Police Bhavan Kalaburagi

Police Bhavan Kalaburagi

Wednesday, October 5, 2016

Bidar district daily crime update 05-10-2016

                                 
                                 ¢£ÀA¥Àæw C¥ÀgÁzsÀUÀ¼À ªÀiÁ»w ¢£ÁAPÀ : 05-10-2016

§¸ÀªÀPÀ¯Áåt £ÀUÀgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 161/16 PÀ®A 302 L¦¹ :-

¢£ÁAPÀ 04/10/2016 gÀAzÀÄ 1030 UÀAmÉUÉ ¦üÃAiÀiÁ𢠲æà ¥Àæ¯ÁízÀ vÀAzÉ ªÀiÁzsÀªÀgÁªÀ eÁzsÀªÀ ªÀAiÀÄ 48 ªÀµÀð eÁw; ªÀÄgÁoÁ G: ªÀÄĤªÀÄ PÉ®¸À ¸Á: ¥ÀvÁð¥ÀÆgÀ gÀªÀgÀÄ oÁuÉUÉ ºÁdgÁV vÀ£Àß ªÀiËTPÀ ºÉýPÉ ¤ÃrzÀ zÀÆj£À ¸ÁgÁA±ÀªÉãÉAzÀgÉ ¦üAiÀiÁð¢UÉ 5 d£À UÀAqÀÄ ªÀÄPÀ̽zÀÄÝ EªÀgÀ°è 3 d£ÀgÀÄ ¥ÀÆ£ÁzÀ°è EgÀÄvÁÛgÉ ªÀÄvÀÄÛ eÁÕ£ÉñÀégÀ ºÁUÀÆ ¸ÁUÀgÀ JA§ÄªÀgÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠺ÀwÛgÀ EgÀÄvÁÛgÉ. eÁÕ£ÉñÀégÀ FvÀ£ÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°ègÀĪÀ zÀ£ÀUÀ¼À£ÀÄß PÁAiÀÄÄvÁÛ£É. »ÃVgÀĪÀ°è ¢£ÁAPÀ 03/10/2016 gÀAzÀÄ ¸ÁAiÀÄAPÁ® CAzÁdÄ 05:45 UÀAmÉUÉ  ¸ÀĪÀiÁjUÉ eÁÕ£ÉñÀégÀ FvÀ¤UÉ AiÀiÁªÀÅzÉÆà MAzÀÄ ªÉƨÉʯïUÉ PÀgÉ §A¢zÁUÀ ªÀģɬÄAzÀ ºÉÆgÀUÉ ºÉÆÃVgÀÄvÁÛ£É. £ÀAvÀgÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ ªÀģɬÄAzÀ §¸ÀªÀPÀ¯Áåt ¥ÀvÁð¥ÀÆgÀ gÀ¸ÉÛ PÀqÉ ºÉÆÃV ªÀiÁgÀÄw vÀAzÉ AiÀÄĪÀgÁd ¸ÀÆAiÀÄðªÀA² FvÀ£À ºÉÃgï PÀnAUÀ CAUÀr ºÀwÛgÀ FvÀ£ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ «£ÉÆÃzÀ vÀAzÉ ªÉAPÀlgÁªÀ ¯ÁAqÀUÉ E§âgÀÄ PÀĽwgÀĪÁUÀ £Á£ÀÄ «£ÉÆÃzÀ ¯ÁAqÀUÉ FvÀ¤UÉ £À£Àß ªÀÄUÀ eÁÕ£ÉñÀégÀ FvÀ£ÀÄ PÁtÂzÁÝ£É K£ÀÄ? JAzÀÄ «ZÁj¹zÁUÀ ªÀiÁgÀÄw ¸ÀÆAiÀÄðªÀA² FvÀ£ÀÄ w½¹zÉÝãÉAzÀgÉ AiÉÆÃUÉñÀ vÀAzÉ «PÀæªÀiï oÁPÀÆgÀ FvÀ£À ªÉÆÃlgï ¸ÉÊPÀ¯ï ªÉÄÃ¯É ªÀĺÁgÁdgÀªÀgÀ ¨sÉÃn PÀÄjvÀÄ ºÉÆÃUÀÄvÉÛÃªÉ JAzÀÄ ¸ÁAiÀÄAPÁ® 1800 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ºÉÆÃVgÀÄvÁÛgÉ JAzÀÄ   