Police Bhavan Kalaburagi

Police Bhavan Kalaburagi

Friday, February 4, 2011

BIDAR DISTRICT DAILY CRIME UPDATE 04-02-2011

This post is in Kannada language. To view, you need to download kannada fonts from the link section.

¢£ÀA¥Àæw C¥ÀgÁzsÀUÀ¼À ªÀiÁ»w ¢£ÁAPÀ: 04-01-2011

£ÀÆvÀ£À £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ ©ÃzÀgÀ UÀÄ£Éß £ÀA 23/2011 PÀ®A 302, 304(©) eÉÆvÉ 34 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 14-06-2010 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢vÀ¼ÁzÀ gÁdªÀÄä UÀAqÀ ªÉÊf£ÁxÀ ºÀÄZÁÑ, §ÄPÁÌ UÀ°è, ¨sÁ°Ì EPÉAiÀÄ KPÉÊPÀ ªÀÄUÀ¼ÁzÀ VÃvÁ EªÀ¼À ªÀÄzÀĪÉAiÀÄÄ DgÉÆæ ¥ÀæPÁ±À vÀAzÉ gÁªÀÄ°AUÀ¥Àà, ¸Á. ±ÀgÀt £ÀUÀgÀ, ©ÃzÀgÀ FvÀ£À eÉÆvÉAiÀiÁVzÀÄÝ, ªÀÄzÀĪÉAiÀÄ £ÀAvÀgÀ¢AzÀ VÃvÁ EªÀ½UÉ DgÉÆæ UÀAqÀ ºÁUÀÆ gÁªÀÄ°AUÀ¥Àà, ¥ÀªÀ£ï vÀAzÉ gÁªÀÄ°AUÀ¥Àà, gÁªÀÄ°AUÀ¥Àà£À ºÉAqÀw J®ègÀÆ ¸Á: ±ÀgÀt £ÀUÀgÀ, ©ÃzÀgÀ EªÀgÉ®ègÀÆ vÀªÀgÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀÄ D¹ÛAiÀÄ£ÀÄß DgÉÆæ ¥ÀæPÁ±À FvÀ£À ºÉ¸ÀjUÉ §gÉzÀÄ PÉÆqÀĪÀAvÉ MvÁ۬Ĺ ¢£ÁAPÀ 03-02-2011 gÀAzÀÄ ¸ÁAiÀÄAPÁ® ¸ÀªÀÄAiÀÄzÀ°è DgÉÆævÀgÉ®ègÀÆ PÀÆrPÉÆAqÀÄ ¦üAiÀiÁð¢vÀ¼À ªÀÄUÀ¼ÁzÀ VÃvÁ EªÀ½UÉ PÉÆ¯É ªÀiÁrgÀÄvÁÛgÉAzÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

£ÀÆvÀ£À £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ ©ÃzÀgÀ UÀÄ£Éß £ÀA 21/2011 PÀ®A 341, 504, 506 eÉÆvÉ 34 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 03-02-2011 gÀAzÀÄ ¥ÀæAiÀiÁ« D¸ÀàvÉæAiÀÄ ºÀwÛgÀ LJ£ïf ªÉʱÁå ¨ÁåAPÀ ªÀÄÄAzÉ gÉÆÃr£À ªÉÄÃ¯É DgÉÆævÀgÁzÀ 1] ºÀtªÀÄAvÀ vÀAzÉ ¥ÉAmÁå, 2] ¥Àæ¨sÀÄ vÀAzÉ ¥ÉAmÁå ºÁUÀÆ 3] zÀ±ÀgÀxÀ vÀAzÉ ¥ÉAmÁå J®ègÀÆ ¸Á: ¯ÉçgÀ PÁ¯ÉÆä ©ÃzÀgÀ EªÀgÉ®ègÀÆ ¦üAiÀiÁ𢠧¸ÀªÀgÁd vÀAzÉ UÀÄgÀ¥Áà ©gÁzÁgÀ ªÀAiÀÄ: 47 ªÀµÀð, ¸Á: ¸ÀAvÀ¥ÀÆgÀ EvÀ¤UÉ ºÁUÀÆ EvÀ£À ªÀÄUÀ¤UÉ CPÀæªÀĪÁV vÀqÉzÀÄ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQgÀÄvÁÛgÉAzÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁð¢ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

RlPÀ aAZÉÆý ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 11/2011 PÀ®A 279, 337, 338 L¦¹ eÉÆvÉ 187 LJA« DåPïÖ :-
¢£ÁAPÀ 02-02-2011 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠫¯Á¸À vÀAzÉ UÀÄAqÀ¥Áà ¥sÀÄ¯É ªÀAiÀÄ: 35 ªÀµÀð, eÁw: J¸ï.¹, ¸Á: ¨Á宺À½î [qÀ§Æèöå] EvÀ£À vÀAzÉ ¨Á宺À½î UÁæªÀÄzÀ ºÀwÛgÀ gÉÆÃr£À ªÉÄÃ¯É ¸ÀAqÁ¸ÀPÉÌ ºÉÆÃV ªÀÄ£ÉUÉ §gÀĪÁUÀ DgÉÆæ »ÃgÉÆ ºÉÆAqÁ ¥sÁå±À£À ¥ÉÆæà ªÉÆmÁgï ¸ÉÊPÀ® £ÀA J¦-13/Dgï-1879 £ÉÃzÀgÀ ZÁ®PÀ£ÁzÀ ªÀdæPÁAvÀ vÀAzÉ «±Àé£ÁxÀ ¸Á-¨Á宺À½î [qÀ§Æèöå] EvÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ï£ÀÄß Cw ªÉÃUÀ ºÁUÀÆ ¤µÁ̼ÀfvÀ£À¢AzÀ £ÀqɹPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ vÀAzÉUÉ rQÌ ªÀiÁr vÀ£Àß ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ® ¤°è¸ÀzÉ Nr¹PÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVgÀÄvÁÛ£É, ¸ÀzÀj rQ̬ÄAzÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ vÀAzÉUÉ ¨sÁj gÀPÀÛUÁAiÀÄ ªÀÄvÀÄÛ UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀÄUÀ¼ÁVgÀÄvÀÛªÉ CAvÀ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁðzÀÄ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

