Police Bhavan Kalaburagi

Police Bhavan Kalaburagi

Friday, December 3, 2010

BIDAR DISTRICT DAILY CRIME UPDATE : 03/12/2010

This post is in Kannada language. To view, you need to download kannada fonts from the link section.

¢£ÀA¥Àæw C¥ÀgÁzsÀUÀ¼À ªÀiÁ»w : 03-12-2010

d£ÀªÁqÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 105/2010, PÀ®A 354. 504. 506. 509 eÉÆvÉ 34 L.¦.¹. :-
¢£ÁAPÀ 28-11-2010 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠲æêÀÄw. ¥Á±Á©Ã UÀAqÀ ºÀ¦üÃeï eÁA¥ÁqÀªÁ¯É ªÀAiÀÄ 50 ªÀµÀð eÁw: ªÀÄĹèA G: ªÀÄ£É PÉ®¸À ¸Á: DtzÀÆgÀ EªÀgÀ §UÉÎ DgÉÆæ 1) zÀvÁÛwæ vÀAzÉ £ÁUÀ±ÉmÉÖ¥Áà 2) ¹zÀÄÝ Z˽ 3) ZÀAzÀÄ ZɤßPÉÃj 4) dĪÀiÁä ªÀiÁtÂÃPÀ J®ègÀÆ ¸Á: DtzÀÆgÀ EªÀgÀÄUÀ¼ÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ §UÉÎ CªÁZÀå ¥ÀzÀUÀ½AzÀ ªÀiÁvÀ£ÁrgÀÄvÁÛgÉ ªÀÄvÀÄÛ ¢£ÁAPÀ 01-12-2010 gÀAzÀÄ 0830 UÀAmÉUÉ zÀvÁÛwæ ºÁUÀÆ DvÀ£À ¸ÀAUÀrUÀgÀÄ UÁæªÀÄzÀ PÀªÀiÁ£À ºÀwÛgÀ ¤AvÁUÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ UÀAqÀ ¢£ÁAPÀ 28-11-2010 gÀAzÀÄ F «µÀAiÀÄ PÉüÀ®Ä ºÉÆÃzÁUÀ DgÉÆævÀgÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ UÀAqÀ¤UÉ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ PÉÊ ¬ÄAzÀ ºÉÆqÉzÀÄ fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQgÀÄvÁÛgÉ CAvÁ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁðzÀÄ ¸ÁgÁA±À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

§UÀzÀ® ¥ÉÆ°¸À oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 167/2010, PÀ®A 270 L¦¹ 11 eÉÆÃvÉ 12 ¦¹J JPïÖ :-
¢£ÁAPÀ 02-12-2010 gÀAzÀÄ 1215 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢ PÁ²Ã£ÁzsÀ ¹JZï¹ 572 §UÀzÀ® oÁuÉ ºÁUÀÆ E§âgÀÄ ¥ÀAZÀgÁzÀ 1)²Ã ªÀiÁtÂPÀ vÀAzÉ ©üªÀıÁ, ¨ÉÆÃ¬Ä 2)²æà C¤® vÀAzÉ £ÁUÀ£ÁzsÀ, ¥Ánî E§âgÀÄ ¸Á: §UÀzÀ® gÀªÀjUÉ §gÀªÀiÁrPÉÆAqÀÄ MAzÀÄ SÁ¸ÀV ªÁºÀ£ÀzÀ°è §UÀzÀ® ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ ¹§âA¢AiÉÆÃA¢UÉ ºÉÆÃPÀæuÁ UÁæªÀÄzÀ ¹ªÀiÁzÀ°è ¸ÀgÀPÁj vÉUÀÄÎ ¥ÀæzÉñÀzÀ°è ºÁUÉ £ÉÆÃqÀ®Ä C°è ¥ÀætÂUÀ¼À C£À¢üPÀÈvÀªÁV ºÀvÉåUÉÊzÀ J®Ä§Ä ªÀiËA¸Á ¸ÀªÉÄÃvÀ vÀAzÀÄ ¸ÀÄlÄÖ zÉÊqÀ¥ÀnÖzÀÄÝ C°è ºÁdjzÀÝ DgÉÆæUÀ½UÉ «ZÁj¹zÁUÀ £À«zï RÄgÀȹ ºÁUÀÄ ¸ÉÊAiÀÄzÀ d°® JAzÀÄ w½¹zÀgÀÄ ¸ÀzÀj WÀl£É ¸ÀݼÀzÀ°è EzÀÝ ºÀvÉå UÉÊzÀ J®Ä§UÀ¼ÀÄ vÀAzÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ¸ÀÄlÄÖ §Ä¢ ºÁUÀÄ J®Ä§ÄUÀ¼À vÀÄAqÀÄ MlÄÖ 5 aîzÀ°è vÀÄA©zÀÄÝ ¥Àæw aîzÀ vÀÆPÀ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ 40 PÉf AiÀÄAvÉ EzÀÄÝ ºÁUÀÄ £Á®ÄÌ d£À DgÀƦvÀgÀ£ÀÄß zÀ¸ÀÛVgÀÄ ªÀiÁrPÉÆÃAqÀÄ CªÀgÀ «gÀÄzÀÝ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

¨sÁ°Ì UÁæ«ÄÃt ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 16/2010, PÀ®A 174 ¹.Dgï.¦.¹. :-
¢£ÁAPÀ 02-12-2010 gÀAzÀÄ 1015 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢ ZÀAzÀæPÁAvÀ vÀAzÉ ¸ÀAUÀ¥Áà «±Àé£ÁxÉ ¸Á: ²ªÀt EªÀgÀ ªÀÄUÀ¼ÀÄ PÀÄ. ²¯Áà ªÀAiÀÄ 20 ªÀµÀð ¸Á: ²ªÀt EªÀ¼ÀÄ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ wAUÀ½AzÀ ºÉÆmÉÖ ¨ÉÃ£É EzÀÄÝ SÁ¸ÀVAiÀiÁV aQvÉì ¤Ãr¹zÀgÀÆ UÀÄtªÀÄÄRªÁVgÀĪÀÅ¢®è. ºÉÆmÉÖ ¨ÉÃ£É eÁ¹ÛAiÀiÁVzÀÝjAzÀ vÁ¼À¯ÁgÀzÉ ¸ÁAiÀĨÉÃPÉAzÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°èzÀÝ ¨É¼ÉUÉ ºÉÆqÉAiÀÄĪÀ OµÀ¢ü PÀÄr¢gÀÄvÁÛ¼É D ¸ÀªÀÄAiÀÄzÀ°è ¦üAiÀiÁ𢠺ÁUÀÆ ¦üÃAiÀiÁð¢AiÀÄ ºÉAqÀw ²¯ÁàUÉ aQvÉì PÀÄjvÀÄ ¨sÁ°Ì ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæUÉ zÁR°¹zÀÄÝ aQvÉì PÁ®PÉÌ aQvÉì ¥sÀ®PÁjAiÀiÁUÀzÉ ¢£ÁAPÀ 02-12-2010 gÀAzÀÄ 09:55 UÀAmÉUÉ ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ¼É CAvÀ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁðzÀÄ ¸ÁgÁA±À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

§¸ÀªÀPÀ¯Áåt £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 157/2010, PÀ®A 324, 504, 506 L.¦.¹. :-
¢£ÁAPÀ:01/12/2010 gÀAzÀÄ 2300 UÀAmÉUÉ DgÉÆæ C¯ÁÛ¥sÀ vÀAzÉ eÁ¥sÀgÀ ,±ÉÃPï, G: ¯Áj Qè£Àgï ¸Á: PÉ.JZï.© PÁ¯ÉÆä §¸ÀªÀPÀ¯Áåt EvÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÀiÁªÀ£ÁzÀ ¦üAiÀiÁ¢ð ªÀÄÄ£Áß vÀAzÉ ¯Á¯Á¸Á§ SÁ£ï, ªÀAiÀÄ 48 ªÀµÀð G: ¯Áj ZÁ®PÀ ¸Á; PÉ.JZï.© PÁ¯ÉƤ §¸ÀªÀPÀ¯Áåt EªÀgÀ£ÀÄß «£ÁPÁgÀt dUÀ¼À ªÀiÁr, CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ, PÀnÖUɬÄAzÀ vÀ¯ÉAiÀÄ ªÉÄïÉ, §® ªÀÄÄAUÉÊ ªÉÄÃ¯É ºÉÆqÉzÀÄ UÀÄ¥ÀÛ ªÀÄvÀÄÛ gÀPÀÛ UÁAiÀÄ¥Àr¹ ¸ÀzÀj dUÀ¼À ªÀiÁrzÀ §UÉÎ oÁuÉUÉ ºÉÆÃzÀgÉ ¤£ÀUÉ fêÀ¢AzÀ ºÉÆqÉAiÀÄÄvÉÛÃ£É CAvÀ fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQgÀÄvÁÛ£É CAvÀ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ¸ÁgÁA±À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 340/2010, PÀ®A 147, 148, 341, 323, 324, 504, 506 eÉÆvÉ 149 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 2/12/10 gÀAzÀÄ 0900 UÀAmÉ ¦üAiÀiÁð¢ PÀÄ ªÀµÁð vÀAzÉ «ÃgÀAiÀiÁå ªÀÄoÀ ªÀ-22 ªÀµÀð G-«zsÁåyð eÁ-¸Áé«Ä ¸Á-d®¹AV EªÀgÀ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è DgÉÆæ «ªÉÃPÁ£ÀAzÀ vÀAzÉ FgÀAiÀiÁå, zÀAiÀiÁ£ÀAzÀ vÀAzÉ FgÀAiÀiÁå ºÁUÀÆ E£ÀÆß 7-8 d£ÀgÀÄ J®ègÀÆ ¸ÀD-RlPÀ aAZÉÆý EªÀgÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ªÀÄ£ÀgÉUÉ Cwà PÀæªÀÄ ¥ÀæªÉñÀ ªÀiÁr ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ vÀAzÉ vÁ¬ÄUÉ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ ¤ªÀÄä ªÀÄUÀ½UÉ PÉÆqÀÄ CAzÉæ PÉÆqÀĪÀÅ¢®è CAvÀ ¨ÉÊAiÀÄÄvÁÛ PÉʬÄAzÀ ºÁUÀÆ PÁ°¤AzÀ ºÉÆqÉAiÀÄÄwÛzÁÝUÀ CPÀÌ ®Ì¶ä EvÀ½ CªÀjUÉ AiÀiÁPÉà ºÉÆqÉAiÀÄwÛ¢Ýj CAvÁ PÉýzÁUÀ CªÀ½UÀÆ PÀÆqÀ PÉʬÄAzÀ ºÉÆqÉAiÀÄĪÁUÀ ªÀģɬÄAzÀ ºÉÆgÀUÉ Nr ºÉÆÃzÀ¼ÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ dUÀ¼À ©r¸À®Ä ºÉÆÃzÁUÀ ¦üAiÀiÁð¢UÀÆ PÀÆqÀ PÉʬÄAzÀ ºÁUÀÆ PÁ°¤AzÀ ºÉÆmÉÖAiÀÄ°è ¸ÉÆAlzÀ°è JzÉAiÀÄ°è MzÀÄÝ UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹gÀÄvÁÛgÉ JAzÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁðzÀÄ ¸ÁgÁA±À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

aAvÁQ ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 61/2010, PÀ®A 457, 380 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 30/11/10 gÀAzÀÄ gÁwæ DgÉÆæ AiÀiÁgÉÆà C¥ÀjavÀ PÀ¼ÀîgÀÄ ¸ÀgÀPÁj QjAiÀÄ ¥ÁæxÀ«ÄPÀ ±Á¯É £ÀAzÁå¼ÀzÀ PÁAiÀiÁð®AiÀÄzÀ ©ÃUÀ £ÀPÀ° ©ÃUÀzÀ PÉʬÄAzÀ vÉUÉzÀÄ M¼ÀUÉ ¥ÀæªÉñÀ ªÀiÁr CVß ±ÁªÀÄPÀ AiÀÄAvÀæ PÀ¼ÀªÀÅ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVgÀÄvÁÛgÉ CAvÁ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠥ÀgÀ±ÀÄgÁªÀÄ vÀAzÉ zsÉÆAr¨ÁgÁªÀ eÁzsÀªÀ ªÀÄÄRå UÀÄgÀÄUÀ¼ÀÄ ¸ÀgÀPÁj QjAiÀÄ ¥ÁæxÀ«ÄPÀ ±Á¯É £ÀAzÁå¼À vÁ; OgÁzÀ [©] f; ©ÃzÀgÀ EªÀgÀ ¸ÁgÁA±À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 341/2010, PÀ®A 324, 504, 506 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 2/12/10 gÀAzÀÄ gÁwæ 2215 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠸ÀĨsÁµÀ vÀAzÉ gÀhÄgÀuÉÃ¥Áà ZËzsÀj ªÀAiÀÄ: 59 ªÀµÀð eÁ: ¸ÀªÀÄUÁgÀ ¸Á: ºË¹AUï ¨ÉÆÃqÀð PÁ®Æ¤ ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ EªÀgÀ vÀªÀÄä£ÁzÀ DgÉÆæ zÀ±ÀgÀxÀ vÀAzÉ gÉhÄÃgÀuÉÃ¥Áà ZËzsÀj ¸Á-alUÀÄ¥Áà ¸ÀzÀå ¹L© PÁ®Æ¤ UÀÄ®§UÁð EvÀ£ÀÄ ¦üAiÀiÁ¢AiÀÄ ¸ÀéAvÀ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è vÀ£ÀUÀÆ ¸ÀºÀ ¥Á®Ä ¨ÉÃPÉAzÀÄ ªÀiÁ£Àå ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ £ÁåAiÀiÁ®AiÀÄzÀ°è ¹«¯ï PÉøÀ ºÁQgÀÄvÁÛ£É. ¢£ÁAPÀ 19/11/10 gÀAzÀÄ ¹«¯ï PÉøÀ PÀÄjvÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ ¸ÁQëzÁgÀjUÉ PÀgÉzÀÄPÉÆAqÀÄ §A¢zÀÝPÉÌ DgÉÆævÀ£ÀÄ ¸ÁQëzÁgÀjUÉ KPÉ vÀA¢¢ÝAiÀiÁ JAzÀÄ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ ±Àlð »rzÀÄ PÉʬÄAzÀ ¦üAiÀÄð¢AiÀÄ PÀ¥Á¼ÀPÉÌ ºÉÆqÉzÀÄ JqÀUÉÊ ºÁUÀÆ §®UÉÊUÉ PÀaÑ gÀPÀÛUÁAiÀÄ ¥Àqɹ fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQgÀÄvÁÛ£É CAvÁ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ¸ÁgÁA±À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

PÀıÀ£ÀÆgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 17/2010, PÀ®A 174 ¹.Dgï.¦.¹. :-
¢£ÁAPÀ 1/12/2010 gÀAzÀÄ 1115 UÀAmÉUÉ ¦ÃAiÀiÁ𢠲ªÁf vÀAzÉ gÁªÀÄÄ gÁoÉÆÃqÀ ªÀAiÀÄ 33 ªÀµÀð eÁåw ®A¨Át ¸Á: ªÀĸÀÌ® vÁAqÁ EªÀgÀ vÀAzÉAiÀiÁzÀ gÁªÀÄÄ ªÀAiÀÄ 50 ªÀµÀð ¸Á: ªÀĸÀÌ® vÁAqÁ EvÀ¤UÉ ¸ÀgÁ¬Ä PÀÄrAiÀÄĪÀ ZÀlG¼ÀîªÀ¤zÀÄÝ vÁAqÁzÀ°è C£ÀıÁ¨Á¬Ä EªÀ¼À eÉÆÃvÉAiÀÄ°è EgÀĪÀÅzÀjAzÀ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è ªÁzÀ«ªÁzÀ ªÀiÁr ªÀÄ£À¸ÁÛ¥ÀªÁV ªÀÄ£À¹ì£À ªÉÄÃ¯É ¥ÀjuÁªÀÄ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ¢£ÁAPÀ 1/12/2010 gÀAzÀÄ ªÀÄÄAeÁ£É 1100 UÀAmÉUÉ ¸ÀzÀj §UÉÎ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è ªÁzÀ«ªÁzÀ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ªÀÄ£À¹ì£À ªÉÄÃ¯É ¥ÀjuÁªÀÄ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ fêÀ£ÀzÀ°è fUÀÄ¥ÉìUÉÆAqÀÄ ¨É¼ÉUÉ ºÉÆqÉAiÀÄĪÀ «µÀPÁj JAqÉÆøÀ®à£ï «µÀ ¸Éë¹zÀÄÝ aQvÉì PÀÄjvÀÄ f¯Áè D¸ÀàvÉæAiÀÄ°è ¸ÉÃj¹zÁUÀ ¢£ÁAPÀ 2/12/2010 gÀAzÀÄ ¸ÁAiÀÄAPÁ® 0425 UÀAmÉUÉ G¥ÀZÁgÀ ¥ÀqÉAiÀÄĪÁUÀ ªÀÄÈvÀÛ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ£É ¸ÀzÀjAiÀĪÀ£À ªÀÄgÀtzÀ°è AiÀiÁgÀ ªÉÄÃ¯É AiÀiÁªÀÅzÉà jÃwAiÀÄ ¸ÀA±ÀAiÀÄ EgÀĪÀÅ¢¯Áè CAvÀ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ¸ÁgÁA±À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯Á¬ÄvÀÄ.

Raichur District Reported Crimes

¢£ÁAPÀ: 03.12.2010 gÀAzÀÄ 19.30 UÀAmÉUÉ »gÉèÁzÀgÀ¢¤ß-¨ÁUÀ®ªÁqÀ gÉÆÃqÀ£À°è ªÀiÁgɪÀÄä UÀÄrAiÀÄ ºÀwÛgÀzÀ ªÀÄÄgÀÄPÀ°£À°è UÁAiÀiÁ¼ÀÄ £ÁUÀ¥Àà vÀAzÉ ¨Á¼À¥Àà ¸Á; £ÀPÀÄÌA¢ EvÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ¯ï CwªÉÃUÀ ªÀÄvÀÄÛ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ £ÀqɹPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ¤AiÀÄAvÀætUÉƽ¸ÀzÉà gÀ¸ÉÛ ªÀÄÄgÀÄPÀ®£À°è ©¢ÝzÀÝjAzÀ wêÀæ ¸ÀégÀÆ¥ÀzÀ UÁAiÀÄUÀ¼ÁVzÀÄÝ E¯ÁdÄ PÀÄjvÀÄ ªÀiÁ£À« ¸ÀPÁðjD¸ÀàvÉæUÉ ºÉÆÃV £ÀAvÀgÀ ºÉaÑ£À E¯Ád PÀÄjvÀÄ N¥ÉPï D¸ÀàvÉæ gÁAiÀÄZÀÆgÀÄUÉ ¸ÉÃjPÉ ªÀiÁrzÀÄÝ ªÀiË£ÉñÀ vÀAzÉ ªÀÄÄzÀÄPÀ¥Àà ¸Á:ªÀiÁ¤é EªÀgÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ªÉÄÃgÉUÉ ªÀiÁ¤é ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÀÛzÉ.

¢£ÁAPÀ 01.12.2010 gÀAzÀÄ ¨É½UÉÎ 09.00 UÀAmÉUÉ ªÀÄZÀðmÁí¼À UÁæªÀÄzÀ°è CAd£ÉÃAiÀÄ UÀÄrAiÀÄ ªÀÄÄA¢£À gÀ¸ÉÛAiÀÄ°è ¦üAiÀiÁð¢ dAiÀĪÀÄä UÀAqÀ ºÀ£ÀĪÀÄAvÀ¥Àà ªÀAiÀiÁ 46 ¸Á:ªÀÄZÀðmÁí¼À FPÉUÉ CzÉ UÁæªÀÄzÀ 1) ®QëöägÉrØ vÀAzÉ UÉÆëAzÀ¥Àà 2) °AUÀªÀÄä 3) ªÀiÁtÂPÀªÀÄä E§âgÀÆ J®ègÀÆ ¸Á: ªÀÄZÀðmÁí¼À J®ègÀÆ ¸ÉÃjPÉÆAqÀÄ ¦üAiÀiÁð¢UÉÀ ®Qëöä gÉrØAiÀÄÄ ¤£Àß UÀAqÀ£ÀÄ £À£Àß ªÉÄÃ¯É PÉøÀ ªÀiÁr PÉÆÃlðUÉ wgÀÄUÁqÀĪÀAvÉ ªÀiÁrzÁÝ£É CAvÁ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄPÀ¥Á¼ÀPÉÌ ºÉÆqÉzÀÄ PÀÆzÀ®£ÀÄß »rzÀÄ J¼ÉzÁr PɼÀUÉ PÉqÀ« vÀ£Àß PÁ°¤AzÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ JUÉÊ ªÉÄÃ¯É vÀĽzÁUÀ §¼ÉUÀ¼ÀÄ MqÉzÀÄ PÉÊUÉ ZÀÄaÑ gÀPÀÛUÁAiÀĪÁVzÀÄÝ ªÀÄvÀÄÛ ªÀiÁtÂPÀªÀÄä FPÉAiÀÄÄ ¸ÀºÀ PÀ¥Á¼ÀPÉÌ ºÉÆqÉ¢zÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ CAvÁ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ªÉÄðAzÀ AiÀÄgÀUÉÃgÁ ¥ÉưøÀ oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÀÛzÉ.    

    ¢£ÁAPÀ: 02.12.10gÀAzÀÄ ¨É½UÉÎ 15.30 UÀAmÉUÉ ¸ÀvÀåªÀw vÀAzÉ ¥Àæ¯ÁízÀzÁ¸À 25 ªÀµÀð,¸Á;ªÀiÁ¸ÀzÉÆrØ (ªÀÄÈvÀ¼ÀÄ) FPÉAiÀÄĪÀÄ£ÉAiÀÄ°è AiÀiÁgÀÄ E®èzÀ ªÉüÉAiÀÄ°è ªÀÄ£ÉAiÀÄ M¼ÀUÀqÉ ¨ÁV®Ä PÁQPÉÆAqÀÄ ªÉÄÊUÉ ¹ÃªÉÄ JuÉÚ ¸ÀÄjzÀÄPÉÆAqÀÄ ¨ÉAQ ºÀaÑPÉÆAqÀÄ ¸ÀÄlÖUÁAiÀÄUÀ½AzÀ ªÉÄÃvÀ¥ÀnÖzÀÄÝ EzÉ CAvÁ ¥Àæ¯ÁízÀzÁ¸À vÀAzÉ UÉÆ«AzÀAiÀÄå ¸Á: ªÀiÁ¸ÀzÉÆrØ EªÀgÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠪ÉÄðAzÀ EqÀ¥À£ÀÆgÀÄ ¥ÉưøÀ oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÀÛzÉ.

    ¢£ÁAPÀ: 01.12.10gÀAzÀÄ ªÀÄzsÁåºÀß 1200 UÀAmÉUÉ (ªÀÄÈvÀ) wªÀÄä¥Àà vÀAzÉ vÁAiÀÄ¥Àà ªÀ; 32 ªÀµÀð G:PÀÆ° ¸Á: GqÀªÀÄUÀ¯ï FvÀ£ÀÄ ªÀÄ®èAiÀÄå£À eÉÆÃvÉUÉ ªÀÄ®èAiÀÄ£À ºÉÆ®zÀ°è mÁæöåPÀÖgÀUÉ G¸ÀÄPÀÄ vÀÄA§ÄªÁUÀ DPÀ¹äPÀªÁV §®UÁ°£À ºÉ¨ÉâgÀ½£À ¥ÀPÀÌzÀ ¨ÉgÀ½UÉ ZÉüÀÄ PÀr¢zÀÝjAzÀ ªÀÄÈvÀ£À CtÚ£ÀÄ ZÉüÀ£ÀÄß ¸Á¬Ä¹ ªÀÄÈvÀ£À£ÀÄß ªÀÄ£ÉUÉ PÀgÉzÀÄPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ vÀ£Àß vÀAzÉAiÉÆA¢UÉ DmÉÆÃzÀ°è ºÁQPÉÆAqÀÄ N¥ÉPï D¸ÀàvÉæ gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ£À°è E¯Ád PÀÄjvÀÄ ¸ÉÃjPÉ ªÀiÁrzÀÄÝ E¯Áeï ¥sÀ®PÁjAiÀiÁUÀzÉ ¢£ÁAPÀ 02.12.2010 gÀAzÀÄ 0020 UÀAmÉUÉ ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ CAvÁ ¦üAiÀiÁ𢠪ÀÄÈvÀ£À CtÚ wPÀÌAiÀÄå vÀAzÉ vÁAiÀÄ¥Àà ¸Á:GqÀªÀÄUÀ¯ï EªÀgÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠪ÉÄðAzÀ AiÀÄgÀUÉÃgÁ ¥ÉưøÀ oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÀÛzÉ.

    ¢£ÁAPÀ 01.12.2010 gÀAzÀÄ ªÀÄzsÁåºÀß 3.00 UÀAmÉUÉ ªÉAPÀmÉñÀ ªÀiÁ¸ÀÖgï & ªÀiÁ°ÃPÀ «eÁÕ£À gɹqɤìAiÀįï KdÄPÉõÀ£ï læµÀÖ ºÀÄAqÉPÁgÀ PÁ¯ÉÆä J¯ï.©.J¸ï. £ÀUÀgÀ gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ FvÀ£ÀÄ vÀ£Àß ±Á¯ÉAiÀÄ°è NzÀÄwÛzÀÝ «zÁåyð D¥ÀÛ¥sï ºÀĸÉãï FvÀ£ÀÄ §gÉzÀÄPÉÆAqÀÄ §A¢¯Áè CAvÁ DvÀ£À£ÀÄß MAzÀÄ PÉÆÃuÉAiÀÄ°è PÀÆr ºÁQ Qð ºÁQ¹ CPÀæªÀÄ §AzÀ£ÀzÀ°è EnÖzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ CAvÁ D¥ÀÛ¥ï ºÀĸÉãï£À vÀAzÉ C£ÀégÀ ºÀĸÉÃ£ï ¸Á: J¯ï.©.J¸ï £ÀUÀgÀ gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ EªÀgÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠪ÉÄðAzÀ ªÀiÁPÉðlAiÀiÁqÀð ¥ÉưøÀ oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÀÛzÉ.            

    ¢£ÁAPÀ 01.12.2010 gÀAzÀÄ ¨É½UÉÎ 11.00 UÀAmÉUÉ ªÀÄÈvÀ ²æêÀÄw ±ÁAvÀªÀÄä UÀAqÀ zÉêÀ¥Àà ®ªÀiÁt ªÀ: 40 ªÀµÀð, G: ºÉÆ® ªÀÄ£É UÉ®¸À ¸Á: ºÀqÀUÀ° ¸ÉÆÃA¥ÀÆgÀ vÁAqÁ FPÉUÉ ªÀiÁ£À¹PÀ zÉÊ»PÀ »A¸É ¤ÃqÀÄvÁÛ §A¢zÀÝjAzÀ FUÉÎ MAzÀ ªÀµÀðzÀ »AzÉ vÁAqÁzÀ »jAiÀÄgÀÄ ¸ÉÃj MAzÀĪÀgÉ JPÀgÉ ºÉÆ® PÉÆr¹zÀÄÝ ¥ÀævÀåPÀªÁV fêÀ£À ªÀiÁqÀÄwÛzÀÄÝ. ¢£ÁAPÀ 01.12.2010 gÀAzÀÄ ¨É½UÉÎ 11.00UÀAmÉUÉ ªÀÄÈvÀ¼ÀÄ vÀ£Àß ºÉÆ®zÀ°è PÉ®¸À ªÀiÁqÀÄwÛgÀĪÁUÀ DPÉAiÀÄ UÀAqÀ£ÀÄ zÉêÀ¥Àà vÀAzÉ ¸ÀÆgÀ¥Àà gÁoÉÆÃqÀ ¸Á:ºÀqÀUÀ° FvÀ£ÀÄ J£À¯Éà ¸ÀÆ¼É £Á£ÀÄ fêÀAvÀ EgÀĪÁUÀ¯Éà £À¤ßAzÀ ¨sÁUÀ vÉUÉzÀÄPÉÆArzÀÄÝ C®èzÉ vÁAqÁzÁUÀÀ £À£Àß ªÀiÁ£À ªÀÄAiÀiÁðzÉ ºÁ¼ÀÄ ªÀiÁr¢Ã CAvÁ ¨ÉÊzÁr PÉÆ¯É ªÀiÁqÀĪÀ GzÉÝñÀ¢AzÀ ºÉÆmÉAiÀÄ §®¨ÁUÀPÉÌ PÁ°¤AzÀ eÉÆÃgÁV MzÀÄÝ PÉʬÄAzÀ ¨É¤ß£À ªÉÄÃ¯É UÀÄ¢Ý PÉÆ¯É ªÀiÁrzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. CAvÁ ZÀAzÀ¥Àà vÀAzÉ ¨Á®£ÁAiÀÄPï gÁoÉÆÃqÀ ¸Á: ªÀÄ¹Ì EªÀgÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠪ÉÄðAzÀ ªÀÄ¹Ì ¥ÉưøÀ oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

        02/12/10 gÀAzÀÄ 16.30 UÀAmÉUÉ JJ¸ïL ªÀÄvÀÄÛ ¦.¹.569 gÀªÀgÀÄ zÉêÀzÀÄUÀð £ÀUÀgÀzÀ°è ¥ÉmÉÆæðAUï PÀvÀðªÀåzÀ°èzÁÝUÉÎ d»ÃgÀÄ¢ÝÃ£ï ¥Á±À zÀUÁðzÀ ºÀwÛgÀ ±ÀºÁ¥ÀÆgÀ gÀ¸ÉÛAiÀÄ°è ºÉÆÃUÀÄwÛzÀÝAvÉ ºÀÆ«£ÀqÀV PÀqɬÄAzÀ §gÀÄwÛzÀÝ MAzÀÄ DmÉÆà ZÁ®PÀ£ÀÄ ¥ÉưøÀgÀ£ÀÄß £ÉÆÃr DmÉÆêÀ£ÀÄß gÀ¸ÉÛ ¥ÀPÀÌzÀ°è vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃV ¤°è¹zÀÄÝ, ¸ÀA±ÀAiÀÄ §AzÀÄ CzÀgÀ°è K¤gÀ§ºÀÄzÀÄ CAvÁ ¥Àj²Ã°¸À®Ä CzÀgÀ°è J¯ÉQÖçPÀ¯ï PÉç¯ï ªÉÊAiÀÄgï ªÀÄvÀÄÛ PÉç¯ï PÀªÀgï E£ÉÆìïɱÀ£ï JA.n. EzÀÝzÀÄÝ PÀAqÀÄ §A¢zÀÄÝ, ¸ÀzÀgÀ DmÉÆÃzÀ°è ZÁ®PÀ ¸À»vÀ MlÄÖ 7 d£ÀgÀÄ EzÀÄÝ, ªÉÄîÌAqÀ ªÀ¸ÀÄÛUÀ¼À §UÉÎ CªÀÅUÀ¼À£ÀÄß J°èAzÀ vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ §A¢gÀĪÀ §UÉÎ «ZÁj¸À®Ä AiÀiÁªÀÅzÉà ¸ÀªÀÄ¥ÀðPÀªÁzÀ GvÀÛgÀªÀ£ÀÄß ¤ÃqÀzÀÝjAzÀ ¸ÀA±ÀAiÀiÁ¸ÀàzÀ DzsÁgÀzÀ ªÉÄÃ¯É PÀæªÀÄ dgÀÄV¸À¯ÁVzÉ. ºÁUÀÆ MlÄÖ 31,010 ¨É¯ÉAiÀÄ ªÀ¸ÀÄÛUÀ¼À£ÀÄß d¦Û¥Àr¹zÀÄÝ F §UÉÎ zÉêÀzÀÄUÀð ¥ÉưøÀ oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

        02/12/10 gÀAzÀÄ 16.30 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀgÁzÀ ²æêÀÄw ¸ÀÄ«ÄvÁæ UÀAqÀ ¢. ¸ÀÄgÉñÀ ªÀ. 50 ¸Á. ¸ÀÄSÁt PÁ¯ÉÆä gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ. ªÀÄÄA¨ÉÊ£À°è ªÁ¸ÀªÁVzÀÄÝ, gÁAiÀÄZÀÆj£À ¸ÀÄSÁt PÁ¯ÉÆäAiÀÄ°ègÀĪÀ vÀªÀÄä ªÀģɣÀA. 12-10-111/15 £ÉÃzÀÝ£ÀÄß gÀ«ÃAzÀæ d®zÁgï EªÀjUÉ ¤UÀgÁtÂUÉ PÉÆlÄÖ CªÀjAzÀ 1,00,000-00 gÀÆ. ¥ÀqÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVzÀÄÝ, £ÀAvÀgÀ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀgÀ CtÚ Q±À£ï FvÀ£ÀÄ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀgÀÄ vÀ£Àß ªÀÄUÀ¤UÉ zÉÃtÂUÉ ¤ÃrzÀ jÃwAiÀÄ°è ¸ÀļÀÄî zÁR¯ÉUÀ¼À£ÀÄß ¸Àȶֹ vÀ£Àß ªÀÄUÀ£À ºÉ¸ÀjUÉ §zÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ £ÀAvÀgÀ DgÉÆæ £ÀA. 3 ¥ÁµÁ¨ÉÃUÀA EªÀjUÉ ªÀiÁgÁl ªÀiÁr £ÉÆAzÀuÉ ªÀiÁr¹ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀjUÉ ªÉÆøÀ ªÀiÁrgÀÄvÁÛgÉ. ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀgÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠪ÉÄðAzÀ ¸zÀgÀ§eÁgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

    16.11.2010 gÀAzÀÄ ªÀĺÁzÉêï FvÀ£ÀÄ gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ£À°è £ÀqÉzÀ ¸ÉãÁ ¨sÀwð £ÉêÀÄPÀ gÁå°UÉ ºÉÆÃUÀÄvÉÛãÉAzÀÄ ªÀģɬÄAzÀ ºÉÆÃzÀªÀ£ÀÄ ¢£ÁAPÀ. 16.11.2010gÀAzÀÄ ¸ÀAeÉ 1700 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢ vÀ£Àß CtÚ¤UÉ ¥sÉÆÃ£ï ªÀiÁr vÀ£ÀßzÀÄ ¦üfPÀ¯ï C£ï¦ümï DVzÉ HjUÉ §gÀÄvÉÛãÉAzÀÄ ºÉýzÀÄÝ ¥ÀÄ£ÀB ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀgÁzÀ gÁªÀÄUÉÆAqÀ PÁgÁd£ÀV vÀAzÉ ¨Á§Ä 31ªÀµÀð ¸Á. PÀPÀªÀÄj vÁ. Cyt f. ¨É¼ÀUÁ« gÀªÀgÀÄ CzÉà ¢£À gÁwæ 1100 UÀAmÉUÉ ¥sÉÆÃ£ï ªÀiÁrzÁUÀ ¹éZï D¥sï §A¢zÀÄÝ, CA¢¤AzÀ E°èAiÀĪÀgÉUÉ ªÀÄ£ÉUÉ §A¢gÀĪÀÅ¢¯Áè ªÀÄvÀÄÛ ªÉƨÉÊ¯ï ¥sÉÆ£ï ¸ÀºÀ ¹éZï D¥sï ªÀiÁrzÀÄÝ C®è°è ºÀÄqÀÄPÁqÀ¯ÁV EzÀĪÀgÉUÉ ¹QÌgÀĪÀÅ¢¯Áè. ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀgÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠪ÉÄðAzÀ ¥À²ÑªÀÄ ¥ÉưøÀ oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

    ¢£ÁAPÀ: 02.12.2010 gÀAzÀÄ ªÀÄzsÁåºÀß 13.00 UÀAmÉUÉ AiÀiÁgÉÆÃPÀ¼ÀîgÀÄ AiÀÄgÀªÀÄgÀ¸ï PÁåA¥ï ºÀwÛgÀ eÉ.JA.¥ÀmÉÃ¯ï «Ä¯ï ªÀÄÄAzÀÄUÀqÉ EgÀĪÀ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀgÁzÀ ²æà ¸ÉÊAiÀÄzï ºÀĸÉãï vÀAzÉ ¸ÉÊAiÀÄzï CºÉêÀÄzï 50 ªÀµÀð eÁw ¥Á£À±Á¥ï gÁAiÀÄZÀÆgÀ EªÀgÀ ¥Á£ïqÀ¨ÁâzÀ ©ÃUÀ ªÀÄÄjzÀÄ CzÀgÀ°èAiÀÄ UÀÄlPÁ ªÀÄvÀÄÛ CrPÉ aÃlÄ ªÀÄvÀÄÛ xÀªÀÄð¸ï ¥Áè¸ÀÌ CQ. 624-00 gÀÆ. ¨É¯É ¨Á¼ÀĪÀÅUÀ¼À£ÀÄß PÀ¼ÀîvÀ£À ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀgÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠪ÉÄðAzÀ gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ UÁæ«ÄÃt ¥ÉưøÀ oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

GULBARGA DIST REPORTED CRIMES

PÀ¼ÀĪÀÅ ¥ÀæPÀgÀt :-

§æºÀä¥ÀÆgÀ oÁuÉ :²æà gÀªÉÄñÀ vÀAzÉ Ct«ÃgÀ¥Àà §¼Áî ¸Á|| ±ÀºÁ§eÁgÀ UÀÄ®§UÁð gÀªÀgÀÄ, £ÀUÀgÀzÀ ¸ÀÄ¥ÀgÀ ªÀiÁPÉðl£À°ègÀĪÀ ±ÀºÁ J¯ÉQÖçPÀ¯ï ±Á¥À JzÀÄgÀÄUÀqÉ ¤°è¹zÀ £À£Àß ®Æ£Á ªÉÆÃlgï ¸ÉÊPÀ¯ï £ÀA: PÉJ 32 eÉ 1178 CAzÁdÄ ` 5000/- ªÀiË®åzÀÝ£ÀÄß AiÀiÁgÉÆà PÀ¼ÀîgÀÄ PÀ¼ÀîvÀ£À ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVgÀÄvÁÛgÉ, PÀ¼ÀĪÁVgÀĪÀ £À£Àß ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß ¥ÀvÉÛ ªÀiÁrPÉÆqÀ¨ÉÃPÉAzÀÄ «£ÀAw. CAvÁ ¸À°è¹zÀ zÀÆgÀÄ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ §æºÀä¥ÀÆgÀ oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVzÉ.

C¥ÀjavÀ ±ÀªÀ ¥ÀvÉÛ :-

ªÁr oÁuÉ :²æà ©üêÀÄgÁAiÀÄ vÀAzÉ zÀÄUÀðtÚ PÉÆîPÀÄA¢ ¸Á|| ºÀ®PÀlÖ vÁ|| avÁÛ¥ÀÄgÀ gÀªÀgÀÄ, £Á£ÀÄ £À£Àß mÉÊgÀ ¥sÀAZÀgÀ eÉÆÃr¸ÀĪÀ CAUÀrUÉ §AzÀÄ £ÉÆÃqÀ¯ÁV CAUÀrAiÀÄ ªÀÄÄA¢£À SÁ° eÁUÀzÀ°è M§â C¥ÀjavÀ UÀAqÀÄ ªÀåQÛ 30-35 ªÀµÀð ªÀAiÀĹì£ÀªÀ£ÀÄ ªÀÄÈvÀ ¥ÀlÄÖ ©¢ÝzÀÄÝ J¯Áè d£ÀgÀ£ÀÄß PÀgɹ d£ÀjUÉ vÉÆÃj¸À¯ÁV DvÀ£À §UÉÎ ºÉ¸ÀgÀÄ «¼Á¸À UÉÆvÁÛUÀ°®è. ¸ÀzÀjAiÀĪÀ£ÀÄ §®UÉÊ ºÀ¸ÀÛzÀ ªÉÄÃ¯É °AUÀ ºÁUÀÄ ºÁ«£À avÀæ EzÀÄÝ JqÀUÉÊ CAUÉÊ ªÉÄÃ¯É NA CAvÀ ºÀZÉÑ ºÁQzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. FvÀ£À §UÉÎ ªÀÄÄA¢£À PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ dgÀÄV¸À¨ÉÃPÀÄ. CAvÁ ¸À°è¹zÀ zÀÆgÀÄ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ ªÁr oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVzÉ.

PÉÆ¥Àà¼À f¯Éè

ªÀÄĤgÁ¨ÁzÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß ¸ÀA.216/2010 PÀ®A 279,338 L¦¹

¢£ÁAPÀ. 02-12-2010 gÀAzÀÄ gÁwæ 8-00 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀgÀ n¥ÀàgÀ £ÀA. PÉ.J 35/4257 £ÉÃzÀÝ£ÀÄß J£ï.ºÉZï. 63 gÀ¸ÉÛ ªÉÄÃ¯É Q¯ÉÆð¸ÀÌgÀ ¸À«ÄÃ¥À PÀnÖzÀÝjAzÀ gÀ¸ÉÛAiÀÄ ¥ÀPÀÌzÀ°è ¤°è¹zÀÄÝ, gÁwæ 9-30 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁj DgÉÆæ ZÁ®PÀ gÀªÉÄñÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ¯ï £ÀA. PÉ.J 37/PÀÆå.2146 £ÉÃzÀÝ£ÀÄß CwªÉÃUÀªÁV ºÁUÀÆ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ gÀ¸ÉÛAiÀÄ ªÉÄÃ¯É CqÁØ¢rØ £ÀqɹPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ gÀ¸ÉÛAiÀÄ ªÉÄÃ¯É PÉlÄÖ ¤AvÀ n¥ÀàgÀUÉ »A¢£À §®UÁ°AiÀÄ ªÀÄqÀUÁqïUÉ oÀPÀÌgÀ PÉÆlÄÖ C¥ÀWÁvÀ ªÀiÁrzÀÝjAzÀ ZÁ®PÀ gÀªÉÄñÀ¤UÉ ºÀuÉUÉ vÀÄnUÉ UÁAiÀÄUÀ¼ÁVzÀÄÝ, §®UÉÊ ªÀÄÄj¢zÀÄÝ C®èzÉ JqÀUÉÊUÉ ªÀÄvÀÄÛ PÁ°UÉ ¥ÉmÁÖVgÀÄvÀÛzÉ CAvÁ ªÀÄÄAvÁVzÀÝ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀgÀ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ ªÉÄð£ÀAvÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

AiÀÄ®§ÄUÁð oÁuÁ UÀÄ£Éß £ÀA. 107/2010 PÀ®A 323,324,504,506 gÉ/« 34 L¦¹

¢£ÁAPÀ: 02-12-2010 gÀAzÀÄ 4-00 ¦.JA.PÉÌ ¦gÁå¢zÁgÀgÀÄ oÁuÉUÉ ºÁdgÁV MAzÀÄ ºÉýPÉ ¦gÁå¢AiÀÄ£ÀÄß ¸À°è¹zÀÄÝ CzÀgÀ ¸ÁgÁA±ÀªÉãÉAzÀgÉ, ¦gÁå¢zÁgÀ£À vÀAVAiÀÄgÁzÀ ¨Á¼ÀªÀÄä ªÀÄvÀÄÛ gÉÃtªÀÄä EªÀj§âgÀÆ vÀªÀÄä vÀAzÉ vÁ¬ÄUÀ½UÉ ¸ÀA§AzsÀ¥ÀlÖ ¦vÁæfðvÀ D¹ÛAiÀÄ°è £ÀªÀÄUÀÆ ¨sÁUÀ §gÀÄvÀÛzÉ CAvÁ AiÀÄ®§ÄUÁð PÉÆÃnð£À°è ¹«¯ï zÁªÉ ºÁQzÀÄÝ, EzÉà «µÀAiÀÄzÀ ¸À®ÄªÁV DgÉÆævÀgÀÄ ¢£ÁAPÀ: 01-12-2010 gÀAzÀÄ ªÀÄzÁåºÀß 1-00 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ¦gÁå¢zÁgÀ£À ªÀÄ£ÉAiÀÄ ªÀÄÄAzÀÄUÀqÉ §AzÀÄ DvÀ£ÉÆA¢UÉ dUÀ¼À vÉUÉzÀÄ §rUɬÄAzÀ §rzÀÄ ªÀÄvÀÄÛ DvÀ£À ºÉAqÀw zÁåªÀĪÀÄä FPÀUÉ PÉʬÄAzÀ ºÉÆr §r ªÀiÁr CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ CzÉ ªÀÄÄAvÁV EzÀÝ ¦gÁå¢ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ ¥ÀæPÀgÀt zÁR® ªÀiÁrPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

AiÀÄ®§ÄUÁð ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß ¸ÀA. 106/2010 PÀ®A 110 (E) & (f) ¹Dg惡

¢£ÁAPÀ 02-12-2010 gÀAzÀÄ ªÀÄÄAeÁ£É 10-00 UÀAmÉUÉ £Á£ÀÄ ¸ÀAUÀ£Á¼À UÁæªÀÄPÉÌ ¥ÉmÉÆæðAUï PÀÄjvÀÄ ºÉÆÃVzÀÄÝ, DUÀ CzÉà ¸ÀAiÀĪÀÄPÉÌ ¸ÀAUÀ£Á¼À §¸ï ¤¯ÁÝtzÀ ªÀÄÄAzÉ ¸ÁªÀðd¤PÀ ¸ÀܼÀzÀ°è 1] AiÀĪÀÄ£ÀÆgÀ¸Á§ vÀAzÉ ¥sÀQÃgÀ¸Á§ £ÀzÁ¥sÀ ªÀ: 32 eÁ: ªÀÄĹèA G: UËAr PÉ®¸À ªÀÄvÀÄÛ 2] gÀ»ªÀiÁ£À¸Á§ vÀAzÉ ¥sÀQÃgÀ¸Á§ £ÀzÁ¥sÀ ªÀ: 25 eÁ: ªÀÄĹèA G: UËAr PÉ®¸À ¸Á: E§âgÀÆ ¸ÀAUÀ£Á¼À EªÀgÀÄ ¸ÁªÀðd¤PÀ ¸ÀܼÀzÀ°è ¨Á¬Ä ªÀiÁqÀÄvÁÛ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÁqÀÄvÀÛ PÉÊAiÀÄ°è PÀ®Äè »rzÀÄPÉÆAqÀÄ MzÀgÁqÀÄvÀÛ EªÀvÀÄÛ AiÀiÁgÁzÀgÀÆ ¹PÀÌgÉ CªÀgÀ£Àß PÀ¯Á¸À ªÀiÁqÀÄvÉÛÃ£É CAvÁ C£ÀÄßwÛzÀÄÝ ªÀÄvÀÄÛ eÉÆÃgÀÄzÀé¤AiÀÄ°è ªÀiÁvÀ£ÁqÀÄvÁÛ PÉÃPÉà ºÁPÀÄvÁÛ ºÉÆÃUÀÄ §gÀĪÀ ¸ÁªÀðd¤PÀjUÉ vÉÆAzÀgÉAiÀÄ£ÀÄß PÉÆqÀÄvÀÛ ªÀÄvÀÄÛ ¸ÁªÀðd¤PÀ ±ÁAvÁvÁ ¨sÀAUÀªÀ£ÀÄßAlĪÀiÁqÀÄwÛzÀÄÝ ¸ÀzÀjAiÀĪÀgÀÀ£ÀÄß ºÁUÉà ©lÖ°è AiÀiÁªÀÅzÁzÀgÀÆ MAzÀÄ WÉÆÃgÀªÁzÀ C¥ÀgÁzsÀ ªÀiÁqÀ§ºÀÄzÀÄ CAvÁ PÀÆqÀ¯Éà ¸ÀzÀj DgÉÆævÀgÀ£ÀÄß ªÀÄÄAeÁUÀævÁ PÀÄjvÀÄ vÁ¨ÁPÉÌ 10-30 J.JA.PÉÌ vÉUÉÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ªÁ¥À¸ÀÄì oÁuÉUÉ ªÀÄzÁåºÀß 12-00 PÉÌ §AzÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ CzÉ.

PÉÆ¥Àà¼À UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁ£É UÀÄ£Éß ¸ÀA.260/2010 PÀ®A 279, 338, L¦¹

¢: 02.12.10 gÀAzÀÄ ¸ÁAiÀÄAPÁ® 05:00 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ ªÉÆÃ.¸ÉÊ £ÀA: PÉJ 37 / 7766 £ÉÃzÀÝgÀ°è DgÉÆæ ªÀÄvÀÄÛ ¦ügÁå¢ E§âgÀÆ PÀÆr PɦDgï ¥sÁåPÀÖj¬ÄAzÀ PÉÆ¥Àà¼ÀPÉÌ ºÉÆÃUÀÄwÛgÀĪÁUÀ ºÁ®ªÀwð ¹ÃªÀiÁzÀ JA.J¸ï.¦.J¯ï ¥sÁåPÀÖjAiÀÄ PÀZÁÑ gÀ¸ÉÛAiÀÄ ªÉÄÃ¯É ºÉÆÃUÀÄwÛgÀĪÁUÀ DgÉÆævÀ£ÀÄ ªÉÆÃ.¸ÉÊ.£ÀA: PÉJ 37 / 7766 £ÉzÀÝ£ÀÄß CwêÉÃUÀ & C®PÀëvÀ£À¢AzÀ Nr¹ ªÉÆÃ.¸ÉÊ ªÉÄð£À ¤AiÀÄAvÀæt vÀ¦à DgÉÆæ ªÀÄvÀÄÛ ¦ügÁå¢ E§âgÀÆ ©¢ÝzÀÄÝ, EzÀjAzÀ DgÉÆævÀ£À §®UÁ°UÉ ¨sÁj UÁAiÀÄUÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. PÁgÀt ªÉÆÃ.¸ÉÊ £ÀÄß CwêÉÃUÀ & C®PÀëvÀ£À¢AzÀ Nr¹ ªÉÆÃ.¸ÉÊ ªÉÄð£À ¤AiÀÄAvÀæt vÀ¦à ¨ÁjUÁAiÀÄUÉÆAqÀ DgÉÆævÀ£À ªÉÄÃ¯É ¸ÀÆPÀÛ PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ dgÀV¸À®Ä «£ÀAw CAvÁ ¦üAiÀiÁ𢠸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ ¥ÀæPÀgÀt zÁR® ªÀiÁrPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

PÉÆ¥Àà¼À £ÀUÀgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA:199/2010 PÀ®A:279,338 L¦¹

¢£ÁAPÀ 02-12-2010 gÀAzÀÄ ¸ÀAeÉ 4-00 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ f¯Áè C¸ÀàvÉæ¬ÄAzÀ JA.J¯ïè.¹. ªÀ¸ÀƯÁVzÀÄÝ ¥ÀqÉzÀÄPÉÆAqÀÄ C¸ÀàvÉæUÉ ¨ÉnÖ¤Ãr UÁAiÀiÁ¼ÀÄ C£ÀߥÀÆtð EªÀgÀ£ÀÄß «ZÁj¹ CªÀgÀ UÀAqÀ£ÁzÀ ±ÀgÀt¥Àà ¦üAiÀiÁð¢üzÁgÀgÀÄ ¤rzÀ °TvÀ zÀÆgÀ£ÀÄß ¥ÀqÉzÀÄPÉÆArzÀÄÝ CzÀgÀ ¸ÁgÁA±ÀªÉ£ÉAzÀgÉ EAzÀÄ vÁ£ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ vÀ£Àß ºÉAqÀw C£ÀߥÀÆtð ºÁUÀÆ ªÀiÁªÀ£ÁzÀ CAzÀ¥Àà PÀÆr ¸ÀAvÉAiÀÄ£ÀÄß ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ªÁ¥À¸ÀÄ HjUÉ ºÉÆÃUÀĪÀ PÀÄjvÀÄ dªÁºÀgÀ gÀ¸ÉÛAiÀÄ ¸ÀdÓ£ï EªÀgÀ CAUÀrAiÀÄ ºÀwÛgÀ gÀ¸ÉÛAiÀÄ JqÀªÀÄUÀΰUÉ ºÉÆÃUÀÄwÛgÀĪÁUÀ JzÀÄj¤AzÀ §AzÀ CgÉÆæ gÀªÉÄñÀ EvÀ£ÀÄ vÁ£ÀÄ £ÀqɸÀÄwÛzÀÝ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ¯ï £ÀA§gÀÄ PÉJ-37-Cgï-6560 £ÉÃzÀÝ£ÀÄß Cwà ªÉÃUÀ ªÀÄvÀÄÛ ¤Ã®ðPÀëvÀ£À¢AzÀ £ÀqɸÀÄvÁÛ §AzÀÄ £À£Àß ºÉAqÀwUÉ oÀPÀÌgÀĪÀiÁrzÀÄÝ CzÀjAzÀ £À£Àß ºÉAqÀwAiÀÄ PÉÊUÉ ¨sÁj gÀPÀÛUÁAiÀĪÁV ¨É¤ßUÉ ªÀ¼À¥ÉmÁÖV ¨sÁªÀÅ §A¢zÀÄÝ ªÁºÀ£À ZÁ®PÀ£À«gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆ£ÀÄ jÃwAiÀÄ PÀæªÀĪÀ£ÀÄß dgÀÄV¸À®Ä «£ÀAw CAvÁ ªÀÄÄAvÁV EzÀÝ zÀÆgÀ£ÀÄß ¥ÀqÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ªÁ¥À¸ÀÄ oÁuÉUÉ ¸ÀAeÉ 4-30. UÀAmÉUÉ §AzÀÄ ¤ÃrzÀ F zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆArzÀÄÝ CzÉ.