w½¹zÀgÀÄ. »VgÀĪÀ°è ¢£ÁAPÀ 04/10/2016 gÀAzÀÄ ªÀÄÄAeÁ£É 0930 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ¥ÀæPÁ±À vÀAzÉ ªÉAPÀlgÁªÀ eÁzsÀªÀ ªÀÄvÀÄÛ gÁºÀįï vÀAzÉ ¨Á¼À¸ÁºÉç PÀÄ®ÌtÂð EªÀgÀÄ §AzÀÄ w½¹zÉÝãÉAzÀgÉ ¤ªÀÄä ªÀÄUÀ eÁÕ£ÉñÀégÀ eÁzsÀªÀ FvÀ£À ªÀÄÈvÀ zÉúÀ ¥ÀvÁð¥ÀÆgÀ - ªÀĪÀÄzÁ¥ÀÆgÀ gÀ¸ÉÛAiÀÄ §¢AiÀÄ°è CvÀÛgÀªÁqÁ £Á¯ÁzÀ°è ©æqÀÓ ºÀwÛgÀ EgÀÄvÀÛzÉ JAzÀÄ w½¹zÁUÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ CªÀgÉÆA¢UÉ C°èUÉ ºÉÆÃV £ÉÆÃqÀ®Ä vÀ£Àß ªÀÄUÀ£À ªÀÄÄRzÀ ªÉÄÃ¯É ªÀÄvÀÄÛ JzÉAiÀÄ ªÉÄÃ¯É ªÀÄtÚ£ÀÄß ºÁQzÀÄÝ E¢ÝvÀÄÛ CzÀ£ÀÄß ¸ÀjAiÀiÁV vÉUÉzÀÄ £ÉÆÃqÀ®Ä  ¦üAiÀiÁ𢠪ÀÄUÀ£À ªÀÄÈvÀ zÉúÀ EzÀÄÝ DvÀ£À JqÀ ¥sÀ¸À°AiÀÄ°è (¨sÀPÀ½), JqÀPÉÊ ¨sÀÄdzÀ PɼÀ ¨sÁUÀzÀ°è, JqÀPÁ°£À vÉÆqÉAiÀÄ ºÀwÛgÀ, JqÀPÉÊ ºÉ¨ÉâgÀ½UÉ ªÀÄvÀÄÛ ±ÀjÃgÀzÀ EvÀgÉ ¨sÁUÀUÀ½UÉ ZÁPÀÄ«¤AzÀ ºÉÆqÉzÀÄ ¨sÁj ªÀÄvÀÄÛ ¸ÁzÁ gÀPÀÛ UÁAiÀÄ ¥Àr¹zÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. PÁgÀt £Áå£ÉñÀégÀ eÁzsÀªÀ ªÀÄvÀÄÛ AiÉÆÃUÉñÀ vÀAzÉ «PÀæªÀiï oÁPÀÆgï E§âgÀÄ ¸ÉßûvÀjzÀÄÝ AiÉÆÃUÉñÀ FvÀ£À vÀAVAiÀÄgÀÄ £ÀªÀÄä ªÀÄ£ÉUÉ CªÁUÀ CªÁUÀ §gÀÄwÛzÀÄÝ £À£Àß ªÀÄUÀ£À eÉÆvÉ £ÀUÀÄvÀÛ ªÀiÁvÀ£ÁqÀÄwÛzÀÝgÀÄ AiÉÆÃUÉñÀ oÁPÀÆgÀ FvÀ£ÀÄ £À£Àß ªÀÄUÀ£ÀÄ CªÀgÀ vÀAVAiÀĪÀjUÉ £ÉÆÃqÀÄwÛzÁÝ£É JAzÀÄ CªÀ£À ªÉÄÃ¯É ¸ÀA±ÀAiÀÄ ¥ÀlÄÖ ªÀģɬÄAzÀ ¥sÉÆãÀ ªÀiÁr PÀgÉzÀÄ vÀ£Àß ªÉÆÃlgï ¸ÉÊPÀ¯ï ªÉÄÃ¯É PÀÆrPÉÆAqÀÄ ªÀÄoÀPÉÌ ºÉÆÃV ªÀÄgÀ½ §gÀĪÁUÀ ¥ÀvÁð¥ÀÆgÀ ²ªÁgÀzÀ°è ªÀĪÀÄzÁ¥ÀÆgÀ -¥ÀvÁð¥ÀÆgÀ gÀ¸ÉÛAiÀÄ ªÉÄÃ¯É ©æqÀÓ ºÀwÛgÀ ¢£ÁAPÀ 03/10/2016 gÀAzÀÄ gÁwæ CAzÁdÄ 800 UÀAmɬÄAzÀ 830 UÀAmÉAiÀÄ ªÀÄzsÀåzÀ CªÀ¢üAiÀÄ°è eÁÕ£ÉñÀégÀ eÁzsÀªÀ FvÀ¤UÉ PÉÆ¯É ªÀiÁrzÀ DgÉÆæ AiÉÆÃUÉñÀ vÀAzÉ «PÀæªÀiï oÁPÀÆgï ¸Á: ¥ÀvÁð¥ÀÆgÀ FvÀ£À «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ PÉÊPÉƼÀî®Ä «£ÀAwAiÀÄ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.


£ÀÆvÀ£À £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 204/16 PÀ®A 457, 380 L¦¹ :-

¢£ÁAPÀ 04-10-2016 gÀAzÀÄ 1500 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠲æà gÁeÉAzÀæ vÀAzÉ «±Àé£ÁxÀ £ÀªÉÆò, ªÀAiÀĸÀÄì: 42 ªÀµÀð, eÁw: °AUÁAiÀÄvÀ, G: ªÉÄÃrPÀ® j¥Éæ¸ÉAmÉnªï, ¸Á: 19-6-424 ²ªÀ£ÀUÀgÀ(G) ©ÃzÀgÀ, EªÀgÀÄ oÁuÉUÉ ºÁdgÁV vÀªÀÄä °TvÀ zÀÆgÀÄ ¸À°è¹zÀgÀ ¸ÁgÁA±ÀªÉãÉAzÀgÉ, ¢£ÁAPÀ:  3/10/2016 gÀ ªÀÄzsÀågÁwæ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ 2-00 jAzÀ 4-00  UÀAmÉAiÀÄ ªÀÄzsÀåzÀ CªÀ¢üAiÀÄ°è AiÀiÁgÉÆà PÀ¼ÀîgÀÄ ©ÃzÀgÀ ²ªÀ£ÀUÀgÀ GvÀÛgÀzÀ°ègÀĪÀ ²æà ªÀĺÁzÉêÀ ªÀÄA¢gÀzÀ ©ÃUÀ ªÀÄÄjzÀÄ M¼ÀUÉ ¥ÀæªÉñÀ ªÀiÁr ªÀÄA¢gÀzÀ ºÀÄAr MqÉzÀÄ ºÀÄArAiÀÄ Qð MqÉzÀÄ ºÀÄArAiÀÄ°èzÀÝ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ 10 jAzÀ 12 ¸Á«gÀ gÀÆ. £ÀUÀzÀÄ ºÀt PÀ¼ÀĪÀÅ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVgÀÄvÁÛgÉ ¸ÀzÀj WÀl£ÉAiÀÄ£ÀÄß ¨É½UÉÎ ¢£ÁAPÀ: 03-10-2016 gÀAzÀÄ ¨É½UÉÎ 0600 UÀAmÉUÉ £ÉÆÃrzÁUÀ UÀÄgÀÄvÁVgÀÄvÀÛzÉ. PÀ¼ÀĪÀÅ ªÀiÁrzÀ DgÉÆævÀjUÉ ¥ÀvÉÛ ªÀiÁr zÉêÀ¸ÁÜ£ÀzÀ ¸ÀévÀÛ£ÀÄß ªÀÄgÀ½ PÉÆqÀĪÀ ªÀåªÀ¸ÉÜ ªÀÄvÀÄÛ F §UÉÎ PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ dgÀÄV¸À®Ä PÉÆÃjPÉ. CAvÁ ¦üAiÀiÁ𢠤ÃrzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.
  
ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ ಸಂಚಾರ ಪೊಲೀಸ ಠಾಣೆ ಗುನ್ನೆ ನಂ. 112/2016 ಕಲಂ  279,304(ಎ) ಐ.ಪಿ.ಸಿ. ಜೊತೆ 187 ಐಎಂವಿ ಕಾಯ್ದೆ ;-

ದಿನಾಂಕ: 03/10/2016 ರಂದು ರಾತ್ರಿ 10 ಗಂಟೆಗೆ ಮನೆಯಿಂದ ಭೀಮಶಾ ತಂದೆ ಮಾಣಿಕಪ್ಪಾ ನಿಮ್ಮೆಣ್ಣೆ 40 ವರ್ಷ, ಕುರುಬ, ಒಕ್ಕಲುತನ, ಸಾ: ರಾಮಪುರ ರವರು ತುಳಜಾಪೂರಕ್ಕೆ ಭವಾನಿ ದರ್ಶನಕ್ಕೆ ಪಾದಯಾತ್ರೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಹೋಗುವಾಗ ರಾ.ಹೆ.ನಂ.9 ರ ಮೇಲೆ ಹುಮನಾಬಾದ ಕಡಯಿಂದ ಉಮರ್ಗಾ ಕಡೆಗೆ ಹೋಗುವಾಗ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಅಪರಿಚಿತ ವಾಹನದ ಚಾಲಕನು ತನ್ನ ವಾಹನವನ್ನು ಅತಿವೇಗ ಮತ್ತು ನಿಷ್ಕಾಳಜಿತನದಿಂದ ಚಲಾಯಿಸಿಕೊಂಡು ಬಂದು ರಾ.ಹೆ.ನಂ.9 ಮೇಲೆ ಗುಣತುರೆ ಪೆಟ್ರೋಲ ಪಂಪ ಸಮೀಪ ಅಗ್ನಿಶಾಮಕ ಠಾಣೆ ಎದುರು ರಸ್ತೆ ಅಪಘಾತ ಮಾಡಿದರಿಂದ ಭಿಮಶಾ ರವರು ಭಾರಿ ರಕ್ತಗಾಯವಾಗಿ ಮೃತ ಪಟ್ಟಿದ ಮೇರೆಗೆ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಿಕೊಂಡು ತನಿಖೆ ಕೈಗೋಳ್ಳಲಾಗಿದೆ. ಸದರಿ ಘಟನೆಯು ದಿ: 04/10/2016 ರಂದು 01:00 ಗಂಟೆಯಿಂದ 04:00 ಗಂಟೆಯ ಮಧ್ಯ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಜರುಗಿದ್ದು ಇರುತ್ತದೆ.

ಧನ್ನೂರಾ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ ಗುನ್ನೆ ನಂ. 295/16 ಕಲಂ 32, 34 ಕೆ.. ಕಾಯ್ದೆ ;-

ದಿನಾಂಕ : 04/10/2016 ರಂದು 1515 ಗಂಟೆಗೆ ಹುಪಳಾ ಗ್ರಾಮದ ಶಿವಾಜಿ ಚೌಕ ಹತ್ತಿರ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ಕ್ರಮವಾಗಿ ಸರಾಯಿ ಮಾರಾಟ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾನೆ ಅಂತ ಖಚೀತ ಮಾಹಿತಿ ಬಂದ ಮೇರೆಗೆ ಎಸ್ಐ ನಯ್ಯುಮ ರವರು ಸಿಬ್ಬಂದಿಯೊಂದಿಗೆ  ಹೋಗಿ  ಹುಪ್ಪಳಾ ಗ್ರಾಮದ ಪಿ,ಕೆ.ಪಿ,ಎಸ್, ಬ್ಯಾಂಕಿನ ಹತ್ತಿರ ಮರೆಯಾಗಿ ನಿಂತು ನೋಡಲು  ಗ್ರಾಮದ ಶಿವಾಜಿ ಚೌಕ ಹತ್ತಿರ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ಭಟರ್ ಚೀಲದಲ್ಲಿ ಸರಾಯಿ ಬಾಟಲಿಗಳನ್ನು ಇಟ್ಟುಕೊಂಡು ಅನಧೀಕೃತವಾಗಿ ಮಾರಾಟ ಮಡುತ್ತಿರುವ ಬಗ್ಗೆ ಖಚೀತ ಪಡಿಸಿಕೊಂಡು ಆತನ ಮೇಲೆ ದಾಳಿ ಮಾಡಲು ಸಮವಸ್ತ್ರದಲ್ಲಿದ್ದ ಪೊಲೀಸರನ್ನು ನೋಡಿ  ತನ್ನ ಹತ್ತಿರ ಇದ್ದ ಭಟರ್ ಚೀಲವನ್ನು ಬಿಸಾಡಿ ಓಡಿ ಹೋಗಿರುತ್ತಾನೆ. ಅಲ್ಲಿಯೆ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿದ್ದ ಹುಪ್ಪಳಾ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ಯಾಮಣ್ಣಾ ತಂದೆ ಮಾರುತಿ ಮದಾಳೆ ಸಾ:ಹುಪಳಾ ರವರಿಗೆ ಓಡಿಹೋದ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಹೆಸರು ಮತ್ತು ವಿಳಾಸ ವಿಚಾರಿಸಲು ಓಡಿಹೊದ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಹೆಸರು ಅಂಬದಾಸ ತಂದೆ ತುಕಾರಾಮ ಈಡಗಾರ ವಯ:32 ಜಾ:ಈಡಗಾರ :ಕೂಲಿ ಕೆಲಸ ಸಾ:ಹುಪ್ಪಳಾ ತಾ:ಭಾಲ್ಕಿದವನೆಂದು ತಿಳಿಸಿದನುಸದರಿ ಓಡಿಹೋದ ವ್ಯಕ್ತಿ ಬಿಸಾಡಿದ ಭಟರ್ ಚೀಲದಲ್ಲಿ ಪಂಚರ ಸಮಕ್ಷಮ ಪರಿಶೀಲಿಸಲು ಅದರಲ್ಲಿ 90 ಎಮ್,ಎಲ್ ಯು,ಎಸ್,ವಿಸ್ಕಿಯ 50 ಸರಾಯಿಉಳ್ಳ ಪ್ಲಾಸ್ಟೀಕ ಬಾಟಲಿಗಳು ಅವುಗಳ ಅಂ ಕೀ -1300/- ಮತ್ತು 180 ಎಮ್,ಎಲ್ ,ಟಿ ವಿಸ್ಕಿ ಸರಾಯಿಉಳ್ಳ 20 ಪೇಪರ ಪುಟ್ಟದ ಡಬ್ಬಿಗಳು ಇವುಗಳ ಅಂ ಕೀ 1240/- ಮತ್ತು 90 ಎಮ್ ಎಲ ಬೆಂಗಳೂರು ಮಾಲ್ಟ ವಿಸ್ಕಿ ಸರಾಯಿಯುಳ್ಳ 40 ಪೇಪರ ಪುಟ್ಟದ ಡಬ್ಬಿಗಳು ಇವುಗಳ ಅಂ ಕೀ 880/-ರೂಪಾಯಿ ಹೀಗೆ ಎಲ್ಲ ಸರಾಯಿ ಬಾಟಲಿಗಳ A.ಕೀ-3420/- ರೂ ನೇದವುಗಳನ್ನು ಜಪ್ತಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಸಿಕೊಂಡು ತನಿಖೆ ಕೈಗೋಳ್ಳಲಾಗಿದೆ.