Police Bhavan Kalaburagi

Police Bhavan Kalaburagi

Friday, May 24, 2013

BIDAR DISTRICT DAILY CRIME UPDATE : 24/05/2013


This post is in Kannada language. To view, you need to download kannada fonts from the link section.

¢£ÀA¥Àæw C¥ÀgÁzsÀUÀ¼À ªÀiÁ»w ¢£ÁAPÀ: 24-05-2013

¨sÁ°Ì UÁæ«ÄÃt ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 127/2013 PÀ®A 324, 504 L¦¹ eÉÆvÉ 34 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 23-05-2013 gÀAzÀÄ 1200 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠲æêÀÄw P˸ÀgÀ©Ã UÀAqÀ ¥sÀQgÀ¸Á¨ï ¸Á:: PÁ¸ÀgÀvÀÄUÁAªÀ EªÀgÀÄ oÁuÉUÉ ºÁdgÁV vÀªÀÄä ºÉýPÉ ºÉý §gɹzÀÄÝ CzÀgÀ ¸ÁgÁA±ÀªÉ£ÉAzÀgÉ ªÀÄ£É PÉ®¸À ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ G¥Àfë¸ÀÄvÉÛãÉ. PÁ¸ÀgÀvÀÄUÁAªÀ UÁæªÀÄzÀ°è £ÀªÀÄä CvÉÛ ºÉ¸Àj£À°è MAzÀÄ ªÀÄ£É EzÀÄÝ, ¸ÀzÀj ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è FUÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ vÀ£Àß ªÀÄPÀ̼ÉÆA¢UÉ ªÁªÁVzÀÄÝ, ¸ÀzÀj ªÀÄ£ÉAiÀÄ£ÀÄß ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ £ÁzÀ¤AiÀiÁzÀ vÀ¹èÃA UÀAqÀ ¨Á§Ä«ÄAiÀiÁå EªÀ¼ÀÄ ¦üAiÀiÁð¢UÉ UÉÆwÛ®èzÀºÁUÉ Hj£À ²ªÁf vÀAzÉ ±ÀgÀt¥Áà ©gÁzÁgÀ EªÀjUÉ gÀf¸ÀÖgï ªÀiÁr¹PÉÆnÖgÀÄvÁÛ¼É. »VgÀĪÁUÀ ¢£ÁAPÀ; 22/5/2013 gÀAzÀÄ gÁwæ 8 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ vÀ£Àß ªÀÄ£ÉAiÀÄ°èzÁÝUÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ £ÁzÀ¤ vÀ¹èA ªÀÄvÀÄÛ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ Hj£À §AqÁå vÀAzÉ ²ªÁf ©gÁzÁgÀ ªÀÄvÀÄÛ zÀvÀÄÛ vÀAzÉ ²ªÁf ©gÁzÁgÀ, ²ªÁf vÀAzÉ ±ÀgÀt¥Áà ©gÁzÁgÀ, GªÀiÁPÁAvÀ vÀAzÉ ±ÀgÀt¥Áà ©gÁzÁgÀ 5 d£ÀgÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ªÀÄ£É CAUÀ¼ÀzÀ°è §AzÀÄ CªÀgÀ°è vÀ¹èA EªÀ¼ÀÄ ¦üAiÀiÁð¢UÉ K gÁAqÀ ¨ÁºÀgÀ CªÉÇà K WÀgÀ ºÀªÀÄ zÀƸÉÆæÃAPÉ ¨ÉZÀ¢AiÀiÁ ºÉÃ’’ CAvÁ CAzÀ¼ÀÄ CzÀPÉÌ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ ºÉÆgÀUÉ CAUÀ¼ÀzÀ°è §AzÀÄ F ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è £ÁªÀÅ ªÁ¸ÀªÁVzÉÝêÉ, F ªÀÄ£É ©lÖgÉ £ÀªÀÄUÉ ªÁ¸ÀªÁVgÀ®Ä ¨ÉÃgÉ ªÀÄ£É E¯Áè CAvÁ CAzÁUÀ CzÀPÉÌ vÀ¹èÃA EªÀ¼ÀÄ ¤Ã£ÀÄ J°èAiÀiÁzÀgÀÆ ªÁ¸ÀªÁVgÀÄ ºÉÆÃUÀÄ CAvÁ CAzÀ¼ÀÄ. DUÀ C¯Éè EzÀÝ §AqÁå ªÀÄvÀÄÛ zÀvÀÄÛ EªÀgÀÄ ¦üAiÀiÁð¢UÉ F ªÀÄ£É £ÀªÀÄä vÀAzÉ AiÀĪÀgÀÄ Rj¢ ªÀiÁrzÁÝgÉ. ¤Ã£ÀÄ ªÀÄ£É SÁ° ªÀiÁqÀÄ CAvÁ CAzÁUÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ SÁ° ªÀiÁqÀĪÀÅ¢¯Áè CAzÁUÀ  §AqÁå EªÀ£ÀÄ ‘’ K ¨sÉÆøÀÄr ªÀÄ£É SÁ° ªÀiÁqÀÄ CAvÁ CtzÀAiÀÄ C¯Éè EzÀÝ zÀvÀÄÛ EªÀ£ÀÄ MAzÀÄ PÀ°è¤AzÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ºÀuÉ ªÉįÉ, ªÀÄvÀÄÛ JzÉ ªÉÄ¯É ºÉÆqÉzÀÄ UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹zÀ£ÀÄ. ²ªÁf ªÀÄvÀÄÛ GªÀiÁPÁAvÀ EªÀj§âgÀÄ PÀÆqÁ ‘’K ¨sÉÆøÀÄqÀÄ F ªÀÄ£É SÁ° ªÀiÁqÀÄ CAvÁ ¨ÉÊ¢gÀÄvÁÛgÉ.  DUÀ C¯Éè EzÀÝ Hj£À ¸ÀAdÄ vÀAzÉ ¥Àæ¨sÀÄ EªÀgÀÄ  £ÉÆÃrgÀÄvÁÛgÉ CAvÀ PÉÆlÖ ºÉýPÉ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

ªÀiÁPÉðl ¥ÉưøÀ oÁuÉ ©ÃzÀgÀ UÀÄ£Éß £ÀA. 66/2013 PÀ®A 323, 324, 504 eÉÆvÉ 34 L¦¹:-
¢£ÁAPÀ 23-05-2013 gÀAzÀÄ ªÀÄÄAeÁ£É 1030 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ¦üAiÀiÁ𢠲æà ¨Á¯Áf vÀAzÉ C±ÉÆÃPÀgÁªÀ PË¼É ªÀAiÀÄ 21 ªÀµÀð eÁw qsÉÆÃgÀ G;CmÉÆà ZÁ®PÀ ¸Á;¸Á¬Ä £ÀUÀgÀ ªÉÄÊ®ÆgÀ ©ÃzÀgÀ EªÀgÀÄ vÀ£Àß CmÉÆÃzÀ°è ¥Áå¸ÉAdgÀ PÀÆr¹PÉÆAqÀÄ ºÉÆÃUÀĪÁUÀ ©ÃzÀgÀ £ÁåAiÀiÁ®AiÀÄzÀ ªÀÄÄAzÉ §AzÁUÀ »A¢¤AzÀ CgÉÆævÀgÀÄUÀ¼ÁzÀ ±ÉÃPÀ ªÀÄÄPÁÛgÀ vÀAzÉ ±ÉÃPÀ ±À©âgÀ ¸Á;ªÉÄÊ®ÆgÀ ©ÃzÀgÀ ºÁUÀÆ E£ÉÆߧâ MAzÀÄ ¢éZÀPÀæªÁºÀ£ÀzÀ ªÉÄÃ¯É §AzÀÄ ¦ügÁå¢zÁgÀ¤UÉ  ªÀiÁPÉà ¯ËqÉ DmÉÆ ¢gÉà ZÀ¯Á CAvÁ «£Á PÁgÀt dUÀ¼À vÉUÉzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀ¤UÉ PÀ°è¤AzÀ vÀ¯ÉAiÀÄ°è ºÉÆqÉzÀÄ gÀPÀÛUÁAiÀÄ¥Àr¹gÀÄvÁÛgÉ, ªÀÄvÀÄÛ §®UÉÊ vÉÆÃgÀĨÉgÀ½UÉ ºÉÆqÉzÀÄ gÀPÀÛUÁAiÀÄ¥Àr¹ £ÀAvÀgÀ E§âgÀÆ PÀÆr PÉÊUÀ½AzÀ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀ¤UÉ ºÉÆqÉzÀÄ UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀÄUÀ¼ÀÄ ¥Àr¹gÀÄvÁÛgÉ. CAvÁ ¤ÃrzÀ ¦üAiÀiÁðzÀÄ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

 zsÀ£ÀÆßgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA.149/2013 PÀ®A 279, 338 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 22/05/2013 gÀAzÀÄ 2100 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠲æà ²ªÀPÀĪÀiÁgÀ vÀAzÉ ¨Á§ÄgÁªÀ ªÀiÁ£ÀPÁj ªÀAiÀÄ 23 ªÀµÀð G, «zÁåyð ¸Á/eÁåAw EªÀgÀÄ vÀ£Àß ªÉÆÃlgÀ ¸ÉÊPÀ® £ÀA PÉJ 39/ PÉ.5383 £ÉÃzÀgÀ ªÉÄÃ¯É PÀĽvÀÄPÉÆAqÀÄ ºÀ®§UÁð ¢AzÀ eÁåAw UÁæªÀÄPÉÌ ºÉÆUÀĪÁUÀ zÁjAiÀÄ°è ¹zÉݱÀégÀªÁr UÁæªÀÄzÀ ²ªÁgÀzÀ°è JzÀÄgÀÄUÀqɬÄAzÀ n«J¸À 50 £ÉÃzÀgÀ ZÁ®PÀ G¸Áä£À EvÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÁºÀ£À CwªÉÃUÀ ºÁUÀÄ CeÁUÀÄgÀPÀvɬÄAzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠪ÉÆÃ. ¸ÉÊPÀ®UÉ rQÌ ªÀiÁrzÀÄÝ EzÀÄÝ rQÌAiÀÄ ¥ÀæAiÀÄÄPÀÛ DgÉÆæ ºÁUÀÄ ¦üAiÀiÁð¢UÉ ¨sÁjUÁAiÀÄUÀ¼ÁVzÀÄÝ÷ EgÀÄvÀÛªÉ CAvÀ ¦üAiÀiÁð¢ PÉÆlÖ ºÉýPÉ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.


