀÄ UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹zÀÄÝ ¦gÁå¢üAiÀÄÄ aÃgÁrzÁUÀ ¸ÀzÀjAiÀĪÀgÀÄ ºÉÆqÉAiÀÄĪÀzÀ£ÀÄß ©lÄÖ ¸ÀzÀjAiÀĪÀgÀÄ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÁqÀÄvÀÛ ºÉÆÃVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. ¦gÁå¢üAiÀÄ ªÀÄUÀ£ÀÄ HgÀ°è EgÀzÀÝjAzÀ CªÀ£ÀÄ HjUÉ §AzÀ ªÉÄÃ¯É w½¹ oÁuÉUÉ §gÀ®Ä vÀqÀªÁVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ CAvÁ ¦gÁå¢ü
AiÀiÁzÀVj UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 54/2015 PÀ®A 279,336,338 L¦¹ ªÀÄvÀÄÛ 187 L.JA.«. DåPïÖ:- ¢£ÁAPÀ 19/03/2015 gÀAzÀÄ gÁwæ 11-30 ¦.JA.PÉÌ ¦üAiÀiÁ𢠠 vÀ£Àß CtÚ PÀ®A PÀÆrPÉÆAqÀÄ vÀªÀÄä LµÀgï UÀÆqïì £ÀA.n.J¸ï.-07,AiÀÄÄJ-3519 £ÉÃzÀÝgÀ°è ºÀwÛ vÀÄA©PÉÆAqÀÄ ºÉÆÃUÀÄwÛgÀĪÁUÀ DgÉÆævÀ£ÀÄ vÀ£Àß UÁr £ÀA.JªÀiï.JZï-06, JPÀÆå-8140 £ÉÃzÀÝ£ÀÄß gÉÆÃr£À ªÀÄzÀåzÀ°è ¤°è¹zÀÝjAzÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ UÀÄqïì UÁr ¸ÀzÀj ¯ÁjAiÀÄ »AzÉ rQÌ ºÉÆqÉzÀÄ C¥ÀUÁvÀ ªÀiÁrzÀÝjAzÀ ¦üAiÀiÁð¢UÉ ¨Ájà gÀPÀÛUÁAiÀÄ ªÀÄvÀÄÛ UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀĪÁVzÀÝgÀ §UÉÎ ¦üAiÀiÁð¢ EgÀÄvÀÛzÉ.


¸ÉÊzÁ¥ÀÆgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 31/2015 PÀ®A 279,337,338 L¦¹ ¸ÀAUÀqÀ 187 L.JJªÀiï.« DPÀÖ:- ¢£ÁAPÀ:20-03-2015 gÀAzÀÄ 2.30 JJªÀiï ¸ÀĪÀiÁjUÉ ¦AiÀiÁ𢠪ÀÄvÀÄÛ EvÀgÀgÁzÀ DAd£ÉÃAiÀÄ vÀAzÉÉ ªÀÄgÀ°AUÀ¥Àà ºÉÆ£ÀߥÀà£ÉÆgÀ, zÉêÀgÁd vÀAzÉ ºÀtªÀÄAvÀgÁAiÀÄ DqÀÄPÁAiÀÄĪÀªÀgÀ, §¸À°AUÀ¥Àà vÀAzÉ DAiÀÄ¥Àà LPÀÆgÀÀ, ªÀÄ®è¥Àà vÀAzÉÉ ºÉÆ£ÀߥÀà ºÉÆ£ÀߥÀà£ÉÆgÀ ªÀÄvÀÄÛ ¸ÀÄgÉñÀgÉrØ vÀAzÉ ªÀÄgÀ°AUÀ¥Àà ºÉÆ£ÀߥÀà£ÉÆgÀ EªÉgÀ®ègÀÆ gÁWÀªÉÃAzsÀæ PÀÄ®PÀtÂð EªÀgÀ eÉÆüÀ ºÉÆ®zÀ gÁ² ªÀiÁqÀ®Ä PÀÆ° PÉ®¸ÀPÉÌ ºÉÆVzÀÄÝ eÉÆüÀzÀ gÁ²AiÀÄ£ÀÄß ªÀÄÄV¹PÉÆAqÀÄ eÉÆüÀzÀ aîUÀ¼À£ÀÄß mÁæöåPÀÖgÀ £ÀA PÉ-32, nJ-3992 mÁæöåPÀÖgÀ mÁæöå° £ÀA. PÉJ-32, nJ-3993 £ÉÃzÀÝgÀ°è ºÁQPÉÆAqÀÄ ¸ÀAUÀªÁgÀ UÁæªÀÄPÉÌ §gÀĪÁUÀ PÉÆAqÁ¥ÀÆgÀ zÁrzÀ £ÀAvÀgÀ PÉÆAqÁ¥ÀÆgÀ-¸ÀAUÀªÁgÀ gÀ¸ÉÛAiÀÄ ªÉÄÃ¯É §gÀĪÁUÀ dUÀ£ÁxÀgÁªÀ zÉøÁ¬Ä EªÀgÀ ºÉÆ®zÀ ºÀwÛgÀ gÀ¸ÉÛAiÀÄ ªÉÄÃ¯É mÁæöåPÀÖgÀ ZÁ®PÀ£ÀÄ vÀ£Àß mÁæöåPÀÖgÀ £ÉÃzÀÝ£ÀÄß CwªÉÃUÀ ªÀÄvÀÄÛ ¤µÁ̼ÀfvÀ£À¢AzÀ £Àqɹ MªÀÄä¯Éà ¨ÉæÃPÀ ºÁQzÀÝjAzÀ mÁæöåPÀÖgÀ mÁæ°AiÀÄ PÉÆArAiÀÄ ªÉÄÃ¯É EgÀĪÀ ¥ÉÆæmÉPÀÖgÀ vÀÄtÄPÀÄ ªÀÄÄjzÀÄ §®UÀqÉ ¥À°ÖAiÀiÁVzÀÝjAzÀ mÁæöåPÀÖgÀ mÁæöå°AiÀÄÄ¥À°ÖAiÀiÁVzÀÝjAzÀ mÁæöå°AiÀÄ°è aîUÀ¼À ªÉÄÃ¯É PÀĽvÀ ¦AiÀiÁ𢠪ÀÄvÀÄÛ E£ÀÆß 3 d£ÀjUÉ ¨sÁj UÀÄ¥ÀÛ UÁAiÀÄ ªÀÄvÀÄÛ gÀPÀÛ ªÀÄvÀÄÛ ¸ÁzÁUÁAiÀÄUÀ¼ÀÄ DVzÀÄÝ mÁæöåPÀÖgÀ ZÁ®PÀ£ÁzÀ ªÀÄ®è¥Àà vÀAzsÉ ©ÃgÀ¥Àà EvÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÁºÀ£À mÁæöåPÀÖgÀ £ÀA PÉJ-32, nJ-3992 mÁæöåPÀÖgÀ mÁæöå° £ÀA. PÉJ-32, nJ-3993 £ÉÃzÀÝ£ÀÄß C¯Éè ©lÄÖ NrºÉÆVzÀÝ EgÀÄvÀÛzÉ. mÁæöåPÀÖgÀ£ÀÄß CwªÉÃUÀ ªÀÄvÀÄÛ ¤®ðPÀëvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹ MªÉÄäÃ¯É ¨ÉæÃPÀ ºÁQzÀÝjAzÀ mÁæöåPÀÖgÀ ¥À°ÖAiÀiÁjAzÀ ¦AiÀiÁð¢UÉ ªÀÄvÀÄÛ EvÀgÀjUÉ ¨sÁj ªÀÄvÀÄÛ ¸ÁzÁ gÀPÀÛ ªÀÄvÀÄÛ UÀÄ¥ÀÛUÉƽ¹zÀ DgÉƦvÀ£À ªÉÄÃ¯É ¸ÀÆPÀÛ PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ PÉÊPÉƼÀî¨ÉÃPÉAzÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠸ÁgÁA±À EgÀÄvÀÛzÉ.
