Police Bhavan Kalaburagi

Police Bhavan Kalaburagi

Wednesday, September 1, 2010

BIDAR DISTRICT DAILY CRIME UPDATE : 01/09/2010

This post is in Kannada language. To view, you need to download kannada fonts from the link section.
¢£ÀA¥Àæw C¥ÀgÁzsÀUÀ¼À ªÀiÁ»w : 01/09/2010
¨sÁ°Ì UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 120/2010 PÀ®A 324, 504 eÉÆvÉ 34 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ : 31/08/2010 gÀAzÀÄ 1315 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠪ÀiÁtÂPÀ vÀAzÉ ªÀiÁzsÀ¥Áà ªÁUÉà ªÀAiÀÄ: 70 ªÀµÀð eÁ: PÀÄgÀ§gÀÄ ¸Á ®R£ÀUÁAªÀ EªÀgÀÄ ºÉÆ®PÉÌ ºÉÆUÀĪÁUÀ ®R£ÀUÁAªÀ PÁPÀ£Á¼À ¹ªÉÄAiÀÄ ºÀwÛgÀ DgÉÆæ 1) ¸ÀĨsÁµÀ vÀAzÉ ªÀiÁtÂPÀ ªÁUÉà 2) ¨sÀgÀvÀ vÀAzÉ ªÀiÁtÂPÀ ªÁUÉà E§âgÀÄ ¸Á ®R£ÀUÁAªÀ EªÀgÀÄ §AzÀÄ ¸ÁgÁ¬Ä PÀÄrAiÀÄ®Ä zÀÄqÀÄØ PÉÆqÀÄ ¤£Àß ºÀwÛgÀ §ºÁ¼À gÉÆÃPÁ EzÉ CAvÀ dUÀ¼À vÉUÉzÀÄ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ PÀ°è¤AzÀ vÀ¯ÉAiÀÄ°è ºÉÆqÉzÀÄ gÀPÀÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹ PÉʬÄAzÀ ¨É£À°è PÉÊ ªÀÄÄ¶× ªÀiÁr UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀÄ ¥ÀqɹgÀÄvÁÛ£É JAzÀÄ PÉÆlÖ ¸ÁgÀA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ.

¨sÁ°Ì £ÀUÀgÀ ¥ÉÆ°¸À oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 177/2010 PÀ®A 332 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ : 31/08/2010 gÀAzÀÄ 1500 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢ GªÀiÁPÁAvÀ vÀAzÉ PÁ±É¥Áà gÉÆmÉÖ ªÀAiÀÄ: 38 ªÀµÀð eÁ: °AUÁAiÀÄvÀ G: PÉ.J¸À.DgÀ.n.¹ ZÁ®PÀ/¤ªÁðºÀPÀ £ÀA : 618 OgÁzÀ r¥ÉÆ ¸Á ºÁ®ºÀ½î EªÀgÀÄ §¸À £ÀA : PÉJ-38-J¥sÀ-329 £ÉÃzÀgÀ ªÉÄÃ¯É ¨sÁ°Ì - OgÁzÀ ªÀiÁUÀðzÀ ªÀÄÆ®PÀ ¥ÀæAiÀiÁtÂPÀgÀ£ÀÄß PÀÆr¹PÉÆAqÀÄ ºÉÆÃUÀĪÁUÀ DgÉÆæ ªÀiÁºÀzÉêÀ vÀAzÉ PÁ²£ÁxÀ vÉÆUÀ®ÄgÉ ªÀAiÀÄ: 30 ªÀµÀð eÁ : PÀ§â°UÉÃgÀ ¸Á zÁqÀV EªÀgÀÄ nPÉmï «µÀAiÀÄzÀ°è dUÀ¼À vÉUÉzÀÄ CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ CAV »rzÀÄ fAeÁªÀÄÄ¶Ö ªÀiÁr PÉʬÄAzÀ ºÉÆÃqÉzÀÄ UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀÄ ªÀiÁrzÀÄÝ ¸ÀPÁðj PÀvÀðªÀåPÉÌ CqÉvÀqÉ GAlĪÀiÁrgÀÄvÁÛ£É JAzÀÄ PÉÆlÖ ¸ÁgÀA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ.

alUÀÄ¥Áà ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 119/2010 PÀ®A 420, 504,506 eÉÆvÉ 34 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ : 31/08/2010 gÀAzÀÄ 1815 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠪ÀĺÀäzÀ ¸Á©ÃgÀ vÀAzÉ ¸À°ªÉÆâݣÀ PÀÄA¨ÁgÀPÀÄAn ªÀAiÀÄ: 25 ªÀµÀð ¸Á zÀ¸ÀÛVgÀ ªÉƺÀ¯Áè alUÀÄ¥Áà EªÀgÀÄ DgÉÆæ gÀhÄƪÀiï ªÉƨÉʯï CAUÀrAiÀÄ ªÀiÁ°PÀ£ÁzÀ gÀ¦üÃPï vÀAzÉ E¨Áæ»A vÀA¨ÁPÀªÁ¯É EªÀgÀÄ gÀhÄƪÀiï ¸ÀÄ¥Àgï ¹ÌêÀiï vÉUÉ¢zÀÄÝ ¸ÀzÀj ¹ÌªÀiï£ÀÄß ºÁQzÀÄÝ qÁæ ªÀiÁqÀĪÀ PÁ®PÉÌ ¦üAiÀiÁ𢠣ÀA§gÀ 168 §A¢zÀÄÝ ¦üAiÀiÁ𢠸ÀzÀj ¥ÉæöÊeï §UÉÎ PÉýzÁUÀ DgÉÆæ CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊzÀÄ fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQgÀÄvÁÛgÉ. JAzÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ.

zsÀ£ÀÆßgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 139/2010 PÀ®A 341, 323, 324, 504, 506 eÉÆvÉ 34 L.¦.¹ :-
¢£ÁAPÀ : 31/08/2010 gÀAzÀÄ 0900 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠧¸ÀªÀgÁd vÀAzÉ ±ÀgÀt¥Áà ªÀÄgÀÆgÉ ªÀAiÀÄ : 32 ¸Á ¹zÉÝñÀégÀ ªÁr EªÀgÀÄ PÀ¸ÀªÀ£ÀÄß w¥ÉàAiÀÄ°è ºÁQ §gÀĪÁUÀ DgÉÆæ «ÃgÀ±ÉnÖ vÀAzÉ ²ªÀ§¸À¥Áà ªÀÄgÀÆgÉ, E£ÀÆß E§âgÀÆ ¸Á ¹zÉÝñÀégÀ ªÁr EªÀgÀÄ ¦üAiÀiÁð¢UÉ CPÀæªÀĪÁV vÀqÉzÀÄ PÀ¸ÀzÀ «µÀAiÀÄzÀ°è dUÀ¼À vÉUÉzÀÄ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ §rUɬÄAzÀ ªÀÄvÀÄÛ PÉʬÄAzÀ ªÉÄʪÉÄÃ¯É ºÉÆqÉzÀÄ gÀPÀÛUÁAiÀÄ ºÁUÀÄ UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹ fêÀzÀ ¨ÉÃzÀjPÉ ºÁQgÀÄvÁÛgÉ JAzÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ.

zsÀ£ÀÆßgÀ ¥ÉÆ°¸ï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 140/2010 PÀ®A 341, 323, 504, 506 L.¦.¹ :-
¢£ÁAPÀ : 31/08/2010 gÀAzÀÄ 0930 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠫ÃgÀ±ÉnÖ vÀAzÉ ²ªÀ§¸À¥Áà ªÀÄgÀÆgÉ, E£ÀÆß E§âgÀÆ ¸Á ¹zÉÝñÀégÀ ªÁr EªÀgÀ ªÀÄ£É ºÀwÛgÀ EgÀĪÀ w¥ÉàAiÀÄ°è DgÉÆæ §¸ÀªÀgÁd vÀAzÉ ±ÀgÀt¥Áà ªÀÄgÀÆgÉ ªÀAiÀÄ : 32 ¸Á ¹zÉÝñÀégÀ ªÁr EªÀgÀÄ §AzÀÄ PÀ¸ÀªÀ£ÀÄß ºÁQ §gÀĪÁUÀ DgÉÆæ w¥Éà eÁUÀzÀ «µÀAiÀÄzÀ°è vÀPÀgÁgÀÄ vÉUÉzÀÄ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ ±Àlð »rzÀÄ fAeÁ ªÀÄÄ¶× ªÀiÁr ºÉÆqÉ¢ fêÀzÀ ¨ÉÃzÀjPÉ ºÁQgÀÄvÁÛgÉ JAzÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ.

©ÃzÀgÀ ¸ÀAZÁgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 133/2010 PÀ®A 279, 338 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ : 31/08/2010 gÀAzÀÄ 1900 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢ AiÀÄ®è¥Àà vÀAzÉ WÁ¼É¥Àà, 70 ªÀµÀð ¸Á CA¨ÉÃqÀÌgÀ PÁ¯ÉÆä ©ÃzÀgÀ EªÀgÀÄ UÁA¢UÀAeï¢AzÀ-CA¨ÉÃqÀÌgÀ PÁ¯ÉÆä PÀqÉUÉ £ÀqÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ²ªÀPÀĪÀiÁgÀ UÀÄA¥Á PÀqɬÄAzÀ DgÉÆæ ªÉÆmÁgÀ ¸ÉÊPÀ¯ï £ÀA. PÉJ-38/E-1278 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ vÀ£Àß ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß Cwà ªÉÃUÀ ºÁUÀÆ ¤µÁ̼ÀfvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢UÉ rQÌ ºÉÆqÉ¢zÀÄÝ ¸ÀzÀj rQ̬ÄAzÀ ¦üAiÀiÁð¢UÉ ¥ÁzÀzÀ ªÉÄïÁãUÀzÀ°è ¨sÁjUÀÄ¥ÀÛUÁAiÀÄ ªÀÄvÀÄÛ §®UÁ°£À ºÉ¨ÉâgÀ½£À ºÀwÛgÀ vÀgÀazÀ gÀPÀÛUÁAiÀĪÁVgÀÄvÀÛzÉ. JAzÀÄzÀ ¤ÃrzÀ ¸ÁgÀA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ.

§¸ÀªÀPÀ¯Áåt ¸ÀAZÁgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 150/2010 PÀ®A 279, 337, L¦¹, eÉÆvÉ 187 L.JA.«. DPÀÖ :-
¢£ÁAPÀ : 31/08/2010 gÀAzÀÄ 1300 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠣ÀgÀ¹AUÀ vÀAzÉ ªÀiÁtÂPÀgÁªÀ UÁAiÀÄPÀªÁqÀ ªÀAiÀÄ : 30 ªÀµÀð G: PÀÆ° ¸Á eÁ£Á¥ÀÄgÀ vÁ §¸ÀªÀPÀ¯Áåt EªÀgÀÄ vÀ£Àß vÁ¬ÄAiÉÆA¢UÉ £ÀqÉzÀÄPÉÆAqÀÄ gÉÆÃqÀ PÁæ¸À ªÀiÁqÀÄwÛgÀĪÁUÀ ºÀÄ®¸ÀÆgÀ PÀqɬÄAzÀ DgÉÆæ ªÀĺÀäzÀ ¥Á±Á vÀAzÉ ªÀĺÀäzÀ gÀ¨Á⤠»gÉÆ ºÉÆAqÁ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ® £ÀA PÉJ-39/, ºÉZï.-6720 £ÉÃzÀgÀ ZÁ®PÀ ¸Á §¸ÀªÀPÀ¯Áåt EªÀgÀÄ vÀ£Àß ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß Cw ªÉÃUÀ ºÁUÀÆ ¤µÁ̼ÀfÃvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢ vÁ¬ÄUÉ rQÌ ªÀiÁrgÀÄvÁÛ£É. ¸ÀzÀj rQÌAiÀÄ ¥ÀæAiÀÄÄPÀÛ ¸ÀÄAzÀgÀ¨Á¬Ä EªÀjUÉ mÉÆAPÀPÉÌ ºÁUÀÆ §®UÉÊ QgÀÄ ¨ÉgÀ½UÉ vÀgÀazÀ gÀPÀÛUÁAiÀĪÁVgÀÄvÀÛzÉ. JAzÀÄ ¤ÃrzÀ ¸ÁgÀA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ.

§¸ÀªÀPÀ¯Áåt £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 119/2010 PÀ®A 324, 323, 504, 506 eÉÆvÉ 34 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ : 31/08/2010 gÀAzÀÄ 2230 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢ vÀ¤éÃgÀ CºÀäzÀ vÀAzÉ SÁéeÁ CºÀäzÀ dªÀiÁzÀgÀ ªÀAiÀÄ: 37ªÀµÀð G: ªÁå¥ÁgÀ ¸Á T¯Áè UÀ°è §¸ÀªÀPÀ¯Áåt EªÀgÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°èzÁÝUÀ DgÉÆæ ªÉÆìģÉÆâݣï vÀAzÉ ªÀĺÀäzÀ ºÀĸÉãÀ §qÉSÉÃvÀªÁ¯É, ºÁUÀÆ E£ÀÆß 2 d£À J®ègÀÆ ¸Á T¯Áè UÀ°è §¸ÀªÀPÀ¯Áåt EªÀgÀÄ §AzÀÄ DªÁZÀåªÁV ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ PÉʪÀÄÄ¶× ªÀiÁr PÀtÂÚ£À ªÉÄÃ¯É eÉÆÃgÁV ºÉÆqÉzÀÄ fêÀ ¨ÉÃzÀjPÉ ºÁQgÀÄvÁÛgÉ JAzÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ.

ªÀÄ£ÁßJSÉÃ½î ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 142/2010 PÀ®A279, 337, 338, L.¦.¹ eÉÆvÉ 177, 187 L.JªÀiï.« DPÀÖ :-
¢£ÁAPÀ : 31/08/2010 gÀAzÀÄ 0600 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢ J£ï gÀ«AzÀæ vÀAzÉ J£ï ¸ÀvÀå£ÁgÁAiÀÄt ªÀAiÀÄ: 40 ªÀµÀð G: QgÁt CAUÀr ªÁå¥ÁgÀ ¸Á ªÀÄ£É.£ÀA 2-5-47 ¨sÀgÀvÀ £ÀUÀgÀ G¥Àà¯ï Dgï, Dgï, f¯Áè ºÉÊzÁæ¨ÁzÀ (J.¦) EªÀgÀÄ gÁ.ºÉ-9 gÀ ªÉÄÃ¯É ºÉÆÃUÀĪÁUÀ 1) ²ªÁf ¯Áj £ÀA J©n-1771 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ ¸Á ZÀgÀPÀ¥À½î 2) ªÀÄ»§Æ§ vÀAzÉ UÀ¥sÀÆgÀ ±ÉÃR LZÀgÀ mÉA¥sÀÆ £ÀA JªÀiï.ºÉZï.Dgï-2300 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ ¸Á §Që »¥ÀàgÀUÁ (JªÀiï.J¸ï) EªÀgÀÄ §AzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢UÉ rQÌ ºÉÆqÉ¢gÀÄvÁÛ£É JAzÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ.

ªÀÄ£ÁßJSÉÃ½î ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 143/2010 PÀ®A 324, 504, L.¦.¹ :-
¢£ÁAPÀ : 31/08/10 gÀAzÀÄ 1615 UÀAmÉUÉ UÁAiÀi¼ÀÄ ¦üAiÀiÁð¢ E¸Áä¬Ä¯ï vÀAzÉ ¸ÀįÁÛ£À ¸Á§ d®¹AUï ªÁ¯É ªÀAiÀÄ: 20 ªÀµÀð G: ¸ÉÃAnæAUÀ PÉ®¸À ¸Á ¤uÁð EªÀgÀÄ ºÁUÀÆ UɼÉAiÀÄ UÁæªÀÄzÀ°è ºÉÆÃUÀĪÁUÀ DgÉÆæ ¸ÀĮۣÀ ¸Á§ ªÀfÃgÀ C° d®¹AUï ªÁ¯É ¸Á ¤uÁð EªÀgÀÄ §AzÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠺ÁUÀÆ DvÀ£À UɼÉAiÀĤUÉ rQÌ ªÀiÁrgÀÄvÀÛ£É JAzÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ.

alUÀÄ¥Áà ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 118/2010 PÀ®A 366 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ : 31/08/2010 gÀAzÀÄ 1100 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠸ÀĨsÁµÀ vÀAzÉ UÀÄAqÀ¥Áà ªÀÄÄzÀÝgÀrØ ¸Á ¨ÉãÀ aAZÉÆý EªÀgÀ ªÀÄUÀ¼ÁzÀ ¸ÁjÃPÁ vÀAzÉ ¸ÀĨsÁµÀ ªÀAiÀÄ: 24 ªÀµÀð EªÀgÀÄ vÀ£Àß ªÀÄzÀĪÉà PÁqÀðUÀ¼À£ÀÄß vÀ£Àß UɼÀwAiÀÄjUÉ PÉÆlÄÖ §gÀÄvÉÛÃ£É CAvÀ ºÉý ºÉÆÃzÀªÀ¼ÀÄ ªÀÄ£ÉUÉ §A¢gÀĪÀÅ¢¯Áè. ¦üAiÀiÁð¢ J¯Áè PÀqÉ ºÀÄqÀÄPÁrzÀgÀÄ ¹QÌgÀĪÀÅ¢¯Áè, ¦üAiÀiÁ𢠪ÀÄUÀ½UÉ ¢£ÁAPÀ : 30/08/2010 gÀAzÀÄ ªÀÄÄAeÁ£É 1000 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ J¸ï.©.L. ¨ÁåAQ£À PÀèPÀð «dAiÀÄPÀĪÀiÁgÀ EvÀ£ÀÄ C¥ÀºÀj¹PÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVgÀÄvÁÛ£É JAzÀÄ PÉÆlÖ ¸ÁgÀA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀægÀPÀtªÀ£ÀÄß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

Raichur District Reported Crimes

²æà ²ªÁ£ÀAzÀ ¥ÀªÁqÀ±ÉnÖ ¥Éưøï E£ïì¥ÉPÀÖgï r¹L© WÀlPÀ f¯Áè ¥Éưøï PÁAiÀiÁð®AiÀÄ gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ¹§âA¢AiÀĪÀgÀÄ ¢£ÁAPÀ: 31.08.2010 gÀAzÀÄ 18.45 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ ºÀnÖUÁæªÀÄzÀ PÁPÁ£ÀUÀgÀzÀ UÉÆÃ®Ø£ï ¨ÉÃPÀj ºÀwÛgÀ ¸ÁªÀðd¤PÀ ¸ÀܼÀzÀ°è ªÀÄlPÁ dÆeÁlzÀ°è vÉÆqÀVzÀÝ EªÀiÁªÀiï¸Á§ vÀAzÉ SÁ¹ÃªÀĸÁ§ 60 ªÀµÀð ¸Á: PÁPÁ£ÀUÀgÀ ºÀnÖ & ¤AUÀ¥Àà vÀAzÉ gÁZÀ¥Àà 28 ªÀµÀð ¸Á:ºÀnÖ EªÀgÀ£ÀÄß §A¢ü¹, ªÀÄlPÁaÃn, 2 ºÀ¼É ªÉƨÉÊ¯ï ¥sÉÆãïUÀ¼ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ £ÀUÀzÀĺÀt:553/- gÀÆ¥Á¬ÄUÀ¼À£ÀÄß d¦ÛªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÀnÖ ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

    ²æà ªÀÄ°èPÁdÄð£ï zÀ¦à£ï ¦J¸ïL PÀ«vÁ¼ÀoÁuÉ & ¹§âA¢AiÀĪÀgÀÄ ¢£ÁAPÀ: 31.08.2010 gÀAzÀÄ 11.45 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ vÉÆÃgÀt¢¤ß UÁæªÀÄzÀ ¸ÁªÀðd¤PÀ ¸ÀܼÀzÀ°è E¹àÃmï dÆeÁlzÀ°è vÉÆqÀVzÀÝ ¨Á§Ä vÀAzÉ ±Á«ÄÃzï¸Á§, ²ªÀgÁd vÀAzÉ ¸ÀÆUÀ¥Àà ±ÁªÀAvÀUÉÃj, ZÀ£ÀßAiÀÄå vÀAzÉ ¸À£ÀßAiÀÄå, ¸ÀÆUÀgÉrØ vÀAzÉ F±À¥ÀàUËqÀ & £ÁUÀ£ÀUËqÀ vÀAzÉ FgÀtÚ J®ègÀÆ ¸Á: vÉÆÃgÀt¢¤ß EªÀgÀ£ÀÄß §A¢ü¹, E¹àÃmïJ¯ÉUÀ¼ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ £ÀUÀzÀĺÀt: 4780/- gÀÆ¥Á¬ÄUÀ¼À£ÀÄß d¦ÛªÀiÁrPÉÆAqÀÄ PÀ«vÁ¼ï ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

    ¢£ÁAPÀ:31.08.2010 gÀAzÀÄ 13.30 UÀAmɸÀĪÀiÁgÀÄ ¸ÉÊAiÀÄzï ªÀĺÀ§Æ§¨ÉÃUï SÁ¢æ vÀAzÉ ¸ÉÊAiÀÄzï ªÀÄƸÁ SÁ¢æ ¸Á:¹gÀªÁgÀ EªÀ£ÀÄ ªÀiÁåQìPÁå¨ï ¸ÀASÉå:PÉJ.36,2226 £ÉÃzÀÝ£ÀÄß ¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄUÀ¼À£ÀÄß G®èAX¹, ¹gÀªÁgÀ §¸ï¤¯ÁÝtzÀ ªÀÄÄRåzsÁégÀzÀ ºÀwÛgÀ ¸ÀAZÁgÀPÉÌ CrØAiÀiÁUÀĪÀAvÉ ¤®ÄUÀqÉ ªÀiÁr, §¸ï ¸ÀAZÁgÀPÉÌ CrØ¥Àr¹zÀÝjAzÀ ZÁ®PÀ£À£ÀÄß ªÀ±ÀPÉÌ vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ZÁ®PÀ£À «gÀÄzÀÝ ¹gÀªÁgÀ oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

    ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ vÁ®ÆPÀ ¨É¼ÀUÀÄQð UÁæªÀÄ ¤ªÁ¹, ±ÁAvÀ¥Àà vÀAzÉ ¨ÉÊ£À¥Àà EªÀ£ÀÄ ¢£ÁAPÀ:31.08.2010 gÀAzÀÄ 01.30 UÀAmɸÀĪÀiÁgÀÄ CzÉ UÁæªÀÄzÀ ºÀ£ÀĪÀÄAvÀ EªÀgÀ 27 ªÀµÀðzÀ ¥ÀwßAiÀÄÄ vÀ£Àß ªÁ¸ÀzÀ ªÀÄ£ÉAiÀÄ ªÀÄÄA¢£À PÀmÉÖAiÀÄ ªÉÄÃ¯É ªÀÄPÀ̼ÉÆA¢UÉ ªÀÄ®VzÀÝ£ÀÄß £ÉÆÃr, CªÀ¼À PÁ®Ä »rzÀÄ J¼ÉzÁUÀ JZÀÑgÀUÉÆAqÁUÀ ¤£Àß ªÉÄÃ¯É ªÀÄ£À¸ÀÄì DVzÉ £À£ÉÆßA¢UÉ ¨Á JAzÀÄ PÀgÉ¢zÀÄÝ ¤gÁPÀj¹zÀ ªÀÄ»¼ÉAiÀÄ ªÉÄïɩzÀÄÝ CvÁåZÁgÀ ªÀiÁqÀ®Ä ¥ÀæAiÀÄwß¹zÁUÀ ªÀÄ»¼ÉAiÀÄÄ aÃgÁrzÀÝjAzÀ F «µÀAiÀÄ AiÀiÁjUÁzÀgÀÆ ºÉýzÀgÉ ¤£ÀߣÀÄß PÉÆ¯É ªÀiÁqÀĪÀÅzÁV fêÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQgÀÄvÁÛ£ÉAzÀÄ »A¸ÉUÉƼÀ¥ÀlÖ ªÀÄ»¼É 02.30 UÀAmɸÀĪÀiÁgÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ UÁæ«ÄÃt oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

    ªÀiÁ£À« vÁ®ÆPÀ ¹gÀªÁgÀUÁæªÀÄzÀ «zsÁå£ÀUÀgÀ §qÁªÀuÉ ¤ªÁ¹, ¥Àæ¨sÀÄgÁAiÀÄ vÀAzÉ w¥ÀàAiÀÄå ªÀÄgÁoÀ 55 ªÀµÀð, EªÀ£ÀÄ ¢£ÁAPÀ:16.08.2010 gÀAzÀÄ 14.00 UÀAmɸÀĪÀiÁgÀÄ ªÀģɬÄAzÀ ºÉÆÃzÀªÀ£ÀÄ FªÀgÉUÀÆ ªÁ¥Á¸ï §A¢gÀĪÀÅ¢®è. ªÀģɬÄAzÀ ºÉÆÃUÀĪÁUÀ ©½AiÀÄ mÉjPÁmï vÀÄA§Ä vÉÆý£À ±Àlð, ºÀ¹gÀÄ §tÚzÀ mÁªÉ¯ï, ¥Á°¸ÀÖgï ¥ÀAZÉ zsÀj¹zÀÄÝ zÀÈqÀªÁzÀ ªÉÄÊPÀlÄÖ, UÉÆâ ªÉÄʧtÚ, PÀ¥ÀÄàPÀÆzÀ®Ä, CUÀ®ªÁzÀ ªÀÄÄR, ºÀuÉAiÀÄ ªÉÄÃ¯É ºÀ¼ÉAiÀÄ UÁAiÀÄzÀ UÀÄgÀÄvÀÄ EzÀÄÝ PÀ£ÀßqÀ ¨sÁµÉ ªÀiÁvÀ£ÁqÀÄwÛzÀÄÝ FªÀgÉUÀÆ ºÀÄqÀÄPÁrzÀgÀÆ G¥ÀAiÀÄÄPÀÛ ªÀiÁ»w zÉÆgÉwgÀĪÀÅ¢®è ªÉAzÀÄ PÁuÉAiÀiÁVgÀĪÀ ªÀåQÛAiÀÄ ¸ÀºÉÆÃzÀgÀ ±ÁAvÀ¥Àà PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ ¹gÀªÁgÀ oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

    gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ vÁ®ÆPÀ zÉêÀ£À¥À°è UÁæªÀÄ ¤ªÁ¹,
UÉÆëAzÀ¥Àà vÀAzÉ ®PÀëöät EªÀgÀ ¥Àwß PÀªÀÄ®ªÀÄä 40 ªÀµÀð EªÀ¼ÀÄ 5 ªÀµÀðUÀ½AzÀ ªÀiÁ£À¹PÀ C¸Àé¸ÀÜvɬÄAzÀ §¼À®ÄwÛzÀÄÝ, gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯Áè ¸ÀPÁðj D¸ÀàvÉæAiÀÄ°è ºÁUÀÆ EvÀgÉ D¸ÀàvÉæUÀ¼À°è vÉÆÃj¹zÀÄÝ UÀÄtªÀÄÄRªÁUÀzÉ DUÁUÉÎ vÀ¯É £ÉÆêÀÅ, ºÉÆmÉÖ £ÉÆêÀÅ CAvÁ ºÉüÀÄwÛzÀÄÝ ¢£ÁAPÀ:08.08.2010 ¨É½UÉÎ 08.00 UÀAmɸÀĪÀiÁgÀÄ gÁAiÀÄZÀÆjUÉ ºÉÆÃV D¸ÀàvÉæAiÀÄ°è vÉÆÃj¹ PÉÆAqÀÄ §gÀÄvÉÛÃ£É CAvÁ ºÉý ºÉÆÃzÀªÀ¼ÀÄ FªÀgÉUÀÆ ªÁ¥À¸ï ªÀÄ£ÉUÉ §A¢gÀĪÀ¢¯Áè FªÀgÉUÀÆ ºÀÄqÀÄPÁrzÀgÀÄ G¥ÀAiÀÄÄPÀÛ ªÀiÁ»w zÉÆgÉwgÀĪÀÅ¢®è ªÉAzÀÄ PÁuÉAiÀiÁVgÀĪÀ ªÀĺÀ¼ÉAiÀÄ ¥Àw UÉÆëAzÀ¥Àà ¢£ÁAPÀ:01.09.2010 gÀAzÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ AiÀÄgÀUÉÃgÁ oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

    vÀÄAUÀ¨sÀzÀæ JqÀzÀAqÉ AiÉÆÃd£É £ÀA.5 PÁ®ÄªÉ «¨sÁUÀ AiÀÄgÀªÀÄgÀ¸ï PÀZÉÃjAiÀÄ°è ¸À£ï 2006-07 jAzÀ 2008-09 gÀ ¸Á°£À°è PÀvÀðªÀå ¤ªÀð»¸ÀÄwÛzÀÝ ²æà PÀȵÀÚ ¨sÉÆë PÁAiÀÄð¥Á®PÀ C©AiÀÄAvÀgÀgÀÄ 5£Éà PÁ®ÄªÉ¸ÀzÀå PÁAiÀÄð¤ªÁðºÀPÀ C©üAiÀÄAvÀgÀgÀÄ PÀĪÉA¥ÀÄ «.«. ±ÀAPÀgÀ WÀlÖ ²ªÀªÉÆUÀÎ ªÀÄvÀÄÛ ²æà PÉ.JA. SÁ£ï ¢éwÃAiÀÄ zÀeÉðAiÀÄ ¸ÀºÁAiÀÄPÀ 5£Éà PÁ®ÄªÉ «¨sÁUÀ PÀZÉÃj ¸ÀzÀå 4£Éà PÁ®ÄªÉ «¨sÁUÀ ¹gÀªÁgÀgÀªÀgÀÄ vÀªÀÄä C¢üPÁgÀzÀ CªÀ¢üAiÀÄ°è SÉÆnÖ zÀ¸ÁÛªÉÃdÄUÀ¼À£ÀÄß ¸Àȶֹ ªÉÆøÀvÀ£À¢AzÀ ¸ÀPÁðgÀzÀ ºÀt gÀÆ. 3.51 PÉÆÃnAiÀÄ£ÀÄß vÀªÀÄä ¸ÀéAvÀPÉÌ zÀÄgÀÄ¥ÀAiÉÆÃUÀ ªÀiÁrPÉÆArgÀÄvÁÛgÉAzÀÄ ²æà JA. ªÉÆÃw¯Á® £ÁAiÀÄPÀ, PÁAiÀÄð ¥Á®PÀ C©üAiÀÄAvÀgÀgÀÄ £ÀA.5£Éà PÁ®ÄªÉ «¨sÁUÀ AiÀÄgÀªÀÄgÀ¸ï ²©ügÀgÀªÀgÀÄ ¢£ÁAPÀ:31.08.2010 gÀAzÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ UÁæ«ÄÃt oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

    ¢£ÁAPÀ:31.08.2010 gÀAzÀÄ 07.30 UÀAmɸÀĪÀiÁgÀÄ ªÀiÁzsÀªÀgÁªï vÀAzÉ ¹ÃvÁgÁªÀÄAiÀÄå ¸Á: ºÀļÀQºÁ¼ï vÁ:UÀAUÁªÀw EªÀ£ÀÄ ºÉƸÀ ¥sÉÆÃqÀð ¥sÉÊUÉÆà PÁgÀ£ÀÄß ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ-UÀAUÁªÀw gÀ¸ÉÛAiÀÄ°è CwªÉÃUÀ ªÀÄvÀÄÛ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹ ªÉÃUÀ¤AiÀÄAvÀæt ªÀiÁqÀ¯ÁUÀzÉ, E.eÉ.ºÉƸÀ½î PÁæ¸ï ºÀwÛgÀ JzÀgÀÄUÀqɬÄAzÀ §gÀÄwÛzÀÝ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ¯ï ¸ÀASÉå:PÉJ.37,PÉ.8799 £ÉÃzÀÝPÉÌ rQÌ PÉÆnÖzÀÝjAzÀ ªÉÆÃmÁgÀ¸ÉÊPÀ¯ï ¸ÀªÉÄÃvÀ PɼÀUÉ ©zÀÝ ZÁ®PÀ ZÀAzÀæ¥Àà£À vÀAzÉ FgÀ¥Àà 35 ªÀµÀð, ¸Á: CªÀÄgÁ¥ÀÆgÀÄ EªÀ£À vÀ¯ÉUÉ ªÀÄvÀÄÛ ¸ÀºÀ-¥ÀæAiÀiÁtÂPÀgÁzÀ gÀªÉÄñÀ vÀAzÉ FgÀ¥Àà 18 ªÀµÀð ¸Á:CªÀÄgÁ¥ÀÆgÀÄ vÁ: ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄEªÀjUÉ UÁAiÀÄUÀ¼ÁVzÀÄÝ PÁgÀÄ ZÁ®PÀ£ÀÄ ¤AiÀÄAvÀæt ªÀiÁqÀzÉ gÀ¸ÉÛ ¥ÀPÀÌzÀ°èzÀÝ ºÉÆÃl¯ï M¼ÀUÉ PÁgÀÄ ZÀ¯Á¬Ä¹zÀÝjAzÀ ºÉÆÃl¯ïzÀ°è PÉ®¸ÀªÀiÁqÀÄwÛzÀÝ ¸ÀtÚ CªÀÄgÀªÀÄä UÀAqÀ §¸ÀªÀgÁeï 40 ªÀµÀð & zÉÆqÀØ CªÀÄgÀªÀÄä UÀAqÀ «gÉñÀ 35ªÀµÀð E§âgÀÆ ¸Á:E.eÉ.ºÉƸÀ½î EªÀjUÉ UÁAiÀÄUÀ¼ÁVzÀÄÝ ¨sÁjUÁAiÀÄUÀ¼ÁVzÀÝ ZÀAzÀæ¥Àà£À£ÀÄß «ªÀiïì D¸ÀàvÉæ §¼ÁîjUÉ ¸ÁV¸ÀÄwÛgÀĪÁUÀ ªÀiÁUÀðzÀ°èAiÉÄà ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ£ÉAzÀÄ UÁAiÀiÁ¼ÀÄ gÀªÉÄñÀ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ UÁæ«ÄÃt oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

    gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ vÁ®ÆPÀ dÄ®äUÉÃgÁ UÁæªÀÄ ¤ªÁ¹, ªÀįÉèñÀ vÀAzÉ §ÄgÀæ £ÀgÀ¸À¥Àà EªÀgÀ dÄ®äUÉÃgÁ ¹ÃªÀiÁAvÀgÀzÀ°ègÀĪÀ £É®ÄèUÀzÉÝAiÀÄ°è ¢£ÁAPÀ:31.08.2010 gÀAzÀÄ 16.30 UÀAmɸÀĪÀiÁgÀÄ CzÉ UÁæªÀÄzÀ gÁdÄ vÀAzÉ ªÀÄÄPÀÌtÚ EªÀgÀ JvÀÄÛUÀ¼ÀÄ ªÉÄìÄÝzÀÝjAzÀ gÁdÄUÉ CªÁZÀå±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÁr CªÀªÀiÁ£ÀUÉƽ¹, PÀ°è¤AzÀ ºÉÆqÉzÀÄ gÀPÀÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹gÀÄvÁÛgÉAzÀÄ UÁAiÀiÁ¼ÀÄ gÁdÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁð¢¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ §¼ÀUÁ£ÀÆgÀÄoÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

    ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ vÁ®ÆPÀ PÉ.ºÀAa£Á¼À UÁæªÀÄ ¤ªÁ¹, DzɪÀÄä UÀAqÀ CªÀÄgÉñÀ¥Àà ºÁUÀÆ EvÀgÉ E§âgÀÆ ¸ÉÃjPÉÆAqÀÄ PÉ.ºÀAa£Á¼À UÁæªÀÄ ¹ÃªÀiÁAvÀgÀzÀ°ègÀĪÀ §¸ÀªÀÄä UÀAqÀ PÀªÀiÁgÀ¥Àà ºÁ¢ªÀĤ EªÀgÀ ºÉÆ® ¸ÀªÉÃð¸ÀASÉå: 77/1 «¹ÛÃtð 1J-30 UÀÄAmÉ d«Ää£À°è ¢£ÁAPÀ:31.08.2010 gÀAzÀÄ 10.00 UÀAmɸÀĪÀiÁgÀÄ CwPÀæªÀÄ ¥ÀæªÉñÀªÀiÁr, ¸ÁUÀĪÀ½ ªÀiÁqÀzÀAvÉ mÁæPÀÖgï ¤°è¹, CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÁr, fêÀ¨ÉzÀjPÉ ºÁQgÀÄvÁÛgÉAzÀÄ §¸ÀªÀÄä PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ vÀÄ«ðºÁ¼ï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

GULBARGA DISTRICT REPORTED CRIMES

vÀªÀgÀÄ ªÀģɬÄAzÀ ªÀgÀzÀPÀëuÉ ºÀt §AUÁgÀ vÀgÀĪÀAvÉ UÀÈ»tÂUÉ QgÀÄPÀ¼À :-

¸ÉÃqÀA oÁuÉ :²æà FgÀtÚ vÀAzÉ ±ÀA¨sÀÄ°AUÀ¥Àà ¥ÀAZÁ¼À ¸Á|| ¢UÁΫ ºÁ||ªÀ|| ªÁr EªÀgÀÄ ºÉýPÉ ¦üAiÀiÁð¢ PÉÆlÖ ¸ÁgÁA±À J£ÉAzÀgÉ £À£ÀUÉ UÁ¬Äwæ CAvÁ ªÀÄUÀ½zÀÄÝ EªÀ½UÉ FUÀ 13 wAUÀ¼À »AzÉ ¸ÉÃqÀA ¥ÀlÖtzÀ gÁªÀÄZÀAzÀæ vÀAzÉ FgÀtÚ «±ÀéPÀªÀÄð EªÀgÉÆÃA¢UÉ ªÀÄzÀÄªÉ ªÀiÁrPÉÆnÖzÀÄÝ ªÀÄzÀÄªÉ DzÀ 2-3 wAUÀ½AzÀ E°èAiÀĪÀgÉUÉ £À£Àß ªÀÄUÀ½UÉ UÀAqÀ£À ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è CvÉÛ ¸ÉÆãÁ¨sÁ¬Ä ªÀÄåzÀÄ£À «±Àé£ÁxÀ ºÀUÀÆ UÀAqÀ gÁªÀÄZÀAzÀæ EªÀgÀÄ J®ègÀÄ PÀÆr £À£Àß ªÀÄUÀ½UÉ vÀªÀgÀĪÀģɬÄAzÀ ªÀgÀzÀQëuÉ ºÀt ªÀÄvÀÄÛ §AUÁgÀ vÉÃUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ¨Á CAvÁ ºÉÆÃqÉ §qÉ ªÀiÁr ªÀiÁ£À¹PÀ ºÁUÀÆ zÉÊ»PÀ QgÀÄPÀļÀ ¤ÃrzÀÝjAzÀ EªÀgÀ QgÀÄPÀƼÀ vÁ¼À¯ÁgÀzÉ ¢£ÁAPÀ 24-08-2010 gÀAzÀÄ ¨ÉýUÉÎ ªÀÄUÀ¼ÀÄ UÁ¬Äwæ EªÀ¼ÀÄ UÀAqÀ£À ªÀÄ£ÉÃAiÀÄ°è EgÀĪÉAiÀÄ OµÀ¢ PÀÄrzÀÄ ¥ÀædÕ vÀ¦à G¥ÀZÁgÀ PÀÄjvÀÄ §¸ÀªÉñÀégÀ D¸ÀàvÉæ UÀÄ®§UÁðzÀ°è ¸ÉÃjPÉAiÀiÁV G¥ÀZÁgÀ ºÉÆAzÀÄwÛzÀÄÝ E£ÀÄß ¥ÀædÕ §A¢gÀĪÀÅ¢¯Áè CAvÁ ¸À°è¹zÀ zÀÆgÀÄ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ ¸ÉÃqÀA oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVzÉ.

PÀ¼ÀªÀÅ ¥ÀæPÀgÀt :-

§æºÀä¥ÀÆgÀ oÁuÉ :¢£ÁAPÀ: 29-08-2010 gÀAzÀÄ ¨É¼ÀV£À eÁªÀ 5:00 UÀAmɬÄAzÀ 6:.00 UÀAmÉAiÀÄ ªÀÄzÀåzÀ CªÀ¢üAiÀÄ°è gÁ¶ÖçÃAiÀÄ D£É PÁ®Ä gÉÆÃUÀ ¤AiÀÄAvÀæt WÀlPÀ ºÀ¼Éà ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæ UÀÄ®§UÁðzÀ ¸ÉÆÖÃgÀ£À°ègÀĪÀ 4 »vÁÛ¼ÉAiÀÄ ¹A¥ÀgÀuÁ PÉÊ ¥ÀA¥ÀÄUÀ¼ÀÄ CAzÁdÄ QªÀÄävÀÄÛ gÀÆ.6,000/- £ÉÃzÀݪÀÅUÀ¼À£ÀÄß ¸ÉÆÖÃgÀ£À PÉÆAr ªÀÄÄjzÀÄ AiÀiÁgÉÆà PÀ¼ÀîgÀÄ PÀ¼ÀĪÀÅ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVgÀÄvÁÛgÉ. CAvÁ qÁ|| ©.J¸ï UÀļÀV ªÉÊzÁå¢üPÁj gÁ¶ÖçÃAiÀÄ D£É PÁ®Ä gÉÆÃUÀ ¤AiÀÄAvÀæt WÀlPÀ ºÀ¼Éà ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæ UÀÄ®§UÁð gÀªÀgÀÄ ¸À°è¹zÀ zÀÆgÀÄ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ §æºÀä¥ÀÆgÀ oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVzÉ. EvÁå¢ PÉÆlÖ zÀÆj£À ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ §æºÀä¥ÀÆgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 214/2010 PÀ®A:457, 380 L.¦.¹. ¥ÀæPÁgÀ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

C¥ÀWÁvÀ ¥ÀæPÀgÀt :-

±ÁºÁ¨ÁzÀ £ÀUÀgÀ oÁuÉ :¢£ÁAPÀ 18-08-2010 gÀAzÀÄ £ÁUÀ£ÁxÀ EªÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ® £ÀA.PÉ.J-32 eÉ-4901 £ÉÃzÀÝ£ÀÄß CwªÉÃUÀ ªÀÄvÀÄÛ ¤µÁ̼ÀfvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ ¨sÀAPÀÆgÀ ªÁr PÁæ¸À ºÀwÛgÀ ZÀ£Àß«ÃgÀ ¥Ánî EªÀgÀ ºÉÆ®zÀ ºÀwÛgÀ ¸ÉÊPÀ® ªÉÄÃ¯É ºÉÆÃUÀÄwÛzÀÄÝ DPÁ±À vÀAzÉ dAiÀÄgÁªÀÄ EªÀ¤UÉ rQÌ ºÉÆqÉzÀÝjAzÀ DgÉÆæ £ÁUÀ£ÁxÀ¤UÉ vÀ¯ÉUÉ ¨sÁj gÀPÀÛUÁAiÀÄ ªÁVzÀÄÝ ªÀÄvÀÄÛ ¸ÉÊPÀ® ªÉÆÃmÁgÀ »AzÉ PÀĽvÀ ¦AiÀiÁð¢UÉ PÀÆqÁ gÀPÀÛUÁAiÀÄ ªÀÄvÀÄÛ vÀgÀazÀUÁAiÀÄUÀ¼ÁVzÀÄÝ DPÁ±À¤UÀÆ PÀÆqÁ ªÉÄÊ M¼À¥ÉmÁÖV §®UÉÊUÉ vÀgÀazÀ gÀPÀÛUÁAiÀÄ ªÁVzÀÄÝ G¥ÀZÁgÀ PÀÄjvÀÄ DgÉÆæ £ÁUÀ£ÁxÀ¤UÉ §¸ÀªÉñÀégÀ D¸ÀàvÉæ UÀÄ®§UÁðzÀ°è ¸ÉÃjPÉ ªÀiÁqÀ¯Á¬ÄvÀÄ. ºÉaÑ£À G¥ÀZÁgÀ PÀÄjvÀÄ UÀAUÁ D¸ÀàvÉæ ¸ÉÆïÁ¥ÀÄgÀzÀ°è ¸ÉÃjPÉ ªÀiÁrzÀÄÝ G¥ÀZÁgÀ ºÉÆAzÀÄvÁÛ ªÀÄÈvÀ ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ£É. CAvÁ ¸À°è¹zÀ zÀÆgÀÄ ¸ÀgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ ±ÁºÁ¨ÁzÀ £ÀUÀgÀ oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVzÉ.

PÉÆ¥Àà¼À f¯Éè

PÁgÀlV ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 137/2010 PÀ®A 279 L¦¹.

¢£ÁAPÀ 31-08-2010 gÀAzÀÄ PÁgÀlV PÀ£ÀPÀVj gÀ¸ÉÛAiÀÄ ªÉÄÃ¯É ªÉÄʯÁ¥ÀÄgÀ PÁæ¸ï ºÀwÛgÀ PÁgï £ÀA.PÉJ-22 J£ï-4378 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ ªÀÄÄgÀ½PÀȵÀÚ ºÁUÀÆ PÁgï £ÀA.PÉJ-35/nDgïJªÀiï-557 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀgÀÄUÀ¼ÀÄ ¥ÀgÀ¸ÀàgÀgÀÄ CwªÉÃUÀ ºÁUÀÆ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ PÁgÀÄUÀ¼À£ÀÄß £Àqɹ C¥ÀWÁvÀ¥Àr¹zÀÝjAzÀ JgÀqÀÄ PÁgÀÄUÀ¼ÀÄ dRA DVzÀÄÝ, AiÀiÁjUÀÆ UÁAiÀÄ ªÀUÉÊgÉ DVgÀĪÀÅ¢®è CAvÁ ¦üAiÀiÁ𢠪ÉÄðAzÀ ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä ªÀiÁr, vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆArzÀÄÝ EzÉ.

PÀ£ÀPÀVj ¥Éưøï oÁuÉ AiÀÄÄrDgï £ÀA: 19/2010 PÀ®A 174 ¹Dg惡

¢ : 31-08-2010 gÀAzÀÄ ªÀÄÈvÀ ±ÀAPÀæ¥Àà ¨ÉêÀÇgÀÄ FvÀ£ÀÄ PÀÄrAiÀÄĪÀ ZÀl zÀªÀ£ÁVzÀÄÝ, FUÉÎ 2-3 ªÀµÀðUÀ½AzÀ ºÉÆmÉÖ £ÉÆë¤AzÀ §¼À®ÄwÛzÀÄÝ C£ÉÃPÀ PÀqÉUÉ vÉÆÃj¹zÁÝUÀÆå, UÀÄtªÀÄÄR ªÁUÀzÉà EzÀÄÝzÀjAzÀ fêÀ£ÀzÀ°è fUÀÄ¥ÉìUÉÆAqÀÄ ºÀÄ®¸À£ÀºÀnÖ UÁæªÀÄzÀ°è vÀªÀÄä ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è AiÀiÁgÀÆ E®èzÁUÀ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°nÖØzÀÝ AiÀiÁªÀÅzÉÆà ¨É¼ÉUÉ ºÉÆqÉAiÀÄĪÀ «µÀPÁgÀPÀ JuÉÚAiÀÄ£ÀÄß PÀÄr¢zÀÄÝ, E¯ÁdÄ PÀÄjvÀÄ PÀ£ÀPÀVj D¸ÀàvÉæUÉ ¸ÉÃjPÉ ªÀiÁr £ÀAvÀgÀ ºÉaÑ£À E¯ÁdÄ PÀÄjvÀÄ UÀAUÁªÀw ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæUÉ ¸ÉÃjPÉ ªÀiÁqÀĪÀµÀÖgÀ°è E¯ÁdÄ ¥sÀ°¸ÀzÉà ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

UÀAUÁªÀw ¸ÀAZÁj ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 69/2010 PÀ®A 279, 304 (J) L¦¹ ªÀÄvÀÄÛ 187 LJªÀiï« PÁ¬ÄzÉ.

¢£ÁAPÀ: 31-08-2010 gÀAzÀÄ gÁwæ 7-20 UÀAmÉUÉ ¦gÁå¢zÁgÀ£À ¥ÀjZÀAiÀĪÀgÁzÀ gÁªÀÄtÚ zÀgÉÆÃf ¸Á|| ºÉZï.Dgï.J¸ï. PÁ¯ÉÆä, UÀAUÁªÀw FvÀ£ÀÄ vÀ£Àß §eÁeï JªÀiï-80 ¢é-ZÀPÀæ ªÁºÀ£À £ÀA> PÉJ-34/eÉ-6124 £ÉÃzÀÝ£ÀÄß UÀAUÁªÀw PÀqɬÄAzÀ «zÁå£ÀUÀgÀzÀ PÀqÉUÉ gÀ¸ÉÛAiÀÄ JqÀUÀqÉUÉ ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ ºÉÆÃUÀÄwÛzÁÝUÀ CzÉà ªÉüÉUÉ JzÀÄgÀÄUÀqɬÄAzÀ CAzÀgÉ «zÁå£ÀUÀgÀ PÀqɬÄAzÀ DgÉÆævÀ£ÀÄ vÀ£Àß ¯Áj £ÀA. PÉJ-02/1260 £ÉÃzÀÝ£ÀÄß ¯ÁjAiÀÄ ªÀÄÄA¢£À JqÀ¨sÁUÀzÀ MAzÉà ºÉqï¯ÉÊmï ºÁQPÉÆAqÀÄ CwªÉÃUÀªÁV ºÁUÀÆ C®PÀëöåvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ gÁªÀÄtÚ zÀgÉÆÃf FvÀ£À JªÀiï-80 ªÁºÀ£ÀPÉÌ JzÀÄgÀÄUÀqɬÄAzÀ lPÀÌgÀ PÉÆlÄÖ C¥ÀWÁvÀ ªÀiÁr vÀ£Àß ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß C¯Éèà ©lÄÖ Nr ºÉÆÃVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. F C¥ÀWÁvÀ¢AzÀ gÁªÀÄtÚ¤UÉ vɯÉAiÀÄ ªÉÄÃ¯É ¨sÁj ºÀjvÀªÁzÀ gÀPÀÛUÁAiÀĪÁVzÀÄÝ C®èzÉà §® ¥ÁzÀzÀ PɼÀUÉ, §® ªÉÆÃtPÁ® PɼÀUÉ ºÁUÀÆ §®UÉÊ ªÀÄÄAUÉÊUÉ ¨sÁj ºÀjvÀªÁUÀ gÀPÀÛUÁAiÀĪÁV ªÀÄÆUÀÄ ºÁUÀÆ ¨Á¬Ä¬ÄAzÀ gÀPÀÛ ¸ÉÆÃgÀÄwÛzÀÄÝ, £ÀUÀgÀzÀ ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæAiÀÄ°è E¯Áeï ºÉÆAzÀÄwÛzÁÝUÀ EAzÀÄ gÁwæ 8-20 UÀAmÉUÉ ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖzÀÄÝ CzÉ.