Police Bhavan Kalaburagi

Police Bhavan Kalaburagi

Wednesday, July 18, 2012

Raichur District Reported Crimes


                                 
ªÀgÀ¢AiÀiÁzÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À ªÀiÁ»w:-
zÉÆA© ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À ªÀiÁ»w:-
       ¢£ÁAPÀ: 17.07.2012 gÀªÀÄzÀÄ dUÀ¢Ã±À vÀAzÉ w¥ÀàtÚ, 28 ªÀµÀð, PÀÄgÀħgÀÄ, ªÉÄøÀ£ï PÉ®¸À, ¸Á: ¸ÀÄPÁ®¥ÉÃl ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ. FvÀ£ÀÄ vÀ£Àß ºÉÆ®zÀ°è ¸ÀªÉð £ÀA. 599 £ÉÃzÀÝgÀ°è PÉ®¸À ªÀiÁqÀÄwÛgÀĪÁUÀ ºÉÆ®zÀ §zÀÄ«£À ¸ÀA§AzsÀ f. FgÀ¥Àà vÀAzÉ CAiÀÄå¥Àà, 60 ªÀµÀð, PÀÄgÀħgÀÄ, ¸Á: ¨Éë£Á¼À ºÁUÀÆ EvÀgÉ 5 d£ÀgÀÄ  CPÀæªÀÄPÀÆl PÀnÖPÉÆAqÀÄ ºÉÆ®zÀ°è CPÀæªÀÄ ¥ÀæªÉñÀ ªÀiÁr CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÁr PÉÊUÀ½AzÀ ºÉÆqÉzÀÄ, ºÉÆ®zÀ §zÀĪÀ£ÀÄß QwÛ £Á±À¥Àr¹ 5000/-UÀ¼ÀµÀÄÖ £ÀµÀÖ GAlÄ ªÀiÁr PÉÆ¯É ªÀiÁqÀÄvÉÛ£ÉAzÀÄ fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. CAvÁ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ ¹AzsÀ£ÀÆgÀ UÁæ«ÄÃt oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 208/2012 PÀ®A. 447,143,147,323,504,506,427, gÉ/« 149 L¦¹  £ÉÃzÀÝgÀ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

zÁ½ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À ªÀiÁ»w:-
         
        ¢£ÁAPÀ 17.07.2012 gÀAzÀÄ ¸ÀAeÉ 5.00 UÀAmÉUÉ UÁdgÁ¼À ºÀ¼ÀîzÀ ºÀwÛgÀ ªÀÄzÀÄÝ £ÀgÀ¹AºÀ®Ä vÀAzÉ ºÉÆ£ÀߥÀà ªÀAiÀiÁ: 35 ªÀµÀð eÁ: F¼ÀUÉÃgï G: fÃ¥ï ZÁ®PÀ ¸Á: AiÀiÁ¥À®¢¤ß FvÀ£ÀÄ  PÀ£ÁðlPÀ gÁdå ¸ÀgÀPÁgÀªÀÅ ºÉAqÀ ¸ÀgÁ¬Ä ªÀiÁgÁl ªÀiÁqÀĪÀÅzÀ£ÀÄß ¤µÉÃzÁeÉÕöß ªÀiÁrzÁUÀÆå vÀªÀÄä°è AiÀiÁªÀÅzÉà ¯ÉʸÉãïì PÁUÀzÀ ¥ÀvÀæUÀ¼À£ÀÄß ºÉÆA¢gÀzÉà C£À¢üÃPÀÈvÀªÁV ªÀiÁ£ÀªÀ fêÀPÉÌ C¥ÁAiÀÄPÀgÀªÁUÀĪÀ ¹.ºÉZï.¥ËqÀgï¢AzÀ vÀAiÀiÁj¹zÀ PÀ®¨ÉÃjPÉ ºÉAqÀªÀ£ÀÄß CAzÁæzÀ PÀqɬÄAzÀ ºÉÆvÀÄÛPÉÆAqÀÄ §gÀĪÁUÉÎ RavÀªÁzÀ ªÀiÁ»w ªÉÄÃgÉUÉ ¦.J¸ï.L. ªÀÄvÀÄÛ ¹§âA¢ ºÁUÀÆ ¥ÀAZÀgÉÆA¢UÉ ºÉÆÃV zÁ½ ªÀiÁr »rAiÀÄ®Ä CªÀ£ÀÄ ¹QÌ©¢zÀÄÝ  CªÀ¤AzÀ MAzÀÄ ¥Áè¹ÖPÀ UÉƧâgÀzÀ aîzÀ°è MAzÉÆAzÀÄ °Ãlj£À 50 ºÉAqÀzÀ ¥ÁQÃlÄUÀ¼ÀÄ C.Q.gÀÆ 250/- gÀÆ ¨É¯É ¨Á¼ÀĪÀzÀ£ÀÄß Äß d¦Û ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ oÁuÉ §ªÀÄzÀÄ d¦Û ¥ÀAZÀ£ÁªÉÄAiÀÄ DzsÁgÀzÀ ªÉÄðAzÀ AiÀiÁ¥À®¢¤ß oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 75/2012 PÀ®A:  273,284,328, L¦¹ & 32. 34 PÉ.E PÁAiÉÄÝ £ÉÃzÀÝgÀ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

 gÀ¸ÉÛ C¥ÀWÁvÀUÀ¼À ªÀiÁ»w:-  

            ¢£ÁAPÀ 17-07-2012 gÀAzÀÄ 2-00 ¦.JA. ¸ÀĪÀiÁjUÉ ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ UÀAUÁªÀw gÀ¸ÉÛ ªÉÄÃ¯É ²æÃ¥ÀÄgÀA dAPÀë£ï zÁn gÁWÀªÉÃAzÀæ gÉÊ¸ï «Ä¯ï ºÀwÛgÀ ªÉÄð£À UËgÀªÀÄä UÀAqÀ FgÀAiÀÄå, 60 ªÀµÀð, dAUÀªÀÄ, ¸Á: CgÀ½ºÀ½îºÁUÀÆ   UÀAUÁ²æà vÀAzÉ ªÀÄ®èAiÀÄå ¸Áé«Ä, 5 ªÀµÀð, dAUÀªÀÄ, ¸Á: ºÀgÀ½ºÀ½î vÁ: UÀAUÁªÀw.  EªÀgÀÄ PÀÆr  ªÀÄÆvÀæ ªÀiÁqÀ¯ÉÃAzÀÄ gÀ¸ÉÛ zÁlÄwÛgÀĪÁUÀ PÉ.J¸ï.Dgï.n.¹ §¸ï PÉJ-36-J¥sï-789 £ÉzÀÝgÀ ZÁ®PÀ DgÉÆæ CAzÁ£À¥Àà£ÀÄ vÀ£Àß §¸À£ÀÄß ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ PÀqɬÄAzÀ UÀAUÁªÀw PÀqÉUÉ CwªÉÃUÀªÁV ªÀÄvÀÄÛ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ £ÀqɹPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ªÉÄð£À UÁAiÀiÁ¼ÀÄUÀ½UÉ lPÀÌgÀ PÉÆnÖzÀÝjAzÀ PɼÀUÉ ©zÀÄÝ ªÉÄÊ, PÉÊUÉ, vÀ¯ÉUÉ, gÀPÀÛUÁAiÀĪÁV E§âgÀÆ ¨Á¬ÄAiÀÄ°è ºÀ®ÄèUÀ¼ÀÄ ªÀÄÄj¢zÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. CAvÁ EzÀÝ ¦üAiÀiÁð¢ PÉÆlÖ ªÉÄÃgÉUÉ ¹AzsÀ£ÀÆgÀ UÁæ«ÄÃt oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 206/2012 PÀ®A. 279, 338 L¦¹£ÉÃzÀÝgÀ°è  ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.
ªÀÄ£À¨sÀAUÀPÉÌ ¥ÀæAiÀÄvÀß ªÀiÁrzÀ ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:- 
                  ªÀÄÄQðUÀÄqÀØ vÁAqÁzÀ°è ²æêÀÄw PÀªÀÄ®ªÀÄä UÀAqÀ ¥ÀÄ®èAiÀÄå eÁwB®ªÀiÁtÂ,ªÀAiÀÄ-40ªÀµÀð GB ªÀÄ£ÉPÉ®¸À ¸ÁB ªÀÄÄQðUÀÄqÀØvÁAqÁ DPÉAiÀÄ vÀAzÉ ªÀÄvÀÄÛ CtÚ£ÀªÀgÀÄ ªÁ¸ÀPÉÌAzÀÄ PÉÆnÖgÀĪÀ eÁUÉAiÀÄ£ÀÄß SÁ° ªÀiÁqÀĪÀAvÉ 1] ¥ÀlÖAiÀÄå vÀAzÉ £ÁgÁAiÀÄt¥Àà 26ªÀµÀð 2] gÀ«PÀĪÀiÁgÀ vÀAzÉ ±ÀAPÀæ¥Àà 25ªÀµÀð 3] ±ÁAvÀªÀÄä UÀAqÀ ±ÀAPÀæ¥Àà 48ªÀµÀð J®ègÀÆ eÁw®ªÀiÁt ¸Á:ªÀÄÄQðUÀÄqÀØ vÁAqÀ EªÀgÀÄUÀ¼ÀÄ DPÉUÉ  ¸ÀĪÀiÁgÀÄ ¢ªÀ¸ÀUÀ½AzÀ vÉÆAzÀgÉ PÉÆqÀÄvÁÛ §A¢¢Ý EzÉ «µÀAiÀĪÁV ¢.16-07-2012 gÀAzÀÄ ¸ÀAeÉ 5-00UÀAmÉUÉ CªÀgÀÄ CPÉAiÉÆA¢UÉ  dUÀ¼À vÉUÉzÀÄ CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊzÀÄ vÉÆnÖzÀÝ ®AUÀªÀ£ÀÄß  «ªÀ¸ÀÛUÉƽ¸À®Ä Jwß¹ fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQgÀĪÀÅzÁV ¤ÃrzÀ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ ¹gÀªÁgÀ ¥ÉÆðøÀ oÁuÉ,UÀÄ£Éß £ÀA:  76-2012 PÀ®AB323,354,504,506 ¸À»vÀ L.¦.¹ £ÉÃzÀÝgÀ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆ0AqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.
ªÀÄgÀuÁAwPÀ ºÀ¯Éè ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À ªÀiÁ»w:-
                FUÉÎ 4 ªÀµÀðUÀ¼À »AzÉ gÉÃtÄPÀªÀÄä  ¸Á: LeÁ¥ÀÆgÀÄ FPÉAiÀÄÄ CzÉ ²æäªÁ¸À vÀAzÉ AiÀÄAPÀtÚ AiÀiÁzÀªï FvÀ£À£ÀÄß ¥ÉæëĹ ªÀÄzÀĪÉAiÀiÁVzÀÄÝ  CªÀgÀÄ CzÉ Lj£À°è ¨ÉÃgÉ ªÀÄ£É ªÀiÁrPÉƪÀÄqÀÄ ªÁ¸ÀªÁVzÀÄÝ CªÀjUÉ  E§âgÀÆ ªÀÄPÀ̽zÀÄÝ  FUÀ 1 ªÀµÀð¢AzÀ vÀvÀ£Àß UÀAqÀ£ÀÄ vÀ£Àß vÀAzÉ vÁ¬Ä ªÀiÁvÀÄ PÉý ªÀÄ£ÉvÀ£ÀzÀ ¸ÀtÚ¥ÀÄlÖ «µÀAiÀÄUÀ½UÉ ºÉÆqɧqÉ ªÀiÁr ªÀiÁ£À¹PÀ zÉÊ»PÀ QgÀÄPÀļÀ ¤ÃqÀÄwÛzÀÄÝ DUÁUÀ DvÀ£À vÀAzÉ vÁ¬Ä §AzÀÄ F ªÀÄÄAqÉAiÀÄ£ÀÄß  AiÀiÁPÉ PÀnÖPÉÆAqÀÄ §A¢¢Ýà F ¸ÀƼÉAiÀÄ£ÀÄß ©lÄÖ©qÀÄ CAvÁ CªÁZÀå ¨ÉÊAiÀÄÄwÛzÀÝgÀÄ  F «µÀAiÀÄ DPÉAiÀÄÄ vÀ£Àß vÀAzÉ vÁ¬ÄUÉ w½¹zÁUÀ ¸ÀA¸ÁgÀzÀ°è ºÉÆA¢PÉÆAqÀÄ ºÉÆÃUÀ¨ÉÃPÀÄ ¸ÀtÚ ¥ÀÄlÖ «µÀAiÀÄUÀ½UÉ vÀ¯É PÉr¹PÉƼÀî¨ÉÃqÀ CªÀÄvÁ §Ä¢Ý ªÀiÁvÀÄ ºÉüÀÄwÛzÀÝgÀÄ. ¢£ÁAPÀ: 16.07.2012 gÀAzÀÄ DPÉAiÀÄ ªÀÄ£ÉUÉ CªÀgÀ CvÉÛ ªÀiÁªÀ §A¢zÀÝgÀÄ gÁwæ 9 UÀAmÉUÉ DPÉAiÀÄ UÀAqÀ£ÀÄ  §AzÁUÀ UÀAqÀ¤UÉ gÉõÀ£ï AiÀiÁPÉ vÀA¢®è CAvÁ PÉýzÁUÀ DPÉAiÀÄ UÀAqÀ£ÀÄ MªÉÄäÃ¯É ¹nÖUÉ §AzÀÄ K£À¯Éà ¸ÀƼÉà £À£ÀUÉ gÉõÀ£ï AiÀiÁPÉ vÀA¢®è CAvÁ PÉüÀÄwÛÃAiÉÄãÀ¯Éà CAvÁ §åzÀÄ PÉʬÄAzÀ ºÉÆqÉAiÀÄÄwÛzÁÝUÀ  CvÉÛ ªÀiÁªÀ ªÀÄzÀå ¥ÀæªÉñÀ ªÀiÁr DPÉAiÀÄ ªÉÄʪÉÄÃ¯É ¹ÃªÉÄ JuÉÚ ¸Á¬Ä¹ ©qÀÄ CAvÁ ¥ÀæZÉÆÃzÀ£ÉAiÀÄ£ÀÄß ¤ÃrzÁUÀ ¹ÃªÉÄAiÀÄ£ÀÄß vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ PÉÆ¯É ªÀiÁqÀĪÀ GzÉÝñÀ¢AzÀ ªÉÄÊ ªÉÄÃ¯É ¹ÃªÉÄ JuÉÚ  ºÁQ ¨ÉAQ ºÀaÑzÀ£ÀÄ ªÉÄÊUÉ ¨ÉAQ ºÀwÛ GjAiÀÄÄwÛzÁÝUÀ CPÀÌ¥ÀPÀÌzÀ d£ÀgÀÄ £ÉÆÃr  C°èUÉ §AzÀÄ ¨ÉAQ Dj¸ÀÄwÛgÀĪÁUÀ  UÀAqÀ£ÀÄ ¤ÃgÀ£ÀÄß JwÛ ºÁQzÀÄÝ  ªÉÄʯÁè ¸ÀÄlÖ UÁAiÀÄUÀ¼ÁVzÀÄÝ CzÉ CªÀÄvÁ PÉÆlÖ zÀÄj£À ªÉÄðAzÀ AiÀÄgÀUÉÃgÀ  oÁuÉ  UÀÄ£Éß £ÀA: . 132/2012 PÀ®A. 498(J), 323, 504, 307, 109 gÉ/« 34 L¦.¹ £ÉÃzÀÝgÀ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ,  
  
    
¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAWÀ£É, ªÁºÀ£À ZÁ®PÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ:     
        gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ J¯Áè ¥Éưøï C¢üPÁjUÀ¼ÀÄ, gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ°è ªÉÆÃmÁgÀ ªÁºÀ£À C¥ÀWÁvÀUÀ¼À£ÀÄß vÀqÉUÀlÄÖªÀ PÀÄjvÀÄ f¯ÉèUÉ ¥ÀÆgÉʹgÀĪÀ EAlgï¸É¥ÀÖgï ªÁºÀ£ÀzÀ ¸ÀºÁAiÀÄ¢AzÀ ¢£ÁAPÀ: 18.07.2012 gÀAzÀÄ 114 ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À£ÀÄß ¥ÀvÉÛ ªÀiÁr 20,100/- gÀÆ.UÀ¼ÀÀ£ÀÄß ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà zÀAqÀ «¢ü¹, PÁ£ÀÆ£ÀÄ jÃvÀå PÀæªÀÄ dgÀÄV¹zÀÄÝ, ¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAX¸ÀĪÀ ZÁ®PÀgÀÄ/ªÀiÁ°ÃPÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆgÀÄ jÃvÀå PÀæªÀÄ dgÀÄV¸ÀĪÀ PÁAiÀÄð ªÀÄÄAzÀĪÀgÉ¢gÀÄvÀÛzÉ.

BIDAR DISTRICT DAILY CRIME UPDATE 18-07-2012

This post is in Kannada language. To view, you need to download kannada fonts from the link section.


¢£ÀA¥Àæw C¥ÀgÁzsÀUÀ¼À ªÀiÁ»w ¢£ÁAPÀ 18-07-2012

£ÀÆvÀ£À £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ ©ÃzÀgÀ UÀÄ£Éß £ÀA 170/2012 PÀ®A 498(J) L¦¹ ªÀÄvÀÄÛ 3 & 4 r.¦ DåPïÖ 1961 eÉÆvÉ 34 L¦¹ :-
¦üAiÀiÁð¢vÀ¼ÁzÀ ¸ÀĤvÁ UÀAqÀ ¸ÀÆAiÀÄð£ÀAzÀ ¥Ánî ªÀAiÀÄ: 29 ªÀµÀð, eÁw: °AUÁAiÀÄvÀ, ¸Á: ªÀÄ£É £ÀA 19-6-24/1 ²ªÀgÀvÀß ¤ªÁ¸À ªÉʵÀÚ« PÁ¯ÉÆä ²ªÀ£ÀUÀgÀ (G) ©ÃzÀgÀ EPÉAiÀÄ ªÀÄzÀĪÉAiÀÄÄ ¢£ÁAPÀ 28-04-2008 gÀAzÀÄ DgÉÆæ ¸ÀÆAiÀÄð£ÀAzÀ vÀAzÉ ªÀÄ°èPÁdÄð£À ¥Ánî ¸Á: ªÉʵÀÚ« PÁ¯ÉÆä ©ÃzÀgÀ EvÀ£ÉÆA¢UÉ DVzÀÄÝ, 2 ªÀµÀðzÀ UÀAqÀÄ ªÀÄUÀÄ EgÀÄvÀÛzÉ, ªÀÄzÀĪÉAiÀÄ ¸ÀªÀÄzÀAiÀÄzÀ°è 41 vÉÆ¯É §AUÁgÀ, ¨É½î 1, 1/2 PÉ.f, ¦æÃqÀÓ, n«, C®ªÀiÁgÀ, «ÄPÀìgÀ, ªÀÄAZÀ, ¨ÁAqÉ EvÀgÉ ªÀgÀzÀQëuÉAiÀiÁV PÉÆnÖgÀÄvÁÛgÉ, ªÀÄzÀĪÉAiÀiÁzÀ 6 wAUÀ¼À ªÀgÉUÉ DgÉÆæAiÀiÁzÀ UÀAqÀ ¦üAiÀiÁð¢vÀ¼À eÉÆvÉ ¸ÀjAiÀiÁV EzÀÝgÀÆ CgÉÆævÀgÁzÀ CvÉÛ UËgÀªÀÄä UÀAqÀ ªÀÄ°èPÁdÄ£Àð ¥Ánî ¸Á: ªÉʵÀÚ« PÁ¯ÉÆä ©ÃzÀgÀ, EPÉAiÀÄÄ ¦üAiÀiÁð¢vÀ½UÉ ¤£ÀߣÀÄ £Á£ÀÄ ºÉ½zÀÝjAzÀ ªÀÄzÀÄªÉ DVgÀÄvÁÛ£É, E®è¢zÀÝgÉ ¤£ÀߣÀÄß AiÀiÁgÀÆ ªÀÄzÀĪÉAiÀiÁUÀÄwÛzÀÝgÀÄ, ¤Ã£ÀÄ PÀ¥ÀàV¢ÃAiÀÄ JAzÀÄ »AiÀiÁ½¹ ªÀiÁvÁ£ÁqÀĪÀzÀÄ ªÀÄUÀ¤UÉ ¸ÀƼÀÄî ZÁr ºÉý ºÉÆqÉzÀÄ ¤£Àß vÀAzÉ ªÀģɬÄAzÀ ºÀt vÉUÉzÀÄPÉÆAzÀÄ ¨Á JAzÀÄ ºÉý JgÀqÀÄ ¸À® 2 ®PÀë gÀÆ vÀj¹PÉÆArgÀÄvÁÛgÉ, £ÀAvÀgÀ PÁgÀÄ vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ¨Á JA¢zÀÝzÀPÉÌ ¦üAiÀiÁð¢vÀ¼ÀÄ £Á£ÀÄ K£ÀÄ vÀgÀĪÀÅ¢®è CAvÀ ºÉýzÀPÉÌ ¢£ÁAPÀ 13-10-2010 gÀAzÀÄ ¸ÁAiÀÄĪÀ ºÁUÉ ºÉÆqÉzÀÄ £À£Àß ªÀÄUÀ¤UÉ E£ÉÆßA¢ ªÀÄzÀÄªÉ ªÀiÁqÀÄvÉÛÃªÉ CAvÀ ºÉýgÀÄvÁÛgÉ, D ¸ÀªÀÄAiÀÄzÀ°è ¦üAiÀiÁð¢vÀ¼À vÀAzÉAiÀĪÀgÀÄ «zÉñÀPÉÌ ºÉÆÃVzÀÄÝ £ÀAvÀgÀ ¦üAiÀiÁðzÀw¼À DgÉÆÃUÀå ¸Àj EgÀ¯ÁgÀzÀ PÁgÀt vÁ¬Ä eÉÆvÉ ¨ÉAUÀ¼ÀÆjUÉ ºÉÆÃVgÀÄvÁÛ¼É, £ÀAvÀgÀ ¢£ÁAPÀ 27-03-12 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢vÀ¼ÀÄ ¨ÉAUÀ¼ÀÆj¤AzÀ vÀ£Àß vÁ¬Ä eÉÆvÉ ©ÃzÀgÀUÉ §AzÁUÀ §¸Àì ¤¯ÁÝtzÀ ºÀwÛgÀ ¸ÁªÀiÁ£ÀÄ Rjâ¸À®Ä £ÀqÉzÀÄ PÉÆAqÀÄ ºÉÆÃUÀÄwÛzÁÝUÀ ¦üAiÀiÁð¢vÀ¼À UÀAqÀ£ÁzÀ ¸ÀÆAiÀÄð£ÀAzÀ ¥Ánî gÀªÀgÀ£ÀÄß £ÉÆÃr ¤ªÀÄä eÉÆvÉ ªÀÄvÀ£ÁqÀ ¨ÉÃPÀÄ CAzÁUÀ ¸ÀÆAiÀÄð£ÀAzÀ EvÀ£ÀÄ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ, £Á£ÀÄE E£ÉÆßAzÀÄ ªÀÄzÀÄªÉ DUÀÄvÉÛãÉ, ¤Ã£ÀÄ AiÀiÁgÀÄ JAzÀÄ £À£ÀUÉ UÉÆwÛ¯Áè JAzÀÄ ºÉýgÀÄvÁÛgÉ, ¦üAiÀiÁð¢vÀ¼À CvÉÛ ªÀÄvÀÄÛ ²ªÀgÁªÀÄ EªÀgÀÄ ¦üAiÀiÁð¢vÀ¼À UÀAqÀ¤UÉ vÀ¯É PÉqɸÀĪÀzÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ¸ÀA¸ÁgÀ ºÁ¼ÀÄ ªÀiÁqÀĪÀzÀÄ ²ªÀgÁªÀÄ EvÀ£ÀÄ ¥ÀæbÉÆÃzÀ£É ¤ÃqÀÄwÛzÁÝgÉ ªÀÄvÀÄÛ CªÀgÀ eÉÆÃvÉ ªÀÄvÉÆÛAzÀÄ ªÀÄzÀĪÉUÉÆøÀÌgÀ ºÉtÄÚ £ÉÆÃqÀÄwÛzÁÝgÉAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢vÀ¼ÀÄ ¢£ÁAPÀ 17-07-2012 gÀAzÀÄ PÀ£ÀßqÀzÀ°è §gÉzÀ zÀÆj£À Cfð ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

£ÀÆvÀ£À £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ ©ÃzÀgÀ UÀÄ£Éß £ÀA 171/2012 PÀ®A 143, 147, 323, 504, 506 eÉÆvÉ 149 L¥À¹ :-
¢£ÁAPÀ 17-07-2012 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠨Á§ÄgÁªÀ vÀAzÉ ±ÀAPÀgÀ ªÀAiÀÄ: 60 ªÀµÀð, eÁw: Qæ²ÑAiÀÄ£ï, ¸Á: PÉƼÁgÀ(PÉ) EªÀgÀ ªÀÄUÀ ªÀÄvÀÄÛ gÀÆ¥ÀgÁt dUÀ¼À ªÀiÁqÀÄwÛgÀĪÁUÀ £ÉÆÃr dUÀ¼À ©r¹gÀÄvÁÛgÉ, gÀÆ¥ÀgÁt EPÉAiÀÄÄ vÀ£Àß vÀAzÉ vÁ¬Ä ºÁUÀÄ ¸ÀA§A¢üPÀjUÉ®è PÀgɬĹgÀÄvÁÛ¼É, ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ ¯ÉÆÃPÉñÀ¤UÉ UÀAqÀ ºÉAqÀw dUÀ¼À CqÀ¨ÉÃrj CAvÁ ¸ÀªÀiÁd¬Ä¹ ºÉüÀÄwÛgÀĪÁUÀ DgÉÆæ 1] «dAiÀÄPÀĪÀiÁgÀ vÀAzÉ AiÀıÉÃ¥Àà ±ÁºÁUÀAd 2) ªÀÄ£ÉÆúÀgÀ vÀAzÉ ²ªÀ¥Áà EªÀgÀÄ ªÀÄvÀÄÛ «dAiÀÄPÀĪÀiÁgÀ£À ºÉAqÀw ªÀÄPÀ̼ÀÄ J®ègÀÆ ¸Á: ¸Á: ±ÁºÁUÀAd ¯ÉçgÀ PÁ¯ÉÆä ©ÃzÀgÀ EªÀgÉ®ègÀÆ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ªÀÄUÀ¤UÉ §®PÀÄwÛUÉ JqÀ JzÉAiÀÄ ªÉÄÃ¯É ªÉÄÃ¯É PÉÊ ªÀÄÄ¶× ªÀiÁr ºÉÆqÉzÀÄ UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹gÀÄvÁÛgÉ, «dAiÀÄPÀĪÀiÁgÀ EvÀ£ÀÄ PÀªÀÄäPÀwÛ vÉUÉzÀÄ ºÉÆqÉzÀÄ ºÁPÀÄvÉÛÃªÉ ¤ªÀÄä ªÀÄUÀ¤UÉ PÀgɬĹ CAvÁ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀ ºÉAqÀwUÉ MwÛ »qÀzÀÄ §rUɬÄAzÀ JqÀUÉÊ gÀmÉÖAiÀÄ ªÉÄÃ¯É ºÉÆqÉzÀÄ UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹gÀÄvÁÛgÉ ªÀÄvÀÄÛ JzÉAiÀÄ°è M¢ÝgÀÄvÁÛgÉ, ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀ PÁ®Ä PÉÊUÀ½UÉ PɼÀUÉ ºÁQ vÀĽ¢gÀÄvÁÛgÉ ºÁUÀÆ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀ ªÀÄUÀ½UÉ gÉÆÃd EªÀ½UÀ JzÉAiÀÄ°è PÉÊ ªÀÄÄ¶× ªÀiÁr ºÉÆqÉ¢gÀÄvÁÛgÉ, vÀ¯ÉAiÀÄ°è §rUɬÄAzÀ ºÉÆqÉzÀÄ UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹gÀÄvÁÛgÉ, £ÀAvÀgÀ M«ÄäAzÀ MªÉÄäÃ¯É ±ÁºÁUÀAd ¢AzÀ CPÀæªÀÄPÉÆl gÀa¹PÉÆAqÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀ ªÀÄ£ÉAiÀĪÀgÀ ªÉÄ¯É ºÀ¯Éè £Àqɹ ¦üAiÀiÁð¢UÉ ºÁUÀÆ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ºÉAqÀw, ªÀÄUÀ½UÉ fêÀ¢AzÀ ºÉÆqÉzÀÄ ºÁPÀÄvÉÛãÉAzÀÄ fêÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQgÀÄvÁÛgÉAzÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀ ºÉýPÉ zÀÆj£À ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

£ÀÆvÀ£À £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ ©ÃzÀgÀ UÀÄ£Éß £ÀA 172/2012 PÀ®A 143, 323, 504, 506, 498(J) L¦¹ ªÀÄvÀÄÛ 3 & 4 r.¦ DåPïÖ 1961 eÉÆvÉ 149 L¦¹ :-
¦üAiÀÄð¢vÀ¼ÁzÀ gÀÆ¥ÀgÁt UÀAqÀ ¯ÉÆÃPÉñÀ ¸Á: PÉƼÁgÀ(PÉ) EPÉAiÀÄÄ 6 ªÀµÀðUÀ¼À »AzÉ »gÀAiÀÄgÀ ¸ÀªÀÄÄäRzÀ°è PÉƼÁgÀ(PÉ) UÁæªÀÄzÀ°è ¯ÉÆÃPÉñÀ£À eÉÆvÉ ªÀÄzÀĪÉAiÀiÁVzÀÄÝ  ªÀÄzÀĪÉAiÀiÁV ¸ÀĪÀÄgÀÄ 2-3 ªÀµÀðUÀ¼À PÁ® DgÉÆævÀgÁzÀ 1] ¯ÉÆÃPÉñÀ vÀAzÉ ¨Á§ÄgÁªÀ, 2] ±ÁgÀzÀªÀiÁä UÀAqÀ ¨Á§ÄgÁªÀ, 3] gÉÆÃdªÉÄÃgÉ vÀAzÉ ¨Á§ÄgÁªÀ, 4] qÁå¤AiÀįï vÀAzÉ ¨Á§ÄgÁªÀ, 5] ¨Á§ÄgÁªÀ  J¯ÁègÀÆ ¸Á: PÉƼÁgÀ(PÉ) EªÀgÉ®ègÀÆ ¸ÀjAiÀiÁV ElÄÖPÉÆAqÀÄ £ÀAvÀgÀ DgÉÆævÀ£ÁzÀ UÀAqÀ ¦üAiÀiÁð¢vÀ½UÉ ºÉÆqÉAiÀÄĪÀzÀÄ, vÉÆAzÀgÉ PÉÆqÀĪÀzÀÄ ªÀiÁqÀ¯ÁgÀA©ü¹ ªÀÄvÀÄÛ vÀªÀgÀÄ ªÀģɬÄAzÀ 50,000/- gÀÆ¥Á¬Ä vÀgÀĪÀAvÉ QgÀÄPÀļÀ ¤ÃrgÀÄvÁÛ£É, ºÁUÀÆ DgÉÆævÀgÀÄ PÀÆqÀ ¨ÉÊAiÀÄĪÀzÀÄ ªÀiÁ£À¹PÀ vÉÆAzÀgÉ PÉÆqÀ®Ä DgÀA©ü¹zÁUÀ ¦üAiÀiÁð¢vÀ¼ÀÄ ¸ÀzÀj «µÀAiÀÄ vÀªÀgÀÄ ªÀÄ£ÉUÉ §AzÀÄ vÀ£Àß vÀAzÉ vÁ¬ÄUÀ½UÉ «µÀAiÀÄ w½¹zÁUÀ, ¸ÀzÀå £À£Àß ºÀwÛgÀ ºÀt E¯Áè JAzÀÄ ¸ÀªÀÄeÁ¬Ä¹ UÀAqÀ£À ªÀÄ£ÉUÉ PÀ¼ÀÄ»¹zÀgÀÆ, PÀ¼ÉzÀ 2 ¢£ÀUÀ½AzÀ F QgÀÄPÀļÀ PÉÆqÀÄvÁÛ §AzÀÄ ¢£ÁAPÀ 17-07-2012 gÀAzÀÄ ¸ÀAeɬÄAzÀ DgÉÆævÀgÉ®ègÀÆ ¦üAiÀiÁð¢vÀ½UÉ PÉʬÄAzÀ ªÀÄÄRzÀ ªÉÄÃ¯É ªÀÄvÀÄÛ vÀ¯ÉAiÀÄ ªÉÄÃ¯É ºÉÆqÉzÀÄ ¤Ã£ÀÄ ¤£Àß vÀªÀgÀÄ ªÀÄ£ÉUÉ ºÉÆÃgÀlÄ ºÉÆÃUÀÄ 50,000/- gÀÆ¥Á¬Ä vÀAzÀgÉ £ÀªÀÄä ªÀÄ£ÉUÉ ¨Á E®è¢zÀÝgÉ C°èAiÉÄà EgÀÄ JAzÀÄ ºÉÆqÉzÀÄ fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQ, ªÀiÁ£À¹PÀ ªÀÄvÀÄÛ zÉÊ»PÀ QgÀÄPÀļÀ ¤Ãr ºÉÆqÉ §qÉ ªÀiÁrgÀÄvÁÛgÉAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢vÀ¼ÀÄ PÀ£ÀßqÀzÀ°è mÉÊ¥À ªÀiÁrzÀ zÀÆgÀÄ ¸À°è¹zÀ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

£ÀÆvÀ£À £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ ©ÃzÀgÀ UÀÄ£Éß £ÀA 173/2012 PÀ®A 287, 338 eÉÆvÉ 34 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 17-07-2012 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠸ÀĤîPÀĪÀiÁgÀ vÀAzÉ CdÄð£À ZÁ®PÀÆgÉ ªÀAiÀÄ: 30 ªÀµÀð, ¸Á: PÀ¥À¯Á¥ÀÆgÀ PÀA¥À¤AiÀÄ°è PÉ®¸À ªÀiÁqÀĪÁUÀ ®QëöäPÁAvÀ UÀÄAqÉgÁªÀ EvÀ£ÀÄ £À£ÀUÉ ªÁåQAUï ¥ÀA¥À C£ï ªÀiÁqÀ®Ä w½¹zÁUÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ PÀÆqÀ¯É C£ï ªÀiÁqÀ®Ä ºÉÆÃzÁUÀ C£ï ªÀiÁrzÁUÀ MªÉÄäÃ¯É ¨Áè¸ÀÖ DV CzÀgÀ ¸ÀAUÀqÀ MªÉÄäÃ¯É Hj ªÀÄvÀÄÛ ¨ÉAQ §AzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ vÀ¯ÉAiÀÄ CzsÀð ¨sÁUÀ¢AzÀ §®UÉÊ ¨sÀÄd¢AzÀ ¸ÀA¥ÀÆtð PÉÊ ¸ÀÄlÄÖ ZÀªÀÄð ºÉÆÃVgÀÄvÀÛzÉ ªÀÄvÀÄÛ §® JzÉAiÀÄ°è ¸ÀÄlÄÖ ZÀªÀÄð ºÉÆÃVgÀÄvÀÛzÉ, §® ºÉÆmÉÖAiÀÄ°è ¸ÀÄlÖ UÀĽîUÀ¼ÀÆ §A¢gÀÄvÀÛªÉ, PÀA¥À¤AiÀÄ°è ªÀÄÄAeÁUÀævÉ PÀæªÀÄ PÀÄjvÀÄ AiÀiÁªÀÅzÉà ¥sÉÊAiÀÄgï mÉAqÀgï, G¸ÀÄPÀÄ, ¤ÃgÀÄ C¼ÀªÀr¹gÀĪÀ¢¯Áè  PÀA¥À¤AiÀÄ ªÀiÁ°PÀ£ÁzÀ DgÉÆæ eÉ.PÉ. zÉëAzÁæ¥Áà ºÁUÀÆ EvÀgÀgÀ ¤µÁ̼ÀfvÀ£À«gÀÄvÀÛzÉ CAvÀ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠺ÉýPÉ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁPÀ°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

¸ÀAvÀ¥ÀÆgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 52/2012 PÀ®A 87 PÉ.¦ DåPïÖ :-
¢£ÁAPÀ 17-07-2012 ªÉÆÃUÀ®¥Áà ¸ÁUÀgÀ EªÀgÀ ºÉƸÀ ªÀÄ£É ºÀwÛgÀ £ÁUÀÆgÀ (JA) UÁæªÀÄzÀ°è ºÀtPÉÌ ¥Àt PÀnÖ E¹àl dÆdl DqÀÄwÛzÀÝ DgÉÆævÀgÁzÀ gÁd¥Áà vÀAzÉ ¯Á®¥Áà ¸Á: £ÁUÀÆgÀ (JA) EvÀ£ÀÄ ºÁUÀÄ E£ÀÄß 6 d£ÀgÀÄ zÁ½ ªÀiÁr CªÀgÀ ºÀwÛgÀ 52 E¹àl J¯ÉUÀ¼ÀÄ, £ÀUÀzÀÄ ºÀt 3,200/-gÀÆ d¦Û ªÀiÁr DgÉÆævÀgÀ «gÀÄzÀÝ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

d£ÀªÁqÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 86/2012 PÀ®A 78(J) PÉ.¦ DåPÀÖ :-
¢£ÁAPÀ 17-07-12 gÀAzÀÄ d£ÀªÁqÁ UÁæªÀÄzÀ §¸ÀªÉñÀégÀ ªÀÈvÀÛzÀ ºÀwÛgÀ ¦üAiÀiÁð¢ J£ï.JªÀiï ¥ÁnÃ¯ï ¦.L r.¹.L.© ©ÃzÀgÀ gÀªÀjUÉ ªÀiÁ»w §AzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¦.J¸ï.L ªÀÄvÀÄÛ ¹¦¹ 1583, 942, 1532 ªÀÄvÀÄÛ J¦¹ 280 gÀªÀgÉ®ègÀÆ PÀÆr E§âgÀÆ ¥ÀAZÀgÀ£ÀÄß §gÀ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ªÀÄlPÁ dÆeÁlzÀ°è vÉÆqÀVzÀ DgÉÆæ C±ÉÆÃPÀ vÀAzÉ ¥ÁAqÀÄgÀAUÀ ¨sÀÆvÁ¼É ªÀAiÀÄ: 40 ªÀµÀð, eÁw: J¸ï.¹ zÀ°vÀ, ¸Á: PËoÁ (©), vÁ: OgÁzÀ EvÀ¤UÉ zÀ¸ÀÛVj ªÀiÁr, EvÀ£ÀÄ ¸ÁªÀðd¤PÀjUÉ ªÀÄlPÁ aÃnAiÀÄ£ÀÄß §gÉzÀÄ PÉÆqÀÄwÛzÀÄÝ EvÀ£À ºÀwÛgÀ ªÀÄlPÁ dÆeÁlzÀ°è vÉÆqÀV¹zÀ MlÄÖ ºÀt 4800/- gÀÆ¥Á¬Ä ºÁUÀÆ 4 ªÀÄlPÁ aÃnUÀ¼À£ÀÄß MAzÀÄ ¨Á¯ï ¥É£ÀÄß d¦Û ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ DgÉÆævÀ£À «gÀÄzÀÝ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

GULBARGA DIST REPORTED CRIME


ಹಲ್ಲೆ ಪ್ರಕರಣ:
ಗ್ರಾಮೀಣ ಪೊಲೀಸ ಠಾಣೆ: ಶ್ರೀಮತಿ ರೇಖಾ ಗಂಡ ರಾಜಕುಮಾರ ತಾಂದಳೆ ವ:30 ವರ್ಷ ಉ: ಮನೆಗೆಲಸ ಜಾತಿ  ಭಾವಸರ ಕ್ಷತ್ರಿಯ ಸಾ:ರಾಮ ನಗರ ವಿಠಲ ರುಕ್ಮಣಿ ಗುಡಿ ಹತ್ತಿರ ಗುಲಬರ್ಗಾರವರು ನಾನು ಮತ್ತು ನನ್ನ ತಾಯಿ ಕಲಾವತಿ ಇಬ್ಬರೂ ಕೂಡಿಕೊಂಡು ದಿನಾಂಕ 17-7-12 ರಂದು 12-30 ಗಂಟೆ ಸುಮಾರಿಗೆ ಮನೆ ಹತ್ತಿರುವ ವಿಠಲ ರುಕ್ಮಣಿ ಗುಡಿಗೆ  ಹೊರಟಾಗ ರಮಾಕಾಂತ @ ರಮ್ಮ , ಯುವರಾಜ, ಚಂದ್ರಕಾಂತ @ ಚಂದ್ರ್ಯಾ    ಸಾ||ಎಲ್ಲರೂ ರಾಮ ನಗರ ಗುಲಬರ್ಗಾರವರು ನಿಮ್ಮ ಮನೆ ಎದುರು ಹುಡುಗುರು ಗುಂಪು ಕಟ್ಟಿಕೊಂಡು ನಿಂತು ಮಾತನಾಡಬೇಡಾ ಅಂತಾ  ಹೇಳುತ್ತಿಯಾ ಅಂತಾ ಅವಾಚ್ಯವಾಗಿ ಬೈದು ಸೀರೆ ಹಿಡಿದು ಎಳೆದಾಡಿ ಕೈಯಿಂದ ಹೊಡೆದಿರುತ್ತಾರೆ ಅಂತಾ ದೂರು ಸಲ್ಲಿಸಿದ ಸಾರಂಶದ ಮೇಲಿಂದ ಠಾಣೆ ಗುನ್ನೆ ನಂ: 233/2012 ಕಲಂ 341 504 354 323 506 34 ಐಪಿಸಿ ಪ್ರಕಾರ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ತನಿಖೆ ಕೈಕೊಂಡಿರುತ್ತಾರೆ.