Police Bhavan Kalaburagi

Police Bhavan Kalaburagi

Sunday, May 31, 2009

Bidar District Daily Crime Update : 31-05-2009

This post is in Kannada language. To view, you need to download kannada fonts from the link section.
¢£ÀA¥Àæw C¥ÀgÁzsÀUÀ¼À ªÀiÁ»w ¢£ÁAPÀ: 31-05-2009

©ÃzÀgÀ UÁæ«ÄÃt ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 95/09 PÀ®A 279 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ: 30/05/09 gÀAzÀÄ ¨É½UÉÎ ¦üAiÀiÁ𢠪ÉAPÀlgÁªÀ vÀAzÉ ªÀÄÄTAzÀægÁªÀ ±ÉÃjPÁgÀ ªÀAiÀÄ 60 ¸Á d£ÀªÁqÁ gÀªÀgÀÄ d£ÀªÁqÁ¢AzÀ ªÀÄgÀR® UÁæªÀÄPÉÌ §AzÀÄ ªÀÄgÀ½ ªÀÄgÀR®¢AzÀ d£ÀªÁqÁ UÁæªÀÄPÉÌ ºÉÆÃUÀÄwÛgÀĪÁUÀ DgÉÆævÀ gÉêÀt¹zÀÝAiÀiÁå vÀAzÉ UÀÄgÀĹzÀÝAiÀiÁå ¸Áé«Ä vÀ£Àß ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ® PÉJ-38/ºÉZï-9466 £ÉÃzÀÝ£ÀÄß Cwà ªÉÃUÀ ºÁUÀÄ ¤¸Á̼ÀfvÀ£À¢AzÀ £ÀqɬĹPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ªÀÄzÁå£À 14-30 UÀAmÉUÉ PÀȶ ¸ÀA±ÉÆÃzsÀ£À PÉÃAzÀæzÀ ºÀwÛgÀ ¥À°Ö ªÀiÁrzÀjAzÀ CªÀ¤UÉ vÀ¯ÉUÉ ºÁUÀÄ PÉÊUÀ½UÉ ºÀwÛ ¨sÁj gÀPÀÛ UÁAiÀÄUÀ¼ÁVgÀÄvÀÛªÉ.

©ÃzÀgÀ UÁæ«ÄÃt ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 09/09 PÀ®A 174 ¹Dg惡 :-
¦üAiÀiÁ𢠲æà ©üêÀıÁå vÀAzÉ §AqÉ¥Àà ªÀÄZÀPÀÆj ªÀAiÀÄ 65 ªÀµÀð ¸Á ªÀÄgÀR® UÁæªÀÄ gÀªÀgÀ ºÉAqÀw UÀAUÀªÀÄä ªÀAiÀÄ 58 ªÀµÀð, ªÀÄ£É PÉ®¸À ¸Á ªÀÄgÀR® UÁæªÀÄ EªÀ½UÉ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ 8 ªÀµÀðUÀ½AzÀ ºÉÆmÉÖ ¨ÉÃ£É EzÀÄÝ ºÁUÀÄ UÀAl°£À°è D½ EzÀÄÝ ¸ÀgÀPÁj ºÁUÀÄ SÁ¸ÀV E¯ÁdÄ ªÀiÁr¹zÀgÀÆ PÀrªÉÄ DVgÀĪÀ¢®è CzÀjAzÀ ¨sÁzÉ¥ÀqÀÄwÛzÀݼÀÄ. ¸ÀzÀj vÁæ¸À vÁ¼À¯ÁgÀzÉà ¢£ÁAPÀ 29, 30/05/09 gÀAzÀÄ gÁwæ ªÉüÉAiÀÄ°è ªÀÄgÀR® UÁæªÀÄzÀ vÀÄgÁ§«ÄAiÀiÁå gÀªÀgÀ ¨Á«AiÀÄ°è ©zÀÄÝ ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ¼É ¸ÀzÀjAiÀĪÀ¼À ¸Á«£À §UÉÎ AiÀiÁªÀÅzÉà ¸ÀA±ÀAiÀÄ EgÀĪÀ¢®è CAvÁ ¤rzÀ ºÉýPÉAiÀÄ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä ªÀiÁqÀ¯ÁVzÉ.

¨sÁ°Ì £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ AiÀÄÄrCgÀ £ÀA. 07/09 PÀ®A 174 ¹Dg惡 :-
¦üAiÀiÁ𢠨Á§ÄgÁªÀ vÀAzÉ ªÀiÁgÀÄw ¹AzsÉ ªÀAiÀÄ 52 eÁ/¸ÀªÀÄUÁgÀ G/eÁw PÀ¸À§Ä ¸Á/¨sÁ°Ì gÀªÀgÀ vÀªÀÄä ªÀÄÈvÀ gÀªÉÄñÀ EvÀ£ÀÄ ®UÀߪÁUÀzÉ EzÀÄÝ ¨sÁ°Ì §¸À ¤¯ÁÝtzÀ°è ZÀ¥Àà° ºÉÆðzÀÄ ¢£Á®Ä C°èAiÉÄà ªÀÄ®VPÉƼÀÄîwÛzÀÝ£ÀÄ ¢£ÁAPÀ 30/05/09 gÀAzÀÄ ªÀÄÄAeÁ£É 0600 UÀAmÉUÉ ¨sÁ°Ì §¸À ¤¯ÁÝtPÉÌ ºÉÆÃV £ÉÆÃqÀ®Ä ¸ÀzÀj gÀªÉÄñÀ EvÀ£ÀÄ AiÀiÁªÀÅzÉÆà MAzÀÄ gÉÆÃUÀ¢AzÀ ¨sÁ°Ì §¸À ¤¯ÁÝtzÀ°è ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ£É.¸ÀzÀjAiÀĪÀ£À ¸Á«£À §UÉÎ AiÀiÁgÀ ªÉÄÃ¯É AiÀiÁªÀÅzÉ vÀgÀºÀzÀ ¸ÀA±ÀAiÀÄ EgÀĪÀÅ¢®è CAvÀ EzÀÝ ¦üAiÀiÁ𢠺ÉýPÉ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ AiÀÄÄrCgÀ zÁR® ªÀiÁr PÀæªÀÄ dgÀÄV¸À¯ÁVzÉ.

©ÃzÀgÀ £ÀUÀgÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 67/09 PÀ®A 498(J), 323, 504, 506 eÉÆvÉ 34 L¦¹. :-
¢£ÁAPÀ: 30-05-2009 gÀAzÀÄ zÀUÁð¥ÀÆgÀzÀ°è DgÉÆævgÁzÀ £ÀfêÀiï SÁ¢æ, dªÀiÁ®¨ÉUÀA ªÀÄvÀÄÛ gÀ¦üAiÉƢݣï gÀªÀgÀÄUÀ®Ä PÀÆrPÉÆAqÀÄ ¦üAiÀiÁð¢vÀ¼ÁzÀ ²æêÀÄw. vÀ¹Ì£ï ¨ÉÃUÀA EªÀ½UÉ PÀ¼ÉzÀ 3-4 wAUÀ½AzÀ ªÀiÁ£À¹PÀ ªÀÄvÀÄÛ zÉÊ»PÀ »A¸É ¤ÃqÀÄvÁÛ, PÉ®¸À ªÀiÁqÀ®Ä §gÀĪÀ¢®è, £ÉÆÃqÀ®Ä ¸ÀjAiÀiÁV®è gÀAr, ¨sÉƸÀr CAvÀ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊAiÀÄÄvÁÛ, ªÀÄUÀ¤UÉ E£ÉÆßÃAzÀÄ ªÀÄzÀÄªÉ ªÀiÁqÀÄvÉÛªÉ ¤Ã£ÀÄ J¯ÁèzÀgÀÄ ºÉÆÃV ¸Á¬Ä E®è¢zÀÝgÉ ¤£ÀUÉ RvÀªÀÄ ªÀiÁqÀÄvÉÛªÉ CAvÀ fêÀzÀ ¨ÉÃzÀjPÉ ºÁQgÀÄvÁÛgÉ CAvÀ ¦üAiÀiÁð¢vÀ¼ÀÄ ¤ÃrzÀ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ UÀÄ£Éß zÁR°¸À¯ÁVzÉ.

PÀªÀÄ®£ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 76/09 PÀ®A 279,337,338 L¦¹ eÉÆvÉ 187 L.JA.«. AiÀiÁåPïÖ :-
¢£ÁAPÀ 30/05/09 gÀAzÀÄ 1900 UÀAmÉUÉ PÀªÀÄ®£ÀUÀgÀ ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæ¬ÄAzÀ 6 d£ÀgÀÄ gÀ¸ÉÛAiÀÄ ªÁºÀ£À C¥ÀWÁvÀzÀ°è UÁAiÀÄUÉÆAqÀÄ G¥ÀZÁgÀ PÀÄjvÀÄ D¸ÀàvÉæUÉ §AzÀÄ ¸ÉjÃPÀ DVgÀÄvÁÛgÉ CAvÀ ªÀiÁ»w §A¢zÀ ªÉÄÃgÉUÉ D¸ÀàvÉæUÉ ¨sÉÃn ¤Ãr G¥ÀZÁgÀ ¥ÀqÉAiÀÄÄwÛgÀĪÀ UÁAiÀiÁ¼ÀÄ ºÀtªÀÄAvÀ vÀAzÉ dUÀ£ÁßxÀ ªÉÆUÀvÉ ¸Á; ZÁA¨ÉÆüÀ gÀªÀgÀ ºÉýPÉ ¥ÀqÉzÀÄPÉÆArzÀÄÝ ¸ÁgÁA±ÀªÉãÉAzÀgÉ ¢£ÁAPÀ 30/05/09 gÀAzÀÄ ZÁA¨ÉÆüÀ UÁæªÀÄzÀ gÀ« vÀAzÉ CdÄð£À ªÉÄÃvÉægÀªÀgÀ ªÀÄzÀÄªÉ PÉÆlUÁå¼À UÁæªÀÄzÀ°è EgÀĪÀÅzÀjAzÀ ZÁA¨ÉÆüÀ UÁæªÀÄ¢AzÀ PÉÆlUÁå¼ÀPÉÌ ®UÀßPÉÌ §AzÀÄ ®UÀß ªÀÄÄVzÀ £ÀAvÀgÀ ¦üAiÀiÁ𢠺ÁUÀÄ EvÀgÉ 10 jAzÀ 12 d£ÀgÀÄ PÉÆæÃdgï fÃ¥ï £ÀA.PÉJ-32/5564 £ÉÃzÀÝgÀ°è PÀĽvÀÄ ZÁA¨ÉÆüÀ UÁæªÀÄPÉÌ ºÉÆÃUÀĪÀ PÀÄjvÀÄ PÉÆlUÁå¼À-¨É¼ÀPÀÄt [©] gÉÆÃr£À ªÀÄÄSÁAvÀgÀ ºÉÆÃUÀĪÁUÀ ¸ÀzÀj fÃ¥ï ZÁ®PÀ vÀ£Àß fÃ¥ï Cwà ªÉÃUÀ ºÁUÀÄ ¤¸Á̼ÀfvÀ£À¢AzÀ Nr¹ PÉÆlUÁå¼À UÁæªÀÄzÀ ºÀwÛgÀ gÉÆÃr£À §¢UÉ EgÀĪÀ vÀVΣÀ°è ¸ÁAiÀÄAPÁ® 1730 UÀAmÉUÉ ¥À°Ö ªÀiÁrzÀjAzÀ fæ£À°è PÀĽvÀ ¦üAiÀiÁ𢠺ÁUÀÄ EvÀgÉ 5 d£ÀjUÉ ¨sÁj ªÀÄvÀÄÛ ¸ÁzÁ gÀPÀÛ ºÁUÀÄ UÀÄ¥ÀÛ UÁAiÀÄUÀ¼ÀÄ DVgÀÄvÀÛªÉ. CAvÁ ¤ÃrzÀ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉƼÀî¯ÁVzÉ.
aAvÁQ ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 29/09 PÀ®A 20(©) J£ï.r.¦.J¸ï. PÁAiÉÄÝ :-
¢£ÁAPÀ; 30/5/09 gÀAzÀÄ 1100 UÀAmÉUÉ aAvÁQ UÁæªÀÄzÀ §¸ÀªÉñÀégÀ ¸ÀPÀð¯ï zÀ°è M§â ªÀåQÛ ºÀwÛgÀ MAzÀÄ ¨ÁåV£À°è UÁAeÁ EzÉ CAvÀ RavÀªÁzÀ ¨Áwä §AzÀ ªÉÄÃgÉUÉ 1110 UÀAmÉUÉ oÁuÉAiÀÄ JZï.¹.-505 gÀªÀgÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ¹§âA¢UÀ¼ÀÄ §¸ÀªÉñÀégÀ ¸ÀPÀð¯UÉ ºÉÆÃzÁUÀ ¸ÀªÀĪÀ¸ÀÛçzÀ°èzÀÝ ¥ÉưøÀgÀ£ÀÄß £ÉÆÃr NqÀ®Ä ¥ÀæAiÀÄw߸ÀĪÁUÀ ¸ÀzÀj ªÀåQÛUÉ ¨É£ÀßnÖ »rzÀÄ ¨ÁåV£À°è £ÉÆÃqÀ®Ä UÁAeÁ EzÀÄÝ ¥ÀAZÀgÀ ¸ÀªÀÄPÀëªÀÄ ¸ÀzÀj UÁAeÁ f¦Û ªÀiÁr DgÉÆævÀ£ÁzÀ UÀuÉñÀ vÀAzÉ dAiÀÄgÁªÀÄ gÁoÉÆÃqï ªÀAiÀÄ: 28 ªÀµÀð, ¸Á: £Á®ªÁgÀ EvÀ£À£ÀÄß zÀ¸ÀÛVj ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

©ÃzÀgÀ UÁæ«ÄÃt ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 96/09 PÀ®A 87 PÉ.¦. PÁAiÉÄÝ :-
¢£ÁAPÀ: 30/05/09 gÀAzÀÄ ¨É½UÉÎ RavÀ ¨Áwä ªÉÄÃgÉUÉ ¦.J¸ï.L (PÁ.¸ÀÄ) gÀªÀgÀÄ eÉÆvÉAiÀÄ°è ¹§âA¢AiÀĪÀgÀ£ÀÄß ªÀÄvÀÄÛ E§âgÀÄ ¥ÀAZÀgÀ£ÀÄß PÀgÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃV 17-30 UÀAmÉUÉ £ÀgÀ¹AºÀ gÀhÄgÀt gÉÆÃqï ªÀįÁÌ¥ÀÄgÀ UÁæªÀÄzÀ ²ªÁgÀzÀ ªÀiÁ«£À VqÀzÀ PɼÀUÉ DgÉÆævÀgÁzÀ ¸ÉÊAiÀÄzï d«ÄÃgÀ vÀAzÉ §¹ÃgÀ«ÄAiÀiÁå ¸Á: ªÀÄAUÀ®¥ÉÃl ªÀÄvÀÄÛ E£ÀÆß 7 d£ÀgÀÄUÀ¼ÀÄ ºÀt ºÀaÑ ¥Àt vÉÆlÄÖ CAzÀgÀ ¨ÁºÀgÀ JA§ £À¹Ã©£À E¸ÉàÃl dÆdl DqÀÄwÛzÁÝUÀ ¸ÀzÀjAiÀĪÀgÀ ªÉÄÃ¯É zÁ½ ªÀiÁr 8 d£À DgÉÆævÀgÀ£ÀÄß »rzÀÄPÉÆAqÀÄ CªÀjAzÀ £ÀUÀzÀÄ ºÀt 4210/- gÀÆ.UÀ¼ÀÄ 52 E¹àmï J¯ÉUÀ¼ÀÄ d¦Û ªÀiÁr ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä ªÀiÁrzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

ºÀÄ®¸ÀÆgÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 68/09 PÀ®A 504, 324, 506 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 30-05-2009 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠩üªÀiÁ±ÀAPÀgÀ vÀAzÉ ªÀÄqÉÆüÀ¥Áà CµÀÆÖgÀ ¸Á: ªÉÄúÀPÀgÀ gÀªÀgÀ£ÀÄß CªÀgÀ ªÀÄUÀ£ÁzÀ ªÀĺÁzÉêÀ EvÀ£ÀÄ ¦üAiÀiÁð¢UÉ CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊzÀÄ £À£ÀUÉ ºÉÆ® ºÀAaPÉÆqÀÄwÛ¤ CAvÁ E°èAiÀÄ ªÀgÉUÉ ºÉÆ® PÉÆnÖ¯Áè CAvÁ CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊzÀÄ C¯Éèà ©¢ÝzÀ MAzÀÄ PÀjPÀ°è¤AzÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ JqÀ PÀ¥Á¼ÀPÉÌ ºÉÆqÉzÀÄ gÀPÀÛ UÁAiÀÄ ¥Àr¹zÀ£ÀÄ. ªÀÄvÀÄÛ CzÉà PÀ°è¤AzÀ ¨ÉäߣÀ°è ºÉÆqÉzÀÄ UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹zÀ£ÀÄ. ¸ÀzÀj ºÉÆ® PÉÆqÀ¢zÀÝgÉ fêÀ¸À»vÀ ©qÀĪÀÅ¢¯Áè CAvÁ fªÀzÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQzÀ£ÀÄ. CµÀÖgÀ°è ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ E£ÉÆߧ⠪ÀÄUÀ£ÁzÀ ªÀĺÉñÀ ºÁUÀÆ gÁdPÀĪÀiÁgÀ vÀAzÉ ¨Á§ÄgÁªÀ E§âgÀÄ §AzÀÄ dUÀ¼À ©r¹PÉÆAqÀgÀÄ CAvÁ ¦üAiÀiÁð¢ gÀªÀgÀÄ ¤ÃrzÀ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ.

GULBARGA DIST REPORTED CRIMES

ªÀgÀzÀPÀëuÉ QgÀÄPÀ¼À ¥ÀæPÀgÀt :-

UÀÄgÀ«ÄoÀPÀ® oÁuÉ :²æêÀÄw ²æà ®Qëöäà UÀAqÀ PÁ±À¥Àà ²ªÁ¯ÉÆüï PÀ¨ÉâÃgï ¸Á|| PÉÆAPÀ® gÀªÀjUÉ DPÉAiÀÄ UÀAqÀ PÁ±À¥Àà ªÀÄvÀÄÛ MAzÀÄ ªÀµÀð¢AzÀ ¢£Á®Æ CvÉÛ ,ªÀiÁªÀ, ªÉÄÊzÀÄ£À ªÀiÁ£À¹PÀ ªÀÄvÀÄÛ zÉÊ»PÀ QgÀÄPÀļÀ PÉÆqÀÄvÁÛ §A¢zÀÄÝ C®èzÉ vÀªÀgÀÄ ªÀģɬÄAzÀ 50,000/- vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ¨Á E®è¢zÀÝgÉ E£ÉÆßAzÀÄ ªÀÄzÀÄªÉ ªÀiÁrPÉƼÀÄîvÉ£É CAvÁ ¸À°è¹zÀ zÀÆgÀÄ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ UÀÄgÀÄ«ÄoÀPÀ® oÁ£ÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVzÉ.

eÁw ¤AzÀ£É ¥ÀæPÀgÀt¼ÀÄ :-

aAZÉÆý oÁuÉ :¢ 30-05-09 gÀAzÀÄ ²æà ¥ÀæPÁ±À vÀAzÉ ªÀÄgÉ¥Áà ªÀZÁÑ ¸Á: ºÀjd£ÀªÁqÁ aAZÉÆý gÀªÀgÀÄ CªÀÄdzÀ ¥Á£À CAUÀrUÉ ¹UÀgÉÃl vÀgÀ®Ä ºÉÆÃzÁUÀ CªÀÄdzÀ ¥Á£À CAUÀrAiÀĪÀ£ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ CªÀgÀ vÀªÀÄä «:£ÁPÁgÀt dUÀ¼ÀvÉUÉzÀÄ ºÉÆÃqÉ §qÉ ªÀiÁr eÁw¤AzÀ£É ªÀiÁrgÀÄvÁÛgÉ CAvÁ ¸À°è¹zÀ zÀÆgÀÄ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ aAZÉÆý oÁ£ÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVzÉ.

«±Àé«zsÁå®AiÀÄ oÁuÉ :¢ 30-05-09 gÀAzÀÄ ²æêÀÄw ±ÀgÀtªÀiÁä UÀAqÀ ¢: PÁ±À¥Àà ªÀiÁ®V EªÀjUÉ ¸ÀgÀPÁj PÁ¯ÉÃd DªÀgÀtzÀ°è ²æêÀÄw C£ÀߥÀÆtð UÀAqÀ.J£À. ¸ÀdÓ£À ¥ÁæA±ÀÄ¥Á®gÀÄ ¸ÀgÀPÁj ªÀiÁºÁ«zÁå®AiÀÄ gÀªÀgÀÄ «£Á: PÁgÀt dUÀ¼ÀvÉUÉzÀÄ ºÉÆÃqÉzÀÄ eÁw ¤AzÀ£É ªÀiÁrzÀ §UÉÎ ¸À°è¹zÀ zÀÆgÀÄ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ «±Àé«zsÀAiÀiÁ®AiÀÄ oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVzÉ.

¸ÀgÀPÁgÀzÀ ¸ÀévÀÛ£ÀÄß ºÁ¼ÀÄ ªÀiÁrzÀ ¥ÀæPÀgÀt :-

«±Àé «zsÁå®AiÀÄ oÁuÉ :¢ 30-05-09 gÀAzÀÄ ªÀÄzsÁåºÀß 1. «ªÉÃPÀ vÀAzÉ C¥ÁàgÁªÀ PÀqÀPÀAa ¸ÀÄAzÀgÀ £ÀUÀgÀ UÀÄ®§UÁð 2.±À±ÁAPÀ vÀAzÉ ºÁd¥Àà ºÉÆüÀPÀgÀ ¥Áèl £ÀA. 95 ¥ÀæUÀw PÁ®¤ ¸ÉÃqÀA gÉÆÃqÀ UÀÄ®§UÁð 3.«±Á® ¸ÀdÓ£À ©.J. 4. ¸ÀÄzsÁPÀgÀ ©.J. «zÁåyð 5.PÉƼÀÄîgÀ ªÀĺÉÃAzÀæ PÀĪÀiÁgÀ vÀAzÉ ªÉÆúÀ£À ©.PÁªÀÄ «zÁåyð ¸Á: ¸ÀÄAzÀgÀ £ÀUÀgÀ UÀÄ®§UÁð 6. ªÀĺÁAvÉñÀ CdÄð£À ©.PÁªÀÄ «zÁåyð 7.ªÀĺÉñÀ PÁ²£ÁxÀ gÁªÀÄ ªÀÄA¢gÀ UÀÄ®§UÁð gÀªÀgÀÄ PÀÄrPÉÆAqÀÄ UÀ¯Ál ªÀiÁr ¸ÀgÀPÁj ¸ÀévÀÛ£ÀÄß ªÀÄÄjzÀÄ ºÁ¼ÀĪÀiÁrzÀ §UÉÎ ¸À°è¹zÀ zÀÆgÀÄ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ «±Àé«zsÁå®AiÀÄ oÁ£ÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVzÉ.

C¥ÀWÁvÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ :-

±ÁºÁ¨ÁzÀ £ÀUÀgÀ oÁuÉ:¢ 28-05-09 gÀAzÀÄ ®PÀëöät vÀAzÉ ªÉÄʯÁj ¸ÀtªÀÄÄ ¸Á||ªÀiÁ®UÀwÛ gÀªÀgÀÄ ªÀiÁ®UÀwÛ¬ÄAzÀ R¤ PÀqÉUÉUÉ ºÉÆÃUÀÄwÛgÀĪÁUÀ gÉÆÃr£À ªÉÄÃ¯É ²ªÀÅPÀĪÀiÁgÀ vÀAzÉ §¸ÀuÁÚ ¥ÀqÀ±ÉnÖ gÀªÀgÀÄ vÀ£Àß ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ¯ï£ÀÄß Cwà ªÉÃUÀ ªÀÄvÀÄÛ ¤¸Á̼ÀfvÀ£À¢AzÀ £ÀqɹPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ C¥ÀWÁvÀ¥Àr¹zÀÄÝ ®PÀëöät gÀªÀgÀÄ D¸ÀàvÉæAiÀÄ°è G¥ÀZÁgÀ ºÉÆAzÀÄvÁÛ ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖgÀÄvÁÛgÉ CAvÁ ¸À°è¹zÀ zÀÆgÀÄ ¸ÁgÁAzÀ ªÉÄðAzÀ ±ÁºÁ¨ÁzÀ £ÀUÀgÀ oÁ£ÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVzÉ.

«±Àé «zsÁå®AiÀÄ oÁuÉ :¢ 29-05-09 gÀAzÀÄ gÁwæ ²æà ±ÉÃR ºÀÄgÉÃgÀ vÀAzÉ ±ÉÃR C§ÄÝ® d¨ÁâgÀ EªÀgÀÄ ºÁUÀgÀUÁ PÁæ¸À ºÀwÛgÀ gÉÆÃr£À §¢UÉ ¤AvÁUÀ »gÉÆà ºÉÆAqÁ £ÀA PÉ.J. 32 Dgï 4664 £ÉÃzÀÝgÀ ¸ÀªÁgÀ ¥Àæ±ÁAvÀ vÀAzÉ ZÀAzÀæPÁAvÀ ¨Á«PÀnÖ ¸Á: DzÀ±Àð £ÀUÀgÀ EvÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß Cwà ªÉÃUÀ ªÀÄvÀÄÛ ¤¸Á̼ÀfvÀ£À¢AzÀ £ÀqɹPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ C¥ÀWÁvÀ ¥Àr¹ UÁAiÀÄUÉÆý¹zÀ §UÉÎ ¸À°è¹zÀ zÀÄgÀÄ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ «±Àé «zsÁå®AiÀÄ oÁ£ÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVzÉ.

¸ÀįɥÉÃl oÁuÉ :¢ 05-04-09 gÀAzÀÄ ªÀÄÄAeÁ£É ²æà zÉëAzÀæ¥Áà vÀAzÉ gÁªÀÄ¥Áà EAzÀæbÀr ¸Á: ¸ÀįɥÉÃl gÀªÀgÀÄ gÀ¸ÉÛ §¢AiÀÄ°è ºÉÆÃUÀÄwÛgÀĪÁUÀ ªÉÆmÁgÀ ¸ÉÊPÀ¯ï £ÀA PÉJ-27 ,ºÉZï-7979 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ dUÀ¥Áà vÀAzsÉ ¨Á®AiÀÄå ¨sÀdAwæ EvÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ®£ÀÄß vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ Cwà ªÉÃUÀ ªÀÄvÀÄÛ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ £ÀqɹPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ C¥ÀWÁvÀ¥Àr¹zÀÄÝ zÉëAzÀæ¥Áà EªÀjUÉ UÁAiÀÄUÀ¼ÁVzÀÄÝ D¸ÀàvÉæAiÀÄ°è G¥ÀZÁgÀ ºÉÆAzÀÄvÁÛ ¢ 30-05-06 gÀAzÀÄ ªÀÄÈvÀ¥ÀlÖ §UÉÎ ¸À°è¹zÀ zÀÄgÀÄ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ ¸ÀįɥÉÃl oÁ£ÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVzÉ.

Raichur District Reported Crimes

CPÀ¹äPÀ ¨ÉAQ ºÀwÛ ¸ÀÄlÖ UÁAiÀÄUÀ½AzÀ ªÀÄ»¼É ¸ÁªÀÅ.


 

¢£ÁAPÀ 16.05.2009 gÀAzÀÄ 1320 UÀAmÉUÉ ²æêÀÄw UÀAUÀªÀÄä UÀAqÀ UÀzÉÝ¥Àà 30 ªÀµÀð,eÁw: ZɮĪÁ¢,¸Á: gÉÆÃqÀ®§AqÁ vÁ: °AUÀ¸ÀÆUÀÆgÀÄ FPÉAiÀÄÄ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è CrUÉ ªÀiÁqÀĪÀ PÀÄjvÀÄ M¯ÉAiÀÄ°è ¨ÉAQ ºÀaÑ ¹ÃªÉÄJuÉÚAiÀÄ£ÀÄß qÀ©â¬ÄAzÀ ºÁPÀĪÁUÀ CPÀ¹äPÀªÁV ¹ÃªÉÄJuÉÚ ªÉÄʪÉÄÃ¯É ©zÀÄÝ ¨ÉAQ ºÀwÛ ¸ÀÄlÖ UÁAiÀÄUÀ¼ÁVzÀÄÝ, §¼ÁîjAiÀÄ «ªÀiïì D¸ÀàvÉæAiÀÄ°è ªÉÊzÀåQÃAiÀÄ G¥ÀZÁgÀ ¥ÀqÉAiÀÄÄwÛzÁÝUÀ UÀÄtªÀÄÄRªÁUÀzÉà ¢£ÁAPÀ 28.05.2009 gÀAzÀÄ 2130 UÀAmÉUÉ ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ CAvÀ ªÀÄÈvÀ¼À vÁ¬Ä ²æêÀÄw ªÀÄ®èªÀÄä UÀAqÀ ZÉAzÀ¥Àà ¸Á: ªÀÄrØ¥ÉÃl gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ EªÀgÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁð¢üAiÀÄ ªÉÄðAzÀ °AUÀ¸ÀÆUÀÆgÀÄ ¥ÉưøÀ oÁuÁ AiÀÄÄ.r.Dgï ¸ÀA 15/2009 PÀ®A 174 ¹.Dgï.¦.¹ ¥ÀæPÁgÀ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.


 

2 PÀqÉ ¥ÀævÉåÃPÀ gÀ¸ÉÛ C¥ÀWÁvÀ ¥ÀæPÀgÀt ¨Á®PÀ ¸ÉÃj E¤ßÃvÀgÀjUÉ UÁAiÀÄ...


 

    ¢£ÁAPÀ 30.05.2009 gÀAzÀÄ 1215 UÀAmÉUÉ ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ ªÀÄÄRå gÀ¸ÉÛAiÀÄ°ègÀĪÀ £Á¯Á ©æqÀÓ ºÀ¼ÀîzÀ°è ²æêÀÄw FgÀÀªÀÄä UÀAqÀ wªÀÄätÚ ¸Á: ¨sÀVÃgÀxÀ PÁ¯ÉÆä ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ FPÉAiÀÄÄ vÀ£Àß 2 ªÀµÀðzÀ ªÀÄUÀ ²ªÀgÁd£À£ÀÄß mÁæöåPÀÖgÀ ºÀwÛgÀ ©lÄÖ mÁæ°AiÀÄ°è G¸ÀÄPÀÄ vÀÄA§ÄwÛzÁÝUÀ ºÀĸÉãÀ¥Àà vÀAzÉ ªÀĺÁzÉêÀ¥Àà mÁæöåPÀÖgÀ ZÁ®PÀ ¸Á: ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ FvÀ£ÀÄ mÁæöåPÀÖgÀ£ÀÄß »AzÉ ªÀÄÄAzÉ £ÉÆÃqÀzÉà ¤®ðPÀëvÀ£À¢AzÀ ªÀÄÄAzÀPÉÌ £ÀqɹzÁUÀ mÁæöå°AiÀÄ JqÀUÀqÉAiÀÄ UÁ°AiÀÄÄ ²ªÀgÁd FvÀ£À §®vÉÆqÉAiÀÄ ªÉÄÃ¯É ºÉÆÃV wêÀæ UÁAiÀUÀ¼ÁVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ CAvÀ UÁAiÀiÁ¼ÀÄ«£À vÁ¬Ä FgÀªÀÄä FPÉAiÀÄÄ PÉÆlÖ ¦AiÀiÁð¢ü ªÉÄðAzÀ ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ £ÀUÀgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÁ C.¸ÀA 103/2009 PÀ®A 279,338 L¦¹ ¥ÀæPÁgÀ UÀÄ£Éß zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.


 

¢£ÁAPÀ 29.05.2009 gÀAzÀÄ 1830 UÀAmÉUÉ CgÀPÉÃgÁ-¹gÀªÁgÀ PÁæ¸ï ºÀwÛgÀ CmÉÆà £ÀA§gÀ PÉJ 36/7356 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ£ÀÄ CmÉÆêÀ£ÀÄß CwêÉÃUÀ ªÀÄvÀÄÛ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ £ÀqɬĹ ¤AiÀÄAvÀæt ªÀiÁqÀ¯ÁUÀzÉà ¥À°Ö ªÀiÁrzÀÝjAzÀ CmÉÆÃzÀ°èzÀÝ ²æà ¸ÀtÚ §¸ÀªÀgÁd vÀAzÉ §AUÉãÁAiÀÄPÀ ¸Á: a£Àß £ÁAiÀÄPÀ vÁAqÀ FvÀ¤UÉ ºÁUÀÆ EvÀgÀjUÉ UÁAiÀÄUÀ¼ÁVzÀÄÝ , WÀl£ÉAiÀÄ £ÀAvÀgÀ DgÉÆæ ZÁ®PÀ£ÀÄ ªÁºÀ£À ©lÄÖ Nr ºÉÆÃVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ CAvÀ UÁAiÀiÁ¼ÀÄ ²æà ¸tÚ §¸ÀªÀgÁd PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ªÉÄðAzÀ zÉêÀzÀÄUÀð ¥ÉưøÀ oÁuÉ C,¸ÀA 98/2009 PÀ®A 279,337 L¦¹ ªÀÄvÀÄÛ 187 LJªÀiï « PÁAiÉÄÝ CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

PÀ©âtzÀ ¸ÁªÀiÁ£ÀÄUÀ¼À PÀ¼ÀªÀÅ.


 

¢£ÁAPÀ 29/30.05.2009 gÀAzÀÄ gÁwæ ªÉüÉAiÀÄ°è AiÀiÁgÉÆà PÀ¼ÀîgÀÄ ¹AzsÀ£ÀÆj£À §¸ÀªÀ ¸ÀPÀð¯ï ºÀwÛgÀ ¤ªÀiÁðt ºÀAvÀzÀ°ègÀĪÀ ªÀĽUÉAiÀÄ ±ÉrØ£À°èzÀÝ C.Q.gÀÆ 10,200/- ¨É¯É¨Á¼ÀĪÀ PÀ©âtzÀ gÁqÀÄUÀ¼À£ÀÄß PÀ¼ÀªÀÅ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVgÀÄvÁÛgÉ CAvÀ ªÀĽUÉAiÀÄ ªÀiÁ°ÃPÀgÁzÀ ²æà ±À©âÃgÀ CºÀäzÀ vÀAzÉ ªÀi˯ÁºÀĸÉãÀ¸Á§ ¸Á: PÉ.ºÉZï.© PÁ¯ÉÆä ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ gÀªÀgÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁð¢üAiÀÄ ªÉÄðAzÀ ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ £ÀUÀgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ C.¸ÀA 104/2009 PÀ®A 379 L¦¹ ¥ÀæPÁgÀ UÀÄ£Éß zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.


 

ºÁªÀÅ PÀaÑ ¸ÁªÀÅ.


 

¢£ÁAPÀ 30.05.2009 gÀAzÀÄ ¨É¼ÀUÉÎ 0600 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ wrUÉÆüÀ ¨sÁ¸ÀÌgÀ PÁåA¦£À°è ¦qÀØ¥Àà vÀAzÉ ªÀÄÄzÀÄPÀ¥Àà @ zÀÄgÀÄUÀ¥Àà ºÀjd£À, 30 ªÀµÀð, MPÀÌ®ÄvÀ£À ¸Á: £ÀAd®¢¤ß vÁ: ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ FvÀ£ÀÄ ºÉÆ®zÀ°è PÉ®¸À ªÀiÁqÀÄwÛzÁÝUÀ AiÀiÁªÀÅzÉÆà «µÀ ¥ÀÆjvÀ ºÁªÀÅ PÀaÑ ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ CAvÀ ²æà ªÀÄÄzÀPÀ¥Àà vÀAzÉ zÀÄgÀÄUÀ¥Àà EªÀgÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁð¢ü ªÉÄðAJ vÀÄgÀÄ«ºÁ¼À ¥ÉưøÀ oÁuÉ C,¸ÀA 16/2009 PÀ®A 174 ¹.Cgï.¦.¹ CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.


 

C£À¢üÃPÀÈvÀ ªÀÄzsÀåzÀ ªÀiÁgÁl DgÉÆævÀ£À «gÀÄzÀÝ ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä,


 

¢£ÁAPÀ 30.05.2009 gÀAzÀÄ 0715 UÀAmÉUÉ bÀvÀÛgÀ UÁæªÀÄzÀ°è ºÀ£ÀĪÀÄAvÀ vÀAzÉ bÀvÀæ¥Àà F½UÉÃgÀ ¸Á: bÀvÀÛgÀ FvÀ£ÀÄ C£À¢üÃPÀÈvÀªÁV ªÀÄzsÀåzÀ ¨Ál°UÀ¼À£ÀÄß ªÀiÁgÁl ªÀiÁqÀĪÀ ¸À®ÄªÁV vÀ£Àß ªÀÄ£ÉAiÀÄ ªÀÄÄAzÉ ªÀÄzsÀåzÀ ¨Ál°UÀ¼À£ÀÄß EnÖzÁUÀ ²æà ZÀAzÀæ±ÉÃRgÀ n.PÉ ¦.J¸ï.L ªÀÄ¹Ì gÀªÀgÀÄ vÀªÀÄä ¹§âA¢AiÀĪÀgÉÆA¢UÉ zÁ½ ªÀiÁr 3,650 /- gÀÆ ¨É¯ÉAiÀÄ Njd£À¯ï ZÁAiÀÄì ¨Ál°UÀ¼À£ÀÄß ªÀÄvÀÄÛ £ÀUÀzÀÄ ºÀt gÀÆ.1100/- MlÄÖ gÀÆ.4,750/- ¨É¯ÉAiÀÄļÀîªÀÅUÀÀ¼À£ÀÄß d¦Û ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ DgÉÆævÀ£À «gÀÄzÀÝ ªÀÄ¹Ì ¥ÉưøÀ oÁuÁ C,¸ÀA 76/2009 PÀ®A 34 PÉ.E PÁAiÉÄÝ CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

Saturday, May 30, 2009

BIDAR DISTRICT DAILY CRIME UPDATE 30-05-2009

This post is in Kannada language. To view, you need to download kannada fonts from the link section.

¢£ÀA¥Àæw C¥ÀgÁzsÀUÀ¼À ªÀiÁ»w ¢£ÁAPÀ: 30-05-2009
©ÃzÀgÀ £ÀUÀgÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 65/09 PÀ®A 392 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ: 28-05-2009 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠲æêÀÄw. EAzÀĪÀÄw UÀAqÀ Q±ÉÆÃgÀ gÀªÀgÀÄ DmÉÆÃzÀ°è §AzÀÄ avÁæPÁæ¸À ºÀwÛgÀ DmÉÆà ¤°è¸À®Ä ºÉý DmÉÆÃzÀ°è ¨ÁåUÀ ElÄÖ a®ègÉ ºÀt vÀgÀÄvÉÛ£É EgÀÄ CAvÀ ºÉý, a®ègÉ ºÀt vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ §gÀĪÀµÀÖgÀ°è ¨ÁåUÀ EgÀĪÀ DmÉÆà £ÀA©PÉ zÉÆæúÀ ªÀiÁr vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVgÀÄvÁÛ£É. ¨ÁåV£À°è 4 vÉÆ¯É §AUÁgÀzÀ UÀAl£ï, 6000/- gÀÆ. £ÀUÀzÀÄ ºÀt, 2 gɸÉä ¹ÃgÉ C: Q: 1500/- gÀÆ UÀ¼ÀzÀÄÝ, »ÃUÉ MlÄÖ 63,500/- gÀÆ UÀ¼ÀzÀÄÝ, £ÀA©PÉ zÉÆæúÀ ªÀiÁr vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVgÀÄvÁÛ£É. CAvÀ ¢: 29-05-2009 gÀAzÀÄ ¤ÃrzÀ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉƼÀî¯ÁVzÉ.

£ÀÆvÀ£À £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 142/2009 PÀ®A 34 PÀ£ÁðlPÀ C§PÁj PÁAiÉÄÝ. :-
¢£ÁAPÀ 29-05-2009 gÀAzÀÄ 1200 UÀAmÉUÉ ²æà «.JA.zÉøÁ¬Ä ¹.ºÉZï.¹ ¯ÉÆÃPÁAiÀÄÄPÀÛ ¥ÉưøÀ oÁuÉ PÉÆ¥Àà¼À EªÀgÀÄ £ÀÆvÀ£À £ÀUÀgÀ oÁuÉUÉ ºÁdgÁV ²æà ¨Á®gÁd ¥ÉưøÀ E£Àì¥ÉPÀÖgï PÀ£ÁðlPÀ ¯ÉÆÃPÁAiÀÄÄPÀÛ ©eÁ¥ÀÄgÀ EªÀgÀÄ r.J¸ï.¦ PÀ£ÁðlPÀ ¯ÉÆÃPÁAiÀÄÄPÀÛ PÉÆ¥Àà¼À EªÀjUÉ ¸ÀA§AzsÀ¥ÀlÖ zÁR¯ÉAiÉÆA¢UÉ ¸À°è¹zÀ ªÉÄÃgÉUÉ r.J¸ï.¦ PÉÆ¥Àà¼À gÀªÀgÀ ¥ÀvÀæzÀ ¥ÀæPÁgÀ gÀªÁ¤¹zÀ ªÀgÀ¢AiÀÄ ¸ÁgÁA±ÀªÉãÉAzÀgÉ C¸Àzï C° C£Áìj G¥À DAiÀÄÄPÀÛgÀÄ C§PÁj E¯ÁSÉ ©ÃzÀgÀ EªÀgÀÄ ªÁ¹¸ÀĪÀ ©ÃzÀgÀ£À ¥Á¥À£Á±À UÉÃmï ²ªÀ£ÀUÀgÀzÀ ªÀÄ£ÉAiÀÄ£ÀÄß ±ÉÆâü¸À®Ä MlÄÖ 38 ¨Ál°UÀ¼ÀÄ CAzÁdÄ 20.25 °Ãlgï (EzÀgÀ CAzÁdÄ ªÉÆvÀÛ 27,062/- gÀÆ UÀ¼ÀµÀÄÖ DVgÀÄvÀÛªÉ) PÁgÀt C§PÁj PÁAiÉÄÝ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ.
©ÃzÀgÀ UÁæ«ÄÃt ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 94/09 PÀ®A 78(3) PÉ.¦. PÁAiÉÄÝ :-
¢£ÁAPÀ: 29/05/09 gÀAzÀÄ ¨É½UÉÎ RavÀ ¨Áwä ªÉÄÃgÉUÉ ¦.J¸ï.L (PÁ.¸ÀÄ) gÀªÀgÀÄ eÉÆvÉAiÀÄ°è ¹§âA¢AiÀĪÀgÀ£ÀÄß ªÀÄvÀÄÛ E§âgÀÄ ¥ÀAZÀgÀ£ÀÄß PÀgÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃV 11-45 UÀAmÉUÉ ºÀ«Äî¥ÀÆgÀ UÁæªÀÄzÀ §¸ï ¤¯ÁÝtzÀ ºÀwÛgÀ ¸ÁªÀðd¤PÀ ¸ÀܼÀzÀ°è DgÉÆævÀgÁzÀ zsÀ£ÀgÁd vÀAzÉ UÀt¥ÀvÀgÁªÀ PËmÉÎ ªÀÄvÀÄÛ E£ÀÆß E§âgÀÄ d£ÀjUÉ 1 gÀÆ¥Á¬ÄUÉ M¼ÀUÉ 9 gÀÆ¥Á¬Ä ªÀÄvÀÄÛ 1 gÀÆ¥Á¬ÄUÉ ºÉÆgÀUÉ 90 gÀÆ¥À¬Ä PÉÆqÀÄvÉÛÃªÉ CAvÀ PÀ¯Áåt ªÀÄlPÁ CAPÀ ¸ÀASÉåUÀ¼ÀÄ ¸ÁªÀðd¤PÀjAzÀ ºÀt ¥ÀqÉzÀÄ ªÀÄlPÁ aÃnUÀ¼À£ÀÄß §gÉzÀÄPÉÆqÀÄwÛzÁÝUÀ ¸ÀzÀjAiÀĪÀgÀ ªÉÄÃ¯É zÁ½ ªÀiÁr 3 d£À DgÉÆævÀgÀ£ÀÄß »rzÀÄPÉÆAqÀÄ CªÀjAzÀ £ÀUÀzÀÄ ºÀt 4415/- gÀÆ., MAzÀÄ ¨Á®¥É£ÀÄß ªÀÄvÀÄÛ ªÀÄlPÁ aÃnUÀ¼ÀÄ d¦Û ªÀiÁr ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä ªÀiÁrzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

alUÀÄ¥Àà ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 82/09 PÀ®A 87 PÉ.¦.CPÀÖ :-
¢£ÁAPÀ B 29/05/09 gÀAzÀÄ 1615 UÀAmÉUÉ ªÀÄ£ÉÆúÀgÀ L/¹ ¦.J¸À.L alUÀÄ¥Àà ¥ÉưøÀ oÁuÉ oÁuÉAiÀÄ°èzÁÝUÀ RavÀ ¨Áwä ¹QÌzÉãÀAzÀgÉ ªÀ¼ÀTAr UÁæªÀÄzÀ°è ªÀ¼ÀTAr ²ªÁgÀzÀ ¥Àæ¨sÀÄ ªÀiÁqÀUÉÆüÀ EvÀ£À ºÉÆ®zÀ ºÀwÛgÀ ¸ÁªÀðd¤PÀgÀÄ ºÉÆÃV §gÀĪÀ zÁj §¢UÉ PÉ®ªÀÅ d£ÀgÀÄ ºÀt ºÀaÑ÷ ¥Àt vÉÆlÄÖ CAzÀgÀ ¨ÁºÀgÀ JA§ £À¹Ã©£À E¹àÃl dÆeÁl DqÀÄwÛzÁÝgÉAzÀÄ RavÀ ¨Áwä ¹QÌzÀÄÝ vÀPÀët L/¹ ¦J¸ïL gÀªÀgÀÄ ¥ÉÆæà ¦.J¸À.L ¥ÀlÖ¸Áé«Ä J.J¸À.L £ÀgÀ¸À¥Áà ºÁUÀÆ ¹§âA¢AiÀĪÀgÀÄUÀ¼ÀÄ PÀÆrPÉÆAqÀÄ ªÀ¼ÀTAr UÁæªÀÄPÉÌ ºÉÆÃV C°è E§âgÀÄ ¥ÀAZÀgÀ£ÀÄß PÀgÉzÀÄPÉÆAqÀÄ 1715 UÀAmÉUÉ ¥Àæ¨sÀÄgÁªÀ ªÀiÁqÀUÀƼÀ ºÉÆîzÀ ºÀwÛgÀ ¸ÁªÀðd¤PÀgÀÄ ºÉÆÃV §gÀĪÀ zÁj §¢UÉ fÃ¥À ¤°è¹ J®ègÀÄ ¸ÀÄvÀÄÛªÀgÉzÀÄ VÃqÀUÀ¼À ªÀÄgÉAiÀiÁV ºÉÆÃV £ÉÆÃqÀ®Ä C°è PÉ®ªÀÅ d£ÀgÀÄ zÀÄAqÁV £É®zÀ ªÉÄÃ¯É PÀĽvÀÄ CAzÀgÀ ¨ÁºÀgÀ JA§ E¹àÃl dÆeÁl DqÀÄwÛzÀÝ §UÉÎ SÁwæ ¥Àr¹PÉÆAqÀÄ ¸ÀzÀj d£ÀgÀ ªÉÄÃ¯É zÁ½ ªÀiÁr dÆeÁl DqÀÄwÛzÀÝ 7 d£ÀjUÉ »rzÀÄPÉÆAqÀÄ CªÀgÀ ºÉ¸ÀgÀÄ /«¼Á¸À «ZÁj¸À®Ä F PɼÀPÀAqÀvÉ w½¹zÀgÀÄ 1 ) gÁªÀÄuÁÚ vÀAzÉ «oÀ®gÁªÀ ¸ÉÃjPÁgÀ 2) dUÀ£ÁxÀ vÀAzÉ ²ªÀ£ÁUÀ¥Áà ¸ÉÃjPÁgÀ 3) ªÉÊf£ÁxÀ vÀAzÉ ªÀiÁgÀÄw PÉÆqÀA§® 4) gÁªÀÄ vÀAzÉ ªÀiÁºÀ¤AUÀ¥Áà ¸ÉÃjPÁgÀ 5) ±ÁAvÀPÀĪÀiÁgÀ vÀAzÉ «±Àé£ÁxÀ ¥ÉưøÀ ¥Ánî 6) F±ÀégÀ vÀAzÉ «ÃgÀ¨sÀzÀæ¥Áà ¨ÉAPÉ¥À½î 7) ²ªÁf vÀAzÉ ±ÀgÀt¥Áà ¸ÉÃjPÁgÀ J®ègÀÄ ¸Á B ªÀ¼ÀTAr JAzÀÄ w½¹zÀÄÝ ¸ÀzÀj d£ÀjAzÀ dÆeÁl ¸ÀA§AzsÀ ¥ÀlÖ £ÀUÀzÀÄ ºÀt 4340=00 gÀÆ¥Á¬Ä 3 £ÉÆQAiÀiÁ ªÉƨÉÊ® ¸ÉÃl CAzÁd QªÀÄvÀÄÛ 3000=00 gÀÆ¥Á¬Ä ºÁUÀÄ 52 E¹àÃl J¯ÉUÀ¼ÀÄ ¥ÀAZÀgÀ ¸ÀªÀÄPÀëªÀÄzÀ°è d¦Û ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉƼÀî¯ÁVzÉ.

§¸ÀªÀPÀ¯Áåt ¸ÀAZÁj ¥Éưñï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 56/09 PÀ®A 279, 304(J) L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 29/05/09 gÀAzÀÄ 1645 UÀAmÉUÉ ¦ügÁå¢ C§ÄÝ® PÀjA vÀAzÉ C§ÄÝ® gÀeÁPÀ UÀÄ®ÄágÀ¸ï ªÀAiÀĸÀÄì 38 ªÀµÀð eÁ : ªÀÄĹèA G : MPÀÌ®ÄvÀ£À ¸Á : ªÀÄAoÁ¼Á vÁ : §¸ÀªÀPÀ¯Áåt gÀªÀgÀÄ ¤ÃrzÀ zÀÆj£À ¸ÁgÁA±ÀªÉ£ÉAzÀgÉ ¦üAiÀiÁ𢠪ÀÄzsÁåºÀß ¸À¸ÁÛ¥ÀÆgÀ §AUÁèzÀ°è SÁ¸ÀV PÉ®¸À EzÀÝ ¥ÀæAiÀÄÄPÀÛ §AzÀÄ PÉ®¸À ªÀÄÄV¹PÉÆAqÀÄ £À£Àß ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ¯ï ªÉÄÃ¯É ªÀÄAoÁ¼ÁPÉÌ ºÉÆÃUÀ®Ä gÁ ºÉ £ÀA -9 ªÀÄÄSÁAvÀgÀ ºÉÆÃUÀÄwÛgÀĪÁUÀ j¯ÁAiÀÄ£ïì ¥ÉmÉÆæÃ¯ï ¥ÀA¥ï ºÀwÛgÀ »A¢¤AzÀ MAzÀÄ »gÉÆà ºÉÆAqÁ ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊQ¯ï £ÀA PÉJ-39 JZï-9750 £ÉÃzÀgÀ ZÁ®PÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ®£ÀÄß Cw ªÉÃUÀ ºÁUÀÄ ¤µÁ̼ÀfÃvÀ£À¢AzÀ ªÀiÁ£ÀªÀ fêÀPÉÌ C¥ÁAiÀÄ ªÁUÀĪÀ jÃwAiÀÄ°è ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ¸ÉÊqï ºÉÆqÉzÀÄ ¸Àé®à ªÀÄÄAzÉ fÃvÀÄ zsÁ¨ÁzÀ ºÀwÛgÀ wgÀĪÀÅ gÀ¸ÉÛAiÀÄ°è CzÉ ªÉÃUÀzÀ°è ºÉÆÃV vÀ£Àß ªÁºÀ£ÀzÀ ªÉÃUÀzÀ ºÀvÉÆÃn vÀ¦à ªÁºÀ£À ¸ÀªÉÄÃvÀ gÉÆÃr£À JqÀUÀqÉ ºÉÆÃV gÉÆÃr£À PɼÀUÉ ©zÀÝ£ÀÄ DUÀ ¸ÀªÀÄAiÀÄ CAzÁdÄ 1530 UÀAmÉ DVvÀÄÛ £ÀAvÀgÀ £Á£ÀÄ £À£Àß ªÁºÀ£À ¤°è¹ ºÀwÛgÀPÉÌ ºÉÆÃV £ÉÆÃqÀ®Ä ¸ÀAvÉÆõÀ vÀAzÉ ZÀ£ÀߥÁà FvÀ£ÀÄ EgÀÄvÁÛ£É ¸ÀzÀj WÀl£É¬ÄAzÀ »gÉÆà ºÉÆAqÁ ªÉÆmÁgÀ ¸ÉÊPÀ® £ÀA PÉJ-39 JZï- 9750 £ÉÃzÀgÀ ZÁ®PÀ£ÁzÀ £ÀªÀÄÆägÀ ¸ÀAvÉÆõÀ vÀAzÉ ZÀ£ÀߥÁà ¸ÀAPÉÆÃ¼É ¸Á : ªÀÄAoÁ¼À FvÀ¤UÉ vÀ¯ÉUÉ JqÀUÀqÉ PÀ¥Á¼ÀPÉÌ ºÀwÛ ¨sÁj UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀÄ,gÀPÀÛUÁAiÀĪÁV JgÀqÀÄ Q«¬ÄAzÀ ªÀÄÆV¤AzÀ ¨Á¬ÄAzÀ gÀPÀÛ¸ÁæªÀ ªÁV WÀl£ÉAiÀÄ ¸ÀܼÀzÀ°è ªÀÄÈvÀ ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ£É CAvÁ ¤ÃrzÀ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ.

ºÀ½îSÉÃqÀ (©) ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 91/09 PÀ®A 279, 337 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 29-05-09 gÀAzÀÄ 1230 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ¦üAiÀiÁ𢠪ÀĺɧƧ vÀAzÉ C§Äݯï RAiÀÄÆåªÀÄ ªÀÄįÁè ¸Á: a¢ægÀªÀgÀÄ vÀ£Àß UɼÉAiÀÄ£ÁzÀ ±ÀjÃ¥sÀ vÀAzÉ SÁeÁ«ÄAiÀiÁå ¥sÀQÃgÀ EvÀ£À »gÉÆà ºÉÆAqÁ ªÉÆÃlgÀ ¸ÉÊPÀ® ªÉÄÃ¯É ©ÃzÀgÀ ¢AzÀ zsÀĪÀÄä£À¸ÀÆgÀ UÁæªÀÄPÉÌ ºÉÆÃUÀĪÁUÀ ©ÃzÀgÀ - ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ gÀ¸ÉÛAiÀÄ ªÉÄÃ¯É ªÁlgÀ ¦üîÖgÀQÌAvÀ ¸Àé®à ªÀÄÄAzÉ »gÉÆà ºÉÆAqÁ ZÁ®PÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÁºÀ£À Cw ªÉÃUÀ ºÁUÀÆ ¤µÁ̼ÀfvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹ ªÁºÀ£À PÀAmÉÆæî ªÀiÁqÀzÉà ¹Ìqï ªÀiÁr ªÁºÀ£À ¸ÀªÉÄÃvÀ PɼÀUÀqÉ ©¢ÝzÀjAzÀ ¥ÁzÀPÉÌ ¸ÁzÁ gÀPÀÛUÁAiÀĪÁVgÀÄvÀÛzÉ. PÁgÀt ¸ÀzÀjAiÀĪÀ£À «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆ£À PÀæªÀÄ PÉÊ PÉƼÀî¨ÉÃPÉAzÀÄ PÉÆlÖ ºÉýPÉ ¦üAiÀiÁðzÀÄ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä ªÀiÁrPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

ºÀ½îSÉÃqÀ (©) ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 92/09 PÀ®A 279.337.338 L¦¹ eÉÆvÉ 187 L.JªÀÄ.« DPÀÖ :-
¢£ÁAPÀ 29-05-09 gÀAzÀÄ 1700 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ¦üAiÀiÁ𢠲ªÁ£ÀAzÀ vÀAzÉ ¥ÀAZÀAiÀiÁå ªÀÄoÀ ¸Á: qÁPÀƼÀV gÀªÀgÀÄ vÀ£Àß vÀAV ºÁUÀÆ CwÛUÉ eÉÆvÉ DmÉÆà £ÀA§gÀ PÉJ 39 - 804 £ÉÃzÀgÀ°è PÀĽvÀÄ vÀ£Àß UÁæªÀĪÁzÀ qÁPÀƼÀVUÉ ºÉÆÃUÀĪÁUÀ C«ÄÃgÀ¨ÁzÀ ªÁr ²ªÁgÀzÀ UÀÄgÀÄ°AUÀ ªÀÄgÀÆgÀ EªÀgÀ ºÉÆ®zÀ ºÀwÛgÀ qÁPÀƼÀV PÀqɬÄAzÀ MAzÀÄ «Ä¤ qÉÆÃgÀ DmÉÆà £ÀA§gÀ J¦ 13 - 4400 £ÉÃzÀgÀ ZÁ®PÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÁºÀ£À Cw ªÉÃUÀ ºÁUÀÆ ¤µÁ̼ÀfvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ PÀĽvÀ DmÉÆÃUÉ rQÌ ªÀiÁrzÀÝjAzÀ ¸ÀzÀj DmÉÆà vÀVΣÀ°è ºÉÆÃV ¥À°ÖAiÀiÁVgÀÄvÀÛzÉ. EzÀjAzÀ ¦üAiÀiÁð¢UÉ ¸ÁzÁ gÀPÀÛUÁAiÀÄ ºÁUÀÆ CªÀgÀ vÀAVAiÀiÁzÀ ºÁ®ªÀiÁä EªÀjUÉ ¨sÁj gÀPÀÛUÁAiÀÄ ªÀÄvÀÄÛ CvÉÛAiÀiÁzÀ ²æêÀÄw. ¨sÁgÀvÀ¨Á¬Ä EªÀjUÉ ¸ÁzÁ gÀPÀÛ ªÀÄvÀÄÛ UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀĪÁVgÀÄvÀÛzÉ. ¸ÀzÀj rQÌ ªÀiÁrzÀ «Ä¤qÉÆÃgÀ DmÉÆà ZÁ®PÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÁºÀ£À ¤°è¸ÀzÉ Nr ºÉÆÃVgÀÄvÁÛ£É. CAvÁ ¤ÃrzÀ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¦üAiÀiÁðzÀÄ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä ªÀiÁrPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

PÀıÀ£ÀÆgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 70/09 PÀ®A 279, 337 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 29/05/2009 gÀAzÀÄ 1800 UÀAmÉUÉ ¸ÀAvÀ¥ÀÆgÀ D¸ÀàvÉæAiÀÄ°è ¦üAiÀiÁ𢠲æà C§Äݯï gÀ»ÃªÀÄ vÀAzÉ C§ÄÝ®d§âgÀ ¸Á: PÀıÀ£ÀÆgÀ EªÀgÀÄ ºÉýPÉ ¤ÃrzÉãÉAzÀgÉ, ¢£ÁAPÀ 29/05/2009 gÀAzÀÄ 1715 UÀAmÉUÉ C¥Á¢vÀ£ÁzÀ ªÀĸÁf FvÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÉÆmÁgÀ ¸ÉÊPÀ® £ÀA. PÉ.J.38/JZï. 8326 £ÉÃzÀÝgÀ ªÉÄÃ¯É vÀ£Àß ºÉAqÀw ¥ÁªÀðw UÀAqÀ ªÀĸÁf EªÀ½UÉ PÀÆr¹ PÉÆAqÀÄ ¸ÀAvÀ¥ÀÆgÀ PÀqɬÄAzÀ PÀıÀ£ÀÆgÀPÉÌ §gÀĪÁUÀ ¸Á¬Ä¨Á¨Á UÀÄr¬ÄAzÀ ªÀÄÄAzÉ ºÉÆzÀ £ÀAvÀgÀ vÀ£Àß ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÆß Cwà ªÉÃUÀ ºÁUÀÆ ¤¸Á̼ÀfvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ vÀ£Àß ªÁºÀ£ÀzÀ »rvÀ vÀ¦à ¨É¼ÀPÀÄt [¹] UÁæªÀÄzÀ dªÀiÁ® CºÀäzÀªÁ¯É EªÀgÀ ºÉÆzÀ ºÀwÛgÀ ¥À°à ªÀiÁrzÀÝjAzÀ ªÁºÀ£À ZÁ®PÀ ªÀĸÁfUÉ vÀ¯ÉUÉ vÀgÀazÀUÁAiÀÄ ºÁUÀÆ PÁ®Ä ªÀÄvÀÄÛ PÉÊUÀ½UÉ ºÀwÛ gÀPÀÛzÀUÁAiÀiªÁVzÀÄÝ »AzÉ PÀĽvÀ ¥ÁªÀðw¨Á¬Ä EªÀgÀÄ PɼÀUÉ ©zÀÄÝ PÉÊ,PÁ®ÄUÀ½UÉ ¥ÉmÁÖVzÀÄÝ & UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀĪÁVzÀÝjAzÀ ªÀĸÁf ªÀÄvÀÄÛ CªÀ£À ºÉAqÀw ¥ÁªÀðw E§âgÀÆ ªÀiÁvÀ£ÁqÀzÀ ¹ÜwAiÀÄ°è EgÀ¯ÁgÀzÀ PÁgÀt D¸ÀàvÉæUÉ vÀA¢gÀÄvÉÛÃªÉ CAvÀ ºÉýPÉ ¥ÀqÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉƼÁîVzÉ.

ªÀiÁPÉðl ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 101/09 PÀ®A 32, 34 PÉ.E. PÁAiÉÄÝ :-
¢£ÁAPÀ; 30-5-09 gÀAzÀÄ gÁwæ 0130 UÀAmÉUÉ ¦.J¸À.L ªÀiÁPÉðl oÁuÉ gÁwæ ¸ÉPÀÖgÀ PÀvÀðªÀåzÀ°èzÁÝUÀ ¨Áwä §A¢zÀ ªÉÄÃgÉUÉ E§âgÀÄ ¥ÀAZÀgÀ §gÀ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÁUÀÆ oÁuÉAiÀÄ ¸ÀgÀ ºÀ¢ÝAiÀÄ°è gÁwæ UÀ¸ÀÄÛ PÀvÀðªÀå ¤ªÀð»¸ÀĪÀ ¹§âA¢AiÀĪÀjUÉ PÀgÉzÀÄ PÉÆAqÀÄ r.¹¹ ¨ÁåAPÀ JzÀÄgÀUÀqÉ EgÀĪÀ zÀÄUÁð zsÁ¨sÁzÀ°è CPÀæªÀĪÁV ©Ãgï ¨Ál®UÀ¼ÀÄ ªÀiÁgÁl ªÀiÁqÀÄwÛzÀÝ zÀ±ÀgÀxÀ vÀAzÉ §ÄUÉÆÎf ªÀAiÀÄ: 38 ªÀµÀð, ¸Á : ¨sÉÆëUÀ°è EvÀ£À£ÀÄß »rzÀÄ EªÀ£À ªÀ±À¢AzÀ 30 ¨Ál®UÀ¼ÀÄ C.Q. 1930 gÀÆ. £ÉzÀÝ£ÀÄß d¦ÛªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉƼÀî¯ÁVzÉ.

£ÀÆvÀ£À £ÀUÀgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 144/09 PÀ®A 457, 380 L¦¹ ;-
¢£ÁAPÀ 29-05-2009 gÀAzÀÄ ¦üÃAiÀiÁð¢ zÀAiÀiÁ£ÀAzÀ vÀAzÉ ®PÀëöätgÁªÀ ¤®AUÁ gÀªÀgÀ ºÉAqÀw E§âgÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è ªÀÄ®VPÉÆAqÁUÀ ¢£ÁAPÀ 30-05-2009 gÀAzÀÄ gÁwæ 0200 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ¦üAiÀiÁ𢠺ÉAqÀwAiÀiÁzÀ ¸À«vÁ EªÀ¼ÀÄ ºÉÆmÉAiÀÄ £ÀƪÀÅ DUÀÄwÛzÉ CAvÀ CAzÁUÀ ¦üÃAiÀiÁð¢ vÀ£Àß ¥ÀjZÀAiÀÄzÀªÀgÀ PÁgÀÄ vÀj¹PÉÆAqÀÄ D¸ÀàvÉæUÉ PÀgÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆUÀĪÁUÀ §AUÁgÀ ¨É½î ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è ElÄÖ ªÀÄ£ÉUÉ ©ÃUÀ ºÁQ vÀ£Àß ºÉAqÀwUÉ ©ÃzÀgÀ «dAiÀIJæà EªÀgÀ D¸ÀàvÉæUÉ PÀgÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆV C°è £À£Àß ºÉAqÀwAiÀÄ ºÉjUÉAiÀiÁzÀ £ÀAvÀgÀ EAzÀÄ ªÀÄÄAeÁ£É 0930 UÀAmÉUÉ ªÀÄgÀ½ £À£Àß ªÀÄ£ÉUÉ £Á£ÀÄ ºÉÆV £ÉÆqÀ®Ä AiÀiÁgÉÆà PÀ¼ÀîgÀÄ ¦üÃAiÀiÁ𢠪ÀÄ£ÉAiÀÄ PÉÆArAiÀÄ£ÀÄß ªÀÄÄj¢zÀÄÝ £ÀAvÀgÀ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è ºÉÆV £ÉÆÃqÀ®Ä ¨ÉqÀgÀƪÀÄ ¨ÁV®zÀ Qð ªÀÄÄjzÀÄÝ ¨ÉqÀgÀƪÀÄzÀ°è EzÀÝ C®ªÀiÁjAiÀÄ£ÀÄß £ÉÆqÀ¯ÁV C®ªÀiÁjAiÀÄ qÉÆÃgÀªÀ£ÀÄß ºÁj¬ÄAzÀ vÉUÉ¢zÀAvÉ PÀAqÀÄ §A¢zÀÄ £ÀAvÀgÀ £Á£ÀÄ C®ªÀiÁjAiÀÄ£ÀÄß vÀgÉzÀÄ £ÉÆqÀ®Ä C®ªÀiÁjAiÀÄ°èAiÀÄ ¸ÉÃ¥sÀ ¯ÁPÀgÀªÀ£ÀÄß C®ªÀiÁjAiÀÄ°è ElÖ ©ÃUÀzÀ PÉʬÄAzÀ vÉUÉ¢zÀÄÝ £ÀAvÀgÀ C®ªÀiÁjAiÀÄ°è zÀÄÝ §AUÁgÀzÀ PÀAl£À 5 vÉƯÉzÀÄÝ C,Q, 70,000-00 gÀÆ, §AUÁgÀzÀ £ÉPÀ¯ÉøÀì 2 vÉƯÉzÀÄÝ C,Q, 28,000-00 gÀÆ., §AUÁgÀzÀ ¯ÁåPÉÃl 1 vÉƯÉzÀÄÝ C,E, 14,000-00 gÀÆ, Q«AiÀÄ°èAiÀÄ §AUÁgÀzÀ gÀhÄĪÀÄPÁ 1 vÉƯÉzÀÄÝ C,Q 14,000-00 gÀÆ, Q«AiÀÄ°èAiÀÄ §AUÁgÀzÀ 2 ºÀÆUÀ¼ÀÄ 1 vÉƯÉzÀÄÝ C,Q, 14000-00 gÀÆ, PÉÊAiÀÄ°èAiÀÄ MAzÀÄ eÉÆvÉ ¥Ánè §AUÁgÀzÀÄ 4 vÉƯÉzÀÄÝ C,Q, 56,000-00 gÀÆ¥Á¬ÄzÀÄÝ, JgÀqÀÄ §AUÁgÀzÀ ¸ÀÄvÉÆAUÀÄgÀÄ 1 vÉÆ¯É C,Q 14000-00 gÀÆ¥Á¬ÄzÀÄÝ, «ÄÃvÀæ ¨Á¯Áf PÀtfPÀgÀ ªÀQîgÀÄ EªÀjAzÀÉ ¸Á®zÀ gÀÆ¥ÀzÀ°è ¥ÀqÉzÀ ºÀtÖ 50,000/- gÀÆ¥Á¬ÄUÀ¼ÀÄ »ÃUÉ MlÄÖ 2,60,000/-gÀÆ ¨É¯É¨Á¼ÀĪÀzÀÄÝ. PÀ¼ÀªÀÅ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVgÀÄvÁgÉ CAvÁ ¤ÃrzÀ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉƼÁîVzÉ.

Raichur District Reported Crimes

eÁw ¤AzÀ£É ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä.

¢£ÁAPÀ 29.05.2009 gÀAzÀÄ 1430 UÀAmÉUÉ ±ÀQÛ£ÀUÀgÀzÀ PÉ.¦.¹ PÁ¯ÉÆäAiÀÄ°èAiÀÄ ²æà ²ªÀ¥Àà vÀAzÉ gÁªÀÄAiÀÄå ºÀjd£À FvÀ£À vÀAVAiÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è DgÉÆævÀ£ÁzÀ ªÀÄÄ£Áß vÀAzÉ RAiÀiÁåªÀiï SÁ£ï ¸Á: Pɦ¹ PÁ¯ÉÆä ±ÀQæ£ÀUÀgÀ FvÀ£ÀÄ »A¢£À zÉéõÀ¢AzÀ ²ªÀ¥Àà¤UÉ ¯Éà ªÀiÁ¢UÀ ¸ÀƼÉêÀÄUÀ£Éà CAvÀ eÁw ¤AzÀ£É ªÀiÁr CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊzÁr fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQ PÀgÁmÉ ZÉʤ¤AzÀ ºÉÆqÉzÀÄ UÁAiÀÄ¥Àr¹zÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ CAvÀ UÁAiÀiÁ¼ÀÄ ²ªÀ¥Àà£ÀÄ PÉÆlÖ ¦AiÀiÁð¢AiÀÄ ªÉÄðAzÀ ±ÀQÛ£ÀUÀgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÁ C.¸ÀA 68/09 PÀ®A 307,504,506 L¦¹ ªÀÄvÀÄÛ 3(1)(10) J¸ï.¹/J¸ï n PÁAiÉÄÝ C£ÀéAiÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ..

gÀ¸ÉÛ C¥ÀWÁvÀ ¥ÀæPÀgÀt M§â¤UÉ UÁAiÀÄ

¢£ÁAPÀ 29.05.2009 gÀAzÀÄ 2015 UÀAmÉUÉ ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ-UÀAUÁªÀw gÀ¸ÉÛAiÀÄ ªÉÄÃ¯É E.eÉ.ºÉƸÀ½î PÁåA¥ï ¹ÃªÀiÁzÀ ©æqïÓ ºÀwÛgÀ ¯Áj £ÀA§gÀ PÉJ 38 /9555 £ÉÃzÀÝ£ÀÄß ZÁ®PÀ£ÁzÀ gÁ§mï ¸Á: gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ FvÀ£ÀÄ ¸ÀzÀj ¯ÁjAiÀÄ£ÀÄß ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ PÀqÉUÉ CwêÉÃUÀ ªÀÄvÀÄÛ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ £ÀqɬĹ JzÀÄgÀÄUÀqɬÄAzÀ §gÀÄwÛzÀÝ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ¯ï £ÀA§gÀ PÉJ 36 J¸ï 2968 £ÉÃzÀÝPÉÌ rQÌPÉÆnÖzÀÝjAzÀ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ¯ï ¸ÀªÁgÀ£ÁzÀ ²æà PÉ ªÉAPÀlgÁªÀ ¸Á: §AUÁj PÁåA¥ï vÁ: ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ gÀªÀjUÉ ¸ÁzÁ ¸ÀégÀÆ¥ÀzÀ UÁAiÀÄUÀ¼ÁVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ CAvÀ UÁAiÀiÁ¼ÀÄ ªÉAPÀlgÁªÀ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁð¢ü ªÉÄðAzÀ ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ UÁæ«ÄÃt ¥ÉưøÀ oÁuÁ C.¸ÀA 158/09 PÀ®A 279,337 L¦¹ jÃvÀå ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉAiÀÄ£ÀÄß PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.


 

CPÀ¹äPÀ ¨ÉAQ ºÀwÛ UÀÄr¸À°£À°èzÀÝ zÀªÀ¸À zsÁ£Àå E¤ßÃvÀgÀ ªÀ¸ÀÄÛUÀ¼ÀÄ ¸ÀÄlÄÖ C.Q.gÀÆ 45,000/- ®ÆPÁì£ï.

¢£ÁAPÀ 27.05.2009 gÀAzÀÄ 1630 UÀAmÉUÉ eÁ®ºÀ½î ¥ÉưøÀ oÁuÁ ªÁå¦ÛAiÀÄ ¨ÉƪÀÄä£ÀºÀ½î ¹ÃªÀiÁAvÀgÀzÀ°ègÀĪÀ ²æà ¨Á®AiÀÄå vÀAzÉ gÀAUÀAiÀÄå ¸Á: ¨ÉƪÀÄä£ÀºÀ½î EªÀgÀ ºÉÆ®zÀ°èzÀÝ eÉÆÃ¥ÀrUÉ CPÀ¹äPÀªÁV ¨ÉAQ ºÀwÛ ¸ÀÄlÄÖ eÉÆÃ¥ÀrAiÀÄ°èzÀÝ UÀȺÀ §¼ÀPÉAiÀÄ ¸ÁªÀiÁ£ÀÄUÀ¼ÀÄ, PÀªÀ¼É, ¨sÀvÀÛzÀ ºÀÄ®Äè, ±ÉÃAUÁ ºÉÆlÄÖ ,MPÀÌ®ÄvÀ£ÀzÀ ¸ÁªÀiÁ£ÀÄUÀ¼ÀÄ MlÄÖ C.Q.gÀÆ 45.000/- ¨É¯ÉAiÀÄļÀî ªÀ¸ÀÄÛUÀ¼ÀÄ ¸ÀÄlÄÖ ®ÆPÁì£ÀªÁVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ CAvÀ ²æà ¨Á®AiÀÄå EªÀgÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁð¢ü C£ÀéAiÀÄ eÁ®ºÀ½î ¥ÉưøÀ oÁuÉAiÀÄ°è CPÀ¹äPÀ ¨ÉAQ C¥ÀWÁvÀ ¥ÀæPÀgÀtzÀ°è zÁR°¹PÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.


 

E¸ÉàÃmï zÁ½, 7.d£ÀgÀ §AzsÀ£À:

¢£ÁAPÀ 29.05.2009 gÀAzÀÄ 1630 UÀAmÉUÉ PÉÆvÀÛzÉÆrØ UÁæªÀÄzÀ°èAiÀÄ ¸ÁªÀðd¤PÀ ¸ÀܼÀzÀ°è ¸Á§AiÀÄå vÀAzÉ ©üêÀÄAiÀÄå ºÁUÀÆ EvÀgÉà 6 d£ÀgÀÄ J®ègÀÆ ¸Á: PÉÆvÀÛzÉÆrØ EªÀgÀÄ E¸ÉàÃl dÆeÁlzÀ°è vÉÆqÀVzÁÝUÀ ²æà PÉ.ºÉZï.§¸ÀªÀgÁd ¦.J¸ï.L zÉêÀzÀÄUÁð oÁuÉ ºÁUÀÆ ¹§âA¢AiÀĪÀgÀÄ r.J¸ï.¦ °AUÀ¸ÀÆUÀÆgÀÄ gÀªÀgÀ ªÀiÁUÀðzÀ±Àð£ÀzÀ°è zÁ½ ªÀiÁr DgÉÆævÀgÀ£ÀÄß §A¢ü¹ DgÉÆævÀjAzÀ 3030/- gÀÆ// UÀ¼À£ÀÄß d¦ÛPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ , F §UÉÎ zÉêÀzÀÄUÁð ¥ÉưøÀ oÁuÁ C,¸ÀA 97/2009 PÀ®A 87 Pɦ PÁAiÉÄÝ jÃvÀå ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉAiÀÄ£ÀÄß PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

ºÉÆmÉÖ £ÉÆë£À ¨ÁzsÉ vÁ¼À¯ÁgÀzÉà «µÀ ¸Éë¹ ªÀÄ»¼É ¸ÁªÀÅ

¸ÁzÁ¥ÀÆgÀ UÁæªÀÄzÀ ²æêÀÄw ªÀiÁgɪÀÄä UÀAqÀ ¸Á§AiÀÄå 55 ªÀµÀð FPÉUÉ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ 12 ªÀµÀðUÀ½AzÀ ºÉÆmÉÖ £ÉÆêÀÅ EzÀÄÝ D¥ÀgÉñÀ£ï ªÀiÁr¹zÀÝgÀÆ ¸ÀºÀ UÀÄtªÀÄÄRªÁUÀzÉà ºÁUÉÃAiÉÄà EzÀÄÝ, CzÀgÀ ¨sÁzsÉAiÀÄ£ÀÄß vÁ¼À¯ÁgÀzÉà ¢£ÁAPÀ 28.05.2009 gÀAzÀÄ 2200 UÀAmÉUÉÀ AiÀiÁªÀÅzÉÆà Qæ«Ä£ÁµÀPÀ ¸Éë¹ ªÉÊzÀåQÃAiÀÄ G¥ÀZÁgÀ PÀÄjvÀÄ gÁAiÀÄZÀÆgÀÄPÉÌ PÀgÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆgÀnzÁÝUÀ zÁjAiÀÄ°è ¢£ÁAPÀ 29.05.2009 gÀAzÀÄ 0430 UÀAmÉUÉ ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. CAvÀ ªÀÄÈvÀ¼À vÀªÀÄä£ÁzÀ ²æà ªÀiÁgÉ¥Àà vÀAzÉ AiÀÄAPÀ¥Àà ¸Á: ¸ÁzÁ¥ÀÄgÀ EªÀgÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ªÉÄðAzÀ ªÀiÁ£À« ¥ÉưøÀ oÁuÉAiÀÄ°è AiÀÄÄ.r.CgÀ £ÀA§gÀ 15/2009 PÀ®A 174 ¹.Dgï.¦.¹ CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

GULBARGA DIST REPORTED CRIMES

C¥ÀWÁvÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ :-

ºÉZÀÄѪÀj ¸ÀAZÁj oÁuÉ :¢ 28-05-09 gÀAzÀÄ ²æêÀÄw dĨÉÃgÁ @ dĨÉÃgÁ ¸Á: ±ÀºÀ¨ÁzÀ UÀÄ®§UÁð gÀªÀgÀÄ £ÀUÀgÀzÀ ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæAiÀÄ JzÀÄgÀÄUÀqÉ gÉÆÃr£À°è £ÀqÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃUÀÄwÛgÀĪÁUÀ PÀ¯Áåt ªÀiÁåQìPÁå§ £ÀA PÉ.J.-32 7136 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß Cwà ªÉÃUÀ ªÀÄvÀÄÛ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ £ÀqɹPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ C¥ÀWÁvÀ¥Àr¹ UÁAiÀÄUÉÆý¹zÀ §UÉÎ ¸À°è¹zÀ zÀÆgÀÄ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ ºÉZÀÄѪÀj ¸ÀAZÁj oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVzÉ.

±ÁºÁ¨ÁzÀ £ÀUÀgÀ oÁuÉ :¢ 06-04-09 gÀAzÀÄ ²æà §¸ÀªÀgÁd vÀAzÉ UÀÄgÀÄ°AUÀ¥Áà ¥Ánî ¸Á: J©J¯ï PÁ®¤ ±ÁºÁ¨ÁzÀ gÀªÀgÀÄ §APÀÆgÀ PÁæ¸À ºÀvÀÛgÀ EgÀĪÀ vÀªÀÄä CAUÀrAiÀÄ ªÀÄÄAzÉ ¤AwgÀĪÁUÀ gÁªÀıÉnÖ vÀAzÉ §¸ÀªÀgÁd PÉÆÃj±ÉnÖ ¸Á: J©J¯ï PÁ®¤ ±ÁºÁ¨ÁzÀ gÀªÀgÀÄ ªÉÆÃ.¸ÉÊPÀ¯ï £ÀA PÉ.J.-32 J¸ï-6002 £ÉÃzÀÄÝöß Cwà ªÉÃUÀ ªÀÄvÀÄÛ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ £ÀqɹPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ C¥ÀWÁvÀ¥Àr¹ UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀÄ gÀPÀÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹zÀ §UÉÎ EAzÀÄ ¸À°è¹zÀ zÀÆgÀÄ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ ±ÁºÁ¨ÁzÀ £ÀUÀgÀ oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVzÉ.

DPÀæªÀÄ ±À¸ÁÛç¸ÀÛç ºÉÆÃA¢zÀ ªÀåQÛAiÀÄ §AzsÀ£À :-

UÀÄ®§UÁð UÁæ«ÄÃt oÁuÉ :¢ 30-05-09 gÀAzÀÄ ¨É¼ÀUÉÎ D¼ÀAzÀ ZÀPï¥ÉÆøÀÖ ºÀwÛgÀ UÀuɱÀ ªÀÄA¢gÀ JzÀÄgÀÄUÀqÉ M§â ªÀåQÛ ¨ÁåV£À°è DPÀæªÀĪÁV ¦¸ÀÆÛ® vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ DPÀqÉ FPÀqÉ wgÀÄUÁqÀÄwÛzÀÝ §UÉÎ ¨Áwä ªÉÄÃgÉUÉ ¦.J¸ï.L. UÁæ«ÄÃt ªÀÄvÀÄÛ ¦.J¸ï.L. gÁWÀªÉÃAzÀæ£ÀUÀgÀ oÁ£É ªÀÄvÀÄÛ ¹§âA¢AiÀĪÀgÀÄ PÀÄqÀÄ zÁ½ ªÀiÁr M§â£À£ÀÄß »rzÀÄ «ZÁj¸À®Ä CªÀ£ÀÄ vÀ£Àß ºÉ¸ÀgÀÄ gÁºÀÄ® PÀĪÀiÁgÀ @ ¦AlÄ vÀAzÉ «oÀ®gÁªÀ ºÉÆÃlPÀgÀ ¸ÁB PÀqÀUÀAa vÁB D¼ÀAzÀ fB UÀÄ®§UÁð CAvÁ w½¹zÀÄÝ, CªÀ£À §½ EzÀÝ ¨ÁåV£À°è JgÀqÀÄ ¦¸ÀÆÛ®UÀ½zÀÄÝ, ªÀÄvÀÄÛ 4 fêÀAvÀ ªÀÄzÀÄÝUÀÄAqÀÄUÀ½zÀÄÝ ¸ÀzÀjªÀ£À£ÀÄß zÀ¸ÀÛVÃgÀ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ¥ÀAZÀgÀ ¸ÀªÀÄPÀëªÀÄ ¦¸ÀÆÛ® ªÀÄvÀÄÛ fêÀAvÀ UÀÄAqÀÄUÀ¼À£ÀÄß d¦Û ¥Àr¹PÉÆAqÀÄ ¸ÀzÀjAiÀĪÀt «gÀÄzÀÞ PÁ£ÀƤ£À PÀæªÀÄ dgÀÄV¹zÀÄÝ F §UÉÎ UÁæ«ÄÃt oÁ£ÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVzÉ.

PÉÆ¯É ªÀiÁrzÀ DgÉÆævÀgÀ §AzsÀ£À :-

ªÀÄÄzsÉÆüÀ oÁuÉ :¢ 25-05-09 gÀAzÀÄ ªÀÄÄzsÉÆüÀ oÁuÉAiÀÄ°è PÉÆ¯É ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVzÀÄÝ ¸ÀzÀgÀ ¥ÀæPÀgÀtzÀ°è ¥ÀgÁjAiÀiÁzÀ DgÉÆæ ªÀiÁtÂPÀ¥Áà vÀAzÉ D±À¥Áà PÀ¯Á® ¸Á: PÁ£ÁUÀqÁØ vÁ: ¸ÉÃqÀA gÀªÀgÀ£ÀÄß ¢£ÁAPÀ 29-05-09 gÀAzÀÄ zÀ¸ÀÛVÃgÀ ªÀiÁr £ÁåAiÀiÁAUÀ §AzsÀ£ÀPÉÌ PÀ¼ÀÄ»¹PÉÆlÖ §UÉÎ ªÀÄÄzsÉÆüÀ mÁuÉAiÀÄ°è ªÀgÀ¢AiÀiÁVzÉ.

PÀ¼ÀªÀÅ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ :-

UÀÄ®§UÁð UÀæ«ÄÃt oÁuÉ :¢ 29-05-09 gÀAzÀÄ ²æà ªÀĺÀäzÀ E¸ÁPÀ vÀAzÉ ªÀĺÀªÀÄäzÀ gÀ¸ÀÆ® ¸Á§ SÉüÀV ¸Á: dAdA PÁ®¤ gÀªÀgÀÄ vÀªÀÄä ªÀÄ£ÉUÉ Qð ºÁQPÉÆAqÀÄ £ÀªÀiÁfUÉ ºÉÆÃV ¸ÁAiÀÄAPÁ® §AzÀÄ £ÉÆÃqÀ®Ä AiÀiÁgÉÆà PÀ¼ÀîgÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀÄ Qð ªÀÄÄjzÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°èzÀÝ £ÀUÀzÀÄ ºÀt, §AUÁgÀ ¨É½îAiÀÄ D¨sÀgÀtd¼ÀÄ MlÄÖ 53,000/- QªÀÄäwÛ£ÀªÀÅUÀ¼À£ÀÄß PÀ¼ÀªÀŪÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃzÀ §UÉÎ ¸À°è¹zÀ zÀÄgÀÄ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ UÁæ«ÄÃt oÁ£ÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVzÉ.

C±ÉÆÃPÀ £ÀUÀgÀ oÁuÉ :¢ 29-05-09 gÀAzÀÄ gÁwæ UÀÄ®§UÁ £ÀUÀgÀzÀ J£ï.f.N. PÁ®¤AiÀÄ ¸À£ÁðqÀ gÀªÀgÀ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è ¨ÁrUɬÄAzÀ EzÀÝ ²æà ²æÃ¥ÁzÀ £ÁgÁAiÀÄtgÁªÀ ºÀ¯Áèöå¼À PÀÄ®PÀtÂð gÀªÀgÀ ªÀÄ£ÉAiÀÄ QðAiÀÄ£ÀÄß AiÀiÁgÉÆà PÀ¼ÀÄîgÀÄ ªÀÄÄjzÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°èzÀÝ C.Q. 20,000/- QªÀÄäwÛ£À ¨É½îAiÀÄ D¨sÀgÀtUÀ¼À£ÀÄß PÀ¼ÀîvÀ£À ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃzÀ §UÉÎ ¸À°è¹zÀ zÀÆgÀÄ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ C±ÉÆÃPÀ £ÀUÀgÀ oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVzÉ.

C¥sÀd®¥ÀÆgÀ oÁuÉ:¢ 29-05-09 gÀAzÀÄ gÁwæ ²æà vÀÄPÁgÁªÀÄ vÀAzÉ ©üêÀıÁåZÀuÉUÁAªÀ ¸Á: ¸Á¬Ä¨Á¨Á mÉæÃqÀ¸Àð ªÀÄtÄÚgÀ gÀªÀgÀ CAUÀrAiÀÄ ±ÀlgÀ QðAiÀÄ£ÀÄß AiÀiÁgÉÆà PÀ¼ÀîgÀÄ Qð ªÀÄÄjzÀÄ CªÀÄUÀrAiÀÄ°èzÀÝ £ÀUÀzÀÄ ºÀt ªÀÄvÀÄÛ ªÉÆèÉÊ¯ï ¥ÉÆãÀ »UÉ MlÄÖ 7800/- QªÀÄäwÛ£ÀzÀ£ÀÄß PÀ¼ÀªÀÅ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆzÀ §UÉÎ ¸À°è¹zÀ zÀÆgÀÄ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ C¥sÀd®¥ÀÆgÀ oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVzÉ.

±ÁºÁ¨ÁzÀ £ÀUÀgÀ oÁuÉ :¢ 11-04-09 jAzÀ 29-05-09 gÀ ªÀÄzsÀåzÀ CªÀ¢üAiÀÄ°è AiÀiÁgÉÆà PÀ¼ÀîgÀÄ J©J¯ï PÁ®¤ ¸ÀgÀPÁj ¥ÁæxÀ«ÄPÀ ±Á¯ÉAiÀÄ ©¹ HlzÀ PÉÆÃuÉAiÀÄ Qð ªÀÄÄjzÀÄ PÉÆÃuÉAiÀÄ°èzÀÝ 1. 3 UÁå¸ï ¹°AqÀgï 2. MAzÀÄ ¥Éæ¹Öeï PÀÄPÀÌgï 3. 20 PÉf vÉÆUÀj ¨ÉÃ¼É MlÄÖ 2700/-gÀÆ QªÀÄäwÛ£À ¸ÁªÀiÁ£ÀÄUÀ¼À£ÀÄß PÀ¼ÀªÀÅ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVgÀÄvÁÛgÉ. CAvÁ ²æà ºÀtªÀÄAvÀ vÀAzÉ w¥ÀàuÁÚ ªÀÄÄSÉÆåÃ¥ÁzsÁåAiÀÄgÀÄ ¸ÀgÀPÁj ¥ÁæxÀ«ÄPÀ ±Á¯É J©J¯ï PÁ®¤ ±ÁºÁ¨ÁzÀ gÀªÀgÀÄ ¸À°è¹zÀ zÀÆgÀÄ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ ±ÁºÁ¨ÁzÀ £ÀUÀgÀ oÁ£ÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVzÉ

ºÀ¯Éè ¥ÀæPÀgÀt :-

§æºÀä¥ÀÆgÀ oÁuÉ :¢ 28-05-09 gÀAzÀÄ gÁwæ ²æà «ÃgÉñÀ vÀAzÉ ²æñÉÊ® ªÀÄoÀ ¸Á: ¹zÉÝñÀégÀ £ÀUÀgÀ ªÀÄPÀÛA¥ÀÆgÀ UÀÄ®§UÁð gÀªÀgÀÄ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ¯ï PÀ°AiÀÄÄwÛgÀĪÁUÀ gÁdÄ ¨sÀdAwæ ªÀÄvÀÄÛ gÁªÀÄÄ ¨sÀdAwæ E§âgÀÄ PÀÄr «R£Á PÁgÀt dUÀ¼À vÉUÉzÀÄ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ PÀ°è¤AzÀ ©ÃgÀ ¨Ál°¬ÄAzÀ ºÉÆÃqÉzÀÄ gÀPÀÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹zÀ §UÉÎ ¸À°è¹zÀ zÀÆgÀÄ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ §æºÀä¥ÀÆgÀ oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVzÉ.

PÉÆ¥Àà¼À f¯ÉèAiÀÄ°è ªÀgÀ¢AiÀiÁzÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ

C¥ÀWÁvÀ ¥ÀæPÀgÀt:

1] PÁgÀlV ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 83/2009 PÀ®A 279, 337 L.¦.¹ ªÀÄvÀÄÛ 187 L.JA.«. PÁAiÉÄÝ:.

¢£ÁAPÀ: 28-05-09 gÀAzÀÄ ¸ÁAiÀÄAPÁ® 7-30 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ PÁgÀlVAiÀÄ §¸ÀªÉñÀégÀ £ÀUÀgÀPÉÌ ºÉÆÃUÀĪÀ PÁæ¸ï gÀ¸ÉÛAiÀÄ ºÀwÛgÀ gÀ¸ÉÛAiÀÄ£ÀÄß zÁlÄwÛgÀĪÁUÀ PÁgÀlV PÀqɬÄAzÀ DgÉÆæ ¯Áj ZÁ®PÀ£ÀÄ vÁ£ÀÄ £ÀqɸÀÄwÛzÀÝ ¯ÁjAiÀÄ£ÀÄß CwªÉÃUÀ ªÀÄvÀÄÛ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ £ÀqɹPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢UÉ lPÀÌgï PÉÆlÄÖ C¥ÀWÁvÀ ªÀiÁrzÀÄÝ, EzÀjAzÀ ¦üAiÀiÁð¢UÉ §® ªÀÄ®QUÉ vÀgÀazÀ UÁAiÀÄ, §®UÀtÂÚUÉ ¥ÉlÄÖ , §®UÀqÉ JzÉUÉ M¼À¥ÉlÄÖ DVzÀÄÝ, £ÀAvÀgÀ ¸ÀzÀgÀ ¯Áj ZÁ®PÀ£ÀÄ ¦üAiÀiÁð¢UÉ zÀªÁSÁ£ÉUÉ PÀgÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃUÀÄvÉÛãÉAzÀÄ ºÉý CªÀ£À£ÀÄß vÀ£Àß ¯ÁjAiÀÄ°è PÀgÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVzÀÄÝ, ¸ÀzÀgÀ C¥ÀWÁvÀ¢AzÀ ¦üAiÀiÁð¢UÉ ¤zÉÝà §A¢zÀÝjAzÀ CªÀ£ÀÄ ¯ÁjAiÀÄ°è ªÀÄ®VzÀÄÝ, ¢£ÁAPÀ: 29-05-09 gÀAzÀÄ ¨É¼ÀV£À 1-00 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ¸ÀzÀgÀ ¯Áj ZÁ®PÀ£ÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ£ÀÄß ¹AzÀ£ÀÆgÀÄ vÁ®ÆQ£À dªÀ¼ÀUÉÃgÁ UÁæªÀÄzÀ ºÀwÛgÀ £ÀqÀÄ gÀ¸ÉÛAiÀÄ°è E½¹ ºÉÆÃVzÀÄÝ, £ÀAvÀgÀ ¦üAiÀiÁð¢ EAzÀÄ ªÁ¥Á¸ï HjUÉ §AzÀÄ oÁuÉUÉ §AzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢ PÉÆnÖzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. ¦.J¸ï.L. PÁgÀlV oÁuÉ gÀªÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊ UÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

2] PÉÆ¥Àà¼À UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 121/2009 PÀ®A 279 L.¦.¹:.

¦üAiÀiÁð¢üzÁgÀgÁzÀ ²æà ±ÀgÀ§tÚ vÀAzÉ gÁZÀ¥Àà ¥Àæ¨sÁ±ÉlÖg ¸Á: UÀAUÁªÀw ºÁ:ªÀ: ±ÁSÁ¢üPÁj eɸÁÌA »gÉêÀAPÀ®PÀÄAmÁ ±ÁSÉ EªÀgÀÄ oÁuÉUÉ ºÁdgÁV MAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ£ÀÄß ºÁdgÀ¥Àr¹zÀÄÝ CzÀgÀ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ¤£Éß ¢£ÁAPÀ: 28.05.2009 gÀAzÀÄ gÁwæ 8:30 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ ºÉƸÀ¥ÉÃmÉ-PÀĵÀÖV J£ï.ºÉZ 13 gÀ¸ÉÛ ªÉÄÃ¯É gÁdÄ qÁ¨Á zÁn ¸Àé®à zÀÆgÀzÀ°è MAzÀÄ ¯Áj £ÀA. PÉ.J 01 J© - 6695 £ÉÃzÀÄÝ «zÀÄåvï PÀA§PÉÌ lPÀÌgï PÉÆnÖzÀÄÝ, EzÀjAzÀ «zÀÄåvï PÀA§ ªÀÄÄjzÀÄ 3 vÀÄAqÁVgÀÄvÀÛzÉ ªÀÄvÀÄÛ PÀA§PÉÌ C¼ÀªÀr¹zÀ ¸ÁªÀÄVæUÀ¼ÁzÀ rNJ®N PÀmËlì UÉ ¸Él ºÁUÀÆ EvÀgÉ ¸ÁªÀÄVæUÀ¼ÀÄ dRA DV PÀA¥À¤UÉ MlÄÖ gÀÆ. 10,000=00 zÀµÀÄÖ ®ÄPÁì£À DVgÀÄvÀÛzÉ. ¸ÀzÀj ¯ÁjAiÀÄ ZÁ®PÀ£À ºÉ¸ÀgÀÄ «ZÁj¸À®Ä ±ÁAvÀªÀÄÆwð vÀAzÉ ZÀ£ÀßPÉñÀªÀ ªÀAiÀÄ: 23 ªÀµÀð eÁ: UËqÀgÀ G: ¯Áj ZÁ®PÀ ¸Á: PÀȵÀÚVj (vÀ«Ä¼ÀÄ£ÁqÀÄ) CAvÁ w½¹zÀÄÝ CªÀ£À ªÉÄÃ¯É PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ PÉÊUÉƽî CAvÁ ¤ÃrzÀgÀ ¦üAiÀiÁð¢ü ªÉÄðAzÀ ²æà §¸ÀªÀgÁd J.J¸ï.L PÉÆ¥Àà¼À UÁæ«ÄÃt oÁuÉ gÀªÀgÀÄ UÀÄ£Éß zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

dÆeÁlzÀ ¥ÀæPÀgÀt:

3] UÀAUÁªÀw UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 103/2009 PÀ®A 78(3) PÉ.¦.PÁAiÉÄÝ:.

EAzÀÄ ¢:- 29-05-2009 gÀAzÀÄ gÁwæ 7:30 UÀAmÉUÉ ²æà Dgï.Dgï. ¥Ánïï, ¦.J¸ï.L. UÀAUÁªÀw UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ gÀªÀjUÉ ¸ÀAeÉ UÀAUÁªÀw UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ ªÁå¦ÛAiÀÄ ²æÃgÁªÀÄ£ÀUÀgÀ UÁæªÀÄzÀ°è ¸ÁªÀðd¤PÀ ¸ÀܼÀzÀ°è ªÀÄlPÁ dÆeÁl £ÀqÉAiÀÄÄwÛgÀĪÀ §UÉÎ RavÀªÁzÀ ¨sÁwäà §AzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ²æà ¸ÀĤïïPÀĪÀiÁgÀ. ºÉZï. ¥ÉÆæ.¦.J¸ï.L. ªÀÄvÀÄÛ oÁuÉAiÀÄ ¹§âA¢AiÀĪÀgÁzÀ ¦.¹. 33, 190, J.¦.¹. 77 EªÀgÀÄUÀ¼À£ÀÄß ºÁUÀÆ ¥ÀAZÀgÁzÀ (1) ºÀ£ÀĪÀÄAvÀgÁAiÀÄ vÀAzÉ ©üêÀÄ¥Àà, ªÀAiÀĸÀÄì 48 ªÀµÀð, eÁw: £ÁAiÀÄPÀ ¸Á: ¥ÀæUÀw£ÀUÀgÀ (2) «ÃgÉñÀ¥Àà vÀAzÉ ®PÀëöä¥Àà, ªÀAiÀĸÀÄì 42 ªÀµÀð, eÁw: £ÁAiÀÄPÀ G: MPÀÌ®ÄvÀ£À ¸Á: ªÀÄgÀ½ EªÀgÀÄUÀ¼À£ÀÄß ¸ÀAUÀqÀ PÀgÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃV £ÉÆqÀ¯ÁV ¸ÀgÀ¸Àéw ¯ÁqÀÓ »AzÉ ¸ÁªÀðd¤PÀ ¸ÀܼÀzÀ°è M§â£ÀÄ PÀĽvÀÄPÉÆAqÀÄ d£ÀjUÉ MAzÀÄ gÀÆ¥Á¬ÄUÉ 80-00 gÀÆ¥Á¬Ä PÉÆqÀÄvÉÛãÉ, CzÀȵÀÖzÀ ªÀÄlPÁ £ÀA§gïUÀ½UÉ ºÀtªÀ£ÀÄß ¥ÀtPÉÌ ºÀaÑj CAvÁ PÀÆUÀÄvÁÛ d£ÀgÀ£ÀÄß PÀgÉzÀÄ ºÀtªÀ£ÀÄß ¥ÀqÉAiÀÄÄvÁÛ, ªÀÄlPÁ £ÀA§gÀÄUÀ¼À£ÀÄß ¥ÀnÖAiÀÄ°è §gÉzÀÄPÉÆAqÀÄ d£ÀÀjUÉ ªÀÄlPÁ £ÀA§gï£À aÃnAiÀÄ£ÀÄß §gÉzÀÄ PÉÆqÀÄvÁÛ CzÀȵÀÖzÀ ªÀÄlPÁ dÆeÁlzÀ°è vÉÆqÀVzÀÝ£ÀÄ CªÀgÀ ªÉÄÃ¯É zÁ½ ªÀiÁqÀ®Ä d£ÀgÉ®ègÀÆ Nr ºÉÆÃVzÀÄÝ ªÀÄlPÁ aÃnAiÀÄ£ÀÄß §gÉAiÀÄÄwÛzÀݪÀ£ÀÄ ¹QÌ ©¢ÝzÀÄÝ, CªÀ£À£ÀÄß »rzÀÄ «ZÁj¸À®Ä CªÀ£ÀÄ vÀ£Àß ºÉ¸ÀgÀÄ £ÁgÁAiÀÄt¥Àà vÀAzÉ UÉÆëAzÀ¥Àà, ªÀAiÀĸÀÄì 58 ªÀµÀð, eÁw: £ÁAiÀÄPÀ G: ¥Á£ï±Á¥ï ¸Á: ²æÃgÁªÀÄ£ÀUÀgÀ vÁ: UÀAUÁªÀw
CAvÁ w½¹zÀÄÝ, CªÀ£À ºÀwÛgÀ ªÀÄlPÁ dÆeÁlzÀ £ÀUÀzÀÄ ºÀt gÀÆ. 950/- ªÀÄvÀÄÛ MAzÀÄ ªÀÄlPÁ ¥ÀnÖ, MAzÀÄ ¨Á¯ï ¥É£ÀÄß ¹QÌzÀÄÝ CzÉ.

¸ÀÄ°UÉ ¥ÀæPÀgÀt:

4] UÀAUÁªÀw £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 125/09, PÀ®A. 392 L.¦.¹:.

¢£ÁAPÀ 29-05-2009 gÀAzÀÄ gÁwæ 22-30 UÀAmÉUÉ ²æêÀÄw ¨sÁUÀåªÀÄä UÀAqÀ zÉêÉAzÀæ¥Àà ªÀAiÀÄ 36 ªÀµÀð eÁ: £ÁAiÀÄPÀ, G: ®AiÀÄ£ïì ºÉÊAiÀÄgï ¥ÉæöʪÀÄj ¸ÀÆ̯ï UÀAUÁªÀwAiÀÄ°è ¸ÀºÀ ²PÀëQ ¸Á:ºÉZï.r.¥ÀÄgÀ, vÁ:ºÉƼÀ¯ÉÌÃgÉ, f:avÀæzÀÄUÀð ºÁ:ªÀ:- ºÉZï.Dgï.J¸ï. PÁ¯ÉÆä, UÀAUÁªÀw EªÀgÀÄ oÁuÉUÉ §AzÀÄ vÀªÀÄäzÉÆAzÀÄ ªÀgÀ¢ ¤ÃrzÀÄÝ, CzÀgÀ ¸ÁgÀA±ÀªÉãÉAzÀgÉ, ¢£ÁAPÀ 29-05-2009 gÀAzÀÄ 20-30 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀgÀÄ «dAiÀÄ£ÀUÀgÀ PÁ¯ÉÆäAiÀÄ°ègÀĪÀ CAzÀ ªÀÄPÀ̼À ªÀ¸Àw ±Á¯ÉAiÀÄ ªÀÄÄAzÀÄUÀqɬÄAzÀ ºÉZï.Dgï.J¸ï. PÁ¯ÉÆäAiÀÄ°ègÀĪÀ vÀ£Àß ªÀÄ£ÀUÉ ºÉÆÃUÀÄwÛgÀĪÁUÀ CA. 40 ªÀAiÀĹì£À ªÀåQÛ »AzÀÄUÀqɬÄAzÀ ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ï ªÉÄÃ¯É §AzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀ¼À PÉÆgÀ¼À°zÀÝ CA. 28 UÁæA vÀÆPÀzÀ §AUÁgÀzÀ ªÀiÁAUÀ®å ¸ÀgÀªÀ£ÀÄß zÉÆÃaPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVgÀÄvÁÛ£É. ²æÃ. ºÉZï.©.£ÀgÀ¹AUÀ¥Àà, ¦.J¸ï.L. (C.«) UÀAUÁªÀw £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ gÀªÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊ UÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

Friday, May 29, 2009

Bidar District : Daily Crime Update : 29-05-2009

This post is in Kannada language. To view, you need to download kannada fonts from the link section.


¢£ÀA¥Àæw C¥ÀgÁzsÀUÀ¼À ªÀiÁ»w ¢£ÁAPÀ: 29-05-2009§UÀzÀ® ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 104/09 PÀ®A 279 L¦¹ :-

¢£ÁAPÀ 27/05/2009 gÀAzÀÄ 0030 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠣ÀfÃgï CºÀäzï vÀAzÉ C§Äݯï Cfðd ¥sÉÆÃf gÀªÀgÀ ¯ÁjAiÀÄÄ ¨sÀAUÀÆgÀ ¹ªÀiÁAvÀgÀzÀ°è PÉlÄÖ ¤AwÛvÀÄÛ DgÉÆæ ¸ÀAdAiÀÄ ¥ÁAqÀÄgÀAUï AiÀiÁzÀUÁgÀ ¯Áj £ÀA. J¦-10/«-0982 £ÉÃzÀgÀ ZÁ®PÀ£ÀÄ vÀ£Àß ¯Áj Cw ªÉÃUÀ ºÁUÀÄ ¤¸Á̼ÀfvÀ£À¢AzÀ £ÀqɹPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ rQÌ ªÀiÁr qÁåªÉÄÃd ªÀiÁrgÀÄvÁÛ£É JAzÀÄ ¤ÃrzÀ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

§UÀzÀ® ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 105/09 PÀ®A 279, 337 L¦¹ eÉÆvÉ 187 LJªÀiï« PÁAiÉÄÝ :-
`
¢£ÁAPÀ 28/05/2009 gÀAzÀÄ 1145 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠲æêÀÄw vÉÃdªÀiÁä UÀAqÀ ©üêÀÄgÁªÀ UÁqÉ£ÀªÀgÀ 50 ªÀµÀð, PÀÆ° PÉ®¸À, °AUÁAiÀÄvÀ, ¸Á/ ¨Á¥ÀÆgÀ ¸ÀzÀå «ÄãÀPÉgÁ PÁæ¸ï. gÀªÀgÀÄ ¨Á¥ÀÆgÀ PÀqɬÄAzÀ «ÄãÀPÉgÁ PÁæ¸ï PÀqÉUÉ §gÀĪÁUÀ «ÄãÀPÉgÁ PÁæ¸À ºÀwÛgÀ ¨Á§ÄgÁªÀ EªÀgÀ ¥sÀ¹ð CAUÀr ºÀwÛgÀ ©ÃzÀgÀ PÀqɬÄAzÀ «ÄãÀPÉgÁ PÁæ¸ÀPÀqÉ M§â ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ¯ï ZÁ®PÀ£ÀÄ Cw ªÉÃUÀ ºÁUÀÄ ¤¸Á̼ÀfvÀ£À¢AzÀ £ÀqɹPÉÆAqÀÄ ¦üAiÀiÁð¢UÉ »A¢¤AzÀ MªÉÄäÃ¯É rQÌ ªÀiÁr, vÀ¯ÉAiÀÄ »AzÉ UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹ NrºÉÆVgÀÄvÁÛ£É. JAzÀÄ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ªÀÄÄA¢£À vÀ¤SÉ PÉÊ PÉƼÀî¯ÁVzÉ.

zsÀ£ÀÆßgÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 118/09 PÀ®A 143, 147, 353, 323, 504, 427, 448 eÉÆvÉ 149 L¦¹ ;-

¢£ÁAPÀ:28/05/09 gÀAzÀÄ 0100 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢ Q±À£À vÀAzÉ £ÁAiÀiÁgÀtgÁªÀ eÁzsÀªÀ ¸Á/ gÀÆzÀ£ÀÆgÀÄ vÁAqÁ FvÀ£ÀÄ oÁuÉUÉ ºÁdgÁV vÀ£Àß ¨Á¬Ä ªÀiÁw£À ºÉýPÉ PÉÆnÖzÉÝ£ÉAzÀgÉ DgÉÆævÀgÁzÀ ¸ÉƪÀÄ£ÁxÀ PÀteÉ E£ÀÆß 7 d£À ºÁUÀÆ EvÀgÀgÀÄ J®ègÀÄ ¸Á: eÁåAw gÀªÀgÀÄUÀ¼ÀÄ CPÀæªÀÄ PÀÆl gÀa¹PÉÆAqÀÄ ¨Á宺À½î UÁæªÀÄzÀ°èzÀ°ègÀĪÀ PÉ.¦.n.¹.l¯ï. WÀlPÀzÀ°è CwPÀæªÀÄ ¥ÀæªÉñÀ ªÀiÁr PÀvÀðªÀåzÀ ªÉÄÃ¯É EzÀÝ ¦üAiÀiÁ𢠪ÀÄvÀÄÛ EvÀgÉ E§âgÀÄ ¸ÀgÀPÁj £ËPÀgÀjUÉ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ ºÉÆqɧqÉ ªÀiÁrgÀÄvÁÛgÉ C®èzÉà ¸ÀzÀj ¥ÀªÀgï ºË¸ï §AzÀ ªÀiÁr CzÀgÀ°èzÀÝ ¦oÉÆÃ¥ÀPÀgÀtUÀ¼À£ÀÄß zÀéA¸À ªÀiÁr ºÁ¤ ªÀiÁrgÀÄvÁÛgÉ CAvÁ PÉÆlÖ ºÉýPÉ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ ªÀÄÄA¢£À vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

zsÀ£ÀÆßgÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 119/09 PÀ®A 279, 337 L¦¹ :-

¢£ÁAPÀ: 28/05/09 gÀAzÀÄ 1300 UÀAmÉUÉ ©ÃzÀgÀ ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæ¬ÄAzÀ ªÀiÁ»w §A¢zÀ ªÉÄÃgÉUÉ D¸ÀàvÉæUÉ ¨sÉÃnÖ PÉÆlÄÖ UÁAiÀiÁ¼ÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠩. ¸ÀAdAiÀÄ ¨sÉÆøÀ¯É, ¸Á/ vÀ®ªÁqÀ gÀªÀgÀ ºÉýPÉ ¥ÀqÉzÀÄPÉÆArzÀÝgÀ ¸ÁgÁA±ÀªÉ£ÉAzÀgÉ, ¦üAiÀiÁ𢠪ÀÄvÀÄÛ CªÀgÀ ºÉAqÀw E§âgÀÆ ¸ÀA¨sÀA¢üPÀgÀ PÁAiÀÄðPÀæªÀÄPÉÌ WÉÆÃgÀªÁrUÉ ºÉÆÃUÀ®Ä ºÉÊzÁæ¨ÁzÀ¢AzÀ ¨sÁ°ÌUÉ ªÉÆÃlgï ¸ÉÊPÀ¯ï £ÀA:J.¦-13-J£ï-3665 £ÉÃzÀÝgÀ ªÉÄÃ¯É §gÀÄwÛzÁÝUÀ CAzÁdÄ 1100 UÀAmÉUÉ zsÀ£ÀÆßgÀ vÁAqÉAiÀÄ ºÀwÛgÀ §AzÁUÀ JzÀÄj¤AzÀ §AzÀ MAzÀÄ PÁgï £ÀA:JªÀiï.ºÉZï-24-¹-6188 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ£ÀÄ vÀ£Àß PÁgÀ£ÀÄß CwªÉÃUÀ ºÁUÀÄ ¤µÁ̼ÀfvÀ£À¢AzÀ £ÀqɬĹ ¦üAiÀiÁ𢠪ÉÆÃlgï ¸ÉÊPÀ¯ïUÉ rQÌ ªÀiÁrzÀÝjAzÀ ¦üAiÀiÁð¢UÉ JqÀUÁ® ªÉƼÀPÁ°£À PɼÀUÉ vÀgÀazÀ UÁAiÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ¦üAiÀiÁ𢠺ÉAqÀwUÉ gÁªÀÄzÉëUÉ JqÀ¨sÀÄdPÉÌ UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀÄ §®ªÀļÀPÁ°£À PɼÀUÉ ªÀÄvÀÄÛ §®UÉÊ ªÉƼÀPÉÊUÉ vÀgÀazÀ UÁAiÀÄUÀ¼ÁVgÀÄvÀÛªÉ CAvÁ PÉÆlÖ ºÉýPÉ ªÉÄÃgÉUÉ UÀÄ£Éß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

ªÀiÁPÉðl ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 100/09 PÀ®A 454, 380, 511 L¦¹ :-

¢£ÁAPÀ; 28-05-09 gÀAzÀÄ 1630 UÀAmÉUÉ ±ÁºÀ¥ÀÆgÀ UÉÃlzÀ fêÀ£À eÉÆåÃw ¨Á®QÃAiÀÄgÀ ºÁ¸ÀÖ¯ïzÀ ¨ÁV®zÀ Qð ªÀÄÄjzÀÄ M¼ÀUÀqÉ ¥ÀæªÉñÀ ªÀiÁr ºÁ¸ÀÖ®zÀ°èzÀÝ UÁè¸À M¼ÀUÀqÉ EnÖzÀ ºÉÆgÀV£À UÁè¸À MqÉzÀÄ n.« PÀ¼ÀªÀÅ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃUÀ®Ä ¥ÀæAiÀÄvÀß ªÀiÁrgÀÄvÁÛgÉ CAvÁ ¦üAiÀiÁ𢠲æà ¥sÁzÀgÀ ¥Àæ«Ãt CªÀÄÈvÀ ªÀiÁn¸ï vÀAzÉ ¥ÀªÀÅ® ªÀiÁn¸ï ªÀAiÀÄ- 35 G- ¸ÀÆÌ® ªÀiÁå¤ÃeïgÀ ¸Á; ±ÁºÀ¥ÀÆgÀ UÉÃl ©ÃzÀgÀ gÀªÀgÀÄ ¤ÃrzÀ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÀ ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ.

RlPÀ aAZÉÆý ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 70/09 PÀ®A 324, 504, 354, 506 L¦¹ :-

¢£ÁAPÀ 28/05/2009 gÀAzÀÄ 2015 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ¦ügÁå¢ PÀĪÀiÁj gÉÃSÁ vÀAzÀ ±ÀgÀt¥Áà PÀÄA¨ÁgÀUÉÃgÉ ªÀAiÀÄ-20 ªÀµÀð eÁw °AUÁAiÀÄvÀ G-PÀÆ° PÉ®¸À ¸Á-zÁqÀV gÀªÀgÀÄ ¤ÃrzÀ zÀÆj£À ¸ÁgÁA±ÀªÉ£ÉAzÀgÉ ¢£ÁAPÀ-28/5/09 gÀAzÀÄ 1600 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ¦ügÁå¢AiÀÄÄ vÀ£Àß ªÀÄ£ÉAiÀÄ°ègÀĪÁUÀ ¸ÀzÀj ¥ÀæPÀgÀtzÀ DgÉÆævÀ£ÁzÀ NAPÁgÀ vÀAzÉ CqÉ¥Áà PÀÄA¨ÁgÀUÉÃgÉ ¦ügÁå¢AiÀÄ ¨sÁªÀ NAPÁgÀ vÀAzÉ ±ÀgÀt¥Áà ¸Á-zÁqÀV EªÀ£ÀÄ ¦ügÁå¢AiÀÄ ªÀÄ£ÉUÀ ºÉÆÃV CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊzÀÄ UÁæªÀÄzÀ°è AiÀiÁgÀÄ PÀgÉzÀgÀÄ CªÀgÀ ºÀwÛgÀ ºÉÆÃV ªÀÄ®UÀÄwÛ £À£Àß ºÀwÛgÀ ¨Á CAzÀgÉ KPÉ §gÀĪÀÅ¢¯Áè`` CAvÀ ¨ÉÊzÀÄ PÉÊ »rzÀÄ fAeÁ ªÀÄÄ¶× ªÀiÁrzÀ£ÀÄ. ªÀÄvÀÄÛ ¦ügÁå¢AiÀÄ agÀÄwÛgÀĪÁUÀ ¤Ã£ÀÄ ¸ÀĪÀÄä£É PÀÆqÀÄ KPÉ agÀÄwÛgÀÄªÉ CAvÀ CAzÀÄ C°èAiÉÄ EzÀÝ MAzÀÄ §rUÉAiÀÄ£ÀÄß vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ¦ügÁå¢AiÀÄ §®UÉÊ ªÀÄÄAUÉÊ ªÉÄÃ¯É ºÉÆqÉ¢gÀÄvÁÛ£É. ªÀÄvÀÄÛ ¸Àƽ £Á£ÀÄ ºÉýzÀ ªÀiÁvÀÄ PÉüÀ¢zÀÝgÉ ¤£ÀߣÀÄß RvÀªÀiï ªÀiÁqÀÄvÉÛÃ£É CAvÀ fêÀ ¨ÉÃzÀjPÉ ºÁQgÀÄvÁÛ£É CAvÀ PÉÆlÖ ¦gÁåzÀÄ ºÉýPÉAiÀÄ ¸ÁgÁA±ÀzÀ DzsÁgÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

¨sÁ°Ì UÁæ«ÄÃt ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 72/09 PÀ®A 341, 324, 504 eÉÆvÉ 34 L¦¹ ;-


¢£ÁAPÀ 28/05/09 gÀAzÀÄ 1530 UÀAmÉUÉ ©Ãj (©) ²ªÁgÀzÀ°è ¦üAiÀiÁð¢ C¤Ã¯ï vÀAzÉ ²ªÁf ZÀªÁt ¸Á: ©Ãj(©) vÁAqÁ gÀªÀjUÉ DgÉÆævÀgÁzÀ CAd£Á UÀAqÀ ®PÀëöät ZÀªÁt EvÀ£ÀÄ £ÀªÀÄä ºÉÆ®zÀ°è zÀ£ÀUÀ½ ©nÖ¢ CAvÁ CªÁZÀå ¨ÉÊzÀÄ ªÀÄÄAzÉ ºÉÆÃUÀzÀAvÉ DPÀæªÀĪÁV vÀqÉzÀÄ §rUɬÄAzÀ ºÉÆÃqÉzÀÄ UÀÄ¥ÀÛ UÁAiÀÄ ¥Àr¹zÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. CAvÁ EzÀÝ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ UÀÄ£Éß zÁR® ªÀiÁr PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀ¯ÁVzÉ.


OgÁzÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß ¸ÀA: 89/09 PÀ®A: 279, 338, 304 (J) L.¦.¹. eÉÆvÉ 187 L JA « JPïÖ:-

¢£ÁAPÀ: 28-05-2009 gÀAzÀÄ 2000 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠲æÃ. £Áå£ÉÆèÁ aPÉè ¸Á/ ¸ÁªÀgÀUÁAªÀ EªÀgÀÄ oÁuÉUÉ ºÁdgÁV ªÀiËTPÀ ¦üAiÀiÁðzÀÄ ¤ÃrzÀ ¸ÁgÁA±ÀªÉãÉAzÀgÉ, ¢£ÁAPÀ: 28-05-2009 gÀAzÀÄ 1600 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ¯Áj £ÀA. PÉJ-17/2159 £ÉÃzÀgÀ°è ªÀÄÈvÀ £ÀgÀ¹AUÀ vÀAzÉ ªÀiÁgÀÄw ªÀÄvÀÄÛ ¦üAiÀiÁð¢ü £Áå£ÉÆèÁ ºÁUÀÆ E£ÀÆß EvÀgÀgÀÄ PÀnÖUÉUÀ¼À£ÀÄß PÀrzÀÄ ¸ÀzÀj ¯ÁjAiÀÄ°è vÀÄA©PÉÆAqÀÄ CzÀgÀ ªÉÄÃ¯É J®ègÀÆ PÀĽvÀÄPÉÆAqÀÄ §gÀĪÁUÀ ¸ÀzÀj ¯Áj ZÁ®PÀ£ÁzÀ ¸ÀĤî EvÀ£ÀÄ vÀ£Àß ¯Áj Cwà ªÉÃUÀ ºÁUÀÆ ¤µÁ̼ÀfvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹ MªÉÄä¯É ¨ÉæÃPÀ ºÁQzÀjAzÀ ¯ÁjAiÀÄ ªÉÄÃ¯É PÀĽwÛzÀ £ÀgÀ¹AUÀ EvÀ£ÀÄ PÉüÀUÉ ©zÀÄÝ ¨sÁj gÀPÀÛUÁAiÀĪÁV ªÀÄÈvÀ ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ£É. CAvÀ PÉÆlÖ ºÉýPÉ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ OgÁzÀ ¥ÉÆ°¸À oÁuÉ UÀÄ£Éß zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆArzÀÄ EgÀÄvÀÛzÉ.

¨sÁ°Ì £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß ¸ÀA: 147/09 PÀ®A: 143, 147, 353, 504, 506 eÉÆvÉ 149 L¦¹

¢£ÁAPÀ 28/05/09 gÀAzÀÄ 2230 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠲æÃ. gÀAUÀ£ÁxÀ vÀºÀ¹¯ÁÝgÀgÀÄ ºÁUÀÆ vÁ®ÆPÁ zÀAqÁ¢üPÁj ¨sÁ°ÌgÀªÀgÀÄ zÀÆgÀÄ ¤ÃrzÀ ¸ÁgÁA±ÀªÉãÉAzÀgÉ, ¢£ÁAPÀ: 28/05/2009 gÀAzÀÄ 1635 UÀAmÉAiÀÄ DgÉÆævÀgÁzÀ 1] §¸ÀªÀgÁd vÀAzÉ: ²ªÀgÀÄzÀæ¥Áà ªÀQîgÀÄ ºÁUÀÄ E£ÀÆß 5 d£À EvÀgÀgÀÄ J®ègÀÆ ¸Á/ ¨sÁ°Ì EªÀgÉ®ègÀÆ PÀÆr vÀºÀ¹Ã¯ÁÝgÀgÀªÀgÀ PÀbÉÃjAiÀÄ PÉÆoÀrUÉ (ZÉA§jUÉ) £ÀÄVÎ £ÁåAiÀiÁAUÀ «ZÁgÀuÉ £ÀqɸÀÄwÛgÀĪÁUÀ £ÁåAiÀiÁ®AiÀÄzÀ «ZÁgÀuÉUÉ CqÀZÀuÉ ªÀiÁqÀĪÀÅzÀ®èzÉ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ ¸ÀgÀPÁj PÉ®¸À ªÀiÁqÀÄwÛÛ®èªÉAzÀÄ DgÉÆæ¹gÀÄvÁÛgÉ. ¸ÀĪÀÄä£É PÁ® ºÀgÀt ªÀiÁr ªÀÄ£ÉUÉ ºÉÆÃUÀÄvÁÛgÉ JAzÀÄ PÀÄUÁrgÀÄvÁÛgÉ. EzÀjAzÀ ¸ÀgÀPÁj PÉ®¸À ªÀiÁqÀ®Ä CqÉvÀqÉ ªÀiÁrgÀÄvÁÛgÉ ªÀÄvÀÄÛ vÀ£Àß PÉ®¸À vÀPÀët ªÀiÁqÀ¢zÀÝgÉ J®ègÀ£ÀÄß ºÉÆÃqÉAiÀÄĪÀzÁV fêÀzÀ ¨ÉÃzÀjPÉ ºÁQ PÀZÉÃjAiÀÄ°è ¨sÀAiÀÄzÀ ªÁvÁªÀgÀt ¸ÀÈ¶× ªÀiÁr £ÁåAiÀiÁ®AiÀÄPÉÌÀ CUËgÀªÀ vÉÆÃjgÀÄvÁÛgÉ. CAvÁ °TvÀ Cfð ¸À°è¹zÀ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ UÀÄ£Éß zÁR® ªÀiÁr vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

Raichur District Reported CrimesªÀÄÆgÀÄ PÀqÉ ¥ÀævÉåÃPÀ gÀ¸ÉÛ C¥ÀWÁvÀ ¥ÀæPÀgÀt ªÀÄÆgÀÄ d£ÀjUÉ UÁAiÀÄ]

¢£ÁAPÀ 28.05.2009 gÀAzÀÄ 2000 UÀAmÉUÉ ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ-ªÀÄ¹Ì gÀ¸ÉÛAiÀÄ°è §ÆvÀ®¢¤ß PÁåA¦£À ºÀ¼ÀîzÀ ºÀwÛgÀ ¯Áj £ÀA PÉJ37 J¯ï 4638 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ£ÁzÀ dUÀ¢Ã±À vÀAzÉ ¸ÁgÀAUÀAiÀÄå ¸Á: §Æ¢ºÁ¼À vÁ: ºÀÄ£ÀÄUÀÄAzÀ FvÀ£ÀÄ ¯ÁjAiÀÄ£ÀÄß CwêÉÃUÀ ªÀÄvÀÄÛ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ PÀqÉUÉ £ÀqÉĹPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ JzÀÄgÀÄUÀqÉÄAzÀ §gÀÄwÛzÀÝ ¯Áj £ÀA PÉJ25 J 6915 £ÉÃzÀÝPÉÌ rQÌ PÉÆnÖzÀÝjAzÀ ZÁ®PÀ §¸ÀªÀgÁd vÀAzÉ ªÀÄÄgÀUÉÃAzÀæAiÀÄå ¸Á: UÀÄgÀÄUÀÄAmÁ FvÀ¤UÉ ¸ÁzÁ ¸ÀégÀÆ¥ÀzÀ UÁAiÀÄUÀ¼ÁVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. CAvÁ UÁAiÀiÁ¼ÀÄ §¸ÀªÀgÁd EªÀgÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁð¢üAiÀÄ ªÉÄðAzÀ ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ UÁæ«ÄÃt ¥ÉưøÀ oÁuÁ C.¸ÀA 152/09 PÀ®A 279,337 L¦¹ jÃvÀå ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

¢£ÁAPÀ 28.05.2009 gÀAzÀÄ 2015 UÀAmÉUÉ ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ-UÀAUÁªÀw gÀ¸ÉÛAiÀÄ ºÉƸÀ½î PÁæ¸ï ºÀwÛgÀ C¥ÀjavÀ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ¯ï ¸ÀªÁgÀ£ÀÄ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ®è£ÀÄß CwÃeÉÆÃgÁV ªÀÄvÀÄÛ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ £ÀqÉĹ CªÀÄgÁ¥ÀÄgÀ PÀqÉUÉ £ÀqÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆgÀnzÀÝ CAiÀÄå¥Àà¤UÉ rQÌ PÉÆnÖzÀÝjAzÀ wêÀæ¸ÀégÀÆ¥ÀzÀ UÁAiÀÄUÀ¼ÁVzÀÄÝ. C¥ÀWÁvÀzÀ £ÀAvÀgÀ DgÉÆæ ZÁ®PÀ£À NrºÉÆÃVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.CAvÁ UÁAiÀiÁ¼ÀÄ«£À ªÀÄUÀ£ÁzÀ zÀÄgÀÄUÀ¥Àà ¸Á: CªÀÄgÁ¥ÀÄgÀ EªÀgÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁð¢üAiÀÄ ªÉÄðAzÀ ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ UÁæ«ÄÃt ¥ÉưøÀ oÁuÁ C.¸ÀA 153/09 PÀ®A 279,338,L¦¹ ªÀÄvÀÄÛ 187 L.JªÀiï « PÁAiÉÄÝ ¥ÀæPÁgÀ UÀÄ£Éß zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉAiÀÄ£ÀÄß PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

¢£ÁAPÀ 28.05.2009 gÀAzÀÄ 1730 UÀAmÉUÉ FgÀ¥Àà vÀAzÉ gÁZÀ¥Àà ¸Á: eÉÃUÀgÀPÀ¯ï FvÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ¯ï £ÀA§gÀ PÉJ 36/Dgï 7146 £ÉÃzÀÝ£ÀÄß £ÀUÀgÀzÀ ¤d°AUÀ¥Àà PÁ¯ÉÆäAiÀÄ §¸ï ¤¯ÁÝtzÀ ºÀwÛgÀ CwêÉÃUÀ ªÀÄvÀÄÛ C®PÀìvÀ£À¢AzÀ £ÀqÉĹ ¤AiÀÄAvÀæt ªÀiÁqÀ¯ÁUÀzÉ PɼÀUÉ ©¢ÝzÀÝjAzÀ ¸ÁzÁ ¸ÀégÀÆ¥ÀzÀ UÁAiÀÄUÀ¼ÁVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ . F §UÉÎ £ÀUÀgÀ ¸ÀAZÁgÀ ¥ÉưøÀ C.¸ÀA 52/2009 PÀ®A 279,337 L¦¹ jÃvÀå ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.


¨Á®QAiÀÄ ªÉÄÃ¯É CvÁåZÁgÀ ,¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä

²æêÀÄw ¥sÁwªÀiÁ© UÀAqÀ zÁzÉøÁ§ ¸Á : vÀÄgÀÄ«ºÁ¼À FPÉAiÀÄÄ vÀÄgÀÄ«ºÁ¼À UÁæªÀÄzÀ ªÉÆÃw¯Á¯ï EªÀgÀ SÁ£ÁªÀ½AiÀÄ°è PÀ¸À,ªÀÄĸÀÄgÉ PÉ®¸À ªÀiÁqÀÄwÛzÀÄÝ, FPÉAiÀÄÄ vÀ£Àß ªÀÄÆQ ªÀÄvÀÄÛ QªÀÅr ªÀÄUÀ¼ÁzÀ EªÀiÁªÀiï ©Ã14 ªÀµÀð FPÉAiÀÄ£ÀÄß ¸ÀºÀ vÀ£ÉÆßA¢UÉ PÉ®¸ÀPÉÌ PÀgÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃUÀÄwÛzÀÄÝ, FUÉÎ 4 wAUÀ¼ÀÄUÀ¼À »AzÉ ªÉÆÃw¯Á® ªÀÄvÀÄÛ UÀAUÁzsÀgÀ EªÀgÀÄ ¸ÉÃj EªÀiÁªÀÄ ©ÃAiÉÆA¢UÉ ¸À®ÄUÉ ºÉÆA¢ ,DPÉAiÀÄ ªÀÄ£ÀªÉÆ°¹ ®UÀß ªÀiÁrPÉƼÀÄîªÀÅzÁV D¸É vÉÆÃj¹ d§j ¸ÀA¨sÉÆÃUÀ ªÀiÁr, DUÁUÀ CªÀgÀÄ EzÀ£Éßà ªÀÄÄAzÀĪÀgɹPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVzÀÄÝ ,¸ÀzÀå DPÉAiÀÄÄ UÀ©üÃðuÉAiÀiÁVgÀÄvÁÛ¼É CAvÁ ¥sÁwªÀiÁ©Ã AiÀÄÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁð¢üAiÀÄ ªÉÄðAzÀ vÀÄgÀÄ«ºÁ¼À ¥ÉưøÀ oÁuÁ C,¸ÀA 62/09 PÀ®A 420,376 L¦¹ ¥ÀæPÁgÀ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.§AUÁgzÀ D¨sÀgÀtUÀ¼ÀÄ, ºÀt ªÀÄvÀÄÛ §mÉÖUÀ¼À£ÀÄß PÀ¼ÀĪÀÅ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃzÀ PÀ¼ÀîgÀ ¥ÀvÉÛUÁV wêÀæ ±ÉÆÃzsÀ

¢£ÁAPÀ 27/28.05.2009 gÀAzÀÄ gÁwæ ªÉüÉAiÀÄ°è £ÁUÀgÁ¼À UÁæªÀÄzÀ ²æà §¸À£ÀUËqÀ ªÉÄÃn EªÀgÀÄ vÀªÀÄä PÀÄlÄA§zÀªÀgÉÆA¢UÉ vÀªÀÄä ªÀÄ£ÉAiÀÄ §APÀzÀ PÀmÉÖAiÀÄ ªÉÄÃ¯É ªÀÄ®VPÉÆArzÁÝUÀ ,AiÀiÁgÉÆà PÀ¼ÀîgÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀÄ ¨ÁV®zÀ a®PÀzÀ PÉÆArAiÀÄ£ÀÄß ªÀÄÄjzÀÄ ªÀÄ£ÉAiÉƼÀUÉ ¥ÀæªÉò¹ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°èzÀÝ MlÄÖ C.Q.gÀÆ 90,000/- ¨É¯É ¨Á¼ÀĪÀ §AUÁgÀzÀ D¨sÀgÀtUÀ¼ÀÄ, £ÀUÀzÀÄ ºÀt, ªÀÄvÀÄÛ §mÉÖ,§gÉUÀ¼À£ÀÄß PÀ¼ÀªÀÅ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ CAvÀ ²æà §¸À£ÀUËqÀ EªÀgÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ªÉÄðAzÀ ªÀÄÄzÀÄUÀ¯ï ¥ÉưøÀ oÁuÁ C.¸ÀA 77/09 PÀ®A 457,380 L¦¹ jÃvÀå ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉAiÀÄ£ÀÄß PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.


ºÉÆmÉÖ £ÉÆë£À ¨ÁzsÉà vÁ¼À¯ÁgÀzÉ «µÀ ¸Éë¹ ªÀÄ»¼É ¸ÁªÀÅ:

²æêÀÄw zÁæPÁëÄt @ §¸ÀªÀÄä UÀAqÀ ¹zÀÝAiÀÄå¸Áé«Ä, 21 ªÀµÀð,eÁw: dAUÀªÀÄ, ªÀÄ£É PÉ®¸À ¸Á: dA§Ä£ÁxÀ£À ºÀ½î FPÉAiÀÄÄ vÀ£ÀVzÀÝ ºÉÆmÉÖ£ÉÆë£À ¨sÁzsÉAiÀÄ£ÀÄß vÁ¼À¯ÁgÀzÉà fêÀ£ÀzÀ°è dÄUÀÄ¥Éì ºÉÆA¢ ¢£ÁAPÀ 28.05.2009 gÀAzÀÄ ¨É¼ÀUÉÎ ºÉä£À «µÀzÀ ¥ÀÄrAiÀÄ£ÀÄß ¸Éë¹ ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ CAvÀ ²æà ¥ÀA¥ÀAiÀÄå vÀAzÉ CªÀÄgÀAiÀÄå¸Áé«Ä ¸Á: «ÃgÁ¥ÀÄgÀ vÁ: °AUÀ¸ÀÆUÀÆgÀÄ gÀªÀgÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ªÉÄðAzÀ vÀÄgÀÄ«ºÁ¼À ¥ÉưøÀ oÁuÉ C.¸ÀA 15/09 PÀ®A 174 ¹.Cgï.¦.¹ ¥ÀæPÁgÀ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉAiÀÄ£ÀÄß PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.


CPÀ¹äPÀ ¨ÉAQ ºÀwÛ UÀÄr¸À°£À°èzÀÝ zÀªÀ¸À zsÁ£Àå E¤ßÃvÀgÀ ªÀ¸ÀÄÛUÀ¼ÀÄ ¸ÀÄlÄÖ C.Q.gÀÆ 80,000/- ®ÆPÁì£ï.

¢£ÁAPÀ 28.05.2009 gÀAzÀÄ 1600 UÀAmÉUÉ °AUÀ¸ÀÆUÀÆgÀÄ vÁ®ÆQ£À UÀÄAvÀUÉÆüÀ UÁæªÀÄzÀ ²æà zÉÆqÀØ¥Àà vÀAzÉ §¸À¥Àà PÀÄgÀħgÀÄ EªÀgÀ UÀÄr¸À°UÉ CPÀ¹äPÀªÁV ¨ÉAQ ºÀwÛ UÀÄr¸À°£À°èzÀÝ MlÄÖ C.Q, 80,000/- gÀÆ // ¨É¯ÉAiÀÄļÀî zÀªÀ¸À zsÁ£Àå, §AUÁgÀzÀ D¨sÀgÀtUÀ¼ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ £ÀUÀzÀÄ ºÀt ¸ÀÄlÄÖ ®ÆPÁì£ÀªÁVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ CAvÀ ²æà zÉÆqÀØ¥Àà EªÀgÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁð¢üAiÀÄ ªÉÄðAzÀ °AUÀ¸ÀÆUÀÆgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉAiÀÄ°è CPÀ¹äPÀ ¨ÉAQ C¥ÀWÁvÀ ¥ÀæPÀgÀtzÀrAiÀÄ°è PÀæªÀÄ dgÀÄV¹zÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

E¸ÉàÃmï zÁ½, 7.d£ÀgÀ §AzsÀ£À:

UÀ§ÆâgÀÄ ¥ÉưøÀ oÁuÁ ªÁå¦ÛAiÀÄ ¤Ã¯ÉÆÃUÀ¯ï UÁæªÀÄzÀ°è ¢£ÁAPÀ 28.05.2009 gÀAzÀÄ 1900 UÀAmÉUÉ E¸ÉàÃl dÆeÁlzÀ°è vÉÆrVzÀÝ ©üêÀÄgÁAiÀÄ ºÁUÀÆ EvÀgÉ 14 d£ÀgÀ ªÉÄÃ¯É UÀ§ÆâgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉAiÀÄ ²æà «ÃgÀ£ÀUËqÀ J..J¸ï.L ªÀÄvÀÄÛ ¹§âA¢AiÀĪÀgÀÄ zÁ½ ªÀiÁr 7 d£À DgÉÆævÀgÀ£ÀÄß zÀ¸ÀÛVgÀ ªÀiÁrzÀÄÝ G½zÀ DgÉÆævÀgÀÄ Nr ºÉÆÃVzÀÄÝ,E¸ÉÖÃl dÆeÁlPÉÌ ¸ÀA§AzsÀ¥ÀlÖAvÉ MlÄÖ 1525/- gÀÆ. 3 ªÉÆèÉÊ¯ï ¥ÉÆãÀμÀ£ÀÄß d¦Û ªÀiÁrPÉÆArzÀÄÝ , F §UÉÎ UÀ§ÆâgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÁ C,¸ÀA 60/09 PÀ®A 87 PÉ.¦ PÁAiÉÄÝ CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉAiÀÄ£ÀÄß PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

CPÀ¹äPÀ PÁ®Ä eÁj ¨sÁ«AiÀÄ°è ©zÀÄÝ ªÀÄ»¼É ¸ÁªÀÅ.

²æêÀÄw ªÀÄjAiÀĪÀÄä UÀAqÀ gÁªÀÄ¥Àà zÉÆqÀتÀĤ 53 ªÀµÀð, ºÀjd£À ¸Á: ªÀiÁåPÀ®zÉÆrØ FPÉAiÀÄÄ ¢£ÁAPÀ 27.05.2009 gÀAzÀÄ 1800 UÀAmÉUÉ vÀªÀÄä ºÉÆ®zÀ°èzÀÝ ¨sÁ«AiÀÄ°è ¤ÃgÀÄ PÀÄrAiÀÄ®Ä ºÉÆÃV CPÀ¹äPÀªÁV PÁ®Ä eÁj ©zÀÄÝ ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ CAvÀ ªÀÄÈvÀ¼À UÀAqÀ ²æà gÁªÀÄ¥Àà vÀAzÉ ©üêÀÄ¥Àà EªÀgÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁð¢üAiÀÄ ªÉÄðAzÀ eÁ®ºÀ½î ¥ÉưøÀ oÁuÁ AiÀÄÄ.r.Dgï ¸ÀA 13/2009 PÀ®A 174 gÀ ¥ÀæPÁgÀ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉAiÀÄ£ÀÄß PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.


GULBARGA DIST REPORTED CRIMES

ªÀgÀzÀQëuÉ QgÀÄPÀļÀ ¥ÀæPÀgÀt:

avÁÛ¥ÀÆgÀ oÁuÉ:¢27-05-09 gÀAzÀÄ ²æêÀÄw ±ÁAvÀªÀÄä UÀAqÀ ©üêÀÄgÁAiÀÄ ªÀÄ®¨Á ¸Á||¨sÀAPÀ®V UÁæªÀÄgÀªÀjUÉ DPÉAiÀÄ ¥Àw ©üêÀÄgÁAiÀÄ vÀAzÉ gÁdtÚ ªÀÄ®¨Á, ªÀiÁªÀ gÁdtÚ ªÀÄ®¨Á, CvÉÛ zÉêÀQÌ UÀAqÀ gÁdtÚ ªÀÄ®¨Á gÀªÀgÀÄ vÀªÀgÀÄ ªÀģɬÄAzÀ ªÀgÀzÀPÀëuÉ ºÀt §AUÁgÀ, vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ¨Á CAvÁ ºÉÆqɧqÉ ªÀiÁr zÉÊ»PÀ ªÀiÁ£À¹PÀ QgÀÄPÀ¼À PÉÆqÀÄwÛzÀÝ §UÉÎ ¸À°è¹zÀ zÀÆgÀÄ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVzÉ.

ºÀ¯Éè ¥ÀæPÀgÀt:

gÉÆÃeÁ ¥ÉưøÀ oÁuÉ:¢:28-5-09gÀAzÀÄ ²æêÀÄw D²AiÀiÁ ¨ÉÃUÀA UÀAqÀ CºÀäzÀ C° ¸Á:AiÀiÁzÀįÁè PÁ®¤ UÀÄ®§UÁðgÀªÀgÀÄ vÀ£Àß ªÀÄ£ÉAiÀÄ ªÀÄÄAzÉ PÀĽwzÁÝUÀ CzÉà PÁ¯ÉÆäAiÀÄ 1)ªÀÄ»ªÀÄÆzÀ C° vÀAzÉ C§ÄÝ® ¸Á¨ï 2)¦ügÉÆÃd C° vÀAzÉ ªÀÄ»ªÀÄÆzÀ C°, 3)ªÀi˯Á£À© UÀAqÀ ¥Á±Á«ÄAiÀiÁ 4)¸ÁºÉÃgÁ ¨ÉÃUÀA UÀAqÀ ªÀÄ»ªÀÄÆzÀ C° gÀªÀgÀÄ §AzÀªÀgÉ PÀ®Äè MqÉAiÀÄĪÀ ¸ÀA§AzsÀªÁV vÀPÀgÁgÀÄ ªÀiÁr CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ, vÀ¯ÉAiÀÄ ªÉÄð£À PÀÆzÀ®Ä »rzÀÄ dVÎ CªÀªÀiÁ£À ªÀiÁr PÉʬÄAzÀ ºÉÆr§r ªÀiÁrzÀ §UÉÎ ¸À°è¹zÀ zÀÆgÀÄ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄ°AzÀ gÉÆÃeÁ oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀgÀPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ.

C¥ÀWÁvÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ;

«±Àé«zÁå®AiÀÄ oÁuÉ:¢28-05-09 gÀAzÀÄ ²æà ¸ÀĨsÁµÀ vÀAzÉ PÁ²£ÁxÀ dªÀiÁzÁgÀ ¸Á:§qÁgÉÆÃeÁ UÀÄ®§UÁðgÀªÀgÀÄ CmÉÆà £ÀA PÉ.J.32/4562£ÉzÀÝ£ÀÄß vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ªÀÄ¢ºÁ¼À vÁAqÁPÉÌ ºÉÆÃV §gÀÄwÛgÀĪÁUÀ »A¢¤AzÀ 407 mÉA¥ÀÆ UÀÆqÀì ¯ÁjAiÀÄ ZÁ®PÀ£ÀÄ ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß CwêÉÃUÀ ªÀÄvÀÄÛ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ £ÀqɹPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ CmÉÆÃPÉÌ C¥ÀWÁvÀr¹ UÁAiÀÄUÉƽ¹zÀ §UÉÎ ¸À°è¹zÀ zÀÆgÀÄ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ «±Àé «zÁå®AiÀÄ oÁ£ÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR®VzÉ.

±ÁºÁ¨ÁzÀ £ÀUÀgÀ oÁuÉ:¢24-05-09 gÀAzÀÄ wÃxÀðgÁd vÀAzÉ ºÀjzÁ¸À ¤¸ÁzÀ ¸Á||J¹¹ PÁ®¤ ªÁr vÁ||avÁÛ¥ÀÆgÀ ªÉÆ/¸ÉÊ £ÀA.PÉ.J 15 ºÉZï 5755 £ÉßzÀÝgÀ ¸ÀªÁgÀ vÀ£Àß ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß Cwà ªÉÃUÀ ªÀÄvÀÄÛ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ £ÀqɹPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ªÀiÁ®UÀwÛ PÁæ¸À ºÀwÛgÀ gÀ¸ÉÛAiÀÄ ªÉÄÃ¯É ¹ÌqÀØ DV ©zÀÄÝ UÁAiÀÄ ºÉÆA¢zÀ §UÉÎ ²æà ¸ÁAiÀħuÁÚ vÀAzÉ ©üêÀıÁ gÀlPÀ¯ï ¸Á:ªÀiÁqÀ§Æ¼À gÀªÀgÀÄ ¸À°è¹zÀ zÀÆgÀÄ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ ±ÁºÁ¨ÁzÀ £ÀUÀgÀ oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¼ÁVzÉ.

ºÉZÀÄѪÀj ¸ÀAZÁj ¥Éưøï oÁuÉ : ¢£ÁAPÀ 26-05-09 gÀAzÀÄ ²æà ¯ÁqÀ¥Àà vÀªÀÄzÉ UÀÄgÀ¥Àà ¸Á: ¦.qÀâÆâ÷èöå.r. PÁélæ¸Àì UÀÄ®âUÁð ªÀÄvÀÄÛ CvÀ£À ªÀÄUÀ ¸ÀĤî gÀªÀgÀÄ ®Æ£Á £ÀA PÉJ32/E-7621 £ÉÃzÀÝgÀ ªÉÄÃ¯É PÉ.J¸À.CgÀ.n.¹. PÁélðgÀì ºÀwÛgÀ ºÉÆÃUÀÄwÛgÀĪÁUÀ JzÀÄgÀÄUÀqɬÄAzÀ ªÉÆÃ.¸ÉÊ. £ÀA PÉJ32/PÉ-5667 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ ¸ÀAvÉÆõÀ vÀAzÉ ²æêÀÄAvÀ vÀ£Àß ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß CwêÉÃUÀ ºÁUÀÆ C®PÀëöåvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¸ÀÄvÁÛ ¯ÁqÀ¥Àà£ÀUÀgÀ ®Æ£Á ªÁºÀ£ÀPÉÌ C¥ÀWÁvÀ¥Àr¹zÀ ¥ÀjuÁªÀÄ ¯ÁqÀ¥Àà ªÀÄvÀÄÛ ¸ÀĤ®æªÀjUÉ UÁAiÀÄUÀ¼ÁzÀ §UÉÎ ¸À°è¹zÀ zÀÆgÀÄ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ ºÉZÀÄѪÀj ¸ÀAZÁj oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ.

C±ÉÆÃPÀ £ÀUÀgÀ oÁuÉ:-¢:27/05/09 gÀAzÀÄ ²æà UÉÆëAzÀ vÀAzÉ «±Àé£ÁxÀ ¨sÀmï ¹.L.© PÁ¯ÉÆä UÀÄ®§UÁðgÀªÀgÀ ¸ÀA¨sÀA¢PÀgÀ ®UÀß«zÀÝ PÁgÀt ªÀÄ£ÉAiÀÄ°èzÀÝ J®ègÉÆ ºÁªÀ£ÀÆgÀÄ UÁæªÀÄzÀ°è ºÉÆÃVzÀÄÝ ¢£ÁAPÀ 28/05/09 gÀAzÀÄ ¨É¼ÀV£À 1100 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ªÀÄgÀ½ ªÀÄ£ÉUÉ §AzÀÄ £ÉÆÃqÀ¯ÁV AiÀiÁgÉÆà PÀ¼ÀîgÀÄ ¢£ÁAPÀ 27/28-05-09 gÀ gÁwæ ªÀÄ£ÉAiÀÄ ªÀÄÄRå zÁégÀzÀ Qð PÉÆAr ªÀÄÄjzÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è ¥ÀæªÉñÀ ªÀiÁr PÀnÖUÉ C®ªÀiÁjAiÀÄ°èzÀÝ £ÀUÀzÀÄ ºÀt ºÁUÀÄ ºÀÄqÀÄUÀgÀ ¨É½îAiÀÄ 2 eÉÆvÉ PÁ¯ïZÉÊ£ï MlÄÖ CA. gÀÆ 15,500/- QªÀÄäwÛ£À ¸ÁªÀiÁ£ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ £ÀUÀzÀÄ PÀ¼ÀîvÀ£À ªÀiÁrPÉÆAzÀÄ ºÉÆÃzÀ §UÉÎ ¸À°è¹zÀ zÀÆgÀÄ ¸ÀgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ C±ÉÆÃPÀ £ÀUÀgÀ oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ.

Thursday, May 28, 2009

Bidar District : Daily Crime Update 28-05-2009

This post is in Kannada language. To view, you need to download kannada fonts from the link section.

¢£ÀA¥Àæw C¥ÀgÁzsÀUÀ¼À ªÀiÁ»w ¢£ÁAPÀ: 28-05-2009
ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 164/09 PÀ®A 279 L¦¹ :-

¢£ÁAPÀ 27/5/09 gÀAzÀÄ 1515 UÀAmÉUÉ ¦ügÁå¢ «dAiÀÄPÀĪÀiÁgÀ vÀAzÉ ¨Á§Ä¸Áé«Ä ªÀAiÀÄ-27 ªÀµÀð G-¯Áj ªÀiÁ°PÀ eÁ-¸Áé«Ä ¸Á-ºÀÄtĸÀUÉÃgÁ gÀªÀgÀÄ ¤ÃrzÀ zÀÆj£À ¸ÁgÁA±ÀªÉ£ÉAzÀgÉ ¯ÁjAiÀÄ ªÉÄÃ¯É ¨Á§Ä ¸Áé«Ä vÀAzÉ ²ªÀAiÉÆÃUÀ¸Áé«Ä ZÁ®PÀ EzÀÄÝ ¸ÀzÀj ¯ÁjAiÀÄ ¢£ÁAPÀ 24/5/09 gÀAzÀÄ UÀÄdgÁvÀ¢AzÀ PÁå«ÄPÀ¯ï ¨ÁågÀ®UÀ¼À£ÀÄß ¯ÉÆÃqÀ vÀÄA©PÉÆAqÀÄ DAzsÀæ ¥ÀæzÉñÀzÀ «dAiÀĪÁqsÁPÉÌ ºÉÆÃUÀÄwÛzÀÄÝ ¯ÁjAiÀÄÄ ¢£ÁAPÀ 27/5/09 gÀAzÀÄ 0100 UÀAmÉUÉ ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ gÁºÉ £ÀA 9 gÀ ªÉÄÃ¯É £ÁUÀtÚ PÀmÉÖ JzÀÄgÀUÀqÉ §A¢zÁUÀ ¸ÀzÀj £ÀªÀÄä ¯ÁjAiÀÄÄ ZÁ®PÀ£ÀÄ vÀ£Àß ¯ÁjAiÀÄ£ÀÄß Cwà ªÉÃUÀ ºÁVà ¤µÁ̽f¬ÄAzÀ £ÀqɹPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ gÉÆÃr£À ªÀÄzsÉå EgÀĪÀ gÉÆÃqÀ rªÉÊqÀgÀPÉÌ rQÌ ºÉÆÃqÉ¢gÀÄvÁÛ£É. DUÀ ¯ÁjAiÀÄ JzÀÄj£À ±ÉÆà ¥ÀÆwðAiÀiÁV ºÁ¤AiÀiÁVgÀÄvÀÛzÉ. ºÁUÀÆ ¯ÁjAiÀÄ EAf£À eÁªÀiï DV ¯ÁjAiÀÄÄ §AzÁV ¤AwgÀÄvÀÛzÉ. CAzÁdÄ 1 ®PÀë 50 ¸Á«gÀ gÀÆ¥Á¬Ä ºÁ¤AiÀiÁVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ ¸ÀzÀj ¯Áj ZÁ®PÀ£À «gÀÄzÀÝÝ PÁ£ÀÆ£À ¥ÀæPÁgÀ PÀæªÀÄ PÉÊPÉƼÀî¨ÉÃPÉAzÀÄ PÉÆlÖ ºÉýPÉAiÀÄ ¸ÁgÁA±ÀzÀ DzsÁgÀzÀ ªÉÄðAzÀ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

¨sÁ°Ì £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 144/09 PÀ®A 323, 353, 504 L¦¹ :-

¢£ÁAPÀ 27/05/09 gÀAzÀÄ 1200 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ¦üAiÀiÁð¢ UËgÀvÀªÀÄ §ÄzÀÝ ªÉÆÃgÀA¨É ¸Á: ¤zÉÃð±ÀPÀgÀÄ PÀ.¸À.£ËPÀgÀgÀ ¸ÀAWÀ ©ÃzÀgÀ gÀªÀgÀÄ ¤ÃgÀÄ PÀÄrAiÀÄ®Ä PÀbÉÃj ºÉÆgÀUÀqÉ §AzÁUÀ DgÉÆæ ªÀÄ£ÉÆÃd EªÀ£ÀÄ PÀÄrzÀ CªÀÄ°£À°è ªÀÄÄRPÉÌ ºÉÆqÉzÀÄ gÀPÀÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹ PÀbÉÃjAiÀÄ°ègÀĪÀ J¯Á ¹§âA¢AiÀĪÀjUÉ CªÁZÀÀåªÁV ¨ÉÊzÀÄ ¸À.£Ë.¸ÀA.¤zÉÃð±ÀPÀjUÉ [¦üAiÀiÁð¢] PÀvÀðªÀåzÀ°è CrØAiÀÄÄAlĪÀiÁrzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. CAvÀ EzÀÝ zÀÆj£À ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ UÀÄ£Éß zÁR®Ä ªÀiÁr vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

zsÀ£ÀÆßgÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 116/09 PÀ®A 324, 504 eÉÆvÉ 34 L¦¹ :-

¢£ÁAPÀ:27/05/09 gÀAzÀÄ 0500 UÀAmÉUÉ ¨sÁ°Ì £ÀUÀgÀ oÁuɬÄAzÀ ¤¸ÀÛAvÀÄ ªÀÄÆ®PÀ ªÀiÁ»w §A¢zÀ ªÉÄÃgÉUÉ D¸ÀàvÉæUÉ ¨sÉÃn ¤Ãr UÁAiÀiÁ¼ÀÄ ¦üAiÀiÁð¢ AiÀįÁè°AUÀ vÀAzÉ gÉêÀt¥Áà PÀªÀÄoÁuÉ ¸Á/ ªÀÄgÀÆgÀ gÀªÀgÀÄ ¤ÃrzÀ zÀÆj£À ¸ÁgÁA±ÀªÉ£ÉAzÀgÉ, ¦üAiÀiÁ𢠪ÀÄvÀÄÛ ªÀÄvÀÄÛ DgÉÆævÀ ¥ÀæPÁ±À ªÀÄvÀÄÛ zsÀ£ÀgÁd gÀªÀgÀÄUÀ¼À ªÀÄzÉå ªÀÄ£ÉAiÀÄ §ZÀÑ®Ä ¤ÃgÀÄ ºÉÆÃUÀĪÀ ¸ÀA¨sÀAzsÀ DUÁUÀ ¥ÀgÀ¸ÀàgÀgÀÄ vÀPÀgÁgÀÄ ªÀiÁqÀÄwÛzÀÝgÀÄ. ¢:26/05/09 gÀAzÀÄ gÁwæ ¦üAiÀiÁð¢ CtÚ¤UÉ DgÉÆæ dUÀ¼À ªÀiÁqÀÄwÛzÁÝUÀ ¦üAiÀiÁ𢠩r¹PÉÆAqÀÄ §A¢zÀÄÝ, CzÉà «µÀAiÀĪÀ£ÀÄß ªÀÄ£À¹ì£À°èlÄÖPÉÆAqÀÄ gÁwæ 2330 UÀAmÉUÉ ¥ÀæPÁ±À vÀAzÉ PÁªÀÄuÁÚ ºÁ¸ÀUÉÆAqÀ ªÀÄvÀÄÛ zsÀ£ÀgÁd vÀAzÉ ©üêÀÄuÁÚ ºÁ¸ÀUÉÆAqÀ E§âgÀÆ PÀÆrPÉÆAqÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠪ÀÄ£ÉAiÀÄ ªÀÄÄAzÉ ¤AvÀÄ ¥ÀæPÁ±À£ÀÄ K ¸ÀƼɪÀÄPÀÌ¼É dUÀ¼À ªÀiÁr ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è PÀÄAwÃj ªÀÄ£É ºÉÆgÀUÉ §¤ßj CAvÁ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ E§âgÀÆ ¨ÉÊAiÀÄÆåwÛgÀĪÁUÀ ¦üAiÀiÁ𢠪ÀÄ£ÉAiÀÄ ºÉÆgÀUÉ §AzÀÄ ªÀÄÄAeÁ£É ªÀiÁvÀ£ÁqÉÆt FUÀ ºÉÆÃVj CAvÁ CAzÁUÀ zsÀ£ÀgÁd£ÀÄ ¦üAiÀiÁð¢ CAV »rzÁUÀ fAeÁªÀÄÄ¶× ªÀiÁqÀĪÁUÀ ¥ÀæPÁ±À£ÀÄ ©rUɬÄAzÀ ¦üAiÀiÁð¢ vÀ¯ÉAiÀÄ ªÉÄÃ¯É ºÉÆqÉzÀÄ gÀPÀÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹zÀ£ÀÄ. CzÀ£ÀÄß £ÉÆÃr ©r¸À®Ä §AzÀ ¦üAiÀiÁð¢ CtÚ£ÁzÀ ¸ÀAUÀ¥Áà¤UÉ zsÀ£ÀgÁd£ÀÄ PÀ°è¤AzÀ §®UÀtÂÚ£À ºÀÄ©â£À ªÉÄÃ¯É ºÉÆqÉzÀÄ gÀPÀÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹gÀÄvÁÛ£É. CAvÁ ¤ÃrzÀ zÀÆj£À ªÉÄÃgÀUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉƼÀî¯ÁVzÉ.

ºÀÄ®¸ÀÆgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 67/09 PÀ®A 279, 337, 338 L¦¹ eÉÆvÉ 184, 187 LJªÀiï« PÁAiÉÄÝ :-

¢£ÁAPÀ 27-05-2009 gÀAzÀÄ 1600 UÀAlUÉ ¦üAiÀiÁ𢠪ÀÄ°èPÁdÄð£À vÀAzÉ ZÀAzÀæ¥Áà ªÀÄzÀÆÝgÀ ªÀAiÀÄ: 19 ªÀµÀð ¸Á; £À£Áð¼À vÁ: aAZÉÆý gÀªÀgÀÄ ¤ÃrzÀ zÀÆj£À ¸ÁgÁA±ÀªÉ£ÉAzÀgÉ ¢£ÁAPÀ 27-05-2009 gÀAzÀÄ vÀªÀÄä vÀAVAiÀÄ ªÀÄzÀÄªÉ ¥ÀæAiÀÄÄPÀÛ ®UÀßzÀ ¥ÀwæPÉ PÉÆqÀ®Ä £À£Áð¼À¢AzÀ ºÀ®¹(J¯ï) UÁæªÀÄPÉÌ ªÀÄÄAeÁ£É §AzÀÄ £ÉAljUÉ ®UÀß ¥ÀwæPÉ PÉÆlÄÖ ªÀÄgÀ½ ªÁAiÀÄ ; ºÀÄ®¸ÀÆgÀ¢AzÀ ¦üAiÀiÁ𢠪ÀÄvÀÄÛ «ÄvÀæ£ÁzÀ C¤Ã® vÀAzÉ dUÀ£ÁßxÀ G¥ÁàgÀ PÀÆrPÉÆAqÀÄ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ® £ÀA. J¦-13/3131 £ÉÃzÀgÀ ªÉÄÃ¯É §¸ÀªÀPÀ¯Áåt PÀqÉ ºÉÆÃUÀÄwÛzÁÝUÀ ªÀÄzsÁåºÀß 1430 UÀAlUÉ ¨ÉîÆgÀ ²ªÁgÀzÀ°è gÉÆÃr£À ªÉÄÃ¯É ºÉÆÃUÀÄwÛzÁÝUÀ EzÉà ªÉüÉUÉ »A¢¤AzÀ MAzÀÄ ªÀiÁåQìPÁå§ PÉJ-25/ 4186 £ÉÃzÀgÀ ZÁ®PÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÁºÀ£À CwªÉÃUÀ ºÁUÀÄ ¤¸Á̼ÀfÃvÀ£À¢AzÀ ªÀiÁ£ÀªÀ fêÀPÉÌ C¥ÁAiÀÄ ªÁUÀĪÀ jÃwAiÀÄ°è ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ £ÀªÀÄä ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ°UÉ MªÀgÀmÉPÀ ªÀiÁr £ÀªÀÄä ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ® §® ºÉÊr®UÉ rQÌ ªÀiÁrzÀÝjAzÀ £Á«§âgÀÆ gÉÆÃr£À JqÀUÀqÉ EzÀÝ vÉÆÃlzÀ ¨É°AiÀÄ ªÀÄgÀPÉÌ £ÀªÀÄä ªÁºÀ£À §qÉ¢zÀÝjAzÀ vÀ£Àß »AzÉ PÀĽvÀ C¤Ã®UÉ JqÀvÉÆqÉUÉ ¨sÁj UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀÄ DVzÀÝjAzÀ CªÀ£ÀÄ PÁ®Ä ªÀÄÄjzÀAvÉ DVgÀÄvÀÛzÉ. ªÀÄvÀÄÛ £À£Àß JqÀ¥ÁzÀPÉÌ vÀgÀazÀ UÁAiÀÄ ¥Àr¹ vÀ£Àß ªÁºÀ£À ¤°è¸ÀzÉà §¸ÀªÀPÀ¯Áåt PÀqÉUÉ Nr¹PÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVgÀÄvÁÛ£É. ¸ÀzÀj ªÀiÁåQìPÁå§ ZÁ®PÀ£À ºÉ¸ÀgÀÄ gÁªÀÄ vÀAzÉ gÀWÀ PÁgÀVgÀ ¸Á; ºÀ®¹(J¯ï) CAvÀ w½¢gÀÄvÀÛzÉ CAvÁ ¤ÃrzÀ zÀÆj£À ªÉÄÃgÀUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉƼÀî¯ÁVzÉ.

ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 165/09 PÀ®A 279, 304(J) L¦¹ ;-

¢£ÁAPÀ 27/5/09 gÀAzÀÄ 1700 UÀAmÉUÉ ¦ügÁå¢ ²æà ¸ÀÄgÉÃAzÀæ vÀAzÉ ªÉAPÀmÉñÀégÀ ªÀAiÀÄ-38 ªÀµÀð G- ¯Áj £ÀA J¦-16/nn-5928 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ & ªÀiÁ°ÃPÀ eÁ-PÁ§Æ® ¸Á-gÁªÀÄ°AUÉñÀégÀ £ÀUÀgÀ ¨ÉAf ¸ÀPÀð® «dAiÀĪÁqÁ [J¦] gÀªÀgÀÄ ¤ÃrzÀ ºÉýPÉAiÀÄ ¸ÁgÁA±ÀªÉ£ÉAzÀgÉ ¢£ÁAPÀ 26/05/2009 gÀAzÀÄ ¨ÁA¨É vÀĨÁð¢AzÀ £É®ÄègÀUÉ ºÉÆÃUÀĪÀ PÀÄjvÀÄ vÀªÀÄä ¯ÁjAiÀÄ°è EAf£À D¬Ä® qÀ©âUÀ¼ÀÄ ¯ÉÆqÀ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆgÀlÄ ¢£ÁAPÀ 27/05/2009 gÀAzÀÄ 1600 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ ¯Áj £ÀqɹPÉÆAqÀÄ §gÀĪÁUÀ ¯ÁjAiÀÄ°è è ¥ÀÆtðZÀAzÀgÁªÀ vÀAzÉ gÁªÀÄ®Ä Qè£ÀgÀ EzÀÄÝ ºÀÄqÀÄV UÁæªÀÄzÀ DZÉUÉ alUÀÄ¥Áà PÁæ¸À ºÀwÛgÀ gÁºÉ £ÀA 9 gÀ ªÉÄÃ¯É ºÉÆÃUÀÄwÛzÁÝUÀ alUÀÄ¥Áà PÀqɬÄAzÀ ªÀĺÉÃAzÁæ mÁæ° £ÀA JªÀiïJZï-43/J¥sï-2610 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ£ÀÄ vÀ£Àß fÃ¥À£Àß Cwà ªÉÃUÀ ºÁUÀÆ ¤µÁ̽f¬ÄAzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ wgÀÄ«£À°è §AzÀÄ £ÀªÀÄä ¯ÁjAiÀÄ §®UÀqÉ ±ÉÆÃUÉ rQÌ ªÀiÁrzÀ ¥ÀæAiÀÄÄPÀÛ £ÀªÀÄä ¯ÁjAiÀÄ ªÀÄÄA¢£À ±ÉÆà M¼ÀzÀnÖ, ¯ÁjAiÀÄ ªÀÄÄA¢£À mÉÊj£À ªÉÄãÀ JPÀë¯ï ªÀÄÄjzÀÄ mÉÊgÀ QwÛ ¯Áj ¤AwzÀÄÝ ªÀĺÉÃAzÁæ fÃ¥À£À ¥ÀÆwð ±ÉÆà ®ÄPÀ¸Á£À DVgÀÄvÀÛzÉ. ¸ÀzÀj fÃ¥À£Àß £ÀªÀÄä ¯ÁjAiÀÄ PɼÀUÉ ¹QÌ ©¢ÝzÀÄÝ ¸ÀzÀj fæ£À ZÁ®PÀ£À JgÉqÀÄ PÁ®ÄUÀ½UÉ ºÁUÀÆ vÀ¯ÉUÉ wêÀæ ¸ÀégÀÆ¥ÀzÀ UÁAiÀÄUÀ¼ÁVzÀÝjAzÀ ºÉaÑ£À aQvÉì PÀÄjvÀÄ CA§Æå¯ÉãÀì£À®UÀ° ¸ÉÆïÁè¥ÀÄgÀPÉÌ vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÀNUÀĪÁUÀ ©ÃzÀgÀ ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ ªÀiÁUÀðzÀ°è gÁwæ 2200 UÀAmÉUÉ ¸ÀzÀj UÁAiÀiÁ¼ÀÄ«UÉ DzÀ wêÀæ ¸ÀégÀÆ¥ÀzÀ UÁAiÀÄUÀ½AzÀ ªÀÄÈvÀ ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ£É CAvÁ PÉÆlÖ ºÉýPÉAiÀÄ ¸ÁgÁA±ÀzÀ DzsÁgÀzÀ ªÉÄðAzÀ AiÀÄÄ.r.Dgï. ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉƼÀî¯ÁVzÉ.

¨sÁ°Ì £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 145/09 PÀ®A 3(1)(10) J¸ï.¹./J¸ï.n. PÁAiÉÄÝ :-

¦üAiÀiÁð¢ zÀ±ÀgÀxÀ vÀAzÉ ±ÀgÀt¥Áà ªÉÄÃvÉÛ ¸Á: GZÁÑ gÀªÀgÀ ¥Àwß ¨Á°PÁ ªÉÄÃvÉæ EªÀ¼ÀÄ UÀæªÀÄ ¥ÀAZÁAiÀÄvÀ CzsÀåPÀëgÁVzÀÄÝ GzsÉÆåÃUÀ SÁwæ AiÉÆÃd£É CrAiÀÄ°è PÉÆ° PÁ«ÄðPÀgÀ SÁvÉAiÀÄ°è ºÀt dªÀiÁ CVzÉAiÉÆà CxÀªÁ E¯Áè CAvÀ £ÉÆÃqÀ®Ä ¦üAiÀiÁ𢠪ÀÄvÀÄÛ ¥Àwß E§âgÀÄ PÉÆr ºÉÆÃUÀĪÁUÀ ¢£ÁAPÀ 25/05/09 gÀAzÀÄ ¸ÁAiÀÄAPÁ® 4-00 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ¨ÁåAQ£À JzÀgÀÄUÀqÉ DgÉÆævÀ GªÀiÁPÁAvÀ §¸ÀªÀt¥Áà ©gÁzÀgÀ EvÀ£ÀÄ §AzÀÄ £À£ÀUÉ GzÉÆåÃUÀ SÁwæAiÀÄ ©®è PÉÆqÀÄwÛAiÉÆà E¯Áè CAvÀ CAzÀÄ CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊzÀÄ PÉʬÄAzÀ ºÉÆÃqÉzÀÄ eÁw ¤AzÀ£É ªÀiÁrgÀÄvÁÛ£É £Á£ÀÄ «ZÁgÀuÉ ªÀiÁr ¦üAiÀiÁð¢ PÉÆqÀ®Ä vÀqÀªÁVgÀÄvÀÛzÉ CAvÀ ¢: 27-05-2009 gÀAzÀÄ ¤ÃrzÀ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ UÀÄ£Éß zsÁPÀ® ªÀiÁr vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

¸ÀAvÀ¥ÀÆgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ AiÀÄÄ.r.Cgï. £ÀA. 09/09 PÀ®A 174 ¹Dg惡 :-

¢£ÁAPÀ 26/05/2009 gÀAzÀÄ ±ÀAPÀgÀ vÀAzÉ PÀ®èUÉÆAqÀ FvÀ£ÀÄ fUÁð [PÉ] UÁæªÀÄzÀ ²ªÁgÀzÀ°è DqÀÄUÀ½UÉ vÀ¥Àà®Ä PÀrAiÀÄ®Ä ªÀÄgÀ KjzÁUÀ DPÀ¹äPÀªÁV «zÀÄåvï vÀAw vÀUÀÄ° ªÀÄgÀ¢AzÀ PɼÀUÉ ©zÀÄÝ UÁAiÀÄUÉÆAqÀÄ ªÀÄÈvÀ ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ£É. CAvÀ ¦üÃAiÀiÁ𢠲æêÀÄw. ¥ÀgÉUÁ¨Á¬Ä UÀAqÀ ±ÀAPÀgÀ ªÉÄÃvÉæ gÀªÀgÀÄ ¤ÃrzÀ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ AiÀÄÄ.r.Dgï. ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉƼÀî¯ÁVzÉ.

£ÀÆvÀ£À £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 136/09 PÀ®A 457, 380 L¦¹ :-

¢£ÁAPÀ 27-05-2009 gÀAzÀÄ 1140 UÀAmÉUÀ ¦ügÁå¢ ²æÃ. zÉêÉÃAzÀæAiÀiÁå vÀAzÉ ¥sÀQgÀAiÀiÁå UÀÄvÉÛÃzÁgÀ,41 ªÀµÀð MPÀÌ®ÄvÀ£À ¸Á: AiÀÄA¥À½î vÁ:aAZÉÆýî f:UÀÄ®§UÁð ¸ÀzÀå ªÀÄ.£ÀA8-10-78/1 CPÀ̪ÀĺÁzÉë PÁ¯ÉÆä ©ÃzÀgÀ. gÀªÀgÀÄ ¤ÃrzÀ zÀÆj£À ¸ÁgÁA±ÀªÉ£ÉAzÀgÉ ¢£ÁAPÀ: 22-05-09 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ vÀ£Àß ºÉAqÀwAiÀÄ vÀªÀgÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀiÁzÀ ªÀĺÁgÁµÀÖçzÀ ªÀiÁd®UÁA vÁ®ÆPÁ f¯Éè:À ©ÃqÀPÉÌ vÀ£Àß ¥Àwß vÀªÀgÀÄ ªÀÄ£ÀUÉ ºÉÆÃVzÀÝjAzÀ PÀgÉzÀÄPÉÆAqÀÄ §gÀĪÀUÉÆøÀÌgÀ ¸ÀzÀj UÁæªÀÄPÉÌ ºÉÆÃVzÀÄÝ vÀªÀÄä£ÁzÀ ²æà dUÀ£ÁßxÀ ¥sÀQgÀAiÀiÁå EvÀ£ÀÄ ¢£ÁAPÀ: 22-05-09 gÀAzÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°èAiÉÄà ªÀÄ®VPÉÆArgÀÄvÁÛ£É. £ÀAvÀgÀ CªÀ£ÀÄ ªÀÄgÀÄ ¢ªÀ¸À ¢£ÁAPÀ: 23-05-09 gÀAzÀÄ ªÀÄÄAeÁ£É 10:00 UÀAmÉUÉ £ÀªÀÄä ¸ÀéAvÀ UÁæªÀÄ AiÀÄA¥À½îUÉ ºÉÆÃVgÀÄvÁÛgÉ. £ÀAvÀgÀ ¦üÃAiÀiÁð¢AiÀÄÄ ¢£ÁAPÀ: 26-05-09 gÀAzÀÄ £Á£ÀÄ ¸ÁAiÀÄAPÁ® 1900 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ©ÃzgÀÀPÉÌ §AzÀÄ £ÉÆÃqÀ®Ä ªÀÄ£ÉAiÀÄ ¨ÁV® PÉÆAr ªÀÄÄjzÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è ¥ÀæªÉñÀ ªÀiÁr ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è EnÖzÀ ¨É¯É¨Á¼ÀĪÀ ¸ÁªÀiÁ£ÀÄUÀ¼ÀÄ 1) £ÀUÀzÀÄ ºÀt 30,000/- gÀÆ¥Á¬Ä 2) §AUÁgÀ 2 vÉÆ¯É ¯ÁPÉÃl C.Q: 18,000/- 3) §AUÁgÀzÀ gÀhÄĪÀiÁÌ 1 vÉÆ¯É C.Q: 10,000/- 4) §AUÁgÀzÀ jAUÀ CzsÀð vÉÆ¯É C.Q: 5,000/- gÀÆ¥Á¬Ä 5) §AUÁgÀzÀ 2 UÁææA£À 3 ¨ÁzÁªÀÄ C.Q: 5,000/- 6) vÁ½AiÀÄ UÀÄAqÀÄUÀ¼ÀÄ 10 C.Q: 2,000/- gÀÆ¥Á¬Ä »ÃUÉ MlÄÖ 70,000/- gÀÆ¥Á¬ÄUÀ¼ÀÄ £ÀUÀzÀÄ ºÀt ºÁUÀÄ §AUÁgÀzÀ MqÀªÉUÀ¼ÀÄ PÀ¼ÀªÀÅ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVgÀÄvÁÛgÉ. ¢£ÁAPÀ: 23-05-09 jAzÀ 26-05-09 gÀ ªÀÄzsÀåzÀ°è AiÀiÁgÉÆà PÀ¼ÀîgÀÄ PÀ¼ÀĪÀÅ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVgÀÄvÁÛgÉ. CAvÁ ¤ÃrzÀ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉƼÀî¯ÁVzÉ.

d£ÀªÁqÁ UÀÄ£Éß £ÀA. 56/09 PÀ®A 279,337,338, L.¦.¹. eÉÆvÉ 187, L.JA.«. PÁAiÉÄÝ. :-

¢£ÁAPÀ 27/05/2009 gÀAzÀÄ ¸ÁAiÀÄAPÁ® ¦ügÁå¢ ¸ÀĤî vÀAzÉ dUÀ£ÁxÀgÁªÀ ªÉÆúÀjgï ªÀAiÀÄ 27 ªÀµÀð G/ mÁmÁ ªÉÆÃmÁgïì r®gïìzÀ°è ¸Éïïì ªÀiÁå£ï PÉ®¸À eÁåw ¨ÁæºÀät ¸Á; d£ÀªÁqÁ vÁ;f; ©ÃzÀgÀªÀgÀ CtÚ£ÁzÀ ¸ÀA¢Ã¥ï vÀAzÉ dUÀ£ÁßxÀgÁªÀ gÀªÀgÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠺ÀwÛgÀ ©ÃzÀgÀPÉÌ §A¢zÀÝgÀÄ vÀ£Àß PÉ®¸À ªÀÄÄV¹PÉÆAqÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠪ÀÄvÀÄÛ CtÚ d£ÀªÁqÁ UÁæªÀÄPÉÌ gÁwæ 10.30 UÀAmÉUÉ ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ï PÉ.J.38/eÉ8322 £ÉßÃzÀgÀ ªÉÄÃ¯É CtÚ ¸ÀA¢Ã¥ï gÀªÀgÀÄ CªÀgÀ ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ï ªÉÆÃmÁgï £ÀA. PÉ.J.39/E6554. £ÉßÃzÀgÀ ªÉÄÃ¯É PÀĽvÀÄ E§âgÀÆ ©ÃzÀgÀ ©lÄÖ d£ÀªÁqÁ UÁæªÀÄPÉÌ ºÉÆÃUÀÄwÛzÁÝUÀ ©ÃzÀgÀ d£ÀªÁqÁ UÁæªÀÄzÀ PÉ.E.©. ¥ÀªÀgÀ ºË¸ï ºÀwÛgÀ ºÉÆÃzÁUÀ CtÚ ¸ÀA¢Ã¥ï gÀªÀgÀÄ ªÀÄÄAzÉ ºÁUÀÆ £Á£ÀÄ CªÀgÀ »AzÉ ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ï ªÉÄÃ¯É ºÉÆÃUÀÄwÛgÀĪÁUÀ PÉ.E.©. ¥ÀªÀgÀ ºË¸ï ºÀwÛgÀ ºÀwÛgÀ ºÉÆÃzÁUÀ gÉÆÃr£À ªÉÄÃ¯É M§â ¯Áj ZÁ®PÀ vÀ£Àß ¯ÁjAiÀÄ£ÀÄß AiÀiÁªÀÅzÉà ªÀÄÄAeÁUÀævÉ PÀæªÀÄ PÉÊUÉƼÀîzÉ ¥ÁQðAUï ¯ÉêmïUÀ¼ÀÄ ºÁPÀ¯ÁgÀzÉà ºÁUÀÆ ¯Áj ¤°è¹zÀ §UÉÎ AiÀiÁªÀÅzÉà ¸À£Éß EgÀ¯ÁgÀzÉ gÉÆÃr ªÉÄÃ¯É ¯Áj ZÁ®PÀ£ÀÄ ¤¸Á̼ÀfvÀ£À ºÁUÀÆ CeÁUÀgÉÆÃPÀvɬÄAzÀ gÉÆÃr£À ªÀÄzsÀå ¨sÁUÀzÀ°è ¢AzÀ vÀ£Àß ¯ÁjAiÀÄ£ÀÄß ¤°è¹zÀjAzÀ £À£Àß ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ïUÉ rQÌAiÀiÁV ¸ÀA¢Ã¥ï gÀªÀgÀ »AzÀÄUÀqÉ vÀ¯ÉUÉ ¨sÁj gÀPÀÛUÁAiÀÄ ªÁVgÀÄvÀÛzÉ. CAvÁ PÉÆlÖ ¦ügÁåzÀÄ ªÉÄÃgÉUÉ UÀÄ£Éß zÁR®Ä ªÀiÁrzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

Gulbarga District Reported Crimes

£É¯ÉÆÃV ¥Éưøï oÁuÉ C¥ÀWÁvÀ ¥ÀæPÀgÀt :

¢£ÁAPÀ 27-5-2009gÀAzÀÄ ¤AUÀ¥Àà vÀAzÉ ¸Á¬Ä§tÚ gÀƽ ªÀÄAzÉêÁ® ªÀÄvÀÄÛ ²ªÀgÁAiÀÄ vÀAzÉ ±ÀgÀt¥Àà dªÀiÁzÁgÀªÀgÀÄ ºÉÆ® ¢AzÀ JwÛ£À §Ar ºÉÆqÉzÀÄPÉÆAqÀÄ HjUÉ §gÀĪÁUÀ ªÀÄÄA¢¤AzÀ §AzÀ mÁåAPÀgÀ JwÛ£À §ArUÉ rQÌ ºÉÆqÉzÀÄ, mÁåAPÀgÀ ¤°è¹ Nr ºÉÆÃVgÀÄvÁÛ£É. C¥sÀWÁvÀzÀ°è ²ªÀgÁAiÀÄ vÀAzÉ ±ÀgÀt¥Àà dªÀiÁzÁgÀªÀgÀjUÉ mÉÆAPÀPÉÌ ¥ÉmÁÖVzÀÄÝ D¸ÀàvÉæAiÀÄ°è aQvÉì ¥ÀqÉwÛzÁÝgÉ. £É¯ÉÆÃV ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è UÀÄ£Éß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉPÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.


 

£É¯ÉÆÃV ¥Éưøï oÁuÉ ºÉÆqɧqÉ ¥ÀæPÀgÀt :

¢£ÁAPÀ 26-05-2009gÀAzÀÄ §¸ÀªÀgÁd vÀA/ ±ÀgÀt¥Àà ¸ÀAPÀtÚ£ÀªÀgÀ PÀ®ÆègÀ(©)gÀªÀjUÉ DgÉÆævÀgÁzÀ dUÀ£ÁßxÀ vÀA/ ±ÀgÀt¥Àà ¸ÀAPÀtÚ£ÀªÀgÀ ªÀÄvÀÄÛ 3 d£ÀgÀÄ ¸Á: PÀ®ÆègÀ (©) J®ègÀÆ PÀÆr gÁr¤AzÀ, §rUɬÄAzÀ ºÉÆqɧqÉ ªÀiÁr vÀ¯ÉUÉ JqÀUÉÊUÉ gÀPÀÛUÁAiÀÄ ªÀiÁr CªÁåZÀÒªÁV ¨ÉÊ¢zÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. £É¯ÉÆÃV ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.


 

§æºÀä¥ÀÆgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ®§UÁð ªÀAZÀ£É ¥ÀæPÀgÀt

¢£ÁAPÀ: 01/03/2008 jAzÀ 04/10/2008 gÀ CªÀ¢üAiÀÄ°è ¸ÀºÁgÁ EArAiÀiÁ ¥sÉÊ£Á¤ìAiÀįï PÁ¥ÉÆÃðgÉÃ£ï °«ÄmÉqï £ËPÀgÀ «dAiÀÄgÁªÀÄ vÀAzÉ d£ÁzsÀð£À ªÀ¤AiÀiÁ¯ï, C¹¸ÉÖAmï dƤAiÀÄgï PÁå²AiÀÄgïgÀªÀgÀÄ ««zsÀ SÁvÉzÁgÀgÀ ºÉ¸Àj£À°è £ÀPÀ° zÁR¯ÉUÀ¼À£ÀÄß ¸Àȶֹ gÀÆ.19,88,331/- ºÀt ªÀAZÀ£É ªÀiÁrzÀÄÝ, ¢£ÁAPÀ 27-05-2009 gÀAzÀÄ ²æÃ.¥ÀgÀ±ÀÄgÁªÀÄ ¥Ánïï vÀAzÉ §¸À£ÀUËqÀ ¥ÁnÃ¯ï ¸ÉPÀÖgï ºÉqï ¸ÀºÁgÁ EArAiÀiÁ ¥sÉÊ£Á¤ìAiÀįï PÁ¥ÉÆÃðgÉÃ£ï °«ÄmÉqï ¸ÀÄ¥Àgï ªÀiÁPÉðmï UÀÄ®§UÁðgÀªÀgÀ ¦üAiÀiÁ𢠪ÉÄðAzÀ §æºÀä¥ÀÆgÀ ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ªÀAZÀ£É ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVzÀÄÝ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.


 

§æºÀä¥ÀÆgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ®§UÁð PÀ¼ÀĪÀÅ ¥ÀæPÀgÀt


 

¢£ÁAPÀ: 27/05/09 gÀAzÀÄ ¸ÀAVÃvÁ vÀAzÉ ªÉÄʯÁgÀ¥ÀàgÀªÀgÀÄ UÀÄ®§UÁðPÉÌ §AzÀÄ, ¸ÀAVÃvÁ¼À ºÀwÛgÀ EgÀĪÀ §AUÁgÀzÀ MqÀªÉUÀ¼À£ÀÄß WÀmÁ¸À¯ÉAzÀÄ ¸ÀgÁ¥sÀ §eÁgÀPÉÌ ºÉÆÃV MqÀªÉUÀ¼À£ÀÄß WÀmÁ¹PÉÆAqÀÄ, CªÀÅUÀ¼À£ÀÄß MAzÀÄ aPÀÌ ¥À¸ÀðzÀ°è ElÄÖPÉÆAqÀÄ ªÀÄgÀ½ HjUÉ ºÉÆÃUÀ®Ä ¸ÀÄ¥Àgï ªÀiÁPÉðmï ¹n §¸ï ¸ÁÖöåAqï ºÀwÛgÀ £ÁUÀgÀPÀmÉÖAiÀÄ ªÉÄÃ¯É §AUÁgÀzÀ MqÀªÉUÀ½zÀÝ ¥À¸Àð£ÀÄß ElÄÖ ¥sÉÆÃ£ï ªÀiÁr ªÀÄgÀ½ £ÉÆÃqÀĪÀµÀÖgÀ°è ¥À¸Àð£À°èzÀÝ MlÄÖ gÀÆ.37200/- MqÀªÉUÀ¼ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ £ÀUÀzÀÄ ºÀt AiÀiÁgÉÆà PÀ¼ÀîgÀÄ PÀ¼ÀîvÀ£À ªÀiÁrgÀÄvÁÛgÉ. §æºÀä¥ÀÆgÀ ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀtzÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.


 

avÁÛ¥ÀÆgÀ ¥Éưøï oÁuÉ ªÀÄÄAeÁUÀÈvÀ PÀæªÀÄ ¥ÀæPÀgÀt:

¢£ÁAPÀ 27/05/09 gÀAzÀÄ £ÁUÁ« ZËPÀzÀ°è AiÀÄƸÀÆ¥sï SÁ£À vÀAzÉ ºÀ«ÄÃzÀ SÁ£ï ¸ÁªÀðd¤PÀ gÉÆÃr£À°è ¤AvÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃV§gÀĪÀ ¸ÁªÀðd¤PÀjUÉ C¸À¨sÀå jÃw¬ÄAzÀÀ ªÀwð¹ ¸ÁªÀðd¤PÀ ±ÁAvÀvÉ ¨sÀAUÀªÀ£ÀÄßAlÄ ªÀiÁqÀÄvÁÛ£ÉAzÀÄ w½zÀÄ ªÀÄÄAeÁUÀævÉ PÀæªÀÄ PÀÄjvÀÄ avÁÛ¥ÀÆgÀ ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ªÀÄÄAeÁUÀÈvÀzÀrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.


 

«±Àé«zÁå®AiÀÄ ¥Éưøï oÁuÉ C¥ÀWÁvÀ ¥ÀæPÀgÀt

¢£ÁAPÀ 26-05-09 gÀAzÀÄ ²æà zÉëAzÀæ¥Àà vÀAzÉ gÀÄPÀªÀÄuÁÚ £Á¬ÄPÉÆÃr ¸ÀtÄÚgÀ UÁæªÀÄ jmÁqÀð JJ¸ïL EªÀgÀÄ ¸ÀtÆÚgÀ PÀqɬÄAzÀ UÀÄ®§UÁð PÀqÉUÉ £ÀqÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆUÀÄwÛgÀĪÁUÀ »A¢¤AzÀ §AzÀ »gÉƺÉÆAqÁ rQÌ ºÉÆqÉzÀ ¥ÀjuÁªÀÄ zÉëAzÀæ¥ÀàgÀªÀjUÉ UÁAiÀÄUÀ¼ÁVzÀÄÝ aQvÉì PÀÄjvÀÄ D¸ÀàvÉæUÉ zÁR°¹gÀÄvÁÛgÉ. «±Àé«zÁ央AiÀÄ ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.


 

UÀÄgÀĪÀÄoÀPÀ¯ï oÁuÉ ºÉtĪÀÄPÀ̼ÀÄ PÁuÉ ¥ÀæPÀgÀt :    

¢£ÁAPÀ 27-05-09 gÀAzÀÄ ¦ügÁå¢ü ²æà ¹zÀÝAiÀÄå vÀAzÉ §¸Àì°AUÀAiÀÄå »gÉêÀÄoÀ ¸Á|| ElPÀ¯ï ¸Á|| ¸ÉÃqÀA EªÀgÀÄ oÁuÉUÉ ºÁdgÁV ºÉýPÉ ¦ügÁå¢ü PÉÆnÖzÀÝgÀ ¸ÁgÁA±ÀªÉãÉAzÀgÉ ¢£ÁAPÀ 26-05-09 gÀAzÀÄ £À£Àß ªÀÄUÀ¼ÁzÀ ¥ÀÆeÁ, ¥À«vÀæ, ºÁUÀÆ vÀAVAiÀÄ ªÀÄUÀ¼ÁzÀ gÀ²ä F ªÀÄƪÀgÀÄ UÀÄgÀĪÀÄoÀPÀ¯ï zÀ°èAiÀÄ «zÉå£ÀUÀgÀzÀ°ègÀĪÀ £À£Àß vÀAVAiÀÄ ªÀģɬÄAzÀ ElPÀ¯ï PÉÌ ºÉÆÃUÀÄvÉÛÃªÉ CAvÁ ºÉý ºÉÆÃzÀªÀgÀÄ E°èAiÀĪÀgÉUÉ §A¢gÀĪÀÅ¢®è.     

PÁuÉAiÀiÁzÀ ªÀÄPÀ̼À «ªÀgÀ F PɼÀV£ÀAwzÉ.

1

ºÉ¸ÀgÀÄ

¥ÀÆeÁ

¥À«vÀæ

gÀ²ä

2

vÀAzÉ ºÉ¸ÀgÀÄ

¹zÀÝAiÀÄå »gÉêÀÄoÀ

¹zÀÝAiÀÄå »gÉêÀÄoÀ

zÉêÀAiÀÄå ¸Áé«Ä

3

ªÀAiÀĸÀÄì

12 ªÀµÀð

10 ªÀµÀð

8 ªÀµÀð

4

JvÀÛgÀ

4 ¦üÃmï

3 ¦üÃmï 6 EAZÀÄ

3 ¦üÃmï

5

ZÀºÀgÉ ¥ÀnÖ

UÉÆâü ªÉÄʧtÚ zÀÄAqÀĪÀÄÄR

UÉÆâü ªÉÄʧtÚ zÀÄAqÀĪÀÄÄR

UÉÆâü ªÉÄʧtÚ zÀÄAqÀĪÀÄÄR

6

zsÀj¹zÀ §mÉÖUÀ¼ÀÄ

©½AiÀÄ ¥ÁæPï ªÀÄvÀÄÛ ¤Ã° §tÚ ZÀÆrzÁgÀ

ZÁPÀ¯ÉÃmï §tÚzÀ ¥ÁæPï

©½ ºÀ¼À¢ «Ä²ævÀ ¥ÁæPï

7

ªÀiÁvÀ£ÁqÀĪÀ ¨sÁµÉ

PÀ£ÀßqÀ ªÀÄvÀÄÛ vÉ®ÄUÀÄ

PÀ£ÀßqÀ ªÀÄvÀÄÛ vÉ®ÄUÀÄ

PÀ£ÀßqÀ ªÀÄvÀÄÛ vÉ®ÄUÀÄ


 

ªÉÄîÌAqÀ ZÀºÀgÉ ¥ÀnÖªÀżÀî ºÉtÄÚªÀÄPÀ̼À §UÉÎ J£ÁzÀgÀÆ ªÀiÁ»w ¹PÀÌ°è UÀÄgÀĪÀÄoÀPÀ¯ï ¥Éưøï oÁuÉ CxÀªÁ UÀÄ®§UÀð PÀAmÉÆæïï gÀƪÀiï ªÀiÁ»w ¤ÃqÀ®Ä «£ÀAw. ¥Éưøï PÀAmÉÆæïï gÀƪÀiï UÀÄ®§UÁð 08472-263608 UÀÄgÀĪÀÄoÀPÀ¯ï oÁuÉ 08473- 225054    


 


 


 


 

Wednesday, May 27, 2009

Bidar District : Daily Crime Update : 27-05-2009

This post is in Kannada language. To view, you need to download kannada fonts from the link section.


¢£ÀA¥Àæw C¥ÀgÁzsÀUÀ¼À ªÀiÁ»w ¢£ÁAPÀ: 27-05-2009


d£ÀªÁqÁ ¥ÉÆ°¸ï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 55/09 PÀ®A 392 L¦¹ :-

¢£ÁAPÀ 25/05/2009 gÀAzÀÄ 2300 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢ C£ÀAvÀ vÀAzÉ ªÀÄ£ÉÆúÀgÀgÁªÀ eÉÆà ªÀAiÀÄ: 53 G/ ªÀĺÁgÁµÀÖç §¸ï ZÁ®PÀ £ÀA 22611 eÁåw ¨ÁæºÀät ¸Á; ²ªÀ£ÀUÀgÀ GzÀVÃgÀ ªÀiÁºÁgÁµÀÖø gÀªÀgÀÄ ºÉÊzÁæ¨ÁzÀ¢AzÀ - GzÀVÃgÀPÉÌ ºÉÆÃUÀĪÀ ¸À®ÄªÁV §¸ïì £ÀA JªÀiï JZï, 20 r, 9571 £ÉÃzÀ£ÀÄß vÉUÉzÀÄPÀÆAqÀÄ ©ÃzÀgÀ -¨Á°Ì gÉÆÃqÀ £Ë¨ÁzÀ zÁnzÀ £ÀAvÀgÀ zÀUÁðzÀ ºÀwÛgÀ ¨É½UÉÎ 0300 UÀAmÉUÉ gÉÆÃr£À ªÉÄÃ¯É PÉA¥ÀÄ PÀ®Äè ºÁQzÀÄÝ £ÉÆÃr §¸ï ZÁ®PÀ §¸ï ¤°è¹zÀÝ vÀPÀët CgÀtåzÀ°è£À 3d£À C¥ÀjavÀgÀÄ vÀªÀÄä PÉÊAiÀÄ°è C¥ÁAiÀÄPÀgÀªÁzÀ DAiÀÄÄzsÀUÀ¼À£ÀÄß »rzÀÄPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ zsÀªÀÄQ ºÁQ ¯ÉÊmï §AzÀÄ ªÀiÁqÀĪÀAvÉ ºÉý ºÀt PÉÆqÀ¢zÁÝUÀ fêÀ vÉUÉAiÀÄÄvÉÛÃªÉ CAvÁ ºÉzÀj¹zÀjAzÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ vÀ£Àß ºÀwÛgÀ EzÀÝ nÃPÉmï PÁå±À ºÀt CAzÁd 10 jAzÀ 12 ¸Á«gÀ gÀÆ/- CªÀjUÉ PÉÆnÖzÀÄÝ CµÀÖgÀ°è MAzÀÄ mÉA¥ÉÆ £ÀA PÉ,J,38 /3568 £ÉÃzÀ£ÀÄß ¤°è¹ £ÀªÀÄUÉ ¸Á¯É §¸ï £À» ¤PÀ®£Á CAvÁ ºÉý ¸ÀzÀj mÉA¥ÉÆ ZÁ®PÀ¤UÉ ºÉzÀj¹ CªÀ£À ºÀwÛgÀ EzÀÝ 21,800/- gÉÆ/- PÀ¹zÀÄPÉÆAqÀgÀÄ CµÀÖgÀ°è ¨sÁ°Ì PÀqÉÄAzÀ MAzÀÄ fÃ¥À §gÀªÀÅzÀ£ÀÄß £ÉÆÃr ¸ÀzÀj ªÀÄÆgÀÄ d£ÀgÀÄ CgÀtåzÀ°è NrºÉÆÃzÀgÀÄ »ÃUÉ MlÄÖ 33,800/- gÀÆ. zÉÆÃaPÉÆAqÀÄ ¥ÀgÁjAiÀiÁVgÀÄvÁÛgÉ CAvÁ ¤ÃrzÀ zÀÆj£À ªÉÄgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉƼÀî¯ÁVzÉ.


ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 162/09 PÀ®A 279, 337 L¦¹ ;-

¢£ÁAPÀ 26/5/09 gÀAzÀÄ 1515 UÀAmÉUÉ ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæÄAzÀ ªÀiÁ»w §A¢zÀ ªÉÄÃgÉUÉ D¸ÀàvÉæUÉ ¨sÉnÖ PÉÆlÄÖ ¦ügÁå¢ ²æêÀÄw ±ËPÀvÀ ©Ã UÀAqÀ ZÁªÀÄzÀ¥Á±Á ªÀAiÀÄ-35 ªÀµÀð G- PÀÆ°PÉ®¸À ¸Á-ºÀ½îSÉÃqÀ[PÉ] EªÀgÀ vÀ£Àß ºÉý §gÉĹzÀ ºÉýPÉAiÀÄ ¸ÁgÁA±ÀªÉ£ÉAzÀgÉ ¸ÀgÀPÁgÀ¢AzÀ ¸ÀtÚ gÉÊvÀjUÉ MAzÀÄ ¸Á«gÀ gÀÆ¥ÁÄ ¹UÀĪÀÅzÁV w½¹zÀÝjAzÀ Cfð eÉÆvÉAiÀÄ°è ¥Á¸À¥ÉÆÃlð ¸ÉÊf£À ¨sÁªÀavÀæ ¨ÉÃPÁVgÀĪÀÅzÀjAzÀ ¦üAiÀiÁ𢠺ÁUÀÆ UÁæªÀÄzÀ UÀÄAqÀªÀiÁä UÀAqÀ §¸À¥Áà GUÉÆAqÉ E§âgÀÆ PÀÆrPÉÆAqÀÄ ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀPÉÌ §gÀĪÀ ¸À®ÄªÁV CAzÁdÄ ªÀÄzsÁåºÀß 2 UÀAmÉUÉ MAzÀÄ PÉJ¸ïDgïn¹ §¸ï ¦üAiÀiÁ𢠺ÁUÀÆ UÀÄAqÀªÀiÁä E§âgÀÆ §¸Àì£À°è ºÀwÛ ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ D¸ÀàvÉæ JzÀÄgÀÄ §AzÁUÀ CAzÁdÄ 0245 UÀAmÉPÉÌ ¸ÀzÀj §¸ï ¤¯ÁÝt M¼ÀUÉ ºÉÆÃUÀ®Ä wgÀĪÀÅ£À°è ¤°è¹zÁUÀ PÉ®ªÀÅ d£ÀgÀÄ E½¢zÀÄÝ UÀÄAqÀªÀiÁä E½AiÀÄÄwÛzÁÝUÀ §¸ï ZÁ®PÀ£ÀÄ MªÉÄäÃ¯É ¤µÁ̽fÄAzÀ ZÀ¯ÁĹzÀjAzÀ UÀÄAqÀªÀiÁä PɼÀUÉ ©zÀÄÝ ¥ÀjuÁªÀÄ CªÀ¼À vÀ¯ÉUÉ UÁAiÀĪÁÄvÀÄ. C®èzÉà ªÉÄʪÉÄÃ¯É vÉÆÃgÀazÀ UÁAiÀÄUÀ¯ÁzÀªÀÅ. CµÀÖgÀ°è PÀAqÀPÀÖgÀ §¸ï ¤°è¸À®Ä ZÁ®PÀ¤UÉ w½¹ §¸ï ¤AvÁUÀ ¸ÀzÀj PÀAqÀPÀÖgÀ ªÀÄvÀÄÛ £Á£ÀÄ PÀÆr ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæUÉ vÉUÀqÀzÀÄPÉÆAqÀÄ ¸ÉÃjPï ªÀiÁrgÀÄvÉÛªÀ. ¸ÀzÀj §¸ï £ÀA PÉJ-38/J¥sï-433 £ÉÃzÀÄ EgÀÄvÀÛzÉ CAvÁ ¤rzÀ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉƼÀî¯ÁVzÉ.

¨sÁ°Ì £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 142/09 PÀ®A 279, 338 L¦¹ eÉÆvÉ 187 LJªÀiï« PÁAiÉÄÝ :-

¢£ÁAPÀ 26/05/09 gÀAzÀÄ 1200 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ¦üAiÀiÁð¢ QgÀtPÀĪÀiÁgÀ vÀAzÉ ²ªÀgÁd RAqÉæ ¸Á : §PÁÌUÀ°è gÀªÀgÀÄ Ä ¨sÁ°Ì §¸ÀªÉñÀégÀ ZËPÀ PÀqÉÄAzÀ vÀ£Àß ªÉÆÃlgÀ ¸ÉÊPÀ® £ÀA PÉ.J/39 JZÀ/3295 £ÉÃzÀÝgÀ ªÉÄÃ¯É PÀĽvÀÄ ªÀÄ£ÉUÉ ºÉÆÃUÀĪÁUÀ ¨sÁ°Ì UÁA¢ü ZËPÀ ºÀwÛgÀ §AzÁUÀ ©ÃzÀgÀ PÀqÉÄAzÀ CgÉÆævÀ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ® £ÀA PÉ.J/39 JZÀ/8352 £ÉÃzÀÝ£ÀÄß Cw ªÉÃUÀ ºÁUÀÄ CeÁUÀÄgÀÄPÀvÉĪÀÄzÀ ZÀ¯ÁĹPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ªÁºÀ£ÀPÉÌ rQÌ ªÀiÁr ¨sÁj UÀÄ¥ÀÛ UÁAiÀÄ ¥Àr¹ vÀ£Àß ªÁºÀ£À ¤°è¸ÀzÉ ºÁUÉ Nr¹PÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVgÀÄvÁÛ£É CAvÁ ¤ÃrzÀ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉƼÀî¯ÁVzÉ.

§UÀzÀ® ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 103/09 PÀ®A 279, 337, 338 L¦¹ :-

¢£ÁAPÀ 26/05/2009 gÀAzÀÄ 0915 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠲æà JA.r. eÁªÉÃzÀ vÀAzÉ JA.r. RÄðzÀC° 26 ªÀµÀð ¸ÀAnæAUÀ PÉ®¸À, ªÀÄĹèA, ¸Á/ ªÀÄeÁð¥ÀÄgÀ [JA] ªÀÄvÀÄÛ vÀªÀÄä£ÁzÀ ¸ËPÀvÀ C° EªÀ£ÀÄ ¸ÁvÉÆýPÀqÉÄAzÀ ªÀÄ£Àß½UÉ ºÉÆUÀĪÁUÀ AiÀÄPÁvÀ¥ÀÄgÀ UÁæªÀÄzÀ ºÀwÛgÀ ªÉÆmÁgÀ ¸ÉÊPÀ® Cw ªÉÃUÀ ºÁUÀÄ ¤¸Á̼ÀfvÀ£À¢AzÀ £Àqɹ MªÀÄä¯É ªÁºÀ£À ¸ÀºÉvÀ £É®PÉÌ ©¢ÝzÀjAzÀ JzÉUÉ ªÀÄÄAUÉÊUÉ ¨sÁj UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀĪÁVgÀÄvÀÛzÉ, £À£Àß vÀªÀÄä£ÁzÀ ¸ËPÀvÀ C° EvÀ¤UÉ PÁ°£À ºÉ¨ÉâgÀ¼ÀÄ ºÁUÀÄ ¨ÉgÉ ¨ÉgɼÀÄUÀ½UÉ §®UÉÊ ªÀÄÄAUÉÊ, ¥ÉmÁÖV ¨sÁj gÀPÀÛ UÁAiÀĪÁVgÀÄvÀÛzÉ. JAzÀÄ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ªÀÄÄA¢£À vÀ¤SÉ PÉÊ PÉƼÀî¯ÁVzÉ

§¸ÀªÀPÀ¯Áåt £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 114/09 PÀ®A 504, 307 L¦¹ ;-

¢£ÁAPÀ 26/5/09 gÀAzÀÄ 1800 UÀAmÉUÉ §¸ÀªÀPÀ¯Áåt ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæÄAzÀ ¥sÉÆ£À ªÀÄÄSÁAvÀgÀ w½¹zÉ£ÉAzsÀgÉ M§â ªÀåQÛ dUÀ¼ÀzÀ°è UÁAiÀÄUÉÆAqÀÄ aQvÉì ¥ÀqÉAiÀÄÄwÛzÁÝ£É CAvÁ ªÀiÁ»w §AzÀ PÀÆqÀ¯É ¦J¸ïL gÀªÀgÀÄ ¹§âA¢üAiÉÆA¢UÉ D¸ÀàvÉæUÉ ¨sÉn PÉÆlÄÖ aQvÉì ¥ÀqÉAiÀÄÄwÛzÀÝ UÁAiÀiÁ¼ÀÄ, ¦üÃAiÀiÁð¢ü ²æà ªÀĺÀäzÀ G¸Áä£À¸Á§ vÀAzÉ ªÀĺÀäzÀ E¸ÁäÄ® ¸Á§ gÁeÉƼɪÁ¯É ªÀAiÀÄ:35 ªÀµÀð, ¸Á:UÁqÀªÁ£À UÀ°è §¸ÀªÀPÀ¯Áåt gÀªÀgÀ ºÉýÃPÉ ¸ÁgÁA±ÀªÉ£ÉAzsÀgÉ ¢£ÁAPÀ 26/5/09 gÀAzÀÄ 1730 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ §¸ÀªÀPÀ¯Áåt £ÀUÀgÀzÀ eÁ«ÄAiÀiÁ ªÀÄfÓzÀ ºÀwÛgÀ ¸ÁªÀðd¤PÀ gÉÆÃr£À ¥ÀPÀÌzÀ°è ºÀtÄÚ ªÀiÁgÀÄvÁÛ PÀĽwgÀĪÁUÀ DgÉÆævÀ£ÁzÀ ªÀĺÀäzÀ vÁeÉƢݣÀ vÀAzÉ ªÀĺÀäzÀ ªÉÄÊ£ÉƢݣÀ ªÀAiÀÄ:25 ªÀµÀð, ¸Á:PÉÆvÀªÁ® UÀ°è §¸ÀªÀPÀ¯Áåt EvÀ£ÀÄ vÀ£Àß ºÀwÛgÀ §AzÀÄ CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊzÀÄ vÀ£Àß PÉÊAiÀÄ°è EzÀÝ PÀªÀiÁäPÀwÛÄAzÀ ¦üAiÀiÁð¢üAiÀÄ §®UÀqÉ PÀÄwÛUÉ ªÉÄÃ¯É ºÉÆqÉzÀÄ ¨sÁj gÀPÀÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹gÀÄvÁÛ£É. AiÀiÁªÀÅzÉÆ zÀÄgÀÄzÉÞñÀ ElÄÖPÉÆAqÀÄ vÀ£ÀߣÀÄß PÉÆ¯É ªÀiÁqÀĪÀ GzÉÞñÀ¢AzÀ ºÉÆqÉzÀÄ ¨sÁjgÀPÀÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹ PÉÆ¯É ªÀiÁqÀ®Ä ¥ÀæAiÀÄwß¹gÀÄvÁÛ£É CAvÁ EzÀÝ ¦üAiÀiÁð¢ü ºÉýPÉ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

£ÀÆvÀ£À £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 135/09 PÀ®A 457 380 L¦¹ :-

¢£ÁAPÀ:25-05-09 gÀAzÀÄ ¸ÁAiÀÄAPÁ® 1700 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ¦üAiÀiÁð¢ .±ÀAPÀgÉ¥Áà vÀAzÉ gÁZÀ¥Áà ¥Ánî,38 ªÀµÀð ¸Á:CwªÁ¼À ¸ÀzÀå ªÀÄ.£ÀA:8-9-646 £ÀÆå ºË¹AUÀ PÁ¯ÉÆä ºÀ¼É §¸ï ¤¯ÁÝt »AzÀÄUÀqÉ ©ÃzÀgÀ gÀªÀgÀÄ ¤ÃrzÀ zÀÆj£À ¸ÁgÁA±ÀªÉ£ÉAzÀgÉ ¦üAiÀiÁ𢠺ÁUÀÆ CªÀgÀ ºÉAqÀwAiÀiÁzÀ ²æêÀÄw ®QäèÁÄ ºÁUÀÄ ªÀÄPÀ̼ÀÄ PÀÆrPÉÆAqÀÄ ²æÃ.zÉêÉAzÀæ¥Áà UÀAUÁ ¸Á:¨ÉlÖ¨Á®PÀÄAzÁ EªÀgÀ ªÀÄUÀ¼À ªÀÄzÀÄªÉ PÁAiÀÄðPÀæªÀÄ EzÀÝ ¥ÀæAiÀÄÄPÀÛ J®ègÀÆ PÀÆrPÉÆAqÀÄ ªÀÄ£ÉUÉ ©ÃUÀ ºÁQPÉÆAqÀÄ ªÀÄzÀĪÉà PÁAiÀÄðPÀæªÀÄPÉÌ ºÉÆÃVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. ¥ÀPÀÌzÀ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è £À£Àß vÀªÀÄä£ÁzÀ ²æÃ.ªÀÄ°èPÁdÄð£À gÁZÀ¥Áà ¥Ánî EªÀgÀÄ £ÀªÀÄä ªÀÄ£ÉAiÀÄ ¥ÀPÀÌzÀ°èAiÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°èAiÉÄà ªÁ¸ÀªÁVgÀÄvÁÛgÉ. »ÃVzÀÄÝ ¢£ÁAPÀ:26-05-09 gÀAzÀÄ ªÀÄÄAeÁ£É 0530 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ £À£Àß vÀªÀÄä£ÀÄ ºÉýzÉÝãÉAzÀgÉ ¤ªÀÄä ªÀÄ£ÉAiÀÄ ¨ÁV® Qð ªÀÄÄjzÀÄ AiÀiÁgÉÆà PÀ¼ÀîgÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°èAiÀÄ ¸ÁªÀiÁ£ÀÄUÀ¼À£ÀÄß PÀ¼ÀĪÀÅ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVgÀÄvÁÛgÉ CAvÀ ªÉƨÉÊ® ªÀÄÄSÁAvÀgÀ £À£ÀUÉ w½¹zÀ £ÀAvÀgÀ £Á£ÀÄ ºÁUÀÄ £ÀªÀÄä ªÀÄ£ÉAiÀĪÀgÉ®ègÀÆ PÀÆrPÉÆAqÀÄ ªÀÄgÀ½ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è §AzÀÄ £ÉÆÃrzÁÝUÀ AiÀiÁgÉÆà PÀ¼ÀîgÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°èAiÀÄ C®ªÀiÁgÁzÀ Qð ªÀÄÄjzÀÄ C®ªÀiÁgÁzÀ°è EnÖzÀ 1) jªÁ®égï 0.32 £ÉÃzÀÝgÀ 10 UÀÄAqÀÄUÀ¼ÀÄ(PÁmÉæÃdUÀ¼ÀÄ) 2) 12 UÁæA §AUÁgÀzÀ Q«N¯É ºÁUÀÄ jAUÀ C.Q: 12500/- gÀÆ 3) £ÀUÀzÀÄ ºÀt 11,400/- gÀÆ¥ÁÄ 4) r.¹.¹ ¨ÁåAPÀ ©ÃzÀgÀ£ÀÀ UÉÆÃzÉæÃd ¯ÁPÀgÀ£À Qð »ÃUÉ MlÄÖ 23,900/- gÀÆ¥ÁÄUÀ¼ÀµÀÄÖ ¨É¯É¨Á¼ÀĪÀ ¸ÁªÀiÁ£ÀÄUÀ¼À£ÀÄß PÀ¼ÀĪÀÅ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVgÀÄvÁÛgÉ CAvÀ ¤ÃrzÀ ¦ügÁå¢AiÀÄ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉƼÀî¯ÁVzÉ.

GULBARGA DISTRICT REPORTED CRIMES

C¥ÀWÁvÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ :-

UÁæ«ÄÃt oÁuÉ :¢.26-05-09 gÀAzÀÄ ¨É¼ÀUÉÎ «Ä¤ UÀÆzÀì ¯Á £ÀA JA.JZï.-12 rf-7216 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ ¤ªÉÄñÀ vÀAzÉ eÁ£ÀgÁªÀ eÁzsÀªÀ EvÀ£ÀÄ vÀ£Àß «Ä¤ ¯ÁjAiÀÄ£ÀÄß vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ UÀÄ®§UÁðPÉÌ §gÀÄwÛzÁÝUÀ ¥ÀlÖt PÁæ¸À ºÀwÛgÀ JzÀÄgÀÄUÀqɬÄAzÀ ¯Áj £ÀA JA.JZï.-12 EJ¥sï-8807 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ ¸ÀªÀÄzÁ¤ vÀAzÉ ZÀÄ£ÀÄß«ÄAiÀiÁ ªÀÄįÁè ¸Á: GªÀÄUÁð EvÀ£ÀÄ vÀ£Àß ¯ÁjAiÀÄ£ÀÄß Cwà ªÉÃUÀ ªÀÄvÀÄÛ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ £ÀqɹPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ gÀ¨sÀ¸ÀªÁV «Ä¤ UÀÆqÀì ¯ÁjUÉ C¥ÀWÁvÀ¥Àr¹zÀÄÝ ¤ªÉÄñÀ EvÀ¤UÉ ¨sÁj UÁAiÀÄUÀ¼ÁV ¸ÀܼÀzÀ°è ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖzÀÄÝ QèãÀgÀ ±ÉÃRgÀUÉ gÀPÀÛUÁAiÀÄUÀ¼ÁVgÀÄvÀÛªÉ CAvÁ ¸À°è¹zÀ zÀÆgÀÄ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ UÀæ«ÄÃt oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVzÉ.

UÀÄgÀªÀÄoÀPÀ¯ï oÁ£É :¢ 26-05-09 gÀAzÀÄ ¨É¼ÀUÉÎ ²æêÀÄw ±ÀgÀtªÀÄä UÀAqÀ ºÀtªÀÄAvÀ ¹zÀÝ¥Àà£ÀªÀgÀ ¸Á: CgÀPÉÃgÁ PÉ. EªÀgÀÄ CgÀPÉÃgÁ UÉÃl ºÀwÛgÀ gÉÆÃqÀ zÁlÄwÛgÀĪÁUÀ 407 mÉA¥ÉÆà £ÀA PÉ.J.-29 3392 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ ¸ÀÆgÀåPÁAvÀ vÀAzÉ ©üêÀıÀ¥Àà ¨sÀdAwæ ¸Á: C®UÀÆgÀ vÁ : dªÀÄRAr EªÀ£ÀÄ vÀ£Àß 407 ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß Cwà ªÉÃUÀ ªÀÄvÀÄÛ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ £ÀqɹPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ gÀ¸ÉÛ zÁqÀÄwÛzÀÝ ±ÀgÀtªÀÄä½UÉ C¥ÀWÁvÀ¥Àr¹zÀÄÝ ¸ÀzÀjAiÀĪÀjUÉ ¨sÁjUÁAiÀÄUÀ¼ÁV ¸ÀܼÀzÀ°è ªÀÄÈvÀ¥ÀlÖ §UÉÎ ¸À°è¹zÀ zÀÆgÀÄ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ UÀÄgÀªÀÄoÀPÀ¯ï oÁ£ÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVzÉ.

«±Àé«zÁå®AiÀÄ oÁuÉ :¢ 25-05-09 gÀAzÀÄ ¸ÁAiÀÄAPÁ® ©üªÀiÁ±ÀAPÀgÀ vÀAzÉ ªÉÄʯÁgÀ¥Áà PÉ.J. 32 J¥sï-958 PÉ.J¸ï.Dgï.n.¹. §¸Àì ZÁ®PÀ vÀ£Àß §¸Àì£ÀÄß vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ Cwà ªÉÃUÀ ªÀÄvÀÄÛ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ £ÀqɹPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ¸ÀgÀqÀV PÁæ¸À ºÀwÛgÀ ªÀÄÄAzÉ ºÉÆÃUÀÄwÛzÀÝ ¯ÁjUÉ C¥ÀWÁvÀ ¥Àr¹zÀÄÝ PÉ®ªÀjUÉ UÁAiÀÄUÀ¼ÁzÀ §UÉÎ ²æà ¸ÀÆAiÀÄðPÁAvÀ vÀAzÉ »gÀtÚöå¥Àà ºÀgÀ¼ÀAiÀiÁå EªÀgÀÄ ¸À°è¹zÀ zÀÆgÀÄ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ «±Àé «zÁå®AiÀÄ oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVzÉ.

C§PÁj zÁ½ :-

UÀÄgÀªÀÄoÀPÀ¯ï oÁuÉ :-¢ 26-05-09 gÀ ¨É¼ÀUÉÎ DAzÀæzÀ ¸ÀzÀ£Á¥ÀÄgÀ¢AzÀ PÉ®ªÀÅ d£ÀgÀÄ ¹A¢ vÀgÀÄwÛzÁÝgÉ CAvÁ RavÀ ¨ÁvÀä ªÉÄÃgÉUÉ ¹§âA¢ ªÀÄvÀÄÛ ¥ÀAZÀgÉÆA¢UÉ ¥ÀÄl¥ÁPï ¹ÃªÀiÁAvÀgÀzÀ zÀAqÀUÀÄqÁØzÀ E½eÁj£À°è ºÉÆÃV zÁ½ ªÀiÁr ¹A¢AiÀÄ£ÀÄß vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ §gÀÄwÛzÀÝ EªÀiÁªÀÄ© UÀAqÀ SÁeÁ¸Á¨ï ¸Á|| ¥ÀÄl¥ÁPï EªÀ¼À£ÀÄß »rzÀÄ ¸ÀzÀjAiÀĪÀ½AzÀ 25 °Ãlgï ¹A¢ C|| Q|| 200 gÀÆ d¦Û ªÀiÁr ¸ÀzÀjAiÀĪÀ¼À «gÀÄzÀÞ UÀÄgÀ«ÄoÀPÀ¯ï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVzÉ.

zËdð£Àå ºÁUÀÄ ºÀ¯Éè ¥ÀæPÀgÀt :-

¸ÀįɥÉÃl oÁuÉ :¢ 26-05-09 gÀAzÀÄ ¨É¼ÀUÉÎ ²æà ²æà UÉƪÀzÀð£À gÁªÀÄfà £ÁAiÀÄPÀ PÀAzÁAiÀÄ ¤ÃjPÀëPÀgÀÄ ¸ÀįɥÉÃl gÀªÀgÀÄ ²gÉƽî UÁæªÀÄzÀ ºÉÆ® ¸ÀªÉÃð £ÀA 204 £ÉÃzÀÝPÉÌ ºÉÆA¢PÉÆArgÀĪÀ ¸ÀgÀPÁj d«Ää£À°è §gÀĪÀ ºÀuÁ¢AiÀÄ ¨sÁªÀ avÀæªÀ£ÀÄß vÉUÉzÀÄPÉƼÀÄîªÀ PÉƼÀÄîªÀ ¸À®ÄªÁV ºÉÆÃzÁUÀ ¸ÀzÀj d«ÄäUÉ ºÉÆA¢PÉÆArgÀĪÀ ¹zÀÝ¥Áà vÀAzÉ ZÀ£Àß §¸À¥Áà ºÉƸÀÄgÀ ¸Á: ²gÉƽî EvÀ£À UÀtÂAiÀÄ ªÀÄÄA¢£À mÁgï gÀ¸ÉÛAiÀÄ ªÉÄÃ¯É ¹zÀÝ¥Áà ºÁUÀÆ EvÀgÀgÀÄ PÀÆr UÉÆêÀzÀð£À gÁªÀÄfà gÀªÀjUÉ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ eÁw ¤AzÀ£É ªÀiÁrzÀÄÝ C®èzÉ gÁr¤AzÀ ºÉÆqÉzÀÄ ªÀiÁgÁuÁAwPÀ ºÀ¯Éè £Àqɹ fêÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQzÀ §UÉÎ ¸À°è¹zÀ zÀÆgÀÄ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ ¸ÀįɥÉÃl oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVzÉ.