Police Bhavan Kalaburagi

Police Bhavan Kalaburagi

Wednesday, March 11, 2015

Raichur District Reported Crimes

¥ÀwæPÁ ¥ÀæPÀluÉ
ªÀgÀ¢AiÀiÁzÀ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀªÀiÁ»w:-
 
gÀ¸ÉÛ C¥ÀWÁvÀ ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:-

                 ದಿನಾಂಕ 10-03-2015 ರಂದು16.20 ಗಂಟೆಗೆ  ಸರಕಾರಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಲಿಂಗಸೂಗೂರದಿಂದ ಒಂದು  ಎಮ್.ಎಲ್.ಸಿ, ವಸೂಲಾಗಿದ್ದು ವಿಚಾರಣೆ ಕುರಿತು  ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಭೇಟಿ ಕೊಟ್ಟು  ಹಾಜರಿದ್ದ ಫಿರ್ಯಾದಿ §¸ÀªÀgÁd vÀAzÉ ZÀAzÀæ¥Àà ªÀÄÆ°ªÀÄ£É ªÀAiÀiÁ-35 eÁw-PÀÄgÀ§gÀÄ G-ªÁå¥Ágï ¸Á|| °AUÀ¸ÀÆUÀÆgÀ FvÀನು ¢: 10-03-2015 gÀAzÀÄ 16.00 UÀAmÉUÉ  °AUÀ¸ÀÆUÀÄgÀÄ gÁAiÀÄZÀÆgÀ gÀ¸ÉÛAiÀÄ°è ªÀĺɧƧ ಗ್ಯಾರೆಜೊಂದರ ಹತ್ತಿರ ಕುಳಿತ್ತಿದ್ದಾಗ ಕಾರೊಂದು ವೇಗದಲ್ಲಿ ಬಂದು ರಸ್ತೆಯ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ನಿಲ್ಲಿಸಿದಾಗ  ಹಿಂದಿನಿಂದ ಮೋಟರ್ ಸೈಕಲ್(ಇಂಜಿನ್ ನಂ- 5KAB080058  ಹಾಗೂ ಚೆಸ್ಸಿ ನಂ- ME15KA083E2079725)  ನೇದ್ದರ ಸವಾರನು ಅದಕ್ಕೆ ಟಕ್ಕರ ಕೊಟ್ಟು ಕೆಳಗೆ ಬಿದ್ದು ಹಣೆಗೆ ಮತ್ತು ಮೂಗಿಗೆ , ಎಡಗಣ್ಣಿನ ಕೆಳಗೆ  ಸಾದಾ ಮತ್ತು ಭಾರಿ ಸ್ವರೀಪದ ರಕ್ತಗಾಯಗಳಾಗಿದ್ದು ಇರುತ್ತದೆಕಾರ ನಂ- ಕೆ.-02/ಪಿ-9077  ನೇಧ್ದರ ಚಾಲಕನು ಯಾವುದೇ ಇಂಡಿಕೆಟರ್ ಸಿಗ್ನಲ್ ಹಾಕದೇ ಒಮ್ಮಿದೊಮ್ಮಲೇ  ಬ್ರೇಕ್ ಹಾಕಿ  ರಸ್ತೆಯ  ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ನಿಲ್ಲಿಸಿದ್ದರಿಂದಲೇ ಈ ಘಟನೆ ಜರುಗಿದ್ದು ಸದರಿ ಚಾಲಕನ ವಿರುದ್ದ ಸೂಕ್ತ  ಕಾನೂನ ಕ್ರಮ ಜರುಗಿಸಲು ವಿನಂತಿ ಅಂತಾ ಮುಂತಾಗಿ ನೀಡಿದ   ಫಿರ್ಯಾದಿ ಮೇಲಿಂದ °AUÀ¸ÀÆÎgÀÄ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 59/15 PÀ®A. 279,337,338 L.¦.¹ 187 L.JªÀiï.«. PÁAiÉÄÝ  CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ. 

¥Éưøï zÁ½ ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:-

           ದಿನಾಂಕ 10.03.2015 ರಂದು ಸಾಯಂಕಾಲ 5.15 ಗಂಟೆಗೆ ಪಿ ಎಸ್   UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ ರವರು ಹೊಸೂರು ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಆಕ್ರಮ ಮಧ್ಯ ಮಾರಾಟಾ ಮಾಡುತಿದ್ದ ಆರೋಪಿತ£ÁzÀ ದೂಳಪ್ಪ ತಂದೆ ದಾವೇದಪ್ಪ ವಯ:36 ವರ್ಷ, ಜಾ:ಮಾದಿಗ, : ಬೆಲ್ದಾರ ಕೆಲಸ ಸಾ:ಹೊಸೂರು FvÀ£À ವಿರುದ್ದ ಪಂಚರ ಸಮಕ್ಷಮದಲ್ಲಿ ದಾಳಿ  ಜರುಗಿಸಿ ಆತನ ವಶದಿಂದ  1) 90 ಎಂ.ಎಲ್. MCDOWELLS NO.1 Celebration Deluxe XXX Rum 20 ಬಾಟಲಿಗಳು ಇದ್ದು ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಬಾಟಲಿಯ ಬೆಲೆ ರೂ,. 34.05 ಒಟ್ಟು ರೂ,681/- 2) 90 ಎಂ ಎಲ್ ಒರಿಜಿನಲ್ ಚ್ವಾಸ್ ವಿಸ್ಕಿ ಪೊಚ್ 15 ಒಂದಕ್ಕೆ 24.15 ಪೈಸೆಯಂತೆ ಒಟ್ಟು ಬೆಲೆ ರೂ 362.25/- 3) 180 ಎಂ ಎಲ್ ಒಲ್ಡ ಟಾವರ್ಲಿಂಗ್ ವಿಸ್ಕಿ ಪೊಚ್ 30 ಪ್ರತಿ ಒಂದಕ್ಕೆ 56.61 ಪೈಸೆ ಒಟ್ಟು 1698.03 ಪೈಸೆ ಹಿಗೆ ಒಟ್ಟು 2741.55 ಪೈಸೆ ಬೆಲೆ ಬಾಳುವ ಮಧ್ಯದ ಪೊಚ್ ಗಳು ಮತ್ತು ಬಾಟಲಿ  ದೊರೆತಿದ್ದು ಹಾಗೂ ಮಧ್ಯ ಮಾರಾಟದ ಹಣ ರೂ 100/- ರೂಪಾಯಿ ಯನ್ನು ಜಪ್ತಿಪಡಿಸಿಕೊಡು ಠಾಣೆಗೆ §AzÀÄ ¥ÀAZÀ£ÁªÉÄAiÀÄ DzsÁgÀzÀ ªÉÄðAzÀ  UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ UÀÄ£Éß £ÀA 62/2014 PÀ®A 32, 34 PÀ£ÁðlPÀ C§PÁj PÁAiÉÄÝ CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.  
AiÀÄÄ.r.Dgï. ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:-
             ¢£ÁAPÀ 20-02-2015 gÀAzÀÄ ¨É½UÉÎ 6-30 CªÀ¢üAiÀÄ°è ¥À«vÀæ UÀAqÀ £ÁUÀgÁd PÉÆÃmÉPÀ¯ï 20 ªÀµÀð vÀ£Àß UÀAqÀ£À ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è CrUÉ ªÀiÁqÀĪÀ PÁ®PÉÌ ¹ÃªÉÄ JuÉÚ CPÀ¹äÃPÀªÁV §mÉÖ ¹rzÀÄ ªÉÄÊUÉ ¨ÉAQ ºÀwÛPÉÆAqÀÄ ºÉÆmÉÖ, JzÉ, ºÁUÀÆ E¤ßvÀgÉ PÀqÉUÉ ¸ÀÄlÖ UÁAiÀiÁUÀ¼ÀÄ DVzÀÝjAzÀ jêÀiïì D¸ÀàvÉæAiÀÄ°è ¸ÉÃjPÉAiÀiÁV aQvÉìAiÀÄ£ÀÄß ¥ÀqÉAiÀÄĪÀ PÁ®PÉÌ ¢-07-03-2015 gÀAzÀÄ ¨É½UÉÎ 7-45 UÀAmÉUÉ ªÀÄÈvÀ ¥ÀnÖzÀÄÝ. ªÀÄÈvÀ ¥À«vÀæ½UÉ ¢£ÁAPÀ 20-2-2015 gÀAzÀÄ ªÉÄÊUÉ ¨ÉAQ ºÀwÛ D¸ÀàvÉæAiÀÄ°è ¸ÉÃjPÉ ªÀiÁrzÀgÀÄ ¸ÀºÀ DPÉAiÀÄ UÀAqÀ£ÀÄ £ÀªÀÄäUÉ AiÀiÁªÀÅzÉà «µÀAiÀÄ w½¸ÀzÉ ªÀÄÄaÑnÖzÀÄÝ ¥ÉưøÀgÀÄ ªÀiÁ»wAiÀÄ£ÀÄß ¤ÃrzÀÝjAzÀ D¸ÀàvÉæUÉ §AzÀÄ £ÉÆÃrzÁUÀ ºÉÃtªÀ£ÀÄß gÁAiÀÄZÀÆj£À jêÀiïì ¨ÉÆÃzsÀPÀ D¸ÀàvÉæAiÀÄ°è PÉÆïïØ ¸ÉÆ×ÃgÉÃeï £À°è EnÖzÀÄÝ, £Á£ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ £ÀªÀÄä ªÀÄ£ÉAiÀĪÀgÀÄ E°èUÉ §AzÀÄ £À£Àß vÀAVAiÀiÁzÀ ¥À«vÀæ FPÉAiÀÄ ºÉtÚªÀ£ÀÄß £ÉÆÃqÀ®Ä ¨ÉAQAiÀÄÄ ºÉÆmÉÖ, JzÉ, ºÁUÀÆ E¤ßvÀgÉ PÀqÉUÉ ¸ÀÄlÖ UÁAiÀiÁUÀ¼ÀÄ DV ªÀÄÈvÀ ¥ÀnÖzÀÄÝ, F WÀl£ÉAiÀÄÄ DPÀ¹äÃPÀªÁVzÉAiÉÆà CxÀªÁ DPÉAiÀÄ UÀAqÀ£Éà K£ÁzÀgÀÆ ªÀiÁrgÀ§ºÀÄzÀÄ CAvÁ ¢£ÁAPÀ: 10.03.2015 gÀAzÀÄ ²æà ªÀÄw ¢Ã¥ÀÄ UÀAqÀ «dAiÀÄPÀĪÀiÁgÀ ªÀAiÀĸÀÄì 25 ªÀµÀð eÁ: wV¼ÀgÀÄ G:ªÀÄ£ÉPÉ®¸À ¸Á:¥ÀgÁw¥ÀÆgÀÄ 2 £ÉÃAiÀÄ gÀ¸ÉÛ ªÀÄ£É £ÀA 102 §¸ÀªÀ£ÀUÀÄr ¨ÉAUÀ¼ÀÆgÀÄ gÀªÀgÀÄ ¤ÃrzÀ °TvÀ ¦gÁå¢AiÀÄ ¸ÁgÀA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ eÁ®ºÀ½î ¥Éưøï oÁuÉ AiÀÄÄ.r.Dgï. £ÀA: 02/2015 PÀ®A: 174(¹) ¹ Cgï,¦.¹  CrAiÀÄ°è  ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉAiÀÄ£ÀÄß PÉÊUÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAWÀ£É, ªÁºÀ£À ZÁ®PÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ:- 
       
                   gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ J¯Áè ¥Éưøï C¢üPÁjUÀ¼ÀÄ, gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ°è ªÉÆÃmÁgÀ ªÁºÀ£À C¥ÀWÁvÀUÀ¼À£ÀÄß vÀqÉUÀlÄÖªÀ PÀÄjvÀÄ f¯ÉèUÉ ¥ÀÆgÉÊc¹gÀĪÀ EAlgï¸É¥ÀÖgï ªÁºÀ£ÀzÀ ¸ÀºÁAiÀÄ¢AzÀ ¢£ÁAPÀ: 11.03.2015 gÀAzÀÄ            47 ¥ÀææPÀgÀtUÀ¼À£ÀÄß ¥ÀvÉÛ ªÀiÁr  7500/-  gÀÆ..UÀ¼ÀÀ£ÀÄß ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà zÀAqÀ «¢ü¹, PÁ£ÀÆ£ÀÄ jÃvÀå PÀæªÀÄ dgÀÄV¹zÀÄÝ, ¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAX¸ÀĪÀ ZÁ®PÀgÀÄ/ªÀiÁ°ÃPÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆgÀÄ jÃvÀå PÀæªÀÄ dgÀÄV¸ÀĪÀ PÁAiÀÄð ªÀÄÄAzÀĪÀgÉ¢gÀÄvÀÛzÉ.