±ÉÆÃgÁ¥ÀÆgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 31/2015 PÀ®A ಮಹಿಳೆ ಕಾಣೆ:- ದಿನಾಂಕ: 20/03/2015 ರಂದು ಪಿಯಾಧಿ ಅರ್ಜಿದಾರರಾದ ಶ್ರೀಮತಿ ಶಾಂತಮ್ಮ ಗಂಡ ಬೀಮಣ್ಣ ಶೇಳ್ಳಗೆಪ್ಪ ವ:40, ಜಾ:ಕಬ್ಬಲಿಗ ಉ:ಕೂಲಿ  ಸಾ:ಕುಂಬಾರಪೇಠ ಸುರಪೂರ, ಆದ ನಾನು ತಮ್ಮಲ್ಲಿ ಬರೆದುಕೊ0ಡುವ ವಿನಂತಿ ಅರ್ಜಿ ಎನೆಂದರೆ ನನಗೆ ಎರಡು ಜನ ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳಿದ್ದು ಇಬ್ಬರಿಗೂ ಮದುವೆ ಮಾಡಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದು ಇರುತ್ತದೆ ಅವರಲ್ಲಿ ಮಾದೇವಿ ವ:20 ವರ್ಷ ಇವಳಿಗೆ ಶಹಾಪೂರ ತಾಲೂಕಿನ ಕಕ್ಕಸಗೇರಾ ಗ್ರಾಮದ ಹಣಮಂತ ಂಆಲಿ ಪಾಟೀಲ ಇವರಿಗೆ ಕೊಟ್ಟು ಮದುವೆ ಮಾಡಿದ್ದು ಇರುತ್ತದೆ. ಸದರಿಯವಳು ತನ್ನ ಗಂಡನ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಬಾಯಿಮಾತಿನ ತಖರಾರು ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಸುಮಾರು 6 ತಿಂಗಳಿಂದ ನಮ್ಮ ಹತ್ತಿರ ಬಂದು ವಾಸವಾಗಿರುತ್ತಾಳೆ
            ಹೀಗಿದ್ದು ದಿನಾಂಕ:11/03/2015 ರಂದು ನಾಣು ಹಾಗೂ ನನ್ನ ಮಗಳಾದ ಮಹಾದೇವಿ ಗಂಡ ಹಣಮಂತ ಮಾಲಿ ಪಾಟೀಲ ಇಬ್ಬರೂ ಕೂಡಿಕೊಂಡು ಮರಡಿಮಲ್ಕಣ್ಣ ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಹೋಗಿದ್ದು ಇರುತ್ತದೆ. ಆಗ ಮದ್ಯಾಹ್ನ 12:30 ಗಂಟೆ ಸುಮಾರಿಗೆ ನನ್ನ ಮಗಳು ಮಹಾದೇವಿ ಇವಳು ನೀರು ಕುಡಿದು ಬರುತ್ತೆನೆ ಅಂತಹೇಳಿ ಹೋದಳು ಆಗ ನಾಣು ಸದರಿ ಗುಡಿಯಲ್ಲಿ ಕುಳಿತುಕೊಂಡೆನು ನಂತರ ಸುಮಾರು ಗಂಟೆಯಾದರು ಮಗಳು ಮಹಾದೇವಿ ಮರಳಿ ಬರಲಿಲ್ಲ ಆಗ ನಾನು ಗಾಬರಿಯಾಗಿ ಎಲ್ಲಾಕಡೆ ಹುಡುಕಾಡಿದರು ಎಲ್ಲಿ ಸಿಗಲಿಲ್ಲ ನಂತರ ನಾನು ಮನೆಗೆ ಬಂದು ಸದರಿ ವಿಷಯವನ್ನು ಗಂಡ ಬೀಮರ್ಣಣ ಇವರಿಗೆ ತಿಳಿಸಿ ನಂತರ ನಾನು ನನ್ನ ಗಂಡ ಕೂಡಿ ನಮ್ಮ ಸಂಭಂದಿಕರ ಊರುಗಳಿಗೆ ಹೋಗಿ ಇಲ್ಲಿಯ ವರೆಗೆ ಮಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಹುಡುಕಾಡಲಾಗಿ ನನ್ನ ಮಗಳು ಎಲ್ಲಿಯು ಸಿಗಲಿಲ್ಲವಾದರಿಂದ ಇಂದು ತಡವಾಗಿ ಠಾಣೆಗೆ ಬಂದು ಈ ಅರ್ಜಿನೀಡಿದ್ದು ಇರುತ್ತದೆ ಅಂತ ಕೇಸಿನ  ಸಂಕ್ಷಿಪ್ತ ಸಾರಾಂಶ ಇರುತ್ತದೆ.