Police Bhavan Kalaburagi

Police Bhavan Kalaburagi

Thursday, June 30, 2011

BIDAR DISTRICT DAILY CRIME UPDATE 30/06/2011

This post is in Kannada language. To view, you need to download kannada fonts from the link section.¢£ÀA¥Àæw C¥ÀgÁzsÀUÀ¼À ªÀiÁ»w ¢£ÁAPÀ: 30-06-2011

alUÀÄ¥Áà ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 102/2011 PÀ®A 279, 337 & 304(J) L¦¹ :-

¢£ÁAPÀ 16/06/2011 gÀAzÀÄ ªÁºÀ£À C¥ÀWÁvÀzÀ°è UÁAiÀÄUÉÆAqÀ ¦üAiÀiÁ𢠩üêÀıÁå vÀAzÉ ¨sÀUÀ£ÀÄ gÁoÉÆÃqÀ ªÀaiÀÄ: 38 ªÀµÀð, eÁw: ®A¨ÁtÂ, ¸Á: ¨É£ÀQ¥À½î zsÀjxÁAqÁ EvÀ£À CdÓ ¨sÀUÀ£ÀÄ vÀAzÉ CA§Ä gÁoÉÆÃqÀ ¸Á: ¨É£ÀQ¥À½î zsÀjxÁAqÁ EªÀjUÉ DgÉÆæ ¹gÁd vÀAzÉ ¯Á® ¥ÀmÉî ªÉÆlgÀ ¸ÉÊPÀ® £ÀA PÉJ-38/E-1599 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ, ¸Á: ªÀÄgÀ¥À½î, vÁ: aAZÉÆý EvÀ£ÀÄ ªÀiÁrzÀ rQ̬ÄAzÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ CdÓ¤UÉ ºÉaÑ£À aQvÉì PÀÄjvÀÄ ©ÃzÀgÀ fïÁè D¸ÀàvÉæAiÀÄ°è ªÀÄvÀÄÛ UÀÄgÀÄ£Á£ÀPÀ D¸ÀàvÉæAiÀÄ°è ¸ÉÃjPÀ ªÀiÁr £ÀAvÀgÀ vÀªÀÄä ºÀwÛgÀ ºÀtzÀ PÉÆgÀvÉ EgÀĪÀÅzÀjAzÀ ¢£ÁAPÀ 27/06/2011 gÀAzÀÄ ªÀÄgÀ½ HjUÉ vÀA¢zÀÄÝ vÀªÀÄä CdÓ rQ̬ÄAzÀ DzÀ UÁAiÀÄUÀ½AzÀ UÀÄtªÀÄÄRªÁUÀzÉ ¢£ÁAPÀ 28/06/2011 gÀAzÀÄ gÁwæ 8B30 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è ªÀÄÈvÀ ¥ÀnÖgÀÄvÁÛgÉAzÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠺ÉýPÉ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÀUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

§¸ÀªÀPÀ¯Áåt £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ AiÀÄÄ.r.Dgï £ÀA 13/2011 PÀ®A 174 ¹.Dgï.¦.¹ :-
¢£ÁAPÀ 29/06/2011 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠪ÀÄ°èPÁdÄð£À vÀAzÉ §AqÉ¥Áà PÀÄA¨ÁgÉ ªÀAiÀÄ: 48 ªÀµÀð, eÁw: PÀ§â°UÀ, ¸Á: PËrAiÀiÁ¼À(J¸ï), vÁ: §¸ÀªÀPÀ¯Áåt EªÀgÀ ªÀÄUÀ ¸ÉʧuÁÚ EvÀ£ÀÄ J£ï.JZï-9 gÀ¸ÉÛAiÀÄ fÃvÀÄ zÁ¨ÁzÀ ºÀwÛgÀ PÉ.E.©. UÀÄwÛUÉzÁgÀgÀ ºÀwÛgÀ PÀgÉAmï PÀA§UÀ¼À vÀAw ¸Àr®ÄUÉÆAqÀ vÀAwUÀ¼À£ÀÄß PÀA§UÀ¼À£ÀÄß ºÀwÛ J¼ÉAiÀÄÄwÛzÁÝUÀ DPÀ¹äPÀªÁV PÀgÉAmï ±ÁR ºÀwÛ PɼÀUÉ ©zÀÄÝ ¨sÁj gÀPÀÛUÁAiÀĪÁVzÀÄÝ ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæUÉ ¸ÁV¸ÀÄwÛzÁÝUÀ zÁjAiÀÄ°è ªÀÄÈvÀ ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ£É, EvÀ£À ¸Á«£À §UÉÎ AiÀiÁgÀ ªÉÄÃ¯É AiÀiÁªÀÅzÉà vÀgÀºÀzÀ ¸ÀA±ÀAiÀÄ EgÀĪÀÅ¢¯Áè CAvÁ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

§UÀzÀ® ¥ÉÆ°¸À oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 68/2011 PÀ®A 279, 337, 338, 304(J) L¦¹ :-

¢£ÁAPÀ 22-5-2011 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢vÀ¼ÁzÀ eÁ¸ÀĨÁ¬Ä UÀAqÀ ªÀiÁgÀÄw ªÉÄÃvÉæ ªÀAiÀÄ: 45 ªÀµÀð, eÁw: J¸À.¹ ªÀiÁ¢UÀ, ¸Á: PÉƸÀªÀÄ, vÁ: ¨sÁ°Ì EPÉAiÀÄ ªÀÄUÀ¼ÁzÀ ªÀ¤vÁ EªÀ¼À HjAzÀ ªÀÄeÁð¥ÉÆgÀ (JªÀiï) PÉÌ ©ÃzÀgÀ¢AzÀ §AzÀÄ ªÀÄeÁð¥ÉÆgÀ (JªÀiï) §¸Àì ¤¯ÁÝtzÀ ºÀwÛgÀ E½zÁUÀ CµÀÖgÀ°è ªÀÄ£ÁßKSÉî½ PÉqÀ¬ÄAzÀ DgÉÆæ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ¯ï £ÀA PÉJ-32/AiÀÄÄ-9646 £ÉÃzÀgÀ ZÁ®PÀ£ÁzÀ ²ªÀgÁd vÀAzÉ ±ÀAPÀæ¥Áà zÉøÁ¬Ä ªÀAiÀÄ: 50 ªÀµÀð ¸Á: aªÀiÁ JzÀ¯Á¬Ä, vÁ: aAZÉÆý EvÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß CwªÉÃUÀ ºÁUÀÄ ¤µÁ̼ÀfvÀ¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢UÉ rQÌ ªÀiÁrzÀjAzÀ ¦üAiÀiÁð¢vÀ¼À ºÀuÉAiÀÄ ªÉÄÃ¯É ¸ÁzÁ gÀPÀÛUÁAiÀÄ, JgÀqÀÄ ªÉƼÀPÁ°UÉ vÀgÀazÀ UÁAiÀĪÁVzÉ ªÀÄvÀÄÛ DgÉÆævÀ¤UÉ §®UÀqÉ vÀ¯ÉUÉ ¨sÁj ªÀÄvÀÄÛ ¸ÁzÁ gÀPÀÛUÁAiÀĪÁVgÀÄvÀÛzÉ, ªÀÄvÀÄÛ ¸ÀzÀj ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ¯ï ªÉÄÃ¯É PÀĽvÀ ºÉtÄÚ ªÀÄUÀ½UÉ ¨sÁj UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀÄ UÀmÁ¬Ä PÀ¼ÉUÉ gÀPÀÛUÁAiÀĪÁVzÉ, ¸ÀzÀj C¥ÀWÁvÀ¢AzÀ ¦üAiÀiÁð¢vÀ¼À vÁ¬ÄAiÀiÁzÀ ªÀÄ®èªÀiÁä EªÀgÀÄ vÀªÀÄä ªÁ¸ÀzÀ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖgÀÄvÁÛgÉAzÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠺ÉýPÉ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

ªÀÄÄqÀ© ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 39/2011 PÀ®A 279, 337, 338, 304(J) L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 27-5-2011 gÀAzÀÄ ªÀÄÄqÀ©ªÁr ²ªÁgÀzÀ ªÀÄÄqÀ©-JPÀ®ÆgÀ gÉÆÃr£À ªÉÄÃ¯É ¨Á¸À£Á¼À zsÀj E½eÁj£À°è DgÉÆæ »gÉÆúÉÆÃAqÁ ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ï £ÀA J¦-28/JJ-8812 £ÉÃzÀgÀ ZÁ®PÀ£ÁzÀ ªÀÄÈvÀ zÉÆÃAr¨Á vÀAzÉ ±ÀAPÀgÀ ZÉAqÀPÁ¥ÀÆgÉ ªÀAiÀÄ; 32 ªÀµÀð, ¸Á; UÉÆÃoÁ¼ÀªÁr EvÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ¯ï£À£ÀÄß ªÀÄÄqÀ© PÀqɬÄAzÀ JPÀ®ÆgÀ PÀqÉUÉ Cw ªÉÃUÀ ºÁUÀÆ ¤µÁ̼Àf£ÀvÀ¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆÃAqÀÄ §AzÀÄ JzÀÄj¤AzÀ §gÀÄwÛzÀÝ ¦üAiÀiÁ𢠪ÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ï £ÀA. PÉJ-39/JZï-8299 £ÉÃzÀgÀ ZÁ®PÀ£ÁzÀ ¸ÉÊAiÀÄzÀ¸À°ÃA vÀAzÉ ¸ÉÊAiÀÄzÀ¸Á§ ªÉÆ«Ä£ï ªÀAiÀÄ: 45 ªÀµÀð, ¸Á: ªÀÄÄqÀ© EvÀ¤UÉ rQÌ ºÉÆÃqÉzÀ ¥ÀjuÁªÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ §®UÁ°£À »A§¢AiÀÄ ªÉÄÃ¯É gÀPÀÛUÁAiÀÄ §®UÉÊ-ªÀÄÄAUÉÊ ºÀwÛgÀ ¸ÀÄnÖzÀ UÁAiÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ªÀÄÆVUÉ gÀPÀÛUÁAiÀÄ DVgÀÄvÀÛzÉ, DgÉÆæAiÀÄ JqÀPÀtÂÚ£À ªÉÄÃ¯É ªÀÄÆV£À ªÉÄÃ¯É gÀPÀÛUÁAiÀÄ ªÀÄvÀÄÛ vɯÉAiÀÄ ªÉÄÃ¯É ¨sÁj gÀPÀÛUÁAiÀÄ DVgÀÄvÀÛzÉ, ¸ÀzÀj DgÉÆævÀ¤UÉ aPÀìvÉ PÀÄjvÀÄ ªÀÄÄqÀ© ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæAiÀÄ°è ¸ÉÃjPÉ ªÀiÁrgÀÄvÁÛgÉ, DgÉÆævÀ¤UÉ ºÉaÑ£À G¥ÀZÁgÀ PÀÄjvÀÄ ¸ÉÆïÁ¥ÀÆgÀ AiÀıÉÆÃzsÁæ SÁ¸ÀV D¸ÀàvÉæAiÀÄ°è aQvÉì ¥ÀqÉAiÀÄĪÁUÀ ¢£ÁAPÀ 3-6-2011 gÀAzÀÄ ªÀÄÈvÀÛ ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ£ÉAzÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠺ÉýPÉ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

§¸ÀªÀPÀ¯Áåt £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 95/2011 PÀ®A 376 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 29/06/2011 gÀAzÀÄ DgÉÆæ ¸ÀzÁÝA vÀAzÉ C¨Áâ¸À C° ªÀAiÀÄ: 19 ªÀµÀð, ¸Á: £ÁgÁAiÀÄt¥ÀÆgÀ EvÀ£ÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠱ÉÆèsÁ UÀAqÀ «ÃgÀ±ÉnÖ ªÉÆ®zÉ, ªÀAiÀÄ: 45 ªÀµÀð, eÁw °AUÁAiÀÄvÀ, ¸Á: £ÁgÁAiÀÄt¥ÀÆgÀ EªÀgÀ ªÀÄUÀ¼ÁzÀ PÀÄ.¸ÀgÀ¸Àéw, ªÀAiÀÄ: 6 ªÀµÀð, EPÉUÉ CªÀgÀ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è£À zÉêÀgÀ PÉÆÃuÉAiÀÄ°è CAUÁvÀªÁV ªÀÄ®V¹ vÀ£Àß ¥ÁåAn£À ZÉÊ£À vÉUÉzÀÄ CªÀ¼À ªÉÄÃ¯É ªÀÄ®VPÉÆAqÀÄ gÉÃ¥À ªÀiÁr PÉr¹gÀÄvÁÛ£ÉAzÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠺ÉýPÉ zÀÆj£À ¸ÁgÀA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

¨sÁ°Ì £ÀUÀgÀ ¥ÉÆ°¸À oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 137/2011 PÀ®A 78(3) PÉ.¦ DåPïÖ :-

¢£ÁAPÀ 29/06/2011 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢ J¸À.J.SÁzÀgÀ ¦.J¸ï.L ¨sÁ°Ì £ÀUÀgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ EªÀjUÉ ¨sÁ°ÌAiÀÄ J¸À.©.ºÉZï ¨ÁåAPÀ JzÀÄjUÉ EgÀĪÀ ¨Á§ÄgÁªÀ ºÉÆÃl¯ï ªÀÄÄAzÉ M§â ªÀåQÛ ªÀÄlPÁ dÆeÁl £ÀqɸÀÄwÛzÁÝ£ÉAzÀÄ ªÀiÁ»w §AzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀÄ E§âgÀÄ ¥ÀAZÀgÀ£ÀÄß §gÀªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ¨sÁ°ÌAiÀÄ J¸À.©.ºÉZï ¨ÁåAPÀ ºÀwÛÃgÀ EgÀĪÀ ¨Á§ÄgÁªÀ EªÀgÀ ºÉÆÃl¯ï JzÀÄjUÉ UË¥ÀåªÁV £ÉÆÃqÀ®Ä C°è DgÉÆæ G¸Áä£À vÀAzÉ zÁªÀÅzÀ ±ÉÃPÀ ªÀAiÀÄ: 19 ªÀµÀð, eÁw: ªÀÄĹèA, ¸Á: eÉÆö £ÀUÀgÀ ¨sÁ°Ì EvÀ£ÀÄ d£ÀjAzÀ ºÀt ¥ÀqÉzÀÄ ªÀÄlPÁ aÃn §gÉAiÀÄÄwÛzÀÝ£ÀÄß, DgÉÆævÀ£À ªÉÄÃ¯É zÁ½ ªÀiÁr »rzÀÄ CªÀ¤AzÀ JgÀqÀÄ ªÀÄlPÁ £ÀA§j£À aÃn, MAzÀÄ ¨Á® ¥É£ïß, ¸ÉÌïï, ªÀÄvÀÄÛ £ÀUÀzÀÄ ºÀt 450/- gÀÆ¥Á¬Ä ¥ÀAZÀgÀ ¸ÀªÀÄPÀëªÀÄ d¦Û ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ, DgÉÆævÀ£À «gÀÄzÀÝ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

©ÃzÀgÀ £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 53/2011 PÀ®A 341, 504, 323, 324, 506 eÉÆvÉ 149 L¦¹ :-

¢£ÁAPÀ 29-06-2011 gÀAzÀÄ DgÉÆævÀgÁzÀ CfêÀÄ vÀAzÉ ¥Á±Á«ÄAiÀiÁå EvÀgÀ 7 d£ÀgÀÄ J®ègÀÄ ¸Á: ©ÃzÀgÀ EªÀgÉ®ègÀÆ GzÉÝñÀ¥ÀƪÀðPÀªÁV ¦üAiÀiÁ𢠪ÀĺÀäzï E¥sÁð£ï ªÀÄ°èPï vÀAzÉ ²ÃPï ZÁAzÀ ªÀAiÀÄ: 32 ªÀµÀð, eÁw: ªÀÄĹèA, ¸Á: ªÀÄ£É £ÀA. 1-8-55 ¹AUÁgÀ ¨ÁUÀ ©zÀgÀ EvÀ£ÉÆA¢UÉ dUÀ¼À vÉUÉzÀÄ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ ¨É¤ß£À ªÉÄÃ¯É ºÉÆqÉzÀÄ gÀPÀÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹zÀÄÝ £ÀAvÀgÀ ¥ÀAZÀ ºÁUÀÄ ZÁPÀÄ«¤AzÀ ºÉÆqÉzÀÄ gÀPÀÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹gÀÄvÁÛgÉAzÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠺ÉýPÉ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

©ÃzÀgÀ £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 52/2011 PÀ®A 323, 324, 504, 506 eÉÆvÉ 149 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 28-06-2011 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠪ÀĺÀªÀÄäzÀ CfªÉÆâݣï vÀAzÉ ªÀĺÀªÀÄäzÀ ¥Á±Á«ÄAiÀiÁå ªÀAiÀÄ: 27 ªÀµÀð, eÁw: ªÀÄĹèA, ¸Á: ªÀÄ.£ÀA. 1-8-55 ¹AUÁgÀ ¨ÁUÀ ©ÃzÀgÀ EvÀ£ÀÄ vÀ£Àß ºÉAqÀw ªÀÄPÀ̼ÉÆA¢UÉ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°èzÁÝUÀ DgÉÆævÀgÁzÀ ¯ÉÊPï vÀAzÉ d«ÄgÉÆÃ¢Ý£ï ºÁUÀÄ EvÀgÀ 4 d£À J®ègÀÆ ¸Á: ©ÃzÀgÀ EªÀgÉ®ègÀÆ ¦üAiÀiÁð¢UÉ «£ÁB PÁgÀt dUÀ¼À vÉUÉzÀÄÝ, CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ PÀ°è¤AzÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ¨Á¬ÄAiÀÄ §®¨sÁUÀzÀ ªÉÄÃ¯É ºÉÆqÉzÀÄ gÀPÀÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹, fêÀzÀ ¨ÉÃzÀjPÉ ºÁQgÀÄvÁÛgÉÀAzÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠺ÉýPÉ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

PÀªÀÄ®£ÀUÀgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 57/2011 PÀ®A 409 L¦¹ :-

DgÉÆæ ±ÉòPÁAvÀ vÀAzÉ £ÁUÀAiÀiÁå ªÉÄðéZÁgÀPÀgÀÄ eɸÁÌA ±ÁSÉ PÀªÀÄ®£ÀUÀgÀ EªÀgÀÄ ¢£ÁAPÀ 11/06/2011 jAzÀ 22/06/2011 gÀªÀgÉUÉ vÀ£ÀUÉ PÉÆlÖ «zÀÄåvï ©®ÄèUÀ¼À PÀAzÁ¬Ä ªÀ¸ÀÆ° ªÀiÁqÀ®Ä PÉÆlÖ PÀAzÁAiÀÄ ¥ÀĸÀÛPÀ ¸ÀASÉå fJ¯ï-66 ªÀÄvÀÄÛ ¥ÀĸÀÛPÀ ¸ÀASÉå 032 £ÉÃzÀÝgÀ°è UÁæºÀPÀjAzÀ PÀAzÁAiÀÄ ªÀ¸ÀÆ®Ä ªÀiÁr ¸ÀzÀj ¥ÀĸÀÛPÀzÀ°è wzÀÄÝ¥Àr ªÀiÁrgÀÄvÁÛgÉ, C®èzÉà ¸ÀzÀj ¥ÀĸÀÛPÀzÀ°è ªÀ¸ÀÆ® ªÀiÁrzÀ £ÀUÀzÀÄ ºÀt PÀbÉÃjUÉ PÀlÖzÉ gÀÆ. 22,860/- ºÀt zÀÆgÀÄ¥ÀAiÉÆÃUÀ ªÀiÁrPÉÆArgÀÄvÁÛgÉAzÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠥ÁAqÀÄgÀAUÀ vÀAzÉ gÁªÀÄ¥Áà GzÀUÀnÖ ¸Á: eɸÁÌA PÀbÉÃj PÀªÀÄ®£ÀUÀgÀ EªÀgÀÄ ¢£ÁAPÀ 29-06-2011 gÀAzÀÄ ¤ÃrzÀ zÀÆj£À ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

§UÀzÀ® ¥ÉÆ°¸À oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 81/2011 PÀ®A 324, 504 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 29-6-2011 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠣À©Ã¸Á§ vÀAzÉ ¨Á§Ä«ÄAiÀiÁå ªÀAiÀÄ: 30 ªÀµÀð, ¸Á: SÁ±ÉA¥ÀÆgÀ(¹) EvÀ£ÀÄ DgÉÆæ CfÃd vÀAzÉ C§ÄÝ® ®wÃ¥sï¸Á§ dªÀiÁzÁgÀ ¸Á: SÁ±ÉA¥ÀÆgÀ (¹) gÀªÀgÀ ºÉÆ®zÀ PÀqÉUÉ ¸ÀAqÁ¸ÀPÉÌ ºÉÆÃzÁUÀ ºÉÆ®zÀ°èzÀÝ DgÉÆæAiÀÄÄ ¦üAiÀiÁð¢UÉ £ÀªÀÄä ºÉÆ®zÀ°è ©ÃvÀÛ£É ªÀiÁqÀĪÀ PÀĪÀÄn ¥À®UÁ PÀ¼ÀîvÀ£À ªÀiÁqÀ°PÉÌ §A¢¢ÝAiÀiÁ CAvÁ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ, JwÛ£À £ÀUÀPÉ ºÁPÀĪÀ UÁvÉ (§rUÉ) ¬ÄAzÀ ªÉÆüÀPÁ® ªÉÄÃ¯É ºÉÆqÉzÀÄ UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹zÀ£ÀÄ ºÁUÀÆ JqÀUÉÊ ªÀÄÄAUÉÊUÉ ºÉÆqÉzÀÄ gÀPÀÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹gÀÄvÁÛ£ÉAzÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠺ÉýPÉ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

ªÀÄAoÁ¼À ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 68/2011 PÀ®A 457, 380 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ: 28,29/06/2011 gÀAzÀÄ ªÀÄzÉå gÁwæ AiÀiÁgÉÆà C¥ÀjavÀ PÀ¼ÀîgÀÄ ¦üAiÀiÁð¢ CA§gÉñÀégÀ vÀAzÉ «ÃgÀuÁÚ zÀ£Á¥À£ÉÆgÀ ªÀAiÀÄ: 22 ªÀµÀð, eÁw: °AUÀAiÀÄvÀ, ¸Á: ªÀÄAoÁ¼À, vÁ: §¸ÀªÀPÀ¯Áåt EvÀ£À ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è ¥ÀæªÉñÀ ªÀiÁr ªÀÄ£ÉAiÀÄ°èzÀÝ C®ªÀiÁjAiÀÄ Q° vÉgÉzÀÄ C®ªÀiÁjAiÀÄ°èzÀÝ §AUÁgÀzÀ ¸ÁªÀiÁ£ÀÄUÀ¼ÀÄ MlÄÖ 20 vÉÆ¯É 3 UÁæA C.Q 4 ®PÀë gÀÆ¥Á¬ÄAiÀĵÀÄÖ PÀ¼ÀªÀÅ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVgÀÄvÁÛgÉAzÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠺ÉýPÉ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 98/2011 PÀ®A 324, 504, 506 L¦¹ :-

¢£ÁAPÀ 29/6/2011 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠸ÀAdÄgÉrØ vÀAzÉ zÉêÀgÁAiÀÄ UÀAUÀ¥Àà£ÉÆÃgÀ ºÉüÀªÀ ªÀAiÀÄ: 32 ªÀµÀð, eÁw: °AUÁAiÀÄvÀgÉrØ, ¸Á: ªÀgÀªÀnÖ[PÉ], vÁ: ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ EvÀ£ÀÄ ºÉÆ®PÉÌ PÀÄAn ºÉÆqÉAiÀÄ®Ä ºÉÆÃzÁUÀ C°è EvÀ£À vÀªÀÄä£ÁzÀ DgÉÆæ gÁdgÉrØ vÀAzÉ zÉêÀgÁAiÀÄ UÀAUÀ¥Áà £ÉÆÃgÀ eÁw: °AUÁAiÀÄvÀgÉrØ, ¸Á: ªÀgÀªÀnÖ [PÉ], vÁ¬Ä ¥ÁªÀðw ºÁUÀÄ gÁdgÉrØ ºÉAqÀw ¥ÀĵÀàªÀw EªÀgÉ®ègÀÆ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ºÀwÛgÀ §AzÀÄ d£ÀgÀ£ÀÄß PÀgÉzÀÄPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ £Á£ÀÄ ¨ÁQ PÉÆnÖ¯Áè CAvÀ ºÉý CªÀgÀ ªÀÄÄAzÉ CªÀªÀiÁ£À ªÀiÁqÀÄwÛà CAvÁ CAzÀÄ ¸ÀzÀj ¥À®UÁ¢AzÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ vÀ¯ÉUÉ ºÉÆqÉzÀÄ gÀPÀÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹gÀÄvÁÛ£É, ºÁUÀÄ E£ÉÆߪÉÄä ªÀÄ£ÉUÉ PÀgÉzÀÄPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ¨ÁQ PÉÆqÀ¨ÉÃPÉAzÀÄ ºÉýzÀgÉ fêÀ ¸À»vÀ ©qÀĪÀÅ¢®è CAvÀ fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQgÀÄvÁÛ£ÉAzÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠺ÉýPÉ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

GULBARGA DISTRICT REPORTED CRIMES

ಹಲ್ಲೆ ಪ್ರಕರಣ :

ಸ್ಟೇಶನ ಬಜಾರ ಠಾಣೆ : ಶ್ರೀ ಮಿರ್ಜಾ ಬೇಗ್ ತಂದೆ ಮಿರ್ಜಾ ಹಸನ್ ಬೇಗ ಸಾ|| ಜೈನ್ ಹಾಸ್ಟೆಲ್ ಹಿಂದುಗಡೆ ಶಹಬಾಜ ಕಾಲೋನಿ ಗುಲಬರ್ಗಾ ರವರು ರಾತ್ರಿ ತಮ್ಮ ರೆಡಿಮೆಡ್ ಅಂಗಡಿ ಮುಚ್ಚಿಕೊಂಡು ರಹಿಮತ ನಗರದಿಂದ ಹೊರಟಾಗ ಅಜರ ರಹೆಮತ ನಗರ ಇತನು ನನಗೆ ನಿನ್ನ ಅಂಗಡಿಗೆ ಬಂದರೆ ಮರ್ಯಾದೆ ಕೊಡುವದಿಲ್ಲ ಅಂತಾ ಅವಾಚ್ಯವಾಗಿ ಬೈದು ಬ್ಲೇಡನಿಂದ ದೇಹದ ಭಾಗದ ಮೇಲೆ ಹೊಡೆದು ರಕ್ತಗಾಯ ಪಡಿಸಿರುತ್ತಾನೆ ಅಂತಾ ದೂರು ಸಲ್ಲಿಸಿದ ಸಾರಾಂಶದ ಮೇಲಿಂದ ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಾಗಿದೆ.

ಆಕಸ್ಮಿಕ ಬೆಂಕಿ ಅಪಘಾತ ಪ್ರಕರಣ :

ಬ್ರಹ್ಮಪೂರ ಠಾಣೆ : ಶ್ರೀ ರವಿಂದ್ರನಾಥ .ಬಿ.ನಾಡಗೌಡ ಶ್ರೀಸಿದ್ದೇಶ್ವರ ಪೇಂಟ್ಸ ಹಾಗು ಹಾರ್ಡವೇರ ದರ್ಶನ ಎಡಿಶನ್ ಕಾಂಪ್ಲೇಕ್ಸ ಜಗತ ಗುಲಬರ್ಗಾ ರವರು ನಮ್ಮ ಅಂಗಡಿಗೆ ದಿನಾಂಕ: 28-06-2011 ರಂದು ರಾತ್ರಿ ಅಂಗಡಿಗೆ ಬೆಂಕಿ ಬಿದ್ದು ಅಂಗಡಿಯಲ್ಲಿದ್ದ ಪೇಂಟ್ ಸಾಮಾನುಗಳು, ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಯಂತ್ರಗಳು ಹಾಗು ವಿದ್ಯುತ್ ಮೀಟರ ಮೀರಟಗಳು ಹೀಗೆ ಒಟ್ಟು 5,26,000-00 ಕಿಮ್ಮತ್ತಿನ ಮೌಲ್ಯದ್ದು ಆಕಸ್ಮಿಕವಾಗಿ ಸುಟ್ಟು ಕರಲಾಗಿರುತ್ತವೆ ಅಂತಾ ದೂರು ಸಲ್ಲಿಸಿದ ಸಾರಾಂಶದ ಮೇಲಿಂದ ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಾಗಿದೆ.


 

GULBARGA DISTIRCT REPORTED CRIMES

ಕಳ್ಳತನ ಪ್ರಕರಣ

ರೋಜಾ ಠಾಣೆ
: ಶ್ರೀ ಸುಧೀರ ತಂದೆ ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ ಅವಟೆ ಸಾ|| ಗಂಜ ಕಾಲೋನಿ ಗುಲಬರ್ಗಾ ರವರು ರಾತ್ರಿ ವೇಳೆಯಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಮನೆಯ ಬಾಗಿಲದ ಕೊಂಡಿ ಮುರಿದು ಅಡಿಗೆ ಮನೆಯಲ್ಲಿಟ್ಟದ್ದ 4 ತಾಮ್ರದ ಹಾಂಡೆ, ತಾಮ್ರದ ಕೊಡಗಳು , ತಾಮ್ರದ ಪೂಜಾ ಸಾಮಾನುಗಳು, ನಗದು ಹಣ 4700/-ರೂ. ಹೀಗೆ ಒಟ್ಟು ಅ.ಕಿ.19700/-ರೂಪಾಯಿ ಬೆಲೆ ಬಾಳುವದನ್ನು ಯಾರೋ ಕಳ್ಳರು ಕಳ್ಳತನ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಹೋಗಿರುತ್ತಾರೆ. ಅಂತಾ ದೂರು ಸಲ್ಲಿಸಿದ ಸಾರಾಂಶದ ಮೇಲಿಂದ ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಾಗಿದೆ.

ಅಪಘಾತ ಪ್ರಕರಣ :
ಸುಲೇಪೇಟ ಠಾಣೆ : ಶ್ರೀ ಅಶೊಕರಡ್ಡಿ ತಂದೆ ಬಸವಂತರೆಡ್ಡಿ ಹಸರಗುಂಡಗಿ ಸಾ|| ಪರದರ ಮೊತಕಪಳ್ಳಿ ರವರು ನನ್ನ ಮಗಳು ರೇಖಾ ಮತ್ತು ಇತರ ಹುಡಗ ಹುಡಗಿಯವರು ನಮ್ಮೂರಿನಿಂದ ಗರಗಪಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮಕ್ಕೆ ಶಾಲೆಗೆ ಹೊಗುತ್ತಿರುವಾಗ ಮೊತಕಪಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಹತ್ತಿರ ರೊಡಿನಲ್ಲಿ ಎದುರಿನಿಂದ ಗುಡ್ಸ ಆಟೊ ನಂ ಕೆ.ಎ-32 ಬಿ-4267 ನೇದ್ದರ ಚಾಲಕ ನಬಿಪಟೇಲ ತಂದೆ ಫತ್ರು ಪಟೇಲ ಸಾ|| ದಸ್ತಾಪೂರ ಇತನು ತನ್ನ ವಾಹನವನ್ನು ಅತಿವೇಗ ಮತ್ತು ಅಜಾಗರೂಕತೆಯಿಂದ ಚಲಾಯಿಸಿ ಕೊಂಡು ಬಂದು ತನ್ನ ಮಗಳು ರೇಖಾ ಇವಳಿಗೆ ಡಿಕ್ಕಿ ಹೊಡೆದಿದ್ದರಿಂದ ರೇಖಾ ಇವಳಿಗೆ ತಲೆಗೆ ಮತ್ತು ದೇಹದ ಇತರೆ ಭಾಗಗಳಿಗೆ ರಕ್ತಗಾಯಗಳಾಗಿದ್ದು, ಉಪಚಾರ ಕುರಿತು ಚಿಂಚೋಳಿ ಸರಕಾರಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗುತ್ತಿರುವಾಗ ಮಾರ್ಗ ಮದ್ಯದಲ್ಲಿ ರೇಖಾ ಇವಳು ಮೃತ ಪಟ್ಟಿರುತ್ತಾಳೆ ಅಂತಾ ದೂರು ಸಲ್ಲಿಸಿದ ಸಾರಾಂಶದ ಮೇಲಿಂದ ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಾಗಿದೆ.

ಹಲ್ಲೆ ಜಾತಿ ನಿಂದನೆ ಪ್ರಕರಣ :

ಚೌಕ ಠಾಣೆ :
ಶ್ರೀ ಮಂಜುನಾಥ ತಂದೆ ಚಂದ್ರಶಾ ಮದನಕರ ಸಾಃ ತಾಜಸುಲ್ತಾನಪೂರ ಗುಲಬರ್ಗಾ ರವರು ನಾನು ದಿನಾಂಕ 29.06.2011 ರಂದು ಮದ್ಯಾಹ್ನ ಪ್ರಿಯಾ ಬಾರನಿಂದ ನನ್ನ ಗೆಳೆಯರಾದ ಪ್ರಕಾಶ ಮತ್ತು ಹಣಮಂತ ರವರು ಕೂಡಿಕೊಂಡು ಬಾರಿನಿಂದ ಹೊರಗಡೆಗೆ ಬರುತಿದ್ದಾಗ ಬಾರ ಮ್ಯಾನೇಜರನಾದ ಬಸವರಾಜ ಹಡಗಿಲ ಇತನು ಅವಾಚ್ಯ ಶಬ್ದಗಳಿಂದ ಬೈದು ಜಾತಿ ನಿಂದನೆ ಮಾಡಿ ಹೊಡೆದಿರುತ್ತಾನೆ ಅಂತಾ ದೂರು ಸಲ್ಲಿಸಿದ ಸಾರಾಂಶದ ಮೇಲಿಂದ ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರರಕಣ ದಾಖಲಾಗಿದೆ.

Wednesday, June 29, 2011

GULBARGA DISTIRICT REPORTED CRIMES

ಕಳ್ಳತನ ಪ್ರರಕಣ :
ಅಶೋಕ ನಗರ ಠಾಣೆ : ಡಾ: ಮುರುಗೇಶ ತಂದೆ ಗುರುಶಾಂತಪ್ಪ ಪಸ್ತಾಪುರ ಸಾ|| ಭಗವತಿ ನಗರ ಗುಲಬರ್ಗಾ ರವರು ನಮ್ಮ ಪಸ್ತಾಫೂರ ದವಾಖಾನೆಯ ಜನರೇಟರ್ ಕೋಣೆಯ ಬಾಗಿಲ ಕೀಲಿ ಮುರಿದು ಜನರೇಟರ ಬ್ಯಾಟರಿ ನಂ. 95ಇ01612204ಸಿ10449 ನೇದ್ದು ಅ.ಕಿ. 10,000/- ರೂ ಕಿಮ್ಮತ್ತಿನದ್ದು ಯಾರೋ ಕಳ್ಳರು ಕಳ್ಳತನ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಹೋಗಿರುತ್ತಾರೆ. ಅಂತಾ ದೂರು ಸಲ್ಲಿಸಿದ ಸಾರಾಂಶದ ಮೇಲಿಂದ ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರರಕಣ ದಾಖಲಾಗಿದೆ.

ಅಪಘಾತ ಪ್ರರಕಣ :

ಗ್ರಾಮೀಣ ಠಾಣೆ : ಶ್ರೀ ಶ್ರೀನಿವಾಸ ತಂದೆ ಸೂರ್ಯಕಾಂತ ಚವ್ಹಾಣ ಸಾ|| ಐಯರವಾಡಿ ಹುಮನಾಬಾದ ಬೆಸ ಹತ್ತಿರ ಗುಲಬರ್ಗಾ ರವರು ನಾನು ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ತಂದೆ ನನ್ನ ಪರಿಚಯದವರಾದ ಸಿದ್ದಾರೋಡ ಅರಳಿಮರ ಎಲ್ಲರು ಕೂಡಿಕೊಂಡು ಸ್ವಾಮಿ ಸಮರ್ಥ ಮಂದಿರಕ್ಕೆ ಹೋಗುವ ಕುರಿತು ಆಟೋದಲ್ಲಿ ಹುಮನಾಬಾದ ರಿಂಗ ರೋಡಿಗೆ ಬಂದು ಅಲ್ಲಿ ಸೋಮಶೇಖರ ದುತ್ತರಗಿ ಹಾಗೂ ಸಿದ್ದಾರೋಡ ಅರಳಿಮರ ಇವರು ನಿಂತಿದ್ದು ಅವರ ಹತ್ತಿರ ಹೋಗುವ ಕುರಿತು ರೋಡ ದಾಟಲು ಹೋಗುವಾಗ ನಮ್ಮ ತಂದೆಗೆ ಲಾರಿ ನಂ ಕೆಎ 32 ಎ-4218 ಲಾರಿ ಚಾಲಕ ಕಾಶಪ್ಪಾ ಅಲ್ದಿಹಾಳ ಇತನು ತನ್ನ ಲಾರಿಯನ್ನು ಅತೀ ವೇಗ ಮತ್ತು ಅಲಕ್ಷತನದಿಂದ ನಡೆಯಿಸಿಕೊಂಡು ಬಂದು ನಮ್ಮ ತಂದೆಗೆ ಡಿಕ್ಕಿ ಪಡಿಸಿದ್ದು, ಡಿಕ್ಕಿ ಪಡಿಸಿದ್ದರ ಪರಿಣಾಮ ಭಾರಿ ರಕ್ತಗಾಯವಾಗಿದ್ದು ಉಪಚಾರ ಕುರಿತು ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಸೇರಿಸಿದ್ದು ಉಪಚಾರ ಫಲಕಾರಿಯಾಗದೇ ಮೃತ ಪಟ್ಟಿರುತ್ತಾನೆ ಅಂತಾ ದೂರು ಸಲ್ಲಿಸಿದ ಸಾರಾಂಶದ ಮೇಲಿಂದ ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರರಕಣ ದಾಖಲಾಗಿದೆ.

Raichur District Reported Crimes

ªÀgÀ¢AiÀiÁzÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ:

    ¢£ÁAPÀ:17.08.2010 gÀAzÀÄ gÁwæ 10.00 UÀAmɬÄAzÀ 18.08.2010 gÀ ¨É½UÉÎ 06.00 UÀAmÉAiÀÄ ªÀÄzsÀåzÀ CªÀ¢üAiÀÄ°è ¦üAiÀiÁ𢠪ÉAPÀmÉñÀ vÀAzÉ ¸ÀħâAiÀÄå ¸Á:©© ªÀÈvÀÛ ºÀwÛgÀ gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ FvÀ£ÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀÄ ªÀÄÄAzÉ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ¯ï¸ÀASÉå:PÉJ.36,J¯ï.8899 £ÉÃzÀÄÝ C.Q.gÀÆ:30,000/- ¨É¯É¨Á¼ÀĪÀÅzÀ£ÀÄß Qð ºÁQ ¤°è¹zÀÝ£ÀÄß AiÀiÁgÉÆà PÀ¼ÀîgÀÄ PÀ¼ÀîvÀ£À ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ CAvÁ ¢£ÁAPÀ:29.06.2011 gÀAzÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ ªÀiÁPÉÃðlAiÀiÁqÀð oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

¢£ÁAPÀ:28.06.11 gÀAzÀÄ ªÀÄzÁåºÀß 2.30 UÀAmÉUÉ ¦AiÀiÁð¢ü ²æêÀÄw ªÀĺÁzɪÀªÀÄä ¸Á: ZÁUÀ¨sÁ« EªÀgÀÄ vÀªÀÄä ªÀÄUÀ¼ÁzÀ ²æêÀÄw VjdªÀÄä EªÀgÀ£ÀÄß FUÉÎ 1 ªÀµÀðzÀ »AzÉ DgÉÆæ w¥ÀàtÚUËqÀ FvÀ£ÉÆA¢UÉ ªÀÄzÀÄªÉ ªÀiÁr PÉÆnÖzÀÄÝ ªÀÄzÀĪÉAiÀiÁzÀ 4 wAUÀ¼À £ÀAvÀgÀ DPÉAiÀÄ UÀAqÀ ªÀÄvÀÄÛ UÀAqÀ£À ªÀÄ£ÉAiÀĪÀgÀÄ ªÀgÀzÀPÀëuÉ ºÀtªÀ£ÀÄß vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ¨Á CAvÁ ¢£Á®Æ zÉÊ»PÀ ªÀÄvÀÄÛ ªÀiÁ£À¹PÀ QgÀÄPÀļÀ ¤ÃqÀÄwÛzÀÝgÀÄ QgÀÄPÀļÀ vÁ¼À¯ÁgÀzÉ VjdªÀÄä FPÉAiÀÄÄ vÀªÀgÀÄ ªÀÄ£ÉUÉ §A¢zÀÄÝ FUÉÎ 2 wAUÀ¼À »AzÉ VjdªÀÄä¼À UÀAqÀ DUÁUÀ §AzÀÄ ªÀgÀzÀPÀëuÉ ºÀtªÀ£ÀÄß vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ E®èªÁzÀgÉ E°èAiÉÄà EgÀÄCAvÁ QgÀÄPÀļÀ PÉÆqÀÄwÛzÀÝ£ÀÄ QgÀÄPÀļÀªÀ£ÀÄß vÁ¼À¯ÁgÀzÉ ¢£ÁAPÀ: 28.06.11 gÀAzÀÄ ¨É½UÉÎ £ÉÃtÄ ºÁQPÉÆAqÀÄ ªÀÈvÀ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ¼É.F «µÀAiÀÄzÀ°è ²gÀªÁgÀ oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉAiÀÄ£ÀÄß PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.    

¢£ÁAPÀ:28.06.11 gÀAzÀÄ ªÀÄzÁåºÀß 2.30 UÀAmÉUÉ ¦AiÀiÁð¢ü ²æêÀÄw ªÀĺÁzɪÀªÀÄä ¸Á: ZÁUÀ¨sÁ« EªÀgÀÄ vÀªÀÄä ªÀÄUÀ¼ÁzÀ ²æêÀÄw VjdªÀÄä EªÀgÀ£ÀÄß FUÉÎ 1 ªÀµÀðzÀ »AzÉ DgÉÆæ w¥ÀàtÚUËqÀ FvÀ£ÉÆA¢UÉ ªÀÄzÀÄªÉ ªÀiÁr PÉÆnÖzÀÄÝ ªÀÄzÀĪÉAiÀiÁzÀ 4 wAUÀ¼À £ÀAvÀgÀ DPÉAiÀÄ UÀAqÀ ªÀÄvÀÄÛ UÀAqÀ£À ªÀÄ£ÉAiÀĪÀgÀÄ ªÀgÀzÀPÀëuÉ ºÀtªÀ£ÀÄß vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ¨Á CAvÁ ¢£Á®Æ zÉÊ»PÀ ªÀÄvÀÄÛ ªÀiÁ£À¹PÀ QgÀÄPÀļÀ ¤ÃqÀÄwÛzÀÝgÀÄ QgÀÄPÀļÀ vÁ¼À¯ÁgÀzÉ VjdªÀÄä FPÉAiÀÄÄ vÀªÀgÀÄ ªÀÄ£ÉUÉ §A¢zÀÄÝ FUÉÎ 2 wAUÀ¼À »AzÉ VjdªÀÄä¼À UÀAqÀ DUÁUÀ §AzÀÄ ªÀgÀzÀPÀëuÉ ºÀtªÀ£ÀÄß vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ E®èªÁzÀgÉ E°èAiÉÄà EgÀÄCAvÁ QgÀÄPÀļÀ PÉÆqÀÄwÛzÀÝ£ÀÄ QgÀÄPÀļÀªÀ£ÀÄß vÁ¼À¯ÁgÀzÉ ¢£ÁAPÀ: 28.06.11 gÀAzÀÄ ¨É½UÉÎ £ÉÃtÄ ºÁQPÉÆAqÀÄ ªÀÈvÀ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ¼É.F «µÀAiÀÄzÀ°è ²gÀªÁgÀ oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉAiÀÄ£ÀÄß PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.


 

¢£ÁAPÀ:26.06.2011 gÀAzÀÄ gÁwæ 8.30 UÀAmÉUÉ ¦AiÀiÁð¢üzÁgÀ¼ÁzÀ ²æêÀÄw ¸ÀAVÃvÀ ¥Ánïï UÀAqÀ «±Àé£ÁxÀ ¸Á: C°èPÀÆgï gÀªÀgÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°ègÀĪÁUÀ DgÉÆæ DPÉAiÀÄ UÀAqÀ «±Àé£ÁxÀ ºÁUÀÆ UÀAqÀ£À ªÀÄ£ÉAiÀĪÀgÀÄ ¸ÉÃj «£Á:PÁgÀt ¤£ÀUÉ JµÀÄÖ ¸Áj ºÉýzÀgÀÆ §AUÁgÀzÀ ¸ÀgÀ vÀgÀ°®è CAvÁ CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊzÀÄ ªÀiÁ£À¹PÀ zÉÊ»PÀ QgÀÄPÀļÀ ¤ÃrzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. F §UÉÎ ¢£ÁAPÀ: 28.06.11 gÀAzÀÄ ¦AiÀiÁð¢AiÀÄ ªÉÄÃgÉUÉ AiÀÄgÀUÉÃgÀ ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

¢£ÁAPÀ: 28.0611 gÀAzÀÄ 17.00 UÀAmÉUÉ ²gÀªÁgÀ - ºÀnÖ gÀ¸ÉÛAiÀÄ zÁ¸À¥Àà UËqÀ PÁA¥ÉèÃPïì ºÀwÛ DgÉÆæ ( ºÉ¸ÀgÀÄ UÉÆwÛ®è) FvÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ¯ï £ÉÃzÀÝ£ÀÄß CwêÉÃUÀªÁV& ®PÀëvÀ£À¢AzÀ £ÀqɹPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ²æêÀÄw AiÀĪÀÄ£ÀªÀÄä½UÉ lPÀÌgÀ PÉÆlÄÖ vÀ¯É ¨sÁj UÁAiÀĪÀiÁr ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà ªÁºÀªÀ£ÀÄß ©lÄÖ DgÉÆævÀ£ÀÄ NrºÉÆÃVzÀÄÝ CAvÁ ¦AiÀiÁð¢ü gÀªÉÄñÀ ¸Á: ºÀnÖ gÀªÀgÀÄ PÉÆlÖ ¦AiÀiÁ𢠪ÉÄðAzÀ ºÀnÖ ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉAiÀÄ£ÀÄß PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.    

¢£ÁAPÀ: 28.6.11 gÀAzÀÄ 1800 UÀAmÉUÉ ¦AiÀiÁð¢ü ªÉÆÃw¯Á® ®ªÀiÁt ¸Á: UÉÆãÀªÁlè vÁAqÁ FvÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÀÄ£ÉAiÀÄ ªÀÄÄAzÉ EgÀĪÁUÀ DgÉÆæ ¦AiÀiÁð¢üAiÀÄ ªÀÄUÀ£ÁzÀzÀ UÉÆÃ¥Á® FvÀ¤UÉ »ÃUɯÁè SÁ° wgÀÄUÁqÀ¨ÁgÀzÀÄ CAvÁ §Ä¢Ý ªÁzÀ ºÉýzÀÝPÉÌ DgÉÆævÀvÀ£ÀÄ ¹nÖUÉ §AzÀÄ CªÁZÀå ¨ÉÊzÁr §rUɬÄAzÀ ºÉÆqÉzÀÄ gÀPÀÛ UÁAiÀÄ UÉÆý¹zÀÄÝ F §UÉÎ °AUÀ¸ÀÆUÀÆgÀÄ ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¦AiÀiÁð¢ü ªÉÆÃw¯Á® ¤ÃrzÀ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯Á¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉAiÀÄ£ÀÄß PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.                     

¢£ÁAPÀ: 28.0611 gÀAzÀÄ 17.00 UÀAmÉUÉ ²gÀªÁgÀ - ºÀnÖ gÀ¸ÉÛAiÀÄ zÁ¸À¥Àà UËqÀ PÁA¥ÉèÃPïì ºÀwÛ DgÉÆæ ( ºÉ¸ÀgÀÄ UÉÆwÛ®è) FvÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ¯ï £ÉÃzÀÝ£ÀÄß CwêÉÃUÀªÁV& ®PÀëvÀ£À¢AzÀ £ÀqɹPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ²æêÀÄw AiÀĪÀÄ£ÀªÀÄä½UÉ lPÀÌgÀ PÉÆlÄÖ vÀ¯É ¨sÁj UÁAiÀĪÀiÁr ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà ªÁºÀªÀ£ÀÄß ©lÄÖ DgÉÆævÀ£ÀÄ NrºÉÆÃVzÀÄÝ CAvÁ ¦AiÀiÁð¢ü gÀªÉÄñÀ ¸Á: ºÀnÖ gÀªÀgÀÄ PÉÆlÖ ¦AiÀiÁ𢠪ÉÄðAzÀ ºÀnÖ ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉAiÀÄ£ÀÄß PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

¢£ÁAPÀ:28.06.11 gÀAzÀÄ ªÀÄzÁåºÀß 2.00 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ gÀ¸ÉÛAiÀÄ°è C¢±ÉÃó£À UÀÄr ºÀwÛgÀ ¦AiÀiÁð¢ü zÉëPÀªÀÄä FPÉUÉ DgÉÆæ ©üÃgÀ¥Àà PÉ.J¸ï.Dgï.n.¹. §¸ï £ÀA:JªÀiï E J¥sï 8177 £ÉÃzÀÝ£ÀÄß eÉÆÃgÁV ¤®ðPÀëvÀ£À¢AzÀ £ÀqɹPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ lPÀÌgÀ PÉÆnÖzÀÝjAzÀ ¦AiÀiÁð¢üAiÀÄ JqÀUÉÊ ªÀÄÄA¢£À UÁ°AiÀÄ°è ¹PÀÄÌ dfÓ ªÀÄÄGjzÀÄ wêÀæ ¸ÀégÀÆ¥ÀzÀ UÁAiÀĪÁVzÀÄÝ F §UÉÎ ¦AiÀiÁð¢üzÁgÀ¼À zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ £ÀUÀgÀ oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉAiÀÄ£ÀÄß PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.


 

¢£ÁAPÀ:28.06.11 gÀAzÀÄ ªÀÄzÁåºÀß 1.15 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ ªÀÄ¹Ì gÀ¸ÉÛAiÀÄ°è §ÆvÀ®¢¤ß PÁåA¥ï DgÉÆæ ®PÀëöät ¸Á: ªÀÄ¹Ì FvÀ£ÀÄ vÀ£Àß mÁæöåPÀÖgï £ÀA: PÉJ.36 n-9765 mÁæ° £ÀA: ¹.J¸ï.Dgï. 6485 £ÉÃzÀÝ£ÀÄß ªÀÄ¹Ì PÀqɬÄAzÀ Cwà ªÉÃUÀ ªÀÄvÀÄÛ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ £ÀqɹPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ gÀ¸ÉÛ zÁlÄwÛzÀÝ gÁªÀÄ£ÀUËqÀ vÀAzÉ ºÀ£ÀĪÀÄ£ÀUËqÀ 7 ªÀµÀð JA§ ºÀÄqÀÄUÀ¤UÉ lPÀÌgÀ PÉÆnÖzÀÝjAzÀ ¨sÁj UÁAiÀiÁUÀ¼ÁVzÀÄÝ F §UÉÎ UÁAiÀiÁ¼ÀÄ ºÀÄqÀÄUÀ£À vÁ¬ÄAiÀiÁzÀ ²æêÀÄw §¸ÀªÀÄä ¸Á: §ÆvÀ®¢¤ß EªÀgÀÄ PÉÆlÖ ¦AiÀiÁð¢ü ªÉÄðAzÀ ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ UÁæ«ÄÃt oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉAiÀÄ£ÀÄß PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

¢£ÁAPÀ:28.06.11 gÀAzÀÄ ªÀÄzÁåºÀß 1.30 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ ºÉÊzÁæ¨Ázï ªÀÄÄRå gÀ¸ÉÛAiÀÄ°è PÀȵÀÚ ©æqÀÓ ªÉÄÃ¯É DgÉÆæ «ÃgÉñÀ ¸Á: §¼Áîj FvÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÀiÁgÀÄw ¸ÀÄdÄQPÁgï £ÀA: PÉJ. 05 ¦. 144 £ÉÃzÀÝ£ÀÄß Cwà ªÉÃUÀ ªÀÄvÀÄÛ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ £ÀqɹPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ JzÀgÀÄUÀqÀ¬ÄAzÀ §gÀÄwÛzÀÝ ¹zÀÝ¥Àà ¸Á: EqÀÆègï FvÀ£À ªÉÆÃlgï ¸ÉÊPÀ¯ï £ÀA: PÉJ. 33 eÉ 497 £ÉÃzÀÝPÉÌ lPÀÌgÀ PÉÆnÖzÀÝjAzÀ 3 d£ÀjUÉ ¸ÁzÁ ªÀÄvÀÄÛ ¨sÁj UÁAiÀiÁUÀ¼ÁVzÀÄÝ F §UÉÎ UÁAiÀiÁ¼ÀÄ ¹zÀÝ¥Àà EªÀgÀÄ PÉÆlÖ ¦AiÀiÁð¢ü ªÉÄðAzÀ ±ÀQÛ£ÀUÀgÀ oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉAiÀÄ£ÀÄß PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

¢£ÁAPÀ: 28.6.11 gÀAzÀÄ 23.00UÀAmÉUÉ DgÉÆævÀgÁzÀ PÀjAiÀÄ¥Àà ,vÁAiÀĪÀÄä ¸Á;AiÀÄgÀUÀÄAl EªÀgÀÄ CzÉà ¦AiÀiÁð¢üAiÀiÁzÀ ®QëöäªÀÄä EªÀgÀ ºÉÆ®zÀ §zÀĪÀ£ÀÄß PÉqÀ¹zÀÝjAzÀ ¦AiÀiÁð¢üzÁgÀ¼ÀÄ «ZÁj¹zÀÝjAzÀ DgÉÆævÀgÀÄ ¹nÖUÉ §AzÀÄ CªÁZÀå ¨ÉÊzÀÄ PÀnÖUɬÄAzÀ ºÉÆqÉzÀzÀÄ vÀ¯ÉUÉ gÀPÀÛUÁAiÀÄUÉÆý¹zÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.CAvÁ ¦AiÀiÁð¢üzÁgÀ¼ÀÄ zÀÆgÀÄ ¤ÃrzÀÝjAzÀ AiÀÄ¥À®¢¤ß ¥Éưøï oÁ£ÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉAiÀÄ£ÀÄß PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

¢£ÁAPÀ: 28.06.11 gÀAzÀÄ 1600 UÀAmÉUÉ DgÉÆævÀgÁzÀ UÀAUÀ¥Àà ¸Á: AiÀÄgÀUÀÄAmÁ ºÁUÀÆ EvÀgÀ £Á®ÄÌ d£ÀgÀÄ ¸ÉÃjPÉÆAqÀÄ CzÉà UÁæªÀÄzÀ PÀjAiÀÄ¥Àà vÀAzÉ £ÀgÀ¸À¥Àà EªÀgÀ ºÉÆ®UÀ¼À ªÀÄzsÀåzÀ°ègÀĪÀ §zÀÄ«£À «µÀAiÀÄPÉÌ ¸ÀA§A¢ü¹, CªÁZÀå±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ PÀnÖUɬÄAzÀ ªÀÄvÀÄÛ PÀ®ÄèUÀ½AzÀ ºÉÆqÉzÀÄ gÀPÀÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹gÀÄvÁÛgÉ CAvÁ PÀjAiÀÄ¥Àà PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ AiÀiÁ¥À®¢¤ß oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

¦üAiÀiÁð¢ CªÀÄgÀ¥Àà ¸Á:gÁA¥ÀÆgÀÄ ºÁUÀÆ CzÉ UÁæªÀÄzÀ DgÉÆævÀgÁzÀ azÁ£ÀAzÀ¥Àà ºÁUÀÆ EvÀgÉ 5 d£ÀgÀ ªÀÄzsÀå gÁdQÃAiÀÄ zsÉéõÀ«zÀÄÝ ªÁgÀzÀ »AzÉ ¥ÀAZÁAiÀÄvï PÁªÀÄUÁjAiÉÆAzÀÄ vÀªÀÄä Hj¤AzÀ ¨sÀÆ¥ÀÆgÀÄ UÁæªÀÄPÉÌ ªÀUÁð¬Ä¹zÀÝgÀ »£É߯ÉAiÀÄ°è ¨Á¬ÄªÀiÁw£À dUÀ¼ÁªÁVzÀÄÝ CzÉà «µÀAiÀÄPÉÌ ¸ÀA§A¢ü¹zÀAvÉ ¢£ÁAPÀ:28.06.2011 gÀAzÀÄ 21.00 UÀAmÉUÉ DgÉÆævÀgÉ®ègÀÆ CPÀæªÀÄPÀÆl gÀa¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÉÆA¢UÉ dUÀ¼ÁvÉUÉzÀÄ CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊzÀÄ PÀ®Äè, §rUÉUÀ½AzÀ ºÉÆqÉzÀÄ gÀPÀÛUÁAiÀÄ¥Àr¹zÀÄÝ C®èzÉ PÀÄwÛUÉ »ZÀÄQ PÉÆ¯É ªÀiÁqÀ®Ä ¥ÀæAiÀÄwß¹zÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ CAvÁ ¦üAiÀiÁð¢ü CªÀÄgÀ¥Àà FvÀ£ÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ °AUÀ¸ÀÆÎgÀÄ oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.


 

¦üAiÀiÁ𢠮PÀëöät ¸Á:gÁA¥ÀÆgÀÄ ºÁUÀÆ CzÉ UÁæªÀÄzÀ DgÉÆævÀgÁzÀ CªÀÄgÀ¥Àà ºÁUÀÆ DvÀ£À vÀAzÉ DzÀ¥Àà EªÀgÀ ªÀÄzsÀå gÁdQÃAiÀÄ zsÉéõÀ«zÀÄÝ ªÁgÀzÀ »AzÉ ¥ÀAZÁAiÀÄvï PÁªÀÄUÁjAiÉÆAzÀÄ vÀªÀÄä Hj¤AzÀ ¨sÀÆ¥ÀÆgÀÄ UÁæªÀÄPÉÌ ªÀUÁð¬Ä¹zÀÝgÀ »£É߯ÉAiÀÄ°è ¨Á¬ÄªÀiÁw£À dUÀ¼ÁªÁVzÀÄÝ CzÉà «µÀAiÀÄPÉÌ ¸ÀA§A¢ü¹zÀAvÉ ¢£ÁAPÀ:28.06.2011 gÀAzÀÄ 21.00 UÀAmÉUÉ DgÉÆævÀgÀÆ ¦üAiÀiÁð¢AiÉÆA¢UÉ dUÀ¼ÁvÉUÉzÀÄ CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊzÀÄ PÀ°è¤AzÀ vÀ¯ÉUÉ ºÉÆqÉzÀÄ gÀPÀÛUÁAiÀÄ¥Àr¹zÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ CAvÁ ¦üAiÀiÁð¢ü ®PÀëöät FvÀ£ÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ °AUÀ¸ÀÆÎgÀÄ oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

¦üAiÀiÁð¢zÁgÀ£ÁzÀ PÁ²£ÁxÀ ¸Á:ªÀÄrØ¥ÉÃmÉ gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ FvÀ£À ªÀÄUÀ£ÁzÀ wgÀĪÀįÉñÀ FvÀ£ÀÄ PÀÄrAiÀÄĪÀ ZÀlPÉÌ ©zÀÄÝ ¢£Á®Ä ºÀtPÉÆqÀĪÀAvÉ ¦Ãr¸ÀÄwÛzÀÝjAzÀ ¢£ÁAPÀ:27.06.2011 gÀAzÀÄ 22.40 UÀAmɸÀĪÀiÁjUÉ ºÀt E¯Áè CAvÁ ºÉýzÀÝPÉÌ DgÉÆæ wgÀĪÀįÉñÀ ¹nÖUÉ §AzÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°èzÀÝ F½UÉAiÀÄ£ÀÄß vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ JqÀUÉÊUÉ PÀÄwÛUÉUÉ ºÉÆqÉzÀÄ gÀPÀÛUÁAiÀÄUÉƽ¹zÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ CAvÁ ªÀÄÄAvÁV EzÀÝ ¦üAiÀiÁ𢠪ÉÄðAzÀ UÀÄ£Éß zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.


 

¢£ÁAPÀ:26.06.2011 gÀAzÀÄ ¨É¼ÀV£À 10.00 UÀAmÉUÉ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è AiÀiÁgÀÄ E®èzÁUÀ ªÀÄÈvÀ ²ªÀ¥Àà ¸Á: £ÀPÀÄÌA¢ FvÀ£ÀÄ AiÀiÁªÀÅzÉÆà Qæ«Ä£Á±ÀPÀ «µÀªÀ£ÀÄß ¸Éë¹zÀÄÝ D¸ÀàvÉæAiÀÄ°è E¯Ád ¥ÀqÉAiÀÄÄwÛzÁÝUÀ ¢£ÁAPÀ:29.06.2011 gÀAzÀÄ 04.20 UÀAmÉUÉ ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ ªÀÄÈvÀ£À ªÀÄgÀtzÀ°è AiÀiÁgÀ ªÉÄÃ¯É AiÀiÁªÀÅzÉà ¸ÀA±ÀAiÀÄ EgÀĪÀÅ¢®è CAvÁ ªÀÄÈvÀ£À ºÉAqÀwAiÀiÁzÀ £ÁUÀªÀÄä EªÀ¼ÀÄ ¤ÃrzÀ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ ªÀiÁ£À« oÁuÉAiÀÄ°è C¸Áé¨sÁ«PÀ ¸ÁªÀÅ CrAiÀÄ°è zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ. ¥Éưøï C¢üPÁjUÀ¼ÀÄ zÁ½ ªÀiÁr zÁR°¹zÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ:

    ¢£ÁAPÀ:28.06.2011 gÀAzÀÄ ªÀÄzsÁåºÀß 2.30 UÀAmÉUÉ RavÀ ¨sÁwä ªÉÄÃgÉUÉ ¦J¸ïL ¸ÀzÀgÀ§eÁgÀ PÁ & ¸ÀÄ gÀªÀgÀÄ ¹§âA¢AiÀĪÀgÉÆA¢UÉ zsÁ½ªÀiÁr¯ÁV M§â£ÀÄ UÁå¸ï ¹¯ÉAqÀgïUÀ½AzÀ DmÉÆÃUÀ½UÉ UÁå¸ï£ÀÄß vÀÄA§ÄwÛzÀÄÝzÀÝjAzÀ CªÀ£À ªÉÄÃ¯É zsÁ½ªÀiÁr «ZÁj¸À¯ÁV vÀ£Àß ºÉ¸ÀgÀÄ C§ÄÝ¯ï ªÀÄÄPÁÛ¢Ãgï ¸Á: gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ CAvÁ ºÉý ¸ÀzÀj ªÀåªÀºÁgÀªÀÅ ªÁfÃzï ªÀÄvÀÄÛ gÀºÁä£ï EªÀjUÉ ¸ÀA§A¢ü¹zÀÄÝ vÁ£ÀÄ ¦ü°èAUï PÉ®¸À ªÀiÁqÀĪÀÅzÀPÁÌV EzÀÄÝzÁÝV w½¹zÀ£ÀÄ £ÀAvÀgÀ CªÀ£À ªÀ±ÀzÀ°èzÀÝ 6 EAqÉãï UÁå¸ï ¹¯ÉAqÀgïUÀ¼À£ÀÄß ªÀ±À¥Àr¹PÉÆAqÀÄ oÁuÉUÉ §AzÀÄ zsÁ½ ¥ÀAZÀ£ÁªÉÄ DzsÁgÀzÀ ªÉÄðAzÀ ¸ÀzÀgÀ§eÁgÀ oÁuÉAiÀÄ°è CªÀ±ÀåPÀ ªÀ¸ÀÄÛUÀ¼À PÁAiÉÄÝ CrAiÀÄ°è UÀÄ£Éß zÁR¯ÁärPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.


 

    ¢£ÁAPÀ:28.06.2011 gÀAzÀÄ 22.30 UÀAmÉUÉ ¦J¸ïL ¥À²ÑªÀÄ oÁuÉgÀªÀgÀÄ RavÀ ¨sÁwä ªÉÄÃgÉUÉ ¹§âA¢AiÀĪÀgÉÆA¢UÉ zsÁ½ªÀiÁr ¸ÉÃA¢üAiÀÄ£ÀÄß vÀAiÀiÁj¸ÀÄwÛgÀĪÀªÀ£ÀÄß »rzÀÄ «ZÁj¸À¯ÁV vÀ£Àß ºÉ¸ÀgÀÄ E£ÁAiÀÄÄvÀįÁè ¸Á:ªÀÄAUÀ¼ÀªÁgÀ¥ÉÃmÉ gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ CAvÁ w½¹zÀÄÝ, CªÀ£À ªÀ±ÀzÀ°èzÀÝ ªÀÄÆgÀÄ ¥Áè¹ÖPï aîzÀ°è MlÄÖ 75 °Ãlgï£ÀµÀÄÖ ¸ÉÃA¢ü C.Q.gÀÆ:750/- ¨É¯É ¨Á¼ÀĪÀÅzÀ£ÀÄß ªÀ±À¥Àr¹PÉÆAqÀÄ gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ ¥À²ÑªÀÄ ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.


 

¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAWÀ£É, ªÁºÀ£À ZÁ®PÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ:

    gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ J¯Áè ¥Éưøï C¢üPÁjUÀ¼ÀÄ, gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ°è ªÉÆÃmÁgÀ ªÁºÀ£À C¥ÀWÁvÀUÀ¼À£ÀÄß vÀqÉUÀlÄÖªÀ PÀÄjvÀÄ f¯ÉèUÉ ¥ÀÆgÉʹgÀĪÀ EAlgï¸É¥ÀÖgï ªÁºÀ£ÀzÀ ¸ÀºÁAiÀÄ¢AzÀ ¢£ÁAPÀ:29.06.2011gÀAzÀÄ 106 ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À£ÀÄß ¥ÀvÉÛ ªÀiÁr :23.500/- gÀÆ¥Á¬ÄUÀ¼À£ÀÄß ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà zÀAqÀ «¢ü¹, PÁ£ÀÆ£ÀÄ jÃvÀå PÀæªÀÄ dgÀÄV¹zÀÄÝ, ¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAX¸ÀĪÀ ZÁ®PÀgÀÄ/ªÀiÁ°ÃPÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆgÀÄ jÃvÀå PÀæªÀÄ dgÀÄV¸ÀĪÀ PÁAiÀÄð ªÀÄÄAzÀĪÀgÉ¢gÀÄvÀÛzÉ.

BIDAR DISTRICT DAILY CRIME UPDATE 29-06-2011

This post is in Kannada language. To view, you need to download kannada fonts from the link section.


¢£ÀA¥Àæw C¥ÀgÁzsÀUÀ¼À ªÀiÁ»w ¢£ÁAPÀ: 29-06-2011

£ÀÆvÀ£À £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ ©ÃzÀgÀ AiÀÄÄ.r.Dgï £ÀA 11/2011 PÀ®A 174 ¹.Dgï.¦.¹ :-
CAzÁdÄ 8 ¢ªÀ¸ÀUÀ½AzÀ M§â C¥ÀjavÀ ªÀÄÄzÀQ CAzÁdÄ ªÀAiÀÄ 70 ªÀµÀðzÀªÀ¼ÀÄ ¢£Á®Ä ©PÉë ©ÃqÉ gÁwæ £Ë¨ÁzÀ §¸Àì ¤¯ÁÝt°è ªÀÄ®VPÉƼÀÄîwÛzÀݼÀÄ ¢£ÁAPÀ 27-06-2011 gÀAzÀÄ gÁwæ 8 UÀAmÉUÉ ¸ÀzÀj C¥ÀjavÀ¼ÀÄ £Ë¨ÁzÀ §¸Àì ¤¯ÁÝtzÀ°è ªÀÄ®VPÉÆAqÀÄ, ¢£ÁAPÀ 28-06-2011 gÀAzÀÄ ªÀÄÄAeÁ£É 05:30 UÀAmÉUÉ JzÀÄÝ £ÉÆÃqÀ®Ä ¸ÀzÀj C¥ÀjZÀvÀ¼ÀÄ AiÀiÁªÀÅzÉÆà PÁ¬Ä¯É ºÁUÀÆ C£Àß ¤ÃgÀÄ ¸Éë¸ÀzÉ EzÀÝ PÁgÀt ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ¼É ¸ÀzÀjAiÀĪÀgÀ ¸Á«£À°è AiÀiÁªÀÅzÉà ¸ÀA±ÀAiÀÄ EgÀĪÀ¢¯Áè CAvÁ ¦üAiÀiÁ𢠥sÀQÃgÀ ¥Á±Á vÀAzÉ ±ÉÃR gÀ¸ÀÆ® ¸Á§ ªÀAiÀÄ: 56 ªÀµÀð, ¸Á: PÀªÀÄoÁuÉ, ¸ÀzÀå: £Ë¨ÁzÀ ©ÃzÀgÀ EªÀgÀ ºÉýPÉ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

§UÀzÀ® ¥ÉÆ°¸À oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 78/2011 PÀ®A 309 L¦¹ :-
15 ¢ªÀ¸ÀUÀ¼À »AzÉ WÁ¼É¥Áà vÀAzÉ ZÀ£ÀߪÀÄ®è¥Áà ¸Á: ZÀlß½ EvÀ£ÀÄ ºÀ£ÀĪÀiÁ£À zÉêÀ UÀÄrAiÀÄ ªÀÄÄAzÉ ¸ÁªÀðd¤PÀgÀ ¸ÀªÀÄPÀëªÀÄzÀ°è ¦üAiÀiÁ𢠸ÀÄgÉñÀPÀĪÀiÁgÀ vÀAzÉ CA§Ä¯Á® ªÀAiÀÄ: 45 ªÀµÀð, eÁw: gÀd¥ÀÆvÀ, ¸Á: ZÀlß½î EvÀ£À ºÉAqÀwAiÀiÁzÀ DgÉÆæ GªÀiÁzÉë UÀAqÀ ¸ÀÄgÉñÀPÀĪÀiÁgÀ gÀd¥ÀÆvÀ ªÀAiÀÄ: 40 ªÀµÀð, FPÉÃUÉ HgÀ d£ÀgÀ ªÀÄÄAzÉ ¨ÉvÀÛ¯É ªÀiÁr ºÉÆqÉAiÀÄÄvÉÛ£É CAvÁ CªÁZÁå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊ¢gÀÄvÁÛ£É CA¢¤AzÀ DgÉÆævÀ¼ÀÄ ¸ÀjAiÀiÁV Hl ªÀiÁqÀzÉà ªÀÄ£À¹£À ªÉÄÃ¯É ¥ÀjuÁªÀÄ ªÀiÁrPÉÆArgÀÄvÁÛ¼É PÁgÀt EAzÀÄ ¢£ÁAPÀ 27-6-2011 gÀAzÀÄ DgÉÆævÀ¼ÀÄ E°UÀ½UÉ ºÁPÀĪÀ OµÀ¢ü ¸Éë¹zÀ¼ÀÄ ¸ÀzÀj WÀl£É ±ÀgÀt¥Áà vÀAzÉ ¸ÀAUÀ¥Áà ºÁUÀÆ §¹ÃgÀ vÀAzÉ ZÁAzÀ ¸Á§ ¥ÀoÁt EªÀgÀÄ £ÉÆÃrgÀÄvÁÛgÉ, DgÉÆævÀ½UÉ aQvÉì PÀÄjvÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠪ÀÄvÀÄÛ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ªÀÄUÀ¼ÁzÀ ¥ÀÆeÁ ºÁUÀÆ EvÀgÀgÀÆ PÀÆr ©ÃzÀgÀ f¯Áè D¸ÀàvÉæUÉ vÀAzÀÄ ¸É¥ÀðqÉ ªÀiÁrgÀÄvÁÛgÉ, DgÉÆævÀ¼ÀÄ ¸ÀzÀå ªÀiÁvÀ£ÁqÀÄwÛ¯Áè DPÉAiÀÄÄ E° OµÀ¢ü ¸Éë¹ DvÀä ºÀvÀå ªÀiÁrPÉƼÀÄîªÀ ¥ÀæAiÀÄvÀß ªÀiÁrgÀÄvÁÛ¼ÉAzÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠺ÉýPÉ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

PÀªÀÄ®£ÀUÀgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 56/2011 PÀ®A 409, 420, 468 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 28/06/2011 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠥ÉæêÀĹAUÀ vÀAzÉ ©üÃPÀÄ̹AUÀ PÁAiÀÄð¤ªÁðºÀPÀ C¢üPÁj vÁ®ÆPÁ ¥ÀAZÁAiÀÄvÀ OgÁzÀ (©) gÀªÀgÀÄ oÁuÉUÉ ºÁdgÁV vÀªÀÄäzÉÆAzÀÄ °TÃvÀ zÀÆgÀÄ ºÁUÀÄ CzÀgÀ eÉÆÃvÉAiÀÄ°è ªÀÄÄRå PÁAiÀÄð¤ªÁðºÀPÀ C¢üPÁj f¯Áè ¥ÀAZÁAiÀÄvÀ ©ÃzÀgÀ gÀªÀgÀ vÀ¥Á¸ÀuÁ ªÀgÀ¢AiÀÄ£ÀÄß ºÁdgÀ¥Àr¹zÀÄÝ ¸ÀzÀj zÀÆgÀ£ÀÄß ¥ÀqÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ¥Àj²Ã°¹ £ÉÆqÀ®Ä DgÉÆævÀgÁzÀ rVÎ UÁæªÀÄ ¥ÀAZÁAiÀÄwAiÀÄ PÁAiÀÄðzÀ²ðAiÀĪÀgÁzÀ ºÀtªÀÄAvÀ ¸Á¼É gÀªÀgÀÄ 2009-10 ºÁUÀÄ 2010-11 £Éà ¸Á°£À vÀ¥Á¸ÀuÉ PÀÄjvÀÄ ¢£ÁAPÀ 22-09-2010 gÀAzÀÄ ºÁUÀÄ ¢£ÁAPÀ 09-12-2010 gÀAzÀÄ gÁeÉÃAzÀæ eÉƤßPÉÃj ¸ÀºÁAiÀÄPÀ ¯ÉPÁÌ¢üPÁjUÀ¼ÀÄ ºÁUÀÄ ¥Àæ¨sÁj ¯ÉPÁÌ¢üPÁjUÀ¼ÀÄ f¯Áè ¥ÀAZÁAiÀÄvÀ ©ÃzÀgÀ ªÀÄvÀÄÛ §¹ÃgÀ CºÀäzÀ JA.E.J¸ï PÉÆ-Drð£ÉlgÀ f¯Áè ¥ÀAZÁAiÀÄvÀ ©ÃzÀgÀ gÀªÀgÀÄ rVÎ UÁæªÀÄ ¥ÀAZÁAiÀÄwUÉ §AzÁUÀ ¸ÀzÀj UÁæªÀÄ ¥ÀAZÁAiÀÄvÀ PÁAiÀÄðzÀ²ðAiÀĪÀgÀÄ ¯ÉPÀÌ ¥ÀvÀæzÀ zÁR¯ÉUÀ¼À£ÀÄß CrÃlUÉ ºÁdgÀ ¥Àr¹gÀĪÀÅ¢®è ªÀÄvÀÄÛ rVÎ UÁæªÀÄ ¥ÀAZÁAiÀÄwAiÀÄ PÀgÀ ªÀ¸ÀÆ°UÁgÀ£ÁzÀ DgÉÆæ ²ªÀgÁd vÀAzÉ ²ªÀ°AUÀ¥Áà EvÀ£ÀÄ PÀgÀ ªÀ¸ÀÆ° ªÀiÁrzÀ 63,000/- gÀÆ UÀ¼À£ÀÄß ¥ÀAZÁAiÀÄvÀ ¤¢üUÉ dªÀiÁ ªÀiÁqÀzÉ zÀÄgÀÄ¥ÀAiÉÆÃUÀ ¥Àr¹PÉÆAqÀÄ ¸ÀgÀPÁgÀPÉÌ ªÀAZÀ£É ªÀiÁrzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ CAvÀ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠺ÉýPÉ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

ªÀÄAoÁ¼À ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 67/2011 PÀ®A 498(J), 504, 506 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 27/06/11 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢vÀ¼ÁzÀ eÉÆÃw UÀAqÀ ¤Ãw£À £ÁlPÀgÀ ªÀAiÀÄ: 25 ªÀµÀð, eÁw: zÀ°vÀ, ¸Á: ¯ÁqÀªÀAw EPÉAiÀÄ UÀAqÀ£ÁzÀ DgÉÆæ ¤Ãw£À vÀAzÉ ¨Á§ÄgÁªÀ £ÁlPÀgÀ ªÀAiÀÄ: 29 ªÀµÀð, eÁw: zÀ°vÀ, ¸Á: ¯ÁqÀªÀAw EvÀ£ÀÄ ¸ÀgÁ¬Ä PÀÄrzÀÄ ªÀÄ£ÉUÉ §AzÀÄ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊAiÀÄÄvÁÛ fêÀzÀ ¨ÉÃzÀjPÉ ºÁQ ºÉÆqÉzÀÄ ºÁPÀĪÀ zsÀªÀÄQ ºÁQ QgÀÄPÀļÀ PÉÆqÀÄwÛzÀÝjAzÀ ¦üAiÀiÁð¢vÀ¼ÀÄ »A¸É vÁ¼Á¯ÁgÀzÉ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°èzÀÝ ¹ÃªÉÄ JuÉÚ ªÉÄÊ ªÉÄÃ¯É ºÁQPÉÆAqÀÄ ¨ÉAQ ºÀaÑPÉÆArgÀÄvÁÛ¼É, ¸ÀzÀj WÀl£ÉAiÀÄ£ÀÄß £ÉÆÃrzÀ ¨ÁªÀ£ÁzÀ ±Á°ªÁ£À vÀAzÉ ¨Á§ÄgÁªÀ £ÁlPÀgÀ ªÀÄvÀÄÛ ©üêÀÄgÁªÀÄ vÀAzÉ zÀvÁÛwæ ¸ÀÆAiÀÄðªÀA²gÀªÀgÀÄ §AzÀÄ ¨ÉAQ Dj¹ ¸ÀgÀPÁj 108 CA§Ä®£Àì PÀgɬĹ CzÀgÀ°è ºÁQ PÉÆAqÀÄ E¯ÁdÄ PÀÄjvÀÄ ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæ §¸ÀªÀPÀ¯ÁåtPÉÌ vÀAzÀÄ ¸ÉÃjPÀÄ ªÀiÁrzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ CAvÀ ¦üAiÀiÁð¢vÀ¼ÀÄ ¤ÃrzÀ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

alUÀÄ¥Áà ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 116/2011 PÀ®A 454, 380 L¦¹ :-
¦üAiÀiÁð¢ gÁdPÀĪÀiÁgÀ vÀAzÉ ¥ÀÄAqÀ°PÀgÁªÀ UÀÄvÉÛÃzÁgÀ ªÀAiÀÄ: 42 ªÀµÀð, eÁw: FrUÁ, ¸Á: alUÀÄ¥Áà EvÀ£ÀÄ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ ªÀµÀðUÀ½AzÀ alUÀÄ¥Áà ¥ÀlÖtzÀ eÉÊ »Azï UÀuÉñÀ vÀgÀÄt ¸ÀAWÀzÀ CzsÀåPÀë£ÁVgÀÄvÉÛ£É, ¥Àæw ªÀµÀð UÀuÉñÀ ªÀÄAzÀjzÀ ºÀÄArAiÀÄ£ÀÄß UÀuÉñÀ ZÀvÀÄyð ¸ÀªÀÄAiÀÄzÀ°è vÀgÀÄt ¸ÀAWÀzÀ ¸ÀªÀÄPÀëªÀÄzÀ°è vÉUÉAiÀÄÄvÁÛgÉ, F UÀuÉñÀ ªÀÄA¢gÀzÀ ¥ÀÆeÁj gÀªÉÄñÀ ¸Áé«Ä EzÀÄÝ CªÀgÀÄ ¢£Á®Æ ¥ÀÆeÉAiÀÄ£ÀÄß ªÀiÁqÀÄvÁÛgÉ »VgÀĪÁUÀ ¢£ÁAPÀ 28/06/2011 gÀAzÀÄ AiÀiÁgÉÆà C¥ÀjavÀ PÀ¼ÀîgÀÄ UÀuÉñÀ ªÀÄA¢gÀzÀ°ègÀĪÀ ºÀÄArAiÀÄ£ÀÄß PÀ©âtzÀ gÁr¤AzÀ Q° ªÀÄÄjzÀÄ M¼ÀUÀqÉ EzÀÝ CAzÁdÄ 8000 ¸Á«gÀ gÀÆ¥Á¬ÄAiÀÄ£ÀÄß PÀ¼ÀªÀÅ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVgÀÄvÁÛgÉAzÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠺ÉýPÉ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

ªÀiÁPÉðl ¥ÉưøÀ oÁuÉ ©ÃzÀgÀ UÀÄ£Éß £ÀA 65/2011 PÀ®A 498(J), 323, 504, 506 eÉÆvÉ 149 L¦¹ :-
DgÉÆæ £ÁUÀ±ÉÃnÖ vÀAzÉ ªÀÄ®¥Áà ¨sÀÆgÉ ¸Á: ºÀ¼ÀîzÀPÉÃj ©ÃzÀgÀ EvÀ£À eÉÆvÉ ¢£ÁAPÀ 11-04-2007 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢vÀ¼ÁzÀ C¤ÃvÁ UÀAqÀ £ÁUÀ±ÉÃnÖ §ÆgÉ ªÀAiÀÄ: 23 ªÀµÀð, eÁw: °AUÁAiÀÄvÀ, ¸Á: ºÀ¼ÀîzÀPÉÃj ©ÃzÀgÀ EPÉAiÀÄ ªÀÄzÀĪÉAiÀiÁVzÀÄÝ, ªÀÄzÀĪÉAiÀiÁzÀ 2 ªÀµÀðUÀ¼À ªÀgÉUÉ DgÉÆæ ºÁUÀÆ DgÉÆæAiÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀĪÀgÁzÀ CvÉÛ, ªÀiÁªÀ, ¨sÁªÀ ªÀÄvÀÄÛ ªÉÄÊzÀÄ£À J®ègÀÄ ¸ÀjAiÀiÁV £ÉÆÃrPÉÆArzÀÄÝ, D£ÀAvÀgÀ ¦üAiÀiÁð¢vÀ¼À ºÉjUÉAiÀÄ ¸ÀªÀÄAiÀÄzÀ°è JgÀqÀÄ ¸À® ºÀÄlÄÖwÛgÀĪÀ ªÀÄUÀÄ ªÀÄgÀt ºÉÆA¢gÀÄvÀÛzÉ, DªÁV¤AzÀ ªÀÄ£ÉAiÀĪÀgÉ®ègÀÄ PÀÆr CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ, ªÀiÁ£À¹PÀ ªÀÄvÀÄÛ zÉÊ»PÀªÁV QgÀÄPÀļÀ ¤Ãr ºÉÆqɧqÉ ªÀiÁr, fêÀzÀ ¨ÉÃzÀjPÉ ºÁQgÀÄvÁÛgÉ, »jAiÀÄgÀÄ PÀÆr w½ªÀ½PÉ ¤Ãr UÀAqÀ£À ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è ©lÄÖ ºÉÆÃVgÀÄvÁÛgÉ, »ÃUÉ JgÀqÀÄ ªÀÄÆgÀÄ ¸Áj ªÀiÁrgÀÄvÁÛgÉ »ÃVgÀĪÁUÀ ¢£ÁAPÀ 27-06-2011 gÀAzÀÄ gÁwæ ¸ÀªÀÄAiÀÄzÀ°è ¦üAiÀiÁð¢vÀ½UÉ DgÉÆævÀgÉ®ègÀÆ PÀÆr ¦üAiÀiÁð¢vÀ¼À vÀAzÉ vÁ¬ÄAiÀÄ JzÀÄj£À°è CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ, fêÀzÀ ¨ÉÃzÀjPÉ ºÁQ, ¦üAiÀiÁð¢vÀ½UÉ ªÀiÁ£À¹PÀ ªÀÄvÀÄÛ zÉÊ»PÀ QjPÀļÀ ¤Ãr, ºÉÆqÉ §qÉ ªÀiÁrgÀÄvÁÛgÉAzÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠺ÉýPÉ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

ºÀ½îSÉÃqÀ (©) ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 84/2011 PÀ®A 341, 326, 504, 506 eÉÆvÉ 34 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 28-06-2011 gÀAzÀÄ gÁwæ ªÉÃ¼É DgÉÆævÀgÁzÀ CuÉ¥Áà vÀAzÉ £ÁUÀuÁÚ §ºÀzÀ£ÉÆÃgÀ ºÁUÀÆ E£ÀÆß E§âgÀÆ J®ègÀÆ ¸Á: zÀħ®UÀÄAr EªÀgÉ®ègÀÆ ¦üAiÀiÁð¢ gÁd±ÉÃRgÀ vÀAzÉ §AqÉ¥Áà ªÀÄĸÀÛj ªÀAiÀÄ: 38 ªÀµÀð, ¸Á: zÀħ®UÀÄAr EvÀ£À ªÀÄ£ÉAiÀÄ eÁUÀzÀ «µÀAiÀĪÁV dUÀ¼À ªÀiÁr CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊzÀÄ ZÁPÀÄ«¤AzÀ ºÉÆqÉzÀÄ ¨sÁj gÀPÀÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹ fêÀzÀ ¨ÉÃzÀjPÉ ºÁQgÀÄvÁÛgÉAzÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠺ÉýPÉ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

©ÃzÀgÀ ¸ÀAZÁgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 86/2011 PÀ®A 279, 338 L¦¹ eÉÆvÉ 187 LJA« DåPïÖ :-
¢£ÁAPÀ 24/06/2011 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢vÀ¼ÁzÀ ²¯ÁzÉë UÀAqÀ ªÀÄ®è¥Áà, ªÀAiÀÄ: 60 ªÀµÀð, ¸Á: ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ EªÀgÀÄ UÀÄgÀÄ£Á£ÀPÀ PÁ¯ÉÆä¬ÄAzÀ ºÉƸÀ §¸ï ¤¯ÁÝtzÀ PÀqÉUÉ £ÀqÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃUÀĪÁUÀ §¸ï ¤¯ÁÝtzÀ JzÀÄj£À gÉÆr£À ªÉÄÃ¯É ªÀÄrªÁ¼À ªÀÈvÀÛzÀ PÀqɬÄAzÀ DgÉÆæ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ¯ï £ÀA. PÉJ-32/PÉ-5703 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ£ÀÄ §ºÀ¼À eÉÆÃj¤AzÀ £ÀqɹPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀjUÉ rQÌ ºÉÆqÉzÀÄ PɼÀUÉ ©½¹zÀjAzÀ ¸ÉÆAlzÀ J®Ä§Ä ªÀÄÄjzÀAvÉ ¨sÁj UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀÄ, JqÀ¨sÀÄdPÉÌ ªÀÄvÀÄÛ JqÀ ªÉƼÀPÁ®PɼÀUÉ PÀAzÀÄUÀnÖzÀ UÁAiÀÄ¥Àr¹ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ¯ï ¸ÀܼÀzÀ¯Éèà ©lÄÖ NrºÉÆÃVgÀÄvÁÛ£ÉAzÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁð¢ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

©ÃzÀgÀ ¸ÀAZÁgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 88/2011 PÀ®A 279, 338 L¦¹ eÉÆvÉ 187 LJA« DåPïÖ :-
¢£ÁAPÀ 28/06/2011 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠨Á§ÄgÁªÀ vÀAzÉ AiÉÆúÁ£ï, ªÀAiÀÄ: 40 ªÀµÀð, ¸Á: ªÉÄÊ®ÆgÀ ©ÃzÀgÀ EvÀ£ÀÄ ºÁUÀÆ ¸ÀĤî ªÀÄvÀÄÛ EvÀgÉ ¸ÀA§A¢üPÀgÀÄ ºÁUÀÆ Nt d£ÀgÉÆA¢UÉ ¤lÆÖgÀ UÁæªÀÄPÉÌ £ÉAl¸ÀÛ£À PÁAiÀÄðPÀæªÀÄ ªÀÄÄV¹PÉÆAqÀÄ ªÉÄÊ®ÆgÀPÉÌ ªÁ¥À¸À L±ÀgÀ mÉA¥ÉÆà £ÀA. PÉJ-38/5899 £ÉÃzÀÝgÀ°è §gÀÄwÛgÀĪÁUÀ ©ÃzÀgÀ-¨sÁ°Ì gÀ¸ÉÛAiÀÄ ZÉÆAr PÁæ¸ï ºÀwÛgÀ §gÀÄwÛgÀĪÁUÀ JzÀÄj¤AzÀ DgÉÆæ mÁæ° £ÀA. JªÀiï.ºÉZï-06/JPÀÆå-7191 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ£ÀÄ vÀ£Àß mÁæöå°AiÀÄ£ÀÄß eÉÆÃgÁV £ÀqɹPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ mÁæöå°AiÀÄ°èzÀÝ PÀ©âtzÀ ªÀ¸ÀÄÛ ¦üAiÀiÁð¢UÉ ºÁUÀÆ ¸ÀĤî¤UÉ vÁV¹zÀÝjAzÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ §®ªÀÄAqÉUÉ ºÁUÀÆ §®gÉÆArUÉ ¨sÁj UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀÄ ºÁUÀÆ ¸ÀĤ®£À §®PÉÊgÀnÖ¬ÄAzÀ CAUÉʪÀgÉUÉ ZÀªÀÄð ¸À°zÀ ºÁUÀÆ ªÀÄÄjzÀ ¨sÁj UÁAiÀÄ ¥Àr¹ ¸ÀzÀj ¯Áj mÁæ° ¤°è¸ÀzÉ Nr¹PÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVgÀÄvÁÛ£ÉAzÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠺ɽPÉ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

GULBARGA DISTRICT REPORTED CRIMES

ಹಲ್ಲೆ ಪ್ರಕರಣ :

ಗ್ರಾಮೀಣ ಠಾಣೆ : ಶ್ರೀಮತಿ ಗುಂಡಮ್ಮಾ ಗಂಡ ಅಂಬಾರಾಯ ಟೆಂಗಳಿ ಸಾಃ ಹಮಾಲವಾಡಿ ಗುಲಬರ್ಗಾರವರು ನಮ್ಮ ಓಣಿಯಲ್ಲಿಯ ವಿದ್ಯತ್ ಸರಭರಾಜಿನಲ್ಲಿ ತೊಂದರೆಯಾಗಿದ್ದರಿಂದ ಓಣಿಯಲ್ಲಿರುವ ಮನೆ ಮನೆಗೆ 10 ರೂ. ಅಂತೆ ಸಂಗ್ರಹಿಸುವಾಗ ನಮ್ಮ ಪಾಲಿನ ಹಣ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಿರಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದಕ್ಕೆ ಸಿದ್ದು ಗೌಡ ಇತನು ಅವಾಚ್ಯ ಶಬ್ದಗಳಿಂದ ಬೈಯುತ್ತ ಮಾನಭಂಗ ಮಾಡಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿದ್ದು, ಬಿಡಿಸಲು ಬಂದ ನನ್ನ ಗಂಡನನ್ನು ಮತ್ತು ನನಗೆ ನಿಂಗಮ್ಮ ಜಮಾದಾರ ಮತ್ತು ಸುರೇಶ ಇವರು ಹೊಡೆಬಡೆ ಮಾಡಿರುತ್ತರೆ ಅಂತಾ ದೂರು ಸಲ್ಲಿಸಿದ ಸಾರಾಂಶದ ಮೇಲಿಂದ ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರರಕಣ ದಾಖಲಾಗಿದೆ.

ಅಪಘಾತ ಪ್ರಕರಣ :

ಮುದೋಳ ಠಾಣೆ : ಶ್ರೀಮತಿ ಮೊಗಲಮ್ಮ ಗಂಡ ದಸ್ತಪ್ಪಾ ಹಯ್ಯಾಳ ರವರು ನನ್ನ ಮಗನಾದ ಹುಸನೆಪ್ಪಾ ಇತನು ಮತ್ತು ಸಂಗಡ ಇನ್ನೂ 3 ಜನರು ಕೂಡಿಕೊಂಡು ಟ್ರಾಕ್ಟರ ನಂ: ಕೆಎ 32 ಟಿ-9104 ನೇದ್ದರಲ್ಲಿ ಕಳವಿ ಹುಲ್ಲು ತುಂಬಿಕೊಂಡು ಬುರಂಪೂರ ಗ್ರಾಮದಿಂದ ದಿಂದಮಾದ್ವಾರ ಗ್ರಾಮದ ಕಡೆಗೆ ಹೊರಟಿದ್ದಾಗ ಅಡಕಿ ಗ್ರಾಮದ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಟ್ರಾಕ್ಟರ ಚಾಲಕನು ತನ್ನ ವಾಹನವನ್ನು ನಿಷ್ಕಾಳಜಿತನದಿಂದ ನಡೆಸುತ್ತಾ ಬರುತ್ತಿರುವಾಗ ಹುಸೆನಪ್ಪಾ ಇತನು ಟ್ರಾಕ್ಟರದಿಂದ ಬಿದ್ದಿದ್ದು ಉಪಚಾರ ಪಳಕಾರಿಯಾಗದೇ ಮೃತ ಪಟ್ಟಿರುತ್ತಾನೆ ಅಂತಾ ದೂರು ಸಲ್ಲಿಸಿದ ಸಾರಾಂಶದ ಮೇಲಿಂದ ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಾಗಿದೆ.

ಸುಲಿಗೆ ಪ್ರಕರಣ :

ಬ್ರಹ್ಮಪೂರ ಠಾಣೆ :
ಶ್ರೀ
ಅಮರಮೋದಿ ತಂದೆ ಪರಮೇಶ್ವರ ಮೋದಿ ಸಾ|| ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮಿ ಲೇಔಠ ಗುಲಬರ್ಗಾ ರವರು ನಾನು ಮತ್ತು ನನ್ನ ಸ್ನೇಹಿತರು ಕೂಡಿಕೊಂಡು ಎನ.ವಿ ಕಾಲೇಜು ಎದುರುಗಡೆ ನಿಲ್ಲಿಸಿದ ಪಾನಪೂರಿ ಬಂಡಿಯಲ್ಲಿ ಪಾನಿಪೂರಿ ತಿನ್ನುತ್ತಿರುವಾಗ ಯಾರೋ ಒಬ್ಬನು ಬಂದು ನಮ್ಮ ತಂಗಿಗೆ ಚುಡಾಯಿಸುತ್ತಿಯಾ ಅಂತಾ ಅವಾಚ್ಯ ಶಬ್ದಗಳಿಂದ ಬೈಯುತ್ತಾ ನನ್ನ ಕೊರಳಿಗೆ ಕೈ ಹಾಕಿ ಕೊರಳಿದ್ದ 60,000-00 ಮೌಲ್ಯದ ಬಂಗಾರದ ಲಾಕೇಟ ಜಬರದಸ್ತಿಯಿಮದ ಕಸಿದುಕೊಂಡು ಕೆಎ 32 ಡಬ್ಲೂ 9436 ಅಥವಾ ಕೆಎ 32 ವಿ- 9436 ದ್ವಿ ಚಕ್ರ ವಾಹನದ ಮೇಲೆ ಹೋಗಿರುತ್ತಾರೆ ಅಂತಾ ದೂರು ಸಲ್ಲಿಸಿದ ಸಾರಾಂಶದ ಮೇಲಿಂದ ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಾಗಿದೆ

Tuesday, June 28, 2011

Raichur District Reported Crimes

ªÀgÀ¢AiÀiÁzÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ:         

    ªÀiÁ£À« £ÀUÀgÀzÀ PÁvÀgÀQ gÀ¸ÉÛAiÀÄ°ègÀĪÀ ²æäªÁ¸À vÀAzÉ ¥ÀmÁÖ©ügÁªÀÄAiÀÄå ªÀÄvÀÄÛ ¥ÀmÁÖ©ügÁªÀÄAiÀÄå vÀAzÉ C§Äâ®Ä E§âgÀÄ ¸Á:eÁ¯Á¥ÀÆgÀÄ PÁåA¥ï ºÁ:ªÀ: ªÀiÁ£À« EªÀgÀ gÉʸï«Ä¯ï£À°è CQÌ ªÁå¥ÁgÀ ªÀiÁqÀÄwÛzÀÝ ªÉÃtÄUÉÆÃ¥Á® vÀAzÉ ²æäªÁ¸ÁZÁgï ¸Á:²ªÀ£À½î AiÀÄ®ºÀAPÀ ¨ÉAUÀ¼ÀÆgÀÄ EªÀgÀÄ, PÉÆqÀ¨ÉÃPÁVzÀÝ gÀÆ:35,00,000/- ºÀtªÀ£ÀÄß PÉÆqÀĪÀAvÉ ²æäªÁ¸À PÉýzÀÝPÉÌ ªÉÃtÄUÉÆÃ¥Á® ZÀPï PÉÆnÖzÀÄÝ, ZÀPï ¨ÁåAPï£À°è ºÁQzÀÄÝ qÁæ ªÀiÁqÀ®Ä ºÉÆÃzÁUÀ SÁvÉAiÀÄ°è ºÀt EgÀzÀÝjAzÀ ZÀPï ¨Ë£ïì DVzÀÝjAzÀ ªÀiÁ£Àå £ÁåAiÀiÁ®AiÀÄzÀ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹zÀÄÝ, ¢£ÁAPÀ:27.06.2011 gÀAzÀÄ «ZÁgÀuÉUÉ DUÀ«Ä¹zÀÝ ªÉÃtÄUÉÆÃ¥Á®£À£ÀÄß ²æäªÁ¸À ªÀÄvÀÄÛ ¥ÀmÁÖ©ügÁªÀÄAiÀÄå EªÀgÀÄ ºÀtzÀ «µÀAiÀÄ ªÀiÁvÀ£ÁqÀĪÀÅ¢zÉ CAvÁ gÉʸï«Ä¯ïUÉ PÀgÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃV, CªÁZÀå±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ PÉʬÄAzÀ ºÉÆqÉzÀÄ PÉÆ¯É ªÀiÁqÀĪÀ GzÉÝñÀ¢AzÀ ªÉÄʪÉÄÃ¯É ¹ÃªÉÄ JuÉÚ ¸ÀÄjzÀÄ ¨ÉAQ ºÀaÑzÀÝjAzÀ zÉúÀ ¥ÀÆwð ¸ÀÄlÖ UÁAiÀÄUÀ¼ÁVzÀÄÝ, 108 CA§Äå¯É£ïì ªÁºÀ£ÀzÀ°è PÀgÉzÀÄPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ªÀiÁ£À« ¸ÀPÁðj D¸ÀàvÉæAiÀÄ°è zÁR°¹zÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ ZÉÃvÀj¹PÉƼÀîzÉ EAzÀÄ ¢£ÁAPÀ:28.06.11 gÀAzÀÄ ªÀÄÈvÀ¥À¥ÀnÖzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ F §UÉÎ ªÀiÁ£À« oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.F ¥ÀæPÀgÀtzÀ°è FUÁUÀ¯Éà E§âgÀÄ DgÉÆævÀgÀ£ÀÄß zÀ¸ÀÛVj ªÀiÁr £ÁåAiÀiÁAUÀ §AzsÀ£ÀPÉÌ PÀ½¸À¯ÁVzÉ.


 

    ¢£ÁAPÀ:26/06/11 gÀAzÀÄ vÀÄ«ðºÁ¼À ¥ÉÆ°¸ï oÁuÁ ªÁå¦ÛAiÀÄ J¯ÉPÀÆqÀ®V UÁæªÀÄzÀ DgÉÆævÀgÁzÀ vÀªÀÄätÚ, ¸ÀAUÀ¥Àà EªÀgÀÄ ¦AiÀiÁð¢üzÁgÀ£ÁzÀ ¸ÀÄPÀªÀÄĤ¸Áé«Ä FvÀ£À ªÀÄUÀ£ÁzÀ zÉÆqÀØAiÀÄå FvÀ£ÀÄ DgÉÆæ vÀªÀÄätÚ ªÀÄUÀ¼ÁzÀ CAd£ÀªÀÄä¼ÉÆA¢UÉ C£ÉÊwPÀ ¸ÀA§AzÀ ElÄÖPÉÆArzÀÄÝ F «µÀAiÀÄzÀ°è zÉÆqÀØAiÀÄå¸Áé«Ä FvÀ¤UÉ PÉÆ¯É ªÀiÁqÀĪÀ GzÉÝñÀ¢AzÀ DgÉÆævÀgÀÄ PÀÄwÛUÉ »¹V PÉÆ¯É ªÀiÁrgÀÄvÁÛgÉ. F «µÀAiÀÄzÀ°è ¢£ÁAPÀ:28.06.11 gÀAzÀÄ ¸ÀÄPÀªÀÄĤ JA§ÄªÀªÀgÀÄ vÀÄ«ðºÁ¼À oÁuÉUÉ zÀÆgÀÄ ¤ÃrzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉAiÀÄ£ÀÄß PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

¢£ÁAPÀ:25.06.2011 gÀAzÀÄ 10.30 UÀAmɸÀĪÀiÁgÀÄ mÁmÁJ¹E ¸ÀASÉå:PÉJ.36,J.1259 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ£ÁzÀ ©üêÀÄtÚ ¸Á:PÀ®ÆègÀÄ FvÀ£ÀÄ, vÀ£Àß ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß CwªÉÃUÀ ªÀÄvÀÄÛ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ £ÀqɬĹ Pɦ¹ PÁ¯ÉÆäAiÀÄ §¸ï¸ÁÖöåAqï gÉÆÃr£À°è »A¢¤AzÀ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀ£ÁzÀ dUÀ¢Ã±À EªÀgÀ vÀAzÉAiÀĪÀgÁzÀ ©üêÀÄgÁAiÀĤUÉ ºÁUÀÆ CªÀgÀ ¸ÀA§A¢ü CªÀÄgÉñÀ EªÀjUÉ lPÀÌgï PÉÆnÖzÀÝjAzÀ E§âgÀÄ PɼÀUÉ ©¢ÝzÀÝjAzÀ ¨sÁjUÁAiÀÄUÀ¼ÁVzÀÄÝ gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ£ÀUÀgÀzÀ ¨sÀAqÁj D¸ÀàvÉæAiÀÄ°è aQvÉì PÉÆr¹, ºÉaÑ£À aQvÉìUÁV ºÉÊzÁæ¨Ázï PÁ«Ä£Éä D¸ÀàvÉæUɺÉÆÃV ¸ÉÃjPÉ ªÀiÁrzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ CAvÁ ¢£ÁAPÀ:26.06.2011 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢ dUÀ¢Ã±À vÀAzÉ ©üêÀÄgÁAiÀÄ ¸Á:PÀ®ÆègÀÄ vÁ:ªÀiÁ£À« FvÀ£ÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ ±ÀQÛ£ÀUÀgÀ oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

¢£ÁAPÀ:26.06.2011 gÀAzÀÄ 10.00 UÀAmÉUÉ UÀÄ¥À§UÁð-°AUÀ¸ÀÆÎgÀÄ gÀ¸ÉÛAiÀÄ ªÉÄÃ¯É UÀÄgÀÄUÀÄAmÁ ¹ÃªÀiÁAvÀgÀzÀ PÉE© D¦üøï£À ºÀwÛgÀ PÀȵÀgï UÁr £ÀA§gï PÉJ.33, JA.2420 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ£ÀÄ CwªÉÃUÀ ªÀÄvÀÄÛ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ £ÀqɬĹ JzÀgÀÄVJ §ÄgÀÄwÛzÀÝ N«Äß UÁr£ÀA§gï PÉJ.37,JA.3237 £ÉÃzÀÝPÉÌ lPÀÌgï PÉÆnÖzÀÝjAzÀ ¦üAiÀiÁ𢠲æà PÉ.zÀAiÀiÁ£ÀAzÀ ¨Á§Ä ºÁUÀÆ DvÀ£À ºÉAqÀwUÉ ªÀÄvÀÄÛ N«Äß §¸ï ZÁ®PÀ£ÁzÀ gÁeÁªÀ°UÉ ¸ÁzÁ ªÀÄvÀÄÛ ¨sÁj¸ÀégÀÆ¥ÀzÀ UÁAiÀÄUÀ¼ÁVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. DgÉÆæ PÀȵÀgï ZÁ®PÀ£ÀÄ C°èAzÀ NrºÉÆÃVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ CAvÁ ¦üAiÀiÁ𢠲æà PÉ.zÀAiÀiÁ£ÀAzÀ ¨Á§Ä ¥ËæqÀ±Á¯É ²PÀëPÀgÀÄ ¤ÃrzÀ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ ºÀnÖ ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

¢£ÁAPÀ: 27.6.11 gÀAzÀÄ gÁwæ 22.3 UÀAmÉUÉ gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ £ÀUÀgÀzÀ UÉÆñÁ® gÉÆÃr£À°ègÀĪÀ gÁdPÀªÀÄ¯ï ºÉÆÃl¯ï ªÀÄÄAzÀÄUÀqÉ ¹gÁd FvÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ¯ï £ÀA: f.J. -01/r-4445 £ÉÃzÀÝ£ÀÄß Cwà ªÉÃUÀªÁV ªÀÄvÀÄÛ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ £ÀqɹPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ºÀ£ÀĪÀÄAvÀ vÀAzÉ ©üêÀÄtÚ ¸Á: ¹ÃAiÀiÁvÀ¯Á¨ï gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ FvÀ¤UÉ lPÀÌgÀ PÉÆnÖzÀÝjAzÀ ¨sÁj UÁAiÀĪÁVzÀÄÝ F§UÉÎ ªÀĺÀäzï ¤ÃeÁªÀiï FvÀ£ÀÄ £ÀUÀgÀ ¸ÀAZÁgÀ oÁuÉAiÀÄ°è zÀÆgÀÄ zÁR°¹zÀÝjAzÀ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉAiÀÄ£ÀÄß PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.


 

¢£ÁAPÀ: 26.06.11 gÀAzÀÄ 20.00 UÀAmÉUÉ gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ- ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ ªÀÄÄRå gÀ¸ÉÛAiÀÄ UÁ½ zÀÄgÀÄUÀªÀÄä zÉêÀ¸ÁÜ£ÀzÀ ºÀwÛgÀ DgÉÆæAiÀiÁzÀ §¸ÀªÀgÁd ¸Á: §¤ßUÀ£ÀÆgÀÄ FvÀ£ÀÄ vÀ£Àß ¸ÉÊPÀ¯ï ªÉÆÃmÁgÀ £ÀA: PÉJ.36/qÀ§Æè 8396 £ÉÃzÀÝ£ÀÄß CwêÉÃUÀªÁV& ®PÀëvÀ£À¢AzÀ £ÀqɹPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ gÀ¸ÉÛAiÀÄ°è ¸ÀvÀÄÛ ©¢zÀÝ JªÀÄäUÉ UÀÄ¢ÝzÀÝjAzÀ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ¯ï ¸ÀªÉÄÃvÀ E§âgÀÄ PɼÀUÉ ©¢zÀÝjAzÀ DgÉƦ¤UÉ wêÀæ ¸ÀégÀÆ¥ÀzÀ UÁAiÀÄUÀ¼ÁVzÀÄÝ »AzÉ PÀĽvÀ ¦AiÀiÁð¢ü ¸ÀÆUÀÆgÀAiÀÄå¸Áé«ÄUÉ ¸ÀtÚ ¥ÀÄlÖ UÁAiÀÄUÀ¼ÁVzÀÄÝ ,F§UÉÎ ¢£ÁAPÀ:27.06.11 gÀAzÀÄ §¼ÀUÁ£ÀÆgÀÄ oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉAiÀÄ£ÀÄß PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

    

¢£ÁAPÀ:27.06.2011 gÀAzÀÄ ¨É½UÉÎ 09.00 UÀAmɬÄAzÀ ªÀÄzsÁåºÀß 2.00 UÀAmÉAiÀÄ CªÀ¢üAiÀÄ°è DzÁ¥ÀÆgÀÄ UÁæªÀÄzÀ PÀĪÀiÁj gÁeÉñÀéj vÀAzÉ ±ÀgÀt¥Àà UÀÄAd½î 16 ªÀµÀð FPÉUÉ ºÉÆmÉÖ£ÉÆêÀÅ EzÀÄÝ, SÁ¸ÀV jÃwAiÀiÁV vÉÆÃj¹zÀÝgÀÄ UÀÄtªÁUÀzÀÝjAzÀ vÀAzÉ-vÁ¬ÄAiÀĪÀgÀÄ ºÉÆ®PÉÌ ºÉÆÃzÁUÀ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è ºÉä£À ¥ÀÄr ¸Éë¹, E¯Ád PÀÄjvÀÄ ªÀÄÄzÀUÀ¯ï ¸ÀPÁðj D¸ÀàvÉæUÉ ªÀÄvÀÄÛ ºÉaÑ£À aQvÉì PÀÄjvÀÄ °AUÀ¸ÀÆÎgÀÄ ¸ÀPÁðj D¸ÀàvÉæAiÀÄ°è zÁR°¹ aQvÉì PÉÆr¹zÀÄÝ ZÉÃvÀj¹PÉƼÀîzÉ ¸ÁAiÀÄAPÁ® 4.00 UÀAmÉUÉ ªÀÄÈvÀ ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ¼É CAvÁ ªÀÄÈvÀ¼À vÀAzÉ ±ÀgÀt¥Àà UÀÄAd½î ¸Á:DzÁ¥ÀÆgÀÄ EªÀgÀÄ ¤ÃrzÀ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ ªÀÄÄzÀUÀ¯ï oÁuÉAiÀÄ°è UÀÄ£ÉßzÁR¯ÁVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

    

¢£ÁAPÀ:25.06.2011 gÀAzÀÄ gÁwæ 8.00 UÀAmɸÀĪÀiÁjUÉ gÁªÀÄtÚ vÀAzÉ ºÀ£ÀĪÀÄAvÀ ¹RAr ¸Á:®PÀÌA¢¤ß FvÀ¤UÉ §ºÀÄ¢£À¢AzÀ ºÉÆmÉÖ£ÉÆêÀÅ EzÀÄÝ J¯ÁèPÀqÉ vÉÆÃj¹zÀgÀÄ UÀÄtªÀÄÄR£ÁUÀzÀÝjAzÀ fêÀ£ÀzÀ°è fUÀÄ¥ÉìºÉÆA¢ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è ¨É¼ÉUÉ ºÉÆqÉAiÀÄ®Ä EnÖzÀÝ Qæ«Ä£Á±ÀPÀ OµÀzsÀªÀ£ÀÄß ¸Éë¹zÀÝjAzÀ G¥ÀZÁgÀPÀÄjvÀÄ D¸ÀàvÉæUÉ ¸ÉÃj¹zÁUÀ ¢£ÁAPÀ:26.06.2011 gÀAzÀÄ aQvÉì ¥sÀ®PÁjAiÀiÁUÀzÉ ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ CAvÁ ªÀÄÈvÀ£À ºÉAqÀwAiÀiÁzÀ FgÀªÀÄä PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ ¹gÀªÁgÀ ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

    

¢£ÁAPÀ:26.06.2011 gÀAzÀÄ 18.00 UÀAmÉUÉ D£ÉºÉƸÀÆgÀÄ UÁæªÀÄzÀ ¦üAiÀiÁð¢ E¨Áæ»A ©JAn¹ ZÁ®PÀ/¤ªÁðºÀPÀ£À ¥ÀwßUÉ DgÉÆæ ºÀÄ®UÀ¥Àà @ ±ÉnÖ EªÀ£ÀÄ ªÉƨÉÊ¯ï ¥sÉÆãï PÀgÉ ªÀiÁrzÀÝPÉÌ ¦üAiÀiÁð¢ E¨Áæ»A EªÀ£ÀÄ PÉüÀ¢ÝjAzÀ ¹nÖUÉzÀÝ ºÀÄ°UÉ¥Àà ºÁUÀÆ AiÀĪÀÄÄ£ÀªÀé UÀAqÀ FgÀ¥Àà ¥Éưøï EªÀgÀÄ CªÁZÀå±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ PÉÊUÀ½AzÀ ºÉÆqÉzÀÄ ¨Á¬ÄUÉ ªÀÄĶתÀiÁr UÀÄ¢ÝzÀÝjAzÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ºÀ®ÄèUÀ¼ÀÄ ªÀÄÄj¢zÀÄÝ ©r¸À®Ä ºÉÆÃzÀ ¨Á§Ä¨ÉÃUÀA dįÉÃSÁ gÀªÀjUÀÆ ¸ÀºÁ ºÉÆqÉzÀÄ PÉÊ»rzÀÄ J¼ÉzÁr ªÀiÁ£À¨sÀAUÀ ªÀiÁqÀ®Ä C®èzÉ PÉÆ¯É ªÀiÁqÀ®Ä ¥ÀæAiÀÄwß¹zÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ CAvÁ E¨Áæ»A PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄ°AzÀ °AUÀ¸ÀÆÎgÀÄ ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è UÀÄ£Éß zÁR°¹ PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

    

¢£ÁAPÀ:26.06.2011 gÀAzÀÄ ¨É½UÉÎ 11.30 UÀAmɸÀĪÀiÁjUÉ DgÉÆævÀgÁzÀ ¸À°ÃªÀÄ nÃZÀgï C§ÄÝ¯ï ¸ÀªÀÄzï (¦rN FvÀ£À vÀªÀÄä) ªÀÄ£É SÁ°ªÀiÁqÀĪÀ «µÀAiÀÄzÀ°è ¦üAiÀiÁð¢ eÁ¥sÀgïSÁ£ï PɼÀUÉ §AzÀÄ ¦rN gÀªÀgÀ ªÀÄ£ÉAiÀÄ ªÀÄÄAzÉ ¦rN gÀªÀgÀ£ÀÄß PÀgÉzÁUÀ CªÀgÀ vÀªÀÄä ¸À°ÃA §A¢zÀÄÝ ªÀÄ£ÉSÁ°ªÀiÁqÀĪÀ «µÀAiÀÄzÀ°è dUÀ¼Á vÉUÉzÀÄ CªÁZÀå±À§ÝUÀ½ªÀÄzÀ ¨ÉÊzÀÄ CAV »rzÀÄ PÉÊUÀ½AzÀ eÉÆÃgÁV ºÉÆqÉzÁUÀ PɼÀUÉ ©¢ÝzÀÝjAzÀ JqÀUÉÊ ªÀÄÄjzÀÄ ¨sÁj M¼À¥ÉmÁÖVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ CAvÁ eÁ¥sÀgïSÁ£ï vÀAzÉ ªÀĺÀäzï ªÀiÁgÀÆ¥sï¸Á§ ¸Á:gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ EªÀgÀ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ ¸ÀzÀgÀ§eÁgÀ oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.


 

¢£ÁAPÀ:9.06.11 gÀAzÀÄ §¼ÀV£À 09.30 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ¦AiÀiÁð¢ü CªÀÄgÀ¥Àà FvÀ£ÀÄ vÀ£Àß ºÉÆ®zÀ°è PÉ®¸À ªÀiÁqÀÄwÛgÀĪÁUÀ DgÉÆæ §¸ÀªÀgÁd¥Àà ªÀÄvÀÄÛ EvÀgÉ 7 d£ÀgÀÄ CPÀæªÀÄ PÀÆl gÀa¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ¦AiÀiÁð¢AiÀÄ ºÉÆ®zÀ°è CPÀæªÀÄ ¥ÀæªÉñÀ ªÀiÁr CªÁZÀå ¨ÉÊzÀÄ ¤£Àß ºÉÆ®zÀ°è £ÁªÀÅ PÁ®ÄªÉ vÉÆqÀÄvÉÛÃªÉ ¤Ã£ÀÄ K£ÀÄ ªÀiÁqÀÄwÛ ªÀiÁrPÉÆà CAvÁ ¨ÉÊzÁr PÉÊUÀ½AzÀ ºÉÆqÀzÀÄ PÁ°¤AzÀ MzÀÄÝ zÀÄSÁ:¥ÁvÀ UÉÆý¹zÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. CAvÁ ¦AiÀiÁð¢üzÁgÀ£ÀÄ zÀÆgÀÄ ¤ÃrzÀ ªÉÄÃgÉUÉ §¼ÀUÁ£ÀÆgÀÄ oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.


 

¥Éưøï C¢üPÁjUÀ¼ÀÄ zÁ½ ªÀiÁr zÁR°¹zÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ:

    ¢£ÁAPÀ:27.06.2011 gÀAzÀÄ ¸ÀAeÉ 6.15 UÀAmÉUÉ ¦J¸ïL PÀ«vÁ¼ÀgÀªÀgÀÄ RavÀ ¨sÁwä ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÁªÀÄ£ÀPÀ®ÆègÀÄ UÁæªÀÄzÀ°è ªÀÄlPÁ dÆeÁlzÀ°è vÉÆqÀVzÀݪÀgÀ ªÉÄÃ¯É zsÁ½ªÀiÁrzÁUÀ ZÀ£ÀߥÀà ¨sÁ«PÀnÖ ¹QÌ©¢ÝzÀÄÝ, ¨Á§Ä ¸Á:ºÀnÖ FvÀ£ÀÄ ¥ÀgÁjAiÀiÁVzÀÄÝ ¹QÌ©zÀݪÀ¤AzÀ ªÀÄlPÁ dÆeÁlzÀ ¸À®PÀgÀuÉUÀ¼ÀÄ ºÁUÀÆ £ÀUÀzÀĺÀt:780/- ªÀ±À¥Àr¹ PÉÆAqÀÄ zsÁ½ ¥ÀAZÀ£ÁªÉÄ DzsÁgÀzÀ ªÉÄðAzÀ ¦J¸ïL PÀ«vÁ¼ï ²æà ªÀÄ°èPÁdÄð£À qÀ¦à£ï gÀªÀgÀÄ UÀÄ£Éß zÁR¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

    

¢£ÁAPÀ:27.06.2011 gÀAzÀÄ ¸ÀAeÉ 4.30 gÀ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ¸Á¸À®ªÀÄj PÁåA¥ï£À°è ªÀÄlPÁ dÆeÁl £ÀqÉAiÀÄÄwgÀĪÀ §UÉÎ RavÀ ¨sÁwä w½zÀ ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ UÁæ«ÄÃt oÁuÉAiÀÄ ¦J¸ïL ²æà PÀgÀÄuÉñÀ UËqÀ ºÁUÀÆ ¹§âA¢AiÀĪÀgÀÄ zsÁ½ªÀiÁr ¨sÁµÁ vÀAzÉ gÁeÁ¸Á§ ªÀÄĹèÃA ¸Á:¸Á¸À®ªÀÄj PÁåA¥ï EªÀgÀ£ÀÄß zÀ¸ÀÛVjªÀiÁr DvÀ¤AzÀ ªÀÄlPÁ dÆeÁlzÀ ¥ÀnÖ ¨Á®¥É£ÀÄß ºÁUÀÆ £ÀUÀzÀĺÀt:5535/- ªÀ±À¥Àr¹PÉÆAqÀÄ £ÀAvÀgÀ «ZÁj¸À¯ÁV ªÀÄlPÁ ¥ÀnÖAiÀÄ£ÀÄß PÁgÀlV UÁæªÀÄzÀ «gÀÄ¥ÁPÀëAiÀÄå EªÀjUÉ PÉÆqÀĪÀÅzÁV w½¹zÀÝjAzÀ CªÀ£À£ÀÄß ¸ÀºÁ zÀ¸ÀÛVjªÀiÁrPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ UÀÄ£Éß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.


 

¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAWÀ£É, ªÁºÀ£À ZÁ®PÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ:

    gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ J¯Áè ¥Éưøï C¢üPÁjUÀ¼ÀÄ, gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ°è ªÉÆÃmÁgÀ ªÁºÀ£À C¥ÀWÁvÀUÀ¼À£ÀÄß vÀqÉUÀlÄÖªÀ PÀÄjvÀÄ f¯ÉèUÉ ¥ÀÆgÉʹgÀĪÀ EAlgï¸É¥ÀÖgï ªÁºÀ£ÀzÀ ¸ÀºÁAiÀÄ¢AzÀ ¢£ÁAPÀ:28.06.2011gÀAzÀÄ 79 ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À£ÀÄß ¥ÀvÉÛ ªÀiÁr :19400 /- gÀÆ¥Á¬ÄUÀ¼À£ÀÄß ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà zÀAqÀ «¢ü¹, PÁ£ÀÆ£ÀÄ jÃvÀå PÀæªÀÄ dgÀÄV¹zÀÄÝ, ¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAX¸ÀĪÀ ZÁ®PÀgÀÄ/ªÀiÁ°ÃPÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆgÀÄ jÃvÀå PÀæªÀÄ dgÀÄV¸ÀĪÀ PÁAiÀÄð ªÀÄÄAzÀĪÀgÉ¢gÀÄvÀÛzÉ.

GULBARGA DISTRICT REPORTED CRIMES

ಅಪಹರಣ ಪ್ರಕರಣ :
ಮಹಿಳಾ ಠಾಣೆ :
ಶ್ರೀ ರಾಮರಾವ ತಂದೆ ನಾರಯಣರಾವ ಬಿರಾದಾರ ಸಾ|| ಶಕ್ತಿ ನಗರ ಗುಲಬರ್ಗಾ ರವರು ನನ್ನ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಕಾರ ಡೈವರ ಅಂತಾ ಕೇಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದ ಸಂಜುಕುಮಾರ ತಂದೆ ಬಾಬುರಾವ ನಂದೂರ ದಿನಾಂಕ: 03-05-2011 ರಂದು ನಾವು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಇರದೆ ಇದ್ದಾಗ ಮಗಳಾದ ಕು|| ರೇಖಾ ಇವಳನ್ನು ಜಬರ ದಸ್ತಿಯಿಂದ ಹೆದರಿಸಿ ಅಪಹರಣ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಹೋಗಿದ್ದು ಈ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಸಂಬಂದಿಸಿದಂತೆ ಅವರ ಅಣ್ಣನಾದ ರಾಜು ಇತನಿಗೆ ವಿಚಾರಿಸಿಸುವದಕ್ಕೆ ಹೋದಾಗ ಅವಾಚ್ಯ ಶಬ್ದಗಳಿಂದ ಬೈದು ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆಗೆ ಹೋಗಿ ಎನಾದರು ಅರ್ಜಿ ಅಥವಾ ದೂರು ಕೊಟ್ಟರೆ ನಿಮ್ಮ ಮಗಳ ಜೀವಕ್ಕೆ ಅಪಾಯ ಮಾಡುತ್ತೆನೆ ಅಂತಾ ಹೇದರಿಕೆ ಹಾಕಿರುತ್ತಾರೆ ಅಂತಾ ದೂರು ಸಲ್ಲಿಸಿದ ಸಾರಾಂಶದ ಮೇಲಿಂದ ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಾಗಿದೆ.

ಜಾತಿ ನಿಂದೆನ ಪ್ರರಕಣ :

ಚಿಂಚೋಳಿ ಠಾಣೆ :
ಶ್ರೀ.  ಕೃಷ್ಣಪ್ಪಾ ತಂದೆ ರಾಮಣ್ಣಾ ದಂಡಿನ್ ಸಾಃ ತುಮಕುಂಟಾ ರವರು ನಾನು ನಿನ್ನೆ ಹೊರಡಗೆಯಿಂದ ಮನೆಯ ಕಡೆಗೆ ಹೊರಟಾಗ ಜಹೀರ ಪಟೇಲ ಇತನು ನನಗೆ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ನಿಲ್ಲಿಸಿ ಅವಾಚ್ಯ ಶಬ್ದಗಳಿಂದ ಬೈದು ಹೊಡೆ ಬಡೆ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾಗ ಬಿಡಿಸಲು ಬಂದ ನನ್ನ ಅಳಿಯನಾದ ಬಸವರಾಜನಿಗೆ ಜಹೀರ ಪಟೆಲ್ ತಮ್ಮನಾದ ಶರೀಪ ಪಟೇಲ್ ಹೊಡೆದು ರಕ್ತಗಾಯ ಮಾಡಿರುತ್ತಾನೆ ಮತ್ತು ನನಗೆ ಜೀವದ ಬೆದರಿಕೆ ಹಾಕಿರುತ್ತಾರೆ ಅಂತಾ ದೂರು ಸಲ್ಲಿಸಿದ ಸಾರಾಂಶದ ಮೇಲಿಂದ ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರರಕಣ ದಾಖಲಾಗಿದೆ

BIDAR DISTRICT DAILY CRIME UPDATE 28-06-2011


This post is in Kannada language. To view, you need to download kannada fonts from the link section.
¢£ÀA¥Àæw C¥ÀgÁzsÀUÀ¼À ªÀiÁ»w ¢£ÁAPÀ: 28-06-2011

§UÀzÀ® ¥ÉÆ°¸À oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 77/2011 PÀ®A 279, 3604(J) L¦¹ eÉÆvÉ 187 LJA« DåPïÖ :-
¢£ÁAPÀ 27-06-2011 gÀAzÀÄ 1200 UÀAmÉAiÀÄ CªÀ¢üAiÀÄ°è ¦üAiÀiÁ𢠥Àæ¯ÁzÀ vÀAzÉ gÀhÄgÉÃ¥Áà, vÀ¼ÀWÁlPÀgÀ ªÀAiÀÄ: 40 ªÀµÀð, eÁw: J¸ï.¹ zÀ°vÀ, ¸Á: CA¨ÉÃqÀÌgÀ PÁ¯ÉƤ ©ÃzÀgÀ EªÀgÀ ºÉAqÀw ¸ÀAVÃvÁ EªÀgÀÄ §A§¼ÀV PÀqÉUÉ ºÉÆÃUÀÄwÛgÀĪÁUÀ zÁjAiÀÄ°è DgÉÆæ ¯Áj £ÀA. PÉ.J-22/6795 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ£ÀÄ vÀ£Àß ¯ÁjAiÀÄÀ£ÀÄß ªÉÃUÀ ªÀÄvÀÄÛ ¤µÁ̼ÀfvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ¸ÀAVÃvÁ EªÀjUÉ rQÌ ªÀiÁr ªÁºÀ£À ©lÄÖ Nr ºÉÆÃVgÀÄvÁÛ£É, ¸ÀzÀj rQÌAiÀÄ ¥ÀjuÁªÀÄ ¸ÀAVÃvÁ EªÀjUÉ gÀPÀÛUÁAiÀÄUÀ¼ÁV D¸ÀàvÉæUÉ ¸ÁV¸ÀĪÁUÀ ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖgÀÄvÁÛgÉAzÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

£ÀÆvÀ£À £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ ©ÃzÀgÀ UÀÄ£Éß £ÀA 123/2011 PÀ®A 506 eÉÆvÉ 34 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 11-04-2011 gÀAzÀÄ DgÉÆæ UÀuÉñÀ vÀAzÉ CtÚgÁªÀ PÉÆl ªÀiÁ¼É ªÀAiÀÄ: 25 ªÀµÀð, ¸Á: ªÁAdgÀSÉÃqÀ, vÁ: ¨sÁ°Ì, ¸ÀzsÀå: ©ÃzÀgÀ eÉÊ°£À° «ZÁgÀuÁ §A¢ EvÀ£ÀÄ ºÁWÀÆ ªÀÄvÀÄÛ eÉÊ°£À EvÀgÀ ¹§âA¢UÀ¼ÀÄ eÉÊ°¤AzÀ ªÉƨÉÊ¯ï ¥sÉÆãÀ £ÀA 7795473660 £ÉÃzÀjAzÀ ¦üAiÀiÁ𢠪ÉAPÀl vÀAzÉ ªÀĵÁÚf zsÀ£À¸ÀÆgÉ UÀÄgÀÄzÁ® vÁ: zÉêÀtÂ, f¯Éè: ¯ÁvÀÄgÀ, ªÀĺÁgÁµÀÖç gÁdå EvÀ£À ªÉƨÉÊ¯ï £ÀA 9764745337 £ÉÃzÀPÉÌ PÁ® ªÀiÁr ¤£ÀUÉ RvÀA ªÀiÁqÀÄvÉÛÃ£É CAvÁ fêÀzÀ ¨ÉÃzÀjPÉ ºÁQgÀÄvÁÛ£ÉAzÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

£ÀÆvÀ£À £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ ©ÃzÀgÀ UÀÄ£Éß £ÀA 124/2011 PÀ®A 420, 376, 504, 506 eÉÆvÉ 149 L¦¹ :-
¸ÀĪÀiÁgÀÄ 1 ªÀµÀð¢AzÀ ¦üAiÀiÁð¢vÀ¼ÁzÀ ®Qëöä vÀAzÉ ²ªÀgÁd ªÀAiÀÄ: 22 ªÀµÀð, ¸Á: eÉÊ©üêÀÄ £ÀUÀgÀ £Ë¨ÁzÀ EPÉAiÀÄÄ ºÁUÀÆ DgÉÆæ-1 UÉÆêÀzsÀð£À vÀAzÉ ©üêÀÄuÁÚ ¸Á: eÉÊ©üêÀÄ £ÀUÀgÀ £Ë¨ÁzÀ ©ÃzÀgÀ, EªÀj§âgÀÄ M§âjUÉƧâgÀÄ ¦æÃw¸ÀÄwÛzÀÄÝ, ¢£ÁAPÀ 16-04-2011 gÀAzÀÄ DgÉÆæ-1 FvÀ£ÀÄ ¦üAiÀiÁð¢vÀ½UÉ ªÀÄzÀÄªÉ ªÀiÁrPÉƼÀÄîvÉÛãÉAzÀÄ ºÉý £ÀA©¹ ¨ÉAUÀ¼ÀÆjUÉ PÀgÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆV ºÉAqÀwAiÀÄAvÉ ªÀåªÀºÀj¹gÀÄvÁÛ£É, £ÀAvÀgÀ ¢£ÁAPÀ 24-06-2011 gÀAzÀÄ DgÉÆæ-1 UÉÆêÀzsÀð£ï FvÀ£À vÀAzÉ ¨ÉAUÀ¼ÀÆjUÉ ºÉÆÃV ¦üAiÀiÁ𢠺ÁUÀÆ UÉÆêÀzsÀð£ï E§âjUÀÆ ©ÃzÀgÀPÉÌ PÀgÉzÀÄPÉÆAqÀÄ §A¢zÀÄÝ, ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀĪÀgÀÄ ªÀÄzÀĪÉAiÀÄ §UÉÎ «ZÁj¹zÁUÀ, DgÉÆævÀgÁzÀ 1] UÉÆêÀzsÀð£À vÀAzÉ ©üêÀÄuÁÚ, 2] ©üêÀitÚ vÀAzÉ PÀ®è¥Àà ªÀÄÄRå ¥ÉÃzÉ, 3] ¹ÃvÁ UÀAqÀ ©üêÀÄtÚ, 4] eÉÊ©üêÀÄ CtzÀÆgÉ, 5] ¥À¥ÀÄà vÀAzÉ ©üêÀÄuÁÚ J®ègÀ ¸Á: eÉÊ©üêÀÄ £ÀUÀgÀ £Ë¨ÁzÀ ©ÃzÀgÀ EªÀgÉ®ègÀÆ ¦üAiÀiÁð¢vÀ¼À vÀAzÉUÉ ¤ªÀÄä ªÀÄUÀ¼À£ÀÄß £ÀªÀÄä ªÀÄUÀ¤UÉ PÉÆqÀĪÀµÀÄÖ CAvÀ¸ÀÄÛ EzÉAiÉÄà JAzÀÄ ºÉý CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ 2 ®PÀë, 5 vÉÆ¯É §AUÁgÀ ªÀÄvÀÄÛ MAzÀÄ ¢éÃZÀPÀæ ªÁºÀ£À ªÀgÀzÀQëuÉ PÉÆlÖgÉ ªÀÄzÀÄªÉ ªÀiÁqÀĪÀÅzÁV ºÉý fêÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQgÀÄvÁÛgÉAzÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁð¢vÀ¼À ºÉýPÉ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

RlPÀ aAZÉÆý ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 44/2011 PÀ®A 324, 504 eÉÆvÉ 34 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 27-06-2011 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢vÀ¼ÁzÀ UÀÄAqÀªÀiÁä UÀAqÀ «oÀ®gÁªÀ ªÉÄÃvÉæ ªÀAiÀÄ: 43 ªÀµÀð, eÁw: PÀÄgÀħ, ¸Á: KtPÀÆgÀ EªÀgÀ ªÉƪÀääUÀ£ÀÄ MAzÀÄ ¥É£ÀߣÀÄß »rzÀÄPÉÆAqÀÄ EvÀgÉ ¸ÀtÚ ºÀÄqÀÄUÀgÀ eÉÆÃvÉ DqÀªÁqÀĪÁUÀ DgÉÆævÀ¼ÁzÀ ªÀĺÁzÉë UÀAqÀ ¹zÀÝ¥Áà ªÉÄÃvÉæ eÁw: PÀÄgÀħ, ¸Á: KtPÀÆgÀ EPÉAiÀÄÄ §AzÀÄ F ¥É£ÀÄß KPÉ »rzÀÄPÉÆAr¢Ý CAvÀ ¦üAiÀiÁð¢vÀ¼À ªÉƪÀääUÀ¤UÉ PÉüÀĪÁUÀ ¦üAiÀiÁð¢vÀ¼ÀÄ £À£Àß ªÉƪÀÄäªÀÄUÀ¤UÉ K£ÀÄ PÉüÀÄwÛ¢Ý CAvÀ CA¢zÀÝPÉÌ DgÉÆævÀ¼ÀÄ ºÁUÀÄ DgÉÆævÀ¼À UÀAqÀ£ÁzÀ ¹zÀÝ¥Áà vÀAzÉ w¥ÀàuÁÚ ªÉÄÃvÉæ EªÀj§âgÀÆ ¦üAiÀiÁð¢vÀ½UÉ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ PÉʬÄAzÀ ªÀÄvÀÄÛ §rUɬÄAzÀ ºÉÆqÉzÀÄ gÀPÀÛUÁAiÀÄ ªÀÄvÀÄÛ UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹zÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ CAvÀ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁð¢vÀ¼À ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

RlPÀ aAZÉÆý ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 45/2011 PÀ®A 323, 504, 506 eÉÆvÉ 34 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 27-06-2011 gÀAzÀÄ DgÉÆævÀgÁzÀ 1) UÀÄAqÀªÀiÁä UÀAqÀ «oÀ® ªÉÄÃvÉæ, 2) «oÀ® vÀAzÉ w¥ÀàuÁÚ ªÉÄÃvÉ E§âgÀÄ eÁw: PÀÄgÀħ, ¸Á-KtPÀÆgÀ EªÀgÀ ªÉƪÀÄäUÀ£ÀÄ MAzÀÄ ¥É£ÀߣÀÄß »rzÀÄPÉÆAqÀÄ EvÀgÉ ¸ÀtÚ ºÀÄqÀÄUÀgÀ eÉÆÃvÉ DqÀªÁqÀĪÁUÀ ¦üAiÀiÁð¢vÀ¼ÁzÀ ªÀĺÁzÉë UÀAqÀ ¹zÀÝ¥Áà ªÉÄÃvÉæ ªÀAiÀÄ: 40 ªÀµÀð, eÁw: PÀÄgÀħ, ¸Á: KtPÀÆgÀ, EPÉAiÀÄÄ §AzÀÄ F ¥É£ÀÄß KPÉ »rzÀÄPÉÆAr¢Ý CAvÀ DgÉÆævÀ¼À ªÉƪÀÄäUÀ¤UÉ PÉüÀĪÁUÀ DgÉÆævÀ¼ÀÄ £À£Àß ªÉƪÀÄäªÀÄUÀ¤UÉ K£ÀÄ PÉüÀÄwÛ¢Ý CAvÀ CA¢zÀÝPÉÌ ¦üAiÀiÁð¢vÀ¼ÀÄ DgÉÆævÀgÀ ªÀÄzsÀå ªÀiÁw£À vÀPÀgÁgÀÄ DV DgÉÆævÀgÀÄ ¦üAiÀiÁð¢vÀ½UÉ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ PÉʬÄAzÀ ºÉÆqÉzÀÄ fêÀ ¸À»vÀ ©qÀĪÀÅ¢¯Áè CAvÀ fêÀzÀ ¨ÉÃzÀjPÉ ºÁQzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ CAvÀ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁð¢vÀ¼À ¸ÁgÁA±ÀzÀ DzsÁgÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

GULBARGA DISTIRICT REPORTED CRIMES

ಅಪಘಾತ ಪ್ರಕರಣ :

ಗ್ರಾಮೀಣ ಠಾಣೆ : ಶ್ರೀ ಮೊಹ್ಮದ ಖಾಜಾ ಮೈನೋದ್ದಿನ ತಂದೆ ಮಹ್ಮದ ಸಲಿಂ ಸಾಃ ಬಗದಾದ ಕಾಲನಿ ಶಾಹಬಾಜ ಸ್ಕೂಲ್ ಹತ್ತಿರ ಗುಲಬರ್ಗಾ. ನಾನು ಮತ್ತು ಶಾಬೋದ್ದೀನ ಇಬ್ಬರು ನಮ್ಮ ಮೋಟಾರ ಸೈಕಲದ ಮೇಲೆ ಘೋಡವಾಡಿ ದೇವರಿಗೆ ಹೋಗಿ ದರ್ಶನ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ರಾತ್ರಿ ಗುಲಬರ್ಗಾಕ್ಕೆ ಬರುವಾಗ ಸ್ವಾಮಿ ಸಮರ್ಥ ರೊಡಿನಲ್ಲಿ ಎದುರುಗಡೆ ಯಿಂದ TATA MAGIC TEMPO No KA-32-B-1055 ಚಾಲಕನ ಅತೀವೇಗದಿಂದ ಅಲಕ್ಷತನದಿಂದ ನಡೆಯಿಸಿಕೊಂಡು ಬಂದು ಡಿಕ್ಕಿ ಪಡಿಸಿರುತ್ತಾನೆ ಡಿಕ್ಕಿ ಪಡಿಸಿದ ಪರಿಣಾಮ ನಮಗೆ ರಕ್ತಗಾಯ ಮತ್ತು ಗುಪ್ತಗಾಯಗಳಾಗಿರುತ್ತವೆ ಅಂತಾ ದೂರು ಸಲ್ಲಸಿದ ಸಾರಾಂಶದ ಮೇಲಿಂದ ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಾಗಿದೆ.

ಹಲ್ಲೆ ಪ್ರಕರಣ :

ಆಳಂದ ಠಾಣೆ :
ಶ್ರೀಶೈಲ್ ತಂದೆ ವಿಠಲ್ ನಡಗೇರಿ ಸಾ|| ಹಳ್ಳಿಸಲಗರ ರವರು ನಮ್ಮ ಅಣ್ಣನಾದ ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನನು ಇತನು ಆಳಂದ ಕ್ಕೆ ಜೀಪಿನಲ್ಲಿ ಬಂದಿದ್ದು ರೇವಣಪ್ಪನಿಗೆ 100 ರೂಪಾಯಿ ಚಿಲ್ಲರೆ ಕೊಡುವ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಜಗಳ ಆಗಿತ್ತು, ರೇವಣಪ್ಪಾ ಇತನು ನೀನು ಊರಿಗೆ ಬಂದಾಗ ನೋಡಿಕೊಳ್ಳತ್ತಿನಿ ಅಂತಾ ಬೇದರಿಕೆ ಹಾಕಿದ್ದು , ಇಂದು ದಿನಾಂಕ 27-06-2011 ರಂದು ಸಾಯಂಕಾಲ ಆನಂದರಾಯಗೌಡನ ಸಂಗಡ ಇನ್ನೂ 6 ಜನರು ಬಂದು ನಮ್ಮ ತಂದೆಯವರೊಂದಿಗೆ ಜಗಳ ತೆಗೆದು ನಮ್ಮಲ್ಲರಿಗು ಹೊಡೆ ಬಡೆ ಮಾಡಿ ಜಾತಿ ನಿಂದೆನೆ ಮಾಡಿರುತ್ತಾರೆ ಅಂತಾ ದೂರು ಸಲ್ಲಿಸಿದ ಸಾರಾಂಶದ ಮೇಲಿಂದ ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಾಗಿದೆ.

Monday, June 27, 2011

GULBARGA DISTRICT REPORTED CRIME

ಜಾನುವಾರು ಕಳವು ಪ್ರರಕಣ :

ಚಿಂಚೋಳಿ ಠಾಣೆ :
ಶ್ರೀ ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ ತಂದೆ ಬಸವಂತರಾಯ ರಾಜಾಪುರ ಸಾ|| ಧನಗರಗಲ್ಲಿ ಚಿಂಚೋಳಿ ರವರು ನಾನು ನನ್ನ ಹೋಲ ಸರ್ವೇ ನಂ 48 ಇದ್ದು , ಹೊಲದಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಎರಡು ಎತ್ತುಗಳು ಎರಡು ಹೋರಿಗಳು ಒಂದು ಆಕಳು ಕಟ್ಟುತ್ತಿದ್ದು ಎಂದಿನಂತೆ ದಿನಾಂಕ 24.06.2011 ರಂದು ರಾತ್ರಿ ಆಳು ಮಗನಾದ ನಾಗಪ್ಪಾ ಇತನು ಸಹ ಅಲ್ಲಿಯೇ ಮಲಗಿದ್ದು, ರಾತ್ರಿ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನಾಗಪ್ಪನಿಗೆ ನಿದ್ದೆ ಹತ್ತಿರುವಾಗ ಎರಡು ಎತ್ತುಗಳು ಎರಡು ಹೋರಿಗಳು ಒಂದು ಆಕಳನ್ನು ( ಅ|ಕಿ|| 1,35,000-00 ಕಿಮ್ಮತ್ತಿನ ಜಾನುವಾರಗಳನ್ನು) ವಾಹನ ತಂದು ತುಂಬಿಕೊಂಡು ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ ಅಂತಾ ನಾಗಪ್ಪಾ ಇತನು ತಿಳಿಸಿರುತ್ತಾನೆ ಅಂತಾ ದೂರು ಸಲ್ಲಿಸಿದ ಸಾರಾಂಶದ ಮೇಲಿಂದ ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಾಗಿದೆ.

Raichur District Reported Crimes

ªÀgÀ¢AiÀiÁzÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ:

    ¢£ÁAPÀ:25.06.2011 gÀAzÀÄ 21.30 UÀAmɸÀĪÀiÁgÀÄ «ÃgÀ£ÀUËqÀ vÀAzÉ «gÀÄ¥ÁPÀë¥Àà ¸Á:RgÁ§¢¤ß EªÀ£ÀÄ ªÉÆÃmÁgÀ¸ÉÊPÀ¯ï¸ÀASÉå:PÉJ.36,AiÀÄÄ.8029 £ÉÃzÀÝgÀ »A§¢ D¸À£ÀzÀ°è zÉÆqÀØ ±ÀgÀt¥Àà vÀAzÉ «gÀÄ¥ÁPÀë¥Àà 50 ªÀµÀð ¸Á:RgÁ§¢¤ß EªÀ£À£ÀÄß PÀÆr¹PÉÆAqÀÄ ªÀiÁ£À«-¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ gÀ¸ÉÛAiÀÄ°è CwªÉÃUÀ ªÀÄvÀÄÛ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹ ªÉÃUÀ¤AiÀÄAvÀæt ªÀiÁqÀ¯ÁUÀzÉ CªÀÄgÉñÀégÀ PÁåA¥ï£À ªÀÄÄRå PÁ®ÄªÉAiÀÄ ºÀwÛgÀ PɼÀUÉ PÉqÀ«zÀÝjAzÀ ¸ÀºÀ-¥ÀæAiÀiÁtÂPÀ zÉÆqÀØ ±ÀgÀt¥Àà£À vÀ¯ÉUÉ ¨sÁjgÀPÀÛUÁAiÀĪÁVzÀÄÝ, PÀÆqÀ¯Éà CªÀ£À£ÀÄß gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ £ÀUÀgÀzÀ N¥ÉPï D¸ÀàvÉæAiÀÄ°è zÁR°¹ aQvÉì PÉÆr¹zÀÄÝ ZÉÃvÀj¹PÉƼÀîzÉ ¢£ÁAPÀ:26.06.2011 gÀAzÀÄ 17.00 UÀAmÉUÉ ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ£É CAvÁ ªÀÄÈvÀ£À ¸ÀºÉÆÃzÀgÀ ¸ÀtÚ ±ÀgÀt¥Àà PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ ªÀiÁ£À« oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

¢£ÁAPÀ:26.06.2011 gÀAzÀÄ 16.30 UÀAmɸÀĪÀiÁgÀÄ ªÉÃtÄUÉÆÃ¥Á® vÀªÀÄzÉ DªÀÄÄðUÀA ¸Á:Dgï.ºÉZï.PÁåA¥ï¸ÀASÉå:1 EªÀ£ÀÄ DmÉÆøÀASÉå:PÉJ.36,J.2417 £ÉÃzÀÝ£ÀÄß §ªÀiÁðPÁåA¥ï-Dgï.ºÉZï.PÁåA¥ï ¸ÀASÉå:2 £ÉÃzÀÝgÀ gÀ¸ÉÛAiÀÄ°è CwªÉÃUÀ ªÀÄvÀÄÛ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹zÀÝjAzÀ Dgï.ºÉZï.PÁåA¥ï ºÉÆgÀªÀ®AiÀÄzÀ°è ¤AiÀÄAvÀæt vÀ¦à ¥À°ÖAiÀiÁVzÀÝjAzÀ DmÉÆÃzÀ°è ¥ÀæAiÀiÁt¸ÀÄwÛzÀÝ ©üêÀÄtÚ, £ÁUÀªÀÄä, zÉêÀgÁeï, d£Àð «±Áé¸ï, gÁT «¸Áé¸ï, gÁzsÁ, «ÄAmÉÆà ªÀÄAqÀ¯ï, ®wÃSÁ EªÀjUÉ ¸ÁzsÁ ªÀÄvÀÄÛ ¨sÁj ¸ÀégÀÆ¥ÀzÀ UÁAiÀÄUÀ¼ÁVgÀÄvÀÛªÉ CAvÁ ©üêÀÄtÚ vÀAzÉ ºÀĸÉãÀ¥Àà ¸Á:©.Dgï.PÁåA¥ï vÁ:¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ EªÀgÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ UÁæ«ÄÃt oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

¢£ÁAPÀ:26.06.2011 gÀAzÀÄ ¨É½UÉÎ 8-00 UÀAlUÉ UÉÆÃgɨÁ¼À UÁæªÀÄzÀ°è ¦AiÀiÁð¢üAiÀÄ ªÀÄUÀ£ÁzÀ azÁ£ÀAzÀ¥Àà 6 ªÀµÀð,EªÀ£ÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀÄ ªÀÄÄAzÉ EgÀĪÀ gÉÆÃr£À°è ªÀÄÆvÀæ ªÀiÁqÀ®Ä §AzÁUÁ AiÀiÁªÀÅzÉÆà ªÁºÀ£ÀzÀ ZÁ®PÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß CwêÉÃUÀ ªÀÄvÀÄÛ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ £ÀqɹPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ lPÀÌgÀ PÉÆlÄÖ ªÉÄÃ¯É ºÁ¬Ä¹PÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVzÀÝjAzÀ ¨sÁj UÁAiÀÄUÀ¼ÁV ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ CAvÁ ªÀÄÄAvÁV ªÀÄÈvÀ£À vÀAzÉ µÀtÄäR¥Àà vÀAzÉ azÁ£ÀAzÀ¥Àà ¸Á: UÉÆÃgɨÁ¼À ¤ÃrzÀ ¦AiÀiÁð¢ü ªÉÄðAzÀ ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ UÁæ«ÄÃt¸À ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

¢£ÁAPÀ:26.06.2011 gÀAzÀÄ 15.00 UÀAmɸÀĪÀiÁgÀÄ r.£À«Ã£ïPÀĪÀiÁgï L¦Dgï PÀA¥À¤ ªÀiÁå£ÉÃdgï ¸Á:ºÉÊzÁæ¨ÁzïEªÀgÀÄ ±ÀQÛ£ÀUÀgÀzÀÀ°ègÀĪÀ ²æà ¸ÀÆUÀÆgÉñÀégÀ CmÉÆà ªÉƨÉʯïì, ªÀÄ°èPÁdÄð£À ºÁqÀðªÉÃgï & DmÉÆêÉƨÉʯïì ºÁUÀÆ ±ÀªÀiïì CmÉÆêÉƨÉʯïì ªÀiÁ°ÃPÀgÀÄ, vÀªÀÄä CmÉÆêÉƨÉʯïìUÀ¼À°è ªÉÄÊPÉÆà °«ÄmÉqï PÀA¥À¤AiÀÄ ºÉ¸Àj£ÀÄß zÀĨsÀð¼ÀPÉ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ £ÀPÀ° ©r¨sÁUÀUÀ¼À£ÀÄß C¸À° ©r¨sÁUÀUÀ¼ÉAzÀÄ ¸ÁªÀðd¤PÀjUÉ ªÀiÁgÁl ªÀiÁr ªÉÆøÀ ªÀiÁrgÀÄvÁÛgÉ CAvÁ PÉÆlÖ ªÀiÁ»w ªÉÄðAzÀ ±ÀQÛ£ÀUÀgÀ oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

¢£ÁAPÀ:26.06.2011 gÀAzÀÄ 15.00 UÀAmɸÀĪÀiÁgÀÄ f.gÀªÉÄñÀ vÀAzÉ ¸ÀÄzÀ±Àð£ï ¦APÀlð£ï PÀ£ïì°ÖAUï & vÀ¤SÁ ªÀÄÄRå¸ÀÜ ¸Á:§ÄªÀ£À¥À°è ºÉÊzÁæ¨Ázï EªÀgÀÄ zÉêÀzÀÄUÀð ¥ÀlÖtzÀ°ègÀĪÀ ªÀÄ°èPÁdÄð£À DmÉÆà ªÉƨÉʯïì «ÃgÀ¨sÀzÉæñÀégÀ DmÉÆêÉƨÉʯïì ªÀÄvÀÄÛ ªÀĢãÁ DmÉÆêÉÆèÉʯïì ªÀiÁ°ÃPÀgÀÄ, vÀªÀÄä CmÉÆêÉƨÉʯïìUÀ¼À°è §Æ±ï ªÉÄÊPÉÆà °«ÄmÉqï PÀA¥À¤AiÀĪÀgÀÄ vÀAiÀiÁj¹zÀ røÀ¯ï ¦ü®Ögï ¢éÃZÀPÀæªÁºÀ£ÀzÀ ¸ÁàPÀð ¥ÀèUïUÀ¼À£ÀÄß §Ä±ï ªÉÄÊPÉÆà °«ÄmÉqï PÀA¥À¤UÉ ºÉÆðPÉ AiÀiÁUÀĪÀAvÉ £ÀPÀ° røÀ¯ï ¦ü®Ögï ¢éÃZÀPÀæ ªÁºÀ£ÀzÀ ¸ÁàPïðUÀ¼À£ÀÄß PÀA¥À¤AiÀÄ ¨É¯ÉVAvÀ ºÉaÑ£À ¨É¯ÉUÉ ¸ÁªÀðd¤PÀjUÉ ªÀiÁgÁl ªÀiÁr ªÉÆøÀªÀiÁrgÀÄvÁÛgÉ CAvÁ zÉêÀzÀÄUÀð oÁuÉAiÀÄ°è PÉÆlÖ ªÀiÁ»w ªÉÄðAzÀ ²æà PÉ. ºÉZï.§¸ÀªÀgÁeï ¦J¸ïL zÉêÀzÀÄUÀð oÁuÉ ªÀÄvÀÄÛ ¹§âA¢AiÀĪÀgÀÄ zsÁ½ªÀiÁr £ÀPÀ° røÀ¯ï ¦ü®ÖgïUÀ¼À£ÀÄß d¦ÛªÀiÁrPÉÆAqÀÄ zÉêÀzÀÄUÀð oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

¢£ÁAPÀ:26.06.2011 gÀAzÀÄ 13.45 UÀAmɸÀĪÀiÁgÀÄ ¦.C¤¯ïPÀĪÀiÁgï vÀAzÉ ¦.¸ÁA§gÉrØ ¦APÀlð£ï PÀ£ïì°ÖAUï & vÀ¤SÁ ªÀÄÄRå¸ÀÜ ¸Á: ºÉÊzÁæ¨Ázï EªÀgÀÄ UÀ§ÆâgÀÄ UÁæªÀÄzÀ°ègÀĪÀ ªÉAPÀmÉÃ±ï ¸ÀdÓ£ï DmÉÆà ªÉƨÉʯïì ªÀÄvÀÄÛ ¥Àæ¨sÁPÀgï PÁ½PÁA§ DmÉÆà ªÉÆèÉʯïì ªÀiÁ°ÃPÀgÀÄ, vÀªÀÄä CmÉÆêÉƨÉʯïìUÀ¼À°è £ÀPÀ° ©r¨sÁUÀUÀ¼À£ÀÄß §Æ±ï ªÉÄÊPÉÆà °«ÄmÉqï PÀA¥À¤AiÀÄ C¸À° ©r¨sÁUÀUÀ¼ÉAzÀÄ ¸ÁªÀðd¤PÀjUÉ ªÀiÁgÁl ªÀiÁr ªÉÆøÀ ªÀiÁrgÀÄvÁÛgÉ CAvÁ ¦.C¤®PÀĪÀiÁgï PÉÆlÖ ªÀiÁ»w ªÉÄðAzÀ ²æà Dgï.JA.£ÀzsÁ¥sï ¦J¸ïL UÀ§ÆâgÀÄ oÁuÉ ªÀÄvÀÄÛ ¹§âA¢AiÀĪÀgÀÄ zsÁ½ªÀiÁr C.Q.gÀÆ: 4275/- ªÀiË®åzÀ £ÀPÀ° ©r¨sÁUÀUÀ¼À£ÀÄß d¦ÛªÀiÁrPÉÆAqÀÄ UÀ§ÆâgÀÄ oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.    

    ¢£ÁAPÀ:26.06.2011 gÀAzÀÄ 18.45 UÀAmɸÀĪÀiÁgÀÄ ºÀ£ÀĪÀÄAvÀ, ©üêÀÄtÚ, ²ªÀ¥Àà, gÀAUÀªÀÄä ªÀÄvÀÄÛ AiÀÄ®èªÀÄä J®ègÀÆ ¸Á:eÁ®ºÀ½î EªÀgÀÄ ªÀÄzÀÄªÉ PÁ®PÉÌ ¨sÁeÁ ¨sÁj¸À®Ä §A¢zÀÝ CzÉUÁæªÀÄzÀ w¥ÀàtÚ ¨sÀdAwæ EªÀ¤UÉ ¨sÁeÁ ¨Áj¸ÀĪÀ «µÀAiÀÄPÉÌ ¸ÀA§A¢ü¹, CªÁZÀå±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ PÉʬÄAzÀ ºÉÆqÉAiÀÄÄwÛgÀĪÁUÀ ©r¸À®Ä §AzÀ w¥ÀàtÚ ¨sÀdAwæ EªÀ£À vÁ¬ÄUÀÆ ¸ÀºÁ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ PÉÊUÀ½AzÀ ºÉÆqÉ¢gÀÄvÁÛgÉ CAvÁ w¥ÀàtÚ ¨sÀdAwæ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ eÁ®ºÀ½î oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

    ¢£ÁAPÀ:26.06.2011 gÀAzÀÄ 17.45 UÀAmɸÀĪÀiÁgÀÄ ªÀiÁ¼À¥Àà vÀAzÉ vÀÄgÀĪÀÄÄAzÀ¥Àà ºÁUÀÆ EvÀgÉ 7 d£ÀgÀÄ J®ègÀÆ ¸Á:ªÀÄ¹Ì EªÀgÀÄ UÀÄA¥ÀÄPÀnÖPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ w¥ÀàtÚ UÉÆãÁégï EªÀ£ÉÆA¢UÉ ºÉtÄÚªÀÄPÀ̼À ¸ÀA§AzÀ dUÀ¼Á vÉUÉzÀÄ CªÁZÀå±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ, PÉÊUÀ½AzÀ, PÀ®Äè PÉÆrè ªÀÄvÀÄÛ §rUÉUÀ½AzÀ ºÉÆqÉzÀÄ ¨sÁj ªÀÄvÀÄÛ ¸ÁzsÁ ¸ÀégÀÆ¥ÀzÀ gÀPÀÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹gÀÄvÁÛgÉ CAvÁ w¥ÀàtÚ UÉÆãÁégï PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ ªÀÄ¹Ì oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

    ¢£ÁAPÀ:25.06.2011 gÀAzÀÄ 22.45 UÀAmɸÀĪÀiÁgÀÄ ¸ÀtÚ DAd£ÉÃAiÀÄ vÀAzÉ CªÀÄgÀ¥Àà ¸ÀAUÀn ¸Á:dªÀ¼ÀUÉÃgÁ EªÀ£ÀÄ, CzÉ UÁæªÀÄzÀ ²ªÀPÀĪÀiÁgÀ vÀAzÉ gÀÄzÀæUËqÀ £ÁqÀUËqÀ EªÀ£À ªÉÄð£À J¦JA¹ ZÀÄ£ÁªÀuÉ «µÀAiÀÄPÉÌ ¸ÀA§A¢ü¹ EzÀÝ ªÉʵÀªÀÄå¢AzÀ ªÉƨÉʯïUÉ PÀgɪÀiÁr, CªÁZÀå±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQgÀÄvÁÛ£É CAvÁ ²ªÀPÀĪÀiÁgÀ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ §¼ÀUÁ£ÀÆgÀÄ oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

    ¢£ÁAPÀ:26.06.2011 gÀAzÀÄ 11.00 UÀAmɸÀĪÀiÁgÀÄ ºÀ£ÀĪÀÄAvÀ PÀ¨ÉâÃgï ºÁUÀÆ EvÀgÉ £Á®ÄÌ d£ÀgÀÄ ¸Á:UÀ§ÆâgÀÄ EªÀgÀÄ ºÉÆ®zÀ «µÀAiÀÄPÉÌ ¸ÀA§A¢ü¹ CzÉ UÁæªÀÄzÀ ªÉAPÀmÉñÀ vÀAzÉ «gÀÄ¥ÁPÀë¥Àà EªÀ£À CAV »rzÀÄ J¼ÉzÁr, PÉʬÄAzÀ ºÉÆqÉzÀÄ ¥À®UÀ¢AzÀ w«zÀÄ, fêÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQgÀÄvÁÛgÉ CAvÁ ªÉAPÀmÉñÀ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ UÀ§ÆâgÀÄ oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.


 

    ¢£ÁAPÀ:25.06.2011 gÀAzÀÄ 12.30 UÀAmɬÄAzÀ ¢£ÁAPÀ:26.06.2011 gÀAzÀÄ 06.00 UÀAmÉAiÀÄ ªÀÄzsÀåzÀ CªÀ¢üAiÀÄ°è UÉÆëAzÀ vÀAzÉ zÉñÀA £ÀgÀ¸À¥Àà 35 ªÀµÀð ¸Á:UÁdgÁ¼ï EªÀ£ÀÄ, UÁdgÁ¼ï ¹ÃªÀiÁzÀ°è ªÀÄ®VzÀÝ°èAiÉÄà AiÀiÁªÀÅzÉÆà PÁgÀt¢AzÀ ªÀÄÈ¥ÀnÖzÀÄÝ CªÀ£À ªÀÄgÀtzÀ°è ¸ÀA±ÀAiÀÄ«gÀÄvÀÛzÉ CAvÁ ªÀÄÈvÀ£À ¥Àwß ®Qëöäà ¢£ÁAPÀ:26.06.2011 gÀAzÀÄ PÉÆlÖ ªÀiÁ»w ªÉÄðAzÀ AiÀiÁ¥À®¢¤ß oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

¥Éưøï C¢üPÁjUÀ¼ÀÄ zÁ½ ªÀiÁr zÁR°¹zÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ:

    ²æà ¥Àæ¨sÀÄ°AUÀAiÀÄå J¸ï.»gÉêÀÄoÀ ¦J¸ïL vÀÄ«ðºÁ¼ï oÁuÉ ªÀÄvÀÄÛ ¹§âA¢AiÀĪÀgÀÄ ¢£ÁAPÀ:26.06.2011 gÀAzÀÄ 11.30 UÀAmɸÀĪÀiÁgÀÄ vÀÄ«ðºÁ¼ï UÁæªÀÄzÀ°è E¹àÃmï dÆeÁlzÀ°è vÉÆqÀVzÀÝ ªÀÄÄ¢AiÀÄ¥Àà ºÁUÀÆ EvÀgÉ ªÀÄÆgÀÄ d£ÀgÀ£ÀÄß §A¢ü¹, E¹àÃmïJ¯ÉUÀ¼ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ £ÀUÀzÀÄ ºÀt :3025/- gÀÆ¥Á¬ÄUÀ¼À£ÀÄß d¦ÛªÀiÁrPÉƪÀÄqÀÄ vÀÄ«ðºÁ¼ï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.    


 

¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAWÀ£É, ªÁºÀ£À ZÁ®PÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ:

    gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ J¯Áè ¥Éưøï C¢üPÁjUÀ¼ÀÄ, gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ°è ªÉÆÃmÁgÀ ªÁºÀ£À C¥ÀWÁvÀUÀ¼À£ÀÄß vÀqÉUÀlÄÖªÀ PÀÄjvÀÄ f¯ÉèUÉ ¥ÀÆgÉʹgÀĪÀ EAlgï¸É¥ÀÖgï ªÁºÀ£ÀzÀ ¸ÀºÁAiÀÄ¢AzÀ ¢£ÁAPÀ:27.06.2011gÀAzÀÄ 91 ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À£ÀÄß ¥ÀvÉÛ ªÀiÁr :23,000/- gÀÆ¥Á¬ÄUÀ¼À£ÀÄß ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà zÀAqÀ «¢ü¹, PÁ£ÀÆ£ÀÄ jÃvÀå PÀæªÀÄ dgÀÄV¹zÀÄÝ, ¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAX¸ÀĪÀ ZÁ®PÀgÀÄ/ªÀiÁ°ÃPÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆgÀÄ jÃvÀå PÀæªÀÄ dgÀÄV¸ÀĪÀ PÁAiÀÄð ªÀÄÄAzÀĪÀgÉ¢gÀÄvÀÛzÉ.

BIDAR DISTRICT DAILY CRIME UPDATE 27-06-2011

This post is in Kannada language. To view, you need to download kannada fonts from the link section.


¢£ÀA¥Àæw C¥ÀgÁzsÀUÀ¼À ªÀiÁ»w ¢£ÁAPÀ: 27-06-2011

ºÀ½îSÉÃqÀ (©) ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 83/2011 PÀ®A 279, 338, 304(J) L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 26-06-2011 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠫±Àé£ÁxÀ vÀAzÉ ªÀÄ°èPÁdÄð£ï ªÀĺÁd£À ªÀAiÀÄ: 27 ªÀµÀð, ¸Á: ªÀ¯ÁAr, vÁ: zÉêÀtÂ, f: ¯ÁvÀÄgÀ EvÀ£À vÀAzÉ ªÀÄ°èPÁdÄð£ï EªÀgÀÄ vÀªÀÄä ¢éÃZÀPÀæ ªÁºÀ£À ¸ÀA JªÀiïJZï-24/JZï-7421 £ÉÃzÀgÀ ªÉÄÃ¯É ©ÃzÀgÀ PÀqÉUÉ ºÉÆÃUÀÄwÛgÀĪÁUÀ, DgÉÆæ PÁgÀ £ÀA PÉJ-38/JªÀiï-1775 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ£ÁzÀ ¸ÀĤî vÀAzÉ UÀÄgÀÄ¥ÁzÀAiÀiÁå ¸Á: ²æÃgÁªÀÄ ¥sÉÊ£Á£ïì ªÀiÁ£ÉåÃdgÀ ©ÃzÀgÀ, EvÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß ªÉÃUÀ ªÀÄvÀÄÛ ¤µÁ̼ÀfvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹ ªÀÄ°èPÁdÄð£À EªÀgÀ ªÁºÀ£ÀPÉÌ rQÌ ªÀiÁrzÀ ¥ÀjuÁªÀÄ ªÀÄ°èPÁdÄð£ï FªÀgÀÄ wêÀæ UÁAiÀĺÉÆA¢ WÀl£Á ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖgÀÄvÁÛgÉAzÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ºÉýPÉ DzsÁgÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

§¸ÀªÀPÀ¯Áåt UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 77/2011 PÀ®A 504, 323, 324, 302 eÉÆvÉ 34 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 26-06-2011 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢vÀ¼ÁzÀ eÉʲæà UÀAqÀ £ÁUÉñÀ ¥ÀAZÁ¼À ªÀAiÀÄ: 21 ªÀµÀð, eÁw: PÀA¨ÁgÀ, ¸Á: ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ EPÉAiÀÄ CPÀÌ£À ªÀÄUÀ£À ¸ÀA§AzsÀ ¸ÀtÚ dUÀ¼ÀªÁVzÀÄÝ, CzÉà GzÉÝñÀ¢AzÀ ¸ÁAiÀÄAPÁ® 1830 UÀAmÉUÉ DgÉÆævÀgÁzÀ 1) gÁªÀÄ°ÃAUÀ vÀAzÉ £ÁUÀ±ÉÃnÖ ¸ÀÄ£ÀUÀgÀ ªÀAiÀÄ 20 ªÀµÀð, 2) £ÁUÀ±ÉÃnÖ vÀAzÉ ±ÀAPÀgÀÀ ¸ÀÄ£ÀUÀgÀ ªÀAiÀÄ: 40 ªÀµÀð, 3) ®QëöäèÁ¬Ä UÀAqÀ £ÁUÀ±ÉÃnÖ ¸ÀÄ£ÀUÀgÀ ªÀAiÀÄ: 35 ªÀµÀð, 4) ZÀAzÀæPÀ¯Á vÀAzÉ £ÁUÀ±ÉÃnÖ ªÀAiÀÄ: 16 ªÀµÀð J®ègÀÄ ¸Á: ªÀÄÄZÀ¼ÀA§ EªÀgÉ®ègÀÆ PÀÆrPÉÆAqÀÄ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊAiÀÄÄvÁÛ ¦üAiÀiÁð¢vÀ¼À ªÀÄ£ÉAiÀĪÀjUÉ ºÉÆqÉzÀÄ gÀPÀÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹zÀÄÝ ªÀÄvÀÄÛ dUÀ¼ÀzÀ°è ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ vÀAzÉUÉ PÉÆ¯É ªÀiÁqÀĪÀ GzÉÝñÀ¢AzÀ DgÉÆævÀgÉ®ègÀÆ PÀÆr UÀÄgÀÄ£ÁxÀ EªÀgÀ vÀ¯ÉAiÀÄ°è PÀ°è¤AzÀ ºÉÆqÉzÀÄzÀÝjAzÀ wêÀæ gÀPÀÛUÁAiÀĪÁV ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖgÀÄvÁÛgÉAzÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠺ÉýPÉÀ DzsÁgÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

alUÀÄ¥Áà ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 113/2011 PÀ®A 143, 147, 353, 504, 506 eÉÆvÉ 149 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 25-06-2011 gÀAzÀÄ PÀ°ÃªÀÄ RÄgɶ FvÀ£ÀÄ gÀ¸ÉÛ C¥ÀWÁvÀ ªÀiÁrzÀÝ ¸ÀA§AzsÀzÀ°è DgÉÆævÀgÁzÀ ªÀĺÀäzÀ ¸À°ÃªÀiï RÄgÉö ºÁUÀÄ E£ÀÆß 50 jAzÀ 60 d£ÀgÀÄ J®ègÀÆ ¸Á: alUÀÄ¥Áà EªÀgÉ®ègÀÆ CPÀæªÀÄ PÀÆl gÀa¹PÉÆAqÀÄ ¸ÁªÀðd¤PÀgÀ ±ÁAvÀvÁ ¨sÀAUÀ ªÀiÁr ¸ÁªÀðd¤PÀgÀ°è ¨sÀAiÀÄzÀ ªÁvÀªÀgÀt ªÀÄÆr¸ÀÄwÛgÀĪÁUÀ, ¦üAiÀiÁ𢠪ÉÊfãÁxÀ ¹JZï¹-527 alUÀÄ¥Áà ¥Éưøï oÁuÉ ºÁUÀÆ oÁuÁ ¹§âA¢UÀ¼ÀÄ ¸ÉÃj CPÀæªÀÄ PÀÆlªÀ£ÀÄß ZÀzÀÄj¸À®Ä ¥ÀæAiÀÄw߸ÀÄwÛgÀĪÁUÀ, DgÉÆæ-1 FvÀ£ÀÄ ¥Éưøï PÀvÀðªÀåzÀ°èzÀÝ ¦üAiÀiÁð¢UÉ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ fêÀzÀ ¨ÉÃzÀjPÉ ºÁQgÀÄvÁÛ£ÉAzÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ zÀÆj£À DzsÁgÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

§¸ÀªÀPÀ¯Áåt £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 87 PÉ.¦ DåPïÖ :-
¢£ÁAPÀ 26/06/2011 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠣ÀA¢Ã±ÀégÀ ©. PÀÄA¨ÁgÀ ¦.J¸ï.L.(PÁ.¸ÀÄ) §¸ÀªÀPÀ¯Áåt £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ EªÀjUÉ §¸ÀªÀPÀ¯Áåt £ÀUÀgÀzÀ ¨Á¯Áf ªÀÄA¢gÀ ¥ÀPÀÌzÀ°è ±ÉÃrØUÉ ºÀwÛ RįÁè eÁUÉAiÀÄ°è ¯ÉÊn£À ¨É¼ÀQ£À°è E¹àÃl dÆeÁl DqÀÄwÛzÁÝgÉ CAvÁ ¨Áwä §AzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀÄ ¥ÀAZÀgÀÄ ºÁUÀÄ ¹§âA¢AiÉÆA¢UÉ ºÉÆÃV E¹àÃl CAzÀgÀ AiÀiÁ §ºÁgÀ JA§ £À¹Ã©£À dÆeÁl DqÀÄwÛgÀĪÀ DgÉÆævÀgÁzÀ 1) ¥Àæ¨sÀÄ vÀAzÉ PÁ±É¥Áà ªÀÄÄzÀUÀqÉ ªÀAiÀÄ 28 ªÀµÀð, eÁw: ªÀiÁ®UÁgÀ, 2) ¸ÀAvÉÆõÀ vÀAzÉ gÁZÀ¥Áà ©ÃgÁzÁgÀ ªÀAiÀÄ: 26 ªÀµÀð, eÁw: °AUÁAiÀÄvÀ, 3) FgÀuÁÚ vÀAzÉ £ÁUÀ¥Áà ¨sÀzÁqÉ ªÀAiÀÄ: 35 ªÀµÀð, eÁw: ªÀiÁ®UÁgÀ, 4) §¸ÀªÀgÁd vÀAzÉ ±ÁAvÀ¥Áà CAZÉ ªÀAiÀÄ: 30 ªÀµÀð, eÁw: £ÉÃPÁgÀ, J®ègÀÆ ¸Á; §¸ÀªÀPÀ¯Áåt ºÁUÀÆ 5) ªÀĺÁAvÉñÀ vÀAzÉ ZÀ£ÀßAiÀiÁå ªÀÄoÀ¥Àw ªÀAiÀÄ: 26 ªÀµÀð, eÁw: ¸Áé«Ä, ¸Á; ºÀÄ®¸ÀÆgÀ, EªÀgÉ®ègÀgÀ ªÉÄÃ¯É zÁ½ ªÀiÁqÀ¯ÁV DgÉÆævÀÀgÀ£ÀÄß zÀ¸ÀÛVj ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ CªÀjAzÀ MlÄÖ £ÀUÀzÀÄ ºÀt 5600/- gÀÆ¥Á¬Ä ªÀÄvÀÄÛ 52 E¹àÃl J¯ÉUÀ¼ÀÄ d¦Û ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ DgÉÆævÀgÀ «gÀÄzÀÝ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

§¸ÀªÀPÀ¯Áåt UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 78/2011 PÀ®A 504, 323, 324, 506 eÉÆvÉ 34 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 26/06/2011 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢vÀ¼ÁzÀ ®QëöäèÁ¬Ä UÀAqÀ £Á±ÉÃnÖ ¸ÀÄ£ÀUÁgÀ ªÀAiÀÄ: 35 ªÀµÀð, eÁw: PÀ§â°UÀ, ¸Á: ªÀÄÄZÀ¼ÀA§ EPÉAiÀÄ ªÀÄUÀ gÁªÀÄ°AUÀ¤UÉ NtÂAiÀÄ UÀÄgÀ£ÁxÀ PÀA¨ÁgÀ gÀªÀgÀ ªÉƪÀÄäUÀ C«£Á±À EvÀ£ÀÄ CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊ¢zÀÝjAzÀ PÉüÀ®Ä UÀÄgÀÄ£ÁxÀ gÀªÀgÀ ªÀÄ£ÉUÉ ºÉÆÃzÁUÀ DgÉÆævÀgÁzÀ 1) ¸ÀAvÉÆõÀ vÀAzÉ UÀÄgÀÄ£ÁxÀ ¥ÀAZÁ¼À ªÀAiÀÄ: 32 ªÀµÀð, 2) ªÀÄAdÄ£ÁxÀ vÀAzÉ UÀÄgÀÄ£ÁxÀ ¥ÀAZÁ¼À ªÀAiÀÄ: 35 ªÀµÀð, 3) ªÀĺÁzÉêÀ vÀAzÉ UÀÄgÀÄ£ÁxÀ ¥ÀAZÁ¼À ªÀAiÀÄ: 28 ªÀµÀð J®ègÀÆ ¸Á: ªÀÄÄZÀ¼ÀA§ EªÀgÉ®ègÀÆ §rUɬÄAzÀ ºÉÆqÉzÀÄ gÀPÀÛUÁAiÀÄ ¥ÀqɹgÀÄvÁÛgÉ, PÁgÀt¢AzÀ ¸ÁAiÀÄAPÁ® 6-30 UÀAmÉUÉ C¯Áè¥ÀÆgÉ gÀªÀgÀ QgÀuÁ CAUÀr JzÀÄjUÉ ¦üAiÀiÁð¢vÀUÀ¼À UÀAqÀ¤UÉ ªÀÄvÀÄÛ ªÀÄUÀ½UÉ DgÉÆævÀgÀÄ CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊzÀÄ PÉʬÄAzÀ ªÀÄvÀÄÛ PÀ°è¤AzÀ ºÉÆqÉzÀÄ gÀPÀÛUÁAiÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ¸ÁzÁUÁAiÀÄ ¥Àqɹ fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQgÀÄvÁÛgÉAzÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠺ÉýPÉ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

GULBARGA DISTRICT REPORTED CRIMES

ಅಪಘಾತ ಪ್ರಕರಣ :
ಕಮಲಾಪೂರ ಠಾಣೆ :
ಶ್ರೀಮತಿ ಮಲ್ಲಮ್ಮ ಗಂಡ ಹನಮಂತರಾಯ ಪಂಡರಗೆರಿ ಸಾಃ ಉಪಳಾಂವ ಗುಲಬರ್ಗಾ ರವರು ನಾನು, ನನ್ನ ಮಕ್ಕಳಾದ ಶಾಂತಬಾಯಿ, ನಾಗಮ್ಮ, ಸಚಿನ, ಹಾಗು ಸಂಬಂಧಿಕರಾದ ಮಲ್ಲಮ್ಮ ಎಲ್ಲರೊ ಕೊಡಿಕೊಂಡು ಡೊಂಗರಗಾಂವ ಗ್ರಾಮಕ್ಕೆ ಬಂದು ಪುನಃ ನಮ್ಮೂರಿಗೆ ಕ್ರೋಜರ ಜೀಪ ನಂ. ಎಪಿ- 27, ಎಕ್ಸ: 6467 ನೇದ್ದರಲ್ಲಿ ಕುಳಿತುಕೊಂಡು ಬರುತ್ತಿರುವಾಗ ಕಮಲಾಪೂರದ ಸಮೀಪ ಜೀಪ ಚಾಲಕನು ತನ್ನ ವಾಹನವನ್ನು ಅತೀ ವೇಗ ಮತ್ತು ಅಲಕ್ಷತನದಿಂದ ನಡೆಯಿಸಿ ಜೀಪ ಅಪಘಾತ ಪಡಿಸಿದ್ದರಿಂದ ನಮ್ಮೆಲರಿಗೆ ರಕ್ತಗಾಯ ಮತ್ತು ಗುಪ್ತಗಾಯಗಳಾಗಿರುತ್ತೆವೆ ಅಂತಾ ದೂರು ಸಲ್ಲಿಸಿದ ಸಾರಾಂಶದ ಮೇಲಿಂದ ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಾಗಿದೆ.

ಅಪಘಾತ ಪ್ರರಕಣ :
ಶಹಾಬಾದ ನಗರ ಠಾಣೆ :     
ಶ್ರೀ ಹಾಜಿ ಕರೀಮ ತಂದೆ ಮೊಹ್ಮದ ಸಾಲರ ಸಾ|| ಎ.ಬಿ.ಎಲ್. ಕಾಲೋನಿ ಶಹಾಬಾದ ರವರು ನನ್ನ ಅಣ್ಣನ ಮಗ ಅಸ್ಲಾಮ ತಂದೆ ಮಹಿಬೂಬಸಾಬ ಮತ್ತು ಯಕಬಾಲ ತಂದೆ ಶೇಖ ಸೈಯದ ಇವರು ಮೊಟಾರ ಸೈಕಲ ನಂ:ಕೆಎ/32/ಉ-9845 ನೇದ್ದರ ಮೇಲೆ ಕಚಗಡದಿಂದ ಶಹಾಬಾದ ಕ್ಕೆ ವೇರಹೌಸ ಹತ್ತಿರ ಬರುತ್ತಿರುವಾಗ ಎದುರುಗಡೆಯಿಂದ ಒಂದು ಜೀಪ ನಂ: ಎಮ್.ಹೆಚ್.14/ಜಿ-3832 ನೇದ್ದರ ಚಾಲಕನು ತನ್ನ ಜೀಪನ್ನು ಅತೀವೇಗ ಮತ್ತು ನಿಷ್ಕಾಳಜಿತನದಿಂದ ನಡೆಸಿಕೊಂಡು ಬಂದು ಡಿಕ್ಕಿ ಹೊಡೆದು ಅಸ್ಲಾಮನಿಗೆ ಮತ್ತು ಇಕಬಾಲನಿಗೆ ರಕ್ತಗಾಯವಾಗಿರುತ್ತೆವೆ ಅಂತಾ ದೂರು ಸಲ್ಲಿಸಿದ ಸಾರಾಂಶದ ಮೇಲಿಂದ ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಾಗಿದೆ.
ಕಳ್ಳತನ ಪ್ರಕರಣ :
ಚಿತ್ತಾಪೂರ ಠಾಣೆ :
ಶ್ರೀ ಎಮ್. ನರೇಂದ್ರ ಕುಮಾರ ತಂದೆ ಮಾರಯ್ಯಾ ಸಹಾಯಕ ಇಂಜನೀಯರ ಸಣ್ಣ ನೀರಾವರಿ ಉಪವಿಭಾಗ ಗುಲಬರ್ಗಾ ರವರು ಚಿತ್ತಾಫುರ ತಾಲೂಕಿನ ಕದ್ದರಗಿ ಗ್ರಾಮದ ಹತ್ತಿರ ಸಣ್ಣ ನೀರಾವರಿ ಇಲಾಖೆಯ ಗೋದಾಮಿನಲ್ಲಿ ಶೇಖರಿಸಿ ಇಟ್ಟಿದ್ದ ಬ್ಯಾರೇಜುಗಳ ಗೇಟುಗಳು ಮತ್ತು ಇತರೆ ಸಾಮಾನುಗಳು ಒಟ್ಟು 5,06,704/-ರೂ ಕಿಮ್ಮತ್ತಿನ ಮಾಲು ಯಾರೋ ಅಪರಿಚಿತ ಕಳ್ಳರು ಶೆಟರ ಬಾಗಿಲು ತೆಗೆದು ಕಳುವು ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಹೋಗಿರುತ್ತಾರೆ. ಅಂತಾ ದೂರು ಸಲ್ಲಿಸಿದ ಸಾರಾಂಶದ ಮೇಲಿಂದ ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಾಗಿದೆ.

ಅಪಘಾತ ಪ್ರಕರಣ :
ಶಹಾಬಾದ ನಗರ ಠಾಣೆ ::
ಶ್ರೀ ಶೇಖ ರಫಿಕ ತಂದೆ ಇಮಾಮಸಾಬ ಸಾ|| ಎ.ಬಿ.ಎಲ್. ಕಾಲೋನಿ ಹೌಸಿಂಗ ಸೂಸೈಟಿ ಶಾಂತನಗರ ಭಂಕೂರ ರವರು ನಾನು ಕ್ರಾಸ ಹತ್ತಿರವಿರುವಾಗ ಚಿತ್ತಾಪೂರ ಕಡೆಯಿಂದ ಸಿಮೆಂಟ ತುಂಬಿದ ಲಾರಿ ಕೆ.ಎ-28/ಬಿ-7554 ನೇದ್ದು ತಂದು ರೋಡಿನ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ನಿಂದರಿಸಿ ಗುರಲಿಂಗಪ್ಪಾ ಇವರ ಹೊಟೆಲದಲ್ಲಿ ಚಹಾ ಕುಡಿದರು. ಆಗ ಲಾರಿಯ ಕ್ಲಿನರನಾದ ಮೊಹ್ಮದ ಸಾ|| ಮಳಖೆಡ್ ಇತನು ಲಾರಿಯ ಹಿಂದಿನ ಟೈರುಗಳ ಹವಾ ಇದ್ದ ಬಗ್ಗೆ ನೊಡುತ್ತಿದ್ದು, ಲಾರಿಯ ಚಾಲಕನು ಹಿಂದೆ ಮುಂದೆ ನೋಡದೆ ಲಾರಿ ಚಾಲು ಮಾಡಿ ನಿಷ್ಕಾಳಜಿತನದಿಂದ ಚಲಾಯಿಸಿದ್ದರಿಂದ ಲಾರಿ ಕ್ಲಿನರ್ ನ ತಲೆಯ ಮೇಲೆ ಹಾಯ್ದು ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿಯೇ ಮೃತ ಪಟ್ಟಿರುತ್ತಾನೆ ಅಂತಾ ದೂರು ಸಲ್ಲಿಸಿದ ಸಾರಾಂಶದ ಮೇಲಿಂದ ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಾಗಿದೆ.

ಅಪಘಾತ ಪ್ರಕರಣ :

ಗ್ರಾಮೀಣ ಠಾಣೆ : ಜಾಹೀದ ತಂದೆ ಮಕಬುಲ್ ಹಾಸಮಿಯಾ ಸಾಃ ಅಮಸೀನ ಜಿಲ್ಲಾಃ ಅಕ್ಬಾರಪೋಡಾ ರಾಜ್ಯ : ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶ ಸದ್ಯ ಕಾಂದಿವಾಲಿ , ಲೋಕಂಡವಾಲೆ ಬಿಸ್ಮಿಲ್ಲಾ ಚಾಳ ಮುಂಬೈ ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ ರವರು ಗೆಳೆಯರಾದ ಪಿರೋಜ ಸಾ|| ಬಬಲಾದ (ಎಸ್‌) ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ದಿ|| 25/6/11 ರಂದು ಮದುವೆ ಇದ್ದ ಪ್ರಯುಕ್ತ ನಾನು ಮತ್ತು ನನ್ನ ಗೆಳೆಯರಾದ ದೀಪಕ ತಂದೆ ದಗಡುಖರಾತ ಮತ್ತು ಅತ್ತರ ತಂದೆ ಅಕ್ಬರ ಶೇಖ ಕೂಡಿಕೊಂಡು ಗುಲಬರ್ಗಾಕ್ಕೆ ಬಂದು ದಿನಾಂಕ: 25/6/11 ರಂದು 12:30 ಪಿಎಮಕ್ಕೆ ನಾನು & ದೀಪಕ ಮತ್ತು ಅತ್ತರ ಕೂಡಿಕೊಂಡು ಗುಲಬರ್ಗಾ ಕೇಂದ್ರ ಬಸ್ಸ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡದ ಎದುರು ಆಟೋ ನಂ ಕೆಎ 32 ಎ- 8147 ನೇದ್ದರಲ್ಲಿ ಕುಳಿತುಕೊಂಡು ಬಬಲಾದ (ಎಸ್‌) ಗ್ರಾಮಕ್ಕೆ ಲಗ್ನಕ್ಕೆ ಹೋರಟಾಗ ಹೀರಾಪೂರ ರೇಲ್ವೆ ಗೇಟ ಸ್ವಲ್ಪ ಮುಂದೆ ಹೋಗುತ್ತಿದ್ದಾಗ ಎದುರಿನಿಂದ ಟಂ ಟಂ ನಂಬರ ಕೆಎ 32 ಬಿ 974 ನೇದ್ದರ ಚಾಲಕ ನಿಂಗಣ್ಣ ಸಾ|| ಹಿತ್ತಲಸಿರೂರ ಇತನು ತನ್ನ ವಾಹನವನ್ನು ಅತೀವೇಗದಿಂದ ಮತ್ತು ಅಲಕ್ಷತನದಿಂದ ನಡೆಯಿಸಿಕೊಂಡು ಬಂದು ಡಿಕ್ಕಿ ಪಡಿಸಿ ಅಪಘಾತ ಪಡಿಸಿರುತ್ತಾನೆ ಅಂತಾ ದೂರು ಸಲ್ಲಿಸಿದ ಸಾರಾಂಶದ ಮೇಲಿಂದ ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಾಗಿದೆ.

ಹಲ್ಲೆ ಪ್ರಕರಣ :

ಗ್ರಾಮೀಣ ಠಾಣೆ :
ಶ್ರೀ ಕಲ್ಯಾಣಿ ತಂದೆ ಶಿವಪ್ಪಾ ಪೂಜಾರಿ ಸಾಃ ಗುಳೋಳ್ಳಿ ಸದ್ಯ ಸಾವಳಗಿ (ಬಿ) ರವರು ನನ್ನ ಸ್ವಂತ ಊರು ಗುಳೋಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮ ವಿದ್ದು ಅಲ್ಲಿ ನಾವು 5 ಜನರು ಅಣ್ಣ ತಮ್ಮಂದಿರಿದ್ದು ಸುಮಾರು 25 ವರ್ಷದ ಹಿಂದೆ ಎಲ್ಲರೂ ಆಸ್ತಿಯನ್ನು ಪಾಲುಕೊಂಡಿದ್ದು . ನನ್ನ ಆಸ್ತಿಯನ್ನು ಮಾರಿ ಸಾವಳಗಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ 15 ಎಕ್ಕರೆ , 8 ಗುಂಟೆ ಜಮೀನನ್ನು ಖರೀದಿ ಮಾಡಿದ್ದು, ಇದರಲ್ಲಿ ಪಾಲು ಕೊಡುವಂತೆ ನನ್ನ ತಮ್ಮಂದಿರು ಹಾಗೂ ತಮ್ಮನ ಮಕ್ಕಳು ತಕರಾರು ಮಾಡುತ್ತ ಬರುತ್ತಿದ್ದು ದಿನಾಂಕ 26/6/2011 ರಂದು ರಾತ್ರಿ ಮನೆಯ ಅಂಗಳದಲ್ಲಿ ಮಲಗಿಕೊಂಡಾಗ ಮಾಳಪ್ಪಾ , ಸೀನಪ್ಪಾ , ಸಾಯಿಬಣ್ಣ , ಅಂಬಾರಾಯ , ಗಂಗಪ್ಪಾ , ಕಾಶಿನಾಥ , ಶಂಕರ , ಹಾಗೂ ಬಾಬು ವಚನೆಗೋಳ , ಸುಂದರ ಕಾಂತ ರವರ ಮಗ ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡಿ ಜೀಪ ನಂ; ಕೆಎ 32 ಎಮ 856 ನೇದ್ದರಲ್ಲಿ ಬಂದವರೆ ಅವಾಚ್ಯ ಶಬ್ದಗಳಿಂದ ಬೈದು ಆಸ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಭಾಗ ಕೊಡು ಅಂತಾ ನನ್ನನ್ನು ಜೀಪಿನಲ್ಲಿ ಕುಡಿಸಿಕೊಂಡು ಅಪಹರಣ ಮಾಡಿ ಹೊಡೆಬಡೆ ಮಾಡಿರುತ್ತಾರೆ ಅಂತಾ ದೂರು ಸಲ್ಲಿಸಿದ ಸಾರಾಂಶದ ಮೇಲಿಂದ ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಾಗಿದೆ.

Sunday, June 26, 2011

Raichur District Reported Crimes

ªÀgÀ¢AiÀiÁVgÀĪÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ:

    ¢£ÁAPÀ 25.06.2011 gÀAzÀÄ 0915 UÀAmÉUÉ gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ-ªÀÄAZÀ¯Á¥ÀÄgÀ gÀ¸ÉÛAiÀÄ°è gÉïÉé UÉÃmï zÁnzÀ £ÀAvÀgÀ ²æà £ÁUÀgÁd vÀAzÉ ªÀiÁgÉ¥Àà ¸Á: d¯Á®£ÀUÀgÀ gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ FvÀ£ÀÄ vÀ£Àß CmÉÆÃjPÁë £ÀA§gÀ PÉ J 36 /J-1742 £ÉÃzÀÝgÀ°è ¥ÀæAiÀiÁtÂPÀgÀ£ÀÄß PÀÆr¹PÉÆAqÀÄ JqÀ§¢AiÀÄ°è ¤zÁ£ÀªÁV ºÉÆÃUÀÄwÛgÀĪÁUÀ JzÀÄgÀÄUÀqɬÄAzÀ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ¯ï £ÀA§gÀ PÉ J 36/«-8649 £ÉÃzÀÝ£ÀÄß CwêÉÃUÀ ªÀÄvÀÄÛ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ £ÀqɬĹPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ rQÌ PÉÆnÖzÀÝjAzÀ CmÉÆÃzÀ°è PÀĽvÀ GªÉÄñÀ, ©ÃªÀÄtÚ EªÀjUÉ ªÀÄvÀÄÛ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ¯ï ZÁ®PÀ CAd£ÉÃAiÀÄ EªÀjUÉ UÁAiÀÄUÀ¼ÁVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ CAvÀ £ÁUÀgÁd EªÀgÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁð¢üAiÀÄ ªÉÄðAzÀ gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ £ÀUÀgÀ ¸ÀAZÁgÀ ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.


 

    ¢£ÁAPÀ 20.05.2011 gÀAzÀÄ ¨É¼ÀUÉÎ 1030 UÀAmÉUÉ ²æêÀÄw ªÀÄÄ£ÀߪÀÄä UÀAqÀ ºÀĸÉãÀUËqÀ FPÉAiÀÄÄ ºÀÄ®ÆègÀ ¹ÃªÀiÁAvÀgÀzÀ°ègÀĪÀ vÀ£Àß ºÉÆ®zÀ°è PÉ®¸À ªÀiÁqÀÄwÛgÀĪÁUÀ ¢¯ÁègÀ¨ÉÃUÀA UÀAqÀ SÁeÁºÀĸÉãÀ ¸Á: ºÀÄ®ÆègÀ FPÉAiÀÄÄ ºÉÆ®zÀ°è CPÀæªÀÄ ¥ÀæªÉñÀ ªÀiÁr ¸ÀzÀj ºÉÆ®ªÀÅ vÀ£ÀUÉ ¸ÉÃjzÀÄÝ JAzÀÄ dUÀ¼À vÉUÉzÀÄ CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊzÁr PÉʬÄAzÀ ºÉÆqÉ §qÉ ªÀiÁr fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ CAvÀ ²æêÀÄw ªÀÄÄ£ÀߪÀÄä ªÀiÁ£Àå £ÁåAiÀiÁ®AiÀÄzÀ°è ¸À°è¹zÀ SÁ¸ÀV ¦üAiÀiÁð¢üAiÀÄ ªÉÄðAzÀ §¼ÀUÁ£ÀÆgÀÄ ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.


 

    ¢£ÁAPÀ:-15/06/2011. gÀAzÀÄ ¨É½UÉÎ 09-00 UÀAmÉUÉ ²æà ªÀÄ®èAiÀÄå vÀAzÉ CAiÀÄåtÚ ªÀAiÀiÁ 55 ªÀµÀð,¸Á:-AiÀÄzÀÝ®zÉÆrØ EªÀgÀÄ vÀ£Àß eÁUÉAiÀÄ°è UÀÄr¸À®Ä ºÁPÀÄwÛzÁÝUÀ gÁªÀÄtÚ vÀAzÉ AiÀÄAPÀ¥Àà ªÀAiÀiÁ 40 ªÀµÀð,ºÁUÀÆ EvÀgÉà 10-d£ÀgÀÄ J®ègÀÄ ¸Á;-AiÀÄzÀÝ®zÉÆrØ CPÀæªÀÄ PÀÆl gÀa¹PÉÆAqÀÄ UÀÄr¸À®Ä ºÁPÀĪÀzÀ£ÀÄß vÀqÉAiÀÄ®Ä §AzÀÄ ¸ÀzÀj UÀÄr¸À®Ä £ÀªÀÄUÉ ¸ÉÃjzÀÄÝ CAvÁ ²æà ªÀÄ®èAiÀÄå EªÀjUÉ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ PÉÆqÀ°¬ÄAzÀ PÉÊUÀ½AzÀ, §rUÉUÀ½AzÀ ºÉÆqÉzÀÄ ¸ÀÆ¼É ªÀÄUÀ£Éà ¤AzÉÊvÀ¯Éà E£ÀÆß ªÀÄÄAzÉ F eÁUÉAiÀÄ°è UÀÄr¸À®Ä ºÁPÀ®Ä §AzÀgÉ PÉÊPÁ®Ä ªÀÄÄjAiÀÄÄvÉÛÃªÉ CAvÀ fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. CAvÁ ²æà ªÀÄ®èAiÀÄå EªÀgÀÄ PÉÆlÖ ¦AiÀiÁð¢üAiÀÄ ªÉÄðAzÀ §¼ÀUÁ£ÀÆgÀÄ ¥ÉưøÀ oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ


 

    ¢£ÁAPÀ 25-06-11gÀAzÀÄ 17.00UÀAmɬÄAzÀ 18.00 UÀAmÉAiÀÄ CªÀ¢AiÀÄ°è PÀÄ||gɵÁä vÀAzÉ ºÀĸÀ£À¸Á§ ªÀAiÀÄ-16 ªÀµÀð G- 9£Éà vÀgÀUÀw «zÁåyð ¸Á||D£ÁºÉƸÀÆgÀÄ JA¢£ÀAvÉ vÀªÀÄÆägÀ ºÀwÛgÀ EgÀĪÀ ªÉÄãï PÉãÁ¯ï ºÀwÛgÀ §mÉÖ MUÉAiÀÄ®Ä ºÉÆÃzÁUÀ DPÀ¹äPÀªÁV §®UÁ®Ä »A§qÀ ºÀwÛgÀ ºÁªÀÅ PÀaÑzÀÄÝ ªÁ¥À¸ï ªÀÄ£ÉUÉ ºÉÆV vÀ£Àß vÀAzÉ vÁ¬ÄUÀ½UÉ w½¹zÀÝjAzÀ PÀÆqÀ¯É °AUÀ¸ÀÆUÀÆgÀÄ D¸ÀàvÉæUÉ s¸ÉÃjPÉÉ ªÀiÁrzÀÄÝ ¢25-06-11 gÀAzÀÄ 23.00UÀAmÉUÉ aQvÉì ¥sÀ®PÁjAiÀiÁUÀzÉ ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ¼É CAvÁ ªÀÄÈvÀ¼À vÀAzÉAiÀiÁzÀ ºÀĸɣÀ¸Á§ ¸Á|| D£ÁºÉƸÀÆgÀÄ EªÀgÀÄ PÉÆlÖ ¦ügÁå¢ ªÉÄðAzÀ °AUÀ¸ÀÆUÀÆgÀÄ ¥ÉưøÀ oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

¢£ÁAPÀ 08-06-11 gÀAzÀÄ ¨É½UÉÎ 8-30 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ÉPÀĪÀiÁgÀ zÁªÉÆÃzÀgÀ gÉrØ, 15ªÀµÀð, ¸Á: §¸ÀªÀgÁeÉñÀéj PÁåA¥ï vÁ:¹AzÀ£ÀÆgÀÄ FvÀ£ÀÄ §Ä¢ÝªÀiÁAzÀå¤zÀÄÝ ©.Dgï. PÁåA¦¤AzÀ DmÉÆÃzÀ°è ºÀwÛ ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ ¥ÀzÁä £À¹ðAUï ºÉÆÃA £À°è vÀ£Àß CvÉÛUÉ CªÀ½ dªÀ½ ºÉjUÉ AiÀiÁVzÀÝ£ÀÄß £ÉÆÃqÀ ¨ÉÃPÉAzÀÄ ¹AzsÀ£ÀÆj£À ZÀ£ÀߪÀÄä ¸ÀPÀð¯ï£À°è ¨É½UÉÎ 9-00 UÀAmÉUÉ DmÉÆà E½zÀÄ D¸ÀàvÉæUÀÆ ºÉÆÃUÀzÉ, ªÁ¥À¸À ªÀÄ£ÉUÀÆ ¨ÁgÀzÉ PÁuÉAiÀiÁVgÀÄvÁÛ£É CAvÁ ªÀÄÄIÄvÀ£À vÁvÁ£ÁzÀ n. ¸ÁA© gÉrØ vÀAzÉ vÁwgÉrØ, wAiÀiÁUÀÆgÀ ¸Á: §¸ÀªÀgÁeÉñÀéj PÁåA¥ï vÁ:¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ. EªÀgÀÄ
PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠪ÉÄðAzÀ ¹AzsÀÀ£ÀÆgÀÄ £ÀUÀgÀ oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.                             


 

    ²æà ªÉAPÉÆç vÀAzÉ CªÀÄgÀ¥Àà ¸Á: PÀ®ÆègÀ PÁåA¥ï ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ vÁ®ÆPÁ EªÀjAzÀ ¢£ÁAPÀ 04.11.2010 gÀAzÀÄ vÀ£Àß ªÁå¥ÁgÀPÉÌAzÀÄ ªÉĺÀ§Æ§ vÀAzÉ C«ÄÃgÀ¸Á¨sÀ ¸Á: ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ FvÀ£ÀÄ JgÀqÀÄ ®PÀë gÀÆ¥Á¬Ä ¥ÀqÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ¥Áæ«ÄøÀj £ÉÆÃl §gÉzÀÄPÉÆnÖzÀÄÝ ,DzÀgÉ ºÀt PÉýzÀgÀÆ ªÀÄgÀ½ PÉÆqÀ¯ÁgÀzÀ PÁgÀt ¢£ÁAPÀ 08.05.2011 gÀAzÀÄ ²æà ªÉAPÉÆç EªÀgÀÄ PÀ®ÆègÀ PÁåA¦UÉ ºÉÆÃV ºÀt »AwgÀÄV¸ÀĪÀAvÉ ªÀĺÀ§Æ§ ¸Á§¤UÉ PÉýzÁUÀ ¤£ÀUÉãÀÄ ºÀt PÉÆqÀĪÀÅzÀÄ CAvÀ dUÀ¼À vÉUÉzÀÄ fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ CAvÀ ²æà ªÉAPÉÆç EªÀgÀÄ ªÀiÁ£Àå £ÁåAiÀiÁ®AiÀÄzÀ°è ¸À°è¹zÀ SÁ¸ÀV ¦üAiÀiÁð¢ü ªÉÄðAzÀ ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ UÁæ«ÄÃt oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.


 

¸¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAX¹zÀ ªÁºÀ£À ZÁ®PÀÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ:

gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ J¯Áè ¥Éưøï C¢üPÁjUÀ¼ÀÄ gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ°è ªÉÆÃmÁgÀ ªÁºÀ£À C¥ÀWÁvÀUÀ¼À£ÀÄß vÀqÉUÀlÄÖªÀ PÀÄjvÀÄ f¯ÉèUÉ ¥ÀÆgÉʹgÀĪÀ EAlgï¸É¥ÀÖgï ªÁºÀ£ÀzÀ ¸ÀºÁAiÀÄ¢AzÀ ¢£ÁAPÀ:26.06.2011 gÀAzÀÄ 124 ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À£ÀÄß ¥ÀvÉÛªÀiÁr, MlÄÖ gÀÆ: 30,000/- gÀÆ¥Á¬Ä ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà zÀAqÀ «¢ü¹ PÁ£ÀÆ£ÀÄ jÃvÀå PÀæªÀÄ dgÀÄV¹zÀÄÝ, ¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAX¸ÀĪÀ ZÁ®PÀgÀÄ / ªÀiÁ°ÃPÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆ£ÀÄ jÃvÀå dgÀÄV¸ÀĪÀ PÁAiÀÄð ªÀÄÄAzÀĪÀgÉ¢gÀÄvÀÛzÉ.

BIDAR DISTRICT DAILY CRIME UPDATE 26-06-2011

This post is in Kannada language. To view, you need to download kannada fonts from the link section.


¢£ÀA¥Àæw C¥ÀgÁzsÀUÀ¼À ªÀiÁ»w ¢£ÁAPÀ: 26-06-2011


§¸ÀªÀPÀ¯Áåt UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ AiÀÄÄ.r.Dgï £ÀA 16/2011 PÀ®A 174 ¹.Dgï.¦.¹ :-
¢£ÁAPÀ 24-06-2011 gÀAzÀÄ ªÀÄÈvÀ CA¨ÉæñÀ vÀAzÉ «±Àé£ÁxÀ ZÁªÀįÉè ªÀAiÀÄ: 22 ªÀµÀð, eÁw: PÀ§â°UÀ, ¸Á: wæ¥ÀÆgÁAvÀ §¸ÀªÀPÀ¯Áåt EvÀ£ÀÄ EwÛa£À ¢£ÀUÀ¼ÀAzÀÄ vÀ£Àß°è vÁ£É EgÀÄwÛzÀÄÝ, AiÀiÁjUÀÆ ºÉüÀzÉ J°èUÀÆ ºÉÆÃUÀĪÀÅzÀÄ ªÀiÁqÀÄvÀÛ AiÀiÁªÀÅzÉà aAvÉAiÀÄ°è ªÀÄļÀVgÀÄwÛzÀÄÝ, ªÀÄzÀĪÉUÉ ºÉÆÃUÀÄvÉÛ£É CAvÀ ºÉý ªÀģɬÄAzÀ ºÉÆÃzÀªÀ£ÀÄ D ¢£À¢AzÀ £ÀAvÀgÀzÀ 1 wAUÀ¼À CªÀ¢üAiÀÄ°è £ÁgÁAiÀÄt¥ÀÆgÀ ªÁr ²ªÁgÀzÀ CgÀtå ¥ÀæzÉñÀzÀ°è ªÀÄgÀPÉÌ ºÀUÀ΢AzÀ £ÉÃtÄ ºÁQPÉÆAqÀÄ DvÀä ºÀvÀå ªÀiÁrPÉÆArgÀÄvÁÛ£ÉAzÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠨Á¯Áf vÀAzÉ PÁ²£ÁxÀ ZÁªÀįÉè ªÀAiÀÄ: 31 ªÀµð, eÁw: PÀ§â°UÀ, ¸Á: wæ¥ÀÆgÁAvÀ §¸ÀªÀPÀ¯Áåt EvÀ£ÀÄ ¤ÃrzÀ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

zsÀ£ÀÆßgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 91/2011 PÀ®A 279, 338, 304(J) L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 25/06/2011 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢ gÁªÀÄgÁªÀ vÀAzÉ ¸ÉÆÃ¥Á£ÀgÁªÀ ¨Á£Á ªÀAiÀÄ: 40 ªÀµÀð, ¸Á: ¤lÆÖgÀ(©) EvÀ£ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ªÀÄÈvÀ ZÀAzÀægÁªÀ vÀAzÉ ¸ÉÆgÀÄ¥ÀgÁªÀ ¥Ánî ªÀAiÀÄ: 42 ªÀµÀð, G: ²PÀëPÀ, ¸Á: ªÀÄÄgÁ¼À, vÁ: ¨sÁ°Ì EªÀj§âgÀÆ ¤lÆÖgÀ(©) UÁæªÀÄ¢AzÀ ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ï £ÀA PÉJ-39/ºÉZï-7722 £ÉÃzÀÝgÀ ªÉÄÃ¯É CªÀÄzÁ¨ÁzÀ PÀqÉUÉ ºÉÆÃUÀĪÁUÀ ¤lÆÖgÀ(©) ²ªÁgÀzÀ°è «ÃgÀ±ÀnÖ PÀgÉ¥À£ÀªÀgÀÆ EªÀgÀ ºÉÆ®zÀ ºÀwÛgÀ CªÀÄzÁ¨ÁzÀ ¤lÆÖgÀ gÉÆÃr£À ªÉÄÃ¯É JzÀÄj¤AzÀ DgÉÆæ ªÉÆmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ï £ÀA PÉJ-38/J¯ï-1340 £ÉÃzÀgÀ ZÁ®PÀ£ÁzÀ gÁdÄ vÀAzÉ dUÀ£ÁßxÀ ¸Á: £ÁUÀgÁ¼À EvÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ï£ÀÄß ºÀvÉÆÃnAiÀÄ°èlÄÖPÉƼÀîzÉà Cw ªÉÃUÀ ºÁUÀÄ ¤µÁ̼ÀfÃvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹ PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ rQÌ ªÀiÁrzÀjAzÀ ZÀAzÀægÁªÀ EªÀjUÉ ºÀuÉAiÀÄ §®¨sÁUÀPÉÌ ¨sÁj gÀPÀÛUÁAiÀÄ ªÁVgÀÄvÀÛzÉ, ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ºÀuÉAiÀÄ §®¨sÁUÀPÉÌ gÀPÀÛUÁAiÀÄ, JzÉUÉ ¨sÁj UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀÄ ªÁVzÀÄÝ aQvÉì PÀÄjvÀÄ ¤lÆÖgÀ(©) D¸ÀàvÉæUÉ §AzÀÄ ºÉaÑ£À aQvÉì PÀÄjvÀÄ ©ÃzÀgÀ ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæUÉ §AzÁUÀ ZÀAzÀægÁªÀ EvÀ£ÀÄ ªÀÄÈvÀ ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ£ÉAzÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠺ÉýPÉ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

¸ÀAvÀ¥ÀÆgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 58/2011 PÀ®A 279, 337 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 25/06/2011 gÀAzÀÄ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ® £ÀA JªÀÄ.JZÀ-26/JJ-1521 £ÉzÀÝgÀ ªÉÄÃ¯É ¦üAiÀiÁ𢠺ÁUÀÄ DvÀ£À UÉüÉAiÀÄ£ÁzÀ DgÉÆæ ¨Á¯Áf vÀAzÉ ²ªÁf eÁzsÀªÀ ¸Á: ¨ÁgÀ½î EªÀj§âgÀÆ E¸ÁèA¥ÀÆgÀPÉÌ §gÀĪÁUÀ ¸ÀAvÀ¥ÀÆgÀ UÁæªÀÄzÀ°è DgÉÆæ ¨Á¯Áf EvÀ£ÀÄ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ¯ï Cw ªÉÃUÀ ºÁUÀÄ ¤µÁ̼Àf¬ÄAzÀ ZÀ¯Á¬Ä¸ÀĪÁUÀ CzÉà ªÉÃ¼É E£ÉÆߧâ DgÉÆæ »ÃgÉÆ ºÉÆAqÁ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ¯ï £ÀA PÉJ-38/PÉ-7712 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ£ÁzÀ ²ªÀPÀĪÀiÁgÀ vÀAzÉ UÀÄgÀÄ£ÁxÀ ¸Á: eÉÆÃd£Á EvÀ£ÀÄ PÀÆqÀ vÀ£Àß ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ï£ÀÄß Cw ªÉÃUÀ ºÁUÀÄ ¤µÁ̼Àf¬ÄAzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ JgÀqÀÄ ªÉÆÃmÁgÀ¸ÉÊPÀ®UÀ¼ÀÄ MAzÀPÉÆAzÀÄ rQÌAiÀiÁVgÀÄvÀÛªÉ ¸ÀzÀj rQ̬ÄAzÀ E§âjUÉ gÀPÀÛUÁAiÀÄ ºÁUÀÄ UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀÄUÀ¼ÁVgÀÄvÀÛªÉ CAvÁ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠺ÉýPÉ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

PÀªÀÄ®£ÀUÀgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 55/2011 PÀ®A 279, 338 L¦¹ eÉÆvÉ 187 LJA« DåPïÖ :-
¢£ÁAPÀ 06/06/2011 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢ UÀt¥Àw vÀAzÉ ºÀtªÀÄAvÀgÁªÀ ªÀAiÀÄ: 36 ªÀµÀð, eÁw: °AUÁAiÀÄvÀ, ¸Á: qÉÆÃtUÁAªÀ, vÁ: OgÁzÀ(©) EvÀ£ÀÄ vÀ£Àß UɼÉAiÀÄ §¸ÀªÀgÁd UÀAzsÀUÉ EvÀ£À eÉÆvÉAiÀÄ°è ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊQî £ÀA PÉ.J-38/PÉ-8939 £ÉzÀÝgÀ ªÉÄÃ¯É PÀĽvÀÄ ©ÃzÀgÀ¢AzÀ PÀªÀÄ®£ÀUÀgÀ PÀqÉUÉ §gÀĪÁUÀ ¸ÁªÀ½ ºÀwÛgÀ JzÀÄj¤AzÀ DgÉÆæ C¥ÀjavÀ 4 «®gï ªÁºÁ£ÀzÀ ZÁ®PÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß Cwà ªÉÃUÀ ºÁUÀÄ ¤µÁ̼ÀfvÀ£À¢AzÀ Nr¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ rQÌ ªÀiÁrzÀ ¥ÀjuÁªÀÄ §¸ÀªÀgÁd¤UÉ §®ªÉÆüÀPÁ® PÉüÀUÉ ºÁUÀÄ vÉÆÃqÉUÉ ºÀwÛ ¨sÁj UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀĪÁV J®Ä§Ä ªÀÄÄj¢gÀÄvÀÛzÉ CAvÁ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠺ÉýPÉ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

UÁA¢üUÀAd ¥Éưøï oÁuÉ ©ÃzÀgÀ UÀÄ£Éß £ÀA 97/2011 PÀ®A ªÀÄ£ÀĵÀå PÁuÉ (ºÀÄqÀÄUÀ PÁuÉ) :-
¢£ÁAPÀ 7-6-2011 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢ RªÀÄgÀSÁ£ï vÀAzÉ ¸ÀgÀªÀgï SÁ£ï, ªÀAiÀÄ: 32 ªÀµÀð, ¸Á: ¨ÉÆÃgÁ §AqÁ ºÉÊzÁæ¨ÁzÀ, ¸ÀzÀå: ºÉÊzÀgÀ PÁ¯ÉÆä ©ÃzÀgÀ EvÀ£À ªÀÄUÀ£ÁzÀ PÀÄ.¥sÉʸÀ¯ï vÀAzÉ ¸ÀgÀªÀgÀ SÁ£À, ªÀAiÀÄ: 13 ªÀµÀð, EvÀ£ÀÄ ªÀģɬÄAzÀ ¯ÁqÀ¯Éà ¨sÁ¬Ä UÁA¢ü UÀAd ©ÃzÀgÀ EªÀgÀ «Äað CAUÀrAiÀÄ°è PÉ®¸ÀPÉÌ ºÉÆÃVzÀÄÝ, ªÀÄgÀ½ ªÀÄ£ÉUÉ ¨ÁgÀzÉ PÁuÉAiÀiÁVgÀÄvÁÛ£É, J¯Áè PÀqÉ ºÀÄqÀÄPÁrzÀgÀÄ ¥ÀvÉÛAiÀiÁVgÀĪÀ¢¯Áè CAvÀ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠺ÉýP ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

§¸ÀªÀPÀ¯Áåt £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 93/2011 PÀ®A 279, 338 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 25/06/2011 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢ UÉÆÃ¥Á® vÀAzÉ §¸ÀªÀgÁdÄ ºÀħâ¼Éî ªÀAiÀÄ: 20 ªÀµÀð, eÁw: °AUÁAiÀÄvÀ, G: ©.E. 2£Éà ¸É«Ä¸ÀÖgï ªÉÄPÁ¤PÀ®zÀ°è C¨sÁå¸À ªÀiÁqÀÄwÛzÀÄÝ, ¸Á: ¨sÀÄAAiÀÄgÀ, vÁ: Ear, f: ©eÁ¥ÀÆgÀ, ¸ÀzsÀå: §¸ÀªÀPÀ¯Áåt EvÀ£ÀÄ vÀ£Àß UɼÉAiÀÄ£ÉÆA¢UÉ ²ªÀ¥ÀÆgÀ ¹zÉÝñÀégÀ zÉêÀ¸ÁÜ£ÀPÉÌ vÀªÀÄä ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ï ªÉÄÃ¯É ºÉÆÃUÀĪÁUÀ JzÀÄgÀÄUÀqɬÄAzÀ DgÉÆæ DmÉÆ £ÀA. ¹.J£ï.¦/1496 £ÉÃzÀgÀ ZÁ®PÀ£ÁzÀ E¨Áæ»A vÀAzÉ JA.r. ºÀ¤Ã¥sÀ PÉÆgÀ½ªÁ¯É ªÀAiÀÄ: 20 ªÀµÀð, ¸Á: C£ÀégÀ ¥ÉÃmï §¸ÀªÀPÀ¯Áåt EvÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß CwêÉÃUÀ ªÀÄvÀÄÛ ¤µÁ̼ÀfvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ®UÉ rQÌ ªÀiÁrgÀÄvÁÛ£É, ¸ÀzÀj rQ̬ÄAzÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ §®UÁ® vÉÆqÉAiÀÄ ªÀÄÆ¼É ªÀÄÄjzÀAvɺÀ ¨sÁj UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀĪÁVgÀÄvÀÛzÉ ªÀÄvÀÄÛ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ UɼÉAiÀĤUÉ §® ªÉÆÃtPÁ®Ä PɼÀUÉ ºÁUÀÆ §®UÁ® vÉÆÃqÉUÉ ªÀÄÆ¼É ªÀÄÄjzÀAvÀºÀ ¨sÁj gÀPÀÛUÁAiÀÄ ªÀÄvÀÄÛ UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀĪÁVgÀÄvÀÛzÉ CAvÁ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁð¢ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

GULBARGA DISTRICT REPORTED CRIME

ಮದುವೆ ದಿಬ್ಬಣ ಲಾರಿ ಅಪಘಾತ ಒಂದು ಸಾವು ಹಲವರಿಗೆ ಗಾಯ :

ಚಿತ್ತಾಪುರ ಠಾಣೆ:
ಶ್ರೀ ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ ತಂದೆ ಗುಂಜಲಪ್ಪ ಮಡಿವಾಳ ಸಾ|| ಬಂದಳ್ಳಿ ತಾ||ಜಿ|| ಯಾದಗಿರರವರು ನಾನು ಮತ್ತು ಸುಮಾರು 60 ಜನರು ಕೂಡಿಕೊಂಡು ಮರೆಪ್ಪ ನಾರಾಯಣ ರವರ ಮಗಳಾದ ಸರೋಜಮ್ಮ ಇವಳ ಮದುವೆಯು ಕುರಿತು ಲಾರಿ ನಂ; ಕೆಎ-32-3294 ನೇದ್ದರಲ್ಲಿ ಡೊಣಗಾಂವ ಗ್ರಾಮದಿಂದ ಬಂದಳಿ ಗ್ರಾಮಕ್ಕೆ ಹೋಗಿದ್ದು ಮದುವೆ ಮುಗಿಸಿಕೊಂಡು ಬಂದಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮಕ್ಕೆ ಬರುವಾಗ ರಾಜೋಳಾ ಕ್ರಾಸ ಹತ್ತಿರ ಲಾರಿ ಚಾಲಕನು ಲಾರಿಯನ್ನು ನಿಷ್ಕಾಳಜಿನತದಿಂದ ನಡೆಸಿ ಪಲ್ಟಿ ಮಾಡಿದ್ದು, ಪಲ್ಟಿ ಮಾಡಿದ್ದ ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ ಕ್ಲೀನರ ಮರೆಪ್ಪ ಈತನು ಲಾರಿ ಕೆಳಗೆ ಬಿದ್ದು ಮೃತಪಟ್ಟಿದ್ದು. ಮತ್ತು ಮಲ್ಲಮ್ಮ ಇವಳಿಗೆ ರಕ್ತಗಾಯವಾಗಿದ್ದು ಇರುತ್ತದೆ ಅಂತಾ ದೂರು ಸಲ್ಲಿಸಿದ ಸಾರಾಂಶದ ಮೇಲಿಂದ ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಾಗಿದೆ.

GULBARGA DISTRICT REPORTED CRIME

ಕಳವು ಪ್ರಕರಣ :

ಗ್ರಾಮೀಣ ಠಾಣೆ : ಶ್ರೀ ಮಲ್ಲಪ್ಪಾ ತಂದೆ ಶಂಕ್ರೆಪ್ಪಾ ವಟಗಲ್ ಸಾ|| ಪ್ರಭು ನಿಲಯ ಬಿದ್ದಾಪೂರ ಕಾಲನಿ ಗುಲಬರ್ಗಾ ರವರು ನನ್ನ ಮನೆಯ ಮುಂದೆ ನಿಲ್ಲಿಸಿದ ಹಿರೋ ಹೊಂಡಾ ಸ್ಪಲೆಂಡರ್ ಕೆಎ- 32 ಎಸ-2141 ನೇದ್ದು ಮನೆಯ ಮುಂದೆ ನಿಲ್ಲಿಸಿದ ವಾಹನವನ್ನು ಯಾರೋ ಕಳ್ಳರು ಕಳವು ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಹೋಗಿರುತ್ತಾರೆ ಅಂತಾ ದೂರು ಸಲ್ಲಸಿದ ಸಾರಾಂಶದ ಮೇಲಿಂದ ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಾಗಿದೆ.

Saturday, June 25, 2011

RAICHUR DISTRICT REPORTED CRIMES

ªÀgÀ¢AiÀiÁVgÀĪÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ:

¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ vÁ®ÆQ£À CgÀ½ºÀ½î UÁæªÀÄ ¤ªÁ¹AiÀiÁzÀ ²æêÀÄw ¥ÀzÁäªÀw @ ²æÃzÉë FPÉAiÀÄÄ ¢£ÁAPÀ 25.12.2008 gÀAzÀÄ UÀAUÁªÀw vÁ®ÆQ£À ¹zÁÝ¥ÀÄgÀ UÁæªÀÄzÀ «gÀÄ¥ÁQëUËqÀ vÀAzÉ ZÉ£ÀߣÀUËq£À£ÀÄß ªÀÄzÀĪÉAiÀiÁVzÀÄÝ ,ªÀÄzÀĪÉAiÀÄ PÁ®PÉÌ 50 ¸Á«gÀ gÀÆ¥Á¬ÄUÀ¼ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ 5 vÉÆ¯É §AUÁgÀ ªÀÄvÀÄÛ EvÀgÉà ¸ÁªÀiÁ£ÀÄUÀ¼À£ÀÄß PÉÆlÄÖ ªÀÄzÀÄªÉ ªÀiÁrPÉÆnÖzÀÄÝ, ªÀÄzÀĪÉAiÀiÁV JgÀqÀÄ ªÀµÀðUÀ¼ÀªÀgÉUÉ UÀAqÀ-ºÉAqÀw C£ÀÆ£ÀåªÁVzÀÄÝ £ÀAvÀgÀzÀ ¢£ÀUÀ¼À°è zÀıÀÑlUÀ¼À£ÀÄß PÀ°vÀÄ ²æêÀÄw ¥ÀzÁäªÀwUÉ ªÀgÀzÀQëuÉ vÀgÀĪÀAvÉ MvÁ۬Ĺ ªÀiÁ£À¹PÀ ºÁUÀÆ zÉÊ»PÀ QgÀÄPÀļÀ ¤ÃqÀÄvÁÛ §A¢zÀÄÝ C®èzÉà ªÀģɬÄAzÀ ºÉÆgÀºÁQzÀÝjAzÀ DPÉAiÀÄÄ vÀªÀgÀÄ ªÀÄ£ÉUÉ ºÉÆÃV EzÀÄÝ ¢£ÁAPÀ 16.06.2011 gÀAzÀÄ «gÀÄ¥ÁQëUËqÀ ªÀÄvÀÄÛ EvÀgÉ 6 d£ÀgÀÄ PÀÆrPÉÆAqÀÄ CgÀ½ºÀ½î UÁæªÀÄPÉÌ ºÉÆÃV DPÉAiÀÄ vÀAzÉAiÀÄ ªÀģɬÄAzÀ ºÉÆgÀUÉ J¼ÉzÀÄPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊzÁr .ªÀgÀzÀQëuÉAiÀÄ£ÀÄß vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ §gÀ°¯Áè CAvÀ ºÉÆqÉ §qÉ ªÀiÁr fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQgÀÄvÁÛgÉ CAvÀ ²æêÀÄw ¥ÀzÁäªÀw EªÀgÀÄ £ÁåAiÀiÁ®AiÀÄ®zÀ°è ¸À°è¹zÀ SÁ¸ÀV ¦üAiÀiÁð¢üAiÀÄ ªÉÄðAzÀ ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ UÁæ«ÄÃt ¥ÉưøÀ oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

²æêÀÄw ªÀÄjªÀÄAqÀ¯ï UÀAqÀ gÁAiÀiï ªÉÆúÀ£À ªÀÄAqÀ¯ï ,28 ªÀµÀð, PÀÆ°PÉ®¸À ¸Á: Cgï ºÉZï, PÁåA¥ï £ÀA§gÀ 3 ºÁ.ªÀ Dgï ºÉZï PÁåA¥ï £ÀA 2 vÁ: ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ EªÀgÀ ªÀÄzÀĪÉAiÀÄÄ 2002 gÀ°è DVzÀÄÝ, ªÀÄzÀÄªÉ £ÀAvÀgÀ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ DgÀÄ ªÀµÀðUÀ¼ÀªÀgÀUÉ UÀAqÀ ºÉAqÀw GvÀÛªÀÄ jÃwAiÀÄ°è ¨Á¼ÉéAiÀÄ£ÀÄß £ÀqɹzÀÄÝ, £ÀAvÀgÀ vÀ£Àß UÀAqÀ£ÀÄ zÀıÀÑlUÀ¼À£ÀÄß PÀ°vÀÄ vÀ£ÀUÉ ºÉÆqÉ §qÉ ªÀiÁr CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊzÁr ªÀiÁ£À¹PÀ ªÀÄvÀÄÛ zÉÊ»PÀ QgÀÄPÀļÀ ¤ÃqÀÄvÁÛ §AzÀÄ ¢£ÁAPÀ 27.05.2011 gÀAzÀÄ gÁAiÀiï ªÀÄAqÀ® ªÀÄvÀÄÛ EvÀgÉ 4 d£ÀgÀÄ ¸ÉÃj E£ÀÄß ºÉaÑ£À ºÀt vÀgÀĪÀAvÉ ªÀÄvÀÄÛ F »AzÉ ¤ÃrzÀ ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß »AzÀPÉÌ ¥ÀqÉAiÀÄĪÀAvÉ MvÁ۬Ĺ fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ CAvÀ ²æêÀÄw ªÀÄjªÀÄAqÀ¯ï EªÀgÀÄ ªÀiÁ£Àå £ÁåAiÀiÁ®AiÀÄzÀ°è ¸À°è¹zÀ SÁ¸ÀV ¦üAiÀiÁð¢üAiÀÄ ªÉÄðAzÀ ¹AzsÀtÆgÀÄ UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

    ²æà ªÉÆúÀ£ÀgÁªÀ vÀAzÉ £ÀgÀ¸ÀtÚ ¸Á: vÉVΣÀPÁåA¥ï ¸Á: ¹AzÀ£ÀÆgÀÄ EªÀgÀÄ PÀ®ÆègÀ ¹ÃªÀiÁAvÀgÀzÀ d«ÄãÀÄ ¸ÀªÉð £ÀA§gÀ 75 ªÀÄvÀÄÛ 76 gÀ ªÀiÁ°ÃPÀjzÀÄÝ, F ºÉÆ®zÀ°è ¸ÀªÉÃð ªÀiÁr¹ §zÀÄ«UÉ PÀ®Äè ºÁQzÀÄÝ ¢£ÁAPÀ 10.06.2011 gÀAzÀÄ 2300 UÀAmÉUÉ ²æà f,PÉÆAqÀAiÀÄå vÀAzÉ gÁªÀĸÁé«Ä ºÁUÀÄ EvÀgÉà 3 d£ÀgÀÄ ¸ÉÃj ºÉÆ®zÀ°è CwÃPÀæªÀÄ ¥ÀæªÉñÀ ªÀiÁr PÀ®Äè QwÛ ºÁQzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ CAvÁ ²æà ªÉÆúÀ£ÀgÁªÀ EªÀgÀÄ ªÀiÁ£Àå £ÁåAiÀiÁ®AiÀÄzÀ°è ¸À°è¹zÀ SÁ¸ÀV ¦üAiÀiÁð¢üAiÀÄ ªÉÄðAzÀ ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ UÁdUÁgÀ¥ÉÃmÉAiÀÄ ¤ªÁ¹AiÀiÁzÀ ²æà JªÀiï C£ÀégÀ vÀAzÉ JªÀiï §¶ÃgÀÄ¢Ýãï EªÀgÀ ºÉAqÀwAiÀiÁzÀ £À¸Àjãï EªÀgÀÄ CPÀ¹äPÀªÁV ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è ¸ÉÆÖà §¸ïÖ DV ¸ÀÄlÖUÁAiÀÄUÀ½AzÀ ªÀÄÈvÀ ¥ÀnÖzÀÄÝ F »£À߯ÉAiÀÄ°è ªÀÄÈvÀ¼À vÀAzÉAiÀĪÀgÉÆA¢UÉ zÉéõÀ ¨sÁªÀ£É ¨É¼É¢zÀÄÝ, ¢£ÁAPÀ 24.06.2011 gÀAzÀÄ 1425 UÀAmÉUÉ ²æà JªÀiï C£ÀégÀ EªÀgÀÄ £ÀªÀiÁd ªÀÄÄV¹PÉÆAqÀÄ vÀ£Àß ºÉAqÀwAiÀÄ UÉÆÃjUÉ ºÀÆ ºÁPÀ®Ä ºÉÆÃzÁUÀ CªÀgÀ ªÀiÁªÀ£ÁzÀ JªÀiï .PÉ ªÀÄAdÆgÀÄ C° vÀAzÉ JªÀiï PÉ C«ÄÃgÀ C° ¸Á: £ÉÃvÁf£ÀUÀgÀ EªÀgÀÄ §AzÀÄ E°èUÉ AiÀiÁPÉ §A¢ CAvÁ CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊzÁr,PÉÆ¯É ªÀiÁqsÀĪÀ GzÉÝñÀ ¨sÁªÀ£É ºÉÆA¢ vÀ£ÉÆßÃA¢UÉ vÀAzÉ ZÁPÀÄ«¤AzÀ ºÉÆqÉzÀÄ wêÀæ ¸ÀégÀÆ¥ÀzÀ UÁAiÀÄUÉƽ¹zÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ CAvÀ UÁAiÀiÁ¼ÀÄ ²æà JªÀiï C£ÀégÀ EªÀgÀÄ PÉÆlÖ ¦AiÀiÁð¢üAiÀÄ ªÉÄðAzÀ £ÉÃvÁf£ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

C¥ÀWÁvÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ:

    ¢£ÁAPÀ 24.06.2011 gÀAzÀÄ ¨É¼ÀV£À eÁªÀ 0130 UÀAmÉUÉ ¯Áj £ÀA§gÀ J¦ -21 qÀ§Æèöå 1059 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ£ÁzÀ ±ÉÃSï CdªÀiï vÀAzÉ C§ÄÝ¯ï ¸ÀvÁÛgÀ ¸Á: a®PÀ®UÀÆqÀÆgÀÄ (J¦) FvÀ£ÀÄ vÀ£Àß ¯ÁjAiÀÄ£ÀÄß E®PÀ¯ï ªÀÄÄzÀUÀ¯ï gÀ¸ÉÛAiÀÄ°è CªÀÄ¢ºÁ¼À UÁæªÀÄzÀ ºÀwÛgÀ CwêÉÃUÀ ªÀÄvÀÄÛ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ £ÀqɬĹ ¤AiÀÄAvÀæt ªÀiÁqÀ¯ÁUÀzÉà gÀ¸ÉÛAiÀÄ §®§¢AiÀÄ UÁqÀð ¸ÉÆÖãï UÀ½UÉ vÀUÀ°¹ gÀ¸ÉÛ §¢AiÀÄ ªÀÄgÀUÀ½UÉ rQÌ PÉÆnÖ¢ÝgÀAzÀ ¯ÁjAiÀÄ°èzÀÝ ±ÉÃSï gɺÀªÀiÁ£À EªÀjUÉ UÁAiÀÄUÀ¼ÁVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ CAvÀ PÉÆlÖ ¦AiÀiÁð¢AiÀÄ ªÉÄðAzÀ ªÀÄÄzÀUÀ¯ï ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

dÆeÁlzÀ zÁ½ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ

¢£ÁAPÀ 24.06.2011 gÀAzÀÄ 1700 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ UÀÆUÀ¯ï UÁæªÀÄzÀ ¥Àæ§Ä°AUÀ zÉêÀgÀ UÀÄrAiÀÄ ºÀwÛgÀzÀ ¸ÁªÀðd¤PÀ ¸ÀܼÀzÀ°è §¸ÀªÀgÁd¥Àà vÀAzÉ UÀÄgÀÄ°AUÀ¥Àà CAUÀr ¸Á: »gÉÃgÁAiÀÄ£ÀPÀÄA¦ ºÁUÀÆ ¹zÀÝgÁªÀÄAiÀÄå vÀªÀÄzÉ §¸ÀªÀgÁdAiÀÄå ªÀÄoÀ¥Àw ¸Á: J¯ï © J¸ï £ÀUÀgÀ gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ EªÀgÀÄ ªÀÄlPÁ dÆeÁlzÀ°è vÉÆqÀVzÁÝUÀ ¦ J¸ï L UÀ§ÆâgÀÄ gÀªÀgÀÄ ¹§âA¢AiÉÆA¢UÉ zÁ½ ªÀiÁr CgÉÆævÀgÀ ªÀ±ÀzÀ°èzÀÝ MlÄÖ 920/- gÀÆ £ÀUÀzÀÄ ºÀt ªÀÄvÀÄÛ ªÀÄmÁPÁ dÆeÁlPÉÌ ¸ÀA§AzsÀ¥ÀlÖ MAzÀÄ ªÀÄlPÁ £ÀA§gÀ §gÉzÀ aÃn ªÀÄvÀÄÛ ¨Á®¥É£ÀÄß ªÀ±À ¥Àr¹PÉÆAqÀÄ DgÉÆævÀgÀ «gÀÄzÀÝ UÀ§ÆâgÀÄ ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

    ¢£ÁAPÀ 24.06.2011 gÀAzÀÄ 1715 UÀAmÉUÉ PÀPÀÌ®zÉÆrØ UÁæªÀÄzÀ SÁ¹ÃA EªÀgÀÄ ºÉÆl¯ï ºÀwÛgÀzÀ ¸ÁªÀðd¤PÀ ¸ÀܼÀzÀ°è ²ªÀ£ÀUËqÀ vÀAzÉ §¸ÀªÀgÁd ªÀÄvÀÄÛ EvÀgÉà 3 d£ÀgÀÄ ¸ÉÃj CAzÀgÀ-¨ÁºÀgï E¸ÉÖÃmï dÆeÁlzÀ°è vÉÆqÀVzÁÝUÀ ²æà ºÉZï © ¸ÀtÚªÀĤ ¦.J¸ï. L eÁ®ºÀ½î gÀªÀgÀÄ ¹§âA¢AiÉÆA¢UÉ zÁ½ ªÀiÁr DgÉÆævÀgÀ£ÀÄß zÀ¸ÀÛVgÀ ªÀiÁr CgÉÆævÀgÀ ªÀ±ÀzÀ°èzÀÝ E¸ÉÖÃmï dÆeÁlPÉÌ ¸ÀA§A¢ü¹zÀ £ÀUÀzÀÄ ºÀt 1500/- ªÀÄvÀÄÛ ¸ÁªÀiÁVæUÀ¼À£ÀÄß d¦Û ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ DgÉÆævÀgÀ «gÀÄzÀÝ eÁ®ºÀ½î ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

    ¢£ÁAPÀ 24.06.2011 gÀAzÀÄ 1530 UÀAmÉUÉ ªÀiÁ«£À¨sÁ« UÁæªÀÄzÀ dĪÀiÁä ªÀĹâ ¥ÀPÀÌzÀ ¸ÁªÀðd¤PÀ ¸ÀܼÀzÀ°è PÀ£ÀPÀ¥Àà vÀAzÉ ²ªÀ¥Àà ºÁUÀÄ EvÀgÉà 7 d£ÀgÀÄ ¸ÉÃj CAzÀgï- ¨ÁºÀgï JA§ E¸ÉÖÃmï dÆeÁlzÀ°è vÉÆqÀVzÁÝUÀ ²æà ¢Ã¥ÀPï Dgï §Æ¸ÀgÀrØ ¦.J¸ï L °AUÀ¸ÀÆUÀÆgÀÄ gÀªÀgÀÄ ¹§âA¢AiÉÆA¢UÉ zÁ½ ªÀiÁr CgÉÆævÀgÀ£ÀÄß zÀ¸ÀÛVgÀ ªÀiÁr CªÀgÀ ªÀ±ÀzÀ°èzÀÝ dÆeÁlPÉÌ ¸ÀA§AzsÀ¥ÀlÖ £ÀUÀzÀÄ ºÀt 3810/- gÀÆ. ªÀÄvÀÄÛ ¸ÁªÀiÁVæUÀ¼À£ÀÄß d¦Û ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ CgÉÆævÀgÀ «gÀÄzÀÝ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

    ¢£ÁAPÀ 24.06.2011 gÀAzÀÄ 1000 UÀAmÉUɲæà gÁd±ÉÃRgÀ vÀAzÉ AiÀÄAPÉÆç ¸Á: UÉÆêÀĹð EªÀgÀÄ ºÉqÀV£Á¼À ¹ÃªÀiÁAvÀgÀzÀ°ègÀĪÀ vÀªÀÄä ºÉÆ®zÀ°è vÀªÀÄä vÁ¬Ä ,CPÀÌ ªÀÄvÀÄÛ vÀAVAiÀÄgÉÆA¢UÉ PÀÆrPÉÆAqÀÄ PÉ®¸À ªÀiÁqÀÄwÛgÀĪÁUÀ AiÀÄAPÉÆç vÀAzÉ FgÀtÚ ºÁUÀÄ EvÀgÉà 7 d£ÀgÉÆA¢UÉ ¸ÉÃjPÉÆAqÀÄ CPÀæªÀÄ PÀÆl gÀa¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ, ºÉÆqÉ §qÉ fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ CAvÀ ²æà gÁd±ÉÃRgÀÄ EªÀgÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁð¢üAiÀÄ ªÉÄðAzÀ §¼ÀUÁ£ÀÆgÀÄ ¥ÉưøÀ oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAX¹zÀ ªÁºÀ£À ZÁ®PÀÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ:

gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ J¯Áè ¥Éưøï C¢üPÁjUÀ¼ÀÄ gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ°è ªÉÆÃmÁgÀ ªÁºÀ£À C¥ÀWÁvÀUÀ¼À£ÀÄß vÀqÉUÀlÄÖªÀ PÀÄjvÀÄ f¯ÉèUÉ ¥ÀÆgÉʹgÀĪÀ EAlgï¸É¥ÀÖgï ªÁºÀ£ÀzÀ ¸ÀºÁAiÀÄ¢AzÀ ¢£ÁAPÀ:25.06.2011 gÀAzÀÄ 32 ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À£ÀÄß ¥ÀvÉÛªÀiÁr, MlÄÖ gÀÆ: 6,400/- gÀÆ¥Á¬Ä ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà zÀAqÀ «¢ü¹ PÁ£ÀÆ£ÀÄ jÃvÀå PÀæªÀÄ dgÀÄV¹zÀÄÝ, ¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAX¸ÀĪÀ ZÁ®PÀgÀÄ / ªÀiÁ°ÃPÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆ£ÀÄ jÃvÀå dgÀÄV¸ÀĪÀ PÁAiÀÄð ªÀÄÄAzÀĪÀgÉ¢gÀÄvÀÛzÉ.