Police Bhavan Kalaburagi

Police Bhavan Kalaburagi

Sunday, October 16, 2011

Raichur District Reported Crimes

ªÀgÀ¢AiÀiÁzÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ:  


 

¢£ÁAPÀ: 15-10-2011 gÀAzÀÄ ªÀÄzÁåºÀß ²æÃ.«.ªÀÄjAiÀÄ¥Àà vÀAzÉ zÀÄgÀÄUÀ¥Àà ¸Á: §¢æAiÀiÁ PÁ¯ÉÆä ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ FvÀ£À ªÀÄUÀ£ÁzÀ À DAd£ÉÃAiÀÄ£À ¸ÀAUÀqÀ ªÀĺÁzÉêÀÀ£ÀÄ dUÀ¼À vÉUÉ¢zÀÄÝ £ÀAvÀgÀ 2-30¦.JA.PÉÌ «.ªÀÄjAiÀÄ¥Àà FvÀ£ÀÄ UÁAiÀiUÉÆAqÀ vÀ£Àß ªÀÄUÀ DAd£ÉÃAiÀÄ£À£ÀÄß PÀgÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ²æÃ¥ÀÄgÀA dAPÀë£ïUÉ ºÉÆÃV ªÀĺÁzÉêÀÀ¤UÉ £ÀªÀÄä ºÀÄqÀÄUÀgÀ ¸ÀAUÀqÀ dUÀ¼À vÉUÉzÀÄ AiÀiÁPÉ ºÉÆqÀ¢j CAvÁ PÉýzÀÝPÉÌ vÁ£ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ EvÀgÉ 17 d£ÀgÀÄ CPÀæªÀÄPÀÆl PÀnÖPÉÆAqÀÄ PÉÊAiÀÄå°è gÁqÀÄ, PÀnÖUÉ. PÀ®Äè lÆ¨ï ¯ÉÊmï ¥ÀnÖ »rzÀÄPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ «. ªÀÄjAiÀÄ¥Àà¤UÀÆ ºÁUÀÆ CAd£ÉÃAiÀĤUÀÆ gÁqÀÄ, PÀnÖUÉ. PÀ®Äè lÆ¨ï ¯ÉÊmï ¥ÀnÖUÀ½AzÀ PÉʬÄAzÀ ºÉÆqÉzÀÄ PÁ°¤AzÀ MzÀÄÝ fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. CAvÁ «. ªÀÄjAiÀÄ¥Àà gÀªÀgÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ UÁæ«ÄÃt oÁuÉAiÀÄ UÀÄ£Éß £ÀA: 341/2011. PÀ®A. 143, 147, 148, 324, 323, 326, 504, 506, gÉ/« 149 L¦¹ ¥ÀæPÁgÀ zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉAiÀÄ£ÀÄß PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ


 

ºÀ£ÀĪÀÄAvÀ¥Àà QjAiÀÄ EAf¤AiÀÄgï ¤gÁªÀj E¯ÁSÉ ¦.qÀ§Æèöå.r.PÁåA¥ï ¹AzsÀ£ÀÆgÀ ºÁUÀÆ EvÀgÀ ªÀÄÆgÀÄ d£ÀgÀÄ ºÉ¸ÀgÀÄ «¼Á¸À w½¢®è.EªÀgÀÄ vÀÄAUÁ¨sÀzÀæ JqÀzÀAqÉ PÁ®ÄªÉAiÀÄ 36/6 gÀ «vÀgÀuÉ PÁ®ÄªÉAiÀÄ ºÀƼÀÄ JvÀÛ®Ä ªÀÄvÀÄÛ eÁ° PÀmÁªï ªÀiÁqÀ®Ä ©¯ï ªÀiÁr ºÀtªÀ£ÀÄß JwÛPÉÆAqÀÄ AiÀiÁªÀÅzÉà PÉ®¸À ªÀiÁqÀzÉ ºÀt zÀÄgÀÄ¥ÀAiÉÆÃUÀ ªÀiÁrPÉÆArzÀÄÝ ²æÃ.f.©.f ZËzÀj vÀAzÉ «ÃgÀgÁdÄ 40 ªÀµÀð ¸Á: §Æ¢ªÁ¼À PÁåA¥ï EªÀjUÉ vÉÆAzÀgÉ PÉÆqÀĪÀ GzÉÝñÀ¢AzÀ vÀƧ £ÀA 36/6 £ÉÃzÀÝPÉÌ ¤ÃgÀÄ ºÉÆUÀzÀAvÉ ºÉaÑUÉ CUÀ® ªÀiÁrzÀÝjAzÀ ¢£ÁAPÀ: 27-08-2011 gÀAzÀÄ 11-00 J.JA.PÉÌ f.©.f ZËzÀj gÀªÀgÀÄ PÉüÀ®Ä ºÉÆÃzÁUÀ CªÀgÉ®ègÀÆ ¸ÉÃj DvÀ¤UÉ ºÉÆqÉzÀÄ ¥Éưøï PÀA¥ÉèAl PÉÆlÖgÉ fêÀ vÉUÉAiÀÄÄvÉÛÃªÉ CAvÁ fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.CAvÁ f.©.f ZËzÀj gÀªÀgÀÄ ¢£ÁAPÀ: 15.10.2011 gÀAzÀÄ ªÀiÁ£Àå £ÁåAiÀiÁ®AiÀÄzÀ°è zÀÆgÀÄ ¸À°è¹zÀÄÝ £ÁåAiÀiÁ®AiÀÄzÀ ¤zÉÃð±À£ÀzÀAvÉ ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ UÁæ«ÄÃt oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 342/2011 PÀ®A. 323,405, 420,506 L¦¹ gÀ ¥ÀæPÁgÀ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.


 

ºÀ£ÀĪÀÄAvÀ¥Àà QjAiÀÄ EAf¤AiÀÄgï ¤gÁªÀj E¯ÁSÉ ¦.qÀ§Æèöå.r.PÁåA¥ï ¹AzsÀ£ÀÆgÀ ºÁUÀÆ EvÀgÀ ªÀÄÆgÀÄ d£ÀgÀÄ ºÉ¸ÀgÀÄ «¼Á¸À w½¢®è. EªÀgÀÄ vÀÄAUÁ¨sÀzÀæ JqÀzÀAqÉ PÁ®ÄªÉAiÀÄ 36/6 gÀ «vÀgÀuÉ PÁ®ÄªÉAiÀÄ ºÀƼÀÄ JvÀÛ®Ä ªÀÄvÀÄÛ eÁ° PÀmÁªï ªÀiÁqÀ®Ä ©¯ï ªÀiÁr ºÀtªÀ£ÀÄß JwÛPÉÆAqÀÄ AiÀiÁªÀÅzÉà PÉ®¸À ªÀiÁqÀzÉ ºÀt zÀÄgÀÄ¥ÀAiÉÆÃUÀ ªÀiÁrPÉÆArzÀÄÝ C®èzÉ ²æÃ.f.ªÉAPÀlgÀªÀÄt vÀAzÉ ¸ÀħâgÁAiÀÄÄqÀÄ ªÀAiÀiÁ: 57 ªÀµÀð ¸Á: §Æ¢ªÁ¼À PÁåA¥ï FvÀ¤UÉ vÉÆAzÀgÉ PÉÆqÀĪÀ GzÉÝñÀ¢AzÀ vÀƧ £ÀA 36/6 £ÉzÀÝPÉÌ ¤ÃgÀÄ ºÉÆUÀzÀAvÉ ºÉaÑUÉ CUÀ® ªÀiÁrzÀÄÝ ¢£ÁAPÀ: 27-08-2011 gÀAzÀÄ 11-00 J.JA.PÉÌ ²æÃ.f.ªÉAPÀlgÀªÀÄt gÀªÀgÀÄ PÉüÀ®Ä ºÉÆÃzÁUÀ CªÀgÉ®ègÀÆ ºÉÆqÉzÀÄ ¥Éưøï PÀA¥ÉèAl PÉÆlÖgÉ fêÀ vÉUÉAiÀÄÄvÉÛÃªÉ CAvÁ fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.CAvÁ ²æÃ.f.ªÉAPÀlgÀªÀÄt gÀªÀgÀÄ ¢£ÁAPÀ: 15.10.2011 gÀAzÀÄ ªÀiÁ£Àå £ÁåAiÀiÁ®AiÀÄzÀ°è zÀÆgÀÄ ¸À°è¹zÀÄÝ £ÁåAiÀiÁ®AiÀÄzÀ ¤zÉÃð±À£ÀzÀAvÉ ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ UÁæ«ÄÃt oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 343/2011 PÀ®A. 323,405, 420,506 L¦¹ gÀ ¥ÀæPÁgÀ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.


 


 

ºÉÆ£ÀߥÀà vÀAzÉ £ÁUÀ¥Àà ²ªÀ£ÀUÀÄwÛ, ¸Á: §¸Á¥ÀÆgÀÄ(UÉÆãÁégÀ) vÁ: °AUÀ¸ÀÆUÀÆgÀÄ FvÀ£ÀÄ ²æêÀÄw ²¯Áà ¼À UÀAqÀ¤zÀÄÝ FUÉÎ 4 ªÀµÀðUÀ¼À »AzÉ ²¯Áà¼À vÀAzÉ vÁ¬ÄUÀ¼ÀÄ 60 ¸Á«gÀ gÀÆ¥Á¬Ä ºÁUÀÄ 2 vÉÆÃ¯É §AUÁgÀªÀ£ÀÄß PÉÆlÄÖ ªÀÄzÀÄªÉ ªÀiÁrzÀÄÝ £ÀAvÀgÀ ¢£ÀUÀ¼À°è ÁPÉAiÀÄ UÀAqÀ£ÀÄ PÉlÖ ZÀlUÀ½UÉ §°AiÀiÁV G½zÀ 4 d£ÀgÀ ¥ÀæZÉÆÃzÀ£É ªÉÄÃgÉUÉ ²¯Áà½UÉ E£ÀÄß ºÉaÑ£À ªÀgÀzÀQëuÉ ºÀt ªÀÄvÀÄÛ §AUÁgÀªÀ£ÀÄß vÀgÀĪÀAvÉ ªÀiÁ£À¹PÀ ºÁUÀÆ zÉÊ»PÀ »A¸ÉAiÀÄ£ÀÄß ¤ÃrzÀÄÝ, CzÀ£ÀÄß «ZÁj¸À®Ä ¢£ÁAPÀ: 12.10.2011 gÀAzÀÄ §AzÀ DPÉAiÀÄ vÀAzÉ vÁ¬ÄAiÀĪÀgÉUÉ DPÉAiÀÄ UÀAqÀ£ÀÄ CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊzÀÄ ZÀ¥Àà°¬ÄAzÀ CªÀjUÉ ºÉÆqÉzÀÄ gÀPÀÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹zÀÄÝ ©r¸À®Ä §AzÀ ²¯Áà½UÉ CªÀgÉ®ègÀÆ ¸ÉÃj DPÀæªÀÄPÀÆl gÀa¹PÉÆAqÀÄ PÉʬÄAzÀ ºÉÆqÉ §qÉ ªÀiÁrzÀÄÝ C®èzÉ CªÀ¼À vÀAzÉAiÀÄ£ÀÄß PÀA§PÉÌ PÀnÖ ºÉÆqÉ §qÉ ªÀiÁrzÀÄÝ, DPÉAiÀÄ UÀAqÀ£ÀÄ ²¯Áà¼À vÀAzÉAiÀÄ PÉÆgÀ¼À°èzÀÝ a£ÀßzÀ ¸ÀgÀªÀ£ÀÄß §®ªÀAvÀªÁV QwÛPÉÆAqÀÄ fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ DAvÁ ²¯Áà¼ÀÄ £ÁåAiÀiÁ®AiÀÄzÀ°è zÀÆgÀÄ ¸À°è¹zÀgÀ ªÉÄðAzÀ ¢£ÁAPÀ: 14.10.2011 gÀAzÀÄ ªÀÄ¹Ì ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Àß £ÀA: 206/11 PÀ®A. 498 (J) 323.355, 379, 504.506 ¸À»vÀ 149 L,¦,¹ 3 ªÀÄvÀÄÛ 4 r.¦. AiÀiÁPÀÖ ¥ÀæPÁgÀ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

¢:29-09-2011 gÀAzÀÄ ¨É½UÉÎ 11-00 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ EAzÀæªÀÄä vÀAzÉ ªÀÄjAiÀÄ¥Àà ªÀiÁ¢UÀ dªÀ¼ÀUÉÃgÁ FPÉAiÀÄÄ ¹ÃªÀiÁAvÀgÀzÀ vÀ£Àß ºÉÆ®zÀ°èzÁÝUÀ DgÉÆÃUÀå¥Àà vÀAzÉ a£ÀߥÀà ªÀÄÄzÀÝ£ÀUÀÄr FvÀ£ÀÄ ºÉÆ®zÀ°è CwPÀæªÀÄ ¥ÀæªÉò¹, CªÀ½UÉ vÀ£ÉÆßA¢UÉ ªÀÄ®V PÉƼÀÄîªÀAvÉ MvÁ۬Ĺ, CªÀ¼À£ÀÄß §®ªÀAvÀªÁV £É®PÉÌ PÉqÀ« DPÉAiÀÄ EZÉÑUÉ «gÀÄzÀݪÁV ºÀoÀ ¸ÀA¨sÉÆÃUÀ ªÀiÁrzÀÄÝ, F «µÀAiÀĪÀ£ÀÄß AiÀiÁjUÁzÀgÀÆ ºÉýzÀgÉ JwÛPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃV, AiÀiÁjUÀÆ PÁtzÀ eÁUÀzÀ°è PÉÆ¯É ªÀiÁqÀÄvÉÛãÉAzÀÄ fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQgÀÄvÁÛ£É. CAvÁ ¢£ÁAPÀ: 15.10.2011 gÀAzÀÄ EAzÀæªÀÄä vÀAzÉ ªÀÄjAiÀÄ¥Àà ªÀiÁ¢UÀ gÀªÀgÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ §¼ÀUÁ£ÀÆgÀÄ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß.£ÀA: 167/2011 PÀ®A: 376,506,447 L.¦.¹ ¥ÀæPÁgÀ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉAiÀÄ£ÀÄß PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

¦üAiÀiÁ𢠪ÀÄvÀÄÛ ¸ÉÆêÀÄ£ÁxÀ vÀA;»gÉãÁUÀ¥Àà »gÉãÁUÀ¥Àà vÀA;ºÀ£ÀĪÀÄAvÀ ºÀ£ÀĪÀÄAvÀ vÀA; »gÉãÁUÀ¥Àà ºÀ£ÀĪÀĪÀÄä UÀA;»gÉãÁUÀ¥Àà ±ÀAPÀæªÀÄä UÀA;¸ÉÆêÀÄtÚ ¨Á®¥Àà vÀA;ºÀÄ£ÀĪÀÄ¥Àà ºÀ£ÀĪÀÄ¥Àà vÀA;¨Á®¥Àà J¯ÁègÀÄ eÁ;PÀÄgÀħgÀÄ ¸Á;UÀÄAd½î vÁ;¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ gÀªÀgÀ d«ÄãÀÄUÀ¼ÀÄ MAzÉ PÀqɬÄzÀÄÝ CªÀgÉ®ègÀÆ PÀÆr ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀ ºÉÆ®zÀ §zÀªÀÅ PÀrzÀÄ CwÃPÀæªÀÄt ªÀiÁqÀĪÀzÀÄ ºÁUÀÆ PÁ®ÄªÉ ¤Ãj£À ¸ÀA§AzsÀ vÀPÀgÁgÀÄ ªÀiÁqÀÄvÁÛ EzÀÄÝ. CzÉà zÉéõÀ¢AzÀ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀ£À ªÉÄÃ¯É ºÀ¯Éè ªÀiÁqÀĪÀ GzÉÝòvÀgÁV ¢£ÁAPÀ:15-10-2011 gÀAzÀÄ 6-00 ¦.JAPÉÌ CPÀæªÀÄ PÀÆl gÀa¹PÉÆAqÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀÄ PÀA¥ËAqÀ£À°è CPÀæªÀÄ ¥ÀæªÉñÀ ªÀiÁr ¸ÀÄvÀÄÛUÀnÖ ªÀÄ£ÉAiÉƼÀUÉ ºÉÆUÀzÀAvÉ CPÀæªÀÄ vÀqɪÀiÁr CªÁÀZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ PÉÊUÀ½AzÀ ºÉÆqɧqÉ ªÀiÁr ºÉÆ®zÀ°è ¹PÀÌgÉ PÉÆ¯É ªÀiÁqÀÄvÉÛªÉ, CAvÁ fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQgÀÄvÁÛgÉ CAvÁ gÀªÀgÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ vÀÄgÀÄ«ºÁ¼À ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 174/11 PÀ®A 143, 147. 447.341.323, 504, 506 gÉ/« 149 L¦ ¹ ¥ÀæPÁgÀ zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

    azÁ£ÀAzÀ¥Àà vÀA ºÀ£ÀĪÀÄAvÀ ZÀ®ÄªÁ¢ ªÀÄvÀÄÛ §¸ÀªÀgÁd vÀA;£ÀgÀ¸À¥Àà ªÀ ZÀ®ÄªÁ¢ E§âgÀÆ ¸Á: ªÀÄÄzÁÝ¥ÀÆgÀÄ PÁæ¸ï EªÀgÀÄUÀ¼ÀÄ ¢:12-10-2011 gÀAzÀÄ ªÀÄzÀåºÁß 12-00 UÀAmÉUÉ ºÀ£ÀĪÀĪÀÄä UÀA ²Ã®¥Àà ªÀAiÀiÁ;52 eÁ;ªÀiÁ¢UÀ G;ªÀÄ£ÉPÉ®¸À ¸Á: ªÀÄÄzÁÝ¥ÀÆgÀÄ PÁæ¸ï EªÀgÀ ªÀÄ£ÉAiÀÄ M¼ÀUÉ £ÀÄVÎ DPÉUÉ ¤£Àß ªÀÄUÀ ²ªÀ¥Àà J°èzÁÝ£É CªÀ£ÀÄ £À£Àß CtÚ£À ªÀÄUÀ¼À£ÀÄß §®ªÀAvÀ¢AzÀ ªÀÄzÀÄªÉ DVzÁÝ£É CAvÁ dUÀ¼À vÉUÉzÀÄ ªÉÄÊ PÉÊ ªÀÄÄnÖ PÉʬÄrzÀÄ J¼ÉzÀÄ ¯Éà ¨ÉÆøÀÄr ¸ÀÆ¼É CAvÁ CªÁZÁÑ ¨ÉÊ¢zÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. CAvÁ ¢£ÁAPÀ: 15.10.2011 gÀAzÀÄ ºÀ£ÀĪÀĪÀÄä¼ÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ vÀÄgÀÄ«ºÁ¼À ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 172/11 PÀ®A 448, 504,354, gÉ/« 34 L¦¹ gÀ¥ÀæPÁgÀ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

     ªÉAPÉÆç vÀAzÉ gÀAUÁgÉrØ ªÀ: 30, eÁ: °AUÁAiÀÄvÀ G: MPÀÌ®ÄvÀ£À ¸Á: ²æäªÁ¸À PÁåA¥ï vÁ: ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ.FvÀ£ÀÄ 2009 £Éà ¸Á°£À°è ªÀįÉèñÀÀgÁªï vÀAzÉ n.£ÁUÉñÀégÀgÁªï, n.£ÁUÉñÀégÀ gÁªï vÀAzÉ ¸ÀħâtÚ ,n.ªÀÄÄgÀ½ vÀAzÉ n.£ÁUÉñÀégÀ gÁªï J¯ÁègÀÆ ¸Á: ²æäªÁ¸À PÁåA¥ï vÁ: ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ ºÁUÀÆ EvÀgÉ 10 d£ÀgÀÄ ºÉ¸ÀgÀÄ «¼Á¸À w½zÀÄ §A¢gÀĪÀÅ¢¯Áè. EªÀgÀ ªÉÄÃ¯É PÀ®A 307 L¦¹ CrAiÀÄ°è PÉøÀÄ ªÀiÁr¹zÀÄÝ ¸ÀzÀj PÉøÀÄ «ZÁgÀuÉ £ÀqÉ¢zÀÄÝ ¢£ÁAPÀ:9-10-2011 gÀAzÀÄ ¨É¼ÀUÉÎ 9-00 UÀAmÉUÉ ²æäªÁ¸À PÁåA¦£À°è ªÉAPÉÆç£ÀÄ ¸ÁQë PÀÄjvÀÄ £ÁåAiÀÄ®AiÀÄPÉÌ ºÉÆÃUÀ¨ÁgÀzÀÄ CAvÁ CªÁZÀÑ ¨ÉÊzÀÄ PÉÊUÀ½AzÀ ºÉÆqÉzÀÄ fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.CAvÁ ¢£ÁAPÀ: 15.10.2011 gÀAzÀÄ ªÉAPÉÆç gÀªÀgÀÄ £ÁåAiÀiÁ®AiÀÄzÀ°è PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ vÀÄgÀÄ«ºÁ¼À ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 173/11 PÀ®A 143, 147 . 323, 504, 506 gÉ/« 149 L¦¹ gÀ ¥ÀæPÁgÀ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

    ¢.23-09-11 gÀAzÀÄ gÁwæ 9-00 UÀAmɬÄAzÀ ¢.24-09-11 gÀAzÀÄ ªÀÄÄAeÁ£É
07-00 UÀAmÉAiÀÄ CªÀ¢üAiÀÄ°è ¹gÀªÁgÀzÀ°è §¸ÀªÀªÀÈvÀÛzÀ°è ¹gÀªÁgÀ-zÉêÀzÀÄUÀð gÀ¸ÉÛUÉ ºÉÆA¢PÉÆArgÀĪÀ [¸ÀA¢Ã¥À£À ±Á¯ÉAiÀÄ JzÀÄgÀÄUÀqÉ]À «ÃgÉñÀ ¸Á°ªÀÄoÀ vÀAzÉ §¸ÀªÀgÁd ¸Á°ªÀÄoÀ ªÀAiÀÄB36ªÀµÀð eÁwB dAUÀªÀÄ ¸ÁB J£ï.ºÉÆøÀÆgÀÄ ºÁ°ªÀ¹ÛB §¸ÀªÀªÀÈvÀÛ ¹gÀªÁgÀ EªÀgÀÄ vÀªÀÄä ªÀÄ£ÉAiÀÄ ªÀÄÄAzÉ CAUÀ¼ÀzÀ°è ¤°è¹zÀ §eÁd ¥À®ìgÀ-220 ¹.¹ PÀ¥ÀÄà §tÚzÀÄÝ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ® £ÀA BPÉ.J-36/«-7977
CHASSIS, NO B MD2DHDKZZSCG25296, ENGINE NO-DKGBSG22917 C.Q.gÀÆ. 45,000/-¨É¯É ¨Á¼ÀĪÀ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ®£ÀÄß AiÀiÁgÉÆà PÀ¼ÀîgÀÄ PÀ¼ÀĪÀÅ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVgÀÄvÁÛgÉAzÀÄ ¢£ÁAPÀ: 16.10.2011 gÀAzÀÄ «ÃgÉñÀ ¸Á°ªÀÄoÀ gÀªÀgÀÄ PÉÆnÖgÀĪÀ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ ¹gÀªÁgÀ ¥ÉÆðøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: ,    177/11 PÀ®AB 379 L¦¹ £ÉÃzÀÝgÀ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

ªÀÄÈvÀ ªÀĺÁAvÉñÀ vÀAzÉ §¸À¥Àà mÉAUÀÄAn ªÀAiÀÄ 35 ªÀµÀð, eÁw ªÀqÀØgÀ, ¸Á: DªÀÄ¢ºÁ¼ÀÀ EªÀ£ÀÄ ¢£ÁAPÀ 15-10-11 gÀAzÀÄ ¸ÁAiÀÄAPÁÀ® 7 UÀAmÉUÉ ªÀÄÄzÀÄUÀ°è£À°è PÀÄrzÀÄ UÀ¯ÁmÉ ªÀiÁrPÉÆArzÀÄÝ ¸ÀzÀjAiÀĪÀ¤UÉ D¸ÀàvÉæUÉ ¸ÉÃj¹ E¯Ád ªÀiÁr¹PÉÆAqÀÄ §A¢zÀÄÝ PÀÄrzÀ ¤±ÉAiÀÄ°è vÀ£Àß ¨Á¼ÀÄªÉ ºÉÃUÁ¬ÄvÀ¯Áè CAvÁÀ ªÀÄ£À£ÉÆA¢zÀÄÝ ªÀÄÈvÀ£À vÀAzÉ ºÁUÀÆ ºÉAqÀw gÁwæAiÉįÁè ¸ÀªÀiÁzsÁ£À ¥Àr¹zÀÄÝ ¨É¼ÀV£À eÁªÀ 5 UÀAmÉUÉ ªÀÄÈvÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÀÄ£À¹ì£À°è AiÀiÁªÀÅzÉÆà D¯ÉÆÃZÀ£É ElÄÖPÉÆAqÀÄ ªÀÄ£À£ÉÆAzÀÄ fêÀ£ÀzÀ°è fUÀÄ¥ÉØ ºÉÆAzÀ vÉÆnÖ®PÉÌ PÀnÖzÀ ¹ÃgɬÄAzÀ GgÀÄ®Ä ºÁQPÉÆAqÀÄ ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. CAvÁ ®PÀëöäªÀé UÀAqÀ ªÀĺÁAvÉñÀ mÉAUÀÄAn gÀªÀgÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ ªÀÄÄzÀUÀ¯ï oÁuÉAiÀÄ°è AiÀÄÄ.r.Dgï. £ÀA. 28/11 PÀ®A. 174 ¹.Dgï.¦.¹. £ÉÃzÀÝgÀ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

 ¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAWÀ£É, ªÁºÀ£À ZÁ®PÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ:

gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ J¯Áè ¥Éưøï C¢üPÁjUÀ¼ÀÄ, gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ°è ªÉÆÃmÁgÀ ªÁºÀ£À C¥ÀWÁvÀUÀ¼À£ÀÄß vÀqÉUÀlÄÖªÀ PÀÄjvÀÄ f¯ÉèUÉ ¥ÀÆgÉʹgÀĪÀ EAlgï¸É¥ÀÖgï ªÁºÀ£ÀzÀ ¸ÀºÁAiÀÄ¢AzÀ ¢£ÁAPÀ: 16.10.2011 gÀAzÀÄ 138 ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À£ÀÄß ¥ÀvÉÛ ªÀiÁr 28,300/- gÀÆ¥Á¬ÄUÀ¼À£ÀÄß ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà zÀAqÀ «¢ü¹, PÁ£ÀÆ£ÀÄ jÃvÀå PÀæªÀÄ dgÀÄV¹zÀÄÝ, ¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAX¸ÀĪÀ ZÁ®PÀgÀÄ/ªÀiÁ°ÃPÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆgÀÄ jÃvÀå PÀæªÀÄ dgÀÄV¸ÀĪÀ PÁAiÀÄð ªÀÄÄAzÀĪÀgÉ¢gÀÄvÀÛzÉ.

BIDAR DISTRICT DAILY CRIME UPDATE 16-10-2011

This post is in Kannada language. To view, you need to download kannada fonts from the link section.

¢£ÀA¥Àæw C¥ÀgÁzsÀUÀ¼À ªÀiÁ»w ¢£ÁAPÀ: 16-10-2011

¸ÀAvÀ¥ÀÆgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ AiÀÄÄ.r.Dgï. £ÀA. 13/11 PÀ®A 174 ¹Dg惡 :-

¢£ÁAPÀ 15-10-2011 gÀAzÀÄ 0600 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠲æà ¥ÀæºÁèzÀ vÀAzÉ §¸ÀéAvÀgÁªÀ ©gÁzÁgÀ ªÀAiÀÄ 43 ªÀµÀð eÁ// °AUÁAiÀÄvÀ ¸Á// ¨Á§½ EªÀgÀ oÁuÉUÉ ºÁdgÁV vÀ£Àß ºÉýPÉ ¦üAiÀiÁðzÀÄ ¤ÃrzÀÄ ¸ÁgÁA±ÀªÉãÉAzÀgÉ ¢£ÁAPÀ 14-10-2011 gÀAzÀÄ ¸ÁAiÀÄAPÁ® 5 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ªÀÄÈvÀ gÀAUÀªÀiÁä EªÀ¼ÀÄ ºÉÆîzÀ°è ¸ÉÆÃAiÀiÁ ¨ÉÃ¼É vÉUÉAiÀÄÄwÛzÁÝUÀ JqÀUÉÊ ªÀÄÄAUÉÊUÉ ºÁªÀÅ PÀaÑzÀÄÝ ¸ÀzÀjAiÀĪÀ½UÉ E¯Ád PÀÄjvÀÄ ©ÃzÀgÀ ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÀæUÉ PÀgÉzÉÆAiÀÄĪÁUÀ gÁwæ 7.30 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ¼É ¸ÀzÀjAiÀĪÀ¼À ¸Á«£À §UÉÎ AiÀiÁgÀ ªÉÄÃ¯É AiÀiÁªÀÅzÉ vÀgÀºÀzÀ ¸ÀA±ÀAiÀÄ«gÀĪÀÅ¢¯Áè DzÀjAzÀ ªÀÄÄA¢£À PÀæªÀÄ PÉÊPÉƽîj CAvÀ PÉÆlÖ ºÉýPÉ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀtzÀ zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ªÀÄÄA¢£À vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

¸ÀAvÀ¥ÀÆgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 86/11 PÀ®A 279,337,338, 304(J) L¦¹ :-

¢£ÁAPÀ: 15-10-2011 gÀAzÀÄ ©ÃzÀgÀ ¸ÀPÁðj D¸ÀàvÉæ¬ÄAzÀ ªÀiÁ»w §A¢zÀ ªÉÄÃgÉUÉ D¸ÀàvÉæUÉ ¨sÉÃn ¤Ãr ¦üAiÀiÁð¢ zÉêÉAzÀæ vÀAzÉ CªÀÄÈvÀ¥Áà £ÁªÀzÀUÉÃgÉ ªÀAiÀÄ: 32 ªÀµÀð, gÀªÀgÀÄ ¤ÃrzÀ ºÉýPÉ ¸ÁgÁA±ÀªÉ£ÉAzÀgÉ ¢£ÁAPÀ 14/10/2011 gÀAzÀÄ ¦AiÀiÁð¢ gÀªÀgÀ vÁ¬Ä ,ªÀÄUÀ ºÁUÀÄ EvÀgÉ ¸ÀA¨sÀ¢üPÀgÀÄ zÉÃUÀ®ªÁr JA J¸À PÉÌ ¸ÀA¨sÀA¢PÀgÀ UÉÆAzÀļÀ PÁAiÀÄðPÀæªÀÄPÉÌ ºÉÆÃV §gÀĪÁUÀ ¢£ÁAPÀ 15/10/2011 gÀAzsÀÄ ªÀqÀUÁAªÀ ©ÃzÀgÀ gÉÆÃr£À EArPÁ JªÀÄ JZÀ -02/¦J 3829 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ£ÀÄ vÀ£Àß PÁgÀ Cwà ªÉUÀ ªÀÄvÀÄÛ ¤µÁ̼ÀfvÀ£À¢AzÀ ªÀiÁ£ÀªÀ fêÀPÉÌ ºÁ¤AiÀiÁUÀĪÀ jÃwAiÀÄ°è ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ MAzsÀÄ ©æeïUÉ rQÌ ªÀiÁrzÀÄÝ ¸ÀzÀj C¥ÀWÁvÀ¢AzÀ ®Qëöä¨Á¬Ä EvÀ½UÉ JqÀ §®UÉÊUÉ ºÉÆmÉÖUÉ ¨É¤ßUÉ ¨sÁj gÀPÀÛUÁAiÀĪÁVgÀÄvÀÛzÉ ªÀÄUÀ£ÁzÀ «±Áé¸À EvÀ¤UÉ ªÀÄÄRPÉÌ JqÀPÁ°UÉ ¨sÁj gÀPÀÛUÁAiÀÄ ªÁVgÀÄvÀÛzÉ ¸ÀA¨sÀA¢üPÀgÁzÀ GªÀiÁzÉë ºÀÄ©â£À ªÉÄÃ¯É vÀ¯ÉUÉ ¨sÁj UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀÄUÀ¼ÁVgÀÄvÀÛªÉ. ®Qëöä¨Á¬ÄgÀªÀjUÉ ©ÃzÀgÀ ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæAiÀÄ°è aQvÉì ¤Ãr £ÀAvÀgÀ ºÉaÑ£À aQvÉìUÁV ºÉÊzÁæ¨ÁzÀ ªÉÄÃr¹n D¸ÀàvÉæUÉ ¸ÉÃjPÀ ªÀiÁqÀ®Ä ºÉÆÃUÀĪÁUÀ zÁjAiÀÄ°è ¢£ÁAPÀ 15-10-2011 gÀAzÀÄ gÁwæ 8 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ¼É. CAvÁ ¤ÃrzÀ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ.

ªÀÄAoÁ¼À ¥Éưøï oÁuÉ C¥ÀgÁzsÀ ¸ÀASÉå 125/2011 PÀ®A 87 PÉ.¦ DPïÖ :-

¢£ÁAPÀ 15/10/2011 gÀAzÀÄ 1630 UÀAmÉUÉ ªÀÄ£Àß½î UÁæªÀÄzÀ ²æà §ºÀÄgÁªÀ ¨sÀÄqÉØ gÀªÀgÀ ªÀÄ£ÉAiÀÄ ºÀwÛgÀ DgÉÆævÀgÁzÀ §§ÄæªÁºÀ£À vÀAzÉ UÀ»£ÁxÀ ºÁUÀÄ E£ÀÆß ªÀÄƪÀgÀÄ ¸ÁªÀðd¤PÀ ¸ÀܼÀzÀ°è zÀÄAqÁV PÀĽPÉÆAqÀÄ ºÀt ºÀaÑ E¸ÉàÃl J¯ÉUÀ½AzÀ CAzÀgÀ-¨Á»gÀªÉA§ £À¹Ã£À dÆeÁl DqÀÄwÛzÁÝUÀ ¸ÀzÀj DgÉÆævÀjUÉ ¥ÀAZÀgÀ ¸ÀªÀÄPÀëªÀÄ zÁ½ ªÀiÁr CªÀjAzÀ dÆeÁlPÉÌ ¸ÀA§A¢ü¹zÀ 450/- £ÀUÀzÀÄ ºÀt, ªÀÄvÀÄÛ 52 E¸ÉàÃl J¯ÉUÀ¼ÀÄ d¦Û ªÀiÁr DgÉÆævÀgÀÄÀ «gÀÄzÀÝ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

§.PÀ¯Áåt £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 152/11 PÀ®A 78(3) PÉ.¦. PÁAiÉÄÝ :-

¢£ÁAPÀ 15/10/2011 gÀAzÀÄ 13,10 UÀAmÉUÉ ¦.J¸ï.L. (PÁ.¸ÀÄ) ²æà UÉÆÃ¥Á® gÁoÉÆÃqï gÀªÀgÀÄ RavÀ ¨Áwä ªÉÄÃgÉUÉ §¸ÀªÀPÀ¯Áåt £ÀUÀgÀzÀ £ÁgÁAiÀÄt¥ÀÆgÀ PÁæ¸À ºÀwÛgÀ ¸ÀAdÄ vÉ®AUÀ gÀªÀgÀ ºÉÆÃmɯï JzÀÄgÀÄUÀqÉ ¸ÁªÀðd¤PÀ gÀ¸ÉÛAiÀÄ ªÉÄÃ¯É DgÉÆævÀ£ÀÄ 1 gÀÆ¥Á¬ÄUÉ 80 gÀÆ¥Á¬Ä PÉÆqÀĪÀÅzÁV ºÉüÀÄvÁÛ ¸ÁªÀðd¤PÀjAzÀ ºÀt ¥ÀqÉzÀÄ ªÀÄlPÁ aÃn §gÉzÀÄPÉÆqÀÄwÛzÀÝ DgÉÆævÀ£ÁzÀ C©üªÀiÁ£À vÀAzÉ «oÀ×® ¹AzsÉ ªÀAiÀÄ 22 ªÀµÀð eÁw J¸ï.¹. zÀ°vÀ G/ ¥ÉAnAUÀ PÉ®¸À ¸Á; AiÀÄzÀ¯Á¥ÀÆgÀ. ªÉÄÃ¯É ¥ÀAZÀgÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ¹§âA¢AiÉÆA¢UÉ ºÉÆÃV zÁ½ ªÀiÁr DgÉÆævÀ£À£ÀÄß zÀ¸ÀÛVj ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ DvÀ¤AzÀ 3. ªÀÄlPÁ aÃn, MAzÀÄ ¨Á¯ï ¥É£ÀÄß ªÀÄvÀÄÛ £ÀUÀzÀÄ ºÀt 450/- gÀÆ¥Á¬Ä d¦Û ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ DgÉƦvÀ£À «gÀÄzÀÝ ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä ªÀiÁrzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

ºÀÄ®¸ÀÆgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 123/11 PÀ®A 279,338, eÉÆvÉ 187 L.JA.«í.JPïÖ

¢: 15/10/2011 gÀAzÀÄ 1500 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀgÁzÀ ²æà zsÀ£ÀgÁd vÀAzÉ WÁ¼ÉÃ¥Áà PÉÆÃ¯É ªÀAiÀÄ: 38 ªÀµÀð eÁ: J¸ï ¹ ªÀiÁ¢UÀ G: PÀÆ°PÉ®¸À ¸Á: UÀrUËAqÀUÁAªÀ vÁ: §.PÀ¯Áåt gÀªÀgÀÄ ¤ÃrzÀ zÀÆj£À ¸ÁgÁA±ÀªÉ£ÉAzÀgÉ ¦üAiÀiÁð¢gÀªÀgÀÄ vÀ£Àß ªÀÄUÀ£ÉÆA¢UÉ zÀ£ÀUÀ¼ÀÄ ªÉÄìĸÀ®Ä UÀrUËAqÀUÁAªÀ PÁæ¸À ºÀwÛgÀ ªÉÄìĸÀÄwÛzÁÝUÀ ªÀÄzsÁåºÀß 1400 UÀAmÉUÉ ºÀÄ®¸ÀÆgÀ PÀqɬÄAzÀ M§â »gÉÆà ºÉÆÃAqÀ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ® ZÁ®PÀ Cwà ªÉÃUÀ ºÁUÀÄ ¤µÁ̼ÀfvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ ¦üAiÀiÁð¢gÀªÀgÀ ªÀÄUÀ ¥ÀªÀ£À EvÀ¤UÉ rQÌ ªÀiÁrzÀÝjAzÀ gÀPÀÛUÁAiÀĪÁVgÀÄvÀÛzÉ CAvÁ ¤ÃrzÀ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ.

PÀªÀÄ®£ÀUÀgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 97/11 PÀ®A 279, 337 L¦¹ :-

¢£ÁAPÀ: 15-10-2011 gÀAzÀÄ ªÀÄÄAeÁ£É 0830 UÀAmÉUÉ ¸ÀªÀÄAiÀÄPÉÌ ¦üAiÀiÁð¢ gÁdÄ vÀAzÉ °AUÀ¥Áà JgÀ¸À£ï gÀªÀgÀÄ vÀªÀÄä ªÀÄUÀ¼ÁzÀ VÃvÁ¼À eÉÆÃvÉUÉ PÀªÀÄ®£ÀUÀgÀ §¸Àì ¸ÁÖAqÀ PÀqÉUÉ ©ÃzÀgÀ-GzÀVÃgÀ gÉÆÃqÀ ªÀÄÄSÁAvÀgÀ £ÀqÉzÀÄ PÉÆÃAqÀÄ §gÀĪÁUÀ zÁzÀgÁ ºÀwÛÃgÀ JzÀÄgÀ UÀqɬÄAzÀ MAzÀÄ mÁmÁ J¸ï mÉA¥ÉÆà £ÀA§gÀ PÉJ.38/3819 £ÉÃzÀgÀ ZÁ®PÀ ªÀĺÉçƧ vÀAzÉ C¯Áè§PÀ¸À ±ÉÃSï ¸Á: PÀªÀÄ®£ÀgÀ EªÀ£ÀÄ vÀ£Àß mÉA¥ÉÆà gÉÆÃr£À ªÉÄÃ¯É CwêÉÃUÀ ºÁUÀÆ ¤µÁ̼ÀfvÀ£À¢AzÀ Nr¹PÉÆÃAqÀÄ §AzÀÄ gÀ¸ÉÛAiÀÄ §¢¬ÄAzÀ £ÀqÉzÀÄPÉÆÃAqÀÄ §gÀÄwzÀÝ VÃvÁ½UÉ rQÌ ªÀiÁrzÀjAzÀ ¸ÀzÀjAiÀĪÀ¼ÀÀ ºÀuÉAiÀÄ §®¨sÁUÀPÉÌ ºÁUÀÆ vÀ¯ÉAiÀÄ §®¨sÁUÀPÉÌ ºÀwÛ gÀPÀÛUÁAiÀÄ ºÁUÀÆ vÀ¯ÉAiÀÄ°è UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀÄ DVgÀÄvÀÛªÉ CAvÁ ¤ÃrzÀ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ.

ªÀiÁPÉðl ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 118/11 PÀ®A 18(¹) OµÀ¢ü C¢ü¤AiÀĪÀÄ ªÀÄvÀÄÛ 420 L¦¹ :-

¢£ÁAPÀ 15-10-2011 gÀAzÀÄ 1745 UÀAmɬÄAzÀ 1945 UÀAmɪÀgÉUÉ ªÀĺÀäzÀ C¯ÁèªÉǢݣÀ vÀAzÉ ªÀĺÀäzÀ ZÁAzÀ ¥Á±Á, 25 ªÀµÀð, ¸Á: ªÀÄ£É £ÀA. 3-1-3 ¥À£À¸Á® vÁ°ÃªÀÄ ©ÃzÀgÀ EªÀgÀÄ ±ÁgÀ ºÀ£ÀĪÀiÁ£À ªÀÄA¢gÀ ºÀwÛgÀ, ºÉÊzÁæ¨ÁzÀ gÀ¸ÉÛAiÀÄ°è OµÀzsÀ ¥ÀgÀªÁ¤UÉ ºÉÆAzÀzÉ OµÀzsÀUÀ¼À£ÀÄß zÁ¸ÁÛ¤¹ ªÀiÁgÁl ªÀiÁr ¸ÀzÀj ªÉåQÛAiÀÄÄ AiÀiÁªÀÅzÉ C¢üÃPÀÈvÀ ¥ÀgÀªÁ¤UÉ ºÉÆAzÀzÉ vÀ£Àß ªÉÆmÁgÀ ¸ÉÊPÀ® ªÉÄÃ¯É ElÄÖ OµÀzsÀUÀ¼À£ÀÄß zÁ¸ÁÛ¤¹ ªÀiÁgÁl ªÀiÁr ¸ÀªÀiÁd WÁvÀPÀ PÀÈvÀå ªÉøÀV ¸ÀgÀPÁgÀPÉÌ ªÉÆøÀ ªÀiÁr, ¸ÁªÀðd¤PÀjUÉ DgÉÆÃUÀåPÉÌ ºÁ¤PÀgÀªÁUÀĪÀ C¥ÀgÁzsÀ ªÉ¸ÀVgÀÄvÁÛ£É. CAvÀ ¦üAiÀiÁð¢ EzÀÝ ¦üAiÀiÁ𢠥Àæ¸À£ÀßPÀĪÀiÁgÀ ¸Á:qÉ¥ÀÆån qÀæUïì PÀAmÉÆæ®gï gÀªÀgÀÄ ¤ÃrzÀ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

PÉÆ¥Àà¼À f¯ÉèAiÀÄ°è ªÀgÀ¢AiÀiÁzÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ

zÉÆA© ¥ÀæPÀgÀt

1] PÀÄPÀ£ÀÆgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 111/2011 PÀ®A. 143, 147, 148, 323, 324, 504, 506, 354 ¸À»vÀ 149 L.¦.¹.

¦AiÀiÁð¢zÁgÀ ªÀiÁ¼À¥Àà vÀAzÉ ®UÀĪÀiÁ£À aAUÀĽ vÀ£Àß ¸ÀA§A¢üPÀgÉÆA¢UÉ PÀÄjUÀ¼À£ÀÄß PÀÄPÀ£ÀÆj£À UÀÄgÀÄPÀÄ® ±Á¯ÉAiÀÄ ºÀwÛgÀ §AiÀÄ®Ä eÁUÉAiÀÄ°è vÀªÀÄä PÀÄjUÀ¼À£ÀÄß ªÉÄìĸÀÄwÛgÀĪÁUÀ DgÉÆævÀgÁzÀ 1) UÀ«¹zÀÝ¥Àà vÁ¬Ä: ¥sÀQÃgÀªÀé ¸Á®ªÀĤ 2) ªÀtPÉÃgÀ¥Àà UÀÄrUÉÃj 3) ªÀÄ®è¥Àà PÀÄgÀħgÀ 4) £ÁUÀ¥Àà ¨Á¹AV 5) FgÀ¥Àà UÁn 6) £ÁUÀ¥Àà UÀÄrUÉÃj 7) VqÀØ¥Àà ZÀ®ÄªÁ¢ 8) ¥sÀQÃgÀªÀé UÁn 9) zÉÆqÀؤAUÀ¥Àà ºÀ¯Áð¥ÀÄgÀ 10) FgÀ¥Àà ªÀÄAqÀ®UÉÃj 11) ºÀ£ÀĪÀÄ¥Àà ªÀÄAqÀ®UÉÃj 12) £ÁUÀ¥Àà ªÉÄÊ£À½î ºÁUÀÆ 10 jAzÀ 15 d£ÀgÀÄ J®ègÀÆ PÉÊAiÀÄ°è §rUÉUÀ¼À£ÀÄß »rzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃV, ¦AiÀiÁð¢zÁgÀ ªÀÄvÀÄÛ DvÀ£À ¸ÀA§A¢üPÀjUÉ DªÁZÀåªÁV ¨ÉÊAiÀiÁÝr, PÉʬÄAzÀ, PÀnÖUÉUÀ½AzÀ ºÉÆr§r ªÀiÁr zÀÄ:SÁ¥ÁvÀUÉƽ¹zÀÄÝ, C®èzÉÃ, ¦AiÀiÁð¢zÁgÀ£À ºÉAqÀw, vÀAVUÉ ªÀÄAiÀiÁðzÉ ºÉÆÃUÀĪÀAvÉ ¹ÃgÉ »rzÀÄ dUÁÎr ºÉÆr §r ªÀiÁrzÀÄÝ C®èzÉÃ, fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQgÀÄvÁÛgÉ, ²æÃ. AiÀÄ®è¥Àà J.J¸ï.L. PÀÄPÀ£ÀÆgÀ ¥Éưøï oÁuÉ gÀªÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊ UÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

C¸Àé¨sÁ«PÀ ªÀÄgÀt ¥ÀæPÀgÀt

2] UÀAUÁªÀw UÁæ«ÄÃt ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 40/2011 PÀ®A. 174 ¹.Dgï.¦.¹:

ಇಂದು ದಿನಾಂಕ: 15-10-2011 ರಂದು ರಾತ್ರಿ 8 ಗಂಟೆಗೆ ಫಿರ್ಯಾದಿದಾರರಾದ ಫಾಮಣ್ಣ ತಂದೆ ಹುಲಗಪ್ಪ ದೋತರದವರ ವಯಸ್ಸು: 60 ವರ್ಷ ಜಾತಿ: ವಾಲ್ಮಿಕಿ ಸಾ: ಸಿದ್ದಿಕೇರಿ ಕ್ಯಾಂಪ್ 3 ನೇ ವಾರ್ಡ ಗಂಗಾವತಿ ಇವರು ಠಾಣೆಗೆ ಹಾಜರಾಗಿ ತಮ್ಮ ನುಡಿ ಹೇಳಿಕೆ ಫಿರ್ಯಾದಿ ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದು ಅದರಲ್ಲಿ ಇಂದು ದಿನಾಂಕ: 15-10-2011 ರಂದು ಸಾಯಂಕಾಲ 4 ಗಂಟೆಯ ಸುಮಾರಿಗೆ ನಾನು ನಮ್ಮ ಕ್ಯಾಂಪ್ ಮುಂದಿರುವ ಮುನಸಿಪಾಲಟಿ ಕೇರೆಯ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿರುವ ಗುಡ್ಡದಲ್ಲಿ ಸಂಡಾಸಗೆ ಹೋದಾಗ ಅಲ್ಲಿ ಗಿಡದ ಪಕ್ಕ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಮೃತ ದೇಹವು ಬಿದ್ದಿದ್ದು ಕಂಡು ಬಂದಿದ್ದು ಇರುತ್ತದೆ. ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕೆಂಪು ಬಣ್ಣದ ಡಬ್ಬಿ ಬಿದ್ದಿದ್ದು ಅದನ್ನು ನೋಡಲಾಗಿ ಎಂಡೋಸಲ್ಪಾನ್ ವಿಷದ ಬಾಟಲಿಯಾಗಿತ್ತು ಅದರಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಎಣ್ಣೆ ಇದ್ದು ಸದರಿ ವ್ಯಕ್ತಿಯು ಅಂದಾಜು 30 ರಿಂದ 35 ವಯಸ್ಸಿನವನಾಗಿದ್ದು ಅಂದಾಜು 5`30 ಎತ್ತರ ಸಾಧಾರಣ ಮೈಕಟ್ಟು ಹೊಂದಿದ್ದು ಮುಖ ಕಪ್ಪಾಗಿದ್ದು ಮೈಮೇಲೆ ಒಂದು ಬಿಳಿ ಶರ್ಟ ಮತ್ತು ಒಂದು ಪಟ್ಟಾಪಟ್ಟಿ ಲುಂಗಿ ಹಸಿರು ಬಣ್ಣ ಚೆಡ್ಡಿ ಅದರಲ್ಲಿ ಕೆಂಪು ಪಟ್ಟಿ ಇರುತ್ತದೆ. ಸದರಿಯವನು ಯಾವುದೋ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಜಿಗುಪ್ಸೆ ಹೊಂದಿ ಗುಡ್ಡದಲ್ಲಿ ಬಂದು ಮದ್ಯಾಹ್ನ 2 ಗಂಟೆಯಿಂದ 4 ಗಂಟೆಯ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಎಂಡೋಸಲ್ಪಾನ್ ಕ್ರಿಮಿನಾಶಕ ಔಷದ ಸೇವನೆ ಮಾಡಿದ್ದು ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿಯೇ ಮೃತಪಟ್ಟಂತೆ ಕಂಡುಬರುತ್ತದೆ.

GULBARGA DIST REPORTED CRIMES

ಮನುಷ್ಯ ಕಾಣೆಯಾದ ಬಗ್ಗೆ ಪ್ರಕರಣ

ದೇವಲಗಾಣಗಾಪುರ ಠಾಣೆ : ಶ್ರೀ ಬಾಬಾಸಾಹೇಬ ತಂದೆ ಮನೋಹರ ತಾಂಬಡೆ ಸಾ|| ಪಿಟ್ಟೆಗಾಡ ಮಾಹಾರಾಷ್ಟ್ರ ರಾಜ್ಯ ರವರು ನನ್ನ ತಮ್ಮ ವಚಿಷ್ಟ ಇತನು ದಿನಾಂಕ:8-10-2011 ರಂದು ದತ್ತ ಮಂದಿರ ದೇವಲಗಾಣಗಾಪುರ ಗ್ರಾಮದಿಂದ ಹೊರಡಗೆ ಹೋಗಿ ಬರುತ್ತೇನೆ ಅಂತಾ ಹೇಳಿ ಹೋದವನು ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ ಮರಳಿ ಮನೆಗೆ ಬಂದಿರುವುದಿಲ್ಲಾ ಎಲ್ಲಾ ಕಡೆಗೂ ಹುಡುಕಾಡಿದರೂ ಸಿಕ್ಕಿರುವುದಿಲ್ಲಾ  ಅಂತಾ ದೂರು ಸಲ್ಲಿಸಿದ ಸಾರಾಂಶದ ಮೇಲಿಂದ ಠಾಣೆ ಗುನ್ನೆ ನಂ: 98/2011 ಕಲಂ. ಮನುಷ್ಯ ಕಾಣೆಯಾದ ಬಗ್ಗೆ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲು ಮಾಡಿಕೊಂಡು ತನಿಖೆ ಕೈಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ.

ಯು.ಡಿ.ಅರ್. ಪ್ರಕರಣ :

ದೇವಲಗಾಣಗಾಪುರ ಠಾಣೆ : ಶ್ರೀ ಮಾಹಾಂತಪ್ಪ ತಂದೆ ವೀರಭದ್ರಪ್ಪ ಭುವನಕ್ಕ ಸಾ|| ಚೀಣಮಗೇರಾ ತಾ|| ಅಫಜಲಪೂರ   ರವರು  ನನ್ನ ಹೆಂಡತಿ ಮಲ್ಲಮ್ಮ ಇವಳಿಗೆ 4-5 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ತೆಲೆ ಸರಿ ಇರಲಿಲ್ಲಾ. ನಾನು ಎಲ್ಲಾ ಕಡೆ ದವಾಖಾನಿಗೆ ತೋರಿಸಿದ್ದರೂ ಸರಿ ಅಗಿರಲಿಲ್ಲಾ. ದಿನಾಂಕ:13-10-2011 ರಂದು 8-30 ಗಂಟೆಯ ಸುಮಾರಿಗೆ ನನ್ನ ಹೆಂಡತಿ ಮಲ್ಲಮ್ಮ ಬಟ್ಟೆ ಒಗೆಯಲಿಕ್ಕೆ ಮನೆಯಿಂದ ಹೋದಳು ಸ್ವಲ್ಪ ಹೊತ್ತಾದರೂ ಮನೆಗೆ ಬರದೆ ಇದ್ದುದ್ದರಿಂದ ನಾನು ನನ್ನ ಹೆಂಡತಿ ನಮ್ಮ ಹೊಲಕ್ಕೆ ಹೋಗಿರಬಹುದು ನಮ್ಮ ಹೊಲಕ್ಕೆ ಬಂದು ನೋಡಲು ನಮ್ಮ ಹೊಲದ ಬಾವಿಯ ದಂಡೆಯ ಮೇಲೆ ನನ್ನ ಹೆಂಡತಿಯ ಬಟ್ಟೆ ಮತ್ತು ಚಪ್ಪಲಿಗಳಿದ್ದವು. ನಾನು ಬಾವಿಯಲ್ಲಿ ಬಿದ್ದಿರಬಹುದೆಂದು ಊರಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಲು ಊರ ಜನರು ಬಂದು ಮುಳ್ಳ ಅಂಡ ಹಾಕಿ ಹುಡುಕಾಡಿದರೂ ಸಿಗಲಿಲ್ಲಾ. ನಾವು ನಮ್ಮ ಬಾವಿಯ ನೀರನ್ನು ಇಂಜನ ಹಚ್ಚಿ ತೆಗೆದಾಗ ಇಂದು ದಿನಾಂಕ:15/10/2011 ರಂದು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 9.00 ಗಂಟೆ ಸುಮಾರಿಗೆ ಹೆಣ ಬಾವಿಯಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಕಿರುತ್ತದೆ. ಅವಳಿಗೆ ಇಜಾಡಲು ಬರುತಿತ್ತು ಬಹುಶ ಕಲ್ಲು ಕಟ್ಟಿಕೊಂಡು ಬಾವಿಯಲ್ಲಿ ಹಾರಿರಬಹುದು. ಅವಳ ಸಾವಿನಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಸಂಶಯ ವಗೈರೆ ಇರುವುದಿಲ್ಲಾ. ಅಂತಾ ದೂರು ಸಲ್ಲಿಸಿದ ಸಾರಾಂಶದ ಮೇಲಿಂದ ಠಾಣೆ. ಠಾಣೆ ಯು.ಡಿ.ಆರ್..ನಂ.12/2011 ಕಲಂ.174 ಸಿ ಆರ್.ಪಿ.ಸಿ ಪ್ರಕಾರ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲು ಮಾಡಿಕೊಂಡು ತನಿಖೆ ಕೈಕೊಳ್ಲಲಾಗಿದೆ.  

ಅಳಿಯನಿಂದ ನಿಂದನೆ :
ಬ್ರಹ್ಮಪೂರ ಠಾಣೆ
:ಶ್ರೀ.ಪೀರಪ್ಪ ತಂದೆ ರುಕ್ಕಪ್ಪ ಅಜಾದಪೂರ ವಯ||  75 ವರ್ಷ, ಸಾ|| ಸುಂದರ ನಗರ ಗುಲಬರ್ಗಾ ರವರು ನನ್ನ ಮಗಳಾದ ಕಿರಣ ಇವಳಿಗೆ 11 ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ಬೀದರ ನಗರದ ಅಶೋಕ ತಂದೆ ಲಾಲಪ್ಪ ಗಾಯಕವಾಡ ಇವನೊಂದಿಗೆ ಕೊಟ್ಟು ಮದುವೆ ಮಾಡಿದ್ದು, ಅಶೋಕನು ಇತನು ನನ್ನ ಮಗಳಿಗೆ ಮಾನಸಿಕ ಹಾಗೂ ದೈಹಿಕ ಕಿರುಕುಳ ನೀಡಿದ್ದರಿಂದ ಬೀದರ ಗಾಂಧಿ ಗಂಜ ಪೊಲೀಸ ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಈ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ನನ್ನ ಅಳಿಯ ಅಶೋಕನು ದಿನಾಂಕ: 14/10/2011 ರಂದು ಸಾಯಂಕಾಲ್ ಸುಮಾರಿಗೆ ನನ್ನ ಮನೆಯ ಪೋನ ನಂಬರಾದ 08472-244997 ನೇದ್ದಕ್ಕೆ ಪೋನ ಮಾಡಿ ನನಗೆ ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಮನೆಯ ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಅವಾಚ್ಯ ಶಬ್ದಗಳಿಂದ ಬೈದು, ನಿನಗೆ ಶೂಟ ಮಾಡುತ್ತೇನೆ ಅಂತಾ ಜೀವ ಬೆದರಿಕೆ ಹಾಕಿರುತ್ತಾನೆ ಅಂತಾ ದೂರು ಸಲ್ಲಿಸಿದ ಸಾರಾಂಶದ ಮೇಲಿಂದ ಬ್ರಹ್ಮಪುರ ಪೊಲೀಸ ಠಾಣೆ ಗುನ್ನೆ ನಂ: 194/11 ಕಲಂ: 504, 506 ಐ.ಪಿ.ಸಿ ಪ್ರಕಾರ ಪ್ರಕರಣದ ದಾಖಲಿಸಿಕೊಂಡು ತನಿಖೆ ಕೈಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ.  

ಕಳವು ಪ್ರಕರಣ:
ಬ್ರಹ್ಮಪೂರ ಠಾಣೆ
ಶ್ರೀ.ನಾಗರಾಜ ತಂದೆ ವಿಜಯಕುಮಾರ ಬಿರಾದಾರ, ಸಾ|| ಗಂಜ ಬ್ಯಾಂಕ ಕಾಲೋನಿ ಗುಲಬರ್ಗಾ ರವರು ನನ್ನ ಮೋಟರ ಸೈಕಲ ನಂ: ಕೆಎ 32 ಆರ್ ನೇದ್ದನ್ನು ದಿನಾಂಕ: 03/09/2011 ರಂದು ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಸುಮಾರಿಗೆ ಶರಣಬಸವೇಶ್ವರ ಕೆರೆ ಗಾರ್ಡನ ಎದುರುಗಡೆ ನಿಲ್ಲಿಸಿ ಉದ್ಯಾನವನದಲ್ಲಿ ತನ್ನ ಖಾಸಗಿ ಕೆಲಸ ಮುಗಿಸಿಕೊಂಡು ಮರಳಿ ಬಂದು ನೋಡುವಷ್ಟರಲ್ಲಿ ಯಾರೋ ಕಳ್ಳರು ನನ್ನ ಮೋಟರ ಸೈಕಲ ಕಳ್ಳತನ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಹೊಗಿರುತ್ತಾರೆ ಅಂತಾ ದೂರು ಸಲ್ಲಿಸಿದ ಸಾರಾಂಶದ ಮೇಲಿಂದ ಬ್ರಹ್ಮಪೂರ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ ಗುನ್ನೆ ನಂ 195/2011 ಕಲಂ 379 ಐಪಿಸಿ ಪ್ರಕಾರ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಿಕೊಂಡು ತನಿಖೆ ಕೈಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ.