Police Bhavan Kalaburagi

Police Bhavan Kalaburagi

Thursday, September 3, 2015

Raichur District Reported Crimes

                                   
¥ÀwæPÁ ¥ÀæPÀluÉ
ªÀgÀ¢AiÀiÁzÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À ªÀiÁ»w:-
gÀ¸ÉÛ C¥ÀWÁvÀ ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:-  

                       ದಿನಾಂಕ 02.09.2015 ರಂದು ಸಾಯಂಕಾಲ 6.00 ಗಂಟೆ ಸುಮಾರಿಗೆ ಲಿಂಗಸ್ಗೂರು-ಕಲಬುರಗಿ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಯ ಗೌಡೂರು ಕ್ರಾಸ್ ಹತ್ತಿರ gÀ« vÀAzÉ ¸ÀAUÀ¥Àà ªÀļÀîzÀ ªÀAiÀiÁ 24 ªÀµÀð, eÁ:gÉrØ °AUÁAiÀÄvÀ, G: ºÉƸÀ lA.lA DmÉÆà £ÀA E¯Áè £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ, ¸Á:UËqÀÆgÀÄ FvÀ£ÀÄ  ತನ್ನ ಹೊಸ ಟಂ ಟಂ ಆಟೋ ನಂಬರ್ ಇರುವದಿಲ್ಲಾ ನೇದ್ದನ್ನು ಅತಿವೇಗ ಮತ್ತು ಅಲಕ್ಷತನದಿಂದ ನಡೆಸಿಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ರಸ್ತೆಯ ಎಡಬದಿಗೆ ನಿಲ್ಲಿಸಿದ್ದ ಮೋಟಾರ್ ಸೈಕಲ್ ಗೆ ಡಿಕ್ಕಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದರಿಂದ ಗಾಡಿಯಲ್ಲಿದ್ದ ಫಿರ್ಯಾಧಿ ²æêÀÄw GªÀiÁzÉë UÀAqÀ UÀÄgÀħ¸ÀªÀAiÀÄå »gÉêÀÄoÀ ªÀAiÀiÁ: 38 ªÀµÀð eÁ: dAUÀªÀÄ G: ªÀÄ£ÉPÉ®¸À ¸Á: vÉÆÃgÀt¢¤ß vÁ: ªÀiÁ£À« FPÉ ಎಡ ಹೆಬ್ಬೆರಳು ನಜ್ಜುಗುಜ್ಜಾಗಿ ರಕ್ತಗಾಯಪಡಿಸಿ ನಂತರ ಆರೋಪಿತನು ಗಾಡಿಯನ್ನು ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿಯೇ ಬಿಟ್ಟು ಓಡಿಹೋಗಿರುತ್ತಾನೆ. ಆಗ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ವಾಹನದಲ್ಲಿ ಸರಕಾರಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಲಿಂಗಸುಗೂರುಗೆ ಬಂದು ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಕುರಿತು ಸೇರಿಕೆಯಾಗಿದ್ದು ಇರುತ್ತದೆ. ಆರೋಪಿತನಿಗೆ ಮತ್ತು ಗಾಡಿಯಲ್ಲಿದ್ದ ಇತರರಿಗೆ ಯಾವುದೇ ಗಾಯಗಳಾಗಿರುವದಿಲ್ಲಾ ಅಂತಾ ಹೇಳಿಕೆ ಫಿರ್ಯಾದಿ PÉÆlÖ ªÉÄÃgÉUÉ ºÀnÖ ¥Éưøï oÁuÉ.UÀÄ£Éß £ÀA:  141/2014 PÀ®A : 279, 337, L¦¹ & 187 L.JA.« PÁAiÉÄÝ CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.
AiÀÄÄ.r.Dgï. ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:-
                  ¦üAiÀiÁ𢠱ÀgÀtªÀÄä UÀAqÀ §¸ÀªÀgÁeï ¸Á¹éºÁ¼ï,ªÀAiÀÄ:35ªÀ, eÁ:°AUÁAiÀÄvï, G:PÀÆ°PÉ®¸À, ¸Á:wªÀiÁä¥ÀÄgÀ,vÁ:UÀAUÁªÀw FPÉAiÀÄ vÀAzÉAiÀiÁzÀ §¸ÀtÚ ªÀAiÀÄ:70ªÀ, FvÀ£ÀÄ C¸ÀܪÀiÁ SÁ¬Ä¯É¬ÄAzÀ §¼À®ÄwÛzÀÄÝ, FvÀ¤UÉ ¢£ÁAPÀ:02-09-2015 gÀAzÀÄ ¨É½UÉÎ vÀªÀÄä ¥ÀPÀÌzÀ ªÀÄ£ÉAiÀÄ ²ªÀ¥Àà£ÀÄ F »AzÉ vÀªÀÄä ±Éqï£À°è ¨ÁrUÉ EzÀÝ «dAiÀÄ®Qëöäà UÀAqÀ ²ªÀPÉÆÃngÉrØ EªÀgÀÄ ±Éqï SÁ° ªÀiÁr ºÉÆÃUÀĪÁUÀ PÀgÉAmï ©¯ï ºÀt PÉÆqÀzÉà ºÉÆÃVzÀÄÝ PÉý CªÀjAzÀ vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ §gÉÆÃuÁ CAvÁ ºÉýzÀÝPÉÌ E§âgÀÆ PÀÆrPÉÆAqÀÄ ¨É½UÉÎ 11-30 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ J.¦.JªÀiï.¹ »AzÀÄUÀqÉ ªÀÄ®èAiÀÄå£À UÀÄr ºÀwÛgÀ «dAiÀÄ®QëöäÃAiÀÄ ±Éqï ºÀwÛgÀ ºÉÆÃzÁUÀ PÀgÉAmï ©¯ï ºÀtzÀ «µÀAiÀÄzÀ°è «dAiÀÄ®QëöäÃ,DPÉAiÀĪÀÄUÀ ªÀÄvÀÄÛ vÀªÀÄä ªÀÄvÀÄÛ ²ªÀ¥Àà£À £ÀqÀÄªÉ ¨Á¬Ä ªÀiÁw£À dUÀ¼ÀªÁzÁUÀ §¸ÀtÚ£ÀÄ ©r¹PÉƼÀî®Ä ºÉÆÃUÀÄwÛzÁÝUÀ JqÀ« PɼÀUÉ ©zÀÄÝ, §¸ÀtÚ£ÀÄ ©zÀÝ°èAiÉÄà ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ DzÁUÀÆå §¸ÀtÚ£À ªÀÄgÀtzÀ°è ¸ÀA±ÀAiÀÄ«gÀÄvÀÛzÉ CAvÁ EzÀÝ °TvÀ zÀÆj£À ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÁ ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ £ÀUÀgÀ oÁuÉ. AiÀÄÄrDgï £ÀA.07/2015,PÀ®A.174(¹) ¹.Dgï.¦.¹ ¥ÀæPÁgÀ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

¥Éưøï zÁ½ ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:-
                 ದಿನಾಂಕ 02-09-2015 ರಂದು 2-30 ಪಿ.ಎಂ.ಗೆ ಕೆ. ಹಂಚಿನಾಳ ಕ್ಯಾಂಪಿನ ಸತ್ಯನಾರಾಯಣ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಬಂಕ್ ಮುಂದೆ ಇರುವ ಹೊಲಕ್ಕೆ ಹೋಗುವ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ 1) J£ï. ¹zÀÝ°AUÉñÀ vÀAzÉ «gÀÄ¥ÁPÀë¥Àà 38 ªÀµÀð eÁ: °AUÁAiÀÄvÀ MPÀÌ®ÄvÀ£À ¸Á: PÉ. ºÀAa£Á¼À PÁåA¥ï  ºÁUÀÆ EvÀgÉ 11d£ÀgÀÄ ದುಂಡಾಗಿ ಕುಳಿತು 52 ಇಸ್ಪೀಟು ಎಲೆಗಳಿಂದ ಅಂದರ ಬಾಹರ ಎಂಬ ನಸೀಬಿನ ಇಸ್ಪೀಟು ಜೂಜಾಟವನ್ನು ಹಣವನ್ನು ಪಣಕ್ಕೆ ಇಟ್ಟು ಆಡುತ್ತಿದ್ದ ಬಗ್ಗೆ ಬಾತ್ಮಿ ಬಂದ ಮೇರೆಗೆ ಮಾನ್ಯ ಡಿ.ಎಸ್.ಪಿ. ಸಿಂಧನೂರು ಮತ್ತು ಮಾನ್ಯ ಸಿ.ಪಿ.ಐ. ಸಿಂಧನೂರುರವರ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನದಲ್ಲಿ ಪಿ.ಎಸ್.ಐ.ರವರು ಸಿಬ್ಬಂದಿಯವರ ಸಂಗಡ ಪಂಚರ ಸಮಕ್ಷಮ ದಾಳಿ ಮಾಡಿ ಹಿಡಿದು ಆರೋಪಿತರಿಂದ  ಜೂಜಾಟಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ನಗದು ಹಣ ರೂ. 56430/-, 52 ಇಸ್ಪೀಟು ಎಲೆಗಳನ್ನು ಜಪ್ತಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಠಾಣೆಗೆ ತಂದು ಹಾಜರುಪಡಿಸಿದ್ದು ಜಪ್ತಿ ಪಂಚನಾಮೆಯ ಸಾರಾಂಶದ ಮೇಲಿಂದ ¹AzsÀ£ÀÆgÀ UÁæ«ÄÃt oÁuÉ ಗುನ್ನೆ ನಂ. 255/2015 ಕಲಂ 87 ಕೆ.ಪಿ. ಕಾಯ್ದೆ ಪ್ರಕಾರ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಿಕೊಂಡು ತನಿಖೆ ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ.                   

                                                  

Yadgir District Reported CrimesYadgir District Reported Crimes±ÀºÁ¥ÀÆgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 202/2015 PÀ®A 279,337,338 ಐಪಿಸಿ :- ದಿನಾಂಕ:02/09/2015 ರಂದು ಸಾಯಾಂಕಾಲ 19.30 ಶಹಾಪೂರ ಸರಕಾರಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಿಂದ ಎಮ್.ಎಲ್.ಸಿ ಇದೆ ಅಂತಾ ದೂರವಾಣಿ ಮೂಲಕ ಮಾಹಿತಿ ಬಂದ ಮೇರೆಗೆ  ನಾನು ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಪಿಸಿ-424 ರವರನ್ನು ಕರೆದುಕೊಂಡು ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಹೋಗಿ ಎಮ್.ಎಲ್.ಸಿ ಪಡೆದುಕೊಂಡು ಉಪಚಾರ ಪಡೆಯುತ್ತಿದ್ದ ಗಾಯಾಳುದಾರರನ್ನು ವಿಚಾರಿಸಿ ಗಾಯಾಳು ಪಿರ್ಯಾದಿ ಶ್ರಿ ರಾಜಶೇಖರ ತಂದೆ ಗುಂಡಪ್ಪ ಪಡಶೆಟ್ಟಿ ಸಾ|| ಲಕ್ಷ್ಮೀ ನಗರ ಶಹಾಪೂರ ಿವರ ಹೇಳಿಕೆ ನೀಡಿದ ಸಾರಾಂಶವೇನೆಂದರೆ, ಇಂದು ದಿನಾಂಕ:02/09/2015 ರಂದು ಸಾಯಾಂಕಾಲದ  ಸುಮಾರಿಗೆ ನಗರದ ಸಿ.ಬಿ ಕಮಾನ್ ಕಡೆಗೆ ನಡೆದುಕೊಂಡು ಬರುತ್ತಿದ್ದಾಗ ಬಿ. ಗುಡಿ ಕಡೆಯಿಂದ ಒಬ್ಬ ಮೋ.ಸೈಕಲ್ ನಂ ಕೆಎ-32 ವಿ-3526 ನೇದ್ದರ ಚಾಲಕನು ಅತಿವೇಗ ಮತ್ತು ಅಲಕ್ಷತನದಿಂದ ಚಲಾಯಿಸಿಕೊಂಡು ಬಂದು ನನಗೆ ಡಿಕ್ಕಿ ಮಾಡಿದ್ದರಿಂದ ನನಗೆ ಮತ್ತು ಆರೋಪಿತನಿಗೆ ಸಾದಾ ಹಾಗೂ ಗಂಭೀರ ಸ್ವರೂಪದ ಗಾಯಾಗಳಾಗಿದ್ದು ಸದರಿ ಮೋ.ಸೈಕಲ್ ಚಾಲಕನ ಮೇಲೆ ಕ್ರಮ ಕೈಕೊಳ್ಳಲು ವಿನಂತಿ ಅಂತಾ ನೀಡಿದ ಸಾರಾಂಶವನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಂಡು ಮರಳಿ ಠಾಣೆಗೆ 21.00 ಗಂಟೆಗೆ ಬಂದು ಪಿರ್ಯಾದಿಯ ದೂರಿನ ಸಾರಾಂಶ ಮೇಲಿಂದ ಗುನ್ನೆ ನಂ.202/2015 ಕಲಂ.279,337,338 ಐಪಿಸಿ ನೇದ್ದರ ಪ್ರಕಾರ ಗುನ್ನೆ ದಾಖಲು ಮಾಡಿಕೊಂಡು ತನಿಖೆ ಕೈಕೊಂಡೆನು.
ªÀqÀUÉÃgÁ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 124/2015 PÀ®A: 454,380 L¦¹ :- ¢£ÁAPÀ 02/08/2015 gÀAzÀÄ  5 ¦JAPÉÌ  ¦gÁ墠  oÁuÉUÉ  ºÁdgÁV MAzÀÄ ºÉýPÉAiÀÄ£ÀÄß PÉÆnÖzÀÄÝ  ¸ÁgÁA±ÀªÉ£ÉAzÀgÉ  ¤£Éß ¢£ÁAPÀ 01/09/2015 gÀAzÀÄ ¨É½UÉÎ 11 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ JA¢£ÀAvÉ £Á£ÀÄ £ÀªÀÄä ªÀÄ£ÉAiÀĪÀgÀÄ PÀÆrPÉÆAqÀÄ £ÀªÀÄä ºÀwÛ ºÉÆ®PÉÌ ¸ÀzÉ vÉUÉAiÀÄĪÀ PÀÄjvÀÄ  ºÉÆÃV ¸ÁAiÀÄAPÁ® 7 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ºÉÆ®¢AzÀ  ªÀÄ£ÉUÉ §AzÁUÀ JgÀqÀÄ ªÉƨÉÊ®UÀ¼À£ÀÄß ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è ©lÄÖ ºÉÆÃVzÀÄÝ CªÀÅUÀ¼À£ÀÄß vÉUÉzÀÄPÉƼÀî®Ä ºÉÆÃzÁUÀ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è JgÀqÀÄ ªÉƨÉÊ®UÀ¼ÀÄ PÁt¸À°¯Áè  D®ªÀiÁj vÉgÉzÀÄ M¼ÀUÀqÉ §mÉÖ §gÉUÀ¼ÀÄ ZÀ¯Áè ¦°èAiÀiÁVzÀÄÝ, ¥ÀPÀÌzÀ°è £ÀªÀÄäzÀÄ MAzÀÄ læAPÀ EzÀÄÝ CzÀgÀ Qð ªÀÄÄj¢zÀÄÝ  M¼ÀUÉ EnÖzÀÝ 1) 5 UÁæA §AUÁgÀzÀ ¯ÁPÉl 12,000/- gÀÆ, 2) 5 UÁæA §AUÁgÀzÀ ¸ÀÄvÀÄÛAUÀÄgÀ CA.Q.12,000/-gÀÆ, 3) 5 UÁæA §AUÁgÀzÀ fÃgÁªÀÄt CA.Q.12,000, 4) MAzÀÄ £ÉÆÃQÃAiÀiÁ ªÉÆèÉÊ¯ï ¹ªÀiï £ÀA. 8861287095 C.Q.1000/-gÀÆ. 5) MAzÀÄ ¸É¯ÁÌ£ï PÀA¥À¤ ªÉÆèÉÊ¯ï ¹ªÀiï £ÀA. 7760682684 EzÀÄÝ C.Q.1000/-gÀÆ MlÄÖ 38000/-gÀÆ QªÀÄäwÛ£À §AUÁgÀzÀ ¸ÁªÀiÁ£ÀÄUÀ¼ÀÄ ºÁUÀÆ ªÉƨÉÊ®UÀ¼ÀÄ PÁt¸À°¯Áè. £ÀªÀÄä ªÀÄ£ÉAiÀÄ ªÉÄð£À §¼ÀPÀ vÉgÉ¢zÀÄÝ  AiÀiÁgÉÆà C¥ÀjavÀ PÀ¼ÀîgÀÄ ªÀiÁ½UÉAiÀÄ §¼ÀPÀzÀ ªÉÄÃ¯É ºÁQzÀ vÀUÀqÀ vÉUÉzÀÄ ªÀÄ£ÉAiÉƼÀUÉ ¥ÀæªÉñÀ ªÀiÁr ªÉÄîÌAqÀ ¸ÁªÀiÁ£ÀÄUÀ¼À£ÀÄß PÀ¼ÀĪÀÅ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVzÀÄÝ ¸ÀzÀj WÀl£É ¤£Éß ¢£ÁAPÀ 01/09/2015 gÀAzÀÄ ªÀÄzÁåºÀß 12 UÀAmɬÄAzÀ ¸ÁAiÀÄAPÁ® 6 UÀAmÉAiÀÄ ªÀÄzÀåzÀ CªÀ¢AiÀÄ°è dgÀÄVzÀÄÝ, PÁ£ÀÆ£ÀÄ  ¥ÀæPÁgÀ PÀæªÀÄ dgÀÄV¹j CAvÁ PÉÆlÖ ºÉýPÉAiÀÄ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 124/2015 PÀ®A. 454, 380 L¦¹ ¥ÀæPÁgÀ UÀÄ£Éß zÁR® ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆAqÉ£ÀÄ.
  
PÉA¨sÁ« ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 105/2015 PÀ®A: 279, 338 L¦¹  :- ¢£ÁAPÀ 02/09/2015 gÀAzÀÄ 3.00 ¦.JªÀiï PÉÌ CfðzÁgÀ£ÁzÀ gÁWÀªÉÃAzÀæ vÀAzÉ §¸ÀªÀAvÁæAiÀÄ VgÀt ¸Á|| PÁqÀAUÉÃgÁ EªÀgÀÄ oÁuÉUÉ §AzÀÄ ºÉýPÉ ¦üAiÀiÁ𢠸À°è¹zÉÝãÉAzÀgÉ, ¢£ÁAPÀ 31/08/2015 gÀAzÀÄ £À£Àß ªÀÄUÀ¼ÁzÀ PÀĪÀiÁj ¥À®è« ªÀAiÀiÁ|| 8 ªÀµÀð EªÀ¼ÀÄ ±Á¯É¬ÄAzÀ ªÀÄ£ÉUÉ §gÀĪÁUÀ zÀAqÀ¸ÉÆïÁ¥ÀÆgÀ §¸ï ¤¯ÁÝtzÀ ºÀwÛgÀ PÀæ±Àgï fÃ¥À £ÀA PÉJ 36 JªÀiï 2256 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ£ÀÄ vÀ£Àß fÃ¥À£ÀÄß CwêÉÃUÀ ªÀÄvÀÄÛ ¤®ðPÀëöåvÀ£À¢AzÀ Nr¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ £À£Àß ªÀÄUÀ½UÉ rQÌ¥Àr¹ C¥ÀWÁvÀ ªÀiÁrzÀÝjAzÀ £À£Àß ªÀÄUÀ¼ÀÄ £É®PÉÌ ©zÀÄÝ vÀ¯ÉAiÀÄ »AzÉ ¨sÁjà gÀPÀÛUÁAiÀĪÁV £À£Àß ªÀÄUÀ¼ÀÄ ©zÀÄÝ £ÀgÀ¼ÁqÀÄwÛzÀÄÝ ¨sÁjà gÀPÀÛ¸ÁæªÀªÁUÀÄwÛzÀÄÝzÀjAzÀ vÀPÀët D¸ÀàvÉæUÉ PÀgÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃV UÀÄ®§UÁðzÀ AiÀÄÄ£ÉÊmÉqï D¸ÀàvÉæUÉ ¸ÉÃjPÉ ªÀiÁrzÀÄÝ aQvÉì ¥ÀqÉAiÀÄÄwÛzÁݼÉ.£Á£ÀÄ D¸ÀàvÉæUÉ PÀgÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃUÀĪÀ CªÀ¸ÀgÀzÀ°è oÁuÉUÉ §AzÀÄ zÀÆgÀÄ PÉÆqÀ®Ä vÀqÀªÁV EAzÀÄ oÁuÉUÉ §AzÀÄ zÀÆgÀÄ ¤ÃrzÀÄÝ £À£Àß ªÀÄUÀ½UÉ rQÌ¥Àr¹ C¥ÀWÁvÀ ªÀiÁrzÀ fÃ¥À £ÀA PÉJ 36 JªÀiï 2256 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ£ÁzÀ UÉãÀĹAUÀ vÀAzÉ w¥ÀàtÚ FvÀ£À ªÉÄÃ¯É PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ dgÀÄV¸À¨ÉÃPÀÄ CAvÁ zÀÆj£À ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ PÉA¨sÁ« oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 105/2015 PÀ®A 279,338 L¦¹ £ÉÃzÀÝgÀ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆAqÉ£ÀÄ.
PÉÆqÉPÀ®è ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 52/2015 PÀ®A:78 (111) PÉ ¦ DPÀÖ & 420 L¦¹ :- ¢£ÁAPÀ:02.09.2015 gÀAzÀÄ 15.35 UÀAmÉUÉ ¦.J¸ï.L gÀªÀgÀÄ vÁªÀÅ ¥ÀÆgÉʹzÀ C¸À® ªÀÄlPÁ d¦Û ¥ÀAZÀ£ÁªÉÄ ªÀÄvÀÄÛ eÁÕ¥À£Á ¥ÀvÀæ ºÁUÀÄ DgÉÆæ ªÀÄvÀÄÛ DgÉÆævÀ¤AzÀ d¦Û ªÀiÁrzÀ ªÀÄÄzÉÝêÀiÁ®£ÀÄß ªÀÄÄA¢£À PÀæªÀÄ dgÀÄV¸ÀĪÀ PÀÄjvÀÄ ºÁdgÀÄ¥Àr¹zÀÄÝ, ¦.J¸ï.L gÀªÀgÀÄ ºÁdgÀÄ¥Àr¹zÀ ¥ÀAZÀ£ÁªÉÄ ªÀÄvÀÄÛ eÁÕ¥À£Á ¥ÀvÀæ ¸ÁgÁA±ÀªÉ£ÉAzÀgÉ,  PÀPÉÌÃgÁ UÁæªÀÄzÀ CA¨ÉÃqÀPÀgÀ ªÀÈvÀÛzÀ ºÀwÛgÀ §£ÀzÉÆrØ PÁæ¸ïzÀ°è ¸ÁªÀðd¤PÀ gÀ¸ÉÛAiÀÄ ªÉÄÃ¯É M§â ªÀåQÛ ¤AvÀÄ vÀ£Àß ¯Á¨sÀPÁÌV 1 gÀÆ UÉ 80/- gÀÆ PÉÆqÀÄvÉÛÃ£É CAvÁ ªÉÆøÀ ªÀiÁr PÀ¯Áåt ªÀÄlPÁ dÆeÁl §gÉzÀÄPÉƼÀÆîwÛzÁÝ£É CAvÁ RavÀ ¨sÁwäà §AzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀAZÀjUÉ oÁuÉUÉ PÀgɬĹ ¸ÀzÀjAiÀĪÀjUÉ ªÀÄlPÁ dÆeÁlzÀ zÁ½ ªÀiÁqÀĪÀ¢zÉ ¥ÀAZÀ£ÁªÉÄ PÁ®PÉÌ ºÁdjzÀÄÝ zÁ½UÉ ¸ÀºÀPÀj¸À¨ÉÃPÀÄ CAvÁ w½¹ ¥ÀAZÀgÀÄ ªÀÄvÀÄÛ £Á£ÀÄ ºÁUÀÄ ¹§âA¢AiÀĪÀjUÉ fæ£À°è ºÉÆgÀlÄ ¨sÁwäà §AzÀ ¸ÀܼÀPÉÌ ºÉÆÃV ªÀÄlPÁ dÆeÁl £ÀqÉ¢zÀÝ£ÀÄß SÁvÀj¥Àr¹PÉÆAqÀÄ zÁ½ ªÀiÁr ªÀÄlPÁ §gÉzÀÄPÉƼÀÄîwÛzÀÝ dªÀºÀgÀ¯Á® vÀAzÉ UÉÆêÀgÀZÀAzÀ eÉÊ£ï ªÀAiÀÄ:64, G:¨sÀÆA¢ PÁgÀ ªÀiÁqÀĪÀzÀÄ eÁ:eÉÊ£ï, ¸Á: zÀÄAzÁqÀ vÁ:®ÆtÂ, f:eÉÆÃzsÀ¥ÀÆgÀ, gÁdå: gÁd¸ÁÜ£À ºÁ:ªÀ: PÀPÉÌÃgÁ FvÀ¤UÉ »rzÀÄ ¸ÀzÀjAiÀĪÀ£À ªÀ±À¢AzÀ dÆeÁlPÉÌ §¼À¹zÀ 1 ¨Á¯ï ¥Á¬ÄAmï ¥É£ï, 1 ªÀÄlPÁ aÃn, 525/- gÀÆ £ÀUÀzÀÄ ºÀt £ÉÃzÀݪÀÅUÀ¼À£ÀÄß ¥ÀAZÀgÀ ¸ÀªÀÄPÀëªÀÄzÀ°è d¦Û ¥ÀAZÀ£ÁªÉÄ ªÀiÁqÀĪÀ ªÀÄÆ®PÀ d¦Û ªÀiÁr DgÉÆævÀ£ÁzÀ dªÀºÀgÀ¯Á® vÀAzÉ UÉÆêÀgÀZÀAzÀ eÉÊ£ï ªÀAiÀÄ:63, G:¨sÀÆA¢ PÁgÀ ªÀiÁqÀĪÀzÀÄ eÁ:eÉÊ£ï, ¸Á: zÀÄAzÁqÀ vÁ:®ÆtÂ, f:eÉÆÃzsÀ¥ÀÆgÀ, gÁdå: gÁd¸ÁÜ£À ºÁ:ªÀ: PÀPÉÌÃgÁ ºÁUÀÄ d¦Û ªÀiÁrzÀ ªÀÄÄzÉݪÀiÁ°£ÉÆA¢UÉ oÁuÉUÉ §AzÀÄ £Á£ÀÄ ¥ÀÆgÉʹzÀ ¥ÀAZÀ£ÁªÉÄ ¤ªÀÄUÉ F eÁÕ¥À£Á ¥ÀvÀæzÉÆA¢UÉ ºÁdgÀÄ¥Àr¹zÀÄÝ F §UÉÎ DgÉÆævÀ£À ªÉÄÃ¯É PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ PÉÊPÉƼÀÄî®Ä ¸ÀÆa¸À¯ÁVzÉ CAvÁ EzÀÄÝ, ¸ÀzÀgÀ ¥ÀAZÀ£ÁªÉÄ ªÀÄvÀÄÛ eÁÕ¥À£À ¥ÀvÀæzÀ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA:52/2015 PÀ®A:78(111) PÉ.¦ DPïÖ ¸ÀAUÀqÀ 420 L¦¹ ¥ÀæPÁgÀ ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆAqÉ£ÀÄ.

©üÃ.UÀÄr ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 65/2015 PÀ®A 279 L¦¹ :- ¢£ÁAPÀ 02/09/15 gÀAzÀÄ 10-30 ¦JªÀiï PÉÌ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀgÀÄ oÁuÉUÉ ºÁdgÁV MAzÀÄ °TvÀ zÀÆgÀÄ Cfð ¸À°è¹zÀÝgÀ ¸ÁgÁA±ÀªÉãÉAzÀgÉ ¢£ÁAPÀ 01/09/2015 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀgÀÄ vÀªÀÄä PÉ®¸ÀzÀ ¤«ÄvÀå PÀ®§ÄgÀÄVUÉ vÀªÀÄä §Ä¯ÉgÉÆà ªÁºÀ£À £ÀA PÉJ-33 JªÀiï- 3865 £ÉÃzÀÝgÀ°è gÁwæ 10 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ CgÀ¼À½î PÁæ¸À ºÀwÛgÀ §Ä¯ÉÃgÉÆà ZÁ®PÀ ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß CwªÉÃUÀ ªÀÄvÀÄÛ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ Nr¹PÉÆAqÀÄ  ºÉÆÃV MªÉÄä¯Éà gÀ¸ÉÛAiÀÄ JqÀUÀqÉ PÀmï ªÀiÁr gÀ¸ÉÛAiÀÄ ¥ÀPÀÌzÀ°èAiÀÄ PÀ®ÄèUÀ½UÉ ºÁUÀÄ ¨Éë£À ªÀÄgÀPÉÌ rQÌ¥Àr¹zÀÄÝ C¥ÀWÁvÀ¢AzÁV ªÁºÀ£ÀzÀ ªÀÄÄA¨sÁUÀ dRA DVgÀÄvÀÛzÉ  CAvÀ ªÀUÉÊgÉ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ oÁuÉUÀÄ£Éß £ÀA 65/2015 PÀ®A 279 L¦¹ £ÉÃzÀÝgÀrAiÀÄ°è UÀÄ£Éß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆAqÉ£ÀÄ.

±ÀºÁ¥ÀÆgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 204/2015 PÀ®A 279 304[J] L.¦.¹ :- ದಿನಾಂಕ 03/09/2015 ರಂದು ಮುಂಜಾನೆ 10-30 ಗಂಟೆಗೆ ಠಾಣೆಗೆ ಪಿರ್ಯಾದಿ ಶ್ರೀ ಮಲ್ಲಪ್ಪ ತಂದೆ ಹೊನ್ನಪ್ಪ ಖಜ್ಜೆರ ಸಾ|| ತಡಿಬಿಡಿ ಇವರು ಹಾಜರಾಗಿ ದಸ್ತೂರ ಮೂಲಕ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಬರೆಯಿಸಿದ ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದರ ಸಾರಾಂಶವೆನೆಂದರೆ ದಿನಾಂಕ 03/09/2015 ರಂದು ಬೆಳಗ್ಗೆ 8-30 ,ಎಂ ಸುಮಾರಿಗೆ ತನ್ನ ತಂದೆ ಹೊನ್ನಪ್ಪ ತಂದೆ ಭಾಲಪ್ಪ ಖಜ್ಜೆರ ವಯ|| 50 ವರ್ಷ ಈತನು ಸಂಡಾಸಗೆಂದು ಹತ್ತಿಗೂಡುರ -ಸೂರಪೂರ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಯ ಪೆರ್ಟೋಲ ಬಂಕ ದಾಟಿ ಹಳ್ಳದ ಬ್ರೀಡ್ಜ ಹತ್ತಿರ ನಡೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗುತ್ತಿರುವಾಗ ಶಹಾಪೂರ ಕಡೆಯಿಂದ ಲಾರಿ ನಂ ಹೆಚ್ ಆರ್ -38 ಕ್ಯೂ- 1480 ನೇದ್ದರ ಚಾಲಕ ರಾಜುಖಾನ ತಂದೆ ಮಾಸುಮಖಾನ ಈತನು ತನ್ನ ಲಾರಿಯನ್ನ ಅತೀ ವೇಗ ಮತ್ತು ಅಲಕ್ಷತನದಿಂಧ ನಡೆಯಿಸಿಕೊಂಡು ಬಂದು ನಡೆದುಕೊಂಡು ಹೋರಟ ನಮ್ಮ ತಂದೆಗೆ ಹಿಂದಿನಿಂದ ಡಿಕ್ಕಿ ಪಡಿಸಿ ಅಫಘಾತ ಮಾಡಿದ್ದರ ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ ನಮ್ಮ ತಂದೆ ಭಾರಿ ರಕ್ತಗಾಯ ಮತ್ತು ಗುಪ್ತಗಾಯಗಲಾಗಿ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿಯೇ ಮ್ರತ ಪಟ್ಟಿರುತ್ತಾನೆ ಕಾರಣ ಲಾರಿ ಚಾಲಕನ ಮೇಲೆ ಕಾನೂನು ಕ್ರಮ ಕ್ಐಕೊಳ್ಳಬೆಕು ಅಂತ ಕೊಟ್ಟ ಅರ್ಜಿಯ ಸಾರಾಂಶದ ಮೇಲಿಂದ ಠಾಣೆ  ಗುನ್ನೆ ನಂ 204/2015 ಕಲಂ 279.304(ಎ) ಐಪಿಸಿ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಗುನ್ನೆ ದಾಖಲು ಮಾಡಿಕೊಂಡು ತನಿಖೆ ಕೈಕೊಂಡೆನು

BIDAR DISTRICT DAILY CRIME UPDATE 03-09-2015¢£ÀA¥Àæw C¥ÀgÁzsÀUÀ¼À ªÀiÁ»w ¢£ÁAPÀ 03-09-2015

d£ÀªÁqÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 140/2015, PÀ®A 279, 338 L¦¹ eÉÆvÉ 187 LJA« PÁAiÉÄÝ :-
¢£ÁAPÀ 02-09-2015 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠪ÀÄ®èªÀÄä UÀAqÀ ²ªÀgÁd PÀªÀÄoÁuÉ ªÀAiÀÄ: 55 ªÀµÀð, eÁw: J¸ï.n. UÉÆAqÁ, ¸Á: amÁÖªÁr UÁæªÀÄ, vÁ: & f: ©ÃzÀgÀ gÀªÀgÀ ªÀÄUÀ¼ÁzÀ ¥ÀÄuÁåªÀw EªÀ½UÉ PÀAzÀUÀƼÀ SÁ£Á¥ÀÆgÀzÀ°è ªÀiÁvÀ£ÁqÀ®Ä amÁÖªÁr¬ÄAzÀ ©ÃzÀgÀPÉÌ §AzÀÄ ¹zÁxÀð PÁ¯ÉÃd ºÀwÛgÀ DmÉÆUÉ ºÉÆÃUÀ®Ä ¤AvÁUÀ DmÉÆà £ÀA. PÉJ-38/4046 £ÉÃzÀgÀ ZÁ®PÀ£ÁzÀ ±ÁªÀĸÀÄAzÀgÀ vÀAzÉ ²gÉÆêÀÄt ¸Á: PÀAzÀUÀƼÀ SÁ£Á¥ÀÆgÀ UÁæªÀÄ FvÀ£À DmÉÆà §AzÀÄ ¤AwzÀÄÝ, ¸ÀzÀj DmÉÆzÀ°è ¦üAiÀiÁ𢠺ÁUÀÆ PÀAzÀUÀƼÀ UÁæªÀÄzÀ ¥ÁAqÀÄ vÀAzÉ ¨Á§Ä £ÁAiÀÄPÀ FvÀ£ÀÄ ¸ÀºÀ EzÀÄÝ, ¸ÀzÀj DmÉÆÃzÀ°è PÀĽvÀÄÛPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃUÀĪÁUÀ £ÀªÀ¯Á¸À¥ÀÆgÀ PÁæ¸À §½ §AzÁUÀ ¸ÀzÀj DmÉÆ«£À ZÁ®PÀ£ÁzÀ DgÉÆæAiÀÄÄ vÀ£Àß DmÉÆêÀ£ÀÄß MªÉÄäÃ¯É ¨ÉæÃPÀ ºÁQ ¥À°Ö ªÀiÁrzÀÝjAzÀ ¦üAiÀiÁ¢ ºÁUÀÆ ¥ÁAqÀÄ E§âgÀÆ PɼÀUÉ ©zÁÝUÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ §® ºÀuÉAiÀÄ §®¨sÁUÀzÀ ¨sÀÆd JzÉ ªÀÄvÀÄÛ ¸ÉÆAlPÉÌ gÀPÁÛUÁAiÀÄ ºÁUÀÆ UÀÄ¥ÁÛUÁAiÀĪÁVgÀÄvÀÛzÀ, ¥ÁAqÀÄ FvÀ¤UÉ ¸ÀtÚ ¥ÀÄlÖ UÁAiÀĪÁVgÀÄvÀÛzÉ CAvÀ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀ ºÉýPÉ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 197/2015, PÀ®A 87 PÉ.¦ PÁAiÉÄÝ :-
¢£ÁAPÀ 02-09-2015 ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ ¥ÀlÖtzÀ §Ä¼Áî PÁ¯ÉÃeï ºÀwÛgÀ ¸ÁªÀðd¤PÀ ¸ÀܼÀzÀÀ°è PÉ®ªÀÅ d£ÀgÀÄ ºÀt ºÀaÑ £À¹Ã©£À CAzÀgÀ ¨ÁºÀgÉA§ E¹àÃl dÆeÁl DqÀÄwÛzÁÝgÉ CAvÀ f.JªÀiï ¥Ánî ¦J¸ïL (PÁ¸ÀÄ) ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ gÀªÀjUÉ ªÀiÁ»w §AzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¦J¸ïL gÀªÀgÀÄ E§âgÀÄ ¥ÀAZÀjUÉ §gÀªÀiÁrPÉÆAqÀÄ, oÁuÉAiÀÄ ¹§âA¢AiÀĪÀgÉÆqÀ£É gÁzsÁPÀȵÀÚ r.Jqï PÁ¯ÉÃf£À UÉÆÃqÉAiÀÄ ªÀÄgÉAiÀiÁV ¤AvÀÄ £ÉÆÃqÀ®Ä PÁ¯ÉÃf£À ¥ÀPÀÌzÀ°ègÀĪÀ ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ-PÀoÀ½î gÉÆÃr£À ¥ÀPÀÌzÀ ¨Éë£À VqÀzÀ PɼÀUÉ ¸ÁªÀðd¤PÀ ¸ÀܼÀzÀ°è DgÉÆævÀgÁzÀ 1) £ÁUÀ¥Áà vÀAzÉ ªÉÆUÀ®¥Áà £ÁnÃPÀgï ªÀAiÀÄ: 66 ªÀµÀð, eÁw: PÀ§â°UÀ, ¸Á: ¸Á¯É ©ÃgÀ£À½î, ¸ÀzÀå: ²ªÀ£ÀUÀgÀ ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ, 2) vÀÄPÁgÁªÀÄ vÀAzÉ «oÀ®gÁªÀ £ÁgÁAiÀÄt¥ÉÃlPÀgï ªÀAiÀÄ: 54 ªÀµÀð, eÁw: UÉÆAqÀ, ¸Á: ²ªÁf ªÀÈvÀÛzÀ ºÀwÛgÀ ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ, 3) ªÀÄ°èPÁdÄð£À vÀAzÉ PÁ²gÁªÀÄ ¥ÁnÃ¯ï ªÀAiÀÄ: 40 ªÀµÀð, eÁw: °AUÁAiÀÄvÀ, ¸Á: PÉÆýªÁqÁ ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ, 4) D£ÀAzÀ vÀAzÉ «oÀ®gÁªÀ £ÁgÁAiÀÄt¥ÉÃlPÀgï ªÀAiÀÄ: 40 ªÀµÀð, eÁw: UÉÆAqÀ, ¸Á: ²ªÁf ªÀÈvÀÛzÀ ºÀwÛgÀ ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ, 5) C¤Ã® vÀAzÉ CuÁÚgÁªÀ PÀtfÃPÀgï ªÀAiÀÄ: 47 ªÀµÀð, eÁw: °AUÁAiÀÄvÀ, ¸Á: PÀoÀ½î, 6) zÉëAzÀæ vÀAzÉ ªÀiÁgÀÄwgÁªÀ ¸ÉÆãÀPÁA§¼É ªÀAiÀÄ: 56 ªÀµÀð, eÁw: ºÀjd£À, ¸Á: nÃZÀgïì PÁ¯ÉÆä ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ EªÀgÉ®ègÀÆ UÉÆïÁPÁgÀªÁV PÀĽvÀÄ ºÀt ºÀaÑ CAzÀgÀ ¨ÁºÀgÀÉA§ £À¹Ã©£À dÆeÁl DqÀÄwÛgÀĪÀÅzÀ£ÀÄß £ÉÆÃr ¥ÀAZÀgÉÆA¢UÉ zÁ½ ªÀiÁr ¸ÀzÀj DgÉÆævÀjUÉ »rzÀÄPÉÆAqÀÄ CAUÀ gÀhÄrÛ ªÀiÁqÀ®Ä CªÀjAzÀ MlÄÖ 4560/- £ÀUÀzÀÄ ºÀt ªÀÄvÀÄÛ 52 E¹àÃl J¯ÉUÀ¼À£ÀÄß ¥ÀAZÀgÀ ¸ÀªÀÄPÀëªÀÄzÀ°è d¦Û ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ, ¸ÀzÀj DgÉÆævÀgÀ «gÀÄzÀÝ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

PÀıÀ£ÀÆgÀ ¥Éưøï oÁuÉ AiÀÄÄ.r.Dgï £ÀA. 04/2015, PÀ®A 174 ¹.Dgï.¦.¹ :-
ದಿನಾಂಕ 02-09-2015 ಫಿಯಾðದಿ ಶಾರದಾಬಾಯಿ ಗಂಡ ವೈಜಿನಾತ ಕೋರೆ ಸಾ: ಸಂಗಮ ಗ್ರಾಮ ರವರ ಗಂಡ ಮೃತ ವೈಜಿನಾಥ ಕೋರೆ ಯ: 80 ವಷð ಇವರು ಈಗ ಸುಮಾರು 2 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಸರಿಯಾಗಿ ಮಳೆಯಾಗದೇ ಬೇಳೆ ಬೆಳೆಯಲಾರದ ಕಾರಣದಿಂದಲೋ, ವಷð ತಮ್ಮ 3 ಎಕರೆ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಬಿತ್ತಿದ ಹೆಸರಿನ ಬೆಳೆ ಬೆಳೆಯದೇ ಹೊಡೆದು ಹಾಕಿದ ಪ್ರಯುಕ್ತ ಅಥವಾ ಇನ್ನಾವುದೋ ಕಾರಣದಿಂದಲೋ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಬೇಸರಗೊಂಡು ಬೆಳೆಗೆ ಹೊಡೆಯುವ ಔಷಧಿ ಸೇವಿಸಿದ್ದು ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಕುರಿತು ಭಾಲ್ಕಿ ಸರಕಾರಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ಸೇರಿಸಿದ್ದು, ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಫಲಕಾರಿಯಾಗದೇ ದಿನಾಂಕ 02-09-2015 ರಂದು ರಂದು ಮೃತಪಟ್ಟಿರುತ್ತಾನೆಂದು ಕೊಟ್ಟ ಫಿರ್ಯಾದಿಯವರ ಹೇಳಿಕೆ ಸಾರಾಂಶದ ಮೇರೆಗೆ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಿಕೊಂಡು ತನಿಖೆ ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ.

ªÀÄÄqÀ© ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 55/2015, PÀ®A 32, 34 PÉ.E PÁAiÉÄÝ :-
¢£ÁAPÀ 02-09-2015 gÀAzÀÄ n.J¸ï.£ÀAiÀÄPÀ ¦.J¸ï.L §¸ÀªÀPÀ¯Áåt ¸ÀAZÁj oÁuÉ ¦.J¸ï.L ¥Àæ¨sÁj ªÀÄÄqÀ© ¥Éưøï oÁuÉ gÀªÀgÀÄ RavÀ ¨Áwä ªÉÄÃgÉUÉ E§âgÀÄ ¥ÀAZÀgÀ£ÀÄß §gÀªÀiÁrPÉÆAqÀÄ, oÁuÉAiÀÄ ¹§âA¢AiÀĪÀgÉÆqÀ£É ºÀvÁå¼À UÁæªÀÄzÀ ²ªÁf ZËPÀ ºÀwÛgÀ ºÉÆÃV ªÀÄÄqÀ© PÀqɬÄAzÀ ºÁgÀPÀÆqÀ PÀqÉUÉ MAzÀÄ »ÃgÉÆ ºÉÆAqÁ ¸Àà®AqÀgï £ÀA. PÉJ-39/E-8247 £ÉÃzÀgÀ ªÁºÀ£ÀªÀÅ ºÉÆÃUÀÄwÛgÀªÁUÀ CzÀ£ÀÄß vÀqÉzÀÄ £ÉÃzÀgÀ ªÁºÀ£ÀzÀ ZÁ®PÀ£ÁzÀ DgÉÆæ £ÀA. 1) ªÀĺÁzÉêÀ vÀAzÉ ¸ÉÆêÀÄ°AUÀ ¥Éưøï mÁnÃ¯ï ¸Á: UÀzÉèÃUÁAªÀ, EvÀ£ÀÄ ¸ÀzÀj ªÁºÀ£ÀzÀ »A§¢AiÀÄ°è ¥Áè¹ÖPï aîªÀ£ÀÄß »rzÀÄPÉÆAqÀÄ DgÉÆæ £ÀA. 2) ±ÀgÀt§¸ÀªÀ vÀAzÉ eÉÊ ¥ÀæPÁ±À dªÀiÁzÁgÀ ¸Á: UÀzÉèÃUÁAªÀ EvÀ£ÀÄ PÀĽwÛzÀÄÝ, EªÀj§âgÀÄ ¥Áè¹ÖPï aîzÀ §UÉÎ «ZÁj¸À®Ä ¸ÀzÀj ¥Áè¹ÖPï aîzÀ°è ¸ÀgÁ¬Ä PÁl£ï ¨ÁPÀìUÀ¼ÀÄ EgÀÄvÀÛªÉ CAvÀ w½¹zÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¸ÀzÀj ¥Áè¹ÖPï aîªÀ£ÀÄß ©aÑ £ÉÆÃqÀ®Ä CzÀ°è 3 ¸ÀgÁ¬Ä PÁl£ï ¨ÁPÀìUÀ¼ÀÄ EzÀÄÝ CªÀUÀ¼À°è 2 PÁl£ï ¨ÁPÀìUÀ¼À°è N®Ø lªÀ£ï «¹Ì-180 JªÀiï.J¯ï.ªÀżÀî-96 mÉmÁæ¥ÀåPïUÀ¼ÀÄ EzÀÄÝ CzÀgÀ CAzÁdÄ ªÉÆvÀÛ 7680/- gÀÆ¥Á¬Ä ºÁUÀÄ E£ÉÆAzÀÄ PÁl£ï ¨ÁPÀì£À°è Njd£À®è ZÉƬĸï 90 JªÀiï.J¯ï.ªÀżÀî 96 ¥Áè¹ÖPï ¥ËZÀUÀ¼ÀÄ EªÀÅUÀ¼À CAzÁdÄ ªÉÆvÀÛ 2400/- gÀÆ¥Á¬Ä ªÀÄvÀÄÛ ¸ÁUÀl ªÀiÁqÀÄwÛzÀÝ ªÁºÀ£À »ÃgÉÆ ºÉÆAqÁ ¸Àà®AqÀgï £ÀA. PÉJ-39/E-8247 EzÀgÀ CAzÁdÄ ªÉÆvÀÄÛ 25,000/- gÀÆ¥Á¬Ä EgÀÄvÀÛzÉ, ¸ÀzÀjAiÀĪÀÅUÀ¼À §UÉÎ AiÀiÁªÀÅzÁzÀgÀÄ PÁUÀzÀ ¥ÀvÀæ ªÀÄvÀÄÛ ¯ÉʸÀ£Àì UÀ¼ÀÄ ºÁdgÀÄ ¥Àr¸À®Ä PÉýzÁUÀ CªÀgÀÄ vÀªÀÄä ºÀwÛgÀ AiÀiÁªÀÅzÉà PÁUÀzÀ ¥ÀvÀæ ªÀÄvÀÄÛ ¯ÉʸÀ£Àì EgÀĪÀÅ¢¯Áè CAvÀ w½¹gÀÄvÁÛgÉ, £ÀAvÀgÀ ¸ÀzÀj DgÉÆævÀgÀ «gÀÄzÀÞ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

¨sÁ°Ì UÁæ«ÄÃt ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 193/2015, PÀ®A 498(J), 307 L¦¹ :-
¦üAiÀiÁ𢠪ÀÄÄPÁÛ @ ¨sÁVÃgÀy UÀAqÀ ¨Á¯Áf £À®§¯É ªÀAiÀÄ: 30 ªÀµÀð, eÁw: G¥ÁàgÀ, ¸Á: PÁPÀ£Á¼À gÀªÀgÀ ªÀÄzÀĪÉAiÀÄÄ £ÁAzÉÃqÀ f¯ÉèAiÀÄ PÀ®ªÀÄįÁ UÁæªÀÄzÀ°è£À gÁeÉñÀ vÀAzÉ ¤ªÀwð GPÀÌgï EªÀ£ÉÆA¢UÉ DVgÀÄvÀÛzÉ, ¦üAiÀiÁð¢UÉ 9 wAUÀ¼À ºÉtÄÚ DVzÀÄÝ, CzÀÄ wÃjPÉÆArzÀÝjAzÀ UÀAqÀ gÁeÉñÀ£ÀÄ qÉʪÉÇøÀð ¤ÃrgÀÄvÁÛ£É, ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀ vÀAzÉ £ÀgÀ¹AUï ªÀÄvÀÄÛ vÁ¬Ä P˸Á¨Á¬Ä EªÀgÀÄ ¦üAiÀiÁð¢UÉ 6 wAUÀ¼À »AzÉ PÁPÀ£Á¼À UÁæªÀÄzÀ ¨Á¯Áf vÀAzÉ ²æÃgÀAUÀ £À®§¯É EªÀ£ÉÆA¢UÉ ®UÀß ªÀiÁrPÉÆnÖgÀÄvÁÛgÉ, ¨Á¯Áf EªÀ¤UÉ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ 2 £Éà ºÉAqÀw EzÀÄÝ, ªÉÆzÀ®£É ºÉAqÀw ¸ÀĪÀiÁgÀÄ 3 ªÀµÀðUÀ¼À »AzÉ ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖzÀÄÝ, E§âgÀÄ UÀAqÀÄ ªÀÄPÀ̽gÀÄvÁÛgÉ, UÀAqÀ ¨Á¯Áf EªÀ£ÀÄ PÀÄrAiÀÄĪÀ ZÀlzÀªÀ¤zÀÄÝ, ªÀÄzÀĪÉAiÀiÁV 1-2 wAUÀ¼ÀÄ ¸ÀjAiÀiÁV £ÉÆÃrPÉÆAqÀÄ £ÀAvÀgÀ ¢£Á®Ä PÀÄrzÀÄ ªÀÄ£ÉUÉ §AzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢UÉ ºÉÆqÉ §r ªÀiÁr ªÀiÁ£À¹PÀ ºÁUÀÆ zÉÊ»PÀªÁV QgÀÄPÀļÀ ¤ÃqÀÄwÛgÀÄvÁÛ£É ºÁUÀÄ vÁ£ÀÄ PÀÆ° ªÀiÁrzÀ ºÀtªÀ£ÀÄß ªÀÄ£ÉUÉ RaðUÁV PÉÆqÀzÉà D ºÀt¢AzÀ PÀÄrzÀÄ §gÀÄwÛzÀÄÝ, ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ F §UÉÎ PÉýzÁUÀ dUÀ¼À ªÀiÁqÀÄwÛgÀÄvÁÛ£É, »ÃVgÀĪÁUÀ ¢£ÁAPÀ 02-09-2015 gÀAzÀÄ UÀAqÀ ¨Á¯Áf EªÀ£ÀÄ PÀÄrzÀÄ §AzÀÄ «£ÁPÁgÀt ¦üAiÀiÁ¢UÉ ¤Ã£ÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è K£ÀÄ ªÀiÁqÀÄwÛ¢ÝÃAiÀiÁ CAvÁ CAzÁUÀ UÀAqÀ ¨Á¯Áf EªÀ¤UÉ ¤ÃªÀÅ F jÃw ¢£Á®Ä PÀÄrzÀÄ §AzÀgÉ ¸ÀA¸ÁgÀ ºÉÃUÉ £ÉqɸÀĪÀÅzÀÄ CAvÁ CA¢zÀÝPÉÌ UÀAqÀ ¨Á¯Áf EªÀ£ÀÄ £À£ÀUÉ §Ä¢Ý ºÉüÀ®Ä §gÀÄwÛ CAvÀ ¤£ÀUÉ EªÀvÀÄÛ RvÀªÀÄä ªÀiÁqÀÄvÉÛãÉAzÀÄ PÉÆ¯É ªÀiÁqÀĪÀ GzÉÝñÀ¢AzÀ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°ènÖzÀÝ ¨Ál°AiÀÄ°è£À ¹ªÉÄà JuÉÚAiÀÄ£ÀÄß ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀ ªÉÄÊ ªÉÄÃ¯É ¸ÀÄjzÀÄ aªÀÄt ¢Ã¥À¢AzÀ ªÉÄÊUÉ ¨ÉAQ ºÀaÑzÀÝjAzÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀ JqÀUÀ®èzÀ ªÉÄïÉ, UÀmÁ¬ÄUÉ, ºÉÆmÉÖ ªÉÄïÉ, ºÉÆmÉÖAiÀÄ PÉüÀ¨sÁUÀzÀ°è ªÀÄvÀÄÛ JgÀqÀÄ vÉÆqÉUÀ½UÉ ºÁUÀÆ ªÉƼÀPÁ®ÄUÀ½UÉ ªÀÄvÀÄÛ 2 ¥ÁzÀUÀ½UÉ ¨ÉAQ ºÀwÛ ¸ÀÄlÖ UÁAiÀÄUÀ¼ÁVzÀÝjAzÀ aÃgÁqÀÄwÛzÁÝUÀ ªÀÄ£É ºÉÆgÀUÉ EzÀÝ CvÉÛ ªÀÄxÀÄgÁ¨Á¬Ä EªÀgÀÄ §A¢gÀÄvÁÛgÉ, ¨ÉAQ ºÀaÑ UÀAqÀ£ÁzÀ DgÉÆæ ¨Á¯Áf vÀAzÉ ²æÃgÀAUÀ £À®§¯É ¸Á: PÁPÀ£Á¼À EvÀ£ÀÄ ªÀģɬÄAzÀ Nr ºÉÆÃVgÀÄvÁÛ£É, ¦üAiÀiÁð¢UÉ ¨ÉAQ ºÀaÑzÀ «µÀAiÀÄ w½zÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀ CPÀÌ£À UÀAqÀ zsÀªÀiÁð ªÀÄAqÀ° EªÀgÀÄ §A¢zÀÄÝ, UÁAiÀÄUÉÆAqÀ ¦üAiÀiÁ¢UÉ aQvÉì PÀÄjvÀÄ CvÉÛ ªÀÄvÀÄÛ zsÀªÀiÁð EªÀgÀÄ 108 CA§Ä¯É£Àì §AzÀ ªÉÄÃ¯É CzÀgÀ°è ºÁQPÉÆAqÀÄ ¨sÁ°Ì ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæUÉ vÀAzÀÄ zÁR®Ä ªÀiÁrgÀÄvÁÛgÉAzÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀ zÀÆj£À ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ ¸ÀAZÁgÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 97/2015, PÀ®A 279, 304(J) L¦¹ eÉÆvÉ 187 LJA« PÁAiÉÄÝ :-
ಫಿರ್ಯಾದಿ ಜೈವಂತ ತಂದೆ ಮರೇಪ್ಪಾ ಚಂದಾ ವಯ: 55 ವರ್ಷ, ಜಾತಿ: ಕ್ರೀಶ್ಚನ, ಸಾ: ಕಮಠಾಣ, ತಾ: ಬೀದರ  ರವರ ಮಗನಾದ ವಿಲಸನ ಹಾಗು ಫಿರ್ಯಾದಿ ಅಣ್ಣನ ಮಗನಾದ ದೇವಪ್ರಸನ್ನ ಇಬ್ಬರೂ ದಿನಾಂಕ 02-09-2015 ರಂದು ತಮ್ಮ ಖಾಸಗಿ ಕೆಲಸಕ್ಕಾಗಿ ವಿಲಸನ ಈತನ ಮೋಟಾರ್ ಸೈಕಲ್ ನಂ. ಕೆಎ-38/ಎಲ್-2430 ನೇದರ ಮೇಲೆ ಬೀದರಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ತಮ್ಮ ಕೆಲಸ ಮುಗಿಸಿಕೊಂಡು ಮರಳಿ ಹುಮನಾಬಾದಕ್ಕೆ ಬರುತ್ತಿರುವಾಗ ರಾಹೆ ನಂ. 105 ಬೀದರ ಹುಮನಾಬಾದ ರೋಡ ಮೇಲೆ ಜಲಸಂಗಿ ಶಿವಾರದಲ್ಲಿ ಹಿಂದಿನಿಂದ ಬಂದ ಒಂದು ಲಾರಿ ನಂ. ಕೆಎ-39/ಎ-1218 ನೇದರ ಚಾಲಕನಾದ ಆರೋಪಿಯು ತನ್ನ ಲಾರಿಯನ್ನು ಅತಿ ಜೋರಾಗಿ ಹಾಗು ಬೇಜವಾಬ್ದಾರಿಯಿಂದ ಚಲಾಯಿಸಿಕೊಂಡು ಬಂದು ಮೋಟಾರ್ ಸೈಕಲಿನ ಹಿಂದೆ ಡಿಕ್ಕಿ ಹೊಡೆದು ಅಪಘಾತ ಮಾಡಿ ತನ್ನ ಲಾರಿ ಸ್ಧಳದಲ್ಲೆ ಬಿಟ್ಟು ಓಡಿ ಹೋಗಿದ್ದು, ಸದರಿ ಅಪಘಾತದಿಂದ ವಿಲಸನ ಈತನ ತಲೆಗೆ ಹಾಗು ಮುಖಕ್ಕೆ ಭಾರಿ ರಕ್ತಗಾಯಗಳಾಗಿದ್ದು, ದೇವಪ್ರಸನ್ನ ಈತನಿಗೆ ತಲೆಗೆ ಹಾಗು ಮುಖಕ್ಕೆ ಭಾರಿ ರಕ್ತಗಾಯಳಾಗಿದ್ದರಿಂದ ಇಬ್ಬರೂ ಸ್ಧಳದಲ್ಲೆ ಮೃತಪಟ್ಟಿದ್ದು, ಅಪಘಾತದಿಂದ ಮೋಟಾರ್ ಸೈಕಲ್ ಕೂಡ ಡ್ಯಾಮೇಜ ಆಗಿರುತ್ತದೆ ಅಂತಾ ಕೊಟ್ಟ ಫಿರ್ಯಾದಿಯವರ ಹೇಳಿಕೆ ಸಾರಾಂಶದ ಮೇರೆಗೆ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಿಕೊಂಡು ತನಿಖೆ ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ.