Police Bhavan Kalaburagi

Police Bhavan Kalaburagi

Wednesday, April 17, 2013

Raichur District Reported Crimes

ªÀgÀ¢AiÀiÁzÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À ªÀiÁ»w:-

¤Ãw ¸ÀA»vÉ »£ÉßïÉAiÀÄ°è zÁR¯ÁzÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À ªÀiÁ»w:-


¢£ÁAPÀ: 16.04.2013
gÀAzÀÄ gÁvÀæ 22.00 UÀAmÉ ¸ÀªÀÄAiÀÄPÉÌ gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ £ÀUÀgÀzÀ ZÀAzÀæ§AqÁ gÀ¸ÉÛ ¥Éưøï PÁ¯ÉÆä ºÀwÛgÀ dA§£ÀUËqÀ vÀAzÉ ºÀ£ÀĪÀÄAvÀ 28 ªÀµÀð F½UÉÃgï
¸Á:PÀqÀUÀAzÉÆrØ FvÀ£ÀÄ ¸ÀgÀPÁgÀzÀ DzÉñÀ ªÀÄvÀÄÛ ZÀÄ£ÁªÀuÁ ¤Ãw ¸ÀA»vÉAiÀÄ£ÀÄß G®èAX¹ vÀ£Àß mÁmÁ ¸ÀĪÉÆà ªÁºÀ£ÀzÀ°è ¯ÉʸÀ£ïì E®èzÉ C£À¢üÃPÀȪÁV ªÀÄzsÀåªÀ£ÀÄß ªÀÄvÀzÁgÀjUÉ ºÀAZÀ®Ä vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃUÀĪÀ PÁ®PÉÌ zÁ½ ªÀiÁr CªÀ¤AzÀ 1,36,604/- gÀÆ. ¨É¯É¨Á¼ÀĪÀ ªÀÄzÀåªÀ£ÀÄß ºÁUÀÆ mÁmÁ ¸ÀĪÉÆà C.Q.gÀÆ 2,00,000/- gÀÆ ¨É¯É¨Á¼ÀĪÀªÀÅUÀ¼ÀÄß d¥ÀÄÛ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ªÁ¥Á¸ï oÁuÉUÉ §AzÀÄ zÁ½ ¥ÀAZÀ£ÁªÉÄAiÀÄ DzsÁgÀ ªÉÄðAzÀ ªÀiÁPÉðl AiÀiÁqÀð oÁuÉÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 43/2013 PÀ®A:188 L.¦.¹ ªÀÄvÀÄÛ 32,34 PÉE PÁAiÉÄÝ CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.


 

¢£ÁAPÀ: 16.04.2013 gÀAzÀÄ gÁAiÀÄZÀÄgÀÄ vÁ®ÆPÀ ZÀAzÀæ§AqÁ UÁæªÀÄzÀ°è FgÉñÀ FvÀ£ÀÄ C£À¢üÃPÀÈvÀªÁV ªÀÄzÀåªÀ£ÀÄß ºÉÆA¢ ªÀiÁgÁl ªÀiÁqÀÄwÛgÀĪÀ §UÉÎ RavÀ ¨Áwä ªÉÄÃgÉUÉ ¦.L.«±ÉõÀ ¥Éưøï oÁuÉ C§PÁj eÁj & ¯Álj ¤µÉÃzsÀ «¨sÁUÀ gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ gÀªÀgÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ¹§âA¢AiÀĪÀgÀÄ ¥ÀAZÀgÀ ¸ÀªÀÄPÀëªÀÄ C°èUÉ ºÉÆÃV zÁ½ ªÀiÁr »rzÀÄ DgÉÆævÀ¤AzÀ Njf£À¯ï ZÁ¬Ä¸ï r¯ÉÃPÀì «¹Ì 180 JA.J¯ï.£À vÀ¯Á 48¨ÁnèUÀ¼ÀÄ C.Q.gÀÆ: 2,127.36/-d¥ÀÄÛ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ªÁ¥Á¸ï §AzÀÄ zÁ½ ¥ÀAZÀ£ÁªÉÄAiÀÄ DzsÁgÀzÀ ªÉÄðAzÀ «±ÉõÀ ¥Éưøï oÁuÉ C§PÁj eÁj & ¯Álj ¤µÉÃzsÀ «¨sÁUÀ gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ UÀÄ£Éß £ÀA: 44/2013 PÀ®A: 32,34, PÉ.E. PÁAiÉÄÝ CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.


 

¢£ÁAPÀ: 16-04-2013 gÀAzÀÄ ªÀÄzsÁåºÀß 12.30 UÀAmÉUÉ £ÀÆgï ªÀĺÀäzï vÀAzÉ SÁeÁ ºÀĸÉÃ£ï ªÀAiÀiÁ: 37 ªÀµÀð eÁ: ªÀÄ£É £ÀªÀÄ: 12-6-963/127 ZÀAzÀæ §AqÁ gÉÆÃqï J¯ï.©.J¸ï. £ÀUÀgÀ gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ FvÀ£ÀÄ gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ £ÀUÀgÀ «zsÁ£À¸À¨sÉ PÉëÃvÀæ £ÀA: 54 £ÉÃzÀÝgÀ°è eÉ.r(AiÀÄÄ) ¥ÀPÀëzÀ C¨sÀåyðAiÀiÁV £ÁªÀÄ¥ÀvÀæªÀ£ÀÄß ¸À°è¸À®Ä ZÀÄ£ÁªÀuÁ C¢üPÁjUÀ¼À ¥ÀgÀªÁ¤UÉAiÀÄ£ÀÄß ¥ÀqÉAiÀÄzÉà vÀªÀÄä ¨ÉA§®ªÀ£ÀÄß vÉÆÃj¸ÀĪÀ GzÉÝñÀ¢AzÀ 8 ¢éà ZÀPÀæ ªÁºÀ£ÀUÀ½UÉ eÉ.r.(AiÀÄÄ) ¥ÀPÀëzÀ zsÀédªÀ£ÀÄß PÀnÖPÉÆAqÀÄ MAzÀÄ £ÁªÀÄ¥ÀvÀæªÀ£ÀÄß ¸À°è¹ ZÀÄ£ÁªÀuÁ ¤Ãw ¸ÀA»vÉAiÀÄ£ÀÄß G®èAX¹zÀÝjAzÀ PÀæªÀÄ dgÀÄV¹zÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.CAvÁ ºÉZï. d£ÁzsÀð£ï JQìPÀÆånªï EAfäAiÀÄgï ºÁUÀÄ ¥sÉèöʬÄAUï ¸Áéqï C¢üPÁj «zsÁ£À¸À¨sÉ PÉëÃvÀæ £ÀA: 54 gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ £ÀUÀgÀ gÀªÀgÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ ¸ÀzÀgÀ §eÁgï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA; 90/2013 PÀ®A 171(ºÉZï), 188 L.¦¹. CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.


 

¢£ÁAPÀ: 16.04.2013 gÀAzÀÄ ©.eÉ.¦. ¥ÀPÀëPÀzÀ C¨sÀåyð ²æà w¥ÀÄàgÁdÄ gÀªÀgÀÄ JªÀiï.J¯ï.J. ¸ÁÜ£ÀPÉÌ £ÁªÀÄ¥ÀvÀæªÀ£ÀÄß ¸À°è¸ÀĪÀ ¸À®ÄªÁV £ÀA 1) AP-21/X-2607, 2) AP-22/X-0493, 3) AP-21/X-6956, 4) KA-36/A-2329, 5) AP-21/AP-4986, 6)KA-36/8996, 7) KA-37/6233, 8) AP-22/TA-1283, 9) AP-22/TA-2436, 10) AP-02/U-3171, 11) MKT/TAH-1588, ªÀÄvÀÄÛ mÁmÁ J.¹. ªÁºÀ£ÀUÀ¼ÁzÀ 12) AP-22/W-5143, 13) KA-36/8569, 14) AP-22/TA-1726 ¨¨ÉƯÉgÉÆÃ
15) KA-36/M-763
PÀªÀiÁAqÉÆà fÃ¥ï
16) KA-36/A-1963,
7 ¹Ãmï CmÉÆà »ÃUÉ EzÀÄÝ F ªÁºÀ£ÀUÀ¼ÀÄß ¨ÁrUÉ ªÀiÁr ¨ÉA§® ¸ÀÆa¸À®Ä d£ÀgÀ£ÀÄß PÀgÉvÀAzÀÄ ZÀÄ£ÁªÀuÉAiÀÄ ¤Ãw ¸ÀA»vÉAiÀÄ£ÀÄß G®èAWÀ£É ªÀiÁrzÀÄÝ CzÉ, CAvÁ ªÉƺÀäzï ºÀĸÉìãï, «zsÁ£À ¸À¨sÉ ZÀÄ£ÁªÀuÉ ¥sÉèöʬÄAUï ¸ÁÌ÷éqï C¢üPÁjUÀ¼ÀÄ, ºÁUÀÆ mÉQßPÀ¯ï C¹¸ÉÖAmï, ¦.r§Æèöå.r E¯ÁSÉ gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ. gÀªÀgÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ ¥À²ÑªÀÄ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 69/2013 PÀ®A: 171 (ºÉZï), 188 L¦¹ CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.


 


 

¢£ÁAPÀ : 16-04-2013 gÀAzÀÄ ¸ÀAeÉ 05:30 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ¦AiÀiÁ𢠲æà CuÁÚgÁªï.©.ªÀiÁ°Ã¥ÁnÃ¯ï ªÀiÁåf¸ÉÖçÃmï ¸ÁÖöånPï¸ÀªÉð®£ïì nêÀiï UÀÆUÀ¯ï ZÉPï¥ÉÆøïÖ zÀ°è vÁ£ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ¦J¸ïL UÀ§ÆâgÀÄ ªÀÄvÀÄÛ EvÀgÉ ZÉPï¥ÉÆøïÖ ¹§âA¢AiÀĪÀgÉÆA¢UÉ PÀvÀðªÀåzÀ°èzÀÄÝ ªÁºÀ£ÀUÀ¼À£ÀÄß vÀ¥Á¸ÀuÉ ªÀiÁqÀÄwÛzÁÝUÀ MAzÀÄ mÁmÁ J.¹. ªÁºÀ£À §A¢zÀÄÝ CzÀ£ÀÄß ¤°è¹ «ZÁj¸À®Ä M§â£ÀÄ vÀ£Àß ºÉ¸ÀgÀÄRvÁ®¸Á¨ï vÀAzÉ G¸Áä£ï¸Á¨ï a£ÉßPÁgï ªÀ:25 eÁ:ªÀÄĹèAG:MPÀÌ®ÄvÀ£À ¸Á:©¼ÁgÀ vÁ:f:AiÀiÁzÀVj CAvÀ®Æ ªÀÄvÀÄÛ E£ÉÆßçâ£ÀÄ vÀ£Àß ºÉ¸ÀgÀÄ ZÁAzï¸Á¨ï vÀAzÉ ºÀ¸Éãï¸Á¨ï ±ÉÃPï¸ÉÃA¢ ªÀ:25eÁ:ªÀÄĹèA G:qÉæöʪÀgï PÉ®¸À ¸Á: ©¼ÁgÀ vÁ:f:AiÀiÁzÀVj CAvÁ w½¹zÀÄÝ £ÀAvÀgÀ mÁmÁ J.¹.ªÁºÀ£À ¸ÀASÉå PÉJ-33/J-0321£ÉßÃzÀÝ£ÀÄß ZÉPï ªÀiÁqÀ®Ä CzÀgÀ°è 3,00,000/- ºÀt «zÀÄÝ ºÀtzÀ §UÉÎ zÁR¯ÁvÉUÀ¼À£ÀÄß PÉüÀ¯ÁV EgÀĪÀÅ¢®è CAvÁ w½¹zÀÝjAzÀ ZÀÄ£ÁªÀuÉ ¤Ãw ¸ÀA»vÉ eÁjAiÀÄ°èzÁÝV CPÀæªÀĪÁV ºÀtªÀ£ÀÄß ¸ÁV¸ÀÄwÛzÀÝ jAzÀ ºÀt ªÀÄvÀÄÛ ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß d¥ÀÄÛ ªÀiÁrPÉÆArzÀÄÝ CzÉ. £ÀAvÀgÀ oÁuÉUÉ §AzÀÄ zÁ½ ¥ÀAZÀ£ÁªÉÄAiÀÄ DzsÁgÀzÀ ªÉÄðAzÀ UÀ§ÆâgÀÄ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 63/2013 PÀ®A: 171(ºÉZï), 188 L¦¹ ªÀÄvÀÄÛ 102 ¹Dg惡 CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

¢£ÁAPÀ: 15-04-2013 gÀAzÀÄ ¨É½UÉÎ 11-00 UÀAmɬÄAzÀ 12-30 gÀ CªÀ¢AiÀÄ°è zÉêÀzÀÄUÀðzÀ §¸ï ¤¯ÁÝ£ÀzÀ JzÀgÀÄUÀqÉ Dgï.N, J.Dgï.N,vÀºÀ²¯ÁÝgÀ ªÀÄvÀÄÛ £ÉÆÃqÀ¯ï D¦üøÀgï gÀªÀgÀ ªÀiËTPÀ DzÉñÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ «zsÁ£À ¸À¨sÁ ZÀÄ£ÁªÀuÉAiÀÄ £ÁªÀÄ¥ÀvÀæUÀ¼À£ÀÄß ¸À°è¸ÀĪÀ ¥ÀæQæAiÉÄà EzÀÄÝzÀjAzÀ §¸ï ¤¯ÁÝtzÀ JzÀgÀÄUÀqÉ §gÀÄ ºÉÆÃUÀĪÀ ªÁºÀ£ÀUÀ¼À£ÀÄß ¥Àj«ÃPÀëuÉ ªÀiÁqÀ®Ä ¦üAiÀiÁ𢠲æà «ÃgÀ¹AUï £ÁAiÀÄPÀ ¥sÉèöʬÄAUï ¸ÁÌ÷éqï vÀAqÀ 56/2 zÉêÀzÀÄUÀð «zsÁ£À¸À¨sÉ PÉëÃvÀæ ºÁUÀÆ CªÀgÀ ¹§âA¢AiÀĪÀjUÉ PÀ¼ÀÄ»¹PÉÆnÖzÀÄÝ, ¥Àj«ÃPÀëuÉAiÀÄ PÁ®PÉÌ 1) PÉ.J 36/n.© 6683 mÁæPÀÖgï 2) PÉ.J.36 J-4337 mÁmÁ K¸ï 3) PÉ.J.36 J-755 §Æ¯ÉÃgÉÆ.4) PÉ.J.36 J-4420 §Æ¯ÉÃgÉÆ. 5) PÉ.J 36 n.© 8575 mÁæPÀÖgÀ 6) PÉ.J 36 J 4420 mÁ mÁ J¹7) PÉ.J 36 1066 DmÉÆà C¥É £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀgÀÄUÀ¼ÀÄ CªÀgÀ ºÉ¸ÀgÀÄ «¼Á¸À w½zÀÄ §A¢gÀĪÀÅ¢¯Áè. F ªÁºÀ£ÀUÀ¼À ZÁ®PÀgÀÄUÀ¼ÀÄ AiÀiÁªÀÅzÉà C¢üPÀÈvÀ ¥ÀgÀªÁ¤UÉAiÀÄ£ÀÄß ZÀÄ£ÁªÀuÉ C¢üPÁjUÀ½AzÀ ¥ÀqÉzÀÄPÉƼÀîzÉ C£À¢üPÀÈvÀªÁV vÀªÀÄä ªÁºÀ£ÀUÀ½UÉ ©.eÉ.¦.¥ÀPÀëzÀ ¨ÁªÀÅlUÀ¼À£ÀÄß G¥ÀAiÉÆÃV¹zÀÄÝ PÀAqÀÄ §A¢gÀÄvÀÛzÉ. ªÁºÀ£À ZÁ®PÀgÀÄ ZÀÄ£ÁªÀuÁ ªÀiÁzÀj ¤Ãw ¸ÀA»vÉ G®èAWÀ£É ªÀiÁrzÀÄ EgÀÄvÀÛzÉ. F §UÉÎ awæÃPÀÀgÀt ªÀiÁrzÀ «ÃrAiÉÆà vÀÄtÄPÀÄUÀ¼À ¹r UÀ¼À£ÀÄß ¤ÃrzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. CAvÁ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ£ÀÄß ºÁdgÀÄ ¥Àr¹zÀ ªÉÄÃgÉUÉ zÉêÀzÀÄUÀð oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 129/2013 PÀ®A. 188, 171(ºÉZï) L¦¹. CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

¢£ÁAPÀ: 15-04-2013 gÀAzÀÄ ¨É½UÉÎ 10-30 UÀAmɬÄAzÀ 11-30 gÀ CªÀ¢AiÀÄ°è zÉêÀzÀÄUÀðzÀ CA¨ÉÃqÀÌgÀ ªÀÈvÀÛzÀ ºÀwÛgÀ Dgï.N, J.Dgï.N,vÀºÀ²¯ÁÝgÀ ªÀÄvÀÄÛ £ÉÆÃqÀ¯ï D¦üøÀgï gÀªÀgÀ ªÀiËTPÀ DzÉñÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ «zsÁ£À ¸À¨sÁ ZÀÄ£ÁªÀuÉAiÀÄ £ÁªÀÄ¥ÀvÀæUÀ¼À£ÀÄß ¸À°è¸ÀĪÀ ¥ÀæQæAiÉÄà EzÀÄÝzÀjAzÀ ¸ÀPÀð¯ï£À°è §gÀĪÀAvÀºÀ ªÁºÀ£ÀUÀ¼À£ÀÄß ¥Àj«ÃPÀëuÉ ªÀiÁqÀ®Ä ¦üAiÀiÁ𢠲æà JªÀiï.gÁªÀÄ ¥Àæ¸ÁzÀ ¥sÉèöʬÄAUï ¸ÁÌ÷éqï 56/3 zÉêÀzÀÄUÀð «zsÁ£À¸À¨sÉ PÉëÃvÀæ ºÁUÀÆ CªÀgÀ ¹§âA¢AiÀĪÀjUÉ PÀ¼ÀÄ»¹PÉÆnÖzÀÄÝ, ¥Àj«ÃPÀëuÉAiÀÄ PÁ®PÉÌ 1) mÁæPÀÖgÀ £ÀA PÉ.J 36/n Dgï.63572) mÁæPÀÖgÀ £ÀA PÉ.J 36/J 7413) mÁæPÀÖgÀ £ÀA PÉ.J 36/n.© 3083 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀgÀÄUÀ¼ÀÄ CªÀgÀ ºÉ¸ÀgÀÄ «¼Á¸À w½zÀÄ §A¢gÀĪÀÅ¢¯Áè.F ªÁºÀ£ÀUÀ¼À ZÁ®PÀgÀÄ AiÀiÁªÀÅzÉà C¢üPÀÈvÀ ¥ÀgÀªÁ¤UÉAiÀÄ£ÀÄß ZÀÄ£ÁªÀuÉ C¢üPÁjUÀ½AzÀ ¥ÀqÉzÀÄPÉƼÀîzÉ C£À¢üPÀÈvÀªÁV vÀªÀÄä ªÁºÀ£ÀUÀ½UÉ ©.eÉ.¦.¥ÀPÀëzÀ ¨ÁªÀÅlUÀ¼À£ÀÄß G¥ÀAiÉÆÃV¹zÀÄÝ PÀAqÀÄ §A¢gÀÄvÀÛzÉ. ªÁºÀ£À ZÁ®PÀgÀÄ ZÀÄ£ÁªÀuÁ ªÀiÁzÀj ¤Ãw ¸ÀA»vÉ G®èAWÀ£É ªÀiÁrzÀÄ EgÀÄvÀÛzÉ. F §UÉÎ awæÃPÀÀgÀt ªÀiÁrzÀ «ÃrAiÉÆà vÀÄtÄPÀÄUÀ¼À ¹r UÀ¼À£ÀÄß ¤ÃrzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. CAvÁ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ£ÀÄß ºÁdgÀÄ ¥Àr¹zÀ ªÉÄÃgÉUÉ zÉêÀzÀÄUÀð oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 127/2013 PÀ®A. 188, 171(ºÉZï) L¦¹. CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

¢£ÁAPÀ:15-04-2013 gÀAzÀÄ ªÀÄÄAeÁ£É 09-00 UÀAmÉUÉ Dgï.M, J.Dgï.M ªÀÄvÀÄÛ vÀºÀ²Ã¯ÁÝgï ºÁUÀÄ £ÉÆqÀ¯ï C¢PÁjUÀ¼ÀÄ, zÉêÀzÀÄUÀð «zsÁ£À ¸À¨sÁ PÉëÃvÀæ EªÀgÀ ªÀiËTPÀ DzÉñÀ ªÉÄÃgÉUÉ ±ÀºÁ¥ÀÄgÀ ªÀÈvÀÛzÀ gÀ¸ÉÛAiÀÄ ºÀwÛgÀ gÀ¸ÉÛAiÀÄ°è §gÀĪÀ ªÁºÀ£ÀUÀ¼À£ÀÄß ªÉÄîÌAqÀ ¦ügÁå¢ C¤¯ïgÁeï ¸À PÁ. C. ¦.qÀ§Æèr ºÁUÀÄ ¥ÉèöʬÄAUï ¸ÁÌ÷éqï zÉêÀzÀÄUÀð gÀªÀgÀÄ ¥Àj«ÃPÀëuÉ ªÀiÁqÀÄwÛzÁÝUÀ £ÁªÀÄ¥ÀvÀæ ¸À°èPÉAiÀÄ ªÉÄgÀªÀtÂUÉAiÀÄ ¸ÀªÀÄAiÀÄzÀ°è 11-00 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀªÀÄAiÀÄzÀ°è ¥ÀgÀªÁ¤UÉ ¥ÀqÉzÀ¢ÝQÌAvÀ®Æ 1) PÉ.J.36 n.©.6683 £ÉÃzÀÝgÀ mÁæöåPÀÖgï ZÁ®PÀ 2) PÉ.J.36 J-4337 mÁmÁ J¹ £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ 3) PÉ.J.36 J-755 ¨ÉƯÉgÉÆà £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ 4) PÉ.J.36 J-4420 ¨ÉƯÉgÉÆà £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ 5) PÉ.J.36 4899 mÁmÁ J¹ £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ 6) PÉ.J.36 n©.8575 mÁæöåPÀÖgï £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ 7) PÉ.J.36 J-442 mÁmÁ J¹ £ÉÃzÀÝgÀ F ªÁºÀ£ÀUÀ½UÉ ¥ÀgÀªÀ¤UÉAiÀÄ£ÀÄß ¥ÀqÉAiÀÄzÉ ©.eÉ.¦ ¥ÀPÀëzÀ ¨ÁªÀÅlUÀ¼À£ÀÄß G¥ÀAiÉÆÃV¹ ZÀÄ£ÁªÀuÉ ªÀiÁzÀj ¤Ãw ¸ÀA»vÉAiÀÄ£ÀÄß G®èAWÀ£É ªÀiÁrzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ CAvÁ PÉÆlÖ ¦ügÁå¢ ªÉÄðAzÀ zÉêÀzÀÄUÀð ¥Éưøï oÁuÉ. UÀÄ£Éß £ÀA. 128/2013 PÀ®A. 188,171 (ºÉZï)L¦¹ CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

        ¢£ÁAPÀ: 16.04.2013 gÀAzÀÄ ©.eÉ.¦. ¥ÀPÀëPÀzÀ C¨sÀåyð ²æà w¥ÀÄàgÁdÄ gÀªÀgÀÄ JªÀiï.J¯ï.J. ¸ÁÜ£ÀPÉÌ £ÁªÀÄ¥ÀvÀæªÀ£ÀÄß ¸À°è¸ÀĪÀ ¸À®ÄªÁV £ÀA AP-15/W-6171 ªÀÄ»ÃAzÁæ PÀªÀiÁAqÀgï fÃ¥À£À ZÁ®PÀ ªÀÄºÉ§Æ§Ä ¸Á: zsÀgÀÆgÀÄ(J.¦) 2) AP-12/C-3754 ªÀÄ»ÃAzÁæ PÀªÀiÁAqÀgï fÃ¥À£À ZÁ®PÀ ªÀÄPÀÆìzÀ ¸Á: ªÀqÀªÀnÖ 3) AP-22/X-7029 PÁè¹Pï vÀÆ¥sÁ£À mÁæöPïì £À ZÁ®PÀ AiÀÄ®è¥Àà ¸Á: UÀzÁé¯ï 4) AP-22/X-4590 PÁè¹Pï vÀÆ¥sÁ£À mÁæöPïì £À ZÁ®PÀ C§Äݯï gÀºÉêÀiÁ£À ¸Á: ªÀÄPÀÛ¯ï 5) AP-22/X-4261 PÁè¹Pï vÀÆ¥sÁ£À mÁæöPïì £À ZÁ®PÀ ¸ÀÄgÉñÀ ¸Á: UÀzÁé¯ï 6) AP-27/Y-0361 PÁè¹Pï vÀÆ¥sÁ£À mÁæöPïì £À ZÁ®PÀ PÉñÀªÀZÁj ¸Á: UÁ®ªÁqÀ UÀzÁé¯ï 7) KA-36/A-3101 PÁè¹Pï vÀÆ¥sÁ£À mÁæöPïì £À ZÁ®PÀ wgÀÄ¥Àw ¸Á: gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ 8) KA-28/M-4838 PÁè¹Pï PÀÆæµÀgï mÉA¥ÉÆ mÁæöPïì ZÁ®PÀ C§ÄÝ¯ï ¸Á§ ¸Á: zÉêÀzÀÄUÁð 9) KA-36/A-4889 ªÀiÁåQìPÉÆ «Ä¤ ªÁå£ï ZÁ®PÀ gÁWÀªÉÃAzÀæ ¸Á: ªÀqÀÆègÀ 10) AP-29/AD-7008 ZÁ®PÀ vÀªÉÃgÁ ZɪÉÇÃð¯Él gÀ ZÁ®PÀ ºÀ¸À£ï ¸Á: UÀݪÁ¯ï 11) AP-09/TVA-0668 vÀªÉÃgÁ ZɪÉÇÃð¯Él gÀ ZÁ®PÀ R°Ã¯ï ¸Á: UÀݪÁ¯ï F ªÁºÀ£ÀUÀ¼ÀÄß ¨ÁrUÉ ªÀiÁr ¨ÉA§® ¸ÀÆa¸À®Ä d£ÀgÀ£ÀÄß PÀgÉvÀAzÀÄ ZÀÄ£ÁªÀuÉAiÀÄ ¤Ãw ¸ÀA»vÉAiÀÄ£ÀÄß G®èAWÀ£É ªÀiÁrzÀÄÝ CzÉ, CAvÁ ¹PÀAzÀgï ¨ÁµÁ, »jAiÀÄ ¨sÀÆ «eÁÕ¤, UÀt ªÀÄvÀÄÛ ¨sÀÆ «eÁÕ£À E¯ÁSÉ ªÀÄvÀÄÛ ¥sÉèöʬÄAUï ¸ÁÌöåqï ªÀÄÄRå¸ÀÜ, «zsÁ£À ¸À¨sÁ PÉëÃvÀæ 54, gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ gÀªÀgÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ £ÉÃvÁf £ÀUÀgÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA.76/2013 PÀ®A 171(ºÉZï) 188 L¦¹ CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.


 

gÀ¸ÉÛ C¥ÀWÁvÀ ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:-


 

¢£ÁAPÀ 16-04-2013 gÀAzÀÄ ¨É¼ÀUÉÎ 10-00 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ °AUÀ¸ÀÆUÀÆgÀÄ UÀÄ®âUÁð gÀ¸ÉÛAiÀÄ UÀÄgÀÄUÀÄAmÁ ºÀwÛgÀ DzÉ¥Àà EªÀgÀ ªÀÄ£ÉAiÀÄ ºÀwÛgÀ ¦ügÁå¢ ²æà ®PÀëöä¥Àà vÁ¬Ä ²ªÀªÀÄä ªÀ:65 eÁ:ºÀjd£À G:PÀÆ° ¸Á:AiÀÄgÀdAw FvÀ£ÀÄ vÀªÀÄä Hj£À mÁmÁ J¹ UÁr £ÀA:PÉJ-37 / 6896 nDgï-12.13 £ÉÃzÀÝgÀ°è vÀªÀÄä HjUÉ ºÉÆÃUÀÄwÛzÁÝUÀ wªÀÄätÚ vÀAzÉ wªÀÄätÚ ¥ÉÆ°Ã¸ï ¥ÁnÃ¯ï ¸Á:AiÀÄgÀdAw (mÁmÁ J¹ UÁr £ÀA:PÉJ-35/6896 nDgï-12.13 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ)FvÀ£ÀÄ mÁmÁ J¹ UÁrAiÀÄ£ÀÄß CwêÉÃUÀ ªÀÄvÀÄÛ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ £ÀqɹPÉÆAqÀÄ UÀÄgÀÄUÀÄAmÁ¢AzÀ vÀªÀÄä HjUÉ ºÉÆÃUÀÄwÛzÁÝUÀ gÀ¸ÉÛAiÀÄ PÀgÀÄ«£À°è ¤AiÀÄAvÀæt vÀ¦à gÀ¸ÉÛAiÀÄ JqÀUÀqÉUÉ ¥À°Ö ªÀiÁr¹ CzÀgÀ°è ¦ügÁå¢üUÉ §®UÀqÉ ªÉÆtPÁ°£À ªÉÄÃ¯É ªÀÄÄj¢zÀÄÝ ¨sÁjà M¼À¥ÉmÁÖVzÀÄÝ, §®UÉÊUÉ vÀgÀazÀ UÁAiÀÄUÀ¼ÀÄ DVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ ,DgÉÆævÀ£ÀÄ vÀ£Àß UÁrAiÀÄ£ÀÄß ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà ©lÄÖ Nr ºÉÆÃVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. CAvÁ ªÀÄÄAvÁV PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ ºÀnÖ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 90/13 PÀ®A. 279, 337, 338 L.¦.¹ 187 LJªÀiï« CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.


 


DPÀ¹äPÀ ¨ÉAQ C¥ÀWÁvÀ ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:-

¢£ÁAPÀ 16-04-2013 gÀAzÀÄ ªÀÄzsÁåºÀß 2-15 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠫ÃgÀ¨sÀzÀæ¥Àà vÀAzÉ CªÀÄgÀUÀÄAqÀ¥Àà ªÀAiÀÄ 30 ªÀµÀð eÁ: °AUÁAiÀÄvÀ G: MPÀÌ®ÄvÀ£À ¸Á: D¯Áݼï PÁåA¥ï vÁ: ªÀiÁ£À«. gÀªÀgÀ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è DPÀ¹äPÀªÁV ¨ÉAQ ºÀwÛzÀÄÝ, £ÀAvÀgÀ ¨ÉAQAiÀÄÄ eÁ¹ÛAiÀiÁV ¥ÀPÀÌzÀ UÀÄr¸À®ÄUÀ½UÉ ¨ÉAQ ºÀwÛzÀÄÝ, £ÀAvÀgÀ ªÀÄ£ÉAiÀÄ ªÀÄÄAzÉ ºÁQzÀ ºÀÄ°è£À §t«UÀ½UÉ ¨ÉAQ ºÀwÛ ¥ÀÆwð UÀÄr¸À®ÄUÀ¼ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ºÀÄ°è£À §t«UÀ¼ÀÄ ºÁUÀÆ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°èzÀÝ §mÉÖ§gÉ ªÀÄvÀÄÛ zÀªÀ¸ÀzsÁ£ÀåUÀ¼ÀÄ ºÁUÀÆ MAzÀÄ JwÛ£À PÀgÀ ¥ÀÆwð ¸ÀÄlÖ CAzÁdÄ gÀÆ. 10,91,000/- zÀµÀÄÖ ¸ÀÄlÄÖ ®ÄPÁì£À DVzÀÄÝ, AiÀiÁªÀÅzÉà ¥Áæt ºÁ¤ DVgÀĪÀÅ¢®è ªÀÄvÀÄÛ F §UÉÎ AiÀiÁgÀ ªÉÄÃ¯É AiÀiÁªÀ C£ÀĪÀiÁ£À EgÀĪÀÅ¢®è. PÁgÀt F §UÉÎ PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ dgÀÄV¸À®Ä «£ÀAw CAvÁ EzÀÝ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ ªÀiÁ£À« oÁuÉ C.¨É. C.£ÀA: 02/2013 £ÉÃzÀÝgÀ°è zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ

zÉÆA©ü ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:-

¢B16-04-2013 gÀAzÀÄ gÁwæ 8-00 UÀAmÉUÉ UÀt¢¤ß UÁæªÀÄzÀ°è ¦AiÀiÁ𢠪ÀÄÄzÀÄPÀ¥Àà vÀAzÉ ¸Á§tÚ ªÀrUÉÃj eÁwB£ÁAiÀÄPÀ ªÀAiÀÄ-40ªÀµÀð GB PÀÆ°PÉ®¸À ¸ÁBUÀt¢¤ß. FvÀ£À ªÀÄ£ÉAiÀÄ ªÀÄÄAzÉ DgÉÆæ ºÀħâ½î ¤AUÀAiÀÄå §AzÀÄ PÀÆUÁqÀĪÁUÀ ¦üAiÀiÁð¢üzÁgÀ£À aPÀ̪ÀÄä gÀvÀߪÀÄä ¦AiÀiÁð¢zÁgÀ, ¦AiÀiÁð¢AiÀÄ CtÚ ,CtÚ£À ªÀÄUÀ ºÀ£ÀĪÉÄñÀ AiÀiÁPÉ £ÀªÀÄä ªÀÄ£ÉAiÀÄ ªÀÄÄAzÉ ¢£ÀA¥Àæw PÀÆUÁqÀÄwÛ ªÀÄ£ÉUÉ ºÉÆÃV ªÀÄ®VPÉÆà CAvÁ C£ÀÄߪÁUÀ DgÉÆæ ¥ÀæPÁ±À£ÀÄ vÀ£Àß PÉÊAiÀÄå°èzÀÝ PÀ©âtzÀ gÁqÀÄ »rzÀÄ PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ¦AiÀiÁ𢠪ÀÄvÀÄÛ EvÀgÉ 3 d£ÀjUÉ ºÉÆqÉzÀÄ gÀPÀÛ UÁAiÀÄUÉƽ¹zÀÄÝ G½zÀªÀgÀÄ UÀÄA¥ÀÄUÀÆr §AzÀÄ CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊzÀÄ PÉÊUÀ½AzÀ ºÉÆqÉ¢gÀÄvÁÛgÉ CAvÁ PÉÆnÖ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ ¹gÀªÁgÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 85/2013 PÀ®AB 143,147,148,324,323,504. ¸À»vÀ 149L¦¹ CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.


 

¢£ÁAPÀ: 05.05.2013 gÀAzÀÄ £ÀqÉAiÀÄ°gÀĪÀ «zsÁ£À ¸À¨sÁ ZÀÄ£ÁªÀuÉ »£É߯ÉAiÀÄ°è zÁR°¹PÉÆAqÀ ªÀÄÄAeÁUÀævÁ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À ªÀiÁ»w:-

1] PÀ®A:107 ¹.Dgï.¦.¹ CrAiÀÄ°è MlÄÖ 06 ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À£ÀÄß 08 d£À DgÉÆævÀgÀÄUÀ¼À ªÉÄÃ¯É ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À£ÀÄß zÁR°¹PÉƼÀî¯ÁVzÉ.

2] PÀ®A: 110 ¹.Dgï.¦.CrAiÀÄ°è MlÄÖ 13 ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À£ÀÄß 13 d£À DgÉÆævÀgÀÄUÀ¼À ªÉÄÃ¯É ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À£ÀÄß zÁR°¹PÉƼÀî¯ÁVzÉ.

¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAWÀ£É, ªÁºÀ£À ZÁ®PÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ::-

gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ J¯Áè ¥Éưøï C¢üPÁjUÀ¼ÀÄ, gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ°è ªÉÆÃmÁgÀ ªÁºÀ£À C¥ÀWÁvÀUÀ¼À£ÀÄß vÀqÉUÀlÄÖªÀ PÀÄjvÀÄ f¯ÉèUÉ ¥ÀÆgÉʹgÀĪÀ EAlgï¸É¥ÀÖgï ªÁºÀ£ÀzÀ ¸ÀºÁAiÀÄ¢AzÀ ¢£ÁAPÀ: 17.04.2013 gÀAzÀÄ 72 ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À£ÀÄß ¥ÀvÉÛ ªÀiÁr 12,100/-gÀÆ.UÀ¼ÀÀ£ÀÄß ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà zÀAqÀ «¢ü¹, PÁ£ÀÆ£ÀÄ jÃvÀå PÀæªÀÄ dgÀÄV¹zÀÄÝ, ¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAX¸ÀĪÀ ZÁ®PÀgÀÄ/ªÀiÁ°ÃPÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆgÀÄ jÃvÀå PÀæªÀÄ dgÀÄV¸ÀĪÀ PÁAiÀÄð ªÀÄÄAzÀĪÀgÉ¢gÀÄvÀÛzÉ.

BIDAR DISTRICT DAILY CRIME UPDATE 17-04-2013


¢£ÀA¥Àæw C¥ÀgÁzsÀUÀ¼À ªÀiÁ»w ¢£ÁAPÀ: 17-04-2013

ºÉÆPÁæuÁ ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 51/2013 PÀ®A 32 34 15(J) eÉÆvÉ 32(3) PÀ£ÁðlPÀ C§PÁj PÁAiÉÄÝ :-
¢£ÁAPÀ: 16/04/2013 gÀAzÀÄ ²æÃ. ©.J¸ï. ªÀiÁ®UÀwÛ, r.J¸ï.¦ ¨sÁ°Ì gÀªÀgÀÄ PÀ£ÁðlPÀ ¨ÁqÀðgÀ aQè PÁæ¸À zsÁ¨ÁzÀ°è ºÉÆÃV ¥Àj²Ã°¸À¯ÁV C°è DgÉÆæ ¨Á§ÄgÁªÀ vÀAzÉ «±Àé£ÁxÀ UÁAiÀÄPÀªÁqÀ ªÀAiÀÄ 28 ªÀµÀð ¸Á; UÀAUÀ£À©ÃqÀ FvÀ£ÀÄ CPÀæªÀĪÁV ¸ÁgÁ¬Ä ªÀiÁgÁl ªÀiÁqÀÄwÛzÀÝ£ÀÄß PÀAqÀÄ CªÀ£À ºÀwÛgÀ¢AzÀ Dgï.J¸ï-98, JªÀiï¹-52, L©-94, AiÀÄÄJ¸ï-16, ¥ÀæUÀw Zˬĸï-45, ªÉÊmï «Ä¸ï aÃ¥sï-4, ©AiÀÄgÀ PÉ.N-36 »ÃUÉ MlÄÖ 345 ¨Ál°UÀ¼ÀÄ C.Q. 33354/- gÀÆ¥Á¬ÄUÀ¼ÀzÀÄÝ d¦Û ªÀiÁr DgÉÆæAiÀÄ£ÀÄß vÀ£Àß vÁ¨ÉUÉ vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆPÁæuÁ ¥Éưøï oÁuÉUÉ §AzÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¸À®Ä ºÁUÀÄ ªÀÄÄA¢£À vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀ°è ¸ÀÆa¹gÀÄvÁÛgÉ.

OgÁzÀ(©) ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 77/2013 PÀ®A  32, 34, 15[J] eÉÆvÉ 32[3] PÀ£ÁðlPÀ C§PÁj PÁAiÉÄÝ :-
¢£ÁAPÀ 15/4/13 gÀAzÀÄ 2115 UÀAmÉUÉ ªÀiÁ£Àå ²æÃ. ©.J¸ï. ªÀiÁ®UÀwÛ r.J¸ï.¦. ¨sÁ°Ì gÀªÀgÀÄ MAzÀÄ  eÁÕ¥ÀªÀ ¥ÀvÀæ PÉÆnÖzÀÄ CzÀgÀ ¸ÁgÀA±À£ÉAzÀgÉ OgÁzÀ ¥ÀlÖtzÀ ¸ÀAvÀ¥ÀÆgÀOgÁzÀ gÉÆÃr£À ªÉÄÃ¯É gÁeÁ zsÁ¨sÁzÀ°è ªÀÄzÀå ªÀiÁgÁl £ÀqÉAiÀÄÄwÛzÉ C§PÁj E¯ÁSÉUÉ w½¹zÀgÀÆ PÀÆqÀ AiÀiÁªÀÅzÉ PÀæªÀÄ PÉÊPÉÆAr®è PÀæªÀÄPÁÌV PÉýPÉÆAqÀgÀÄ CzÀgÀAvÉ CªÀgÀ ªÀiÁ»wAiÀÄ£ÀÄß vÀ¥ÁµÀuÉ ªÀiÁqÀ®Ä zsÁ§PÉÌ ¨sÉÃn ªÀiÁqÀ®Ä zsÁ¨ÁzÀ°è  M¦180JAJ®-5 ¨Ál°UÀ¼ÀÄ, ©¦-6 ¨Ál°UÀ¼ÀÄ, AiÀÄÄJ¸À-6 ¨Ál°UÀ¼ÀÄ, DgÀJ¸À-4 ¨Ál°UÀ¼ÀÄ, ªÉÊl «Ä¸ÀÑ¥sï-3 ¨Ál°UÀ¼ÀÄ, L©-4 ¨Ál°UÀ¼ÀÄ, JªÀiï¹-3 ¨Ál°UÀ¼ÀÄ »UÉ MlÄÖ C.Q. 2116 gÀÆ¥Á¬ÄUÀ¼ÀzÀÄÝ ªÀÄzÀåzÀ ¨Ál°UÀ¼ÀÄ ¹QÌzÀÄÝ zsÁ¨ÁzÀ°è PÉîªÀÅ VgÁQUÀ¼ÀÄ PÀÆqÀ PÀÄrAiÀÄÄvÀÛ PÀĽwzÀÝgÀÄ VgÁQUÀ¼ÀÄ ºÉ¸ÀgÀÄ PɽzÁUÀ ºÉ¸ÀgÀÄ ºÉüÀzÉ Nr ºÉÆÃzÀgÀÄ. ¥ÀÄ£ÀB zsÁ¨ÁzÀ°è EzÀݪÀ£À ºÉ¸ÀgÀÄ «ZÁj¸À¯ÁV DvÀ£À ºÉ¸ÀgÀÄ zÁªÉÆÃzÀgÀ vÀAzÉ F±ÀégÀ gÁoÉÆÃqÀ ªÀAiÀÄ 35 ªÀµÀð eÁ:®ªÀiÁt  G:zsÁ¨sÁ PÉ®¸À ¸Á:ºÀįÁå¼À  ªÉÄïÉÆßlPÉÌ D¥Á¢vÀ£ÀÄ ¯ÉʸÀ£Àì E®èzÉ ªÀÄzÀå ªÀiÁgÁl ªÀiÁqÀĪÀÅzÀÄ & ¸ÁªÀðd¤PÀ ¸ÀܼÀzÀ°è C¢üPÀÈvÀªÁzÀ ¯ÉʸÀ£Àì E®èzÉ ªÀÄzÀå ªÀiÁgÁl ªÀiÁqÀĪÀÅzÀÄ £À£Àß ±ÉÆÃzsÀ£É¬ÄAzÀ w½zÀÄ §A¢zÉ CAvÀ PÉÆlÖ eÁÕ¥À£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

RlPÀ aAZÉÆý ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 78/2013 PÀ®A 366(J) L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ-16/4/2013 gÀAzÀÄ 1830 UÀAmÉUÉ ¦AiÀiÁ𢠲æà ±ÉÃR £ÀÆgÉÆâݣÀ vÀAzÉ C§ÄÝ® ¸Á§ ªÀAiÀÄ-56 ªÀµÀð eÁw ªÀÄĹèA G-ªÁlgï ªÀiÁå£À ¸Á-¤qÉèÁ£À gÀªÀgÀÄ oÁuÉUÉ ºÁdgÁV ºÉýÃPÉ ¤ÃrzÉ£ÉAzÀgÉ £À£ÀUÉ MlÄÖ 6 d£À ªÀÄPÀ̼ÀÄ 2 UÀAqÀÄ ªÀÄvÀÄÛ 4 d£À ºÉtÄÚ ªÀÄPÀ̼ÀÄ EgÀÄvÁÛgÉ. CzÀgÀ°è CgÉÃ¥sÁ EªÀ¼ÀÄ 4 £ÉÃAiÀĪÀ½zÀÄÝ EªÀ¼ÀÄ ¤qÉèÁ£À UÁæªÀÄzÀ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°èAiÉÄ ªÀÄ£É PÉ®¸À ªÀiÁrPÉÆArgÀÄvÁÛ¼É. ¦üAiÀiÁð¢ vÀ£Àß ºÉAqÀwÛAiÉÆA¢UÉ ¨É½UÉÎ ºÉÆ®PÉÌ ºÉÆÃzÁUÀ ªÀÄ£ÉAiÀÄè° CgÉÃ¥sÁ ªÀÄvÀÄÛ D¹Ã¥sÁ ºÁUÀÆ £À¦üøÁ F 3 d£ÀgÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°èzÀÝgÀÄ. 1130 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ £À¦üøÁ EªÀ¼ÀÄ ¦üAiÀiÁð¢UÉ ¥sÉÆãÀ ªÀiÁr CPÀÌ CgÉÃ¥sÁ EªÀ¼ÀÄ ªÀģɬÄzÀ §»gÀÄzɸÉUÉ ºÉÆÃVzÀªÀ¼ÀÄ ªÀÄ£ÉUÉ §gÀ°¯Áè CAvÀ w½zÀÄPÉÆAqÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ vÀ£Àß ºÉAqÀwÛAiÉÆA¢UÉ ªÀÄ£ÉUÉ §AzÀÄ ¨sÁ°ÌAiÀÄ°ègÀĪÀ ªÀÄÄeÁ«Ä¯ï ªÀÄvÀÄÛ C¥sÀìgï EªÀj§âjUÉ ªÀiÁ»w w½¹ UÁæªÀÄzÀ°è §»gÀÄzɸÉUÉ ºÉÆÃV §gÀĪÀ eÁUÀzÀ PÀqÉ ºÉÆÃV £ÉÆÃqÀ®Ä ªÀÄvÀÄÛ CwÛvÁÛ £ÉÆÃqÀ®Ä PÁt°¯Áè. ªÀÄ£ÉUÉ §gÀĪÁUÀ ¸ÀtÚ ¸ÀtÚ ªÀÄPÀ̽AzÀ CgÉÃ¥sÁ CPÀ̽UÉ MAzÀÄ ©½ PÁj£ÀªÀgÀÄ 2-3 d£ÀgÀÄ §AzÀÄ CªÀ½UÉ CzÀgÀ°è ºÁQPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃzÀgÀÄ CAvÀ w½¹zÀgÀÄ. DzÀgÉ ¨sÁ°ÌAiÀÄ eÉʲî PÉÆÃ¥ÀuÉ eÁw J¸ï.¹ zÀ°vÀ EªÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÀi˹ ªÀÄ£É ¤qÉèÁ£À UÁæªÀÄPÉÌ DUÁUÀ §AzÀÄ ºÉÆÃUÀĪÀÅzÀgÀ°è ªÀÄ£ÉAiÀÄ ¸À«ÄÃ¥À £ÀªÀÄä ªÀÄ£ÉAiÀÄ°ègÀĪÀ CgÉÃ¥sÁ EªÀ¼À ªÉÄÃ¯É PÀtÂÚlÄÖ D¨sÀªÀ£É §zÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ ¢£ÁAPÀ-16/4/13 gÀAzÀÄ 1100 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢üAiÀÄ ªÀÄUÀ¼ÀÄ CgÉÃ¥sÁ EªÀ¼ÀÄ §»gÀÄzɸÉUÉ ºÉÆÃzÁUÀ eÉʲî vÀAzÉ ®PÀëöät ¸Á-zÀvÀÛ £ÀUÀgÀ ¨sÁ°Ì  2] CgÀÄt ²AzsÉ ¸Á-¹zÁÝxÀð £ÀUÀgÀ ¨sÁ°Ì 3] gÁºÀÄ® ²AzsÉ ¸Á-¹zÁÝxÀð £ÀUÀgÀ ¨sÁ°Ì EªÀgÀÄUÀ¼ÀÄ PÁgÀÄ vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ MvÁÛAiÀÄ ¥ÀƪÀðPÀ¢AzÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ªÀÄUÀ¼À£ÀÄß C¥ÀºÀj¹PÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVgÀÄvÁÛgÉ. EªÀ¼À ªÀAiÀĸÀÄì CAzÁdÄ 17 ªÀµÀð EgÀÄvÀÛzÉ. CAvÀ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁðzÀÄ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

£ÀÆvÀ£À £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ ©ÃzÀgÀ UÀÄ£Éß £ÀA. 91/2013 PÀ®A 379 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ: 11-04-2013 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢ C©üfÃvÀ vÀAzÉ «¯Á¸ÀgÁªÀ ¥Ánî ªÀAiÀÄ 28 ¸Á: £ÁUÀÆgÀ(©) ¸ÀzsÀå ±ÀAPÀgÀgÁªÀ ºÉÆ£Àß gÀªÀgÀ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è ºÉ¼É ¸À«ð¸À ¸ÁÖöåAqÀ ºÀwÛgÀ ©ÃzÀgÀ EªÀgÀÄ ºÀ½îSÉÃqÀ(PÉ) UÁæªÀÄzÀ°è PÉ®¸À EgÀĪÀÅzÀÝjAzÀ vÀ£Àß ªÀiÁgÀÄw ¸ÀÄdÆQ 800 PÁgÀ £ÀA J¦13E4128 ±ÀAPÀgÀgÁªÀ ºÉÆ£Áß gÀªÀgÀ ªÀÄ£ÉAiÀÄ ªÀÄÄAzÉ ¤°è¹ ¨É½UÉÎ 0800 UÀAmÉUÉ ºÉÆÃVzÀÄÝ, ªÀiÁgÀ£É ¢£À ¢£ÁAPÀ 12-04-2013 gÀAzÀÄ ¨É½UÉÎ 0600 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ vÁ¬Ä ±À²PÀ¯Á ¥Ánïï gÀªÀgÀÄ ªÉƨÉÊ®UÉ PÀgÉ ªÀiÁr ªÀÄ£ÉAiÀÄ ªÀÄÄAzÉ ¤°è¹zÀ £ÀªÀÄä PÁgÀÄ PÁtÄwÛ¯Áè CAvÁ w½¹zÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ ¨É½UÉÎ 0800 UÀAmÉUÉ ªÀÄ£É ºÀwÛgÀ §AzÀÄ £ÉÆÃqÀ¯ÁV ¢£ÁAPÀ 11-04-2013 gÀAzÀÄ ¤°è¹zÀ ªÀiÁgÀÄw ¸ÀÄdÆQ 800 PÁgÀ £ÀA J¦13E4128 ªÁºÀ£À EgÀ°®è AiÀiÁgÉÆà C¥ÀjavÀgÀÄ ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß PÀ¼ÀªÀÅ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVgÀÄvÁÛgÉ £À£Àß PÁj£À «ªÀgÀ ] ªÀiÁgÀÄw ¸ÀÄdÄQ 800 PÁgÀ £ÀA J¦-12/J-4128, 2] ZÀ¹ì £ÀA J¸À©308LJ£ï2361071, 3] EAf£À £ÀA  J¥sï8©LJ£ï3374141,  ªÀiÁqÀ¯ï 2001 C.Q 1,00,000/-  CAvÁ EvÁå¢ ¤ÃrzÀ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.


¨sÁ°Ì £ÀUÀgÀ ¥ÉÆ°¸À oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 150/2013 PÀ®A 3 ªÀÄvÀÄÛ 5 ¦æ«£Àë£À D¥sï r¸ï¦üUÀgÀªÉÄAl D¥sï ¥À©èPÀ AiÀiÁPÀÖ :-
¢£ÁAPÀ : 16/04/2013 gÀAzÀÄ 1500 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠲æà ¨sÀgÀvÀ £ÁUÀÆgÉ vÁ®ÄPÁ JQìPÀÆånªÀ ªÉÄf¸ÉÖçÃl 51 - ¨sÁ°Ì ªÀÄvÀPÉëÃvÀæ  gÀªÀgÀÄ oÁuÉUÉ ºÁdgÁV ¦üAiÀiÁðzÀÄ ¤ÃrzÀ ¸ÁgÁA±ÀªÉãÀAzÀgÉ ¢£ÁAPÀ : 16/04/2013 gÀAzÀÄ 1100 UÀAmɬÄAzÀ 1400 UÀAmÉAiÀÄ CªÀ¢üAiÀÄ°è PÀ«gÁd ªÀiÁtÂPÀ¥Áà ªÀÄvÀÄÛ gÀªÉÄñÀ ªÉÄÃvÉæ gÀªÀgÀÄ ¨sÁ°Ì ¥ÀlÖzÀ°è  ªÀiÁåPÀë ªÁºÀ£À ¸ÀASÉå : PÉJ-38-4328 ªÁºÀ£ÀzÀ ªÉÄÃ¯É C£À¢üÃPÀÈvÀªÁV ©.J¸À.DgÀ PÁAUÉæñÀ ¥ÀPÀëzÀ ¨Áå£Àgï, ¥ÁèöåUÀ ºÁUÀÄ EvÀgÉ ¸ÁªÀÄVæUÀ¼À£ÀÄß ºÁQPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃV ¨sÁ°Ì 51 «zsÁ£À ¸À¨sÉ ZÀÄuÁªÀuÉ ¤Ãw ¸À»AvÉ G®èAWÀ£É ªÀiÁrgÀÄvÁÛgÉ JAzÀÄ ¤ÃrzÀ ¦üAiÀiÁð¢ zÀÆj£À ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

¨sÁ°Ì £ÀUÀgÀ ¥ÉÆ°¸À oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 149/2013 PÀ®A 279 338 L¦¹ eÉÆÃvÉ 187 LJA« PÁAiÉÄÝ :-
¢£ÁAPÀ : 16/04/2013 gÀAzÀÄ 1030 UÀAmÉUÉ ¨sÁ°Ì ¸ÀPÁðj D¸ÀàvÉæ¬ÄAzÀ JA J® ¹ ¥ÀvÀæ §A¢zÀÄÝ CzÀ£ÀÄß ¹éÃPÀj¹PÉÆAqÀÄ D¸ÀàvÉæUÉ ¨sÉÃnÖ PÉÆnÖzÀÄÝ C°è ºÁdjzÀÝ UÁAiÀiÁ¼ÀÄ ²æà £ÁUÀ£ÁxÀ vÀAzÉ §¸À¥Áà ¥ÁAZÁ¼À ªÀAiÀĸÀÄì 40 ªÀµÀð eÁ : ¥ÁAZÁ¼À G : PÁgÀ¥ÉÃAlgÀ ¸Á : §¸ÀªÀ £ÀUÀgÀ ¨sÁ°Ì gÀªÀgÀÄ zÀÆgÀÄ ¤ÃrzÀ ¸ÁgÁA±ÀªÉãÀAzÀgÉ ¢£ÁAPÀ : 15/04/2013 gÀAzÀÄ 2130 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ PÉ®¸À ªÀÄÄV¹PÉÆAqÀÄ ¨sÁ°Ì¬ÄAzÀ §¸ÀªÀ £ÀUÀgÀPÉÌ £ÀqÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃUÀÄwÛzÁÝUÀ ¨sÁ°Ì ¸ÀAvÉÆõÀ EAd¤AiÀÄjAzÀ ±Á¥À JzÀgÀÄUÀqÉ §AzÁUÀ ¨sÁ°Ì - ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ gÀ¸ÉÛ ªÉÄÃ¯É »A¢¤AzÀ CAzÀgÉ ¨sÁ°Ì PÀqɬÄAzÀ mÉA¥ÉÆà £ÀA : PÉJ-32-J-657 £ÉÃzÀgÀ ZÁ®PÀ vÀ£Àß mÉA¥ÀÆ Cw ªÉÃUÀ ºÁUÀÄ ¤µÁ̼ÀfvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢üUÉ »A¢¤AzÀ rQÌ ªÀiÁrgÀÄvÁÛ£É. DzÀÝjAzÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ §®UÁ® ªÉƼÀPÁ® PÉüÀUÉ ¨sÁj UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀĪÁV ªÀÄÄj¢gÀÄvÀÛzÉ. ºÁUÀÄ §®UÉÊ ªÀÄÄAUÉÊUÉ JqÀUÁ® ªÉƼÀPÁ® PɼÀUÉ vÀgÀazÀUÁAiÀĪÁVgÀÄvÀÛzÉ  rQÌ ªÀiÁrzÀ mÉA¥ÉÆà ZÁ®PÀ rQÌ ªÀiÁrzÀ vÀPÀët vÀ£Àß mÉA¥ÀÆ ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄ ©lÄÖ Nr ºÉÆÃVgÀÄvÁÛ£É JAzÀÄ ¤ÃrzÀ ¦üAiÀiÁð¢ zÀÆj£À ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

ªÀiÁPÉðl ¥ÉưøÀ oÁuÉ ©ÃzÀgÀ UÀÄ£Éß £ÀA. 50/2013 PÀ®A ªÀÄ£ÀĵÀå PÁuÉ :-
¢£ÁAPÀ 16-04-2013 gÀAzÀÄ 2030 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠲æêÀÄw EAzÀĪÀÄw UÀAqÀ gÁdPÀĪÀiÁgÀ ªÀAiÀÄ 30 ªÀµÀð eÁw J¸ï.¹. ªÀiÁ¢UÀ G;PÀÆ° PÉ®¸À ¸Á;gÀÄzÀ£ÀÆgÀ UÁæªÀÄ vÁ;¨sÁ°Ì ¸ÀzÀå ±ÁºÀUÀAd ©ÃzÀgÀ EªÀgÀÄ oÁuÉUÉ ºÁdgÁV ¦üAiÀiÁðzÀÄ PÉÆlÖ ¸ÁgÁA±ÀªÉ£ÀAzÀgÉ, ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀ¼À UÀAqÀ gÁdPÀĪÀiÁgÀ vÀAzÉ ±ÀAPÀgÀ ºÀ®UÉ£ÀÆgÀ ªÀAiÀÄ 35 ªÀµÀð eÁw G;PÀÆ° PÉ®¸À EªÀgÀÄ ¢£ÁAPÀ 01-03-2013 gÀAzÀÄ 1100 UÀAmÉUÉ ªÀģɬÄAzÀ ºÉÊzÁæ¨ÁzÀzÀ°è PÀÆ° PÉ®¸À ªÀiÁqÀ°PÀ ºÉÆÃUÀÄvÉÛãÉAzÀÄ ºÉÆÃzÀªÀgÀÄ ªÀÄgÀ½ E°èAiÀĪÀgÉUÉ ªÀÄ£ÉUÉ §gÀzÉ PÁuÉAiÀiÁVgÀÄvÁÛgÉ CAvÁ ¤ÃrzÀ zÀÆj£À ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉƼÀî¯ÁVzÉ.

©ÃzÀgÀ £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 38/2013 PÀ®A ªÀÄ£ÀĵÀå PÁuÉ :-
¢£ÁAPÀ:12/04/2013 gÀAzÀÄ gÁwæ 0900 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠲æêÀÄw gÉõÁä UÀAqÀ ¸ÀIJî UÀÄvÉÛzÁgÀ ªÀ: 33 ªÀµÀð G:PÀÆ° PÉ®¸À eÁ: QæñÀÑ£ï ¸Á: vÁd¯Á¥ÀÄgÀ UÁæªÀÄ EªÀgÀ UÀAqÀ£ÁzÀ ²æà ¸ÀIJî vÀAzÉ ¸ÀÄAzÀgÀ ªÀ: 37 ªÀµÀð EvÀ£ÀÄ ªÀģɬÄAzÀ ºÀ«Ä¯Á¥ÀÆgÀ UÁæªÀÄPÉÌ ºÉÆÃV §gÀÄvÉÛãÉAzÀÄ ºÉý ºÉÆzÀªÀ£ÀÄ E°èAiÀĪÀgÉUÉ ªÀÄgÀ½ ªÀÄ£ÉUÉ §A¢gÀĪÀÅ¢®è. ¸ÀA§A¢üPÀgÀ°è ºÁUÀÄ EvÀgÀ J¯Áè PÀqÉUÀ¼À°è ºÀÄqÀÄPÁqÀ¯ÁV ¥ÀvÉÛ DVgÀĪÀÅ¢®è. PÁgÀt ¸ÀzÀjAiÀÄgÀ ¥ÀvÉÛ ªÀiÁrPÉÆqÀ®Ä «£ÀAw CAvÀ ¦AiÀiÁð¢ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

¨sÁ°Ì UÁæ«ÄÃt ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 107/2013 PÀ®A ºÀÄqÀÄV PÁuÉ :-
¢£ÁAPÀ 16-04-2013 gÀAzÀÄ 1430 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠲æà gÀƨÉãÀ vÀAzÉ ±ÀgÀt¥Áà ¹AzÀ£ÀPÉÃgÉ ¸Á: ±ÀªÀıÁ¥ÀÆgÀªÁr EªÀgÀÄ oÁuÉUÉ ºÁdgÁV zÀÆgÀÄ PÉÆlÖ ¸ÁgÀA±ÀªÉ£ÉAzÀgÉ ¦üAiÀiÁð¢UÉ 3 UÀAqÀÄ ªÀÄPÀ̼ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ 3 ºÉtÄÚ ªÀÄPÀ̼ÀÄ EgÀÄvÁÛgÉ. 1] C¤Ã® ªÀAiÀÄ 20 ªÀµÀð 2] «ÄãÁQë ªÀAiÀÄ 18 ªÀµÀð 3] C²éä ªÀAiÀÄ 16 ªÀµÀð 4] ¸ÀĪÀÄ£À ªÀAiÀÄ 14 ªÀµÀð 5] ¸ÀĤî ªÀAiÀÄ 12 ªÀµÀð 6] CdAiÀÄ ªÀAiÀÄ 11 ªÀµÀð CAvÁ ªÀÄPÀ̽gÀÄvÁÛgÉ. »ÃVgÀĪÁUÀ 04-04-2013 gÀAzÀÄ ªÀÄÄAeÁ£É 1000 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ vÀ£Àß ºÉAqÀw PÁAvÀªÀiÁä EªÀgÉÆA¢UÉ PÀÆ° PÉ®¸ÀPÁÌV ªÀģɬÄAzÀ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è ªÀÄPÀ̽UÉ ©lÄÖ ºÉÆÃUÀgÀÄvÁÛgÉ.  ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ PÀÆ° PÉ®¸À ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ªÀÄ£ÉUÉ §AzÁUÀ «ÄãÁQë EªÀ¼ÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è EgÀ°¯Áè £ÀªÀÄä ªÀÄUÀ C¤Ã® EvÀ¤UÉ «ZÁj¸À®Ä DvÀ£ÀÄ vÀ£ÀUÉ J£ÀÄ UÉÆwÛ¯Áè CAvÁ w½¹gÀÄvÁÛ£É. £ÀAvÀgÀ J®ègÀÄ ¸ÉÃj ªÀÄUÀ¼ÁzÀ «ÄãÁQë  EªÀ¼À §UÉÎ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è ªÀÄvÀÄÛ UÁæªÀÄzÀ°è ºÀÄqÀÄPÁqÀ®Ä «ÄãÁQë EªÀ¼ÀÄ ¹UÀ°¯Áè. ¢£ÁAPÀ 04-04-2013 gÀAzÀÄ ªÀÄzÁå£Àí 2-00 UÀAmɬÄAzÀ ªÀģɬÄAzÀ PÁuÉAiÀiÁVgÀÄvÁÛ¼É. «ÄãÁQë EªÀ¼À §UÉÎ £ÀªÀÄä ¸ÀA§A¢PÀgÀ°è «ZÁj¸À®Ä EªÀ¼ÀÄ §A¢¯Áè CAvÁ w½¹gÀÄvÁÛgÉ. ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ªÀÄUÀ¼ÀÄ PÀ£ÀßqÀ ¨sÁµÉAiÀÄ£ÀÄß ªÀiÁvÁqÀÄvÁÛ¼É. ªÉÄʪÉÄÃ¯É PÉA¥ÀÄ, PÀAzÀÄ §tÚzÀ £ÀÆj ªÀÄvÀÄÛ ¨ÁzÀ«Ä §tÚzÀ ZÀÄrzÁgÀ zsÀj¹gÀÄvÁÛ¼É. ¸ÁzsÁgÀt ªÉÄÊPÀlÄÖ, PÀ¥ÀÄà §tÚ , CAzÁdÄ 5 ¦üÃl GzÀÝ ºÉÆA¢gÀÄvÁÛ¼É. CAvÁ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

¨sÁ°Ì UÁæ«ÄÃt ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 106/2013 PÀ®A 324, 504 eÉÆvÉ 34 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 16-04-2013 gÀAzÀÄ 0220 UÀAmÉUÉ ¨sÁ°Ì ¸ÀPÁðj D¸ÀàvÉæ¬ÄAzÀ MAzÀÄ JAJ¯ï¹ ¥ÀvÀæ §A¢zÀÄÝ CzÀ£ÀÄß ¹éÃPÀj¹PÉÆAqÀÄ D¸ÀàvÉæUÉ ¨sÉÃnÖPÉÆlÄÖ UÁAiÀiÁ¼ÀÄ ²æà «µÀÄÚ vÀAzÉ ¥ÀgÀ±ÀÄgÁªÀÄ ªÀiÁqÀUÀÄ¼É ¸Á: PÁPÀ£Á¼À EªÀgÀ ºÉýPÉ PÉÆlÖ ¸ÁgÀA±ÀªÉ£ÉAzÀgÉ ¢£ÁAPÀ 15-04-2013 gÀAzÀÄ gÁwæ ªÉüÉAiÀÄ°è ¦üAiÀiÁ𢠪ÀÄvÀÄÛ UÀÄAqÁf, ¸ÀAUÁæªÀÄ ªÀÄƪÀgÀÄ UÀÄAqÁf EªÀgÀ ºÉÆ®zÀ ¨sÁ«AiÀÄ ºÀwÛgÀ ªÀÄ®VPÉÆAqÁUÀ gÁwæ 11-30 UÀAmÉUÉ DgÉÆæ gÁªÀÄ ªÀÄvÀÄÛ DvÀ£À ªÀÄUÀ £ÁUÀ£ÁxÀ E§âgÀÄ vÀªÀÄä PÉÊUÀ¼À°è §rUÉUÀ¼À£ÀÄß »rzÀÄPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢UÉ ºÉÆqÉzÀÄ gÀPÀÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹gÀÄvÁÛgÉ CAvÁ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

§¸ÀªÀPÀ¯Áåt £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 102/2013 PÀ®A 109, 420, 426, 465, 468,  eÉÆvÉ 34, L.¦.¹ :-
¢£ÁAPÀ 22/12/2002 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠲æà UÁf±Á© CºÀäzÀ vÀAzÉ ¤¸ÁgÀ CºÀäzÀ ¸Á; T¯Áè UÀ°è §¸ÀªÀPÀ¯Áåt EªÀgÀ vÁ¬ÄAiÀÄ ºÉ¸ÀjUÉ EzÀÝ ¸ÀªÉð £ÀA. 20/2J, 1.9 JPÀÌgÉ, 91/1© 3.26 JPÀÌgÉ 92/2, 36 UÀÄAmÉ d«ÄãÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ºÁUÀÄ vÁ¬ÄAiÀÄ £ÀPÀ° ¸À» ªÀiÁr vÀªÀÄä ºÉ¸ÀjUÉ ¢£ÁAPÀ 16/08/2005 gÀAzÀÄ ªÉÆmɱÀ£À ªÀiÁrPÉƼÀî®Ä DgÉÆævÀgÀÄUÀ¼ÁzÀ 1) C«ÄãÀ ªÀÄÄPÁÛgÀ vÀAzÉ ¤¸ÁgÀ CºÀäzÀ, 2) CWÁ ¤¹ÃgÀ vÀAzÉ ¤¸ÁgÀ CºÀäzÀ, 3) DjÃ¥sÀ gÁeÁ CºÀäzÀ vÀAzÉ ¤¸ÁgÀ CºÀäzÀ J®ègÀÄ ¸Á; T¯Áè UÀ°è §¸ÀªÀPÀ¯Áåt EªÀgÀÄUÀ¼ÀÄ ¢£ÁAPÀ 08/09/2005 gÀAzÀÄ vÀºÀ¹Ã¯ÁÝgÀ §¸ÀªÀPÀ¯Áåt gÀªÀgÀ°è ¥ÉÆæÃPÀèªÉÄñÀ£À ¥ÀqÉzÀÄPÉÆAqÀÄ Dgï.N.Dgï. £À°è vÀªÀÄä ºÉ¸ÀgÀÄ ¸ÉÃj¹gÀÄvÁÛgÉ ¢£ÁAPÀ 23/03/2013 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠸ÀzÀj «µÀAiÀÄUÀ¼À §UÉÎ w½zÀÄ PÉÆArgÀÄvÁÛgÉ EvÁå¢ CAvÁ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

¨sÁ°Ì £ÀUÀgÀ ¥ÉÆ°¸À oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 151/2013 PÀ®A 279 338 L¦¹ eÉÆÃvÉ 187 L.JA.« PÁAiÉÄÝ :-
¢£ÁAPÀ 16/04/2013 gÀAzÀÄ 1915 UÀAmÉUÉ ¨sÁ°Ì  ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæ¬ÄAzÀ MAzÀÄ JA.J¯ï.¹ ¥ÀvÀæ §A¢zÀÄÝ CzÀ£ÀÄß ¹éPÀj¹PÉÆAqÀÄ ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæUÉ ¨ÉÃnÖPÉÆmÁÖUÀ C°è ºÁdjzÀÄÝ UÁAiÀiÁ¼ÀÄ ²æà jÃAiÀiÁ¸ÀvÀ C° vÀAzÉ ªÀĺÀªÀÄäzÀ C° E£ÁªÀÄzÁgÀ ¸Á: ©ÃzÀgÀ ¨ÉøÀ ¨sÁ°Ì EªÀgÀÄ ¦üAiÀiÁðzÀÄ PÉÆlÖ ¸ÁgÁA±ÀªÉ£ÉAzÀgÉ ¢£ÁAPÀ 16/04/2013 gÀAzÀÄ 1845 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ £ÀªÀiÁd ªÀÄÄV¹PÉÆAqÀÄ »gÉÆúÉÆAqÁ ¹r r®PÀì £ÀA PÉJ-39-PÉ-129 £ÉÃzÀgÀ ªÉÄÃ¯É vÀ£Àß ªÀÄUÀ E¥sÁð£À £ÉÆA¢UÉ ¨sÁ°Ì UÀAd PÀqÉUÉ ºÉÆUÀÄwÛgÀĪÁUÀ E¥sÁð£À FvÀ£ÀÄ ªÉÆmÁgÀ ¸ÉÊPÀ¯ï ZÁ¯Á¬Ä¸ÀÄwÛzÀ£ÀÄ.  £ÁªÀÅ ¨ÉƪÀÄäUÉÆÃAqɱÀégÀ ZËPÀ ºÀwÛgÀ §AzÁUÀ JzÀÄj¤AzÀ CAzÀgÉ ¨sÁ°Ì §¸ï ¤¯ÁÝt PÀqɬÄAzÀ »gÉÆúÉÆAqÁ ¹r r®PÀì £ÀA PÉJ-39-eÉ-2858 £ÉÃzÀgÀ ZÁ®PÀ vÀ£Àß ªÉÆmÁgÀ ¸ÉÊPÀ¯ïªÀ£ÀÄß Cw ªÉÃUÀ ºÁUÀÆ ¤µÁ̼ÀfvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ªÉÆmÁgÀ ¸ÉÊPÀ®UÉ rQÌ ªÀiÁrzÀ ¥ÀæAiÀÄÄPÀÛ PɼÀUÉ ©zÁÝUÀ ¸ÀzÀj ªÉÆmÁgÀ ¸ÉÊPÀ® ZÁ®PÀ£ÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ §®PÁ°£À ªÉÄ°AzÀ vÀ£Àß ªÉÆmÁgÀ ¸ÉÊPÀ®ªÀ£ÀÄß ºÁ¬Ä¹PÉÆAqÀÄ ºÉÆVgÀÄvÁÛ£É. EzÀjAzÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ §®UÁ® ªÉƼÀPÁ¼À PÉüÉUÉ ¨sÁj gÀPÀÛ UÁAiÀĪÁV ªÀÄÄj¢gÀÄvÀÛzÉ. ºÁUÀÄ §®UÁ® ¥ÁzÀzÀ°è gÀPÀÛUÁAiÀÄ DVgÀÄvÀÛzÉ. ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ªÀÄUÀ E¥sÁð£À FvÀ¤UÉ AiÀiÁªÀÅzÉ jÃwAiÀÄ UÁAiÀÄ DVgÀĪÀÅ¢®è. ¸ÀzÀj ¹r r®PÀì ªÉÆmÁgÀ ¸ÉÊPÀ® ZÁ®PÀ£ÀÄ £ÀªÀÄUÉ rQÌ ºÉÆqÉzÀÄ vÀ£Àß ªÉÆmÁgÀ ¸ÉÊPÀ®ªÀ£ÀÄß ¸ÀܼÀzÀ°è ©lÄÖ NrºÉÆVgÀÄvÁÛ£É. £ÀAvÀgÀ ¸ÀzÀj ªÉÆmÁgÀ ¸ÉÊPÀ® ZÁ®PÀ£À ºÉ¸ÀgÀÄ ±À²zsÀgÀ vÀAzÉ ¹zÀÝ°AUÀ¥Áà ¥ÁnÃ¯ï ¸Á: ¤qɧ£À CAvÀ UÉÆvÁÛVgÀÄvÀÛzÉ CAvÀ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

OgÁzÀ(©) ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 78/2013 PÀ®A 279, 420, 477[J]109 L¦¹ eÉÆvÉ 194, 199 L.JªÀiï.« PÁAiÉÄÝ :-
¢£ÁAPÀ 15/4/13 gÀAzÀÄ 2215 UÀAmÉUÉ ²æÃ. ©.J¸ï. ªÀiÁ®UÀwÛ r.J¸ï.¦.  ¨sÁ°Ì gÀªÀgÀÄ MAzÀÄ  eÁÕ¥ÀªÀ ¥ÀvÀæ PÉÆnÖzÀÄ CzÀgÀ ¸ÁgÀA±À£ÉAzÀgÉ OgÁzÀ-¸ÀAvÀ¥ÀÆgÀ gÉÆÃqÀ J.¦.JªÀÄ.¹ ºÀwÛgÀ ¯Áj ZÉPÀ ªÀiÁqÀ¯ÁV CzÀgÀ°è G¸ÀÄPÀÄ EvÀÄÛ. «ZÁgÀuÉAiÀÄ°è D¥Á¢vÀ ªÀÄqÉ¥Áà vÀAzÉ ªÀiÁgÀÄw UÀAzÀUÀÄqÉ ªÀAiÀÄ 45 eÁ;°AUÁAiÀÄvÀ G:ZÁ®PÀ ¸Á:UÀqÀÄ PÀıÀ£ÀÆgÀ FvÀ£ÀÄ vÁ£ÀÄ zÉÃUÀ®ÆgÀ¢AzÀ ©ÃzÀgÀPÉÌ G¸ÀÄPÀÄ vÀÄA©zÀÄÝ CzÀgÀ §UÉÎ MAzÀÄ gÁAiÀÄ°Ö ¥ÀgÀªÁ£ÀV ¥ÀvÀæ ¤ÃrzÀÄÝ CzÀgÀ°è 2 ¨Áæ¸À ¥ÀgÀªÁ£ÀV EvÀÄÛ. MAzÀÄ ¨Áæ¸À vÀÆPÀ 5 l£À 2 ¨Áæ¸À CAzÀgÉ 10 l£À ¸ÁUÁtPÉ G¸ÀÄQ£À ¥ÀvÀæ EvÀÄÛ. D¥Á¢vÀ ªÀÄqÉ¥Áà EvÀ£ÀÄ vÀ£Àß ºÀwÛgÀ UÁr PÁUÀzÀ ¥ÀvÀæUÀ¼ÀÄ E®è CzÀgÀ°è ¸ÀĪÀiÁgÀÄ 25 l£ï G¸ÀÄPÀÄ EgÀ§ºÀÄzÀÄ CAvÀ w½¹zÀ. CªÀ£À ºÉýPÉ ¥ÀæPÁgÀ 10 l£ï ¥ÀgÀªÁ£ÀV EzÀÄÝ 25 l£ï ¸ÁV¸ÀĪÀÅzÀÄ 15 l£ï AiÀiÁªÀÅzÉ l¥Á® E®èzÉ C£À¢üPÀÈvÀªÁV gÁdzsÀ£À ¸ÀgÀPÁgÀPÉÌ ªÉÆøÀ ªÀiÁqÀĪÀ GzÉݱÀ¢AzÀ G¸ÀÄQ£À UÀÄvÉÛzÁgÀgÀÄ ªÀÄvÀÄÛ G¸ÀÄPÀÄ ¸ÁUÁtÂPÉ ªÀiÁqÀĪÀ ZÁ®PÀ ªÀÄvÀÄÛ G¸ÀÄQ£À Rj¢zÁgÀgÀÄ, ¯Áj ªÀiÁ°PÀ ¦ügÉÆdSÁ£À ¸Á: ©ÃzÀgÀ. ¯Áj ªÀiÁ°PÀ ±Á«Ä¯ÁV ¸ÁV¸ÀĪÀÅzÀÄ w½zÀÄ §AvÀÄ. ªÁºÀ£ÀzÀ ¨sÁgÀ L.JªÀiï.« PÁAiÉÄÝ ¥ÀæPÁgÀ ZÁ®PÀ£À ºÉýÃPÉ ¥ÀæPÁgÀ CAzÁdÄ 22 l£À ¥ÀgÀªÁ£ÀV EgÀ§ºÀÄzÀÄ DzÀgÉ CzÀgÀ°è 25 l£ÀQÌAvÀ ºÉaÑ£À G¸ÀÄPÀÄ EgÀ§ºÀÄzÀÄ CvÀ 3-4 l£À ºÉaÑUÉ EgÀ§ºÀÄzÀÄ CAvÀ w½¹zÀ DzÀÝjAzÀ ¸ÀzÀj UÀÄvÉÛzÁgÀ£ÀÄ ¸ÀļÀÄî ¯ÉPÀ̪À£ÀÄß §gÉzÀÄ ªÉÆøÀvÀ£À¢AzÀ ¸À¼ÀÄî ¥ÀgÀªÁ£ÀV anAiÀÄ£ÀÄß vÀAiÀiÁåj¹zÀÄÝ CzÀPÉÌ ¸ÁUÁtÂPÉzÁgÀgÀÄ PÀĪÀÄäPÀÄÌ ¤ÃrzÀÄÝ C®èzÉ ºÉaÑ£À ¨sÁgÀ vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃUÀĪÀÅzÀÄ PÀAqÀÄ §A¢gÀÄvÀÛzÉ CAvÀ PÉÆlÖ eÁÕ¥À£À ªÉÄÃgÉUÉ   ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

GULBARGA DISTRICT REPORTED CRIME


ಅಪಘಾತ ಪ್ರಕರಣ:
ಗುಲಬರ್ಗಾ ಗ್ರಾಮೀಣ ಠಾಣೆ:ಶ್ರೀ. ರೇವಣಸಿದ್ದಪ್ಪಾ ತಂದೆ ಶಿವರಾಜ ಬಿರಾದರ ವಯಾ||35 ವರ್ಷ ಸಾ||ರಟಕಲ ತಾ||ಚಿಂಚೋಳಿ ಜಿ||ಗುಲಬರ್ಗಾ ರವರು ನಾನು ಮತ್ತು  ಶಿವನಾಗಪ್ಪಾ ಬಳವಡಿಗೆ ಇಬ್ಬರು ಕೂಡಿಕೊಂಡು ಆತನ  ಹಿರೋ ಹೊಂಡಾ ಸ್ಪ್ಲೆಂಡರ ಮೋಟಾರ ಸೈಕಲ್ ನಂ.ಕೆಎ-20 ಜೆ-7730 ನೇದ್ದರ ಮೇಲೆ ದಿನಾಂಕ.08-04-2013 ರಂದು ಸಾಯಂಕಾಲ 6-00 ಗಂಟೆ ಸುಮಾರಿಗೆ ಸಲಾಮಟೇಕಡಿ ಬಜಾಜ ಕಂಪನಿಯ ಎದರುಗಡೆ ಆತನ ಮೋಟಾರ ಸೈಕಲ್ ಹಿಂದೆ ಕುಳಿತು ಹೋಗುತ್ತಿರುವಾಗ ಎದುರಿನಿಂದ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟರ ಇಂಜಿನ ಏರ ಕ್ರ್ಯಾಪ್ಶನ್ ವೇಗವಾಗಿ ಬರುತ್ತಿರುವಾಗ ಅದರ ಏಕ್ಸಲ್ ಕಟ್ಟಾಗಿದ್ದು , ಅದೇ ವಳೆಗೆ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟರ ಹಿಂದುಗಡೆಯಿಂದ ಕ್ರೋಜರ ನಂ.ಕೆಎ-36/5601 ನೇದ್ದರ ಚಾಲಕ ತನ್ನ ವಾಹನ ವೇಗವಾಗಿ  ಚಲಾಯಿಸಿಕೊಂಡು ಬಂದು ಮೊದಲು ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟರ ಇಂಜನಿಗೆ ಡಿಕ್ಕಿ ಹೊಡೆದು, ನಮ್ಮ ಮೋಟಾರ ಸೈಕಲಕ್ಕೆ ಡಿಕ್ಕಿ ಹೊಡೆದಿದ್ದರಿಂದ ನಾವು ಕೆಳಗೆ ಬಿದ್ದಾಗ ತಲೆಗೆ ಕಾಲುಗಳಿಗೆ ಭಾರಿಗಾಯಗಳಾಗಿದ್ದು  ಕ್ರೋಜರ ಚಾಲಕ  ಮತ್ತು ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟ ರ ಇಂಚನ ಚಾಲಕ ಇಬ್ಬರು  ವಾಹನಗಳನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಓಡಿ ಹೋಗಿರುತ್ತಾರೆ. ಅಂತಾ ದೂರು ಸಲ್ಲಿಸಿದ ಸಾರಂಶದ ಮೇಲಿಂದ ಠಾಣೆ ಗುನ್ನೆ ನಂ:175/2013 ಕಲಂ. 279,338 ಐಪಿಸಿ ಸಂಗಡ 187 ಐಎಂವಿ ಆಕ್ಟ ಪ್ರಕಾರ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಿಕೊಂಡು ತನಿಖೆ ಕೈಕೊಳ್ಳಲಾಗಿತ್ತು. ಗಾಯಾಳು ಶಿವನಾಗಪ್ಪಾ ತಂದೆ ಮುರುಗೆಪ್ಪಾ ಬೆಳವಡಗಿ ಸಾ;ರಟಕಲ್ ಇತನು ದಿನಾಂಕ.12-04-2013 ರಂದು 10-30 ಪಿ.ಎಂ.ಕ್ಕೆ ಉಪಚಾರದಿಂದ ಗುಣ ಮುಖನಾಗದೆ ಸೋಲಾಪೂರದ ಯಶೋಧ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಮೃತ ಪಟ್ಟಿದ್ದರಿಂದ ಕಲಂ 304 (ಎ) ಐಪಿಸಿ ಅಳವಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ.