Police Bhavan Kalaburagi

Police Bhavan Kalaburagi

Tuesday, October 21, 2008

GULBARGA DIST REPORTED CRIMES 21-10-2008

±ÀºÁ¥ÀÆgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ. : PÉÆ¯É ¥ÀæPÀgÀt: C¤Ã¯ï vÀAzÉ ªÀįÁèj WÀ£ÁvÉ EvÀ£ÀÄ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ 2-3 ªÀµÀðUÀ½AzÀ ¨ÉÆÃgÀªÀiÁä UÀAqÀ §¸ÀªÀgÁd ªÀÄrªÁ¼À ¸Á: zÉÆÃgÀ£À½î EªÀ¼ÉÆÃA¢UÉ C£ÉÊwPÀ ¸ÀA¨sÀAzsÀ ºÉÆÃA¢zÀÄÝ , C¤Ã¯ï vÀAzÉ ªÀįÁèj WÀ£ÁvÉ EvÀ¤UÉ ªÀÄzÀÄªÉ ¤±ÀÑAiÀĪÁV ¢£ÁAPÀ 23-11-08 gÀAzÀÄ ªÀÄzÀÄªÉ ElÄÖPÉÆArÖzÀÄÝ. EzÀjAzÁV ©ÃgÀªÀiÁä½UÉ ºÁUÀÆ C¤Ã®¤UÉ vÀPÀgÁgÀÄ DVzÀÄÝ. C¤Ã®£ÀÄ ªÀÄzÀĪÉAiÀiÁzÀgÉ vÀ£ÉÆßÃA¢UÉ EgÀĪÀ C£ÉÊwPÀ ¸ÀA¨sÀAzÀ ©qÀÄvÁÛ£É JAzÀÄ C¤Ã®¤UÉ ¥ÀĸÀ¯Á¬Ä¹ ¢:19-10-08 gÀAzÀÄ ¨É½UÉÎ 05-00 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ C¤Ã®¤UÉ J®èªÀÄä UÀÄqÀØzÀ ºÀwÛgÀ PÁå£Á® ºÀwÛgÀ §gÀ®Ä ºÉý C¤Ã®¤UÉ ¨ÉÆÃgÀªÀiÁä ªÀÄvÀÄÛ CªÀ¼À UÀAqÀ §¸ÀªÀgÁd £ÉÆA¢UÉ PÀÆrPÉÆAqÀÄ PÉÆ¯É ªÀiÁr ±ÀªÀªÀ£ÀÄß PÁå£Á¯ï ¤Ãj£À°è J¸ÉzÀÄ ºÉÆÃzÀ §UÉÎ ¢:21-10-08 gÀAzÀÄ ²æà gÁªÀÄZÀAzÀæ vÀAzÉ ªÀįÁèj WÀ£ÁvÉ ¸Á: zÉÆÃgÀ£À½î gÀªÀgÀÄ zÀÆgÀÄ ¸À°è¹zÀÄÝ ²æà §¸ÀªÀgÁd.n.§Ä¢ß ¦.J¸ï.L. (PÁ.¸ÀÄ) gÀªÀgÀÄ ¨ÉÆÃgÀªÀÄä UÀA §¸ÀªÀgÁd ªÀÄvÀÄÛ §¸ÀªÀgÁd ªÀÄrªÁ¼À gÀ «gÀÄzÀÝ ±ÀºÁ¥ÀÆgÀ oÁuÉAiÀÄ°è UÀÄ£Éß £ÀA: 175/08 PÀ®A 302.201 L.¦.¹.¸ÀAUÀqÀ 34 L.¦.¹. CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ

Daily Crime Update - Bidar 21-10-2008

This post is in Kannada language. To view, you need to download kannada fonts from the link section.

  ¢£ÀA¥Àæw C¥ÀgÁzsÀUÀ¼À ªÀiÁ»w ¢£ÁAPÀ:21-10-2008 

CPÀæªÀĪÁV ªÀiÁgÁl ªÀiÁqÀÄwÛzÀÝ ¸ÀgÁ¬Ä ¨Ál¯ïUÀ¼À d¦Û 

alUÀÄ¥Àà ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 164/08 PÀ®A 32, 34 PÉ.E. PÁAiÉÄÝ :-

¢£ÁAPÀ B 20/10/08 gÀAzÀÄ ºÀtPÀÄt UÁæªÀÄzÀ°è ªÀiÁtÂPÀgÉrØ ¸Á: ºÀtPÀÄt EvÀ£ÀÄ ¯ÉʸÉãÀì ªÀUÉÊgÉ E®èzÉ vÀ£Àß ªÀÄ£ÉAiÀÄ ºÀwÛgÀ ¸ÀgÁ¬Ä ¨Ál®UÀ¼ÀÄ ElÄÖPÉÆAqÀÄ ªÀiÁgÁl ªÀiÁqÀÄwÛzÁÝUÀ RavÀ ¨sÁwä ªÉÄÃgÉUÉ ºÀtPÀÄt UÁæªÀÄPÉÌ ºÉÆÃV zÁ½ ªÀiÁr DgÉÆævÀ ªÀiÁtÂPÀgÉrØ gÀªÀjAzÀ 26 ¨ÉƤ «¹Ì 180 JA.J¯ï £À  ¸ÀgÁ¬Ä ¨Ál®UÀ¼ÀÄ C.Q. 1040=00 gÀÆ¥Á¬ÄzÀÄÝ d¦Û ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ.

