Police Bhavan Kalaburagi

Police Bhavan Kalaburagi

Friday, January 7, 2011

BIDAR DISTRICT DAILY CRIME UPDATE : 07-01-2011


This post is in Kannada language. To view, you need to download kannada fonts from the link section.
]
¢£ÀA¥Àæw C¥ÀgÁzsÀUÀ¼À ªÀiÁ»w : 07-01-2011
£ÀUÀgÀ ¥ÉÆ°¸À oÁuÉ ¨sÁ°Ì UÀÄ£Éß £ÀA 06/2011 PÀ®A 324, 504 eÉÆÃvÉ 34 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ : 05/01/2011 gÀAzÀÄ 1830 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠲æPÁAvÀ vÀAzÉ ¨Á§ÄgÁªÀ ¹zÉÝñÀégÉ 23 ªÀµÀð ¸Á : ¨sÁ°Ì EªÀjUÉ DgÉÆæ ¸ÉÆêÀÄ£ÁxÀ vÀAzÉ ZÀAzÀæ¥Áà ªÀ¼ÀAqÉ E£ÀÆß 2 d£À J®ègÀÆ ¸Á : ¨sÁ°Ì EªÀgÀÄ ¸ÀĪÀÄä£É ºÀtzÀ «µÀAiÀÄzÀ°è vÀPÀgÁgÀÄ vÉUÉzÀÄ CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊzÀÄ PÁ°¤AzÀ MzÀÄÝ UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹gÀÄvÁÛgÉ. JAzÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ.

PÀıÀ£ÀÆgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 01/2011 PÀ®A 324, 323, 504 eÉÆÃvÉ 34 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ : 06/01/2011 gÀAzÀÄ 1915 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠥ÁªÀwð¨Á¬Ä UÀAqÀ ¨Á¥ÀÄgÁªÀ zÉêÀPÀvÉ ªÀAiÀÄ: 55 ªÀµÀð ¸Á: UËqÀUÁAªÀ EªÀgÀ ªÀÄUÀ¼ÀÄ ºÉÆ®zÀ ºÀwÛgÀ M¯ÉAiÀÄ GgÀĪÀ®Ä ¸À®ÄªÁV PÀnÖUÉ DAiÀÄÄÝPÉÆAqÀÄ vÀgÀĪÁUÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ªÉÄÊzÀÄ£À£ÁzÀ DgÉÆæ 1) £ÀgÀ¹AUÁgÁªÀ vÀAzÉ AiÀiÁzÀªÀgÁªÀ zÉêÀPÀvÉ 2) gÀÄQät¨Á¬Ä UÀAqÀ £ÀgÀ¹AUÁæªÀ zÉêÀPÀvÉ E§âgÀÄ ¸Á: UËqÀUÁAªÀ UÁæªÀÄ EªÀgÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠪ÀÄUÀ½UÉ CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊzÀÄ PÁ°¤AzÀ M¢ÝgÀÄvÁÛ£É ¸ÀzÀj «µÀAiÀÄzÀ §UÉÎ ¦üAiÀiÁ𢠫ZÁj¸À®Ä ºÉÆÃzÁUÀ DgÉÆævÀgÀ ¦üAiÀiÁð¢UÀÆ ¸ÀºÀ CªÁZÀѪÁV ¨ÉÊzÀÄ PÀÆqÀ° PÁ«£À §rUɬÄAzÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ vÀ¯ÉAiÀÄ ªÉÄÃ¯É & §® vÀÆqÉAiÀÄ ªÉÄÃ¯É ºÀÆqÉ¢gÀÄvÁÛgÉ JAzÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ.

£ÀÆvÀ£À £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 02/2011 PÀ®A 279, 337 L¦¹ eÉÆvÉ 187 LJA« CPïÖ :-
¢£ÁAPÀ : 06-01-2011 gÀAzÀÄ 0730 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢ CfêÀÄ C° vÀAzÉ ªÀÄ»§Æ§ ¸Á§ ¸ÀÆzÁUÀgÀ ªÀAiÀÄ: 75 ªÀµÀð ¸Á: PÉƼÁgÀ(PÉ) EªÀgÀÄ PÉƼÁgÀ(PÉ) UÁæªÀÄzÀ PÉ.E.© PÀbÉÃjAiÀÄ ªÀÄÄAzÀUÀqÉ ©ÃzÀgÀ ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ gÉÆÃr£À ªÉÄÃ¯É ºÉÆÃUÀĪÁUÀ ©ÃzÀgÀ PÀqɬÄAzÀ §¸ï £ÀA PÉJ 38 J¥sï 650 £ÉÃzÀgÀ ZÁ®PÀ£ÀÄß vÀ£Àß ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß CwªÉÃUÀ ºÁUÀÆ ¤µÀ̼ÀfvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢UÉ rQÌ ºÉÆqÉ¢gÀÄvÁÛ£É ¸ÀzÀj rQÌAiÀÄ ¥ÀæAiÀÄÄPÀÛ vÀ¯ÉUÉ JzÉUÉ PÁ°£À ¥ÁzÀPÉÌ ºÀwÛ gÀPÀÛ ªÀÄvÀÄÛ UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀĪÁVgÀÄvÀÛzÉ JAzÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

ªÀÄÄqÀ© ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 02/2010 PÀ®A 324, 504 eÉÆvÉ 34 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ ; 05-01-2011 gÀAzÀÄ 2100 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢ CAdªÀiÁä UÀAqÀ ±ÀgÀt¥Áà ªÁUÀÝgÀV ªÀAiÀÄ: 50 ªÀµÀð eÁ: PÉÆ° ¸Á: ¥ÀAqÀgÀUÉÃgÁ EªÀgÀÄ ºÁUÀÆ EªÀgÀ ªÀÄUÀ¼ÀÄ AiÀÄAPÀªÀiÁä EªÀ¼ÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è EzÁÝUÀ DgÉÆæ ªÀÄ®è¥Áà vÀAzÉ CdÄð£À ªÁUÀÝgÀV E£ÀÆß 2 d£À J®ègÀÆ ¸Á: ¥ÀAqÀgÀUÉÃgÁ vÁ: §¸ÀªÀPÀ¯Áåt EªÀgÀÄ §AzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢UÉ CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊ¢zÀÄÝ, AiÀÄAPÀªÀiÁä EªÀ¼À PÀÄwÛUÉ »rzÀÄ ºÉÆÃqÉ §qÉ ªÀiÁr gÀPÀÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹gÀÄvÁÛgÉ JAzÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ.

d£ÀªÁqÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 02/2011 PÀ®A 279, 337 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ : 06-01-2010 gÀAzÀÄ 1630 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠲ªÁf vÀAzÉ ¥ÀÄArèÃPÀgÁªÀ ªÀAiÀÄ: 38 ªÀµÀð eÁ: ªÀÄgÁoÁ G: ªÁlgÀªÀiÁå£À ¸Á: d£ÀªÁqÁ EªÀgÀ ªÀÄUÀ¼ÀÄ DgÀw ªÀAiÀÄ: 7 ªÀµÀð, EªÀ¼ÀÄ qÁ: gÁzsÁ PÀȵÁÚ ¥ÁæxÀ«ÄPÀ ±Á¯É PÀqɬÄAzÀ £ÀqÉzÀÄPÉÆAqÀÄ §gÀÄwÛgÀĪÁUÀ C°AiÀÄA§gÀ UÁæªÀÄzÀ PÀqɬÄAzÀ §gÀÄwÛzÀÝ DgÉÆæ £À«Ã£À vÀAzÉ ¥ÀæPÁ±À ¸Á: ªÀĪÀÄzÁ¥ÀÆgï ªÉÆÃlgÀ ¸ÉÊPÀ¯ï £ÀA§gÀ PÉJ 03 E.qÀ§Æè 153 £ÉÃzÀgÀ ZÁ®PÀ EªÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß CwªÉÃUÀ ºÁUÀÆ ¤µÁ̼ÀfvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ªÀÄUÀ½UÉ rQÌ ªÀiÁrgÀÄvÁÛ£É. ¸ÀzÀj rQÌAiÀÄ ¥ÀæAiÀÄÄPÀÛ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ªÀÄUÀ½UÉ vÀ¯ÉUÉ ºÀwÛ gÀPÀÛ ºÁUÀÆ UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀĪÁVgÀÄvÀÛzÉ. JAzÀÄ ¤ÃrzÀ ¸ÁgÀA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ.

OgÁzÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ AiÀÄÄ.r.Dgï. £ÀA 01/2011 PÀ®A 174 ¹.Dgï.¦.¹ :-
¢£ÁAPÀ : 6/01/2011 gÀAzÀÄ 1745 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢ C¤Ã® vÀAzÉ ±ÀgÀt¥Áà PÀgÀAeÉ ¸Á: OgÁzÀ EªÀgÀÄ ¸ÁAiÀÄAPÁ® 5 UÀAmÉUÉ OgÁzÀ ¢AzÀ zsÁ¨sÁPÉÌ ºÉÆÃUÀĪÁUÀ ¨ÉÆÃgÁ¼À ²ªÁgÀzÀ ¨sÀUÀªÁ£À SÉÆèÁ gÀªÀgÀ PÀAPÀgÀ ªÀIJ£À ºÀwÛgÀ MAzÀÄ C¥ÀjavÀ UÀAqÀÄ ±ÀªÀ ©¢ÝgÀÄvÀÛzÉ CzÀÄ 25-30 ªÀµÀðzÀ D¸ÀÄ ¥Á¹£À UÀAqÀÄ ±ÀªÀ ¸ÀA¥ÀÆðtªÁV PÉƼÉvÀÄ ºÉÆVgÀÄvÀÛzÉ ªÉÄʪÉÄð£À vÉÆUÀ®Ä ¸ÀºÀ QvÀÄÛºÉÆÃVzÀÄÝ ªÉÄÊ ªÉÄÃ¯É MAzÀÄ ¤Ã° §tÚzÀ eÁPÉÃmï MAzÀÄ PÀAzÀÄ §tÚzÀ fãÀì ¥ÁåAl EgÀÄvÀÛzÉ ¸ÀvÀÛ ªÀåQÛAiÀÄ ¸Á«£À°è ¸ÀA±ÀAiÀÄ«gÀÄvÀÛzÉ JAzÀÄ PÉÆlÖ ¤ÃrzÀ ¸ÁgÀA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ.