zsÀ£ÀÆßgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 16/2011 PÀ®A 279, 337, 338 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 03/02/2011 gÀAzÀÄ DgÉÆæ PÁgÀ £ÀA. JªÀiï.ºÉZï-04/©.PÉÆå-140 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ£ÁzÀ ²ªÀPÀĪÀiÁgÀ vÀAzÉ ºÀtªÀÄAvÀ EvÀ£ÀÄ vÀ£Àß PÁgÀ£ÀÄß DwªÉÃUÀ ºÁUÀÄ ¤µÁÌfvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹ ¥À°Ö ªÀiÁrzÀ ¥ÀæAiÀÄÄPÀÛ ¸ÀzÀj PÁj£À°èzÀÝ ¦üAiÀiÁ𢠸ÀÄgÉñÀ vÀAzÉ CqÀAiÀiÁå ªÀAiÀÄ: 32 ªÀµÀð, eÁw: ¸Áé«Ä, ¸Á: ºÀ½îSÉÃqÀ [©], vÁ: ¨sÁ°Ì, f: ©ÃzÀgÀ EvÀ¤UÉ ºÁUÀÆ DgÉÆæ ªÀÄvÀÄÛ PÁj£À°èzÀÝ 3 d£ÀjUÉ ¸ÁzÁ ºÁUÀÄ ¨sÁj gÀPÀÛUÁAiÀĪÁVgÀÄvÀÛªÉ CAvÁ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁð¢ zÀÆj£À ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

UÁA¢üUÀAd ¥Éưøï oÁuÉ ©ÃzÀgÀ UÀÄ£Éß £ÀA 20/2011 PÀ®A 324, 504 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 3-2-2011 gÀAzÀÄ DgÉÆæ CdUÀgÀ ©ºÁj ¸Á: SÁeÁ §AzÉãÀªÁd PÁ¯ÉÆä a¢æ ©ÃzÀgÀ EvÀ£ÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠸ÀAfêÀPÀĪÀiÁgÀ vÀAzÉ ²ªÀgÁd UÁzÀVPÀgÀ ªÀAiÀÄ: 26 ªÀµÀð, eÁw: J¸ï.n.UÉÆAqÀ, ¸Á: SÁeÁ §AzÉãÀªÁd PÁ¯ÉÆä a¢æ ©ÃzÀgÀ EvÀ¤UÉ a¢æ UÁæªÀÄzÀ ©ÃgÀ¥Àà UÀÄrAiÀÄ ºÀwÛgÀ ªÀÄeÁPï ªÀiÁqÀÄvÁÛ, ªÀiÁqÀÄvÀÛ ¦üAiÀiÁð¢UÉ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ, PÀ°è¤AzÀ ªÀÄÆV£À ªÉÄïÉ, ªÀÄÄRzÀ ªÉÄÃ¯É ºÉÆqÉzÀÄ, gÀPÀÛUÁAiÀÄ¥Àr¹gÀvÁÛ£ÉAzÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠪ÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.
Raichur District Reported Crimes

²æà n.²æÃzsÀgï rJ¸ï¦ gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ gÀªÀgÀ ªÀiÁUÀðzÀ±Àð£ÀzÀ°è ²æà J¯ï.«dAiÀÄPÀĪÀiÁgÀ ¦J¸ïL £ÉÃvÁf£ÀUÀgÀ¥ÉưøïoÁuÉ & ¹§âA¢AiÀĪÀgÀÄ ¢£ÁAPÀ:03.02.2011 gÀAzÀÄ 10.00 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ£ÀUÀgÀzÀ Dgï.n.N.ªÀÈvÀÛzÀ ºÀwÛgÀ gÀ¸ÉÛAiÀÄ°è ZÀ°¸ÀÄwÛgÀĪÀ ªÉÆÃmÁgÀ ªÁºÀ£ÀUÀ¼À zÁR¯ÁwUÀ¼À£ÀÄß ¥Àj²Ã®£É ªÀiÁqÀÄwÛgÀĪÁUÀ, ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ¯ï ¸ÀASÉå:PÉJ.36,J¯ï.3129 £ÉÃzÀÝgÀ°è §AzÀ ªÀåQÛUÉ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ¯ï ¤°è¸ÀĪÀAvÉ PÉÊ ¸ÀAeÉÕ ªÀiÁrzÀgÀÆ ¤°è¸ÀzÉ ©.Dgï.© ªÀÈvÀÛzÀ PÀqÉUÉ CwªÉÃUÀ ªÀÄvÀÄÛ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVzÀÝjAzÀ CªÀ£À£ÀÄß »rAiÀÄĪÀ PÀÄjvÀÄ »A¨Á°¹zÁUÀ ©.Dgï.©. ªÀÈvÀÛzÀ ¸À«ÄÃ¥À ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ¯ï¤°è¹, d»ÃgÁ¨Ázï §qÁªÀuÉAiÀÄ°è NrºÉÆÃVzÀÝjAzÀ CªÀ£À£ÀÄß »A¨Á°¹zÀ ²æà U˸À¥ÁµÁ ¹¦¹.502, ²æà ²æäªÁ¸À ¹¦¹.86, §ÆzÉ¥Àà, UÉÆÃ¥Á® ¥ÀªÁgï & ±ÁªÀÄÄ EªÀgÀÄ CªÀ£À£ÀÄß ªÀ±ÀPÉÌ vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ¯ï£À zÁR¯ÁwUÀ¼À §UÉÎ «ZÁj¹zÁUÀ AiÀiÁªÀÅzÉà zÁR¯ÁwUÀ¼ÀÄ EgÀĪÀÅ¢®èªÉAzÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ªÁºÀ£ÀzÀ ªÀiÁ°ÃPÀvÀézÀ §UÉÎ ¸ÀªÀÄ¥ÀðPÀªÁzÀ ªÀiÁ»w ¤ÃqÀzÉ EzÀÄÝzÀjAzÀ ªÁºÀ£À ¸ÀªÉÄÃvÀ oÁuÉUÉ PÀgÉvÀAzÀÄ «ZÁgÀuÉUÉƼÀ¥Àr¹zÁUÀ, ªÀ±ÀPÉÌ vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ¯ï£À AiÀiÁªÀÅzÉà zÁR¯ÁwUÀ¼ÀÄ EgÀĪÀÅ¢®èªÉAzÀÄ w½¹zÀÝ®èzÉ vÀ£Àß ºÀwÛgÀ zÁR¯ÁwUÀ¼ÀÄ EgÀzÀ E£ÀÄß 5 ¢éÃZÀPÀæªÁºÀ£ÀUÀ¼ÀÄ EgÀĪÀÅzÁV w½¹zÀÝjAzÀ C.Q.gÀÆ:2,50,000/- ªÀiË®åzÀ MlÄÖ 6 ªÁºÀ£ÀUÀ¼À£ÀÄß ¥ÀAZÀgÀ ¸ÀªÀÄPÀëªÀÄ ªÁºÀ£ÀUÀ¼À£ÀÄß d¦ÛªÀiÁrPÉÆAqÀÄ £ÉÃvÁf £ÀUÀgÀ oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

