Police Bhavan Kalaburagi

Police Bhavan Kalaburagi

Friday, June 20, 2014

Raichur District Special Press Note

                                               
¥ÀwæPÁ ¥ÀæPÀluÉ


05 d£À ªÀÄmÁÌ §ÄQÌUÀ½UÉ UÀr¥ÁgÀÄ
      
     EAzÀÄ ¢£ÁAPÀ: 20.06.2014gÀAzÀÄ F PɼÀPÀAqÀ 05 d£À ªÀÄlPÁ §ÄQÌUÀ¼À ªÉÄÃ¯É ²æÃ. JA.J£ï.£ÁUÀgÁeï, ¥Éưøï C¢üÃPÀëPÀgÀÄ, gÁAiÀÄZÀÆgÀÄgÀªÀgÀÄ ¸À°è¹zÀ ¥Àæ¸ÁÛªÀ£É ªÉÄðAzÀ f¯Áè¢üPÁjUÀ¼ÀÄ ºÁUÀÆ f¯Áè zÀAqÁ¢üPÁjUÀ¼ÀÄ, gÁAiÀÄZÀÆgÀÄgÀªÀgÀÄ PÀ®A:55(J) ªÀÄvÀÄÛ PÀ®A:58 PÀ£ÁðlPÀ ¥Éưøï PÁAiÉÄÝ -1965£ÉÃzÀÝgÀ CrAiÀÄ°è ¥ÀæzÀvÀÛªÁzÀ C¢üPÁgÀªÀ£ÀÄß ZÀ¯Á¬Ä¹ DgÉÆævÀgÀ£ÀÄß gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯Éè¬ÄAzÀ UÀr¥ÁgÀÄUÉƽ¹ DzÉñÀ ºÉÆgÀr¹gÀÄvÁÛgÉ.
    
1.   ±ÀAPÀgÀUËqÀ vÀAzÉ ªÀÄ®SÉÃAzÀæUËqÀ §¼ÀUÁ£ÀÆgÀÄ, ªÀAiÀiÁ:48ªÀµÀð, eÁw:°AUÁAiÀÄvï, ¸Á:ºÀnÖ. 
( FvÀ£ÀÄ 2004 jAzÀ 2013gÀªÀgÉUÉ MlÄÖ 22 ªÀÄmÁÌ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À°è ¨sÁVAiÀiÁVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.)
2.   ¤AUÀ¥Àà vÀAzÉ ZÀAzÀ¥Àà ªÀÄ£ÀUÀƽ, ªÀAiÀiÁ:45ªÀµÀð, eÁw:G¥Áàgï, ¸Á:dwÛ¯ÉÊ£ï, ºÀnÖ PÁåA¥ï.
( FvÀ£ÀÄ 2004 jAzÀ 2013gÀªÀgÉUÉ MlÄÖ 22 ªÀÄmÁÌ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À°è ¨sÁVAiÀiÁVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.)
3.   §¸ÀªÀgÁdAiÀÄå¸Áé«Ä vÀAzÉ ªÀÄÄjUÉAiÀÄå¸Áé«Ä, ªÀAiÀÄ:46ªÀµÀð, eÁw:dAUÀªÀÄ, ¸Á:AiÀÄgÀªÀĸÁ¼À, ºÁ||ªÀ||zÉêÀzÀÄUÀð.
( FvÀ£ÀÄ 1995 jAzÀ 2013gÀªÀgÉUÉ MlÄÖ 17 ªÀÄmÁÌ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À°è ¨sÁVAiÀiÁVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.)
4.   AiÀĪÀÄ£ÀÆgÀÄ¥Àà vÀAzÉ AiÀĪÀÄ£À¥Àà, ªÀAiÀÄ:40 ªÀµÀð, eÁw: ªÀqÀØgÀ, ¸Á: PÀ¨ÉâÃgÀ NtÂ, °AUÀ¸ÀÄUÀÆgÀÄ.
( FvÀ£ÀÄ ªÉÄÃ¯É 2009 jAzÀ 2013gÀªÀgÉUÉ MlÄÖ 04 ªÀÄmÁÌ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À°è ¨sÁVAiÀiÁVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.)
5.   ¥ÁµÁ vÀAzÉ ªÀÄ»§Æ¨ï¸Á¨ï, ªÀAiÀiÁ:50ªÀµÀð, eÁw:ªÀÄĹèA, G:J¯ÉQÖçöAiÀÄ£ï, ¸Á:J¸ï.©.ºÉZïPÁ¯ÉÆä °AUÀ¸ÀÄUÀÆgÀÄ.
( FvÀ£ÀÄ ªÉÄÃ¯É 2005 jAzÀ 2013gÀªÀgÉUÉ MlÄÖ 04 ªÀÄmÁÌ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À°è ¨sÁVAiÀiÁVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.)

f¯ÉèAiÀÄ°è£À ªÀÄmÁÌ ZÀlĪÀnPÉUÀ¼À£ÀÄß ºÀwÛPÀÄ̪À PÀæªÀĪÁV UÀr¥ÁgÀÄUÉƽ¸À¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ.
Raichur District Reported Crimes

