Police Bhavan Kalaburagi

Police Bhavan Kalaburagi

Saturday, July 14, 2012

Raichur District Reported Crimes


ªÀgÀ¢AiÀiÁzÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À ªÀiÁ»w:-
C¸Àé¨sÁ«PÀ ªÀÄgÀt ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À ªÀiÁ»w:_
§¸ÀªÀgÁd vÀAzÉ ZÀ£ÀߥÀà, 26 ªÀµÀð, ZÀ®ÄªÁ¢, MPÀÌ®ÄvÀ£À, ¸Á: ¨ÁzÀ°ð vÁ: ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ.FvÀ£À  vÀAzÉAiÀiÁzÀ ZÀ£ÀߥÀà vÀAzÉ C¼Àî¥Àà, 65 ªÀµÀð, FvÀ£ÀÄ ªÀiÁ£À¹PÀ C¸Àé¸ÀÞ¤zÀÄÝ FUÉÎ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ 1 ªÀµÀð¢AzÀ ªÀÄzÀå¥Á£À ªÀiÁqÀÄvÁÛ £Á£ÀÄ ¸ÁAiÀĨÉÃPÀÄ CAvÁ ºÉüÀÄvÁÛ wgÀÄUÁqÀÄwÛzÀÄÝ ¢£ÁAPÀ 12-07-2012 gÀAzÀÄ 8-30 ¦.JA. ¸ÀĪÀiÁjUÉ ¸ÀzÀj ZÀ£ÀߥÀà£ÀÄ ¨ÁzÀ°ð ¹ÃªÀiÁAvÀgÀzÀ°ègÀĪÀ §¸À£ÀUËqÀ EªÀgÀ ºÉÆ®zÀ°èzÀÝ £É®Äè ºÀÄ°è£À ¨sÀtªÉAiÀÄ ªÀÄzÀåzÀ°è ¤AvÀÄPÉÆAqÀÄ ºÀÄ°è£À ¨sÀt«UÉ ªÀÄÈvÀ ZÀ£ÀߥÀà£ÀÄ ¨ÉAQ ºÀaÑ ¸ÀÄlÄÖPÉÆAqÀÄ ¸ÀÞ¼ÀzÀ°èAiÉÄà ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ£É. CAvÁ PÉÆlÖ zÀÆj£À  ªÉÄðAzÀ ¹AzsÀ£ÀÆgÀ UÁæ«ÄÃt oÁuÉ AiÀÄÄ.r.Dgï. £ÀA: 20/2012 PÀ®A. 174 ¹.Dgï.¦.¹.. CrAiÀÄ°è  ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

UÁAiÀÄzÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À ªÀiÁ»w:_
     ¢£ÁAPÀ:-13-07-2012 gÀAzÀÄ ¨É½UÉÎ 6-00 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ²æúÀ£ÀĪÀÄAvÀ vÀAzÉ ¦qÀØ¥Àà,zÉêÀgÀªÀÄ£ÉÃgÀ,50ªÀµÀð,PÀÆ°PÉ®¸À,¸Á-gÁªÀÄ£Á¼À FvÀ£ÀĪÀģɬÄAzÀ HgÉƼÀUÉ ºÉÆÃUÀ¨ÉÃPÉAzÀÄ vÀ£Àß vÀªÀÄäA¢gÀÄ PÀlÄÖwÛgÀĪÀ ªÀÄ£É ªÀÄÄAzÉ ºÉÆÃUÀÄwÛgÀĪÁUÀ zÁjAiÀÄ°è §Ä£Á¢ ªÀÄtÚ£ÀÄß zÁj ©lÄÖ ºÁPÀÄ wgÀÄUÁqÀ®Ä zÁj E¯Áè,C¦à vÀ¦à §Ä£Á¢ vÉVΣÀ°è ©zÀÝgÉ ºÉÃUÉ CAvÁ CAzÁUÀ vÀªÀÄä  vÀVΣÀ°è ©zÀÝgÀ ©¢Ý zÁj E°ènÖzÉÝãÀ¯Éà ªÀÄÄ¢ ¸ÀÆ¼É ªÀÄUÀ£É CAvÁ CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊzÀÄ ªÀÄtÂÚ£À J¼Éî vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ JqÀ ªÀÄÆV£À ¥ÀPÀÌzÀ°è ºÉÆqÉzÀÄ gÀPÀÛ UÁAiÀÄ ªÀiÁr E£ÉÆßAzÀÄ ¸À® F zÁjAiÀÄ°è §AzÀgÉ fêÀ ¸À»vÀ ©qÀĪÀÅ¢¯Áè CAvÁ fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. CAvÁ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ zÉêÀzÀÄUÀð ¥Éưøï oÁuÉ. UÀÄ£Éß £ÀA.106/2012 PÀ®A, 324,504,506, L¦¹ £ÉÃzÀÝgÀ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.  

¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAWÀ£É, ªÁºÀ£À ZÁ®PÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ:     
        gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ J¯Áè ¥Éưøï C¢üPÁjUÀ¼ÀÄ, gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ°è ªÉÆÃmÁgÀ ªÁºÀ£À C¥ÀWÁvÀUÀ¼À£ÀÄß vÀqÉUÀlÄÖªÀ PÀÄjvÀÄ f¯ÉèUÉ ¥ÀÆgÉʹgÀĪÀ EAlgï¸É¥ÀÖgï ªÁºÀ£ÀzÀ ¸ÀºÁAiÀÄ¢AzÀ ¢£ÁAPÀ: 14.07.2012 gÀAzÀÄ 72  ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À£ÀÄß ¥ÀvÉÛ ªÀiÁr 12,300/- gÀÆ.UÀ¼ÀÀ£ÀÄß ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà zÀAqÀ «¢ü¹, PÁ£ÀÆ£ÀÄ jÃvÀå PÀæªÀÄ dgÀÄV¹zÀÄÝ, ¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAX¸ÀĪÀ ZÁ®PÀgÀÄ/ªÀiÁ°ÃPÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆgÀÄ jÃvÀå PÀæªÀÄ dgÀÄV¸ÀĪÀ PÁAiÀÄð ªÀÄÄAzÀĪÀgÉ¢gÀÄvÀÛzÉ.

BIDAR DISTRICT DAILY CRIME UPDATE 14-07-2012

This post is in Kannada language. To view, you need to download kannada fonts from the link section.¢£ÀA¥Àæw C¥ÀgÁzsÀUÀ¼À ªÀiÁ»w ¢£ÁAPÀ 14-07-2012

£ÀÆvÀ£À £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ ©ÃzÀgÀ UÀÄ£Éß £ÀA 164/2012 PÀ®A 279, 304(J) L¦¹ eÉÆvÉ 187 LJA« DåPïÖ :-
¢£ÁAPÀ 12-07-2012 gÀAzÀÄ DgÉÆæ zÀAiÀiÁ£ÀAzÀ vÀAzÉ ¥ÁAqÀÄgÀAUÀ ¸Á: gÁªÀÄwÃxÀðªÁr EvÀ£ÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠫±Àé£ÁxÀ vÀAzÉ ªÀiÁgÀÄw ªÉÄÃvÉæ ªÀAiÀÄ: 48 ªÀµÀð, ¸Á: PÁzÀ¯Á¨ÁzÀ, vÁ: ¨sÁ°Ì EvÀ£À ºÉAqÀwAiÀiÁzÀ ªÀÄÈvÀ ªÀĺÁzÉë UÀAqÀ «±Àé£ÁxÀ ªÉÄÃvÉæ ªÀAiÀÄ: 32 ªÀµÀð, ¸Á: AiÀiÁ¯Áè°AUÀ PÁ¯ÉÆä £Ë¨ÁzÀ EPÉAiÀÄ£Àäß vÀ£Àß ¸ÉÊPÀ¯ï ªÉÆÃmÁgÀ ªÉÄÃ¯É PÀÆr¹PÉÆAqÀÄ AiÀįÁè°AUÀ PÁ¯ÉÆä¬ÄAzÀ vÁ£ÀÄ PÉ®¸À ªÀiÁqÀĪÀ PÀA¥À¤UÉ PÀgÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃUÀÄwÛgÀĪÁUÀ gÉʯÉéà UÉÃl ºÀwÛgÀ ¹àÃqÀ ¨ÉæÃPÀgÀ ªÉÄðAzÀ CwªÉÃUÀ ºÁUÀÆ ¤µÀ̼ÀfvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ ºÉÆÃUÀĪÁUÀ MªÉÄäÃ¯É »AzÉ PÀĽvÀ ªÀĺÁzÉë EªÀ¼ÀÄ PɼÀUÉ ©zÀÄÝ vÀ¯ÉAiÀÄ »A¨sÁUÀzÀ°è ¨sÁj UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀĪÁV ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ¼ÉAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ ¢£ÁAPÀ 13-07-2012 gÀAzÀÄ PÉÆlÖ  ºÉýPÉ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

zsÀ£ÀÆßgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 110/2012 PÀ®A 279, 338 L¦¹ :-
DgÉÆæ gÁªÀÄgÀvÀ£À@gÀvÀ£À vÀAzÉ CAUÀzÀ ¯Áj £ÀA. PÉJ-39/5604 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ ¸Á: ªÀgÀªÀnÖ, ¸ÀzÀå: ¨sÁ°Ì EvÀ£ÀÄ ¢£ÁAPÀ 12/07/2012 gÀAzÀÄ ¸ÀzÀj ¯ÁjAiÀÄ°è EnÖUÉ ¯ÉÆÃqÀ vÀÄA©PÉÆAqÀÄ ¨sÁ°Ì PÀqÉUÉ §gÀĪÁUÀ ©ÃzÀgÀ ¨sÁ°Ì gÉÆÃr£À zsÀ£ÀÆßgÁ vÁAqÉAiÀÄ wgÀÄ«£À°è Cw ªÉÃUÀzÀ°è EgÀĪÀÅzÀjAzÀ MªÉÄä¯É ¥À°ÖAiÀiÁV gÉÆÃr£À §¢AiÀÄ°è ©¢gÀÄvÀÛzÉ, EzÀjAzÀ DgÉÆæ ºÁUÀÄ Qè£ÀgÀ CªÀÄeÁzÀ E§âjUÉ UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀÄ gÀPÀÛUÁAiÀĪÁVgÀÄvÀÛzÉ CAvÀ ¦üAiÀiÁ𢠸ÉÊAiÀÄzÀ eÁ« vÀAzÉ ¸ÉÊAiÀÄzÀ C§Äݯï gÀ»ÃªÀÄ, ªÀAiÀÄ: 36 ªÀµÀð, ¸Á: ¨sÁvÁA¨Áæ, vÁ: ¨sÁ°Ì EvÀ£ÀÄ ¢£ÁAPÀ 13-07-2012 gÀAzÀÄ ¤ÃrzÀ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

£ÀÆvÀ£À £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ ©ÃzÀgÀ UÀÄ£Éß £ÀA 163/2012 PÀ®A 379, 511 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 13-07-2012 gÀAzÀÄ £ÀPÀÄQ£À°è DgÉÆævÀgÁzÀ ±ÁªÀÄ vÀAzÉ £ÁgÁAiÀÄt PÁ¼É ªÀaiÀÄ: 20 ªÀµÀð, eÁw: ªÀÄAUÁgÀªÁr, ¸Á: ¢£À zÀAiÀiÁ® £ÀUÀgÀ ©ÃzÀgÀ EvÀ£ÀÄ ºÁUÀÄ E£ÀÆß 5 d£À C¥ÀjavÀ PÀ¼ÀîgÀÄ EªÀgÉ®ègÀÆ DmÉÆà jPÁëzÀ°è §AzÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠫dAiÀÄPÀĪÀiÁgÀ vÀAzÉ «±Àé£ÁxÀ eÉÆö ªÀAiÀÄ: 30 ªÀµÀð, ¸Á: £Ë¨ÁzÀ Z˽ PÀªÀiÁ£À ºÀwÛgÀ ©ÃzÀgÀ EvÀ£À ªÀÄ£ÉAiÀÄ ªÀÄÄA¨sÁUÀzÀ°è PànÖgÀĪÀ DqÀÄUÀ¼À£ÀÄß PÀ¼ÀîvÀ£À ªÀiÁqÀÄwÛgÀĪÁUÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ £ÉÆÃr UÁ§jUÉÆAqÀÄ DgÉÆævÀgÀ ºÀwÛgÀ ºÉÆÃUÀÄwÛzÀÝAvÉ CªÀgÀÄ NqÀ®Ä ¥ÁægÀA©ü¹zÁUÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ ¢UÀA§gÀ ºÁUÀÆ CA¨ÁzÁ¸À EªÀgÀ£ÀÄß PÀgɬĹ PÀgɬĹ »rAiÀÄ®Ä ¥ÁægÀA©ü¹zÁUÀ 6 d£ÀgÀ ¥ÉÊQ 5 d£ÀgÀÄ CªÀgÀÄ vÀAzÀ DmÉÆà jÃPÁëzÀ°è PÀĽvÀÄ ºÉÆÃVgÀÄvÁÛgÉ, G½zÀ ±ÁªÀÄ EvÀ£ÀÄ eÉÆÃgÁV NqÀ®Ä ºÉÆÃV ªÀÄÄAzÉ RįÁè eÁUÉ vÀVΣÀ°è ©¢Ý ¥ÀæAiÀÄÄPÀÛ JqÀPÁ®Ä ªÀÄƼÀPÁ®Ä PɼÀUÉ ªÀÄÆ¼É ªÀÄÄjzÀAvÉ gÀPÀÛUÁAiÀĪÁvgÀÄvÀÛzÉ, ¸ÀzÀj ±ÁªÀÄ EªÀ£À ºÀwÛgÀ MAzÀÄ ZÁPÀÄ EgÀÄvÀÛzÉ CAvÀ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠺ÉýPÉ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

£ÀÆvÀ£À £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ ©ÃzÀgÀ UÀÄ£Éß £ÀA 165/2012 PÀ®A 366 eÉÆvÉ 34 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 09-07-2012 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢vÀ¼ÁzÀ eÉʲæà UÀAqÀ w¥ÀàuÁÚ ªÀAiÀÄ: 46 ªÀµÀð, ¸Á: ªÀiÁtÂPÉñÀéj PÁ¯ÉÆä UÀÄ®§UÁð, ¸ÀzÀå: ªÀÄAUÀ®¥ÉÃl ©ÃzÀgÀ EPÉAiÀÄ ªÀÄUÀ¼ÀÄ ©ÃzÀgÀ£À qÁ|| eÁ§±ÉÃnÖ EªÀgÀ QèäPÀ ºÀwÛgÀ PÉ®¸À PÀÄjvÀÄ ºÉÆÃVzÀÄÝ, C°èAzÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ªÀÄUÀ¼ÀÄ ¸ÀA±ÀAiÀiÁ¸ÀàzÀ jÃwAiÀÄ°è C¥ÀºÁgÀtªÁVzÁݼÉ, ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ªÀÄUÀ¼ÀÄ PÁuÉAiÀiÁzÀ §UÉÎ DgÉÆæ ²ªÁ£ÀAzÀ ªÉÄÃ¯É ¸ÀA±ÀAiÀÄ¥ÀlÄÖ UÀÄ®§UÁðPÉÌ CªÀgÀ ªÀÄ£ÉUÉ ºÉÆÃV £ÉÆÃqÀ®Ä ªÀÄ£ÉUÉ ©ÃUÀ ºÁqgÀÄvÁÛgÉ, DzÀÝjAzÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ  ªÀÄUÀ¼À C¥ÀºÀgÀtzÀ°è DgÉÆævÀgÁzÀ 1] ²ªÁ£ÀAzÀ vÀAzÉ gÁAiÀÄ¥Áà , 2] azÁ£ÀAzÀ vÀAzÉ gÁAiÀÄ¥Áà, 3] gÁAiÀÄ¥Áà, 4] CA¨ÉæñÀ ZÁ®PÀ J¯ÁègÀÆ ¸Á: UÀÄ®§UÁð, EªÀgÉ®ègÀ PÉʪÁqÀ«gÀÄvÀÛzÉ. ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ vÀ£Àß ªÀÄUÀ¼À ¨ÁåAPÀ SÁvÉAiÀÄ°è ¸ÀĪÀiÁgÀÄ 2.5 ®PÀë gÀÆ¥Á¬Ä EnÖgÀÄvÁÛgÉ, F ºÀtPÁÌV ¸ÀzÀj DgÉÆævÀgÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ªÀÄUÀ½UÉ C¥ÁAiÀÄ ªÀiÁqÀĪÀ ¸ÀA¨sÀªÀ EgÀÄvÀÛzÉ, DzÀÝjAzÀ CªÀiÁAiÀÄPÀ¼ÁzÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ªÀÄUÀ¼À£ÀÄß ¸ÀzÀj DgÉÆævÀgÉà C¥ÀºÀgÀt (QqÁߥÀ) ªÀiÁrgÀĪÀ RavÀ ¸ÀA±ÀAiÀÄ EgÀÄvÀÛzÉ CAvÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀÄ ¢£ÁAPÀ 13-07-2012 gÀAzÀÄ PÉÆlÖ ºÉýPÉ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

£ÀÆvÀ£À £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ ©ÃzÀgÀ UÀÄ£Éß £ÀA 166/2012 PÀ®A 279, 338 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 13-07-2012 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢ gÀ«¸Áé«Ä @ gÉêÀ¥Áà vÀAzÉ ªÀÄ°èPÁdÄð£À WÁ¼É ªÀAiÀÄ: 30 ªÀµÀð, ¸Á: RlPÀ aAZÉÆý, vÁ: ¨sÁ°Ì EvÀ£ÀÄ DgÉÆæ gÀªÉÄñÀ vÀAzÉ §¸ÀAiÀiÁå ¸Áé«Ä ªÀAiÀÄ: 28 ªÀµÀð, ¸Á: RlPÀ aAZÉÆý EvÀ£À ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ¯ï §eÁd ¥Àè¸Àgï £ÀA PÉJ-39/ºÉZï-0559 £ÉÃzÀgÀ ªÉÄÃ¯É E§âgÀÄ PÀÆrPÉÆAqÀÄ RlPÀ aAZÉÆý¬ÄAzÀ ©ÃzÀgÀPÉÌ §gÀĪÁUÀ PÉƼÁgÀ(PÉ) §¸ÀªÀ UÀÄgÀÄPÀÄ® ±Á¯É JzÀÄj£À gÉÆÃr£À ªÉÄÃ¯É DgÉÆæAiÀÄÄ vÀ£Àß ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ¯ïªÀ£ÀÄß CwªÉÃUÀ ºÁUÀÆ ¤µÁ̼ÀfvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¸ÀPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ MªÉÄäÃ¯É vÀ£Àß ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ¯ï ¥À°Ö ªÀiÁrgÀÄvÁÛ£É, EzÀjAzÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ JqÀUÁ®Ä ¦AræAiÀÄÄ ªÀÄÄjzÀÄ ¨sÁj gÀPÀÛUÁAiÀÄ, §®UÁ®Ä ¥ÁzÀPÉÌ, §®UÉÊ ªÉƼÀPÉÊUÉ ºÁUÀÆ JqÀUÉÊ ªÉÆüÀPÉÊUÉ vÀgÀazÀ gÀPÀÛUÁAiÀĪÁvgÀÄvÀÛzÉ, vÀ¯ÉAiÀÄ°è UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀĪÁvgÀÄvÀÛzÉ, DgÉÆæAiÀÄÄ Nr ºÉÆÃVgÀÄvÁÛ£ÉAzÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠺ÉýPÉ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

ºÀÄ®¸ÀÆgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 153/2012 PÀ®A 399, 402 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 13-07-2012 gÀAzÀÄ ¨sÁ°Ì-OgÁzÀ J¸ï. gÁdå ºÉzÁÝj gÉÆÃr£À ªÉÄÃ¯É ªÀÄzÀgÀ±Á ¥sÀQÃgÀ gÀªÀgÀ ºÉÆ®zÀ ºÀwÛgÀ gÉÆÃrUÉ CqÀدÁV ºÀUÀÎ ºÁQ 4 jAzÀ 5 d£ÀgÀÄ zÀgÉÆÃqÉ ªÀiÁqÀ®Ä ¹zÀÝvÉ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ zÀgÉÆÃqÉ ªÀiÁqÀĪÀ GzÉÝñÀPÁÌV gÁdå ºÉzÁÝj ªÉÄÃ¯É ¸ÉÃjgÀÄvÁÛgÉ CAvÀ ¦üAiÀiÁ𢠢°Ã¥À ¸ÁUÀgÀ ¦.J¸ï.L ºÀÄ®¸ÀÆgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ gÀªÀjUÉ RavÀ ¨Áwä §AzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀÄ oÁuÉAiÀÄ ¹§âA¢AiÀĪÀgÉÆqÀ£É ªÀiÁgÀPÁ¸ÀÛçUÀ¼À£ÀÄß »rzÀÄPÉÆAqÀÄ zÀgÉÆÃqÉ ªÀiÁqÀ®Ä ¹zÀÝvÉ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ¤AwzÀÝ zÀgÉÆÃqÉ PÉÆÃgÀgÁzÀ DgÉÆævÀgÀÄ 1) ªÀÄ®è¥Áà vÀAzÉ ©üêÀıÁ ¥ÀÆeÁj ªÀAiÀÄ: 35 ªÀµÀð, eÁw: PÀÄgÀħ, ¸Á: vÀĪÀÄPÀÄAmÁ, vÁ: aAZÉÆý, f: UÀÄ®§Uáð, 2) ªÀĺÀäzÀ CPÀæªÀÄ vÀAzÉ ªÀĺÀäzÀ E¸Áä¬Ä®¸Á§ ±ÉÃPï ªÀAiÀÄ: 25 ªÀµÀð, ¸Á: £ÁUÁ EzÁè¬Ä, vÁ: aAZÉÆý, f: UÀÄ®§UÁð, 3) ªÀiÁgÀÄw vÀAzÉ WÁ¼ÉÃ¥Áà PÀÄvÀÛ¨ÁzÉ ªÀAiÀÄ: 30 ªÀµÀð, eÁw: PÀ§â°UÀ, ¸Á: ºÀ¼ÉA§gÀ, vÁ: f: ©ÃzÀgÀ, 4) ©ÃgÀ¥Áà vÀAzÉ ªÀiÁtÂPÀ¥Áà £É®èªÁqÀ ªÀAiÀÄ: 25 ªÀµÀð, eÁw: PÀÄgÀħ, ¸Á: vÀĪÀÄPÀÄAmÁ, vÁ: f: UÀÄ®§UÁð, 5) gÉêÀt¹zÀÝ @ ¹zÀÄÝ eÁ: PÀÄgÀħ, ¸ÀzÀå: vÀĪÀÄPÀÄAmÁ, vÁ: aAZÉÆý, f: UÀÄ®§UÁð EªÉ®ègÀ ªÉÄÃ¯É zÁ½ ªÀiÁrzÁUÀ CªÀgÀ°è 3 d£ÀgÀÄ ¹QÌzÀÄÝ E§âgÀÆ Nr ºÉÆÃVgÀÄvÁÛgÉ £ÀAvÀgÀ ¥ÀAZÀgÀ£ÀÄß §gÀªÀiÁrPÉÆAqÀÄ zÀgÉÆÃqÉ ªÀiÁqÀ®Ä ¹zÀÝvÉUÉ §¼À¹zÀ ªÀiÁgÀPÁ¸ÀÛçUÀ¼ÁzÀ 1 PÀ©ât dA¨É, 1 PÀ©âtzÀ ºÀjvÀªÁzÀ PÀlgÀ, 1 ¥ÉÃlgÀzÀ°è PÀnÖzÀ SÁgÀzÀ ¥ÀÄr, 1 PÀ©âtzÀ 2 ¦ümï GzÀݪÁzÀ gÁqÀ, 1 £ÉʯÁ£À ºÀUÀÎ CAzÁdÄ 30 ¦ümï GzÀÝ, 1 »gÉÆà ºÉÆÃAqÁ ¹èAqÀgï ¥sÉÆæà £ÀA: PÉJ-32/EJ-7900 C.Q 30,000/-gÀÆ. ¨É¯É ¨Á¼ÀĪÀÅzÀÄ DgÉÆævÀgÀ ªÀ±À¢AzÀ ¥ÀAZÀgÀ ¸ÀªÀÄPÀëªÀÄ ªÀ±À¥Àr¹PÉÆAqÀÄ, DgÉÆævÀgÀ£ÀÄß zÀ¸ÀÛVj ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ, DgÉÆævÀgÀ «gÀÄzÀÞ UÀÄ£Éß zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.        

ªÀÄAoÁ¼À ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 103/2012 PÀ®A 78(3) PÉ.¦ DåPïÖ :-
¢£ÁAPÀ 13-07-2012 gÀAzÀÄ PÉÆû£ÀÆgÀªÁr UÁæªÀÄzÀ°è ºÀ£ÀĪÀiÁ£À ªÀÄA¢gÀzÀ ºÀwÛgÀ EgÀĪÀ ¸ÁªÀðd¤PÀ gÉÆÃqÀ£À ªÉÄÃ¯É DgÉÆævÀgÁzÀ 1) gÁdÄ vÀAzÉ ®PÀëöät ªÀÄÄzÀÄUÉÆüÀ ªÀAiÀÄ: 30 ªÀµÀð, 2) ºÀtªÀÄAvÀ vÀAzÉ PÀıÀuÁÚ ªÀÄqÉÆüÀ ªÀAiÀÄ: 43 ªÀµÀð, E§âgÀÄ ¸Á: PÉÆû£ÀÆgÀªÁr EªÀj§âgÀÄ ¸ÁªÀðd¤PÀjAzÀ ºÀt ¥ÀqÉzÀÄ ªÀÄmÁÌ dÆeÁl £À¹Ã©£À Dl Dr¹ ªÀÄmÁÌ an §gÉzÀÄPÉÆqÀÄwÛzÁÝgÉAzÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠦J¸ïL ªÀÄAoÁ¼À ¥Éưøï oÁuÉ gÀªÀjUÉ RavÀ ¨Áwä §AzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀÄ E§âgÀÄ ¥ÀAZÀgÀ£ÀÄß §gÀªÀiÁrPÉÆAqÀÄ oÁuÉAiÀÄ ¹§âA¢AiÀĪÀgÉÆqÀ£É ¸ÀzÀj DgÉÆævÀgÀ ªÉÄÃ¯É zÁ½ ªÀiÁrzÁUÀ M§â DgÉÆæ ¹QÌzÀÄÝ, E£ÉÆçâ DgÉÆæAiÀÄÄ NrºÉÆÃVgÀÄvÁÛ£ÉAzÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠺ÉýPÉ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

GULBARGA DIST REPORTED CRIMES


ಮೋಸ ವಂಚನೆ ಪ್ರಕರಣ:
ಗ್ರಾಮೀಣ ಠಾಣೆ ಗುಲಬರ್ಗಾ: ಶ್ರೀಮತಿ ಮಹಾದೇವಮ್ಮಾ ಗಂಡ ಕೋಟೇಶ ಸಿತಾಳೆ ಸಾ||ಸಿದ್ರಾಮೇಶ್ವರ ನಿಲಯ ಬಿದ್ದಾಪೂರ ಕಾಲೋನಿ ಗುಲಬರ್ಗಾ ರವರು ದಿ|| 13/07/2012 ರಂದು ಬೆಳ್ಳಿಗೆ 6:30 ಗಂಟೆ ಸುಮಾರಿಗೆ ನಮ್ಮ ಓಣಿಯಲ್ಲಿರುವ ಹನುಮಾನ ಮತ್ತು ಲಕ್ಷ್ಮಿ ದೇವರ ದರ್ಶನ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಮನೆಯ ಕಡೆಗೆ ಹೊರಟಾಗ ಗುರಪಾದಪ್ಪಾ ಮಾಲಿ ಇವರ ಮನೆಯ ಹತ್ತಿರ ಮೋಟಾರ ಸೈಕಲ ಮೇಲೆ ಇಬ್ಬರು ಯುವಕರು 25-30 ವಯಸ್ಸಿನವರು ಬಂದವರೇ ನೋಡಿ ಗಾಡಿ ನಿಲ್ಲಿಸಿ ನಾವು ಪೊಲೀಸರಿದ್ದೇವೆ ಕೊರಳಲ್ಲಿ ಬಂಗಾರದ ಆಭರಣ ಹಾಕಿಕೊಂಡು ಹೋಗಬೇಡರಿ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಹಾಕಿಕೊಳ್ಳಿರಿ ಅಂತಾ ಹೇಳಿ ನನಗೆ ಸಿಟ್ಟು ಮಾಡಿ ಆಭರಣ ಕೊಡಿ ಪುಡಿ ಕಟ್ಟಿ ಕೊಡುತ್ತೇವೆ ಆಂತಾ ಹೇಳಿದಾಗ ನಾನು ಕೊರಳಲ್ಲಿದ್ದ 4 ತೋಲಿ ಬಂಗಾರದ ಮಂಗಳ ಸೂತ್ರ ಅ.ಕಿ 110000/- ರೂ ನೇದ್ದನ್ನು ಕಾಗದದ ಪುಡಿಯಲ್ಲಿ ಮಂಗಳ ಸೂತ್ರದ ಬದಲಾಗಿ ಮಣ್ಣನ್ನು ಕಟ್ಟಿಕೊಟ್ಟಿರುತ್ತಾರೆ ಅಂತಾ ದೂರು ಸಲ್ಲಿಸಿದ ಸಾರಂಶದ ಮೇಲಿಂದ ಠಾಣೆ ಗುನ್ನೆ ನಂ: 229/2012 ಕಲಂ 420 ಸಂಗಡ 34  ಐಪಿಸಿ ಪ್ರಕಾರ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ತನಿಖೆ ಕೈಕೊಂಡಿರುತ್ತಾರೆ.
ಹಲ್ಲೆ ಪ್ರಕರಣ:
ರಾಘವೇಂದ್ರ ನಗರ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ: ಶ್ರೀ ಮಹಾದೇವಪ್ಪ ತಂದೆ ಕುಶಪ್ಪ ನರೋಣಾ ರವರು ನನ್ನ ಮಗನಾದ ಸಂಜೀವಕುಮಾರ ಈತನ ಲಗ್ನ ಕಳೆದ ವರ್ಷ ಗುಲಬರ್ಗಾ ನಗರದ ಯಮುನಾ ನಗರ ಬಡಾವಣೆಯ ಮಹಾದೇವಪ್ಪ ತಂದೆ ಗುಂಡಪ್ಪ ಪಾಟೀಲ್ ಈತನ ಮಗಳಾದ ಅಶ್ವಿನಿ ಇವಳ ಜೊತೆ ಲಗ್ನ ಮಾಡಿದ್ದು, ಸಂಜೀವಕುಮಾರ ಈತನು ಬೆಂಗಳೂರು ನಗರದ ಸ್ಮಾಟ್ ಪ್ಲೇ ಕಂಪನಿಯಲ್ಲಿ ನೌಕರಿ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದು, ಸದರಿಯವನು ತನ್ನ ಹೆಂಡತಿಯೊಂದಿಗೆ 3-4 ತಿಂಗಳು ಕಳೆದು ಮರಳಿ ಮನೆಗೆ ಬಂದಿದ್ದು, ನನ್ನ ಸೊಸೆ ಅಶ್ವಿನಿ ಇವಳು ತನ್ನ ತವರು ಮನೆಗೆ ಹೋದವಳು ನಾವು ಸೊಸೆಗೆ ಕರೆಯಲು ಅಲ್ಲಿಗೆ ಹೋದಾಗ ಸೊಸೆ ಬರದೇ ಇರುವದರಿಂದ ನನ್ನ ಮಗ ತನ್ನ ಮನಸ್ಸಿನ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ತಾನು ಬೆಂಗಳೂರಿಗೆ ನೌಕರಿಗೆ ಹೋಗುತ್ತೇನೆಂದು ಹೋದವನು ಮರಳಿ ಫೋನ್ ಮಾಡದೇ ಇರುವದರಿಂದ ನಾನು ಬೆಂಗಳೂರಿಗೆ ಹೋಗಿ ಸದರಿ ಕಂಪನಿಗೆ ಹೋಗಿ ವಿಚಾರಿಸಿದ್ದು, ನನ್ನ ಮಗ ನೌಕರಿಗೆ ಬಂದಿರುವದಿಲ್ಲಾ ಅಂತ ಕಂಪನಿಯವರು ತಿಳಿಸಿದರು. ಈ ಬಗ್ಗೆ ಬೆಂಗಳೂರು ನಗರದ ಮಹಾದೇವಪೂರ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿ ತನ್ನ ಮಗ ಕಾಣೆಯಾದ ಬಗ್ಗೆ ದೂರು ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದರಿಂದ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಾಗಿದ್ದು ಇರುತ್ತದೆ. ದಿನಾಂಕ 12-07-2012 ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 10-00 ಗಂಟೆಯ ಸುಮಾರಿಗೆ ನಮ್ಮ ಮನೆಗೆ ಮಹಾದೇವಪ್ಪ ತಂದೆ ಗುಂಡಪ್ಪ ಪಾಟೀಲ್, ಸಿದ್ದಾರೂಢ ತಂದೆ ಮಹಾದೇವಪ್ಪ ಪಾಟೀಲ್ ಸಂಗಡ 10-12 ಜನರು ಸಾ || ಎಲ್ಲರೂ ಯಮುನಾ ನಗರ ಕುಸನೂರ ರೋಡ ಗುಲಬರ್ಗಾ ರವರು ಬಂದು ನಿನ್ನ ಮಗ ಸಂಜೀವಕುಮಾರ ಎಲ್ಲಿದ್ದಾನೆ ಅಂತ ಅವಾಚ್ಯದಿಂದ ಬೈಯುತ್ತಾ, ಮಹಾದೇವಪ್ಪ ಪಾಟೀಲ್ ಈತನು ತಾನು ತನ್ನ ಮಗಳಿಗೆ ಲಗ್ನದಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದ ಬಂಗಾರ, ಬೆಳ್ಳಿ ಕೊಡು ಅಂತ ಹೊಡೆ, ಬಡೆ ಹಲ್ಲೆ ಮಾಡಿದ್ದು ಅಲ್ಲದೇ, ನನ್ನ ಹೆಂಡತಿಗು ಸಹ ಸಿದ್ದಾರೂಡ ತಂದೆ ಮಹಾದೇವಪ್ಪ ಪಾಟೀಲ್ ಈತನು ಮಾನಭಂಗ ಮಾಡುವ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಕೈ ಹಿಡಿದು ಎಳೆದಾಡಿರುತ್ತಾನೆ. ಅಲ್ಲದೆ ಮಹಾದೇವಪ್ಪ ಹಾಗು ಇನ್ನುಳಿದ 10-12 ಜನರು ಕೈಯಿಂದ ಹೊಡೆಬಡೆ ಮಾಡಿರುತ್ತಾರೆ ಅಂತ ದೂರು ಸಲ್ಲಿಸಿದ ಸಾರಾಂಶದ ಮೇಲಿಂದ ಠಾಣೆ ಗುನ್ನೆ ನಂ 50/2012 ಕಲಂ 143, 147, 323, 354, 504 ಸಂಗಡ 149 ಐಪಿಸಿ ನೇದ್ದರ ಪ್ರಕಾರ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ತನಿಖೆ ಕೈಕೊಂಡಿರುತ್ತಾರೆ.  
ಕಳ್ಳತನ ಪ್ರಕರಣ:
ಮಾದನ ಹಿಪ್ಪರಗಾ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ: ಶ್ರೀ. ಗುಂಡೇರಾವ ತಂದೆ ನರಹರರಾವ ಕುಲಕರ್ಣಿ ಸಬ್. ಡಿವಿಜನ್ ಇಂಜಿನಿಯರ್ :ಬಿ.ಎಸ್.ಎನ್.ಎಲ್ ಆಫೀಸ್ ಆಳಂದ ರವರು, ಹಿರೋಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ದಿನಾಂಕ:12/07/2012 ರ ರಾತ್ರಿ 2 ಗಂಟೆಯಿಂದ ಬೆಳಗಿನ 4-00 ಗಂಟೆಯ ಮಧ್ಯದ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಹಿರೋಳ್ಳಿಯ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿನ  ಬಿ.ಎಸ್.ಎನ್.ಎಲ್ ಟಾವರ ಆರ್.ಎಫ್.ಕೇಬಲ್ ವಾಯರ್ ಅಂದಾಜು 120 ಮೀಟರ ನಷ್ಟು ಅ.ಕಿ 38000/- ಕೀಮ್ಮತ್ತಿದು ಯಾರೋ ಕಳ್ಳರು ಕತ್ತರಿಸಿಕೊಂಡು ಕಳ್ಳತನ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಹೋಗಿರುತ್ತಾರೆ ಅಂತಾ ದೂರು ಸಲ್ಲಿಸಿದ ಸಾರಾಂಶದ ಮೇಲಿಂದ ಠಾಣೆ ಗುನ್ನೆ ನಂ: 39/2012 ಕಲಂ: 379 ಐ.ಪಿ.ಸಿ ಪ್ರಕಾರ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ತನಿಖೆ ಕೈಕೊಂಡಿರುತ್ತಾರೆ.  
ಅಪಘಾತ ಪ್ರಕರಣ:
ಚಿತ್ತಾಪೂರ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ: ಶ್ರೀ ಚಿತಾವಲಿ ತಂದೆ ಅಲ್ಲಾವುದ್ದಿನ ಕೋಟಿ ವ-21 ಸಾ|| ಹೊಸೂರ ಗ್ರಾಮ ರವರು ನಾನು ಮತ್ತು ಖಾಸಿಂಸಾಬ ತಂದೆ ಬಡೆಸಾಬ ಚಿಂತಗುಂಟಿ ರವರು  ದಿನಾಂಕ 13/07/12 ರಂದು 7-00 ಪಿ.ಎಮ್.ಕ್ಕೆ  ಟಿ.ವಿ.ಎಸ್. ಗಾಡಿ ನಂಬರ ಕೆಎ-32-ಆರ್-6104 ನೇದ್ದರ ಮೇಲೆ ಚಿತ್ತಾಫೂರದಿಂದ ಹೊಸೂರಕ್ಕೆ ಹೋಗುತ್ತಿರುವಾಗ ಹಣಮಂತ ಸುಲ್ತಾನಪುರ ಇವರ ಹೊಲದ ಹತ್ತಿರ ರೋಡಿನಲ್ಲಿ ಎದುರಿನಿಂದ ಟಂಟಂ ಗಾಡಿ ನಂ ಕೆಎ-32-ಬಿ-5146 ನೇದ್ದರ ಚಾಲಕ ಈಶ್ವರರಾಜ ತಂದೆ ಸಿದ್ದಣ್ಣ ರಾಮತೀರ್ಥ ಸಾ|| ಸಾತನೂರ ಈತನು ಅತಿವೇಗ ಹಾಗು ನಿಷ್ಕಾಳಜಿತನದಿಂದ ನಡೆಸಿಕೊಂಡು ಬಂದು ನಮ್ಮ ಗಾಡಿಗೆ ಡಿಕ್ಕಿ ಪಡಿಸಿ ನನಗೆ ಮತ್ತು ಹಿಂದೆ ಕುಳಿತ ಖಾಸಿಂಸಾಬನಿಗೆ ಗಾಯಗೊಳಿಸಿದ್ದು, ಇಬ್ಬರಿಗೂ ಚಿತ್ತಾಫೂರ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಉಪಚಾರ ಪಡೆದುಕೊಂಡು ಖಾಸಿಂಸಾಬನಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಉಪಚಾರ ಕುರಿತು ಗುಲಬರ್ಗಾ ಸರಕಾರಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗುತ್ತಿರುವಾಗ ದಾರಿ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಖಾಸಿಂಸಾಬನು ಮೃತಪಟ್ಟಿರುತ್ತಾನೆ  ಅಂತಾ ದೂರು ಸಲ್ಲಿಸಿದ ಸಾರಾಂಶದ ಮೇಲಿಂದ ಠಾಣೆ ಗುನ್ನೆ ನಂ: 68/2012 ಕಲಂ, 279,337,304(ಎ) ಐ.ಪಿ.ಸಿ ಸಂಗಡ 187 ಐ.ಎಮ್.ವಿ ಆಕ್ಟ್   ಪ್ರಕಾರ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ತನಿಖೆ ಕೈಕೊಂಡಿರುತ್ತಾರೆ.