¢£ÁAPÀ:03.02.2011 gÀAzÀÄ 07.30 UÀAmɸÀĪÀiÁgÀÄ UÀAUÀAiÀÄå vÀAzÉ ®PÀëöäAiÀÄå £ÁAiÀÄPÀ ¸Á:¨Á®£ÀUÀgÀ ªÀiÁ£À« EªÀ£ÀÄ ¯Áj¸ÀASÉå: PÉJ.36,12 £ÉÃzÀÝ£ÀÄß ªÀiÁ£À«-PÀgÀrUÀÄqÀØ gÀ¸ÉÛAiÀÄ°è CwªÉÃUÀ ªÀÄvÀÄÛ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹ ªÉÃUÀ¤AiÀÄAvÀæt ªÀiÁqÀ¯ÁUÀzÉ ¸ÀAUÁ¥ÀÆgÀÄ-PÀgÀrUÀÄqÀØ PÁæ¸ï ºÀwÛgÀ n«J¸ï ZÁA¥ï ¢éÃZÀPÀæ ªÁºÀ£ÀPÉÌ rQÌPÉÆnÖzÀÝjAzÀ ªÁºÀ£À ¸ÀªÉÄÃvÀ PɼÀUÉ ©zÀÝ D¹Ã¥sÁ vÀAzÉ CPÀâgï 11 ªÀµÀð 5£Éà vÀgÀUÀw «zsÁåyð¤ EªÀ¼À vÀ¯ÉAiÀÄ ªÉÄÃ¯É ¯ÁjAiÀÄ ªÀÄÄA¢£À JqÀUÁ° ºÁAiÀÄÄÝ ºÉÆÃVzÀÝjAzÀ ¨sÁjUÁAiÀÄUÀ¼ÁV ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖzÀÄÝ, wêÀæUÁAiÀÄUÉÆArzÀÝ CPÀâgï vÀAzÉ C«ÄÃgÀ«ÄAiÀiÁå 30 ªÀµÀð, ¥sÀgÁ gÉʸï«Ä¯ï ºÀwÛgÀ ªÀiÁ£À« ªÀÄvÀÄÛ CªÀ£À ªÀÄUÀ vÉÆùåsï ¥ÁµÁ 8 ªÀµÀð EªÀgÀ£ÀÄß 108 CA§Äå¯É£ïì£À°è D¸ÀàvÉæUÉ ¸ÁV¸ÀÄwÛgÀĪÁUÀ CPÀâgï£ÀÄ ªÀiÁUÀðªÀÄzsÀåzÀ°èAiÉÄà ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖzÀÄÝ, vÉÆùåsï D¸ÀàvÉæAiÀÄ°è aQvÉì ¥ÀqÉAiÀÄÄwÛgÀĪÀÅzÁV C§Äݯï gÀeÁPï vÀAzÉ SÁeÁªÉÆ»£ÀÄ¢ÝÃ£ï ¥sÀgÁ gÉʸï«Ä¯ï ºÀwÛgÀ ªÀiÁ£À« EªÀgÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ ªÀiÁ£À« oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀvÁÛgÉ.

¢£ÁAPÀ:02.02.2011 gÀAzÀÄ 18.30 UÀAmɸÀĪÀiÁgÀÄ FgÉñÀ vÀAzÉ §¸ÀtÚ 30 ªÀµÀð, ¸Á:«ÄeÁð¥ÀÆgÀÄ EªÀ£ÀÄ ªÉÆÃmÁgÀ¸ÉÊPÀ¯ï¸ÀASÉå: PÉJ.36, Dgï.2915 £ÉÃzÀÝgÀ »A§¢ D¸À£ÀzÀ°è ±ÀAPÀgÀ vÀAzÉ ªÀįÉèñÀ¥Àà 25 ªÀµÀð, ¸Á:£ÀAzÀªÁgÀA, vÁ:J«ÄäUÀ£ÀÆgÀÄ(DAzÀæ¥ÀæzÉñÀ) EªÀ£À£ÀÄß PÀÆr¹PÉÆAqÀÄ gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ-ªÀÄAvÁæ®AiÀÄ gÀ¸ÉÛAiÀÄ°è CwªÉÃUÀ ªÀÄvÀÄÛ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹zÀÝjAzÀ ¦.f.¸ÉAlgï ºÀwÛgÀ ¤AiÀÄAvÀæt vÀ¦àzÀ ªÉÆÃmÁgÀ¸ÉÊPÀ¯ï ¥À°ÖAiÀiÁVzÀÝ jAzÀ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ¯ï ¸Àé®à dRAUÉÆArzÀÄÝ, ªÉÆÃmÁgï¸ÉÊPÀ¯ï ZÁ®PÀ¤UÉ AiÀiÁªÀÅzÉ UÁAiÀÄUÀ¼ÁVgÀĪÀÅ¢®è. ¸ÀºÀ-¥ÀæAiÀiÁtÂPÀ ±ÀAPÀgÀ¤UÉ ¨sÁjUÁAiÀÄUÀ¼ÁVgÀÄvÀÛªÉAzÀÄ ¢£ÁAPÀ:03.02.0211 gÀAzÀÄ UÁAiÀiÁ¼ÀÄ ±ÀAPÀgÀ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ AiÀÄgÀUÉÃgÁ oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀvÁÛgÉ.

¢£ÁAPÀ:03.02.2011 gÀAzÀÄ 13.00 UÀAmɸÀĪÀiÁgÀÄ AiÀÄ®è¥Àà vÀAzÉ ºÀ£ÀĪÀÄAvÀ ¸Á:aPÀÌPÉÆmÉßÃPÀ¯ï ªÀÄvÀÄÛ ºÀÄ°UÉ¥Àà EªÀgÀÄ vÀªÀÄä ºÉÆ®zÀ°è eÉÆüÀzÀ gÁ² ªÀiÁqÀĪÀ PÀÄjvÀÄ CzÉ UÁæªÀÄzÀ CA§tÚ vÀAzÉ ºÀ£ÀĪÀÄAvÀ UÉÆAqÀ½î EªÀgÀ ºÉÆ®zÀÀ°è gÁ² «ÄµÀ£ï£À JwÛ£À §ArAiÀÄ£ÀÄß ºÉÆqÉzÀÄ PÉÆAqÀÄ ºÉÆÃUÀÄwÛgÀĪÀÅzÀ£ÀÄß £ÉÆÃrzÀ ºÀ£ÀĪÀĪÀé vÀAzÉ ºÀ£ÀĪÀÄAvÀ UÉÆAqÀ½î EªÀ¼ÀÄ ºÀwۨɼɢgÀĪÀ d«Ää£À°è JwÛ£À §ArAiÀÄ£ÀÄß KPÉ ºÉÆqÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃUÀÄwÛÃj ¨É¼É ºÁ¼ÁUÀÄvÀÛzÉ ºÉÆ®zÀ §zÀÄ«£À°è ºÉÆqÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVj CAvÁ ºÉýzÀÝPÉÌ EzÉ ºÉÆ®zÀ°è zÁj E°èAiÉÄà ºÉÆqÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃUÀÄvÉÛÃªÉ K£ÀÄ ªÀiÁqÀÄwÛÃj ªÀiÁrPÉƽîj CAvÁ CªÁZÀå±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ, CªÀ¼À PÉÊ»rzÀÄ J¼ÉzÁr CªÀªÀiÁ£ÀUÉƽ¹ PÉʬÄAzÀ ºÉÆqÉzÀÄ fêÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQgÀÄvÁÛgÉAzÀÄ ºÀ£ÀĪÀĪÀé PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ ªÀiÁ£À« oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

ªÀiÁ£À« vÁ®ÆPÀ ¹gÀªÁgÀ UÁæªÀÄzÀ ¸Àä±Á£ÀzÀ «µÀAiÀÄPÉÌ ¸ÀA§A¢ü¹, 6 wAUÀ¼À »AzÉ zÀ°vÀjUÀÆ ªÀÄvÀÄÛ £ÁAiÀÄPÀ d£ÁAUÀzÀªÀgÀ ªÀÄzsÀå ªÉʵÀªÀÄå«zÀÄÝ, CzÉ ªÉʵÀªÀÄå¢AzÀ ¢£ÁAPÀ:03.02.2011 gÀAzÀÄ 21.00 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ C¨Áæ»A ºÉÆ£ÀÄßlV, C¤¯ï, §¸ÀªÀgÁeï, JA.¥ÀæPÁ±À¥Àà, ªÀiÁgÁå, dAiÀÄ¥Àà UÁæªÀÄ ¥ÀAZÁAiÀÄvï ¸ÀzÀ¸Àå, ©üêÀÄ, gÁeÁ, «dAiÀÄ, gÁªÀÄ J®ègÀÆ ¸Á:¹gÀªÁgÀ ªÀÄvÀÄÛ ¸ÀAUÀrUÀgÀÄ ¸ÉÃj ²ªÀªÀiÁvÀ avÀæ ªÀÄA¢gÀ ºÀwÛgÀ ºÉÆÃUÀÄwÛzÀÝ CzÉ UÁæªÀÄzÀ £ÁAiÀÄPÀ d£ÁAUÀzÀ gÀªÉÄñÀ vÀAzÉ ºÀ£ÀĪÀÄAvÀ 26 ªÀµÀð, DmÉÆà qÉæöʪÀgï ¸Á:¹gÀªÁgÀ EªÀ£À ªÉÄÃ¯É lªÀ¯ïºÁQ gÁqï¤AzÀ ºÉÆqÉAiÀÄÄwÛgÀĪÁUÀ ©r¸À®Ä §AzÀ CªÀ£À ¸ÉßûvÀgÁzÀ ªÀiË£ÉñÀ vÀAzÉ ¹ªÀ¥Àà 27 ªÀµÀð ¦qÀ§Æèöår ¢£ÀUÀÆ° £ËPÀgÀ¤UÀÆ ºÉÆqÉ¢zÀÝjAzÀ wêÀævÀgÀªÁzÀ UÁAiÀÄUÀ¼ÁVgÀÄvÀÛªÉ CAvÁ ªÀiË£ÉñÀ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ ¹gÀªÁgÀ oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

¢£ÁAPÀ:03.02.2011 gÀAzÀÄ 13.00 UÀAmɸÀĪÀiÁgÀÄ CA§tÚ vÀAzÉ ºÀ£ÀĪÀÄAvÀ UÉÆAqÀ½î ¸Á:aPÀÌ PÉÆmÉßÃPÀ¯ï EªÀgÀ ºÉÆ®zÀ°è CzÉ UÁæªÀÄzÀ AiÀÄ®è¥Àà vÀAzÉ ºÀ£ÀĪÀÄAvÀ ªÀÄvÀÄÛ ºÀÄ°UÉ¥Àà EªÀgÀÄ gÁ²«ÄµÀ£ï£À JwÛ£À §ArAiÀÄ£ÀÄß ºÉÆqÉzÀÄ PÉÆAqÀÄ vÀªÀÄä ºÉÆ®zÀ°è eÉÆüÀzÀ gÁ² ªÀiÁqÀĪÀ PÀÄjvÀÄ ºÉÆÃUÀÄwÛgÀĪÀÅzÀ£ÀÄß £ÉÆÃrzÀ CA§tÚ ªÀÄvÀÄÛ DvÀ£À ¸ÀºÉÆÃzÀgÀgÁzÀ zÀUÀð¥Àà, ºÀĸÉãÀ¥Àà ªÀÄvÀÄÛ ¸ÀtÚ ºÀĸÉãÀ¥Àà EªÀgÉ®ègÀÆ ¸ÉÃjPÉÆAqÀÄ ºÀwۨɼɢgÀĪÀ d«Ää£À°è JwÛ£À §ArAiÀÄ£ÀÄß KPÉ ºÉÆqÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃUÀÄwÛÃj ¨É¼É ºÁ¼ÁUÀÄvÀÛzÉ CAvÁ CªÁZÀå±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ PÀnÖUɬÄAzÀ ºÉÆqÉzÀÄ fêÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQgÀÄvÁÛgÉAzÀÄ UÁAiÀiÁ¼ÀÄ AiÀÄ®è¥Àà£À vÁ¬Ä AiÀÄAPÀªÀÄä PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ ªÀiÁ£À« oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

ªÀiÁ£À« vÁ®ÆPÀ ¥ÁvÁ¥ÀÆgÀÄ UÁæªÀÄ ¤ªÁ¹, zÉêÀ¥Àà vÀAzÉ ¢:w¥ÀàAiÀÄå 18 ªÀµÀð, EªÀ¤UÉ 4 ªÀµÀð UÀ½AzÀ DUÁUÉÎ ºÉÆmÉÖ£ÉÆêÀÅ §gÀÄwÛzÀÄÝ JµÀÄÖ vÉÆÃj¹zÀgÀÄ PÀrªÉÄ DV®èªÉAzÀÄ fêÀ£ÀzÀ°è fUÀÄ¥ÉìUÉÆAqÀÄ ¢£ÁAPÀ:01.02.2011 gÀAzÀÄ 17.30 UÀAmɸÀĪÀiÁgÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è AiÀiÁgÀÄ E®èzÀÝ£ÀÄß UÀªÀĤ¹, Qæ«Ä£Á±ÀPÀ «µÀ ¸Éë¹ £ÀgÀ¼ÁqÀÄwÛgÀĪÀÅzÀ£ÀÄß £ÉÆÃr, PÀÆqÀ¯Éà PÀ«vÁ¼ï D¸ÀàvÉæAiÀÄ°è ¥ÀæxÀªÀÄ aQvÉì PÉÆr¹, ªÉÊzsÁå¢üPÁjUÀ¼À ¸À®ºÉAiÀÄAvÉ gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ£ÀUÀgÀzÀ ²ªÀA D¸ÀàvÉæAiÀÄ°è zÁR°¹ aQvÉì PÉÆr¹zÀÄÝ ZÉÃvÀj¹PÉƼÀîzÉ ¢£ÁAPÀ:03.02.2011 gÀAzÀÄ 07.30 UÀAmÉUÉ ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ£ÉAzÀÄ ªÀÄÈvÀ£À¸ÀºÉÆÃzÀgÀ CªÀÄgÉñÀ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ ¹gÀªÁgÀ oÁuÉAiÀÄ°è DPÀ¹äPÀ ¸ÁªÀÅ CrAiÀÄ°è zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