                                  
¥ÀwæPÁ ¥ÀæPÀluÉ
ªÀgÀ¢AiÀiÁzÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À ªÀiÁ»w:-
zÉÆA©ü ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:-
          ವಿಜಯ ಕುಮಾರ್ ತಂದೆ ನಾಗರಾಜ್ ಸಾ: ಮನೆ ನಂ:3-2-161/2 ಗಂಗಾನಿವಾಸ ಬೇರೂನ್ ಖಿಲ್ಲಾ ರಾಯಚೂರು FvÀ£ÀÄ  ಈಗ್ಗೆ ಸುಮಾರು 9 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಲಲಿತಾ @ ರೇಖಾ ತಂದೆ ಅಮರಗುಂಡಯ್ಯ ವಯಾ:24 ವರ್ಷ ಜಾ:ಜಂಗಮ ಎಂಬುವವಳನ್ನು ಪ್ರೀತಿಸುತ್ತಿದ್ದು ಈ ವಿಷಯವನ್ನು ಆಕೆಯ ತಂದೆ ತಾಯಿಯವರಿಗೆ ತಿಳಿಸದೇ ತಾವಿಬ್ಬರು ಕೂಡಿಕೊಂಡು ದಿನಾಂಕ:22-02-2014 ರಂದು ರಾಯಚೂರು ನಗರ  ಉಪನೊಂದಣಾಧಿಕಾರಿಗಳ ಕಾರ್ಯಾಲಯದಲ್ಲಿ ಹಿಂದು ಧರ್ಮದ ಪ್ರಕಾರ ಮದುವೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದು ಇರುತ್ತದೆ. ರಿಜಿಸ್ಟ್ರೇನ್ ಮದುವೆಯಾದ ನಂತರ ತನ್ನ ಹೆಂಡತಿ ಅವಳ ತಂದೆ ತಾಯಿಯ ಮನೆಯಲ್ಲಿದ್ದಳು ದಿನಾಂಕ: 08-06-2014 ರಂದು ತಾವಿಬ್ಬರು ಕೂಡಿಕೊಂಡು ಹುಬ್ಬಳಿಗೆ ಹೋಗಿ ಅಲ್ಲಿದ್ದ ತನ್ನ ಸ್ನೇಹಿತ ಹಂಸರಾಜ್ ಈತನ ಮನೆಯಲ್ಲಿದ್ದು ನಂತರ ದಿನಾಂಕ: 11-06-2014 ರಂದು ರಾಯಚೂರಿಗೆ ಬಂದು ತಾನು ಮತ್ತು ತನ್ನ ಹೆಂಡತಿ ತಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿದ್ದು ಈ ದಿವಸ ದಿನಾಂಕ: 19-06-2014 ರಂದು ಸಾಯಂಕಾಲ 7.00 ಗಂಟೆಯ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ತನ್ನ ಹೆಂಡತಿಯ ತಾಯಿ ಸರ್ವ ಮಂಗಳ ಹಾಗು ಇತರೆ 8 ಜನರು ಕೂಡಿಕೊಂಡು ತನ್ನ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಅತಿಕ್ರಮ ಪ್ರವೇಶ ಮಾಡಿ ತನಗೆ ಜೀದವ ಬೆದರಿಕೆ ಹಾಕಿ ತನ್ನ ಹೆಂಡತಿಯನ್ನು ಒತ್ತಾಯ ಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಅಪಹರಣ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಟಾಟಾ ಸುಮೋ ವಾಹನದಲ್ಲಿ ಕರೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗಿರುತ್ತಾರೆ,ಅಂತಾ ಮುಂತಾಗಿ ಇದ್ದ ಲಿಖಿತ ಫಿರ್ಯಾದಿಯ ಮೇಲಿಂದ ¸ÀzÀgï §eÁgï ¥Éưøï ಠಾಣಾ ಗುನ್ನೆ ನಂ: 128/2014 ಕಲಂ 448, 143, 147, 365 506 ಸಹಿತ 149 ಐಪಿಸಿ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲು ಮಾಡಿಕೊಂಡು ತನಿಖೆ ಕೈಕೊಂಡಿದ್ದು ಇರುತ್ತದೆ.
          ದಿನಾಂಕ 19/06/2014 ರಂದು ರಾತ್ರಿ 9-00 ಗಂಟೆ ಸುಮಾರಿಗೆ ಪಿರ್ಯ¢ ±ÀAPÀæ¥Àà vÀAzÉ ¸ÀUÀgÀ¥Àà 35 ªÀµÀð ®A¨Át MPÀÌ®ÄvÀ£À ¸Á:ºÉUÁÎ¥ÀÆgÀ vÁAqÀ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಮಲಗಿಕೊಂಡಿದ್ದಾಗ ಪಿರ್ಯಾಧಿಯ ಅಣ್ಣನ ಮಗನಾದ ಸವðಜ್ಞ ತಂದೆ ಛತ್ರಪ್ಪ  ಈತನು ಪಿರ್ಯಾಧಿಯ ಮನೆಯ ಹತ್ತಿರ ಬಂದು ಹೊರೆಗೆ ಕರೆದು ಲೇ ಸೂಳೆ ಮಗನೆ ನನ್ನ ತಾಯಿಗೆ & ನನ್ನ ಅಣ್ಣ ಅಮರೇಶನಿಗೆ ಹೊಲದಲ್ಲಿರುವ ಬೊರಮೆಲ್ ನೀರು ಹಾಯಿಸುವ ಸಂ§AzsÀ ಜಗಳ ತೆಗಯತ್ತಿಲೇ ಏನ ಲೇ ಅಂತಾ ಅವಾಚ್ಯವಾಗಿ ಬೈದು ಜಗಳ ತೆಗೆದು ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಇನ್ನೂ 4 ಜನರು ಆರೋಪಿತರು ಕೂಡಿ ಅಕ್ರಮ ಕೂಟ ರಚಿಸಿಕೊಂಡು ಬಂದು ಪಿರ್ಯಾದಿಗೆ ಕೈಗಳಿಂದ ಹೊಡೆದು ಈ ಸೂಳೆ ಮಗನದು ಬಹಳಾ ಆಗೈತಿ ಅಂತಾ ಅವಾಚ್ಯವಾಗಿ ಬೈದಿದ್ದು ನಂತರ ಆರೋಪಿ 1 ನೇದ್ದವ£ÀÄ ಅಲ್ಲಿಯೇ ಇದ್ದ ಕೊಡಲಿ ಕಾವು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಪಿರ್ಯಾದಿಯ ಬಲಗಾಲ ಮೊಣಕಾಲು ಕೆಳಗಡೆ ಹೊಡೆದಿದ್ದರಿಂದ ಒಳಪೆಟ್ಟಾಗಿದ್ದು,  ಮತ್ತು ಬಲಗೈ ಬೆರಳ ಹತ್ತಿರ ಅದೇ ಕಾವಿನಿಂದ ಹೊಡೆಯಲು ಬಂದಾಗ ತಪ್ಪಿಸಿಕೊಂಡು ಕೆಳಗೆ ಬಿದ್ದಿದ್ದರಿಂದ ಅಲ್ಲಿಯೇ ಇದ್ದ ಕಲ್ಲಿಗೆ ಕೈ ಬಡಿದು ಬೆರಳಿಗೆ ರಕ್ತ ಗಾಯವಾಗಿದ್ದು ಇರುತ್ತದೆ.  ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡಿ ಈ ಸೂಳೆ ಮಗನದು ಬಹಳ ಆಗೈತಿ ಇವತ್ತು ಬೀಡೋದು ಬ್ಯಾಡ ಇಲ್ಲೆ ಮುಗಿಸಿ ಬಿಡೋಣ ಅಂತಾ ಜೀವದ ಬೆದರಿಕೆ ಹಾಕಿದ್ದು ಇರುತ್ತದೆ. ಅಂತಾ ಲಿಖಿತ ದೂರಿನ ಮೇಲಿಂದ ªÀÄÄzÀUÀ¯ï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 103/14 PÀ®A. 143,147,323,324,504,506,gÉ/«.149 L¦¹ CrAiÀÄ°è ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲು ಮಾಡಿಕೊಂಡು ತನಿಖೆ ಕೈಗೊಂಡೆನು.
         ¢£ÁAPÀ- 12-06-2014 gÀAzÀÄ ¨É¼ÀUÉÎ 10-00 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ¦üAiÀiÁ𢠲æÃUÉÆëAzÀ¥Àà vÀAzÉ ¸Á§AiÀÄå, ¸ÀdÓ¯ÉÆgÀÄ, 40ªÀµÀð, £ÁAiÀÄPÀ, MPÀÌ®ÄvÀ£À, ¸Á: ªÀÄ°è£ÁAiÀÄÌzÉÆrØ,FvÀÀ£À ¨ÉÆÃgÀªÉ¯ï UÉ 1)CªÀÄgÉñÀ vÀAzÉ £ÀgÀ¸ÀtÚ ¸Á: ªÀÄ°è£ÁAiÀÄÌzÉÆrØ.ºÁUÀÆ EvÀgÉ 7 d£ÀgÀÄ PÀÆr CqÀتÁV ªÀÄĽî£À ¨ÉðAiÀÄ£ÀÄß ºÁQzÀÝjAzÀ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀ£ÀÄ AiÀiÁPÉ CqÀØ ºÁQ¢Ýj CAvÁ PÉýzÁUÀ DgÉÆævÀgÀÄ ¨ÉðAiÀÄ£ÀÄß ºÁPÀÄvÉÛ£É ¤£ÁgÀÄ PÉüÉÆâPÉÌ ®AUÁ ¸ÀƼÉà ªÀÄUÀ£É CAvÁ CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊzÀÄ G½zÀ DgÉÆævÀgɯÁègÀÄ PÀÆrPÉÆAqÀÄ PÉʬÄAzÀ ªÉÄÊUÉ ºÉÆqɧqÉ ªÀiÁr PÉÆrè¬ÄAzÀ vÀÀ¯ÉUÉ ºÉÆqÉzÀgÉ ¸ÁAiÀÄÄvÁÛgÉ CAvÁ UÉÆwÛzÀÝgÀÄ PÀÆqÀ vÀ¯ÉUÉ ºÉÆqÉzÀÄ gÀPÀÛUÁAiÀÄ ªÀiÁr PÀÄqÀÄUÉÆ°¤AzÀ ¦üAiÀiÁ𢠧® ºÉ¨ÉâgÀ¼ÀÄ ºÀwÛgÀ UÁAiÀÄ ªÀiÁr ªÀÄÆPÀ¥ÉlÄÖUÉƽ¹zÀÝjAzÀ ¨ÁªÀÅ §A¢zÀÄÝ C®èzÉ DgÉÆævÀgÀÄ E£ÉÆߪÉÄà £ÀªÀÄä vÀAmÉUÉ §AzÀgÉ ¸Á¬Ä¹©qÀÄvÉÛªÉ CAvÁ fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQzÀÄÝ £ÀAvÀgÀ HgÀ°è »jAiÀÄgÀ£ÀÄß «ZÁj¹ HgÀ°è gÁfAiÀiÁV ¸Àj ªÀiÁrPÉÆArzÀÄÝ DzÀgÉ DgÉÆævÀgÀÄ                ¢£ÁAPÀ 19-06-14 gÀAzÀÄ ¨É¼ÀUÉÎ ¥ÀÄ£À: dUÀ¼À vÉUÉ¢zÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. CAvÁ ¦üAiÀiÁ𢠪ÉÄðAzÀ zÉêÀzÀÄUÀð  ¥Éưøï oÁuÉ. UÀÄ£Éß £ÀA.109/2014. PÀ®A-143.147.148.323.324.308.504.506, ¸À»vÀ 149L¦¹. CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀtzÀ zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.   
