Police Bhavan Kalaburagi

Police Bhavan Kalaburagi

Thursday, January 16, 2014

Raichur District Reported Crimes

¥ÀwæPÁ ¥ÀæPÀluÉ
ªÀgÀ¢AiÀiÁzÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À ªÀiÁ»w:-
gÀ¸ÉÛ C¥ÀWÁvÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À ªÀiÁ»w:-
ದಿ:15-01-2014 ರಂದು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 11-45 ಗಂಟೆಗೆ ರಾಯಚೂರು ನಗರದ ಲಿಂಗಸ್ಗೂರು ರಸ್ತೆ ಸರ್ವಜ್ಞ ಕಾಲೇಜ್ ಪಕ್ಕದ ಜಾನ ಮಿಲ್ಟನ್ ಎಜ್ಯೂಕೇಷನ್ ಟ್ರಸ್ಟ ಮುಂದಿನ ರಸ್ತೆಯ ಎಡಬದಿಯಲ್ಲಿ ಫಿರ್ಯಾದಿ ±ÉÃSïC° ºÀ¸À£ï vÀAzÉ E¸ÁSï«ÄÃAiÀiÁ 18-ªÀµÀð eÁ:ªÀÄĹèA G:ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ¯ï ªÉÄPÁå¤Pï ¸Á:H,NO. EWS-258 ¤d°AUÀ¥Àà PÁ¯ÉÆä gÁA¥ÀÆgÀÄ gÉÆÃqÀ ªÀiÁgɪÀÄä UÀÄr ºÀwÛgÀ gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ FvÀ£ÀÄ vÀ£Àß  Pulasr M/C No. KA. 36 R 6853 ನೇದ್ದನ್ನು ಅಗ್ರೀ ಕಲ್ಚರ ಕಾಲೇಜ್ ಕಡೆಯಿಂದ ಪೂರ್ವಕ್ಕೆ ಮುಖವಾಗಿ ನಡೆಸಿಕೊಂಡು ಬರುವಾಗ ಅದೇ ಸಮಯಕ್ಕೆ ಆರೋಪಿ ಎಂ,ಡಿ.ಗೌಸ ಡಿಸಿ ಮನೆಕಡೆಯಿಂದ ಪಶ್ಚಿಮಕ್ಕೆ ಮುಖವಾಗಿ ಟಾಟಾ ACE No.KA.36-7956 ನೇದ್ದನ್ನು ರಸ್ತೆ ತುಂಬಾ ಅತೀವೇಗ ಮತ್ತು ಅಲಕ್ಷತನದಿಂದ ನಡೆಸಿಕೊಂಡು ಬಂದು ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡದೆ ಮೋ ಸೈಕಲ್ ಮುಂದಿನ ಗಾಲಿಗೆ ಜೋರಾಗಿ ಟಕ್ಕರಕೊಟ್ಟಿದ್ದರಿಂದ ಫಿರ್ಯಾದಿ ಮೋ ಸೈ ಸಮೇತ ಕೆಳಗೆ ಬಿದ್ದಿದ್ದರಿಂದ ಪೀರ್ಯಾದಿ ಎರಡೂ ಕಡೆಯ ಎದೆಗೆ, ಅಂಗೈಗಳಿಗೆ, ಬಲಮೊಣಕಾಲಿಗೆ ತೆರೆಚಿದ ಗಾಯಗಳಾಗಿ ಒಳಪೆಟ್ಟಾಗಿದ್ದು, ಮೋ, ಸೈಕಲ್ ಜಖಂಗೊಂಡಿದ್ದು ಅಂತಾ PÉÆlÖ zÀÆj£À ಮೇಲಿಂದ £ÀUÀgÀ ¸ÀAZÁgÀ ¥Éưøï oÁuÉ gÁAiÀÄZÀÆgÀ  UÀÄ£Éß £ÀA: 05/2014 PÀ®A: 279, 337.L¦¹  CrAiÀÄ°è   ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಿಕೊಂಡು ತನಿಖೆ ಕೈಗೊಂಡಿದೆ.
     ದಿ:15-01-2014 ರಂದು ಸಾಯಂಕಾಲ 7-40 ಗಂಟೆಗೆ ರಾಯಚೂರ ನಗರ ಐಬಿ ರಸ್ತೆ ರಾಮಲಿಂಗೇಶ್ವರ ಗುಡಿ ಎದುರಿನ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಫಿರ್ಯಾದಿ ±ÉúÀeÁ¢ UÀAqÀ D®A 56-ªÀµÀð eÁ:ªÀÄĹèA G:ªÀÄ£ÉUÉ®¸À ¸Á;L© gÉÆÃqÀ ªÁqÀð £ÀA.3 gÁªÀÄ£ÀUÀgÀ gÁAiÀÄZÀÆgÀÄFvÀ£ÀÄ  ತಮ್ಮ ಮನೆ ಕಡೆ ಉತ್ತರಕ್ಕೆ ಮುಖವಾಗಿ ನಡೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗು ವಾಗ ಅದೇ ಸಮಯಕ್ಕೆ ಆರೋಪಿ ¸ÀÄgÉñÀ vÀAzÉ ¤AUÀAiÀÄå 23-ªÀµÀð eÁ:PÀÄgÀħgÀ ©J¹ì «zÁåyð ¸Á:«ÄÃgÁ¥ÀÆgÀÄ  ¥ÉÆøÀÖ: ºÉA¨ÉÃgÁ¼À vÁ/f:gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ  FvÀ£ÀÄ ರೈಲ್ವೇ ಸ್ಟೇಷನ್ ಕಡೆಯಿಂದ ಪೂರ್ವಕ್ಕೆ ಮುಖವಾಗಿ ಹಿರೋ ಹೋಂಡಾ ಸ್ಪ್ಲೆಂಡರ್ ಪ್ಲಸ್ ಮೋಟಾರ ಸೈಕಲ್ ನಂಬರ.KA.36 R-7153 ನೇದ್ದನ್ನು ರಸ್ತೆ ತುಂಬಾ ಅತೀವೇಗ ಮತ್ತು ಅಲಕ್ಷತನದಿಂದ ನಡೆಸಿಕೊಂಡು ಬಂದು ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡದೆ ಫಿರ್ಯಾದಿಗೆ ಹಾಯಿಸಿದ್ದರಿಂದ ರಸ್ತೆ ಮೇಲೆ ಕೆಳಗೆ ಬಿದ್ದ ಫಿರ್ಯಾದಿ ತಲೆ ಎಡಭಾಗದಲ್ಲಿ ಭಾರೀ ರಕ್ತಗಾಯವಾಗಿ ಎಡಗೈ ಮೊಣಕೈ, ಭುಜಕ್ಕೆ ತೆರೆಚಿದ ಗಾಯಗಳಾಗಿ ಒಳಪೆಟ್ಟಾಗಿದ್ದು, ಎಡಕಣ್ಣಿಗೆ ಕಂದುಗಟ್ಟಿ ಬಾವು ಬಂದಿದ್ದು ಅಂತಾ PÉÆlÖ zÀÆj£À  ಮೇಲಿಂದ   £ÀUÀgÀ ¸ÀAZÁgÀ ¥Éưøï oÁuÉ gÁAiÀÄZÀÆgÀ  UÀÄ£Éß £ÀA: 06/2014 PÀ®A: 279, 337.L¦¹  CrAiÀÄ°è   ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಿಕೊಂಡು ತನಿಖೆ ಕೈಗೊಂಡಿದೆ.
             ¢£ÁAPÀ: 15-01-14 gÀAzÀÄ gÁwæ 11-30 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ ¹gÀÄUÀÄ¥Áà ªÀÄÄSÉå gÀ¸ÉÛAiÀÄ°è C®§£ÀÆgÀÄ PÁæ¸À ªÀÄÄA¢£À gÉÆÃr£À°è ¦AiÀiÁð¢ü ®PÀéAzÀgï ¹AUï vÀAzÉ ¦ævÀA¹AUï ªÀAiÀiÁ: 50 ªÀµÀð eÁ: ¹AUï G: £É®Äè PÉÆAiÀÄÄåªÀ «Ä±À£ï ZÁ®PÀ ¸Á: ºÀ¸À£ï §nÖ vÁ: gÁeÉÆüÀ f: ¦ævÀPÉÆl ( ¥ÀAeÁ§) ªÀÄvÀÄÛ ºÀÄZÀÑ¥Àà EªÀgÀÄ £É®Äè PÉÆAiÀÄÄåªÀ «Ä±À£ï£ÀÄß gÀ¸ÉÛAiÀÄ ¥ÀPÉÌ ¤°è¹ ªÀÄÆvÀæ ªÀiÁr gÀ¸ÉÛAiÀÄ ªÉÄÃ¯É £ÉqÉzÀÄPÉÆAqÀÄ §gÀÄwÛzÁÝUÀ     ¸ÀAzÀ£ÀzÁ¸À vÀAzÉ ¸ÀĸÉʪÀÄÄvÀÄÛ ¯Áj £ÀA.PÉJ 01 © 2116 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ ¸Á: G¥ÀÆàgÀ PÉÆÃmÉ (vÀ«Ä¼ÀÄ£ÁqÀÄ) FvÀ£ÀÄ vÀ£Àß ¯Áj £ÀA PÉJ 01 © 2116 £ÉÃzÀÝ£ÀÄß CwªÉÃUÀªÁV C®PÀëvÀ£À¢AzÀ £ÀqɹPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ E§âjUÉ lPÀÌgï PÉÆnÖzÀÝjAzÀ ºÀÄZÀÑ¥Àà¤UÉ §®UÀtÂÚ£À ºÀÄ©âUÉ PÉÊ.PÁ°UÉ ¨sÁj UÁAiÀĪÁV ¨Á¬Ä ªÀÄvÀÄÛ Q«¬ÄAzÀ gÀPÀÛ §AzÀÄ ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖzÀÄÝ ¦AiÀiÁð¢üzÁgÀ¤UÉ JqÀ ªÀÄvÀÄÛ §®UÁ®Ä ¥ÁzÀUÀ¼À J®§Ä ªÀÄÄjzÀÄ wêÀæ ¸ÀégÀÆ¥ÀzÀ UÁAiÀĪÁVgÀÄvÀÛzÉ. CAvÁ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ ¹AzsÀ£ÀÆgÀ UÁæ«ÄÃt oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 17/2014 PÀ®A. 279, 338, 304 (J) L¦¹  CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.
                         
                       ದಿನಾಂಕ 14/01/2014 ರಂದು  ಫಿರ್ಯಧಿ ±ÀgÀt¥Àà vÀAzÉ DzÀ¥Àà eÁªÀÇgÀÄ 38 ªÀµÀð £ÁAiÀÄPÀ MPÀÌ®ÄvÀ£À ¸Á: ªÀÄgÀUÀAl£Á¼À vÁ:°AUÀ¸ÀÆUÀÄgÀ ಮತ್ತು ಆರೋಪಿ UÀzÉÝ¥Àà vÀAzÉ AiÀĪÀÄ£À¥Àà dÆ®UÀÄqÀØ 21 ªÀµÀð ¸Á: ªÀÄgÀUÀAl£Á¼À vÁ: °AUÀ¸ÀÆUÀÄgÀ FvÀ£ÀÄ  ಕೂಡಿಕೊಂಡು ಹಂಪಿಯಿಂದ ವಾಪಸ್  ತಮ್ಮ ಊರಿಗೆ ಬರುತ್ತಿರುವಾಗ ನಾಗಲಾಪೂರ -ಉಳಿಮೇಶ್ವರದ ಹತ್ತಿರ ಅರೋಪಿತನು ತನ್ನ ಮೋಟರ ಸೈಕಲ್ ನಂ. ಕೆ.ಎ-34/ಎಕ್ಸ-8243  ನೇದ್ದನ್ನು ಅತಿವೇಗ ಮತ್ತು ಅಲಕ್ಷ್ಯತನದಿಂದ ಚಲಾಯಿಸಿಕೊಂಡು ಬಂದು  ರಾತ್ರಿ 7-30 ಗಂಟೆಗೆ ಸುಮಾರಿಗೆ ಆರೋಪಿಯು ಮೋಟರ್ ಸೈಕಲ್ ನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಣ ಮಾಡಲಾಗದೆ,ಕೆಳಗೆ ಕೆಡವಿದ್ದು, ಇದರಿಂದ ಫಿರ್ಯಾಧಿಗೆ ಮೊಗಿಗೆ,ಹಣೆಗೆ, ಎಡಗಾಲು, ಮೋಣಕಾಲಿಗೆ, ಎಡಗಣ್ಣಿಗೆ ಪಕ್ಕಕ್ಕೆ ತರಚಿದ ರಕ್ತಗಾಯವಾಗಿದ್ದು ಮತ್ತು ಆರೋಪಿಗೆ ಹಣೆಗೆ, ತುಟಿಗೆ, ಬಲಕಪಾಳಕ್ಕೆ, ಬಲ ಭುಜಕ್ಕೆ,ಪಾದದ ಮೇಲೆ ರಕ್ತ ವಾಗಿದ್ದು ಇರುತ್ತದೆ.  ¢£ÁAPÀ 16-01-2014 gÀAzÀÄ ¨É¼ÀUÉÎ 11-00 UÀAmÉUÉ aQvÉì ¥sÀ®PÁjAiÀiÁUÀzÉ ¦ügÁå¢zÁgÀ£ÀÄ ¸ÀÄgÀPÀë D¸ÀàvÉæ gÁAiÀÄZÀÆgÀÄzÀ°è ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. ¸À¢æ ¥ÀæPÀgÀtzÀ°è PÀ®A. 304(J) L¦¹ AiÀÄ£ÀÄß C¼Àér¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯Á¬ÄvÀÄ.    
EvÀgÉ L.¦.¹. ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:-

                ¢£ÁAPÀ: 15-01-2014 gÀAzÀÄ 10-30 J.JA. ¸ÀĪÀiÁjUÉ ¦üAiÀiÁð¢ n. «ÃgÀgÉrØ FvÀ£ÀÄ zÉêÀgÀUÀÄr ¹ÃªÀiÁAvÀgÀzÀ°ègÀĪÀ vÀ£Àß ºÉÆ® ¸ÀªÉð £ÀA. 80 gÀ°è PÉ®¸À ªÀiÁqÀÄwÛzÁÝUÀ DgÉÆævÀgÁzÀ 1) §¸À£ÀUËqÀ vÀAzÉ ¹zÀÝ£ÀUËqÀ 2) ¸ÀAUÀ£ÀUËqÀ vÀAzÉ §¸À£ÀUËqÀ ¸Á: E§âgÀÆ zÉêÀgÀUÀÄr    vÁ: ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ EªÀgÀÄUÀ¼ÀÄ  ¸ÀzÀj ¦üAiÀiÁð¢ü n. «ÃgÀgÉrØ vÀAzÉ ¹ÃvÁgÁªÀÄgÉrØ, 60 ªÀµÀð, gÉrØ, MPÀÌ®ÄvÀ£À ¸Á: zÉëPÁåA¥À vÁ: ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ FvÀ£À ºÉÆ®zÀ°è Cwà PÀæªÀÄ ¥ÀæªÉñÀ ªÀiÁr ¦üAiÀiÁð¢üUÉ ¯Éà ¸ÀƼÉà ªÀÄUÀ£Éà F ºÉÆ® £ÀªÀÄUÉ ¸ÀA§A¢ü¹zÀ¯Éà CAvÁ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÁr, ºÉÆ®zÀ°ègÀĪÀ £É®Äè ¸À¹ QwÛ PÁ°¤AzÀ vÀĽzÀÄ 3000/- gÀÆ¥Á¬ÄUÀ¼ÀÄ ¨É¯É¨Á¼ÀĪÀ £É®Äè ¸À¹AiÀÄ£ÀÄß ®ÄPÁì£À ªÀiÁr fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQgÀÄvÁÛgÉ.CAvÁ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ ¹AzsÀ£ÀÆgÀ UÁæ«ÄÃt oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 16/2014 PÀ®A. 447,504,427,506 gÉ/« 34 L¦¹  CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

             ²ªÀgÁd @ ¹gÁeï vÀAzÉ ±ÀAPÀæ¥Àà UÀ¢Ý, ªÀAiÀiÁ: 35, eÁw: °AUÁAiÀÄvÀ £À©¸Á¨ï vÀAzÉ PÀjÃA¸Á¨ï ¸ÀgÀ£ÁAiÀÄPÀ ªÀÄĹèA E§âgÀÆ ¸Á: AiÀÄgÀqÉÆÃuÁ ¢: 14-01-2014 gÀAzÀÄ  9-00 ¦.JªÀiï.UÉ AiÀÄgÀqÉÆÃuÁ UÁæªÀÄzÀ ªÀĹâ ºÀwÛgÀ«gÀĪÀ ¤Ãj£À mÁåAPï£À°è gÁwæ ¥ÁnðªÀiÁr PÀÄrzÀ ¤±ÉAiÀÄ°è UÁæªÀÄzÀ ªÀĹâ ºÀwÛgÀ«gÀĪÀ PÀÄrAiÀÄĪÀ ¤Ãj£À mÁåAQ£À°è ªÀÄÆvÀæ «¸Àdð£ÉªÀiÁrzÀÄÝ, F §UÉÎ ¦ügÁå¢ UÀÄAqÀ¥Àà vÀAzÉ vÀAzÉ F±ÀégÀ¥Àà UÀ« ªÀAiÀiÁ: 38, eÁw: £ÁAiÀÄPÀ G: MPÀÌ®ÄvÀ£À ¸Á: AiÀÄgÀqÉÆÃuÁ  ªÀÄvÀÄÛ ¸ÁªÀðd¤PÀgÀÄ «ZÁj¹zÁUÀ M¦àPÉÆArzÀÄÝ, ¸ÀzÀjAiÀĪÀgÀÄ zÀÄgÀÄzÉÝñÀ¢AzÀ ¸ÁªÀðd¤PÀgÀÄ PÀÄrAiÀÄĪÀ ¤Ãj£À°è ªÀÄÆvÀæ «¸Àdð£ÉªÀiÁr ªÀÄ°£ÀUÉƽ¹ ¸ÁªÀðd¤PÀjUÉ vÉÆAzÀgɪÀiÁrzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ CAvÁ PÉÆlÖ zÀÆj£À  ªÉÄðAzÀ °AUÀ¸ÀÄUÀÆgÀÄ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 25/14 PÀ®A. 277, 290 L.¦.¹ CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¸À¯ÁVzÉ.
AiÀÄÄ.r.Dgï. ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À ªÀiÁ»w:-
         ದಿನಾಂಕ 08.01.214 ರಂದು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 7.00 ಗಂಟೆಯ ಸುಮಾರಿಗೆ ಗಾಜರಾಳ ಸೀಮಾದಲ್ಲಿ ಮೃತ gÀAUÀ¸Áé«Ä vÀAzÉ SÁ¹ÃªÀÄ¥Àà ªÀAiÀiÁ: 35 ªÀµÀð eÁ: ºÀjd£À G: MPÀÌ®ÄvÀ£À ¸Á: ¥ÁUÀÄAl (J.¦) ºÁ.ªÀ UÁdgÁ¼À vÁ:f: gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ ಈತನು ತನ್ನ ಹೊಲಕ್ಕೆ ನೀರು ಬಿಡುವ ಕುರಿತು ಪಂಪ್ ಸೆಟ್ ಚಾಲು ಮಾಡಲು ಹೋದಾಗ ಆಕಸ್ಮಿಕವಾಗಿ ಕರೆಂಟ್ ಕಂಬದಿಂದ ತಂತಿ ಕಟ್ಟಾಗಿ ನೆಲದ ಮೇಲೆ ಬಿದ್ದಿದ್ದರ ಮೇಲೆ ನೋಡದೆ ಕಾಲಿಟ್ಟದ್ದರಿಂದ ಮೈಯಲ್ಲಾ ಕರೆಂಟ್ ಶಾಕ್ ದಿಂದ ಎದೆ, ಹೊಟ್ಟೆ, ಬೆನ್ನು ಕಾಲು ಕೈಗಳು ಅಲ್ಲಲ್ಲಿ ಸುಟ್ಟು ಜಖಂಗೊಂಡಿದ್ದು ಸದರಿಯವನನ್ನು ಇಲಾಜು ಕುರಿತು ರಾಯಚೂರು ಸರಕಾರಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ನಂತರ ಹೆಚ್ಚಿನ ಇಲಾಜು ಕುರಿತು ಬಳ್ಳಾರಿ ವಿಮ್ಸ್ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಸೇರಿಕೆಯಾಗಿ ಇಲಾಜು ಪಡೆಯುತ್ತಿದ್ದಾಗ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಫಲಕಾರಿಯಾಗದೆ ದಿನಾಂಕ 14.01.2014 ರಂದು ಸಂಜೆ 7.00 ಗಂಟೆಗೆ ಮೃತಪಟ್ಟಿದ್ದು ಇರುತ್ತದೆ.CAvÁ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ AiÀiÁ¥À®¢¤ß ¥ÉưøÀ oÁuÉ AiÀÄÄ.r.Dgï. £ÀA: 2/2014 PÀ®A: 174 ¹.Dgï.¦.¹ CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

             ªÀÄÈvÀ ±ÁåªÀÄgÁd vÀAzÉ ¯ÉÆÃPÀ¥Àà CªÀiÁ¹ ªÀAiÀiÁ: 33 ªÀµÀð eÁ: £ÉÃPÁgÀ G: UÀĪÀiÁ¸ÀÛ ¸Á: gÁt¨ɣÀÆßgÀÄ f: ºÁªÉÃj FvÀ£ÀÄ ¢£ÁAPÀ: 14-01-14 gÀAzÀÄ ¸ÁAiÀÄAPÁ® gÁuɨɣÀÆßj¤AzÀ CA¨sÁªÀÄoÀ eÁvÉæUÉ §AzÀÄ eÁvÉæAiÀÄ°è      ¢£ÁAPÀ: 14-01-14 jAzÀ 15-01-14 gÀ ¸ÁAiÀÄAPÁ®zÀªÀgÉUÉ Hl ªÀiÁqÀzÉ §j ºÉÆmÉÖAiÀÄ°è ªÀÄzÁå¥Á£À ¸ÉêÀ£É ªÀiÁr ¤vÁæt DV CA¨ÁªÀÄoÀ eÁvÉæAiÀÄ°è ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. CAvÁ ¨sÁgÀw UÀAqÀ PÀȵÀÚ C®UÀÆgÀÄ ªÀAiÀiÁ: 35 ªÀµÀð eÁ: £ÉÃPÁgÀ G: ¸Àé¸ÁºÁAiÀÄ UÀÄA¦£À CzÀåPÀë¼ÀÄ ¸Á: UÀAUÁªÀw f: PÉÆ¥Àà¼À ªÉÆ.£ÀA 9945401735 gÀªÀgÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ ¹AzsÀ£ÀÆgÀ UÁæ«ÄÃt oÁuÉ AiÀÄÄ.r.Dgï £ÀA: 02/2014 PÀ®A 174 ¹.Dgï.¦.¹  CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.


zÉÆA©ü ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:-
       ¢£ÁAPÀ 15-01-2014 gÀAzÀÄ 21-30 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ªÀÄ®èzÀUÀÄqÀØ UÁæªÀÄzÀ°è ¦üAiÀiÁð¢ PÀ£ÀPÀgÁAiÀÄ vÀAzÀ ¸Á§tÚ ªÀAiÀĸÀÄì 28 ªÀµÀð eÁw £ÁAiÀÄPï, G: MPÀÌ®ÄvÀ£À ¸Á: ªÀÄ®èzÀUÀÄqÀØ FvÀ£ÀÀ ªÀÄ£ÉAiÀÄ ªÀÄÄAzÉ, DgÉÆævÀgÁzÀ ¸ÀÆUÀ¥Àà vÀAzÉ FgÀtÚºÁUÀÆEvÀgÉ10d£ÀgÀÄ J¯ÁègÀÄ eÁw £ÁAiÀÄPï ¸Á: ªÀÄ®èzÀUÀÄqÀØ vÁ: ªÀiÁ£À« EªÀgÀÄUÀ¼ÀÄ ºÀ¼É zÉéõÀ¢AzÀ UÀÄA¥ÀÄPÀnÖPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀÄ ªÀÄÄAzÉ EgÀĪÀ zÁj «µÀAiÀÄzÀ°è, ºÁUÀÆ ºÀ¼É zÉéõÀ¢AzÀ ºÁUÀÆ ªÀÄ£ÉAiÀÄ ¥ÀPÀÌzÀ°è ªÀÄ£ÀUÉ ºÀwÛPÉÆAqÀÄ £ÉÃgÀªÁV zÁj GzÀÝPÀÆÌ ¨Éð ºÁQzÀ «µÀAiÀĪÀ£ÀÄß £É¥ÀªÀiÁrPÉÆAqÀÄ, £ÀªÀÄUÉ PÉÆ¯É ªÀiÁqÀĪÀ GzÉÝñÀ¢AzÀ, ¸ÀÆUÀ¥Àà vÀAzÉ FgÀtÚ FvÀ£À ¥ÀæZÉÆÃzÀ£É¬ÄAzÀ ªÉÄîÌAqÀ d£ÀgÀÄ CPÀæªÀÄPÀÆl gÀa¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ CªÁZÀå±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÁr PÉÊUÀ½AzÀ, PÉÆqÀ°¬ÄAzÀ, gÁqÀÄ, ZÁPÀÄ PÀnÖUÉUÀ½AzÀ ºÉÆqÉzÀÄ gÀPÀÛUÁAiÀÄ¥Àr¹. PÉÊUÀ½AzÀ ºÉÆqÀzÀÄ M¼À¥ÉlÄÖUÉƽ¹zÀÄÝ C®èzÉà PÉÆ¯É ªÀiÁqÀ®Ä ¥ÀæAiÀÄwß¹ fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉAiÀÄ£ÀÄß ºÁQzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.CAvÁ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ PÀ«vÁ¼À oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 06/2014 PÀ®A: 143.147.148.323.324.307.504.506,109 ¸À»vÀ 149 L.¦.¹ CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.
              ¢£ÁAPÀ:- 16-01-2014 gÀAzÀÄ ¨É½UÉÎ 7-00 UÀAmÉUÉ £ÀªÀÄÆ¢¹zÀ 1) zÉêÀ¥Àà vÀAzÉ: ¹zÁæªÀÄ, 2) gÀªÉÄñÀ vÀAzÉ: ¹zÁæªÀÄ, 3) ¹zÁæªÀÄ vÀAzÉ: ¤AUÀ¥Àà, 4) ºÀ£ÀĪÀÄAvÀ vÀAzÉ: ¤AUÀ¥Àà, 5) ¥ÀQÃgÀ¥Àà vÀAzÉ: ¤AUÀ¥Àà, 6) £ÁUÀ¨sÀƸÀì¥Àà vÀAzÉ: ¹zÀÝ¥Àà, 7) UÀAUÀ¥Àà vÀAzÉ: ²ªÀ¥Àà, 8) Ct°AUÀ vÀAzÉ: ²ªÀ¥Àà,  J®ègÀÆ eÁw: £ÁAiÀÄPÀ,  ¸Á: PÉÆÃtZÀ¥Àà½.   DgÉÆævÀgÉ®ègÀÆ CPÀæªÀÄ PÀÆl gÀa¹PÉÆAqÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠲æà ¤AUÀ¥Àà vÀAzÉ: ªÀiÁ£ÀAiÀÄåPÀįÉðgï, 26ªÀµÀð, £ÁAiÀÄPÀ, MPÀÌ®ÄvÀ£À, ¸Á: PÉÆÃtZÀ¥Àà½.   FvÀ£À  ªÀÄ£ÉAiÀÄ ªÀÄÄAzÉ §AzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ aPÀÌ¥Àà£À ºÉAqÀwAiÀÄ ºÉÆ®zÀ°è£À ¥Á®Ä ¨sÁUÀzÀ «µÀAiÀÄzÀ ¸À§AzsÀªÁV ªÉʵÀªÀÄå¢AzÀ dUÀ¼À vÉUÉzÀÄ, PÀmÉÖUɬÄAzÀ ¦üAiÀiÁ𢠪ÀÄvÀÄÛ aPÀÌ¥Àà¤UÉ vÀ¯ÉUÉ ºÉÆqÉzÀÄ gÀPÀÛUÁAiÀÄ ªÀiÁr CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ, PÁ°¤AzÀ MzÀÄÝ, PÉʬÄAzÀ ºÉÆqɧqÉ ªÀiÁr, ºÉÆ®zÀ°è ¥Á®Ä PÉÆqÀ¢zÀÝgÉ fêÀ ¸À»vÀ G½¸ÀĪÀÅ¢¯Áè CAvÁ fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉAiÀÄ£ÀÄß ºÁQzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.   CAvÁ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ      zÉêÀzÀÄUÀð  ¥Éưøï oÁuÉUÀÄ£Éß £ÀA.09/2014. PÀ®A. 143,147,148,323,324,504,506 ¸À»vÀ 149 L¦¹.    CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

ªÀÄ»¼É ªÉÄð£À zËdð£Àå ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:-
              ¢£ÁAPÀ. 14-01-2014 gÀAzÀÄ ¸ÁAiÀÄAPÀ¯Á 5-00 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ¦üAiÀiÁ𢠲æÃ.ªÀÄw ¤AUÀªÀÄä UÀAqÀ: ¥ÀQÃgÀ¥Àà ±ÀPÀ¯Á¢, 26ªÀµÀð, £ÁAiÀÄPÀ, ºÉÆ®ªÀÄ£É PÉ®¸À, ¸Á: PÉÆÃtZÀ¥Àà½.  FPÉAiÀÄÄ PÉÆÃtZÀ¥ÀའUÁæªÀÄzÀ PÀȵÁÚ £À¢AiÀÄ zÀAqÉAiÀÄ°è §mÉÖ vÉƼÉAiÀÄ®Ä ºÉÆÃVzÁÝUÀ, ºÀ£ÀĪÀÄAvÀ vÀAzÉ: ªÀÄ®è¥Àà PÁUÉÃgÀ, ¸Á: PÉÆÃtZÀ¥Àà½.   FvÀ£ÀÄ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀ¼ÀÄ EzÀÝ°èUÉ §AzÀÄ ¸À£Éß ªÀiÁr PÀgÉzÀÄ, PÉʬÄrzÀÄ J¼ÉzÁr, C¥ÀªÀiÁ£ÀUÉƽ¹, PÉʬÄAzÀ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀ¼À JqÀ PÀ¥Á¼ÀPÉÌ ºÉÆqÉzÁUÀ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀ¼ÀÄ vÀ¦à¹PÉÆAqÀÄ ºÉÆÃUÀÄwÛzÁÝUÀ HgÀ°è ¤Ã£ÀÄ AiÀiÁjUÁzÀgÀÆ ºÉýzÀgÉ ¤£ÀߣÀÄß fêÀ ¸À»vÀ ©qÀĪÀÅ¢¯Áè CAvÁ fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉAiÀÄ£ÀÄß ºÁQzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.CAvÁ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ zÉêÀzÀÄUÀð oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA:  08/2014. PÀ®A. 323, 354, 506 L¦¹.   CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.  
           FUÉÎ 2 wAUÀ½AzÀ ¦üAiÀiÁ𢠲æêÀÄw ®Qëöäà UÀAqÀ UËqÀ¥Àà ªÀAiÀĸÀÄì 45 ªÀµÀð eÁw °AUÁAiÀÄvï,
G: PÀÆ°PÉ®¸À ¸Á: dAUÀªÀÄgÀºÀ½î vÁ: ªÀiÁ£À« FPÉUÉ, DgÉÆævÀ£ÁzÀ : UËqÀ¥Àà vÀAzÉ ¤AUÀ£ÀUËqÀ eÁw °AUÁAiÀÄvï MPÀÌ®ÄvÀ£À¸Á:dAUÀªÀÄgÀºÀ½î EªÀgÀÄ ºÉÆ®zÀ °Ãf£À ºÀtzÀ «µÀAiÀÄzÀ°è ¢£Á®Ä PÀÄrzÀÄ §AzÀÄ, ºÉÆqÉ §qÉ ªÀiÁqÀÄvÁÛ, ªÀiÁ£À¹PÀ ªÀÄvÀÄÛ zÉÊ»PÀ QgÀÄPÀļÀ ¤ÃqÀÄvÁÛ §A¢zÀÝ£ÀÄ, £ÀAvÀgÀ ¢£ÁAPÀ ¢£ÁAPÀ 11-01-2014 gÀAzÀÄ ¨É½UÉÎ 11-00 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀ¼ÀÄ PÀÆ° PÉ®¸ÀPÉÌ ºÉÆÃUÀĪÁUÀ DPÉAiÀÄ£ÀÄß ¤°è¹ CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊzÁr, PÉÊUÀ½AzÀ ºÉÆqÉ §qÉ ªÀiÁrzÀÄÝ C®èzÉà DPÉAiÀÄ£ÀÄß J¼ÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ªÀÄ£ÉUÉ ºÉÆÃV CªÁZÀå±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ ¤£Àß fêÀ ¸À»vÀ ©qÀĪÀÅ¢®è CAvÀ ºÉýzÀÄÝ,C®èzÉà ¤Ã£ÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è EgÀ°®èªÉAzÀgÉ ¤£ÀߣÀÄß ¸Á¬Ä¹ ©qÀÄvÉÛÃ£É CAvÀ fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQgÀÄvÁÛ£É, CAvÀ ªÀÄÄAvÁV ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀ¼À °TvÀ zÀÆj£À ¸ÁgÀA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ PÀ«vÁ¼À ¥Éưøï oÁuÉ C¥ÀgÁzsÀ ¸ÀASÉå 07/2014 PÀ®A: 498(J).341.323.504.506 L.¦.¹.¥ÀæPÁgÀ ¥ÀæPÀgÀt zÁR®ÄªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤PÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAWÀ£É, ªÁºÀ£À ZÁ®PÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ:-     
                   gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ J¯Áè ¥Éưøï C¢üPÁjUÀ¼ÀÄ, gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ°è ªÉÆÃmÁgÀ ªÁºÀ£À C¥ÀWÁvÀUÀ¼À£ÀÄß vÀqÉUÀlÄÖªÀ PÀÄjvÀÄ f¯ÉèUÉ ¥ÀÆgÉʹgÀĪÀ EAlgï¸É¥ÀÖgï ªÁºÀ£ÀzÀ ¸ÀºÁAiÀÄ¢AzÀ ¢£ÁAPÀ: 16.01.2014 gÀAzÀÄ  38 ¥ÀææPÀgÀtUÀ¼À£ÀÄß ¥ÀvÉÛ ªÀiÁr 4400/-  gÀÆ..UÀ¼ÀÀ£ÀÄß ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà zÀAqÀ «¢ü¹, PÁ£ÀÆ£ÀÄ jÃvÀå PÀæªÀÄ dgÀÄV¹zÀÄÝ, ¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAX¸ÀĪÀ ZÁ®PÀgÀÄ/ªÀiÁ°ÃPÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆ£ÀÄ jÃvÀå PÀæªÀÄ dgÀÄV¸ÀĪÀ PÁAiÀÄð ªÀÄÄAzÀĪÀgÉ¢gÀÄvÀÛzÉ.