Police Bhavan Kalaburagi

Police Bhavan Kalaburagi

Friday, April 16, 2010

BIDAR DISTRICT DAILY CRIME UPDATE 16/04/2010

This post is in Kannada language. To view, you need to download kannada fonts from the link section.

¢£ÀA¥Àæw C¥ÀgÁzsÀUÀ¼À ªÀiÁ»w ¢£ÁAPÀ 16/04/2010
d£ÀªÁqÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 32/2010 PÀ®A 147.109.302 eÉÆvÉ 34 L¦¹ :-¢£ÁAPÀ : 15-04-10 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠪ÀįÁèj vÀAzÉ d¼ÀªÁ vÁ½PÉÆÃmÉ ªÀAiÀÄ 40 ªÀµÀð, eÁw: J¸À.¹ ªÀiÁ¢UÀ ¸Á: SÉÃqÁð(©) vÁ: OgÁzÀ f: ©ÃzÀgÀ EvÀ£À vÀªÀÄä£ÁzÀ QñÀ£À ºÉÊzÁæ¨ÁzÀ¢AzÀ ªÉÆèÉÊ® ¥sÉÆãÀ ªÀÄÆ®PÀ PÀgÉ ªÀiÁr ¦üAiÀiÁð¢UÉ ¸ÀĤî vÀAzÉ gÁd¥Áà ¥sÉÆãÀ ªÀÄÆ®PÀ gÉÃtÄPÁ ªÀÄÄZÉð gÉÆÃUÀ¢AzÀ »¥Àà¼ÀUÁAªÀ UÁæªÀÄzÀ°è ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ¼É CAvÁ w½¹zÀ£ÀÄ £ÀAvÀgÀ ªÀÄzsÁåºÀß 1430 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ 4-5 d£À ¸ÉÃj ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ªÀÄUÀ¼ÁzÀ gÉÃtÄPÁ¼À ±ÀªÀªÀ£ÀÄß CA§Æå¯É£Àì£À°è SÉÃqÁð UÁæªÀÄPÉÌ vÀAzÀgÀÄ. ¸ÀzÀjAiÀĪÀ¼À ±ÀªÀ £ÉÆÃrzÁUÀ CzÀPÉÌ AiÀiÁªÀÅzÉà vÀgÀºÀzÀ UÁAiÀÄUÀ¼ÀÄ EgÀĪÀÅ¢¯Áè. ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ªÀÄUÀ¼ÁzÀ gÉÃtÄPÁ½UÉ DgÉÆæUÀ¼ÁzÀ 1) ¸ÀĤî vÀAzÉ gÁd¥Áà vÁ½PÉÆÃmÉ 2) £ÀgÀ¹AUÀ vÀAzÉ gÁd¥Áà vÁ½PÉÆÃmÉ 3) ¥ÀgÀ±ÀÄgÁªÀÄ vÀAzÉ gÁd¥Áà vÁ½PÉÆÃmÉ 4) gÁd¥Áà vÀAzÉ ¥ÀÄAqÁ vÁ½PÉÆÃmÉ 5) ¸ÉêÀAvÁ UÀAqÀ vÀAzÉ gÁd¥Áà vÁ½PÉÆÃmÉ J®ègÀÆ ¸Á: SÉÃqÁð(©) ¸ÀzÀå »¥Àà¼ÀUÁAªÀ EªÀgÉ®ègÀÆ AiÀiÁªÀÅzÉà jÃw¬ÄAzÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ªÀÄUÀ½UÉ ¸Á¬Ä¹ £ÀAvÀgÀ ªÀÄÈvÀ zÉúÀªÀ£ÀÄß SÉqÁð UÁæªÀÄzÀ°è E½¹ ºÉÆgÀlÄ ºÉÆÃVgÀÄvÁÛgÉ. CAvÀ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

UÁA¢üUÀAd ¥Éưøï oÁuÉ ©ÃzÀgÀ UÀÄ£Éß £ÀA 57/2010 PÀ®A 447 eÉÆvÉ 34 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 11-04-2010 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢ gÀ»ÃªÀÄSÁ£À vÀAzÉ ªÉÄúÀªÀÄÆzÀ SÁ£À, ªÀAiÀÄ: 43 ªÀµÀð, eÁw: ªÀÄĹèA, ±Á¸ÀPÀgÀÄ ©ÃzÀgÀ ¸Á: «ªÉÃPÁ£ÀAzÀ £ÀUÀgÀ a¢æ gÉÆÃqÀ ©ÃzÀgÀ EªÀgÀ ºÉ¸Àj£À°èzÀÝ ©ÃzÀgÀ a¢æ gÉÆÃrUÉ EgÀĪÀ ¸ÀªÉð £ÀA. 112/1/¹ £ÉÃzÀgÀ°èAiÀÄ MAzÀÄ JPÀgÉ d«Ää£À MAzÀÄ ªÀÄƯÉAiÀÄ ¨sÁUÀzÀ°è DgÉÆæ C§ÄÝ¯ï ¸ÀvÁÛgÀ vÀAzÉ ªÀĺÀäzÀ ¸Á§ ¸Á: ±ÀºÁUÀAd ºÁUÀÆ E£ÀÆß (3) d£ÀgÀÄ PÀÆrPÉÆAqÀÄ CwPÀæªÀĪÁV ¥ÀæªÉñÀ ªÀiÁr UÉÆÃqÉ PÀnÖ ¨Á« vÉÆÃqÀÄwÛzÁÝgÉ, CAvÀ PÉÆlÖ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

§¸ÀªÀPÀ¯Áåt £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 56/2010 PÀ®A. 498(J), 323, 504, 506, eÉÆvÉ 34, L.¦.¹ :-
¢£ÁAPÀ : 15/04/2010 gÀAzÀÄ 20.30 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠮Qëöä UÀAqÀ UÉÆÃ¥Á® ªÀAiÀÄ: 25 ªÀµÀð, ¸Á: ¥ÀvÁð¥ÀÆgÀ vÁ: §.PÀ¯Áåt EªÀgÀÄ PÉÆlÖ ¸ÁgÁA±ÀªÉ£ÉAzÀgÉ ¢£ÁAPÀ 13/04/2010 gÀAzÀÄ 22.30 UÀAmÉUÉ DgÉÆævÀgÁzÀ UÀAqÀ UÉÆÃ¥Á® vÀAzÉ zsÀªÀiÁðf, ºÁUÀÆ CvÉÛ, ªÀiÁªÀ ¦üAiÀiÁð¢UÉ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ ¤£ÀUÉ ºÀÄnÖzÀ ªÀÄUÀÄ £À£ÀßzÀ¯Áè ªÀÄvÀÄÛ FUÀ ¤£ÀUÉ ºÀÄlÄÖªÀ ªÀÄUÀÄ £À£ÀßzÀ¯Áè AiÀiÁjUÉ ºÀÄnÖgÀÄvÀÛzÉ ºÉüÀÄ CAvÁ dUÀ¼À vÉUÉzÀÄ ºÉÆÃqɧqÉ ªÀiÁrzÀÄÝ C®èzÉ DUÁUÀ ¤Ã£ÀÄ vÀªÀgÀÄ ªÀģɬÄAzÀ 10 ¸Á«gÀ ºÀt vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ¨Á CAvÁ vÀPÀgÁgÀÄ vÉUÉzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢vÀ½UÉ UÀAqÀ£ÀÄ ªÉÄʪÉÄÃ¯É ¹ÃªÉÄ JuÉÚ ºÁQ ¸ÀÄlÄÖ ºÁPÀÄvÉÛÃ£É CAvÁ fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQgÀÄvÁÛ£É CAvÁ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 126/2010 PÀ®A 279, 338 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ : 15/04/2010 gÀAzÀÄ 1330 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠨sÀ§ÄæªÁºÀ£À vÀAzÉ vÀÄPÁgÁªÀÄ zÁ¥ÉÌ ªÀAiÀÄ: 35 ªÀµÀð, eÁw: ªÀÄgÁoÁ ¸Á: UÀrgÁAiÀÄ¥À½î vÁ: §¸ÀªÀPÀ¯Áåt ºÁUÀÆ ¥Àæ«t vÀAzÉ ¥Àæ¨sÀÄ E§âgÀÆ PÀÆrPÉÆAqÀÄ DmÉÆà £ÀA PÉJ-39/3411 £ÉÃzÀÝgÀ°è ¨sÁ°Ì¬ÄAzÀ ªÀÄĸÁÛ¥ÀÄgÀPÉÌ ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ ªÀiÁUÀðªÁV §gÀÄwÛgÀĪÁUÀ DgÉÆævÀ£ÁzÀ ªÀĺÁzÉêÀ vÀAzÉ vÀÄPÁgÁªÀÄ ¥Ánî lªÀiï-lªÀiï DmÉÆà £ÀA-PÉJ-39/3411 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ ¸Á: UÀrgÁAiÀÄ¥À½î vÁ: §¸ÀªÀPÀ¯Áåt EvÀ£ÀÄ vÀ£Àß DmÉÆêÀ£ÀÄß Cwà ªÉÃUÀ ºÁUÀÄ ¤µÁ̼Àf¬ÄAzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ zsÀĪÀÄä£À¸ÀÆgÀ ©æÃqÀÓ ºÀwÛgÀ M«ÄäzÉƪÉÄä¯É ¨ÉæÃPï ªÀiÁrzÀjAzÀ ªÉÃUÀzÀ ªÉÄð£À »rvÀ vÀ¦à gÉÆÃr£À JqÀ ¨sÁUÀPÉÌ ¥À°ÖªÀiÁrgÀÄvÁÛ£É. ¸ÀzÀj C¥ÀWÁvÀzÀ°è ¦üAiÀiÁð¢UÉ ¨sÁj gÀPÀÛUÁAiÀÄ ºÁUÀÄ UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀĪÁVgÀÄvÀÛzÉ CAvÀ PÉÆlÖ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 127/2010 PÀ®A 279, 337, 338 L¦¹ eÉÆvÉ 187 LJA«í DåPïÖ :-
¢£ÁAPÀ: 15/04/2010 gÀAzÀÄ 1535 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠪ÀĺÀäzÀ ªÀıÁPÀ vÀAzÉ ªÀĺÀäzÀ E¨Áæ»A ¸ËzÁUÀgÀ ªÀAiÀÄ: 70 ªÀµÀð, ¸Á: CmÁÖ-UÀÄmÁÖ ¹QAzÁæ¨ÁzÀ, EvÀ£ÀÄ fÃ¥À £ÀA PÉJ-28/JªÀiï-3701 £ÉÃzÀÝgÀ°è PÀĽvÀÄPÉÆAqÀÄ ºÀĪÀÄ£Á¨Á¢AzÀ RlPÀaAZÉƽUÉ ºÉÆUÀÄwÛgÀĪÁUÀ ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ ¥ÀlÖtzÀ L.© PÁæ¸ï ºÀwÛgÀ DgÉÆæ PÀÆædgÀ fÃ¥À £ÀA PÉJ-28/JªÀiï-3701 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ vÀ£Àß fÃ¥À£ÀÄß Cwà ªÉÃUÀ ºÁUÀÄ ¤µÁ̽f¬ÄAzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ §gÀÄwzÀÄÝ ºÁUÀÆ E£ÉÆßçâ DgÉÆæ ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ §¸Àì r¥ÉÆ PÀqɬÄAzÀ §¸Àì ¤¯ÁÝtzÀ PÀqÉUÉ Cwà ªÉÃUÀ ºÁUÀÄ ¤µÁ̼Àf¬ÄAzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ §gÀÄwÛzÀÝ DgÉÆæ ±ÀAPÀgÀ vÀAzÉ ±ÁªÀÄgÁªÀ ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ r¥ÉÆ PÉJ¸ïDgïn¹ §¸Àì £ÀA PÉJ-38/J¥sï-568 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ, E§âgÀÄ DgÉÆæUÀ¼ÀÄ ªÀÄÄSÁ-ªÀÄÄTAiÀiÁV ¥ÀgÀ¸ÀàgÀ KzÀÄgÀħzÀÄgÀÄ §AzÀÄ rQÌ ªÀiÁrPÉÆArzÀÝjAzÀ ¦üAiÀiÁ𢠺ÉAqÀw 1) ±À«ÄêÀÄ EvÀ½UÉ ¸ÁzÁ ºÁUÀÄ ¨sÁj gÀPÀÛUÁAiÀĪÁVgÀÄvÀÛªÉ 2) eÉÊvÀÄ£À©Ã 3) ¸ÀºÉÃgÁ ¨ÉUÀA 4) ¸ÉÊ£Ád ¨ÉÃUÀA EªÀjUÉ ¸ÁzÁ gÀPÀÛUÁAiÀÄ ªÁVgÀÄvÀÛªÉ. JAzÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 128/2010 PÀ®A 498(A), 504, 323 L¦¹ 3 & 4 r.¦ JPïÖ :-
¢£ÁAPÀ : 21/03/2010 gÀAzÀÄ 1730 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢ CA©PÁ vÀAzÉ «dAiÀÄPÀĪÀiÁgÀ ªÀÄdPÀÆj ªÀAiÀÄ-22ªÀµÀð G-«zsÁåyð ¸Á-PÀoÀ½î ¸ÀzsÀå nÃZÀgÀ PÁ¯ÉÆä ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ. EªÀgÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°èzÁÝUÀ DgÉÆæUÀ¼ÁzÀ 1) ºÀĸÉãÀ¥Áà vÀAzÉ UÉÆëzÀA¥Áà ªÀÄdPÀÄj 70ªÀµÀð 2) ¸ÀA¨sÀªÁé UÀAqÀ ºÀĸɣÀ¥Áà ªÀÄdPÀÄj 60ªÀµÀð 3) ¸ÀÄeÁvÁ UÀAqÀ ²ªÀgÁd ªÀÄdPÀÄj ªÀAiÀÄ-30ªÀµÀð 4) UÉÆ«AzÀ¥Áà vÀAzÉ ºÀĸÉãÀ¥Áà ªÀÄdPÀÄj ªÀAiÀÄ-39ªÀµÀð 5) «dAiÀÄPÀĪÀiÁgÀ vÀAzÉ ºÀĸÉãÀ¥Áà ªÀÄdPÀÄj ªÀAiÀÄ-30ªÀµÀð J®ègÀÆ ¸Á-gÁeÉñÀégÀ UÁæªÀÄ EªÀgÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ªÀÄ£ÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ£ÀÄß ºÉÆqÉAiÀÄĪÀ KPÉÆzÉÝñÀ¢AzÀ CPÀæªÀÄ PÀÆl gÀa¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ DgÉÆæ J-5 ¦ügÁå¢AiÀÄ PÀÄzÀ®Ä »ÃrzÀÄ K¼ÉzÀÄ PɼÀUÉ ©½¹zÀ£ÀÄ DgÉÆæUÀ¼ÀÄ J®ègÀÄ PÉʬÄAzÀ. PÁ°¤AzÀ, ZÀ¥Àà°¤AzÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ zÉúÀzÀ ªÉÄÃ¯É ºÉÆqÉ¢gÀÄvÁÛgÉ, ¸ÀzÀj dUÀ¼À ©r¹PÉƼÀî®Ä ºÉÆzÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ vÁ¬Ä ¨sÁgÀvÀ ¨Á¬Ä ¨sÀÄvÁ¼É EªÀjUÀÆ ºÉÆqÉzÀÄ E£ÀÄß MAzÀÄ ®PÀë ªÀgÀzÀPÀëuÉ PÉÆqÀ¢zÀÝgÉ, fêÀ ¸À»vÀ ©qÀĪÀ¢¯Áè CAvÁ fêÀzÀ ¨ÉÃzÀjPÉ ºÁQgÀÄvÁÛgÉ. JAzÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

¨sÁ°Ì £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 80/2010 PÀ®A 324, 504, L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ : 15/04/2010 gÀAzÀÄ 1830 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠣À©Ã¸Á§ vÀAzÉ UÀ¥sÀÆgÀ¸Á§ ¨ÁUÀªÁ£À ªÀAiÀÄ-50 ªÀµÀð eÁ : ªÀÄĹèA G : MPÀÌ®ÄvÀ£À ¸Á : ¨ÁUÀªÁ£À UÀ°è ¨sÁ°Ì EªÀgÀÄ vÀªÀÄä ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è ªÀÄPÀ̽UÉ ±Á¯É JPÉ ºÉÆÃVgÀĪÀ¢®è ºÁUÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è PÉ®¸À ªÀiÁqÀÄwÛ¯Áè CAvÁ ¨ÉÊAiÀÄÄwÛgÀĪÁUÀ ¦üAiÀiÁ𢠪ÀÄ£ÉAiÀÄ JzÀgÀÄUÀqÉAiÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀĪÀ£ÁzÀ DgÉÆæ CªÀÄ®VÃgÀ vÀAzÉ ªÀĸÁÛ£À¸Á§ ¸Á : ¨ÁUÀªÁ£À UÀ°è ¨sÁ°Ì EvÀ£ÀÄ ¦üAiÀiÁð¢UÉ «£ÁPÁgÀt CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ §rUɬÄAzÀ ºÉÆqÉzÀÄ gÀPÀÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹gÀÄvÁÛ£É JAzÀÄ PÉÆlÖ ºÉýPÉ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

ªÀÄ£ÁßJSÉÃ½î ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 57/2010 PÀ®A 279 L.¦.¹. eÉÆÃvÉ 187 L.JªÀÄ.«í. JPïÖ :-
¢£ÁAPÀ : 15/04/2010 gÀAzÀÄ 0945 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠥ÀAPÀd vÀAzÉ PÀr ¥ÀæPÁ±À ªÀAiÀÄ : 18 ªÀµÀð eÁw : ¸ÀgÉÆÃd G : mÁåAPÀgÀ £ÀA. JªÀÄ.JZÀ-43/ AiÀÄÄ-2577 £ÉÃzÀÝgÀ QèãÀgÀ ¸Á ¨Él£ÉºÀvÀ vÁ ªÀÄZÀ°±ÀºÀgÀ f eÉÆãÀ¥ÀÆgÀ (AiÀÄÄ. ¦) EªÀgÀÄ ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ PÀqɬÄAzÀ ºÉÊzÁæ¨ÁzÀ PÀqÉUÉ ºÉÆUÀÄwÛgÀªÁUÀ vÁ¼ÀªÀÄqÀV ©æqÀÓ ºÀwÛgÀ §AzÁUÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ mÁåAPÀgÀ ZÁ®PÀ eÉÊ¥ÀæPÁ±À EvÀ£ÀÄ mÁåAPÀgÀgÀ£ÀÄß CwªÉÃUÀ ¤µÁ̼ÀfvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ MªÀÄä¯É ¥À°Ö ªÀiÁrzÀ ¥ÀæAiÀÄÄPÀÛ ¦üAiÀiÁð¢UÉ AiÀiÁªÀÅzÉ UÁAiÀÄUÀ¼ÀÄ DVgÀĪÀÅ¢®è. CAvÁ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.Raichur District Reported Crimes

¢£ÁAPÀ:15.04.2010 gÀAzÀÄ 08.45 UÀAmɸÀĪÀiÁgÀÄ §¸ÀªÀgÁd vÀAzÉ ¸ÀtÚ £ÁUÀ¥Àà 17 ªÀµÀð, LnL «zsÁåyð ¸Á: ºÉƸÀAiÀÄzÁè¥ÀÆgÀÄ EªÀ£ÀÄ PÉ.¦.¹.PÁ¯ÉÆäAiÀÄ°ègÀĪÀ FdÄPÉƼÀzÀ°è FdÄ PÀ°AiÀÄ®Ä ºÉÆÃVzÁÝUÀ FdÄPÉƼÀzÀ ªÉÄAmÉ£À£ïì ªÀiÁqÀÄwÛgÀĪÀ ªÀÄĤAiÀÄ¥Àà vÀAzÉ ªÀÄ®è¥Àà ªÀÄvÀÄÛ dUÀ¢Ã±À vÀAzÉ ªÀÄ®è¥Àà E§âgÀÆ ¸Á: zÉêÀ¸ÀÆÎgÀÄ EªÀgÀÄ FeÁqÀ®Ä §gÀĪÀ ¨Á®PÀjUÉ ¸ÀÄgÀPÀëvÉ PÀÄjvÀÄ lÆå¨ï ªÀÄvÀÄÛ eÁPÉÃmï PÉÆqÀzÉ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ FdÄPÉƼÀzÀ°è FeÁqÀ®Ä ©nÖzÀÝjAzÀ FdĨÁgÀzÀ vÀ£Àß ¥ÀÄvÀæ §¸ÀªÀgÁd ¤Ãj£À°è ªÀÄļÀÄV G¹gÀÄUÀnÖ ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ£ÉAzÀÄ ªÀÄÈvÀ£À vÀAzÉ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ ±ÀQÛ£ÀUÀgÀ ¥ÉưøÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.


 

¢£ÁAPÀ:15.04.2010 gÀAzÀÄ 05.15 UÀAmɸÀĪÀiÁgÀÄ ªÁ»ÃzïC° EªÀ£ÀÄ PÀæµÀgï fÃ¥ÀĸÀASÉå: J¦.02,qÀ§Æèöå.243 £ÉÃzÀÝ£ÀÄß gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ £ÀUÀgÀzÀ ºÉÊzÁæ¨Ázï gÀ¸ÉÛAiÀÄ°è CwªÉÃUÀ ªÀÄvÀÄÛ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹ ªÉÃUÀ¤AiÀÄAvÀæt ªÀiÁqÀ¯ÁUÀzÉ ªÉÃtÄUÉÆÃ¥Á® EAqÀ¹ÖçÃeï ªÀÄÄA¢£À gÀ¸ÉÛAiÀÄ°è ªÀÄÄAzÉ ºÉÆÃUÀÄwÛzÀÝ JwÛ£À §ArAiÀÄ §®¨sÁUÀPÉÌ rQÌPÉÆnÖzÀÝjAzÀ §Ar ªÀÄÄjzÀÄ©¢ÝzÀÄÝ, §®UÀqÉAiÀÄ JwÛUÉ ªÀÄvÀÄÛ §Ar ºÉÆqÉAiÀÄÄwÛzÀÝ gÁªÀÄ®Ä £ÁAiÀÄPÀ vÀAzÉ ©.PÉ.£ÁAiÀÄPÀ 55 ªÀµÀð, ¸Á: ¹AUÀ£ÉÆÃr vÁAqÁ ªÀÄvÀÄÛ §ArAiÀÄ°è ¥ÀæAiÀiÁt¸ÀÄwÛzÀÝ CªÀ£À ªÀÄPÀ̼ÁzÀ ZÀAzÀÄæ ºÁUÀÆ ¸ÀAVÃvÁ EªÀ½UÉ UÁAiÀÄUÀ¼ÁVzÀÄÝ C¥ÀWÁvÀzÀ £ÀAvÀgÀ fÃ¥ÀÄZÁ®PÀ£ÀÄ fÃ¥À£ÀÄß gÀ¸ÉÛ ¥ÀPÀÌzÀ°è ¤°è¹ NrºÉÆÃVgÀÄvÁÛ£ÉAzÀÄ UÁAiÀiÁ¼ÀÄ gÁªÀĮģÁAiÀÄPÀ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ £ÀUÀgÀ ¸ÀAZÁgÀ oÁuÉ ¥ÉưøÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.


 

¢£ÁAPÀ:15.04.2010 gÀAzÀÄ 16.00 UÀAmɸÀĪÀiÁgÀÄ ®PÀëöät vÀAzÉ ªÀÄ®è¥Àà ¸Á:ªÀÄAUÀ¼ÀªÁgÀ ¥ÉÃmÉ gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ EªÀ£ÀÄ mÁmÁ J¹ UÀÆqïìªÁºÀ£À ¸ÀASÉå:PÉJ.36,8241 £ÉÃzÀÝ£ÀÄß gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ-°AUÀ¸ÀÆÎgÀÄ gÀ¸ÉÛAiÀÄ°è CwªÉÃUÀ ªÀÄvÀÄÛ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹ ªÉÃUÀ¤AiÀÄAvÀæt ªÀiÁqÀ¯ÁUÀzÉ ¹ÃvÁ£ÀUÀgÀ PÁåA¥ïºÀwÛgÀ ¸ÉÊPÀ¯ïUÉ rQÌPÉÆnÖzÀÝjAzÀ ¸ÉÊPÀ¯ï ¸ÀªÁgÀ ¸ÀvÀå£ÁgÁAiÀÄt vÀAzÉ «ÃgÀgÁdÄ ¸Á: «dAiÀÄ£ÀUÀgÀPÁåA¥ï EªÀ¤UÉ UÁAiÀÄUÀ¼ÁVgÀÄvÀÛªÉAzÀÄ UÁAiÀiÁ¼ÀÄ ¸ÀvÀå£ÁgÁAiÀÄt PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ UÁæ«ÄÃt oÁuÉ ¥ÉưøÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.


 


 

¢£ÁAPÀ: 15.04.2010 gÀAzÀÄ 14.00 UÀAmɸÀĪÀiÁgÀÄ ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ £ÀUÀgÀzÀ vÀļÀ¹ gÉʸï«Ä¯ï£À°è ¸ÁªÀðd¤PÀjUÉ «vÀgÀuÁ ªÀiÁqÀ¨ÉÃPÁVgÀĪÀ (¦rJ¸ï) CQÌAiÀÄ£ÀÄß CPÀæªÀĪÁV zÁ¸ÁÛ£ÀÄ ªÀiÁrzÀÄÝ ¨ÉÃgÉqÉUÉ ¸ÁUÁtÂPÉ ªÀiÁqÀ®Ä ¯ÁjUÀ¼À°è vÀÄA§ÄwÛzÁÝgÉAzÀÄ zÉÆgÉvÀRavÀ ¨sÁwä ªÉÄðAzÀ ¸ÀºÁAiÀÄPÀ DAiÀÄÄPÀÛgÀÄ °AUÀ¸ÀÆÎgÀÄ gÀªÀgÀ £ÉÃvÀÈvÀézÀ°è ²æà n.PÉ.£ÁUÀgÁeï DºÁgÀ ²gÀ¸ÉÛzÁgÀgÀÄ ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ & ¹§âA¢AiÀĪÀgÀÄ zsÁ½ªÀiÁr, ¥Àj²Ã®£É ªÀiÁrzÁUÀ ¯Áj¸ÀASÉå:DgïeÉ.19, f©.1962 £ÉÃzÀÝgÀ°è 210 QéAl¯ï CQÌAiÀÄ£ÀÄß ¯ÉÆÃqÀªÀiÁrzÀÝ®èzÉ 318 QéAl¯ï CPÀæªÀÄ zÁ¸ÁÛ£ÀÄ ªÀiÁrzÀÄÝ PÀAqÀħA¢zÀÝjAzÀ ¯ÁjAiÀÄ£ÀÄß ªÀÄvÀÄÛ MlÄÖ 528 QéAl¯ï CQÌAiÀÄ£ÀÄß d¦ÛªÀiÁrPÉÆAqÀÄ n.PÉ.£ÁUÀgÁeï DºÁgÀ ²gÀ¸ÉÛzÁgÀgÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ £ÀUÀgÀ ¥ÉưøÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.


 

¢£ÁAPÀ: 15.04.2010 gÀAzÀÄ 14.30 UÀAmɸÀĪÀiÁgÀÄ ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ £ÀUÀgÀzÀ UÀAUÁªÀw gÀ¸ÉÛAiÀÄ°ègÀĪÀ ¸ÀIJïÁ gÉʸï«Ä¯ï£À°è ¸ÁªÀðd¤PÀjUÉ «vÀgÀuÁ ªÀiÁqÀ¨ÉÃPÁVgÀĪÀ (¦rJ¸ï) CQÌ ºÁUÀÆ UÉÆâAiÀÄ£ÀÄß CPÀæªÀĪÁV zÁ¸ÁÛ£ÀÄ ªÀiÁrzÁÝgÉAzÀÄ zÉÆgÉvÀRavÀ ¨sÁwä ªÉÄðAzÀ vÀºÀ¹Ã¯ÁÝgÀ ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ gÀªÀgÀ £ÉÃvÀÈvÀézÀ°è ²æà Dgï.J¸ï.ªÉÄʯÁgÀ¥Àà DºÁgÀ ¤jÃPÀëPÀgÀÄ ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ & ¹§âA¢AiÀĪÀgÀÄ zsÁ½ªÀiÁr, ¥Àj²Ã®£É ªÀiÁrzÁUÀ 300 QéAl¯ï CQÌ ªÀÄvÀÄÛ 35 QéAól¯ï UÉÆâAiÀÄ£ÀÄß CPÀæªÀÄ zÁ¸ÁÛ£ÀÄ ªÀiÁrzÀÄÝ PÀAqÀħA¢zÀÝjAzÀ CPÀæªÀĪÁV zÀ¸ÀÛVj ªÀiÁrzÀ CQÌ & UÉÆâüAiÀÄ£ÀÄß d¦ÛªÀiÁrPÉÆAqÀÄ Dgï.J¸ï.ªÉÄʯÁgÀ¥Àà DºÁgÀ ¤jÃPÀëPÀgÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ £ÀUÀgÀ ¥ÉưøÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.


 

¢£ÁAPÀ:15.04.2010 gÀAzÀÄ 08.30 UÀAmɸÀĪÀiÁgÀÄ EªÀiÁªÀĸÁ§ vÀAzÉ CºÀäzï¸Á§ PÀ¯Áåt ¸Á: ¥ÁªÀÄ£ÀPÀ®ÆègÀÄ UÁæªÀÄ EªÀ£ÀÄ ºÀnÖ gÀ¸ÉÛAiÀÄ°ègÀĪÀ vÀ£Àß ¸ÀºÉÆÃzÀgÀ£À ºÉÆ®ªÀ£ÀÄß JgÀqÀÄ ªÀµÀðUÀ½AzÀ °ÃfUÉ ªÀiÁqÀÄwÛzÀÄÝzÀÝ®èzÉ F ªÀµÀð RjâªÀiÁr, ¥Àwß ªÀÄvÀÄÛ ªÀÄPÀ̼ÉÆA¢UÉ PÉ®¸À ªÀiÁqÀÄwÛgÀĪÁUÀ CzÉ UÁæªÀÄzÀ gÁeÁ¸Á§ vÀAzÉ ¯Á¼ÉøÁ§ fÃ¥ÀÄ ZÁ®PÀ, SÁeÁ© UÀAqÀ ¯Á¼ÉøÁ§, ªÀÄ®è¥Àà mÁæPÀÖgï ZÁ®PÀ, ºÀ£ÀĪÀÄAvÀ vÀAzÉ ZÀAzÀ¥Àà & ºÁf¨Á§Ä vÀAzÉ ¯Á¼ÉøÁ§ EªÀgÉ®ègÀ¸ÀÆ ¸ÉÃjPÉÆAqÀÄ ºÉÆ®zÀ°è ¥ÀæªÉò¹ ºÉÆ® vÀªÀÄäzÉAzÀÄ ºÉüÀÄvÀÛ CªÁZÀå±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ mÁæPÀÖgï¤AzÀ mÉæîgï ºÉÆqÉAiÀÄ®Ä ¥ÁægÀA©ü¹zÀÝ£ÀÄß vÀqÉAiÀÄ®Ä ¥ÀæAiÀÄwß¹zÀ EªÀiÁªÀĸÁ§ vÀAzÉ CºÀäzï¸Á§¤UÉ PÉÆrè¬ÄAzÀ ºÉÆqÉzÀÄ gÀPÀÛUÁAiÀÄ¥Àr¹zÀÄÝ, ©r¸À®Ä §AzÀ EªÀiÁªÀiï¸Á§£À ¥Àwß EªÀiÁªÀiï©üÃ, ¸ÀºÉÆÃzÀgÀ ¥sÀPÀÈ¢Ýãï, SÁeÁ£À©ü vÀAzÉ EªÀiÁªÀĸÁ§ EªÀgÉ®èjUÀÆ PÉʬÄAzÀ ªÀÄvÀÄÛ PÀ®ÄèUÀ½AzÀ ºÉÆqÉzÀÄ gÀPÀÛUÁAiÀÄ¥Àr¹gÀÄvÁÛgÉAzÀÄ UÁAiÀiÁ¼ÀÄ EªÀiÁªÀĸÁ§ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ PÀ«vÁ¼ï ¥ÉưøÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.