¢£ÁAPÀ:03.02.2011 gÀtzÀAiÀÄ 11.00 UÀAmɸÀĪÀiÁgÀÄ zÉêÀzÀÄUÀð vÁ®ÆPÀ ªÀĸÀgÀPÀ¯ï UÁæªÀÄ ¤ªÁ¹, °AUÀ¥Àà vÀAzÉ ©üêÀÄ¥Àà ªÁlgïªÀiÁå£ï EªÀgÀ ªÁ¸ÀzÀ UÀÄr¸À°UÉ DPÀ¹äPÀªÁV ¨ÉAQ vÀUÀÄ° UÀÄr¸À®°èzÀÝ n«, §mÉÖ, DºÁgÀzsÁ£ÀåUÀ¼ÀÄ ºÁUÀÆ UÀȺÉÆÃ¥ÀAiÉÆÃV ¸ÁªÀiÁ£ÀÄUÀ¼ÀÄ ¸ÀÄlÄÖ C.Q.gÀÆ:21,000/- £ÀµÀÖ ¸ÀA¨sÀ«¹gÀÄvÀÛzÉ CAvÁ °AUÀ¥Àà PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ UÀ§ÆâgÀÄ oÁuÉAiÀÄ°è DPÀ¹äPÀ ¨ÉAQ C¥ÀWÁvÀ CrAiÀÄ°è zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

¢£ÁAPÀ:01.02.2011 gÀtzÀAiÀÄ 11.00 UÀAmɸÀĪÀiÁgÀÄ zÉêÀzÀÄUÀð vÁ®ÆPÀ eÁVÃgÀ eÁqÀ®¢¤ß UÁæªÀÄ ¤ªÁ¹, ZÀAzÀæ¥Àà vÀAzÉ gÁªÀÄtÚ EªÀgÀ ¸ÉÃAUÁºÉÆlÄÖ £É®Äè ºÀÄ®Äè, vÉÆUÀj ªÀÄvÀÄÛ ¸ÀeÉÓ §tªÉUÀ½UÉ DPÀ¹äPÀªÁV ¨ÉAQ vÀUÀÄ° ¸ÀA¥ÀÆtð ¸ÀÄlÄÖ C.Q.gÀÆ:40,000/- £ÀµÀÖ ¸ÀA¨sÀ«¹gÀÄvÀÛzÉ CAvÁ ZÀAzÀæ¥Àà ¢£ÁAPÀ:03.02.2011 gÀAzÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ zÉêÀzÀÄUÀð oÁuÉAiÀÄ°è DPÀ¹äPÀ ¨ÉAQ C¥ÀWÁvÀ CrAiÀÄ°è zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

²æà J£ï.Dgï.¤AUÀ¥Àà ¦J¸ïL ºÀnÖ ¥Éưøï oÁuÉ ªÀÄvÀÄÛ ¹§âA¢AiÀĪÀgÀÄ ¢£ÁAPÀ:03.02.2011 gÀAzÀÄ ºÀnÖUÁæªÀÄzÀ ¸ÀAvÉ ªÉÄÊzÁ£ÀzÀ ºÀwÛgÀ ¸ÁªÀðd¤PÀ ¸ÀܼÀzÀ°è ªÀÄlPÁ dÆeÁlzÀ°è vÉÆqÀVzÀÝ £ÀgÀ¹AºÀ®Ä vÀAzÉ ªÉAPÀlgÁªÀÄAiÀÄå 60 ªÀµÀð ¸Á: ¸ÀAvÉ ªÉÄÊzÁ£À ºÀwÛgÀ ºÀnÖ EªÀ£À£ÀÄß §A¢ü¹, ªÀÄlPÁ aÃn ªÀÄvÀÄÛ £ÀUÀzÀĺÀt:4562/- gÀÆ¥Á¬ÄUÀ¼À£ÀÄß d¦ÛªÀiÁrPÉÆAqÀÄ «ZÁgÀuÉUÉƼÀ¥Àr¹zÁUÀ £ÁUÀgÉrØ eÉÃgÀ§Ar ¸Á:ºÀnÖ UÁæªÀÄ EªÀ¤UÉ ªÀÄlPÁ aÃnUÀ¼À£ÀÄß PÉÆqÀÄwÛgÀĪÀ §UÉÎ ªÀiÁ»w zÉÆgÀQzÀÝjAzÀ E§âgÀ «gÀÄzÀÝ ºÀnÖ ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

²æà ²ªÁ£ÀAzÀ ¥ÀªÁqÀ±ÉnÖ r¹L© WÀlPÀ gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ ºÉZÀÄѪÀj ¥Àæ¨sÁgÀ ¹¦L ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ¹§âA¢AiÀĪÀgÀÄ ¢£ÁAPÀ:03.02.2011 gÀAzÀÄ «gÀÄ¥Á¥ÀÆgÀÄ UÁæªÀÄzÀ vÁAiÀĪÀÄäUÀÄrAiÀÄ ºÀwÛgÀ C£À¢üPÀÈvÀªÁV ªÀÄzsÀå ªÀiÁgÁlzÀ°è vÉÆqÀVzÀÝ zÀÄgÀÄUÀ¥Àà vÀAzÉ PÀjAiÀÄ¥Àà 24 ªÀµÀð, ¸Á:«gÀÄ¥Á¥ÀÆgÀÄ EªÀ£À£ÀÄß §A¢ü¹, C.Q.gÀÆ:3080/- ¨É¯É ¨Á¼ÀĪÀ ««zsÀ §UÉAiÀÄ ªÀÄzsÀåzÀ ¨Ál°UÀ¼À£ÀÄß d¦ÛªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

PÁgÀlV ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß ¸ÀA.19/2010 PÀ®A 279, 304 (J) L¦¹

¢£ÁAPÀ : 03-02-2011 gÀAzÀÄ ¸ÁAiÀÄAPÁ® : 7-00 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ¦üAiÀiÁ9¢zÁgÀgÀ C½AiÀÄ£ÁzÀ ªÀÄÄPÀÄÛªÀĸÁ§ vÀA¢ EªÀiÁªÀĸÁ§ UÀÄvÉÛÃzÁgÀ ªÀAiÀiÁ: 60 ªÀµÀ9 ¸Á: ¹AzsÀ£ÀÆgÀ ºÁ. ªÀ. ¹zÁÝ¥ÀÇgÀ EvÀ£ÀÄ ¹AzsÀ£ÀÆj ¤AzÀ ¹zÁÝ¥ÀÇgÀPÉÌAzÀÄ §¸ï £ÀA§gï: PÉ.J- 37 / J¥ï- 299 £ÉÃzÀÝgÀ°è §AzÀÄ ¹zÁÝ¥ÀÇgÀ §¸ï ¤¯ÁÝtzÀ ºÀwÛgÀ §¸ï E½AiÀÄÄwÛzÁÝUÉÎ CzÀgÀ §¸ï ZÁ®PÀ ªÀÄÄPÀÄÛªÀĸÁ§ E½AiÀÄĪÀzÀ£ÀÄß ¸ÀjAiÀiÁV UÀªÀĤ¸ÀzÉà MªÉÄäÃ¯É §¸Àì£ÀÄß ªÀÄÄAzÀPÉÌ ©nÖzÀÝjAzÀ ªÀÄÄPÀÄÛªÀĸÁ§ UÀÄvÉÛÃzÁgÀ EvÀ£ÀÄ PɼÀUÉ ©zÀÄÝ vÀ¯ÉUÉ UÀA©üÃgÀ¸ÀégÀÆ¥ÀzÀ UÁAiÀĪÁV ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ, CAvÁ ªÀÄÄAvÁV EzÀÝ ¦üAiÀiÁ9¢AiÀÄ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

PÉÆ¥Àà¼À £ÀUÀgÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 38/2011 PÀ®A: 96[¹] PÉ.¦ PÁAiÉÄÝ

¢: 03-02-2011 gÀAzÀÄ gÁwæ 07-45 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ £Á£ÀÄ ºÁUÀÆ oÁuÉAiÀÄ C¥ÀgÁzsÀ «¨sÁUÀzÀ ¹§âA¢UÀ¼ÁzÀ ºÉZï.¹-14, ¦¹-140, 288, 355 gÀªÀgÀÄ PÀÆr UÀ«¹zÉÝñÀégÀ DAiÀÄÄðªÉâPÀ PÁ¯ÉÃdPÀqÉ ¥ÉmÉÆæðAUÀ PÀvÀðªÀåzÀ°è EgÀĪÁUÀ PÁ¯ÉÃd ªÀÄÄAzÉ M§â ªÀÄ£ÀĵÀå ¸ÀA±ÀAiÀiÁ¸ÀàzÀªÁV NqÁqÀÄwÛzÀÄÝ £ÀªÀÄä£ÀÄß £ÉÆÃr Nr ºÉÆÃUÀ®Ä AiÀÄwß¹zÀ£ÀÄ, ¸ÀA±ÀAiÀÄ §AzÀÄ ¸ÀzÀjAiÀĪÀ£À£ÀÄß ¨É£ÀßwÛ »rzÀÄ «ZÁj¸À®Ä ¸ÀjAiÀiÁzÀ ºÁUÀÆ ¸ÀªÀÄ¥ÀðPÀªÁzÀ GvÀÛgÀªÀ£ÀÄß ¤ÃqÀzÀ PÁgÀt ºÁUÀÆ ¸ÀzÀj DgÉÆævÀ£ÀÄ gÁwæ ªÉüÉAiÀÄ°è AiÀiÁªÀÅzÁzÀgÀÄ ¸ÀéwÛ£À PÀÈvÀåªÉ¸ÀUÀĪÀ ¸ÀA¨sÀªÀ §ºÀ¼ÀµÀÄÖ PÀAqÀÄ §A¢zÀÝjAzÀ ¸ÀjAiÀiÁzÀ ºÉ¸ÀgÀÄ «¼Á¸À «ZÁj¸À®Ä ¨ÉÃgÉ ¨ÉÃgÉ «¼Á¸À ¤ÃrzÀÄÝ, £ÀAvÀgÀ vÀ£Àß ¤dªÁzÀ ºÉ¸ÀgÀÄ UÁå£À¥Àà vÀAzÉ ¤AUÀ¥Àà UÀ¢Ý ªÀAiÀiÁ: 28 ªÀµÀð eÁ: G¥ÁàgÀ G: UËAr PÉ®¸À ¸Á: UÀÄ£Àß½î vÁ:f: PÉÆ¥Àà¼À CAvÁ w½¹zÀÄÝ ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR°¹ PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆArzÉ.

PÀÄPÀ£ÀÆgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 12/11 PÀ®A: 143,147,448,323,504, gÉ/« 149 L¦¹.

¢£ÁAPÀ: 03-02-11 gÀAzÀÄ 7-20 ¦JAPÉÌ ¦AiÀiÁð¢üzÁgÀ£ÀÄ oÁuÉUÉ ºÁdgÁV MAzÀÄ °TvÀ ¦AiÀiÁð¢AiÀÄ£ÀÄß ºÁdgÀ¥Àr¹zÀÄÝ CzÀgÀ ¸ÁgÁA±ÀªÉãÀAzÀgÉ ¢: 01-02-2011 gÀAzÀÄ gÁwæ 8-00 UÀAmÉUÉ ºÀj±ÀAPÀgÀ§ArAiÀÄ°è ºÀÄZÀÑAiÀÄå »gÉêÀÄoÀ, EªÀgÀ £ÁåAiÀĨÉÃ¯É CAUÀr¬ÄAzÀ ¸ÁªÀðd¤PÀgÀ £Á®ÄÌ aî CQÌAiÀÄ£ÀÄß CªÀ£À ªÀÄUÀ ¸ÀÄgÉñÀ EªÀ£ÀÄ MAzÀÄ mÁA,mÁA. UÁrAiÀÄ°è ¸ÁV¸ÀĪÁUÀ vÁ£ÀÄ »rzÀÄ «ZÁj¹ §Ä¢Ý ºÉý ©nÖzÀÝPÉÌ CzÉà zÉéõÀ¢AzÀ ¸ÀÄgÉñÀ »gÉêÀÄoÀ EªÀ£ÀÄ vÀ£Àß ¸ÀAUÀqÀ EvÀgÉ £Á®ÄÌ d£ÀgÉÆA¢UÉ UÀÄA¥ÀÄ PÀnÖPÉÆAqÀÄ CAzÉ gÁwæ 9-00 UÀAmÉUÉ ¦AiÀiÁð¢zÁgÀ£ÀÄ vÀ£Àß aPÀÌ¥Àà£À ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è EzÁÝUÀ DgÉÆævÀgÉîègÀÆ ¸ÀzÀgÀ ªÀÄ£É AiÉƼÀUÉ CwPÀæªÀÄ ¥ÀæªÉñÀ ªÀiÁr ¦AiÀiÁð¢zÁgÀ¤UÉ CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊzÁr ºÉÆgÀUÉ J¼ÉzÀÄPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ¸ÀÄgÉñÀ, ªÀÄvÀÄÛ ªÀĺÉñÀ EªÀgÀÄ PÉʬÄAzÀ ºÉÆr §r ªÀiÁrzÀÄÝ DUÀ ©r¸À®Ä §AzÀ ªÀÄ£ÉÆúÀgï ¹AzÉ EªÀ¤UÉ ¸ÀºÀ §¸À°AUÀAiÀÄå, ¸ÉÆêÀıÉÃRgÀ. ªÀÄvÀÄÛ CAzÀÀAiÀÄå EªÀgÀÄ CªÀ¤UÉ ¨ÉÊzÁr PÉʬÄAzÀ §r¢gÀÄvÁÛgÉ. F «µÀAiÀÄzÀ §UÉÎ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è »jAiÀÄjUÉ ºÁUÀÆ HgÀ »jAiÀÄjUÉ w½¹ «ZÁj¹ CªÀgÀ ªÀiÁvÀÄ PÉüÀzÀÝPÉÌ EAzÀÄ vÀqÁªÁV vÀªÀÄä°è §AzÀÄ zÀÆgÀÄ ¤ÃrgÀÄvÉÛãÉ, PÁgÀt PÁ£ÀÆ£ÀÄ ¥ÀæPÁgÀ ªÀÄÄA¢£À PÀæªÀÄ dgÀÄV¹j CAvÁ zÀÆgÀÄ EzÀÝ ªÉÄÃgÀUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ CzÉ.

GULBARGA DISTRICT REPORTED CRIMES

¨ÉAQ C¥ÀWÁvÀ ¥ÀæPÀgÀt :

AiÀÄqÁæ«Ä oÁuÉ :²æà gÉêÀtÄ vÀAzÉ gÁªÀdÄ a£Áß ZÀªÁít ¸Á: PÁRAqÀQ vÁAqÁ gÀªÀgÀÄ ªÀÄ£ÉUÉ DPÀ¹äPÀªÁV ¨ÉAQ vÀUÀÄ° ªÀÄ£ÉAiÀÄ°èzÀÝ zÀÄqÀÄØ, ªÀÄ£ÉAiÀÄ §¼ÀPÉAiÀÄ ¸ÁªÀiÁ£ÀÄUÀ¼ÀÄ ¸ÀÄlÄÖ CAzÁdÄ gÀÆ, 1,30,000/- UÀ¼ÀµÀÄÖ ºÁ¤AiÀiÁVgÀÄvÀÛzÉ. CAvÁ ¸À°è¹zÀ zÀÆgÀÄ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ AiÀÄqÁæ«Ä oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVzÉ.                                         

¨ÉAQ C¥ÀWÁvÀ ¥ÀæPÀgÀt :

D¼ÀAzÀ oÁuÉ;
²æà EAzÀæfÃvÀ vÀAzÉ ²æêÀÄAvÀ gÉrØ ¸Á|| D¼ÀAzÀ gÀªÀgÀÄ, £À£Àß ºÉÆ® ¸ÀªÉð £ÀA§gÀ 776 ºÉÆ®zÀ°è EzÀÝ  PÉ.E.© PÀA§zÀ°è ±Álð ¸ÀPÀÄðl¢AzÀ ¨ÉAQ ºÀwÛ, ºÉÆ®zÀ°èzÀÝgÀĪÀ PÀ©â£À UÀzÉÝUÉ ¨ÉAQ ºÀwÛ ®PÁëAvÀgÀ gÀÆ¥Á¬ÄAiÀÄ ¨É¼É ºÁ¤AiÀiÁVzÉ. £ÀµÀÖªÁzÀ ¨É¼ÉAiÀÄ §UÉÎ ¥Àj²Ã®£É ªÀiÁr ¸ÀgÀPÁgÀ¢AzÀ ¥ÀjºÁgÀ zsÀ£À ¹UÀĪÀAvÉ ªÀiÁrPÉÆqÀ¨ÉÃPÀÄ. CAvÁ ¸À°è¹zÀ zÀÆgÀÄ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ D¼ÀAzÀ oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVzÉ.