Police Bhavan Kalaburagi

Police Bhavan Kalaburagi

Tuesday, October 23, 2012

GULBARGA DISTRICT REPORTED CRIMES


ಸರ್ಕಾರಿ  ಬುದ್ದಿ ಮಾಂದ್ಯ ಮಕ್ಕಳ ವಸತಿ ನಿಲಯದಲ್ಲಿ ಬೇಜವಾಬ್ದಾರಿ ತೋರಿಸಿದ, ನಿಲಯದ ಅಧಿಕಾರಿ ಮತ್ತು ಸಿಬ್ಬಂದಿಯವರ ವಿರುದ್ದ  ಪ್ರಕರಣ :
ರಾಘವೇಂದ್ರ ನಗರ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ: ಶ್ರೀ ಆನಂದರಾಜ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಮಕ್ಕಳ ಕಲ್ಯಾಣ ಸಮಿತಿ ಗುಲಬರ್ಗಾ ಜಿಲ್ಲೆ ಗುಲಬರ್ಗಾರವರು,  ಸಂಗಿತಾ ತಂದೆ ಮಲ್ಲಪ್ಪಾ ಕಟ್ಟಿಮನಿ ಸಾ|| ಇಟಗಾ ಎಂಬ ಮಗುವನ್ನು ದಿನಾಂಕ:05-10-2012 ರಂದು ಮಗುವಿನ ಅಣ್ಣ ತಿಪ್ಪಣ್ಣಾ ಇವರು ಮಗುವನ್ನು ತಾತ್ಕಲಿಕವಾಗಿ ಸ್ವಾಗತ ಕೇಂದ್ರಕ್ಕೆ ದಾಖಲು ಮಾಡಿರುತ್ತಾರೆ, ದಿನಾಂಕ:17-10-2012 ರಂದು ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಮಕ್ಕಳ ಕಲ್ಯಾಣ ಸಮಿತಿ ಗುಬರ್ಗಾ ಜಿಲ್ಲೆ ಇವರು ಬಾಲಕರ ಬಾಲ ಮಂದಿರ ಸಭೆ ಮುಗಿಸಿಕೊಂಡು ಅನಿರಿಕ್ಷೀತವಾಗಿ ಬಾಲಕಿಯರ ಬಾಲ ಮಂದಿರಕ್ಕೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿದಾಗ ಮಗು ಸಂಗೀತಾ ಅಳುತ್ತಿದದ್ದನ್ನು ಕಂಡು ವಿಚಾರಿಸಿದಾಗ, ಮಗುವಿನ ಕಾಲಿನ ಮೇಲೆ ಬೆಂಕಿಯಿಂದ ಸುಟ್ಟಗಾಯ ಕಂಡುಬಂದಿತ್ತು. ಈ ಕೃತ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ಸಿಬ್ಬಂದಿಯವರಿಗೆ  ವಿಚಾರಿಸಿದಾಗ ಮಗು ಬಿದ್ದಿರುವುದಾಗಿ ಹೇಳಿರುತ್ತಾರೆ, ಆದರೆ ಮಗು ಸುಟ್ಟಿರುವುದಾಗಿ ಹೇಳಿಕೆ ನೀಡಿರುತ್ತದೆ. ಮಕ್ಕಳ ಆರಕ್ಷಣೆ ಪೋಷಣೆ ಆರೈಕೆಯ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಹೋತ್ತಿರುವ ಅಧಿಕಾರಿ ಮತ್ತು ಸಿಬ್ಬಂದಿಯವರ ಬೇಜವಾಬ್ದಾರಿಯೇ ಈ ತರಹದ ಘಟನೆಗೆ ಕಾರಣವಾಗಿರುತ್ತದೆ ಅಂತಾ ಶ್ರೀ ಆನಂದರಾವ ರವರು ಬಾಲಕಿಯವರ ಬಾಲ ಮಂದಿರದ  ಅಧೀಕ್ಷಕರು ಹಾಗೂ ಸಿಬ್ಬಂದಿಯವರ ವಿರುದ್ದ ದೂರು ಸಲ್ಲಿಸಿದ ಸಾರಂಶದ ಮೇಲಿಂದ ಠಾಣೆ ಗುನ್ನೆ ನಂ:75/2012 ಕಲಂ 324, 504 ಸಂಗಡ 34 ಐಪಿಸಿ ಪ್ರಕಾರ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲು ಮಾಡಿಕೊಂಡು ತನಿಖೆ ಕೈಕೊಂಡಿರುತ್ತಾರೆ.
 ಕಳ್ಳತನ ಪ್ರಕರಣ:
ಸ್ಟೇಷನ ಬಜಾರ ಪೊಲೀಸ ಠಾಣೆ: ಶ್ರೀ. ನಿಲಕಂಠ ತಂದೆ ವಿರಯ್ಯ ಗುರುಮಿಠಕಲ ಸಾ|| ಬಸವ ಸದನ ಖುಬಾ ಪ್ಲಾಟ್  ಗುಲಬರ್ಗಾ ರವರು ನಾನು ಸಾಯಿ ವಿನಾಯಕ ಸೇರಾಮಿಕ್ ಸ್ಟೋರ ದಿನಾಂಕ.20.10.2012 ರಂದು ರಾತ್ರಿ 9.00 ಗಂಟೆಗೆ ತಮ್ಮ ಅಂಗಡಿ ಮುಚ್ಚಿಕೊಂಡು ಹೋಗಿದ್ದುದಿನಾಂಕ.22.10.2012 ರಂದು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 10.15 ಗಂಟೆಗೆ ಅಂಗಡಿ ತೆರೆದು ನೋಡಲಾಗಿ ಯಾರೋ ಕಳ್ಳರು ಅಂಗಡಿಯ ಹಿಂದಿನ ಕಿಡಕಿ ತೆರೆದು ಶೊಕೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟ 1,98,515/- ರೂ ಕ್ಕಿಮತ್ತಿನ ಸೆನಟರಿ ವೇರ (ಸಿ.ಪಿ ಭಾತ ರೂಂ ಫಿಟಿಂಗ್ಸ) ಸಾಮಾನುಗಳನ್ನು ಕಳ್ಳತನ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಹೋಗಿರುತ್ತಾರೆ ಅಂತಾ ದೂರು ಸಲ್ಲಿಸಿದ ಸಾರಂಶದ ಮೇಲಿಂದ ಠಾಣೆ ಗುನ್ನೆ ನಂ.129/2012 ಕಲಂ.457,380 ಐ.ಪಿ.ಸಿ ಪ್ರಕಾರ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲು ಮಾಡಿಕೊಂಡು ತನಿಖೆ ಕೈಕೊಂಡಿರುತ್ತಾರೆ.

Raichur District Reported Crimes


ªÀgÀ¢AiÀiÁzÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À ªÀiÁ»w:-  
gÀ¸ÉÛ C¥ÀWÁvÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À ªÀiÁ»w:-
                 ¢£ÁAPÀ:22-10-2012 gÀAzÀÄ ¸ÁAiÀÄAPÁ® 6-15 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ UÀAUÁªÀw gÀ¸ÉÛAiÀÄ°è ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ ¸ÀÄPÉÆà ¨ÁåAPï ºÀwÛgÀ «ÃgÉñï vÀAzÉ CªÀÄgÀ¥Àà PÀ¨ÉâÃgï, ªÀAiÀÄ:40ªÀ, G: PÀÆ° , ¸Á: ¸ÉÆêÀįÁ¥ÀÄgÀ , vÁ; ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ FvÀ£ÀÄ ºÀ£ÀĪÀÄAvÀ FvÀ£ÀÄ £ÀqɸÀÄwÛzÀÝ ¸ÉÊPÀ¯ï ªÉÆÃlgï £ÀA.PÉJ-36/PÀÆå-1506 £ÉÃzÀÝgÀ »AzÀÄUÀqÉ PÀĽvÀÄ ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ PÀqɬÄAzÀ ¸ÉÆêÀįÁ¥ÀÄgÀ PÀqÉ ºÉÆgÀmÁUÀ JzÀÄjUÉ UÀAUÁªÀw gÀ¸ÉÛ PÀqɬÄAzÀ DgÉÆævÀ£ÀÄ vÁ£ÀÄ £ÀqɸÀÄwÛzÀÝ ªÉÄ¹ì ¥sÀUÀÄð¸À£ï mÁæöåPÀÖgï £ÀA.PÉJ-36/n©-7569 £ÉÃzÀÝ£ÀÄß eÉÆÃgÁV ¤®ðPÀëöåvÀ£À¢AzÀ £ÀqɹPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ¸ÉÊPÀ¯ï ªÉÆÃlgïUÉ lPÀÌgï PÉÆnÖzÀÝjAzÀ «ÃgÉñï¤UÉ ªÀÄvÀÄÛ ºÀ£ÀĪÀÄAvÀ E§âjUÉ §®UÁ®Ä ªÉÆtPÁ®Ä PɼÀUÉ ªÀÄÄj¢zÀÄÝ mÁæöåPÀÖgï ZÁ®PÀ£ÀÄ mÁæöåPÀÖgï£ÀÄß ©lÄÖ Nr ºÉÆÃVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ CAvÁ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ  ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ £ÀUÀgÀ oÁuÁ UÀÄ£Éß £ÀA. 247/2012 PÀ®A. 279 , 338 L¦¹ & 187 L.JªÀiï.« PÁAiÉÄÝ CrAiÀÄ°è UÀÄ£Éß zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ .
ªÉÆøÀ ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:-
                 CªÀÄgÉÃ±ï ¨ÁUÀ¥Àà CgÉ£Áqï vÀAzÉ ¨ÁUÀ¥Àà , ªÀAiÀÄ: 36ªÀ, G: MPÀÌ®ÄvÀ£À , ¸Á: ªÁqïð £ÀA.23 ªÀÄ»§Æ©AiÀiÁ  FvÀ£ÀÄ ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ J¸ï©ºÉZï Jr© ¨ÁåAQ£À°è 3,00,000/- gÀÆ ¸Á®PÉÌ Cfð ¸À°è¹zÀÄÝ 1) ºÀ£ÀĪÀÄAvÀ¥Àà aÃ¥sï ªÀiÁå£ÉÃdgï J¸ï.©.ºÉZï(Jr©) ¨ÁåAPï ±ÁSÉ ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ 2) gÁPÉñï C¹¸ÉÖAmï aÃ¥sï ªÀiÁå£ÉÃdgï (CqÁé£ïì)J¸ï.©.ºÉZï.(Jr©) ±ÁSÉ ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ ¸ÀzÀå J¸ï.©.ºÉZï (ªÉÄãï) ¨ÁåAPï ±ÁSÉ ¸ÀÄgÀ¥ÀÄgÀ EªÀgÀÄUÀ¼ÀÄ D¹Û ªÀiÁmïUÉÃeï CqÀªÀiÁ£À EqÀ®Ä ºÉýzÀÝjAzÀ CªÀÄgÉÃ±ï ¨ÁUÀ¥Àà CgÉ£Áqï  FvÀ£ÀÄ vÀ£Àß ºÉ¸Àj£À°èzÀÝ J£ï.J ¯ÁåAqï ¸ÀªÉð £ÀA.765/J gÀ°èAiÀÄ ¥Áèmï £ÀA.81 EzÀgÀ ¹JªÀiï¹ £ÀA.6-1-507/81 £ÉÃzÀÝ£ÀÄß ¢£ÁAPÀ: 02-05-2012 gÀAzÀÄ ¨ÁåAQ£À ºÉ¸Àj£À°è CqÀªÀiÁ£À ªÀiÁr¹zÀÄÝ , £ÀAvÀgÀ CªÀgÀÄUÀ¼ÀÄ CªÀÄgÉÃ±ï ¨ÁUÀ¥Àà CgÉ£ÁqïFvÀ¤UÉ  CqÀªÀiÁ£À ªÀiÁr¹PÉÆAqÀÄ ¸Á® ªÀÄAdÆgÀÄ ªÀiÁqÀzÉà ªÉÆøÀ ªÀiÁrzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ CAvÁ £ÁåAiÀÄ®zÀ°è ¸À°è¹zÀ  SÁ¸ÀV ¦üAiÀiÁðzÀÄ ¸ÀA.418/2012 £ÉÃzÀÝgÀ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÁ ¢£ÁAR: 22.10.2012 gÀAzÀÄ ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ £ÀUÀgÀ oÁuÁ UÀÄ£Éß £ÀA.246/2012 PÀ®A : 420 ¸À»vÀ 34 L¦¹ CrAiÀÄ°è UÀÄ£Éß zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ .
                  ªÉAPÀmÉñï vÀAzÉ PÁAvÉ¥Àà ºÀÆUÁgï, ªÀAiÀÄ: 30ªÀ, G: MPÀÌ®ÄvÀ£À , ¸Á: ¸Á®UÀÄAzÁ UÁæªÀÄ vÁ: ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ FvÀ£ÀÄ  ¢£ÁAPÀ: 30-07-12 gÀAzÀÄ ªÀÄzÁåºÀß 12-00 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ vÀ£Àß ¸Áé¢üãÀzÀ°ègÀĪÀ ¸Á®UÀÄAzÁ ¹ÃªÀiÁ ¸ÀªÉð £ÀA.94/*/5/* PÉëÃvÀæ 03 JPÀgÉ 06 UÀÄAmÉ £ÉÃzÀÝ£ÀÄß ¤Ã¯Éñï vÀAzÉ ±ÉæÃtÂPÀgÁªï , ªÀAiÀÄ: 27ªÀ, G: MPÀÌ®ÄvÀ£À ºÁUÀÆ ªÁå¥ÁgÀ ,¸Á: ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ £ÀUÀgÀ , f:gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ  FvÀ¤UÉ 3,00,000/-gÀÆ. UÉ ªÀiÁgÁl ªÀiÁqÀÄvÉÛÃ£É CAvÁ ºÉý ¤Ã¯ÉñÀ¤AzÀ  2,50,000/- gÀÆ ¥ÀqÉzÀÄPÉÆAqÀÄ Rjâ PÀgÁgÀÄ ¥ÀvÀæ ¸ÀA.6568/12-13 ¢.30-07-2012 £ÉÃzÀÄÝ ¤Ã¯ÉñÀ£À ºÉ¸ÀjUÉ §gÉzÀÄPÉÆlÄÖ G½zÀ 50,000/- gÀÆ.UÀ¼À£ÀÄß ¥ÀqÉzÀÄ ÁvÀ¤UÉ £ÉÆAzÁ¬ÄvÀ Rjâ¥ÀvÀæ £ÉÆAzÁ¬Ä¹PÉÆqÀÄvÉÛÃ£É CAvÁ PÀgÁgÀÄ ªÀiÁrPÉÆArzÀÄÝ , £ÀAvÀgÀ DvÀ£ÀÄ  ¨ÁQ ºÀt PÉÆqÀ®Ä vÀAiÀiÁj ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ£Àß ºÉ¸ÀjUÉ §gɹPÉÆqÀ®Ä PÉýzÁUÀ ¢£ÀUÀ¼À£ÀÄß zÀÆqÀÄvÁÛ E£ÉÆߧâgÀ ºÉ¸ÀjUÉ ªÀiÁrPÉÆqÀ®Ä ¥ÀæAiÀÄwß¹zÀÄÝ F §UÉÎ DvÀ£ÀÄ  N.J¸ï £ÀA.315/12 £ÉÃzÀÝ£ÀÄß ºÀÆrzÀÄÝ , £ÀAvÀgÀ DvÀ£ÀÄ  ¸ÀzÀj D¹ÛUÉ ¸ÀA§A¢ü¹zÀAvÉ ¸À¨ïjf¸ÁÖçgï D¦ü¹£À°è IÄt¨sÁgÀ ¥ÀwæPÉAiÀÄ£ÀÄß vÉUɹ £ÉÆÃqÀ¯ÁV FUÁUÀ¯Éà ªÉAPÀmÉñÀ£ÀÄ ¸ÀzÀj D¹ÛAiÀÄ£ÀÄß zsÀªÀÄðtÚ JA§ÄªÀªÀgÀ ºÉ¸ÀjUÉ Rjâ PÀgÁgÀÄ ¥ÀvÀæ §gÉzÀÄPÉÆnÖzÀÄÝ C®èzÉà ¸ÀzÀj D¹ÛAiÀÄ ªÉÄÃ¯É ¸ÉÆêÀįÁ¥ÀÄgÀ ¦.f ¨ÁåAPï ±ÁSÉUÉ JgÀqÀÄ DzsÁgÀ ¥ÀvÀæUÀ¼À£ÀÄß §gÉzÀÄ £ÉÆAzÁ¬Ä¹zÀÄÝ PÀAqÀħA¢zÀÄÝ ¢£ÁAPÀ: 06-10-2012 gÀAzÀÄ ¨É½UÉÎ 10-00 UÀAmÉUÉ DvÀ£ÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°èzÁÝUÀ ªÉAmÉøÀ£ÀÄ ¥sÉÆãï PÀgÉ ªÀiÁr DvÀ£ÀÄ  ¸À°è¹zÀ ¹«¯ï zÁªÉAiÀÄ£ÀÄß ªÁ¥À¸ï ¥ÀqÉzÀÄ Rjâ PÀgÁgÀÄ gÀzÀÝw ªÀiÁrPÉÆqÀ¨ÉÃPÉAzÀÄ E®è¢zÀÝgÉ ¤£ÀߣÀÄß JwÛ ºÁQPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃV ¥Áæt vÉUÉAiÀÄÄvÉÛÃ£É CAvÁ fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQzÀÄÝ EzÉ ªÉAPÀmÉñÀ£ÀÄ ¤Ã¯ÉñÀ¤UÉ ªÉÆøÀ ªÀiÁqÀ¨ÉÃPÉA§ GzÉÝñÀ¢AzÀ ºÀt vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ Rjâ PÀgÁgÀÄ ªÀiÁr¹PÉÆqÀzÉà ªÉÆøÀ ªÀiÁr E£ÉÆߧâgÀ ºÉ¸ÀjUÉ Rjâ PÀgÁgÀÄ ªÀiÁr¹PÉÆlÄÖ DvÀ¤UÉ  ªÉÆøÀ ªÀiÁrzÀÄÝ C®èzÉà fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ CAvÁ PÉÆlÖ SÁ¸ÀV ¦üAiÀiÁ𢠸ÀA.411/2012 £ÉÃzÀÝgÀ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÁ ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ £ÀUÀgÀ oÁuÁ UÀÄ£Éß £ÀA.245/2012 PÀ®A : 420 , 506 L¦¹ CrAiÀÄ°è UÀÄ£Éß zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ


UÁAiÀÄzÀ ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:-
                   1) PÀȵÀÚ vÀAzÉ zÉÆqÀØ ªÀÄÄPÀÌtÚ 34ªÀµÀð, MPÀÌ®ÄvÀ£À 2) AiÉÄøÀ¥Àà vÀAzÉ zÉÆqÀØ ªÀÄÄPÀÌtÚ 36ªÀµÀð, MPÀÌ®ÄvÀ£À 3) ªÀÄjAiÀĪÀÄä UÀAqÀ gÁªÀÄ¥Àà 54ªÀµÀð,ªÀÄ£ÉUÉ®¸À J®ègÀÆ ¸Á: ªÀ¼À §¼Áîj vÁ :¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ  EªÀgÀÄUÀ¼ÀÄ ²æêÀÄw ¸ÀgÉÆÃdªÀÄä @ ¸ÀªÀðªÀÄä UÀAqÀ ªÀÄÄPÀÌtÚ 35ªÀµÀð, ¸ÁB M¼À§¼Áîj vÁ: ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ. FPÉAiÀÄ ¸ÀAUÀqÀ »A¢£À ªÉʵÀªÀÄå¢AzÀ ¢£ÁAPÀ 14-10-2012 gÀAzÀÄ 5-00 ¦.JA. ¸ÀĪÀiÁjUÉ CªÀgÀÄUÀ¼ÀÄ  PÀÆrPÉÆAqÀÄ DPÉAiÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀÄ ºÀwÛgÀ §AzÀÄ J¯Éà ¸ÀÆ¼É £ÀªÀÄä ªÉÄÃ¯É ªÀiÁrzÀ PÉøÀ£ÀÄß »AzÀPÉÌ vÉUÉzÀÄPÉƼÀÄîwÛÃAiÉÆà ºÉÃUÉ CAvÁ dUÀ¼À CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÁr PÉÊUÀ½AzÀ ºÉÆqÉzÀÄ PÀÆzÀ®Ä »rzÀÄ dUÁÎr PÉøÀÄ ªÁ¥À¸ÀÄì vÉUÉzÀÄPÉƼÀî¢zÀÝgÉ fêÀ ¸À»vÀ ©qÀĪÀÅ¢®è CAvÀ fêÀ ¨ÉÃzÀjPÉ ºÁQgÀÄvÁÛgÉ. CAvÁ PÉÆlÖ SÁ¸ÀV zÀÆgÀÄ ¸ÀASÉå. 415/12 £ÉzÀÝgÀ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ ¹AzsÀ£ÀÆgÀ UÁæ«ÄÃt oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 299/2012 PÀ®A. 323, 324, 504,506, 354 gÉ/« 34 L¦¹ CrAiÀÄ°è  ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.
zÉÆA©ü ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:-
            ¢£ÁAPÀ-22/10/12 gÀAzÀÄ gÁwæ 00-30 UÀAmÉUÉ ºÉZï.J£ï vÁAqÀzÀ°è ¯ÉÆÃPÀ¥Àà£À ªÀÄ£ÉAiÀÄ ºÀwÛgÀ ¸ÀA¢AiÀÄ°è ²æà PÀȵÀÖÖ¥Àà vÀAzÉ ¯ÉÆÃPÀ¥Àà, ®ªÀiÁt , 30ªÀµÀð,MPÀÌ®ÄvÀ£À, ¸Á: J¸ï.J£ï.vÁAqÀ FvÀ£ÀĺÉÆgÀmÁUÀ 1) ¥ÁAqÀÄ vÀAzÉ ¥ÉÆêÀÄtÚ, 2) gÀÄPÀätÚ vÀAzÉ ¥ÉÆêÀÄtÚ 3) ¦ÃvÀ¥Àà vÀAzÉ zÀªÀÄðtÚ 4)¥ÉÆêÀÄtÚ vÀAzÉ PÀªÀÄ®¥Àà 5) ¸ÁAUÀ¥Àà vÀAzÉ ¥ÉÆêÀÄtÚ J¯ÁègÀÆ ®ªÀiÁt ¸Á-ºÉZï.J£ï.vÁAqÀEªÀgÀÄUÀ¼ÀÄ CPÀæªÀÄPÀÆl gÀa¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ DvÀ£À ºÁUÀÄ ¥ÉÆêÀÄtÚ vÀAzÉ PÀªÀÄ®¥Àà EªÀgÀ ºÉÆ®zÀ §zÀÄ«£À MvÀÄÛªÀj «µÀAiÀÄzÀ°è GAmÁzÀ ªÉʪÀÄ£À¹ì¤AzÀ CzÉà zÉéõÀ¢AzÀ DvÀ¤UÉ ºÉÆqÀ§qÉ ªÀiÁqÀĪÀ GzÉÝñÀ¢AzÀ §AzÀÄ dUÀ¼À vÀUÉzÀÄ CªÀ¤UÉ CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊzÀÄ PÉʬÄAzÀ JzÉUÉ ªÀÄvÀÄÛ PÀmÉÖUÉ ªÀÄvÀÄÛ PÀ°è¤AzÀ JqÀUÀtÂÚ£À ºÀwÛgÀ ºÉÆqÉzÀÄ UÁAiÀÄUÉƽ¹ CªÀ¤UÉ fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. CAvÁ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ zÉêÀzÀÄUÁð oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 160/2012 PÀ®A,143,147,148,323,324,504,506(2) ¸À»vÀ 149 L¦¹ CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.
            ¢£ÁAPÀ-22/10/12gÀAzÀÄ ²æÃZÀ£ÀߥÀà vÀAzÉ ¥ÉÆêÀÄtÚ,25ªÀµÀð,®ªÀiÁtÂ,MPÀÌ®ÄvÀ£À,¸Á- §AqÉ ®ZÀªÀÄ£ÁAiÀÄÌ vÁAqÀªÀÄvÀÄÛ DvÀ£À CtÚA¢gÁzÀ ©üêÀÄtÚ ºÁUÀÆ AiÀÄAPÀ¥Àà EªÀgÉ®ègÀÆ PÀÆr J¸ï.J£ï.vÁAqÀzÀ PÀqÉUÉ ±À¤ªÁgÀ ¸ÀAvÉ ¢£À DmÉÆà ZÁ®PÀ£ÁzÀ UÀÄAqÀ¥Àà£ÉÆA¢UÉ dUÀ¼ÀªÁzÀ «µÀAiÀÄzÀ §UÉÎ »jAiÀÄgÉÆA¢UÉ «ZÁj¸ÉÆÃt CAvÁ ªÀÄÆgÀÄ d£ÀgÀÄ ¸ÀvÀå ¸ÉêÀ¯Á¯ï UÀÄrAiÀÄ ªÀÄÄAzÉ PÀĽwzÁÝUÀ ¨É½UÉÎ 8-30 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ 1)UÀÄAqÀ¥Àà vÀªÀÄzÉ gÀAUÀ¥Àà,PÁgÀ®PÀÄAn2) §¸ÀªÀgÁd vÀAzÉ CªÀÄgÀ¥Àà ªÀiÁ£É £ÁAiÀÄPÀ 3)gÀAUÀ¥Àà vÀAzÉ wªÀÄä£ÀUËqÀ PÁgÀ®PÀÄAn 4) ¸ÉÆêÀÄ£ÁxÀ vÀAzÉ gÀAUÀ¥Àà PÁgÀ®PÀÄAn 5) wªÀÄä£ÀUËqÀ vÀAzÉ gÀAUÀ¥Àà PÁgÀ®PÀÄAn 6) PÀjAiÀÄ¥Àà vÀAzÉ gÁªÀÄAiÀÄå §Ä¢Ý¤ß 7) gÁªÀÄAiÀÄå vÀAzÉ gÀAUÀAiÀÄå UÀÄdÓ¯ÉÆÃgÀ 8) ªÀÄj°AUÀ vÀAzÉ gÀAUÀ¥Àà ªÀiÁ£É £ÁAiÀÄPÀ 9) ²ªÀgÁd vÀAzÉ gÁªÀÄAiÀÄå ªÀÄfÓUÉAiÀĪÀgÀÄ 10) gÀAUÀ¥Àà vÀAzÉ gÀAUÀ¥Àà ªÀiÁ£É £ÁAiÀÄPÀ 11) gÀAUÀ¥Àà vÀAzÉ ²ªÀ¥Àà aAvÀ®PÀÄAn 12)ºÀ£ÀĪÀÄAvÀ vÀAzÉ gÀAUÀ¥Àà ªÀiÁ£É £ÁAiÀÄPÀ 13) C¼Àî¥Àà vÀAzÉ ²ªÀ¥Àà ªÀiÁ£É £ÁAiÀÄPÀ 14) PÀjAiÀÄ¥Àà vÀAzÉ ¨É½îAiÀÄ¥Àà ±ÁSÉ 15) gÀAUÀ¥Àà vÀAzÉ ¤AUÀAiÀÄå 16) ¤AUÀAiÀÄå vÀAzÉ UÉÆëAzÀAiÀÄå J¯ÁègÀÄ eÁ- £ÁAiÀÄPÀ ¸Á- PÉ.EgÀ§UÉÃgÀ EªÀgÉ®ègÀÆDmÉÆà £ÀA PÉ.J 36/J.1644 £ÉÃzÀÝgÀ°è UÀÄA¥ÀÄUÁjPÉ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ J¯Éà ¸ÀÆ¼É ªÀÄPÀÌ¼É JµÀÄÖ ¸ÉÆPÀ̯Éà ¤ªÀÄUÉ £ÀªÀÄä UÁr qÉæöʪÀgÀ UÀÄAqÀ¥Àà£ÉÆA¢UÉ ¸ÀAvÉ ¢£À dUÀ¼À ªÀiÁrgÉãÀ¯Éà CAvÁ CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊzÀÄ, UÀÄAqÀ¥Àà£ÀÄ C°èAiÉÄà ©zÀÝ PÀ®è£ÀÄß vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ZÀ£ÀߥÀà£À vÀ¯ÉUÉ ªÀÄvÀÄÛ ºÉÆmÉÖUÉ ºÉÆqÉzÀÄ ªÀÄvÀÄÛ G½zÀªÀgɯÁègÀÄ ¸ÉÃj DvÀ£À CtÚA¢jUÉ PÉʬÄAzÀ ºÉÆqÉ ªÀiÁrzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. CAvÁ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ zÉêÀzÀÄUÁð oÁuÉ  UÀÄ£Éß £ÀA. 159/2012PÀ®A, 143,147148,323,324,504 gÉ/« 149 L¦¹   CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ..
C¸Àé¨sÁ«PÀ ªÀÄgÀt ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À ªÀiÁ»w:-
                    «gÀÄ¥ÀtÚ vÀA FgÀ¥Àà ªÀAiÀiÁ; 30 eÁ; £ÁAiÀÄPÀ G: MPÀÌ®ÄvÀ£À ¸Á; PÀÄgÀÄPÀÄAzÁ vÁ: ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ FvÀ£À CPÀ̼ÁzÀ ¥ÀzÀݪÀÄä FPÉAiÀÄÄ CqÀÄUÉ ªÀiÁqÀ®Ä N¯É CZÀÄÑwÛgÀĪÁUÀ DPÀ¹äPÀªÁV ¹ÃgÉUÉ ¨ÉAQ ºÀwÛPÉÆAqÀÄ ªÉÄÊUÉ ¸ÀÄnÖzÀÄÝ aQvÉì PÀÄjvÀÄ ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæUÉ ¸ÉÃjPÉ ªÀiÁrzÀÄÝ C°èAzÀ ºÉaÑ£À aQvÉì PÀÄjvÀÄ «ªÀÄì D¸ÀàvÉæ §¼ÁîjAiÀÄ°è aQvÉì PÉÆqÀĸÀÄwÛgÀĪÁUÀ aQvÉì ¥sÀ®PÁjAiÀiÁUÀzÉ ¢£ÁAPÀ 22-10-2012 gÀAzÀÄ 01-00 J JªÀiïPÉÌ ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ,CAvÁ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ AiÀÄÄ.r.Dgï. £ÀA: 24/2012 PÀ®A 174 ¹.Dgï.¦.¹ CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.
¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAWÀ£É, ªÁºÀ£À ZÁ®PÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ::-     
          gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ J¯Áè ¥Éưøï C¢üPÁjUÀ¼ÀÄ, gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ°è ªÉÆÃmÁgÀ ªÁºÀ£À C¥ÀWÁvÀUÀ¼À£ÀÄß vÀqÉUÀlÄÖªÀ PÀÄjvÀÄ f¯ÉèUÉ ¥ÀÆgÉʹgÀĪÀ EAlgï¸É¥ÀÖgï ªÁºÀ£ÀzÀ ¸ÀºÁAiÀÄ¢AzÀ ¢£ÁAPÀ: 23.10.2012 gÀAzÀÄ 19 ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À£ÀÄß ¥ÀvÉÛ ªÀiÁr 3600/- gÀÆ.UÀ¼ÀÀ£ÀÄß ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà zÀAqÀ «¢ü¹, PÁ£ÀÆ£ÀÄ jÃvÀå PÀæªÀÄ dgÀÄV¹zÀÄÝ, ¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAX¸ÀĪÀ ZÁ®PÀgÀÄ/ªÀiÁ°ÃPÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆgÀÄ jÃvÀå PÀæªÀÄ dgÀÄV¸ÀĪÀ PÁAiÀÄð ªÀÄÄAzÀĪÀgÉ¢gÀÄvÀÛzÉ.

BIDAR DISTRICT DAILY CRIME UPDATE 23-10-2012

This post is in Kannada language. To view, you need to download kannada fonts from the link section.
¢£ÀA¥Àæw C¥ÀgÁzsÀUÀ¼À ªÀiÁ»w ¢£ÁAPÀ 23-10-2012

ªÀiÁPÉðl ¥ÉưøÀ oÁuÉ ©ÃzÀgÀ AiÀÄÄ.r.Dgï £ÀA 08/2012 PÀ®A 174 ¹.Dgï.¦.¹ :-
¢£ÁAPÀ 21-10-2012 gÀAzÀÄ ªÀÄÈvÀ ®PÀëöät vÀAzÉ ¨Á¼À¥Áà £ÁUÀ¥ÉÆgÉ ªÀAiÀÄ: 50 ªÀµÀð, eÁw: PÀÄA¨ÁgÀ, ¸Á: UËqÀUÁAªÀ, vÁ: zÉÃUÀ®ÆgÀ (JA.J¸ï), ¸ÀzÀå: £ÁªÀzÀUÉÃjzÀ ©ÃzÀgÀ EªÀgÀÄ ºÁUÀÆ ¦üAiÀiÁ𢠪ÀĺÁzÉêÀ vÀAzÉ ®PÀëöät ªÀAiÀÄ: 22 ªÀµÀð, eÁw: PÀÄA¨ÁgÀ, ¸Á: £ÁªÀzÀUÉÃj ©ÃzÀgÀ EªÀj§âgÀÄ ©ÃzÀgÀ £ÁªÀzÀUÉÃj ¨sÀÆ«Ä ¸ÀªÉð £ÀA. 22/1.3 £ÉÃzÀgÀ°è ¨sÀvÀÛzÀ UÀzÉÝAiÀÄ°è PÉ®¸À ªÀiÁqÀĪÁUÀ ºÁªÀÅ ®PÀëöät EªÀgÀ §®UÉÊ £ÀqÀÄ ¨ÉgÀ¼ÀÄ ºÀwÛgÀ PÀaÑzÀÝjAzÀ ªÀÄÈvÀ¤UÉ ©ÃzÀgÀ ¸ÀgÀPÁj C¸ÀàvÉæUÉ aQvÉì  PÀÄjvÀÄ zÁR°¹zÀÄÝ, aQvÀì ¥sÀ®PÁjAiÀiÁUÀzÉ ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖgÀÄvÁÛgÉAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀÄ ¢£ÁAPÀ 22-10-2012 gÀAzÀÄ ¤ÃrzÀ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ. 

§¸ÀªÀPÀ¯Áåt UÁæ«ÄÃt  ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 103/2012 PÀ®A 420 L¦¹ ªÀÄvÀÄÛ 3 & 7 E.¹ DåPïÖ :-
DgÉÆævÀgÁzÀ 1) C§ÄÝ® gÀºÀªÀiÁ£À vÀAzÉ ªÀĺÀªÀÄäzÀ ¸Á§ ¸Á: §¸ÀªÀPÀ¯Áåt, 2) D²¥sï «ÄAiÀiÁå vÀAzÉ ªÀĺÀªÀÄäzÀ ¸Á§ ¸Á: §¸ÀªÀPÀ¯Áåt, 3) ªÀ°AiÉÆâݣÀ vÀAzÉ ¤eÁªÉÆâݣÀ §AzÉð ¸Á: ¨ÉlÖ ¨Á®PÀÄAzÁ, ¸ÀzÀå: §¸ÀªÀPÀ¯Áåt, 4) ªÀÄPÀÆìzÀ vÀAzÉ vÁeÉÆâݣÀ ZÀPÀrªÁ¯É ¸Á: §¸ÀªÀPÀ¯Áåt EªÀgÉ®ègÀÆ ¸ÁªÀðd¤PàjUÉ GavÀªÁV «vÀgÀuÉ ªÀiÁqÀĪÀ ¥ÀrvÀgÀ CQÌ aîUÀ¼ÀÄ 25 PÉ.f vÀÆPÀ G¼Àî MlÄÖ 390 CQÌ® aîUÀ¼ÀÄ C.Q 1,17,000/- gÀÆ £ÉÃzÀªÀÅUÀ¼À£ÀÄß vÀªÀÄä ¯Áj £ÀA PÉJ-56/260 £ÉÃzÀgÀ°è ¯ÉÆÃqÀ ªÀiÁr ºÉÆÃgÀ gÁdåªÁzÀ ªÀĺÁgÁµÀöçzÀ ±ÁºÀd¤ OgÁzÀPÉÌ CPÀæªÀĪÁV ¸ÁV¸À®Ä DgÉÆævÀgÁzÀ ªÀ°AiÉÆÃ¢Ý£ï ªÀÄvÀÄÛ ªÀÄPÀÆìzÀ EªÀj§âjUÉ PÀ¼ÀÄ»¹zÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. ¸ÀzÀj «µÀaiÀÄzÀ §UÉÎ RavÀ ¨Áwä ¥ÀqÉzÀ ¦üAiÀiÁ𢠪ÀÄjUÉñÀ DºÁgÀ ¤jÃPÀëgÀÄ vÀºÀ²Ã® PÁAiÀiÁð®AiÀÄ §¸ÀªÀPÀ¯Áåt gÀªÀgÀÄ ¢£ÁAPÀ 22-10-2012 gÀAzÀÄ §¸ÀªÀPÀ¯Áåt - vÀ¼À¨sÉÆÃUÀ gÀ¸ÉÛAiÀÄ ªÉÄÃ¯É ªÀ¸ÀAvÀgÁªÀ ¨sÉÆÃ¼É gÀªÀgÀ ºÉÆ®zÀ ºÀwÛgÀ ¥ÀAZÀgÀ ¸ÀªÀÄPÀëªÀÄ ¸ÀzÀj DgÉÆævÀgÀ ªÉÄÃ¯É zÁ½ ªÀiÁr CªÀjAzÀ 1) vÁd ªÀĺÀ¯ï ¦æ«ÄAiÀĪÀiï PÁéé°n gÉʸï CAvÀ §gÉzÀ 25 PÉf vÀÆPÀ G¼Àî MlÄÖ 390 CQÌAiÀÄ aîUÀ¼ÀÄ C.Q 1,17,000/- gÀÆ 2) MAzÀÄ C±ÉÆÃPÀ °¯ÁåAqï ¯Áj £ÀA PÉJ-56/260 C.Q 7,00,000/- gÀÆ¥Á¬Ä £ÉÃzÀ£ÀÄß d¦Û ªÀiÁr ªÀÄÄA¢£À PÀæªÀÄ PÀÄjvÀÄ ¥Éưøï oÁuÉUÉ vÀAzÀÄ M¦à¹zÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ, ¸ÀzÀj ªÀÄÄzÉÝ ªÀiÁ°£À DzsÁgÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¸ÀzÀj DgÉÆævÀgÀ «gÀÄzÀÝ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤PÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

RlPÀ aAZÉÆý ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 90/2012 PÀ®A 20(J) (©) J£ï.r.J¸ï DåPïÖ :-
¢£ÁAPÀ 22-10-2012 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢ J£ï.ªÉÊ UÀÄAqÀÄgÁªÀ ¦.J¸ï.L RlPÀ aAZÉÆý ¥ÉÆ°¸À oÁuÉ gÀªÀjUÉ RavÀ ªÀiÁ»w §AzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀÄ ¥ÀAZÀgÀ£ÀÄß §gÀªÀiÁrPÉÆAqÀÄ oÁuÉAiÀÄ ¹§âA¢AiÀĪÀgÉÆqÀ£É ªÀiÁ«£ÀºÀ½î UÁæªÀÄzÀ §¸ï ¤¯ÁÝzÀ ºÀwÛgÀ C£À¢üPÀÈvÀÛªÁV AiÀiÁªÀÅzÉ ¸ÀgÀPÁgÀ¢AzÀ ¥ÀgÀªÁ¤UÉ E®èzÉ UÁAeÁ ªÀiÁgÁl ªÀiÁqÀÄwÛzÀÝ DgÉÆæ DgÉÆæ ¹zÀÝ¥Áà vÀAzÉ ªÀiÁzÀ¥Áà PÀ£ÀPÀmÉÖ ªÀAiÀÄ: 65 ªÀµÀð, eÁw: °AUÁAiÀÄvÀ, ¸Á: ªÀiÁ«£ÀºÀ½î EvÀ£À CAUÀ ±ÉÆÃzsÀ£É ªÀiÁr ªÀÄvÀÄÛ ¸ÀzÀj DgÉÆævÀ£ÀÄ vÀ£Àß ºÉÆ®zÀ°è ¨É¼É¹zÀ ºÀ¹ 5 UÁAeÁ VqÀUÀ¼ÀÄ CªÀ£À ¸ÀéRĶ ºÉýPÉAiÀÄAvÉ ¥ÀAZÀgÀ ¸ÀªÀÄPÀëªÀÄ 1) 5 ºÀ¹ VqÀ UÁAeÁ VqÀUÀ¼ÀÄ CAzÁdÄ 500 UÁæA. C.Q 1000/- 2) ¸Àé®à ºÀ¹ EzÀÝ UÁAeÁ 700 UÁæA. C.Q 1700/- ¨É¯É ¨Á¼ÀĪÀÅzÀ£ÀÄß d¦Û ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ, d¦Û ¥ÀAZÀ£ÁªÉÄAiÀÄ DzsÁgÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ DgÉÆævÀ£À «gÀÄzÀÝ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

PÉÆ¥Àà¼À f¯ÉèAiÀÄ°è ªÀgÀ¢AiÀiÁzÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ

PÉÆ¯É ¥ÀæPÀgÀt

1) UÀAUÁªÀw £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 136/2012 PÀ®A. 302 L.¦.¹:.

¢£ÁAPÀ: 22-10-2012 gÀAzÀÄ ¨É½UÉÎ 6-30 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ DgÉÆævÀ£ÁzÀ £ÁUÉñÀ£ÀÄ ¦üAiÀiÁð¢üzÁgÀgÁzÀ ²æà gÁªÀÄÄ vÀAzÉ «gÀÄ¥ÀtÚ PÁ¼ÀÄ ªÀAiÀiÁ:25 eÁ; ®ªÀiÁtÂ, G: UËAr PÉ®¸À ¸Á: «gÀÄ¥Á¥ÀÆgÀ UÀAUÁªÀw ºÀwÛgÀ §AzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢UÉ vÀªÀÄä ªÀÄ£ÉAiÀÄ ¨ÁV® Qð PÉÆlÄÖ ¤ªÀÄä CPÀÌ £À£Àß ¸ÀAUÀqÀ ¹lÄÖ ªÀiÁqÀÄwÛzÁÝ¼É ªÀiÁvÀÄ ªÀiÁwUÉ dUÀ¼Á ªÀiÁqÀÄvÁÛ¼É ¤ªÀÄä CPÀ̽UÉ ¤Ã£ÀÄ §Ä¢Ý ºÉüÀÄ CAvÁ DgÉÆæ ºÉýzÀÄÝ, £ÀAvÀgÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ ¸ÉÊPÀ¯ï vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ CªÀgÀ ªÀÄ£ÉUÉ ºÉÆÃV CªÀgÀ ªÀÄ£ÉAiÀÄ    ©ÃUÀ vÉUÉzÀÄ £ÉÆÃrzÁUÀ ªÀÄÈvÀ¼ÀÄ £ÉÊnAiÀÄ ªÉÄÃ¯É ªÀÄ®VzÀÄÝ DUÀ ªÀÄÈvÀ½UÉ ªÀiÁvÀ£Ár¹zÁUÀ CªÀ¼ÀÄ ªÀiÁvÀ£ÁqÀ°®è CªÀ¼À ªÉÄÊAiÀÄ£ÀÄß ªÀÄÄnÖ £ÉÆÃrzÁUÀ CªÀ¼À ªÉÄÊ vÀtÚVvÀÄÛ. ªÀÄvÀÄÛ CªÀ¼À     PÀÄwÛUÉAiÀÄ ªÉÄÃ¯É PÀAzÀÄUÀnÖzÀ PÀ¯ÉAiÀÄÆ ¸ÀºÀ EvÀÄÛ. ºÀwÛgÀzÀ°è JgÀqÀÄ ®ÄAVUÀ¼ÀÄ MAzÀPÉÆÌAzÀÄ     dAnAiÀiÁV PÀnÖzÀÄÝ EzÀÄÝ CªÀ¼À JqÀUÉÊ M¼ÀUÀqÉ ªÀÄÄAUÉÊUÉ vÉgÀazÀ UÁAiÀÄ EvÀÄÛ. DgÉÆævÀ£ÀÄ AiÀiÁªÀÅzÉÆà GzÉÝñÀ¢AzÀ ªÀÄÈvÀ½UÉ £ÉÃtĺÁQ ¢£ÁAPÀ: 21-10-2012 gÀAzÀÄ gÁwæ 11-00 UÀAmɬÄAzÀ ¢£ÁAPÀ: 22-10-2012 gÀ ¨É¼ÀV£À 6-30 UÀAmÉAiÀÄ £ÀqÀÄ«£À CªÀ¢üAiÀÄ°è Á¬Ä¹gÀÄvÁÛ£É CAvÁ ªÀÄÄAvÁV ¦üAiÀiÁ𢠸ÁgÀA±À ªÉÄðAzÀ ²æÃ. eÉ.Dgï. ¤PÀÌA ¦.L. UÀAUÁªÀw £ÀUÀgÀ oÁuÉ gÀªÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR®¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊ UÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

ªÀÄlPÁ dÆeÁlzÀ ¥ÀæPÀgÀt

2) AiÀÄ®§ÄUÁð ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 85/2012 PÀ®A. 78(3) PÀ£ÁðlPÀ ¥Éưøï PÁAiÉÄÝ:.

¢£ÁAPÀ: 22-10-2012 gÀAzÀÄ ¸ÁAiÀÄAPÁ® 4-50 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ¸ÀAUÀ£Á¼À UÁæªÀÄzÀ §¸ï ¤¯ÁÝtzÀ ºÀwÛgÀ gÀ¸ÉÛ ªÉÄÃ¯É ¸ÁªÀðd¤PÀ ¸ÀܼÀzÀ°è DgÉÆævÀ£ÁzÀ ±ÀgÀt¥Àà vÀAzÉ «ÃgÀ¥Àà ¹zÀÝgÀrØ ªÀ:60 ªÀµÀð eÁ: °AUÁAiÀÄvÀ ¸Á: ¸ÀAUÀ£Á¼À d£ÀjUÉ MAzÀÄ gÀÆ¥Á¬ÄUÉ 80 gÀÆ. CAvÁ PÀÆUÀÄvÀÛ d£ÀjAzÀ ºÀt ¥ÀqÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ªÀÄmÁÌ aÃn §gÉzÀÄPÉÆqÀÄwÛzÁÝUÀ ²æÃ/ ºÉZï.J¸ï. ¸ÀwñÀ ¦.J¸ï.L. AiÀÄ®§ÄUÁ𠹧âA¢ ¸ÀªÉÄÃvÀ zÁ½ ªÀiÁr »rAiÀÄ®Ä DgÉÆævÀ£ÀÄ ¹QÌ ©¢ÝzÀÄÝ CªÀ£À ºÀwÛgÀ ªÀÄmÁÌ dÆeÁlzÀ £ÀUÀzÀÄ ºÀt 2,300-00 gÀÆ., ªÀÄmÁÌ aÃn, MAzÀÄ ªÉƨÉʯï CA.Q. 400/- gÀÆ.UÀ¼ÀÄ, MAzÀÄ ¨Á® ¥É£ÀÄß ¹QÌzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊ UÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.