                                                                        


Kalaburagi District Reported Crimes

ಅಪಘಾತ ಪ್ರಕರಣಗಳು :
ಶಾಹಾಬಾದ ನಗರ ಠಾಣೆ : ದಿನಾಂಕ  20.02.2015 ರಂದು ರಾತ್ರಿ ಮಮ್ಮ ತಮ್ಮನಾದ ಮಹಿಬೂಬ ಶೇಖ ಇತನು ಲಾರಿ ಡ್ರೈವರ ಕೆಲಸದಿಂದ ಕಲಬುರಗಿಯಲ್ಲಿ ಇಳಿದು ನಮ್ಮ  ಮೊ.ಸೈ  ನಂ ಕೆಎ-32 ಯು-7960 ಮೇಲೆ ಕಲಬುರಗಿದಿಂದ ನಂದೂರ ಮಾರ್ಗವಾಗಿ  ಶಹಾಬಾದ ಕ್ಕೆ ಬರುವಾಗ ಮರತೂರ ಕ್ರಾಸ  ದಾಟಿ  ಸೀಮೆ  ಮರಗಮ್ಮಾ  ಗುಡಿಯ ಹತ್ತಿರ ರೋಡಿನ ತಗ್ಗಿನಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ  ಮೊ.ಸೈ ನ್ನು ಅತಿವೇಗ ಮತ್ತು ನಿಷ್ಕಳಜಿತನದಿಂದ ಚಲಾಯಿಸಿಕೊಂಡು ರೋಡಿನ ತಗ್ಗಿನಲ್ಲಿ  ಸ್ಕಿಡಾಗಿ ರೋಡಿನ ಬಲಗಡೆ  ಬಿದ್ದಿರುತ್ತಾನೆ ಅಂತಾ ಗೊತ್ತಾಗಿ ನಾನು ಮತ್ತು  ನನ್ನ ದೊಡ್ಡಪ್ಪನ ಮಗನಾದ ಅಬ್ದುಲ ರೌಫ ಹಾಗೂ ಮೊಹಮ್ಮದ ಸಾಬ ಪಟೇಲ ರವರು ಕೂಡಿಕೊಂಡು ದೇವನ ತೆಗನೂರ ದಾಟಿ ಸಿಮೆ ಮರಗಮ್ಮಾ ಗುಡಿಯ ಹತ್ತಿರ  8 ಪಿ.ಎಮ್. ಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ  ನೋಡಲಾಗಿ  ರೋಡಿನ ಎಡಗಡೆ  ರಕ್ತದ ಕಲೆ ಬಿದ್ದಿದ್ದು ನೋಡಲಾಗಿ  ತಲೆಯ  ಹಿಂಭಾಗಕ್ಕೆ ಭಾರಿ  ರಕ್ತಗಾಯವಾಗಿ ತಲೆಯ ಮೇಲೆ ಬಾವು  ಬಂದು  ಒಳಪೆಟ್ಟಾಗಿದ್ದು  ಮತ್ತು ಎಡ ಕಿವಿಯಿಂದ ರಕ್ತ ಸೋರುತ್ತಿದ್ದು ಪ್ರಜ್ಞೆ ತಪ್ಪಿದನು ಗಾಯ ಪೆಟ್ಟು  ಹೊಂದಿದ್ದು ನನ್ನ ತಮ್ಮನಿಗೆ 108 ಅಂಬುಲೆನ್ಸದಲ್ಲಿ ಕಲಬುರಗಿ ವಾತ್ಸಲ್ಯ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಸೇರಿಕೆಮಾಡಿ ಅಂದೆ ರಾತ್ರಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಉಪಚಾರ ಕುರಿತು  ಸೊಲ್ಲಪೂರದ ಗಂಗಾಮಾಯಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ನಾವೆಲ್ಲರು ಕೂಡಿ ಸೇರಿಕೆ ಮಾಡಿರುತ್ತೇವೆ. ಸದರಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲಿ  ಉಪಚಾರ ಹೊಂದುತ್ತಾ ದಿನಾಂಕ: 24.02.2015  ರಂದು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಉಪಚಾರ ಫಲಕಾರಿ ಆಗದೆ ಮೃತಪಟ್ಟಿರುತ್ತಾನೆ ಅಂತಾ ಶ್ರೀ ಅಬ್ದುಲ ರಹೀಮ ತಂದೆ ಭಾಷುಮಿಯ್ಯಾ  ಶೇಖ ಸಾ|| ಶರಣ ನಗರ ಶಹಾಬಾದ ರವರು ಸಲ್ಲಿಸಿದ ದೂರು ಸಾರಾಂಶದ ಮೇಲಿಂದ ಶಾಹಾಬಾದ ನಗರ ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಾಗಿದೆ.
ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಸಂಚಾರಿ ಠಾಣೆ : ಶ್ರೀ ವಿಜಯಕುಮಾರ ತಂದೆ ವೆಂಕಟರಾವ ಕುಲಕರ್ಣಿ ಸಾ: ವಿಧ್ಯಾನಗರ ಕಲಬುರಗಿ ರವರು ದಿನಾಂಕ: 10/03/2015 ರಂದು ತನ್ನ ಮೋ/ಸೈಕಲ್ ನಂ; ಕೆಎ 32 ಕ್ಯೂ 8530 ನೆದ್ದರ ಮೇಲೆ ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ ಕಾರ್ಯಾಲಯದಿಂದ ಎಸ್.ವಿ.ಪಿ.ಸರ್ಕಲ್ ರೋಡ ಕಡೆಗೆ ಚಲಾಯಿಸಿಕೊಂಡು ಹೋಗುತ್ತಿದ್ದಾಗ ಶಾಹಾ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯ ಎದುರಿನ ರೋಡ ಮೇಲೆ ಜಗತ ಸರ್ಕಲ್ ಕಡೆಯಿಂದ ಮೊ/ಸೈಕಲ್ ನಂ: ಟಿ.ಎಸ್. 06 ಇಸಿ 5430 ರ ಸವಾರನು ತನ್ನ ಮೋ/ಸೈಕಲನ್ನು ಅತಿವೇಗ ಮತ್ತು ಅಲಕ್ಷತನದಿಂದ ಚಲಾಯಿಸಿಕೊಂಡು ಬಂದು ಫಿರ್ಯಾದಿ ಮೋ/ಸೈಕಲಕ್ಕೆ ಹಿಂದಿನಿಂದ ಡಿಕ್ಕಿ ಪಡಿಸಿ ಅಪಘಾತಮಾಡಿ ಫಿರ್ಯಾದಿಗೆ ಗಾಯಗೊಳಿಸಿ ಮೋ/ಸೈಕಲ ಸ್ಥಳದಲ್ಲೇ ಬಿಟ್ಟು ಸವಾರ ಓಡಿ ಹೋಗಿರುತ್ತಾನೆ ಅಂತಾ ಸಲ್ಲಿಸಿದ ದೂರು ಸಾರಂಶದ ಮೇಲಿಂದ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಸಂಚಾರಿ ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಾಗಿದೆ.  
ಕಳವು ಪ್ರಕರಣಗಳು :
ಆಳಂದ ಠಾಣೆ : ಶ್ರೀ.ಮನೋಹರ ತಂದೆ ನಾರಾಯಣರಾವ ದಳವಿ ಸಾ|| ಶೇರಿಕಾರ ಕಾಲೋನಿ ಉಮರ್ಗಾ ರೋಡ ಆಳಂದ  ಇವರು ದಿನಾಂಕ:10/03/2015 ರಂದು ಎಂದಿನಂತೆ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಯಾರು ಇಲ್ಲದಿರುವುದರಿಂದ ವರ್ಕಶಾಪ್ ಕ್ಕೆ  ಹೋಗುವಾಗ ಮನೆಯ ಬಾಗಿಲು ಮುಚ್ಚಿ ವರ್ಕಶಾಪ್ ದಲ್ಲಿ ಮದ್ಯಾಹ್ನ 12 ಗಂಟೆಯವರೆಗೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿ ನಂತರ ಮನೆಗೆ ನೀರು ಕುಡಿಯಲು ಹೋದಾಗ ಮನೆಯ ಕೀಲಿ ಮುರಿದು ಕೆಳಗಡೆ ಬಿದ್ದಿದನ್ನು ನೋಡಿ ಗಾಬರಿಯಾಗಿ ಮನೆಯೊಳಗೆ ಹೋಗಿ ಮನೆಯಲ್ಲಿನ ಅಲಮಾರಿಯಲ್ಲಿನ ಎಲ್ಲಾ ಸಾಮಾನುಗಳು ಚೆಲ್ಲಾಪಿಲಿಯಾಗಿ ಬಿದ್ದಿರುವದನ್ನು ನೋಡಿ ಅಲಮಾರಿಯಲ್ಲಿ ನಗದು ಹಣ ಬಂಗಾರದ ಆಭರಣಗಳು ಒಟ್ಟು 2,50,000/- ರೂ ಕಿಮ್ಮತ್ತಿನವುಗಳನ್ನು ದಿನಾಂಕ:10/03/2015 ರಂದು ಬೇಳಗ್ಗೆ 10:00 ಗಂಟೆಯಿಂದ ಮದ್ಯಾಹ್ನ 12:00 ಗಂಟೆಯ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಯಾರೋ ಇಲ್ಲದನ್ನು ನೋಡಿ ಮನೆಯ ಕೀಲಿ ಮುರಿದು ಕಳ್ಳತನ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಹೋಗಿರುತ್ತಾರೆ. ಅಂತಾ ಸಲ್ಲಿಸಿದ ದೂರು ಸಾರಾಂಶದ ಮೇಲಿಂದ ಆಳಂದ ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಾಗಿದೆ.
ಅಫಜಲಪೂರ ಠಾಣೆ : ಶ್ರೀ ಪುಲ್ಲಾರಾಮ ತಂದೆ ಜೇತರಾಮ ಪಟೇಲ ರವರು ದಿನಾಂಕ 08-03-2015 ರಂದು ದಿನಂಪ್ರತಿಯಂತೆ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 8:00 ಗಂಟೆಗೆ ನನ್ನ ಕಿರಾಣಿ ಅಂಗಡಿಗೆ ಬಂದು ಅಂಗಡಿಯ ಬಾಗಿಲು ತಗೆದು ನಂತರ ನಾನು ಮತ್ತು ರಮೇಶ ಇಬ್ಬರು ನಮ್ಮ ಅಂಗಡಿಯ ಮೇಲೆ ಇರುವ ನಮ್ಮ ಕಿರಾಣಿ ಮಾಲು ಇಟ್ಟಿದ ರೂಮಿನಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ನೋಡಲು, ಸದರಿ ರೂಮಿನ ಬಾಗಿಲಿನ ಕೊಂಡಿ ಮುರಿದಿತ್ತು, ನಾನು ಒಳಗೆ ಹೋಗಿ ನೋಡಲು ಸದರಿ ರೂಮಿನಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟಿದ 75 ಬಂಡಲ ಮುನ್ಸಿ ಬೀಡಿ ಅಂದಾಜು 13,950/- ರೂ ಕಿಮ್ಮತ್ತಿನದು. 2) ಅಗ್ನಿ ಕಂಪನಿಯ ಚಾಪಡಿ ಪಾಕೇಟಗಳಿರುವಂತಹ ಒಂದು ಬಾಕ್ಸ ಅಂದಾಜು 5100/- ರೂ ಕಿಮ್ಮತ್ತಿನ ಸಾಮಾನುಗಳನ್ನು ದಿನಾಂಕ 07-03-2015 ರಂದು ರಾತ್ರಿ 11:30 ಪಿ ಎಮ್ ಗಂಟೆಯಿಂದ ದಿನಾಂಕ 08-03-2015 ರಂದು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 6:00 ಗಂಟೆಯ ಮದ್ಯದ ಅವದಿಯಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಅಂಗಡಿಯ ಮೇಲೆ ಇದ್ದ ನಮ್ಮ ಕಿರಾಣಿ ಸಾಮಾನುಗಳನ್ನು ಇಟ್ಟಿದ್ದ ರೂಮಿನ ಬಾಗಿಲು ಕೀಲಿ ಮುರಿದು ರೂಮಿನಲ್ಲಿಟ್ಟಿದ್ದ 75 ಬಂಡಲ ಮುನ್ಸಿ ಬೀಡಿಗಳನ್ನು ಹಾಗೂ ಒಂದು ಬಾಕ್ಸ ಅಗ್ನಿ ಚಾಪಡಿಯನ್ನು ಒಟ್ಟು 19,050/- ರೂ ಕಿಮ್ಮತ್ತಿನ ಸಾಮಾನುಗಳನ್ನು ಯಾರೊ ಕಳ್ಳರು ಕಳ್ಳತನ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಹೊಗಿರುತ್ತಾರೆ, ಅಂತಾ ಸಲ್ಲಿಸಿದ ದೂರು ಸಾರಾಂಶದ ಮೇಲಿಂದ ಅಫಜಲಪೂರ ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಾಗಿದೆ.
ಕೊಪ್ಪಳ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ವರದಿಯಾದ ಪ್ರಕರಣಗಳು
1)  ಸಂಚಾರಿ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ ಕೊಪ್ಪಳ ಗುನ್ನೆ ನಂ. 18/2015 ಕಲಂ. 279, 337 ಐ.ಪಿ.ಸಿ ಸಹಿತ 187 ಐ.ಎಂ.ವಿ. ಕಾಯ್ದೆ:
ದಿನಾಂಕ. 10-03-2015 ರಾತ್ರಿ 8-30 ಗಂಟೆಗೆ ಠಾಣೆಯ ದೇವಪ್ಪ ಸಿ.ಹೆಚ್.ಸಿ 86 ರವರು ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ ಕಿಮ್ಸ ಸ್ಪತ್ರೆಯಿಂದ ಠಾಣೆಗೆ ಬಂದು ಹೇಳಿಕೆ ಫಿರ್ಯಾದಿಯನ್ನು ಹಾಜರಪಡಿಸಿದ್ದು ಸದರಿ ಹೇಳಿಕೆ ಫಿರ್ಯಾದಿಯ ಸಾರಾಂಶ ವೆನೆಂದರೆ ನಿನ್ನೆ ದಿನಾಂಕ. 09-03-2015 ರಂದು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 11-00 ಗಂಟೆಗೆ ಫಿರ್ಯಾದಿ ಕೆಲಸದ ನಿಮಿತ್ಯ ಡಿ.ಸಿ ಆಫೀಸಗೆ ಹೊಗಲು ತನ್ನ ಸೈಕಲ್ ತುಳಿದುಕೊಂಡು ಕೊಪ್ಪಳ ನಗರದ ಹೂವಿನಾಳ ರಸ್ತೆಯ ಮೇಲೆ ಅಮೃತೇಶ್ವರ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಸಮೀಪ ಕೊಪ್ಪಳದ ಕಡೆಗೆ ಹೊಗುತ್ತಿರುವಾಗ, ಹಿಂದಿನಿಂದ ಒಬ್ಬ ಮೋಟಾರ್ ಸೈಕಲ್ ಸವಾರನು ತಾನು ಚಲಾಯಿಸುತ್ತಿರುವ ಮೋಟಾರ್ ಸೈಕಲ ವಾಹನವನ್ನು ಜೋರಾಗಿ ಮತ್ತು ನಿರ್ಲಕ್ಷ್ಯತನದಿಂದ ಚಲಾಯಿಸಿಕೊಂಡು ಬಂದು ಫಿರ್ಯಾದಿಗೆ ಠಕ್ಕರಮಾಡಿ ಅಪಘಾಥಮಾಡಿದ್ದರಿಂದ ಫಿರ್ಯಾದಿಗೆ ಬಲಕಾಲ ಚಪ್ಪಿಗೆ ಮತ್ತು ಬಲಗಡೆ ಸೊಂಟಕ್ಕೆ ಒಳಪೆಟ್ಟು ಬಿದ್ದಿರುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಅಪಘಾತಮಾಡಿದ ಮೋಟಾರ್ ಸೈಕಲ್ ಸವಾರನು ಮೋಟಾರ್ ಸೈಕಲ್ ವಾಹನವನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸದೇ ಹಾಗೇ ಹೊರಟು ಹೊಗಿರುತ್ತಾನೆ ಅಂತಾ ಮುಂತಾಗಿದ್ದ ಹೇಳಿಕೆ ಫಿರ್ಯಾದಿಯ ಸಾರಾಂಶದ ಮೇಲಿಂದ ಠಾಣಾ ಗುನ್ನೆ ನಂ. 18/2015 ಕಲಂ. 279, 337 ಐ.ಪಿ.ಸಿ ರೆ/ವಿ 187 ಐ.ಎಂ.ವಿ ಯಾಕ್ಟ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಕರಣವನ್ನು ದಾಖಲುಮಾಡಿಕೊಂಡು ತನಿಖೆಯನ್ನು ಕೈಕೊಂಡೆನು.
2) ಗಂಗಾತಿ ಗ್ರಾಮೀಣ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ ಗುನ್ನೆ ನಂ. 54/2015 ಕಲಂ. 353, 504 ಐ.ಪಿ.ಸಿ:.

ದಿನಾಂಕ:- 10-03-2015 ರಂದು ರಾತ್ರಿ 8:15 ಗಂಟೆಗೆ ಫಿರ್ಯಾದಿದಾರ ಶ್ರೀ ಹನುಮಂತಪ್ಪ, ಕಂದಾಯ ನಿರೀಕ್ಷಕರು, ಮರಳಿ ಇವರ ಪತ್ನಿಯಾದ ಶ್ರೀಮತಿ ಕೆ. ಕಾವೇರಮ್ಮ ಗಂಡ ಹನುಮಂತಪ್ಪ ಸಾ: ಮರಳಿ ತಾ: ಗಂಗಾವತಿ ಇವರ ಮುಖಾಂತರ ಗಣಕೀಕರಣ ಮಾಡಿಸಿದ ದೂರನ್ನು  ಠಾಣೆಗೆ ಕಳುಹಿಸಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದು, ಅದರ ಸಾರಾಂಶ ಈ ಪ್ರಕಾರ ಇದೆ. " ಇಂದು ದಿನಾಂಕ:- 10-03-2015 ರಂದು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 10:30 ಗಂಟೆಯ ಸುಮಾರಿಗೆ ನಾನು ಹೇರೂರು ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಶ್ರೀಮತಿ ಲಿಂಗಮ್ಮ ಗಂಡ ಬಸವರಡ್ಡೆಪ್ಪ ಸಾ: ಹೇರೂರು ಇವರಲ್ಲಿ ಮರಕುಂಬಿ ಗ್ರಾಮದ ಸರ್ವೆ ನಂ: 339/1 33/1/1 ಈ ಜಮೀನುಗಳ ವರ್ಗಾವಣೆಯ ಪ್ರಕ್ರೀಯೆಗೆ ನಿರಾಕ್ಷೇಪಣೆಯನ್ನು ಪಡೆಯಲು ಹೋಗಿರುವ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಶರಣೇಗೌಡ ತಂದೆ ವಿರುಪಾಕ್ಷಗೌಡ ಎಂಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯು ಸರ್ವೆ ನಂ: 33/1/1 ನೇದ್ದನ್ನು ಮೊದಲು ವರ್ಗಾವಣೆ ಮಾಡಬೇಕು ಎಂಬ ಕಾರಣಕ್ಕಾಗಿ ನನ್ನೊಂದಿಗೆ ಬಹಳ ಅನಾಗರಿಕವಾಗಿ ಅವಾಚ್ಯ ಶಬ್ದಗಳಿಂದ ನನ್ನನ್ನು ನಿಂದಿಸಿ, ಲಂಚವನ್ನು ನೀಡುತ್ತಾರೆ ಅದಕ್ಕಾಗಿ ನೀನು ಒತ್ತಾಯಿಸುತ್ತೀಯಾ ಎಂದು ನನ್ನ ಮೇಲೆ ಒಬ್ಬ ರೌಡಿಯಂತೆ ಎರಗಿ ಕೈಗಳಿಂದ ನನ್ನ ಮೇಲೆ ಬಲ ಪ್ರಯೋಗ ಮಾಡಿ ಬಡಿದು ಕಾಲಿಂದ ಒದ್ದು ಸರಕಾರಿ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಅಡ್ಡಿ ಮಾಡಿರುತ್ತಾನೆ. ಕಾರಣ ಶರಣೇಗೌಡನ ವಿರುದ್ಧ ಕಾನೂನು ಕ್ರಮ ಜರುಗಿಸಲು ವಿನಂತಿ." ಅಂತಾ ಮುಂತಾಗಿ ಇದ್ದ ದೂರಿನ ಸಾರಾಂಶದ ಮೇಲಿಂದ ಗಂಗಾವತಿ ಗ್ರಾಮೀಣ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ ಗುನ್ನೆ ನಂ: 54/2015 ಕಲಂ 353, 504 ಐ.ಪಿ.ಸಿ. ಅಡಿ ದಾಖಲು ಮಾಡಿ ತನಿಖೆ ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಯಿತು.