Police Bhavan Kalaburagi

Police Bhavan Kalaburagi

Sunday, June 26, 2016

BIDAR DISTRICT DAILY CRIME UPDATE 26-06-2016¢£ÀA¥Àæw C¥ÀgÁzsÀUÀ¼À ªÀiÁ»w ¢£ÁAPÀ 26-06-2016

£ÀÆvÀ£À £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ ©ÃzÀgÀ, UÀÄ£Éß £ÀA. 16/2016, PÀ®A 174 ¹.Dgï.¦.¹ :-
¦üAiÀiÁð¢ PÉÆêÀįÁ UÀAqÀ gÀ«AzÀæ ²®ªÀAvÀ, ªÀAiÀÄ: 36 ªÀµÀð, eÁw: CPÀ̸Á°UÀ, ¸Á: J¯ï.L.f. PÁ¯ÉÆä ©ÃzÀgÀ gÀªÀgÀ UÀAqÀ gÀ«AzÀæ @ gÀ«AzÀæPÀĪÀiÁgÀ vÀAzÉ ±ÀgÀt¥Áà ²®ªÀAvÀ, ªÀAiÀÄ: 45 ªÀµÀð, eÁw: CPÀ̸Á°UÀ, G: ºÉqÀ PÁ£ÀìmÉç¯ï, ¸Á: J¯ï.L.f. PÁ¯ÉÆä ©ÃzÀgÀ EªÀgÀÄ ¥ÉưøÀ E¯ÁSÉAiÀÄ°è ºÉqÀ PÁ£ÀìmÉç¯ï CAvÁ ¸ÉÃªÉ ¸À°è¸ÀÄwÛzÀÝgÀÄ, ¸ÀzÀå ©ÃzÀgÀ £ÀÆvÀ£À £ÀUÀgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉAiÀÄ°è ¸ÉÃªÉ ¸À°è¸ÀÄwÛzÀÝgÀÄ, »ÃVgÀĪÀ°è ¢£ÁAPÀ 24-06-2016 gÀAzÀÄ 2100 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀ UÀAqÀ gÀ«AzÀæ EªÀgÀÄ gÁwæUÀ¸ÀÄÛ PÀvÀðªÀå EzÉ CAvÁ ºÉý ¥ÉưøÀ ¸ÀªÀĪÀ¸ÀÛç zsÀj¹PÉÆAqÀÄ PÀvÀðªÀåPÉÌ ºÉÆÃVgÀÄvÁÛgÉ, £ÀAvÀgÀ ¢£ÁAPÀ 25-06-2016 gÀAzÀÄ ¨É¼ÀUÉÎ £ÀÆvÀ£À £ÀUÀgÀ oÁuÉAiÀÄ ¥ÉưøÀgÀÄ ªÀÄ£ÉUÉ §AzÀÄ ¤ªÀÄä UÀAqÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉAiÀÄ°è PÀĹzÀÄ ©¢ÝzÁÝgÉ ªÀÄvÀÄÛ JzÉãÉÆêÀÅ CAvÁ £ÀgÀ¼ÀÄwÛzÁÝgÉ CªÀjUÉ ©ÃzÀgÀ£À qÁ: UÀÄzÀÄUÉ D¸ÀàvÉæUÉ aQvÉì PÀÄjvÀÄ vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVgÀÄvÁÛgÉ CAvÁ w½¹zÀ PÀÆqÀ¯Éà ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀÄ vÀ£Àß vÀªÀÄä£ÁzÀ ²ªÀPÀĪÀiÁgÀ ªÀÄvÀÄÛ CtÚ ¸ÀA¥ÀvÀ ºÁUÀÆ EvÀgÀgÀÄ PÀÆrPÉÆAqÀÄ qÁ: UÀÄzÀÄUÉ D¸ÀàvÉæUÉ ºÉÆÃV £ÉÆÃqÀ¯ÁV £ÀÄjvÀ ªÉÊzÀågÀÄ EgÀzÉà EzÀÄÝzÀÝjAzÀ PÀÆqÀ¯Éà MAzÀÄ ªÁºÀ£À vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ aQvÉì PÀÄjvÀÄ ¦üAiÀiÁ¢AiÀÄ UÀAqÀ¤UÉ ºÉÊzÁæ¨ÁzÀPÉÌ vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃUÀĪÁUÀ ªÀiÁUÀð ªÀÄzÀå d»ÃgÁ¨ÁzÀ ºÀwÛgÀ UÀAqÀ£À G¹gÁl ¥ÀæQæAiÉÄ ¤AvÀÄ ºÉÆÃVzÀÄÝ PÀAqÀÄ §A¢zÀÝjAzÀ ªÀÄgÀ½ ©ÃzÀgÀ ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæUÉ vÀAzÀÄ ªÉÊzÀågÀ°è vÉÆÃj¹zÁUÀ ¥ÀjQë¹zÀ ªÉÊzÀågÀÄ ¤ªÀÄä UÀAqÀ gÀ«ÃAzÀæ EªÀgÀÄ ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖgÀÄvÁÛgÉ CAvÁ w½¹zÀgÀÄ, ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀ UÀAqÀ ºÀÈzÀAiÀiÁWÁvÀ¢AzÀ ªÀÄgÀt ºÉÆA¢zÀÄÝ, CªÀgÀ ªÀÄgÀtzÀ°è AiÀiÁªÀÅzÉà ¸ÀA±ÀAiÀÄ EgÀĪÀÅ¢¯Áè CAvÀ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀ ºÉýPÉ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

ºÀ½îSÉÃqÀ (©) ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 73/2016, PÀ®A 279, 337, 338 L¦¹ eÉÆvÉ 187 LJA« PÁAiÉÄÝ :-
ದಿನಾಂಕ 24-06-2016  ರಂದು ಫಿರ್ಯಾದಿ ಈರಪ್ಪಾ ತಂದೆ ಕಲ್ಲಪ್ಪಾ ಉಡಬಾಳೆ ವಯ: 42 ವರ್ಷ, ಜಾತಿ: ರೆಡ್ಡಿ, ಸಾ: ಬೇನ ಚಿಂಚೋಳಿ ರವರು ಮತ್ತು ಗಾಯಾಳು ಗುರುಪಾದಯ್ಯಾ ಸಾ: ಒಡ್ಡನಕೇರಾ ಇಬ್ಬರು ಹಿರೋ ಸ್ಪ್ಲೆಂಡರ್ ಪ್ಲಸ್ ಮೋಟಾರ ಸೈಕಲ ನಂ. ಕೆಎ-39/ಎಲ್-0174 ನೇದರ ಮೇಲೆ ಬೇನ ಚಿಂಚೋಳಿ ಗ್ರಾಮದಿಂದ ವಡ್ಡನಕೇರಾ ಗ್ರಾಮಕ್ಕೆ ಹೋಗುವಾಗ ಬೇನ ಚಿಂಚೋಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಮಲ್ಲಣ್ಣಾ ಮೇತ್ರೆ ರವರ ಹೊಲದ ಹತ್ತಿರ ರೋಡಿನ ಮೇಲೆ ಗುರುಪಾದಯ್ಯಾ ಇವನು ತನ್ನ ಸೈಡಿಗೆ ತಾನು ಮೋಟಾರ ಸೈಕಲ ಚಲಾಯಿಸಿಕೊಂಡು ಹೋಗುವಾಗ ಎದುರುಗಡೆಯಿಂದ ಹಿರೊ ಸ್ಪ್ಲೆಂಡರ್ ಪ್ಲಸ್ ಮೋಟಾರ್ ಸೈಕಲ್ ನಂ. ಕೆಎ-39/ಕ್ಯು-0818 ಚಾಲಕನಾದ ಆರೋಪಿ ರಾಜಪ್ಪಾ ತಂದೆ ಕರಬಸಪ್ಪಾ ಸಾ: ಬೇನಚಿಂಚೊಳಿ ಇತನು ಸದರಿ ಮೋಟಾರ ಸೈಕಲ ಅತಿ ವೇಗ ಹಾಗು ನಿಷ್ಕಾಳಜೀತನದಿಂದ ಚಲಾಯಿಸಿಕೊಂಡು ಬಂದು ಫಿರ್ಯಾದಿಯವರು ಕುಳಿತು ಹೋಗುತ್ತಿರುವ ಮೋಟಾರ ಸೈಕಲಿಗೆ ಡಿಕ್ಕಿ ಮಾಡಿ ಮೋಟಾರ ಸೈಕಲ ಬಿಟ್ಟು ಓಡಿ ಹೋಗಿರುತ್ತಾನೆ, ಸದರಿ ಡಿಕ್ಕಿಯಿಂದ ಮೋಟಾರ ಸೈಕಲ ಚಲಾಯಿಸುತ್ತಿದ್ದ ಗುರುಪಾಧಯ್ಯಾ ಈತನಿಗೆ ಬಲಗಾಲ ಪಾದಕ್ಕೆ ಭಾರಿ ರಕ್ತಗಾಯ, ಬಲ ತೊಡೆ ಮುರಿದಿರುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಬಲಗಣ್ಣಿನ ಕೆಳಗೆ ತರಚಿದ ರಕ್ತಗಾಯ ಹಾಗು ಹಿಂದುಗಡೆ ಕುಳಿತ ಫಿರ್ಯಾದಿಯ ಹಣೆಗೆ ರಕ್ತಗಾಯ ಮತ್ತು ಎಡಗಾಲ ತೊಡೆಗೆ ಗುಪ್ತಗಾಯಗಳು ಆಗಿರುತ್ತವೆ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟ ಫಿರ್ಯಾದಿಯವರ ಹೇಳಿಕೆ ಸಾರಾಂಶದ ಮೇರೆಗೆ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಿಕೊಂಡು ತನಿಖೆ ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ.