Police Bhavan Kalaburagi

Police Bhavan Kalaburagi

Wednesday, October 19, 2011

Raichur District Reported Crimes

ªÀgÀ¢AiÀiÁzÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ:  

  ºÀ£ÀĪÀÄAvÀ vÀAzÉ AiÀĪÀÄÄ£À¥Àà 35 ªÀµÀð, ºÀjd£À MPÀÌ®ÄvÀ£À ¸Á: UËqÀ£À¨Á« PÁåA¥À FvÀ¤UÉ ¸ÀįÁÛ£À¥ÀÆgÀÄ UÁæªÀÄzÀ PÀjAiÀÄ¥Àà vÀAzÉ PÀAoÉÃ¥Àà ºÀjd£À EvÀ£ÀÄ mÁåPÀÖgÀ ¥ÀlègÀ ºÉÆqÉzÀ 2000/- gÀÆ PÉÆqÀ¨ÉÃPÁVzÀÄÝ F §UÉÎ ºÀ£ÀĪÀÄAvÀ£ÀÄ ºÀ®ªÀÅ ¨Áj PÉüÀ¯ÁV PÀjAiÀÄ¥Àà£ÀÄ ºÀt PÉÆnÖgÀĪÀÅ¢¯Áè ¤£Éß ºÀ£ÀĪÀÄAvÀ£ÀÄ ºÀt PÉüÀ®Ä ºÉÆÃzÁUÀ DvÀ¤UÉ §rzÀÄ PÀ¼ÀÄ»¹gÀÄvÁÛgÉ. F §UÉÎ ºÀ£ÀĪÀÄAvÀ£ÀÄ ¸ÀäªÀÄä¤zÀÄÝ ¢£ÁAPÀ: 18/10/2011. gÀAzÀÄ ¸ÁAiÀÄAPÁ® 19-15UÀAmÉUÉ ºÀ£ÀĪÀÄAvÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÉÆlgÀ ¸ÉÊPÀ¯ï ªÉÄÃ¯É PÉ®¸ÀzÀ ¤«ÄvÀÛ ¹AzÀ£ÀÆjUÉ ¸ÀįÁÛ£À¥ÀÆgÀÄ ªÉÄðAzÀ ºÉÆUÀÄwÛgÀĪÁUÀ PÀjAiÀÄ¥Àà£ÀÄ ºÀ£ÀĪÀÄAvÀ¤UÉ PànÖUɬÄAzÀ vÀ¯ÉUÉ ºÉÆqÉzÀÄ gÀPÀÛUÁAiÀÄUÉÆ°¹zÀÄÝ G½zÀ 4 d£ÀgÀÄ PÉÊUÀ½AzÀ ºÉÆÃqÉzÀÄ CªÁZÀåªÁV ¨ÉêzÁÀrzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. CAvÁ ºÀ£ÀĪÀÄAvÀ£ÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ §¼ÀUÁ£ÀÆgÀÄ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 169/2011. PÀ®A:143,147,148,323,324,504 ¸À»vÀ 149 L¦¹ £ÉÃzÀÝgÀ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

¢£ÁAPÀ : 28-09-2011 gÀAzÀÄ ¨É½UÉÎ 11.00 UÀAmÉUÉ C¥Áæ¥ÀÛ ªÀÄ®èªÀÄä vÀA/ CAd£ÉÃAiÀÄ ªÀ: 16 eÁ:ªÀiÁ¢UÀ ¸Á: ºÀ¢Ý£Á¼À FPÉAiÀÄ£ÀÄß §®ªÀAvÀ¢AzÀ fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQ ºÀ¢Ý£Á¼À UÁæªÀÄ¢AzÀ ºÀ£ÀĪÀÄAvÀ vÀA/ ±ÁAvÀ¥Àà EªÀ£ÀÄ C¥ÀºÀgÀt ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ F §UÉÎ FUÁUÀ¯Éà ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ ªÀÄÄAzÀĪÀgɹ ¢: 16-10-2011 gÀAzÀÄ ¨É½UÉÎ 10.00 UÀAmÉUÉ ¸ÀzÀj C¥ÀºÀÈvÀ ªÀÄ®èªÀÄä ªÀÄvÀÄÛ DgÉÆæ ºÀ£ÀĪÀÄAvÀ EªÀgÀÄ ºÉÆ£ÀßlV UÁæªÀÄzÀ ºÀ¼ÀîzÀ°è EgÀÄvÁÛgÉ JAzÀÄ RavÀ ¨Áwä ¥ÀqÉzÀÄ, ¸ÀzÀjAiÀĪÀgÀ£ÀÄß «ZÁgÀuÉ PÀÄjvÀÄ oÁuÉUÉ PÀgÉzÀÄPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ E§âgÀ£ÀÆß ªÉÊzÀåQÃAiÀÄ ¥ÀjÃPÉë PÀÄjvÀÄ PÀ¼ÀÄ»¹zÀÄÝ F ¢ªÀ¸À ¢: 18-10-11 gÀAzÀÄ ªÉÊzÀåQÃAiÀÄ ¥ÀjÃPÉë¬ÄAzÀ ªÁ¥À¸ï E§âgÀÆ §AzÀ £ÀAvÀgÀ C¥ÀºÀtPÉÆÌüÀUÁzÀ ªÀÄ®èªÀÄ FPÉAiÀÄ ªÀAiÀĸÀÄì 16 jAzÀ 18 ªÀµÀð EgÀÄvÀÛzÉ JAzÀÄ ¥ÀjÃQë¹zÀ ªÉÊzÁå¢üPÁjUÀ¼ÀÄ zÁR¯É ¤ÃrzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. C®èzÉ DPÉAiÀÄ£ÀÄß «ZÁgÀuÉUÉ UÀÄj¥Àr¹zÁUÀ vÀ££ÀߣÀÄß C¥ÀºÀj¹zÀ ºÀ£ÀĪÀÄAvÀ£ÀÄ ºÉÆ£ÀßlV ¹ÃªÀiÁzÀ°è ºÉÆ£ÀßlV-UÀ§ÆâgÀÄ gÀ¸ÉÛAiÀÄ°ègÀĪÀ EgÀĪÀ £ÁUÀ£ÀUËqÀ vÀAzÉ §ÆzÀ£ÀUËqÀ EªÀgÀ vÉÆUÀj ¨É¼ÉAiÀÄ ºÉÆ®zÀ°è £Á£ÀÄ ¨ÉÃqsÀ JAzÀgÀÄ PÉüÀzÉ D ¢£À ¢£ÁAPÀ : 28-09-11 gÀAzÀÄ ªÀÄzÁåºÀß 02.00 UÀAAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ AiÀiÁgÀÆ E®èzÀ ¸ÀªÀÄAiÀÄ £ÉÆÃr £À£Àß PÉÊ»rzÀÄ £É®PÉÌ PÉqÀ« £À£UÉ §®ªÀAvÀ¢AzÀ ºÀl¸ÀA¨sÉÆÃUÀ ªÀiÁrgÀÄvÁÛ£É JAzÀÄ ºÉýPÉ ¤ÃrzÀÝ ªÉÄð¤AzÀ UÀ§ÆâgÀÄ ¥Éưøï oÁuÉ
UÀÄ£Éß £ÀA. 107/2011 PÀ®A: 143, 147, 366(J), 376, 109, 504, 506 ¸À»vÀ 149 L.¦.¹. £ÉzÀÝgÀ°è PÀ®A:376 L¦¹ PÀ®A C£ÀÄß C¼ÀªÀr¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆrzÀÄÝ EzÉ.


 

¢£ÁAPÀ 18-10-2011 gÀAzÀÄ ªÀÄzsÁå£Àå 12-30 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ °AUÀ¸ÀUÀÆgÀÄ- gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ gÉÆÃr£À°è ªÀlUÀ¯ï §¸ÀªÀtÚ UÀÄr ¸À«ÄÃ¥ÀzÀ°è PÉ.J¸ï.Dgï.n.¹. §¸ï £ÀA.PÉ.J.36/ J¥sï 819 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ ºÀĸÉãÀ¸Á FvÀ£ÀÄ vÀ£Àß §¸À£ÀÄß CwªÉÃUÀªÁV C®PÀëvÀ£À¢AzÀ £Àr¹, gÉÆÃr£À°è JªÉÄä PÉÆÃtUÀ¼ÀÄ CqÀØ §gÀĪÀÅzÀ£ÀÄß UÀªÀĤ¸ÀzÉà £ÀAvÀgÀ £ÉÆÃr MªÉÄä¯Éà §¸ï£ÀÄß JqÀUÀqÉ wgÀÄV¹zÀÝjAzÀ §¸ÀÄì ¤AiÀÄAvÀætUÉƼÀîzÉà gÉÆÃr£À §¢AiÀÄ°èzÀÝ ¨Éë£À ªÀÄgÀPÉÌ rQÌ ºÉÆr¢zÀÝjAzÀ §¸Àì¹£À°èzÀÝ gÁWÀªÉÃAzÀæ vÀAzÉ gÁªÀÄtÚ, PÀnÖªÀĤ, MqÀØgï, ªÀAiÀÄ 18 ªÀµÀð, ©.J. «zÁåyð «¹© PÁ¯ÉÃd °AUÀ¸ÀUÀÆgÀÄ ¸Á: PÀ«vÁ¼À ªÀÄvÀÄÛ EvÀgÉ 7 d£ÀjUÉ & EvÀgÀjUÉ ¸ÁzÁ ¸ÀégÀÆ¥ÀzÀ ªÀÄvÀÄÛ wêÀæ ¸ÀégÀÆ¥ÀzÀ UÁAiÀÄUÀ¼ÁVzÀÄÝ CAvÁ PÀ«vÁ¼À ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 123/2011 PÀ®A: 279,337,338 L.¦.¹.gÀ¥ÀæPÁgÀ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄvÀÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ

²æêÀÄw. gÀ©AiÀiÁ ¨ÉÃUÀA UÀAqÀ ¢: gÀ»ªÀÄÄ¢Ýãï UÀÈ»t ¸Á- ªÀiÁ£À« ªÀÄvÀÄÛ AiÀÄÆ£À¸ï ¥ÁµÁ. vÀAzÉ ±À©âÃgï¸Á§ 28 ªÀµÀð ¸Á-ªÀiÁqÀVj EªÀgÀÄ 03/04/10 gÀAzÀÄ ¸ÀļÀÄî PÁUÀzÀ ¥ÀvÀæUÀ¼À£ÀÄß ¸ÀÈ¶× ªÀiÁr J¸ï.PÀÆå. jeÁé£ï vÀA J¸ï.J. UÀ¥sÀÆgï 35 ªÀµÀð ªÀQî. ¸Á- PÉÆãÁ¥ÀÆgÀ¥ÉÃmÉ ªÀiÁ£À« EªÀjUÉ1 ¥Áèmï£ÀÄß vÉÆÃj¹ 1,20,000/- gÀÆ¥Á¬ÄUÀ½UÉ ªÀiÁgÁl ªÀiÁr CzÀgÀ°è 1,00,000/- gÀÆ UÀ¼À£ÀÄß ¥ÀqÉzÀÄPÉÆAqÀÄ £ÉÆAzÀt ¸ÀªÀÄAiÀÄzÀ°è CzÀgÀ J¯Áè zÁR¯ÁwUÀ¼À£ÀÄß PÉÆqÀĪÀÅzÁV ºÉý, ªÀÄÄAzÉ zÁR¯ÁwUÀ¼À£ÀÄß PÉÆqÀĪÀAvÉ DvÀ£ÀÄ PÉýzÀÄÝ CªÀgÀÄUÀ¼ÀÄ PÉÆqÀzÉ EzÀÝ PÁgÀt £ÀUÀgÁ©üªÀÈ¢Ý ¥Áæ¢üPÁgÀ ºÁUÀÆ ¥ÀÄgÀ¸À¨sÉ ªÀiÁ£À«AiÀÄ°è «ZÁj¸À®Ä ¸ÀzÀj ¥ÁèmïUÉ ¸ÀA§A¢¹zÀAvÉ AiÀiÁªÀÅzÉà zÁSÁ¯ÁwUÀ¼ÀÄ EgÀĪÀÅ¢¯Áè CAvÁ w½¹zÀÄÝ, PÁgÀt DgÉÆævÀj§âgÀÄ ªÉÆøÀ ªÀiÁqÀĪÀ GzÉÝñÀ¢AzÀ J¸ï.PÀÆå. jeÁé£ï EªÀjUÉ AiÀiÁªÀÅzÉÆà ¥Áèmï£ÀÄß vÉÆÃj¹ ºÀt ¥ÀqÉzÀÄ ªÉÆøÀ ªÀiÁrzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ CAvÁ £ÁåAiÀiÁ®AiÀÄzÀ°è ¢£ÁAPÀ 18-10-11 gÀAzÀÄ zÀÆgÀÄ ¤ÃrzÀ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ ªÀiÁ£À« ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Àß £ÀA: 237/11 PÀ®A 419 420 423 426 465 468 L¦¹¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ

. ¢£ÁAPÀ: 18-10-2011 gÀAzÀÄ ¨É¼ÀV£À eÁªÀ 12-30 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ vÀÄgÀÄ«ºÁ¼À UÁæªÀÄzÀ°è ªÀÄAdÄ£ÁxÀ vÀA;²ªÀgÀÄzÀæ¥Àà EªÀgÀ ªÁ¸ÀzÀ UÀÄr¸À°UÉ DPÀ¹äªÁV ¨ÉAQ ºÀwÛ UÀÄr¸À®Ä ºÁUÀÆ UÀÄr¸À°£À°ègÀĪÀ C.Q 46,000-000 gÀÆ UÀ¼ÀÄ ªÀ¸ÀÄÛUÀ¼ÀÄ ¸ÀÄlÄÖ ºÉÆVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ,CAvÁ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ vÀÄgÀÄ«ºÁ¼À oÁuÉ C.¨É.C. 09/2011 gÀ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

¢£ÁAPÀ : 18-10-2011 gÀAzÀÄ ¨É½UÉÎ 5:30 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁj£À°è °AUÀ¸ÀÆÎgÀÄ - ¹gÀªÁgÀ gÀ¸ÉÛAiÀÄ ªÉÄÃ¯É ºÀ£ÀĪÀÄAvÀ vÀAzÉ ¸Á§tÚ UÀÄjPÁgÀ ªÀAiÀÄ: 70ªÀµÀð eÁ:£ÁAiÀÄPÀ ¸Á: aPÀ̺ɸÀgÀÆgÀÄ gÀ¸ÉÛAiÀÄ ªÉÄÃ¯É £ÀqÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ¹gÀªÁgÀ PÀqÉUÉ EgÀĪÀ ºÀÆ®PÉÌ ºÉÆÃUÀĪÁUÀ aPÀ̺ɸÀgÀÆgÀÄ UÁæªÀÄzÀ vÁvÀ¥Àà£À UÀ¢ÝV ºÀwÛg AiÀiÁªÀÅzÉÆà MAzÀÄ C¥ÀgÀavÀ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ¯ï ¸ÀªÁgÀ£ÀÄ CwêÉÃUÀ ªÀÄvÀÄÛ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ £ÀqɹPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃV zÁj »rzÀÄ ºÉÆÃUÀÄwÛzÀݪÀ¤UÉ lPÀÌgÀ PÉÆlÄÖ JgÀqÀÄ ªÀÄÆtPÁ®ÄUÀ½UÉ ªÀÄvÀÄÛ vÀ¯ÉUÉ ¨sÁj gÀPÀÛUÁAiÀÄ¥Àr¹ ªÁºÀ£À ¸ÀªÉÄÃvÀ Nr ºÉÆÃVgÀĪÀÅzÁV ²æÃ.±ÀgÀt¥Àà vÀAzÉ zÁåªÀ¥Àà vÀ¼ÀªÁgÀ ªÀAiÀÄ:35 ªÀµÀð, eÁ:£ÁAiÀÄPÀ G: MPÀÌ®ÄvÀ£À ¸Á: aPÀ̺ɸÀgÀÆgÀÄ UÁæªÀÄ FvÀ£ÀÄ PÉÆlÖ ¦ügÁå¢AiÀÄ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ ºÀnÖ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 129/2011 PÀ®A.279.337.338 L¦¹ PÁAiÉÄÝ ¥ÀæPÁgÀ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ

£ÁUÀ¥Àà vÀA;ºÀ£ÀĪÀÄAvÀ UÀÄAqÀÆgÀÄ ¸Á: vÀÄgÀÄ«ºÁ¼À ªÀÄvÀÄÛ §¸ÀªÀgÁd vÀA; §¸Àì¥Àà ªÀAiÀiÁ;35 eÁ;£ÁAiÀÄPÀ G;MPÀÌ®ÄvÀ£À ¸Á;vÀÄgÀÄ«ºÁ¼À FUÉÎ £Á®ÄÌ ¢£ÀUÀ¼À »AzÉ ¨Á¬ÄªÀiÁw£À dUÀ¼ÀªÁVzÀÄÝ CzÉà ¹nÖ¤AzÀ ¢:17-10-2011 gÀAzÀÄ ¸ÁAiÀÄAPÁ® 5-00 UÀAmÉUÉ vÀÄgÀÄ«ºÁ¼À UÁæªÀÄzÀ°è §¸ÀªÀgÁd FvÀ¤UÉ vÀqÉzÀÄ ¤°è¹ JzÉAiÀÄ ªÉÄð£À CAV PÉÊ»rzÀÄ PÉÊUÀ½AzÀ PÀ¥Á¼ÀPÉÌ ºÉÆqÉzÀÄ ''J¯É ¸ÀƼÉà ªÀÄUÀ£''É CAvÁ CªÁZÀÑ ¨ÉʬĢzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ CAvÁ §¸ÀªÀgÁd gÀªÀgÀÄ 18-10-2011 gÀAzÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ vÀÄgÀÄ«ºÁ¼À ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 176/11 PÀ®A 341, 504, 323, L¦¹ £ÉÃzÀÝgÀ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

¸ÁæªÀAw EPÉAiÀÄ ®UÀߪÀÅ ¢£ÁAPÀ 26/04/2002 gÀAzÀÄ ºÀUÀj ¨ÉƪÀÄä£ÀºÀ½îAiÀÄ gÁªÀĪÉÆúÀ£ï gÁªï EªÀgÀ ¸ÀAUÀqÀ ¸ÀA¥ÀæzÁAiÀÄzÀ ¥ÀæPÁgÀ ªÀÄzÀĪÉAiÀiÁVzÀÄÝ CªÀgÀ ¨ÉÃrPÉAiÀÄAvÉ ®UÀßzÀ°è 30 vÉÆ¯É §AUÁgÀ ºÁUÀÆ 5 ®PÀë gÀÆ¥Á¬ÄUÀ¼À£ÀÄß ¤ÃrzÀÄÝ ªÀÄzÀĪÉAiÀiÁzÀ LzÀÄ ªÀµÀðUÀ¼ÀªÀgÉUÉ ZÉ£ÁßVzÀÄÝ CzÁzÀ £ÀAvÀgÀ UÀAqÀ. CvÉÛ ºÁUÀÆ ªÀiÁªÀ£ÀªÀgÀÄ QgÀÄPÀļÀ ¤ÃqÀÄvÁÛ ¸ÁªÀAwUÉ ºÉÆqÉAiÀÄĪÀzÀÄ ªÀÄvÀÄÛ §rAiÀÄĪzÀÄ ªÀiÁqÀÄwÛzÀÄÝzÀjAzÀ ªÀÄvÀÄÛ E£ÀÆß ºÉaÑUÉ ªÀgÀzÀQëuÉ ºÀt vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ §gÀĪÀAvÉ ªÀÄvÀÄÛ ºÀt vÀgÀzÉà EzÀÝgÉ ¤£ÀߣÀÄß ¸Á¬Ä¸ÀÄvÉÃªÉ CAvÁ fªÀzÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQzÀÝjAzÀ CzÀ£ÀÄß vÁ¼À¯ÁgÀzÉà ªÀÄvÀÄÛ ªÀiÁ£À¹PÀªÁV ªÀÄvÀÄÛ zÉÊ»PÀªÁV QgÀÄPÀļÀ ¤ÃrzÀÝjAzÀ DPÉAiÀÄÄ ¨ÉøÀvÀÄÛ ªÀiÁ£À«AiÀÄ°ègÀĪÀ vÀ£Àß ¸ÉÆÃzÀgÀ ªÀiÁªÀ£ÁzÀ ¥Àæ¸Ázï EªÀgÀ ªÀÄ£ÉUÉ §AzÀÄ ªÁ¸ÀªÁVzÀÄÝ ¢£ÁAPÀ 16/10/11 gÀAzÀÄ ¨É½UÉÎ 11.30 UÀAmÉUÉ ¸ÁªÀAw ªÀÄvÀÄÛ vÀ£Àß vÁ¬ÄAiÀiÁzÀ ¥ÀzÀä ªÀÄvÀÄÛ ¸ÉÆÃzÀgÀªÀiÁªÀ£ÁzÀ ¥Àæ¸Ázï ªÀÄÆgÀÄ d£ÀgÀÄ PÀĽwzÁÝUÀ gÁªÀÄ ªÉÆúÀ£ï gÁªï vÀAzÉ ªÀĺÉñÀégÀ gÁªï, ªÀĺÉñÀégÀ gÁªï ,ºÁUÀÆ ¨Á® ¨Á¸ÀÌj UÀAqÀ ªÀĺÉñÀégÀ gÁªï, J®ègÀÆ OzsÀj, ¸Á: ºÀUÀj ¨ÉƪÀÄä£ÀºÀ½î f: §¼Áîj §AzÀÄ ¸ÁªÀAwUÉ MAzÀÄ ©½ ºÁ¼ÉAiÀÄ ªÉÄÃ¯É £À£Àß ªÀÄUÀ£À JgÀqÀ£Éà ªÀÄzÀĪÉAiÀÄ ¸À®ÄªÁV M¦àUÉ ¥ÀvÀæ §gÉzÀÄPÉÆqÀÄ E®è¢zÀÝgÉ qÉʪÉÇøÀð PÉÆqÀÄ CAvÁ ºÉý CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ PÀÆzÀ®Ä »rzÀÄ J¼ÉzÁr C°èAzÀ ºÉÆÃzÀgÀÄ. CAvÁ ¸ÁªÀAw EªÀ¼ÀÄ ¢£ÁAPÀ 18/10/11 gÀAzÀÄ ¨É½UÉÎ 1100 UÀAmÉUÉ °TvÀ zÀÆgÀ£ÀÄß ºÁdgÀ¥Àr¹zÀÝ ªÉÄðAzÀ ªÀiÁ£À« ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Àß £ÀA: 236/11 PÀ®A 498(A), 504,323,506, ¸À»vÀ 34 L¦¹. & 3 ªÀÄvÀÄÛ 4 r.¦. PÁAiÉÄÝ CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

¢£ÁAPÀ:-17/10/11 gÀAzÀÄ01.00 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ²æêÀÄw gÀÄPÀäªÀé UÀAqÀ vÁgÀ£ÁAiÀÄPÀ 45ªÀµÀð,®ªÀiÁt ºÀ®ªÀÄ£É PÉ®¸À,¸Á-¸ÀPÉæ £ÁAiÀÄPÀ vÁAqÀ ªÀÄvÀÄÛ ªÀÄ£ÉAiÀĪÀgÀÄ vÀªÀÄä ºÉÆ®zÀ°è£À eÉÆÃ¥ÀrAiÀÄ ªÀÄÄAzÉ ªÀÄ®VPÉÆAqsÁUÀ CzÉ vÁAqÁzÀ ¸ÀÆgÉ¥Àà vÀAzÉ ¯ÉÆÃPÀ¥Àà, ºÉÆ£ÀߪÀÄä UÀAqÀ ¯ÉÆÃPÀ¥Àà ªÀÄvÀÄÛ3) ºÉêÀÄtÚ vÀAzÉ ¯ÉÆÃPÀ¥Àà J¯ÁègÀÄ ¸Á-¸ÀPÉæ £ÁAiÀÄPÀ vÁAqÀ EªÀgÀÄUÀ¼ÀÄ ºÉÆîzÀ°è CPÀæªÀÄ ¥ÀæªÉñÀ ªÀiÁr , eÉÆÃ¥ÀrAiÀÄ ªÀÄÄAzÉ ªÀÄ®VPÉÆÃAqÀ gÀÄPÀ̪Àé ªÀÄvÀÄÛ DPÉAiÀÄ UÀAqÀ¤UÉ J©â¹ ¯Éà ¸ÀÆ¼É ªÀÄPÀÌ¼É ZÉ£ÀߪÀÄä÷î¼À£ÀÄß M¼ÉîAiÀÄ ªÀiÁw¤AzÀ £ÀªÀÄä ªÀÄ£ÉUÉ PÀ½¹ PÉÆlÖgÉ ¸Àj E®èªÁzÀgÉ ¤ªÀÄä£ÀÄß fêÀ¸À»vÀ ©qÀĪÀÅ¢®è CAvÁ ¸ÀÆgÀå¥Àà£ÀÄ vÀ£Àß PÉÌAiÀÄ°è PÉÆqÀ° »rzÀÄPÉÆAqÀÄ gÀÄPÀ̪Àé ªÀÄvÀÄÛ DPÉAiÀÄ UÀAqÀ E§âgÀÄ PÀÆr vÀªÀÄä eÉÆÃ¥ÀrAiÀÄ°è Nr ºÉÆÃUÀ®Ä ¥ÀæAiÀÄwÛ¹zÁUÀ CqÀØUÀnÖ ¤AvÀÄ ªÀÄÄAzÀPÉÌ ºÉÆÃUÀzÀAvÉ vÀqÉzÀÄ ¤°è¹ ºÀqɧqÉ ªÀiÁr , fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ CAvÁ ¤ÃrzÀ gÀÄPÀ̪Àé¼ÀÄ ¢£ÁAPÀ: 18/10/2011 gÀAzÀÄ 16.00 UÀAmÉUÉ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ zÉêÀzÀÄUÀð ¥Éưøï oÁuÉ AiÀÄ°è UÀÄ£Éß £ÀA.232/2011 PÀ®A: 447,341,323,504,506,354 ¸À»vÀ 34 L¦¹ £ÉÃzÀÝgÀ°è zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ CzÉ.

¤£Éß ¢.18/10/2011 gÀAzÀÄ ¸ÀAeÉ 5UÀAmÉUÉ ºÀ¸À£À¸Á§ EvÀ£ÀÄ ªÀÄAd¯ÉøÁ§ EªÀgÀ ªÉÄÃ¯É PÉÃ¸ï ªÀiÁrzÀÄÝ ¥ÉưøÀgÀÄ ¥ÀAZÀ£ÁªÉÄ PÀÄjvÀÄ ºÀ¸À£À¸Á¨sÀ£À ºÉÆ®PÉÌ §AzÁUÀ £ÁªÀÅ C°èUÉ ºÉÆÃVzÉÝêÀÅ CªÀgÀÄ ªÁ¥Á¸À ºÉÆÃzÀ £ÀAvÀgÀ ¸ÀAeÉ 6UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ £ÀªÀÄä aPÀ̪ÀÄä SÁeÁ© FPÉAiÀÄÄ "£ÀªÀÄä ºÉÆ®PÉÌ KPÉ §A¢j ¤ÃªÀÅ ªÀÄAd¯ÉøÁ§£À PÀqÉAiÀĪÀgÀÄ" CAvÁ CA¢zÀÝPÉÌ £ÀªÀÄä CtÚ UÉÆÃPÀÄ®¸Á§£ÀÄ £ÁªÀÅ §AzÀÄ K£ÀÄ ªÀiÁrzÉêÀÅ ¸ÀĪÀÄä£Éà KPÉ ªÀiÁvÁqÀÄwÛà CAvÁ PÉýzÀ£ÀÄ.CzÀPÉÌ £ÀªÀÄä aPÀ̪ÀÄä SÁeÁ©Ã ¤ÃªÀÅ ®ÄZÀѸÀƼÉêÀÄPÀ̼ÀÄ ªÀÄAd¯ÉøÁ§£À PÀqÉUÉ ºÉüÀÄwÛÃj CAvÁ MzÀgÁqÀÄwÛzÀݼÀÄ CµÀÖgÀ°è £ÀªÀÄä aPÀÌ¥Àà ºÀ¸À£À¸Á§ CvÀ£À ªÀÄUÀ gÁeÁ¸Á§ §AzÀÄ £À£ÀUÉ PÀ°è¤AzÀ ºÀ¸À£À¸Á§£ÀÄ ªÉÆtPÁ®Ä ¨É¤ßUÉ UÀÄ¢ÝzÀ£ÀÄ £À£ÀUÉ M¼À¥ÉmÁÖ¬ÄvÀÄ £ÀªÀÄä vÁ¬Ä ¥sÁwªÀiÁ½UÉ gÁeÁ¸Á§£ÀÄ PÀnÖUɬÄAzÀ ºÉÆmÉÖUÉ,¨É¤ßUÉ JzÉUÉ ºÉÆqÉzÀÄ M¼À¥ÉlÄÖUÉƽ¹gÀÄvÁÛgÉ.SÁeÁ©ÃAiÀÄÄ PÉʬÄAzÀ §qÉzÀÄ M¼À¥ÉlÄÖUÉƽ¹zÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.CAvÁ¢.19-10-11 gÀAzÀÄ ¨É¼ÀUÉÎ 1300 UÀAmÉUÉ gÁeÁ¸Á§ vÀAzÉ zÁªÀÅ®¸Á§ 20ªÀµÀð ªÀÄĹèA MPÀÌ®ÄvÀ£À ¸Á.G¥ÁàgÀ£ÀA¢ºÁ¼À gÀªÀgÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ ªÀÄÄzÀUÀ¯ï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 160/2011 PÀ®.323,324,504 gÉ/«.34 L¦¹. £ÉÃzÀÝgÀ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

¤£Éß ¢.18.10.2011 gÀAzÀÄ ºÀ¸À£À¸Á§ vÀAzÉ gÁeÁ¸Á§ UÀÄjPÁgÀ ªÀAiÀiÁ 45 ªÀµï eÁåw ªÀÄĹèA G.MPÀÌ®ÄvÀ£À ¸Á.G¥ÁàgÀ£ÀA¢ºÁ¼À FvÀ£ÀÄ vÀ£Àß ºÉAqÀw SÁeÁ©Ã vÀ£Àß ªÀÄUÀ gÁeÁ¸Á§ PÀÆr ºÉÆ®zÀ°è PÉ®¸À ªÀÄÄV¹PÉÆAqÀÄ ¸ÀAeÉ 6 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ªÀÄgÀ½ HjUÉ §gÀ®Ä ¸ÀeÁÓVgÀĪÁUÀ CzÉà ªÉüÉAiÀÄ°è vÀÀ£Àß CtÚ zÁªÀÅ¯ï ¸Á§ DvÀ£À ªÀÄPÀ̼ÁzÀ UÉÆÃPÀįï¸Á§ ªÀÄvÀÄÛ gÁeÁ¸Á§ EªÀgÀÄ £ÀªÀÄä ºÉÆ®zÀ°è §AzÀÄ "£ÀªÀÄä ºÉÆ®zÀ°è KPÉ §A¢j,ªÉÆ£Éß £ÀªÀÄä ºÉÆ®zÀ°è EgÀĪÀ ¨ÉüÉAiÀÄ£ÀÄß ®ÄPÁì£À ªÀiÁr¢ÝÃj £ÀªÀÄä PÀqÉAiÀĪÀgÀ ªÉÄÃ¯É PÉøÀÄ ªÀiÁrzÀgÀÆ ¸À»vÀ ¤ÃªÀÅ KPÉ §gÀÄwÛÃj" CAvÁ ºÉý M«ÄäAzÀ¯Éà dUÀ¼ÀPÉÌ §AzÀÄ ¸ÀƼÉà ªÀÄPÀ̼ÀzÀÄ §ºÀ¼À DVzÉ CAvÁ UÉÆÃPÀÄ®¸Á¨sÀ vÀ£Àß PÉÊAiÀÄ°è EzÀÝ PÀnÖUɬÄAzÀ £À£Àß §® ºÀuÉUÉ ºÉÆqÉzÀÄ gÀPÀÛUÁAiÀÄ ªÀiÁrzÀgÀÄ £À£Àß ªÀÄUÀ ©r¸À®Ä §gÀ®Ä CªÀ¤UÉ £À£Àß ºÉAqÀwUÉ ¸ÀºÀ PÁ®Ä¤AzÀ ºÉÆmÉÖUÉ MzÀÄÝ G½zÀªÀgÀÄ PÉÊUÀ½AzÀ ºÉÆqÉzÀgÀÄ ¥ÀPÀÌzÀ ºÉÆ®zÀªÀgÁzÀ ªÀÄÄ¢AiÀÄ¥Àà,§ÄqÀØ¥Àà,gÀ¦ü¸Á§ EªÀgÀÄ §AzÀÄ CªÀjUÉ ¹lÄÖ ªÀiÁr ©r¹ PÀ½¹zÀgÀÄ. ªÉÄîÌAqÀ d£ÀgÀÄ ¨sÀÆ«ÄAiÀÄÄ ºÀAaPÉAiÀÄÄ ¸ÀjAiÀiÁV DV®è JAzÀÄ £ÀªÉÆäqÀ£É zÉéõÀ ¨É¼É¹PÉÆArzÀÄÝ CzÉà ¹nÖ¤AzÀ FUÀ £Á®ÄÌ ¢ªÀ¸ÀUÀ¼À »AzÉ oÁuÉAiÀÄ°è PÉøÀÄ ªÀiÁr¹zÀÄÝ ªÉÄîÌAqÀ d£ÀgÀÄ £À£Àß ºÉÆ®zÀ°è ®ÄPÁì£À ªÀiÁrzÀªÀjUÉ ¨ÉA§°¹ F jÃw £ÀªÀÄä ºÉÆ®zÀ°è §AzÀÄ ºÉÆqÉzÀÄ UÁAiÀÄUÉƽ¹zÀÄÝ CzÉ PÀæªÀÄ CAvÁ ºÀ¸À£À¸Á§ vÀAzÉ gÁeÁ¸Á§ UÀÄjPÁgÀ ªÀAiÀiÁ 45 ªÀµï eÁåw ªÀÄĹèA G.MPÀÌ®ÄvÀ£À ¸Á.G¥ÁàgÀ£ÀA¢ºÁ¼À.gÀªÀgÀÄ ¢£ÁAPÀ: 19.10.2011 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢ PÉÆnÖzÀÝjAzÀ ªÉÄ°AzÀ ªÀÄÄzÀUÀ¯ï ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 159/2011 PÀ®.323,324,504 gÉ/«.34 L¦¹. £ÉÃzÀÝgÀ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÀåPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

¥Éưøï zÁ½ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À ªÀiÁ»w;-

18/10/2011 gÀAzÀÄ : 15:30 UÀAmÉUÉÉÉ. ¨ÉƪÀÄä£Á¼À UÁæªÀizÀ°è AiÀiÁgÉÆà ªÀÄlPÁ dÆeÁlzÀ°è vÉÆqÀVzÁÝgÉ CAvÁ RavÀ ¨Áwä ªÉÄÃgÀUÉ ¦.J¸ï.L. UÀ§ÆâgÀÄ gÀªÀgÀÄ ¹§¢AiÉÆA¢UÉ ªÀÄvÀÄÛ ¥ÀAZÀgÉÆA¢UÉ C°èUÉ ºÉÆÃV zÁ½ ªÀiÁqÀ¯ÁV §¸ÀªÀgÁd vÀAzÉ ªÀÄ®è¥Àà,PÀÆqÀÆègÀÄ ¸Á: PÀÆqÀÆègÀÄ ºÁ:ªÀ:¨ÉƪÀÄä£Á¼À EªÀgÀÄUÀ¼ÀÄ ¹QÌ ©¢zÀÄÝ CªÀjAzÀ dÄeÁlzÀ ºÀt gÀÆ: 960/- ºÁUÀÆ dÆeÁlzÀ ¸À®PÀgÀuÉUÀ¼À£ÀÄß ªÀ±À¥Àr¹PÉÆAqÀÄ ¸ÀzÀjAiÀĪÀ¤UÉ «ZÁj¸À¯ÁV ¸ÀzÀj ¥ÀnÖAiÀÄ£ÀÄß §ÆzÉ¥Àà vÀA/ wªÀÄä¥Àà ¹AVæ ¸Á: UÀ§ÆâgÀÄ gÀªÀjUÉ PÉÆqÀĪÀzÁV w½¹zÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. ¸ÀzÀj DgÉÆævÀ£ÉÆA¢UÉ oÁuÉUÉ §A¢ zÁ½ ¥ÀAZÀ£ÁªÉÄAiÀÄ DzsÁgÀzÀ ªÉÄðAzÀ UÀ§ÆâgÀÄ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 112/2011 PÀ®A: 78 [3] PÉ.¦. PÁAiÉÄÝ CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉAiÀÄ£ÀÄß PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.


 

¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAWÀ£É, ªÁºÀ£À ZÁ®PÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ:


 

gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ J¯Áè ¥Éưøï C¢üPÁjUÀ¼ÀÄ, gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ°è ªÉÆÃmÁgÀ ªÁºÀ£À C¥ÀWÁvÀUÀ¼À£ÀÄß vÀqÉUÀlÄÖªÀ PÀÄjvÀÄ f¯ÉèUÉ ¥ÀÆgÉʹgÀĪÀ EAlgï¸É¥ÀÖgï ªÁºÀ£ÀzÀ ¸ÀºÁAiÀÄ¢AzÀ ¢£ÁAPÀ: 19.10.2011 gÀAzÀÄ 182 ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À£ÀÄß ¥ÀvÉÛ ªÀiÁr 38,800 /- gÀÆ¥Á¬ÄUÀ¼À£ÀÄß ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà zÀAqÀ «¢ü¹, PÁ£ÀÆ£ÀÄ jÃvÀå PÀæªÀÄ dgÀÄV¹zÀÄÝ, ¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAX¸ÀĪÀ ZÁ®PÀgÀÄ/ªÀiÁ°ÃPÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆgÀÄ jÃvÀå PÀæªÀÄ dgÀÄV¸ÀĪÀ PÁAiÀÄð ªÀÄÄAzÀĪÀgÉ¢gÀÄvÀÛzÉ.

GULBARGA DIST REPORTED CRIMES


ಕುಖ್ಯಾತ ಮನೆ ಕಳವು ಮಾಡುವ ದಂಪತಿಯ ಬಂಧನ, ಸುಮಾರು 3 ಲಕ್ಷ ರೂ. ಬೆಲೆಬಾಳುವ ಬಂಗಾರ, ಬೆಳ್ಳಿ ಆಭರಣಗಳು ವಶ
ಖಚಿತ ಮಾಹಿತಿ ಆಧಾರದ ಅನ್ವಯ ಶಹಾಬಾದ ನಗರದ ಬಸ್ಸ್ ನಿಲ್ದಾಣದಲ್ಲಿ ದಾಳಿ ಮಾಡಿದ ವಿಶೇಷ ತನಿಖಾ ತಂಡದ ಅಧಿಕಾರಿ ಮತ್ತು ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಜನರು ಕುಖ್ಯಾತ ಮನೆ ಕಳ್ಳತನ ಮಾಡುವ ದಂಪತಿಗಳನ್ನು ಬಂಧಿಸಿ ಸದರಿಯವರಿಂದ ಗುಲಬರ್ಗಾ ನಗರದ ಎಮ್.ಬಿ. ನಗರ ಮತ್ತು ರೋಜಾ ಠಾಣೆ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಬಡಾವಣೆಯ ಮನೆಗಳಿಂದ ಕಳ್ಳತನ ಮಾಡಿದ ಬಂಗಾರದ ಮತ್ತು ಬೆಳ್ಳಿ ಆಭರಣಗಳು ಮತ್ತು ವಗೈರೆ ಸುಮಾರು 3 ಲಕ್ಷ ಮೌಲ್ಯದ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ವಶಪಡಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದು ತನಿಖೆ ಜಾರಿಯಲ್ಲಿರುತ್ತದೆ.

ಗುಲಬರ್ಗಾ ನಗರದಲ್ಲಿ ಘಟಿಸಿದ ಸ್ವತ್ತಿನ ಪ್ರಕರಣಗಳಲ್ಲಿನ ಆರೋಪಿತರ ಪತ್ತೆ ಕುರಿತು ಮಾನ್ಯ ಶ್ರೀಪ್ರವೀಣ ಮಧುಕರ ಪವಾರ ಎಸ್ ಪಿ ಗುಲಬರ್ಗಾ ,ಶ್ರೀ ಕಾಶಿನಾಥ ತಳಕೇರಿ ಹೆಚ್ಚುವರಿ
ಎಸ್ ಪಿ ಗುಲಬರ್ಗಾ,ಮತ್ತು ಶ್ರೀ ಹೆಚ್. ತಿಮಪ್ಪ ಡಿ.ಎಸ.ಪಿ ಗ್ರಾಮಾಂತರ ಉಪವಿಭಾಗ ಗುಲಬರ್ಗಾ ರವರ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನದಲ್ಲಿ ಇಂದು ದಿನಾಂಕ 18-10-2011 ರಂದು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 8-00 ಗಂಟೆಯ ಸುಮಾರಿಗೆ ಶ್ರೀ ಬಿ. ಪಿ ಚಂದ್ರಶೇಖರ ಸಿಪಿಐ ಎಂಬಿ ನಗರ ವೃತ್ತ ಗುಲಬರ್ಗಾ ರವರ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ 1) ಶ್ರೀ ಪಂಡಿತ ಸಗರ ಪಿ.ಎಸ.ಐ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ ಠಾಣೆ 2) ಶ್ರೀ ಸಂಜೀವಕುಮಾರ ಪಿ.ಎಸ.ಐ ಎಂಬಿ ನಗರಠಾಣೆ ಮತ್ತು ಸಿಬ್ಬಂದಿಯವರಾದ ಶ್ರೀ ಶಿವಪುತ್ರ ಸ್ವಾಮಿ ಹೆಚಸಿ , ಶ್ರೀ ಅಶೋಕ ಪಿಸಿ , ಅರ್ಜುನ ಎಪಿಸಿ, ಪ್ರಭಾಕರ ಪಿಸಿ, ಚಂದ್ರಕಾಂತ ಪಿಸಿ, ಬಲರಾಮ ಪಿಸಿ, ಮಶಾಕ ಪಿಸಿ ಮತ್ತು ಮಹಿಳಾ ಪಿಸಿ ಸುಧಾರವರು ಖಚಿತ ಬಾತ್ಮಿ ಮೇರೆಗೆ ಶಹಬಾರದ ನಗರದ ಬಸ್ ನಿಲ್ದಾಣದಲ್ಲಿ ಖಚಿತ ಬಾತ್ಮಿಯಂತೆ ಕುಖ್ಯಾತ ಮನೆ ಕಳುವು ಮಾಡುವ ಆರೋಪಿತರಾದ 1) ಜಯಶ್ರೀ ಗಂಡ ಕನ್ವರ ಉಪಾಧ್ಯಾಯ ಉ: ಕಚರಾ ಆಯುವದು ಸಾ: ಬಾಪೂ ನಗರ ಗುಲಬರ್ಗಾ 2) ಕನ್ವರ ತಂದೆ ಭಗವಾನ ಉಪಾಧ್ಯಾಯ ಉ: ಕೂಲಿ ಕೆಲಸ ಸಾ: ಬಾಪೂ ನಗರ ಗುಲಬರ್ಗಾ ಇವರನ್ನು ಓಡಿ ಹೋಗುತ್ತಿರುವಾಗ ಮಿಂಚಿನ ದಾಳಿ ಮಾಡಿ ಸದರಿಯವರ ಮೇಲೆ ಬಲವಾದ ಸಂಶಯ ಬಂದು ಠಾಣೆಗೆ ತಂದು ತನಿಖೆ ಒಳಪಡಿಸಿದಾಗ ಈಗ ಸುಮಾರು 8 ದಿವಸಗಳಿಂದ ಗುಲಬರ್ಗಾ ನಗರದ ಬಿಲಾಲಾಬಾದ ಕಾಲೋನಿ ಹಾಗೂ ಜಾಗೃತಿ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಬೀಗ ಹಾಕಿದ ಮನೆ ಬಾಗಿಲ ಕೀಲಿಗಳನ್ನು ಮುರಿದು ಒಳಗೆ ಹೋಗಿ ಟ್ರಂಕ ಮತ್ತು ಅಲಮಾರಿಗಳಲ್ಲಿದ್ದ ಬಂಗಾರ ಮತ್ತು ಬೆಳ್ಳಿಯ ಆಭರಣಗಳು ಮತ್ತು ನಗದು ಹಣ ಕಳವು ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಹೋದ ಬಗ್ಗೆ ತನಿಖೆ ಕಾಲಕ್ಕೆ ತಿಳಿಸಿದ್ದು ಸದರಿ ಆರೋಪಿತರಿಂದ ಮನೆ ಕಳುವು ಮಾಡಿದ ಸುಮಾರು 3 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ಮೌಲ್ಯದ ಬಂಗಾರ ಮತ್ತು ಬೆಳ್ಳಿಯ ಆಭರಣಗಳು ಮತ್ತು ನಗದು ಹಣ ವಗೈರೆ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಜಪ್ತಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ನ್ಯಾಯಾಂಗ ಬಂಧನಕ್ಕೆ ಒಪ್ಪಿಸಲಾಗುತ್ತಿದ್ದು ಈ ಬಗ್ಗೆ ಮಾನ್ಯ ಎಸಪಿ ಸಾಹೇಬರು ಪ್ರಕರಣವನ್ನು ಬೇಧಿಸಿದ ಅಧೀಕಾರಿ ಮತ್ತು ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಜನರ ಕರ್ತವ್ಯವನ್ನು ಶ್ಲಾಘಿಸಿ ಸೂಕ್ತ ಬಹುಮಾನ ಘೋಷಿಸಿರುತ್ತಾರೆ.

BIDAR DISTRICT DAILY CRIME UPDATE 19-10-2011

This post is in Kannada language. To view, you need to download kannada fonts from the link section.

¢£ÀA¥Àæw C¥ÀgÁzsÀUÀ¼À ªÀiÁ»w ¢£ÁAPÀ: 19-10-2011

£ÀÆvÀ£À £ÀUÀgÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 207/11 PÀ®A 279,337 L¦¹ eÉÆvÉ 187 LJA« JPÀÖ :-

¢£ÁAPÀ 18-10-2011 gÀAzÀÄ 1500 UÀAmÉUÉ PÉƼÁgÀ(PÉ) ªÀÄvÀÄÛ PÉƼÁgÀ(©) ªÀÄzsÀå EgÀĪÀ ¨ÉÆÃgÀªÉî ºÀwÛgÀ ¦üAiÀiÁ𢠪ÀiÁgÀÄw vÀAzÉ ©üêÀÄuÁÚ ªÉÄÃvÉæ ªÀAiÀÄ 60 ¸Á: PÉƼÁgÀ(©) gÀªÀgÀÄ ¤AwzÁUÀ M§â ªÀÄ»AzÀæ UÀÆqïì mÉA¥ÉÆ ZÁ®PÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÁºÀ£À Cw ªÉÃUÀ ºÁUÀÆ ¤µÀ̼ÀfvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢UÉ rQÌ ºÉÆqÉzÀ ¥ÀjuÁªÀÄ gÀPÀÛUÁAiÀÄ ªÀÄvÀÄÛ UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀĪÁVgÀÄvÀÛzÉ CAvÁ ¤ÃrzÀ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ.

£ÀÆvÀ£À £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 206/2011 PÀ®A 379 L¦¹ :-

¢£ÁAPÀ 17/18-10-2011 gÀAzÀÄ gÁwæ ªÉüÉAiÀÄ°è AiÀiÁgÉÆà C¥ÀjavÀ PÀ¼ÀîgÀÄ C°AiÀiÁ¨ÁzÀ ²ªÁgÀzÀ ºÉÆ® ¸ÀªÉð £ÀA 52 gÀ°è EzÀÝ 3 ºÉÆÃjUÀ¼ÀÄ PÀ¼ÀªÀÅ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVgÀÄvÁÛgÉ CAvÁ ¦üAiÀiÁ𢠧¸À¥Áà vÀAzÉ UÀÄAqÀ¥Áà ºÀ®UÉ ªÀAiÀÄ: 60 ªÀµÀð aPï¥Émï gÀªÀgÀÄ ¤ÃrzÀ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

£ÀÆvÀ£À £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 205/11 PÀ®A 420, 468 eÉÆvÉ 34 L¦¹ :-

¢£ÁAPÀ 07-06-2011 gÀAzÀÄ DgÉÆævÀ ªÀĺÀäzï vÁeÉÆâݣï EvÀ£ÀÄ £ÀPÀ° ¸À» ªÀiÁr j¯ÁAiÀÄ£Àì PÀA¥À¤AiÀÄ ¯ÉÊ¥sÀ E£ÀÆìgÉ£ïì ºÀtªÀ£ÀÄß ¥ÀqÉzÀÄPÉÆArgÀÄvÁÛ£É. CAvÁ ¢£ÁAPÀ: 18-10-2011 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠪ÀĺÀäzÀ gÀ¦üAiÉÆâݣÀ vÀAzÉ ªÀĺÀäzÀ ¥sÀQÃgÉÆâݣÀ ªÀAiÀÄ 37 ¸Á: j¯ÁAiÀÄì ¯ÉÊ¥sÀ E£ÉÆìÃgÉ£À¸Àì ©ÃzÀgÀ gÀªÀgÀÄ ¤ÃrzÀ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

ªÀiÁPÉðl ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 121/11 PÀ®A 324, 323, 504, 506 L¦¹ :-

¢£ÁAPÀ 18-10-2011 gÀAzÀÄ 1900 UÀAmÉUÉ £ÁåAiÀiÁ®AiÀÄzÀ PÀvÀðªÀåzÀ ¹ºÉZï¹ 743 ¥sÉÊAiÀiÁd C° gÀªÀgÀÄ ªÀiÁ£Àå £ÁåAiÀiÁ®AiÀÄzÀ ¥ÀvÀæ ¸ÀA. 3327/11 ªÀÄvÀÄÛ EzÀgÉÆA¢UÉ ¦üAiÀiÁ𢠲æà ¸ÀÄzÀ±Àð£À ¸ÀÄAzÀgÀ gÁd gÀªÀgÀ SÁ¸ÀV zÀÆgÀÄ ºÁdgÀ ¥Àr¹zÀÄÝ CzÀgÀ ¸ÀAQë¥ÀÛ ¸ÁgÁA±ÀªÉ£ÉAzÀgÉ ¢£ÁAPÀ 1-10-2011 gÀAzÀÄ 1600 UÀAmÉUÉ £ÉúÀ«ÄAiÀiÁ ªÉÄêÉÆjAiÀįï EAVèµÀ ªÉÄÃrAiÀÄA ¸ÀÆÌ® U˽ªÁqÁ ©ÃzÀgÀ ºÀwÛgÀ ¦üAiÀiÁ𢠲æà CA¨ÁzÁ¸À J¸ï.r.J. EªÀjUÉ C¦üøï PÉ®¸À PÀÄjvÀÄ ¨sÉÃnÖ ªÀiÁqÀ®Ä ªÁºÀ£À £ÀA. J.¦. 29 © 2080 £ÉÃzÀgÀ°è eÁdð JqÀªÁqÀð gÀªÀgÉÆA¢UÉ ºÉÆÃzÁUÀ ¸ÀzÀj PÁgÀ £ÉúÀ«ÄAiÀiÁ ¸ÀÆÌ® PÀA¥ËAqÀ ºÀwÛgÀ ¤°è¹zÁUÀ DgÉÆævÀ qÁ:ªÀÄ£ÀªÉÆúÀ£À £ÉúÀ«ÄAiÀiÁ E°è PÁgÀ ¤°è¸À¨ÉÃqÀ CAvÁ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊAiÀÄÄÝ, ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ±Àlð PÁ®gÀ »rzÀÄ ºÉÆqÉzÀÄ fêÀzÀ ¨ÉÃzÀjPÉ ºÁQgÀÄvÁÛ£É CAvÀ EzÀÝ £ÁåAiÀiÁ®AiÀÄzÀ SÁ¸ÀV zÀÆj£À ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ.

¸ÀAZÁgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ ©ÃzÀgÀ UÀÄ£Éß £ÀA. 181/11 PÀ®A 279, 337 L¦¹. eÉÆvÉ 187 LJªÀÄ« JPÀÖ. :-

¢£ÁAPÀ 18/10/2011 gÀAzÀÄ 1200 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠥ÀæPÁ±À vÀAzÉ ¹zÀÝ¥Áà ®PÀ±ÉnÖ ¸Á: ¹zÉÝñÀégï ºÁ° ªÀ¸Àw PÁ½zÁ¸À £ÀUÀgÀ ©ÃzÀgÀ PÁ½zÁ¸À £ÀUÀgÀzÀ°ègÀÄ vÀ£ÀߪÀģɬÄAzÀ vÀ£Àß ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ® £ÀA. PÉJ38JZÀ9430 £ÉÃzÀÝgÀ »A¨sÁUÀ vÀ£Àß ºÉAqÀwAiÀiÁzÀ ²æêÀÄw ²æÃzÉë EªÀgÀ£ÀÄß PÀÆr¹PÉÆAqÀÄ PÀªÀÄoÁuÉ ºÉʸÀÆÌ® PÀqÉUÉ ºÉÆUÀĪÁUÀ ©ÃzÀgÀ UÀÄ¥Á gÉÆÃr£À ªÉÄÃ¯É gÁªÀÄ ZËPÀ ºÀwÛgÀ ¨ÉÆUÉÆAqÉñÀégÀ ¸ÀPÀð® PÀqɬÄAzÀ MAzÀÄ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ® £ÀA. PÉJ38eÉ8754 £ÉÃzÀÝ£ÀÄß CzÀgÀ ZÁ®PÀ CwªÉÃUÀ ºÁUÀÆ CeÁgÀÆPÀvɬÄAzÀ £ÀqɹPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ°UÉ rQÌ¥Àr¹zÀÝjAzÀ C¥ÀWÁvÀ ¸ÀA¨sÀ«¹ ¦üAiÀiÁð¢UÉ §®UÀqÉ ºÀÄ©â£À ªÉÄî §¢UÉ ºÀuÉAiÀÄ ºÀwÛgÀ, §® PÀ¥Á¼À ªÉÄî §¢UÉ vÀgÀazÀ gÀPÀÛUÁAiÀĪÁVgÀÄvÀÛªÉ CAvÁ ¤ÃrzÀ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ.

§¸ÀªÀPÀ¯Áåt ¸ÀAZÁgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 164/11 PÀ®A 279 L¦¹ eÉÆvÉ 187 LJªÀiï« PÁAiÉÄÝ :-

¢£ÁAPÀ 17/10/2011 gÀAzÀÄ 0300 UÀAmÉUÉ gÁ.ºÉ.£ÀA 09 gÀ ªÉÄÃ¯É vÀqÉƼÁ UÁæªÀÄzÀ ºÀwÛgÀ DgÉÆævÀ UÀįÁ§ vÀAzÉ »ÃgÁªÀÄ£ï DqÉ, ªÀAiÀÄ :23 ªÀµÀð, EvÀ£ÀÄ mÉA¥ÀÆ £ÀA J¦-10, qÀ§Æè-2612 £ÉÃzÀÝ£ÀÄß ªÀÄÄA¨Á¬Ä ¬ÄAzÀ ºÉÊzÁæ¨ÁzÀPÉÌ CwªÉÃUÀ ºÁUÀÆ ¤¸Á̼ÀfvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ªÉÃUÀzÀ ¤AiÀÄAvÀæt ªÀiÁqÀzÉ gÉÆÃr£À JqÀ§¢AiÀÄ°è ¥À°Ö ªÀiÁrgÀÄvÁÛ£É. ªÀÄvÀÄÛ ªÁºÀ£À ©lÄÖ Nr ºÉÆÃVgÀÄvÁÛ£É. CAvÁ ²æà ©. ZÀAzÀæ±ÉÃRgÀ vÀAzÉ «ÃgÀ¥Áà §ÄgÀUÀ¥À½î gÀªÀgÀÄ ¤ÃrzÀ zÀÆj£À ªÉÄÃgÀUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ.

aAvÁQ ¥ÉưøÀ oÁuÉ AiÀÄÄ.r.Dgï. £ÀA. 10/11 PÀ®A 174 ¹.Dgï.¦.¹ :- ¢£ÁAPÀ 18/10/2011 gÀAzÀÄ 0930 UÀAmÉ ¸ÀƪÀiÁjUÉ ±ÀAPÀgÀ vÀAzÉ ºÀtªÀÄAvÀgÁªÀ ¸Á/°AUÀzÀ½î FvÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÀÄUÀ¼À ªÀÄzÀÄªÉ ¸À®ÄªÁV UÁæªÀÄzÀ°è£À d£ÀgÀ ºÀwÛgÀ SÁ¸ÀV ¸Á® vÉUÉzÀÄ ªÀÄzÀÄªÉ ªÀiÁrgÀÄvÁÛ£É F ªÀµÀð ºÉÆ®zÀ°è ¨É¼É ¸ÀjAiÀiÁV ¨É¼ÉAiÀįÁgÀzÀ PÁgÀt ¸ÀzÀj ¸Á® ºÉÃUÉ wÃj¸À¯ÉAzÀÄ ªÀÄ£À¹ì£À ªÉÄÃ¯É ¥ÀjuÁªÀÄ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆ®zÀ°è EzÀÝ ¨É¼ÉUÉ ºÉÆqÉAiÀÄĪÀ Qæ«Ä£ÁÀ±ÀPÀ OµÀzÀ ¸Éë¹zÀÝjAzÀ ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ£É CAvÁ ¦üAiÀiÁ𢠤ªÀÄð¯Á UÀAqÀ ±ÀAPÀgÀ ±ÉA§¼É ¸Á: °AUÀzÀ½î gÀªÀgÀÄ ¤ÃrzÀ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉƼÀî¯ÁVzÉ.

ªÀiÁPÉðl ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 119/11 PÀ®A 25 (1),(J), EArAiÀÄ£ï DªÀÄìð JPïÖ & 96 (J) PÉ.¦.JPïÖ :-

¢£ÁAPÀ 18-10-2011 gÀAzÀÄ 0400 UÀAmÉ £ÁUÀ±ÉÃnÖ JJ¸ïL gÀªÀgÀÄ ¸ÉÃPÀÖgÀ PÀvÀðªÀå ªÀiÁqÀÄvÁÛÀ ªÀiÁºÁ«ÃgÀ ªÀÈvÀÛ ºÀwÛgÀ ºÉÆÃzÁUÀ PÀvÀÛ®°è MAzÀÄ vÀªÉÃgÀ ªÁºÀ£À ¤AwzÀÄÝ ¥Éưøï fÃ¥À£ÀÄß £ÉÆÃr NqÀÄwÛzÁÝUÀ ¹§âA¢AiÀĪÀgÀÄ ¨É£ÀÄß ºÀwÛ f¯Áè¢üPÁjAiÀÄĪÀ PÀbÉÃj ºÀwÛgÀ »rzÁUÀ, DgÉÆævÀ£ÁzÀ ±ÁAvÀPÀĪÀiÁgÀ vÀAzÉ gÁdPÀĪÀiÁgÀ D£ÀAzÀ EvÀ£À CAUÀ ±ÉÆÃzÀ£É ªÀiÁrzÁUÀ ¸ÀzÀj DgÉÆævÀgÀ ºÀwÛgÀ JgÀqÀÄ PÀ©âÃtzÀ gÁqÀ, MAzÀÄ dA¨sÁå EzÉݪÀÅ, ¸ÀzÀj CAiÀÄÄzsÀzÀ §UÉÎ w½zÁUÀ ¸ÀªÀÄ¥ÀðPÀ GvÀÛgÀ ¤ÃrzÉ EgÀĪÀÅzÀjAzÀ DvÀ£À «gÀÄzÀÞ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ.

d£ÀªÁqÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 104/11 PÀ®A 279.337.338.304 (J) L¦¹ :-

¢£ÁAPÀ 18-10-2011 gÀAzÀÄ 1800 UÀAmÉUÉ ªÀÄÈvÀ mÁåçPÀÖgÀ ZÁ®PÀ «oÀ×® vÀAzÉ UÀt¥Àw UÉÆÃqÀA¥À½î, EvÀ£ÀÄ ºÉÆ£ÉßÃPÉj-«¼Á¸À¥ÀÆgÀ zsÀjAiÀÄ gÉÆÃr£À ªÉÄÃ¯É mÁåçPÀÖgÀ£ÀÄß Cwà ªÉÃUÀ ºÁUÀÆ CeÁUÀgÀÆPÀvɬÄAzÀ ªÀiÁ£ÀªÀ fêÀPÉÌ C¥ÁAiÀĪÁUÀĪÀ jÃw¬ÄAzÀ £ÀqɬĹzÀjAzÀ mÁåçPÀÖgÀ »rvÀ vÀ¦àzÀjAzÀ mÁåçPÀÖgÀ gÉÆÃr£À §¢AiÀÄ°è ºÉÆgÀ½ ©zÀÝzÀjAzÀ mÁåçPÀÖgÀ ZÁ®PÀ «oÀ×® vÀAzÉ UÀt¥Àw UÉÆÃqÀA¥À½î PɼÀUÉ ¹QÌ©zÀÄÝ ¨sÁj gÀPÀÛUÁAiÀÄUÀ¼ÁV ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà ªÀÄÈvÀ ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ£É. ªÀÄvÀÄÛ mÁåçPÀÖgÀzÀ°è PÀĽvÀÄ §gÀÄwÛzÀÝ ¦üAiÀiÁ𢠲æà PÀÄAzÀ£À ºÁUÀÆ UÁAiÀiÁ¼ÀÄ UÀt¥Àw EªÀjUÉ JgÀqÀÄ PÉÊUÀ½UÉ, PÀÄwÛUÉAiÀÄ ºÀwÛgÀ, vÀ¯ÉAiÀÄ ªÉÄïÉ, ¨É¤ß£À ªÉÄÃ¯É PÁ®ÄUÀ½UÉ ºÀwÛ gÀPÀÛUÁAiÀÄ ºÁUÀÆ UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀÄ ªÁVgÀÄvÀÛzÉ. CAvÀ PÉÆlÖ ºÉýAiÀÄ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

GULBARGA DIST REPORTED CRIMES

ಸಂಚಾರಿ ಠಾಣೆ : ಶ್ರೀ ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ ಮಾರುತಿ ಮೇತ್ರಿ ಸಾಃ ಮಹಾರಾಜವಾಡಿ, ತಾಃ ಔರಾದ, ಹಾ.ವ: ಕಾವೇರಿ ನಗರ ಗುಲಬರ್ಗಾ ರವರು, ನಾನು ಮತ್ತು ನರಸಿಂಗ ಡಾವರಗಾಂವೆ ಪಾನಿಪೂರಿ ವ್ಯಾಪಾರ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ದಿನಾಂಕ 18-10-2011 ರಂದು ರಾತ್ರಿ 11-00 ಸುಮಾರಿಗೆ ಗಂಜ ರೋಡಿಗೆ ಇರುವ ಗಾಂಧಿ ನಗರ ಕ್ರಾಸ ಹತ್ತಿರ ಇರುವ ಬೊರವೆಲ್ ದಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಭಾಂಡೆಗಳನ್ನು ತೊಳೆಯುತ್ತಿದ್ದಾಗ ಟಾಟಾ ಸುಮೊ ನಂ. ಕೆ.ಎ 32 ಎಮ್ 3506 ನೇದ್ದರ ಚಾಲಕನು ತನ್ನ ಟಾಟಾ ಸುಮೊವನ್ನು ಅತಿವೇಗ ಮತ್ತು ಅಲಕ್ಷತನದಿಂದ ಚಲಾಯಿಸಿಕೊಂಡು ಬಂದು ಬೊರವೆಲ್ ಹತ್ತಿರ ಭಾಂಡೆ ತೊಳೆಯುತ್ತಿದ್ದ ನರಸಿಂಗ ಇತನಿಗೆ ಅಪಘಾತಪಡಿಸಿ ನಂತರ ಬೊರವೆಲ್ ಗೆ ಅಪಘಾತಪಡಿಸಿ ಹಾನಿಗೊಳಿಸಿ ತನ್ನ ಟಾಟಾ ಸುಮೊ ಅಲ್ಲಿಯೇ ಬಿಟ್ಟು ಓಡಿ ಹೋಗಿದ್ದು ಅಪಘಾತದಿಂದ ನರಸಿಂಗ ಇತನಿಗೆ ಗುಪ್ತಗಾಯವಾಗಿದ್ದು ಇರುತ್ತದೆ. ಮತ್ತು ಬೋರವೆಲ್ ಹಾನಿ ಆಗಿದ್ದು ಇರುತ್ತದೆ ಅಂತಾ ಸಲ್ಲಿಸಿದ ದೂರು ಸಾರಾಂಶದ ಮೇಲಿಂದ ಸಂಚಾರಿ ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿ ಗುನ್ನೆ 64/2011 ಕಲಂ 279, 337, 427 ಐಪಿಸಿ & 187 ಐ,ಎಮ,ವಿ ಆಕ್ಟ ನೇದ್ದರಲ್ಲಿ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಾಗಿದೆ.

ನಿಂಬರ್ಗಾ ಠಾಣೆ :ಶ್ರೀಮತಿ ಮಂದಾಕಿನಿ ಗಂಡ ನಿಜಲಿಂಗಪ್ಪ ಚೌಲೆ ಸಾ|| ಭೂಸನೂರ ಗ್ರಾಮ ರವರು, ನಾವು ನಮ್ಮ ಹೊಲ ಸರ್ವೆ ನಂ. 307 , 4 ಎಕರೆ ನೇದ್ದರಲ್ಲಿ ಅದರಲ್ಲಿ ಕಬ್ಬು ಮತ್ತು ತೊಗರಿ ಬೇಳೆ ಹಾಕಿದ್ದು ತೊಗರಿ ಬೆಳೆಯಲ್ಲಿ ಸದಿ ತೆಗೆಯಲು ಹೋದಾಗ ನಮ್ಮ ಮಾವನಾದ ಶಿವಶರಣಪ್ಪ ಚೌಲ ಇವರು ನಮ್ಮ ಹೊಲದ ಬಾಂದಾರಿಯ ಹುಲ್ಲು ಕೊಯ್ಯುವಾಗ ನಮ್ಮ ಹೊಲದ ಬಾಜು ಹೊಲದವನಾದ ನಾಗರಾಜ ತಂದೆ ಸಿದ್ದಣ್ಣ ಗವಿ , ಶರಣಮ್ಮ ತಂದೆ ಸಿದ್ದಣ ಗವಿ ಮತ್ತು ಬಸಮ್ಮಾ ಗಂಡ ಸಿದ್ದಣ್ಣಾ ಗವಿ ಇವರು ಕೂಡಿಕೊಂಡು ಬಂದು ಇದು ನಮ್ಮ ಹೊಲದ ಬಾಂದಾರಿ ಇದೆ ಅಂತ ನಮ್ಮ ಸಂಗಡ ವಿನಾಕಾರಣ ಜಗಳ ತೆಗೆದು ಅವಾಚ್ಯ ಶಬ್ದಗಳಿಂದ ಬೈದು, ಹೊಡೆಬಡೆ ಮಾಡಿ ಗಾಯಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಮತ್ತು ನಾಗರಾಜ ಈತನು ಮಾನ ಭಂಗ ಮಾಡುವ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಕೈ ಹಿಡಿದು ಜಗ್ಗಾಡಿ, ಎಡಗೈ ನಡುವಿನ ಕೈ ಬೆರಳಿಗೆ ಕಚ್ಚಿ ರಕ್ತಗಾಯಪಡಿಸಿತ್ತಾನೆ. ಕಾರಣ ಸದರಿಯವರ ವಿರುದ್ಧ ಸೂಕ್ತ ಕಾನೂನು ಕ್ರಮ ಜರುಗಿಬೇಕು ಅಂತಾ ಸಲ್ಲಿಸಿದ ದೂರು ಸಾರಾಂಶದ ಮೇಲಿಂದ ನಿಂಬರ್ಗಾ ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿ ಗುನ್ನೆ ನಂ. 115/2011, ಕಲಂ. 323, 324, 354, 504, 34 ಐಪಿಸಿ ನೇದ್ದರಲ್ಲಿ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಿ ಕ್ರಮ ಕೈಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ.

GULBARGA DIST REPORTED CRIMES

ಶಹಾಬಾದ ನಗರ ಠಾಣೆ : ಶ್ರೀಮತಿ ಪಾರ್ವತಿ ಗಂಡ ಸಿದ್ದಯ್ಯಾ ಮಠಪತಿ ಸಾ: ಭಂಕೂರ ರವರು, ನಾನು ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತದಲ್ಲಿ ಗ್ರಂಥಾಲಯದ ಮೇಲ್ವಿಚಾರಕಿಯಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದು ಲಕ್ಷ್ಮಿಕಾಂತ ತಂದೆ ಮಲ್ಕಪ್ಪಾ ಕಂದಕೊಳ ಸಾ: ಭಂಕೂರ ಈತನು ಅವ್ಯಾಚವಾಗಿ ಬೈಯುವದು ಹಾಗೂ ಜೀವದ ಬೇದರಿಕೆ ಹಾಕುವದು ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾನೆ ಮತ್ತು ನನಗೆ ಅಶ್ಲೀಲ ಪುಸ್ತಕಗಳನ್ನು ಓದಲಿಕ್ಕೆ ಕೊಡು ಅಂತಾ ಕೇಳುತ್ತಿದ್ದು ನನಗೆ ಅಶ್ಲೀಲವಾಗಿ ಬೈಯುವದು ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾನೆ. ಅಂತಾ ಸಲ್ಲಿಸಿದ ದೂರು ಸಾರಾಂಶದ ಮೇಲಿಂದ ಶಹಾಬಾದ ನಗರ ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿ ಗುನ್ನೆ ಸಂಖ್ಯೆ 158/2011 ಕಲಂ:    504, 506 ಐಪಿಸಿ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಾಗಿದೆ.

ರಾಘವೇಂದ್ರ ನಗರ ಠಾಣೆ : ಶ್ರೀ ಗೌರಿಶಂಕರ ತಂದೆ ದತ್ತಾತ್ರೇಯ ಮೈಲಾಪುರ ಇವರು ಠಾಣೆಗೆ ಹಾಜರಾಗಿ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಕೈಯಿಂದ ಬರೆದ ದೂರು ಹಾಜರುಪಡಿಸಿದ್ದು, ಅದರ ಸಾರಾಂಶವೇನೆಂದರೆ, ದಿನಾಂಕ 17-10-2011 ರಂದು ಬೆಳೀಗ್ಗೆ 7-15 ಗಂಟೆಗೆ ಅವರ ಹೆಂಡತಿ ಚಿತ್ರಲೇಖಾ ಮೈಲಾಪುರ ಇವರು ಹಾಲು ತರಲು ಶೆಟ್ಟಿ ಕಾಂಪ್ಲೇಕ್ಸಗೆ ಬಂದು ಮರಳಿ ಹೋಗುವಾಗ ಯಾರೋ ಇಬ್ಬರು ಅಪರಿಚಿತ ಮೋಟಾರ ಸೈಕಲ ಸವಾರರು ಅದರಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ಮುಖಕ್ಕೆ ಬಟ್ಟೆ ಕಟ್ಟಿಕೊಂಡಿದ್ದು ಅವರು ನನ್ನ ಹೆಂಡತಿ ಕೊರಳಲ್ಲಿದ್ದ 35 ಗ್ರಾಂ ಬಂಗಾರದ ಮಂಗಳ ಸೂತ್ರ ಕಿತ್ತಿಕೊಂಡು ಹೋಗಿರುತ್ತಾರೆ. ಅವರನ್ನು ಪತ್ತೆ ಹಚ್ಚಿ ಕಾನೂನು ಕ್ರಮ ಜರುಗಿಸಬೇಕು. ಅಂತಾ ಸಲ್ಲಿಸಿದ ದೂರು ಸಾರಾಂಶದ ಮೇಲಿಂದ ರಾಘವೇಂದ್ರ ನಗರ ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿ ಗುನ್ನೆ ನಂ 81/11 ಕಲಂ 392 ಐಪಿಸಿ ನೇದ್ದರಲ್ಲಿ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಾಗಿದೆ.

ಕಮಲಾಪೂರ ಠಾಣೆ : ಶ್ರೀಮತಿ ತೆಂಗೆಮ್ಮಾ ಗಂಡ ಮಲ್ಲಿನಾಥ ಗುತ್ತಿ ಸಾಃಗೋಗಿ(ಕೆ) ತಾಃಜಿಃ ಗುಲಬರ್ಗಾ ರವರು ದಿನಾಂಕ: 17/10/2011 ರಂದು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ನನ್ನ ಗಂಡ ಮಲ್ಲಿನಾಥ ಇವರು ಹೊಲದಲ್ಲಿ ಹಾಕಿರುವ ತೊಗರಿ ಬೆಳೆಗೆಳಿಗೆ ಕ್ರೀಮಿನಾಶಕ ಔಷಧವನ್ನು ಹೊಡೆಯುತ್ತಿದ್ದಾಗ ಔಷಧವು ಗಾಳಿಯ ಮೂಲಕ ಉಸಿರಾಟದೊಂದಿಗೆ ದೇಹದೊಳಗೆ ಹೋಗಿದ್ದು. ನಂತರ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 9-00 ಗಂಟೆ ಸುಮಾರಿಗೆ ನನ್ನ ಗಂಡನು ಕೈ ತೊಳೆಯದೇ ಊಟ ಮಾಡಿದ್ದರಿಂದ ಕ್ರೀಮಿನಾಶಕ ಔಷಧ ದೇಹದೊಳಗೆ ಹೋಗಿ ತಲೆ ಸುತ್ತುತ್ತಿದೆ ವಾಂತಿ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದರಿಂದ ಉಪಚಾರ ಕುರಿತು ಗುಲಬರ್ಗಾ ಸರಕಾರಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 12-30 ಗಂಟೆಗೆ ತಂದು ಸೇರಿಕೆ ಮಾಡಿರುತ್ತೇವೆ. ಉಪಚಾರದಲ್ಲಿದ್ದ ಮಲ್ಲಿನಾಥ ಈತನು ಉಪಚಾರ ಫಲಕಾರಿಯಾಗದೇ ಇಂದು ದಿನಾಂಕ:18/10/2011 ರಂದು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 6-00 ಗಂಟೆ ಸುಮಾರಿಗೆ ಮೃತಪಟ್ಟಿರುತ್ತಾನೆ. ಕಾರಣ ಮಾನ್ಯರವರು ಮುಂದಿನ ಕಾನೂನು ಕ್ರಮ ಜರುಗಿಸಬೇಕು. ಅಂತಾ ಹೇಳಿಕೆ ಸಾರಾಂಶದ ಮೇಲಿಂದ ಕಮಲಾಪೂರ ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿ ಯುಡಿಆರ್ ನಂ. 10/2011 ಕಲಂ 174 ಸಿ.ಆರ್.ಪಿ.ಸಿ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಾಗಿದೆ.

ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಸಂಚಾರಿ ಠಾಣೆ : ಶ್ರೀಮತಿ ಅಂಬಿಕಾ ತಂದೆ ಶಾಮರಾಯ ಹಲಗೆ ಸಾ: ಸುಂದರ ನಗರ ಗುಲಬರ್ಗಾ ರವರು, ನನ್ನ ಗಂಡ ಶಾಮರಾಯ ಜಿಲ್ಲಾ ಸರಕಾರಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯ ಎದುರು ರೋಡಿನ ಮೇಲೆ ನಡೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗುತ್ತಿರುವಾಗ ಮೋ/ಸೈಕಲ್ ನಂಬರ ಕೆಎ 32 ಕ್ಯೂ 3490 ರ ಚಾಲಕ ಪ್ರವೀಣ ತಂದೆ ಅಬ್ರಾಹಮ್ ಈತನು ಜಿ.ಜಿ.,ಹೆಚ್.ಸರ್ಕಲ್ ಕಡೆಯಿಂದ ತನ್ನ ವಾಹನವನ್ನು ಅತಿವೇಗ ಮತ್ತು ಅಲಕ್ಷತನದಿಂದ ನಡೆಯಿಸಿಕೊಂಡು ಬಂದು ರೋಡ ದಾಟಿ ಹೋಗುತ್ತಿದ್ದ ನನ್ನ ಗಂಡ ಶಾಮರಾಯ ಈತನಿಗೆ ಅಪಘಾತಪಡಿಸಿ ಗಾಯಗೊಳಿಸಿರುತ್ತಾನೆ ಅಂತಾ ಸಲ್ಲಿಸಿದ ದೂರು ಸಾರಾಂಶದ ಮೇಲಿಂದ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಸಂಚಾರಿ ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿ ಗುನ್ನೆ ನಂ 132/11 ಕಲಂ: 279 .338 ಐ.ಪಿ.ಸಿ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಾಗಿದೆ.

ಆಳಂದ ಠಾಣೆ : ಶ್ರೀ ಶಿವರಾಜ ತಂದೆ ಶರಣಪ್ಪ ಬಿರದಾರ ಸಾ: ಮಟಕಿ ರವರು, ದಿನಾಂಕ:17-10-2011 ಅವಧಿ 8.00 ಪಿಎಂದಿಂದ 18/10/2011 8.00ರವರಿಗೆ ಮದ್ಯದ ರಾತ್ರಿ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಯಾರೋ ಕಳ್ಳರು ನಮ್ಮ ಶ್ರೀ ಶರಣಬಸೇಶ್ವರ ಕೃಷಿ ಕೇಂದ್ರದ ತೊಗರಿ ಔಷದ ಅಂಗಡಿಯ ಹಿಂದಿನ ಪತ್ರೆಯನ್ನು ಕೊಯ್ದು ಒಳಗೆ ನುಗ್ಗಿ ಟೇಬಲ್ ಡ್ರಾ ಕೀಲಿ ಮುರಿದು ನಗದು ಹಣ 1000=00 ರೂ ಹಾಗೂ ಇಂಪ್ಯಾಕ್ಟ ತೊಗರಿ ಎಣ್ಣೆ ಹಾಗೂ ಪ್ರೋಕ್ಲೆನ್ ತೊಗರಿ ಎಣ್ಣೆ ಅ.ಕಿ 40800=00 ರೂ ಹೀಗೆ ಒಟ್ಟು 41800=00 ರಾತ್ರಿ ಕಳ್ಳತನ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಹೋಗಿರುತ್ತಾರೆ. ಕಾರಣ ಕಳ್ಳತನ ಮಾಡಿದವರನ್ನು ಪತ್ತೆ ಹಚ್ಚಿ ಅವರ ಮೇಲೆ ಸೂಕ್ತ ಕಾನೂನು ಕ್ರಮ ಜರುಗಿಸಬೇಕು. ಅಂತಾ ಸಲ್ಲಿಸಿದ ದೂರು ಸಾರಾಂಶದ ಮೇಲಿಂದ ಆಳಂದ ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿ ಗುನ್ನೆ ನಂ. 243/2011 ಕಲಂ 457.380 ಐಪಿಸಿ ನೇದ್ದರಲ್ಲಿ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಾಗಿದೆ.

PÉÆ¥Àà¼À f¯ÉèAiÀÄ°è ªÀgÀ¢AiÀiÁzÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ

E¸ÉàÃl dÆeÁlzÀ ¥ÀæPÀgÀt

1] UÀAUÁªÀw UÁæ«ÄÃt ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 267/2011 PÀ®A. 87 PÀ£ÁðlPÀ ¥Éưøï PÁAiÉÄÝ:

EAzÀÄ ¢:-18-10-2011 gÀAzÀÄ ¸ÀAeÉ UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ UÀAUÁªÀw UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ ªÁå¦ÛAiÀÄ PÉøÀgÀºÀnÖ UÁæªÀÄzÀ ¸ÀgÀPÁj »jAiÀÄ ¥ÁæxÀ«ÄPÀ ±Á¯ÉAiÀÄ ¥ÀPÀÌzÀ ¸ÁªÀðd¤PÀ ¸ÀܼÀzÀ°è CAzÀgï-§ºÁgï E¸ÉàÃmï dÆeÁl £ÀqÉAiÀÄÄwÛzÉ CAvÁ RavÀªÁzÀ ªÀiÁ»w §AzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ªÀiÁ£Àå ¹¦L UÀAUÁªÀw UÁæ«ÄÃt ªÀÈvÀÛgÀªÀgÀ ªÀiÁUÀðzÀ±Àð£ÀzÀ°è ²æÃ. ©. CªÀÄgÉñÀ ¦.J¸ï.L. UÀAUÁªÀw UÁæ«ÄÃt ªÀÄvÀÄÛ ¹§âA¢AiÀĪÀgÁzÀ ºÉZï.¹. 76, 27 ¦.¹. 37, 40, 91, 131, 115, 323, 186, 248 gÀªÀgÀ£ÀÄß ªÀÄvÀÄÛ ¥ÀAZÀgÁzÀ [1] ªÀÄvÀÄðeÁ SÁ¢æ vÀAzÉ ¦ÃgÀªÀĺÀäzï¸Á§ ªÀAiÀĸÀÄì: 50 ªÀµÀð eÁw: ªÀÄĹèA, G: PÀÆ°PÉ®¸À ¸Á: ¨ÉAqÀgÀªÁr [2] ºÀ£ÀĪÀÄAvÀ vÀAzÉ ªÀÄjAiÀÄ¥Àà, ªÀAiÀĸÀÄì 35 ªÀµÀð, eÁw: ºÀjd£À G:PÀÆ° PÉ®¸À ¸Á: D£ÉÃUÀÄA¢ UÀAUÁªÀw EªÀgÀÄUÀ¼À£ÀÄß ¸ÀAUÀqÀ PÀgÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ¸ÀgÀPÁj fÃ¥ï £ÀA: PÉ.J-37/ f-307 ªÀÄvÀÄÛ ªÉÊAiÀÄQÛPÀ ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ïUÀ¼À°è ¸ÀAeÉ 4:00 UÀAmÉUÉ oÁuɬÄAzÀ ºÉÆgÀlÄ PÉøÀgÀºÀnÖ UÁæªÀÄzÀ HgÀ ºÉÆgÀUÉ ªÁºÀ£ÀUÀ¼À£ÀÄß ¤°è¹ J®ègÀÆ £ÀqÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃV £ÉÆÃqÀ¯ÁV UÁæªÀÄzÀ ¸ÀgÀPÁj »jAiÀÄ ¥ÁæxÀ«ÄPÀ ±Á¯ÉAiÀÄ ¥ÀPÀÌzÀ ¸ÁªÀðd¤PÀ ¸ÀܼÀzÀ°è d£ÀgÀÄ ¸ÉÃjzÀÄÝ, CªÀgÀÄ zÀÄAqÁV PÀĽvÀÄPÉÆAqÀÄ ºÀtªÀ£ÀÄß ¥ÀtPÉÌ ºÀaÑ E¸ÉàÃmï J¯ÉUÀ½AzÀ CAzÀgï §ºÁgï J£ÀÄߪÀ CzÀȵÀ×zÀ E¸ÉàÃmï dÆeÁlzÀ°è vÉÆqÀVzÀÄÝ, PÀÆqÀ¯Éà ¹§âA¢AiÉÆA¢UÉ zÁ½ ªÀiÁqÀ¯ÁV (1) ±ÉÃRgÀUËqÀ vÀAzÉ §¸ÀªÀ£ÀUËqÀ ¸Á: PÉøÀgÀºÀnÖ ºÁUÀÆ EvÀgÉ 9 d£ÀgÀÄ ¹QÌzÀÄÝ, CªÀjAzÀ ºÁUÀÆ ¸ÀܼÀ¢AzÀ dÆeÁlzÀ £ÀUÀzÀÄ ºÀt gÀÆ. 3,500-00, 52 E¸ÉàÃmï J¯ÉUÀ¼ÀÄ, MAzÀÄ ¥Áè¹ÖPï aîUÀ¼À£ÀÄß d¥ÀÄÛ ªÀiÁqÀ¯Á¬ÄvÀÄ.

d§j ¸ÀA¨sÉÆÃUÀ ¥ÀæPÀgÀt

2] PÀĵÀÖV ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 235/2011 PÀ®A. 376, 506 ¸À»vÀ 34 L.¦.¹:.

EAzÀÄ ¢£ÁAPÀ. 18-10-2011 gÀAzÀÄ ¸ÀAeÉ 6-00 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀ¼ÁzÀ zÉêÀªÀÄä vÀAzÉ §¸À¥Àà UÀÄr»A¢£À ªÀAiÀiÁ 16 ªÀµÀð eÁ.°AUÁAiÀÄvÀ G.ºÉÆ®ªÀÄ£ÉPÉ®¸À ¸Á.eÁ°ºÁ¼À UÁæªÀÄ. ¦üAiÀiÁ𢠤ÃrzÀÄÝ ¸ÁgÁA±ÀªÉãÉAzÀgÉ, FUÉÎ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ 20 ¢£ÀUÀ¼À »AzÉ vÁ£ÀÄ vÀªÀÄä ºÉÆ®PÉÌ PÉ®¸ÀPÉÌ ºÉÆÃVzÁÝUÀ DgÉÆæ ¸ÀÄgÉñÀ FvÀ£ÀÄ ¸ÀzÀj ºÉÆ®zÀ°è §AzÀÄ DPÉAiÀÄ£ÀÄß J¼ÉzÁr ¨ÉÃqÀ JAzÀgÀÆ PÉüÀzÉà ºÀoÀ ¸ÀA¨sÉÆÃUÀ ªÀiÁrzÀÄÝ £ÀAvÀgÀ ¥ÀÄ£ÀB £Á®ÄÌ ¢£ÀUÀ¼À £ÀAvÀgÀ CzÉà ºÉÆ®zÀ°è ¥ÀÄ£ÀB ºÀoÀ ¸ÀA¨sÉÆÃUÀ ªÀiÁrzÀÄÝ £ÀAvÀgÀ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀ¼ÀÄ ¸ÀzÀj «µÀAiÀĪÀ£ÀÄß vÀ£Àß vÀAzÉUÉ w½¹zÁUÀ DvÀ£ÀÄ ¸ÀÄgÉñÀ£À vÀAzÉAiÀiÁzÀ DgÉÆæ FgÀ¥Àà FvÀ¤UÉ «ZÁj¸À®Ä ºÉÆÃzÁUÀ £À£Àß ªÀÄUÀ UÀAqÀÄ CªÀ£ÀÄ K£ÀÄ ¨ÉÃPÁzÀÆæ ªÀiÁqÀÄvÁÛ£É EµÀÖPÉÌ ¸ÀĪÉÄß EzÀÝgÉ ¸Àj ¤£Àß fêÀ ¸À»vÀ G½¸ÀĪÀ¢®è CAvÁ fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. ²æÃ. £ÁgÁAiÀÄt zÀAr£À ¦.J¸ï.L. PÀĵÀÖV oÁuÉ gÀªÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊ UÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

C¥ÀWÁvÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ

3] PÀĵÀÖV ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 236/2011 PÀ®A. 279, 337, 338 L.¦.¹:.

EAzÀÄ ¢£ÁAPÀ 18-10-2011 gÀAzÀÄ ¸ÀAeÉ 6-30 UÀAmÉUÉ PÀĵÀÖV ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæ¬ÄAzÀ C¥ÀWÁvÀªÁV E¯ÁdÄ PÀÄjvÀÄ §A¢gÀĪÀ §UÉÎ JA.J¯ï.¹ ªÀiÁ»w §AzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæUÉ ¨sÉÃn ¤Ãr ºÁdjzÀÝ ²æà ±ÀgÀtUËqÀ vÀAzÉ ¨Á®£ÀUËqÀgï UËqÀgï ªÀAiÀÄ:40 ªÀµÀð eÁw:PÀÄgÀħgÀÄ G:MPÀÌ®ÄvÀ£À ¸Á:PÉøÀÆgÀÄ-zÉÆÃnºÁ¼À gÀªÀgÀ£ÀÄß «ZÁgÀuÉ ªÀiÁr ºÉýPÉ ¥ÀqÉzÀÄPÉÆArzÀÄÝ ¸ÀzÀjAiÀĪÀgÀÄ vÀªÀÄä ºÉýPÉAiÀÄ°è vÀ£Àß CtÚ£À ªÀÄUÀ ¥ÀgÀıÀÄgÁªÀÄ FvÀ£ÀÄ PÀĵÀÖV ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¦.¹ CAvÁ PÉ®¸À ªÀiÁqÀÄwÛzÀÄÝ EAzÀÄ ¢:18-10-2011 gÀAzÀÄ vÁ£ÀÄ vÀ£Àß ªÉÆÃ.¸ÉÊ ªÉÄÃ¯É zÉÆÃnºÁ¼À¢AzÀ ºÀ£ÀªÀĸÁUÀgÀPÉÌ «ÄAiÀiÁå¥ÀÄgÀ ªÀiÁUÀðªÁV ºÉÆÃUÀÄwÛzÁÝUÀ «ÄAiÀiÁå¥ÀÄgÀ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ 1 Q.«Äà zÀÆgÀ EzÁÝUÀ «ÄAiÀiÁå¥ÀÄgÀ ºÀwÛgÀ M§â£ÀÄ ªÉÆÃ.¸ÉÊ ¸ÀªÉÄÃvÀ C¥ÀWÁvÀªÁV ©¢ÝgÀĪÀ£ÀÄ CAvÁ w½zÀÄ ºÉÆÃV £ÉÆÃqÀ¯ÁV C¥ÁWÁvÀªÁV gÀ¸ÉÛAiÀÄ ªÉÄÃ¯É ©¢ÝzÀÝ ªÀÄ£ÀĵÀå£ÀÄ vÀ£Àß CtÚ£À ªÀÄUÀ ¥ÀgÀıÀÄgÁªÀÄ EzÀÄÝ FvÀ¤UÉ «ZÁj¸À¯ÁV ¸ÀzÀj ¥ÀgÀıÀÄgÁªÀÄ w½¹zÉÝ£ÉAzÉgÀ vÁ£ÀÄ ©Ãmï PÀvÀðªÀåzÀ ¤«ÄvÀå ºÀ£ÀªÀÄVjUÉ ºÉÆÃUÀÄwÛzÁÝUÀ gÀ¸ÉÛAiÀÄ ªÉÄÃ¯É MªÉÄäÃ¯É MAzÀÄ £Á¬Ä CqÀØ §A¢zÀÝjAzÀ CzÀ£ÀÄß vÀ¦à¸À®Ä ºÉÆÃV vÁ£ÀÄ ©zÀÝgÀĪɣÀÄ. CAvÁ w½¹zÀÄÝ ¸ÀzÀjAiÀĪÀ¤UÉ ªÀÄÄRPÉÌ. ºÁUÀÆ EvÀgÀ PÀqÉUÉ ¨sÁj ºÁUÀÆ ¸ÁzÁ UÁAiÀĪÁVzÀÄÝ DvÀ¤UÉ E¯ÁdÄ PÀÄjvÀÄ 108 ªÁºÀ£ÀzÀ°è PÀĵÀÖV ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæUÉ PÀgÉzÀÄPÉÆAqÀÄ §A¢zÀÄÝ C¥ÀWÁvÀªÁzÁUÀ EAzÀÄ ¸ÀAeÉ 4-30 UÀAmÉAiÀiÁVgÀ§ºÀÄzÀÄ CAvÁ w½¹zÀÄÝ CzÉ. ¸ÀzÀj ¥ÀgÀıÀÄgÁªÀÄ FvÀ£ÀÄ vÁ£ÀÄ £ÀqɸÀÄwÛzÀÝ ªÉÆÃ.¸ÉÊ £ÀA:PÉJ.37/J¯ï.-4879 £ÉÃzÀÝ£ÀÄß CwêÉÃUÀªÁV ºÁUÀÆ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ £ÀqɹPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ £Á¬Ä CqÀØ §A¢zÀÝjAzÀ «ÄÃAiÀiÁå¥ÀÄgÀ ºÀwÛgÀ gÀ¸ÉÛAiÀÄ ªÉÄÃ¯É ©zÀÄÝ UÁAiÀĪÁVzÀÄÝ CzÉ.

4] ªÀÄĤgÁ¨ÁzÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 218/2011 PÀ®A. 279, 337 L.¦.¹ ªÀÄvÀÄÛ 187 L.JA.«. PÁAiÉÄÝ:.

¢£ÁAPÀ. 18-10-11 gÀAzÀÄ 3-00 J.JAPÉÌ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀ §¸ÀªÀgÁd vÀA/ £ÁUÉÃAzÀæ¥Àà PÉÆlÖ½î ªÀAiÀiÁ 37 ªÀµÀð, eÁ. °AUÁAiÀÄvÀ G. Qè£ÀgÀ PÉ®¸À ¸Á. §t« PÀ®ÆègÀ vÁ. PÀÆqÀèV f. §¼Áîj EªÀ£ÀÄ mÁmÁ 407 ªÁºÀ£À £ÀA. 27/5607 £ÉÃzÀÝgÀ Qè£ÀgÀ EzÀÄÝ, ¸ÀzÀgÀ ªÁºÀ£ÀzÀ°è UÀeÉAzÀæ UÀqÀ¢AzÀ ¸ËvÉPÁ¬Ä ¹qÀì ¯ÉÆÃqÀ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀĪÀÄPÀÆjUÉ ºÉÆÃUÀÄwÛgÀĪÁUÀ J£ï.ºÉZï. 13 gÀ¸ÉÛAiÀÄ ªÉÄÃ¯É ±ÀºÀ¥ÀÆgÀ gÉʯÉé UÉÃl ºÀwÛgÀ ªÁºÀ£ÀzÀ ZÁ®PÀ gÀªÉÄñÀ FvÀ£ÀÄ ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß CwªÉUÀªÁV ºÁUÀÆ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ MAzÀÄ ¯ÁjAiÀÄ »AzÉ ºÉÆÃUÀÄwÛzÀÄÝ, ªÀÄÄAzÉ ºÉÆgÀl ¯ÁjAiÀÄ ZÁ®PÀ MªÉÄäÃ¯É ¨ÉæPï ºÁQzÀÝjAzÀ ªÁºÀ£ÀzÀ CAvÀgÀ PÁAiÀÄÄÝPÉƼÀîzÉ ªÀÄÄAzÉ ¯ÁjUÉ oÀPÀÌgÀ PÉÆlÄÖ C¥ÀWÁvÀ ªÀiÁrzÀÝjAzÀ ¦üAiÀiÁð¢UÉ ªÀÄvÀÄÛ DgÉÆæUÉ M¼À¥ÉlÄÖUÀ¼ÁUÀVgÀÄvÀÛªÉ. ²æÃ. ºÉÆ£ÀߥÀà J.J¸ï.L. ªÀÄĤgÁ¨ÁzÀ oÁuÉ gÀªÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊ UÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.