Police Bhavan Kalaburagi

Police Bhavan Kalaburagi

Sunday, September 18, 2016

BIDAR DISTRICT DAILY CRIME UPDATE 18-09-2016

¢£ÀA¥Àæw C¥ÀgÁzsÀUÀ¼À ªÀiÁ»w ¢£ÁAPÀ 18-09-2016

UÁA¢ü UÀAd ¥Éưøï oÁuÉ ©ÃzÀgÀ AiÀÄÄ.r.Dgï £ÀA. 15/2016, PÀ®A 174 ¹.Dgï.¦.¹ :-
¦üAiÀiÁ𢠥ÀÄtåªÀw UÀAqÀ ªÉÊf£ÁxÀ ©gÁzÁgÀ, ªÀAiÀÄ: 38 ªÀµÀð, eÁw: °AUÁAiÀÄvÀ, ¸Á: ¸ÀAvÀ¥ÀÆgÀ, ¸ÀzÀå: ºÁgÀÆgÀUÉÃj, ©ÃzÀgÀ gÀªÀgÀ UÀAqÀ ªÉÊf£ÁxÀ EªÀgÀÄ 6 ªÀµÀðUÀ¼À »AzÉ MAzÀÄ LZÀgï mÉA¥ÀÆ Rjâ ªÀiÁrzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ, UÀAqÀ DUÁUÀ LZÀgÀ mÉA¥ÀÆ Rjâ ªÀiÁrzÀ E£ÀÆß ¸Àé®à ºÀt PÉÆqÀĪÀÅzÀÄ EzÉ CAvÁ ºÉüÀÄwÛzÀÝgÀÄ, UÀAqÀ ¢£Á®Ä ¨É½UÉÎ UÁA¢ü UÀAeïUÉ ºÉÆÃV ¨ÉÃgÉ ¨ÉÃgÉ UÁæªÀÄUÀ½AzÀ GzÀÄÝ, ºÉ¸ÀgÀÄ EvÁå¢ aîUÀ¼À£ÀÄß UÁA¢üUÀAeï CqÀvÀUÉ vÀAzÀÄ ºÁQ 2200 UÀAmÉAiÀÄ M¼ÀUÁV ªÀÄ£ÉUÉ §gÀÄwÛzÀÝgÀÄ, »ÃVgÀĪÁUÀ ¢£ÁAPÀ 17-09-2016 gÀAzÀÄ 0900 UÀAmÉUÉ ªÀģɬÄAzÀ ºÉÆÃzÀªÀgÀÄ 2200 UÀAmÉAiÀiÁzÀgÀÆ ªÀÄ£ÉUÉ §A¢gÀĪÀÅ¢¯Áè, J°èUÁzÀgÀÆ ºÉÆÃVgÀ§ºÀÄzÉAzÀÄ w½zÀÄ 0300 UÀAmÉAiÀĪÀgÉUÀÆ  UÀAqÀ ¨ÁgÀzÉ EzÀÝ PÁgÀt UÁA¢ü UÀAeïzÀ°è EgÀ§ºÀÄzÉAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ªÀÄUÀ¼ÁzÀ ¥ÀÆeÁ CªÀ¼À eÉÆvÉ ¥ÀPÀÌzÀ ªÀÄ£ÉAiÀÄ ¹zÀÄÝ PÀªÀÄoÁuÉ EªÀjUÉ ºÀÄqÀÄPÀ®Ä PÀ¼ÀÄ»¹PÉÆmÁÖUÀ CªÀgÀÄ §AzÀÄ w½¹zÉÝãÀAzÀgÉ UÀAqÀ£ÁzÀ ªÉÊf£ÁxÀ EªÀ£ÀÄ AiÀiÁªÀÅzÉÆà MAzÀÄ «µÀ OµÀzÀ ¸Éë¹ mÉA¥ÀÆ ºÀwÛgÀ gÉÆÃr£À ªÉÄÃ¯É ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ£É CAvÁ w½¹zÀ PÉÆqÀ¯É J®ègÀÆ C°èUÉ ºÉÆÃV £ÉÆÃqÀ¯ÁV UÀAqÀ mÉA¥ÀÆ ºÀwÛgÀ gÉÆÃr£À ªÉÄÃ¯É ªÁAw ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖzÀÄÝ ªÀÄvÀÄÛ ¨Á¬Ä¬ÄAzÀ WÁl ªÁ¸À£É §gÀÄwÛzÀÄÝ mÉA¥ÀÆzÀ°è £ÉÆÃqÀ¯ÁV CzÀgÀ°èAiÀÄÄ ¸ÀºÀ ªÁAw ªÀiÁrPÉÆArzÀÄÝ MAzÀÄ «µÀPÁj OµÀzÀ qÀ©â EvÀÄÛ, £ÀAvÀgÀ CzÉà mÉA¥ÀÆzÀ°è ºÁQPÉÆAqÀÄ ©ÃzÀgÀ D¸ÀàvÉæUÉ vÀAzÀÄ ±ÀªÀUÁgÀ PÉÆuÉAiÀÄ°è EnÖzÀÄÝ, ¦üAiÀÄð¢AiÀĪÀgÀ UÀAqÀ£ÁzÀ ªÉÊf£ÁxÀ vÀAzÉ £ÁUÀ±ÉnÖ ©gÁzÁgÀ ªÀAiÀÄ: 48 ªÀµÀð, ¸Á: ¸ÀAvÀ¥ÀÆgÀ, ¸ÀzÀå: ºÁgÀÆgÀUÉÃj, ©ÃzÀgÀ gÀªÀgÀÄ mÉA¥ÀÆ Rjâ ªÀiÁrzÀ ºÀt ºÉÃUÉ PÉÆqÀ¨ÉÃPÉAzÀÄ ªÀÄ£À¹ì£À ªÉÄÃ¯É ¥ÀjuÁªÀÄ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ «µÀ ¸ÉêÀ£É ªÀiÁr ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖzÀÄÝ, CªÀgÀ ¸Á«£À §UÉÎ AiÀiÁgÀ ªÉÄÃ¯É AiÀiÁªÀÅzÉà ¸ÀA±ÀAiÀÄ EgÀĪÀÅ¢¯Áè CAvÀ PÉÆlÖ ºÉýPÉ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¢£ÁAPÀ 18-09-2016 gÀAzÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

ªÀiÁPÉðl ¥ÉưøÀ oÁuÉ ©ÃzÀgÀ UÀÄ£Éß £ÀA. 125/2016, PÀ®A 279, 337, 338, 283 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 17-09-2016 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠣ÁeÉÃgÀ SÁ£À @ ¥sÉʸÀ® CªÉÄÃgÀ vÀAzÉ ºÀ«ÄÃzÀ SÁ£À ªÀAiÀÄ: 22 ªÀµÀð, eÁw: ªÀÄĹèA, ¸Á: ¥À£Áì® vÁ°ÃªÀÄ ©ÃzÀgÀ gÀªÀgÀ ªÀiÁªÀ ¦üAiÀiÁð¢UÉ d»gÁ¨ÁzÀPÉÌ ºÉÆÃV §gÉÆÃuÁ JAzÀÄ ºÉýzÀÝjAzÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ CªÀgÀ eÉÆvÉ CªÀgÀ ªÁºÀ£ÀzÀ°è PÀĽvÀÄ d»gÁ¨ÁzÀPÉÌ ºÉÆÃUÀ®Ä ºÉÆgÀnzÀÄÝ, ©ÃzÀgÀ d»gÁ¨ÁzÀ gÉÆÃqÀ zÉêÀ zÉêÀ ªÀ£ÀzÀ ºÀwÛgÀ §AzÁUÀ ªÀiÁªÀ DgÉÆæ ¸À£ÁßG¯Áè @ RÄzÀgÀvÀ G¯Áè vÀAzÉ £ÀfÃgÀ G¯Áè ªÀAiÀÄ: 26 ªÀµÀð, ¸Á: ¥À£Áì® vÁ°ÃªÀÄ ©ÃzÀgÀ, gÀªÀgÀÄ vÀ£Àß ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß CwªÉÃUÀ ºÁUÀÆ ¤µÁ̼ÀfÃvÀ£À¢AzÀ £ÀqɬĹPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ gÉÆÃr£À JqÀ§¢UÉ MAzÀÄ ¯Áj £ÀA. JA.ºÉZï-43/E-6371 £ÉÃzÀgÀ ZÁ®PÀ£ÀÄ vÀ£Àß ¯ÁjAiÀÄ£ÀÄß EArPÉlgÀ ºÁPÀzÉà ¤®ðPÀëvÀ£À¢AzÀ ¤°è¹zÀÄÝ CzÀPÉÌ rQÌ ªÀiÁrgÀÄvÁÛgÉ, ¸ÀzÀj rPÀ̬ÄAzÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ UÀmÁ¬ÄUÉ gÀPÀÛUÁAiÀÄ, JqÀUÀtÂÚUÉ UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀÄ, JqÀtÂÚ£À PɼÀUÉ gÀPÀÛUÁAiÀÄ, JqÀUÀtÂÚ£À ºÀÄ©â£À ªÉÄÃ¯É gÀPÀÛUÁAiÀÄ, JqÀUÉÊ ªÀÄÄAUÉÊ ªÉÄÃ¯É gÀPÀÛUÁAiÀÄ ºÁUÀÆ §®UÁ°£À ¥ÁzÀPÉÌ UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀÄUÀ¼ÁªÁVgÀÄvÀÛªÉ, DgÉÆæ ¸À£ÁßG¯Áè @ RÄzÀgÀvÀ G¯Áè EªÀjUÉ §®PÀtÂÚ£À ºÀÄ©â£À ªÉÄïÉ, §®UÀqÉ ºÀuÉ ªÉÄÃ¯É gÀPÀÛUÁAiÀÄ, ªÀÄÆVUÉ vÀgÀazÀ gÀPÀÛUÁAiÀÄ, ºÉÆmÉÖAiÀÄ°è ºÁUÀÆ JzÉUÉ UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀÄ ºÁUÀÆ §®UÉÊ ªÀÄÄAUÉÊUÉ ¨sÁj UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀĪÁVgÀÄvÀÛzÉ CAvÀ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁðzÀÄ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

PÀªÀÄ®£ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 133/2016, PÀ®A 279, 338 L¦¹ :-
ಫಿರ್ಯಾದಿ ತುಕಾರಾಮ ತಂದೆ ವೆಂಕಟರಾವ ಬೇದ್ರೆ, ಸಾ; ಬಾಲೂರ(ಕೆ) ರವರ ತಮ್ಮ ಯೋಗೇಶ ವಯ: 40 ವರ್ಷ ಇವನು ಒಂದು ಆಟೊ ನಂ. ಕೆಎ-38/9704 ನೇದನ್ನು ಇಟ್ಟುಕೊಂಡು ಬಾಡಿಗೆಯಿಂದ ತಮ್ಮೂರಿನಿಂದ ಕಮಲನಗರಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ಬರುವುದು ಮಾಡುತ್ತಾನೆ, ಹೀಗಿರಲು ದಿನಾಂಕ 17-09-2016 ರಂದು ಫಿರ್ಯಾದಿಯು ಖಾಸಗಿ ಕೆಲಸದ ಮೇಲೆ ಕಮಲನಗರಕ್ಕೆ ಬಂದಾಗ ಕಮಲನಗರದ ಜ್ಞಾನೇಶ್ವರ ಶೇರೆ ರವರು ಫಿರ್ಯಾದಿಗೆ ಕರೆ ಮಾಡಿ ತಿಳಿಸಿದ್ದೆನೆಂದರೆ ನಿಮ್ಮ ತಮ್ಮ ಯೋಗೇಶ ಇವನು ತನ್ನ ಆಟೋ ನಂ. ಕೆಎ-38/9704 ನೇದರಲ್ಲಿ ತಾನೊಬ್ಬನೆ ಬಾಲೂರದಿಂದ ಅತಿವೇಗ ಹಾಗು ನಿಷ್ಕಾಳಜಿತನದಿಂದ ಚಲಾಯಿಸಿಕೊಂಡು ಕಮಲನಗರಕ್ಕೆ ಬರುವಾಗ ಕಮಲನಗರ ಶಿವಾರದ ಕಮಲನಗರ-ಬಾಲೂರ ರಸ್ತೆಯ ಮೇಲೆ ಕಮಲನಗರ-ಮುರ್ಗ(ಕೆ) ಹಣದಿ ಹತ್ತಿರ ಒಮ್ಮೆಲೆ ಬ್ರೇಕ್ ಹಾಕಿದ್ದರಿಂದ ಆಟೊ ಪಲ್ಟಿಯಾಗಿ ಬಿದ್ದು ಅದರಲ್ಲಿದ್ದ ಯೋಗೇಶನಿಗೆ ಎಡಗಾಲಿನ ಹಿಮ್ಮಡಿಯ ಹತ್ತಿರ ಭಾರಿ ರಕ್ತಗಾಯವಾಗಿ ಮುರಿದಂತೆ ಕಾಣುತ್ತಿದೆ ಹಾಗು ಬಲಗಾಲ & ಬಲಭುಜದ ಹತ್ತಿರ ತರಚಿದ ಗಾಯಗಳಾಗಿವೆ ಆದ್ದರಿಂದ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಕುರಿತು ಕಮಲನಗರ ಸರಕಾರಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಕರೆದುಕೊಂಡು ಬಂದಿದ್ದು ನೀವು ಬೇಗನೆ ಬನ್ನಿರಿ ಅಂತ ತಿಳಿಸಿದಾಗ ಫಿರ್ಯಾದಿಯು ಕೂಡಲೆ ಕಮಲನಗರ ಸರಕಾರಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಬಂದು ನೋಡಲು ತಮ್ಮ ಯೋಗೇಶ ಇವನಿಗೆ ಅಪಘಾತದಲ್ಲಿ ಎಡಗಾಲಿನ ಹಿಮ್ಮಡಿ ಹತ್ತಿರ ಭಾರಿ ರಕ್ತಗಾಯವಾಗಿ ಮುರಿದಂತೆ ಕಾಣುತ್ತಿದ್ದು, ಬಲಭುಜದ ಹತ್ತಿರ ತರಚಿ ಚರ್ಮ ಸುಲಿದ ಹಾಗೆ ಕಾಣುತ್ತಿದೆ ಮತ್ತು ಬಲಮೊಳಕಾಲ ಮೇಲೆ ತರಚಿದ ಗಾಯವಾಗಿರುತ್ತದೆ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟ ಫಿರ್ಯಾದಿಯವರ ಹೇಳಿಕೆ ಸಾರಾಂಶದ ಮೇರೆಗೆ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಿಕೊಂಡು ತನಿಖೆ ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ.

©ÃzÀgÀ £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 71/2016, PÀ®A 20 (©) (1) J£ï.r.¦.J¸ï PÁAiÉÄÝ :-
¢£ÁAPÀ 17-09-2016 gÀAzÀÄ £ÁgÁAiÀÄtSÉÃqÀ PÀqɬÄAzÀ CµÀÄÖgÀ ªÀiÁUÀðªÁV ©ÃzÀgÀPÉÌ JgÀqÀÄ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ®UÀ¼À ªÉÄÃ¯É UÁAeÁ ¸ÁUÁtÂPÉ ªÀiÁqÀÄwÛzÁÝgÉ CAvÀ eÁÕ£ÀZÀAzÀ ¦J¸ÀL (PÁ.¸ÀÄ) ©ÃzÀgÀ £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ gÀjUÉ RavÀ ªÀiÁ»w §AzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¦J¸ïL gÀªÀgÀÄ zÁ½ ªÀiÁqÀĪÀ PÀÄjvÀÄ ªÀiÁ£Àå vÁ®ÆPÁ zÀAqÁ¢üPÁjUÀ¼ÀÄ ©ÃzÀgÀ gÀªÀjUÉ ªÀÄvÀÄÛ E§âgÀÄ ¥ÀAZÀjUÉ §gÀªÀiÁrPÉÆAqÀÄ, oÁuÉAiÀÄ ¹§âA¢AiÀĪÀgÉÆqÀ£É zÀÄ®í£À zÀªÁðeÁ ºÀwÛgÀ ºÉÆV ªÀÄgÉAiÀÄ°è ¤AvÁUÀ CµÀÄÖgÀ PÀqɬÄAzÀ 1) ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ® £ÀA. JA.ºÉZï-13/J¦-4029 ªÀÄvÀÄÛ 2) PÉJ-38/J¸ï-5002 £ÉÃzÀªÀÅUÀ¼ÀÄ §AzÁUÀ ¸ÀzÀj ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ®UÀ¼À£ÀÄß vÀqÉzÀÄ «ZÁj¹zÁUÀ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ® £ÀA. JA.ºÉZï-13/J¦-4029 £ÉÃzÀgÀ ¸ÀªÁgÀ£ÀÄ vÀ£Àß ºÉ¸ÀgÀÄ ªÉÆúÀ£À vÀAzÉ PÁ²£ÁxÀ ZÀªÁít ªÀAiÀÄ: 36 ªÀµÀð, eÁw: ®ªÀiÁtÂ, ¸Á: «dAiÀÄ£ÀUÀgÀ vÁAqÁ ªÀ¯Éè¥ÀÆgÀ CAvÀ w½¹ vÀ£Àß ªÀ±ÀzÀ°èzÀÝ UÁAeÁzÀ ®UÉÃeï ¨ÁåUÀ£ÀÄß ¥ÀAZÀgÀÄ & vÀºÀ¹¯ÁÝgÀ ¸ÁºÉçgÀ ¸ÀªÀÄPÀëªÀÄ ºÁdgÀÄ ¥Àr¹zÀÄÝ ªÀÄvÀÄÛ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ® PÉJ-38/J¸ï-5002 £ÉÃzÀgÀ ¸ÀªÁgÀ£ÀÄ vÀ£Àß ºÉ¸ÀgÀÄ gÀ«AzÀæ vÀAzÉ §½gÁªÀÄ ZÀªÁít ¸Á: «dAiÀÄ£ÀUÀgÀ vÁAqÁ ªÀ¯Éè¥ÀÆgÀ CAvÀ w½¹ vÀ£Àß ªÀ±ÀzÀ°èzÀÝ MAzÀÄ UÁAeÁ vÀÄA©zÀ ®UÉÃd ¨ÁåUÀ ªÀÄvÀÄÛ ¸ÀzÀj ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ® ªÉÄÃ¯É »AzÀÄUÀqÉ PÀĽvÀ ªÀåQÛAiÀÄ ºÉ¸ÀgÀÄ «ZÁj¹zÁUÀ CªÀ£ÀÄ vÀ£Àß ºÉ¸ÀgÀÄ ¸ÀwñÀ vÀAzÉ ±ÉAPÀgÀ gÁoÉÆÃqÀ ¸Á: «dAiÀÄ£ÀUÀgÀ vÁAqÁ ªÀ¯Éè¥ÀÆgÀ CAvÀ w½¹ vÀ£Àß ªÀ±ÀzÀ°èzÀÝ MAzÀÄ ®UÉÃd ¨ÁåUÀzÀ°èzÀÝ UÁAeÁ ºÁdgÀÄ ¥Àr¸ÀzÀÄÝ »UÉ 3 ®UÉÃd ¨ÁåUÀUÀ°èzÀÝ UÁAeÁ vÀÆPÀ ªÀiÁr¹zÁUÀ MlÄÖ 18 PÉ.f zÀµÀÄÖ EzÀÄÝ ¸ÀzÀj ªÀÄÄzÉÝ ªÀiÁ°£À «ªÀgÀªÁzÀ ¥ÀAZÀ£ÁªÉÄ §gɹPÉÆAqÀÄ J®è ªÀÄÄzÉÝ ªÀiÁ®Ä ªÀÄvÀÄÛ DgÉÆævÀjUÉ vÁ¨ÉUÉ vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ, ¸ÀzÀj DgÉÆævÀgÀ «gÀÄzÀÞ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.