¨sÁ°Ì £ÀUÀgÀ ¥ÉÆ°¸À oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 198/2013 PÀ®A 279 338 ಐಪಿಸಿ ಜತೆ 187 JA« PÁAiÉÄÝ :-
ದಿನಾಂಕ : 22/05/2013 ರಂದು ಸಾಯಂಕಾಲ ಫಿರ್ಯಾದಿ  ಕುಮಾರಿ ತ್ರಿವೇಣಿ ತಂದೆ ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜೂನ ಇನಾಮತೆ ಸಾ : ತಳವಾಡ (ಕೆ)  ಇವರು ತನ್ನ ತಾಯಿ ಶ್ರೀಮತಿ ಅನುರಾಧಾ ರವರೊಂದಿಗೆ ಭಾಲ್ಕಿ ಬಜಾರಕ್ಕೆ ಬರುವ ಸಲುವಾಗಿ ತಳವಾಡ (ಕೆ) ದಿಂದ ತನ್ನ ಹೊಂಡಾ ಆಕ್ಟಿವಾ ನಂ : ಎಪಿ-28-ಬಿಕೆ-1418 ನೇದರ ಮೇಲೆ ಭಾಲ್ಕಿಗೆ ಬರುತ್ತಿರುವಾಗ 0630 ಗಂಟೆಗೆ ಭಾಲ್ಕಿ ರೇಲ್ವೆ ನಿಲ್ದಾಣದ ಎದರುಗಡೆ ಬಂದಾಗ ಎದುರಿನಿಂದ ಅಂದರೆ ಭಾಲ್ಕಿ ಕಡೆಯಿಂದ ಹಿರೊ ಹೊಂಡಾ ಮೋಟಾರ ಸೈಕಲ ನಂ : ಕೆಎ-39-ಇ-6367 ನೇದರ ಚಾಲಕ ತನ್ನ ಮೋಟಾರ ಸೈಕಲ ಅತಿ ವೇಗ ಹಾಗು ನಿಷ್ಕಾಳಜಿತನದಿಂದ ಚಲಾಯಿಸಿಕೊಂಡು ಬಂದು ಫಿರ್ಯಾದಿಯ ಹೊಂಡಾ ಆಕ್ಟಿವಾಕ್ಕೆ ಡಿಕ್ಕಿ ಮಾಡಿರುತ್ತಾನೆ. ಡಿಕ್ಕಿ ಮಾಡಿದ ತಕ್ಷಣ ಸದರಿ ಮೋಟಾರ ಸೈಕಲ ಚಾಲಕ ತನ್ನ ಮೋಟಾರ ಸೈಕಲ ಸಮೇತ ಓಡಿ ಹೋಗಿರುತ್ತಾನೆ. ಸದರಿ ಡಿಕ್ಕಿಯಿಂದ ಫಿರ್ಯಾದಿಯ ತಾಯಿ ಅನುರಾಧಾ ಇವಳು ಒಮ್ಮೆಲೆ ರಸ್ತೆಯ ಮೇಲೆ ಬಿದ್ದಿರುತ್ತಾಳೆ ಆದ್ದರಿಂದ ಫಿರ್ಯಾದಿಯ ತಾಯಿಯ ಹಣೆಯ ಮೇಲೆ ಭಾರಿ ರಕ್ತಗಾಯವಾಗಿರುತ್ತದೆ . ಫಿರ್ಯಾದಿಯು ತನ್ನ ತಾಯಿಗೆ ಭಾಲ್ಕಿ ಸರ್ಕಾರಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಕೊಡಿಸಿ  ಹೆಚ್ಚಿನ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಕುರಿತು ಬೀದರ ಶ್ರೀ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ತಂದೆ ಸೇರ್ಪಡೆ ಮಾಡಿರುತ್ತಾರೆ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟ ಹೇಳಿಕೆ ಮೇರೆಗೆ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಿ ತನೀಖೆ ಕೈಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ.

¨sÁ°Ì £ÀUÀgÀ ¥ÉÆ°¸À oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 19/2013 PÀ®A 279, 338 ಐಪಿಸಿ :-
ದಿನಾಂಕ : 23/05/2013 ರಂದು 1500 ಗಂಟೆಗೆ ಭಾಲ್ಕಿ ಸರಕಾರಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಿಂದ ಎಂಎಲಸಿ ಪತ್ರ  ಬಂದಿದ್ದು ಅದನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಿಕೊಂಡು ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಭೇಟ್ಟಿ ಕೊಟ್ಟಾಗ ಅಲ್ಲಿ ಹಾಜರಿದ್ದ ಫಿರ್ಯಾದಿ ಶ್ರೀಮತಿ ಚಂದ್ರಕಲಾ ಗಂಡ ಮಲ್ಲಯ್ಯಾ ಸ್ವಾಮಿ 35 ವರ್ಷ ಜಾ : ಸ್ವಾಮಿ ಉ : ಕೂಲಿ ಕೆಲಸ ಸಾ : ದಾಡಗಿ ರವರು ಫಿರ್ಯಾದು ನೀಡಿದ್ದು ಅದರ ಸಾರಾಂಶವೇನಂದರೆ ಫಿರ್ಯಾದಿಯು ಆರಾಮ ಇಲ್ಲದ ಕಾರಣ ಲಂಜವಾಡ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಸ್ವಾಮಿಜಿ ಹತ್ತಿರ ತೋರಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಸಲುವಾಗಿ ತನ್ನ ಅಳಿಯ ಪ್ರಭುಲಿಂಗ ಸ್ವಾಮಿ ತಂದೆ ಶಿವಯ್ಯಾ ಸ್ವಾಮಿ ಸಾ : ಕೋಳಾರ (ಬಿ) ರವರೊಂದಿಗೆ ಯೆಮಹಾ ಗ್ಲಾಡಿಯೇಟರ್ ಮೋಟಾರ ಸೈಕಲ ನಂ : ಎಪಿ-28-ಬಿಜಿ-8824 ನೇದರ ಮೇಲೆ ಹೋಗುತ್ತಿರುವಾಗ 1415 ಗಂಟೆಗೆ ಭಾಲ್ಕಿ - ಭಾತಂಬ್ರಾ ರಸ್ತೆ ಮಡಿವಾಳ ಚೌಕ ಹತ್ತಿರ ಚರ್ಚ ಸಮೀಪ ಬಂದಾಗ ಎದುರಿನಿಂದ ಅಂದರೆ ಭಾತಂಬ್ರಾ ಕಡೆಯಿಂದ ಟಾಟಾ ಇಂಡಿಕಾ ವಿಸ್ಟಾ ಕಾರ ನಂ : ಎಂ ಹೆಚ -24-ವ್ಹಿ-6126 ನೇದರ ಚಾಲಕ ತನ್ನ ಕಾರ ಅತಿ ವೇಗ ಹಾಗು ನಿಷ್ಕಾಳಜಿತನದಿಂದ ಚಲಾಯಿಸಿಕೊಂಡು ಬಂದು ಫಿರ್ಯಾದಿಯು ಕುಳಿತಿದ್ದ ಯಮಹಾ ಮೋಟಾರ ಸೈಕಲಗೆ ಡಿಕ್ಕಿ ಮಾಡಿರುತ್ತಾನೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಮೋಟಾರ ಸೈಕಲ ಮೇಲೆ ಹಿಂದೆ ಕುಳಿತ ಫಿರ್ಯಾದಿಯ ತಲೆಯ. ಹಲಹಣೆಯ, ಮೂಗಿನ ತುಟಿಯ ಮೇಲೆ ರಕ್ತಗಾಯವಾಗಿರುತ್ತದೆ ಹಾಗು ಎದೆಯಲ್ಲಿ ಗುಪ್ತಗಾಯವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಹಾಗು ಯಮಹಾ ಮೋಟಾರ ಸೈಕಲ ಪ್ರಭುಲಿಂಗ ಸ್ವಾಮಿ ರವರಿಗೆ ಬಲಗಾಲ ಮೊಳಕಾಲ ಮೇಲೆ ಭಾರಿ ರಕ್ತಗಾಯವಾಗಿ ಮುರಿದಿರುತ್ತದೆ ಮುಖದ ಮೇಲೆ ಬಲಗಲ್ಲದ ಮೇಲೆ ಮೂಗಿನ ಮೇಲೆ ಹಾಗು ಗಟಾಯಿ ಮೇಲೆ ರಕ್ತಗಾಯವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಸದರಿ ಟಾಟಾ ಇಂಡಿಕಾ ವಿಸ್ಟಾ ಕಾರ ನಂ : ಎಂ ಹೆಚ -24-ವ್ಹಿ-6126 ನೇದರ ಚಾಲಕ ಹೆಸರು ಅಭಿಜೀತ ತಂದೆ ಸುನೀಲ ತೆಟ್ಟೆ ಸಾ : ಔರಾದ ಶಾಹಜನಿ ಇರುತ್ತದೆ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟ ಹೇಳಿಕೆ ಮೇರೆಗೆ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಿ ತನೀಖೆ ಕೈಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ.

©ÃzÀgÀ ¸ÀAZÁgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 122/2013 PÀ®A 279, 337 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 22/05/2013 gÀAzÀÄ 12:15 UÀAmÉUÉ DgÉÆæ ²ªÀPÀĪÀiÁgÀ CxÀªÁ ¢UÀA§gÀ ¸Á: ZÁA¨ÉÆüÀ. ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ® ZÁ®PÀ (£ÀA§gÀ UÉÆwÛ®è) E£ÉÆߧâ£À£ÀÄß PÀÆr¹PÉÆAqÀÄ aPÀ¥ÉÃl PÀqɬÄAzÀ-¹zÁÞxÀð PÁ¯ÉÃd PÀqÉUÉ zÀÄqÀÄQ¤AzÀ, ¤®ðPÀëöåvÀ£À¢AzÀ EvÀgÀgÀ fêÀPÉÌ C¥ÁAiÀĪÁUÀĪÀ jÃwAiÀÄ°è £ÀqɹPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ £ÁªÀzÀUÉÃj ZÀZÀ𠧽 rªÁAiÀÄqÀgÀ ¸À«ÄÃ¥À £ÀqÉzÀÄPÉÆAqÀÄ gÀ¸ÉÛ zÁlÄwÛzÀÝ ¥ÀæªÉÆÃzÀ¤UÉ rQÌ¥Àr¹zÀjAzÀ C¥ÀWÁvÀ ¸ÀA¨sÀ«¹ ¥ÀæªÉÆÃzÀ£À §® ªÉƼÀPÁ® PɼÀ §¢UÉ gÀPÀÛ UÁAiÀÄ, ºÀuÉAiÀÄ §®¨sÁUÀ, vɯÉAiÀÄ »A§¢ vÀgÀazÀ UÁAiÀĪÁzÀ zÀÆj£À ¸ÁgÁA±À¢AzÀ ¥ÀæPÀgÀt £ÉÆÃAzÁ¬Ä¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

ºÀ½îSÉÃqÀ (©) ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 62/2013 PÀ®A 342, 504, 506, 353, 427 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 23/05/2013 gÀAzÀÄ 1600 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢AiÀiÁzÀ ²æà UÀt¥ÀwgÁªÀ ªÀįÉèò ¦.r.N UÁæªÀÄ ¥ÀAZÁAiÀÄvÀ ºÀ½îSÉÃqÀ (©) gÀªÀgÀÄ oÁuÉUÉ ºÁdgÁV ¦üAiÀiÁðzÀÄ PÉÆlÖ ¸ÁgÁA±ÀªÉ£ÉAzÀgÉ, ¢£ÁAPÀ 23/05/2013 gÀAzÀÄ vÀ£Àß UÁæªÀÄ ¥ÀAZÁAiÀÄvÀ ¸À¨sÁAUÀtzÀ°è ¸ÁªÀiÁ£Àå ¸À¨sÉAiÀÄ£ÀÄß ªÀÄÄAeÁ£É 10:00 UÀAmÉUÉ PÀgÉAiÀįÁVvÀÄ. F ¸ÁªÀiÁ£Àå ¸À¨sÉAiÀÄ°è ¸ÀA§AzsÀ¥ÀlÖ ¸ÀzÀ¸ÀågÀÄ ºÁdjzÀÝgÀÄ vÀ£Àß UÁæªÀÄ ¥ÀAZÁAiÀÄvÀUÉ MlÄÖ 43 ¸ÀzÀ¸ÀågÀÄ EgÀÄvÁÛgÉ. EzÀgÀ°è 25 ¸ÀzÀ¸ÀågÀÄ ªÀÄÄAeÁ£É 1100 UÀAlUÉ ¸À¨sÉUÉ ºÁdjzÀÝgÀÄ 1100 UÀAmÉUÉ ¸À¨sÉAiÀÄ£ÀÄß ¥ÁægÀA©ü¸ÀĪÀ ¸ÀªÀÄAiÀÄzÀ°è ¸ÁªÀðd¤PÀgÀÄ §A¢zÀÄÝ CªÀgÀ ¸ÀªÀĸÉåUÉ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ ªÀÄvÀÄÛ CzsÀåPÀëgÀÄ ¸ÀàA¢¹. UÀtPÀAiÀÄAvÀæ PÉÆÃuÉAiÀÄ°è «±ÁæAw ¥ÀqÉAiÀÄ®Ä PÀƽwÛzÀÄÝ. PÉÆÃuÉAiÀÄ°è PÀƽwÛzÁÝUÀ vÀ¯É ¸ÀÄvÀÄÛwÛvÀÄÛ PÁgÀt C°èAiÉÄ PÀĽwÛzÉÝ. gÉêÀt¹¥Áà UÁæA. ¥ÀA ¸ÀzÀ¸ÀågÀÄ ªÉÄð£À ¸À¨sÁAUÀt PÁAiÀÄð®AiÀÄPÉÌ §gÀ¨ÉÃPÀÄ CAvÀ CAzÀ UÀtPÀAiÀÄAvÀæ C¥ÀgÉÃlgï, C¨ÁæºÀA PÀgÀ ªÀ¸ÀÆ°UÁgÀ EªÀjUÉ w½¹gÀÄvÁÛgÉ CzÀgÀAvÉ ¦üAiÀiÁð¢UÉ DgÁªÀÄ E®èzÀ PÁgÀt ªÉÄÃ¯É ºÉÆÃUÀ®Ä DUÀĪÀ¢®è CAvÁ ¹§âA¢AiÀĪÀjUÉ w½¹gÀÄvÉÛ£É. CzÀgÀAvÉ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ ºÉÆÃUÀzÀ PÁgÀt DgÉÆæ gÉêÀt¹¥Áà vÀAzÉ §¸À¥Áà PÀ®§ÄQð G: UÁæA. ¥ÀA ¸ÀzÀ¸Àå ¸Á: ºÀ½îSÉÃqÀ (©) ¸ÀªÀÄAiÀÄ 1:30 UÀAmÉUÉ ¸À¨sÁAUÀt¢AzÀ 3 PÀÄaðUÀ¼ÀÄ ºÉÆgÀUÉ J¸ÉzÀgÀÄ vÀzÀ£ÀAvÀgÀ UÀtPÀAiÀÄAvÀæzÀ PÉÆÃuÉUÉ £ÀÄVÎ CªÁZÀå ªÁV ¨ÉÊzÀÄ J£ÀÄ ªÀiÁqÀÄPÉÆwÛAiÉÆà ¤£ÀUÉ RvÀªÀÄ ªÀiÁqÀÄvÉÛ£É CAvÀÄ CAzÀÄ.  UÀtPÀAiÀÄAvÀæPÉÌ PÁ°¤AzÀ ªÀ¢ÝzÀjAzÀ  UÀtPÀAiÀÄAvÀæzÀ ªÀiÁ¤lgï PɼÀUÉ ©zÀÄÝ ¥ÀÄrAiÀiÁVzÀÄÝ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ 50000/ gÀÆ EgÀÄvÀÛzÉ, £ÀAvÀgÀ UÀtPÀAiÀÄAvÀæzÀ PÉÆÃuÉUÉ ©ÃUÀ ºÁQ ºÉÆÃVgÀÄvÁÛ£É. CAvÁ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ °TvÀ zÀÆj£À ªÉÄÃ¯É ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ

ºÀ½îSÉÃqÀ (©) ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA.63/2013, PÀ®A 341, 323, 504, 506 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 23/05/2013 gÀAzÀÄ 1:30 UÀAmÉUÉ ºÀ½îSÉÃqÀ (©) UÁæªÀÄ ¥ÀAZÁAiÀÄvÀ£À°è ¸ÁªÀiÁ£Àå ¸À¨sÉ £ÀqÉ¢zÀÄÝ ¸À¨sÉAiÀÄ°è M§âjUÉƧâgÀÄ ZÀZÉð £ÀqÉ¢zÀÄÝ ¦üAiÀiÁð¢ gÉêÀt¹¥Áà vÀAzÉ §¸À°AUÀ¥Áà PÀ®§ÄQð G: UÁæA. ¥ÀA ¸ÀzÀ¸Àå ¸Á: ºÀ½îSÉÃqÀ (©) FvÀ£ÀÄ DgÉÆæ ¥ÀAZÁAiÀÄw£À ¦.r.N UÀt¥ÀvÀgÁªÀ vÀAzÉ ªÀiÁgÀÄvÀ¥Áà ªÀįÉèò ªÀAiÀÄ: 53 ªÀµÀð G: ¦.r.N UÁæA. ¥ÀA ºÀ½îSÉÃqÀ (©) ¸Á: ªÀÄAzÀPÀ£À½î ¸ÀzsÀå ºÀ½îSÉÃqÀ (©) FvÀ¤UÉ ¨sÁgÀvÀ ¤ªÀÄð¯Á AiÉÆÃd£ÉAiÀÄ CrAiÀÄ°è 2 ®PÀë gÀÆ J°èUÉ ºÉÆÃVgÀÄvÀÛªÉ CAvÀ PÉüÀ®Ä ¸ÀzÀj DgÉÆæ ¦.r.N FvÀ£ÀÄ CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊzÀÄ ªÀÄUÀ£É ¤Ã£ÀÄ AiÀiÁgÉÆ PÉüÀĪÀªÀ£ÀÄ CAvÁ ¨ÉÊzÀÄ vÀqÉzÀÄ fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQgÀÄvÁÛ£É. JAzÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁðzÀÄ ¸ÁgÁA±À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

alUÀÄ¥Àà ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA.87/2013, PÀ®A 457, 380 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 22/05/2013 gÀAzÀÄ gÁwæ PÀ¯ÁåtgÁªÀ vÀAzÉ UÀÄgÀÄ°AUÀ¥Áà ªÁgÀzÀ, ªÀAiÀÄ : 44 ªÀµÀð, eÁw :
°AUÁAiÀÄvÀ, G: MPÀÌ®ÄvÀ£À, ¸Á : ºÀ½îSÉÃqÀ(PÉ), EªÀgÀÄ ºÁUÀÆ ªÀÄ£ÉAiÀÄ J¯Áè ¸ÀzÀ¸ÀAiÀÄgÀÄ §ºÀ¼À ±ÀPÉ DUÀÄwÛzÀjAzÀ J®ègÀÆ ªÀÄ£ÉAiÀÄ ªÀiÁ½UÉAiÀÄ ªÉÄÃ¯É ªÀÄ®V PÉÆArzÀÄÝ ¨É½îUÉ 0630 UÀAmÉUÉ JzÀÄÝ £ÉÆÃqÀ®Ä AiÀiÁgÉÆà C¥ÀjavÀ PÀ¼ÀîgÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀÄ JgÀqÀÆ PÉÆuÉAiÀÄ ¨ÁV®Ä vÉgÉzÀÄ F PɼÀV£À ªÀ¸ÀÄÛUÀ¼ÀÄ PÀ¼ÀªÀÅ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVgÀÄvÁÛgÉ. ¨ÉÃqï gÀÆ«ÄãÀ £ÉAl¯ï ªÉÄÃ¯É EnÖzÀ C®ªÀiÁjAiÀÄ QðUÀ¼À£ÀÄß vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ C®ªÀiÁj vÉUÉzÀÄ C®ªÀiÁjAiÀÄ°èzÀÝ ºÀ¼ÉPÁ®zÀ 2 vÉÆ¯É §AUÁgÀ ¹AUÁgÀzÀ ¸ÀgÁ, C.Q 1400/- £ÀUÀzÀÄ 6000/-,  5 UÁæA §AUÁgÀzÀ GAUÀgÀÄ C.Q 1500 Q«AiÀÄ°è£À MAzÀÄ eÉÆvÉ §AUÁgÀzÀ gÀhÄƪÀÄPÁ C.Q 500/-  »ÃUÉ MlÄÖ C.Q 22,000/- gÀÆ¥Á¬Ä zÀµÀÄÖ PÀ¼ÀªÀÅ DVzÀÄÝ ªÀÄvÀÄÛ MAzÀÄ ¸ÉÆÃlPÉÃ¸ï £Á¯ÁzÀ°è ©¸ÁrzÀÄÝ CzÀgÀ°è£À AiÀiÁªÀÅzÉà ªÀ¸ÀÄÛUÀ¼ÀÄ ºÉÆÃV®è. ªÀÄvÀÄÛ £ÀAvÀgÀ vÀ£ÀUÉ UÉÆvÁÛVzÉ£ÉAzÀgÉ, vÀªÀÄÆägÀ CPÀÌ£ÁUÀªÀÄä UÀAqÀ §¸ÀªÀgÁd aî±ÉÃnÖ  gÀªÀgÀ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è ¸ÀºÀ PÀ¼ÀîgÀÄ ºÉÆÃV CªÀgÀ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è£À £ÀUÀzÀÄ ºÀt 2000/- ªÀÄvÀÄÛ CªÀgÀ ªÉƪÀÄäUÀ£À ºÁ® UÀqÀUÀ MAzÀÄ eÉÆvÉ C.Q 800/- EªÀgÀ ªÀÄ£ÉAiÀÄ MlÄÖ C.Q 2800/- PÀ¼ÀªÀÅ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVgÀÄvÁÛgÉ CAvÁ UÉÆvÁÛVgÀÄvÀÛzÉ. J¯Áè MlÄÖ C.Q 24800/- PÀ¼ÀªÀÅ DVgÀÄvÀÛzÉ. JAzÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁðzÀÄ ¸ÁgÁA±À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀ zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

©ÃzÀgÀ ¸ÀAZÁgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA.123/2013, PÀ®A 279, 337 ¨sÁ.zÀ.¸ÀA. ¸ÀAUÀqÀ 187 ªÉÆÃ.ªÁ. PÁAiÉÄÝ :-
¢£ÁAPÀ 23/05/2013 gÀAzÀÄ 11:30 UÀAmÉUÉ DgÉÆæ PÁgÀ £ÀA. PÉJ-25/¦-7127 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ£ÀÄ £Ë¨ÁzÀ PÀqɬÄAzÀ - Z˽ PÀqÉUÉ zÀÄqÀÄQ¤AzÀ, ¤®ðPÀëöåvÀ£À¢AzÀ EvÀgÀgÀ fêÀPÉÌ C¥ÁAiÀĪÁUÀĪÀ jÃwAiÀÄ°è £ÀqɹPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ºÀ£ÀĪÀiÁ£À ªÀÄA¢gÀ ¸À«ÄÃ¥À gÀ¸ÉÛ¬ÄAzÀ £ÀqÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆUÀÄwÛzÀÝ UÁAiÀiÁ¼ÀÄ ¥ÀªÀ£À FvÀ¤UÉ rQÌ¥Àr¹zÀjAzÀ C¥ÀWÁvÀ ¸ÀA¨sÀ«¹ ¸ÀzÀj UÁAiÀiÁ¼ÀÄ ¥ÀªÀ£À£À JqÀUÀqÉ ºÀuÉUÉ, §® ªÀÄÄAUÉÊUÉ, JqÀ ªÉƼÀPÉÊUÉ ªÀÄvÀÄÛ PÁ®ÄUÀ½UÉ vÀgÀazÀ ªÀÄvÀÄÛ UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀÄUÀ¼ÁVgÀÄvÀÛªÉ JAzÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠸ÀAfêÀPÀĪÀiÁgÀ vÀAzÉ ¸ÁAiÀħtÚ AiÀÄgÀ£À¼Éî, 34 ªÀµÀð, PÀÄgÀħ, ©J¸ïJ¥sï PÁ£ÀìmÉç® ¸Á: ªÀÄgÀR®. ºÁ° ªÁ¸À ¸Á¬Ä £ÀUÀgÀ £Ë¨ÁzÀ, ©ÃzÀgÀ gÀªÀgÀ ¸ÁgÀA±À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

zsÀ£ÀÆßgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA.150/2013, PÀ®A 279, 304(J) L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 23/05/2013 gÀAzÀÄ 1930 UÀAmÉUÉ ©ÃzÀgÀ GzÀVgÀ gÉÆÃr£À ªÉÄ¯É vÉUÀA¥ÀÄgÀ UÁæªÀÄzÀ §¸Àì ¤¯ÁÝtzÀ ºÀwÛgÀ UÀÄgÀÄ£ÁxÀ EªÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÉÆÃmïgÀ ¸ÉÊPÀ® £ÀA. PÉJ-39/PÉ-1840 £ÉÃzÀÝgÀ ªÉÄ¯É PÀĽvÀÄ PÉÆAqÀÄ ºÉÆUÀĪÁUÀ GzÀVgÀ PÀqɬÄAzÀ DgÉÆæ zÀvÀÄÛ vÀAzÉ PÉgÀ¨Á EªÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÉÆÃlgï ¸ÉÊPÀ¯ï £ÀA.PÉJ-39/ºÉZï-3537 £ÉzÀÝ£ÀÄ߸À CwÛ ªÉUÀ ºÁUÀÄ ¤¸Á̼ÀfvÀ£À¢AzÀ £ÀqɹPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ UÀÄgÀÄ£ÁxÀ gÀªÀgÀÄ ºÉÆÃUÀĪÀ ªÉÆÃ.¸ÉÊPÀ®UÉ rQÌ ºÉÆqÉzÀjAzÀ UÀÄgÀÄ£ÁxÀ EvÀ¤UÉ vÀ¯ÉAiÀÄ »AzÀÄUÀqÉ ¨sÁj gÀPÀÛ UÁAiÀĪÁVzÀjAzÀ D¸ÀàvÉæUÉ vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆV D¸ÀàvÉæAiÀÄ°è G¥ÀZÁgÀ ¥sÀ®PÁj DUÀzÉ ªÀÄævÀ ¥ÀnÖgÀÄvÁÛgÉ. JAzÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠸Á¬Ä£ÁxÀ vÀAzÉ «dAiÀÄPÀĪÀiÁgÀ ¥ÁAZÁ¼À, ¸Á: ¤lÄÖgÀ EªÀgÀ ¸ÁgÁA±À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

©ÃzÀgÀ ¸ÀAZÁgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA.124/2013, PÀ®A 279, 304(J), ¨sÁ.zÀ.¸ÀA. ¸ÀAUÀqÀ 187 ªÉÆÃ.ªÁ. PÁAiÉÄÝ. :-
¢£ÁAPÀ 23/05/2013 gÀAzÀÄ 20:00 UÀAmÉUÉ DgÉÆæ CmÉÆÃjPÁë £ÀA. PÉJ38/2815 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ ¸ÉʯÉãÀì D¸ÀàvÉæ PÀqɬÄAzÀ-zÀÄ®í£À zÀªÁeÁ PÀqÉUÉ zÀÄqÀÄQ¤AzÀ, ¤®ðPÀëöåvÀ£À¢AzÀ EvÀgÀgÀ fêÀPÉÌ C¥ÁAiÀĪÁUÀĪÀ jÃwAiÀÄ°è £ÀqɹPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ £ÀqÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆUÀÄwÛzÀÝ ªÀĺɧƩ UÀAqÀ ªÀÄzÀgÀ¸Á§, ¸Á: ©ÃzÀgÀ. EªÀjUÉ »A¢¤AzÀ rQ̺ÉÆqÉzÀÄ ¸ÀzÀj ªÀĺɧƩAiÀÄ ºÀuÉAiÀÄ JqÀ¨sÁUÀ, JqÀ & §® PÀ¥Á¼ÀPÉÌ, JqÀ ªÉÆüÀPÉÊUÉ, JqÀ ªÉÆüÀ PÁ® PɼÀUÉ gÀPÀÛ UÁAiÀÄUÀ¼ÁVzÀÄÝ, ©æªÀÄì D¸ÀàvÉæAiÀÄ°è zÁR°¹ aQvÉì ¥sÀ®PÁjAiÀiÁUÀzÉ ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖÖgÀÄvÁÛgÉ. JAzÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠸ÉÊAiÀÄzÀ ¦ügÉÆÃeï vÀAzÉ ¸ÉÊAiÀÄzÀ ¸ÀªÀÄzÀ, ªÀAiÀÄ: 38 ªÀµÀð, eÁ: ªÀÄĹèA, G: PÀÆ° PÉ®¸À, ¸Á: UÉÆïÉSÁ£Á,  ©ÃzÀgÀ gÀªÀgÀ zÀÆj£À ¸ÁgÁA±À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

¨sÁ°Ì £ÀUÀgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 200/2013, PÀ®A 457, 380 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 23/05/2013 gÀAzÀÄ 0900 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠪ÀÄ£ÉÆÃdPÀĪÀiÁgÀ vÀAzÉ ²ªÁfgÁªÀ ¥ÁmÉÆÃzÉ, ªÀAiÀÄ: 36 ªÀµÀð, eÁ: ªÀÄgÁoÁ, G: §mÉÖ ªÁå¥ÁgÀ ¸Á: ºÉƼÀ¸ÀªÀÄÄzÀæ ¸ÀzÀå ¸ÀĨsÁµÀ ZËPÀ ¨sÁ°Ì EªÀgÀ §mÉÖ CAUÀrAiÀÄ ªÉÄð£À vÀUÀqÀ PÀlÖ ªÀiÁr M¼ÀUÉ ¥ÀæªÉñÀ ªÀiÁr AiÀiÁgÉÆà C¥ÀjavÀ PÀ¼ÀîgÀÄ PËAlgÀzÀ°èzÀ £ÀUÀzÀÄ ºÀt 46,500/- gÀÆ ªÀÄvÀÄÛ ¥ÁåAn£À eÉé£À°èzÀ 1,07,500/- gÀÆ ªÀÄvÀÄÛ 8 gÉõÉä ¹ÃgÉUÀ¼ÀÄ C.Q. 50,000/- gÀÆ »ÃUÉ MlÄÖ 2,04,000/- gÀÆ zÀµÀÄÖ PÀ¼ÀªÀÅ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVgÀÄvÁÛgÉAzÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁðzÀÄ zÀÆj£À ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

ªÀÄ£Àß½î ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA.25/2013, PÀ®A PÀ®A279.337,304 (J)L¦¹ 187 L.JªÀiï.« JPÀÖ:-
¢£ÁAPÀ: 24-05-2013 gÀAzÀÄ 05:45 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠪Éƹ£À vÀAzÉ ªÀÄfzÀÝ ¸ÉÊAiÀÄzÀ ¸Á|| ¥ÀÆuÉ EªÀgÀÄ ºÉÊzÀæ¨ÁzÀ ¢AzÀ ©.f.Dgï ¸ÀºÁgÁ mÁæªÉ®ì £ÀA.J.¦-13/ªÉÊ-0952 £ÉÃzÀÝgÀ°è ¥ÀæAiÀiÁtÂPÀgÀ£ÀÄß PÀÆr¹PÉÆAqÀÄ ªÀÄĨÉÊUÉ ºÉÆUÀÄwÛzÁÝUÀ, ¨sÀAUÀÆgÀ UÁæªÀÄzÀ SÁAqÀ¸Áj ¸ÀPÀÌgÉ PÁSÁð£É ºÀwÛgÀ gÁ.ºÉ £ÀA 9 gÀ ªÉÄï MAzÀÄ ¯Áj £ÀA.PÉ.J-56/0547 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ vÀ£Àß ¯Áj Cw ªÉÃUÀ ªÀÄvÀÄÛ ¤±Á̼Àf¬ÄAzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ vÀ£Àß §¹ìUÉ rQÌ ªÀiÁr ¯Áj ¤°è¹ Nr ºÉÆVzÀÄÝ, ¸ÀzÀj C¥ÀWÁvÀ¢AzÀ §¸ÀìzÀ°èzÀÝ ªÀĺÀäzÀ C§ÄÝ® gÀºÉêÀiÁ£À vÀAzÉ C§ÄÝ® ¸ÀvÁÛgÀ ¸Á|| ºÉÊzÁæ¨ÁzÀ gÀªÀjUÉ §®UÉÊ gÉmÉÖUÉ, §®UÉÊ ¨sÀÄdPÉÌ ºÀwÛ ¨sÁj gÀPÀÛUÁAiÀĪÁV, PÉÊ ªÀÄÄj¢zÀÄÝ ªÀÄvÀÄÛ E£ÉÆߧâ¤UÉ ¸ÀtÚ ¥ÀÄlÖ UÁAiÀĪÁVzÀÄÝ UÁAiÀÄ UÉÆAqÀ ªÀĺÀäzÀ C§ÄÝ® gÀºÉêÀiÁ£À gÀªÀjUÉ aQvÉì PÀÄjvÀÄ ©ÃzÀgÀ ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæUÉ 108 CA§Ä¯É£ïì£À°è vÀAzÀÄ zÁR®Ä ªÀiÁrzÁUÀ aQvÉì PÁ®PÉÌ UÀÄt ªÀÄÄR£ÁUÀzÉ 0635 UÀAlUÉ ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ£É. JAzÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁðzÀÄ ¸ÁgÁA±À ªÉÄgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

  

GULBARGA DISTRICT REPORTED CRIMES

ಕೊಲೆ ಪ್ರಕರಣ:
ನೆಲೋಗಿ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ:ದಿನಾಂಕ:23/05/2013 ರಂದು  ಜೇರಟಗಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾಗ ಜೆರಟಗಿ ಗ್ರಾಮದ ಯುಕೆಪಿ ಕ್ಯಾಂಪಿನ ಹತ್ತಿರ ಒಬ್ಬ ಹೆಣ್ಣು ಮಗಳು ಮೃತ ಪಟ್ಟಿರುತ್ತಾಳೆ ಅಂತಾ ವಿಷಯ ತಿಳಿದುಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ನೋಡಲು 15 ದಿವಸಗಳ ಹಿಂದೆ ನಮ್ಮೂರಿಗೆ ಗೂರ್ಖಾ ಕೆಲಸ ಮಾಡಲು ನೇಪಾಳದಿಂದ ಧನಸಿಂಗ್ ತಂದೆ ದೇಬಿಸಿಂಗ್ ವಯಾ||26 ಉ:ಗೂಖಾ ಕೆಲಸ ಸಾ:ನೇಪಾಳಿ ಹಾ:ವ:                                                           ಜೆರಟಗಿ ಎಂಬುವವನು ತನ್ನ ಹೆಂಡತಿ ಮಕ್ಕಳೊಂದಿಗೆ ಬಂದು ಯುಕೆಪಿ ಕ್ಯಾಂಪಿನ ಹತ್ತಿರ ನನ್ನ ಚಪ್ಪರದ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಬಾಡಿಗೆ ಹಿಡಿದುಕೊಂಡು ವಾಸವಾಗಿದ್ದನು. 2-3 ದಿವಸಗಳ ಹಿಂದಿನಿಂದಲೂ ಧನಸಿಂಗ್ ಇತನು ಮಧ್ಯ ಕುಡಿದು ಬಂದು ತನ್ನ ಹೆಂಡತಿಯ ಸಂಗಡ ಜಗಳ ಮಾಡುತ್ತಾ ಬಂದಿದ್ದನು, ದಿನಾಂಕ:23/05/2013 ರಂದು ಮುಂಜಾನೆ 9.00 ಗಂಟೆಯ ಸುಮಾರಿಗೆ ತನ್ನ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ತನ್ನ ಹೆಂಡತಿಯಾದ ರಾಮಕಲಾ ಇವಳೊಂದಿಗೆ ಜಗಳ ಮಾಡಿ ಹೊಡೆ ಬಡೆ ಮಾಡಿ ತನ್ನ ಹೆಂಡತಿಯ ಕುತ್ತಿಗೆಗೆ ನೂಲಿನಿಂದ ಬಿಗಿದು ಕೊಲೆ ಮಾಡಿ ಶವವು ಮನೆಯ ಅಡ್ಡಿ ಕಟ್ಟಿಗೆಗೆ ತೂಗಿ ಹಾಕಿ ಓಡಿ ಹೋಗಿರುತ್ತಾನೆ ಅಂತ ಶ್ರೀ ಅಲ್ಲಾಭಕ್ಷ ತಂದೆ ನಬೀಸಾಬ ಯಂಕಂಚಿ ಸಾ: ಜೇರಟಗಿ  ರವರು ದೂರು ಸಲ್ಲಿಸಿದ ಸಾರಾಂಶದ ಮೇಲಿಂದ ಠಾಣೆ ಗುನ್ನೆ ನಂಬರ:79/2013 ಕಲಂ,302, 201  ಐ.ಪಿ.ಸಿ ಪ್ರಕಾರ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಿಕೊಂಡು ತನಿಖೆ ಕೈಕೊಂಡಿರುತ್ತಾರೆ.
ಅಪಘಾತ ಪ್ರಕರಣ:
ನಿಂಬರ್ಗಾ ಪೊಲೀಸ ಠಾಣೆ:ಶ್ರೀವಿಠ್ಠಲ ತಂದೆ ಮದರಪ್ಪಾ ಜಮಾದಾರ ಸಾ||ಧರ್ಮವಾಡಿ ರವರು ನಾವು ದಿನಾಂಕ:23-05-2013 ರಂದು ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 1-00 ಗಂಟೆ ಸುಮಾರಿಗೆ ಟಮ್ ಟಮ್  ನಂಬರ ಕೆಎ-32 ಎಬಿ-5029 ನಮ್ಮ ಸಂಭಂಧಿಕರಾದ ವಿಮಲಾಬಾಯಿ ಗಂಡ ಶಿವಾನಂದ ಜಮಾದಾರ ಸಾ|| ಕಡಗಂಚಿ ಹಾಗೂ ಪರಮೇಶ್ವರ, ವೈಶಾಲಿ ಮತ್ತಿತರರು ಕೂಡಿಕೊಂಡು ಟಮ್ ಟಮ್ ದಲ್ಲಿ ಕಡಗಂಚಿ ಗ್ರಾಮದಿಂದ ಭಟ್ಟರ್ಗಾ ಗ್ರಾಮಕ್ಕೆ ದೇವರ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಹೊಗುತ್ತಿರುವಾಗ ನಿಂಬರ್ಗಾ ತಾಂಡಾದ ಸಮೀಪ ರೋಡಿನ ಮೇಲೆ ಟಮ್ ಟಮ್ ಚಾಲಕನಾದ ಶ್ರೀಶೈಲ ತಂದೆ ಪರಮೇಶ್ವರ ಜಮಾದಾರ ಸಾ|| ಕಡಗಂಚಿ ಇತನು ತನ್ನ ವಾಹನವನ್ನು ಅತೀ ವೇಗ ಮತ್ತು  ನಿಷ್ಕಾಳಜಿತನದಿಂದ ಚಲಾಯಿಸಿ ಅಪಘಾತಪಡಿಸಿದನು. ಅದರಿಂದ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೆ ಹಾಗೂ ಚಾಲಕನಿಗೆ ಭಾರಿಗಾಯ ಮತ್ತು ಸಾದಾಗಾಯಗಳಾದವು. ಭಾರಿವಾಗಿರುವ ವಿಮಲಾಬಾಯಿ ಗಂಡ ಶಿವಾನಂದ ಜಮಾದಾರ ಇವಳಿಗೆ ಉಪಚಾರ ಕುರಿತು ಗುಲಬರ್ಗಾಕ್ಕೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗುತ್ತಿರುವಾಗ ಮಾರ್ಗ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಮೃತಪಟ್ಟಿಳು ಕಾರನ ಟಂಟಂ ಚಾಲಕನ ಮೇಲೆ ಕ್ರಮ ಕೈಕೊಳ್ಳಬೇಕು ಅಂತಾ ದೂರು ಸಲ್ಲಿಸಿದ ಸಾರಾಂಶದ ಮೇಲಿಂದ ಠಾಣೆ ಗುನ್ನೆ ನಂ:58/2013 ಕಲಂ, 279, 337, 338, 304 (ಎ) ಐಪಿಸಿ ಪ್ರಕಾರ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲು ಮಾಡಿಕೊಂಡಿರುತ್ತಾರೆ.
ಕೊಲೆ ಪ್ರಕರಣ:

ವಾಡಿ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ:ದಿನಾಂಕ:22-05-2013 ರಂದು ರಾತ್ರಿ ಬಸಪ್ಪನ ಖಣಿಯ ಏರಿಯಾದಲ್ಲಿಯ ಮುದುಕಪ್ಪನ ಮಗಳ ಮದುವೆ ನಿಶ್ಚಿತಾರ್ಥ ಕಾರಣದ ಊಟಕ್ಕೆ ನನ್ನ ಮಗ ಲಚ್ಚಮಯ್ಯ ಇತನು ತನ್ನ ಗೆಳೆಯರೊಂದಿಗೆ ಹೋಗಿ ಊಟ ಮುಗಿಸಿಕೊಂಡು ಮರಳಿ 1.30 ಗಂಟೆಯ ಸುಮಾರಿಗೆ ಸಂತೋಷ ತಂದೆ ರಾಮು, ಸುಂಕಪ್ಪ ತಂದೆ ನಾಗಪ್ಪ, ಸುಭಾಶ ತಂದೆ ಯಂಕಟೇಶ ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡಿಕೊಂಡು ಹನುಮಾನ ಗುಡಿಯ ಕಡೆಗೆ ಹೊರಟಾಗ ನಮ್ಮ ಓಣಿಯ ಸತ್ಯಪ್ಪ ತಂದೆ ರಾಮಯ್ಯ ಬಂಡಿ ಒಡ್ಡರ ಇತನು ಬಂದು ಅವಾಚ್ಯವಾಗಿ ಬೈದು ಇಷ್ಟು ರಾತ್ರಿ ಆಗಿದೆ ಮನೆಗೆ ಹೋಗಿ ಮಲಗಿರಿ ಅಂತಾ ಬೈದು ತನ್ನ ಮನೆಯ ಕಡೆಗೆ ಹೊರಟು ಹೋದನು. ಲಚ್ಚಮಯ್ಯ ಹಾಗೂ ಇತರರು ಕೂಡಿಕೊಂಡು ಹನುಮಾನ ದೇವರ ಕಟ್ಟೆಯ ಹತ್ತಿರ ಬಂದು ಕುಳಿತುಕೊಂಡರು. ದಿನಾಂಕ:23-05-2013 ರಂದು 3-00  ಗಂಟೆಯ ಸುಮಾರಿಗೆ ಸತ್ಯಪ್ಪ ಈತನು ತನ್ನ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ ಪೈಪ ಹಿಡಿದುಕೊಂಡು ಬಂದು ಅವಾಚ್ಯವಾಗಿ ಬೈದು ತನ್ನ ಕೈಯಲ್ಲಿದ್ದ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿ ಪೈಪದಿಂದ ಲಚ್ಚಮಯ್ಯನ ತಲೆಯ ಹಿಂದಗಡೆ ಹೊಡೆದಿದ್ದು ಅಲ್ಲದೆ ಕೈಯಿಂದ ಎಡ ಕಪಾಲೆಗೆ ಹೊಡೆದಿದ್ದರಿಂದ ಲಚ್ಚಮಯ್ಯ ಕೆಳಗಡೆ ಬಿದ್ದು ಬೇವೋಸ ಆದನು. ಆತನಿಗೆ ಕಿವಿಯಲ್ಲಿ ಮೂಗಿನಲ್ಲಿ ಬೀಡಿ ಊದಿ ಎಬ್ಬಸಿದರೂ ಸಹ ಏಳದೇ ಇರುವುದರಿಂದ ನಾನು ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ನೋಡಲು ನನ್ನ ಮಗ ಲಚಮಯ್ಯಾ ಇತನಿಗೆ ಡಾಕ್ಟರ ಹತ್ತಿರ ತೋರಿಸಲು ವೈದ್ಯರು ಪರೀಕ್ಷಿಸಿ ಮೃತ ಪಟ್ಟಿರುವದಾಗಿ ತಿಳಿಸಿದರು. ನನ್ನ ಮಗನಿಗೆ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ ಪೈಪದಿಂದ ಹೊಡೆದು ಕೊಲೆ ಮಾಡಿದ ಸತ್ಯಪ್ಪನ ವಿರುದ್ದ ಕಾನೂನು ಕ್ರಮ ಕೈಕೊಳ್ಳಬೇಕು ಅಂತಾ ಶ್ರೀ,ಹಣಮಂತಾ ತಂದೆ ತಮ್ಮಣ್ಣ ಬಂಡಿ ಒಡ್ಡರ ಸಾ||ಬಸ್ಸಪ್ಪನ ಖಣಿ ವಾಡಿ ರವರು ದೂರು ಸಲ್ಲಿಸಿದ  ಸಾರಾಂಶದ ಮೇಲಿಂದ ಠಾಣೆ ಗುನ್ನೆ ನಂ:96/2013 ಕಲಂ 504,302 ಐಪಿಸಿ ಪ್ರಕಾರ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲು ಮಾಡಿಕೊಂಡು ತನಿಕೆ ಕೈಕೊಂಡಿರುತ್ತಾರೆ. 

Raichur District Reported Crimes

ªÀgÀ¢AiÀiÁzÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À ªÀiÁ»w:-

gÀ¸ÉÛ C¥ÀWÁvÀ ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:-

¢£ÁAPÀ:-23/05/2013 gÀAzÀÄ gÁwæ vÁ£ÀÄ ¥ÉÆÃvÁß¼ÀzÀ°è EgÀĪÁUÀ ZÀAzÀÄæ vÀAzÉ ¸ÀÄzÀ±Àð£À FvÀ£ÀÄ £ÀªÀÄä PÁgÀ UÁ½ zÀÄgÀÄUÀªÀÄä zÉêÀ¸ÁÜ£ÀzÀ ºÀwÛgÀ PÉlÄÖ ¤AwgÀÄvÀÛzÉ vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃUÀ®Ä ¤ªÀÄä mÁmÁ J,¹AiÀÄ£ÀÄß ¨ÁrUÉ vÀgÀ¨ÉÃPÀÄ CAvÁ ºÉüÀ®Ä £Á£ÀÄ UÁ½ zÀÄgÀÄUÀªÀÄä zÉêÀ¸ÁÜ£ÀzÀ ºÀwÛgÀ ºÉÆÃV PÁjUÉ mÉÆà ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ªÀÄgÀ½ ¥ÉÆÃvÁß¼ÀPÉÌ §gÀÄwÛgÀĪÁUÀ ¥ÉÆÃvÁß¼À ©æeï ºÀwÛgÀ gÀ¸ÉÛAiÀÄ ªÉÄÃ¯É mÉÆà ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ §gÀÄwÛgÀĪÁUÀ ºÀUÀÎ PÀmÁÖVzÀÝjAzÀ ¸Àj¥Àr¸ÀÄwÛgÀĪÁUÀ CzÉà ªÉüÉUÉ ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ PÀqɬÄAzÀ ¯Áj £ÀA§gï JA.ºÉZï. 42-©-8234. £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ ºÉ¸ÀgÀÄ «¼Á¸À UÉÆvÁÛVgÀĪÀÅ¢¯Áè. FvÀ£ÀÄ vÀ£Àß ¯ÁjAiÀÄ£ÀÄß Cwà ªÉÃUÀªÁV ªÀÄvÀÄÛ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ £ÀqɹPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ lPÀÌgÀPÉÆlÄÖ vÀ£Àß ¯ÁjAiÀÄ£ÀÄß C°èAiÉÄà ¤°è¹ Nr ºÉÆÃVzÀÄÝ. F WÀl£ÉAiÀÄ°è £À£ÀUÉ ºÁUÀÆ E£ÀÆß½zÀ E§âjUÉ wêÀæ ¸ÀégÀÆ¥ÀzÀ ºÁUÀÆ ¸ÁzÁ ¸ÀégÀÆ¥ÀzÀ gÀPÀÛUÁAiÀÄUÀ¼ÁVzÀÄÝ £ÀAvÀgÀ aQvÉì PÀÄjvÀÄ D¸ÀàvÉUÉ ¸ÉÃjPÉAiÀiÁVgÀÄvÉÛÃªÉ CAvÁ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ §¼ÀUÁ£ÀÆgÀÄ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 121/2013. PÀ®A. 279, 337, 338 L¦¹ ªÀÄvÀÄÛ 187 LJA« PÁ¬ÄzÉ CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.


 

EvÀgÉ L.¦.¹ ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:-


 

¦üAiÀiÁð¢ AiÀĪÀÄ£À¥Àà vÀAzÉ zÁåªÀ¥Àà Cr« ªÀ:36, eÁ: £ÁAiÀÄPÀ G: MPÀÌ®ÄvÀ£À ¸Á: AiÀÄÄ. ¨ÉƪÀÄä£Á¼À FvÀ£ÀÄ ¢£ÁAPÀ: 23.05.2013 gÀAzÀÄ 11-00 J.JA.PÉÌ vÀ£Àß ªÀÄ£ÉAiÀÄ ºÀwÛgÀ gÀ¸ÉÛAiÀÄ°è £ÀqÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆgÀngÀĪÁUÀ 1) PÀ£ÀPÀªÀÄä UÀAqÀ ¥ÀA¥ÀtÚ CrªÉ ªÀ: 40, eÁ: £ÁAiÀÄPÀ G: MPÀÌ®ÄvÀ£À ¸Á: AiÀÄÄ. ¨ÉƪÀÄä£Á¼À 2) CªÀÄgÉñÀ vÀAzÉ ¹zÀÝ¥Àà PÀ®äAV ªÀ: 28 eÁ: £ÁAiÀÄPÀ G: MPÀÌ®ÄvÀ£À ¸Á: UÀÄAqÁ 3) F±À¥Àà vÀAzÉ ¹zÀÝ¥Àà PÀ®äAV ªÀ: 26, eÁ: £ÁAiÀÄPÀ G: MPÀÌ®ÄvÀ£À ¸Á: UÀÄAqÁ EªÀgÉ®ègÀÆ ¤®è¯Éèà ¸ÀƼÉà ªÀÄUÀ£Éà CAvÁ CPÀæªÀĪÁV vÀqÉzÀÄ ¤°è¹ ¨Éë£À VqÀzÀ PÉƯÉè AiÀiÁgÀÆ PÀqÉ¢ÝzÁÝgÉ ¯Éà CAvÁ ¨ÉÊzÁr dUÀ¼À vÉUÉzÀÄ PÉÊUÀ½AzÀ ºÉÆqÉ §qÉ ªÀiÁrgÀÄvÁÛgÉ CAvÁ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ vÀÄ«ðºÁ¼À oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 113/2013 PÀ®A 341, 504, 323 gÉ/« 34 L¦¹. CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤PÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.


 

¦üAiÀiÁð¢ PÀ£ÀPÀªÀÄä UÀAqÀ ¥ÀA¥ÀtÚ Cr« ªÀ:48, eÁ: £ÁAiÀÄPï,G: ºÉÆ®ªÀÄ£ÉPÉ®¸À ¸Á: AiÀÄÄ. ¨ÉƪÀÄä£Á¼À ºÀnÖ FPÉAiÀÄÄ ¢£ÁAPÀ: 23.05.2013 gÀAzÀÄ vÀ£Àß ªÀÄ£ÉAiÀÄ ºÀwÛgÀ EgÀĪÁUÀ 1) AiÀĪÀÄ£À¥Àà vÀAzÉ zÁåªÀ¥Àà Cr« ªÀ:36, eÁ: £ÁAiÀÄPÀ G: MPÀÌ®ÄvÀ£À2) UÀAUÀªÀÄä UÀAqÀ AiÀĪÀÄ£À¥Àà CqÀ« ªÀ:32, eÁ: £ÁAiÀÄPÀ G: ªÀÄ£ÉPÉ®¸À3) zÀÄgÀÄUÉñÀ vÀAzÉ AiÀĪÀÄ£À¥Àà CqÀ« ªÀ:20, eÁ: £ÁAiÀÄPÀ G: MPÀÌ®ÄvÀ£À J®ègÀÆ ¸Á: AiÀÄÄ. ¨ÉƪÀÄä£Á¼À EªÀgÀÄUÀ¼ÀÄ §AzÀÄ ¤£Àß ªÀÄUÀ¼ÀÄ £ÀªÀÄä ºÉÆ®zÀ°è£À ¨Éë£À VqÀzÀ PÉƯÉè ªÀÄÄgÀÄ¢zÁÝgÉ CAvÁ dUÀ¼À vÉUÉzÀÄ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÁrzÀÄÝ C®èzÉà ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ¹ÃgÉ »rzÀÄ J¼ÉzÁr ¯Éà ¸ÀƼÉà ¤£ÀßzÀÄ §ºÀ¼À DVzÉ CAvÁ ¨É¤ßUÉ, ªÉÄÊUÉ ºÉÆqÉ §qÉ ªÀiÁrgÀÄvÁÛgÉ. CAvÁ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ vÀÄ«ðºÁ¼À oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 112/2013 PÀ®A 354,504, 323 gÉ/« 34 L¦¹. CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤PÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.


 

¢.23-05-13 gÀAzÀÄ ªÀÄÄAeÁ£É 08-00UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ 1] AiÀıÉÆÃzsÀªÀÄä UÀAqÀ ¸ÀÄgÉñÀ [2] ¨sÀªÁ¤ vÁ¬Ä ºÉÆøÀÆgÀªÀÄä 3] PÀÈ¥ÁzÁ¸À vÀAzÉ ¤Ã®¥Àà [4] ²ªÀÅUÉä vÀAzÉ ¨ÉÆA¨Á¬Ä §¸Àì¥Àà J®ègÀÆ eÁwBªÀiÁ¢UÀ ¸ÁBUÀt¢¤ß EªÀgÀÄUÀ¼ÀÄ ¦AiÀiÁ𢠲æêÀÄw CAdªÀÄä UÀAqÀ £ÀgÀ¹AUÀ ªÀAiÀÄ-40ªÀµÀð eÁwBªÀiÁ¢UÀ GBªÀÄ£ÉPÉ®¸À ¸ÁBUÀt¢¤ß EªÀgÀ ªÀÄ£ÉAiÀÄ ªÀÄÄAzÉ §AzÀÄ CªÀgÀ°è DgÉÆæ AiÀıÉÆÃzsÀªÀÄä ¦AiÀiÁð¢AiÀÄ ªÀÄUÀ ªÀĺÉñÀ¤UÉ ¨ÉÊAiÀÄÄåªÁUÀ ¦AiÀiÁð¢zÁgÀ¼ÀÄ aPÀ̪ÀÄPÀ̼ÀÄ DlªÁqÀĪÁUÀ dUÀ¼À ªÀiÁrzÀÄÝ zÉÆqÀØzÀÄÝ ªÀiÁr E°èAiÀĪÀgÉUÉ ªÀÄvÉÛ §A¢AiÉÄãÀÄ CAvÁ PÉýzÀÝPÉÌ J®ègÀÆ ¸ÉÃj £À£ÀߣÀÄß PɼÀUÉ ºÁQ vÀªÀÄä PÉʬÄAzÀ ºÉÆqÉzÀÄ PÁ°¤AzÀ MzÀÄÝ E£ÉÆßAzÀÄ ¸À® ¤£Àß ªÀÄUÀ £ÀªÀÄä ºÀÄqÀÄUÀgÀ vÀAmÉUÉ §AzÀgÉ ¤£Àß ªÀÄvÀÄÛ ¤£Àß ªÀÄUÀ£À PÉÊ PÁ®Ä ªÀÄÄjAiÀÄÄvÉÛêÉAzÀÄ ºÉzÀjPÉ ºÁQ ºÉÆÃVgÀÄvÁÛgÉ CAvÁ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ ¹gÀªÁgÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 106/2013 PÀ®AB 323,504,506, ¸À»vÀ 34 L.¦.¹ CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀtzÀ zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.


 

C¸Àé¨sÁ«PÀ ªÀÄgÀt ¥ÀægÀPÀgÀt ªÀiÁ»w:-

vÁAiÀĪÀÄä 75 ªÀµÀð FPÉAiÀÄÄ JgÀqÀÄ ¢£ÀUÀ¼À »AzÉ ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ-gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ gÀ¸ÉÛ ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ £ÀUÀgÀzÀ AiÀÄ®èªÀÄäzÉë UÀÄr JzÀÄjUÉ EgÀĪÀ «ÃgÀ±ÉʪÀ ¸ÀªÀiÁdzÀ ¸Àä±Á£ÀzÀ°è ¸ÀAqÁ¸ï PÀÆqÀ°PÉÌ ºÉÆÃV ªÀAiÀĸÁìVzÀÝjAzÀ ¤±ÀPÀÛ¼ÁV PÁ®ªÀÄgÀtªÁVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ CAvÁ ºÀ£ÀĪÀÄAvÀ vÀAzÉ ºÉƼÉAiÀÄ¥Àà , ªÀAiÀÄ:65ªÀ, eÁ: ZÀ®ÄªÁ¢, G: ºÀªÀiÁ° PÉ®¸À & gÀÄzÀæ¨sÀÆ«Ä PÁªÀ®ÄUÁgÀ , ¸Á: gÉÃtÄPÀAiÀÄ®èªÀÄä UÀÄr ºÀwÛgÀ ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ gÀªÀgÀÄ ¢£ÁAPÀ: 24.05.2013 gÀAzÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄðAzÁ ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ £ÀUÀgÀ oÁuÉ AiÀÄÄ.r.Dgï £ÀA.11/2013 , PÀ®A.174 ¹.Dgï.¦.¹ CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆArzÀÄÝ EzÉ


 


 

¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAWÀ£É, ªÁºÀ£À ZÁ®PÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ::-

gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ J¯Áè ¥Éưøï C¢üPÁjUÀ¼ÀÄ, gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ°è ªÉÆÃmÁgÀ ªÁºÀ£À C¥ÀWÁvÀUÀ¼À£ÀÄß vÀqÉUÀlÄÖªÀ PÀÄjvÀÄ f¯ÉèUÉ ¥ÀÆgÉʹgÀĪÀ EAlgï¸É¥ÀÖgï ªÁºÀ£ÀzÀ ¸ÀºÁAiÀÄ¢AzÀ ¢£ÁAPÀ:24.05.2013 gÀAzÀÄ 218 ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À£ÀÄß ¥ÀvÉÛ ªÀiÁr 35,100/-gÀÆ.UÀ¼ÀÀ£ÀÄß ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà zÀAqÀ «¢ü¹, PÁ£ÀÆ£ÀÄ jÃvÀå PÀæªÀÄ dgÀÄV¹zÀÄÝ, ¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAX¸ÀĪÀ ZÁ®PÀgÀÄ/ªÀiÁ°ÃPÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆgÀÄ jÃvÀå PÀæªÀÄ dgÀÄV¸ÀĪÀ PÁAiÀÄð ªÀÄÄAzÀĪÀgÉ¢gÀÄvÀÛzÉ.

GULBARGA DISTRICT REPORTED CRIMES


ಹಲ್ಲೆ ಪ್ರಕರಣ:
ನಿಂಬರ್ಗಾ ಪೊಲೀಸ ಠಾಣೆ: ಶ್ರೀಮತಿ ಸುನೀತಾ ಗಂಡ ರವಿ ಗುಂಜಿ ಸಾ: ಧುತ್ತರಗಾಂವ ಗ್ರಾಮ ತಾ: ಆಳಂದ ರವರುದಿನಾಂಕ:22-05-2013 ರಂದು ಸಾಯಂಕಾಲ 7-00 ಗಂಟೆಯ ಸುಮಾರಿಗೆ ನೀರಿನ ಟ್ಯಾಂಕರದಿಂದ ನೀರು ಸಪ್ಲಾಯ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾಗ ನಾನು ನೀರಿನ ಕೊಡದೊಂದಿಗೆ ಪಾಳಿಯಲ್ಲಿ ನಿಂತಿರುವಾಗ ಗಣಪತಿ ಮರಗು ವಡ್ಡರ ಇತನು ಅವಾಚ್ಯವಾಗಿ ಬೈದು ನಿನ್ಯಾಕೇ ನೀರು ತುಂಬುತ್ತಿ ಅಂತಾ ಕೈಯಿಂದ ಬೆನ್ನ ಮೇಲೆ ಹೊಡೆದು ಕೈ ಮುಷ್ಠಿ ಮಾಡಿ ಹೊಟ್ಟೆಗೆ ಗುದ್ದಿದನು. ಆತನ ತಮ್ಮ ರವಿ ಇತನು ಬಂದು ನನ್ನ ಕೆಳ ಹೊಟ್ಟೆಗೆ ಒದ್ದನು ಅವನ ತಂದೆ ಮರಗು ಇತನು ಸಹ ನೀನು ಊರು ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗು ಅಂತಾ ಬಡಿಗೆಯಿಂದ ಹೊಟ್ಟೆಯ ಮೇಲೆ ಹೊಡೆದಿದ್ದರಿಂದ ಒಳ ಪೆಟ್ಟಾಗಿರುತ್ತದೆ.ಈರಮ್ಮ ಗಂಡ ಮರಗು ಇವಳು  ಸಹ ಅವಾಚ್ಯ ಶಬ್ದಗಳಿಂದ ಬೈದು ಹೊಡೆ ಬಡೆ ಮಾಡಿದವರ ಮೇಲೆ ಕಾನೂನು ಕ್ರಮ ಕೈಕೊಳ್ಳಬೇಕು ಅಂತಾ ದೂರು ಸಲ್ಲಿಸಿದ ಸಾರಾಂಶದ ಮೇಲಿಂದ ಠಾಣೆ 57/2013 ಕಲಂ, 323, 324, 354, 504, ಸಂಗಡ 34 ಐಪಿಸಿ ಪ್ರಕಾರ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಿಕೊಂಡಿರುತ್ತಾರೆ.
ಹಲ್ಲೆ ಪ್ರಕರಣ:
ಮಾದನ ಹಿಪ್ಪರಗಾ ಪೊಲೀಸ ಠಾಣೆ: ಶ್ರೀಮತಿ. ಮಲ್ಲಮ್ಮಾ ಗಂಡ ಕ್ರೀಷ್ಣಾ ಸಕ್ಕರಗಿ ಸಾ:ಚಲಗೇರಾ  ತಾ:ಆಳಂದ ರವರು ನಾನು ದಿನಾಂಕ:22/05/2013 ರಂದು ಸಾಯಂಕಾಲ 5 ಗಂಟೆಯ ಸುಮಾರಿಗೆ ನನ್ನ ತಮ್ಮನಾದ ಶಿವಲಿಂಗಪ್ಪ ಸಕ್ಕರಗಿ ಇತನು ಶಾಲೆಯ ಹತ್ತಿರ ನಿಂತಾಗ ಭೀಮಾಶಂಕರ ಪಂಡರಿ,ಚಂದ್ರಕಾಂತ ತಂದೆ ಭೀಮಶ್ಯಾ ಪಂಡರಿ,ಯಲ್ಲಪ್ಪಾ ತಂದೆ ಚಂದ್ರಕಾಂತ ಪಂಡರಿ,ಶಿವಕುಮಾರ ತಂದೆ ಚಂದ್ರಕಾಂತ ಪಂಡರಿ,ದಯ್ಯವ್ವಾ ಗಂಡ ಚಂದ್ರಕಾಂತ ಪಂಡರಿ,ಕಾವೇರಿ ತಂದೆ ಚಂದ್ರಕಾಂತ ಪಂಡರಿ,ಕಮಲಾಬಾಯಿ ತಂದೆ ಭೀಮಶ್ಯಾ ಪಂಡರಿ,ಮಹಾಪುರವ್ವಾ ತಾಯಿ ಕಮಲಾಬಾಯಿ ಪಂಡರಿ  ಸಾ:ಚಲಗೇರಾ  ರವರೆಲ್ಲರೂ ಕಾರಣವಿಲ್ಲದೇ ನನ್ನ ತಮ್ಮನಿಗೆ ಅವಾಚ್ಯ ಶಬ್ಬಗಳಿಂದ ಶಬ್ಬಗಳಿಂದ ಬೈದು ಕೈಯಿಂದ ಮತ್ತು ಕಾಲಿನಿಂದ ಹೊಡೆ-ಬಡೆ ಮಾಡಿರುತ್ತಾರೆ ಅಂತಾ ದೂರು ಸಲ್ಲಿಸಿದ ಸಾರಂಶದ ಮೇಲಿಂದ ಠಾಣೆ ಗುನ್ನೆ.ನಂ:46/2013 ಕಲಂ:143.147.323.504.506 ಸಂಗಡ 149 ಐ.ಪಿ.ಸಿ ಪ್ರಕಾರ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಿಕೊಂಡಿರುತ್ತಾರೆ.
ಅಪಘಾತ ಪ್ರಕರಣ:
ರಟಕಲ್ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ:ದಿನಾಂಕ:23-05-2013 ರಂದು ರಾತ್ರಿ  9-30 ಗಂಟೆ ಸುಮಾರಿಗೆ ಟ್ರಾಕ್ಟರ ನಂಬರ ಕೆಎ-38 ಟಿ-1588 ನೇದ್ದರ ಚಾಲಕನು ತನ್ನ ಟ್ರಾಕ್ಟರನ್ನು ಅತೀ ವೇಗ ಮತ್ತು ನಿಷ್ಕಾಳಜಿತನದಿಂದ ಚಲಾಯಿಸಿ ಮೊಘಾ ಗ್ರಾಮದ ಹತ್ತಿರ ಟ್ರಾಕ್ಟರ ಪಲ್ಟಿ ಮಾಡಿಸಿದ್ದರಿಂದ ಟ್ರಾಕ್ಟರನಲ್ಲಿ ಕುಳಿತ ಬಸವರಾಜ ತಂದೆ ಗುಂಡಪ್ಪ ಹಣಮಗುಂಡ ಸಾ:ಚಂದನಕೇರಾ ಇತನ ಮೈಮೇಲೆ ಟ್ರಾಕ್ಟರನಲ್ಲಿದ್ದ ಪರ್ಸಿಗಳು ಬಿದ್ದಿರುವದರಿಂದ ಬಸವರಾಜ ಇತನು ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಮೃತಪಟ್ಟಿರುತ್ತಾನೆ ಅಂತಾ ತಿಪ್ಪಣ್ಣ ತಂದೆ ಸಾಯಿಬಣ್ಣ ಜಿಡಗಿ ಸಾ|| ಮೋಘಾ ತಾ|| ಚಿಂಚೋಳಿ  ರವರು ದೂರು ಸಲ್ಲಿಸಿದ ಸಾರಾಂಶದ ಮೇಲಿಂದ ಇಂದು ದಿನಾಂಕ 24-05-2013 ರಂದು 12-30 ಎ.ಎಮಕ್ಕೆ ಠಾಣಾ ಗುನ್ನೆ ನಂ 54/2013 ಕಲಂ 279304 (ಎ) ಐಪಿಸಿ ಹಾಗೂ 187 ಐ.ಎಂ.ವಿ ಆಕ್ಟ ಪ್ರಕಾರ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಿಕೊಂಡು ತನಿಖೆ ಕೈಕೊಂಡಿರುತ್ತಾರೆ.