 ¨ÉAQ C¥ÀWÁvÀ ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:-
¢£ÁAPÀ: 19-06-2014 gÀAzÀÄ ¨É¼ÀUÉÎ 1030 UÀAmÉUÉ ¦ügÁå¢ vÁAiÀÄ¥Àà vÀAzÉ FgÀ¥Àà, 35 ªÀµÀð, eÁ: J¸ï.¹, G: mÁæöåPÀÖgï ZÁ®PÀ, ¸Á: ²æÃgÁªÀÄ£ÀUÀgÀ PÁåA¥ï, vÁ:f: gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ FvÀÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è zÉêÀgÀ ªÀÄÄAzÉ ºÀaÑzÀ ¢Ã¥À¢AzÀ DPÀ¹äPÀªÁV ¦ügÁå¢zÁgÀ£À UÀÄr¸À°UÉ ¨ÉAQ vÀUÀÄ° CzÀÄ ºÉZÁÑV CPÀÌ¥ÀPÀÌzÀ°èzÀÝ 18 UÀÄr¸À®ÄUÀ½UÀÆ ¨ÉAQ vÀUÀÄ°, MlÄÖ 19 UÀÄr¸À®ÄUÀ½UÉ DPÀ¹äPÀ ¨ÉAQ ºÀwÛ MlÄÖ C.Q.gÀÆ 20,73,500/- ¨É¯É ¨Á¼ÀĪÀ CqÀÄUÉ ¸ÁªÀiÁ£ÀÄUÀ¼ÀÄ, zÀªÀ¸À zÁ£ÀåUÀ¼ÀÄ, D¨sÀgÀtUÀ¼ÀÄ, ªÀÄvÀÄÛ E¤ßvÀgÀ ¸ÁªÀiÁ£ÀÄUÀ¼ÀÄ ¸ÀÄlÄÖ ºÉÆÃVzÀÄÝ ªÀÄÄA¢£À PÀæªÀÄ dgÀÄV¹ CAvÁ ªÀÄÄAvÁV EzÀÝ ¦gÁå¢AiÀÄ ªÉÄðAzÀ ¥À²ÑªÀÄ oÁuÁ DPÀ¹äPÀ ¨ÉAQ C¥ÀWÁvÀ ¥ÀæPÀgÀt £ÀA.02/2014 CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.
¥Éưøï zÁ½ ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:-
            ¢£ÁAPÀ:19-06-2014 gÀAzÀÄ gÁwæ 8-30 UÀAmÉUÉ ºÀnÖ UÁæªÀÄzÀ ºÀ¼É¥ÀAZÁAiÀÄvï ºÀwÛgÀ ¸ÁªÀðd¤PÀ ¸ÀܼÀzÀ°è 1)ªÀÄ»§Æ¨ï vÀAzÉ ±ÉÃSïC°, 28ªÀµÀð, eÁ:ªÀÄĹèA, G:PÀÆ°, ¸Á:ºÀ¼É¥ÀAZÁAiÀÄvÀ ºÀwÛgÀ ºÀnÖ UÁæªÀÄ £ÉÃzÀݪÀ£ÀÄ ªÀÄlPÁ ¥ÀæªÀÈwÛAiÀÄ°è vÉÆqÀV d£ÀUÀ½UÉ MAzÀÄ gÀÆ¥Á¬ÄUÉ JA§vÀÄÛ gÀÆ¥Á¬Ä PÉÆqÀĪÀzÁV ºÉý zÀÄqÀÄØPÉÆlÖªÀjUÉ AiÀiÁªÀÅzÉà aÃn PÉÆqÀzÉà ªÉÆøÀ ªÀiÁqÀÄwÛzÀÄÝ,  ¦.J¸ï.L. ºÀnÖ gÀªÀgÀÄ RavÀ ¨Áwäà ªÉÄÃgÉUÉ  ¹§âA¢ ºÁUÀÆ ¥ÀAZÀgÀ ¸ÀªÀÄPÀëªÀÄ zÁ½ ªÀiÁr »rzÀÄ CªÀ¤AzÀ 1)ªÀÄlPÁ dÆeÁlzÀ £ÀUÀzÀ ºÀt gÀÆ. 3410/-2)MAzÀÄ ªÀÄlPÁ aÃn C.Q E¯Áè   3)MAzÀÄ £ÉÆQAiÀiÁ ªÉƨÉʯï C.Q.gÀÆ E¯Áè £ÉÃzÀݪÀÅUÀÀ¼À£ÀÄß d¦Û ªÀiÁrPÉÆArzÀÄÝ ,DgÉÆæ £ÀA 1 £ÉÃzÀݪÀ£ÀÄ vÁ£ÀÄ §gÉzÀ ¥ÀnÖAiÀÄ£ÀÄß DgÉÆæ £ÀA 2)£ÁUÀgÉrØ eÉÃgÀħAr ¸Á:ºÀnÖ UÁæªÀÄ £ÉÃzÀݪÀ¤UÉ PÉÆqÀĪÀzÁV ºÉýzÀÄÝ, £ÀAvÀgÀ zÁ½¬ÄAzÀ oÁuÉUÉ §AzÀÄ ,ªÀÄlPÁ zÁ½ ¥ÀAZÀ£ÁªÉÄAiÀÄ DzsÁgÀzÀ ªÉÄðAzÀ DgÉÆævÀgÀÀÀÀ «gÀÄzÀÝ  ºÀnÖ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 99/2014 PÀ®A. 78(111) PÉ.¦. PÁAiÉÄÝ ºÁUÀÆ 420 L¦¹  PÁAiÉÄÝ CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.
AiÀÄÄ.r.Dgï. ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:-
           ¦üAiÀiÁ𢠲æÃ. eÁÕ£ÉñÀégÀ vÀAzÉ; ¸ÀÄAzÀgïgÁªï, 38ªÀµÀð, eÁw: ªÀÄgÁoÀ, G: n.«. j¥ÉÃj PÉ®¸À, ¸Á: ¸ÁAw£ÀUÀgÀ zÉêÀzÀÄUÀð FvÀ£À CtÚ£ÁzÀ ªÀÄÈvÀ ±ÁA¸ÀÄAzÀgï FvÀ£ÀÄ FUÉÎ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ 18-20 UÀ¼À »AzÉ vÀ£Àß ºÉAqÀw ªÀÄPÀ̽AzÀ zÀÆgÀªÁVzÀÝjAzÀ EzÀ£Éß ªÀÄ£À¹ìUÉ ºÀaÑPÉÆAqÀÄ ¸ÀA¸ÁgÀ dAUÁlzÀ°è ªÀÄzsÀå¥Á£À ªÀiÁqÀĪÀ ZÀlPÉÌ §°AiÀiÁVzÀÄÝ C®èzÉ fêÀ£ÀzÀ°è fÃUÀÄ¥Éì ºÉÆA¢ ¢£ÁAPÀ: 18-06-14 gÀAzÀÄ vÀ£Àß ªÁ¸ÀzÀ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è ªÉÄʪÉÄÃ¯É ¹ÃªÉÄJuÉÚ ¸ÀÄjzÀÄPÉÆAqÀÄ ¨ÉAQ ºÀaÑPÉÆArzÀÝjAzÀ ¸ÀÄlÖUÁAiÀÄUÀ¼ÁVzÀÄÝ E¯ÁdÄ PÀÄjvÀÄ ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæ zÉêÀzÀÄUÀðzÀ°è ¸ÉÃjPÉAiÀiÁV ºÉaÑ£À E¯ÁdÄ PÀÄjvÀÄ N¥ÉÃPï D¸ÀàvÉæAiÀÄ°è ¸ÉÃjPÉ ªÀiÁrzÁUÀ E¯Áf¤AzÀ UÀÄtªÀÄÄRºÉÆAzÀzÉ ¢£ÁAPÀ: 19-06-14 gÀAzÀÄ gÁwæ 2-40 UÀAmÉUÉ ªÀÄÈvÀ ¥ÀnÖzÀÄÝ  vÀªÀÄUÉ AiÀiÁªÀÅzÉà ¸ÀA±ÀAiÀÄ«gÀĪÀÅ¢¯Áè CAvÁ ºÉýPÉ ¦üAiÀiÁ𢠪ÉÄðAzÀ  zÉêÀzÀÄUÀð oÁuÉ AiÀÄÄ.r.Dgï. £ÀA: 13/2014 PÀ®A 174 ¹Dg惡. CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ
gÀ¸ÉÛ C¥ÀWÁvÀ ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:-
         ಫಿರ್ಯಾದಿ PÉ. gÁWÀªÉÃAzÀæ vÀAzÉ ¹zÁæªÀÄ¥Àà PÀÄrð, 27 ªÀµÀð, PÀÄgÀħgÀ, MPÀÌ®ÄvÀ£À / »ÃgÉÆà ºÉÆAqÁ ¸Éà÷èAqÀgï ªÉÆÃ.¸ÉÊ £ÀA PÉ.J.5/F.n-8884 gÀ ¸ÀªÁgÀ ¸Á: ªÀÄZÀðmï ºÁ¼À  vÁ: f: gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ FvÀನು ತನ್ನ ಹೆಂಢತಿಯ ಅಕ್ಕಳಾದ ಮಾರೆಮ್ಮ ಗಂಡ ಶರಣಪ್ಪ ಇವರ ಹೊಸ ಮನೆಯು ದಿನಾಂಕ 18/06/14 ರಂದು ಮಾನವಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರಂಭೋತ್ಸವ ಇದ್ದು ಕಾರಣ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಫಿರ್ಯಾದಿಯು ತನ್ನ ಹೆಂಡತಿ ಈರಮ್ಮ ಹಾಗೂ 2 ವರ್ಷದ ಗಂಡು ಮಗು ವೀರೇಂದ್ರ ಕುಮಾರನೊಂದಿಗೆ ಬಂದಿದ್ದು ಇಂದು ದಿನಾಂಕ 19/06/14 ರಂದು ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಮಾನವಿಯಿಂದ ತನ್ನ ಗ್ರಾಮವಾದ ಮರ್ಚಟ ಹಾಳ ಗ್ರಾಮಕ್ಕೆ ತನ್ನ ಹೀರೋ ಹೋಂಡಾ ಸ್ಪ್ಲೆಂಡರ್ ಮೋಟಾರ್ ಸೈಕಲ್ ನಂ ಕೆ.ಎ.05/ಈ.ಟಿ. 8884 ನೇದ್ದರ ಹಿಂದುಗಡೆ ತನ್ನ ಹೆಂಡತಿಯನ್ನು ಹಾಗೂ ಮುಂದೆ ತನ್ನ ಮಗನಿಗೆ ಕೂಡಿಸಿಕೊಂಡು ಹೊರಟಾಗ ನೀರಮಾನವಿ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀ ಯಲ್ಲಮ್ಮ ದೇವಿಯ ಗುಡಿಯ ಮುಂದಿನ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಎದುರುಗಡೆಯಿಂದ ಲಾರಿ ನಂ ಟಿ.ಎನ್. 34/ಆರ್-2682 ನೇದ್ದನ್ನು ಅದರ ಚಾಲಕನು ಅತಿವೇಗ ಹಾಗೂ ಅಲಕ್ಷತನದಿಂದ ನೆಡೆಯಿಸಿಕೊಂಡು ಬಂದು ಫಿರ್ಯಾದಿಯ ಮೊಟಾರ್ ಸೈಕಲ್ಲಿಗೆ ಢಿಕ್ಕಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದರಿಂದ ಫಿರ್ಯಾದಿಯು ಮೊಟಾರ್ ಸೈಕಲ್ ಸಹಿತ ಕೆಳಗೆ ಬಿದ್ದಾಗ ಫಿರ್ಯಾದಿ ಹಾಗು ಆತನ ಹೆಂಡತಿ ಮೋಟಾರ್ ಸೈಕಲ್ ಎಡಕ್ಕೆ ಹಾಗೂ ಮಗು ರಸ್ತೆಯ ಮೋಟಾರ್ ಸೈಕಲ್ ಬಲಕ್ಕೆ ರಸ್ತೆಯ ಮೇಲೆ ಬಿದ್ದಾಗ ಸದರಿ ಲಾರಿಯ ಗಾಲಿಯು ಫಿರ್ಯಾದಿಯ ಮಗನ ತಲೆಯ ಮೇಲೆ ಹಾಯ್ದು ಹೋಗಿದ್ದರಿಂದ ತಲೆಯ ಬುರುಡೆ ಹೊಡೆದು ಮಾಂಸ ರಕ್ತ  ಹೊರಬಂದಿದ್ದು ಅಲ್ಲದೇ ಮುಖ ಚಪ್ಪಟೆಯಾಗಿ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿಯೇ ಮೃತಪಟ್ಟಿದ್ದು ಇರುತ್ತದೆ. ಅಂತಾ ಮುಂತಾಗಿ ನೀಡಿದ ದೂರನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಂಡು ವಾಪಾಸ ಠಾಣೆಗೆ 1815 ಗಂಟೆಗೆ ಬಂದು ಸದರಿ ಹೇಳಿಕೆ ಪಿರ್ಯಾದಿಯ ಮೇಲಿಂದ ಮಾನವಿ ಠಾಣೆ ಗುನ್ನೆ ನಂ.167/14 ಕಲಂ 279,337,304(ಎ) ಐಪಿಸಿ ಪ್ರಕಾರ ಪ್ರಕರಣವನ್ನು ದಾಖಲಿಸಿಕೊಂಡು ತನಿಖೆಯನ್ನು ಕೈಕೊಂಡಿದ್ದು ಇರುತ್ತದೆ.
             ¢£ÁAPÀ :20-06-2014 gÀAzÀÄ ¨É¼ÀUÉÎ 8-30 ¸ÀĪÀiÁjUÉ gÁAiÀÄzÀÄUÀð UÁæªÀÄzÀ §ArzÁjAiÀÄ°è ¦üAiÀiÁ𢠲æà CªÀÄgÀ£ÁxÀ vÀAzÉ CªÀÄgÀ¥Àà 28ªÀµÀð, eÁ:£ÁAiÀÄPÀ, ¸Á:ºÉÆ£Àß½î ºÁ:ªÀ:gÁAiÀÄzÀÄUÀð FvÀ£À ªÀÄUÀ¼ÁzÀ CAd° 3 ªÀµÀð EªÀ¼ÀÄ vÀ£Àß ªÀģɬÄAzÀ vÁvÀ£À ªÀÄ£ÉUÉ ºÁ®Ä vÀgÀ®Ä §ArzÁjAiÀÄ°è £ÀqÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃUÀÄwÛgÀĪÁUÀ ¤AUÀ¥Àà vÀAzÉ gÁªÀÄtÚ ¸Á:LzÀ¨sÁ« FvÀ£ÀÄ vÀ£Àß mÁæPÀÖgï £ÀA PÉJ-36 nJ-2970 £ÉÃzÀÝ£ÀÄß CwêÉÃUÀ ªÀÄvÀÄÛ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ £ÀqɹPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ   £ÀqÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃUÀÄwÛzÀÝ CAd°UÉ lPÀÌgï ªÀiÁr mÁæPÀÖgï£À EAd£À »A¢£À UÁ° vÀ¯ÉAiÀÄ ªÉÄÃ¯É ºÉÆÃV ªÉÄzÀļÀÄ ºÉÆgÀUÉ §AzÀÄ  ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ¼É, DgÉÆævÀ£ÀÄ  mÁæöåPÀÖgï£ÀÄß ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà ¤°è¹ Nr ºÉÆÃVgÀÄvÁÛ£É CAvÁ ªÀÄÄAvÁV EzÀÝ ¦ügÁå¢AiÀÄ ªÉÄðAzÀ ºÀnÖ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 100/2014 PÀ®A. 279. 304(J) L¦¹ ºÁUÀÆ 187 LJªÀiï« PÁAiÉÄÝ CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆAqÉ£ÀÄ.
ªÀÄ£ÀĵÀåPÁuÉ ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:-
         ¦üAiÀiÁ𢠸ÉÊAiÀÄåzï C§Äݯï SÁzÀgï vÀAzÉ ¸ÉÊAiÀÄåzï gÉÆõÀ£ï C°, ¸Á:ªÀÄ»§Æ¨ï PÁ¯ÉÆä ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ    FvÀ£À ªÀÄUÀ£ÁzÀ ¸ÉÊAiÀÄåzï E¨Áæ»A ªÀAiÀÄ:26 ªÀµÀð EªÀ£ÀÄ  ¢£ÁAPÀ:15-06-2014 gÀAzÀÄ ¨É½UÉÎ 09-00 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ºÁ®Ä vÀUÀAqÀÄ §gÀ®Ä ªÀģɬÄAzÀ CAUÀrUÉ ºÉÆÃzÀªÀ£ÀÄ ªÀÄgÀ½ ªÀÄ£ÉUÉ ¨ÁgÀzÉà PÁuÉAiÀiÁVgÀÄvÁÛ£É E°èAiÀĪÀgÉUÀÆ ºÀÄqÀÄPÁrzÀgÀÆ ¹QÌgÀĪÀ¢®è ¥ÀvÉÛ ªÀiÁrPÉÆqÀ®Ä «£ÀAw CAvÁ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄðAzÁ ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ £ÀUÀgÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA.133/2014, PÀ®A. ªÀÄ£ÀĵÀå PÁuÉ CrAiÀÄ°è UÀÄ£Éß zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆArzÀÄÝ EzÉ.
¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAWÀ£É, ªÁºÀ£À ZÁ®PÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ:-     
                   gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ J¯Áè ¥Éưøï C¢üPÁjUÀ¼ÀÄ, gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ°è ªÉÆÃmÁgÀ ªÁºÀ£À C¥ÀWÁvÀUÀ¼À£ÀÄß vÀqÉUÀlÄÖªÀ PÀÄjvÀÄ f¯ÉèUÉ ¥ÀÆgÉʹgÀĪÀ EAlgï¸É¥ÀÖgï ªÁºÀ£ÀzÀ ¸ÀºÁAiÀÄ¢AzÀ ¢£ÁAPÀ: 20.06.2014 gÀAzÀÄ 127 ¥ÀææPÀgÀtUÀ¼À£ÀÄß ¥ÀvÉÛ ªÀiÁr   26,000/-gÀÆ..UÀ¼ÀÀ£ÀÄß ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà zÀAqÀ «¢ü¹, PÁ£ÀÆ£ÀÄ jÃvÀå PÀæªÀÄ dgÀÄV¹zÀÄÝ, ¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAX¸ÀĪÀ ZÁ®PÀgÀÄ/ªÀiÁ°ÃPÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆgÀÄ jÃvÀå PÀæªÀÄ dgÀÄV¸ÀĪÀ PÁAiÀÄð ªÀÄÄAzÀĪÀgÉ¢gÀÄvÀÛzÉ.BIDAR DISTRICT DAILY CRIME UPDATE 20-06-2014

¢£ÀA¥Àæw C¥ÀgÁzsÀUÀ¼À ªÀiÁ»w ¢£ÁAPÀ : 20-06-2014

ªÀÄAoÁ¼À ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 63/14 PÀ®A 78(3) PÉ.¦. DåPïÖ eÉÆvÉ 420 L¦¹ :-

¢£ÁAPÀ: 19-06-2014 gÀAzÀÄ 1315 UÀAmÉUÉ §lUÉÃgÁ UÁæªÀÄzÀ qÁ: CA¨ÉÃqÀÌgÀ ªÀÈvÀÛzÀ ºÀwÛgÀ  ¸ÁªÀðd¤PÀ gÉÆÃr£À ªÉÄÃ¯É DgÉÆævÀgÁzÀ zÀÄAiÉÆÃðzsÀ£À vÀAzÉ gÁªÀÄ UÁAiÀÄPÀªÁqÀ ªÀAiÀÄ: 38 ªÀµÀð, ¸Á: §lUÉgÁ EvÀ£ÀÄ ªÀÄlPÁ dÆeÁl DqÀĪÀAvÉ ¸ÁªÀðd¤PÀjUÉ ºÉý MAzÀÄ gÀÆ¥Á¬ÄUÉ 80 gÀÆ PÉÆqÀĪÀzÁV ºÉý CªÀjAzÀ ºÀt ¥ÀqÉzÀÄ ªÉƸÀ ªÀiÁqÀÄwÛzÁÝUÀ ¦J¸ïL gÀªÀgÀÄ ¹§âA¢AiÉÆA¢UÉ CªÀ£À ªÉÄÃ¯É zÁ½ ªÀiÁr CªÀ¤AzÀ £ÀUÀzÀÄ ºÀt gÀÆ.1240=00, 03 ªÀÄlPÁ aÃnUÀ¼ÀÄ, MAzÀÄ ¨Á¯ï ¥É£ï ªÀÄvÀÄÛ MAzÀÄ PÁ§ð£À ªÉƨÉʯï C.Q. 800=00 d¦Û ªÀiÁr ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ.

ªÀÄ£ÁßJSÉýî oÁuÉ AiÀÄÄ.r.Dgï. 12/2014 PÀ®A. 174 s¹.DgÀ.¦.¹.                            
¢£ÁAPÀ 19-06-2014 gÀAzÀÄ 1415 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢ oÁuÉUÉ ºÁdgÁV vÀ£Àß ¨Á¬Ä ªÀiÁw£À ºÉýPÉ ºÉý ¨É¬Ä¹zÀÄÝ CzÀgÀ ¸ÁgÁA±ÀªÉ£ÉÃAzÀgÉ vÀ£Àß ªÀÄUÀ¼ÁzÀ UÀAUÀªÀiÁä EªÀ½UÉ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ 15 ªÀµÀðUÀ¼À »AzÉ ªÀĸÀÌ® UÁæªÀÄzÀ gÀvÀ£À gÀrØ vÀAzÉ ¥ÀAqÀÄgÀrØ CªÀ¯É ªÀAiÀÄ 35 ªÀµÀð JA§ÄªÀ£ÉÆA¢UÉ ªÀÄzÀÄªÉ ªÀiÁrzÀÄÝ vÀ£Àß C½AiÀÄ ªÀÄUÀ½UÉ E§âgÀÄ UÀAqÀÄ ªÀÄPÀ̽zÀÄÝ ªÀĺÉñÀ ªÀAiÀÄ 13 ªÀµÀð ºÁUÀÆ D£ÀAzÀ ªÀAiÀÄ 10 ªÀµÀð »ÃUÉ EzÀÄÝ vÀ£Àß C½AiÀÄ ªÀÄzÀÄªÉ DzÀ 10 ªÀµÀðUÀ¼À £ÀAvÀgÀ §Ä¢Ý ¨sÀæªÉÄ DV ºÀÄZÀÑ£ÀAvÉ ªÀwð¸ÀÄwÛzÁÝUÀ ºÉÊzÁæ§zÀ G¸Áä¤AiÀÄ ºÀÄZÀÑgÀ D¸ÀàvÉæAiÀÄ°è E¯Ád ªÀiÁr¸ÀÄwÛzÉݪÀÅ DzÀgÀÄ PÀÆqÀ ¸ÀjAiÀiÁV OµÀzÀ vÉUÉzÀÄPÉƼÀîzÉ EzÀÝ PÁgÀt ºÉaÑUÉ ºÀÄZÀÑ£ÀAvÉ ªÀwð¹ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ 10 wAUÀ¼À »AzÉ vÀ£Àß C½AiÀÄ vÀªÀÄÆäjUÉ §AzÀÄ £ÀªÀÄUÉ ¨sÉÃnÖAiÀiÁV vÀªÀÄä ªÀģɬÄAzÀ ºÉÆÃzÀªÀ£ÀÄ £Á¥ÀvÉÛ EzÀÄÝ EAzÀÄ ¢£ÁAPÀ 19/06/2014 gÀAzÀÄ ªÀÄzÁå£À 1305 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ vÀ£Àß C½AiÀÄ gÁ.ºÉ £ÀA-9 gÉÆÃr£À ªÉÄÃ¯É ªÀÄWÀ®V ºÁæ¸À ºÀwÛgÀ ¢£ÁAPÀ 16/06/2014 gÀAzÀÄ ºÉÆÃUÀÄwÛgÀĪÁUÀ ªÀÄÄAeÁ£É 0600 UÀAmÉUÉ eÉÆð ºÉÆÃV ©zÁÝUÀ ªÀÄ£ÁßJSÉÃ½î ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæAiÀÄ 108 CA§Ä¯ÉÊ£ÀìzÀªÀgÀÄ D¸ÀàvÉæUÉ vÀAzÁUÀ ªÉÊzsÁå¢üPÁjAiÀĪÀgÀÄ ºÉaÑ£À aQvÉì PÀÄjvÀÄ ©ÃzÀgÀ ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæUÉ PÀ¼ÀÄ»¹PÉÆmÁÖUÀ D¸ÀàvÉæAiÀÄ°è aQvÉì PÁ®PÉÌ ¸ÀªÀÄAiÀÄ 1300 UÀAmÉUÉ ªÀÄÈvÀ ¥ÀnÖzÀÝjAzÀ AiÀÄÄ.r.Dgï zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ. 

Gulbarga District Reported Crimes

ಅಪಘಾತ ಪ್ರಕರಣಗಳು :
ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಸಂಚಾರಿ ಠಾಣೆ : ಶ್ರೀ ಮತಿ ತಾರಾಬಾಯಿ ಗಂಡ ದುಂಡಪ್ಪ ದೇವುರ ಸಾ: ಶಿವಶಂಕರ ಬಡಾವಣಿ ಮಲಗಣ ಕ್ರಾಸ ಸಿಂದಗಿ ಜಿ; ಬಿಜಾಪೂರ  ರವರು ದಿನಾಂಕ  19--06-2014 ರಂದು ರಾತ್ರಿ 07-15 ಗಂಟೆಗೆ  ತನ್ನ ಮಗನಿಗೆ ಹೊರಗಿನ ಔಷದ ತರಲು  ಜಿಲ್ಲಾ ಸರಕಾರಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯ ಎದುರಿನ ರೋಡನಲ್ಲಿ ನಡೆದುಕೊಂಡು ರೋಡ ದಾಟುತ್ತಿದ್ದಾಗ ಆರ್.ಟಿ.ಓ ಕ್ರಾಸ್ ಕಡೆಯಿಂದ ಅಟೋರೀಕ್ಷಾ  ನಂಬರ ಕೆಎ-32 -8390 ರ ಚಾಲಕ ಯುಸುಪ ಈತನು ತನ್ನ ಅಟೋರೀಕ್ಷಾವನ್ನು ಅತೀವೇಗ ಮತ್ತು ಅಲಕ್ಷತನದಿಂದ ಚಲಾಯಿಸಿಕೊಂಡು ಬಂದು ಫಿರ್ಯಾದಿಗೆ  ಡಿಕ್ಕಿ ಪಡಿಸಿ ಭಾರಿಗಾಯಗೊಳಿಸಿರುತ್ತಾನೆ ಅಂತಾ ಸಲ್ಲಿಸಿದ ದೂರು ಸಾರಾಂಶದ ಮೇಲಿಂದ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಸಂಚಾರಿ ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಾಗಿದೆ.
ಗ್ರಾಮೀಣ ಠಾಣೆ : ದಿನಾಂಕ:- 19/06/2014 ರಂದು ಮದ್ಯಾಹ್ನ 12:30 ಗಂಟೆ ಸುಮಾರಿಗೆ ಮೃತ ಶೇಖ ಫೀರ ಪಾಶಾ ಇತನು ತನ್ನ ಕೋಳಿ ಸಾಗಾಣಿಕೆ ಮಾಡುವ ಟಂ ಟಂ ನಂ ಕೆಎ-39/3808 ನೇದ್ದನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಅದರಲ್ಲಿ ಫಿರ್ಯಾದಿ ಮಹಮ್ಮದ ಶಾ ಇತನಿಗೆ ಕೂಡಿಸಿಕೊಂಡು ಗುಲಬರ್ಗಾಕ್ಕೆ ಬರುವಾಗ ಅವರಾದ ಗ್ರಾಮದ ಹತ್ತಿರ ಇರುವ ಈರಣ್ಣಾ ಚೌವಡಶೆಟ್ಟಿ ಇವರ ಹೋಲದ ಹತ್ತಿರ ಮೆಹೆಂದ್ರಾ ಪಿ.ಕಪ್ ನಂ ಎಪಿ-05 ಡಬ್ಲೂ-8448 ನೇದ್ದರ ಚಾಲಕನು ಹಿಂದಿನಿಂದ ಅತೀವೇಗ ಮತ್ತು ನಿಕ್ಷಾಜಿತನದಿಂದ ಚಲಾಯಿಸಿ ಅಪಘಾತ ಪಡಿಸಿದ್ದರಿಂದ ಸದರಿ ಟಂ ಟಂ ರೋಡಿನ ಬಲ ಬದಿಯ ತಗ್ಗಿನಲ್ಲಿ ಬಿದಿದ್ದರಿಂದ ಫಿರ್ಯಾದಿ ಮತ್ತು ಮೃತನಿಗೆ ಭಾರಿ ರಕ್ತಗಾಯಗಳಾಗಿದ್ದು ಅಲ್ಲದೇ ಸದರಿ ಮೆಹೆಂದ್ರ ಪಿ.ಕಪ್ ಚಾಲಕನು ಎದುರಿಗೆ ಬರುತ್ತಿದ್ದ ಡಿಸ್ಕವರಿ ಮೋಟಾರ ಸೈಕಲ ನಂ ಕೆಎ-32 ಇಬಿ-8145 ನೇದ್ದಕ್ಕೆ ಡಿಕ್ಕಿ ಹೊಡೆದಿದ್ದರಿಂದ ಗಾಯಾಳು ಶಿವಕುಮಾರ ಮತ್ತು ಸಿದ್ದಪ್ಪ ಇವರಿಗೆ ಭಾರಿ ಗಾಯಗಳಾಗಿದ್ದು ಸದರಿಯವರನ್ನು 108 ಅಂಬುಲೆನ್ಸದಲ್ಲಿ ಉಪಚಾರ ಕುರಿತು ಜಿಲ್ಲಾ ಸರಕಾರಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಗುಲಬರ್ಗಾಕ್ಕೆ ತರುವಾಗ 01:45 ಪಿ.ಎಂದ ಸುಮಾರಿಗೆ ದಾರಿ ಮದ್ಯದಲ್ಲಿ ಶೇಖ ಫಿರ ಪಾಶಾ ಇತನು ಮೃತ ಪಟ್ಟಿದ್ದು ಅಪಘಾತ ಪಡಿಸಿದ ನಂತರ ಮೆಹೆಂದ್ರಾ ಪಿಕಪ್ ಚಾಲಕನು ತನ್ನ ವಾಹನವನ್ನು ಅಲ್ಲಿಯೇ ಬಿಟ್ಟು ಓಡಿ ಹೋಗಿರುತ್ತಾನೆ ಅಂತಾ ಸಲ್ಲಿಸಿದ ದೂರು ಸಾರಾಂಶದ ಮೇಲಿಂದ ಗ್ರಾಮೀಣ ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಾಗಿದೆ.  
ನಿಂಬರ್ಗಾ ಠಾಣೆ : ಶ್ರೀ ರಾಘವೇಂದ್ರ ತಂದೆ ಪ್ರಭು ನಡಗೇರಿ ಸಾ|| ಕುಡಕಿ ಇವರು ದಿನಾಂಕ 18-06-2014 ರಂದು ರಾತ್ರಿ ಕುಡಕಿಯಿಂದ ಫಿರ್ಯಾದಿದಾರರು  ತಮ್ಮ ಕ್ರೂಸರ ನಂ. ಕೆ.ಎ 29, ಎಮ. 2089 ನೇದ್ದರಲ್ಲಿ ಭಜನೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಕುರಿತು 01] ಚಂದ್ರಶಾ ತಂದೆ ಗ್ಯಾನಬಾ ತಳವಾರ, 02] ಚೌಡಪ್ಪ ತಂದೆ ಶಿವಲಿಂಗಪ್ಪಾ ಪೊಲೀಸ ಪಾಟೀಲ, 03] ಶ್ರೀಮಂತ ತಂದೆ ಯಲ್ಲಪ್ಪ ಪೊಲೀಸ ಪಾಟೀಲ, 04] ಹಣಮಂತ ತಂದೆ ಅಪ್ಪಾಸಾಬ ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡಿ ಹೊರಟಾಗ ಸುಂಟನೂರ ಗ್ರಾಮದ ಹತ್ತಿರ ಇರುವ ಅಪ್ಪಾಪೀರ ದರ್ಗಾದ ಹತ್ತಿರ ರಾತ್ರಿ 9 ಗಂಟೆಗೆ ಹೋಗುತ್ತಿದ್ದಾಗ ಎದುರುಗಡೆಯಿಂದ ಟ್ರಾಕ್ಟರ ನಂ. ಕೆ.ಎ 32, ಟಿ 3951 – 52 ನೇದ್ದರ ಚಾಲಕನು ಅತೀ ವೇಗ ಮತ್ತು ನಿಷ್ಕಾಳಜಿತನದಿಂದ ನಡೆಸಿಕೊಂಡು ಬಂದು ಕ್ರೂಸರಗೆ ಡಿಕ್ಕಿ ಹೊಡೆದಿದ್ದರಿಂದ ಕ್ರೂಸರದಲ್ಲಿದವರಿಗೆ ತರಚಿದ ಮತ್ತು ರಕ್ತಗಾಯಗಳಾಗಿದ್ದು ಅಲ್ಲದೆ ಕ್ರೂಸರ ಜಖಂಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ, ಅಂತಾ ಸಲ್ಲಿಸಿದ ದೂರು ಸಾರಾಂಶದ ಮೇಲಿಂದ ನಿಂಬರ್ಗಾ ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಾಗಿದೆ.
ಆಳಂದ ಠಾಣೆ : ಶ್ರೀ ಅರ್ಜುನ ತಂದೆ ಧರ್ಮಣ್ಣಾ ಕಾಂಬಳೆ ಸಾ: ಸಂಗೋಳಗಿ ಶೆಡ್ ತಾ|| ಆಳಂದ ರವರು ದಿನಾಂಕ 21-06-2014 ರಂದು ಸಂಬಂಧಿಕರ ಮದುವೆ ಇರುವುದರಿಂದ ನಾವು ಮದುವೆಗೆ ಹೋಗಬೇಕು ಅಂತಾ ದಿನಾಂಕ 18-06-2014 ರಂದು ರಾತ್ರಿ 11:00 ಗಂಟೆ ಸುಮಾರಿಗೆ ಪೂನಾದಿಂದ ನಮ್ಮ ಅಳಿಯ ಚಲಾಯಿಸುವ ವಾಹನ ನಂ ಎಮ್‌ಹೆಚ್‌ 12 ಸಿಟಿ 7556 ಟಾಟಾ ಸೂಮೋ ವಾಹನ ನೇದನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಂಡು ನಾನು & ನನ್ನ ಹೆಂಡತಿ ರಾಧಾಬಾಯಿ ಮಗಳು ಕವಿತಾಗಂಡ ಶಿವಾನಂದ ಜಮಗೆ, ಸಂಗೀತಾ ಗಂಡ ಮಲ್ಲಿನಾಥ ಜುಬರೆ, ಮೊಮ್ಮಕ್ಕಳಾದ ಗೌರಮ್ಮಾ ತಂದೆ ಅಭಿಮಾನ್ ಕಾಂಬಳೆ, ಚಂದ್ರಕಲಾ ತಂದೆ ಶಿವಾನಂದ ಜಮಗೆ, ಪದ್ಮಾ ತಂದೆ ಶಿವಾನಂದ ಜಮಗೆ, ಕಾರ್ತಿಕ ತಂದೆ ಶಿವಾನಂದ ಜಮಗೆ, ಪ್ರೇಮಾ ತಂದೆ ರೋಹಿತ ಕಾಂಬಳೆ, & ನನ್ನ ಅಳಿಯ ಮಲ್ಲಿನಾಥ ಜುಬರೆ ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡಿ ಸೋಲಾಪೂರ ಮಾರ್ಗ ಮೂಲಕ ವಾಗ್ದರಿ ರೋಡಿನ ಮಾರ್ಗ ಮೂಲಕ ನಮ್ಮೂರ ಸಂಗೋಳಗಿ (ಜಿ) ಕಡೆಗೆ ಬರುವಾಗ ಸಾವಳೇಶ್ವರ ಪಾಟಿ ದಾಟಿ ಬರುವಾಗ ಖಾನಾಪೂರ ಕ್ರಾಸ್ ಹತ್ತಿರ ಬಂದಾಗ ನಮ್ಮ ಟಾಟಾ ಸೂಮೋ ವಾಹನ ಚಾಲಕ ನನ್ನ ಅಳಿಯ ಮಲ್ಲಿನಾಥ ಮರೆಪ್ಪಾ ಜುಬರೆ ಈತನು ಅತಿವೇಗ & ಅಲಕ್ಷತನದಿಂದ ಮಾನವ ಜೀವಕ್ಕೆ ಹಾನಿಯಾಗುವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಓಡಿಸುತ್ತಾ ಹೋಗುವಾಗ ನಿಧಾನವಾಗಿ ಚಲಾಯಿಸು ಅಂತಾ ಹೇಳಿದರೂ ಕೂಡಾ ಅದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಓಡಿಸುತ್ತಾ ಹೋಗುವಾಗ ನಿಧಾನವಾಗಿ ಚಲಾಯಿಸು ಅಂತಾ ಹೇಳಿದರೂ ಕೂಡಾ ಅದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಓಡಿಸುತ್ತಾ ಹೋದವನೆ ವಾಹನ ನಿಯಂತ್ರಣ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲಾಗದೆ, ಒಮ್ಮೇಲೆ ರೋಡಿನ ಪಕ್ಕಕ್ಕೆ ಖಾನಾಪೂರ ಕ್ರಾಸ್ ಹತ್ತಿರ ತಗ್ಗಿನಲ್ಲಿ ವಾಹನ ಪಲ್ಟಿ ಮಾಡಿದ್ದರಿಂದ ಒಳಗಡೆ ಇದ್ದ ನನಗೆ ಬಲಕ್ಕೆ ಭುಜದ ಮೇಲೆ ಸೊಂಟದ ಮಗ್ಗಲಿಗೆ, ಎಡಗೈ ಬೆರಳಿಗೆ, ಹೊಟ್ಟೆಗೆ ಎದೆಗೆ ಗುಪ್ತಗಾಯವಾಗಿದೆ, ಮೊಮ್ಮಗಳು ಗೌರಮ್ಮಳಿಗೆ ಎಡಮೆಲಕಿಗೆ ಸೊಂಟಕ್ಕೆ ಗುಪ್ತಗಾಯ ರಕ್ತಗಾಯವಾಗಿದ್ದು ಚಂದ್ರಕಲಾ ಇವಳಿಗೆ ಹೊಟ್ಟೆಗೆ ಎಡಮೊಳ ಕಾಲಿಗೆ ಗುಪ್ತಗಾಯ ಪದ್ಮಾ ಇವಳಿಗೆ ಹೊಟ್ಟೆಗೆ ಬೆನ್ನಿಗೆ ಗುಪ್ತಗಾಯವಾಗಿದ್ದು ಮಗಳು ಕವಿತಾ ಇವಳಿಗೆ ಎಡಗೈ ಮುಂಗೈ ಮುರದಿದ್ದು ಹಣೆಗೆ ಮೊಳಕಾಲಿಗೆ ತರಚಿದ ಗಾಯವಾಗಿದ್ದು ಕಾರ್ತಿಕ ಇತನಿಗೆ ಎಡ ಮೆಲಕಿಗೆ ಹಣೆಯ ಮೇಲೆ ತೆರಚಿದ ಗಾಯವಾಗಿದ್ದು ನನ್ನ ಅಳಿಯ ಚಾಲಕ ಮಲ್ಲಿನಾಥನಿಗೆ ಬಲಗಡೆ ಸೊಂಟಕ್ಕೆ ತೆರಚಿದ ರಕ್ತ ಮತ್ತು ಗುಪ್ತ ಗಾಯವಾಗಿದ್ದು ಬಲಗೈ ಮುಂಗೈ ಹತ್ತಿರ ರಕ್ತ ಮತ್ತು ಗುಪ್ತ ಗಾಯವಾಗಿದ್ದು ಮೊಮ್ಮಗಳು ಪ್ರೇಮಾ ಇವಳಿಗೆ ಗದ್ದಕ್ಕೆ ತೆರಚಿದ ಗಾಯವಾಗಿದೆ, ಮತ್ತು ನನ್ನ ಹೆಂಡತಿ ರಾಧಾಬಾಯಿ ಇವಳಿಗೆ ತಲೆಯ ಮೇಲೆ ಭಾರಿ ರಕ್ತಗಾಯವಾಗಿ ಬಲಗಾಲು ಮುರಿದು ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿಯೇ ಮೃತ್ತಪಟ್ಟಿರುತ್ತಾಳೆ, ನನ್ನ ಮಗಳು ಸಂಗೀತಾ ಗಂಡ ಮಲ್ಲಿನಾಥ ಜುಬರೆ ಇವಳಿಗೆ ಹಣೆಯ ಮೇಲೆ ತಲೆ ಒಡೆದು ಭಾರಿ ರಕ್ತಗಾಯ & ಅಲ್ಲಲ್ಲಿ ಗುಪ್ತಗಾಯವಾಗಿ ಬಲಗೈ ಮುಂಗೈ ಮುರಿದು ಭಾರಿ ಗಾಯ ಹೊಂದಿ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿಯೇ ಮೃತ್ತ ಪಟ್ಟಿರುತ್ತಾಳೆ, ಅಂತಾ ಸಲ್ಲಿಸಿದ ದೂರು ಸಾರಾಂಶದ ಮೇಲಿಂದ ಆಳಂದ ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಾಗಿದೆ.
ಕ್ರೀಮಿನಾಶಕ ಔಷಧಿ ಸೇವಿಸಿ ಮರಣ ಹೊಂದಿದ ಪ್ರಕರಣ :
ನಿಂಬರ್ಗಾ ಠಾಣೆ : ಶ್ರೀ ಶರಣಪ್ಪ ತಂದೆ ಶಿವಪ್ಪಾ ಸುಗೂರ ಸಾ|| ಬೆಣ್ಣೆಶಿರೂರ ಇತನು ಸರಾಯಿ ಕುಡಿದ ನಶೆಯಲ್ಲಿ ಹೊಟ್ಟೆ ನೋವು ತಾಳದೆ ಮನೆಯಲ್ಲಿದ್ದ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಕ್ರಿಮಿನಾಶಕ ಔಷಧಿ ಸೇವಿಸಿ ಉಪಚಾರ ಕುರಿತು ಸರ್ಕಾರಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಗುಲಬರ್ಗಾಕ್ಕೆ ಸೇರಿಕೆಯಾಗಿ ದಿನಾಂಕ 19-06-2014 ರಂದು 0715 ಗಂಟೆಗೆ ಮೃತಪಟ್ಟಿರುತ್ತಾನೆ ಸದರಿಯವನ ಸಾವಿನ ಬಗ್ಗೆ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಸಂಶಯ ಫಿರ್ಯಾದಿ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟ ದೂರಿನ ಸಾರಾಂಶದ ಮೇಲಿಂದ ನಿಂಬರ್ಗಾ ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಾಗಿದೆ.  

Koppal District CrimesPÀĵÀÖV ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 113/2014 PÀ®A 379 L.¦.¹
¢£ÁAPÀ 19-06-2014 gÀAzÀÄ ¸ÀAeÉ 05-45 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀgÁzÀ ²æà ªÀĺÀªÀÄäzïC° vÀAzÉ ªÉÄʧƧ° ªÀAiÀÄ 65 ªÀµÀð eÁw ªÀÄĹèA G.¦¯ïØ D¦üøïgÀ gÉêÀ£ï ¨ÉPï EArAiÀÄ£ï °«ÄmÉqï PÉÆ¥Àà¼À ¸Á.J¯ï.©.J¸ï. £ÀUÀgÀ ºÉƸÀ½î gÉÆÃqï UÀAUÁªÀw gÀªÀgÀÄ .oÁuÉUÉ ºÁdgÁV MªÀÄzÀÄ UÀtQÃÀPÀÈvÀ ¦üAiÀiÁ𢠤ÃrzÀÄÝ CzÀgÀ ¸ÁgÁA±ÀªÉãÉAzÀgÉ »gÉêÀÄ£ÁߥÀÆgÀ UÁæªÀÄzÀ°è C¼ÀªÀr¸ÀEzÀ zÀÆgÀªÁt lªÀgï E£ï £ÀA  1047570HRMPR1 EzÀgÀ°è EzÀÝ MAzÀÄ r.f ¨Áålj ªÀÄvÀÄÛ r.¹ PÉç¯ï 30 «ÄÃlgï ªÁAiÀÄgï£ÀÄß CA.Q. 4,500=00 gÀÆ.UÀ¼ÀÄ ¨É¯É¨Á¼ÀĪÀzÀ£ÀÄß AiÀiÁgÉÆà PÀ¼ÀîgÀÄ ¢£ÁAPÀ 16-06-2014 gÀ gÁwæ 10-00 UÀAmɬÄAzÀ ¢£ÁAPÀ 17-06-2014 gÀ ¨É¼ÀV£À 06-00 UÀAmÉ CªÀ¢üAiÀÄ°è PÀ¼ÀîvÀ£À ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVzÀÄÝ CAvÁ ªÀUÉÊgÉ zÀÆj£À ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ UÀÄ£Éß zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.
ಗಂಗಾವತಿ ನಗರ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ ಗುನ್ನೆ ನಂ. 150/14 ಕಲಂ. 78 (3) ಕ.ಪೊ.ಕಾಯ್ದೆ ಮತ್ತು 420 ಐ.ಪಿ.ಸಿ.
ದಿನಾಂಕ: 19-06-2014 ರಂದು 18-30 ಗಂಟೆಗೆ ಆರೋಪಿತರಾದ 01] ಮಹ್ಮದ್ ಗೌಸ್ ತಂದೆ ಶಾಮೀದ ವಯಾ: 30 ವರ್ಷ, ಜಾ: ಮುಸ್ಲಿಂ, ಸಾ: ಲಕ್ಸ್ಮೀ ಕ್ಯಾಂಪ್ ಗಂಗಾವತಿ. 02] ಖಾಜಾ ಮೈನುದ್ದೀನ್ ತಂದೆ ರಾಜಾಸಾಬ ವಯಾ: 28 ವರ್ಷ, ಜಾ; ಮುಸ್ಲಿಂ, ಉ: ಕೂಲಿ ಕೆಲಸ, ಸಾ; ಬೆಂಡರವಾಡಿ ಗಂಗಾವತಿ. 03] ಅವಾಣೆಪ್ಪ ತಂದೆ ಸಂಗಪ್ಪ ಕುಂಬಾರ, ವಯಾ: 60 ವರ್ಷ, ಜಾ: ಒಕ್ಕಲುತನ ಸಾ: ಹಿರೇ ಬೆಣಕಲ್ ತಾ: ಗಂಗಾವತಿ. 04] ರಾಘವೇಂದ್ರ ತಂದೆ ಕುಬೇರಪ್ಪ ವಯಾ: 36 ವರ್ಷ, ಜಾ; ನೇಕಾರ, ಉ: ಟಿ.ವಿ. ರಿಪೇರಿ, ಸಾ: ನೇಕಾರ ಓಣಿ ಗಂಗಾವತಿ. 05] ಶ್ರೀಕಾಂತರಡ್ಡಿ ಸಾ: ಬಳ್ಳಾರಿ ಇವರು ಗಂಗಾವತಿ ನಗರದ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ಕ್ಯಾಂಪ್ ದಲ್ಲಿರುವ  ಮಹ್ಮದ್ ಗೌಸ್ ಇವರ ಮನೆಯ ಮುಂದೆ  ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಮೋಟಾರ ಸೈಕಲ್ ಗಳ ಮೇಲೆ ಕುಳಿತುಕೊಂಡು ನಸೀಬದ ಆಟ ಅಂತಾ ಕೂಗುತ್ತಾ 01 ರೂಪಾಯಿಗೆ 80 ರೂಪಾಯಿ ಕೊಡುವುದಾಗಿ ಹೇಳುತ್ತಾ ಜನರನ್ನು ಪ್ರಚೋದಿಸುತ್ತಾ ಮೋಸತನದಿಂದ ಸಾರ್ವಜನಿಕರಿಂದ ಹಣ ಪಡೆದು ಮಟಕಾ ನಂಬರುಗಳ ಚೀಟಿಯನ್ನು ಬರೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಿರುವಾಗ ಮಾನ್ಯ ಪಿ.ಐ. ಸಾಹೇಬರು ಸದರಿಯವನ ಮೇಲೆ ಪಂಚರ ಸಮಕ್ಷಮ ಸಿಬ್ಬಂದಿಯೊಂದಿಗೆ ದಾಳಿ ಮಾಡಿ ಹಿಡಿದು ಅವನಿಂದ (01) ಮಟಕ ಜೂಜಾಟದಿಂದ ಸಂಗ್ರಹಿಸಿದ ನಗದು ಹಣ ರೂ. 10,230 -00. (02) ಮಟಕ ನಂಬರ ಬರೆದ 04 ಪಟ್ಟಿಗಳು  (03) ನಾಲ್ಕು ಬಾಲ ಪೆನ್ನು ಹಾಗೂ (04) ಮಟಕ ಜೂಜಾಟಕ್ಕೆ ಉಪಯೋಗಿಸಿದ ಮೂರು ಮೋಟಾರ್ ಸೈಕಲ್ ಗಳನ್ನು 01] ಕೆ.ಎ-37/ಯು- 8998, 02] ಕೆ.ಎ-37/ಯು- 9335, 03] ಕೆ.ಎ-35/ಜೆ-585 ನೇದ್ದವುಗಳನ್ನು ಜಪ್ತಿ ಪಡಿಸಿಕೊಂಡು ಈ ಬಗ್ಗೆ ಪಂಚರ ಸಮಕ್ಷಮ 18-30 ಗಂಟೆಯಿಂದ 20-30 ಗಂಟೆಯವರೆಗೆ ಜಪ್ತಿ ಪಂಚನಾಮೆ ಬರೆದುಕೊಂಡಿದ್ದು, ಸದರಿಯವರ ಮೇಲೆ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಲು ನೀಡಿದ ವರದಿ ಮೇಲಿಂದ ನೇದ್ದರ ಪ್ರಕಾರ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಿಕೊಂಡು ತನಿಖೆ ಕೈಕೊಂಡಿದ್ದು ಇರುತ್ತದೆ.
UÀAUÁªÀw UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 169/2014 PÀ®A 279, 337, 338 L¦¹     
¢£ÁAPÀ:- 19/06/2014 gÀAzÀÄ gÁwæ 8:30 UÀAmÉUÉ UÀAUÁªÀw G¥À «¨sÁUÀ D¸ÀàvÉæ¬ÄAzÀ Dgï.n.J. §UÉÎ JA.J¯ï.¹. ¹éÃPÀÈvÀªÁVzÀÄÝ D¸ÀàvÉæUÉ ¨ÉÃn PÉÆlÄÖ UÁAiÀiÁ¼ÀÄ ²æà vÁdÄ¢Ýãï vÀAzÉ C§Äݯï gÀ»ªÀiÁ£À¸Á§ ªÀAiÀĸÀÄì: 27 ªÀµÀð eÁw: ªÀÄĹèA, G: ªÉÄPÁ¤Pï ¸Á: £ÀfÃgï PÁ¯ÉÆä PÁgÀlV EªÀgÀ £ÀÄr ºÉýPÉ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ£ÀÄß ¥ÀqÉzÀÄPÉÆArzÀÄÝ CzÀgÀ ¸ÁgÁA±À F ¥ÀæPÁgÀ EzÉ. EAzÀÄ ¢£ÁAPÀ: 19-06-2014 gÀAzÀÄ ¸ÀAeÉ 7:00 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ £Á£ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ £À£Àß ¸ÉßûvÀ£ÁzÀ §¸ÀªÀgÁd vÀAzÉ CAzÀ¥Àà vÀ¼ÀªÀUÉÃj, 28 ªÀµÀð E§âgÀÆ PÀÆr ¯Áj ¸ÁªÀiÁ£ÀÄUÀ¼À£ÀÄß vÀgÀĪÀ PÀÄjvÀÄ §¸ÀªÀgÁd£À »gÉÆà ºÉÆAqÁ ¹.©.gÉhÄqï ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ¯ï £ÀA: PÉ.J-37/AiÀÄÄ-4306 £ÉÃzÀÝgÀ°è PÁgÀlV¬ÄAzÀ UÀAUÁªÀwUÉ §gÀÄwÛzÉݪÀÅ. ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ®£ÀÄß §¸ÀªÀgÁd£ÀÄ £ÀqɸÀÄwÛzÀÄÝ £Á£ÀÄ »A¨ÁUÀ PÀĽvÀÄPÉÆArzÉÝ£ÀÄ. ¸ÀAeÉ 7:30 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ UÀAUÁªÀw-¹AzsÀ£ÀÆgÀ ªÀÄÄRå gÀ¸ÉÛAiÀÄ°è «zÁå£ÀUÀgÀzÀ ºÀwÛgÀ §¸ÀªÀgÁd FvÀ£ÀÄ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ®£ÀÄß CwêÉÃUÀ ºÁUÀÆ wêÀæ ¤®ðPÀëvÀ£À¢AzÀ £ÀqɬĹPÉÆAqÀÄ §gÀÄwÛgÀĪÁUÀ ªÉÃUÀªÀ£ÀÄß ¤AiÀÄAwæ¸À®Ä DUÀzÉà gÀ¸ÉÛAiÀÄ°è CqÀØ §AzÀ MAzÀÄ JªÉÄäUÉ lPÀÌgÀÄ PÉÆnÖzÀÄÝ EzÀjAzÁV ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ® ¸ÀªÉÄÃvÀ E§âgÀÆ gÀ¸ÉÛAiÀÄ°è ©zÉݪÀÅ. EzÀjAzÁV £À£ÀUÉ JgÀqÀÄ ªÉÆtPÉÊUÀ½UÉ ªÀÄvÀÄÛ ªÉÆtPÁ®ÄUÀ½UÉ gÀPÀÛUÁAiÀĪÁVzÀÄÝ §¸ÀªÀgÁd¤UÉ ºÀuÉAiÀÄ ºÀwÛgÀ, ªÀÄÆVUÉ vÀÄnUÀ½UÉ gÀPÀÛUÁAiÀÄUÀ¼ÁV ªÀÄvÀÄÛ §®UÁ®Ä vÉÆqÉAiÀÄ ºÀwÛgÀ wêÀæ gÀPÀÛ UÁAiÀĪÁVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. £ÀAvÀgÀ gÀ¸ÉÛAiÀÄ°è ºÉÆgÀnzÀÝ AiÀiÁgÉÆà M§âgÀÄ 108 ªÁºÀ£ÀPÉÌ ¥ÉÆÃ£ï ªÀiÁrzÀÄÝ ªÁºÀ£À §AzÀ £ÀAvÀgÀ ªÁºÀ£ÀzÀ°è aQvÉì PÀÄjvÀÄ UÀAUÁªÀw G¥À «¨sÁUÀ D¸ÀàvÉæUÉ §AzÀÄ ¸ÉÃjPÉAiÀiÁVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. PÁgÀt F §UÉÎ C¥ÀWÁvÀPÉÌ PÁgÀt£ÁzÀ §¸ÀªÀgÁd FvÀ£À «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ dgÀÄV¸À®Ä «£ÀAw. CAvÁ ªÀÄÄAvÁV ¤ÃrzÀ £ÀÄr ºÉýPÉ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ£ÀÄß ¥ÀqÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ªÁ¥À¸ÀÄì gÁwæ 9:30 UÀAmÉUÉ oÁuÉUÉ §A¢zÀÄÝ CzÀgÀ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯Á¬ÄvÀÄ.
PÀ£ÀPÀVj ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 83/2014 PÀ®A 78(3) PÉ.¦. DåPÀÖ
¢£ÁAPÀ 19-06-2014 gÀAzÀÄ gÁwæ 9-50 UÀAmÉUÉ ²æà JA.£ÁUÀgÀrØ, ¦.L.,r¹L© WÀlPÀ PÉÆ¥Àà¼À gÀªÀgÀÄ oÁuÉUÉ ºÁdgÁV ªÀgÀ¢, ¥ÀAZÀ£ÁªÉÄ ºÁUÀÆ 07 d£À DgÉÆævÀgÀÄ ªÀÄvÀÄÛ N.¹.ªÀÄlPÁPÉÌ ¸ÀA§A¢ü¹zÀ ¸ÁªÀiÁVæUÀ¼À£ÀÄß ºÁdgÀ¥Àr¹zÀÄÝ, ¸ÀzÀgÀ ªÀgÀ¢AiÀÄ ¸ÁgÁA±ÀªÉãÉAzÀgÉ,  EAzÀÄ ¢£ÁAPÀ 19-06-2014 gÀAzÀÄ gÁwæ 8-20 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ vÁ£ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ¹§âA¢AiÀĪÀgÀÄ ºÁUÀÄ ¥ÀAZÀgÁzÀ 1] «gÉñÀ vÀAzÉ ¥ÀA¥ÀtÚ ¸ÀªÀÄUÀAr, 2] FgÀtÚ vÀAzÉ FgÀ¥Àà §eÉÃAwæ E§âgÀÆ ¸Á: PÀ£ÀPÀVj gÀªÀgÉÆA¢UÉ ¸ÀgÀPÁj fÃ¥À £ÀA.PÉJ-37/f-185 £ÉÃzÀÝgÀ°è PÀ£ÀPÀVj UÁæªÀÄzÀ gÀrØgï NtÂUÉ ºÉÆÃV MAzÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀÄ ¨ÁV®Ä vÉUÉzÀÄ £ÉÆÃqÀ¯ÁV, ªÀÄ£ÉAiÀÄ 2 £Éà PÉÆÃuÉAiÀÄ°è PÁ®A £ÀA.9 gÀ°è £ÀªÀÄÆ¢¹zÀ 7 d£À DgÉÆævÀgÀÄ ªÉƨÉʯï£À°è ªÀÄlPÁ £ÀA§gÀUÀ¼À£ÀÄß §gÉzÀÄPÉƼÀÄîwzÀÝgÀÄ. ªÀÄvÀÄÛ DgÉÆæ £ÀA.1 «±Àé£ÁxÀ FvÀ£À£ÀÄß «ZÁj¸À®Ä, £Á£Éà ¥ÀnÖAiÀÄ£ÀÄß vÉUÉzÀÄPÉƼÀÄîvÉÛÃ£É £À£Àß eÉÆvÉAiÀÄ°èzÀݪÀgÀÄ ªÉƨÉÊ¯ï ªÀÄÄSÁAvÀgÀ ªÀÄlPÁ £ÀA§gÀUÀ¼À£ÀÄß §gÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ¥ÀnÖAiÀÄ£ÀÄß ªÀÄvÀÄÛ ¥ÀnÖAiÀÄ ªÉÄÃ¯É ¥ÀnÖ PÉÆqÀĪÀªÀgÀ ºÉ¸ÀgÀ£ÀÄß §gÉzÀÄ £À£ÀUÉ PÉÆqÀÄvÁÛgÉ CAvÁ w½¹zÀÄÝ, £ÀAvÀgÀ ¸ÀzÀj DgÉÆævÀjAzÀ £ÀUÀzÀÄ ºÀt gÀÆ.33,600/-, 14 ªÀÄlPÁ ¥ÀnÖ, 7 ªÉƨÉʯï UÀ¼À£ÀÄß ¥ÀAZÀgÀ ¸ÀªÀÄPÀëªÀÄ d¥ÀÛ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ F §UÉÎ gÁwæ 8-20 UÀAmɬÄAzÀ 9-20 UÀAmÉAiÀĪÀgÉUÉ d¦Û ¥ÀAZÀ£ÁªÉÄAiÀÄ£ÀÄß ªÀÄ£ÉAiÀÄ ¯ÉÊn£À ¨É¼ÀQ£À°è §gÉzÀÄ ªÀÄÄV¹zÀÄÝ CzÉ CAvÁ PÉÆlÖ ªÀgÀ¢ ªÀÄvÀÄÛ ¥ÀAZÀ£ÁªÉÄ DzsÁgÀ ªÉÄðAzÀ ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.
PÀ£ÀPÀVj ¥Éưøï oÁuÉ. UÀÄ£Éß £ÀA. 84/14 PÀ®A 87 PÉ.¦.PÁAiÉÄÝ
¢£ÁAPÀ 16-06-2014 gÀAzÀÄ gÁwæ 10-15 UÀAmÉUÉ ¦.J¸ï.L. gÀªÀgÀÄ d¥ÀÛ ªÀiÁrzÀ ªÀiÁ®Ä ªÀÄvÀÄÛ DgÉÆævÀgÉÆA¢UÉ ªÁ¥À¸ï oÁuÉUÉ §AzÀÄ ªÀgÀ¢ ªÀÄvÀÄÛ d¦Û ¥ÀAZÀ£ÁªÉÄ PÉÆnÖzÀÄÝ, ¸ÀzÀgÀ ªÀgÀ¢AiÀÄ ¸ÁgÁA±ÀªÉãÉAzÀgÉ, EAzÀÄ ¢£ÁAPÀ 16-06-2014 gÀAzÀÄ ¸ÀAeÉ 7-30 UÀAmɬÄAzÀ 9-30 UÀAmÉAiÀĪÀgÉUÉ ºÀÄ°ºÉÊzÀgÀ UÁæªÀÄzÀ ºÀÄ°ºÉÊzÀgÀ-«gÀÄ¥Á¥ÀÄgÀ gÀ¸ÉÛAiÀÄ ¥ÀPÀÌzÀ°ègÀĪÀ ¤Ãj£À mÁåAPï ºÀwÛgÀ ¸ÁªÀðd¤PÀ ¸ÀܼÀzÀ°è PÁ®A £ÀA.9 gÀ°è £ÀªÀÄÆ¢¹zÀ DgÉÆævÀgÀÄ zÀÄAqÁV PÀĽvÀÄPÉÆAqÀÄ CAzÀgÀ-¨ÁºÀgÀ JA§ £À¹Ã§zÀ E¸ÉàÃmï dÆeÁl DqÀÄwÛzÁÝUÀ ¦.J¸ï.L., ºÁUÀÆ CªÀgÉÆA¢UÉ ¹§âA¢AiÀĪÀgÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ¥ÀAZÀgÀ ¸ÀªÀÄPÀëªÀÄ zÁ½ ªÀiÁr »rzÀÄ CªÀjAzÀ MlÄÖ £ÀUÀzÀÄ ºÀt gÀÆ. gÀÆ.11680=00 UÀ¼ÀÄ ºÁUÀÆ dÆeÁlPÉÌ G¥ÀAiÉÆÃV¹zÀ ¸ÁªÀiÁVæUÀ¼À£ÀÄß ¥ÀAZÀgÀ ¸ÀªÀÄPÀëªÀÄ d¥ÀÛ ªÀiÁr, F §UÉÎ «ªÀgÀªÁzÀ d¦Û ¥ÀAZÀ£ÁªÉÄAiÀÄ£ÀÄß ¸ÀAeÉ 7-30 UÀAmɬÄAzÀ 9-30 UÀAmÉAiÀĪÀgÉUÉ PÉ.E.©.PÀA§zÀ ¯ÉÊn£À ¨É¼ÀQ£À°è ¥ÀÆgÉʹPÉÆAqÀÄ ªÁ¥À¸ï oÁuÉUÉ §AzÀÄ ¥ÀAZÀ£ÁªÉÄ, ªÀgÀ¢AiÀÄ£ÀÄß PÉÆnÖzÀÄÝ, ¸ÀzÀgÀ ªÀgÀ¢ & ¥ÀAZÀ£ÁªÉÄ DzsÁgÀzÀ ªÉÄðAzÀ ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆAqÉ£ÀÄ.