Police Bhavan Kalaburagi

Police Bhavan Kalaburagi

Thursday, September 27, 2012

GULBARGA DISTRICT REPORTED CRIME

ನಕಲಿ ದಾಖಲೆ ಸಲ್ಲಿಸಿ ಪಾಸಪೋರ್ಟ ಪಡೆಯುತ್ತಿದ್ದ ಆರೋಪಿತರ ಬಗ್ಗೆ:
ರಾಘವೇಂದ್ರ ನಗರ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ: ಶ್ರೀಮತಿ ರೇಶ್ಮಾ ಗಂಡ ಮಹ್ಮದ ರಫೀಕ ವ|| 32 ವರ್ಷ, ಸಾ|| ನಬಿ ಮೊಹಲ್ಲಾ ಎಮ್.ಎಸ್.ಕೆ ಮಿಲ್ ಗುಲಬರ್ಗಾ ಇವರು ವಿದೇಶಕ್ಕೆ ಹೋಗುವ ಕುರಿತು ಪಾಸಪೋರ್ಟ ಸಲುವಾಗಿ ಅರ್ಜಿ ಸಂಖ್ಯೆ 4272/12 ದಿನಾಂಕ 30-04-2012 ರಂದು ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದು, ಸದರಿ ಅರ್ಜಿದಾರಳು ತಮ್ಮ ದಾಖಲಾತಿಗಳೊಂದಿಗೆ ಠಾಣೆಗೆ ದಿನಾಂಕ 01-06-2012 ರಂದು ಇಬ್ಬರು ಸಾಕ್ಷಿದಾರರೊಂದಿಗೆ ಠಾಣೆಗೆ ದಾಖಲಾತಿಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದು, ಹಾಗು ಇಬ್ಬರ ಸಾಕ್ಷಿ ಜನರ ಹೇಳಿಕೆ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಸದರಿಯವರ ಗುಣ ನಡತೆ ಹಾಗು ದಾಖಲಾತಿಗಳು ಸರಿಯಿದ್ದ ಬಗ್ಗೆ ವರದಿ ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದು ಇರುತ್ತದೆ. ನಂತರ ಅವರ ಬಗ್ಗೆ ಕೂಲಂಕೂಶವಾಗಿ ವಿಚಾರಣೆ ಮಾಡಿದ ನಂತರ ರೇಷ್ಮಾ ಇವಳು ನಕಲಿ ದಾಖಲಾತಿಗಳು ಸೃಷ್ಟಿಸಿ ಪಾಸಪೋರ್ಟ ಕುರಿತು ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದು, ಮತ್ತೆ ಮೂಲ ದಾಖಲಾತಿಗಳೊಂದಿಗೆ ಠಾಣೆಗೆ ಹಾಜರಾಗಲು ತಿಳಿಸಿದ ಮೇರೆಗೆ, ರೇಷ್ಮಾ ಇವಳನ್ನು ವಿಚಾರಿಸಲು ಸದರಿ ಪಾಸಪೋರ್ಟನ್ನು ಫರ್ಜಾನ ಬೇಗಂ ಹಾಗು ಅವಳ ಗಂಡ ಮತ್ತು ಗಫೂರ ಪಟೇಲ್ ಎಂಬುವವರು ತನ್ನ ಕಡೆಯಿಂದ ಹಣ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ನಕಲಿ ದಾಖಲಾತಿ ಸೃಷ್ಟಿಸಿ ಪಾಸಪೋರ್ಟ ಕೊಡಿಸಿದ್ದು ಇರುತ್ತದೆ ಅಂತ ತಿಳಿಸಿರುತ್ತಾಳೆ.ಸದರಿಯವಳು ಈ ಮುಂಚೆ ಹಾಜರುಪಡಿಸಿದ್ದ ರೇಷನ ಕಾರ್ಡ ನಂ 415669 ನೇದ್ದನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಲು ಸದರಿ ರೇಷನ ಕಾರ್ಡ ತಿದ್ದುಪಡಿ ಮಾಡಿದ್ದರ ಬಗ್ಗೆ ವಿಚಾರಿಸಲು ಆತನ ಹೆಸರು ಸಮೀರ ಅಂತ ಇದ್ದು, ಅವನು ಪೇಂಟರ್ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿರುತ್ತಾನೆ ಅವನಿಗೂ  ಮತ್ತು ನನಗೆ ಯಾವ ಸಂಬಂಧ ಇರುವದಿಲ್ಲಾ ಅಂತ ತಿಳಿಸಿರುತ್ತಾಳೆ. ಕಾರಣ ರೇಷನ ಕಾರ್ಡ ಪರಿಶೀಲನೆ ಕುರಿತು ಮಾನ್ಯ ಸಹಾಯಕ ನಿರ್ದೇಶಕರು ಅಹಾರ ಮತ್ತು ನಾಗರೀಕ ಸರಬರಾಜು ಇಲಾಖೆ ಗುಲಬರ್ಗಾ ರವರಿಗೆ ರೇಷನ ಕಾರ್ಡ ಸಂಖ್ಯೆ 415669 ನೇದ್ದನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಿ ಸದರಿ ಕಾರ್ಡ ಮೂಲದ್ದಾಗಿರುತ್ತದೆ ಅಥವಾ ಖೊಟ್ಟಿಯಾಗಿರುತ್ತದೆ ಎಂಬ ಬಗ್ಗೆ ಪರಿಶೀಲಿಸಿ, ಸ್ಪಷ್ಟ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ವರದಿಗಾಗಿ ಕೋರಿಕೊಂಡಿದ್ದರಿಂದ ಸದರಿಯವರು ನಕಲಿ ದಾಖಲೆಗಳನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸಿ ರೇಷ್ಮಾ ಇವಳಿಗೆ ಪಾಸಪೋರ್ಟ ಸಂಖ್ಯೆ ಕೆ 3238346 ನೇದ್ದನ್ನು ಕೊಡಿಸಿದ ಫರ್ಜಾನ ಬೇಗಂ ಹಾಗು ಅವಳ ಗಂಡ ಮಹ್ಮದ ಯುನೂಸ್ ಮತ್ತು ಗಫೂರ ಪಟೇಲ್ ಇವರುಗಳು ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಮತ್ತು ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಇಲಾಖೆಯವರಿಗೆ ಮೋಸ ಮಾಡಿದ್ದು ಕಂಡು ಬಂದಿರುವದರಿಂದ ಸದರಿಯವರ ವಿರುದ್ಧ ಪಿ.ಎಸ.ಐ ರಾಘವೇಂದ್ರ ನಗರ ಠಾಣೆ ರವರು ಠಾಣೆ  ಗುನ್ನೆ ನಂ: 70/2012 ಕಲಂ 420 ಐಪಿಸಿ ಪ್ರಕಾರ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲು ಮಾಡಿಕೊಂಡಿರುತ್ತಾರೆ.


Raichur District Reported Crimes


ªÀgÀ¢AiÀiÁzÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À ªÀiÁ»w:-

gÀ¸ÉÛ C¥ÀWÁvÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À ªÀiÁ»w:-

                   ¢£ÁAPÀ 26-09-2012 gÀAzÀÄ ¨É½UÉÎ 5-00 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ªÀÄ°èPÁdÄð£À vÀAzÉ ²ªÀ¥Àà °AUÁAiÀÄvÀ ªÁå¥ÁgÀ ¸Á|| ªÀÄ¹Ì ªÀÄvÀÄÛ §¸ÀªÀgÁd vÀAzÉ §¸À¥Àà GzÁâ¼À °AUÁAiÀÄvÀ ªÁå¥ÁgÀ ¸Á|| ªÀÄ¹Ì E§âgÀÄ ªÁAiÀÄÄ «ºÁgÀ¢AzÀ ªÁ¥À¸ï ªÀÄ£ÉAiÀÄ PÀqÉUÉ ªÀÄ¹Ì - ¹AzÀ£ÀÆgÀÄ gÉÆÃr£À ªÉÄ¯É «dAiÀÄ ®Qëöäà gÉÊ¸ï «Ä®è ºÀwÛgÀ §gÀÄwÛgÀĪÁUÀ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ® £ÀA§gÀ PÉ,J 36 ªÁAiÀiï 5918 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ£ÀÄ UÁrAiÀÄ£ÀÄß CwªÉÃUÀªÁV ªÀÄvÀÄÛ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ £ÀqɹPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ UÁrAiÀÄ£ÀÄß ¤AiÀÄAvÀæt UÉƽ¸À¯ÁUÀzÉ £ÀqÉzÀÄPÉÆAqÀ §gÀÄwÛzÀÝ  §¸ÀªÀgÁd gÀªÀjUÉ lPÀÌgÀ PÉÆnÖzÀÝjAzÀ UÁAiÀiÁ¼ÀÄ«£À vÀ¯ÉUÉ, JzÉUÉ, Q«UÉ ªÀÄvÀÄÛ ºÉÆmÉÖUÉ ºÁUÀÄ EvÀgÉà PÀqÉUÀ¼À°è M¼À¥ÉmÁÖVzÀÄÝ UÁAiÀiÁ¼ÀÄ ¥ÀæeÁÕ»£À ¸ÀÜwAiÀÄ°ègÀÄvÁÛ£É. WÀl£ÉAiÀÄ £ÀAvÀgÀ DgÉÆævÀ£ÀÄ UÁrAiÀÄ£ÀÄß C°èAiÉÄà ¤°è¹ Nr ºÉÆÃVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.CAvÁ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ ªÀÄ¹Ì oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 104/2012 PÀ®A 279, 338.L.¦.¹ ªÀÄvÀÄÛ 187 L.JªÀiï.« AiÀiÁPÀÖ CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

                 ¢£ÁAPÀ 25-09-2012 gÀAzÀÄ 10-00 ¦.JA. ¸ÀĪÀiÁjUÉ ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ- UÀAUÁªÀw ªÀÄÄRå gÀ¸ÉÛAiÀÄ°è «gÉñÀ vÀAzÉ ®ZÀªÀÄ¥Àà ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ®è £ÀA.PÉJ 36 PÀÆå 6606 £ÉzÀÝgÀ ¸ÀªÁgÀ ¸ÁB ¸ÉÆêÀįÁ¥ÀÆgÀÄ  FvÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ¯ï £ÉÃzÀÝ£ÀÄß  PÁgÀlV PÀqɬÄAzÀ ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ PÀqÉUÉ CwªÉÃUÀªÁV C®PÀëvÀ£À¢AzÀ £ÀqɹPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ PÉ.ºÀAa£Á¼ÀPÁåA¦£À°ègÀĪÀ J¦JA¹ ZÉPï ¥ÉƸÀÖ ºÀwÛgÀ gÀ¸ÉÛ zÁlÄwÛzÀÝ SÁ¹ÃªÀĸÁ¤UÉ lPÀÌgÀ PÉÆlÄÖ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ®è ¸ÀªÉÄÃvÀ PɼÀUÉ ©¢ÝzÀÝjAzÀ SÁ¹A¸Á§¤UÉ JqÀUÁ® ZÀ¥Éà ºÀwÛgÀ ¨sÁj M¼À¥ÉmÁÖV, JqÀUÉÊ ªÉÆtPÉÊ PɼÀUÉ vÉgÀazÀ UÁAiÀĪÁVzÀÄÝ, ªÀÄvÀÄÛ UÀAUÀªÀÄä½UÉ ªÀÄÄRPÉÌ ªÀÄvÀÄÛ ªÉÄÊ PÉÊUÉ ¸ÁzÁ ¸ÀégÀÆ¥ÀzÀ UÁAiÀÄUÀ¼ÁVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛªÉ, CAvÁ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ  ¹AzsÀ£ÀÆgÀ UÁæ«ÄÃt oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 279/2012 PÀ®A. 279, 337, 338 L¦¹ CrAiÀÄ°è  ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.
¢£ÁAPÀ: 26.09.2012 gÀAzÀÄ 8.40 J.JA. ¸ÀĪÀiÁjUÉ gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ £ÀUÀgÀzÀ ±À²ªÀĺÀ¯ï nÌøï gÉÆÃqÀ ªÉÆÃaªÁqÀ PÁæ¸ï ²æà CAd£ÉÃAiÀÄå UÀÄr JzÀÄj£À gÀ¸ÉÛAiÀÄ°è  £ÉÃvÁf£ÀUÀgÀ ¸ÀPÀð¯ï PÀqɬÄAzÀ ±À²ªÀĺÀ® mÁQøï PÀqÉ ¦üAiÀiÁð¢ n.«.J¸ï. ¸ÁÖgï ¹n JA.¹. £ÀA: PÉJ 36/J¯ï-9533 £ÉÃzÀÝ£ÀÄß ¸ÀzÀj PÁæ¸ÀzÀ°è JqÀ§® £ÉÆÃrPÉÆAqÀÄ ºÁ£Àð ªÀiÁqÀÄvÁÛ ¤zsÁ£ÀªÁV £ÀqɬĹPÉÆAqÀÄ gÀ¸ÉÛ zÁlĪÁUÀ ªÉÆÃaªÀqÀ Nt gÀ¸ÉÛ §AUÁgÀ §eÁgÀ PÀqɬÄAzÀ CgÉÆæªÉÆÃlgÀ ¸ÉÊPÀ¯ï £ÀA: PÉ.J. 36/8367 £ÉÃzÀÝgÀ ¸ÀªÁgÀ£ÀÄ CwªÉÃUÀ ªÀÄvÀÄÛ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ £ÀqɬĹPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ªÁºÀ£ÀPÉÌ ªÀÄvÀÄÛ §®UÀ°UÉ eÉÆÃgÀV lPÀÌgÀPÉÆnÖzÀÝjAzÀ ªÁºÀ£À ¸ÀªÉÄÃvÀ gÀ¸ÉÛAiÀÄ ªÉÄÃ¯É ©zÀÄÝzÀjAzÀ UÉÆÃ¥Á®PÀȵÀÚ vÀAzÉ £ÀgÀ¸À¥Àà gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ ¸ÁzsÀ ¸ÀégÀÆ¥ÀzÀ UÁAiÀĪÁVzÀÄÝ, ZÁ®PÀ£ÀÄ lPÀÌgÀ ªÀiÁr ºÁUÉAiÉÄà ºÉÆVzÀÄÝ CzÉ. CAvÁ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ  ¸ÀAZÁgÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA:111/2012 PÀ®A: 279,337 L.¦.¹. £ÉÃzÀÝgÀ°è  ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ. 
ªÀÄ»¼ÉAiÀÄgÀ ªÉÄ°£À zËdð£Àå ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀÄ»w:_
                 FUÉÎ 3 ªÀµÀðUÀ¼À »AzÉ ªÀÄAdªÀé UÀAqÀ ±ÀgÀt¥Àà 22 ªÀµÀð ªÀÄ£ÉPÉ®¸À ¸Á.²æäªÁ¸ÀPÁåA¥À ºÁ.ªÀ.DªÀÄ¢ºÁ¼À. FPÉAiÀÄ ªÀÄzÀĪÉAiÀÄÄ ±ÀgÀt¥Àà vÀAzÉ ¤AUÀ¥Àà gÀªÀgÉÆA¢UÉ ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ vÁ®ÆQ£À ²æäªÁ¸ÀPÁåA¦£À°è dgÀÄVzÀÄÝ CPÉUÉ M§â ªÀÄUÀ½gÀÄvÁÛ¼É. DPÉAiÀÄ UÀAqÀ£ÀÄ  PÀÄrAiÀÄĪÀ ªÀÄvÀÄÛ ºÉAUÀ¸ÀgÀ ¸ÀºÀªÁ¸ÀPÉÌ ©zÀÄÝ DPÉUÉ vÀªÀgÀÄ ªÀģɬÄAzÀ ºÀt vÀgÀ®Ä ªÀÄvÀÄÛ §AUÁgÀ vÀgÀ®Ä G½zÀ 6 d£À vÀ£Àß ªÀÄ£ÉAiÀĪÀgÀ   ¥ÀæZÉÆÃzÀ£ÉAiÀÄ ªÉÄÃgÉUÉ ¢£ÀA¥Àæw ªÀiÁ£À¹PÀ ªÀÄvÀÄÛ zÉÊ»PÀ »A¸É PÉÆqÀÄvÁÛ §A¢zÀÝjAzÀ MAzÀÄ ªÀµÀðzÀ »AzÉ DPÉAiÀÄÄ DªÀÄ¢ºÁ¼À UÁæªÀÄzÀ°è vÀ£Àß ¥Á®PÀgÀ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è ªÁ¸ÀªÁVgÀÄvÁÛ¼É. ¢£ÁAPÀ.02-09-2012 gÀAzÀÄ ªÀÄzÁåºÀß 3-00 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ J¯ÁègÀÄ PÀÆr CPÉUÉ  vÀªÀgÀÄ ªÀģɬÄAzÀ ºÀt vÀgÀ°®èªÉAzÀÄ PÉʬÄAzÀ ºÉÆqÉ §r ªÀiÁr fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQgÀÄvÁÛgÉ.      CAvÁ zÀÆgÀÄ ¤ÃrzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ªÀÄÄzÀUÀ¯ï  oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA:   113/12 PÀ®A.498(J), 323, 506(2) L.¦.¹. CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.  
.


PÀ¼ÀÄ«£À ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:-

              ZÉ£ÀßgÉrØ vÀAzÉ ¸ÀtÚ CAiÀiÁå¼À¥Àà ªÀAiÀiÁ: 35 ªÀµÀð eÁ:ªÀÄÄ£ÀÆßgÀÄ PÁ¥ÀÄ, G:MPÀÄÌ®ÄvÀ£À ¸Á:ªÀÄrØ¥ÉÃmï gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ.FvÀ£ÀÄ PÀĮĸÀA© PÁ¯ÉÆäAiÀÄ°è£À ¸ÀªÉð £ÀA: 1476/2 «¹ÛÃtð 4.36 UÀÄAmÉ d«Ää£À°è ªÀÄ£É PÀnÖPÉÆAqÀÄ ªÁ¸ÀªÁVzÀÄÝ F £ÀªÀÄä eÁUÉAiÀÄ°è ¥ÁèlÄUÀ¼À£ÀÄß ªÀiÁqÀ®Ä mÁæöåPÀÖgï ºÁUÀÆ CzÀgÀ G¥ÀPÀgÀtUÀ¼ÁzÀ næ®ègï PÀÄAn ¯ÉêÀ¯ï ¨ÉèÃqï ªÀÄvÀÄÛ DgÉ (UÁqÀgï ) ºÁUÀÆ ªÀÄ£ÉUÉ ¸ÀA§A¢ü¹zÀ 20 n£ï UÀ¼ÀÄ ºÁUÀÆ ªÀÄ£É §¼ÀPÉ ªÀ¸ÀÄÛUÀ¼ÀÄ EnÖzÀÄÝ ¢£ÁAPÀ: 25.09.2012 gÀAzÀÄ gÁwæ 2345 UÀAmÉUÉ ZÉ£ÀßgÉrØ ªÀÄvÀÄÛ vÀ£Àß ªÀiÁªÀ£ÉÆA¢UÉ  JzÀÄÝ £ÉÆÃqÀ®Ä ªÀÄ£ÉAiÀÄ ªÀÄÄAzÉ EzÀÝ mÁæöåPÀÖgï  ºÁUÀÆ CzÀPÉÌ ¸ÀA¨sÀ¢¹zÀ ªÉÄîÌAqÀ ªÀ¸ÀÄÛUÀ¼ÀÄ EgÀ°¯Áè CzÀÝjAzÀ F ªÀ¸ÀÄÛUÀ¼À£ÀÄß 1) ¸ÉÊAiÀÄzï ªÉÆâ£ï 2) ¸ÉÊAiÀÄzï ªÉÆâ£ï £À ªÀÄUÀ 3) ¸ÉÊAiÀÄzï °AiÀiÁPÀvï 4) E§âgÀÄ ºÉtÄÚ ªÀÄPÀ̼ÀÄ 5) ¥sÁgÀÄPï J®ègÀÆ ¸Á:PÀÄ®¸ÀÄA© PÁ¯ÉÆä gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ.EªÀgÀ ªÀÄvÀÄÛ £ÀªÀÄä £ÀqÀÄªÉ F eÁUÉAiÀÄ ¸ÀA§AzsÀ vÀPÀgÁgÀÄ EzÀÝ zÉéõÀ¢AzÀ PÀ¼ÀîvÀ£À ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVgÀÄvÁÛgÉ. CAvÀ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ ¥À²ÑªÀÄ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 87/2012 PÀ®A:379 ¸À»vÀ 34 L¦¹ CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

BIDAR DISTRICT DAILY CRIME UPDATE 27-09-2012This post is in Kannada language. To view, you need to download kannada fonts from the link section.
¢£ÀA¥Àæw C¥ÀgÁzsÀUÀ¼À ªÀiÁ»w ¢£ÁAPÀ 27-09-2012
ªÀÄ£ÁßJSÉÃ½î ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß ¸ÀA: 90/2012 PÀ®A: 279, 338, 304(J) L.¦.¹:-
¢£ÁAPÀ 22/09/2012 gÀAzÀÄ 1900 UÀAmÉUÉ ±ÁAvÁ¨ÁzÀ- gÁ.ºÉ.£ÀA-9 gÀ gÉÆÃr£À ªÉÄÃ¯É ¦üAiÀiÁ𢠲æà ªÀiÁtÂPÀgÁªÀ vÀAzÉ WÁ¼É¥Áà ºÁªÀ±ÉnÖ ªÀAiÀÄ 54 ªÀµÀð eÁw ªÀÄvÀÄÛ vÀªÀÄä UÁæªÀÄzÀ GzÀAiÀÄPÀĪÀiÁgÀ aPÀÌ¥Ánî E§âgÀÄ vÀªÀÄä ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ® ªÉÄÃ¯É alUÀÄ¥Áà¢AzÀ ¤A§ÆgÀ UÁæªÀÄPÉÌ §gÀÄwÛgÀĪÁUÀ »A¢¤AzÀ DgÉÆæ gÁd±ÉÃRgÀ vÀAzÉ ªÀÄ°èPÁdÄð£À ªÀÄqÀ¥Àw »gÉÆ ºÉÆAqÁ ªÉÆÃmÁgÀ¸ÉÊPÀ® £ÀA PÉJ-39 E-4336 £ÉÃzÀgÀ ZÁ®PÀ ¸Á// ¤A§ÆgÀ vÀ£Àß ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ® £ÀA PÉJ-39 E-4336£ÀÄß Cwà ªÉÃUÀ ºÁUÀÄ ¤µÁ̼ÀfvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ ºÉÆÃUÀĪÁUÀ gÉÆÃr£À ªÉÄÃ¯É EzÀÝ MAzÀÄ vÀVΣÀ°è vÀ£Àß ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ® ªÉÃUÀ¢AzÀ Nr¹zÁUÀ »AzÉ PÀĽvÀ ¸ÀĤvÁ  EªÀ¼ÀÄ PɼÀUÉ ©zÁÝUÀ CªÀ¼À vɯÉAiÀÄ »AzÉ ¨sÁj gÀPÀÛUÁAiÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ¨sÁj UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀÄ ªÁVgÀÄvÀÛzÉ. PÀÆqÀ¯É ¸ÀĤvÁ EªÀ½UÉ aQvÉìUÁV ºÉÊzÁæ¨ÁzÀzÀ AiÀĸÉÆÃzÀ D¸ÀàvÉæUÉ E¯Ád PÀÄjvÀÄ ¸ÉÃjPÀªÀiÁrgÀÄvÉÛªÉ. ¸ÀĤvÁ UÀAqÀ gÁd±ÉÃRgÀ ªÀÄqÀ¥Àw  ªÀAiÀÄ 35 ªÀµÀð eÁw ¸Áé«Ä  ¸ÁB  ¤A§ÆgÀ vÁ// ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ EªÀ½UÉ ºÉÊzÁæ¨ÁzÀ AiÀĸÉÆÃzÀ D¸ÀàvÉæAiÀÄ°è E¯Ád ¥ÀqÉAiÀÄÄwÛzÁÝUÀ ¢£ÁAPÀ 26/09/2012 gÀAzÀÄ 0645 UÀAmÉUÉ ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ¼É CAvÁ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ oÁuÉUÉ ºÁdgÁV ¤ÃrzÀ ¥ÀÄgÀªÀt ºÉýPÉ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.
ªÀÄ£ÁßJSÉÃ½î ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß ¸ÀA: 91/2012 PÀ®A: 279, 304(J) L.¦.¹ eÉÆvÉ 187 LJªÀiï« DPïÖ:-
¢£ÁAPÀ 26/09/2012 gÀAzÀÄ 1130 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢vÀ£ÁzÀ ²æà ªÀĺÀäzÀ «ÄÃgÁd vÀªÀÄzÉ ªÀĺÀäzÀ ¤eÁªÉƢݣï alUÀÄ¥ÀàªÁ¯É ªÀAiÀÄ 34 ªÀµÀð eÁw ªÀÄĹèA ¸Á: ªÀÄ£ÁßJSÉýî EªÀgÀÄ oÁuÉUÉ ºÁdgÁV ªÀiËTPÀ ¦üAiÀiÁð¢ zÀÆgÀÄ ¤ÃrzÉ£ÉAzÀgÉ ¢£ÁAPÀ 26/09/2012 gÀAzÀÄ ªÀÄÄAeÁ£É 1110 UÀAmÉUÉ DgÉÆæ ºÀtªÀÄAvÀ vÀAzÉ PÀgÀ§¸À¥Áà ®QÌ ¥ÀÆeÁ mÁæªÉïïì £ÀA PÉJ-23/9184 vÀ£Àß ZÁ®PÀ ¸Á: £ÀAzÀUÁAªÀ vÀ£Àß ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß Cwà ªÉÃUÀ¢AzÀ ªÀÄvÀÄÛ ¤µÁ̼ÀfvÀ£À¢AzÀ gÁAUÀ ¸ÉÊrUÉ £ÀqɹPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ªÀÄ£ÁßJSÉýî UÁæªÀÄzÀ JªÀiï.Dgï.J¥sï mÉÊgÀ CAUÀrAiÀÄ ªÀÄÄAzÉ gÉÆÃr£À §®UÀqÉUÉ ¸ÉÊPÀ® »rzÀÄPÉÆAqÀÄ ¤AwzÀÝ ªÀÄÈvÀ C§ÄÝ® ªÁºÀ§ EvÀ¤UÉ rPÉÌ ºÉÆqÉzÀ ¥ÀæAiÀÄÄPÀÛ DvÀ£ÀÄ PɼÀUÉ ©zÁÝUÀ DvÀ¤UÉ vÀ¯ÉAiÀÄ §® ¨sÁUÀPÉÌ ¨sÁj gÀPÀÛUÁAiÀÄ ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄ ªÀÄÈvÀ ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ£É CAvÁ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ¤ÃrzÀ ºÉýPÉ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.
 §UÀzÀ® ¥ÉÆ°¸À oÁuÉ AiÀÄÄ.r.Dgï ¸ÀA: 15/2012 PÀ®A: 174 ¹.Dgï.¦.¹:-
¢£ÁAPÀ 01-08-2012 gÀAzÀÄ ¦ügÁå¢ ²æà «ÃgÀ¨sÀzÀæAiÀiÁå ¸Áé«Ä vÀAzÉ ¥ÀAZÀAiÀiÁå ¸Áé«Ä ªÀAiÀÄ 53 ªÀµÀð eÁw.¸Áé«Ä ¸Á.OgÁzÀ(J¸ï)gÀªÀgÀ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è »jAiÀÄgÀ ¥ÀÄuÉåwy EzÀÝ ¥ÀæAiÀÄÄPÀÛ ªÀÄ£ÉUÉ ¸ÀA§A¢üPÀgÀÄ §A¢gÀÄvÁÛgÉ. J®èjUÉ ¸ÁߣÀ ªÀiÁqÀ®Ä MAzÀÄ zÀÆqÀØ ¨sÉÆUÀtÂAiÀÄ°è ¤ÃgÀÄ PÁ¬Ä¹zÀgÀÄ ¸ÀzÀj ¨sÉÆÃUÀtÂAiÀÄ PÉüÀUÀqÉ ªÀÄÆgÀÄ PÀ®ÄèUÀ¼ÀÄ ElÄÖ ¨ÉAQ ºÀaÑ ¤ÃgÀÄ PÁ¹gÀÄvÁÛgÉ, ¦ügÁå¢AiÀÄ  ªÀÄUÀ ªÀÄÈvÀ ²ªÀAiÉÆÃV ¸Áé«Ä ªÀAiÀÄ 21 ªÀµÀð FvÀ£ÀÄ ¸ÁߣÁ ªÀiÁqÀ®Ä ¤ÃgÀÄ vÉUÉzÀÄPÀƼÀÄîªÁUÀ CzÀgÀ°è MAzÀÄ PÀ®Äè DPÀ¹äPÀªÁV eÁj ©zÀÄÝ ¨sÀÆUÀtÂAiÀÄ°è£À ©¹ ¤ÃgÀÄ ªÉÄʪÉÄÃ¯É ©zÀÄÝ JgÀqÀÄ PÉÊUÀ¼ÀÄ, JzÉAiÀÄ ªÉÄïÉ, ºÉÆÃmÉÖAiÀÄ ªÉÄïÉ, JqÀ PÁ®Ä PÀ¥ÀUÀAqÀ ¥ÁzÀzÀ ªÉÄÃ¯É ©zÀÄÝ ¸ÀÄnÖzÀAvÉ DVgÀÄvÀÛzÉ. aQvÉì PÀÄjvÀÄÛ ©ÃzÀgÀ f¯Áè ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉUÉ zÁR°¹zÀÄÝ ºÉZÀÑ£À aQvÉì PÀÄjvÀÄÛ ªÀĺÁgÁµÀÖçzÀ «ÄgÁd D¸ÀàvÉæAiÀÄ°è ±ÉÃjR ªÀiÁrzÀÄÝ, aQvÉì ¥sÀ®PÁj AiÀiÁUÀzÉ ¢£ÁAPÀ 11-08-2012 gÀAzÀÄ 0900 UÀAmÉUÉ UÁAiÀiÁ¼ÀÄ ²ªÀAiÉÆÃV FvÀ£ÀÄ ªÀÄÈvÀ ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ£É CAvÁ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ¤ÃrzÀ ºÉýPÉ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.
PÀıÀ£ÀÆgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß ¸ÀA: 59/2012 PÀ®A: 279,337,338 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 26/09/2012 gÀAzÀÄ 1915 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ¦üAiÀiÁ𢠲æà £ÀgÀ¹AUÀ vÀAzÉ ºÁªÀV ºÀ¯Áè¼É ªÀAiÀÄ 55 ªÀµÀð eÁåw: PÀÄgÀħÄgÀ ¸Á: ZÁAzÉÆÃj ªÀÄvÀÄÛ DvÀ£À ºÉAqÀw gÀvÀߪÀiÁä E§âgÀÄ vÀªÀÄä ºÉÆ®zÀ°è G¢Ý£À gÁ² ªÀiÁr gÁ² aîUÀ¼À°è ºÁQ gÀ¸ÉÛUÉ vÀAzÀÄ lAlA zÁj PÁAiÀÄÄvÁÛ ZÁAzÉÆÃj gÀ¸ÉÛUÉ PÀĽwgÀªÁUÀ ZÁAzÉÆÃj PÀqɬÄAzÀ DgÉÆæ zÀvÀÄÛ vÀAzÉ ºÀtªÀÄAvÀ ®¸ÀÌgÉ ¸Á: ¨ÉÆÃgÀ¸ÀÄj FvÀ£ÀÄ vÀ£Àß n«íJ¸ï ¸ÀÄdÄQ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ® £ÀA. JªÀiïE¦ 9449 £ÉÃzÀÝ£ÀÄß Cw eÉÆÃgÁV ºÁUÀÄ ¤µÁ̼ÀfvÀ£À¢AzÀ Nr¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠺ÉAqÀw gÀvÀߪÀiÁä EªÀ½UÉ rQÌ ªÀiÁrzÁUÀ ¦üAiÀiÁð¢UÉ vÀ¯ÉUÉ gÀPÀÛUÁAiÀÄ, UÀmÁ¬ÄUÉ, JgÀqÀÄ PÀqÉAiÀÄ zÀªÀqÀUÉ ¥ÉmÁÖV MAzÀÄ ºÀ®Äè ©¢ÝzÀÄÝ ¨sÁj gÀPÀÛUÁAiÀÄ gÀPÀÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹gÀÄvÁÛ£É CAvÁ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ¤ÃrzÀ ºÉýPÉ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.
ªÀÄ£ÁßJSÉýî oÁuÉ AiÀÄÄ.r.Dgï. ¸ÀA: 07/2012 PÀ®A: 174 ¹Dg惡 :-
¢£ÁAPÀ: 26/09/2012 gÀAzÀÄ 1630 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠥ÀAqÀj vÀAzÉ WÁ¼É¥Áà zÁ¼ÉA§zÉÆÃgÀ ªÀAiÀÄ  ªÀµÀð eÁw °AUÁAiÀÄvÀ GB PÀÆ° PÉ®¸À ¸Á// vÁ¼ÀªÀÄqÀV EªÀgÀÄ oÁuÉUÉ ºÁdgÁV vÀ£Àß ºÉý §gɬĹzÀ ¦üAiÀiÁð¢ K£ÉAzÀgÉ ¢£ÁAPÀ 24/09/2012 gÀAzÀÄ ¸ÉÆêÀĪÁgÀ vÀ£Àß vÁ¬Ä ªÀÄÄAeÁ£É 0800 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ vÁ£ÀÄ ZÁAUÀ¯ÉÃgÀ «ÃgÀ¨sÀzÉæñÀégÀ zÉêÀ¸ÁÜ£ÀPÉÌ  ºÉÆÃUÀÄvÉÛ£ÉAzÀÄ ºÉÆÃzÁUÀ 3-4 ¢ªÀ¸ÀUÀ¼À ªÀgÉUÉ ªÀÄ£ÉUÉ §gÀÄwÛgÀ°¯Áè. »ÃVzÀÄÝ ¢£ÁAPÀ 26/09/2012 gÀAzÀÄ £ÀªÀÄÆägÀ ©æd ºÀwÛgÀ ºÀ¼ÀîPÉÌ PÀnÖzÀ ZÉPÉÌ qÁå«Ä£À ºÀwÛgÀ M§â¼ÀÄ ºÉtÄÚ ªÀÄUÀ¼À ±ÀªÀ EgÀÄvÀÛzÉ. CAvÁ CAzÁd 4 ¦.JªÀiï. UÀAmÉAiÉÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ UÉÆvÁÛV £Á£ÀÄ ºÉÆÃV £ÉÆÃqÀ¯ÁV ¸ÀzÀj ±ÀªÀzÀ ªÉÄÊ ªÉÄð£À §mÉÖUÀ¼ÀÄ ªÀÄÄR ZÀºÀgÉ £ÉÆÃr £À£Àß vÁ¬Ä UÀÄAqÀªÀÄä¼À ±ÀªÀ UÀÄgÀÄwÛ¸ÀgÀÄvÉÛ£É. EªÀ¼À ¸Á«£À°è AiÀiÁªÀÅzÉ ¸ÀA±ÀAiÀÄ EgÀĪÀÅ¢¯Áè CAvÁ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ¤ÃrzÀ ºÉýPÉ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.
©ÃzÀgÀ ¸ÀAZÁgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß ¸ÀA: 223/2012 PÀ®A: 279,338. L.¦.¹.eÉÆvÉ 187 L.JªÀÄ.«.JPÀÖ :-
¢£ÁAPÀ 27/09/2012 gÀAzÀÄ 07:00 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢ PÀĪÀiÁgÀ D£ÀAzÀ vÀAzÉ ªÉÊf£ÁxÀ ¨sÀÆgÉ 14 ªÀµÀð ¸Á: ¨ÉªÀļÀSÉÃqÁ vÀªÀÄä ªÀģɬÄAzÀ ±Á¯ÉUÉ néµÀ£À PÀÄjvÀÄ ¸ÉÊPÀ® ªÉÄÃ¯É ºÉÆUÀÄwÛgÀĪÁUÀ, UÀÄA¥Á ºÀwÛgÀ EgÀĪÀ ¹zÁÝgÉÆÃqÀ ZÁjmÉç® D¸ÀàvÉæAiÀÄ JzÀÄj£À gÀ¸ÉÛAiÀÄ ¸À«ÄÃ¥À EzÁÝUÀ, amÁÖ  gÉÆÃqÀ PÀqɬÄAzÀ M§â ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ® £ÀA. PÉJ38 J¯ï7054 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ ¥Àæ¨sÀÄ            ¸Á:CªÀįÁ¥ÀÆgÀ vÀ£Àß ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ®£ÀÄß ªÉÃUÀªÁV, zÀÄqÀQ¤AzÀ ªÀÄvÀÄÛ ¤µÁ̼ÀfvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢UÉ rQÌ  ºÉÆqÉzÀÄ ¨sÁjUÁAiÀÄ ¥Àr¹ DgÉÆæ C¥ÀWÁvÀ ¸ÀܼÀ¢AzÀ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ® ¸ÀªÉÄÃvÀ Nr ºÉÆVgÀÄvÁÛ£É CAvÁ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ¤ÃrzÀ ºÉýPÉ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.
   

GULBARGA DISTRICT REPORTED CRIMES


ಹಲ್ಲೆ ಪ್ರಕರಣ:
ಕಮಲಾಪೂರ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ: ಶ್ರೀ ನಂದು ತಂದೆ ದೇಸು ರಾಠೋಡ ಸಾಃ ಕೌನಳ್ಳಿ ತಾಂಡಾ ನಾನು ದಿನಾಂಕ:25-09-2012 ರಂದು ಸಾಯಾಂಕಾಲ 6-00  ಗಂಟೆ ಸುಮಾರಿಗೆ ನಮ್ಮ  ಮನೆಯಲ್ಲಿ ದೇವರ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕಾಗಿ ಪೂಜೆ ಸಾಮಾನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಮನೆಗೆ ಬರುತ್ತಿರುವಾಗ ಮನೆಯ ಮುಂದಿನ ರಸ್ತೆಯ ಮೇಲೆ ಹರಿಶ್ಚಂದ್ರ ತಂದೆ ರೂಪ್ಲಾ ಪವಾರ ಸಂಗಡ 6 ಜನರು ಸಾ|| ಎಲ್ಲರೂ ಕೌನಳ್ಳಿ ತಾಂಡಾ ತಾಃಜಿಃಗುಲಬರ್ಗಾರವರು ಗುಂಪು ಕಟ್ಟಿಕೂಂಡು ಬಂದು ಮೊನ್ನೆ ನಮ್ಮ ಅಪ್ಪನ ಸಂಗಡ ತಕರಾರು ಮಾಡಿದೆ ನಿನ್ನಗೆ ಎಷ್ಟು ಸೂಕ್ಕು ಇದೆ ಅಂತಾ ಅವಾಚ್ಯವಾಗಿ ಬೈದು ನನ್ನ ತಂದೆಗೆ ಮತ್ತು ನನ್ನ ತಮ್ಮನಿಗೆ  ಹೊಡೆಬಡೆ ಮಾಡಿ, ಜೀವ ಬೇದರಿಕೆ ಹಾಕಿರುತ್ತಾರೆ. ಅಂತಾ ದೂರು ಸಲ್ಲಿಸಿದ ಸಾರಾಂಶದ ಮೇಲಿಂದ ಠಾಣೆ ಗುನ್ನೆ ನಂ: 103/2012 ಕಲಂ. 143,147, 148, 341, 323, 324, 504, 506, ಸಂ.149 ಐಪಿಸಿ  ಪ್ರಕಾರ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ತನಿಖೆ ಕೈಕೊಂಡಿರುತ್ತಾರೆ.
ಹಲ್ಲೆ ಪ್ರಕರಣ:
ಕಮಲಾಪೂರ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ: ಶ್ರೀ ಹರಿಶ್ಚಂದ್ರ ತಂದೆ ರೂಪ್ಲಾ ಪವಾರ ಸಾಃ ಕೌನಳ್ಳಿ ತಾಂಡಾ ನಾನು ಮತ್ತು ನನ್ನ ಮಗ ಅಶೋಕ ಇಬ್ಬರು ಕೂಡಿಕೊಂಡು ದಿನಾಂಕ: 25-09-2012 ರಂದು ಸಾಯಾಂಕಾಲ 6-00 ಗಂಟೆ ಸುಮಾರಿಗೆ ಸೇವಲಾಲ ದೇವರ ಗುಡಿ ಮುಂದೆ ಕುಳಿತಾಗ ನಂದು ರಾಠೋಡ ಈತನು ತಕರಾರು ಮಾಡಿದ್ದು, ನಂತರ ನಾನು ಮನೆಗೆ ಕಡೆಗೆ ಹೋಗುತ್ತಿರುವಾಗ ದೇಸು ತಂದೆ ಭೋಜು ರಾಠೋಡ ಸಂಗಡ 4 ಜನರು ಸಾಃಎಲ್ಲರೂ ಕೌನಳ್ಳಿ ತಾಂಡಾ ತಾಃಜಿಃ ಗುಲಬರ್ಗಾ ರವರು ನಮ್ಮ ಮನೆಯ ಮುಂದಿನ ರಸ್ತೆಯ ಮೇಲೆ ಗುಂಪು ಕಟ್ಟಿಕೂಂಡು ಬಂದು ನಿಮಗೆ ಸೂಕ್ಕು ಬಂದಿದೆ  ಅಂತಾ ಅವಾಚ್ಯ ಶಬ್ದಗಳಿಂದ ಬೈದು  ನನಗೆ ನನ್ನ ಮಗನಿಗೆ ಹೊಡೆಬಡೆ ಮಾಡಿರುತ್ತಾರೆ ಅಂತಾ ದೂರು ಸಲ್ಲಿಸಿದ ಸಾರಾಂಶದ ಮೇಲಿಂದ ಠಾಣೆ ಗುನ್ನೆ ನಂ: 104/2012 ಕಲಂ. 143,147, 148, 341, 323, 324, 504, 506, ಸಂ.149 ಐಪಿಸಿ ಪ್ರಕಾರ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ತನಿಖೆ ಕೈಕೊಂಡಿರುತ್ತಾರೆ.
ಕಳ್ಳತನ ಪ್ರಕರಣ:
ಗುಲಬರ್ಗಾ ಗ್ರಾಮೀಣ ಠಾಣೆ: ದಿನಾಂಕ: 25/09/2012 ರಂದು ರಾತ್ರಿ 7 ಗಂಟೆಯಿಂದ ದಿನಾಂಕ: 26/7/2012 ರ ಮುಂಜಾನೆ 7-00  ಗಂಟೆಯ ಮದ್ಯದ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಯಾರೋ ಕಳ್ಳರು ಕಪನೂರ ಇಂಡಸ್ಟ್ರೀಯಲ್‌ ಏರಿಯಾದಲ್ಲಿರುವ ಟ್ರಾನಕಾಂ ಸಿಸ್ಟಮ  ಕ್ಯೂ 44 ಕೆಎಸ್‌‌ಐಡಿಸಿ ಎಸ್ಟೇಟ ಗುಲ್ಬರ್ಗಾದ ಬೀಗ ಮುರಿದು 1- Motor 1HP-2 Nos. RS=6000=00, 2- Hilti Beaker TE-706-4 Nos- RS- 80,000=00 3- Hilti Dri9lling Machine TE-1-4 Nos. Rs 16,000/- 4- Hot Press-2Nos. RS 2000=00 IN All worth Rs 1,04,000/- ಕಿಮ್ಮತ್ತಿನದ್ದನ್ನು ಕಳವು ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಹೋಗಿರುತ್ತಾರೆ ಅಂತಾ ಶ್ರೀ ರಾಜಶೇಖರ ತಂದೆ ಈರಣ್ಣಾ ಸಾ:ಕೆಹೆಚ್‌‌ಬಿ ಕಾಲೋನಿ ರಾಜಾಪೂರ ರೋಡ ಗುಲಬರ್ಗಾ ರವರು ದೂರು ಸಲ್ಲಿಸಿದ ಸಾರಂಶದ ಮೇಲಿಂದ ಠಾಣೆ ಗುನ್ನೆ ನಂ: 308/2012 ಕಲಂ 457, 380 ಐಪಿಸಿ ಪ್ರಕಾರ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ತನಿಖೆ ಕೈಕೊಂಡಿರುತ್ತಾರೆ.
ಅಪಘಾತ ಪ್ರಕರಣ:
ಸುಲೇಪೇಟ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ:ಶ್ರೀಮತಿ ಜಮುನಾಬಾಯಿ ಗಂಡ ದೇವಿದಾಸ ಪವ್ಹಾರ ಸಾಃ ಬೆಡಸೂರ ಎಮ್. ತಾಂಡಾ ಹಾ||ವ|| ಇಂದಿರಾ  ನಗರ ಸೇಡಂ ರವರು  ನನ್ನ ಗಂಡನಾದ ದೇವಿದಾನ ಇತನು ದಿನಾಂಕಃ 24/09/2012 ರಂದು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 7:30 ಗಂಟೆಯ ಸುಮಾರಿಗೆ ಪೇಪರ್ ಜೀಪ ನಂ. ಕೆಎ-39 6347 ನೇದ್ದರ ವಾಹನದಲ್ಲಿ ಕುಳಿತುಕೊಂಡು ಸುಲೇಪೇಟ ದಿಂದ ತಮ್ಮೂರ ಕಡೆಗೆ ಹೋಗುತ್ತಿರುವಾಗ ಸದರಿ ಜೀಪ ಚಾಲಕ ಅತೀ ವೇಗ ಮತ್ತು ನಿಸ್ಕಾಳಜಿತನದಿಂದ ಚಲಾಯಿಸಿ ಒಮ್ಮೇಲೆ ಜಂಪ ಮಾಡಿಸಿದ್ದರಿಂದ ಜೀಪನಲ್ಲಿ ಕುಳಿತ ದೇವಿದಾಸ ಇತನು ಕೆಳಗೆ ಬಿದ್ದು ತಲೆಗೆ ಭಾರಿ ಗುಪ್ತಗಾಯ, ಮುಖಕ್ಕೆ ತೆರಚಿದ ಗಾಯ ಮತ್ತು ಟೊಂಕಕ್ಕೆ ಗುಪ್ತಗಾಯವಾಗಿದ್ದು ಉಪಚಾರ ಕುರಿತು ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಸೇರಿಕೆ ಮಾಡಿದ್ದು, ಉಪಚಾರ ಫಲಕಾರಿಯಾಗದೆ ದಿನಾಂಕಃ 26/09/2012 ರಂದು ಮದ್ಯಾಹ್ನ 3:00 ಗಂಟೆಗೆ ಮೃತಪಟ್ಟಿರುತ್ತಾನೆ ಅಂತಾ ದೂರು ಸಲ್ಲಿಸಿದ ಸಾರಾಂಶದ ಮೇಲಿಂದ ಠಾಣೆ ಗುನ್ನೆ ನಂ. 78/2012 ಕಲಂ. 279, 304 [ಎ] ಐಪಿಸಿ ಮತ್ತು 187 ಐ.ಎಮ್.ವಿ ಆಕ್ಟ್ ಪ್ರಕಾರ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲು ಮಾಡಿಕೊಂಡು ತನಿಖೆ ಕೈಕೊಂಡಿರುತ್ತಾರೆ.