Police Bhavan Kalaburagi

Police Bhavan Kalaburagi

Wednesday, September 12, 2018

BIDAR DISTRICT DAILY CRIME UPDATE 12-09-2018

¢£ÀA¥Àæw C¥ÀgÁzsÀUÀ¼À ªÀiÁ»w ¢£ÁAPÀ: 12-09-2018

d£ÀªÁqÁ ¥Éưøï oÁuÉ C¥ÀgÁzsÀ ¸ÀASÉå 128/18 PÀ®A 379 L¦¹:-
¢£ÁAPÀ 11-09-2018 gÀAzÀÄ 1830 UÀAmÉUÉ ²æà ªÀĺÀªÀÄäzÀ ±ÁTÃgÀ vÀAzÉ ¯Á®£À¸Á§ RÄgÉò ¸Á|| d£ÀªÁqÁ UÁæªÀÄ vÁ|| f|| ©ÃzÀgÀ gÀªÀgÀÄ RÄzÁÝV oÁuÉUÉ ºÁdgÁV °TvÀ zÀÆgÀÄ ¤ÃrzÀgÀ ¸ÁgÁA±ÀªÉ£ÉAzÀgÉ  ¢£ÁAPÀ 04-09-2018 gÀAzÀÄ gÁwæ 1:00 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ vÀ£Àß AiÀÄĤPÁ£Àð ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ¯ï £ÀA PÉJ-38/«íÃ-1516 £ÉÃzÀÝgÀ ªÉÄÃ¯É £ÁgÁAiÀÄtSÉÃqÀ¢AzÀ d£ÀªÁqÁ UÁæªÀÄzÀ £ÀªÀÄä ªÀÄ£ÉUÉ §AzÀÄ.   ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ®£ÀÄß  ªÀÄ£ÉAiÀÄ ªÀÄÄAzÀÄUÀqÉ ¤°è¹. ªÀÄ®VzÁUÀ AiÀiÁgÉÆ C¥ÀjavÀ PÀ¼ÀîgÀÄ  ¢£ÁAPÀ 05-09-2018 gÀAzÀÄ gÁwæ 1;00 UÀAmɬÄAzÀ ¨É¼ÀV£À eÁªÀ 3;30 UÀAmÉAiÀÄ ªÀÄzsÁåªÀ¢üAiÀÄ°è PÀ¼ÀªÀÅ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVgÀÄvÁÛgÉ. CAvÁ ¤ÃrzÀ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

ºÀ½îSÉÃqÀ(©) ¥ÉưøÀ oÁuÉ C¥ÀgÁzsÀ ¸ÀASÉå 162/18 PÀ®A 5, 11 KARNTAKA PREVENTION OF COW SLANGHTER & CATTLE PREVENTION ACT-1964, PÀ®A 11, 12 PREVENTION OF CRUELTY TO ANIMALS ACT, 1960 ªÀÄvÀÄÛ PÀ®A 269, 429 eÉÆvÉ 149 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ : 11-09-2018 gÀAzÀÄ ªÀÄÄAeÁ£É 0500 UÀAmÉUÉ   SÁeÁ ºÀĸÉãÀ ¦.J¸ï.L ºÀ½îSÉÃqÀ (©) ¥ÉưøÀ oÁuÉAiÀÄ°èzÁÝUÀ RavÀ ¨Áwä §A¢zÉÝãÉAzÀgÉ, £ÀAzÀUÁAªÀ UÁæªÀÄzÀ JA.r ¹gÁeÉÆâݣï vÀAzÉ gÀ¦üAiÉÆâݣÀ ¯ÁqÀf gÀªÀgÀ ºÉÆ® ¸ÀªÉð £ÀA: 263 £ÉÃzÀÝgÀ°è PÉ®ªÀÅ d£ÀgÀÄ ¨ÉÃgÉ J®èqɬÄAzÀ MAmÉUÀ¼À£ÀÄß vÀAzÀÄ ¸ÀzÀj ¸ÀܼÀzÀ°è PÀmÁªÀÅ ªÀiÁr CªÀÅUÀ¼À ºÉÆmÉÖAiÀÄ°è£À PÀgÀ¼ÀÄ, ºÉÆ®¸ÀÄ ¥ÀzÁxÀð vÀVΣÀ°è ©Ã¸Ár vÀ¯É ªÀÄvÀÄÛ PÁ®ÄUÀ¼ÀÄ ¸ÀºÀ C°èAiÉÄ vÀVΣÀ°è ©Ã¸Ár G½zÀ ªÀiÁA¸À C°èAzÀ ºÉÊzÀæ¨ÁzÀPÉÌ ¸ÁUÁl ªÀiÁqÀÄwÛzÁÝgÉ CAvÀ RavÀ ¨Áwä §AzÀ ªÉÄÃgÉUÉ  zÁ½ ªÀiÁr  «ZÁj¹®Ä CªÀgÀÄUÀ¼À ºÉ¸ÀgÀÄ 1] GªÀÄgÀ ¥sÁgÀÄPÀ vÀAzÉ ZÁAzÀ¥Á±Á ºÁ¼ÀªÁr ªÀAiÀÄ: 22 ªÀµÀð eÁ: ªÀÄĹèA G: PÀÆ° PÉ®¸À ¸Á: PÀªÀÄoÁuÁ vÁ:f:©ÃzÀgÀ 2] ®wÃ¥sÀ ¨Á¨Á vÀAzÉ ¸ÁzÀPÀ C° JPÀ¨Á® ªÀAiÀÄ: 20 ªÀµÀð eÁ: ªÀÄĹèA G: PÀÆ° PÉ®¸À ¸Á: SÁ±ÉA¥ÀÆgÀ (¹) vÁ:f:©ÃzÀgÀ 3] JA.r ¹gÁeÉÆâݣÀ vÀAzÉ gÀ¦üAiÉÆÃ¢Ý£ï ¯ÁqÀf ªÀAiÀÄ: 60 ªÀµÀð eÁ: ªÀÄĹèA G: MPÀÌ®ÄvÀ£À ¸Á: £ÀAzÀUÁAªÀ vÁ: ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ 4] D¢® vÀAzÉ JA.r ¹gÁeÉÆÃ¢Ý£ï ¯ÁqÀf ªÀAiÀÄ: 19 ªÀµÀð eÁ: ªÀÄĹèA G: MPÀÌ®ÄvÀ£À ¸Á: £ÀAzÀUÁAªÀ vÁ: ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ CAvÀ w½¹zÀgÀÄ. £ÀAvÀgÀ ¸ÀzÀjAiÀĪÀgÀ ¥ÉÊQ JA.r ¹gÁeÉÆâݣÀ vÀAzÉ gÀ¦üAiÉÆÃ¢Ý£ï ¯ÁqÀf CªÀ¤UÉ «ZÁj¹ w½zÀÄPÉƼÀî®Ä, CªÀ£ÀÄ w½¹zÉÝãÉAzÀgÉ EzÀÄ £À£Àß ºÉÆ® ¸ÀªÉð £ÀA: 263 £ÉÃzÀÝgÀ°è EzÀÄÝ EzÀgÀ°è FUÀ MAzÀÄ ªÁgÀ¢AzÀ CAiÀÄƧ vÀAzÉ ªÀÄįÁÛ¤¸Á§ RAqɪÁ¯É ¸Á: ºÀPï PÁ¯ÉÆä ©ÃzÀgÀ gÀªÀgÀÄ ºÀjAiÀiÁuÁzÀ ±Á»ÃzÀÀ vÀAzÉ E¸ÁægÀ RÄgÉò gÀªÀgÀ eÉÆvÉUÀÆr ºÀjAiÀiÁuÁ PÀqɬÄAzÀ ¯ÁjAiÀÄ°è MAmÉUɼÀ£ÀÄß gÁwæ ¸ÀªÀÄAiÀÄzÀ°è E°èUÉ vÀAzÀÄ CªÀÅUÀ¼À£ÀÄß E°è PÀmÁªÀÅ ªÀiÁr, PÀmÁªÀÅ ªÀiÁrzÀ MAmÉAiÀÄ ªÀiÁA¸ÀªÀ£ÀÄß E°èAzÀ CzÉ ¯ÁjAiÀÄ°è ºÉÊzÁæ¨ÁzÀ SÁeÁ ¥Á±Á gÀªÀjUÉ ¸ÁUÁuÉ ªÀiÁqÀÄwÛgÀÄvÁÛgÉ. ¢£ÁAPÀ : 03/09/2018 gÀAzÀÄ gÁwæ ¸ÀªÀÄAiÀÄ¢AzÀ 09/09/2018 gÀ gÁwæ ¸ÀªÀÄAiÀÄzÀªÀgÉUÉ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ 60 MAmÉUÀ¼ÀÄ C.Q 30 ®PÀë gÀÆ¥Á¬Ä ¨É¼É¨Á¼ÀĪÀzÀ£ÀÄ F ¸ÀܼÀzÀ°è vÀAzÀÄ PÀmÁªÀÅ ªÀiÁr CzÀgÀ ªÀiÁA¸À ºÉÊzÁæ¨ÁzÀPÉÌ ¸ÁUÁuÉ ªÀiÁrzÀÄÝ, G½zÀ CzÀgÀ ºÉÆmÉÖAiÀÄ°è£À PÀgÀ¼ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ZÀªÀÄð AiÀiÁªÀÅzÉÆ MAzÀÄ eÉ.¹.© vÀAzÀÄ CzÀjAzÀ vÀUÀÄÎ vÉÆÃr¹ CzÀ°è ºÁQ CzÀgÀ ªÉÄÃ¯É ªÀÄtÄÚ ºÁQ ªÀÄÄaÑzÀÄÝ ªÀÄvÀÄÛ ¸ÀzÀj MAmÉUÀ¼À ªÀÄÄRUÀ¼À ªÀÄvÀÄÛ PÁ®ÄUÀ¼À ¨sÁUÀ MAzÀÄ vÀVΣÀ°è ºÁQ eÉ.¹.© ¬ÄAzÀ CzÀgÀ ªÉÄÃ¯É ªÀÄtÄÚ ºÁQ ªÀÄÄaѹzÀÄÝ »ÃUÉ MlÄÖ 6 vÀUÀÄÎUÀ½zÀÄÝ, CzÀgÀ°è MAzÀÄ vÀVΣÀ°è MAmÉAiÀÄ ªÀÄÄRzÀ ªÀÄvÀÄÛ PÁ°£À ¨sÁUÀ G½zÀ 5 vÀVΣÀ°è MAmÉAiÀÄ ºÉÆmÉÖAiÀÄ°è£À PÀgÀ¼ÀÄ, ºÉÆ®¸ÀÄ ¥ÀzÁxÀð ªÀÄvÀÄÛ ZÀªÀÄð EvÁå¢UÀ¼À£ÀÄß vÀVΣÀ°è ºÁQ ªÀÄtÄÚ ºÁQ ªÀÄÄaѹzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.  1] ¤Ãj£À ¥ÉÊ¥À CAzÁdÄ 100 ¦üÃl GzÀÝ G¼ÀîzÀÄÝ C.Q 500/- gÀÆ ºÁUÀÄ C°èAiÉÄ ¸ÀܼÀzÀ°è MAmÉUÀ¼À£ÀÄß PÀmÁªÀÅ ªÀiÁqÀĪÀ ¸ÀªÀÄAiÀÄzÀ°è CªÀÅUÀ½UÉ £É®PÉÌ PÉqÀªÀ®Ä G¥ÀAiÉÆÃV¹zÀ 2] ºÀUÀÎ C.Q 400/- gÀÆ ªÀÄvÀÄÛ CªÀÅUÀ¼À£ÀÄß PÀwÛj¸À®Ä G¥ÀAiÉÆÃV¹zÀ ºÀjvÀªÁzÀ 3] MAzÀÄ PÀwÛ C.Q 150/- gÀÆ ªÀÄvÀÄÛ 4] 3 ZÁPÀÄUÀ¼ÀÄ C.Q 150/- gÀÆ EzÀݪÀÅ. ºÁUÀÄ ¤ÃgÀÄ vÀÄA©qÀ®Ä 5] JgÀqÀÄ zÉÆqÀØ ¥Áè¹ÖPÀ ¨Áå®gÀUÀ¼ÀÄ C.Q 1200/- gÀÆ EzÀݪÀÅ, gÁwæ ¸ÀªÀÄAiÀÄzÀ°è PÀmÁªÀÅ ªÀiÁqÀĪÀ ¸À®ÄªÁV ¯ÉÊn£À ªÀåªÀ¸ÉÜ ªÀiÁrPÉÆArzÀÄÝ, 6] JgÀqÀÄ ¯ÉÊlUÀ¼ÀÄ C.Q 40/- gÀÆ ºÁUÀÄ 7] ªÉÊgÀ CAzÁdÄ 150 ¦üÃmï GzÀÝ ªÀżÀîzÀÄÝ C.Q 300/- gÀÆ EzÀݪÀÅ. ªÀÄvÀÄÛ C°èAiÉÄ ¸ÀܼÀzÀ°è ¤AwzÀÝ 8] MAzÀÄ ªÁºÀ£À £ÉÆÃqÀ®Ä CzÀÄ PÁé°¸À ªÁºÀ£À EzÀÄÝ CzÀgÀ £ÀA: JA.ºÉZï-04/©.PÉ-2166 C.Q 1,00,000/- gÀÆ EgÀÄvÀÛzÉ. ¸ÀzÀj ªÁºÀ£À E°è KPÉ ¤°è¹¢Ýj CAvÀ CªÀjUÉ «ZÁj¹ w½zÀÄPÉƼÀî®Ä ¸ÀzÀj ªÁºÀ£ÀzÀ°è ¸ÀºÀ MAmÉUÀ¼À£ÀÄß PÀmÁªÀÅ ªÀiÁrzÀ ªÀiÁA¸À EzÀgÀ°è ¸ÀºÀ vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃUÀÄvÁÛgÉ CAvÀ w½¹zÀ ªÉÄÃgÉUÉ CzÀgÀ°è ZÉPï ªÀiÁr £ÉÆÃqÀ®Ä CzÀgÀ°èAiÀÄÄ ¸ÀºÀ PÀmï ªÀiÁrzÀ MAmÉAiÀÄ ªÀiÁA¸À E¢ÝvÀÄÛ. £ÀAvÀgÀ ¥À±ÀÄ ªÉÊzÁå¢üPÁjAiÀĪÀgÀÄ ¥ÀAZÀgÀ ¸ÀªÀÄPÀëªÀÄ MAmÉ PÀmÁªÀÅ ªÀiÁr ©¢ÝzÀ 9] gÀPÀÛ ªÀÄtÄÚ ¸ÀªÉÄÃvÀ ªÀÄvÀÄÛ 10] MAmÉAiÀÄ 2 M¸Àr£À ¨sÁUÀ ©¢ÝgÀĪÀÅzÀÄ, »ÃUÉ F ªÉÄð£À J®èªÀÅUÀ¼À£ÀÄß ¦J¸ïL ªÀÄvÀÄÛ PÀAzÁAiÀÄ ¤jÃPÀëPÀgÀÄ ºÁUÀÄ ¥À±ÀÄ ªÉÊzÁå¢üPÁjUÀ¼À ¸ÀªÀÄPÀëªÀÄzÀ°è ªÀÄÄA¢£À vÀ¤SÉ PÀÄjvÀÄ D¥Á¢vÀgÀÄ vÉÆÃj¹zÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀAZÀgÀ ¸ÀªÀÄPÀëªÀÄ ªÀÄÄA¢£À vÀ¤SÉ PÀÄjvÀÄ d¦Û ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ, ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ.

KALABURAGI DISTRICT REPORTED CRIMES

ಅಪಘಾತ ಪ್ರಕರಣ :
ಗ್ರಾಮೀಣ ಠಾಣೆ : ದಿನಾಂಕ:- 11/09/2018 ರಂದು ಸಾಯಂಕಾಲ 07:30 ಗಂಟೆ ಸುಮಾರಿಗೆ ಮೃತ ಬಾಬರಮಿಯ್ಯಾ ಮತ್ತು ಮಹಮ್ಮದ ಆಸೀಫ ತಂದೆ ಮಹಮ್ಮದ ಇಸಾಕ ಇಬ್ಬರು ಕೂಡಿಕೊಂಡು ಹಿರೋ ಹೊಂಡಾ ಸ್ಪ್ಲೇಂಡರ್ ಮೋಟಾರ ಸೈಕಲ್ ನಂ ಕೆಎ-32 ಇಕೆ-5308 ನೇದ್ದರ ಮೇಲೆ ಗೌಂಡಿ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ಮರಳಿ ಮನೆಗೆ ಬರುವ ಕುರಿತು ರಿಂಗ ರೋಡನ ಫೀರ ಬಂಗಾಲಿ ದರ್ಗಾದ ಹತ್ತಿರ ಬರುತ್ತಿದ್ದಾಗ ಅದೇ ವೇಳಗೆ ಹಿಂದುಗಡೆಯಿಂದ ಒಂದು ಮೋಟಾರ ಸೈಕಲ್ ನಂ ಕೆಎ-32 ಇಎಲ್-9340 ನೇದ್ದರ ಸವಾರನು ಅತೀವೇಗದಿಂದ ಮತ್ತು ಅಲಕ್ಷತನದಿಂದ ನಡೆಸಿಕೊಂಡು ಮುಂದೆ ಹೋಗುತ್ತಿರುವ ಮೃತ ಬಾಬರಮಿಯ್ಯಾ ಮತ್ತು ಮಹಮ್ಮದ ಆಸೀಫ ಇಬ್ಬರು ಕೂಡಿಕೊಂಡು ಹೋಗುತ್ತಿದ್ದ ಮೋಟಾರ ಸೈಕಲ್ ಹಿಂಭಾಗಕ್ಕೆ ಡಿಕ್ಕಿ ಹೊಡೆದ ಪರಿಣಾಮ ಮೋಟಾರ ಸೈಕಲ್ ಸಮೇತ ರೋಡಿನ ಡಿವೈಡರ್ ಮೇಲೆ ಬಿದಿದ್ದರಿಂದ ಬಾಬರಮಿಯ್ಯಾ ಇತನಿಗೆ ಹಣೆಗೆ, ಮೂಗಿಗೆ, ಎಡಕಿವಿಗೆ, ಹಾಗು ಕಾಲು, ಕಯಗಳಿಗೆ ಭಾರಿ ಪ್ರಮಾಣದ ಗಾಯವಾಗಿ ಸ್ಥಳದಲ್ಲೆ ಮೃತಪಟ್ಟಿದ್ದು ,ಮಹ್ಮದ ಆಸೀಫನಿಗೆ ಮುಖಕ್ಕೆ ಕಿವಿಗೆ ತಲೆ ಹಿಂದುಗಡೆ ಭಾರಿ ಗಾಯವಾಗಿದ್ದು ಇರುತ್ತದೆ ಕಾರಣ ಮೋಟಾರ ಸೈಕಲ್ ನಂ ಕೆಎ-32 ಇಎಲ್-9340 ನೇದ್ದರ ಸವಾರನು ಅತೀವೇಗ ಮತ್ತು ಅಲಕ್ಷತನದಿಂದ ನಡೆಸಿ ಡಿಕ್ಕಿ ಹೊಡೆದ ಪರಿಣಾಮ ಈ ಘಟನೆ ಜರುಗಿದ್ದು ಸದರಿ ಈ ಮೇಲ್ಕಂಡ ಮೋಟಾರ ಸೈಕಲ ಸವಾರನಿಗೆ ಪತ್ತೆ ಮಾಡಿ ಆತನ ವಿರುದ್ದ ಕಾನೂನು ಪ್ರಕಾರ ಕ್ರಮ ಕೈಕೊಳ್ಳಬೇಕೆಂದು ಅಂತಾ ಶ್ರೀಮತಿ ತಬಸುಮ ಬೇಗಂ ಗಂಡ ಬಾಬರಮಿಯ್ಯಾ ಮು:ಉಮರಕಾಲೋನಿ ಕಲಬುರಗಿ ರವರು ಸಲ್ಲಿಸಿದ ದೂರು ಸಾರಾಂಶದ ಮೇಲಿಂದ ಗ್ರಾಮೀಣ ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಾಗಿದೆ.
ಅಸ್ವಾಭಾವಿಕ ಸಾವು ಪ್ರಕರಣ :
ಯಡ್ರಾಮಿ ಠಾಣೆ : ಶ್ರೀ ಗುರುನಾಥಗೌಡ ತಂದೆ ಗೊಲ್ಲಾಳಪ್ಪಗೌಡ ಪಾಟೀಲ ಸಾ|| ಯಲಗೊಡ ತಾ|| ಜೇವರ್ಗಿ ರವರ ಮಗನಾದ ನಾನಾಗೌಡನ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ನಮ್ಮೂರ ಸಿಮಾಂತರದಲ್ಲಿ ಹೊಲಗಳಿದ್ದು, ಅದರ ಸರ್ವೆ ನಂ 116, 119 ನೇದ್ದರಲ್ಲಿ 6 ಎಕರೆ ಜಮೀನು ಇರುತ್ತದೆ, ಹೊಲದ ಸಲುವಾಗಿ ನನ್ನ ಮಗ ಜೇವರ್ಗಿ ಎಸ್.ಬಿ.ಐ ಬ್ಯಾಂಕನಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 2 ಲಕ್ಷ ರೂ, ನಮ್ಮುರ ಸೋಸೈಟಿಯಲ್ಲಿ 1 ಲಕ್ಷ ರೂ ಮತ್ತು ಡಿಸಿಸಿ ಬ್ಯಾಂಕನಲ್ಲಿ 7 ಲಕ್ಷ ರೂ ಹಾಗೂ ಖಾಸಗಿಯಾಗಿ 5 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ಸಾಲ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದರು, ನನ್ನ ಮಗ ಆಗಾಗ ನಮ್ಮ ಮುಂದೆ ನಮಗೆ ಸಾಲ ಬಹಳಾಗಿದೆ, ಈ ಸಲ ಮಳೆ ಬರದೇ ಇದ್ದಿದ್ದರಿಂದ ಹೊಲದಲ್ಲಿ ಬೆಳೆಯು ಸಹ ಸರಿಯಾಗಿ ಬೆಳೆದಿಲ್ಲಾ, ಊರಲ್ಲಿ ನಾನು ಮುಖ ಎತ್ತಿ ತಿರುಗಾಡಲು ಆಗುತ್ತಿಲ್ಲಾ, ನಾನು ಸತ್ತರೆ ಎಲ್ಲಾ ಸರಿಹೋಗುತ್ತದೆ ಅಂತಾ ಅನ್ನುತ್ತಿದ್ದನು, ಆಗ ನಾವು ಅವರಿಗೆ ಸಮಾಧಾನ ಹೇಳುತ್ತಾ ಬಂದಿರುತ್ತೇವೆ. ದಿನಾಂಕ; 10-09-2018 ರಂದು 4;00 ಪಿ.ಎಮ ಕ್ಕೆ ಸುಮಾರಿಗೆ ನನ್ನ ಮಗ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಯಾವುದೋ ಕ್ರಿಮಿನಾಶಕ ವಿಷ ಸೇವನೆ ಮಾಡಿ ಒದ್ದಾಡುತ್ತಿದ್ದನು, ಆಗ ನಾನು ಮತ್ತು ನನ್ನ ಸೊಸೆ ಶ್ರೀದೇವಿ, ಹಾಗು ನಮ್ಮ ಅಣ್ಣತಮ್ಮಕಿಯ ದುಂಡಪ್ಪಗೌಡ ತಂದೆ ಮಲ್ಲಿನಾಥಗೌಡ ಪಾಟೀಲ ರವರು ಕೂಡಿ ಒಂದು ಖಾಸಗಿ ವಾಹನದಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಮಗನಿಗೆ ಹಾಕಿಕೊಂಡು ದವಾಖಾನೆಗೆ ಯಡ್ರಾಮಿಗೆ ಬರುವಾಗ ಮಾರ್ಗ ಮದ್ಯದಲ್ಲಿ ಕುಕ್ಕನೂರ ಕ್ರಾಸ್ ಹತ್ತಿರ ಅಂದಾಜ 5;00 ಪಿ.ಎಂ ಸುಮಾರಿಗೆ ನನ್ನ ಮಗ ಮೃತ ಪಟ್ಟರುತ್ತಾನೆ ಅಂತಾ ಸಲ್ಲಿಸಿದ ದೂರು ಸಾರಾಂಶದ ಮೇಲಿಂದ ಯಡ್ರಾಮಿ ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಾಗಿದೆ.