Police Bhavan Kalaburagi

Police Bhavan Kalaburagi

Saturday, February 14, 2009

Bidar District : Daily Crime Update, 14-02-2009

This post is in Kannada language. To view, you need to download kannada fonts from the link section.


¢£ÀA¥Àæw C¥ÀgÁzsÀUÀ¼À ªÀiÁ»w ¢£ÁAPÀ: 14-02-2009

E§âjAzÀ DPÀæªÀĪÁV vÀqÉzÀÄ dUÀ¼À : MªÀð ªÀåQÛUÉ gÀPÀÛUÁAiÀÄ
§¸ÀªÀPÀ¯Áåt £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 31/09 PÀ®A 504,341,324, eÉÆvÉ 34 L¦¹

¢£ÁAPÀ 12/2/09 gÀAzÀÄ gÁwæ 2100 UÀAmÉUÉ ¦üÃAiÀiÁ𢠪ÀÄUÀzÀƪÀiï vÀAzÉ C§Äݯï gÀºÉªÀiÁ£À gÀªÀgÀÄ Rr dAqÁ D±ÀæAiÀÄ PÁ¯ÉƤ §¸ÀªÀPÀ¯Áåt gÀªÀgÀÄ ¤ÃrzÀ zÀÆj£À ¸ÁgÁA±ÀªÉ£ÀAzÀgÉ DgÉÆævÀ£ÁzÀ CPÀâgï, C£Àìgï gÀªÀj§âgÀÆ PÀÆrPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ J°èUÉ £ÀqÉ¢¢ ¤®Äè CAvÁ CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊzÀÄ C°èAzÀ ºÉÆÃUÀ®Ä ¦üAiÀiÁð¢UÉ ©qÀzÀAvÉ CPÀæªÀĪÁV vÀqÉzÀÄ ºÉÆqÉzÀÄ vÀ¯É ªÉÄÃ¯É §®PÀtÂÚ£À ªÉįÉ, ºÉÆÃqÉzÀÄ gÀPÀÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹gÀÄvÁÛgÉ CAvÁ ¤ÃrzÀ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ.


ªÉÊ£À ±Á¥ÀUÉ §AzÀ UÁæºÀPÀ-ªÀiÁ°PÀ£ÉÆA¢UÉ dUÀ¼À : gÀPÀÛUÁAiÀÄ :-
©ÃzÀgÀ £ÀUÀgÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 20/09 PÀ®A 323, 324, 504, 506 L¦¹

¢£ÁAPÀ 13-02-09 gÀAzÀÄ 1500 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢ C±ÉÆÃPï vÀAzÉ ¨Á§ÄgÁªÀ ¸Á: CUÀæºÁgÀ gÀªÀgÀÄ ¤ÃrzÀ zÀÆj£À ¸ÁgÁA±ÀªÀ£ÉAzÀgÉ, ¢£ÁAPÀ 13-02-09 gÀAzÀÄ 1430 UÀAmÉUÉ DgÉÆævÀgÁzÀ UÀ¤ ¥Á±Á vÀAzÉ ±ÉÃPï SÁeÁ ¸Á: CºÀäzï¨ÁUÀ EvÀ£ÀÄ G¸Áä£ÀUÀAdzÀ°ègÀĪÀ ªÉÊ£À ±Á¥À CAUÀrUÉ §AzÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠪ÀÄvÀÄÛ ¸ÀAUÀªÉÄñÀ¤UÉ ©ÃgÀ ¨Ál® PÉÆqÀÄ CAvÀ PÉýzÀÄÝ, 75/- gÀÆ PÉÆqÀÄ CA¢zÀPÉÌ, ªÀiÁPÉà ¯ËqÉ ¸ÀvÀÛgÀ gÀÆ¥ÀAiÀÄ ªÉÄà ºÉÊ CAvÀ CA¢zÀPÉÌ, ¸ÀvÀÛgÀ gÀÆ¥ÀAiÀÄ ªÉÄà £À» DvÁºÉÊ CA¢zÀPÉÌ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ PÉÊ ªÀÄÄ¶× ªÀiÁr ¸ÀAUÀªÉÄñÀ EvÀ£À §®PÀtÂÚ£À ºÀwÛgÀ ºÉÆqÉzÀÄ UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀÄUÉƽ¹zÀ£ÀÄ. £ÀAvÀgÀ ¨Ál®¢AzÀ ¸ÀAUÀªÉÄñÀ£À vÀ¯ÉAiÀÄ ªÉÄÃ¯É ¨Ál®¢AzÀ ºÉÆqÉzÀ£ÀÄ. E£ÀÄß ¨ÉÃgÉAiÀĪÀjUÉ vÀAzÀÄ ¤Ã£Àß fêÀ vÉUÉAiÀÄÄvÉÛ£É CAvÀ fêÀzÀ ¨ÉÃzÀjPÉ ºÁQgÀÄvÁÛ£É CAvÀ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠪ÉÄÃgÉUÉ UÀÄ£Éß zÁR°¹PÉÆAr vÀ¤ÃSÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.


CrUÉ ªÀģɬÄAzÀ SÁ° UÁå¸À ¹°AqÀgÀ PÀ¼ÀªÀÅ : ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä
©ÃzÀgÀ £ÀUÀgÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 19/2009. PÀ®A. 457, 380 L¦¹.

13-2-09 gÀAzÀÄ 1130 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠲æà §AqÉ¥Áà vÀAzÉ £ÁUÀ¥Áà ¸Á: aªÀÄPÀÄjUÀ°è £ÀAiÀiÁPÀªÀiÁ£À, ©ÃzÀgÀ gÀªÀgÀ ¦üAiÀiÁðzÀĤÃrzÉÝ£ÉAzÀgÉ ¢£ÁAPÀ 13-2-09 gÀAzÀÄ 1130 UÀAmÉUÉ ªÀÄ£ÉAiÀÄzÀ°èzÀÝÀ SÁ° EArAiÀÄ£ï UÁå¸À ¹°AqÀgÀ C: Q: 1250/- gÀÆ ¨É¯ÉAiÀÄļÀîzÀÄÝ, AiÀiÁgÉÆà PÀ¼ÀîgÀÄ PÀ¼ÀªÀÅ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVgÀÄvÁÛgÉ. CAvÀ ¤ÃrzÀ ¦üAiÀiÁ𢠪ÉÄÃgÉUÉ UÀÄ£Éß zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.


GULBARGA DISTRICT REPORTED CRIMES

C¥sÀd®¥ÀÆgÀ oÁuÉ ¸ÀÄ®ÄUÉ ¥ÀæPÀgÀt :- ¢£ÁAPÀ. 13-02-2009 gÀAzÀÄ 10-00 J.JªÀi.PÉÌ ¦üAiÀiÁð¢ zÀAiÀiÁ£ÀAzÀ vÀAzÉ AiÀiÁzÀªÀgÁªÀ ¸ÀÆAiÀÄðªÀA² ¸Á|| ºÀtªÀÄAvÀªÁr ¥ÉÆÃ|| CA§®UÁ vÁ|| ¤®AUÁ f¯Áè ¯ÁvÀÆgÀ ªÀiÁºÁgÁµÀÖç gÁdå EªÀgÀÄ oÁuÉUÉ ºÁdgÁV vÀªÀÄä ªÀÄgÁp ¨Á¬ÄªÀiÁw£À°è PÉÆlÖ ºÉýPÉ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ PÀ£ÀßqÀzÀ°è C£ÀĪÁ¢¹zÀÝgÀ ¸ÀAQë¥ÀÛ ¸ÁgÁA±ÀªÉ£ÉAzÀgÉ ¦üAiÀiÁ𢠺ÁUÀÄ EvÀgÀgÀÄ PÀÆr fÃ¥À £ÀA JªÀÄ ºÉZï 12 eÉ J 3918 £ÉÃzÀÝgÀ°è WÀvÀÛUÁð¢AzÀ zÉêÀ®UÁtUÁ¥ÀÆgÀPÉÌ zÀvÁÛvÀæAiÀÄ zÉêÀgÀ zÀ±Àð£ÀPÉÌ ºÉÆÃUÀĪÁUÀ zÉøÁ¬Ä PÀ®ÆègÀ zÁnzÀ £ÀAvÀgÀ ¦üAiÀiÁðzÀÄzÁgÀgÀ fÃ¥ÀÄ ¥ÀAPÀÑgÀ DVzÀÝ£ÀÄß eÉÆÃr¸ÀÄwÛgÀĪÁUÀ ªÉÆÃlgÀ ¸ÉÊPÀ® £ÀA PÉ.J.25 JPÀì 8743 £ÉÃzÀÝgÀ ªÉÄÃ¯É E§âgÀÄ (C¥ÀjavÀ) DgÉÆævÀgÀÄ §AzÀÄ CAf¹ £ÀUÀzÀÄ ºÀt 3750 gÀÆ ºÁUÀÆ MAzÀÄ ¸ÁåªÀĸÀAUÀ 2 £ÉÆÃQAiÀiÁ ªÉƨÉÊ® vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVzÀÄÝ CAvÁ ªÀUÉÊgÉ ¦üAiÀiÁ𢠪ÉÄðAzÀ C¥sÀd®¥ÀÆgÀ oÁuÉAiÀÄ UÀÄ£Éß £ÀA 25/2009 PÀA 384 ¸ÀA 34 L¦¹ £ÉÃzÀÝgÀ CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

avÁÛ¥ÀÆgÀ oÁuÉ ºÀ¯Éè ¥ÀæPÀgÀt :- ¢£ÁAPÀ 13-02-2009 gÀAzÀÄ gÁwæ ¨ÁºÀgÀ¥ÉÃl vÁAqÁ avÁÛ¥ÀÆgÀzÀ°è ¦üAiÀiÁ𢠲æà ©üêÀÄgÁªÀ vÀAzÉ ¸ÀPÀÄæ ¥ÀªÁgÀ ¸Á|| ¨ÁºÀgÀ¥ÉÃl vÁAqÁ avÁÛ¥ÀÆgÀ EªÀgÀ ªÀiÁªÀ §£À¹ vÀAzÉ zÉêÀ¯Á FvÀ¤UÉ 1] ¥ÁAqÀÄ vÀAzÉ ZÉÆÃPÀ¯Á ¥ÀªÁgÀ 2] gÁªÀÄÄ vÀAzÉ ¥ÁAqÀÄ ¥ÀªÁgÀ 3] ®R£À vÀAzÉ ¥ÁAqÀÄ ¥ÀªÁgÀ 4] ¥ÉæêÀÄ vÀAzÉ ¥ÁAqÀÄ ¥ÀªÁgÀ 5] UÀuÉñÀ vÀAzÉ zsÉêÀ¯Á gÁoÉÆÃqÀ ¸Á|| J®ègÀÄ ¨ÁºÀgÀ¥ÉÃl avÁÛ¥ÀÆgÀ 5 d£ÀgÀÄ ºÀt PÉÆqÀÄ vÉÆUÀļÀĪÀ «µÀAiÀÄzÀ°è dUÀ¼À vÉUÉzÀÄ §rUɬÄAzÀ ºÉÆqÉAiÀÄÄwÛzÁÝUÀ ©r¸À®Ä ºÉÆÃzÁUÀ ¦üAiÀiÁ𢠩üêÀÄgÁªÀ FvÀ¤UÉ ªÀiÁªÀ£À ªÉÄîÄUÀnÖ §A¢AiÀiÁ ªÀÄUÀ£É CAvÁ PÉÆqÀ®¬ÄAzÀ PÉʬÄAzÀ ºÉÆqÉzÀÄ fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQ ºÉÆzÀ §UÉÎ ©üêÀÄgÁªÀ FvÀ£À ºÉýPÉ ¦üAiÀiÁ𢠪ÉÄðAzÀ ªÉÄÃ¯É £ÀªÀÄÆ¢¹zÀ UÀÄ£Éß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

Raichur District Reported Crimes

: ¦æÃw¹ PÉÊPÉÆlÖ ¦æAiÀÄPÀgÀ, UÀȺÀt DvÀäºÀvÉå :

¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ£ÀUÀgÀzÀ UÀAUÁ£ÀUÀgÀ §qÁªÀuÉ ¤ªÁ¹, «gÉñÀ vÀAzÉ §¸ÀAiÀÄå 28 ªÀµÀð EªÀ£ÀÄ CzÉà §qÁªÀuÉ ¤ªÁ¹, JgÀqÀÄ ªÀÄPÀ̼À vÁ¬Ä ®Qëöäà UÀAqÀ AiÀĪÀÄ£ÀÆgÀ¥Àà 28 ªÀµÀð EªÀ¼À£ÀÄß FUÉÎ 10 wAUÀ½AzÀ ¦æÃw¸ÀÄwÛzÀÄÝ «µÀAiÀÄ w½zÀ ®QëöäÃAiÀÄ vÁ¬ÄAiÀÄÄ «gÉñÀ¤UÉ §Ä¢ÝºÉýzÀgÀÆ PÉüÀPÀzÉ FUÉÎ 3 wAUÀ¼À »AzÉ CªÀ¼ÀÄ PÉ®¸ÀPÉÌ ºÉÆÃzÁUÀ CªÀ¼À£ÀÄß ¥ÀĸÀ¯Á¬Ä¹, ªÀÄzÀĪÉAiÀiÁUÀĪÀÅzÁV £ÀA©¹, ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ £ÀUÀgÀzÀ ¨ÁæºÀätgÀ NtÂAiÀÄ°è MAzÀÄ ¨ÁrUÉ ªÀģɪÀiÁr ElÄÖPÉÆArzÀÄÝ PÉ®¢£ÀUÀ¼ÀªÀgÉUÉ C£ÉÆåãÀåªÁVzÀÄÝ £ÀAvÀgÀ E£ÉÆßAzÀÄ ªÀÄzÀĪÉAiÀiÁUÀĪÀÅzÁV ºÉüÀÄvÀÛ ªÀiÁ£À¹ÃPÀ ªÀÄvÀÄÛ zÉÊ»PÀ »A¸ÉPÉÆqÀÄwÛzÀÄÝzÀjAzÀ vÀªÀgÀĪÀÄ£É ªÀÄvÀÄÛ UÀAqÀ ªÀÄvÀÄÛ ªÀÄPÀ̽AzÀ zÀÆgÁV EªÀ£À »AzÉ §A¢zÀÄÝ EªÀ£ÀÄ ªÉÆøÀªÀiÁqÀÄwÛzÁÝ£ÉAzÀÄ fêÀ£ÀzÀ°è fUÀÄ¥ÉìUÉÆAqÀÄ £ÉÃtĺÁQPÉÆAqÀÄ ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ¼ÉAzÀÄ ªÀÄÈvÀ¼ÀvÁ¬Ä PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠪ÉÄðAzÀ ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ£ÀUÀgÀ ¥ÉưøïoÁuÉ C.¸ÀÀA.28/2009 PÀ®A: 306 ¨sÁ.zÀA.¸ÀA CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

: ªÀgÀzÀQëuÉ QgÀÄPÀļÀ, UÀȺÀt ¸ÁªÀÅ :

¹AzsÀ£ÀÆgÀÄvÁ®ÆPÀ zsÀĪÀÄwUÁæªÀĤªÁ¹, UÉÆÃ¥Á® vÀAzÉ ºÀ£ÀĪÀÄAvÀ fAd®gï,28 ªÀµÀð EªÀ£ÀÄ ¸ÁPÀµÀÄÖ ªÀgÀzÀQëuÉ-ªÀgÉÆÃ¥ÀZÁgÀ ¥ÀqÉzÀÄ ¸ÀA¥ÀæzÁAiÀÄzÀAvÉ ªÀÄzÀĪÉAiÀiÁVgÀĪÀ ¥Àwß CA§æªÀÄä @ CªÀÄgÀªÀÄä 24 ªÀµÀð EªÀ½UÉ vÀªÀgÀĪÀģɬÄAzÀ E£ÀÆß ºÀt vÀgÀĪÀAvÉ CªÁZÀå±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÁqÀÄvÀÛ ªÀiÁ£À¹ÃPÀ & zÉÊ»PÀ»A¸É ¤ÃqÀÄwÛzÀÄÝzÀÝ®èzÉà ¢£ÁAPÀ:13.02.2009 gÀAzÀÄ 0730 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÁqÀÄvÀÛ ªÀiÁ£À¹ÃPÀ ªÀÄvÀÄÛ zÉÊ»PÀ »A¸É ¤ÃrzÀÝjAzÀ fêÀ£ÀzÀ°è fUÀÄ¥ÉìUÉÆAqÀÄ Qæ«Ä£Á±ÀPÀ «µÀ ¸Éë¹zÀÄÝ, PÀÆqÀ¯Éà CªÀ¼À£ÀÄß ¥ÉÆÃvÁß¼ï ¸ÀPÁðj D¸ÀàvÉæAiÀÄ°è zÁR°¹ aQvÉì PÉÆr¹zÀÄÝ aQvÉì ¥sÀ®PÁjAiÀiÁUÀzÉà ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ¼ÉAzÀÄ ±ÀgÀt¥Àà ¥ÉÆ°Ã¸ï ¥Ánïï gÁUÀ®¥À«ð PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠪ÉÄðAzÀ §¼ÀUÁ£ÀÆgÀÄ ¥ÉưøïoÁuÉ C.¸ÀÀA.20/2009 PÀ®A:498(J) 304(©) ¨sÁ.zÀA.¸ÀA CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

: ªÀiÁ«£À PÉgÉAiÀÄ°è C¥ÀjavÀ ºÉAUÀÀ¹£À ±ÀªÀ ¥ÀvÉÛ :

¢£ÁAPÀ: 13.02.2009 gÀAzÀÄ 0830 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ CAzÁdÄ 50-55 ªÀµÀðzÀ C¥ÀjavÀ ºÉAUÀ¸ÀÄ AiÀiÁªÀÅzÉÆà PÁgÀtPÉÌ gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ £ÀUÀgÀzÀ ªÀiÁ«£À PÉgÉAiÀÄ°è E½zÀÄ PɸÀj£À°è ¹Q̺ÁQPÉÆAqÀÄ MzÁÝqÀÄwÛgÀĪÀÅzÀ£ÀÄß UÀªÀĤ¹zÀ £ÁUÀjÃPÀgÀÄ CªÀ¼À£ÀÄß PÉgɬÄAzÀ zÀqÀPÉÌ vÀAzÀÄ ªÉÄÊPÉÊUÉ CAnPÉÆArzÀÝ PɸÀgÀÄ vÉƼÉAiÀÄÄwÛgÀĪÁUÀ ªÀiÁvÀ£ÁqÀzÀ ¥Àj¹ÜwAiÀÄ°èzÀÝ ºÉAUÀ¸ÀÄ ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ¼ÉAzÀÄ ªÀÄĤAiÀÄ¥Àà ªÀÄAUÀ¼ÀªÁgÀ¥ÉÃmÉ gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ EªÀgÀÄ PÉÆlÖ ªÀiÁ»w ªÉÄðAzÀ ¸ÀzÀgÀ§eÁgÀ ¥ÉưøÀgÀÄ ¸ÀܼÀPÉÌ ¨sÉÃn¤Ãr, ±ÀªÀ¥Àj²Ã®£É ªÀiÁr £ÉÆÃqÀ¯ÁV, C¥ÀjavÀ ºÉAUÀ¸ÀÄ EzÀÄÝ AiÀiÁªÀÅzÉÆà gÉÆÃUÀ¢AzÀ §¼À° ªÀÄÈvÀ¥ÀlÖAvÉ PÀAqÀħgÀÄwÛzÀÄÝ ªÀÄgÀtzÀ ¤dªÁzÀ PÁgÀt ªÀÄvÀÄÛ ªÀÄÈvÀ¼À ºÉ¸ÀgÀÄ «¼Á¸À ¥ÀvÉÛªÀiÁqÀĪÀ PÀÄjvÀÄ ¸ÀzÀgÀ§eÁgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ C¸Áé¨sÁ«PÀ ªÀÄgÀt.¸ÀA:01/2009 PÀ®A: 174 zÀA.¥Àæ..¸ÀA CrAiÀÄ°è zÁR°¹, vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

: eÉÆðºÉÆÃV ºÀ¼ÀîzÀ°è ©zÀÝ ªÀÈzÉÝAiÀÄ DPÀ¹äPÀ ¸ÁªÀÅ :

zÉêÀzÀÄUÀð vÁ®ÆPÀ D¯ÁÝwðUÁæªÀÄzÀ ZÀAzÀæ¥Àà£À vÁAqÁ ¤ªÁ¹, ¯Á®ªÀÄä UÀAqÀ ±ÀAPÀæ¥Àà ®ªÀiÁtÂ, 55 ªÀµÀð EªÀ¼ÀÄ ¢£ÁAPÀ: 13.02.2009 gÀAzÀÄ 0830 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ ºÉÆ®PÉÌ ºÉÆÃUÀÄwÛgÀĪÁUÀ ªÀiÁUÀð ªÀÄzsÀåzÀ°è ºÀjAiÀÄÄwÛgÀĪÀ ºÀ¼ÀîzÀ°è eÉÆðºÉÆÃV ¤Ãj£À°è©zÀÄÝ ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ¼ÉAzÀÄ ªÀÄÈvÀ¼À ¥ÀÄvÀæ ²ªÀ°AUÀ¥Àà PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠪ÉÄðAzÀ UÀ§ÆâgÀÄ ¥ÉưøÀ oÁuÉ C¸Áé¨sÁ«PÀ ªÀÄgÀt.¸ÀA:06/2009 PÀ®A: 174 zÀA.¥Àæ..¸ÀA CrAiÀÄ°è zÁR°¹, vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

: fêÀ£ÀzÀ°è fUÀÄ¥Éì, AiÀÄĪÀPÀ£ÉÆêÀð «µÀ ¸Éë¹ DvÀäºÀvÉå :

°AUÀ¸ÀÆÎgÀÄ vÁ®ÆPÀ «ÄAZÉÃj vÁAqÁ-2 ¤ªÁ¹,ZÉ£ÀߥÀà vÀAzÉ vÉÃd¥Àà gÁoÉÆÃqï, 22 ªÀµÀð EªÀ¤VzÀÝ ºÉÆmÉÖ£ÉÆêÀÅ JµÀÄÖ vÉÆÃj¹zÀgÀÆ PÀrªÉÄ DV®èªÉAzÀÄ fêÀ£ÀzÀ°è fUÀÄ¥ÉìUÉÆAqÀÄ ¢£ÁAPÀ: 12.02.2009 gÀAzÀÄ 1600 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ Qæ«Ä£Á±À£À «µÀ ¸Éë¹zÀÄÝ PÀÆqÀ¯Éà °AUÀ¸ÀÆÎgÀÄ ¸ÀPÁðj D¸ÀàvÉæAiÀÄ°è zÁR°¹ aQvÉì PÉÆr¹zÀÄÝ aQvÉì ¥sÀ®PÁjAiÀiÁUÀzÉà ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ£ÀÉAzÀÄ ªÀÄÈvÀ£À ¥Àwß zÉë¨Á¬Ä PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠪ÉÄðAzÀ °AUÀ¸ÀÆÎgÀÄ ¥ÉưøÀ oÁuÉ C¸Áé¨sÁ«PÀ ªÀÄgÀt.¸ÀA:07/2009 PÀ®A: 174 zÀA.¥Àæ..¸ÀA CrAiÀÄ°è zÁR°¹, vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

: ««zÉqÉ gÀ¸ÉÛ C¥ÀWÁvÀ, 26 d£ÀjUÉ UÁAiÀÄ :

¢£ÁAPÀ:13.02.2009 gÀAzÀÄ 0900 UÀAmɸÀĪÀiÁgÀÄ DAd£ÉÃAiÀÄ£ÀÄ n¥Ààgï¸ÀA:PÉJ.36, 6814 £ÉÃzÀÝgÀ°è 41 d£À PÀÆ°PÁgÀgÀ£ÀÄß PÀÆr¹PÉÆAqÀÄ gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ-©dÓ£ÀUÉÃgÁ gÀ¸ÉÛAiÀÄ°è CwêÉÃUÀ & C®PÀëvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹ ªÉÃUÀ¤AiÀÄAvÀæt ªÀiÁqÀ¯ÁUÀzÉà ©dÓ£ÀUÉÃgÁ ºÀwÛgÀ ¥À°ÖªÀiÁrzÀÝjAzÀ n¥Ààgï£À°è ¥ÀæAiÀiÁt¸ÀÄwÛzÀÝ ºÀ£ÀĪÀÄAvÀ vÀAzÉ ¸ÀªÁgÀ¥Àà 40 ªÀµÀð ¸Á: gÁd®§AqÁ ªÀÄvÀÄÛ EvÀgÉà 24 d£ÀjUÉ UÁAiÀÄUÀ¼ÁVgÀÄvÀÛªÉAzÀÄ UÁAiÀiÁ¼ÀÄ ºÀ£ÀĪÀÄAvÀ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠪ÉÄðAzÀ AiÀÄgÀUÉÃgÁ ¥ÉưøïoÁuÉ C¸ÀA: 19/2009 PÀ®A 279,337,338 ¨sÁ.zÀA.¸ÀA CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹, vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

¢£ÁAPÀ:13.02.2009 gÀAzÀÄ 1500 UÀAmɸÀĪÀiÁgÀÄ ªÀĺÀ§Æ¨ï vÀAzÉ ZÁAzÀ¥ÁµÀ 21 ªÀµÀð, ¸Á: aªÀiÁè¥ÀÆgÀÄ vÁ: ªÀiÁ£À« EªÀ£ÀÄ DmÉÆøÀA:PÉJ.36,5092 £ÉÃzÀÝ£ÀÄß CwªÉÃUÀ ªÀÄvÀÄÛ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹, ªÉÃUÀ¤AiÀÄAvÀæt ªÀiÁqÀ¯ÁUÀzÉà JzÀÄgÀÄUÀqɬÄAzÀ §gÀÄwÛzÀÝ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ¯ï¸ÀA:PÉJ.36,PÀÆå.9631 £ÉÃzÀÝPÉÌ rQÌPÉÆnÖzÀÝjAzÀ ¸ÀºÀ-¥ÀæAiÀiÁtÂPÀ §¸ÀªÀgÁd ¥Ánïï UÁæªÀÄ ¥ÀAZÁAiÀÄvï PÁAiÀÄðzÀ²ðUÀ¼ÀÄ ªÀÄzÁè¥ÀÆgÀÄ EªÀjUÉ ¨sÁjUÁAiÀÄUÀ¼ÁVgÀÄvÀÛªÉAzÀÄ ªÉÆÃmÁCgÀ¸ÉÊPÀ¯ï ZÁ®PÀ ²ªÀ°AUÀAiÀÄå ¸Áé«Ä ¸ÀÆ¥ÀgïªÉÊdgï Ln¹ PÀA¥À¤ ªÀiÁ£À« PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁð¢ªÉÄðAzÀ ªÀiÁ£À« ¥Éưøï oÁuÉC¸ÀA:43/2009PÀ®A:279,337 ¨sÁ.zÀA.¸ÀA CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹, vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

: C®Æå«Ä¤AiÀÄAvÀ vÀAw PÀ¼ÀªÀÅ, ¥ÀvÉÛUÁV ªÁå¥ÀPÀ eÁ® :

eɸÁÌA E¯ÁSÉAiÀĪÀgÀÄ PÀÄrð ¹ÃªÀiÁAvÀgÀzÀ°è C¼ÀªÀr¹gÀĪÀ ¥ÀjªÀvÀðPÀzÀ°èzÀÝ C.Q.gÀÆ:20,000/- ¨É¯É¨Á¼ÀĪÀ C®Æå«Ä¤AiÀÄA vÀAwAiÀÄ£ÀÄß ¢£ÁAPÀ: 08.02.2009 jAzÀ 12.02.2009 gÀªÀ ªÀÄzsÀåzÀ CªÀ¢üAiÀÄ°è AiÀiÁgÉÆà PÀ¼ÀªÀÅ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVgÀÄvÁÛgÉAzÀÄ JA.£ÀfÃgï ±ÁSÁ¢üPÁjUÀ¼ÀÄ UÁæ«ÄÃt UÀÄ.«.¸À.PÀA ªÀiÁ£À« gÀªÀgÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠪ÉÄðAzÀ ªÀiÁ£À«¥ÉưøÀ oÁuÉ C¸ÀA:42/2008 PÀ®A: 379 ¨sÁ.zÀA.¸ÀA CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹, ¥ÀvÉÛ PÀÄjvÀÄ ªÁå¥ÀPÀ eÁ® ©Ã¹gÀÄvÁÛgÉ.


 

GULBARGA DISTRICT REPORTED CRIMES

§æºÀä¥ÀÆgÀ ¥Éưøï oÁuÉ PÀ¼ÀĪÀÅ ¥ÀæPÀgÀt :- ¢£ÁAPÀ: 13-02-2009 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢ qÁ||±ÁªÀÄgÁªÀ ¥Ánïï f¯Áè DgÉÆÃUÀå ªÀÄvÀÄÛ PÀÄlÄA§ PÀ¯Áåt C¢üPÁjUÀ¼ÀÄ UÀÄ®§UÁð EªÀgÀÄ UÀtQÃPÀÈvÀ ¦üAiÀiÁðzÀ CfðAiÀÄ£ÀÄß ²æÃ.£ÀgÉñÀ eÉÆò ¥Àæ.zÀ.¸À. f¯Áè DgÉÆÃUÀå ªÀÄvÀÄÛ PÀÄlÄA§ PÀ¯Áåt E¯ÁSÉ UÀÄ®§UÁð EªÀgÀÄ ºÁdgÀ¥Àr¹zÀÄÝ, ¸ÁgÁA±ÀªÉãÉAzÀgÉ, ¢£ÁAPÀ:07-02-2009 gÀ ¸ÁAiÀÄAPÁ® 5:30 UÀAmɬÄAzÀ ¢£ÁAPÀ:09-02-2009 gÀ ¨É¼ÀUÉÎ 10:00 UÀAmÉAiÀÄ ªÀÄzsÀåzÀ CªÀ¢üAiÀÄ°è AiÀiÁgÉÆà PÀ¼ÀîgÀÄ f¯Áè DgÉÆÃUÀå ªÀÄvÀÄÛ PÀÄlÄA§ PÀ¯Áåt E¯ÁSÉ UÀÄ®§UÁðzÀ GUÁætzÀ ¥À²ÑªÀÄzÀ QlQ eÁ° vÉUÉzÀÄ M¼ÀUÉ ¥ÀæªÉò¹, GUÁætzÀ°èzÀÝ ¥Àæ¸ÀÆw DgÉÊPÉ PÁAiÀÄðPÀæªÀÄzÀ CrAiÀÄ°è UÀ©üðt ªÀÄ»¼ÉAiÀÄjUÉ ¤ÃqÀĪÀ ¸À®ÄªÁV ElÖAvÀºÀ ¹ÃgÉUÀ¼À 25 §AqÀ¯ïUÀ¼À ¥ÉÊQ, 1 ¹ÃgÉUÀ¼À §AqÀ¯ï C||Q|| gÀÆ.22,500/- ¨É¯ÉAiÀÄĪÀÅUÀ¼À£ÀÄß PÀ¼ÀĪÀŪÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVzÀÄÝ, ¥ÀvÉÛªÀiÁrPÉÆqÀ®Ä EvÁå¢ EzÀÝ ¦üAiÀiÁðzÀ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ §æºÀä¥ÀÆgÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA:21/09 PÀ®A:454, 457, 380 L.¦.¹. ¥ÀæPÁgÀ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

PÀªÀįÁ¥ÀÆgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ »AzÀÄ ²æÃgÁªÀÄ ¸ÉãÉAiÀÄ ªÀÄÄRå¸À×gÀ §AzsÀ£À :- ¢£ÁAPÀ: 13-02-2009 gÀAzÀÄ 17-30 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ »AzÀÄ ¸ÉãÉAiÀÄ gÁµÁÖçzsÀåPÀëgÁzÀ ²æà ¥ÀæªÉÆÃzÀ ªÀÄÄvÁ°PÀ gÀªÀgÀÄ ¢£À ¥ÀwæPÉUÀ¼À°è §gÀĪÀ ¥sɧÄæªÀj 14gÀAzÀÄ DZÀj¸ÀĪÀ ªÁå¯ÉÃAmÉÊ£ï qÉà ( ¥ÉæëÄUÀ¼À ¢£À ) DZÀgÀuÉAiÀÄ£ÀÄß gÁdåzÁåAvÀ DZÀj¸À®Ä ©qÀĪÀ¢¯Áè. »ÃUÉ DZÀj¸ÀĪÀzÀÄ »AzÀÄ ¸ÀA¥ÀæzÁAiÀÄ M¥ÀÄࢯÁèè EzÀjAzÀ »AzÀÄ ¸ÀA¸ÀÌçwAiÀÄÄ ºÁ¼ÁUÀÄvÀÛzÉ. ¥ÀæªÉÆÃzÀ ªÀÄÄvÁ°PÀ EªÀgÀÄ vÀªÀÄä ªÁºÀ£ÀzÀ°è vÀªÉÆäA¢UÉ 1. F±ÀégÀ¹AUï vÀAzÉ £ÀgÀ¹AUï oÁPÉÆgÀ ¸ÁBUÀÄ®§UÁð 2.±À²PÁAvÀ vÀAzÉ gÁªÀĹAUï ¢Qëvï ¸ÁB UÀÄ®§UÁð3. ¹zÀÝ°AUÀ ¸Áé«Ä vÀAzÉ PÀgÀÄtAiÀiÁå ¸ÁBDAzÉÆïÁ PÀgÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ, ©ÃzÀgÀ PÀqɬÄAzÀ ¥ÀæZÉÆÃzÁvÀäPÀ ¨sÁµÀt ªÀiÁqÀÄvÁÛ vÀªÀÄä PÁAiÀÄðPÀvÀðgÀ£ÀÄß £Á¼É ¢ªÀ¸À DZÀj¸ÀĪÀ ¥ÉæëÄUÀ¼À ¢£ÁZÀgÀuÉAiÀÄ£ÀÄß CqÀØUÀlÖ®Ä ¥ÀæZÉÆâ¸ÀÄvÁÛ UÀÄ®§UÁð PÀqÉUÉ ºÉÆgÀnzÀÄÝ CzÉ CAvÁ RavÀªÁzÀ ¨Áwä §A¢zÀÄÝ. F ¸ÀªÀÄAiÀÄzÀ°è £ÀªÀÄUÉ ¸ÀzÀj ¥ÀæªÉÆÃzÀ ªÀÄÄvÁ°PÀ EªÀgÀÄ vÀªÀÄä ªÁºÀ£À ¸ÀASÉå PÉJ: 32 JªÀiï: 6259£ÉÃzÀÝgÀ vÀªÉÆäA¢UÉ E£ÀÆß½zÀ ªÀÄÄRAqÀgÀ£ÀÄß PÀgÉzÀÄPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ PÀªÀįÁ¥ÀÆgÀ §¸Àì¸ÁÖöåAqÀzÀ ªÉÄÃ¯É ¥ÀæZÉÆÃzÁvÀäPÀ ¨sÁµÀt ªÀiÁqÀÄwÛzÁÝgÉ CAvÁ UÉÆvÁÛV C°è vÀªÀÄä »AzÀÄ ²æÃgÁªÀÄ ¸ÉãÉAiÀÄ PÁAiÀÄðPÀvÀðgÀ£ÀÄß ºÀÄjzÀÄA©¸ÀÄwÛzÁÝgÉ DAvÁ UÉÆvÁÛV, PÀÆqÀ¯Éà ¹§âA¢ ¸ÀªÉÄÃvÀ D ¸ÀܼÀPÉÌ ºÉÆÃV ¸ÀzÀgÀ ¥ÀæªÉÆÃzÀ ªÀÄÄvÁ°PÀ ªÀÄvÀÄÛ ªÉÄÃ¯É £ÀªÀÄÆ¢¹zÀ ªÀÄÆgÀÄ d£ÀgÀ£ÀÄß ªÀÄÄAeÁUÀævÉ PÀæªÀĪÁV §A¢ü¹ PÀæªÀÄ dgÀÄV¹zÀÄÝ CzÉ.

PÀªÀįÁ¥ÀÆgÀ oÁuÉ ºÀÄqÀÄV PÁuÉAiÀiÁzÀ ¥ÀæPÀgÀt :- ¢£ÁAPÀ 13-02-2009 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠲æêÀÄw eÁºÉÃzÁ©üà UÀAqÀ G¸Áä£À¸Á§ UÉÆÃlÄgÀ ¸ÁB ¨ÉîÆgÀ(PÉ) vÁ B UÀÄ®§UÁð EªÀgÀÄ ¸À°è¹zÀ ¦üAiÀiÁ𢠸ÁgÁA±ÀªÉãÉAzÀgÉ vÀªÀÄä ªÀÄUÀ¼ÁzÀ PÀÄ. gÉõÁä EªÀ¼ÀÄ ¢£ÁAPÀ: 31-01-2009 gÀAzÀÄ ¨É½UÉÎ 8-00 UÀAmÉUÉ PÀªÀįÁ¥ÀÆgÀzÀ°è ¸ÀgÀPÁj ¥ÀzÀ« ¥ÀƪÀð PÁ¯ÉÃfUÉ ºÉÆÃzÀªÀ¼ÀÄ gÁwæAiÀiÁzÀgÀÆ ªÀÄgÀ½ ªÀÄ£ÉUÉ §A¢gÀzÉ EgÀĪÀ PÁgÀt ¦üAiÀiÁð¢ & ¦üAiÀiÁ𢠪ÀÄPÀ̼ÀÄ PÀÆrPÉÆAqÀÄ gÉõÁä¼À UɼÀwAiÀÄjUÉ «ZÁj¹zÁUÀ CªÀgÀÄ gÉõÁä ªÀĺÁUÁAªÀzÀ°ègÀĪÀ vÀ£Àß CPÀÌ C¥Áì£À¼À ªÀÄ£ÉUÉ ºÉÆÃUÀĪÀzÁV ºÉý ºÉÆÃVgÀÄvÁÛ¼É CAvÁ w½¹zÀgÀÄ. £Á£ÀÄ PÀÆqÀ¯Éà ªÀĺÁUÁAªÀzÀ°ègÀĪÀ £À£Àß E£ÉÆߧâ¼ÀÄ ªÀÄUÀ¼ÁzÀ C¥Áì£Á EªÀ½UÉ ¥sÉÆãÀ ªÀiÁr PÉýzÁUÀ CªÀ¼ÀÄ §A¢gÀĪÀ¢¯Áè CAvÁ w½¹zÀÄÝ. PÀĪÀiÁj gÉõÁä EªÀ¼ÀÄ ªÀÄ£ÉUÉ §gÀzÉ CvÀÛ ªÀĺÁUÁAªÀPÉÌ ºÉÆÃUÀzÉà J°èUÉÆà ºÉÆÃVgÀÄvÁÛ¼É JA§ÄªÀzÀÄ UÉÆvÁÛVgÀĪÀ¢¯Áè. PÁuÉAiÀiÁzÁV¤AzÀ E°èAiÀĪÀgÉUÀÆ ºÀÄqÀÄPÁrzÀgÀÆ ¹QÌgÀĪÀÅ¢¯Áè. PÁgÀt ªÀiÁ£ÀågÀªÀgÀÄ PÁuÉAiÀiÁVgÀĪÀ £À£Àß ªÀÄUÀ¼ÀÄ PÀĪÀiÁj gÉõÁä¼À£ÀÄß ¥ÀvÉÛ ªÀiÁrPÉÆqÀ¨ÉÃPÀÄ CAvÁ ¸À°è¹zÀ ¦üAiÀiÁ𢠸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

AiÀiÁzÀVÃgÀ £ÀUÀgÀ oÁuÉAiÀÄ C§PÁj zÁ½ ¥ÀæPÀgÀt :- ¢£ÁAPÀ : 13-02-2009 gÀAzÀÄ 6;00 J.JªÀiï.PÉÌ AiÀiÁzÀVÃgÀ £ÀUÀgÀzÀ ºÉAqÀUÁgÀ CUÀ¹AiÀÄ ºÀ£ÀĪÀiÁ£À UÀÄrAiÀÄ ºÀwÛgÀ«gÀĪÀ RįÁè eÁUÉAiÀÄ°è AiÀiÁgÉÆà PÉ®ªÀgÀÄ ªÀiÁ£ÀªÀ fêÀPÉÌ C¥ÁAiÀÄPÁjAiÀiÁzÀ CPÀæªÀÄ ¸ÉÃA¢ü ªÀiÁgÁlzÀ°è vÉÆqÀVzÁÝgÉ CAvÀ ¨sÁwäà §AzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¦.J¸ï.L (PÁ.¸ÀÄ) gÀªÀgÀÄ ¹§âA¢ gÀªÀgÉÆA¢UÉ ¸ÀzÀj ¸ÀܼÀzÀ°è zÁ½ ªÀiÁqÀ¯ÁV ¸ÀܼÀzÀ°è £Á®ÄÌ d£ÀgÀÄ ¹QÌzÀÄÝ CªÀgÀ ºÉ¸ÀgÀÄ ªÀÄvÀÄÛ «¼Á¸À «ZÁj¸À¯ÁV 1. ºÀtªÀÄAvÀ vÀA. ªÀÄ®è¥Àà UÀgÀUÀgÀ ¸Á: ºÉAqÀUÁgÀ CUÀ¹ AiÀiÁzsÀVgÀ 2. ªÀÄ®è¥Àà vÀA. §¸À¥Àà §AzÀ½î ¸Á: ºÉAqÀUÁgÀ CUÀ¹ AiÀiÁzsÀVgÀ 3. ±ÀgÀtªÀÄä UÀA. ©üêÀÄgÁAiÀÄ §AzÀgÀzÉÆÃgÀ ¸Á: ºÉAqÀUÁgÀ CUÀ¹ AiÀiÁzsÀVgÀ 4. ±ÀgÀtªÀÄä UÀA. ©üêÀÄgÁAiÀÄ ¥ÀÆeÁj ¸Á: ºÉAqÀUÁgÀ CUÀ¹ AiÀiÁzsÀVgÀ CAvÀ w½¹zÀÄÝ ¸ÀzÀjAiÀĪÀgÀ£ÀÄß ZÉPï ªÀiÁqÀ¯ÁV CªÀjAzÀ ¸ÉÃA¢ü ªÀiÁgÁlPÉÌ §¼À¹zÀ MlÄÖ 30 gÀÆ. UÀ¼À£ÀÄß ªÀÄvÀÄÛ 65 °ÃlgÀ ¸ÉÃA¢üAiÀÄ£ÀÄß ¥ÀAZÀgÀ ¸ÀªÀÄPÀëªÀÄ d¦Û¥Àr¹PÉÆAqÀÄ D¥Á¢vÀgÀ£ÀÄß zÀ¸ÀÛVj ªÀiÁr D¥Á¢vÀgÀÄ ªÀÄvÀÄÛ d¦Û ªÀiÁ°£ÉÆA¢UÉ ªÀÄgÀ½ oÁuÉUÉ §AzÀÄ ¸ÀzÀj d¦Û ¥ÀAZÀ£ÁªÉÄAiÀÄ ¸ÁgÁA¸ÀzÀ ªÉÄðAzÀ oÁuÁ UÀÄ£Éß £ÀA: 27/09 PÀ®A. 273 L¦¹ ¸ÀA.32,34 PÉ.E DPÀÖ CrAiÀÄ°è UÀÄ£Éß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆArzÀÄÝ CzÉ. CAvÀ ªÀiÁ£ÀågÀªÀgÀ°è «£ÀAw CzÉ.