©ÃzÀgÀ UÁæ«ÄÃt ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 02/2011 PÀ®A 279, 337 L¦¹ eÉÆvÉ 187 LJA« JPÀÖ :-
¢£ÁAPÀ : 06/01/11 gÀAzÀÄ 1200 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠪ÀÄAUÀ¯Á UÀAqÀ ¨Á§ÄgÁªÀ ªÀAiÀÄ: 28 ªÀÄ£É PÉ®¸À ¸Á: ºÀÄtf vÁ: ¨sÁ°Ì EªÀgÀÄ ºÁUÀÆ EªÀ¼À vÁ¬Ä PÀÆrPÉƪÀÄqÀÄ DmÉÆà zÀ°è PÀĽvÀÄ ©ÃzÀgÀ¢AzÀ PÀªÀÄoÁuÁ UÁæªÀÄzÀ PÀqÉUÉ ºÉÆÃUÀĪÁUÀ CAzÁdÄ 1200 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀªÀÄAiÀÄPÉÌ ¥ÁåUÉÆà DmÉÆà £ÀA PÉJ-38/3046 £ÉÃzÀÝgÀ ªÉÄÃ¯É PÀĽPÉÆAqÀÄ §gÀĪÁUÀ DgÉÆæ ZÁ®PÀ vÀ£Àß DmÉÆêÀ£ÀÄß CwªÉÃUÀ ºÁUÀÆ ¤µÁ̼ÀfvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ JzÀÄj¤AzÀ §gÀÄwÛzÀÝ EArUÉÆ PÁgÀ £ÀA. PÉJ-38/JA-1565 £ÉÃzÀÝPÉÌ rQÌ ªÀiÁr DmÉÆêÀ£ÀÄß ¸ÀܼÀzÀ°è ©lÄÖ Nr ºÉÆÃVgÀÄvÁÛ£É. ¸ÀzÀj rQÌ ¥ÀjuÁªÀÄ DmÉÆÃzÀ°è PÀĽvÀ 4 d£ÀjUÉ ¸ÁzÁ gÀPÀÛ ºÁUÀÆ UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀÄUÀ¼ÀÄ DVgÀÄvÀÛªÉ JAzÀÄ ¤ÃrzÀ ¸ÁgÀA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ.

alUÀÄ¥Áà ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 06/2011 PÀ®A 143, 147, 148, 324, 504, 506 eÉÆvÉ 149 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ : 06/01/2011 gÀAzÀÄ 1050 UÀAmÉUÉ UÁAiÀiÁ¼ÀÄ ¨Á§ÄgÁªÀ vÀAzÉ gÁªÀÄZÀAzÀæ gÁªÀ gÁeÉñÀégÀ 42 ªÀµÀð ¸Á: ªÀ¼ÀTAr EªÀgÀÄ ¢£ÁAPÀ 03/01/2011 gÀAzÀÄ gÁwæ 8 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ DgÉÆævÀgÁzÀ F±ÀégÀ vÀAzÉ ±ÀAPÀgÀ PÉÆlUÉ£ÉÆÃgÀ ºÁUÀÆ E£ÀÆß 4 d£ÀgÀÄ J®ègÀÆ ¸Á: ªÀ¼ÀTAr EªÀgÀÄ CPÀæªÀÄPÀÆl gÀa¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊzÀÄ PÉʬÄAzÀ, §rUɬÄAzÀ ºÉÆqÉzÀÄ UÁAiÀÄ ¥Àr¹gÀÄvÁÛgÉ JAzÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ.

alUÀÄ¥Áà ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 07/2011 PÀ®A 304(©), 302, 201, 109 eÉÆvÉ 34 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ : 06/01/2011 gÀAzÀÄ 1330 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢ O±Á¨Á¬Ä UÀAqÀ ªÉÊf£ÁxÀ £ÁUÀÆgÀ ªÀAiÀÄ: 50 ªÀµÀð eÁ: PÀ§â°UÉÃgÀ ¸Á: ªÀ¼ÀTAr EªÀgÀ VÃvÁ EªÀ¼ÀÄ CzÉ UÁæªÀÄzÀ ¥ÀgÀ±ÀÄgÁªÀÄ E§âgÀÆ ¦æÃw¹ ¢£ÁAPÀ 15/12/2010 gÀAzÀÄ §¸ÀªÀ PÀ¯ÁåtzÀ°è gÀf¸ÀÖgï ªÀÄzÀÄªÉ ªÀiÁrPÉÆArzÀÄÝ EgÀvÀÛzÉ. »VgÀĪÀ°è DgÉÆævÀgÁzÀ ¥ÀgÀ±ÀÄgÁªÀÄ vÀAzÉ F±ÀégÀ PÉÆlUÉ£ÉÆÃgÀ E£ÀÆß 3 d£À J®ègÀÆ ¸Á: ªÀ¼ÀTAr EªÀgÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠪ÀÄUÀ½UÉ ªÀgÀzÀQëuÉ «µÀAiÀÄzÀ°è CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊzÀÄ ªÀiÁ£À¹PÀ ºÁUÀÆ zÉÊ»PÀ QgÀÄPÀļÀ ¤ÃqÀÄwÛzÀÝgÀÄ ¸ÀzÀj »A¸ÉAiÀÄ£ÀÄß ¸À»¹PÉƼÀîzÉà VÃvÁ EªÀ¼ÀÄ gÉêÀtAiÀiÁå ¸Áé«Ä gÀªÀgÀ ºÉÆ®zÀ ¨Á«AiÀÄ°è ©zÀÄÝ ªÀÄÈvÀ ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ¼É JAzÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ.

PÀªÀÄ®£ÀUÀgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 01/2011 PÀ®A 143, 147, 148, 341, 324, 504, 506 eÉÆvÉ 149 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ : 05/01/11 gÀAzÀÄ 2100 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠱ÀAPÀgÀgÁªÀ vÀAzÉ £ÁªÀÄzÉêÀ PÀ¯Éè¥À¯Éè ¸Á: PÀªÀÄ®£ÀUÀgÀ EªÀgÀÄ ºÁUÀÆ DgÉÆæ ªÀÄZÉAzÀgÀ vÀAzÉ ¨Á§ÄgÁªÀ PÀ¯Éè¥À¯Éè ºÁUÀÄ E£ÀÄß LzÀÄ d£ÀgÀÄ ¸Á: J®ègÀÆ PÀªÀÄ®£ÀUÀgÀ EªÀgÀÄUÀ¼À ªÀÄzsÀå D¹ÛAiÀÄ «µÀAiÀÄzÀ°è DªÁUÁªÁUÀ dUÀ¼À vÀPÀgÁgÀÄ DUÀÄwÛzÀݪÀÅ EAzÀÄ DgÉÆævÀgÀÄ CPÀæªÀĪÁV ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀÄ ªÀÄÄAzÉ §AzÀÄ CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊzÀÄ §rUÉ, PÉÆqÀ°¬ÄAzÀ ºÉÆqÉzÀÄ gÀPÀÛUÁAiÀÄ ºÁUÀÄ UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹gÀÄvÁÛgÉ. JAzÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ.

PÀªÀÄ®£ÀUÀgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 02/2011 PÀ®A 279, 337 L¦¹ eÉÆvÉ 187 L.JA.« CPïÖ :-
¢£ÁAPÀ : 06/01/11 gÀAzÀÄ 1300 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢ zÀvÀÄÛ vÀAzÉ °A¨Áf ¨ÉÆÃ¼É ¸Á: ZÁPÀÆgÀ f: ¯ÁvÀÆgÀ(JA.J¸ï) EªÀgÀÄ ªÀÄUÀ¤UÉ PÀgÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ZÁPÀÆgÀ¢AzÀ §AzÀÄ ¸ÀAUÀªÀÄ PÁæ¸ÀìUÉ E½zÀÄ SÉÃqÀ UÁæªÀÄPÉÌ gÉÆÃr£À §¢¬ÄAzÀ PÁ®ßrUɬÄAzÀ £ÀqÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃUÀÄwÛzÁÝUÀ ¸ÀAUÀªÀÄ PÀqɬÄAzÀ MAzÀÄ C¥ÀjavÀ ªÉÆÃlgÀ ¸ÉÊPÀ¯ï ZÁ®PÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß CwêÉÃUÀ ºÁUÀÄ ¤µÁ̼ÀfvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ rQÌ ¥Àr¹ ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß ¤°è¸ÀzÉà Nr¹PÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVgÀÄvÁÛ£É. ¸ÀzÀj rQÌAiÀÄ°è ¦üÃAiÀiÁð¢UÉ JqÀUÀqÉ gÉÆArUÉ UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀÄUÁVgÀÄvÀÛzÉ. JAzÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ.

Raichur District Reported Crimes

¢£ÁAPÀ:05.01.2011 gÀAzÀÄ 19.00 UÀAmɸÀĪÀiÁgÀÄ «gÉñÀ vÀAzÉ ¹ÃvÀ¥Àà ¸Á:ªÀiÁåzÀgÁ¼À vÁAqÁ EªÀ£ÀÄ ªÀÄzsÀå ¸Éë¹zÀ CªÀÄ°°è ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ¯ï¸ÀASÉå: PÉJ.34, nDgï.9875 £ÉÃzÀÝ£ÀÄß ªÀĹÌ-¨É®èzÀªÀÄgÀr gÀ¸ÉÛAiÀÄ°è CwªÉÃUÀ ªÀÄvÀÄÛ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹ ªÉÃUÀ¤AiÀÄAvÀæt ªÀiÁqÀ¯ÁUÀzÉ, ªÉAPÀmÁ¥ÀÆgÀÄ ¹ÃªÀiÁzÀ°è DmÉÆøÀASÉå: PÉJ.32,J.2857 £ÉÃzÀÝPÉÌ rQÌPÉÆnÖzÀÝjAzÀ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ¯ï ¸ÀªÉÄÃvÀ PɼÀUÉ ©¢ÝzÀÝjAzÀ ¨sÁj gÀPÀÛUÁAiÀÄUÀ¼ÁVgÀÄvÀÛªÉ CAvÁ ¢£ÁAPÀ:06.01.2011 gÀAzÀÄ £ÀAzÀQ±ÉÆÃgï vÀAzÉ ºÉêÀÄgÁeï £ÁAiÀÄPÀ ZÁ®PÀ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ ªÀÄ¹Ì oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.


 

    ¢£ÁAPÀ:05.01.2011 gÀAzÀÄ 19.00 UÀAmɸÀĪÀiÁgÀÄ £ÀAzÀQ±ÉÆÃgï vÀAzÉ ºÉêÀÄgÁeï £ÁAiÀÄPÀ ¸Á: gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ EªÀ£ÀÄ DmÉÆøÀASÉå: PÉJ.32,J.2857 £ÉÃzÀÝ£ÀÄß ªÀĹÌ-¨É®èzÀªÀÄgÀr gÀ¸ÉÛAiÀÄ°è CwªÉÃUÀ ªÀÄvÀÄÛ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹ ªÉÃUÀ¤AiÀÄAvÀæt ªÀiÁqÀ¯ÁUÀzÉ, ªÉAPÀmÁ¥ÀÆgÀÄ ¹ÃªÀiÁzÀ°è ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ¯ï¸ÀASÉå: PÉJ.34, nDgï.9875 £ÉÃzÀÝPÉÌ rQÌPÉÆnÖzÀÝjAzÀ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ¯ï ¸ÀªÉÄÃvÀ PɼÀUÉ ©zÀÝ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ¯ï ZÁ®PÀ «gÉñÀ vÀAzÉ ¹ÃvÀ¥Àà ¸Á:ªÀiÁåzÀgÁ¼À vÁAqÁ EªÀ¤UÉ ¨sÁj gÀPÀÛUÁAiÀÄUÀ¼ÁVgÀÄvÀÛªÉ CAvÁ UÁAiÀiÁ¼ÀÄ«£À vÁ¬Ä ±ÁAvÀªÀÄä ¢£ÁAPÀ:06.01.2011 gÀAzÀÄ ZÁ®PÀ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ ªÀÄ¹Ì oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.


 

    ¢£ÁAPÀ:05.01.2011 gÀAzÀÄ 20.00 UÀAmɸÀĪÀiÁgÀÄ ¨ÉqÀzÀ¥Àà vÀAzÉ £ÁUÀ¥Àà UÀÄqÀzÀÆgÀÄ & ¥ÀÄgÀĵÉÆÃvÀÛªÀÄ vÀAzÉ ¥ÁªÀÄAiÀÄå UÀÄqÀzÀÆgÀÄ E§âgÀÆ ¸Á:£ÁUÀgÀ¨ÉAa EªÀgÀÄ «¥ÀjÃvÀ ªÀÄzsÀå ¸Éë¹zÀ CªÀÄ°£À°è CzÉ UÁæªÀÄzÀ PÀjAiÀÄ¥Àà EªÀgÀ ªÀÄ£ÉAiÀÄ ªÀÄÄAzÉ §AzÀÄ PÀjAiÀÄ¥Àà£À ¥ÀwßUÉ CªÁZÀå±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÁqÀÄvÀÛ ¤£Àß ªÀÄUÀ J°èzÁÝ£É PÀj, ¤£Éß ZÀÄ£ÁªÀuÉ «µÀAiÀÄzÀ°è £ÀªÀÄUÀÆ & ªÉÄzÀQ£Á¼À UÁæªÀÄzÀªÀjUÉ dUÀ¼ÁªÁVzÀÝPÉÌ ¤£Àß ªÀÄUÀ £ÀªÀÄä «gÀÄzÀÝ PÉÃ¸ï ªÀiÁr¸À®Ä ºÉÆÃVzÁÝ£É CAvÁ ¨ÉÊzÁqÀÄwÛgÀĪÁUÀ F jÃw AiÀiÁPÉ ¨ÉÊzÁqÀÄwÛÃj ¤ªÀÄä ªÀÄ£ÉAiÀÄ ºÉtÄÚªÀÄPÀ̽UÉ ¨ÉÊzÀgÉ ¸ÀĪÀÄä¤gÀÄwÛÃgÉãÀÄ CAvÁ PÉýzÀÝPÉÌ ¥ÀÄ£À: CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ, PÉÊ»rzÀÄ J¼ÉzÁr, JzÉUÉ PÉʺÁQ zÀ©â ºÉÆmÉÖUÉ MzÀÄÝ CªÀªÀiÁ£ÀUÉƽ¹gÀÄvÁÛgÉAzÀÄ ¢£ÁAPÀ:06.01.2011 gÀAzÀÄ PÀjAiÀÄ¥Àà£À ¥Àwß PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ ªÀÄ¹Ì oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.


 

    ¢£ÁAPÀ:05.01.2011 gÀAzÀÄ 19.00 UÀAmɸÀĪÀiÁgÀÄ ºÀ¤Ã¥sï vÀAzÉ ¨Á§Ä ¸Á:w¥À஢¤ß UÁæªÀÄ EªÀ£ÀÄ CzÉUÁæªÀÄzÀ ºÀ£ÀĪÀÄAvÀ vÀAzÉ ±ÉõÀ¥Àà EªÀ¤UÉ PÁæ¸ï ºÀwÛgÀ ªÉƨÉʯï PÉÆqÀĪÀAvÉ PÉý, PÀ¹zÀÄ PÉÆArzÀÝjAzÀ £À£ÀUÉÃPÉ ZÉõÉÖ ªÀiÁqÀÄwÛÃj CAvÁ PÉýzÀÝPÉÌ ¨Á§Ä ªÀÄvÀÄÛ EvÀgÉ 4 d£ÀgÀÄ ¸ÉÃjPÉÆAqÀÄ CªÁZÀå±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ, PÉʬÄAzÀ ªÀÄÄRPÉÌ ¨Á¬ÄUÉ ºÉÆqÉzÀÄ gÀPÀÛUÁAiÀÄ¥Àr¹, M¢ÝgÀÄvÁÛgÉAzÀÄ ¢£ÁAPÀ:06.01.2011 gÀAzÀÄ ºÀ¤Ã¥sï PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ UÀ§ÆâgÀÄ oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

2£ÉÃ¥ÀÄlPÉÌ....

2

    ¢£ÁAPÀ:06.01.2011 gÀAzÀÄ 17.00 UÀAmɸÀĪÀiÁgÀÄ £ÁUÀgÁeï, «ÃgÉñÀ £ÁAiÀÄPÀ, UÀAUÁzsÀgÀ £ÁAiÀÄPÀ, ²æÃzsÀgÀ J®ègÀÆ ¸Á:¹gÀªÁgÀ EªÀgÀÄ, ªÀĺÁªÀÄĤ vÀAzÉ ZÀ£Àߧ¸ÀªÀ 16 ªÀµÀð, «zsÁå£ÀUÀgÀ ¹gÀªÁgÀ EªÀ£À£ÀÄß ¹gÀªÁgÀ UÁæªÀÄzÀ zÉêÀzÀÄUÀðPÁæ¸ï£À°è vÀqÉzÀÄ ¤°è¹, ¤£ÉߢªÀ¸À AiÀÄgÀªÀÄgÀ¸ï ²æà «ÃgÀ¨sÀzÀæAiÀÄå vÁvÁ£ÀªÀgÀ eÁvÉæAiÀÄ°è §ºÀ¼À ¢üªÀiÁPÀÄ ªÀiÁr¢Ý CAvÁ CªÁZÀå±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ, PÉʬÄAzÀ ªÀÄvÀÄÛ PÀnÖUɬÄAzÀ ºÉÆqÉzÀÄ fêÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQgÀÄvÁÛgÉAzÀÄ ªÀĺÁªÀÄĤ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ ¹gÀªÁgÀ oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.


 

    ¸ÀÄgÀ¥ÀÆgÀÄ vÁ®ÆPÀ PÀPÉÌÃj (¦ÃgÀUÁgÀzÉÆrØ) ¤ªÁ¹, ¥ÀgÀªÀÄtÚ vÀAzÉ dmÉÖ¥Àà 23 ªÀµÀð, EªÀ£ÀÄ vÀ£Àß ¸ÀAUÀrUÀgÉÆA¢UÉ PÀÄjUÀ¼À£ÀÄß ªÉÄìĸÀÄvÀÛ zÉêÀzÀÄUÀð vÁ®ÆPÀ ºÀÆ«£ÀºÉqÀV UÁæªÀÄ ¹ÃªÀiÁAvÀgÀzÀ°è ºÀjAiÀÄÄwÛgÀĪÀ PÀȵÀÚ £À¢ wÃgÀzÀ ºÀwÛgÀ §AzÀÄ ¢£ÁAPÀ:06.01.2011 gÀAzÀÄ 11.00 UÀAmɸÀĪÀiÁgÀÄ PÀÄjUÀ½UÉ ªÉÄÊvÉƼÉAiÀÄÄwÛgÀĪÁUÀ DPÀ¹äPÀªÁV PÁ®ÄeÁj £À¢AiÀÄ ¤Ãj£À°è ©zÀÄÝ ªÀÄļÀÄV G¹gÀÄUÀnÖ ªÀÄÈvÀ ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ£ÉAzÀÄ eÉÆvÉAiÀÄ°è PÀÄjUÀ¼À£ÀÄß ªÉÄìĸÀÄwÛgÀĪÀ §¸ÀªÀgÁd vÀAzÉ CªÀÄgÀ¥Àà ºÉªÀÄäqÀV UÁæªÀÄ EªÀgÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ zÉêÀzÀÄUÀð oÁuÉAiÀÄ°è DPÀ¹äPÀ ¸ÁªÀÅ CrAiÀÄ°è zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.


 

    ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ vÁ®ÆPÀ gÉÊvÀ£ÀUÀgÀ PÁåA¥ï£À°ègÀĪÀ ±ÀAPÀgÀgÉrØ vÀAzÉ ¥ÀįÁègÉrØ EªÀgÀ ªÁ¸ÀzÀ UÀÄr¸À®°è «zsÀåZÀÑQÛ ¸ÀÜVvÀUÉÆArzÀÝjAzÀ ¹ÃªÉÄ JuÉڢåÀ ºÀaÑ ElÄÖ ºÉÆgÀUÉ ºÉÆÃzÁUÀ ¢£ÁAPÀ:06.01.2011 gÀAzÀÄ 21.00 UÀAmɸÀĪÀiÁgÀÄ DPÀ¹äPÀªÁV ¨ÉPÀÄÌ ¢Ã¥À PÉqÀ«zÀÝjAzÀ UÀÄr¸À°UÉ ¨ÉAQ ºÀwÛ UÀÄr¸À®°èzÀÝ §mÉÖ, CqÀÄUÉ ¸ÁªÀiÁ£ÀÄ, £É®Äè, CQÌ, 50 aî rJ¦ UÉƧâgÀ, MAzÀÄ mÉÊgï, ¸ÀÄlÄÖ C.Q.gÀÆ:60,000/- £ÀµÀÖ ¸ÀA¨sÀ«¹gÀÄvÀÛzÉ CAvÁ ±ÀAPÀgÀgÉrØ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ UÁæ«ÄÃt oÁuÉAiÀÄ°è DPÀ¹äPÀ ¨ÉAQ C¥ÀWÁvÀ CrAiÀÄ°è zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

UÀAUÁªÀw UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 04/2011 PÀ®A 211, 384 gÉ/« 120(©) & 500 L.¦.¹.

¢:- 06-01-2011 gÀAzÀÄ ¨É½UÉÎ 11:00 UÀAmÉUÉ ªÀiÁ£Àå £ÁåAiÀiÁ®AiÀÄ¢AzÀ SÁ¸ÀV zÀÆgÀÄ ¸ÀA: 149/2010 £ÉÃzÀÄÝ ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä ªÀiÁr vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀÄîªÀ PÀÄjvÀÄ ¹éÃPÀÈvÀªÁVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. ¸ÀzÀj zÀÆgÀ£ÀÄß ²æêÀÄw L£ÀA¥ÀÄr ¤ÃgÀeÁ UÀAqÀ J. ZÀAngÁdÄ, ªÀAiÀĸÀÄì 55 ªÀµÀð ¸Á: ²æÃgÁªÀÄ£ÀUÀgÀ vÁ: UÀAUÁªÀw EªÀgÀÄ ¸À°è¹zÀÄÝ, CzÀgÀ ¸ÁgÁA±À F ¥ÀæPÁgÀ EzÉ. " DgÉÆæ £ÀA: 1 £ÉÃzÀݪÀgÀÄ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀgÀ ¸ÉÆÃzÀgÀ£À ºÉAqÀw EzÀÄÝ, DgÉÆæ £ÀA: 2 ªÀÄvÀÄÛ 3 £ÉÃzÀݪÀgÀÄUÀ¼ÀÄ DgÉÆæ £ÀA: 1 £ÉÃzÀݪÀ¼À vÁ¬Ä ªÀÄvÀÄÛ ¸ÉÆÃzÀgÀ¤gÀÄvÁÛgÉ. DgÉÆævÀjUÀÆ ªÀÄvÀÄÛ DgÉÆæ £ÀA: 1 £ÉÃzÀݪÀ¼À UÀAqÀ£ÁzÀ «. ªÀÄzsÀĸÀÆzsÀ£À EªÀjUÀÆ ¸ÀA¸ÁgÀzÀ dUÀ¼À GAmÁV ªÀÄzsÀĸÀÆzÀ£À ªÀÄvÀÄÛ F ¥ÀæPÀgÀtzÀ ¦üAiÀiÁ𢠺ÁUÀÆ EªÀgÀ ªÀÄ£ÉAiÀĪÀgÀ «gÀÄzÀÞ ¸ÀļÀÄî zÀÆgÀ£ÀÄß «±ÁR¥ÀlÖtzÀ°è zÁR®Ä ªÀiÁr¹, ¦üAiÀiÁ𢠺ÁUÀÆ EªÀgÀ ªÀÄ£ÉAiÀĪÀjUÉ ªÀiÁ£À¹PÀªÁV ºÁUÀÆ zÉÊ»PÀªÁV vÉÆAzÀgÉAiÀÄ£ÀÄß ¤ÃrzÀÄÝ ªÀÄvÀÄÛ ¸ÀªÀiÁdzÀ°è EªÀgÀ ªÀÄAiÀiÁðzÉAiÀÄ£ÀÄß PÀ¼É¢zÀÄÝ, C®èzÉà ¸ÀĪÀiÁgÀÄ 22,00,000-00 gÀÆ. ¨É¯ÉAiÀÄ D¹ÜAiÀÄ£ÀÄß DgÉÆævÀgÀÄ zÉÆÃZÀĪÀ GzÉÝñÀªÀ£ÀÄß ºÉÆA¢gÀÄvÁÛgÉ. PÁgÀt ¸ÀzÀj 3 d£ÀgÀ «gÀÄzÀÞ ¸ÀÆPÀÛ PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ dgÀÄV¸À®Ä «£ÀAw" CAvÁ ªÀÄÄAvÁV EzÀÝ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ UÀÄ£Éß zÁR®Ä ªÀiÁr vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯Á¬ÄvÀÄ.

UÀAUÁªÀw UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ AiÀÄÄ.r.Dgï. £ÀA: 04/2011 PÀ®A 174 ¹.Dgï.¦¹

¦üAiÀiÁð¢zÁgÀgÀ ªÀÄUÀ£ÁzÀ PÀjAiÀÄ¥Àà vÀAzÉ £ÀgÀ¸À¥Àà ªÀAiÀĸÀÄì 24 ªÀµÀð, eÁw: £ÁAiÀÄPÀ G: MPÀÌ®ÄvÀ£À ¸Á: ¹AUÀ£Á¼À FvÀ£ÀÄ EAzÀÄ ¢:- 06-01-2011 gÀAzÀÄ ¸ÀAeÉ 5:00 UÀAmÉUÉ vÀªÀÄä UÀzÉÝAiÀÄ°è E°UÀ½UÉ OµÀ¢üAiÀÄ£ÀÄß EqÀ®Ä ºÉÆÃzÁUÀ «µÀzÀ CA±À ªÀÄÆV¤AzÀ ªÀÄvÀÄÛ ¨Á¬Ä¬ÄAzÀ ºÉÆmÉÖAiÀÄ°è ºÉÆÃVgÀ§ºÀÄzÀÄ CxÀªÁ DvÀ£ÀÄ ¸ÀjAiÀiÁV PÉÊAiÀÄ£ÀÄß vÉƼÉAiÀÄzÉà ºÁUÉAiÉÄà ¤ÃgÀÄ PÀÄrzÀÄ, Hl ªÀiÁrzÀÝjAzÀ «µÀzÀ CA±À ºÉÆmÉÖAiÀÄ°è ºÉÆÃVgÀ§ºÀÄzÀÄ EzÉà PÁgÀt¢AzÀ gÁwæ 9:00 UÀAmÉUÉ DvÀ£ÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è MzÁÝqÀÄvÁÛ, ¨Á¬ÄAiÀÄ°è §ÄgÀÄUÀÄ §A¢zÀÝ£ÀÄß PÀAqÀÄ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀgÀÄ DvÀ£À£ÀÄß PÀgÉzÀÄPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ UÀAUÁªÀw ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæAiÀÄ°è aQvÉì PÀÄjvÀÄ zÁR®Ä ªÀiÁrzÁUÀ UÀÄtªÁUÀzÉà gÁwæ 9:55 UÀAmÉUÉ ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ£É. DvÀ£À ªÀÄgÀtzÀ°è AiÀiÁgÀ ªÉÄÃ¯É AiÀiÁªÀÅzÉà ¸ÀA±ÀAiÀÄ EgÀĪÀÅ¢¯Áè. PÁgÀt ªÀÄÄA¢£À PÀæªÀÄ dgÀÄV¸À¨ÉÃPÉAzÀÄ ªÀÄÄAvÁV ¸À°è¹zÀ °TvÀ ¦üAiÀiÁ𢠸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä ªÀiÁr vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯Á¬ÄvÀÄ.

GULBARGA DISTRICT REPORTED CRIMES

zÀgÉÆÃqÉ ¥ÀæPÀgÀt :

C±ÉÆÃPÀ £ÀUÀgÀ oÁuÉ
:²æà ²ªÀ¥ÀÄvÀæ vÀAzÉ zÉëAzÀæ¥Àà «±ÀéPÀªÀÄð ¸Á|| gÀAdtV UÁæªÀÄ vÁ|| eÉêÀVð f|| UÀÄ®§UÁð gÀªÀgÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ºÉaqÀw PÀÆrPÉÆAqÀÄ CtÚ£ÁzÀ ²æñÉÊ® EªÀgÀ ªÀÄ£ÉUÉ ºÉÆÃUÀĪÀ PÀÄjvÀÄ PÉÃAzÀæ §¸ï ¤¯ÁÝtzÀ ºÀwÛgÀ EgÀĪÀ ¸ÀAvÉÆõÀ mÁQøÀ ¥ÀPÀÌzÀ gÉÆÃrUÉ CmÉÆà ºÀwÛgÀ §AzÁUÀ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ 20-25 ªÀµÀð ªÀAiÀĹì£À ªÀåQÛ CAVAiÀÄ ªÉÄÃ¯É ºÉÆ®¸ÀÄ ºÀwÛzÉ CAvÁ ºÉýzÀÝjAzÀ £Á£ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ £À£Àß ºÉAqÀw £ÀªÀÄä §mÉÖUÀ½UÉ wgÀÄV £ÉÆÃrzÁUÀ ºÉÆ®¸ÀÄ ºÀwÛzÀÄÝ PÀAqÀÄ ºÉÆ®¸ÀÄ vÉƼÉzÀÄPÉƼÀÄîwÛzÁÝUÀ £ÀªÀÄä JqÀUÉÊ ªÀÄUÀήzÀ aîzÀ°è EgÀĪÀ
` 60,000/- PÀ¹zÀÄPÉÆAqÀÄ Nr ºÉÆVgÀÄvÁÛ£É. CAvÁ zÀÆgÀÄ ¸À°è¹zÀ ¸ÁgÀA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ C±ÉÆÃPÀ £ÀUÀgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVzÉ.

zÀgÉÆÃqÉ ¥ÀæPÀgÀt :

¸ÉÖõÀ£À §eÁgÀ oÁuÉ : ²æà «±ÀégÁzsÀå vÀAzÉ UÀÄgÀ¥Àà ¸ÀvÀåA¥ÉÃoÀ ¸Á|| ªÀĺÁ«ÃgÀ £ÀUÀgÀ UÀÄ®§UÁð gÀªÀgÀÄ gÁwæ 8.30 ¦JªÀiïPÉÌ eÉêÀVð PÁæ¹£À ºÀwÛgÀ £ÀqÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ªÀÄ£ÉUÉ ºÉÆÃUÀÄwÛgÀĪÁUÀ AiÀiÁgÉÆà M§â ªÀåQÛ »A¢¤AzÀ §AzÀÄ MªÀÄä¯É £À£Àß vÀ¯ÉUÉ PÀ©âtzÀ gÁr¤AzÀ vÀ¯ÉUÉ ºÉÆqÉzÀÄ ¨sÁj gÀPÀÛUÁAiÀÄUÉƽ¹ PÉÆgÀ¼À°èzÀÝ §AUÁgÀzÀ gÀÄzÁæQë ¸ÀgÀ 18 UÁæA ` 30,000/- ªÀiË®åzÀÄÝ zÉÆÃaPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVgÀÄvÁÛ£É CAvÁ zÀÆgÀÄ ¸À°è¹zÀ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ ¸ÉÖñÀ£À §eÁgÀ oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVzÉ.

PÀ¼ÀîvÀ£À ¥ÀæPÀgÀt :

¸ÉÖõÀ£À §eÁgÀ oÁuÉ :²æà ¯Á® CºÀäzÀ vÀAzÉ ªÀĺÀäzÀ ªÀi˯Á£À© ¸Á || zÉêÁ £ÀUÀgÀ ºÀ¼É eÉêÀVð gÀ¸ÉÛ UÀÄ®§UÁð gÀªÀgÀÄ, £Á£ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ £À£Àß ºÉAqÀw ¸ÀA¨sÀA¢PÀgÀ ªÀÄzÀĪÉUÉ ºÉÆÃV gÁwæ ªÀÄgÀ½ ªÀÄ£ÉUÉ §AzÀÄ £ÉÆÃqÀ¯ÁV, ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è PÉ®¸À ªÀiÁqÀĪÀ £ÀdªÀiÁ ªÀÄvÀÄÛ DPÉAiÀÄ vÀAVÎ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è EgÀzÉ, AiÀiÁjUÀÆ ºÉüÀzÉà PÉüÀzÉ ºÉÆÃVzÀÝ®èzÉ ªÀÄ£ÉAiÀÄ C®ªÀiÁjAiÀÄ°èlÖ £ÀUÀzÀÄ ºÀt ` 2,00,000=00 gÀÆ ºÁUÀÆ 3 §AUÁgÀzÀ GAUÀÄgÀÄUÀ¼À£ÀÄß PÀ¼ÀîvÀ£À ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVgÀÄvÁÛgÉ CAvÁ, zÀÆgÀÄ ¸À°è¹zÀ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ ¸ÉÖõÀ£À §eÁgÀ oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVzÉ.