Police Bhavan Kalaburagi

Police Bhavan Kalaburagi

Sunday, October 17, 2010

BIDAR DISTRICT DAILY CRIME UPDATE 17-10-210

This post is in Kannada language. To view, you need to download kannada fonts from the link section.

¢£ÀA¥Àæw C¥ÀgÁzsÀUÀ¼À ªÀiÁ»w ¢£ÁAPÀ 17/10/2010
¸ÀAvÀ¥ÀÆgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ AiÀÄÄ.r.Dgï £ÀA 12/2010 PÀ®A 174 ¹.Dgï.¦.¹ :-
¢£ÁAPÀ 16-10-2010 gÀAzÀÄ ªÀÄÈvÀ EAzÀĪÀÄw UÀAqÀ ¹zÀÝ¥Áà ±ÀAPÉæ ªÀAiÀÄ: 35 ªÀµÀð, eÁw: °AUÁAiÀÄvÀ, ¸Á: eÉÆÃd£Á EPÉAiÀÄ UÀAqÀ ¸ÀgÁ¬Ä PÀÄrzÀÄ ¸ÀA¸ÁgÀ ºÁ¼ÀÄ ªÀiÁrPÉƼÀÄîwÛzÀÝjAzÀ fêÀ£ÀzÀ°è fUÀÄ¥ÉìUÉÆAqÀ eÉÆÃd£Á UÁæªÀÄzÀ°è «µÀ ¸ÉêÀ£É ªÀiÁrzÀÄÝ aQvÉì PÀÄjvÀÄ ¸ÀAvÀ¥ÀÆgÀ D¸ÀàvÉæUÉ vÀAzÀÄ C°èAzÀ ºÉaÑ£À£À aQvÉì PÀÄjvÀÄ ©ÃzÀgÀ ¸ÀPÁðj D¸ÀàvÉæUÉ vÀAzÁUÀ aQvÉì ¥sÀ®PÁjAiÀiÁUÀzÉ EAzÀÄ ¢£ÁAPÀ 17-10-2010 gÀAzÀÄ 0010 UÀAmÉUÉ ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ¼É CAvÁ ¦üAiÀiÁð¢ UÀt¥ÀvÀgÁªÀ vÀAzÉ ªÀiÁtÂPÀgÁªÀ ¥Ánî ªÀAiÀÄ 63: ªÀµÀð, eÁw: °AUÁAiÀÄvÀ, ¸Á: ZÀl£Á¼À EvÀ£ÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

§¸ÀªÀPÀ¯Áåt ¸ÀAZÁgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 179/2010 PÀ®A 279, 338 L¦¹ 187 L.JA.«. DPÀÖ :-
¢£ÁAPÀ 15/10/2010 gÀAzÀÄ §¸ÀªÀPÀ¯Áåt-§AUÁè gÉÆÃr£À ªÉÄÃ¯É «Ä¤ «zsÁ£À ¸ËzsÀ ºÀwÛgÀ ¦üAiÀiÁ𢠪ÀiÁgÀÄw PÀ®è¥Áà §wÛ£É ªÀAiÀÄ: 30 ªÀµÀð, eÁw: UÉÆ®è, ¸Á: zÁ¸ÀgÀªÁr, vÁ: §¸ÀªÀPÀ¯Áåt EvÀ£ÀÄ §AUÁè¢AzÀ §¸ÀªÀPÀ¯ÁåtPÉÌ C¦à CmÉÆ £ÉÃzÀgÀ°è PÀĽvÀPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃUÀÄwÛgÀĪÁUÀ ¸ÀzÀj C¦à CmÉÆ ZÁ®PÀ£ÁzÀ DgÉÆæAiÀÄÄ vÀ£Àß CmÉƪÀ£ÀÄß CwªÉÃUÀ ºÁUÀÆ ¤µÁ̼ÀfvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ ºÉÆÃV gÉÆÃr£À JqÀ¨sÁUÀzÀ°è ¥À°Ö ªÀiÁrgÀÄvÁÛ£É, £ÀAvÀgÀ DgÉÆæAiÀÄÄ vÀ£Àß DmÉÆ ¸ÀªÉÄÃvÀ Nr ºÉÆÃVgÀÄvÁÛ£É ¸ÀzÀj ¥À°ÖAiÀÄ ¥ÀæAiÀÄÄPÀÛ ¦üAiÀiÁð¢UÉ JqÀUÀqÉ ºÀuÉAiÀÄ ªÉÄÃ¯É ¨sÁj gÀPÀÛUÁAiÀĪÁVgÀÄvÀÛzÉ CAvÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ ¤ÃrzÀ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

§¸ÀªÀPÀ¯Áåt ¸ÀAZÁgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 180/2010 PÀ®A 279, 304(J) L¦¹, eÉÆvÉ 187 L.JA.«. DPÀÖ :-
¢£ÁAPÀ 16/10/2010 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢ C§ÄÝ® ¸À°ÃªÀÄ vÀAzÉ ªÀĸÁÛ£À¸Á§ ªÀgÀªÀmÉÖªÁ¯É ªÀAiÀÄ: 56 ªÀµÀð, eÁw: ªÀÄĹèÃA, ¸Á: gÁeÉñÀégÀ, vÁ: §¸ÀªÀPÀ¯Áåt EvÀ£ÀÄ ªÀÄÈvÀ ¸ÉÆzÀgÀ ¸ÉƸÉAiÀiÁzÀ ¸ÀªÀÄjãÀ ¨ÉÃUÀA vÀAzÉ ºÀĸÉãÀ«ÄAiÀiÁå ¨ÁUÀªÁ£À ªÀAiÀÄ: 14 ªÀµÀð, ¸Á: D®¸ÀÄgÀ EPÉAiÀÄ eÉÆvÉAiÀÄ°è PÉ.E.©. mÁæ£Àì¥sÁgÀªÀÄgÀ ºÀwÛgÀ UɼÉAiÀÄ£ÁzÀ R°Ã®¥Á±Á vÀAzÉ ZÁAzÀ¸Á§ £ÀzÀÄݪÁ¯É EªÀ£ÉÆA¢UÉ ªÀiÁvÁqÀÄvÁÛ ¤AvÁUÀ ¸ÀªÀÄjãÀ ¨ÉÃUÀA EPÉAiÀÄÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ºÀwÛgÀ ºÀt vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ w£ÀÄߪÀ ªÀ¸ÀÄÛ vÀgÀ®Ä QgÁt zÀÄPÁ£ÀPÉÌ gÁ.ºÉ.£ÀA 09 £ÉÃzÀ£ÀÄß zÁn DZÉUÉ ºÉÆÃUÀÄwÛgÀĪÁUÀ DgÉÆæ mÁmÁ ¸ÀĪÉÆ £ÀA PÉJ-39/JA-991 £ÉÃzÀgÀ ZÁ®PÀ£ÁzÀ vÀ£Àß ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß CwªÉÃUÀ ºÁUÀÆ ¤µÁ̼ÀfvÀ£À¢AzÀ ¸À¸ÁÛ¥ÀÄgÀ §AUÁèzÀ PÀqɬÄAzÀ ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ PÀqÉUÉ Nr¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ gÉÆÃqÀ zÁlÄwÛgÀĪÀ ¸ÀªÀÄjãÀ ¨ÉÃUÀA EPÉUÉ eÉÆÃgÁV rQÌ ºÉÆqÉzÀÄ vÀ£Àß ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß ¨ÉæPÀ ºÀaÑ ¸Àé®à ¤°è¹ ¥ÀÄ£ÀB vÀ£Àß ªÁºÀ£ÀzÉÆA¢UÉ ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ PÀqÉUÉ NrºÉÆzÀ£ÀÄ. PÀÆqÀ¯É ¸ÀªÀÄjãÀ ¨ÉÃUÀA EPÉUÉ ºÉÆÃV £ÉÆÃrzÁUÀ CªÀ¼À ºÀuÉUÉ ¨sÁjgÀPÀÛUÁAiÀĪÁV §®UÀtÂÚ£À ºÀwÛgÀ¢AzÀ £ÀqÀÄ vÀ¯ÉAiÀĪÀgÉUÉ vÉÆUÀ®Ä ºÀj¢gÀÄvÀÛzÉ. ºÁUÀÆ §®UÀqÉ UÀ®èPÉÌ ¨sÁj UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀĪÁV ºÀ®ÄèUÀ¼ÀÄ ©¢ÝgÀÄvÀÛªÉ. §®UÁ® ªÉƼÀPÁ°UÉ vÀgÀazÀ gÀPÀÛUÁAiÀĪÁVgÀÄvÀÛzÉ. ªÀÄvÀÄÛ PÀÆqÀ¯É ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ ¸ÀªÀÄjãÀ ¨ÉÃUÀA EPÉUÉ E¯Ád PÀÄjvÀÄ gÁeÉñÀégÀ ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæUÉ vÀgÀĪÁUÀ D¸ÀàvÉæAiÀÄ ºÀwÛgÀ ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ¼É. CAvÁ PÉÆlÖ ºÉýPÉ ¦üAiÀiÁðzÀÄ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

§¸ÀªÀPÀ¯Áåt ¸ÀAZÁgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 181/2010 PÀ®A 279, 338 L¦¹ 187 L.JA.«. DPÀÖ :-
¢£ÁAPÀ 16/10/2010 gÀAzÀÄ gÁ.ºÉ.£ÀA 09gÀ ªÉÄÃ¯É ¥Ánî ¥ÉÃmÉÆæ® ¥ÀA¥ÀzÀ PÁæ¸À ºÀwÛgÀ ¦üAiÀiÁ𢠪ÀiÁºÀzÉêÀ vÀAzÉ zÀvÁÛvÉæAiÀÄ UÀt¥ÀvÀ£ÀªÀgÀ ªÀAiÀÄ: 23 ªÀµÀð, eÁw: zsÀ£ÀUÀgÀ ¸Á: CvÁè¥ÀÄgÀ, vÁ:§¸ÀªÀPÀ¯Áåt EvÀ£ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ «oÀ® vÀAzÉ CuÉÚ¥Áà UÀt¥ÀvÀ£ÀªÀgÀ, EªÀj§âgÀÆ PÀÆrPÉÆAqÀÄ »gÉÆ ºÉÆAqÁ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ® £ÀA PÉJ-38/ eÉ-511 £ÉÃzÀgÀ ªÉÄð PÀĽvÀÄPÉÆAqÀÄ ¥ÉmÉÆæ® ¥ÀA¥À PÀqɬÄAzÀ §AUÁè PÀqÉUÉ §gÀÄwÛgÀªÁUÀ JzÀÄgÀÄUÀqɬÄAzÀ DgÉÆæ PÀÆædgÀ fÃ¥À £ÀA PÉJ-28/JA-4106 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ£ÁzÀ ¨Á¼ÀÄ vÀAzÉ ²æêÀÄAvÀ GPÁ̪Á¯É, ¸Á: D®UÀÆqÀ vÁ: §¸ÀªÀPÀ¯Áåt EvÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß CwªÉÃUÀ ºÁUÀÆ ¤µÁ̼ÀfvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ªÁºÀ£ÀPÉÌ JqÀUÀqÉ rQÌ ªÀiÁrgÀÄvÁÛ£É, ¸ÀzÀj rQÌAiÀÄ ¥ÀæAiÀÄÄPÀÛ ¦üAiÀiÁ𢠺ÁUÀÆ «oÀ® EvÀ¤UÉ ¨sÁj gÀPÀÛUÁAiÀĪÁV JqÀUÁ® ªÀÄÄj¢gÀÄvÀÛzÉ CAvÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ ¤rzÀ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

§¸ÀªÀPÀ¯Áåt ¸ÀAZÁgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 182/2010 PÀ®A 279, 304(J) L¦¹, eÉÆvÉ 187 L.JA.«. DPÀÖ :-
¢£ÁAPÀ 15/10/2010 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠫ÃgÀ¸À§¥Áà vÀAzÉ ²ªÀgÁAiÀÄ ªÀÄgÀvÀ¼É ªÀAiÀÄ: 40 ªÀµÀð, eÁw: °AUÁAiÀÄvÀ, ¸Á: D®ÆgÀ(©), vÁ: OgÁzÀ (©) EvÀ£ÀÄ vÀÀªÀÄÆäj£À d£ÀgÉÆA¢UÉ vÀļÀeÁ¥ÀÄgÀPÉÌ ºÉÆÃV zÉêÀgÀ zÀ±Àð£À ªÀÄÄV¹PÉÆAqÀÄ fÃ¥À £ÀA PÉJ-38/JA-4161 £ÉÃzÀÝgÀ°è PÀĽvÀÄPÉÆAqÀÄ vÀªÀÄÆäjJUÉ ªÁ¥À¸ï §gÀĪÁUÀ ZÀAqÀPÁ¥ÀÄgÀ UÁæªÀÄzÀ ¸Àé®à »AzÉ CªÀÄÈvÀ PÀÄAqÀzÀ §½ EgÀĪÀ ¥ÉmÉÆæ® ¥ÀA¥À ºÀwÛgÀ ¨sÀPÁÛ¢UÀ½UÉ Hl ºÁPÀÄwÛzÀÝjAzÀ ¢£ÁAPÀ 16/10/2010 gÀAzÀÄ £ÀªÀÄä ªÁºÀ£À ¤°è¹ J®ègÀÆ HlPÁÌV E½zÀÄ gÉÆÃqÀ zÁn ºÉÆÃUÀÄwÛgÀĪÁUÀ ¸À¸ÁÛ¥ÀÄgÀ §AUÁèzÀ PÀqɬÄAzÀ GªÀÄUÀð PÀqÉUÉ DgÉÆæAiÀiÁzÀ PÀAmÉãÀgÀ ¯Áj £ÀA ºÉZï.Dgï.-55, eÉ-4805 £ÉÃzÀgÀ ZÁ®PÀ£ÀÄ vÀ£Àß ¯ÁjAiÀÄ£ÀÄß CwªÉÃUÀ ºÁUÀÆ ¤µÁ̼ÀfvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ £Á®Ì£É ªÀÄUÀ£ÁzÀ ¸ÀĤî ªÀAiÀÄ: 9 ªÀµÀð, EvÀ¤UÉ eÉÆÃgÁV rQÌ ºÉÆqÉzÀÄ ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß WÀl£Á ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà ©lÄÖ NrºÉÆÃVgÀÄvÁÛ£É ªÀÄvÀÄÛ ¸ÀzÀj rQ̬ÄAzÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ªÀÄUÀ£À §®UÀqÉ vÀ¯ÉUÉ, PÀ¥Á¼ÀPÉÌ vÀgÀazÀ ¨sÁj UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀÄ ºÁUÀÆ ºÉÆPÀ̼À ºÀwÛgÀ ¨sÁj gÀPÀÛUÁAiÀĪÁV ºÉÆmÉÖ ºÀjzÀÄ ºÉÆmÉÖAiÀÄ°èAiÀÄ PÀgÀ¼ÀÄUÀ¼ÀÄ ¥ÀÆwðAiÀiÁV ºÉÆgÀUÉ §AzÀÄ WÀl£Á ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄ ªÀÄÈvÀ ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ£É. CAvÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ ¤ÃrzÀ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

PÀıÀ£ÀÆgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 92/2010 PÀ®A 324, 323, 504 eÉÆvÉ 34 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 16/10/2010 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢ PÀ¯Áåt vÀAzÉ ªÀiÁgÀÄw ªÉÄÃvÉæ ªÀAiÀÄ: 40 ªÀµÀð, eÁw: PÀÄgÀħ, ¸Á: ZÁAzÉÆÃj, vÁ: OgÁzÀ(©) EªÀgÀ ªÀÄvÀÄÛ DgÉÆævÀgÁzÀ zsÀ£Áf vÀAzÉ ¸ÀzÁ²ªÀ ªÉÄÃvÉæ E£ÀÆß 2 d£À EªÀgÀ ªÀÄ£ÉAiÀÄ ªÀÄzsÀåzÀ°è ®Qëöä UÀÄr EzÀÄÝ, zÀ¸ÀgÁ ºÀ§âzÀ ¥ÀæAiÀÄÄPÀÛ ¥ÀÆeÉ ªÀiÁqÀ®Ä ®Qëöä UÀÄrAiÀÄ£ÀÄß ¤Ãj¤AzÀ vÉƼÉzÀ ¥ÀæAiÀÄÄPÀÛ D ¤ÃgÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è §AzÀÄ ¤AwgÀÄvÀÛªÉ. ºÉaÑUÉ ¤ÃgÀÄ ZÉ®è¨ÉÃqÀ, ¤ÃgÀÄ £ÀªÀÄä ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è §AzÀÄ £ÀAwgÀÄvÀÛzÉ CAvÀ ¦üAiÀiÁð¢ CA¢zÀPÉÌ DgÉÆæ zsÀ£Áf FvÀ£ÀÄ zÉêÀgÀ UÀÄrAiÀÄ ¤ÃgÀÄ AiÀiÁªÀ PÀqÉ ºÉÆÃUÀÄvÀÛªÉ CAvÁ CªÀZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ PÀ®è£ÀÄ vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ vÀ¯ÉAiÀÄ ªÉÄÃ¯É ºÉÆqÉzÀÄ gÀPÀÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹gÀÄvÁÛ£É. £ÀAvÀgÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ºÉAqÀw ±ÉÆèsÁ dUÀ¼À ©r¸À®Ä §AzÁUÀ CªÀ½UÉ DgÉÆæ ªÉAPÀl FvÀ£ÀÄ PÀ°è¤AzÀ ºÉÆqÉzÀÄ UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹gÀÄvÁÛ£É ºÁUÀÆ CªÀ£À ºÉAqÀw ±ÉÆèsÁ EªÀ¼ÀÄ CªÁZÀå ¨ÉÊzÀÄ PÉʬÄAzÀ ºÉÆqÉzÀÄ UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹, PÀÆzÀ®Ä »rzÀÄ fAeÁªÀÄÄ¶× ªÀiÁrgÀÄvÁÛ¼É CAvÀ ¦üAiÀiÁð¢ PÉÆlÖ ºÉýPÉ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

OgÁzÀ(©) ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 167/2010 PÀ®A 279, 337 L¦¹ eÉÆvÉ 187 LJA« DåPïÖ :-
¢£ÁAPÀ 16-10-2010 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠸ÀÄzsÁPÀgÀ vÀAzÉ ¸ÉÆÃ¥Á£ÀgÁªÀ ªÀAiÀÄ: 45 ªÀµÀð, ¸Á: ¨ÁzÀ®UÁAªÀ EvÀ£ÀÄ ºÉÆ®¢AzÀ ªÀÄ£ÉUÉ §gÀÄwÛzÁÝUÀ ¤ªÀðwgÁªÀ aPÀèZÀAzÉ gÀªÀgÀ ºÉÆîzÀ ºÀwÛgÀ OgÁzÀ zÉÃUÀ®ÆgÀ gÉÆÃr£À ªÉÄÃ¯É MAzÀÄ ©½ M«Ä¤ PÁgÀ zÉÃUÀ®ÆgÀ PÀqÉUÉ ºÉÆÃUÀÄwÛzÁÝUÀ DgÉÆæ EArPÁ PÁgï £ÀA JªÀiï.JZï-26/J¯ï-08 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ vÀ£Àß PÁgÀ£ÀÄß Cw ªÉÃUÀ ºÁUÀÆ ¤µÁ̼ÀfvÀ¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹ ©½ M«Ä¤ PÁjUÉ rQÌAiÀÄ ºÉÆqÉzÀ ¥ÀæAiÀÄÄPÀÛ M«Ä¤ PÁgÀ gÀ¸ÉÛ §¢AiÀÄ°è ¥À°ÖAiÀiÁV M«Ä¤ PÁgï£À°è£À 2-3 d£ÀjUÉ ¸ÁzÁ ºÁUÀÄ ¥ÀÄlÖ UÁAiÀÄUÀ¼ÁVgÀÄvÀÛzÉ. ªÀÄvÀÄÛ DgÉÆæAiÀÄÄ vÀ£Àß ªÁºÀ£ÀzÉÆA¢UÉ NrºÉÆÃVgÀÄvÁÛ£É CAvÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ ¤ÃrzÀ ¸ÁgÀA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

©ÃzÀgÀ UÁæ«ÄÃt ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 146/2010 PÀ®A 323, 324, 504, 506 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 15/10/10 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢ CA§jøÀ vÀAzÉ ±ÀgÀt¥Áà °UÁqÀ ªÀAiÀļÀ 27 ªÀµÀð, ¸Á: n. ªÀÄeÁð¥ÀÆgÀ, ©ÃzÀgÀ EvÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÀÄ£ÉAiÀÄ ªÀÄÄAzÉ Gl ªÀiÁqÀÄvÀÛ PÀĽwzÁÝUÀ DvÀ£À aPÀÌ¥Áà£ÁzÀ DgÉÆæ §PÀÌ¥Áà vÀAzÉ ªÀiÁtÂPÀ¥Áà ªÀAiÀÄ: 50 ªÀµÀð, ¸Á: n. ªÀÄeÁð¥ÀÆgÀ EvÀ£ÀÄ ¸ÀgÁ¬Ä PÀÄrzÀÄ §AzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢ CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊzÀÄ ¤ªÀÄä vÀAzÉ £ÀªÀÄUÉ §gÀ¨ÉÃPÁzÀ EvÀÛ®Ä eÁUÉ JPÉ ºÀAa PÉÆqÀÄwÛ¯Áè CAvÀ vÀPÀgÁgÀÄ ªÀiÁqÀÄwÛgÀĪÁUÀ ¦üAiÀiÁð¢ JPÉ £À£Àß eÉÆvÉ vÀPÀgÁgÀÄ ªÀiÁqÀÄwÛ, D «µÀAiÀÄ £À£Àß vÀAzÉUÉ PÉüÀÄ CAvÁ CA¢zÀPÉÌ DgÉÆæAiÀÄÄ ªÀÄvÉÛ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ §rUɬÄAzÀ PÉÊ ªÉÄïÉ, gÀmÉÖ ªÉÄÃ¯É ºÁUÀÆ PÉʬÄAzÀ ºÉÆmÉÖAiÀÄ°è ºÉÆqÉzÀÄ gÀPÀÛ, UÀÄ¥ÀÛ UÁAiÀÄ ¥Àr¹gÀÄvÁÛ£É ªÀÄvÀÄÛ C°èAzÀ ºÉÆÃUÀĪÁUÀ fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQgÀÄvÁÛ£É CAvÀ ¦üAiÀiÁð¢ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

d£ÀªÁqÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 87/2010 PÀ®A 279, 337, 338 L¦¹ eÉÆvÉ 187 L.JªÀiï.« DPÀÖ :-
¢£ÁAPÀ 16-10-2010 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠲ªÁ£ÀAzÀ vÀAzÉ §¸ÀªÀgÁd ©gÁzÀgÀ ªÀAiÀÄ: 32 ªÀµÀð, eÁw: °AUÁAiÀÄvÀ, ¸Á: PËoÁ (©) EvÀ£ÀÄ ©ÃzÀgÀ¢AzÀ vÀ£Àß UÁæªÀÄPÉÌ mÁmÁ ¸ÀĪÉÆà fÃ¥À £ÀA§gÀ JªÀiï.ºÉZÀ-08/¹-2226 £ÉÃzÀgÀ°è §gÀÄwÛzÀÄÝ CzÀgÀ°è CzÉà UÁæªÀÄzÀ «ÃgÀ¨sÀzÀæ¥Áà vÀAzÉ «oÀ®gÁªÀ. £ÁUÉñÀ vÀAzÉ §¸ÀªÀgÁd, zsÀ£ÀgÁd vÀAzÉ «±Àé£ÁxÀ EªÀgÉ®ègÀÆ PÀĽvÀÄ PËoÁ (©) UÁæªÀÄPÉÌ ºÉÆgÀnzÀÄÝ mÁmÁ ¸ÀĪÉÆà fÃ¥À£ÀÄß §¸ÀªÀgÁd EvÀ£ÀÄ £ÀqɸÀÄwÛzÁÝUÀ d£ÀªÁqÀ UÁæªÀÄzÀ PÉ.E.© ºÀwÛgÀ §AzÁUÀ JzÀÄgÀUÀqɬÄAzÀ MAzÀÄ §¸ÀÄì §gÀÄwÛzÀÄÝ fÃ¥À ZÁ®PÀ£ÀÄ ¸ÀzÀj §¹ìUÉ ¸ÉÊqÀ PÉÆmÁÖUÀ JzÀÄgÀUÀqÉ DgÉÆæ ¯Áj £ÀA. J¦-12/«-1923 £ÉÃzÀgÀ ZÁ®PÀ vÀ£Àß ¯ÁjAiÀÄ£ÀÄß JzÀÄgÀUÀqÉ gÁAUï ¸ÉÊqÀ gÉÆÃr£À ªÉÄÃ¯É ¤°è¹zÀÄÝ ªÀÄvÀÄÛ DgÉÆæ fÃ¥À ZÁ®PÀ£ÁzÀ §¸ÀªÀgÁd vÀAzÉ UÀÄgÀÄ£ÀxÀ ZÁ¼ÀPÉ ªÀAiÀÄ: 25 ªÀµÀð, eÁw: °AUÁAiÀÄvÀ, ¸Á: PËoÁ (PÉ) EvÀ£ÀÄ fÃ¥À£ÀÄß ¤µÁ̼ÀfvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹ ¸ÀzÀj ¯ÁjUÉ rQÌ ªÀiÁrzÀ£ÀÄ EzÀgÀ ¥ÀæAiÀÄÄPÀÛ M¼ÀUÉ EzÀÝ 5 d£ÀjUÉ ¸ÁzÁ ºÁUÀÆ ¨sÁj gÀPÀÛ ªÀÄvÀÄÛ UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀÄUÀ¼ÁVgÀÄvÀÛªÉ CAvÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ ¤ÃrzÀ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.


Raichur District Reported Crimes

¢£ÁAPÀ:16.10.2010 gÀAzÀÄ ¨É¼ÀV£ÀeÁªÀ 05.00 UÀAmɸÀĪÀiÁgÀÄ E¸ÁSï±ÉÃSï vÀAzÉ SÁeÁ«ÄAiÀiÁå £ÁAzÉÃqï (ªÀĺÁgÁµÀÖ) EªÀ£ÀÄ ¯Áj¸ÀASÉå: PÉJ.35,J.3922 £ÉÃzÀÝ£ÀÄß ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ-ªÀiÁ£À« gÀ¸ÉÛAiÀÄ°è CwªÉÃUÀ ªÀÄvÀÄÛ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹ ªÉÃUÀ ¤AiÀÄAvÀæt ªÀiÁqÀ¯ÁUÀzÉ »gÉÃPÉÆmÉßÃPÀ¯ï UÁæªÀÄzÀ ºÉÆgÀªÀ®AiÀÄzÀ°è ¸ÀÄUÀªÀÄ gÀ¸ÉÛ ¸ÀAZÁgÀPÉÌ CrØAiÀiÁUÀĪÀ jÃwAiÀÄ°è ¤®ÄUÀqÉ ªÀiÁrzÀÝ ¯Áj¸ÀASÉå:J¦.11, qÀ§Æèöå.9206 £ÉÃzÀÝPÉÌ rQÌPÉÆnÖzÀÝjAzÀ ¯ÁjAiÀÄ QèãÀgï ªÀ¹ÃA vÀAzÉ ªÉÆ»£ÀÄ¢Ýãï 20 ªÀµÀð, ¸Á: AiÀÄgÀ¯Ágï, vÁ:OgÁzï, f¯Áè: ©ÃzÀgï EªÀ¤UÉ UÁAiÀÄUÀ¼ÁVgÀÄvÀÛªÉAzÀÄ UÁAiÀiÁ¼ÀÄ ªÀ¹ÃA PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ ªÀiÁ£À« oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

    ¢£ÁAPÀ:16.10.2010 gÀAzÀÄ 10.45 UÀAmɸÀĪÀiÁgÀÄ ºÁf«ÄAiÀiÁå vÀAzÉ ªÀi˯Á¸Á§ UÀ®Uï 31 ªÀµÀð, ¸ÀA¥ÁzÀPÀgÀÄ ºÁAiÀiï UÀ®UÀ ¥ÀwæPÉ ¸Á:UÀ®UÀ, vÁ: zÉêÀzÀÄUÀð EªÀ£ÀÄ ¥ÉÆÃvÁß¼ï UÁæªÀÄzÀ°ègÀĪÀ AiÀiÁ¥À®¥À«ð UËqÀ£À ºÉÆÃl¯ïzÀ°è ZÀºÁ PÀÄrAiÀÄ®Ä ºÉÆÃzÁUÀ ºÉÆÃl¯ï£À°è ¥ÉÃ¥Àgï NzÀÄvÀÛ PÀĽwzÀÝ dUÀ¢Ã±À vÀAzÉ wgÀÄ¥Àw & UÀÄgÀÄ vÀAzÉ wgÀÄ¥Àw EªÀjUÉ ¥ÉÃ¥Àgï PÉÆrj CAvÁ PÉýzÀÝPÉÌ ¸Àé®à EgÀÄ £ÁªÀÅ NzÀÄwÛzÉÝÃªÉ CAvÁ ºÉýzÀÄÝ ¸Àé®à ¸ÀªÀÄAiÀÄzÀ £ÀAvÀgÀ ¥ÀÄ£À: ¥ÉÃ¥Àgï PÉÆqÀĪÀAvÉ PÉýzÀÝPÉÌ ¹nÖUÉ §AzÀ dUÀ¢Ã±À ªÀÄvÀÄÛ UÀÄgÀÄ EªÀgÀÄ CªÁZÀå±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ C°èAiÉÄà ©¢ÝzÀÝ PÀnÖUɬÄAzÀ vÀ¯ÉUÉ ºÉÆqÉzÀÄ gÀPÀÛUÁAiÀÄ¥Àr¹zÀÄÝ, fêÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQgÀÄvÁÛgÉAzÀÄ ºÁf«ÄAiÀiÁå PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ ªÀiÁ£À« oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

    ¢£ÁAPÀ:16.10.2010 gÀAzÀÄ 12.00 UÀAmɸÀĪÀiÁgÀÄ «ÃgÀ¨sÀzÀæ¥Àà vÀAzÉ ¹zÀÝ¥Àà JtÂÚ ¸Á:UÉÆãÁ¼À EªÀ£ÀÄ vÀ£ÀߪÁ¸ÀzÀ ªÀÄ£ÉUÉ PÀA¥ËAqï UÉÆÃqÉ PÀnÖ¸ÀÄwÛgÀĪÁUÀ CªÀ£À ¸ÀºÉÆÃzÀgÀ CAzÁ£À¥Àà£ÀÄ PÀA¥ËAqï PÀnÖ¸ÀĪÀÅzÀjAzÀ gÀ¸ÉÛUÉ CqÀتÁV NqÁqÀ®Ä vÉÆAzÀgÉAiÀiÁUÀÄvÀÛzÉ CAvÁ ºÉýzÁUÀ AiÀiÁªÀÅzÉà jÃwAiÀÄ vÉÆAzÀgÉ DUÀzÀAvÉ PÀA¥ËAqï PÀnÖ¸ÀÄvÉÛãÉAzÀÄ ºÉýzÀÝPÉÌ CAzÁ£À¥Àà£ÀÄ CªÁZÀå±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ PÀnÖUɬÄAzÀ vÀ¯ÉUÉ ºÉÆqÉzÀÄ gÀPÀÛUÁAiÀÄ¥Àr¹zÀÄÝ, fêÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQgÀÄvÁÛgÉAzÀÄ «ÃgÀ¨sÀzÀæ¥Àà PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ §¼ÀUÁ£ÀÆgÀÄ oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

    ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ vÁ®ÆPÀ E.eÉ.ºÉƸÀ½î UÁæªÀÄ ¤ªÁ¹, ®Qëöäà UÀAqÀ zsÀªÀÄð¥Àà 31 ªÀµÀð, EªÀ¼ÀÄ 2-3 ªÀµÀðUÀ½AzÀ ªÀiÁ£À¹ÃPÀ C¸Àé¸ÀÜvɬÄAzÀ §¼À®ÄwÛzÀÄÝ JµÀÄÖ vÉÆÃj¹zÀgÀÆ PÀrªÉÄ DVgÀ°®è ¢£ÁAPÀ:15.10.2010 gÀAzÀÄ 11.30 UÀAmɸÀĪÀiÁgÀÄ vÀ£ÀߪÁ¸ÀzÀ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è AiÀiÁgÀÄE®èzÀ ¸ÀªÀÄAiÀÄzÀ°è Qæ«Ä£Á±ÀPÀ «µÀ ¸Éë¹zÀÄÝ, PÀÆqÀ¯Éà CªÀ½UÉ ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ ¸ÀPÁðj D¸ÀàvÉæAiÀÄ°è zÁR°¹ aQvÉì PÉÆr¹, ºÉaÑ£À aQvÉì PÀÄjvÀÄ §¼Áîj «ªÀiïì D¸ÀàvÉæAiÀÄ°è zÁR°¹ aQvÉì PÉÆr¹zÀÄÝ aQvÉì ¥sÀ®PÁjAiÀiÁUÀzÉ 17.00 UÀAmɸÀĪÀiÁgÀÄ ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ¼ÉAzÀÄ ¢£ÁAPÀ:16.10.2010 gÀAzÀÄ PÉÆlæ¥Àà vÉÆArºÁ¼ï EªÀgÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ UÁæ«ÄÃt oÁuÉAiÀÄ°è C¸Áé¨sÁ«PÀ ªÀÄgÀt CrAiÀÄ°è zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

    ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ vÁ®ÆPÀ AiÀÄzÀÝ®zÉÆrØ UÁæªÀÄ ¤ªÁ¹, §ÄqÀØ¥Àà vÀAzÉ FgÀtÚ 45 ªÀµÀð, EªÀ¤UÉ 4-5 ªÀµÀðUÀ½AzÀ DUÁUÉÎ ºÉÆmÉÖ£ÉÆêÀÅ §gÀÄwÛzÀÄÝ JµÀÄÖ vÉÆÃj¹zÀgÀÆ PÀrªÉÄ DV®è ªÉAzÀÄ fêÀ£ÀzÀ°è fUÀÄ¥ÉìUÉÆAqÀÄ ¢£ÁAPÀ:16.10.2010 gÀAzÀÄ 21.00 UÀAmɸÀĪÀiÁgÀÄ Qæ«Ä£Á±ÀPÀ «µÀ ¸Éë¹zÀÄÝ, PÀÆqÀ¯Éà CªÀ¤UÉ ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ ¸ÀPÁðj D¸ÀàvÉæAiÀÄ°è zÁR°¹ aQvÉì PÉÆr¹zÀÄÝ ZÉÃvÀj¹PÉƼÀîzÉ 23.30 UÀAmɸÀĪÀiÁgÀÄ ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ£ÉAzÀÄ ªÀÄÈvÀ£À ¥Àwß F±ÀégÀªÀÄä PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ §¼ÀUÁ£ÀÆgÀÄ oÁuÉAiÀÄ°è C¸Áé¨sÁ«PÀ ªÀÄgÀt CrAiÀÄ°è zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

GULBARGA DISTRICT REPORTED CRIMES

C¥ÀWÁvÀ ¥ÀæPÀgÀt :-

UÀÄ®§UÁð UÁæ«ÄÃt oÁuÉ :²æà ¸ÀħâtÚ vÀAzÉ ºÀtªÀÄAvÀgÁAiÀÄ ¸Á: ClÆÖgÀ vÁ: §¸ÀªÀ PÀ¯Áåt f: ©ÃzÀgÀ EvÀ¤UÉ eÁ¹Û DgÁªÀÄ«®èzÀjAzÀ CªÀ£À£ÀÄß G¥ÀZÁgÀPÉÌAzÀÄ UÀÄ®§UÁ𠧸ÀªÉñÀégÀ D¸ÀàvÉæUÉ vÀªÀÄä Hj£À PÉÆæÃdgÀ fÃ¥À £ÀA PÉJ 32 JªÀiï 7295 £ÉÃzÀÝgÀ°è vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ §gÀĪÁUÀ CªÀgÁzÀ(©) UÁæªÀÄzÀ ¸Áé«Ä ¸ÀªÀÄxÀð UÀÄqÀØ zÁn vÁªÀgÀUÉÃgÁ PÁæ¸À ºÀwÛgÀzÀ vÀ¼ÀªÁgÀ mÉÃPÀzÀ°è ªÀÄÄAzÉ ºÉÆgÀnzÀÝ mÁæöåPïÖgÀ mÁæö°UÉ »A¢¤AzÀ £ÀªÀÄä fÃ¥À ZÁ®PÀ ²æÃPÁAvÀ EvÀ£ÀÄ CwêÉÃUÀ ºÁUÀÆ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ £ÀqɬĹ rQÌ ¥ÀqɹzÀÝjAzÀ fÃ¥À£ÀzÀ°èAiÀÄ ¸Àħât EvÀ£ÀÄ ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖzÀÄÝ. E£ÉÆßýzÀªÀjUÉ ¨Áj gÀPÀÛUÁAiÀĪÁVzÀÄÝ CªÀgÀ£ÀÄß G¥ÀZÁgÀPÁÌV ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæ ºÁUÀÆ ºÉaÑ£À G¥ÀZÁgÀPÁÌV §¸ÀªÉñÀégÀ D¸ÀàvÉæUÉ ¸ÉÃjPÉ ªÀiÁrzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. CAvÁ ²æà ±ÀgÀt§¸À¥Àà vÀAzÉ zÉëAzÀæ¥Àà ¥ÉÆøÉÛ ¸Á: ClÆÖgÀ vÁ: §¸ÀªÀ PÀ¯Áåt f: ©ÃzÀgÀ EªÀgÀÄ ¸À°è¹zÀ zÀÆgÀÄ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ UÁæ«ÄÃt oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVzÉ.

ªÀiÁAUÀ®å ZÉÊ£À QvÀÄÛPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃzÀ ¥ÀæPÀgÀt :-

gÁWÀªÉÃAzÀæ £ÀUÀgÀ oÁuÉ :²æêÀÄw ²Ã¯Á UÀAqÀ ªÉAPÀmÉñÀ gÀÆ¥À£ÀUÀÄr, ¸Á: ¸ÀAUÀªÉÄñÀégÀ PÁ¯ÉÆä UÀÄ®§UÁð EªÀgÀÄ ¢£ÁAPÀ 15-10-2010 gÀAzÀÄ gÁwæ 9-45 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ¨sÀªÁ¤ ±ÀAPÀgÀ zÉêÀ¸ÁÜ£À¢AzÀ ªÀÄgÀ½ ¸ÀAUÀªÉÄñÀégÀ PÁ¯ÉÆäAiÀÄ°èAiÀÄ vÀ£Àß ªÁ¸ÀzÀ ªÀÄ£ÉUÉ ºÉÆÃUÀĪÁUÀ, ¸ÀAUÀªÉÄñÀégÀ PÁ¯ÉÆä ªÀÄ»¼Á ªÀÄAqÀ¯ï ºÀwÛgÀ JzÀÄj¤AzÀ M§â ªÉÆmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ï ¸ÀªÁgÀ£ÀÄ ªÀÄÄRPÉÌ §mÉÖ PÀnÖPÉÆAqÀÄ §AzÀªÀ£É ¦üAiÀiÁð¢ PÉÆgÀ½UÉ PÉʺÁQ, PÉÆgÀ¼À°èzÀÝ 45 UÁæA §AUÁgÀzÀ ªÀÄAUÀ¼À¸ÀÆvÀæ C.Q. 90,000/-gÀÆ ¨É¯ÉAiÀÄļÀîzÀÝ£ÀÄß QvÀÄÛPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVgÀÄvÁÛ£É. CAvÁ ¸À°è¹zÀ zÀÆgÀÄ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ gÁWÀªÉÃAzÀæ £ÀUÀgÀ oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVzÉ.

C¸Áé¨sÁ«PÀ ªÀÄgÀt ¥ÀæPÀgÀt :-

§æºÀä¥ÀÆgÀ oÁuÉ :²æêÀÄw. ®Qëöä¨Á¬Ä UÀAqÀ UÀÄAqÀ¥Àà ªÀiÁqÁå¼À, ¸Á: ¸ÁªÀ¼ÀV, vÁ:f: UÀÄ®§UÁð gÀªÀgÀ UÀAqÀ£ÁzÀ UÀÄAqÀ¥Àà ªÀiÁqÁå¼À EªÀgÀÄ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ ªÀµÀðUÀ½AzÀ °ªÀgï ¨ÉãÉAiÀÄ vÉÆAzÀgɬÄAzÀ §¼À®ÄwÛzÀÄÝ, ¢£ÁAPÀ: 12-10-2010 gÀAzÀÄ G¥ÀZÁgÀ PÀÄjvÀÄ UÀÄ®§UÁð £ÀUÀgÀzÀ C²éä D¸ÀàvÉæAiÀÄ°è ¸ÉÃjPÉ ªÀiÁrzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. ¢£ÁAPÀ 16-10-2010 gÀAzÀÄ °ªÀgï ¨ÉÃ£É vÁ¼À¯ÁgÀzÉ D²éä D¸ÀàvÉæAiÀÄ UÀAqÀ¸ÀgÀ ªÁrð£À ¯Áånæãï gÀƪÀÄ£À°è ±Á°¤AzÀ PÀÄwÛUÉUÉ £ÉÃtÄ ºÁQPÉÆAqÀÄ ªÀÄÈvÀ ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ£É CAvÁ ¸À°è¹zÀ zÀÆgÀÄ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ §æºÀä¥ÀÆgÀ oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVzÉ.