Police Bhavan Kalaburagi

Police Bhavan Kalaburagi

Friday, September 17, 2010

BIDAR DISTRICT DAILY CRIME UPDATE : 17-09-2010

This post is in Kannada language. To view, you need to download kannada fonts from the link section.
¢£ÀA¥Àæw C¥ÀgÁzsÀUÀ¼À ªÀiÁ»w: 17-09-2010

©ÃzÀgÀ UÁæ«ÄÃt ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 17/2010 PÀ®A 174 ¹.Dgï.¦.¹ :-
¢£ÁAPÀ : 15/09/10 gÀAzÀÄ 2100 UÀAmÉUÉ ¦üÃAiÀiÁ𢠱ÉõÀªÀiÁä UÀAqÀ vÀÄPÁgÁªÀÄ ¸Á amÁÖ EªÀgÀ ªÀÄUÀ£ÁzÀ G¯Áè¸À vÀAzÉ vÀÄPÁgÁªÀÄ ªÀAiÀÄ: 26 ªÀµÀð eÁ: PÀgÀªÁ ¸Á amÁÖ EªÀ£ÀÄ ¸ÀvÀvÀªÁV 4 ¢ªÀ¸À¢AzÀ ¸ÀgÁ¬Ä PÀÄrzÀÄ Hl ªÀiÁqÀzÉ ºÁUÉ EzÀÄÝ EAzÀÄ UÀuÉñÀ «¸Àdð£É ªÉÄgÀªÀtÂUÉAiÀÄ°è ¸ÀgÁ¬Ä PÀÄrzÀÄ gÉÆÃr£À ªÉÄÃ¯É ©zÀÄÝ ªÀiÁvÀ£ÁqÀĪÀ ¹ÜwAiÀÄ°è EgÀ¯ÁgÀzÀ PÁgÀt aQvÉì PÀÄjvÀÄ ©ÃzÀgÀ f¯Áè ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæUÉ vÀAzÀÄ ¸ÉÃ¥ÀðqÉ ªÀiÁrzÁzÀ aQvÉì¬ÄAzÀ UÀÄtªÀÄÄR£ÁUÀzÉà ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ£É. JAzÀÄ ¤ÃrzÀ ¸ÁgÀA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ.

ªÀÄÄqÀ© oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 77/2010 PÀ®A 323, 324, 504, 506 eÉÆvÉ 34 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ: 13-09-10 gÀAzÀÄ 0930 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠪ÀiÁtÂPÀ vÀAzÉ ²ªÀ°AUÀ¥Àà ªÀAiÀÄ: 45 ªÀµÀð ¸Á SÉÃqÁð(©) EªÀjUÉ DgÉÆæ ¸ÀA¥ÀvÀ vÀAzÉ §¸À¥Áà E£ÀÆß E§âgÀÄ J®ègÀÆ ¸Á; SÉÃqÁð(©) EªÀgÀÄ ªÉƨÉʯïUÀ¼À «µÀAiÀÄzÀ°è vÀPÀgÁgÀÄ vÉUÉzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢UÉ ªÀÄvÀÄÛ EvÀgÀjUÉ ºÉÆÃqÉzÀÄ UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀÄ ªÀiÁrgÀÄvÁÛgÉ. JAzÀÄ ¤ÃrzÀ ¸ÁgÀA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ.

UÁA¢üUÀAd oÁuÉ ©ÃzÀgÀ UÀÄ£Éß £ÀA 148/2010 PÀ®A 323, 324, 504 eÉÆvÉ 34 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ : 15-9-2010 gÀAzÀÄ 2200 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠸ÀÄgÉñÀ @ ²ªÀgÁd vÀAz ZÀAzÀæ¥Áà ªÀAiÀÄ: 20 ªÀµÀð G: PÀÆ°PÉ®¸À ¸Á ªÀqÀØgÀ PÁ¯ÉÆä ©ÃzÀgÀ EªÀgÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀÄ ªÀÄÄAzÉ DgÉÆæ ZÀAzÀÄæ vÀAzÉ ºÀtªÀÄAvÀ ªÀqÀØgÀ E£ÀÆß E§âgÀÄ J®ègÀÆ ¸Á J®ègÀÄ ªÀqÀØgÀ PÁ¯ÉÆä ©ÃzÀgÀ EªÀgÀÄUÀ¼ÀÄ §AzÀÄ CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊAiÀÄÄÝ agÁr PÉʬÄAzÀ ªÀÄvÀÄÛ §rUɬÄAzÀ ºÉÆqÉzÀÄ UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹gÀÄvÁÛgÉ. JAzÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ.

¨sÁ°Ì £ÀUÀgÀ ¥ÉÆ°¸À oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 185/2010 PÀ®A 323, 504, 498 (J) L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ : 16/09/2010 gÀAzÀÄ 1600 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠸ÀAVÃvÁ UÀAqÀ ZÀAzÀæPÁAvÀ vÀ¥À±Áå¼É ªÀAiÀÄ: 26 eÁ: °AUÁAiÀÄvÀ ¸Á §¸ÀªÀ £ÀUÀgÀ ¨sÁ°Ì EªÀgÀÄ DgÀ.n.N PÀbÉÃjAiÀÄ°è PÉ®¸À ªÀiÁqÀÄwÛgÀĪÁUÀ DgÉÆæ UÀAqÀ ZÀAzÀæPÁAvÀ vÀAzÉ §AqÉ¥Áà vÀ¥À±Áå¼É ªÀAiÀÄ: 32 ªÀµÀð eÁ: °AUÁAiÀÄvÀ ¸Á §¸ÀªÀ £ÀUÀgÀ ¨sÁ°Ì EªÀgÀÄ ¸ÀgÁ¬Ä PÀÆrzÀ CªÀÄ°£À°è §AzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢UÉ PÀÄrAiÀÄ®Ä ºÀt PÉÆqÀÄ CAvÁ dUÀ¼À vÉUÉzÀÄ CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊzÀÄ ªÀÄÄRzÀ ªÉÄÃ¯É ºÉÆÃqÉzÀÄ zÉÊ»PÀ ºÁUÀÄ ªÀiÁ£À¹PÀ QgÀPÀļÀ PÉÆnÖgÀÄvÁÛgÉ. JAzÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ.

§¸ÀªÀPÀ¯Áåt £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 129/2010 PÀ®A 457, 380 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ : 15-16/09/2010 gÀAzÀÄ gÁwæ ¸ÀªÀÄAiÀÄzÀ°è ¦üAiÀiÁ𢠸ÀAUÀªÉÄñÀ vÀAzÉ «ÃgÀ±ÉmÉÖ¥Àà UËgÉ ªÀAiÀÄ: 29ªÀµÀð eÁ: °AUÁAiÀÄvï G: ªÉƨÁ¬Ä¯ï jÃ¥ÉÃj CAUÀr ¸Á UÉÆÃmÁð (©) EªÀgÀ «dAiÀÄ ®Qëöäà ªÉÆèÉʯï CAUÀrAiÀÄ ±Àlgï Qð ªÀÄÆjzÀÄ M¼ÀUÉ ¥ÀæªÉñÀ ªÀiÁr M¼ÀVzÀÝ ««zsÀ £ÀªÉÆÃ£É ªÉÆèÉÊ®UÀ¼À£ÀÄß ZÁeïðgÀUÀ¼À£ÀÄß ªÀÄvÀÄÛ £ÀUÀzÀÄ ºÀt 4500=00 gÀÆ.UÀ¼ÀÄ MlÄÖ C.Q. 1,12,500/-gÀÆ.UÀ¼ÀÄ ¨É¯É ¨Á¼ÀĪÀ ªÀ¸ÀÄÛUÀ¼À£ÀÄß PÀ¼ÀªÀÅ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVgÀÄvÁÛgÉ JAzÀÄ ¤ÃrzÀ zÀÆj£À ªÉÄgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ.

¸ÀAvÀ¥ÀÆgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 96/2010 PÀ®A 341, 324, 504 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ : 16-09-2010 gÀAzÀÄ 2015 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢ gÁdÄ vÀAzÉ ¨sÀªÁ¤ £ÀqÀÄ«£ÀzÉÆrØ ªÀAiÀÄ: 45 ªÀµÀð eÁ: J¸ï¹ ªÀiÁ¢UÀ G: PÀÆ° PÉ®¸À ¸Á ¯ÁzsÁ UÁæªÀÄ EªÀgÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀÄ PÀqÉUÉ ºÉÆÃUÀĪÁUÀ zÁjAiÀÄ°è DgÉÆæ zÉëzÁ¸À vÀAzÉ ¸ÉÊzÀ¥Áà eÁ: J¸ï¹ ªÀiÁ¢UÀ ¸Á ¯ÁzsÁ EªÀgÀÄ ¦üAiÀiÁð¢UÉ vÀqÉzÀÄ PÉ®¸ÀzÀ «µÀAiÀÄzÀ°è vÀPÀgÁgÀÄ vÉUÉzÀÄ CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊzÀÄ PÉÊAiÀÄ°èzÀÝ PÀÄ®r¬ÄAzÀ QëAiÀÄ ªÉÄÃ¯É ºÁUÀÆ vÀ¯ÉAiÀÄ°è ºÉÆqÉzÀÄ gÀPÀÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹gÀÄvÁÛ£É. JAzÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ.

¸ÀAvÀ¥ÀÆgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 97/2010 PÀ®A 323, 324, 504 eÉÆvÉ 34 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ : 16-09-2010 gÀAzÀÄ 2145 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠪ÀiÁgÀÄw vÀAzÉ §zÀÄÝ gÁoÉÆÃqÀ ªÀAiÀÄ: 48 ªÀµÀð eÁ: ®A¨Át G: MPÀÌ®ÄvÀ£À ¸Á WÁªÀiÁ £ÁAiÀÄPÀ vÁAqÁ dA§V EªÀgÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀÄ ªÀÄÄAzÉ ¤AvÁUÀ DgÉÆæ gÀ« vÀAzÉ ºÀj¹AUÀ gÁoÉÆÃqÀ ºÁUÀÆ E£ÀÄß E§âgÀÄ ¸Á: J®ègÀÆ WÁªÀiÁ £ÁAiÀÄPÀ vÁAqÁ dA§V EªÀgÀÄ §AzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢UÉ ¦üAiÀiÁð¢UÉ CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊzÀÄ MwÛ »rzÀÄ §rUɬÄAzÀ vÀ¯ÉAiÀÄ°è ªÀÄvÀÄÛ ºÀuÉAiÀÄ°è ºÉÆqÉzÀÄ gÀPÀÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹gÀÄvÁÛgÉ. ¸ÀzÀj dUÀ¼À ©r¸À®Ä §AzÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ºÉAqÀwUÉ ºÉÆmÉÖAiÀÄ°è ºÉÆqÉzÀÄ UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹gÀÄvÁÛgÉ JAzÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ.

§¸ÀªÀPÀ¯Áåt ¸ÀAZÁgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 161/2010 PÀ®A 279 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ : 16/09/2010 gÀAzÀÄ 1630 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢ FgÀ¥Áà vÀAzÉ ²ªÀgÁªÀÄ ºÀÄZÀ£ÉÆÃgÉ ªÀAiÀÄ : 55 ªÀµÀð, G : ¯Áj £ÀA J¦-29, AiÀÄÄ-7902 £ÉÃzÀgÀ ZÁ®PÀ eÁ : ªÀiÁ¢UÀ, ¸Á zsÀĪÀÄ£À߸ÀÆgÀ vÁ ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ EªÀgÀÄ gÁ.ºÉ. 09 gÀ ªÉÄÃ¯É PËrAiÀiÁ¼À UÁæªÀÄzÀ ºÀwÛgÀ gÉÆÃr£À ªÉÄÃ¯É ºÉÊzÁæ¨ÁzÀ PÀqÉUÉ ºÉÆÃUÀÄwÛgÀĪÁUÀ JzÀgÀÄUÀqɬÄAzÀ ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ PÀqɬÄAzÀ §AUÁè PÀqÉUÉ PÁgÀ £ÀA JA.ºÉZï-24, ¹-8128 £ÉÃzÀgÀ ZÁ®PÀ £ÉÃzÀgÀ ZÁ®PÀ£ÀÄ vÀ£Àß PÁgÀ£ÀÄß CwªÉÃUÀ ºÁUÀÆ ¤µÁ̼ÀfvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠯ÁjAiÀÄ ¸ÉÊrUÉ rQÌ ªÀiÁrgÀÄvÁÛ£É. ¸ÀzÀj rQÌAiÀÄ ¥ÀæAiÀÄÄPÀÛ JgÀqÀÄ ªÁºÀ£ÀUÀ¼ÀÄ qÁåªÉÄÃd DVgÀÄvÀÛªÉ JAzÀÄ ¤ÃrzÀ ¸ÁgÀA±À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ.

Raichur District Reported Crimes

zÉêÀzÀÄUÀð ¥ÀlÖtzÀ zÀ¨ÁðgïNt ¤ªÁ¹, £ÁgÁAiÀÄtgÁªï vÀAzÉ §®ªÀAvÀgÁªï §¼ÀUÁ£ÀÆgÀÄ ¸Á: ¸ÀÄgÀÄ¥ÀÆgÀÄ EªÀ£ÀÄ 13 ªÀµÀðUÀ¼À »AzÉ ªÀÄzÀĪÉAiÀiÁVgÀĪÀ CAUÀ£ÀªÁr ²PÀëQAiÉÆA¢UÉ MAzÀÄ ªÀµÀð C£ÉÆåãÀåªÁVzÀÄÝ £ÀAvÀgÀzÀ ¢£ÀUÀ¼À°è CªÀ¼À ²Ã®zÀ §UÉÎ ¸ÀA±ÀAiÀÄ¥ÀqÀÄvÀÛ ªÀiÁ£À¹ÃPÀ ªÀÄvÀÄÛ zÉÊ»PÀ »A¸É ¤ÃqÀÄwÛzÀÄÝzÀÝ®èzÉ ¢£ÁAPÀ:16.09.2010 gÀAzÀÄ ªÀÄzsÁåºÀß 12.00 UÀAmɸÀĪÀiÁgÀÄ ¨ÁåAPïUÉ ºÉÆÃV §gÀĪÀÅzÁV ºÉýzÀ UÀȺÀtÂUÉ CªÁZÀå±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ, PÉʬÄAzÀ PÀ¥Á¼ÀPÉÌ ºÉÆqÉzÀÄ ªÀiÁ£À¹ÃPÀ ªÀÄvÀÄÛ zÉÊ»PÀ »A¸É ¤Ãr fêÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQgÀÄvÁÛ£ÉAzÀÄ UÀȺÀt PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ zÉêÀzÀÄUÀð oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

    ªÀiÁ£À« vÁ®ÆPÀ ¨ÉAZÀªÀÄgÀr UÁæªÀÄ ¤ªÁ¹ ªÀÄ°èPÁdÄð£À vÀAzÉ ¸ÀAUÀ¥Àà wÃxÀð 15 ªÀµÀð, 9£Éà vÀgÀUÀw «zsÁåyðAiÀÄÄ ¥Àæw¢£ÀzÀAvÉ ¢£ÁAPÀ:05.09.2010 gÀAzÀÄ 08.30 UÀAmɸÀĪÀiÁgÀÄ ¨ÉAZÀªÀÄgÀr UÁæªÀÄ¢AzÀ ¥ÁªÀÄ£ÀPÀ®ÆègÀÄ ¥ËæqÀ±Á¯ÉUÉ ºÉÆÃzÀªÀ£ÀÄ F ªÀgÉUÀÆ ªÁ¥Á¸ï §A¢gÀĪÀÅ¢®è. ¸ÁzÁgÀt ªÉÄÊPÀlÄÖ, UÉÆâ§tÚ, CUÀ®ªÁzÀ Q«, zÀÄAqÀĪÀÄÄR ªÀÄvÀÄÛ GzÀÝ ªÀÄÆUÀÄ ºÉÆA¢zÀÄÝ, ªÀģɬÄAzÀ ºÉÆÃUÀĪÁUÀ ºÀ¹gÀÄ ©½ ZÀÄQ̪ÀżÀî ºÁ¥sï ±Àlð, ¤Ã° §tÚzÀ fãïì¥ÁåAmï, ºÀ¼À¢ CAqÀgïªÉÃgï ºÁUÀÆ PÉÆgÀ¼À°è gÀÄzÁæQëªÀżÀî ²ªÀzÁgÀ zsÀj¹gÀÄvÁÛ£ÉAzÀÄ PÁuÉAiÀiÁVgÀĪÀ «zsÁåyðAiÀÄ ¸ÀºÉÆÃzÀgÀ §¸ÀªÀgÁd ¢£ÁAPÀ:16.09.2010 gÀAzÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ PÀ«vÁ¼À oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

    °AUÀ¸ÀÆÎgÀÄ vÁ®ÆPÀ ºÀnÖ a£ÀßzÀ UÀt £ËPÀgÀ ®ZÀªÀÄAiÀÄå vÀAzÉ ¨Á®AiÀÄå ¸Á:ªÉÄâ£Á¥ÀÆgÀÄ UÁæªÀÄ EªÀgÀ vÁ¬Ä ºÀ£ÀĪÀĪÀé UÀAqÀ ¨Á®AiÀÄå 85 ªÀµÀð, EªÀ¼ÀÄ ¢£ÁAPÀ: 31.08.2010 gÀAzÀÄ 09.00 UÀAmɸÀĪÀiÁgÀÄ ªÉÄâ£Á¥ÀÆgÀÄ UÁæªÀÄzÀ ªÀÄ£ÉAiÀÄ PÀmÉÖAiÀÄ ªÉÄÃ¯É ªÀÄUÀĪÀ£ÀÄß Dl Dr¸ÀÄvÀÛ PÀĽwzÀݪÀ¼ÀÄ, ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è AiÀiÁjUÀÆ K£À£ÀÄß ºÉüÀzÉ ªÀÄUÀĪÀ£ÀÄß PÀmÉÖAiÀÄ ªÉÄÃ¯É ©lÄÖ ºÉÆÃzÀªÀ¼ÀÄ FªÀgÉUÀÆ ªÁ¥Á¸ï ªÀÄ£ÉUÉ §A¢gÀĪÀÅ¢®è G¥ÀAiÀÄÄPÀÛ ªÀiÁ»w zÉÆgÉwgÀĪÀÅ¢®è. PÁuÉAiÀiÁVgÀĪÀ ªÀÄ»¼ÉAiÀÄÄ ¸ÁzÁgÀt ªÉÄÊPÀlÄÖ, 5 Cr JvÀÛgÀ, zÀÄAqÀÄ ªÀÄÄR, GzÀÝ ªÀÄÆUÀÄ, ¸ÁzÁPÀ¥ÀÄà §tÚzÀªÀ½zÀÄÝ §®UÉÊ vÉÆÃgÀĨÉgÀ¼ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ºÉ¨ÉâgÀ¼ÀÄ ªÀÄqÀZÀ®Ä §gÀÄwÛ®èªÁzÀÝjAzÀ JqÀUÉʬÄAzÀ HlªÀiÁqÀÄvÁÛ¼É. ¤Ã°§tÚzÀ E®PÀ¯ï PÁl£ï ¹ÃgÉ, PÉA¥ÀÄ §tÚzÀ PÀÄ¥Àà¸À zsÀj¹zÀÄÝ PÀ£ÀßqÀ ªÀiÁvÀ£ÁqÀÄvÁÛ¼ÉAzÀÄ ¢£ÁAPÀ:16.09.2010 gÀAzÀÄ PÁuÉAiÀiÁVgÀĪÀ ªÀÄ»¼ÉAiÀÄ ¥ÀÄvÀæ ®ZÀªÀÄAiÀÄå PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ ºÀnÖ ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

    zÉêÀzÀÄUÀð vÁ®ÆPÀ PÉÆ¥ÀàgÀ UÁæªÀĤªÁ¹, §¸ÀªÀgÁd vÀAzÉ ¥ÀgÀªÀÄgÀqÉØ¥Àà 45 ªÀµÀð EªÀ£ÀÄ ªÀiÁ£À¹ÃPÀ C¸Àé¸ÀÜvÉAiÀÄļÀîªÀ¤zÀÄÝ, ¢£ÁAPÀ:13.09.2010 gÀAzÀÄ 13.00 UÀAmɸÀĪÀiÁgÀÄ £ÁåAiÀÄ¨É¯É CAUÀr ¬ÄAzÀ DºÁgÀ ¸ÁªÀiÁVæUÀ¼À£ÀÄß vÀgÀĪÀÅzÁV ºÉý vÁ¬Ä¬ÄAzÀ £ÀUÀzÀĺÀt:200/- gÀÆ¥Á¬ÄUÀ¼À£ÀÄß vÉUÉzÀÄ PÉÆAqÀÄ ºÉÆÃzÀªÀ£ÀÄ FªÀgÉUÀÆ ªÁ¥Á¸ï §A¢gÀĪÀÅ¢®è ªÀÄvÀÄÛ G¥ÀAiÀÄÄPÀÛ ªÀiÁ»w zÉÆgÉwgÀĪÀÅ¢®è ªÉAzÀÄ ©.°AUÀ£ÀUËqÀ vÀAzÉ ±ÀgÀt¥Àà ¸Á: PÉÆ¥ÀàgÀ EªÀgÀÄ ¢£ÁAPÀ:16.09.2010 gÀAzÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ zÉêÀzÀÄUÀð oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

    ¢£ÁAPÀ:16.09.2010 gÀAzÀÄ 19.30 UÀAmɸÀĪÀiÁgÀÄ C¥ÀjavÀ ªÀÄÆgÀÄ UÁ°AiÀÄ DmÉÆà ZÁ®PÀ£ÀÄ ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ-gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ gÀ¸ÉÛAiÀÄ°è CwªÉÃUÀ ªÀÄvÀÄÛ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹ ªÉÃUÀ ¤AiÀÄAvÀæt ªÀiÁqÀ¯ÁUÀzÉ CgÀV£ÀªÀÄgÀ PÁåA¥ï ºÀwÛgÀ ªÀÄÄAzÉ ºÉÆÃUÀÄwÛzÀÝ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ¯ï ¸ÀASÉå:PÉJ.36,PÀÆå.6212 £ÉÃzÀÝPÉÌ rQÌPÉÆnÖzÀÝjAzÀ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ¯ï ZÁ®PÀ ¥ÁªÉÄñÀ vÀAzÉ ºÀ£ÀĪÀÄAvÀ¥Àà J¹n¹ PË£Àì®gï, ¸Á:¦ºÉZï¹ dªÀ¼ÀUÉÃgÁ ¸ÀºÀ-¥ÀæAiÀiÁtÂPÀ f.©.ªÀiÁ°¥Ánïï vÀAzÉ §¸À£ÀUËqÀ J¥sï.r.¹. ¦ºÉZï¹ dªÀ¼ÀUÉÃgÁ EªÀjUÉ UÁAiÀÄUÀ¼ÁVzÀÄÝ C¥ÀWÁvÀzÀ £ÀAvÀgÀ DmÉÆà ZÁ®PÀ£ÀÄ DmÉÆà ¤°è¸ÀzÉ ºÉÆÃVgÀÄvÁÛ£ÉAzÀÄ UÁAiÀiÁ¼ÀÄ ¥ÁªÉÄñÀ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ UÁæ«ÄÃt oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

    ¢£ÁAPÀ: 16.09.2010 gÀAzÀÄ 10.30 UÀAmɸÀĪÀiÁgÀÄ £ÁUÀgÉrØ vÀAzÉ §¸ÀªÀgÁdUËqÀ ¸Á:UÀ§ÆâgÀÄ EªÀ£ÀÄ PÉÊAiÀÄ°è PÀ®Äè »rzÀÄPÉÆAqÀÄ ¨ÉlÖzÀ ªÉÄðgÀĪÀ ²æà ¸ÀÆUÀÆgÉñÀégÀ ªÀÄÆwðAiÀÄ£ÀÄß ºÉÆqÉAiÀÄÄwÛgÀĪÀÅzÀ£ÀÄß £ÉÆÃrzÀ CzÉ UÁæªÀÄzÀ ¹zÀÄÝ vÀAzÉ ZÀ£ÀßAiÀÄå¸Áé«ÄAiÀÄÄ ªÀÄÆwðAiÀÄ£ÀÄß AiÀiÁPÉ ºÉÆqÉAiÀÄÄwÛ CAvÁ PÉýzÀÝPÉÌ ¤£ÀUÉ AiÀiÁPÉ ¨ÉÃPÀÄ CAvÁ CAzÀªÀ£É ¹zÀÄÝV£À ªÀĪÀiÁðAUÀPÉÌ PÉÊ ºÁQ UÀnÖAiÀiÁV »rzÀÄ »ZÀÄQ, ¤£ÀߣÀÄß PÉÆ¯É ªÀiÁqÀÄvÉÛãÉAzÀÄ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQgÀÄvÁÛ£ÉAzÀÄ ¹zÀÄÝ«£À ¸ÀºÉÆÃzÀgÀ §¸ÀªÀgÁd PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ UÀ§ÆâgÀÄ oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

    ¢£ÁAPÀ: 16.09.2010 gÀAzÀÄ 20.30 UÀAmɸÀĪÀiÁgÀÄ dAiÀÄ®Qëöäà vÀAzÉ ZÀ£Àߧ¸ÀªÀ, ±À²zsÀgÀ vÀAzÉ ZÀ£Àߧ¸ÀªÀ, ZÀ£Àߧ¸ÀªÀ vÀAzÉ gÀAUÀtÚ £ÁAiÀÄPÀ, zÉêÀªÀÄä UÀAqÀ ZÀ£Àߧ¸ÀªÀ, gÀAUÀªÀÄä UÀAqÀ gÀAUÀtÚ ªÀÄvÀÄÛ gÀAUÀtÚ vÀAzÉ §¸À¥Àà J®ègÀÆ ¸Á:qÉÆÃtªÀÄgÀr UÁæªÀÄ EªÀgÉ®ègÀÆ ¸ÉÃjPÉÆAqÀÄ CzÉ UÁæªÀÄzÀ ²ªÀtÚ vÀAzÉ ¨Á®¥Àà £ÁAiÀÄPÀ EªÀ£À£ÀÄß vÀqÉzÀÄ ¤°è¹, UÁæªÀÄzÀ°è ¤ªÀÄä ¸ÉÆPÀÄÌ eÁ¹Û DVzÉ ¤£Àß ªÀÄUÀ UÁrAiÀÄ£ÀÄß CqÀØ vÀgÀÄvÁÛ£ÉAzÀÄ CªÁZÀå±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ PÉʬÄAzÀ, PÀ®Äè ªÀÄvÀÄÛ PÀnÖUɬÄAzÀ ºÉÆqÉzÀÄ fêÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQgÀÄvÁÛgÉAzÀÄ ²ªÀtÚ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ ¹gÀªÁgÀ oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

    ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ vÁ®ÆPÀ §¸ÀªÀgÁeÉñÀéj PÁåA¥ï ¤ªÁ¹, PÀjAiÀĪÀÄä vÀAzÉ ºÀ£ÀĪÀÄAvÀ¥Àà 20 ªÀµÀð EªÀ¼ÀÄ ¢£ÁAPÀ: 15.09.2010 gÀAzÀÄ 18.30 UÀAmɸÀĪÀiÁgÀÄ §¸ÀªÀgÁeÉñÀéj PÁåA¥ï ¹ÃªÀiÁAvÀgÀzÀ°ègÀĪÀ ºÉÆ®zÀ°è PÉ®¸À ªÀiÁqÀÄwÛgÀĪÁUÀ ºÁªÀÅ PÀaÑzÀÄÝ PÀÆqÀ¯Éà CªÀ¼À£ÀÄß ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ ¸ÀPÁðj D¸ÀàvÉæAiÀÄ°è aQvÉì PÉÆr¹, ºÉaÑ£À aQvÉì PÀÄjvÀÄ §¼Áîj «ªÀiïì D¸ÀàvÉæAiÀÄ°è zÁR°¹ aQvÉì PÉÆr¹zÀÄÝ ZÉÃvÀj¹PÉƼÀîzÉ ªÀÄÈvÀ ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ¼ÉAzÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ªÀÄgÀtzÀ°è C£ÀĪÀiÁ£À ªÀåPÀÛ¥Àr¹, ªÀÄÈvÀ¼À ¸ÀºÉÆÃzÀgÀ ªÀiÁgÉtÚ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ UÁæ«ÄÃt oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

    ªÀiÁ£À« vÁ®ÆPÀ ¨É¼ÀªÁlUÁæªÀÄ ¤ªÁ¹, §¸À°AUÀªÀÄä vÀAzÉ AiÀÄAPÀ¥Àà 18 ªÀµÀð EªÀ¼ÀÄ ¢£ÁAPÀ: 15.09.2010 gÀAzÀÄ 18.00 UÀAmɸÀĪÀiÁgÀÄ ¨É¼ÀªÁlUÁæªÀÄ ¹ÃªÀiÁAvÀgÀzÀ°ègÀĪÀ ºÉÆ®zÀ°è PÉ®¸À ªÀiÁqÀÄwÛgÀĪÁUÀ ºÁªÀÅ PÀaÑzÀÄÝ PÀÆqÀ¯Éà CªÀ¼À£ÀÄß £ÁgÁAiÀÄt£ÀUÀgÀ PÁåA¥ï£À°è SÁ¸ÀV OµÀ¢ü PÉÆr¹zÀÄÝ, ZÉÃvÀj¹PÉƼÀîzÉ ¢£ÁAPÀ:16.09.2010 gÀAzÀÄ 02.30 UÀAmɸÀĪÀiÁgÀÄ ªÀÄÈvÀ ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ¼ÉAzÀÄ ªÀÄÈvÀ¼À ¸ÀºÉÆÃzÀgÀ ¸ÉÆêÀÄtÚ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ PÀ«vÁ¼ï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

    ¢£ÁAPÀ 16.09.2010 gÀAzÀÄ 1930 UÀAmÉUÉ PÉ.J¸ï. Dgï.n ¹ §¸ï £ÀA PÉJ-36/J¥sï-565 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ£ÁzÀ ZÉ£ÀߥÀà FvÀ£ÀÄ gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ- °AUÀ¸ÀÆUÀÆgÀÄ gÀ¸ÉÛAiÀÄ C¹ÌºÁ¼À UÁæªÀÄzÀ°è §¸ï£ÀÄß CwêÉÃUÀ ªÀÄvÀÄÛ D®PÀëvÀ£À¢AzÀ £ÀqɬĹ, ¤AiÀÄAvÀæt ªÀiÁqÀ¯ÁUÀzÉ vÉVΣÀ°è ¥À°ÖªÀiÁrzÀÝjAzÀ §¹ì£À°è ¥ÀæAiÀiÁt¸ÀÄwÛzÀÝ vÀ£ÀUÉ ªÀÄvÀÄÛ EvÀgÀ 8 d£ÀjUÉ ¸ÁzÁ ªÀÄvÀÄÛ ¨sÁj ¸ÀégÀÆ¥ÀzÀ UÁAiÀÄUÀ¼ÁVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ CAvÀ UÁAiÀiÁ¼ÀÄ ²æÃ.ªÀĺÁzÉêÀ¥Àà vÀAzÉ UÀAUÀtÚ ¸Á:¸ÀįÁÛ£À¥ÀÄgÀ EªÀgÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁð¢üAiÀÄ ªÉÄðAzÀ ¥À²ÑªÀÄ ¥ÉưøÀ oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqsÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.                    

    ¢£ÁAPÀ 07.09.2010 gÀAzÀÄ gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ-°AUÀ¸ÀÆUÀÆgÀÄ gÀ¸ÉÛAiÀÄ°è gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ £ÀUÀgÀzÀ ¤d°AUÀ¥Àà PÁ¯ÉÆäAiÀÄ°ègÀĪÀ PÉ.J¸ï. Dgï,n ¹ §¸ï ¤¯ÁÝtzÀ ªÀÄÄA¢£À gÀ¸ÉÛAiÀÄ°è ¯Áj £ÀA§gÀ JªÀiï ºÉZï. 04/¹¦-5427 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ£ÀÄ ¯ÁjAiÀÄ£ÀÄß §¸ÀªÀ ªÀÈvÀÛzÀ PÀqɬÄAzÀ °AUÀ¸ÀÆUÀÆgÀÄ PÀqÉUÉ CwêÉÃUÀ ªÀÄvÀÄÛ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ £ÀqɬĹPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ZÉPï ¥ÉÆøïÖ PÀqɬÄAzÀ §¸ÀªÉñÀégÀ ªÀÈvÀÛzÀ PÀqÉUÉ ºÉÆgÀnzÀÝ PÁgÀ £ÀA§gÀ PÉJ17 J-2028 £ÉÃzÀÝPÉÌ rQÌ PÉÆlÖzÀÝjAzÀ PÁj£À°èzÀÝ ²æà SÁeÁ, §¸ÀªÀgÁd,eÁ¥sÀgÀ,.C¸ÀèªÀÄ EªÀjUÉ wêÀæ ¸ÀégÀÆ¥ÀzÀ UÁAiÀiÁUÀ¼ÁVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ CAvÀ ²æà SÁeÁ EªÀgÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁð¢üAiÀÄ ªÉÄðAzÀ £ÀUÀgÀ ¸ÀAZÁgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ, ¥ÀæPÀgÀtzÀ°èAiÀÄ UÁAiÀiÁ¼ÀÄUÀ¼À ¥ÉÊQ C¸ÀèªÀÄ vÀAzÉ ªÀÄ»§Æ§ ¥ÁµÁ ,16 ªÀµÀð, FvÀ£ÀÄ gÁAiÀÄZÀÆj£À N¥ÉPï D¸ÀàvÉæAiÀÄ°è ªÉÊzÀåQÃAiÀÄ G¥ÀZÁgÀzÀ°è C¸ÀèªÀiï FvÀ£ÀÄ ¢£ÁAPÀ 17.09.2010 gÀAzÀÄ 0230 UÀAmÉUÉ ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

    PÀĪÀiÁj ªÀĺÁzÉë vÀAzÉ FgÉñÀ ,10 ªÀµÀð, ºÀÆUÁgÀ ¸Á: ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ FPÉAiÀÄÄ ¨Á®QÃAiÀÄgÀ ¨Á® ªÀÄA¢gÀ gÁAiÀÄZÀÆgÀÄzÀ°è «zÁå¨Áå¸À ªÀiÁqÀÄwÛzÀÄÝ ªÀÄvÀÄÛ CzÉà ±Á¯ÉAiÀÄ ¨Á®QAiÀÄgÀ ªÀ¸Àw PÉÃAzÀæzÀ°è ªÁ¹¸ÀÄwÛzÀÄÝ, ¢£ÁAPÀ 15.09.2010 gÀAzÀÄ ¨É¼ÀV£À 1130 UÀAmÉUÉ ±Á¯ÉUÉ ºÉÆÃzÁUÀ ¨ÁvÀgÀÆ«ÄUÉ ºÉÆÃUÀĪÀÅzÁV ºÉý ºÉÆÃVzÀÄÝ ªÀÄgÀ½ §A¢gÀĪÀÅ¢®è CAvÀ ²æêÀÄw ¦.©üêÀiÁzÉë C¢üÃPÀëPÀgÀÄ ¨Á®QAiÀÄgÀ ¨Á® ªÀÄA¢gÀ gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ gÀªÀgÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁð¢üAiÀÄ ªÉÄðAzÀ ¸ÀzÀgÀ§eÁgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

GULBARGA DIST REPORTED CRIMES

ªÁºÀ£À PÀ¼ÀªÀÅ ¥ÀæPÀgÀt :-

§æºÀä¥ÀÄgÀ oÁuÉ :²æà ªÀĺÀäzÀ £À¹ÃªÀÄ UÀÄ®§UÁð gÀªÀgÀÄ ¢£ÁAPÀ: 16-09-2010 gÀAzÀÄ vÀªÀÄä »gÉÆà ºÉÆAqÁ ¸ÉàAqÀgï £ÀA PÉJ28 PÉ 4091 CAzÁdÄ 30,000/- gÀÆ. ªÀiË®åzÀÄÝ, ¸ÉÖÃmï ¨ÁåAPï D¥sï ªÉÄʸÀÆgÀ JzÀÄgÀÄUÀqÉ ºÀwÛgÀ ¤°è¹ OµÀzsÀUÀ¼À£ÀÄß Rjâ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ 10-15 ¤«ÄµÀUÀ¼À £ÀAvÀgÀ §AzÀÄ £ÉÆÃqÀ¯ÁV, vÀªÀÄä ªÉÆÃlgÀ ¸ÉÊPÀ®£ÀÄß AiÀiÁgÉÆà PÀ¼ÀîgÀÄ PÀ¼ÀîvÀ£À ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVgÀÄvÁÛgÉ. CAvÁ ¸À°è¹zÀ zÀÆgÀÄ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ §æºÀä¥ÀÆgÀ oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVzÉ.

PÀvÀðªÀå ¤gÀvÀ ¥ÉưøÀgÀ ªÉÄÃ¯É ºÀ¯Éè ¥ÀæPÀgÀt:-

ZËPÀ oÁuÉ :²æà ªÀÄ°èPÁdÄð£À PÉ. §AqÉ ¦.J¸ï.L. Dgï.f.£ÀUÀgÀ UÀÄ®§UÁð gÀªÀgÀÄ vÁªÀÅ PÀvÀðªÀåzÀ ªÉÄÃ¯É EgÀĪÁUÀ ¢£ÁAPÀ 15-09-2010 gÀAzÀÄ gÁwæ 10:45 UÀAmÉUÉ ¸ÀÆgÀd¹AUï vÀAzÉ ºÀ£ÀĪÀiÁ£À ¹AUï ¨sÁgÀw ªÀÄvÀÄÛ E£ÀÆß 25-30 d£ÀgÀÄ vÀªÀÄä NtÂAiÀÄ UÀuÉñÀ «¸Àdð£É ªÉÄgÀªÀtÂUÉAiÀÄ£ÀÄß ªÀiÁqÀÄvÁÛ SÁ¢æ ZËPÀ ºÀwÛgÀ §AzÀÄ ¸ÁªÀðd¤PÀjUÉ vÉÆAzÀgÉAiÀiÁUÀĪÀ jÃwAiÀÄ°è ªÀwð¸ÀÄwÛzÀÝjAzÀ, ºÁUÉ vÉÆAzÀgÉ ªÀiÁqÀĪÀzÀÄ ¸Àj C®è CAvÀ ªÁºÀ£ÀzÀ ªÉÄÃUÁ ¥ÉÆÃ£ï ªÀÄÄSÁAvÀgÀ w½¹zÀgÀÄ PÀÆqÁ, PÀvÀðªÀåzÀ°èzÀÝ ¹§âA¢AiÀĪÀgÀ ªÉÄÃ¯É PÀ®Äè §rUÉ vÀÆgÁl ªÀiÁr UÁAiÀÄ ¥Àr¹zÁÝgÉ C®èzÉà ¸ÀzÀj UÀ®¨sÉPÉÆÃgÀgÀÄ £ÀªÀÄä oÁuÉAiÀÄ fæ£À UÁè¸À MqÉzÀÄ ¸ÀgÀPÁj ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß dRAUÉƽ¹zÀÝ®èzÉ PÀvÀðªÀåzÀ°è CrØAiÀÄÄAlÄ ªÀiÁrzÁÝgÉ. CAvÁ ¸À°è¹zÀ zÀÆgÀÄ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ ZËPÀ oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVzÉ.