Police Bhavan Kalaburagi

Police Bhavan Kalaburagi

Monday, May 21, 2012

Raichur District Reported Crimes

¸ÀÄgÉñÀ vÀAzÉ ºÀ£ÀĪÀÄAvÀ¥Àà zÁAqÉÆð ¯Áj £ÀA. PÉJ-29-3803 gÀ ZÁ®PÀ ¸Á.ªÉAPÀmÁæAiÀÄ£À¥ÉÃmÉ ªÀÄÄzÀUÀ¯ï.FvÀ£ÀÄ Nr¸ÀÄwÛzÀÝ ¯ÁjAiÀÄ£ÀÄß ªÀÄÄzÀUÀ¯ï SÁ°zÀ ¥Á£À±Á¥ï ºÀwÛgÀ gÀ¸ÉÛ ªÉÄÃ¯É ¤°è¹ a®ègÉ vÀgÀ®Ä ºÉÆÃzÁUÀ §UÀrvÁAqÁzÀ zÉêÀ¥Àà ºÁUÀÆ ªÉÄÃUÀ¼À¥ÉÃmÉAiÀÄ ªÀÄÄvÀÄÛ EªÀgÀÄ E°è ¯Áj ¤°è¸À¨ÉÃqÀ E°è PÀ¸À ©Ã¼ÀÄvÀÛzÉ CAvÁ eÉÆÃgÀÄ ªÀiÁr ¨ÉÊzÁrzÀÝjAzÀ ¯Áj vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃUÀĪÁUÀ gÁwæ 10-30 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ zÉêÀ¥Àà §UÀr vÁAqÀ.ªÀÄÄvÀÄÛ ªÉÄÃUÀ¼À¥ÉÃmÉ ºÁUÀÆ E£ÉÆߧâgÀÄ.JgÀqÀÄ ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ïUÀ¼À ªÉÄÃ¯É ªÉÄÃUÀ¼À¥ÉÃmÉ ºÀwÛgÀ §AzÀÄ ¯ÁjUÉ CqÀØUÀnÖ ¤°è¹ ¯Áj QèãÀgÀ£ÁzÀ ºÀĸÉãÀ¥Àà FvÀ¤UÉ PɼÀUÉ J¼ÉzÀÄ MAzÀÄ »rUÁvÀæzÀ PÀ°è¤AzÀ JqÀQ«UÉ ºÉÆqÉ¢zÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.CAvÁ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ ªÀÄÄzÀUÀ¯ï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 62/12 PÀ®A.341.504.324 ¸À»vÀ 34 L¦¹.£ÉÃzÀÝgÀ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.


 

¢£ÁAPÀ 20-05-2012 gÀAzÀÄ ¸ÁAiÀÄAPÁ® 4-30 UÀAmÉUÉ ªÀĹÌ- °AUÀ¸ÀÆUÀÆgÀÄ gÉÆÃr£À PÉ.J¸ï.Dgï.n.¹ r¥ÉÆà ºÀwÛgÀ ¹APïì£Á¼À ºÀ¼ÀîzÀ ºÀwÛgÀ EgÀĪÀ wgÀÄ«£À°è UÀdzÀAqÀAiÀÄå vÀAzÉ ¹zÀÝAiÀÄå, dAUÀªÀÄ ºÁ°£À UÁr £ÀA.PÉJ-36/9981 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ ¸Á: ºÉÆ£Àß½î vÁ: °AUÀ¸ÀÆUÀÆgÀÄ FvÀ£ÀÄ £ÀqɸÀÄwÛzÀÝ ºÁ°£À UÁr £ÉÃzÀÝ£ÀÄß CwªÉÃUÀªÁV ªÀÄvÀÄÛ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ £ÀqɹPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ¤AiÀÄAvÀætUÉƽ¸À¯ÁUÀzÉà JzÀgÀÄUÀqÉ §AzÀ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ¯ï £ÀA. PÉJ-36/«-4923 £ÉÃzÀÝPÉÌ lPÀÌgÀ PÉÆnÖzÀÝjAzÀ UÁrAiÀÄ£ÀÄß £ÀqɸÀÄwÛzÀÝ ºÀÄZÀÑ¥Àà vÀAzÉ ¸ÀÄPÀªÀÄĤAiÀÄ¥Àà ªÀ:30, ªÀÄrªÁ¼À, PÀÆ°PÉ®¸À ¸Á: ºÀÆ«£À¨sÁ« FvÀ¤UÉ AiÀiÁªÀÅzÉ UÁAiÀÄUÀ¼ÁUÀzÉà »AzÉ PÀĽwÛzÀÝ ºÀ£ÀĪÀÄAvÀ¥Àà vÀAzÉ §Ä¼Àî¥Àà ªÀ:50 ¸Á: ºÀÆ«£À¨sÁ« FvÀ¤UÉ §®UÁ® ªÉÆtPÁ®Ä PɼÀUÉ PÁ®Ä ªÀÄÄjzÀÄ ¨sÁj gÀPÀÛUÁAiÀĪÁV ºÉÆmÉÖUÉ M¼À ¥ÉmÁÖVzÀÄÝ aQvÉì PÀÄjvÀÄ ªÀĹÌAiÀÄ C£ÀߥÀÆtð £À¹ðAUï ºÉÆÃA zÀ°è ¸ÉÃjPÉ ªÀiÁrzÁUÀ aQvÉì ¥sÀ®PÁjAiÀiÁUÀzÉà ªÀÄÈvÀ ¥ÀnÖzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. DgÉÆævÀ£ÀÄ C¥ÀWÁvÀzÀ £ÀAvÀgÀ ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß ¸Àé®à ªÀÄÄAzÀPÉÌ ºÉÆÃV ¤°è¹ Nr ºÉÆÃVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.CAvÁ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ ªÀÄ¹Ì oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 47/2012 PÀ®A 279. 304(J) L.¦.¹ ªÀÄvÀÄÛ 187 L.JªÀiï.« AiÀiÁPÀÖ £ÉÃzÀÝgÀ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

  ¢£ÁAPÀ 21-05-2012 gÀAzÀÄ ªÀÄzÁåºÀß 1-00 UÀAmÉUÉ UÁdgÁ¼À ºÀ¼ÀîzÀ ºÀwÛgÀ ªÀĺÁzÉêÀ vÀAzÉ ªÀqÀèwªÀÄäAiÀÄå eÁw £ÁAiÀÄPÀ ªÀAiÀiÁ 55 ªÀµÀð G: MPÀÌ®ÄvÀ£À PÀÆ° ¸Á: ¸ÀeÁð¥ÀÆgÀ vÁ:f: gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ PÀ£ÁðlPÀ gÁdå ¸ÀgÀPÁgÀªÀÅ ºÉAqÀ ¸ÀgÁ¬Ä ªÀiÁgÁl ªÀiÁqÀĪÀÅzÀ£ÀÄß ¤µÉÃzÁeÉÕöß ªÀiÁrzÁUÀÆå vÀ£Àß°è AiÀiÁªÀÅzÉà ¯ÉʸÉãïì PÁUÀzÀ ¥ÀvÀæUÀ¼À£ÀÄß ºÉÆA¢gÀzÉà C£À¢üÃPÀÈvÀªÁV ªÀiÁ£ÀªÀ fêÀPÉÌ C¥ÁAiÀÄPÀgÀªÁUÀĪÀ ¹.ºÉZï.¥ËqÀgï¢AzÀ vÀAiÀiÁj¹zÀ PÀ®¨ÉÃjPÉ ºÉAqÀªÀ£ÀÄß CAzÁæzÀ PÀqɬÄAzÀ ºÉÆvÀÄÛPÉÆAqÀÄ §gÀĪÁUÉÎ RavÀªÁzÀ ªÀiÁ»w ªÉÄÃgÉUÉ ¹§âA¢ ºÁUÀÆ ¥ÀAZÀgÉÆA¢UÉ ºÉÆÃV zÁ½ ªÀiÁr MAzÀÄ ¥Áè¹ÖPÀ UÉƧâgÀzÀ aîzÀ°è MAzÉÆA¸ÀÄ °Ãlj£À ºÉAqÀzÀ ¥ÁPÉÃlUÀ¼ÀÄ 25 C.Q.gÀÆ:125/-¨É¯É ¨Á¼ÀĪÀªÀÅUÀ¼À£ÀÄß d¥ÀÄÛ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ oÁuÉ §AzÀÄ zÁ½ ¥ÀAZÀ£ÁªÉÄAiÀÄ DzsÁgÀzÀ ªÉÄðAzÀ AiÀiÁ¥À®¢¤ß oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 56/2012 PÀ®A: 273,284,328,L.¦.¹.ªÀÄvÀÄÛ 32 34 PÉ.E. PÁAiÉÄÝ CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

¢£ÁAPÀ.21-05-2012 gÀAzÀÄ ªÀÄzsÁåºÀß 12-00 UÀAmÉUÉ UÁAiÀiÁ®Ä CA§tÚ vÀ¯ÉSÁ£ï FvÀ£ÀÄ §¸ï £ÀA. PÉ.J.-36 J¥sï.552 £ÉÃzÀÝgÀ°è£À ªÀÄÄzÀUÀ¯ï J.¦.JªÀiï.¹ ªÀÄÄAzÉ E½¸À®Ä §¸ï PÀAqÀPÀÖgï ªÉAPÀlgÉrØUÉ w½¹zÀÄÝ ¸À¢æ PÀAqÀPÀÖgÀ ¤gÀ®PÀëöåvÀ£À¢AzÀ §¹ì£À ¨ÁV®Ä PÀÄ®è©nÖzÀÄÝ ¹Ãn GzÀ®Ä §¸ï PÀAqÀPÀÖgï §¸ï ZÁ®PÀ£ÀÄ §¸ï£ÀÄß ¤zsÁ£ÀUÀw ªÀiÁr MªÉÄäÃ¯É CwªÉÃUÀ ªÀÄvÀÄÛ CeÁUÀÈPÀvɬÄAzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹zÀÝjAzÀ §¹ì£À ¨ÁV°£À PÀqÉUÉ PɼÀUÉ E½AiÀÄ®Ä §AzÁ CA§tÚ PɼÀUÉ ©zÀÄÝ ¸À¢æAiÀĪÀ£À »Azï vÀ¯ÉUÉ wªÀð¸ÀégÀÆ¥ÀzÀ UÁAiÀiÁ GAmÁVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ CAvÁ PÀjAiÀÄ¥Àà vÀAzÉ §¸À¥Àà UÀÄrºÁ¼À ªÀAiÀiÁ:40 MPÀÌ®ÄvÀ£À ¸Á: vÀ¯ÉSÁ£À EªÀgÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À .ªÉÄðAzÀ ªÀÄÄzÀUÀ¯ï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 63/12 PÀ®A.279.338 L¦¹£ÉÃzÀÝgÀ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.


 

¸ÀÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAWÀ£É, ªÁºÀ£À ZÁ®PÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ:

gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ J¯Áè ¥Éưøï C¢üPÁjUÀ¼ÀÄ, gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ°è ªÉÆÃmÁgÀ ªÁºÀ£À C¥ÀWÁvÀUÀ¼À£ÀÄß vÀqÉUÀlÄÖªÀ PÀÄjvÀÄ f¯ÉèUÉ ¥ÀÆgÉʹgÀĪÀ EAlgï¸É¥ÀÖgï ªÁºÀ£ÀzÀ ¸ÀºÁAiÀÄ¢AzÀ ¢£ÁAPÀ: 21.05.2012 gÀAzÀÄ 123 ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À£ÀÄß ¥ÀvÉÛ ªÀiÁr 24,800/- gÀÆ.UÀ¼ÀÀ£ÀÄß ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà zÀAqÀ «¢ü¹, PÁ£ÀÆ£ÀÄ jÃvÀå PÀæªÀÄ dgÀÄV¹zÀÄÝ, ¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAX¸ÀĪÀ ZÁ®PÀgÀÄ/ªÀiÁ°ÃPÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆgÀÄ jÃvÀå PÀæªÀÄ dgÀÄV¸ÀĪÀ PÁAiÀÄð ªÀÄÄAzÀĪÀgÉ¢gÀÄvÀÛzÉ.


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


  


 

 

 

GULBARGA DIST REPORTED CRIMES


ಜೂಜಾಟ ಪ್ರಕರಣ:
ಶಹಾಬಾದ ನಗರ ಪೊಲೀಸ ಠಾಣೆ:ದಿನಾಂಕ 20/05/2012 ರಂದು 7-30 ಪಿ.ಎಂ ಕ್ಕೆ  ಶ್ರೀ ಶರಣಪ್ಪಾ ಹಿಪ್ಪರಗಿ ಪಿ.ಐ ಶಹಾಬಾದ ನಗರ ಠಾಣೆ ರವರು ಮತ್ತು ಅವರ ಸಿಬ್ಬಂದಿಯವರು ಕೂಡಿಕೊಂಡು ಭಂಕೂರದ ತಿಪ್ಪಣ್ಣಾ  ಮಾಸ್ತರ ಪಾಲಿಸ ಮಶೀನ ಎದರುಗಡೆ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ   ಅಂದರ ಬಾಹರ ಜೂಜಾಟ ಆಡುತ್ತಿದ್ದ ನಾಗೇಂದ್ರ ತಂದೆ ರಾಮಲಿಂಗ ಗಾಲಿ ಸಾ;ಭಂಕೂರ, ಬಾಬಾ ಪಟೇಲ ತಂದೆ ಲಾಡ್ಲೆಪಟೇಲ ಶಹಾಬಾದ, ಮಲ್ಲಣ್ಣಾ ತಂದೆ ಶರಣಪ್ಪಗೌಡ ಸಾ: ಶಂಕರವಾಡಿ, ಶಿವರಾಜ ತಂದೆ ಶಾಮರಾವ ಟೆಂಗಳಿ ಸಾ: ಭಂಕೂರ, ಶಾಂತು ತಂದೆ ಗುಂಡಪ್ಪಾ ಅಳ್ಳೊಳ್ಳಿ ಸಾ: ಭಂಕೂರ  ರವರನ್ನು ವಶಕ್ಕೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು  ಅವರಿಂದ  ನಗದು ಹಣ  4770/- ರೂಪಾಯಿಗಳು, ಇಸ್ಪೀಟ ಎಲೆಗಳು  ಜಪ್ತಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದರಿಂದ ಠಾಣೆ ಗುನ್ನೆ ನಂ: 67/2012 ಕಲಂ 87 ಕೆಪಿ ಆಕ್ಟ ಪ್ರಕಾರ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ತನಿಖೆ ಕೈಕೊಂಡಿರುತ್ತಾರೆ.
ಹಲ್ಲೆ ಪ್ರಕರಣ:
ಶಹಾಬಾದ ನಗರ ಪೊಲೀಸ ಠಾಣೆ:ಶ್ರೀ  ಭೀಮಪ್ಪಾ ತಂದೆ ಯಲ್ಲಪ್ಪಾ ಚಿಂತಾಮಣಿ ಸಾ:ಮಡ್ಡಿ ನಂ 1 ಶಹಾಬಾದ. ಹಾ;ವ: ಮಾತುಂಗ ಲೇಬರ  ಕ್ಯಾಂಪ ಮುಂಬಯಿರವರು  ನಾನು ದಿನಾಂಕ 20/05./2012 ರಂದು ಸಾಯಂಕಾಲ 6-00 ಗಂಟೆಗೆ ಮಹಾಕಾಳಿ ಗುಡಿಯ ಹತ್ತಿರ ನಿಂತಾಗ ಕಾಶಿನಾಥ ತಂದೆ ಲಕ್ಷ್ಮಣ ಅಂಬು ನಾಗನಾಥ ಇವರು ಬಂದು ಬೈಯುತ್ತಿದ್ದರು, ಇಲ್ಲಿ ಚೀರಾಡಬೇಡಿರಿ ಅಂತಾ ಹೇಳಿದಕ್ಕೆ ನಾಗನಾಥ, ಅಂಬು,ಸಂಗಡ ಇನ್ನೂ ಕೆಲವು ಜನರು ಕೂಡಿಕೊಂಡು ಬಿಡಿಸಲು ಬಂದವರಿಗೂ ಹೊಡೆದಿರುತ್ತಾರೆ. ಅಂತಾ ದೂರು ಸಲ್ಲಿಸಿದ ಸಾರಂಶದ ಮೇಲಿಂದ ಠಾಣೆ ಗುನ್ನೆ ನಂ: 68/2012 ಕಲಂ:143 147 148 323 324 504 ಸಂ; 149 ಐಪಿಸಿ ಪ್ರಕಾರ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ತನಿಖೆ ಕೈಕೊಂಡಿರುತ್ತಾರೆ.
ಹಲ್ಲೆ ಪ್ರಕರಣ:
ಶಹಾಬಾದ ನಗರ ಪೊಲೀಸ ಠಾಣೆ: ಶ್ರೀ ರಾಜು ತಂದೆ ಲಕ್ಷ್ಮಣ ದಾಸರ ಸಾ: ಮಡ್ಡಿ ನಂ; 1 ಶಹಾಬಾದ ರವರು ನಾನು ಮತ್ತು ಸಿದ್ದು ತಂದೆ ಯಲ್ಲಪ್ಪಾ, ಶಿವಕಾಂತ, ಹಾಗೂ ಸಿದ್ದು ತಂದೆ ಬಲರಾಮ ಕೂಡಿ ಕಾಶಿನಾಥ ಜೊಗಿ ಇವರ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಕುಳಿತು ಊಟ ಮಾಡುತ್ತಿರುವಾಗ ಭೀಮಪ್ಪಾ ತಂದೆ ಹಣಮಂತ, ಶಂಕರ ತಂದೆ ದುರ್ಗಪ್ಪಾ, , ಹಣಮಂತ ತಂದೆ ಶರಣಪ್ಪಾ, ಈರಪ್ಪಾ ತಂದೆ ಶರಣಪ್ಪಾ, ಮರಗೇಪ್ಪಾ ತಂದೆ ಮಶ್ಯಾಪ್ಪಾ ಹಾಗೂ ದುರ್ಗಪ್ಪಾ @ ಜಿಗಳ್ಯಾ ತಂದೆ ಸುಂಕಪ್ಪಾ  ಸಾ: ಎಲ್ಲರೂ ಮಡ್ಡಿ ನಂ: 1 ರವರು ಕೂಡಿ ಬಂದು ನನಗೆ ಅವಾಚ್ಯ ಶಬ್ದಗಳಿಂದ ಬೈದು ಕಟ್ಟಿಗೆಯಿಂದ ತಲೆಯ ಹಿಂದುಗಡೆ ಹೊಡೆದು ರಕ್ತಗಾಯ ಮಾಡಿದ್ದು ಮತ್ತು ಸಿದ್ದು ತಂದೆ ಬಲರಾಮ ದಾಸರ ಇತನಿಗೆ ದುರ್ಗಪ್ಪಾ @ ಜೀಗಳ್ಯಾ ತಂದೆ ಸುಂಕಪ್ಪಾ  ಇತನು ಕಟ್ಟಿಗೆಯಿಂದ ತಲೆಯ ಮೇಲೆ ಹೊಡದು ರಕ್ತಗಾಯ ಮಾಡಿರುತ್ತಾನೆ ಅಂತಾ ದೂರು ಸಲ್ಲಿಸಿದ ಸಾರಂಶದ ಮೇಲಿಂದ ಠಾಣೆ ಗುನ್ನೆ ನಂ:69/2012 ಕಲಂ:143 147 148 323 324 504 ಸಂ; 149 ಐಪಿಸಿ ಪ್ರಕಾರ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ತನಿಖೆ ಕೈಕೊಂಡಿರುತ್ತಾರೆ.
ಹಲ್ಲೆ ಮತ್ತು ಜಾತಿ ನಿಂದನೆ ಪ್ರಕರಣ:

ವಿಶ್ವ ವಿಧ್ಯಾಲಯ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ:ಶ್ರೀ ಸಾಯಬಣ್ಣ ತಂದೆ ಭೀಮಶಾ ಹರಳಯ್ಯ ಸಾ: ಭೂಪಾಲ ತೆಗನೂರ ತಾ:ಜಿ: ಗುಲಬರ್ಗಾರವರು  ನಾನು  ದಿನಾಂಕ 20/05/2012 ರಂದು ಮುಂಜಾನೆ 9-00 ಗಂಟೆ ಸುಮಾರಿಗೆ ನಮ್ಮ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀ ಸಾಯಬಣ್ಣ ಕೊರಬಾ ಇವರ ಹೊಲದಲ್ಲಿ ಗಿಡಗಳು ಕಡಿಯುವ ಕೂಲಿ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಹೊಗಿದ್ದು ನನ್ನ ಜೋತೆ ಅಮ್ಮೂರ ಪ್ರಭು ತಂದೆ ಗುಂಡಪ್ಪಾ ಹಾಗರಗಾ ಮತ್ತು ತಾಜು ಇವರು ಬಂದಿದ್ದರು, ನಾವು ಮೂರು ಜನ ಹೊಲದಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿ ಸಾಯಂಕಾಲ 6-00 ಗಂಟೆ ಸುಮಾರಿಗೆ ನಮಗೆ ಕೂಲಿ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಹಚ್ಚಿದ ಮಾಲಿಕ ಸಾಯಬಣ್ಣ ಕೊರಬಾ ಇತನ ಮಗನಾದ ಸಿದ್ದು ಇತನು ಬಂದು ಅವಾಚ್ಯವಾಗಿ ಜಾತಿ ನಿಂದನೆ ಮಾಡಿ ನಿನಗೆ ಯಾರು ಗಿಡ ಕಡಿಯುದಕ್ಕೆ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಅಂತಾ ಕೇಳಲು, ನಾನು ನಿಮ್ಮ ತಂದೆಯವರು ಗಿಡ ಕಡಿಯುವ ಕೂಲಿ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಹಚ್ಚಿದ್ದಾರೆ ಅಂತಾ ಅಂದಾಗ ಹೊಡೆ ಬಡೆ ಮಾಡಿರುತ್ತಾನೆ ಅಂತಾ ದೂರು ಸಲ್ಲಿಸಿದ ಸಾರಂಶದ ಮೇಲಿಂದ ಠಾಣೆ ಗುನ್ನೆ ನಂ: 117/2012 ಕಲಂ 324,504,506 ಮತ್ತು 3(1)(10) ಎಸ್.ಸಿ/ಎಸ್.ಟಿ ಆಕ್ಟ್ ಪ್ರಕಾರ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ತನಿಖೆ ಕೈಕೊಂಡಿರುತ್ತಾರೆ.