ªÀÄ£ÉPÀ¼ÀîvÀ£À: £ÀUÀzÀÄ ºÀt ºÁUÀÆ §AUÁgÀ PÀ¼ÀªÀÅ

ºÀÄ®¸ÀÆgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 179/08 PÀ®A 457, 380 L¦¹ :-  

¢£ÁAPÀ 20-10-2008 gÀAzÀÄ 1415 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠲æà gÁd¥Áà vÀAzÉ §¸ÀªÀt¥Áà ¸Á; RAqÁå¼À gÀªÀgÀÄ  ¯ÁvÀÆgÀzÀ°è CrUÉ ªÀiÁqÀĪÀ PÉ®¸À ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ G¥Àfë¸ÀÄwÛgÀÄvÁÛgÉ  CªÀgÀ vÀAzÉ   vÁ¬ÄgÀªÀgÀÄ UÁæªÀÄzÀ°èzÀÄÝ, vÀAzÉUÉ Q« QªÀÅqÀvÀ£À EzÀÄÝ, ¢£ÁAPÀ 19-10-2008 gÀAzÀÄ vÁ¬Ä UÀÄgÀªÀiÁä ¯ÁvÀÆgÀPÉÌ ºÉÆÃVgÀÄvÁۼɠ CzÉ ªÉüÉAiÀÄ°è AiÀiÁgÉÆà C¥ÀjavÀ PÀ¼ÀîgÀÄ   ¥ÀPÀÌzÀ PÉÆÃuÉAiÀÄ ¨ÁV®Ä JwÛ M¼ÀUÀqÉ ¥ÀæªÉñÀ ªÀiÁr ¸ÀAzÀÄQ£À°èzÀ £ÀUÀzÀÄ ºÀt 9,000/- gÀÆ. ªÀÄvÀÄÛ C®ªÀiÁjAiÀÄ°è §AUÁgÀzÀ MAzÀÄ vÉÆð ¯ÁPÉÃl CAzÁdÄ Q. 10,000/- ªÀÄvÀÄÛ LzÀÄ UÁæªÀÄ §AUÁgÀzÀ GAUÀÄgÀ CAzÁdÄ Q: 5,000/- gÀÆ. »ÃUÉ MlÄÖ, 24,000/- gÀÆ. QªÀÄäwÛ£À ªÀiÁ®Ä AiÀiÁgÉÆà C¥ÀgÀavÀ PÀ¼ÀîgÀÄ PÀ¼ÀªÀÅ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVgÀÄvÁÛgÉ CAvÁ w½¹zÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.  

¸ÀA±ÀAiÀiÁ¸ÀàzÀ jÃwAiÀÄ°è ªÀåQÛAiÀÄ ¸ÁªÀÅ

§¸ÀªÀPÀ¯Áåt UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ  AiÀÄÄ.r.DgÀ. ¸ÀASÉå 21/08 PÀ®A 174(¹) ¹Dg惡 :-

¢£ÁAPÀ 20/10/08 gÀAzÀÄ ¯Áj £ÀA PÉJ 39-6251 £ÉÃzÀgÀ°è ZÁ®PÀ PÀ®ègÉrØ ¸Á: gÁeÉÆüÁ EªÀ£ÀÄ CAPÀ¯ÉñÀégÀ ¢AzÀ Q«ÄPÀ¯ï ¥ËqÀgÀ ¯ÉÆÃqÀ vÀÄA©PÉÆAqÀÄ vÀ«Ä¼À£ÁqÀÄ ºÉÆÃUÀ®Ä ºÉÆgÀlÄ zÁjAiÀÄ°è vÀ£Àß ¸ÀéUÁæªÀĪÁzÀ gÁeÉÆüÁ UÁæªÀÄPÉÌ ªÀ¸ÀwUÁV ºÉZÀÄѪÀj qÉæöʪÀgÀ zÀvÀÄÛ vÀAzÉ UÀÄAqÁf  EªÀ£ÉÆA¢UÉ gÁeÉÆüÁ UÁæªÀÄPÉÌ ¨É¼ÀV£À eÁªÀ 0300 UÀAmÉUÉ §AzÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀÄ ªÀÄÄAzÉ ¯Áj ¤°è¹ ZÁ®PÀ PÀ®ègÉrØ vÀ£Àß ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è ªÀÄ®VgÀÄvÁÛ£É. zÀvÀÄÛ ¯Áj PÁ婤£À ¹Ãn£À ªÉÄÃ¯É ªÀÄ®VPÉÆArzÀÄÝ ZÁ®PÀ PÀ®ègÉrØ ªÀÄÄAeÁ£É 0700 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ zÀvÀÄÛ¤UÉ J©â¸À®Ä §AzÁUÀ  zÀvÀÄÛ ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖzÀÄÝ PÀArgÀÄvÁÛ£É. ªÀÄÈvÀ vÀAzÉ ¦üAiÀiÁð¢ UÀÄAqÁf ªÀÄÈvÀ£À ¸Á«£À §UÉÎ ¸ÀA±ÀAiÀÄ ªÀåPÀÛ ¥Àr¹zÀjAzÀ  AiÀÄÄ.r.Cgï. ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ.

ºÁªÀÅ PÀrzÀÄ ªÀÄ»¼ÉAiÉÆêÀð¼À ¸ÁªÀÅ 

¨sÁ°Ì UÁæ«ÄÃt ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 16/08 PÀ®A 174 ¹Dg惡 :-

¢£ÁAPÀ: 21/10/08 gÀAzÀÄ 0815 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠣ÀgÀ¹AUÀgÁªÀ vÀAzÉ ªÀįÁègÁªÀ  ¸Á: ©Ãj (PÉ) gÀªÀgÀÄ ¤ÃrzÀ ¦üAiÀiÁð¢£À ¸ÁgÁA±ÀªÉ£ÉAzÀgÉ  ¢£ÁAPÀ 20/10/08 gÀAzÀÄ ¸ÁAiÀÄAPÀ® 1800 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ºÉAqÀw ºÀgÀ£Á¨Á¬Ä GZÉÑ, ªÀAiÀÄ 50 ªÀµÀð EªÀ¼ÀÄ vÀ£Àß ¸ÀéAvÀzÀ ºÉÆ® ¸ÀªÉð £ÀA 43 gÀ°è ºÉÆ®zÀ°è ºÀÄ®Äè PÉÆAiÀÄÄÝ ©¸ÁqÀĪÁUÀ ºÀÄ°è£À PÉüÀVzÀ ºÁªÀÅ ¸ÀzÀjAiÀĪÀ¼À §®UÉÊ GAUÀÄgÀÄ ¨ÉgÀ½UÉ PÀaÑ   ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ¼É CAvÁ EzÀÝ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ  ¥ÀæPÀgÀt zÁR® ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

mÁæöåPÀÖgï ¥À°Ö ªÀåQÛAiÉÆêÀð¤UÉ UÁAiÀÄ

ªÀÄAoÁ¼À ¥Éưøï oÁuÉ  C¥ÀgÁzsÀ ¸ÀASÉå  134/08 PÀ®A 279, 337, 338 L¦¹ :- 

¢£ÁAPÀ 21/10/08 gÀAzÀÄ 1000 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢ CA¨ÁzÁ¸À vÀAzÉ gÁdgÁªÀÄ UÀdgÉ gÀªÀgÀÄ ¢£À¤vÀåzÀAvÉ PÉÆû£ÀÆgÀ ¥ÀºÁqïzÀ°è PÀlÖqÀzÀ PÉ®¸ÀPÉÌ  ªÀÄAoÁ¼À¢AzÀ zÁzÁgÁªÀ ¸ÀAvÉÆõÀ «£ÉÆÃzï ©üêÀÄgÁªÀ J®èègÀÆ PÀÆr  mÁæPÀÖgï £ÀA PÉJ-39/738 £ÉÃzÀgÀ°è PÀĽvÀÄPÉÆAqÀÄ AiÀÄè®zÀUÀÄAr zÁn CzÀgÀ ²ªÁgÀzÀ E½eÁj£À°è CA§zÁ¸À EªÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß CwªÉÃUÀ ºÁUÀÄ ¤µÁ̼ÀfvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ gÉÆÃr£À §®UÀqÉ M«ÄäzÉÆAªÉÄä¯É ¥À°Ö ªÀiÁrzÀÝjAzÀ mÁæPÀågï£À°è PÀĽvÀ J®èjUÀÆ ¨sÁj gÀPÀÛUÁAiÀÄ ªÀÄvÀÄÛ UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀÄ ªÁVgÀĪÀ ¥ÀæAiÀÄÄPÀÛ ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. 

CPÀæªÀÄPÀÆl gÀa¹PÉÆAqÀÄ dUÀ¼À vÉUÉzÀÄ ªÀåQÛUÉ ºÉÆÃqÉzÀÄ UÁAiÀÄ

§¸ÀªÀPÀ¯Áåt £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ C¥ÀgÁzsÀ ¸ÀASÉå 190/2008 PÀ®A 143,341,504,323,506 eÉÆvÉ 149 L¦¹ :-

¢£ÁAPÀ 20/10/2008 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠲æà ªÉƺÀäzÀ¸Á§ vÀAzÉ E¸Áä¬Ä¯ï ¸Á§ zÁzÉ  ªÀAiÀÄ 45 ªÀµÀð eÁw ªÀÄĹèA G: MPÀÌ®ÄvÀ£À gÀªÀgÀÄ zÀÆgÀÄ ¤ÃrzÀgÀ ¸ÁgÁA±ÀªÉ£ÉAzÀgÉ   DgÉÆævÀgÁzÀ CfêÀÄ vÀAzÉ ºÀ£ÀÄß«ÄAiÀiÁå RÄgÉʶ ºÁUÀÆ E£ÀÆß 31 d£À DgÉÆævÀgÉ®ègÀÆ CPÀæªÀÄ PÀÆl gÀa¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ §¸ÀªÀPÀ¯Áåt £ÀUÀgÀzÀ eÁªÀiÁ ªÀÄfÃzÀ JzÀÄgÀÄUÀqÉ ¦üAiÀiÁ𢠪ÀÄPÀ̼ÁzÀ CfÃd ªÀÄvÀÄÛ jÃAiÀiÁd EªÀjUÉ CPÀæªÀĪÁV vÀqÉzÀÄ «£ÁPÁgÀt dUÀ¼À vÉUÉzÀÄ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ, PÉʬÄAzÀ ªÀÄvÀÄÛ PÁ°¤AzÀ ºÉÆÃqÉzÀÄ UÁAiÀÄ¥Àr¹gÀÄvÁÛgÉ ªÀÄvÀÄÛ fêÀzÀ ¨ÉÃzÀjPÉ ºÁQgÀÄvÁÛgÉ CAvÀ  ¤ÃrzÀ ¦üAiÀiÁð¢£À  ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ ªÀÄÄA¢£À vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

§¸ÀªÀPÀ¯Áåt £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ  C¥ÀgÁzsÀ ¸ÀA: 191/2008 PÀ®A 143,147,148,341,504,323,506 eÉÆvÉ 149 L¦¹   :-

¢£ÁAPÀ 20/10/2008 gÀAzÀÄ  ¦üAiÀiÁ𢠠ªÉƺÀäzÀ CfêÉƢݣÀ vÀAzÉ ªÉƬģÉÆâݣÀ RÄgÉʶ ªÀAiÀÄ 20 ªÀµÀð eÁw ªÀÄĹèA G: ªÀiÁA¸À ªÀiÁgÁl ¸Á: £ÀjUÁgÀ UÀ°è §¸ÀªÀPÀ¯Áåt gÀªÀgÀÄ ¤ÃrzÀ zÀÆj£À ¸ÁgÁA±ÀªÉ£ÉAzÀgÉ  ¦üAiÀiÁð¢gÀªÀgÀÄ ªÀiÁA¸À ªÀiÁgÁl ªÁå¥ÁgÀ ªÀÄÄV¹PÉÆAqÀÄ vÀ£Àß ªÀÄ£ÉUÉ ºÉÆÃUÀÄwÛgÀĪÁUÀ JeÁd vÀAzÉ ªÉƺÀäzÀ¸Á§ RÄgÉʶ ¸Á: zÉñÀªÀÄÄRUÀ°è ºÁUÀÆ E£ÀÆß 11 d£À DgÉÆævÀgÀÄ J®ègÀÆ ¸Á: §¸ÀªÀPÀ¯Áåt  gÀªÀgÀÄ ªÀiÁgÀPÁ¸ÀûçUÀ¼À£ÀÄß »rzÀÄPÉÆAqÀÄ CPÀæªÀÄ PÀÆl gÀa¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ §¸ÀªÀPÀ¯Áåt £ÀUÀgÀzÀ eÁªÀiÁ ªÀÄfÃzÀ JzÀÄgÀÄUÀqÉ CPÀæªÀĪÁV vÀqÉzÀÄ «£ÁPÁgÀt dUÀ¼À vÉUÉzÀÄ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ, PÉʬÄAzÀ ªÀÄvÀÄÛ PÁ°¤AzÀ ºÉÆÃqÉzÀÄ UÁAiÀÄ¥Àr¹gÀÄvÁÛgÉ ªÀÄvÀÄÛ fêÀzÀ ¨ÉÃzÀjPÉ ºÁQgÀÄvÁÛgÉ CAvÀ ¦üAiÀiÁð¢vÀ£ÀÄ PÉÆlÖ °TvÀ ¦üAiÀiÁðzÀÄ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ ªÀÄÄA¢£À vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯Á¬ÄvÀÄ.

¨sÁ°Ì £ÀUÀgÀ ¥ÉÆ°¸À oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 217/08 PÀ®A 324,341,504,506 eÉÆvÉ 34 L¦¹ :-

¢£ÁAPÀ 20/10/08 gÀAzÀÄ 1215 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠸ÉÆêÉÄñÀégÀ vÀAzÉ gÁeÉÃAzÀæ ©gÁzÁgÀ   ¨sÁ°Ì gÀÆgÀ¯ï EAf¤AiÀÄjAUÀ PÁ¯ÉÃdzÀ°è C¨sÁå¸À ªÀiÁqÀÄwÛzÀÄÝ  ¥ÉmÉÆæî ºÁQ¹PÉƼÀîªÀ PÀÄjvÀÄ ªÀįÁÌ¥ÀÄgÉ ¥ÉmÉÆæî §APïUÉ ºÉÆÃV ªÀÄgÀ½ §gÀÄwÛgÀĪÁUÀ DgÉÆævÀgÁzÀ ¸ÀĤî ¹AzsÉ ªÀÄvÀÄÛ ±ÉÃRgÀ  gÀªÀgÀÄ ¦üAiÀiÁð¢UÉ  CPÀæªÀĪÁV vÀqÉzÀÄ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ £ÁªÀÅ ¤£ÀßVAvÀ ¹¤ÃAiÀÄgÀ EzÉÝªÉ ¥ÉmÉÆæî ºÁQ¹PÉƼÀîªÁUÀ £ÀªÀÄäUÉ £ÉÆÃrAiÀÄÆ £ÀªÀĸÁÌgÀ ªÀiÁr®è CAvÀ CAzÀÄ §qÉUɬÄAzÀ ºÉÆqÉzÀÄ gÀPÀÛ UÁAiÀÄ ºÁUÀÄ UÀÄ¥ÀÛ UÁAiÀÄ ¥Àr¹ fêÀzÀ ¨ÉÃzÀjPÉ ºÁQgÀÄvÁÛgÉ CAvÀ EzÀÝ zÀÆj£À ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä ªÀiÁr vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.                

 

GULBARGA DIST REPORTED CRIMES


gÁWÀªÉÃAzÀæ £ÀUÀgÀ oÁuÉ : PÉÆ¯É ¥ÀæPÀgÀt :¢£ÁAPÀ: 20-10-2008 gÁwæ 8-00 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ UÀAUÁ £ÀUÀgÀzÀ £ÁUÀAiÀÄå ,±ÉÃRAiÀÄå ªÀÄvÀÄÛ ¸ÁAiÀħtÚ, ²ªÀ±ÀgÀuÁà gÀªÀgÀÄ UÀAUÁ £ÀUÀgÀzÀ ºÀ£ÀĪÀiÁ£À UÀÄrAiÀÄ ZËPÀ gÀ¸ÉÛAiÀÄ°è M§âjUÉƧâgÀÄ dUÀ¼À ªÀiÁrPÉƼÀÄîvÁÛ ¸ÁAiÀħtÚ ªÀÄvÀÄÛ ²ªÀ±ÀgÀt¥Áà EªÀgÀÄ vÀ®ªÁgÀÀ¢AzÀ £ÁUÀAiÀÄå ªÀÄvÀÄÛ ±ÉÃRAiÀÄågÀªÀjUÉ ºÉÆzÉzÀÄ ¨sÁj UÁAiÀÄ ¥Àr¹zÀÄÝ aQvÉì PÀÄjvÀÄ ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæ UÀÄ®§UÁðPÉÌ ¸ÉÃ¥ÀðqÉ ªÀiÁrzÀÄÝ aQvÉì ªÉÃ¼É gÁwæ 8-30 gÀ ¸ÀĪÀiÁjUÉ UÁAiÀiÁ¼ÀÄ £ÁUÀAiÀÄå ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖzÀÄÝ ±ÉÃRAiÀÄå aQvÉì ¥ÀqÉAiÀÄÄwÛzÀÄÝ dUÀ¼ÀzÀ ªÉüÉAiÀÄ°è DgÉÆæ ²ªÀ±ÀgÀt¥Àà¤UÉ ¸ÀºÀ UÁAiÀÄUÀ¼ÁVzÀÄÝ ¸ÀPÁðj D¸ÀàvÉæAiÀÄ°è aQvÉì ¥ÀqÉAiÀÄÄwÛzÀÄÝ. WÀl£ÉUÉ ªÀÄÈvÀ £ÁUÀAiÀÄå£ÀÄ FUÀ 4 wAUÀ¼À »AzÉ °AUÁAiÀÄvÀ ¸ÀªÀiÁdPÉÌ ¸ÉÃjzÀ VÃvÁ JA§ÄªÀ¼ÉÆA¢UÉ ¥ÉæêÀÄ «ªÀºÁ DVzÀÄÝ £ÁUÀAiÀÄå£ÀÄ CmÉÆà ZÁ®PÀ£ÁVzÀÄÝ CmÉÆà ZÀ¯Á¬Ä¸À®Ä ºÉÆqÀUÀqÉ ºÉÆÃzÁUÀ ¸ÁAiÀħtÚ£ÀÄ £ÁUÀAiÀÄå£À ªÀÄ£ÉUÉ §AzÀÄ ºÉÆÃUÀÄwÛzÀÄÝzÀÝjAzÀ £ÁUÀAiÀÄå¤UÀÆ ¸ÁAiÀħtÚ¤UÀÆ M¼ÀUÉƼÀUÉ zÉéõÀ«zÀÄÝ CzÉà zÉéñÀ¢AzÀ ¸ÁAiÀħtÚ ºÁUÀÄ ²ªÀ±ÀgÀt¥Áà gÀªÀgÀÄ PÉƯɪÀiÁqÀĪÀ GzÉÝñÀ¢AzÀ £ÁUÀAiÀÄå ªÀÄvÀÄÛ ±ÉÃRAiÀÄå£ÀªÀgÉÆA¢UÉ dUÀ¼ÀvÉUÉzÀÄ ºÀjvÀªÁzÀ DAiÀÄÄzÀ¢AzÀ E§âjUÀÆ ºÉÆqÉzÀÄ ¨Áj UÁAiÀÄ ªÀiÁr £ÁUÀAiÀÄå¤UÉ PÉƯɪÀiÁrgÀÄvÁÛgÉ JAzÀÄ ²æêÀÄw §¸ÀìªÀÄä UÀAqÀ ©üêÀıÀ PÀ¯Á® ¸Á|| UÀAUÁ £ÀUÀgÀ UÀÄ®§UÁð gÀªÀgÀÄ zÀÆgÀÄ ¸À°è¹zÀÄÝ ¦ügÁå¢ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ ²æà PÀAmÉ¥Áà qÉÆÃt ¦.J¸ï.L gÁWÀªÉÃAzÀæ £ÀUÀgÀ oÁuÉgÀªÀgÀÄ ¸ÁAiÀħtÚ ªÀÄvÀÄÛ ²ªÀ±ÀgÀt¥ÀàgÀªÀgÀ «gÀÄzÀÝ gÁWÀªÉÃAzÀæ £ÀUÀgÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA.109/08 PÀ®A. 324,307.302 ¸ÀAUÀqÀ 34 L¦¹ CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

±ÀºÁ¨ÁzÀ £ÀUÀgÀ oÁuÉ : PÀ¼ÀªÀÅ ¥ÀæPÀgÀt :¢£ÁAPÀ:20/10/08gÀ gÁwæ ªÉüÉAiÀÄ°è ¨sÀAPÀÆgÀ PÁæ¸ïzÀ°ègÀĪÀ ²æà FgÀuÁÚ vÀAzÉ ªÀįÉèñÀ¥Áà ºÀÆUÁgÀ ¸Á||¨sÀAPÀÆgÀ gÀªÀgÀ J¸ïnr ªÀÄvÀÄÛ ªÉÆèÉʯï CAUÀr AiÀÄ ±Àlgï ¨ÉAqï ªÀiÁr CzÀgÀ°èzÀÝ 1. 2£ÉÆÃQAiÀiÁ 1200 C.Q.2600/-gÀÆ 2.MAzÀÄ £ÉÆÃQAiÀiÁ 1650 C.Q. 1800/-gÀÆ 3.JgÀqÀÄ 1209 £ÉÆÃQAiÀiÁ C.Q.3000/-gÀÆ 4.MAzÀÄ ºÀ¼É 6600 £ÉÆQAiÀiÁ C.Q.2000/-gÀÆ 5.MAzÀÄ ºÀ¼É 1600 £ÉÆQAiÀiÁ C.Q.1500/-gÀÆ 6.MAzÀÄ ¹.120 ¸ÀªÀĸÀAUï C.Q.2400/- ªÀÄvÀÄÛ 7. MAzÀÄ j¯ÁAiÀÄ£Àì J¯ïf. C.Q.1500/- ºÁUÀÆ £ÀUÀzÀÄ ºÀt 2000/-gÀÆ »ÃUÉ MlÄÖ 16800/-gÀÆ ¨É¯É ¨Á¼ÀĪÀÅzÀ£ÀÄß AiÀiÁgÉÆà PÀ¼ÀîgÀÄ PÀ¼ÀªÀÅ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃzÀ §UÉÎ ¢: 21-10-2008 gÀAzÀÄ zÀÆgÀÄ ¸À°è¹zÀÄÝ ±ÀºÁ¨ÁzÀ £ÀUÀgÀ oÁuÉAiÀÄ°è PÀ®A 457,380 L.¦.¹ CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

Raichur District Reported Crimes

: FdĨÁgÀzÀ ¨Á®PÀ, PÉgÉAiÀÄ ¤Ãj£À°è DPÀ¹äPÀªÁV ªÀÄļÀÄV ¸ÁªÀÅ :

°AUÀ¸ÀÆÎgÀÄ vÁ®ÆPÀ ºÀnÖ UÁæªÀÄ ¤ªÁ¹, gÉÃtÄPÀªÀÄä-ºÀ£ÀĪÀÄAvÀ¥Àà ¨sÉÆÃVgÁªÀÄ£ÀUÀÄAqÀ zÀA¥ÀwUÀ¼À 13 ªÀµÀðzÀ ¥ÀÄvÀæ gÀªÉÄñÀ£ÀÄ ¢£ÁAPÀ: 20.10.2008 gÀAzÀÄ 0800 UÀAmɬÄAzÀ 1800 ªÀÄzsÀåzÀ CªÀ¢üAiÀÄ°è ºÀnÖºÉƸÀÆgÀÄ PÉgÉAiÀÄ°è ¸ÁߣÀªÀiÁqÀ®Ä ºÉÆÃVzÁÝUÀ, DPÀ¹äPÀªÁV PÉgÉAiÀÄ ¤Ãj£À°è ©zÀÄÝ FdĨÁgÀzÉà ¤ÃgÀ°è ªÀÄļÀÄV ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ£ÉAzÀÄ ªÀÄÈvÀ£À vÁ¬Ä PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠪ÉÄðAzÀ ºÀnÖ¥Éưøï oÁuÉ C¸Áé¨sÁ«PÀ ªÀÄgÀt ¸ÀA:21/2008 PÀ®A 174 zÀA.¥Àæ.¸ÀA CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹, vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.


 

: fêÀ£ÀzÀ°è fUÀÄ¥Éì, UÀȺÀtÂAiÉÆêÀð¼ÀÄ «µÀ ¸Éë¹ DvÀäºÀvÉå :

¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ vÁ®ÆPÀ AiÀÄzÀÝ®zÉÆrØ UÁæªÀÄ ¤ªÁ¹, UÀAUÀªÀÄä UÀAqÀ ºÀĸÉãÀ¥Àà 45 ªÀµÀð, EªÀ½UÉ MAzÀÄ 4-5 ªÀµÀðUÀ½AzÀ DUÁUÉÎ ¦ümïì gÉÆÃUÀ §gÀÄwÛzÀÄÝ JµÀÄÖ vÉÆÃj¹zÀgÀÆ UÀÄtªÀÄÄRªÁUÀzÀÝjAzÀ fêÀ£ÀzÀ°è fUÀÄ¥Éì UÉÆAqÀÄ ¢£ÁAPÀ: 20.10.2008 gÀAzÀÄ 0900 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è Qæ«Ä£Á±ÀPÀ «µÀ ¸Éë¹zÀÄÝ PÀÆqÀ¯Éà dªÀ¼ÀUÉÃgÁ D¸ÀàvÉæAiÀÄ°è zÁR°¹ aQvÉì PÉÆr¹zÀÄÝ aQvÉì ¥sÀ®PÁjAiÀiÁUÀzÉ ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ¼ÉAzÀÄ ªÀÄÈvÀ¼À ¥ÀÄvÀæ ªÀiË£ÉñÀ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠪ÉÄðAzÀ §¼ÀUÁ£ÀÆgÀÄ oÁuÉ C¸Áé¨sÁ«PÀ ªÀÄgÀt¸ÀA:23/2008 PÀ®A 174 zÀA.¥Àæ.¸ÀA CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹, vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.


 

: E¹àÃmï dÆeÁl, 6 d£ÀgÀ §AzsÀ£À, gÀÆ: 5850/- d¦Û :

²æà PÀgÀÄuÉñÀUËqÀ ¦J¸ïL ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ£ÀUÀgÀÀoÁuÉ & ¹§âA¢AiÀĪÀgÀÄ ¢£ÁAPÀ:20.10.2008 gÀAzÀÄ 2245 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ£ÀUÀgÀzÀ £ÀlgÁeï PÁ¯ÉÆäAiÀÄ°è E¹àÃmï dÆeÁlzÀ°è vÉÆqÀVzÀÝ ZÀAzÀæ±ÉÃRgÀ, ¥ÀæPÁ±À, F±À¥Àà, £ÁUÀgÁeï, gÁZÀAiÀÄå¸Áé«Ä ªÀÄvÀÄÛ ®QëöäãÁgÁAiÀÄt J®ègÀÆ ¸Á: ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ EªÀgÀ£ÀÄß §A¢ü¹, E¹àÃmï J¯ÉUÀ¼ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ £ÀUÀzÀĺÀt: 5850=00 gÀÆ¥Á¬ÄUÀ¼À£ÀÄß d¦Û ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ£ÀUÀgÀoÁuÉ UÀÄ£É߸ÀÀA.192/2008 PÀ®A: 87 PÉ.¦.DåPïÖ CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.


 

: ¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAWÀ£É, E§âgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ :

¢£ÁAPÀ:20.10.2008 gÀAzÀÄ 1530 UÀAmɸÀĪÀiÁgÀÄ ¨sÁµÁ vÀAzÉ ¨ÁªÁ¸Á¨ï ¸Á: UËgÀªÀiï¥ÉÃmÉ zÉêÀzÀÄUÀð EªÀ£ÀÄ PÀȵÀgïfÃ¥ÀĸÀA: PÉJ.36, 3914 £ÉÃzÀÝgÀ°è ¤UÀ¢üvÀ ¥ÀæªÀiÁtQÌAvÀ ºÉaÑ£À ¸ÀASÉåAiÀÄ°è ¥ÀæAiÀiÁtÂPÀgÀ£ÀÄß PÀÆræ¹zÀÝ®èzÉà ¥sÀÄmïgɸïÖªÉÄïÉAiÀÄÆ ¥ÀæAiÀiÁtÂPÀgÀ£ÀÄß ¤°è¹PÉÆAqÀÄ ¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄUÀ¼À£ÀÄß G®èAX¹, C¥ÁAiÀÄPÀgÀ jÃwAiÀÄ°è gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ PÀqɬÄAzÀ zÉêÀzÀÄUÀ𠧸勞ÁÝtzÀ PÀqÉUÉ ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ §gÀÄwÛgÀĪÀÅzÀ£ÀÄß UÀªÀĤ¹zÀ ²æà C°¸Á§ ¦J¸ïL zÉêÀzÀÄUÀð oÁuÉgÀªÀgÀÄ ¥ÀæAiÀiÁtÂPÀgÀ »vÀzÀȶ׬ÄAzÀ ZÁ®PÀ£À£ÀÄß §A¢ü¹, zÉêÀzÀÄUÀðoÁuÉ UÀÄ£É߸ÀA: 167/2008 PÀ®A: 279, 336 ¨sÁ.zÀA.¸ÀA. CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.


 

¢£ÁAPÀ:20.10.2008 gÀAzÀÄ 1730 UÀAmɸÀĪÀiÁgÀÄ SÁ¹ÃªÀĸÁ§ vÀAzÉ C°¸Á¨ï ¸Á: mÉÆtÆÚgÀÄ (PÉƼÀÆîgÀÄ) EªÀ£ÀÄ fÃ¥ÀĸÀA: ¹n¦.3569 £ÉÃzÀÝgÀ°è ¤UÀ¢üvÀ ¥ÀæªÀiÁtQÌAvÀ ºÉaÑ£À ¸ÀASÉåAiÀÄ°è ¥ÀæAiÀiÁtÂPÀgÀ£ÀÄß PÀÆræ¹zÀÝ®èzÉà ¥sÀÄmïgɸïÖªÉÄïÉAiÀÄÆ ¥ÀæAiÀiÁtÂPÀgÀ£ÀÄß ¤°è¹PÉÆAqÀÄ ¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄUÀ¼À£ÀÄß G®èAX¹, C¥ÁAiÀÄPÀgÀ jÃwAiÀÄ°è ºÀÆ«£ÀºÉqÀV PÀqɬÄAzÀ zÉêÀzÀÄUÀ𠧸勞ÁÝtzÀ PÀqÉUÉ ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ §gÀÄwÛgÀĪÀÅzÀ£ÀÄß UÀªÀĤ¹zÀ ²æà C°¸Á§ ¦J¸ïL zÉêÀzÀÄUÀð oÁuÉgÀªÀgÀÄ ¥ÀæAiÀiÁtÂPÀgÀ »vÀzÀȶ׬ÄAzÀ ZÁ®PÀ£À£ÀÄß §A¢ü¹, zÉêÀzÀÄUÀðoÁuÉ UÀÄ£É߸ÀA: 168/2008 PÀ®A: 279, 336 ¨sÁ.zÀA.¸ÀA. CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.


 

: ©ÃUÀªÀÄÄjzÀÄ ¨É½îAiÀÄ D¨sÀgÀtUÀ¼À PÀ¼ÀªÀÅ, ¥ÀvÉÛUÁV ªÁå¥ÀPÀ eÁ® :

gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ £ÀUÀgÀzÀ «zsÁå£ÀUÀgÀ §qÁªÀuÉ ¤ªÁ¹, ªÀÄÄgÀ½ ªÉÆúÀ£ÀgÉrØ vÀAzÉ PÀȵÀÚgÉrØ r.gÁA¥ÀÆgÀÄ, ¥sÀnð¯ÉÊdgï ªÁå¥ÁjUÀ¼ÀÄ ¢£ÁAPÀ: 17.10.2008 gÀAzÀÄ 0900 UÀAmÉUÉ vÀ£Àß ªÁ¸ÀzÀ ªÀÄ£ÉUÉ ©ÃUÀºÁQ vÀªÀÄä ¸ÀéUÁæªÀÄ r.gÁA¥ÀÆgÀÄPÉÌ ºÉÆÃV ¢£ÁAPÀ: 20.10.2008 gÀAzÀÄ ªÁ¥Á¸ï ªÀÄ£ÉUÉ §AzÀÄ £ÉÆÃqÀ®Ä AiÀiÁgÉÆà PÀ¼ÀîgÀÄ ªÀÄ£ÉUÉ ºÁQzÀÝ ¨ÁV®PÉÆAr ªÀÄÄjzÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è ¥ÀæªÉò¹, ªÀÄ£ÉAiÀÄ°èzÀÝ C.Q.gÀÆ:16,000/- ¨É¯É¨Á¼ÀĪÀ 86 vÉÆ°AiÀÄ ¨É½îAiÀÄ D¨sÀgÀtUÀ¼À£ÀÄß PÀ¼ÀªÀŪÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVgÀÄvÁÛgÉAzÀÄ ªÀÄÄgÀ½ ªÉÆúÀ£À gÉrØ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠪ÉÄðAzÀ £ÉÃvÁf£ÀUÀgÀoÁuÉ UÀÄ£É߸ÀA:106/2008 PÀ®A: 454,457,380 ¨sÁ.zÀA.¸ÀA.CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹, DgÉÆævÀgÀ ¥ÀvÉÛUÁV ªÁå¥ÀPÀ eÁ® ©Ã¹gÀÄvÁÛgÉ.

GULBARGA DIST REPORTED CRIMES AS ON 20 th Oct 08


AiÀiÁzÀVgÀ £ÀUÀgÀ oÁuÉ : PÀ¼ÀªÀÅ ¥ÀæPÀgÀtzÀ DgÉÆæ §AzsÀ£À :¢£ÁAPÀ 20/10/08 gÀAzÀÄ 11:30 J.JªÀiï.PÉÌ AiÀiÁzÀVÃgÀ £ÀUÀgÀ oÁuÉAiÀÄ ¹§âA¢ d£ÀgÁzÀ ²æà ªÀÄ°èPÁdÄð£À ªÀÄvÀÄÛ ²æà ¹zÀÄÝ gÀªÀgÀÄ ¥ÉmÉÆæðAUÀ PÀvÀðªÀåzÀ°èzÁÝUÀ ºÉƸÀ½î PÁæ¸ï ºÀwÛgÀ«gÀĪÀ ºÉÆî¸ÀÖ£À D¸ÀàvÉæ ºÀwÛgÀ M§â ªÀåQÛAiÀÄÄ ¥ÉưøÀjUÉ £ÉÆÃr C£ÀĪÀiÁ£Á¸ÀàzÀªÁV wgÀÄUÁqÀÄwÛgÀĪÀzÀ£ÀÄß PÀAqÀÄ DvÀ¤UÉ »rzÀÄ «ZÁgÀuÉ ªÀiÁqÀ¯ÁV DvÀ£À ºÉ¸ÀgÀÄ ªÀiÁgÉ¥Àà vÀA.ªÀĺÁzÉêÀ¥Àà ¸Á: ±À²zsÀgÀ PÁ¯ÉÆä AiÀiÁzÀVgÀ CAvÀ w½¹zÀÄÝ PÀÆ®APÀĵÀªÁV «ZÁj¸À¯ÁV ¸ÀĪÀiÁgÀÄ 5 wAUÀ¼À »AzÉ AiÀiÁzÀVjAiÀÄ gÉʯÉé PÁélðgÀì mÉÆÃ¥À ¹AUÀ JA§ÄªÀgÀ »A¨ÁV®Ä MqÉzÀÄ ªÀģɬÄAzÀ 20,000 gÀÆ £ÀUÀzÀÄ ºÀt PÀ¼ÀĪÀÅ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVzÀÄÝ CAvÀ M¦àPÉÆArzÀÄÝ £ÀAvÀgÀ ¸ÀzÀjAiÀĪÀ¤UÉ zÀ¸ÀÛVÃgÀ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ oÁuÉUÉ PÀgÉvÀAzÀÄ D¥Á¢vÀ¤AzÀ 16,000 gÀÆ £ÀUÀzÀÄ ºÀt d¦Û ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ D¥Á¢üvÀ¤UÉ £ÁåAiÀiÁAUÀ §AzsÀ£ÀPÉÌ PÀ½¹zÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

±ÉÆÃgÁ¥ÀÆgÀ oÁuÉ : gÀ¸ÉÛ C¥ÀWÁvÀ : ¨ÉAUÀ¼ÀÄj¤AzÀ ©ÃzÀgÀPÉÌ ºÉÆÃUÀÄwÛzÀÝ PÉ.J¸ï.Dgï.n.¹ §¸ï £ÀA: PÉJ38/J¥sï:447 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ£ÀÄ ¢:20/10/08 gÀAzÀÄ ¸ÀÆgÀ¥ÀÆgÀ §¸À ¤¯Áèt¢AzÀ ¨É¼ÀV£À eÁªÀ 5JJªÀiï PÉÌ ºÉÆgÀlÄ ºÀ¸À£Á¥ÀÆgÀ PÁæ¸ÀzÀ°è ºÉÆÃUÀÄwÛgÀĪÁUÀ ºÀ¸À£Á¥ÀÆgÀ PÁæ¸ï£À §®UÀqÉ gÀ¸ÉÛ¬ÄAzÀ «DgïJ¯ï §¸ï ªÁºÀ£À £ÀA:PÉJ25/©7654£ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß CwêÉÃUÀ ºÁUÀÆ ¤µÁ̼ÀfvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ PÉ.J¸ï.Dgï.n.¹ §¸ï £ÀA:PÉJ38/J¥sï447£ÉÃzÀÝPÉÌ C¥ÀWÁvÀ ¥Àr¹zÀ §UÉÎ PÉ.J¸ï.Dgï.n¹ §¸ï ZÁ®PÀ ²æà ªÉÊd£ÁxÀ vÀAzÉ ¸ÀAUÀAiÀÄå UÀ« ªÀÄoÀ.gÀªÀgÀÄ zÀÆgÀÄ ¸À°è¹zÀÄÝ ±ÉÆÃgÁ¥ÀÆgÀ oÁuÉAiÀÄ°è «DgïJ¯ï §¸ï ZÁ®PÀ£À «gÀÄzÀÝ PÀ®A;279,337 L¦¹ ¸ÀA187 LJªÀiï« DPïÖ CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ£ÀÄSÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

PÉÆ¥Àà¼À f¯ÉèAiÀÄ°è zÁR¯ÁzÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ:

C¸Àé¨sÁ«PÀ ªÀÄgÀt ¥ÀæPÀgÀt:.

1] PÉÆ¥Àà¼À UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ AiÀÄÄ.r.Dgï.£ÀA. 28/08 PÀ®A, 174 ¹.Dgï.¦.¹ :

¢£ÁAPÀ: 20.10.2008 gÀAzÀÄ ªÀÄzÁåºÀß 2:15 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢üzÁgÀgÁzÀ CA§tÚ vÀAzÉ ªÉÄʯÁgÀ¥Àà ªÀAiÀÄ: 44 eÁ: PÀÄgÀħgï ¸Á:ºÁ®ªÀwð UÁæªÀÄ EªÀgÀÄ oÁuÉUÉ ºÁdgÁV MAzÀÄ °TvÀ ¦üAiÀiÁð¢ü ¤ÃrzÀÄÝ ¸ÁgÁA±ÀªÉ£ÀAzÀgÉ, £À£Àß ªÀÄUÀ£ÁzÀ ¤AUÀ¥Àà vÀAzÉ CA§tÚ ªÀAiÀÄ: 19 ªÀµÀð EvÀ£ÀÄ ºÉÆmÉÖ £ÉÆêÀÅ ºÁUÀÆ ¦mïì¤AzÀ §¼À®ÄwÛzÀÄÝ J°è vÉÆÃj¹zÀgÀÄ DgÁªÀÄ DVgÀ°®è. EAzÀÄ ¢£ÁAPÀ: 20.10.08 gÀAzÀÄ ¨É½UÉÎ 8:00 jAzÀ 9:00 UÀAmÉAiÀÄ°è £Á£ÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è EgÀ¢zÁÝUÀ DvÀ£ÀÄ AiÀiÁªÀÅzÉÆà MAzÀÄ Qæ«Ä£ÁµÀPÀ ¸ÉêÀ£É ªÀiÁrzÀÄÝ DvÀ£À£ÀÄß PÉÆ¥Àà¼À f¯Áè D¸ÀàvÉæUÉ PÀgÉzÀÄPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ zÁR®Ä ªÀiÁr ºÉaÑ£À aQvÉì PÀÄjvÀÄ UÀzÀUÀUÉ PÀgÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃUÀÄwÛgÀĪÁUÀ ªÀiÁUÀð ªÀÄzsÀåzÀ°è ªÀÄÈvÀ ¥ÀnÖzÀÄÝ CzÉ. DvÀ£À ªÀÄgÀtzÀ°è £ÀªÀÄUÉ AiÀiÁgÀ ªÉÄÃ¯É ¸ÀA±ÀAiÀÄ«gÀĪÀ¢®è. ²æà §¸ÀªÀgÁd J.J¸ï.L PÉÆ¥Àà¼À UÁæ«ÄÃt oÁuÉ gÀªÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉAiÀÄ£ÀÄß PÉÊUÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.