Police Bhavan Kalaburagi

Police Bhavan Kalaburagi

Friday, May 18, 2012

Raichur District Reported Crimes


 


 

¢£ÁAPÀ: 17/5/2012 gÀAzÀÄ 20-30 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ PÀ«vÁ¼À-ªÀÄ¹Ì gÀ¸ÉÛAiÀÄ°è eÉÆüÀzÀgÁ²PÁåA¥ï & ºÁ¯Á¥ÀÄgÀ ªÀÄzsÀåzÀ°è dAUÀªÀÄgÀºÀ½îPÁæ¸ï ºÀwÛgÀ gÉÃtÄPÀªÀÄä UÀAqÀ £ÀgÀ¹AºÀ, 40ªÀµÀð, eÁ:ªÀÄgÁoÀ, G:¨ÁAqÉøÁªÀiÁ£ÀÄ ªÁå¥ÁgÀ, ¸Á:PÀA¦è, vÁ:ºÉƸÀ¥ÉÃl, f¯Áè:§¼Áîj FPÉAiÀÄÄ vÀ£Àß UÀAqÀ£ÀÄ £ÀqɸÀÄwÛzÀÝ ©½AiÀÄ §tÚzÀ mÁmÁ J¹Ef¥ï ªÁºÀ£À ¸ÀASÉå: PÉJ-35, ©-20 £ÉÃzÀÝgÀ°è PÀA¦è¬ÄAzÀ UÀÆUÉèÁ¼À UÁæªÀÄPÉÌ §gÀĪÁUÀ AiÀiÁªÀÅzÉÆà C¥ÀjavÀ ªÁºÀ£ÀzÀ ZÁ®PÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß CwªÉÃUÀªÁV - C®PÀëvÀ£À¢AzÀ £ÀªÀÄUÉ JzÀÄgÁV PÀ«vÁ¼À PÀqɬÄAzÀ £ÀqɹPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ £ÀªÀÄä ªÁºÀ£ÀPÉÌ §®¨ÁdÄ lPÀÌgÀ PÉÆnÖzÀÝjAzÀ £À£ÀUÉ & £À£Àß UÀAqÀ £ÀgÀ¹AºÀ¤UÉ ºÁUÀÆ £À£Àß ªÀÄUÀ ºÀ£ÀĪÀÄAvÀ¤UÀÆ ¸ÁzÁ ªÀÄvÀÄÛ wêÀæ ¸ÀégÀÆ¥ÀzÀ UÁAiÀÄUÀ¼ÁVgÀÄvÀÛªÉ, lPÀÌgï PÉÆlÖ ªÁºÀ£ÀzÀ ZÁ®PÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß ¤°è¸ÀzÉà ªÁºÀ£ÀzÉÆA¢UÉ ¥ÀgÁjAiÀiÁV ºÉÆÃVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ CAvÁ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ PÀ«vÁ¼À oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 53/2012 PÀ®A 279,337,338 L¦¹ & 187 LJA« AiÀiÁPÀÖ gÀ£ÀéAiÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

±ÉõÁªÀ° vÀAzÉ ±ÉÃPÁëªÀ°, 45 ªÀµÀð, ¦ªÀ£ï PÉ®¸À, ¸Á: gÁªÀÄPÁåA¥À vÁ: ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ.FvÀ£ÀÄ PÀjAiÀÄ¥Àà vÀAzÉ ºÀ£ÀĪÀÄAvÀ¥Àà, 29 ªÀµÀð, ªÉÄøÀ£ï, ¸Á: gËqÀPÀÄAzÀ vÁ: ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ FvÀ£À PÀqɬÄAzÀ 5000/- gÀÆ.UÀ¼À£ÀÄß PÉÊUÀqÀ ¥ÀqÉzÀÄPÉÆArzÀÄÝ ¢£ÁAPÀ 05-05-2012 gÀAzÀÄ 7-00 ¦.JA.PÉÌ PÀjAiÀÄ¥Àà£ÀÄ gÁªÀÄ PÁåA¦£À°ègÀĪÀ ±ÉõÁªÀ° FvÀ£À ªÀÄ£ÉUÉ ºÉÆÃV PÉÊUÀqÀ PÉÆlÖ ºÀtªÀ£ÀÄß PÉýzÀPÉÌ DvÀ ªÀÄvÀÄÛ EvÀgÉ E§âgÀÆ ¹nÖUÉ §AzÀÄ ¢£ÁAPÀ 06-05-2012 gÀAzÀÄ 9-00 J.JA.PÉÌ gËqÀPÀÄAzÀ UÁæªÀÄzÀ°è PÀjAiÀÄ¥Àà£À ªÀÄ£ÉUÉ §AzÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è Cwà PÀæªÀÄ ¥ÀæªÉñÀ ªÀiÁr ¯Éà ®AUÁ ¸ÀƼÉà ªÀÄUÀ£Éà dÄdÄ© 5000/- UÀ¼À£ÀÄß PÉüÀ®Ä £À£Àß ªÀÄ£ÉvÀ£ÀPÉÌ §AzÀÄ £À£Àß ªÀiÁAiÀiÁð¢ PÀ½wAiÀiÁ CAvÁ PÉʬÄAzÀ ªÀÄvÀÄÛ ZÀ¥Àà°¬ÄAzÀ ºÉÆqÉzÀÄ E£ÉÆßAzÀÄ ¸À® ºÀt PÉýzÀgÉ ¤£ÀߣÀÄß fêÀ ¸À»vÀ ©qÀĪÀ¢®è CAvÁ EzÀÝ SÁ¸ÀV zÀÆgÀ£ÀÄß £ÁåAiÀiÁ®AiÀÄzÀ°è ¸À°¹zÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¢£ÁAPÀ: 17.05.2012 gÀAzÀÄ UÁæ«ÄÃt ¥ÉưøÀ oÁuÉ ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ. UÀÄ£Éß £ÀA: 143/12 PÀ®A. 323,355,447,504,506 gÉ/« 34 L¦¹ £ÉÃzÀÝgÀ ¥ÀæPÁgÀ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

¢£ÁAPÀ: 17.05.2012 gÀAzÀÄ ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ UÀAUÁªÀw ªÀÄÄRå gÀ¸ÉÛAiÀÄ ªÉÄÃ¯É ºÀAa£Á¼À PÁåA¥ï gÉÆÃr£À ªÉÄÃ¯É ªÉAPÀmÉñÀégÁªï vÀAzÉ dUÀ£ï ªÉÆúÀ£ïgÁªï ZÁ®PÀ ¸Á: ªÀÄÄgÁ£À¥ÀÄgÀ vÁ: ªÀiÁ£À« FvÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ï £ÀA PÉJ 36 ªÉÊ- 1244 £ÉÃzÀÝgÀ »AzÉ ªÁ¸ÀÄ @ ªÀ¸ÀAvÀ£À£ÀÄß PÀÆr¹PÉÆAqÀÄ PÁgÀlV PÀqɬÄAzÀ ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ PÀqÉUÉ CwêÉÃUÀ ªÀÄvÀÄÛ ®PÀëvÀ£À¢AzÀ £ÀqɹPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ¤AiÀÄAvÀæt ªÀiÁqÀzÉ ºÀAa£Á¼À PÁåA¦£À vÀ¼ÀªÁgÀ §¸Àì¥Àà£À ºÉÆ®zÀ ºÀwÛgÀ ¤AiÀÄAvÀæt vÀ¦à PɼÀUÉ ©¢zÀÝjAzÀ ¨sÁj ªÀÄvÀÄÛ ¸ÁzÀ ¸ÀégÀÆ¥ÀzÀ gÀPÀÛUÁAiÀÄUÀ¼ÁVzÀÄÝ CzÉ CAvÁ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ UÁæ«ÄÃt ¥ÉưøÀ oÁuÉ ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ UÀÄ£Éß £ÀA: 141/12 PÀ®A. 279 , 338 304 [J] L¦¹£ÉÃzÀÝgÀ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.


 

¨Á§£À©Ã UÀAqÀ ±ÀjÃ¥ï eÁwB ªÀÄĹèA GB ªÀÄ£ÉPÉ®¸À ¸ÁB ºÀĸÉãÀ¥ÀÆgÀÄ vÁB ªÀiÁ£À« EªÀgÀ£ÀÄß FUÉÎ 4 ªÀµÀðUÀ¼À »AzÉ ºÀĸÉãÀ¥ÀÆgÀÄ UÁæªÀÄzÀ ±ÀjÃ¥sï vÀAzÉ SÁzÀgÀ¸Á§ EªÀjUÉ PÉÆlÄÖ ªÀÄzÀĪɪÀiÁrzÀÄÝ 2ªÀµÀð UÀAqÀ ºÉAqÀw ZÉ£ÁßVzÀÄÝ £ÀAvÀgÀ (1)±ÀjÃ¥sï vÀAzÉ SÁzÀgÀ ¸Á§ ªÀÄĹèA ¸ÁBºÀĸÉãÀ¥ÀÆgÀÄ(UÀAqÀ) (2) ZÁAzÀ©Ã UÀAqÀ SÁzÀgÀ¸Á§ ªÀÄĹèA ¸ÁBºÀĸÉãÀ¥ÀÆgÀÄ (CvÉÛ) (3) SÁzÀgÀ¸Á§ ªÀÄĹèA ¸ÁB ºÀĸÉãÀ¥ÀÆgÀÄ (ªÀiÁªÀ EªÀgÀÄUÀ¼ÀÄ ¨Á§£À©Ã FPÉUÉ ¤Ã£ÀÄ £ÉÆÃqÀ°PÉÌ ZÉAzÀ«®è, ªÀÄ£ÉPÉ®¸À-¨ÉÆUÀ¸É ªÀiÁqÀ°PÉÌ §gÀĪÀÅ¢®è, zÀjzÀæ PÁ°£ÀªÀ¼ÀÄ,ªÀÄvÀÄÛ §jà ºÉtÄÚ ªÀÄPÀ̼À£ÀÄß ºÀqÉ¢¢ÝÃ,CAvÀ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ZÀÄZÀÄÑ ªÀiÁvÀÄUÀ¼Á£Áßr ªÀiÁ£À¹PÀ zÉÊ»PÀ QgÀÄPÀļÀ ¤ÃqÀÄwÛzÀÄÝ, ¢£ÁAPÀ 13-05-2012 gÀAzÀÄ ªÀÄzsÁåºÀß 12-00 UÀAmÉUÉ ºÀĸÉãÀ¥ÀÆgÀÄ UÁæªÀÄzÀ°è ªÉÄîÌAqÀ gÀªÀgÀÄ ¨Á§£À©Ã FPÉUÉ ¯Éà zÀjzÀæ ¸ÀÆ¼É ªÀÄ£É ©lÄÖ ºÉÆÃUÀÄ, £ÁaPÉ E®è K£ÀÄ C£ÀÄßvÁÛ ±ÀjÃ¥ï EªÀ£ÀÄ PÀnÖUÉ vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ¨Á§£À©Ã FPÉAiÀÄ vÀ¯ÉUÉ ºÉÆqÉzÀÄ M¼À¥ÉlÄÖ ªÀiÁrgÀÄvÁÛ£É. £ÀAvÀgÀ CvÉÛ ªÀiÁªÀ EªÀgÀÄ PÉÊUÀ½AzÀ ºÉÆqÉ §qÉ ªÀiÁr HjUÉ ºÉÆÃUÀÄ E®è¢zÀÝgÉ ¤£Àß fêÀAvÀ ©qÀĪÀÅ¢®è CAvÀ fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQgÀÄvÁÛgÉ. CAvÁ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ PÀ«vÁ¼À ¥Éưøï oÁuÉ V£Éß £ÀA: 52/2012 PÀ®A: 498(J),323,324,504,506 ¸À»vÀ 34 L¦¹ £ÉÃzÀÝgÀ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

¦qÀØ¥Àà vÀAzÉ PÀÆqÀè¥Àà ¨Éë£ÀVÃqÀ ªÀAiÀÄ:25 PÀÄgÀħgÀÄ MPÀÌ®ÄvÀ£À ¸Á:Q¯ÁègÀºÀnÖ FvÀ¤UÉ 2 ªÀµÀð ¢AzÀ ºÉÆnÖ£ÉÆêÀÅ EzÀÄÝ SÁ¸ÀVAiÀiÁV OµÀzsÀ G¥ÁZÁgÀ ¥ÀqÉ¢zÀÝgÀÄ UÀÄtªÁVgÀĪÀÅ¢®è ¤£Éß ¢£ÁAPÀ 16-05-2012 ªÀÄzsÀåºÀß 2 UÀAmÉUÉ Hl ªÀiÁr ºÉÆmÉÖ£ÉÆë£À ¸À®ÄªÁV OµÀzsÀ PÀÄrAiÀiÁ¨ÉÃPÁVzÀÄÝ UÉÆvÁÛUÀzÉ ºÉÆmÉÖ £ÉÆë£À OµÀzsÀ §zÀ¯ÁV ªÀÄ£ÉAiÀÄ°ènÖzÀÝ Qæ«Ä£Á±ÀPÀ OµÀzsÀªÀ£ÀÄß ¸Éë¹ £ÀAvÀgÀ ¸ÀAPÀl ¸ÀAPÀl CAvÁ aÃgÁl ªÀiÁqÀ¯ÁV vÀAzÉ vÁ¬Ä, vÀªÀÄä ªÀÄvÀÄÛ ªÀÄÈvÀ£À ºÉAqÀw J®ègÀÆ PÀÆr «ZÁj¸À¯ÁV £Á£ÀÄ ºÉÆmÉÖ £ÉÆë£À OµÀ¢ü PÀÄrAiÀĨÉÃPÁzÁÝjAzÀ UÉÆvÁÛUÀzÉ Qæ«Ä£Á±ÀPÀ OµÀ¢üAiÀÄ£Éß PÀÄr¢zÉÝÃ£É ºÉÆmÉÖ UÀÄgÀ-UÀgÀÄ CAvÁ ªÀÄvÀÄÛ ¸ÀAPÀlªÁUÀÄvÀÛzÉ CAvÁ ºÉýzÀ£ÀÄ £ÁªÀÅ DmÉÆÃjPÀëzÀ°è ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæzÀ°è vÀAzÉ E¯ÁdÄUÁV zÁR®Ä ªÀiÁrzÉêÀÅ. aQvÉì ¥sÀ®PÁjAiÀiÁUÀzÉ EAzÀÄ ¢£ÁAPÀ 17-05-2012 gÀAzÀÄ ªÀÄzsÁåºÀß 3-10 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ªÀÄÈvÀÛ¥ÀnÖzÀÄÝ EvÀ£À ¸Á«£À ªÉÄÃ¯É AiÀiÁªÀÅzÉà jÃwAiÀi AiÀiÁgÀ ªÉÄïÉÃAiÀÄÆ ¸ÀA±ÀAiÀiÁ ªÀUÉgÉ EgÀĪÀÅ¢®è.CAvÁ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ ªÀÄÄzÀUÀ¯ï AiÀÄÄ,r,Dgï, £ÀA: 15/2012 PÀ®A.174 ¹.Dgï.¦.¹ £ÉÃzÀÝgÀ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.


 

¢£ÁAPÀ 08-01-2012 jAzÀ ¢£ÁAPÀ 17-05-2012 gÀ ¸ÁAiÀÄAPÁ® 5-00 UÀAmÉAiÀÄ CªÀ¢üAiÀÄ°è gÀAUÀ¥Àà EªÀ£ÀÄ ªÀÄ®è¥Àà vÀAzÉ §¸ÀtÚ §¼ÉÆîlV ªÀ:35, eÁ: PÀ¨ÉâÃgÀ, G: MPÀÌ®ÄvÀ£À ¸Á: ªÀÄ¹Ì FvÀ£À vÀAVAiÀiÁzÀ ²æÃzÉë FPÉUÉ £Á£ÀÄ ¤£ÀߣÀÄß ¦æÃw¸ÀÄvÉÛÃ£É CAvÁ DPÉ ºÀ¼ÀîPÉÌ §mÉÖ vÉƼÉAiÀÄ®Ä ºÉÆÃzÁUÀ, §eÁgÀPÉÌ ºÉÆÃzÁUÀ, ªÀÄvÀÄÛ ¸ÀAqÁ¹UÉ ºÉÆÃzÁUÀ vÉÆAzÀgÉ PÉÆqÀÄvÁÛ §A¢zÀÝjAzÀ CªÀªÀiÁ£ÀªÀ£ÀÄß vÁ¼À¯ÁgÀzÉà ªÀÄ£À¹ìUÉ ¨ÉÃeÁgÀ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ EAzÀÄ ¢£ÁAPÀ 17-05-2012 gÀAzÀÄ ¸ÁAiÀÄAPÁ® 6-30 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è AiÀiÁgÀÄ E®èzÁUÀ MAzÀÄ ¸ÀtÚ ¥Áè¹ÖPÀ ºÀUÀ΢AzÀ PÀÄwÛVUÉ £ÉÃtÄ ºÁQPÉÆAqÀÄ DvÀäºÀvÉå ªÀiÁrPÉÆArgÀÄvÁÛ¼É CAvÁ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ ªÀÄ¹Ì oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 45/2012 PÀ®A 306 L¦¹ £ÉÃzÀÝgÀ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.


 

C£À¸ÀªÀé UÀAqÀ §¸ÀªÁd ªÀ£ÀPÉÃj ªÀAiÀiÁ: 25, G: ªÀÄ£ÉUÉ®¸À ¸Á: PÀA§½ºÁ¼À vÁ: ºÀÄ£ÀÄUÀÄAzÀ ºÁ:ªÀ: dÆ®UÀÄqÀØ FPÉAiÀÄÄ 1) §¸ÀªÀgÁd vÀAzÉ ºÀ£ÀĪÀÄ¥Àà ªÀ£ÀPÉÃj ªÀAiÀiÁ: 30, G: MPÀÌ®ÄvÀ£À ¸Á: PÀA§½ºÁ¼À vÁ: ºÀÄ£ÀÄUÀÄAzÀ FvÀ£À ºÉAqÀw¬ÄzÀÄÝ, G½zÀªÀgÀÄ C£À¸ÀªÀé ¼À ¸ÀA§A¢üUÀ½zÀÄÝ, DPÉUÉ UÀAqÀ£À ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è ¢£Á®Ä ¤£ÀUÉ PÉ®¸ÀªÀiÁqÀ®Ä §gÀĪÀ¢®è CAvÁ zÉʺÀPÀªÁV ªÀÄvÀÄÛ ªÀiÁ£À¹PÀªÁV QgÀÄPÀ¼À ¤ÃrzÀÄÝ EzÀjAzÁUÀ ¸ÀA¥ÀÆtð ¨ÉøÀvÀÄÛ DPÉAiÀÄÄ vÀªÀgÀÄ ªÀÄ£ÉUÉ §AzÁUÀ ¢£ÁAPÀ: 02-05-12 gÀAzÀÄ ªÀÄzsÁåºÀߣÀ 1-00 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ dÆ®UÀÄqÀØ UÁæªÀÄzÀ C£À¸ÀªÀé¼À ªÀÄ£ÉUÉ §AzÀªÀgÉà CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ PÉʬÄAzÀ ºÉÆqɧqɪÀiÁr fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQzÀÄÝ CzÉ CAvÁ ¢£ÁAPÀ: 18.05.2012 gÀAzÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ °AUÀ¸ÀÆÎgÀÄ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 106/12 PÀ®A. 498(J), 323, 506(2) L.¦.¹ £ÉÃzÀÝgÀ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.


 

¢£ÁAPÀ 18-05-2012 gÀAzÀÄ ªÀÄzsÁåºÀß 12-30 UÀAmÉUÉ ªÀĹÌ- ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ gÉÆÃr£À ªÉÄÃ¯É ªÁ°ëöäÃQ ªÀÈvÀÛzÀ ºÀwÛgÀ PÀÄ®¢Ã¥ï ºÁqÀðªÉÃgï ªÀÄÄAzÀÄUÀqÉ DgÉÆævÀ£ÁzÀ CªÀÄgÀ¥Àà vÀAzÉ UÀÄAqÀ¥Àà ªÀ:26, PÉ.J¸ï.Dgï.n.¹ ZÁ®PÀ ¸Á: PÀgÀr vÁ: ºÀÄ£ÀUÀÄAzÁ f: ¨ÁUÀ®PÉÆÃmÁ vÁ£ÀÄ £ÀqɸÀÄwÛzÀÝ PÉ.J¸ï.Dgï.n.¹ §¸ÀÄì £ÀA.PÉJ-34/J¥sï-190 £ÉÃzÀÝ£ÀÄß CwªÉÃUÀªÁV ªÀÄvÀÄÛ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ £ÀqɹPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃV JzÀgÀÄUÀqÉ §AzÀ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ® £ÀA. PÉJ-36/«-0062 ªÀÄvÀÄÛ »gÉÆúÉÆAqÁ ¸Éè÷àÃAqÀgï ¥Àè¸ï ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ¯ï PÉA¥ÀÄ §tÚzÀÄÝ EAf£ï £ÀA.ºÉZïJ10EJ¥sﹺÉZï©90719 ªÀÄvÀÄÛ ZÉ¹ì £ÀA. JA©J¯ï ºÉZïJ10EóógÀhÄqï ºÉZï©74989 £ÉÃzÀݪÀÅUÀ½UÉ lPÀÌgÀ PÉÆnÖzÀÝjAzÀ »gÉÆúÉÆAqÁ ¸Éè÷àÃAqÀgï ¥Àè¸ï ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ¯ï PÉA¥ÀÄ §tÚzÀÄÝ £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ zÉêÀ¥Àà¤UÉ ¨sÁj gÀPÀÛUÁAiÀĪÁV ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. ªÀÄvÀÄÛ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ® £ÀA. PÉJ-36/«-0062 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ ¦AiÀiÁð¢ zÀÄgÀUÀ¥Àà vÀAzÉ UÀÄAqÀ¥Àà PÀtÆÚgÀÄ, ªÀ:48, eÁ:£ÁAiÀÄPÀ, MPÀÌ®ÄvÀ£À ¸Á: ºÀAa£Á¼À (AiÀÄÄ) vÁ: ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ ºÁUÀÆ »AzÉ PÀĽvÀ «gÀÄ¥ÁPÀëAiÀÄå FvÀ¤UÉ ¸ÁzsÀ ¸ÀégÀÆ¥ÀzÀ UÁAiÀÄUÉƽ¹ C¥ÀWÁvÀzÀ £ÀAvÀgÀ §¸Àì£ÀÄß C°èAiÉÄà ©lÄÖ Nr ºÉÆÃVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ CAvÁ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ ªÀÄ¹Ì ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 46/2012 PÀ®A 279. 337.304(J) L.¦.¹ ªÀÄvÀÄÛ 187 L.JªÀiï.« AiÀiÁPÀÖ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.


 

¢£ÁAPÀ:-17-05-2012 gÀAzÀÄ gÁwæ 9-00 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ vÀÄgÀÄ«ºÁ¼À ¹ÃªÀiÁAvÀgÀzÀ°è ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀ£ÁzÀ ²æÃ. £ÁUÀgÉrØ vÀAzÉ ªÀÄ®èAiÀÄå ¨Áå°ºÁ¼À ªÀ: 36, °AUÁAiÀÄvï ¸Á: vÀÄgÀÄ«ºÁ¼À EªÀgÀ ºÉÆ®zÀ°èzÀÝ ºÀÄ°è£À §tªÉUÉ DPÀ¹äªÁV ¨ÉAQ ºÀwÛ ºÀÄ°è£À §t廃 ¸ÀA¥ÀÆtð ¸ÀÄnÖzÀÄÝ C.Q. 40,000-00 gÀÆ ®ÄPÁì£ï DVgÀÄvÀÛzÉ. vÀÄgÀÄ«ºÁ¼À ¥ÉưøÀ oÁuÉ

CPÀ¹äPÀ ¨ÉAQ C¥ÁWÀvÀ ¸ÀA. 04/2012 £ÉÃzÀÝgÀ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.


 


 

¢£ÁAPÀ : 17-05-2012 gÀAzÀÄ ¨É¼ÀUÉÎ 10-00 UÀAmÉUÉ ²æêÀÄw ¸ÀgÉÆÃdªÀÄä UÀAqÀ ªÀÄ®è¥Àà ªÀAiÀiÁ: 35 ªÀµÀð, eÁ: °AUÁAiÀÄvï G: ºÉÆ® ªÀÄ£É PÉ®¸À ¸Á: E.eÉ §¸Áì¥ÀÆgÀÄ vÁ: ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ FPÉAiÀÄÄ vÀ£Àß ºÉÆ®zÀ°è mÁæöåPÀÖgï ªÀÄÆ®PÀ PÉ®¸À ªÀiÁr¸ÀÄwÛgÀĪÁUÀ CzÉà UÁæªÀÄzÀ ¸ÀĨsÁµÀ vÀAzÉ ºÀĸÉãÀ¸Á¨ï & EvÀgÉà 11 d£ÀgÀÄ CPÀæªÀÄ PÀÆl gÀa¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ºÉÆ®zÀ°è CPÀæªÀÄ ¥ÀæªÉñÀ ªÀiÁr mÁæöåPÀÖgÀ£ÀÄß ¤°è¹ PÉÊAiÀÄ°è PÀ®Äè ªÀÄvÀÄÛ PÁ¥ÀÆðr J¸ÉzÀÄ ¯Éà ¸ÀÆ¼É ªÀÄPÀÌ¼É F d«Ää£À°è AiÀiÁPÉà mÁæöåPÀÖgÀ ºÉÆqÉAiÀÄÄwÛjà JAzÀÄ CªÁZÀå ¨ÉÊzÀÄ, PÉÊUÀ½AzÀ ºÉÆqÉ §qÉ ªÀiÁr fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. CAvÁ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ vÀÄgÀÄ«ºÁ¼À ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 54/2012 PÀ®A 143, 147, 148, 447, 341, 323, 504, 506 gÉ/« 149 L¦¹ £ÉÃzÀÝgÀ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.


 


 


 


 

¢£ÁAPÀ: 17.05.2012 gÀAzÀÄ gÁwæ 8.30 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ PÀ«vÁ UÀAqÀ ªÀįÉèñÀ 25ªÀµÀð, J¸ï¹, ªÀÄ£ÉUÉ®¸À, ¸Á:C¹ÌºÁ¼À FPÉAiÀÄÄ vÀ£Àß ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è n.«. £ÉÆÃqÀÄvÁÛ PÀĽvÀÄPÉÆArgÀĪÁUÀ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è AiÀiÁgÀÆ E®èzÀ£ÀÄß £ÉÆÃr JzÀÄgÀÄUÀqÉAiÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀÄ GªÉÄñÀ J£ÀÄߪÀªÀ£ÀÄ PÀ«vÁ¼À PÉÊ »rzÀÄ J¼ÉzÁrzÁUÀ CPÉ aÃjPÉÆArzÀÄÝ CPÉAiÀÄ UÀAqÀ & vÀªÀÄä ªÀĺÁzÉêÀ, PÀȵÀÚ EªÀgÀÄ §A¢zÀÄÝ CªÀgÀ£ÀÄß £ÉÆÃr GªÉÄñÀÀ£ÀÄ F «µÀAiÀĪÀ£ÀÄß AiÀiÁgÀ ªÀÄÄAzÁzÀgÉ ºÉýzÀgÉ ¤£Àß fêÀ ¸À»vÀ ©qÀĪÀÅ¢®è CAvÁ fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁPÀÄvÁÛ Nr ºÉÆÃVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ CAvÁ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ ¥À²ÑªÀÄ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA, 52/2012 PÀ®A. 448, 354, 506 L¦¹ £ÉÃzÀÝgÀ°è ¥ÀæPÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EzÉ.


 

¥Éưøï zÁ½ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À ªÀiÁ»w:-

¢£ÁAPÀ 17-05-2012 gÀAzÀÄ ¸ÁAiÀiÁAPÁ® 5-00 ªÀÄ¹Ì ¥ÀlÖtzÀ ºÀ¼Éà §¸ï ¤¯ÁÝtzÀ ºÀwÛgÀ ¨sÀæªÀÄgÁA¨sÀ ¸ÉÆÃqÁ CAUÀrAiÀÄ ¥ÀPÀÌzÀ°è Vj vÀAzÉ ºÀ£ÀĪÀÄ¥Àà ¥ÀÆeÁj ªÀ:45, MPÀÌ®ÄvÀ£À ¸Á: ¨ÉÃqÀgÀ PÁgÀ®PÀÄAn ºÁ/ªÀ ºÀ¼Éà §¸À ¤¯ÁÝtzÀºÀwÛgÀªÀĹÌFvÀ£ÀĸÁªÀðd¤PÀ ¸ÀܼÀzÀ°è ¸ÁªÀðd¤PÀjAzÀ ºÀt ¥ÀqÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ªÀÄlPÁ £ÀA§j£À aÃn §gÉAiÀÄÄvÁÛzÁÝUÀ ²æà CAiÀÄå£ÀUËqÀ ¥Ánî ¦.J¸ï.L ªÀÄ¹Ì gÀªÀgÀÄ ¹§âA¢AiÀĪÀgÀ ¸ÀºÁAiÀÄ¢AzÀ ¥ÀAZÀgÀ ¸ÀªÀÄPÀëªÀÄ zÁ½ ªÀiÁr »rzÀÄ CªÀ¤AzÀ dÆeÁlzÀ ºÀt 210/-gÀÆ. ªÀÄvÀÄÛ ªÀÄlPÁ £ÀA§gÀ §gÉzÀ aÃn d¦Û ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ DgÉÆæAiÀÄ£ÀÄß «ZÁj¸À¯ÁV vÁ£ÀÄ §gÉzÀÄPÉÆAqÀ ªÀÄlPÁ £ÀA§j£À ºÀtªÀ£ÀÄß PÁgÀlVAiÀÄ ªÀÄAdÄ£ÁxÀ vÀAzÉ F±ÀégÀAiÀÄå ¸Á: ºÀjºÀgÀ ºÁ/ªÀ PÁgÀlV vÁ: UÀAUÁªÀw FvÀ¤UÉ PÉÆqÀÄwÛzÀÄÝ §AzÀ ¯Á¨sÀzÀ°è E§âgÀÆ ºÀAaPÉƼÀÄîwÛzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ CAvÁ w½¹zÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. ¸ÁAiÀiÁAPÁ® 6-30 UÀAmÉUÉ ¦.J¸ï.L gÀªÀgÀÄ ªÁ¥Á¸À oÁuÉUÉ §AzÀÄ zÁ½ ªÀiÁrzÀ ¥ÀAZÀ£ÁªÉÄ ªÉÄðAzÀ ªÀÄ¹Ì ¥Éưøï oÁt UÀÄ£Éß £ÀA§gÀ 44/12 PÀ®A 78 (111) PÉ.¦ AiÀiÁPÀÖ £ÉÃzÀÝgÀ ¥ÀæPÁgÀ ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ CzÉ.


 


 

¸ÀÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAWÀ£É, ªÁºÀ£À ZÁ®PÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ:

gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ J¯Áè ¥Éưøï C¢üPÁjUÀ¼ÀÄ, gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ°è ªÉÆÃmÁgÀ ªÁºÀ£À C¥ÀWÁvÀUÀ¼À£ÀÄß vÀqÉUÀlÄÖªÀ PÀÄjvÀÄ f¯ÉèUÉ ¥ÀÆgÉʹgÀĪÀ EAlgï¸É¥ÀÖgï ªÁºÀ£ÀzÀ ¸ÀºÁAiÀÄ¢AzÀ ¢£ÁAPÀ: 18.05.2012 gÀAzÀÄ 112 ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À£ÀÄß ¥ÀvÉÛ ªÀiÁr 19,200 /- gÀÆ.UÀ¼ÀÀ£ÀÄß ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà zÀAqÀ «¢ü¹, PÁ£ÀÆ£ÀÄ jÃvÀå PÀæªÀÄ dgÀÄV¹zÀÄÝ, ¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAX¸ÀĪÀ ZÁ®PÀgÀÄ/ªÀiÁ°ÃPÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆgÀÄ jÃvÀå PÀæªÀÄ dgÀÄV¸ÀĪÀ PÁAiÀÄð ªÀÄÄAzÀĪÀgÉ¢gÀÄvÀÛzÉ.


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 

BIDAR DISTRICT DAILY CRIME UPDATE : 18-05-2012


¢£ÀA¥Àæw C¥ÀgÁzsÀUÀ¼À ªÀiÁ»w : 18-05-2012

¨sÁ°Ì UÁæ«ÄÃt ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 56/2012 PÀ®A 143, 147, 148, 323, 324, 504, 506, 326, 307 eÉÆvÉ 149 L¦¹ :-

¢£ÁAPÀ 16-05-2012 gÀAzÀÄ 2245 UÀAmÉUÉ UÁAiÀiÁ¼ÀÄ ¦üAiÀiÁð¢ zsÀƼÀ¥Áà vÀAzÉ ªÀiÁtÂPÀ ªÉÄÃvÉæ ¸Á|| C¼ÀA¢ EªÀgÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀÄ ªÀÄÄAzÉ ªÀiÁvÁqÀÄvÁÛ ¤AvÁUÀ DgÉÆæUÀ¼ÁzÀ 1)  ªÉAPÀl vÀAzÉ UÀt¥Àw ªÉÄÃvÉæ. E£ÀÆß 13 d£À J®ègÀÄ JPÉÆÃzÉÝñÀ¢AzÀ CPÀæªÀÄPÀÆl gÀa¹PÉÆAqÀÄ vÀªÀÄä vÀªÀÄä PÉÊUÀ¼À°è PÉÆqÀ°, §rUÉ, PÀ®ÄèUÀ¼À£ÀÄß »rzÀÄPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ¨Á¯ÁfUÉ CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊzÀÄ PÉÊAiÀÄ°èzÀÝ PÉÆqÀ°¬ÄAzÀ vÀ¯ÉAiÀÄ ªÉÄïÉ, JqÀUÁ®Ä vÉÆqÉUÉ ºÉÆqÉzÀÄ ¨sÁj gÀPÀÛUÁAiÀĪÁVgÀÄvÀÛzÉ. ºÁUÀÆ ¦üAiÀiÁð¢UÉ §rUɬÄAzÀ §®UÀqÉ ªÀÄÄAUÉÊ PɼÀUÉ ºÉÆqÉzÀÄ ¨sÁj gÀPÀÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹gÀÄvÁÛ£É. JAzÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.


ºÀÄ®¸ÀÆgÀ ¥Éưøï oÁuÉ AiÀÄÄ.r.Dgï. £ÀA 05/2012 PÀ®A 174 ¹.Dgï.¦.¹ :-

¢£ÁAPÀ : 17/05/2012 gÀAzÀÄ 1130 UÀAmÉUÉ gÀ²ÃzÀ vÀAzÉ ZÁAzÀ¸Á§ G¸ÀÄÛgÀUÉ ªÀAiÀÄ: 39 ªÀµÀð eÁw: ªÀÄĹèA G: MPÀÌ®ÄvÀ£À ¸Á: ºÀÄ®¸ÀÆgÀ EªÀgÀ vÀAzÉ ªÀÄÈvÀ ZÁAzÀ¸Á§ vÀAzÉ ªÀĺÉçƧ¸Á§ G¸ÀÄÛgÀUÉ ªÀAiÀÄ: 80 ªÀµÀð eÁw: ªÀÄĹèA G: MPÀÌ®ÄvÀ£À ¸Á: ºÀÄ®¸ÀÆgÀ FvÀ£ÀÄ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ 6-7 ªÀµÀðUÀ½AzÀ ªÀiÁ£À¹ÃPÀªÁV C¸Àé¸ÀÜ£ÁVzÀÄÝ CgÉ ºÀÄZÀÑ£ÀAvÉ ªÀwð¹zÀÄÝ CªÀ¤UÉ E¯ÁdÄ PÀÄjvÀÄ UÀĽUÉUÀ¼ÀÄ vÉUÉzÀÄPÉƼÀÄîwÛzÀÝ£ÀÄ ºÀÄ®¸ÀÆgÀ ²ªÁgÀzÀ°ègÀĪÀ vÀ£Àß ºÉÆ®zÀ PÀmÉÖUÉ EgÀĪÀ MAzÀÄ ¨Éë£À VqÀPÉÌ vÀ£Àß CgÉ ºÀÄZÀÄÑvÀ£À¢AzÀ £ÉÃtÄ ºÁQPÉÆAqÀÄ ªÀÄÈvÀ ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ£É. JAzÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

§¸ÀªÀPÀ¯Áåt ¸ÀAZÁgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 88/2012 PÀ®A 279, 337, 338 L¦¹ eÉÆvÉ 187 LJA.«. DPÀÖ :-

¢£ÁAPÀ 16/05/2012 gÀAzÀÄ 2130 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢ zÀAiÀiÁ£ÀAzÀ vÀAzÉ gɪÀt¥Áà ºÀ¼Éî ªÀAiÀÄ:44 ªÀµÀð eÁw:°AUÁAiÀÄvÀ, ¸Á:AiÀÄgÀAqÀV vÁ:§¸ÀªÀPÀ¯Áåt EªÀgÀÄ ¸À¸ÁÛ¥ÀÄgÀ §AUÁè gÉÆÃr£À ªÉÄÃ¯É J¸ï.Dgï zsÁ¨ÁzÀ ºÀwÛgÀ »gÉÆ ºÉÆAqÁ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ® £ÀA PÉJ 39/ eÉ 2007 £ÉÃzÀÝ£ÀÄß ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ DgÉÆæ ¸ÀAvÉÆõÀ vÀAzÉ ¹zÁæªÀÄ¥Áà ºÀ¼Éî ªÀAiÀÄ:32 ªÀµÀð, ¸Á:AiÀÄgÀAqÀV vÁ:§¸ÀªÀPÀ¯Áåt EªÀgÀÄ ¸À¸ÁÛ¥ÀÄgÀ §AUÁèzÀ PÀqÉUÉ zÀÄqÀÄQ¤AzÀ ªÀÄvÀÄÛ ¤µÁ̼ÀfvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ PÀAmÉÆæî ªÀiÁqÀzÉ ¹ÌÃqï DV ©¢ÝgÀÄvÁÛ£É. ¸ÀzÀj C¥ÀWÁvÀ¢AzÀ ¦üAiÀiÁð¢üzÁgÀ£À §®UÉÊ ªÀÄÄAUÉÊ ºÀwÛgÀ UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀĪÁVgÀÄvÀÛzÉ. JAzÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.


zsÀ£ÀÆßgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 07/2012 PÀ®A 174 ¹.Dgï.¦.¹ :-

¢£ÁAPÀ: 17-05-2012 gÀAzÀÄ 1615 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠪ÉAPÀl vÀAzÉ UÀÄAqÀ¥Áà E¼ÀUÉÃgÉ ªÀAiÀÄ: 55 ªÀµÀð eÁw J¸À ¹ ªÀiÁ¢UÀ G: PÀÆ°PÉ®¸À ¸Á|| ¨Á宺À½î(PÉ) EªÀgÀ ªÀÄUÀ¼ÀÄ UÀÄdªÀiÁä vÀAzÉ ±ÀAPÀgÀ ªÀAiÀÄ: 20 ªÀµÀð eÁw ªÀiÁ¢UÀ ¸Á|| /¨Á宺À½î(PÉ) EªÀgÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è CqÀÄUÉ ªÀiÁqÀĪÀ ¸À®ÄªÁUÀ M¯ÉAiÀÄ°è PÀļÀÄî, PÀnÖUÉAiÀÄ ªÉÄÃ¯É ¹ªÉÄ JuÉÚ ºÁPÀĪÁUÀ CªÀ¼ÀÄ zsÀj¹zÀ £ÉÊnAiÀÄ ªÉÄÃ¯É ¹ÃªÉÄ JuÉÚ ©¢ÝzÀÄÝ PÀrØ PÉÆgÉzÀÄ ¨ÉAQ ºÀZÀÄѪÁUÀ DPÀ¹äPÀÀªÁV CªÀ¼À ªÉÄÊUÉ ¨ÉAQ ºÀwÛzÀjAzÀ aQvÉì PÀÄjvÀÄ ©ÃzÀgÀ ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæAiÀÄ°è zÁR®Ä ªÀiÁrzÀÄÝ aQvÉì ¥sÀ®PÁjAiÀiÁUÀzÉ ªÀÄÈvÀ ¥ÀnÖgÀÄvÁÛgÉ. JAzÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.


¸ÀAZÁgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ, ©ÃzÀgÀ UÀÄ£Éß £ÀA 112/2012 PÀ®A 279, 337, 338, 304(J) L¦¹ :-

¢£ÁAPÀ 14/05/2012 gÀAzÀÄ 1245 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢ C«£Á±À vÀAzÉ ¸ÀÄgÉñÀ gÉrØ, ªÀAiÀÄ : 21 ªÀµÀð, gÀrØ, ªÁå¥ÁgÀ, ¸Á|| ²ªÀ £ÀUÀgÀ (GvÀÛgÀ), ©ÃzÀgÀ EªÀgÀÄ £ÀqÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃUÀĪÁUÀ DgÉÆæ ¸ÀÄgÉñÀ gÉrØ vÀAzÉ UÀt¥ÀvÀgÁªÀ, ªÀAiÀÄ : 46 ªÀµÀð, gÀrØ, ¸Á: ²ªÀ £ÀUÀgÀ (GvÀÛgÀ) ©ÃzÀgÀ EªÀgÀÄ vÀ£Àß ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ® £ÀA. PÉJ-38/J¯ï-5295 £ÉÃzÀgÀ ZÁ®PÀÀ£ÀÄ »A¨sÁUÀzÀ°è vÀ£Àß ºÉAqÀw ¨Á®ªÀÄt EªÀ¼À£ÀÄß PÀÆr¹PÉÆAqÀÄ vÀ£Àß ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ®£ÀÄß Cwà ªÉÃUÀ ªÀÄvÀÄÛ ¤µÁ̼ÀfvÀ£À¢AzÀ PÉ.E.© D¦üøï JzÀÄjUÉ rªÁAiÀÄqÀgÀ ºÀwÛgÀ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ® ªÉÄð£À ºÀvÉÆÃn vÀ¦à C¥ÀWÁvÀ ¸ÀA¨sÀ«¹ ¨Á®ªÀÄtÂAiÀÄ vÀ¯ÉAiÀÄ°è ¨sÁj UÀÄ¥ÀÛ UÁAiÀÄ, ºÀuÉAiÀÄ ªÉÄïÉ, §®UÉÊ ªÉƼÀPÉÊ ºÀwÛgÀ vÀgÀazÀ UÁAiÀĪÁVzÀÄÝ, DgÉÆæUÉ ºÀuÉAiÀÄ°è, §®PÉÊ, PÁ°UÉ vÀgÀazÀ UÁAiÀļÁVgÀÄvÀÛzÉ. JAzÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

ಹಲ್ಲೆ ಮಾಡಿ, ಜೀವ ಬೆದರಿಕೆ ಹಾಕಿದ ಪ್ರಕರಣ :
ಮಾದನ ಹಿಪ್ಪರಗಾ ಠಾಣೆ : ಶ್ರೀ ಮಿತಾನಂದ  ತಂದೆ ನಾಗಪ್ಪ  ಕುಡಕೆ  ಸಾ: ಕಿಣ್ಣಿಅಬ್ಬಾಸ   ರವರು ದಿ:17/05/2012 ರಂದು ನಾಮದೇವ  ತಂದೆ  ತಿಪ್ಪಣ್ಣಾ ಕುಡಕೆ ಮನೆಯ ಮುಂದೆ ಹಾದು ಹೊಗುವಾಗ      ನಾಮದೇವ  ತಂದೆ  ತಿಪ್ಪಣ್ಣಾ ಕುಡಕೆ , ಚಂದ್ರಬಾಗಮ್ಮ ಗಂಡ  ನಾಮದೇವ ಕುಡಕೆ, ಸಂತೋಷ ತಂದೆ ನಾಮದೇವ ಕುಡಕೆ, ಸಂಜೂಕುಮಾರ   ತಂದೆ  ನಾಮದೇವ ಕುಡಕೆ ಇವರೆಲ್ಲರೂ ನನ್ನನ್ನು ತಡೆದು   ಮನೆಯ ಜಾಗೆಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಹಿಂದಿನ ವೈಮನಸ್ಸಿನಿಂದ   ತಡೆದು  ನಿಲ್ಲಿಸಿ  ಅವಾಚ್ಯೆ ಶಬ್ದಗಳಿಂದ   ಬೈದು ಕೈಯಿಂದ ಬಡೆ ಮಾಡಿ  ಜೀವ ಭಯದ  ಬೆದರಿಕೆ   ಹಾಕಿರುತ್ತಾರೆ. ಅಂತಾ ಸಲ್ಲಿಸಿದ ದೂರು ಸಾರಾಂಶದ ಮೇಲಿಂದ   ಗುನ್ನೆ. ನಂ 19/2012 ಕಲಂ 323, 341, 504 506 ಸಂಗಡ 34  ,ಪಿ,ಸಿ ಪ್ರಕಾರ ಮಾದನ ಹಿಪ್ಪರಗಾ ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಾಗಿದೆ.
ಜಾತಿ ನಿಂದನೆ ಪ್ರಕರಣ :
ಅಶೋಕ ನಗರ ಠಾಣೆ : ಶ್ರೀ ಉದಯ ತಂದೆ ಚಂದ್ರಶ್ಯಾ ಖಾಣಗೆ ಸಾ|| ಸಿ.ಐ.ಬಿ ಕಾಲೋನಿ ಗುಲಬರ್ಗಾ ರವರು, ದಿನಾಂಕ : 16/05/2012 ರಂದು ಸಾಯಂಕಾಲ 7 ಗಂಟೆ ಸುಮಾರಿಗೆ ನಾನು ಮತ್ತು ನನ್ನ ಗೆಳೆಯರಾದ ಸತೀಶ ಬಸವನಗರ, ರಾಜು ಅಶೋಕ ನಗರ ಮೂರು ಜನರು ಬಸ್ ಸ್ಟಾಂಡ ಹತ್ತಿರದ ನ್ಯೂ ತ್ರೀಶೂಲ್ ಬಾರ & ರೆಷ್ಟೋರೆಂಟದಲ್ಲಿ ಪಾರ್ಟಿ ಮಾಡಲು ಹೊಗಿದ್ದು ರೆಷ್ಟೊರೆಂಟಿನ ಗಾರ್ಡನದಲ್ಲಿ ಕುಳಿತು ಬೀಯರ ಕುಡಿಯುತ್ತಾ, ಗೌಡ ಎಂಬ ಮ್ಯಾನೆಜರನಿಗೆ ಊಟ ಆರ್ಡರ ಮಾಡುತ್ತಿರುವಾಗ ಆತನು, ನೀವು ಮೊನ್ನೆ ಊಟ ಮಾಡದೆ ಹೊಗಿದ್ದೀರಿ ಅಂತಾ ಏರು ದ್ವನಿಯಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಿದ್ದು ಆಗ ನಾವು ಊಟ ಮಾಡ್ಲಿ ಬಿಡ್ಲಿ ಬೀಲ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೆವೆ ಅಂತಾ ಹೇಳಿದ್ದಕ್ಕೆ ಆತನು ಅವಾಚ್ಯವಾಗಿ ನನ್ನನ್ನು ಬೈದು ಜಾತಿ ನಿಂದನೆ ಮಾಡಿ ಹೊಡೆದು ಗಾಯಗೊಳಿಸಿರುತ್ತಾನೆ.  ಬಿಡಿಸಲು ಬಂದ ನನ್ನ ಗೆಳೆಯರಿಗೂ ಸಹ ಸಣ್ಣ ಪೂಟ್ಟ ಗಾಯಗಳಾಗಿರುತ್ತವೆ ಸಪ್ಲೈ  ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದ ಮೂರು ಜನ ವೇಟರ ಸೇರಿ ಜಾತಿ ನಿಂದನೆ ಮಾಡಿ, ಜೀವದ ಬೆದರಿಕೆ ಹಾಕಿರುತ್ತಾರೆ. ಅಂತಾ ಸಲ್ಲಿಸಿದ ದೂರು ಸಾರಾಂಶದ ಮೇಲಿಂದ ಅಶೋಕ ನಗರ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ ಗುನ್ನೆ ನಂ. 44/2012 ಕಲಂ 323, 324, 504, 506 ಸಂ. 34 ಐ.ಪಿ.ಸಿ ಮತ್ತು 3 (1) (10) ಎಸ್.ಸಿ/ಎಸ್.ಟಿ ಪಿಎ ಎಕ್ಟ  1989 ನೇದ್ದರ ಪ್ರಕಾರ ಗುನ್ನೆ ದಾಖಲಾಗಿರುತ್ತದೆ.
ಕಾಳ ಸಂತೆಗೆ ಸಾಗಣೆ ಮಾಡುತ್ತಿದ ಪಡಿತರ ಧಾನ್ಯ ವಶ :
ಗ್ರಾಮೀಣ ಠಾಣೆ : ದಿನಾಂಕ 17/05/2012  ಲಾರಿ ನಂ RJ 04 GA 5783 ನೇದ್ದರ ಚಾಲಕ , ಟಂ ಟಂ ಆಟೋ ನಂ KA 32 B 4257  ನೇದ್ದರ ಚಾಲಕ, ಟಂ ಟಂ ಆಟೋ ನಂ KA 32 A 1876  ನೇದ್ದರ ಚಾಲಕ  ಸರಕಾರಿ  ಪಡಿತರ ಆಹಾರ ಇಲಾಖೆಯ 50 ಕೆ.ಜಿ ತೂಕದ 150 ಅಕ್ಕಿ ಯನ್ನು ಸರಕಾರಕ್ಕೆ ಮತ್ತು ಪಡಿತರ ಫಲಾನುಭವಿಗಳಿಗೆ ಮೋಸ ಮಾಡಿ ಅಕ್ರಮವಾಗಿ ಕಾಳಸಂತೆಯಲ್ಲಿ ಮಾರಾಟ ಮಾಡುವ ಗೋಸ್ಕರ ಅಕ್ಕಿಯನ್ನು ಸಾಗಣೆ ಮಾಡುತ್ತಿರುವಾಗ ಬಾತ್ಮೀಯ ಮೇರೆಗೆ  ಸೈಯದ ಚಿಂಚೋಳಿ ರೋಡಿನ ಹತ್ತಿರ  ದಾಳಿ ಮಾಡಿ 50 ಕೆ.ಜಿ. ತೂಕದ  150 ಅಕ್ಕಿ ಚೀಲಗಳು ಅ.ಕೀ. 70,500 /-  ಮತ್ತು ಲಾರಿ ನಂ RJ 04 GA 5783 ಅ.ಕೀ 4 ಲಕ್ಷ ರೂ/-  ಟಂ ಟಂ ಆಟೋ ನಂ KA 32 B 4257  ಅ.ಕೀ. 80,000 /- ರೂ.  ಟಂ ಟಂ ಆಟೋ ನಂ KA 32 A 1876  ಅ.ಕೀ. 80,000/-  ಜಪ್ತ ಮಾಡಿಕೊಂಡ ಹೀಗೆ ಒಟ್ಟು 6,30,500 /-  ಜಪ್ತ ಮಾಡಿಕೊಂಡ ಬಗ್ಗೆ ಫಿರ್ಯಾದಿ ಶ್ರೀಮತಿ  ಪ್ರಮೀಳಾಬಾಯಿ  ಗುಜ್ಜಾರಿ  ಆಹಾರ ನಿರೀಕ್ಷಕರು  ಸರಬರಾಜು  ಇಲಾಖೆ  ಗುಲಬರ್ಗಾ ರವರ ದೂರಿನ ಮತ್ತು ಜಪ್ತಿ ಪಂಚನಾಮೆ ಆಧಾರದ ಮೇಲಿಂದ ಗ್ರಾಮೀಣ  ಠಾಣೆ ಗುನ್ನೆ ನಂ. 156/12 ಕಲಂ 3 ಮತ್ತು 7 ಈ.ಸಿ. ಎಕ್ಟ 1955 ಮತ್ತು 420 ಐಪಿಸಿ ಪ್ರಕಾರ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಾಗಿದೆ.