Police Bhavan Kalaburagi

Police Bhavan Kalaburagi

Friday, July 28, 2017

Kalaburagi District Reported Crimes.

UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ :  ¢£ÁAPÀ.8-7-2017 gÀAzÀÄ 2-30 ¦.JA.PÉÌ. ¦ügÁå¢ ²æà ªÀĺÀªÀÄäzÀ C° vÀAzÉ PÀjªÀÄįÁè SÁ£À ªÀAiÀÄ;48 ªÀµÀð G;jAiÀÄ¯ï  J¸ÉÖÃl PÉ®¸À «¼Á¸À; dA.dA.PÁ®Æ¤ ¹n.CPÁqÉ«Ä ±Á¯É ºÀwÛgÀ ºÁUÀgÀUÁgÉÆÃqÀ PÀ®§ÄgÀV EªÀgÀÄ oÁuÉUÉ ºÁdgÁV PÉÆlÖ ¦ügÁå¢ ¸ÁgÀA±À K£ÉAzÀgÉ. ¢£ÁAPÀ. 2-7-23017 gÀAzÀÄ ¨É¼ÀUÉÎ 5-00 UÀAmÉUÉ  £À£Àß ªÀÄUÀ¼ÀÄ C¥Áæ¥ÀÛ ¨Á®Q ªÀAiÀÄ;17 ªÀµÀð 8 wAUÀ¼ÀzÀªÀ½UÉ gɺÁ£À ¸ËzsÀUÀgÀ EvÀ£ÀÄ ¸ÀAUÀqÀ E§âgÀÄ ªÀåQÛUÀ¼ÀÄ PÀÆrPÉÆAqÀÄ d§gÀzÀ¸ÀÛV¬ÄAzÀ , ¥ÀĸÀ¯Á¬Ä¹  C¥ÀºÀj¹PÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVzÀÄÝ EzÀPÉÌ ¸ÀzÀj gɺÁ£À ¸ËzsÀUÀgÀ EvÀ£À vÀAzÉ gÀ²ÃzÀ ¸ËzsÀUÀgÀ , CtÚ jeÁé£À ¸ËzsÁUÀgÀ, aPÀÌ¥Áà qÁ;gÀ»ÃªÀÄ ¸ËzsÁUÀgÀ ¸Á; ªÀÄ»§Æ§£ÀUÀgÀ PÀ®§ÄgÀV EªÀgÀÄ ¥ÉÆæÃvÁìºÁ ¤ÃrgÀÄvÁÛgÉ. PÁgÀt ¸ÀzÀjAiÀĪÀgÀ ªÉÄÃ¯É PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ PÉÊPÉƼÀî¨ÉÃPÀÄ CAvÁ ªÀUÉÊgÉ PÉÆlÖ ¦ügÁå¢ ¸ÁgÀA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ £ÀªÀÄä ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ UÀÄ£Éß £ÀA.252/2017 PÀ®A. 366(J) ¸ÀA 109 ¸ÀAUÀqÀ 149 L¦¹ ªÀÄvÀÄÛ 11 & 12 ¥ÉÆÃPÉÆìà DPïÖ £ÉÃzÀÝgÀ ¥ÀæPÁgÀ UÀÄ£Éß zÁR®ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. EAzÀÄ ¢£ÁAPÀ. 27-7-2017 gÀAzÀÄ ¸ÀzÀj ¥ÀæPÀgÀtzÀ°è C¥ÀºÀgÀtPÉÌ M¼ÀUÁzÀ ¨Á®QAiÀÄ£ÀÄß ¥ÀvÉÛ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ oÁuÉ PÀgÉzÀÄPÉÆAqÀħA¢zÀÄÝ ¸ÀzÀj C¥Áæ¥ÀÛ ¨Á®QAiÀÄ£ÀÄß «ZÁj¸À¯ÁV, ನನ್ನ  ªÀAiÀÄ 17ªÀµÀð, 08 wAUÀ¼ÀÄ, eÁw: ªÀÄĹèA, G: «zsÁåyð¤,  ¸Á: dA dA PÁ¯ÉÆÃtÂ, ¹n CPÁqÉ«Ä ±Á¯É ºÀwÛgÀ, ºÁUÀgÀUÁ gÉÆÃqï, PÀ®§ÄgÀV EªÀ¼À£ÀÄß «ZÁj¸À¯ÁV  ºÉýPÉ ¤ÃrzÀÄÝ K£ÉAzÀgÉ PÀ¼ÉzÀ MAzÀÄ-MAzÀĪÀgÉ ªÀµÀð¢AzÀ £ÀªÀÄä ¨sÁªÀ£À CtÚ£À ªÀÄUÀ£ÁzÀ C§ÄÝ® gÉúÁ£ï vÀAzÉ C§ÄÝ® gÀ²ÃzÀ ¸ËzÀUÀgÀ FvÀ£ÀÄ vÀ£ÀUÉ ¥ÀjZÀAiÀÄzÀªÀ¤zÀÄÝ, DUÁÎUÉÎ FvÀ£ÀÄ £ÀªÀÄä ªÀÄ£ÉUÉ §AzÀÄ ºÉÆÃUÀĪÀÅzÀÄ ªÀÄvÀÄÛ £À£ÉÆßA¢UÉ §ºÀ¼À ¸À®ÄUɬÄAzÀ ªÀwð¸ÀĪÀÅzÀÄ ªÀiÁqÀÄwÛzÀÝ£ÀÄ. £À£ÉÆßA¢UÉ FvÀ£ÀĸÀ®ÄUɬÄAzÀ EgÀĪÀ «µÀAiÀÄ £ÀªÀÄä ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è UÉÆvÁÛV,£À£ÀUÉ §Ä¢ÝªÁzÀªÀ£ÀÄß ºÉüÀÄvÁÛ §A¢gÀÄvÁÛgÉ. £ÀªÀÄä vÀAzÉAiÀĪÀgÀÄ ¢£ÁAPÀ 28/06/2017 gÀAzÀÄ vÀªÀÄä PÉ®¸ÀzÀ PÀÄjvÀÄ CºÀªÀÄzÁ¨Á¢UÉ ºÉÆÃVzÀÝgÀÄ. ¢£ÁAPÀ 01/07/2017 gÀAzÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è £Á£ÀÄ £ÀªÀÄä vÁ¬Ä ªÀÄ£ÉAiÀĪÀgÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è ªÀÄ®VPÉÆArgÀĪÁUÀ, ªÀÄgÀÄ¢ªÀ¸À ¨É½UÉÎ 5:00 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ªÀÄ£ÉAiÀÄ ¨ÁVÃ®Ä ¨Áj¹zÀ ±À§Ý PÉý £Á£ÀÄ, vÀAzÉAiÀĪÀgÀÄ Hj¤AzÀ ªÁ¥À¸ï §A¢gÀ¨ºÀÄzÉAzÀÄ w½zÀÄPÉÆAqÀÄ ¨ÁVÃ®Ä vÉgÉzÁUÀ, C§ÄÝ® gÉúÁ£À ¸ËzÁUÀgï FvÀ£ÀÄ £À£ÀUÉ £ÉÆÃrzÀªÀ£É, MªÉÄäÃ¯É ¨Á¬Ä MwÛ »rzÀÄ aÃgÀzÀAvÉ ªÀiÁr, K, ªÀÄ¢ÃAiÀiÁSÁ£ÀA C¨ï vÀĪÀiï ªÉÄÃgÉ ¸ÁxÀ D£Á, £À¬ÄvÉÆà vÉÃgÉPÀÄ, vÀĪÀiÁgÉ WÀgÀPÉ ¸À© ¯ÉÆÃUÉÆÃPÉÆA £À¬Ä ZÉÆÃqÀvÀÄ, ¸À§PÉÆà ªÀiÁgÀzÁ®vÀÄ Ogï vÀĪÀiÁgÉ WÀgÀ Q EdÓvï ¤PÁ®vÀÄ ”  CAvÀ ºÉý, ºÁUÉ £À£ÀߣÀÄß M¼ÉîÃAiÀÄ jÃw¬ÄAzÀ £ÉÆÃrPÉƼÀÄîvÉÛÃ£É CAvÀ ¥ÀĸÀ¯Á¬Ä¸ÀÄvÁÛ MwÛ »rzÀÄPÉÆAqÀÄ d§gÀzÀ¹Û¬ÄAzÀ £Á£ÀÄ ©r¹PÉÆAqÀgÀÆ, ©qÀzÉ ºÁUÉ £À£ÀߣÀÄß C¥ÀºÀj¹PÉÆAqÀÄ DvÀ£ÀÄ vÀA¢gÀĪÀ §eÁd ¥À®ìgï ªÉÆÃlgÀ ¸ÉÊPÀ°è£À ªÉÄÃ¯É d§gÀzÀ¹Û¬ÄAzÀ PÀÆr¹PÉÆAqÀÄ ¸À¨Á ¥sÀAPÀë£ï ºÁ°£ÀªÀgÉUÉ §AzÀÄ C°èAzÀ AiÀiÁªÀÅzÉÆ MAzÀÄ UÁrAiÀÄ°è PÀÆr¹PÉÆAqÀÄ PÉÃAzÀæ §¸ï ¤¯ÁÝt¢AzÀ ºÉÊzÁæ¨Á¢UÉ PÀgÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃV, £ÀAvÀgÀ C®è°è wgÀÄUÁqÀÄvÁÛ, ºÉÊzÁæ¨Á¢¤AzÀ ªÀPÁgÁ¨ÁzÀ, ¯ÁvÀÆgÀ ªÀÄÄAvÁzÀ PÀqÉUÀ¼À°è d§gÀzÀ¹Û¬ÄAzÀ wgÀÄUÁr¸ÀÄvÁÛ ºÉÆÃV,  £ÀAvÀgÀ PÀ®§ÄgÀVAiÀÄ ªÀÄ»§Æ§ £ÀUÀgÀzÀ vÀ£Àß ¸ÀA¨sÀA¢ ¥sÀ¬ÄêÀiÁ ¨Á£ÀÄ EªÀgÀ ªÀÄ£ÉUÉ PÀgÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃV C°èAiÉÄ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ 20 ¢ªÀ¸ÀUÀ¼ÀªÀgÉUÉ C°èAiÉÄ £À£ÀUÉ d§gÀzÀ¹Û¬ÄAzÀ EnÖzÀÄÝ, C°è gÁwæ ¸ÀªÀÄAiÀÄzÀ°è £À£ÉÆßA¢UÉ DvÀ£ÀÄ CvÁåZÁgÀ ªÀiÁqÀ®Ä §A¢zÀÄÝ, £Á£ÀÄ CzÀPÉÌ ¤gÁPÀj¹zÀgÀÆ DvÀ£ÀÄ PÉüÀzÉ £À£Àß ªÉÄÃ¯É CvÁåZÁgÀªÉ¸ÉV ºÀl ¸ÀA¨sÉÆÃUÀ ªÀiÁrzÀÄÝ, ªÀÄÄAzÉ ºÀUÀ®Ä ªÀÄvÀÄÛ gÁwæAiÀÄ£ÀßzÉ ¢£Á®Ä ºÀl ¸ÀA¨sÉÆÃUÀ ªÀiÁqÀÄvÁÛ ªÀÄvÀÄÛ £À£ÀUÉ AiÀiÁªÀ PÀqÉUÉ ©qÀzÀAvÉ PÀÆr ºÁQ CvÁåZÁgÀ ªÉ¸ÉVgÀÄvÁÛ£É. £À£Àß vÀAzÉ vÁ¬Ä, CPÀÌ, ªÀÄvÀÄÛ CtÚA¢gÀ ªÉÄÃ¯É £À£ÀUÉ SÁå¯ï DVgÀĪÀzÀjAzÀ £Á£ÀÄ C§ÄÝ® gÉúÁ£ï ¸ËzÁUÀgÀ FvÀ¤AzÀ EAzÀÄ¢£ÁAPÀ 27/07/2017 gÀAzÀÄ vÀ¦à¹PÉÆAqÀÄ §gÀ¨ÉÃPÉAzÀÄ ºÉÆgÀUÉ §AzÁUÀ, C§ÄÝ® gÉúÁ£À ¸ËzÁUÀgï FvÀ£ÀÄ £À£ÀߣÀÄß ©qÀzÉ EgÀĪÁUÀ, DvÀ£ÉÆA¢UÉ UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉUÉ §AzÀÄ, £ÀAvÀgÀ £ÀªÀÄä vÀAzÉ, vÁ¬ÄªÀAiÀÄgÀ£ÀÄß ¸ÀA¥ÀQð¹PÉÆAqÀÄ F ªÉÄð£À J¯Áè «µÀAiÀĪÀ£ÀÄß w½¹gÀÄvÉÛãÉ.    PÁgÀt, C§ÄÝ® gÉúÁ£ï ¸ËzÁUÀgÀ FvÀ£ÀÄ £Á£ÀÄ C¥Áæ¥ÀÛ ¨Á®Q EgÀĪÀÅzÀÄ UÉÆwÛzÀÝgÀÆ, d§gÀzÀ¹Û¬ÄAzÀ C¥ÀºÀj¹PÉÆAqÀÄ ºÉÆÃV ºÉÊzÁæ¨Á¢¤AzÀ ªÀPÁgÁ¨ÁzÀ, ¯ÁvÀÆgÀ ªÀÄÄAvÁzÀ PÀqÉUÀ¼À°è wgÀÄUÁr¹PÉÆAqÀÄ, £ÀAvÀgÀ PÀ®§ÄgÀVAiÀÄ ªÀÄ»§Æ§ £ÀUÀgÀzÀ vÀ£Àß ¸ÀA¨sÀA¢ ¥sÀ¬ÄêÀiÁ ¨Á£ÀÄ EªÀgÀ ªÀÄ£ÉUÉ PÀgÉzÀÄPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ gÀÆ«Ä£À°è PÀÆr ºÁQ ¢£Á®Ä ºÀUÀ®Ä ªÀÄvÀÄÛ gÁwæAiÀÄ£ÀßzÉ ¸ÀvÀvÀªÁV d§gÀ ¸ÀA¨sÉÆÃUÀ ªÀÄvÀÄÛ CvÁåZÁgÀªÉ¸ÉV fêÀzÀ ¨sÀAiÀÄ ºÁQzÀÄÝ ¤d«gÀÄvÀÛzÉ CAvÁ ªÀUÉÊgÉ PÉÆlÖ ºÉýPÉ ¸ÁgÀA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ ¸ÀzÀj ¥ÀæPÀgÀt°è PÀ®A. 376(2) (J£ï) 342 506 L¦¹ ªÀÄvÀÄÛ PÀ®A 4, 6, 17 ¥ÉÆÃPÉÆìà DPïÖ £ÉÃzÀÝÀgÀ ¥ÀæPÁgÀ PÀ®AUÀ¼À£ÀÄß C¼ÀªÀr¹PÉÆAqÀÄ ಬಗ್ಗೆ  ವರದಿ.
gÁWÀªÉÃAzÀæ £ÀUÀgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ : ದಿನಾಂಕ:27/07/2017 ರಂದು ಬೆಳಗ್ಗೆ 11.00 ಗಂಟೆಗೆ ಮರಳಿ ಠಾಣೆಗೆ ಪೆಟ್ರೋಲಿಂಗ ಕರ್ತವ್ಯದಿಂದ ಬಂದಿದ್ದು ಪೆಟ್ರೋಲಿಂಗ ಕರ್ತವ್ಯದಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾಗ ಸಂಶಯಾಸ್ಪದವಾಗಿ ಸಿಕ್ಕ ಇಬ್ಬರೂ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳ ಸಿಕ್ಕಿದ್ದು ಸದರಿಯವರನ್ನು ಠಾಣೆಗೆ ಕರೆದುಕೊಂಡು ಬಂದು ಈ ಕೆಳಕಂಡ ವರದಿಯಾದ  ಇಂದು ದಿನಾಂಕ:27/07/2017 ರಂದು ಬೆಳಗ್ಗೆ 9.00 ಗಂಟೆ ಸುಮಾರಿಗೆ ನಾಗರ ಪಂಚಮಿ ಹಬ್ಬದ ಪ್ರಯುಕ್ತ ವಿಶೇಷ ಗಸ್ತು ಕರ್ತವ್ಯ ಕುರಿತು ಹೊರಟು ಠಾಣಾ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ನ್ಯೂ ರಾಘವೇಂದ್ರ ಕಾಲೋನಿ, ಗಂಗಾನಗರ ಕ್ರಾಸ, ಭವಾನಿ ಶಂಕರ ಟೆಂಪಲ, ಧನಗರಗಲ್ಲಿ ಏರಿಯಾಗಳಲ್ಲಿ ಗಸ್ತು ಮಾಡಿ ಶರಣಬಸವೇಶ್ವರ ಗುಡಿಯ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿರುವ ನಾಗರಕಟ್ಟಾ ಹತ್ತಿರ ನಾನು ಬೆಳಗ್ಗೆ 10.30 ಗಂಟೆಯ ಸುಮಾರಿಗೆ ಹೋದಾಗ ಅಲ್ಲಿರುವ ನಾಗದೇವತೆಗೆ ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳು ಮೈ ಮೇಲೆ ಬಂಗಾರದ ಆಭರಣಗಳನ್ನು ಹಾಕಿ ಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ಬಂದು ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದು, ಅಲ್ಲಿ ಇಬ್ಬರೂ ಹುಡುಗರು ಓಡಾಡುತ್ತಿದ್ದು ನಾವು ಬರುತ್ತಿರುವದನ್ನು ಕಂಡು ಅವರು ತಾವು ಇರುವದನ್ನು ಮರೆಮಾಚುತ್ತಿದ್ದಾಗ ನಾನು ಅದನ್ನು ಕಂಡು ಸದರಿಯವರನ್ನು ಹಿಡಿದು ವಿಚಾರಿಸಿ  ಮತ್ತು ಸದ್ಯ ಇಲ್ಲಿ ಇರುವ ಬಗ್ಗೆ ಕೇಳಲಾಗಿ ಯಾವುದೇ ಸಮಂಜಸವಾದ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡದೆ ಇದ್ದರಿಂದ ಸದರಿಯವರ ಮೇಲೆ ಸಂಶಯ ಬಂದಿದ್ದು ಅವರ ಹೆಸರು ವಿಳಾಸ ವಿಚಾರಿಸಲು 1)ಮಹೇಶ ತಂದೆ ಮಡಿವಾಳಪ್ಪಾ ಪರೀಟ ವ:28 ವರ್ಷ ಸಾ:ಭವಾನಿ ನಗರ ಕಲಬುರಗಿ 2)ನರೇಶ ತಂದೆ ದಿಗಂಬರ ಪ್ರಸಾದ ದುಬೆ ವ:22 ವರ್ಷ ಸಾ:ಶಹಾಬಜಾರ ಕಲಬುರಗಿ ಅಂತಾ ತಿಳಿಸಿದ್ದು ಇರುತ್ತದೆ. ಅವರನ್ನು ಹಾಗೆಯೇ ಬಿಟ್ಟಲ್ಲಿ ಯಾವುದಾದರೂ ಒಂದು ಸ್ವತ್ತಿನ ಸಂಜ್ಞೆಯ ಅಪರಾಧ ಮಾಡಬಹುದು ಅಂತಾ ಸಂಶಯ ಬಂದು ಠಾಣೆಗೆ 11.00 ಗಂಟೆಗೆ ಕರೆದುಕೊಂಡು ಬಂದು ಆಪಾಧಿತರ ವಿರುದ್ದ ಮುಂಜಾಗೃತ ಕ್ರಮವಾಗಿ ಠಾಣೆ ಗುನ್ನೆ ನಂ.168/2017 ಕಲಂ:109 ಸಿಆರ್‌ಪಿಸಿ ಪ್ರಕಾರ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲು ಮಾಡಿಕೊಂಡು ತನಿಖೆ ಕೈಕೊಂಡಿದ್ದು ಬಗ್ಗೆ  ವರದಿ.

gÁWÀªÉÃAzÀæ £ÀUÀgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ : ದಿನಾಂಕ:27/07/2017 ರಂದು ಬೆಳಗ್ಗೆ 11.30 ಗಂಟೆಗೆ ಸ.ತರ್ಫೇ ಕಿಶೋರ ಪಿಸಿ.1010 ರಾಘವೇಂದ್ರ ನಗರ ಪೊಲೀಸ ಠಾಣೆ ಕಲಬುರಗಿರವರು  ಠಾಣೆಗೆ ಹಾಜರಾಗಿ ವರದಿ ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದರ ಸಾರಾಂಶವೆನೆಂದರೆ, ಇಂದು ದಿನಾಂಕ:27/07/2017 ರಂದು ಬೆಳಗ್ಗೆ 10.00 ಗಂಟೆ ಸುಮಾರಿಗೆ ತಮ್ಮ ಆದೇಶದ ಮೇರೆಗೆ ಠಾಣಾ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಪೆಟ್ರೋಲಿಂಗ ಕರ್ತವ್ಯ ಕುರಿತು ಹೊರಟು ಅಗ್ರೀಕಲ್ಚರ ಲೇ ಔಟ. ಹೊಡ್ಡಿನ ಮನಿ ಲೇಔಟ, ಬಾಳೆ ಲೇಔಟ, ಜೆ.ಆರ್‌ ನಗರ, ಸ್ವಾಮಿ ವಿವೇಕಾನಂದ ನಗರ ಬಡಾವಣೆಗಳಲ್ಲಿ ಪೆಟ್ರೋಲಿಂಗ ಕರ್ತವ್ಯ ಮಾಡಿ 11.00 ಗಂಟೆ ಸುಮಾರಿಗೆ ಸಂತೋಷ ಕಾಲೋನಿ ಬಡಾವಣೆಯ ಹನುಮಾನ ಗುಡಿಯ ಹತ್ತಿರ ಹೋದಾಗ ಗುಡಿಯ ಸುತ್ತಮುತ್ತಲು ಒಬ್ಬ ಹುಡುಗನು ಸಂಶಯಾಸ್ಪದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಓಡಾಡುತ್ತಿರುವದನ್ನು ಕಂಡು ಆತನನ್ನು ಹಿಡಿದು ಹೆಸರು ವಿಳಾಸ ವಿಚಾರಿಸಲು ತನ್ನ ಹೆಸರು ನವೀನ ತಂದೆ ನಿಂಗಪ್ಪಾ ಬಳಿಚಕ್ರ ವ:20 ವರ್ಷ ಸಾ:ರಾಜುಗಾಂಧಿ ನಗರ ಕಲಬುರಗಿ ಅಂತಾ ತಿಳಿಸಿದ್ದು ಸದ್ಯ ಇಲ್ಲಿರುವ ಬಗ್ಗೆ ವಿಚಾರಿಸಲು ಯಾವುದೇ ಸಮಂಜಸವಾದ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡದೆ ಇದ್ದಿದ್ದರಿಂದ ಸದರಿಯವನ ಮೇಲೆ ಸಂಶಯ ಬಂದಿದ್ದು ಹಾಗೆ ಬಿಟ್ಟಲ್ಲಿ ಯಾವುದಾದರೂ ಒಂದು ಸ್ವತ್ತಿನ ಸಂಜ್ಞೆಯ ಅಪರಾಧ ಮಾಡಬಹುದು ಅಂತಾ ತಿಳಿದು ಆತನನ್ನು ವಶಕ್ಕೆ ಪಡೆದುಕೊಂಡು ಠಾಣೆಗೆ ಬೆಳಗ್ಗೆ 11.30 ಗಂಟೆಗೆ ಕರೆದುಕೊಂಡು ಬಂದು ಸದರಿಯವನ ವಿರುದ್ದ ಮುಂಜಾಗೃತ ಕ್ರಮವಾಗಿ ವರದಿ ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದರ ಸಾರಾಂಶದ ಮೇಲಿಂದ ಠಾಣೆ ಗುನ್ನೆ ನಂ.169/17 ಕಲಂ:109 ಸಿಆರ್‌ಪಿಸಿ ನೇದ್ದರ ಪ್ರಕಾರ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲು ಮಾಡಿಕೊಂಡು ತನಿಖೆ ಕೈಕೊಂಡಿದ್ದು ಬಗ್ಗೆ  ವರದಿ. 

BIDAR DISTRICT DAILY CRIME UPDATE 28-07-2017¢£ÀA¥Àæw C¥ÀgÁzsÀUÀ¼À ªÀiÁ»w ¢£ÁAPÀ 28-07-2017

ಚಿಟಗುಪ್ಪಾ ಪೊಲೀಸ ಠಾಣೆ ಗುನ್ನೆ ನಂ. 136/2017, ಕಲಂ. 279, 304(ಎ) ಐಪಿಸಿ :-
ಫಿರ್ಯಾದಿ ಮಹ್ಮದ ಅಬ್ದುಲ ಖುದ್ದೂಸ ತಂದೆ ಮಹ್ಮದ ಅಬ್ದುಲ ಗಫಾರ ನಿರ್ಣಾಕರ ಸಾ: ದಸ್ತಗಿರ ಮಹೇಲಾ ಚಿಟಗುಪ್ಪಾ ರವರ ಕಿರಿಯ ಮಗನಾದ ಮಹ್ಮದ ಅಬ್ದುಲ ಇಮ್ರಾನ ವಯ: 17 ವರ್ಷ ಇತನು ಪಿ.ಯು.ಸಿ ಪ್ರಥಮ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಬೀದರ ಶಾಹೀನ ಕಾಲೇಜಿನಲ್ಲಿ ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದು, ಅವನ ಕಾಲೇಜು ರಜೆ ಇದ್ದುದರಿಂದ 4 ದಿವಸಗಳ ಹಿಂದೆ ಚಿಟಗುಪ್ಪಾ ಪಟ್ಟಣಕ್ಕೆ ಬಂದಿರುತ್ತಾನೆ, ಹೀಗಿರುವಾಗ ದಿನಾಂಕ 27-07-2017 ರಂದು ಫಿರ್ಯಾದಿಯು ತಮ್ಮ ಮನೆಯ ಮುಂದೆ ನಿಂತಾಗ ಹಿರಿಯ ಮಗನಾದ ಮಹ್ಮದ ಅಬ್ದುಲ ಯುನಿಸ್ ಇತನು ಕಿರಿಯ ಮಗನಾದ ಮಹ್ಮದ ಅಬ್ದುಲ ಇಮ್ರಾನ ಇತನಿಗೆ ನಾನಾ ಹಜರತ್ ದರ್ಗಾಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ಬರೋಣ ಅಂತ ಹೀರೊ ಸ್ಪ್ಲೆಂಡರ ಪ್ಲಸ್ ಮೊಟಾರ ಸೈಕಲ ನಂ. ಕೆಎ-38/ಎಚ್-4386 ನೇದರ ಮೇಲೆ ಕೂಡಿಸಿಕೊಂಡು ಹೋಗುವಾಗ ತಮ್ಮೂರ ಮಹ್ಮದ ರಿಯಾಜ ರವರ ಮನೆಯ ಹತ್ತಿರ ಸದರಿ ಮೊಟಾರ ಸೈಕಲನ್ನು ಅತಿವೇಗ ಹಾಗೂ ನಿಷ್ಕಾಳಜಿತನದಿಂದ ನಡೆಸಿ ರೋಡಿನ ಮೇಲೆ ಇರುವ ತಗ್ಗಿನ ಮೇಲೆ ಹಾಕಿದ್ದರಿಂದ ಮೊಟಾರ ಸೈಕಲ ಹಿಂದುಗಡೆ ಕುಳಿತ ಮಹ್ಮದ ಅಬ್ದುಲ ಇಮ್ರಾನ ಇತನು ಮೊಟಾರ ಸೈಕಲ ಮೇಲಿಂದ ಒಮ್ಮೇಲೆ ಝೋಲಿ ಹೋಗಿ ಕೆಳಗೆ ಬಿದ್ದುದ್ದರಿಂದ ಆತನ ತಲೆಯ ಎಡ ಭಾಗಕ್ಕೆ ತರಚಿದ ಗಾಯ, ಎಡ ಮೊಳಕೈಗೆ ತರಚಿದ ಗಾಯ ಮತ್ತು ತಲೆಗೆ ಗುಪ್ತಗಾಯವಾಗಿರುತ್ತದೆ, ಆಗ ಸದರಿ ಘಟನೆಯನ್ನು ನೋಡಿದ ತಮ್ಮೂರ ಮಹ್ಮದ ರೀಯಾಜ ಮತ್ತು ಮಹ್ಮದ ನಿಜಾಮೋದ್ದಿನ ರವರು ಮಗನಿಗೆ ಫಿರ್ಯಾದಿಯ ಮನೆಗೆ ಕರೆದುಕೊಂಡು ಬಂದಿದ್ದು ಸದರಿ ಮಗ ಬೇಹೋಶ ಆಗಿದ್ದು, ಫಿರ್ಯಾದಿಯು ಅವನಿಗೆ ಪರಿಶೀಲಿಸಲಾಗಿ ಮಹ್ಮದ ಅಬ್ದುಲ ಇಮ್ರಾನ ಇತನು ಮ್ರತಪಟ್ಟಿದ್ದು ಇರುತ್ತದೆ, ನಂತರ ಫಿರ್ಯಾದಿಯು ತನ್ನ ಮಗನ ಮ್ರತ ದೇಹ ಚಿಟಗುಪ್ಪಾ ಸರಕಾರಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ತಂದಿದ್ದು ಇರುತ್ತದೆ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟ ಫಿರ್ಯಾದಿಯವರ ಹೇಳಿಕೆ ಸಾರಾಂಶದ ಮೇರೆಗೆ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಿಕೊಂಡು ತನಿಖೆ ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ.

ಧನ್ನೂರಾ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ ಗುನ್ನೆ ನಂ. 210/2017, ಕಲಂ. 279, 337, 338, 304(ಎ) ಐಪಿಸಿ :-
ದಿನಾಂಕ 27-07-2017 ರಂದು ಫಿರ್ಯಾದಿ ರಾಧಾ ಗಂಡ ವಸಂತ ಮುಗಳೆ ಸಾ: ನಿಜಾಂಪೂರ, ತಾ: ಜಿ: ಬೀದರ ರವರ ಗಂಡ ವಸಂತ ತಂದೆ ಗೋಪಳರಾವ ಮುಗುಳೆ ವಯ: 30 ವರ್ಷ ಈತನು ತನ್ನ ಮೋಟಾರ್ ಸೈಕಲ ನಂ. ಕೆಎ-38/ಎಲ್-4225 ನೇದರ ಮೇಲೆ ಬೀದರ ಕಡೆಯಿಂದ ಹಲಬರ್ಗಾಕ್ಕೆ ಖಾಸಗಿ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಹೋಗುವಾಗ ಮೋಟಾರ್ ಸೈಕಲ ನಂ. ಕೆಎ-39/ಜೆ-3023 ನೇದರ ಚಾಲಕನಾದ ಆರೋಪಿ ಗಾಂಧಿ ತಂದೆ ವಿಜಯಕುಮಾರ ಕಾರಂಜೆ ಸಾ: ಹಾಲಹಳ್ಳಿ(ಕೆ) ಗ್ರಾಮ ಇತನು ತನ್ನ ಮೋಟಾರ್ ಸೈಕಲನ್ನು ಹಲಬರ್ಗಾ ಕಡೆಯಿಂದ ಬೀದರ ಕಡೆಗೆ ಅತೀವೇಗ ಹಾಗೂ ನಿಸ್ಕಾಳಜಿತನದಿಂದ ಚಲಾಯಿಸಿ ಫಿರ್ಯಾದಿಯ ಗಂಡನ ವಾಹನಕ್ಕೆ ಡಿಕ್ಕಿ ಮಾಡಿದ ಪ್ರಯುಕ್ತ ಫಿರ್ಯಾದಿಯ ಗಂಡನ ತಲೆಯಲ್ಲಿ ಭಾರಿ ರಕ್ತಗಾಯ, ಹಣೆಯ ಮೇಲೆ, ಗಟಾಯಿ ಮೇಲೆ, ಮುಗಿನ ಮೇಲೆ, ಬಲಗಡೆ ಕೇಳಭಾಗದಲ್ಲಿ  ಭಾರಿ ಸ್ವರೂಪದ ರಕ್ತಗಾಯವಾಗಿ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿಯೇ ಮೃತಪಟ್ಟಿರುತ್ತಾರೆಂದು ಕೊಟ್ಟ ಫಿರ್ಯಾದಿಯವರ ಹೇಳಿಕೆ ಸಾರಾಂಶದ ಮೇರೆಗೆ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಿಕೊಂಡು ತನಿಖೆ ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ.

ºÀ½îSÉÃqÀ (©) ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 118/2017, PÀ®A. 306 eÉÆvÉ 34 L¦¹ ªÀÄvÀÄÛ PÀ®A. 3(1) (Dgï) (J¸ï) J¸ï.¹/J¸ï.n PÁAiÉÄÝ :-
ಫಿರ್ಯಾದಿ ಶಾಂತಾಬಾಯಿ ಗಂಡ ರಾಜಪ್ಪಾ ವರ್ಮಾ ವಯ: 42 ವರ್ಷ, ಜಾತಿ: ಎಸ್.ಸಿ ಹೊಲಿಯ, ಸಾ: ಕಪ್ಪರಗಾಂವ ರವರ ಗಂಡ ರಾಜಪ್ಪಾ ಇವರು ಸುಮಾರು 10 ವರ್ಷಗಳ  ಹಿಂದೆ ತಮ್ಮೂರ ಹನುಮಾನ ಸಿಂಗ್ ತಂದೆ ಹಿರೆಮಾನ ಸಿಂಗ್ ರವರ ಹೊಲದಲ್ಲಿ 5000/- ಸಾವಿರ ರೂಪಾಯಿಗೆ ಒಂದು ಪ್ಲಾಟ್ ಖರೀದಿ ಮಾಡಿದ್ದು, ಖರೀದಿ ಮಾಡಿದ ಪ್ಲಾಟನಲ್ಲಿ 4-5 ತಿಂಗಳಿಂದ ಮನೆ ಕಟ್ಟುತ್ತಿದ್ದು, ಮನೆಯು ಕಟ್ಟುತ್ತಿದ್ದಾಗ ಹೊಲದ ಮಾಲಿಕರಾದ ಆರೋಪಿ 1) ಹನುಮಾನ ಸಿಂಗ ತಂದೆ ಹಿರೆಮಾನ ಸಿಂಗ್ ರಾಜಪುತ ವಯ: 56  ವರ್ಷ, 2) ವಿಶಾಲ ಸಿಂಗ್ ತಂದೆ ಹನುಮಾನ ಸಿಂಗ್ ರಾಜಪುತ ವಯ: 20 ವರ್ಷ, ಇಬ್ಬರು ಸಾ: ಕಪ್ಪರಗಾಂವ ಇವರಿಬ್ಬರು ಬಂದು ಮನೆ ಕಟ್ಟಬೇಡ ಇದು ಜಾಗ ನಮಗೆ ಸೇರಿರುತ್ತದೆ ಅಂತ ತಕರಾರು ಮಾಡಿ 8-10 ದಿವಸಗಳ ಹಿಂದೆ ಮನೆ ಕಟ್ಟುವುದನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸಿರುತ್ತಾರೆ, ಫಿರ್ಯಾದಿಯ ಗಂಡ ಸದರಿ ಆರೋಪಿತರಿಗೆ ನಾವು ನಿಮ್ಮ ಹತ್ತಿರ 5000/- ರೂಪಾಯಿಗೆ ಖರೀದಿ ಮಾಡಿರುತ್ತೇನೆ ಆದರು ಸಹ ನಮಗೆ ಮನೆ ಕಟ್ಟಲು ಏಕೆ ಬಿಡುತ್ತಿಲ್ಲಾ ಅಂತ ಕೇಳಿದಕ್ಕೆ ಸದರಿ ಆರೋಪಿತರು ಮಾನಸಿಕ ಕಿರುಕುಳ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದರಿಂದ ಗಂಡ ಮನೆಯನ್ನು ಕಟ್ಟಲು ಹಾಕಿದ ಹಣ ಹಾಗೂ ಮನೆ ಹಾಳಾಗುತ್ತದೆ ಅಂತ ಎಂದು 3 ದಿವಸಗಳಿಂದ ಊಟ ಮಾಡದೆ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಬೆಜಾರು ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದು, ಫಿರ್ಯಾದಿಯವರು ದಲಿತರು ಅಂತ ಸದರಿ ಆರೋಪಿರಿಗೆ ಗೊತ್ತಿದ್ದರು ಸಹ ಅವರು ಗಂಡನಿಗೆ ಮಾನಸಿಕ ಕಿರುಕುಳ ನೀಡಿರುತ್ತಾರೆ, ಹೀಗಿರುವಲ್ಲಿ ಫಿರ್ಯಾದಿಯವರ ಗಂಡ 2-3 ದಿವಸಗಳಿಂದ ಸದರಿ ಆರೋಪಿತರ ಕಿರುಕುಳಕ್ಕೆ ಎದೆ ಓಡೆದು ಊಟ ಮಾಡದೆ ಗಾಬರಿಯಾಗಿ ದಿನಾಂಕ 26-07-2017 ರಂದು ರಾತ್ರಿ ಗಂಡ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಊಟ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಮಲಗಿಕೊಂಡಿದ್ದು, ದಿನಾಂಕ 27/07/2017  ರಂದು ನಸುಕಿನ 0530 ಗಂಟೆಗೆ ಗಂಡ ಎದೆ ನೋವು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಒದ್ದಾಡುತ್ತಿರುವಾಗ ಫಿರ್ಯಾದಿ ಮತ್ತು ಞಕ್ಕಳು ವಿಚಾರಿಸುವಷ್ಟರಲ್ಲಿ ಗಂಡ ಮೃತಪಟ್ಟಿರುತ್ತಾರೆ, ಕಾರಣ ಫಿರ್ಯಾದಿಯ ಗಂಡ ರಾಜಪ್ಪನವರಿಗೆ ಸದರಿ ಆರೋಪಿತರು ಮಾನಸಿಕ ಕಿರುಕುಳ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದರಿಂದ ಗಂಡ ಎದೆ ಒಡೆದು ಎದೆ ಬೇನೆಯಿಂದ ಮೃತಪಟ್ಟಿರುತ್ತಾರೆಂದು ಕೊಟ್ಟ ಫಿರ್ಯಾದಿಯವರ ಹೇಳಿಕೆ ಸಾರಾಂಶದ ಮೇರೆಗೆ ದಿನಾಂಕ 27-07-2017 ರಂದು ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಿಕೊಂಡು ತನಿಖೆ ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ.

d£ÀªÁqÁ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 112/2017, PÀ®A. 143, 147, 148, 447, 323, 324, 307, 504 eÉÆvÉ 149 L¦¹ :-
¦üAiÀiÁ𢠲ªÀgÁd vÀAzÉ «ÃgÀ±ÉÃnÖ ¥Ánî ªÀAiÀÄ: 65 ªÀµÀð, eÁw: °AUÁAiÀÄvÀ, ¸Á: CwªÁ¼À UÁæªÀÄ gÀªÀgÀÄ PÉÆüÁgÀ UÁæªÀÄzÀ ²ªÁgÀzÀ ºÉÆ® ¸ÀªÉð £ÀA. 22 £ÉÃzÀÝgÀ°è 3 JPÀgÉ 34 UÀÄAmÉ d«ÄãÀÄ PÀ¼ÉzÀ 20 ªÀµÀðzÀ »AzÉ Rjâ ªÀiÁrzÀÄÝ, ¸ÀzÀj d«Ää£À°è ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ªÀÄUÀ£ÁzÀ NAPÁgÀ ¥Ánî ªÀÄvÀÄÛ ¸ÀA§A¢üAiÀiÁzÀ PÁ²£ÁxÀ vÀAzÉ ²ªÀgÁAiÀÄ ¤Ã¯Á ¸Á: eÁAw UÁæªÀÄ EªÀj§âgÀÄ ¸ÀzÀj d«Ää£À°è E§âgÀ ¸ÀºÀ¨sÁVvÀézÀ°è ªÁlgÀ ¥ÁPÀ𠤫Äð¹zÀÄÝ, EzÀgÀ PÀÄjvÀÄ NAPÁgÀ £ÉÆA¢UÉ PÁ²£ÀxÀ ¤Ã¯Á FvÀ£ÀÄ vÀPÀgÁgÀÄ ªÀiÁqÀÄvÀÛ¯Éà EzÀÄÝ EzÀgÀ §UÉÎ ªÀiÁ£Àå £ÁåAiÀiÁ®AiÀÄzÀ°è «ZÁgÀuÉ £ÀqÉAiÀÄÄwÛzÉ,       ¢£ÁAPÀ 27-07-2017 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠪ÀÄvÀÄÛ NAPÁgÀ E§âgÀÄ CwªÁ¼À UÁæªÀÄ ²ªÁgÀzÀ ºÉÆ® ¸ÀªÉð £ÀA. 31 £ÉÃzÀÝgÀ°è£À ¥sÁªÀiï£À°è PÀĽwgÀĪÁUÀ C°èUÉ eÁAw UÁæªÀÄzÀ ¸ÀA§A¢üPÀgÁzÀ PÁ²£ÁxÀ vÀAzÉ ²ªÀgÁAiÀÄ ¤Ã¯Á, CªÀgÀ CtÚ£À ªÀÄUÀ «dAiÀÄPÀĪÀiÁgÀ vÀAzÉ ªÀÄ°èPÁdÄð£À ¤Ã¯Á ºÁUÀÆ EvÀgÉ 7-8 d£ÀgÀÄ ¸ÉÃj CPÀæªÀÄPÀÆl gÀa¹PÉÆAqÀÄ KPÉÆÌÃzÉÝñÀ¢AzÀ vÀªÀÄä PÉÊAiÀÄ°è §rUÉ, gÁqÀ ªÀÄvÀÄÛ PÀwÛ »rzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆ®zÀ°è CwÃPÀæªÀÄ ¥ÀæªÉñÀ ªÀiÁr ¦üAiÀiÁ𢠪ÀÄvÀÄÛ NAPÁgÀ¤UÉ PÉÆ¯É ªÀiÁqÀĪÀ GzÉÝñÀ¢AzÀ PÁ²£ÁxÀ ¤Ã¯Á FvÀ£ÀÄ ¦üAiÀiÁð¢UÉ PÉÆüÁgÀ ²ªÁgÀzÀ°è ªÁlgÀ ¥ÁPÀð §UÉÎ ¤Ã£ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ¤£Àß ªÀÄUÀ NAPÁgÀ £ÀªÉÆäA¢UÉ vÀPÀgÁgÀÄ ªÀiÁqÀÄwÛzÀÄÝ ¤ªÀÄä ºÀwÛgÀ zÀªÀÄä EzÀÝgÀ ¨Á ¤£ÀUÉ MAzÀÄ UÀw PÁt¸ÀÄvÉÛÃ£É CAvÁ ºÉý gÁqÀ¤AzÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ vÀ¯ÉAiÀÄ ªÉÄÃ¯É ºÉÆqÉzÀÄ gÀPÀÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹zÀ£ÀÄ, «dAiÀÄPÀĪÀiÁgÀ ¤Ã¯Á FvÀ£ÀÄ PÀwÛ¬ÄAzÀ JqÀPÉÊ ªÀÄÄAUÉÊ ªÉÄÃ¯É ºÉÆqÉzÀÄ gÀPÀÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹zÀ£ÀÄ, CµÀ×gÀ°è NAPÁgÀ FvÀ£ÀÄ ¦üAiÀiÁð¢UÉ ©r¸À®Ä §AzÁUÀ PÁ²£ÁxÀ FvÀ£ÀÄ «dAiÀÄPÀĪÀiÁgÀ FvÀ£À PÉÊAiÀÄ°èzÀÝ PÀwÛAiÀÄ£ÀÄß PÀ¹zÀÄPÉÆAqÀÄ CzÀjAzÀ NAPÁgÀ£À vÀ¯ÉAiÀÄ ªÉÄÃ¯É ºÉÆqÉzÀÄ gÀPÀÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹zÀ£ÀÄ, PÁ²£ÁxÀ ¤Ã¯Á FvÀ£ÀÄ gÁqÀ¤AzÀ ªÀÄUÀ£À JqÀUÉÊ ªÀÄvÀÄÛ §® ¨sÀÄdzÀ ªÉÄÃ¯É ºÉÆqÉzÀÄ UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹zÀ£ÀÄ, PÁ²£ÁxÀ FvÀ£ÀÄ gÁqÀ¤AzÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ JqÀUÁ°£À ªÉƼÀPÁ® PɼÀUÀqÉ ºÉÆqÉzÀÄ gÀPÀÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹zÀ£ÀÄ ºÁUÀÆ CªÀgÀ eÉÆvÉAiÀÄ°è EvÀgÉ 7-8 d£ÀgÀÄ ¸ÀºÀ ¦üAiÀiÁ𢠪ÀÄvÀÄÛ NAPÁgÀ E§âjUÀÆ PÉʬÄAzÀ ºÉÆmÉÖAiÀÄ°è ªÀÄvÀÄÛ ¨É¤ß£À ªÉÄÃ¯É ºÉÆqÉzÀÄ UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹zÀgÀÄ, CµÀ×gÀ°è ºÉÆ®zÀ°èAiÉÄà EzÀÝ vÀªÀÄÆägÀ ±ÀQî vÀAzÉ ªÀĺÀªÀÄäzÀ ¥Á±Á ªÀiÁ¸ÀƯÁÝgÀ, ©üêÀÄuÁÚ vÀAzÉ ±ÀAPÀgÉ¥Áà ¤lÆÖgÉ ºÁUÀÆ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ªÀÄUÀ£ÁzÀ ¥Àæ¨sÀıÉÃnÖ ¥Ánî gÀªÀgÀÄ ¸ÀzÀj dUÀ¼ÀªÀ£ÀÄß PÀuÁÚgÉ £ÉÆÃr ©r¹PÉÆAqÀÄ UÁAiÀÄUÉÆAqÀ E§âgÀ£ÀÄß MAzÀÄ SÁ¸ÀV ªÁºÀ£ÀzÀ°è aQvÉì PÀÄjvÀÄ ©ÃzÀgÀ ¸ÀPÁðj D¸ÀàvÉæUÉ vÀAzÀÄ zÁR®Ä ªÀiÁrgÀÄvÁÛgÉAzÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄgÀ zÀÆj£À ºÉýPÉ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.