 

¢£ÁAPÀ:15.04.2010 gÀAzÀÄ 08.30 UÀAmɸÀĪÀiÁgÀÄ gÁeÁ¸Á§ vÀAzÉ ¯Á¼ÉøÁ§ ¸Á: ¥ÁªÀÄ£ÀPÀ®ÆègÀÄ EªÀ£ÀÄ vÀ£Àß ¸ÀºÉÆÃzÀgÀ ªÀÄvÀÄÛ EvÀgÀgÉÆA¢UÉ ºÀnÖ gÀ¸ÉÛAiÀÄ°ègÀĪÀ vÀ£Àß zÉÆqÀØ¥Àà£ÀÀ ºÉÆ®zÀ°è mÁæPÀÖgï¤AzÀ mÉæîgï ºÉÆqÉAiÀÄÄwÛgÀĪÁUÀ CzÉà UÁæªÀÄzÀ EªÀiÁªÀĸÁ§ vÀAzÉ CºÀäzï ¸Á§ PÀ¯Áåt EªÀ£ÀÄ JgÀqÀÄ ªÀµÀðUÀ½AzÀ vÁ£ÀÄ °ÃfUÉ ªÀiÁqÀÄwÛzÀÄÝzÀÝ®èzÉ F ªÀµÀð Rjâ ªÀiÁrgÀÄvÉÛãÉAzÀÄ ºÉý mÉæîgï ºÉÆqÉAiÀÄÄwÛgÀĪÀÅzÀ£ÀÄß ¤°è¹j JAzÀÄ CªÁZÀå±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ gÁeÁ¸Á§¤UÉ PÉÆrè¬ÄAzÀ ºÉÆqÉzÀÄ gÀPÀÛ UÁAiÀÄ¥Àr¹zÀÄÝ, ©r¸À®Ä §AzÀ ¸ÀºÉÆÃzÀgÀ ªÀÄvÀÄÛ EvÀgÀgÀ ªÉÄÃ¯É PÁgÀzÀ¥ÀÄr JgÀa SÁeÁ©üà UÀAqÀ ¯Á¼É¸Á§ EªÀjUÉ PÉʬÄAzÀ & PÀ®ÄèUÀ½AzÀ ºÉÆqÉzÀÄ gÀPÀÛUÁAiÀÄ¥Àr¹gÀÄvÁÛgÉAzÀÄ UÁAiÀiÁ¼ÀÄ gÁeÁ¸Á§ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ PÀ«vÁ¼ï ¥ÉưøÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.


 

¢£ÁAPÀ:15.04.2010 gÀAzÀÄ 07.30 UÀAmɸÀĪÀiÁgÀÄ FgÀtÚ vÀAzÉ §¸ÀªÀAvÁæAiÀÄ ¸ÉÊzÁ¥ÀÆgÀÄ ¸Á:ºÀĸÉãÀ¥ÀÆgÀÄ EªÀ£ÀÄ vÀ£Àß vÀAVAiÉÆA¢UÉ ºÀt PÉÆqÀÄ vÉUÉzÀÄ PÉƼÀÄîªÀ «µÀAiÀÄzÀ°è ªÀiÁvÀ£ÁqÀÄwÛzÁÝUÀ gÀAUÀ¥Àà vÀAzÉ AiÀÄAPÀtÚ, ºÀ£ÀĪÀÄAvÀªÀÄä UÀAqÀ AiÀÄAPÀtÚ ªÀÄvÀÄÛ ZÀ£Àߧ¸ÀªÀ vÀAzÉ gÀAUÀ¥Àà EªÀgÉ®ègÀÆ ¸ÉÃj CªÁZÀå±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ PÀ®ÄèUÀ½AzÀ ºÉÆqÉzÀÄ gÀPÀÛ UÁAiÀÄ ¥Àr¹gÀÄvÁÛgÉAzÀÄ UÁAiÀiÁ¼ÀÄ FgÀtÚ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ PÀ«vÁ¼ï ¥ÉưøÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

GULBARGA DISTRICT REPORTED CRIMES

¤AzÀ£É ¥ÀæPÀgÀt :-

§æºÀä¥ÀÆgÀ oÁuÉ :²æà CA§jñÀ vÀAzÉ ¸Á¬Ä§tÚ PÉÆAqÁ, ¸Á|| £ÉºÀgÀÄ PÁ¯ÉÆä ªÀÄ£É £ÀA: 47, §®©üêÉÄñÀégÀ ¤®AiÀÄ, eÉêÀVð gÉÆÃqÀ UÀÄ®§UÁð gÀªÀgÀÄ ¢£ÁAPÀ: 15-04-2010 gÀAzÀÄ ªÀÄzÁåºÀß £Á£ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ UɼÉAiÀÄ D£ÀAzÀ D®ªÉÄîPÀgï E§âgÀÄ NA £ÀUÀgÀzÀ°èzÁÝUÀ ªÀÄ®Äè ºÁ®Ä ªÀiÁgÀĪÀªÀ£ÀÄ D£ÀAzÀ£À ªÉƨÉÊ®UÉ ¥sÉÆÃ£ï ªÀiÁr ¤£ÉÆßA¢UÉ ªÀiÁvÁqÀĪÀÅzÀÄ EzÉà CA¨ÉÃqÀÌgÀ ºÁ¸ÉÖîUÉ ¨Á CAvÁ ºÉýzÀÝjAzÀ CA¨ÉÃqÀÌgÀ ºÁ¸ÉÖîUÉ ºÉÆÃzÁUÀ 1) ªÀÄ®Äè ºÁ®Ä ªÀiÁgÀĪÀªÀ£ÀÄ, 2) ²ªÀÅ, 3) UËvÀªÀÄ, 4) GzÀAiÀÄ, 5) zÀ±ÀªÀAvÀ, 6) R°Ã® ºÀªÀiÁ®ªÁr ¸ÀAUÀqÀ E£ÀÆß 3-4 d£ÀgÀÄ ¸Á|| UÀÄ®§UÁð gÀªÀgÉ®ègÀÄ £ÀªÀÄUÉ CA¨ÉÃqÀÌgÀ ºÁ¸ÉÖî£À 2£Éà CAvÀ¹Û£À°ègÀĪÀ MAzÀÄ gÀÆ«Ä£À°è ºÁQ ¨ÁV®Ä ªÀÄÄaÑ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ eÁw ¤AzÀ£É ªÀiÁr PÉÊUÀ½AzÀ, PÀ©âtzÀ gÁr¤AzÀ ªÀÄvÀÄÛ ªÀÄaѤAzÀ ºÉÆqÉzÀÄ ¨sÁj gÀPÀÛUÁAiÀÄ ªÀÄvÀÄÛ UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀÄUÀ¼ÀÄ ¥Àr¹ PÉÆ¯É ªÀiÁqÀ®Ä ¥ÀæAiÀÄwß¹gÀÄvÁÛgÉ. CAvÁ ¸À°è¹zÀ zÀÆgÀÄ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ §æºÀä¥ÀÆgÀ oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVzÉ.

PÉÆ¯É ªÀiÁqÀ®Ä ¥ÀæAiÀÄwß¹zÀ ¥ÀæPÀgÀt :-

¸ÉÃqÀA oÁuÉ :²æà §¸ÀªÀgÁd vÀAzÉ ªÉAPÀuÁÚ CªÀÄätUÀrØ ¸Á; C®ÆègÀ(©) gÀªÀgÀÄ ¢£ÁAPÀ 15-04-2010 gÀAzÀÄ PÁVuÁ zsÁ¨sÁzÀ°è UɼÉAiÀÄgÉÆA¢UÉ HlPÉÌ ºÉÆÃzÁUÀ UÀÄAqÀ¥Áà vÀAzÉ ¸Á§uÁÚ ¸ÉÆAqÉgï EvÀ£ÀÄ PÀÄrzÀ CªÀÄ°£À°è £ÀªÉÆäA¢UÉ «:£Á PÁgÀt dUÀ¼ÀvÉUÉzÀÄ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊAiÀÄÄwÛgÀĪÁUÀ ¸ÀzÀjªÀ¤UÉ ªÀÄ£ÉUÉ PÀ¼ÀÄ»¹PÉÆnÖzÀÄÝ £ÀAvÀgÀ £ÁªÀÅ Hl ªÀÄÄV¹PÉÆAqÀÄ ¸ÉÃqÀAPÉÌ ºÉÆÃUÀ®Ä §lUÉÃgÁ (PÉ) UÉÃmï ºÀwÛgÀ gÀ¸ÉÛAiÀĪÉÄÃ¯É ¤AwÛzÁÝUÀ UÀÄAqÀ¥Áà vÀAzÉ ¸Á§uÁÚ ¸ÉÆAqÉgï EvÀ£ÀÄ £ÀªÀÄUÉ £ÉÆÃr C°èAiÉÄà UÉÃl ºÀwÛgÀ EgÀĪÀ vÀªÀÄä ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è ºÉÆÃV gÉÊ¥sÀ¯ï vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ £À£Àß ºÀwÛgÀ §AzÀÄ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ EªÀvÀÄÛ ¤£ÀUÉ ©qÀĪÀ¢¯Áè R¯Á¸À ªÀiÁqÀÄvÉÛ£É CAvÁ gÉÊ¥sÀ¯ïzÀ°è MAzÀÄ UÀÄAqÀÄ ºÁQ £À£ÀUÉ PÉÆ¯É ªÀiÁqÀĪÀ GzÉÝñÀ¢AzÀ £À£Àß ªÉÄÃ¯É ¥sÉÊAiÀÄgï ªÀiÁrzÀ£ÀÄ DUÀ UÀÄAqÀÄ £À£ÀUÉ vÁPÀzÉ ªÉÄîPÉÌ ºÉÆVgÀÄvÀÛzÉ CAvÁ ¸À°è¹zÀ zÀÆgÀÄ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ ¸ÉÃqÀA oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVzÉ.

ºÀ¯Éè ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ :-

PÀÄgÀPÀÄAmÁ oÁuÉ :²æÃ
QæµÁÚgÉrØ vÀAzÉ UÀÄAqÁgÉrØ alÖ¥À£ÀÆgÀ ¸Á||ºÉÊAiÀiÁ¼À vÁ|| ¸ÉÃqÀA. EªÀgÀÄ ¢£ÁAPÀ 16-04-2010 gÀAzÀÄ ¨É¼ÀUÉÎ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°èzÁÝUÀ CwÛUÉ ±ÁgÀzsÁgÉrØ @ D®ªÉ®èªÀÄä UÀAqÀ ¥ÁAqÀÄgÀAUÀgÉrØ ¸Á|| ºÉÊAiÀiÁ¼À vÁ|| ¸ÉÃqÀA EªÀ¼ÀÄ vÀ£Àß ºÉÆ®ªÀ£ÀÄß H¼ÀĪÉÄ ªÀiÁqÀ®Ä PÀnÖUÉ £ÉÃV®£ÀÄß ¨ÉÃqÀ®Ä £Á£ÀÄ ¤gÁPÀj¹zÀÝPÉÌ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊAiÀÄÄvÁÛ CªÀ¼À PÉÊAiÀÄ°èzÀÝ £ÉÃV® ¥Á£Á¢AzÀ £À£Àß JqÀUÀqÉAiÀÄ ºÀuÉUÉ ªÀÄvÀÄÛ vÀ¯ÉAiÀÄ ªÀÄzsÀå ¨sÁUÀPÉÌ ºÉÆqÉzÀÄ gÀPÀÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹gÀÄvÁÛ¼É CAvÁ ¸À°è¹zÀ zÀÆgÀÄ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ PÀÄgÀPÀÄAmÁ oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVzÉ.

£É¯ÉÆÃV oÁuÉ :²æà UÉÆïÁè¼À¥Àà vÀAzÉ.PÉAZÀ¥Àà PÉgÀlV ¸Á; ªÀÄAzÉêÁ® ªÀÄvÀÄÛ UÀÄgÀÄ¥ÁzÀ¥Àà UÀqÀØzÀ E£ÀÆß 3 d£ÀgÀÄ ¸Á; J®ÆègÀ ªÀÄAzÉêÁ® gÀªÀgÉÆA¢UÉ ºÉÆîzÀ ¨ÁAzÁj£À «µÀAiÀÄzÀ°è ªÉʪÀÄ£À¸ÀÄì EzÀÄÝ CzÉà ªÉʪÀÄ£À¹ì¤AzÀ ¢£ÁAPÀ 15-04-2010 gÀAzÀÄ PÀ©âtUÁt ªÀiÁqÀÄwÛgÀĪÁUÀ DgÉƦvÀgÀÄ UÀÄA¥ÀÄ PÀnÖPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ dUÀ¼À ªÀiÁr CªÁZÉÊ ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ PÀ®Äè, PÉʬÄAzÀ ºÉÆqÉ §r ªÀiÁrgÀÄvÁÛgÉ, CAvÁ ¸À°è¹zÀ zÀÆgÀÄ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ £É¯ÉÆÃV oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVzÉ.

£É¯ÉÆÃV oÁuÉ :²æà zÁåªÀ¥Àà gÉêÀt¹zÀÝ¥Àà PÉgÀlV ¸Á; ªÀÄAzÉêÁ® gÀªÀjUÀÄ ªÀÄvÀÄÛ UÉƯÁè¼ÀÀ¥Àà PÉgÀlV E£ÀÆß 3 d£ÀgÀÄ ¸Á; J®ÆègÀ ªÀÄAzÉêÁ® gÀªÀgÉÆA¢UÉ ºÉÆîzÀ ¨ÁAzÁj£À «µÀAiÀÄzÀ°è ªÉʪÀÄ£À¸ÀÄì EzÀÄÝ CzÉà ªÉʪÀÄ£À¹ì¤AzÀ ¢£ÁAPÀ 15-04-2010 gÀAzÀÄ PÀ©âtUÁt ªÀiÁqÀÄwÛgÀĪÁUÀ DgÉƦvÀgÀÄ UÀÄA¥ÀÄ PÀnÖPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ dUÀ¼À ªÀiÁr CªÁZÉÊ ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ PÀ®Äè, PÉʬÄAzÀ ºÉÆqÉ §r ªÀiÁrgÀÄvÁÛgÉ, CAvÁ ¸À°è¹zÀ zÀÆgÀÄ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ £É¯ÉÆÃV oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVzÉ.

PÉÆ¥Àà¼À f¯Éè

1] UÀAUÁªÀw ¸ÀAZÁj ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 29/2010, PÀ®A:279, 337 L¦¹.& 187 LJªÀiï« PÁAiÉÄÝ.

¢£ÁAPÀ: 15-04-2010 gÀAzÀÄ ¸ÀAeÉ 7-00 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀ£ÀÄ ºÀtÂÚ£À ªÁå¥ÁgÀ ªÀÄÄV¹PÉÆAqÀÄ °AUÀgÁd PÁåA¥ï£À°ègÀĪÀ vÀ£Àß ªÀÄ£ÉUÉ vÀ¼ÀÄîªÀ §ArAiÀÄ£ÀÄß MwÛPÉÆAqÀÄ gÀ¸ÉÛAiÀÄ JqÀUÀqÉUÉ E¸ÁèA¥ÀÆgÀ ¸ÀPÀð¯ï¢AzÀ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ 200 «ÄÃlgï CAvÀgÀzÀ°è ºÉÆÃUÀÄwÛgÀĪÁUÀ »A¢¤AzÀ DgÉÆævÀ£ÀÄ vÀ£Àß mÁmÁ J.¹. £ÀA. PÉJ-37/5869 £ÉÃzÀÝ£ÀÄß CwêÉÃUÀªÁV ºÁUÀÆ C®PÀëöåvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ¦ügÁå¢zÁgÀ¤UÉ lPÀÌgï PÉÆlÄÖ C¥ÀWÁvÀ ªÀiÁrzÀÄÝ, EzÀjAzÀ ¦ügÁå¢zÁgÀ¤UÉ JqÀ vɯÉAiÀÄ ªÉÄÃ¯É gÀPÀÛUÁAiÀĪÁVzÀÄÝ ªÀÄvÀÄÛ §® vÉÆqÉUÉ M¼À¥ÉmÁÖVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. DgÉÆævÀ£ÀÄ C¥ÀWÁvÀ ªÀiÁrzÀ £ÀAvÀgÀ ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß C¯Éèà ©lÄÖ Nr ºÉÆÃVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

2] UÀAUÁªÀw UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 94/2010 PÀ®A ªÀÄ»¼É PÁuÉ

EAzÀÄ ¢£ÁAPÀ:- 12-04-2010 gÀAzÀÄ ªÀÄzsÁåºÀß 1:30 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀgÁzÀ ²æà ¨ÉlzÀ¥Àà vÀAzÉ ¥ÀA¥ÀtÚ UÀAUÁªÀw ªÀAiÀĸÀÄì 58 ªÀµÀð, eÁw: PÀÄgÀħgÀÄ G: MPÀÌ®ÄvÀ£À ¸Á: DgÁå¼À vÁ: UÀAUÁªÀw EªÀgÀÄ oÁuÉUÉ ºÁdgÁV UÀtQÃPÀgÀt ªÀiÁr¹zÀ zÀÆgÀ£ÀÄß ºÁdgï¥Àr¹zÀÄÝ, CzÀgÀ ¸ÁgÁA±À F ¥ÀæPÁgÀ EzÉ " £À£Àß »jAiÀÄ ªÀÄUÀ¼ÁzÀ ¤AUÀªÀÄä ªÀAiÀĸÀÄì 30 ªÀµÀð EªÀ¼À£ÀÄß FUÉÎ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ 10-12 ªÀµÀðUÀ¼À »AzÉ §¸Á¥ÀlÖt UÁæªÀÄzÀ ¸ÀuÉÚ¥Àà vÀAzÉ ªÀÄ®è¥Àà PÀÄj ªÀAiÀĸÀÄì 36 ªÀµÀð EªÀ£ÉÆA¢UÉ ªÀÄzÀÄªÉ ªÀiÁrPÉÆnÖzÀÄÝ, CªÀjUÉ 4 ªÀµÀðUÀ¼À »AzÉ CªÀ½-dªÀ½ ªÀÄPÀ̼ÁVzÀÄÝ, £ÀAvÀgÀ wÃjPÉÆAqÀªÀÅ. £ÀAvÀgÀ £À£Àß ªÀÄUÀ½UÉ ªÀÄPÀ̼ÁUÀ°¯Áè. FUÉÎ 2 ªÀµÀðUÀ½AzÀ £À£Àß C½AiÀÄ ¸ÀuÉÚ¥Àà£ÀÄ £À£Àß ªÀÄUÀ½UÉ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è PÀÄrzÀÄ §AzÀÄ ¨ÉÊzÁqÀÄwÛzÀÝ£ÀÄ. F «µÀAiÀĪÀ£ÀÄß £À£Àß ªÀÄUÀ¼ÀÄ £À£ÀUÉ w½¹zÀݼÀÄ. £Á£ÀÄ UÀAqÀ£ÉÆA¢UÉ ºÉÆA¢PÉÆAqÀÄ ¸ÀA¸ÁgÀ ªÀiÁqÀĪÀAvÉ §Ä¢Ý ªÀiÁvÀÄ ºÉýzÉÝ£ÀÄ. £ÀAvÀgÀ ¤£Éß ¢:-11-04-2010 gÀAzÀÄ gÁwæ 9:00 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ £À£Àß C½AiÀÄ£À CtÚ£ÁzÀ ºÀ£ÀĪÀÄAvÀ¥Àà FvÀ£ÀÄ §AzÀÄ ¤ªÀÄä ªÀÄUÀ¼ÀÄ ¤AUÀªÀÄä¼ÀÄ ¨É½UÉÎ 11:00 UÀAmɬÄAzÀ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è PÁt¸ÀÄwÛ¯Áè, ºÀÄqÀPÁrzÀgÀÆ ¸ÀºÀ ¹QÌgÀĪÀÅ¢¯Áè. ¤ªÀÄä ªÀÄ£ÉUÉãÁzÀgÀÆ §A¢zÁݼÉAiÉÄà ? CAvÁ «ZÁj¹zÀ£ÀÄ. ¤AUÀªÀÄä¼ÀÄ £ÀªÀÄä ªÀÄ£ÉUÉ §A¢®èªÉAzÀÄ w½¹zÉ£ÀÄ. £ÀAvÀgÀ £Á£ÀÄ ºÁUÀÆ £ÀªÀÄä ªÀÄ£ÉAiÀĪÀgÀÄ PÀÆr aPĄ̀ÉtPÀ¯ï, ªÉAPÀlVj, ªÀqÀØgÀºÀnÖ, ºÉÃgÀÆgÀÄ ªÀÄvÀÄÛ DgÁå¼À §¸Á¥ÀlÖt PÀqÉUÀ¼À°è £ÀªÀÄä ¸ÀA§A¢üPÀgÀ ªÀÄ£ÉUÀ¼À°è HgÀ°è wgÀÄUÁr ºÀÄqÀÄPÁr «ZÁj¸À®Ä £À£Àß ªÀÄUÀ¼ÀÄ ¤AUÀªÀÄä¼ÀÄ J°èAiÀÄÆ PÀAqÀħgÀ°¯Áè. CªÀ¼ÀÄ J°ègÀÄvÁÛ¼ÉA§ AiÀiÁªÀÅzÉà ¸ÀĽªÀÅ zÉÆgÉAiÀÄ°¯Áè. PÁgÀt FUÀ vÀqÀªÁV oÁuÉUÉ §AzÀÄ zÀÆgÀ£ÀÄß ¸À°è¹gÀÄvÉÛãÉ. £À£Àß ªÀÄUÀ¼ÀÄ ¤AUÀªÀÄä¼ÀÄ ¤£É߬ÄAzÀ PÁuÉAiÀiÁVzÀÄÝ, PÁgÀt ªÀiÁ£ÀågÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä ªÀiÁr £À£Àß ªÀÄUÀ¼ÀÄ ºÀÄqÀÄQPÉÆqÀ®Ä «£ÀAw EgÀÄvÀÛzÉ." CAvÁ ¦ügÁå¢ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯Á¬ÄvÀÄ.

3] UÀAUÁªÀw UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ UÀÄ£Éß £ÀA: 98/2010 PÀ®A 279, 337, 304(J) L.¦.¹.

EAzÀÄ ¢£ÁAPÀ:- 15-04-2010 gÀAzÀÄ gÁwæ 10:00 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀgÁzÀ ²æà ªÀÄ®è¥Àà vÀAzÉ CA§tÚ, ªÀAiÀĸÀÄì 22 ªÀµÀð, eÁw: ªÀiÁ¢UÀ G: MPÀÌ®ÄvÀ£À ¸Á: UÀÄAqÀÆgÀÄ PÁåA¥ï vÁ: UÀAUÁªÀw. EªÀgÀÄ oÁuÉUÉ ºÁdgÁV £ÀÄr ºÉýPÉ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ£ÀÄß ¤ÃrzÀÄÝ, CzÀgÀ ¸ÁgÁA±À F ¥ÀæPÁgÀ EzÉ. " EAzÀÄ ¢£ÁAPÀ:- 15-04-2010 gÀAzÀÄ gÁwæ 7:30 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ £À£Àß vÀAzÉAiÀiÁzÀ CA§tÚ vÀAzÉ ªÀÄ®è¥Àà, ªÀAiÀĸÀÄì 50 ªÀµÀð EªÀgÀÄ ªÀÄvÀÄÛ £ÀªÀÄä ¸ÀA§A¢üPÀ£ÁzÀ vÀªÀÄätÚ vÀAzÉ ¸ÀtÚ FgÀ¥Àà, ªÀiÁ¢UÀ ªÀAiÀĸÀÄì 30 ªÀµÀð G: PÀÆ° PÉ®¸À ¸Á: UÀÄAqÀÆj PÁåA¥ï EªÀj§âgÀÆ PÀÆrPÉÆAqÀÄ UÀAUÁªÀw D¸ÀàvÉæAiÀÄ°èzÀÝ £ÀªÀÄä ¸ÀA§A¢üPÀjUÉ HlªÀ£ÀÄß vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ £ÀªÀÄä §eÁd ¥Áèn£À ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ï £ÀA: PÉ.J-36/ eÉ-5044 £ÉÃzÀÝ£ÀÄß vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVzÀÄÝ, gÁwæ 8:00 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ-UÀAUÁªÀw ªÀÄÄRå gÀ¸ÉÛAiÀÄ°è dAUÀªÀÄgÀ PÀ®ÄÎr UÁæªÀÄzÀ°è gÀ¸ÉÛAiÀÄ ªÉÄÃ¯É JqÀ¨sÁUÀzÀ°è ¯Áj £ÀA§gï: PÉ.J-34/ 5556 £ÉÃzÀÝ£ÀÄß CzÀgÀ ZÁ®PÀ£ÀÄ AiÀiÁªÀÅzÉà EArPÉÃlgï ºÁPÀzÉÃ, ªÁºÀ£À ¤AwgÀĪÀ §UÉÎ ¸ÀÆZÀ£É ¤ÃqÀzÉà ºÁUÉAiÉÄà ¤°è¹ wêÀæ ¤®ðPÀëöåvÀ£À ªÀ»¹zÀÄÝ, ¸ÀzÀj ¯ÁjAiÀÄ£ÀÄß £ÉÆÃqÀzÉà £À£Àß vÀAzÉ CA§tÚ£ÀÄ ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ï£ÀÄß Cwà ªÉÃUÀªÁV ªÀÄvÀÄÛ wêÀæ ¤®ðPÀëöåvÀ£À¢AzÀ £ÀqɬĹPÉÆAqÀÄ §A¢zÉÝà MªÉÄä¯Éà ¯ÁjAiÀÄ §®UÀqÉ »A¨sÁUÀzÀ°è mÉÊgï ºÀwÛgÀ lPÀÌgï PÉÆlÄÖ C¥ÀWÁvÀ ªÀiÁrzÀÄÝ, EzÀjAzÀ vÀ¯ÉAiÀÄ JqÀ¨sÁUÀPÉÌ, JqÀUÀtÂÚ£À ªÉÄïÉ, JqÀUÉÊ, JqÀ ªÉÆtPÁ°UÉ wêÀæ ¸ÀégÀÆ¥ÀzÀ UÁAiÀÄUÀ¼ÁV, ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖzÀÄÝ, ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ï£À°è »AzÉ PÀĽwzÀÝ vÀªÀÄätÚ¤UÉ JqÀªÉÆtPÁ®Ä, JqÀUÀtÂÚ£À ºÀwÛgÀ gÀPÀÛUÁAiÀÄ ªÀÄvÀÄÛ PÀÄwÛUÉAiÀÄ §½ M¼À¥ÉmÁÖVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. ¯Áj ZÁ®PÀ£À §UÉÎ «ZÁj¸À¯ÁV DvÀ£À ºÉ¸ÀgÀÄ ©.ºÉZï. ªÉAPÀl¥ÀwgÁdÄ vÀAzÉ ©üêÀÄgÁdÄ, ªÀAiÀĸÀÄì 48 ªÀµÀð, ¸Á: UÀÄAqÀªÀÄä PÁåA¥ï-UÀAUÁªÀw CAvÁ UÉÆvÁÛVzÀÄÝ, £ÀAvÀgÀ vÀªÀÄätÚ£À£ÀÄß aQvÉì PÀÄgÀvÀÄ 108 ªÁºÀ£ÀzÀ°è UÀAUÁªÀw ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæUÉ PÀ¼ÀÄ»¹zÀÄÝ, £À£Àß vÀAzÉAiÀÄ ªÀÄÈvÀ zÉúÀªÀ£ÀÄß CzÉà zÁjAiÀÄ°è §AzÀ AiÀĪÀÄ£ÀÆgÀ¥Àà vÀAzÉ ®PÀëöä¥Àà ®ªÀiÁt ¸Á: qÁuÁ¥ÀÆgÀÄ EªÀgÀ DmÉÆÃjPÁë £ÀA: PÉ.J-37/ 8096 £ÉÃzÀÝgÀ°è UÀAUÁªÀw ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæUÉ vÀAzÀÄ    ±ÀªÁUÁgÀ PÉÆÃuÉAiÀÄ°è vÀAzÀÄ ºÁQ FUÀ oÁuÉUÉ §AzÀÄ zÀÆgÀÄ ¤ÃrgÀÄvÉÛãÉÉ. PÁgÀt F C¥ÀWÁvÀPÉÌ ¯Áj ZÁ®PÀ ©.ºÉZï. ªÉAPÀl¥ÀwgÁdÄ ªÀÄvÀÄÛ £À£Àß vÀAzÉ CA§tÚ EªÀj§âgÀÆ PÁgÀtgÁVzÀÄÝ, PÁgÀt EªÀgÀ ªÉÄÃ¯É ¸ÀÆPÀÛ PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ dgÀÄV¸À®Ä «£ÀAw." CAvÁ ªÀÄÄAvÁV ¤ÃrzÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ zÁR®Ä ªÀiÁr vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯Á¬ÄvÀÄ.

4] AiÀÄ®§ÄUÁð oÁuÁ UÀÄ£Éß £ÀA. 39/2010 PÀ®A 279, 337 , 338, gÉ/« 34 L¦¹

¦üAiÀiÁð¢zÁgÀgÀ ªÀÄUÀ£ÁzÀ ªÉÆúÀ£À£ÀÄ ¢£ÁAPÀ 13-10-2009 jAzÀ PÉ.J¸.Dg.n.¹ rÃ¥ÉÇà AiÀÄ®§ÄUÁðzÀ°è C¥ÉæAn¸ vÀgÀ"ÉÃvÀÄzÁgÀ£ÁV ¸ÉêɸÀ°è¸ÀÄwÛgÀĪÀ£ÀÄ. ªÉÆúÀ£À FvÀ£ÀÄ ¢£ÁAPÀ 20-02-2010 gÀAzÀÄ PÉ.J¸.Dg.n.¹ rÃ¥ÉÇà AiÀÄ®§ÄUÁðzÀ°è §¸.£ÀA PÉ.J-37, J¥s-165 £ÉÃzÀÝgÀ UÁrAiÀÄ ªÀÄÄA¢£À UÁ踣ÀÄß ªÁ¶AU ªÀIJ£¤AzÀ vÉƼÉAiÀÄÄwÛgÀĪÁUÀ DgÉÆævÀ£ÁzÀ £ÁUÀgÁd vÀA¢ AiÀĪÀÄ£À¥Àà ZÀ®ªÁ¢ FvÀ£ÀÄ PÉ.J-37, J¥s-336 £ÉÃzÀÝgÀ ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß "ÉÃdªÀ"ÁÝjvÀ£À¢AzÀ ºÁUÀÆ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ £ÀqɹPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ªÉÆúÀ£À¤UÉ eÉÆÃgÁV ºÁ¬Ä¹ C¥ÀWÁvÀ¥Àr¹zÀ C¥ÀgÁzsÀ EgÀÄvÀÛzÉ.

5] UÀAUÁªÀw £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 49/10, PÀ®A. 78(3) PÉ.¦. DåPïÖ

EAzÀÄ ¢£ÁAPÀ 15-04-2010 gÀAzÀÄ 18-25 UÀAmÉUÉ D¥Á¢vÀ §¸ÀªÀgÁd vÀAzÉ FgÀtÚ ¸Á: °AUÀgÁd PÁåA¥ï, UÀAUÁªÀw FvÀ£ÀÄ PÀ£ÀPÀVj gÀ¸ÉÛAiÀÄ J.Dgï.J¸ï. ¥sÁgÀA ºÀwÛgÀ ¸ÁªÀðd¤PÀ ¸ÀܼÀzÀ°è 01 gÀÆ¥Á¬ÄUÉ 80 gÀÆ¥Á¬Ä PÉÆqÀĪÀÅzÁV JAzÀÄ ¸ÁªÀðd¤PÀjAzÀ ºÀtªÀ£ÀÄß ¥ÀqÉzÀÄPÉÆAqÀÄ zÉʪÀ°Ã¯É ªÉÄÃ¯É ªÀÄlPÀ dÆeÁlªÀ£ÀÄß DqÀÄwÛzÀÄÝ, ¸ÀzÀjAiÀĪÀ£ÀÄ ¸ÁªÀðd¤PÀjAzÀ ºÀtªÀ£ÀÄß ¥ÀqÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ªÀÄlPÀ aÃn §gÉzÀÄPÉÆqÀÄwÛgÀĪÁUÀ ¸ÀzÀjAiÀĪÀ£À ªÉÄÃ¯É ¦.L. ¸ÁºÉçgÀÄ gÀªÀgÀÄ ¹§âA¢AiÀĪÀgÉÆA¢UÉ ¥ÀAZÀgÀ ¸ÀªÀÄPÀëªÀÄ zÁ½ ªÀiÁr »rzÀÄPÉÆArzÀÄÝ, ¸ÀzÀjAiÀĪÀ¤AzÀ zÉÆgÉvÀ MAzÀÄ ¸ÀtÚ ©½ ¥ÉÃ¥ÀgÀzÀ°è ªÉÄïÁâUÀzÀ°è ªÉÆzÀ®£É CAQ 72-50 CAvÁ ªÀÄvÀÄÛ PÉÆ£ÉAiÀÄ CAQ 10-20 EzÀÄÝ, ¸ÀzÀjAiÀĪÀ£À CAVAiÀÄ£ÀÄß ¥Àj²Ã°¸À¯ÁV 1,150-00 gÀÆ. £ÀUÀzÀÄ ºÀt zÉÆgÉwzÀÄÝ ªÀÄvÀÄÛ MAzÀÄ £ÉÆÃQAiÀiÁ PÀA¥À¤AiÀÄ ªÉƨÉʯï L.JA.E.L. ¸ÀA.355541/01/328024/7 CAvÁ EgÀÄvÀÛzÉ. ºÁUÀÆ MAzÀÄ ¨Á¯ï ¥É£ÀÄß zÉÆgÉwzÀÄÝ EªÀÅUÀ¼À£ÀÄß ¥ÀAZÀgÀ ¸ÀªÀÄPÀëªÀÄ ¥ÀævÉåÃPÀªÁV d¦Û ¥Àr¹PÉÆAqÀÄ, d¦Û ¥ÀAZÀ£ÁªÉÄ §gÉzÀÄPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. gÉÆæ §¸ÀªÀgÁd vÀAzÉ FgÀtÚ ¸Á: °AUÀgÁd PÁåA¥ï, UÀAUÁªÀw FvÀ£ÀÄ ¸ÁªÀðd¤PÀ ¸ÀܼÀzÀ°è CAQ ¸ÀASÉåUÀ¼À ªÉÄÃ¯É ºÀtªÀ£ÀÄß ¥ÀtPÉÌ ¥ÀqÉzÀÄPÉÆAqÀÄ zÉʪÀ °Ã¯É ªÉÄÃ¯É £ÀqÉAiÀÄĪÀ Dl DqÀÄwÛzÁÝUÀ ¹PÀÌ C¥ÀgÁzsÀzÀ ªÉÄÃ¯É oÁuÉAiÀÄ ¥ÀæPÁgÀ ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

6] PÀ£ÀPÀVj ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß .£ÀA 47/10 PÀ®A 78 (3) PÉ.¦. AiÀiÁåPïÖ

¢£ÁAPÀ 15-04-2010 gÀAzÀÄ gÁwæ 8-10 UÀAmÉUÉ RavÀ ¨Áwäà ªÉÄÃgÉUÉ ªÀiÁ£Àå ¹.,¦.L. ¸ÁºÉçgÀÄ UÀAUÁªÀw (UÁæ) gÀªÀgÀ ªÀiÁUÀðzÀ±Àð£ÀzÀAvÉ ¸ÁªÀðd¤PÀ ¸ÀܼÀzÀ°è ªÀÄlPÁ dÆeÁl £ÀqɸÀÄwÛzÀÝ DgÉÆævÀgÀ ªÉÄÃ¯É ¹§âA¢AiÀĪÀgÀÄ ºÁUÀÆ ¥ÀAZÀgÉÆA¢UÉ zÁ½ ªÀiÁr »rzÀÄ 1) MAzÀÄ ªÀÄlPÁ ¥ÀnÖ 2) MAzÀÄ ¨Á¯ï ¥É£ÀÄß 3)MAzÀÄ £ÉÆÃQAiÀiÁ PÀA¥À¤AiÀÄ ªÉƨÉÊ¯ï ªÀÄvÀÄÛ 4) £ÀUÀzÀÄ ºÀt 1020=00 gÀÆ.UÀ¼À£ÀÄß d¥ÀÛ ªÀiÁrPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

7] UÀAUÁªÀw £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 50/2010, PÀ®A. 3 & 7 E.¹. DåPÀÖ

¢£ÁAPÀ 15-04-2010 gÀAzÀÄ 12-00 UÀAmÉUÉ UÀAUÁªÀw £ÀUÀgÀzÀ gÁAiÀÄZÀÆgÀ gÀ¸ÉÛAiÀÄ°ègÀĪÀ ²æà ®Qëöä ²æäªÁ¸À EAqÀ¹ÖçÃeïUÉ ¨sÉÃn ¤Ãr vÀ¥Á¸ÀuÉ ªÀiÁrzÁUÀ ¸ÀzÀj gÉÊ¸ï «Ä°è£À°è ¸ÁªÀðd¤PÀ «vÀgÀuÁ ¥ÀzÀÝw CrAiÀÄ°è PÁqÀÄðzÁgÀjUÉ ¤ÃqÀ¨ÉÃPÁzÀ L.Dgï. 64 ¸ÀA§AzsÀ ¥ÀæeÁwAiÀÄ 168 aî ¦.r.J¸ï. CQÌAiÀÄ£ÀÄß 50 PÉ.f. AiÀÄAvÉ ¥Àæw aîzÀ°è vÀÄA© ¯Áj £ÀA. f.eÉ. 8 qÀ§Æèöå. 167 £ÉÃzÀÝgÀ°è ¯ÉÆÃqÀ ªÀiÁrzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. ºÁUÀÆ ¸ÀzÀj gÉÊ¸ï «Ä¯ï£À UÉÆÃzÁ«Ä£À°è gÁ¹ gÀÆ¥ÀzÀ°è ¦.r.J¸ï. CQÌAiÀÄ£ÀÄß zÁ¸ÁÛ£ÀÄ ªÀiÁrzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. DgÉÆævÀgÀÄ ¸ÁªÀðd¤PÀ «vÀgÀuÁ ¥ÀzÀÝw CrAiÀÄ°è ¤ÃqÀ¨ÉÃPÁzÀ CQÌAiÀÄ£ÀÄß zÀÄgÀÄ¥ÀAiÉÆÃUÀ ¥Àr¹PÉÆAqÀÄ PÀ£ÁðlPÀ CUÀvÀå ªÀ¸ÀÄÛUÀ¼À (¦.r.J¸ï) ¤AiÀÄAvÀæt DzÉñÀ 1992 ªÀÄvÀÄÛ CUÀvÀå ªÀ¸ÀÄÛUÀ¼À PÁAiÉÄÝ 1955 gÀ CrAiÀÄ°è C¥ÀgÁzsÀ ªÉ¸ÀVgÀÄvÁÛgÉ

8] PÉÆ¥Àà¼À UÁæ«ÄÃt oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. ªÀÄvÀÄÛ PÀ®A 66/10 PÀ®A 279, 304 (J) L.¦.¹

¢£Á0PÀ: 15-04-2010 gÀ0zÀÄ gÁwæ 1-30 UÀ0mÉ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ ¯Áj £À0: PÉ.J-25/¹-626 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ EªÀÄätÚ¸Á§£ÀÄ vÀ£Àß ¯ÁjAiÀÄ°è ºÉƸÀ¥ÉÃmɬÄ0zÀ ªÉÄÊ£ïì ¯ÉÆÃqï vÀÄ0©PÉÆ0qÀÄ, PÁgÀªÁgÀPÉÌ J£ï.ºÉZï-63 gÀ¸ÉÛAiÀÄ ªÀÄÄSÁ0vÀgÀ zÀzÉÃUÀ¯ï ¹ÃªÀiÁzÀ »gÉúÀ½î ©æqïÓ ºÀwÛgÀ CwêÉÃUÀ ºÁUÀÆ C®PÀëöåvÀ£À¢0zÀ £ÀqɬĹPÉÆ0qÀÄ ºÉÆÃV »gÉúÀ¼Àî ©qïÓ PɼÀUÉ ¥À°Ö ªÀiÁr¹zÀÝj0zÀ ¸À¢æ ZÁ®PÀ EªÀÄätÚ£ÀÄ ¯ÁjAiÀÄ PɼÀUÉ ¹QÌ ºÁQPÉÆ0qÀÄ ¨sÁj UÁAiÀÄUÀ¼ÁV ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ£É CAvÁ ªÀÄÄAvÁVzÀÝ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ ªÉÄð£ÀAvÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. ¥Àæ,ªÀ ªÀgÀ¢AiÀÄ£ÀÄß ²ÃWÀæ ªÀgÀ¢AiÉÆA¢UÉ ®UÀwÛ¹ ¤ªÉâ¹PÉƼÀî¯ÁVzÉ.

9] UÀAUÁªÀw UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ UÀÄ£Éß £ÀA: 98/2010 PÀ®A 279, 337, 304(J) L.¦.¹.

EAzÀÄ ¢£ÁAPÀ:- 15-04-2010 gÀAzÀÄ gÁwæ 10:00 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀgÁzÀ ²æà ªÀÄ®è¥Àà vÀAzÉ CA§tÚ, ªÀAiÀĸÀÄì 22 ªÀµÀð, eÁw: ªÀiÁ¢UÀ G: MPÀÌ®ÄvÀ£À ¸Á: UÀÄAqÀÆgÀÄ PÁåA¥ï vÁ: UÀAUÁªÀw. EªÀgÀÄ oÁuÉUÉ ºÁdgÁV £ÀÄr ºÉýPÉ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ£ÀÄß ¤ÃrzÀÄÝ, CzÀgÀ ¸ÁgÁA±À F ¥ÀæPÁgÀ EzÉ. " EAzÀÄ ¢£ÁAPÀ:- 15-04-2010 gÀAzÀÄ gÁwæ 7:30 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ £À£Àß vÀAzÉAiÀiÁzÀ CA§tÚ vÀAzÉ ªÀÄ®è¥Àà, ªÀAiÀĸÀÄì 50 ªÀµÀð EªÀgÀÄ ªÀÄvÀÄÛ £ÀªÀÄä ¸ÀA§A¢üPÀ£ÁzÀ vÀªÀÄätÚ vÀAzÉ ¸ÀtÚ FgÀ¥Àà, ªÀiÁ¢UÀ ªÀAiÀĸÀÄì 30 ªÀµÀð G: PÀÆ° PÉ®¸À ¸Á: UÀÄAqÀÆj PÁåA¥ï EªÀj§âgÀÆ PÀÆrPÉÆAqÀÄ UÀAUÁªÀw D¸ÀàvÉæAiÀÄ°èzÀÝ £ÀªÀÄä ¸ÀA§A¢üPÀjUÉ HlªÀ£ÀÄß vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ £ÀªÀÄä §eÁd ¥Áèn£À ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ï £ÀA: PÉ.J-36/ eÉ-5044 £ÉÃzÀÝ£ÀÄß vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVzÀÄÝ, gÁwæ 8:00 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ-UÀAUÁªÀw ªÀÄÄRå gÀ¸ÉÛAiÀÄ°è dAUÀªÀÄgÀ PÀ®ÄÎr UÁæªÀÄzÀ°è gÀ¸ÉÛAiÀÄ ªÉÄÃ¯É JqÀ¨sÁUÀzÀ°è ¯Áj £ÀA§gï: PÉ.J-34/ 5556 £ÉÃzÀÝ£ÀÄß CzÀgÀ ZÁ®PÀ£ÀÄ AiÀiÁªÀÅzÉà EArPÉÃlgï ºÁPÀzÉÃ, ªÁºÀ£À ¤AwgÀĪÀ §UÉÎ ¸ÀÆZÀ£É ¤ÃqÀzÉà ºÁUÉAiÉÄà ¤°è¹ wêÀæ ¤®ðPÀëöåvÀ£À ªÀ»¹zÀÄÝ, ¸ÀzÀj ¯ÁjAiÀÄ£ÀÄß £ÉÆÃqÀzÉà £À£Àß vÀAzÉ CA§tÚ£ÀÄ ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ï£ÀÄß Cwà ªÉÃUÀªÁV ªÀÄvÀÄÛ wêÀæ ¤®ðPÀëöåvÀ£À¢AzÀ £ÀqɬĹPÉÆAqÀÄ §A¢zÉÝà MªÉÄä¯Éà ¯ÁjAiÀÄ §®UÀqÉ »A¨sÁUÀzÀ°è mÉÊgï ºÀwÛgÀ lPÀÌgï PÉÆlÄÖ C¥ÀWÁvÀ ªÀiÁrzÀÄÝ, EzÀjAzÀ vÀ¯ÉAiÀÄ JqÀ¨sÁUÀPÉÌ, JqÀUÀtÂÚ£À ªÉÄïÉ, JqÀUÉÊ, JqÀ ªÉÆtPÁ°UÉ wêÀæ ¸ÀégÀÆ¥ÀzÀ UÁAiÀÄUÀ¼ÁV, ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖzÀÄÝ, ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ï£À°è »AzÉ PÀĽwzÀÝ vÀªÀÄätÚ¤UÉ JqÀªÉÆtPÁ®Ä, JqÀUÀtÂÚ£À ºÀwÛgÀ gÀPÀÛUÁAiÀÄ ªÀÄvÀÄÛ PÀÄwÛUÉAiÀÄ §½ M¼À¥ÉmÁÖVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. ¯Áj ZÁ®PÀ£À §UÉÎ «ZÁj¸À¯ÁV DvÀ£À ºÉ¸ÀgÀÄ ©.ºÉZï. ªÉAPÀl¥ÀwgÁdÄ vÀAzÉ ©üêÀÄgÁdÄ, ªÀAiÀĸÀÄì 48 ªÀµÀð, ¸Á: UÀÄAqÀªÀÄä PÁåA¥ï-UÀAUÁªÀw CAvÁ UÉÆvÁÛVzÀÄÝ, £ÀAvÀgÀ vÀªÀÄätÚ£À£ÀÄß aQvÉì PÀÄgÀvÀÄ 108 ªÁºÀ£ÀzÀ°è UÀAUÁªÀw ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæUÉ PÀ¼ÀÄ»¹zÀÄÝ, £À£Àß vÀAzÉAiÀÄ ªÀÄÈvÀ zÉúÀªÀ£ÀÄß CzÉà zÁjAiÀÄ°è §AzÀ AiÀĪÀÄ£ÀÆgÀ¥Àà vÀAzÉ ®PÀëöä¥Àà ®ªÀiÁt ¸Á: qÁuÁ¥ÀÆgÀÄ EªÀgÀ DmÉÆÃjPÁë £ÀA: PÉ.J-37/ 8096 £ÉÃzÀÝgÀ°è UÀAUÁªÀw ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæUÉ vÀAzÀÄ    ±ÀªÁUÁgÀ PÉÆÃuÉAiÀÄ°è vÀAzÀÄ ºÁQ FUÀ oÁuÉUÉ §AzÀÄ zÀÆgÀÄ ¤ÃrgÀÄvÉÛãÉÉ. PÁgÀt F C¥ÀWÁvÀPÉÌ ¯Áj ZÁ®PÀ ©.ºÉZï. ªÉAPÀl¥ÀwgÁdÄ ªÀÄvÀÄÛ £À£Àß vÀAzÉ CA§tÚ EªÀj§âgÀÆ PÁgÀtgÁVzÀÄÝ, PÁgÀt EªÀgÀ ªÉÄÃ¯É ¸ÀÆPÀÛ PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ dgÀÄV¸À®Ä «£ÀAw." CAvÁ ªÀÄÄAvÁV ¤ÃrzÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ Cr zÁR®Ä ªÀiÁr vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯Á¬ÄvÀÄ.    

Raichur District Press Note on Celebration of Complainant/Victims Day :

¥Éưøï C¢üÃPÀëPÀgÀªÀgÀ PÁAiÀiÁð®AiÀÄ gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ

¢£ÁAPÀ : 15.04.2010

¥ÀwæPÁ ¥ÀæPÀluÉ


 

f¯ÉèAiÀÄ J¯Áè ¥Éưøï oÁuÉUÀ¼À°è ¥Àæw wAUÀ¼À 3£ÉÃAiÀÄ ¨sÁ£ÀĪÁgÀzÀAzÀÄ ¦AiÀiÁð¢zÁgÀgÀ/vÉÆAzÀgÉUÉƼÀUÁzÀªÀgÀ ¢£À (Complainants/Victims Day) JAzÀÄ DZÀj¸À¯ÁUÀĪÀÅzÀÄ. J¦æ¯ï-2010 jAzÀ F ¢£ÀªÀ£ÀÄß DZÀj¸À¯ÁUÀĪÀÅzÀÄ. EzÀgÀ CAUÀªÁV ¢£ÁAPÀ : 18.04.2010 gÀAzÀÄ f¯ÉèAiÀÄ J¯Áè ¥Éưøï oÁuÉUÀ¼À°è ¦AiÀiÁð¢zÁgÀgÀ/vÉÆAzÀgÉUÉƼÀUÁzÀªÀgÀ ¢£ÀªÀ£ÀÄß GzÁÏl£É ªÀiÁr ¥ÁægÀA¨sÀ ªÀiÁqÀ¯ÁUÀĪÀÅzÀÄ.

    D ¢£ÀUÀ¼ÀAzÀÄ ¸ÀA§AzsÀ¥ÀlÖ ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è vÀ¤SÉAiÀÄ°ègÀĪÀ J¯Áè ¦AiÀiÁð¢zÁgÀgÀ/vÉÆAzÀgÉUÉƼÀUÁzÀªÀgÀ£ÀÄß oÁuÉAiÀÄ°è PÀgɬĹ CªÀgÀÄUÀ½UÉ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À vÀ¤SÉAiÀÄ ¥ÀæUÀw §UÉÎ w½¸À¯ÁUÀĪÀÅzÀÄ. C®èzÉà CªÀgÀÄUÀ½UÉ E£ÀÄß ºÉaÑ£À ¸ÀºÁAiÀÄ ¸ÀºÀPÁgÀ CªÀ±ÀåPÀvÉ EzÀÝ°è ¤ÃqÀ¯ÁUÀĪÀÅzÀÄ.

    vÀ¤SÉAiÀÄ ¥ÀæUÀw §UÉÎ CªÀgÉÆA¢UÉ ZÀað¹ ¦AiÀiÁð¢zÁgÀjUÉ ªÀÄ£ÀªÀjPÉ ªÀiÁqÀ¯ÁUÀĪÀÅzÀÄ. CzÉà ªÉÃ¼É ¦AiÀiÁð¢zÁgÀjAzÀ ¥ÀæPÀgÀtzÀ vÀ¤SÉAiÀÄ §UÉÎ ºÉaÑ£À ªÀiÁ»wAiÀÄ£ÀÄß ¸ÀºÀ ¸ÀAUÀ滸À¯ÁUÀĪÀÅzÀÄ.

    f¯ÉèAiÀÄ J¯Áè ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀgÀÄ/vÉÆAzÀgÉUÉƼÀUÁzÀªÀgÀÄ ¢£ÁAPÀ : 18.04.2010 gÀAzÀÄ ¨É½UÉÎ 10.00 UÀAmÉUÉ ºÁUÀÆ wAUÀ¼À ¥Àæw ªÀÄÆgÀ£Éà ¨sÁ£ÀĪÁgÀzÀAzÀÄ ¸ÀA§AzsÀ¥ÀlÖ ¥Éưøï oÁuÉUÉ ºÁdgÁV vÀªÀÄä ¦AiÀiÁð¢AiÀÄ ¥ÀæUÀwAiÀÄ §UÉÎ ªÀiÁ»w ¥ÀqÉzÀÄPÉƼÀî®Ä F ªÀÄÆ®PÀ PÉÆÃgÀ¯ÁVzÉ.

    ¢£ÁAPÀ : 18.04.2010 gÀAzÀÄ gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ £ÀUÀgÀzÀ°è ¸ÀzÀgÀ §eÁgï ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¨É½UÉÎ 10.00 UÀAmÉUÉ gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯Áè ¥ÉÆ°Ã¸ï ªÀjµÁ×¢üPÁjUÀ¼ÁzÀ ²æà n.Dgï.¸ÀÄgÉñï L.¦.J¸ï gÀªÀgÀÄ GzÁÏl£É ªÀiÁqÀ°zÁÝgÉ.     EzÉà ªÉÃ¼É vÁ®ÆPÀÄ PÉÃAzÀæUÀ¼À°è ºÉZÀÄѪÀj J¸ï.¦/r.J¸ï.¦ gÀªÀgÀÄUÀ¼ÀÄ GzÁÏl£É ªÀiÁqÀ°zÁÝgÉ. ºÉaÑ£À ¸ÀASÉåAiÀÄ°è ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀgÀÄ vÉÆAzÀgÉUÉƼÀUÁzÀªÀgÀÄ ºÁdgÁUÀ®Ä PÉÆÃgÀ¯ÁVzÉ.