Police Bhavan Kalaburagi

Police Bhavan Kalaburagi

Monday, June 6, 2016

BIDAR DISTRICT DAILY CRIME UPDATE 06-06-2016


¢£ÀA¥Àæw C¥ÀgÁzsÀUÀ¼À ªÀiÁ»w ¢£ÁAPÀ: 06-06-2016

d£ÀªÁqÁ ¥Éưøï oÁuÉ AiÀÄÄ.r.Dgï. £ÀA. 09/16 PÀ®A 174 ¹Dg惡 :-

ದಿನಾಂಕ 05-06-2016 ರಂದು ರಾತ್ರಿ 8:00 ಗಂಟೆಗೆ ಫಿರ್ಯಾದಿ ಶಂಬು @ ವಿಜಯ ತಂದೆ ಮುನಿರಾಮ ಸಾ: ಹಸಿಮಾರಾ ರವರ ಹೇಳಿಕೆ ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದರ ಸಾರಾಂಶವೆನೆಂದರೆ ಜನವಾಡಾ ಗ್ರಾಮದ ಬಿ.ಆರ್.ಸಿ. ಕಂಕರ್ ಮಷಿನನಲ್ಲಿ ಫಿರ್ಯಾದಿ ಮತ್ತು ಅವನ ಅಣ್ಣಾನಾದ ಶಂಕರ  ವಯ: 38 ವರ್ಷ, ಇಬ್ಬರು ಊಟ ಮಾಡುತ್ತಾ ಕಂಕರ ಮಶೀನಿನ ಕೊಣೆಯಲ್ಲಿ ಕೂಳಿತ್ತಿದ್ದಾಗ ಅದೇ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಒಂದು ವಿಷ ಪುರಿತ ಹಾವು ಶಂಕರನ ಬಲಗೈ ತೊರ ಬೆರಳಿಗೆ   ಕಚ್ಚಿದ್ದರಿಂದ ಚಿಕಿತ್ಸೆ  ಕುರಿತು ಬೀದರ ಸರ್ಕಾರಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಸೇರಿಕೆ ಮಾಡಿದ್ದು ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಫಲಕಾರಿಯಾಗದೆ ದಿನಾಂಕ 06-06-2016 ರಂದು ಬೆಳಗಿನ ಜಾವ 0445 ಗಂಟೆಗೆ ಮೃತ ಪಟ್ಟಿರುತ್ತಾರೆ ಅಂತಾ ನೀಡಿದ ದೂರಿನ ಮೇರೆಗೆ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ.

UÁA¢ü UÀAd ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 84/16 PÀ®A 392 L¦¹ :-

¢£ÁAPÀ. 05-06-2016 gÀAzÀÄ.2200 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠲æà C±ÉÆÃPÀgÉrØ vÀAzÉ ªÀiÁtÂPÀgÉrØ ªÀAiÀÄ- 50 ªÀµÀð G- ²PÀëPÀ ¸Á/ ºÉêÀÄgÉrتÀÄ®èªÀiÁä PÁ¯ÉÆä ©ÃzÀgÀ EªÀgÀÄ oÁuÉUÉ ºÁdgÁV °TvÀ zÀÆgÀÄ ¸À°è¹zÀgÀ ¸ÁgÁA±ÀªÉ£ÉAzÀgÉ. ¢£ÁAPÀ. 05-06-2016 gÀAzÀÄ ¸ÁAiÀÄAPÁ® 7.30 UÀAmÉUÉ £ÀªÀÄä ªÀÄ£É ºÉêÀÄgÉrØ ªÀÄ®èªÀiÁä PÁ¯ÉÆä¬ÄAzÀ C°èAiÉÄ C®èA¥Àæ¨sÀÄ £ÀUÀgÀ mÉîgÀ CAUÀrAiÉÆAzÀPÉÌ ºÉÆÃV ªÀÄ£É PÀqÉUÉ ªÀÄgÀ½ §gÀĪÁUÀ PÉ£ÀgÁ ¨ÁåAPÀ »A¨sÁUÀzÀ C®èA¥Àæ¨sÀÄ £ÀUÀgÀzÀ gÉÆÃr£À ªÉÄÃ¯É AiÀiÁgÉÆà 2 d£À C¥ÀjavÀ PÀ¼ÀîgÀÄ vÀªÀÄä ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ® ªÉÄÃ¯É PÀĽvÀÄPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ £À£Àß ¥ÀwßAiÀÄ PÉÆgÀ¼À°èAiÀÄ 30 UÁæA §AUÁgÀzÀ UÀAl£À C.Q. 81000/- gÀÆ ¨É¯É ¨Á¼ÀĪÀzÀÄ QvÀÄÛPÉÆAqÀÄ Nr ºÉÆÃVgÀÄvÁÛgÉ. CAvÁ ¤ÃrzÀ zÀÆj£À ªÉÄÃgÀUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ.

£ÀÆvÀ£À £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 126/16 PÀ®A 379 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ: 05-06-2016 gÀAzÀÄ 1515 UÀAmÉUÉ ¦gÁå¢ ²æÃ. ªÀĺÀäzï ¥sÁgÀÆPï C° vÀAzsÉ ªÀĺÀäzï °AiÀiÁPÀvï C°, ªÀAiÀĸÀÄì: 24 ªÀµÀð, eÁw: ªÀÄĹèA, G: ºÉÆÃmÉïï PÉ®¸À, ¸Á: ªÀÄ£É £ÀA.5-1-147, CºÀäzï ¨ÁUï, ±Á»£ï ¸ÀÆÌ¯ï ºÀwÛgÀ, UÉƯÉÃSÁ£Á ©ÃzÀgï gÀªÀgÀÄ oÁuÉUÉ ºÁdgÁV °TvÀ zÀÆgÀÄ ¸À°è¹zÀgÀ ¸ÁgÁA±ÀªÉãÉAzÀgÉ,  ©ÃzÀgï gÉïÉéà gÀ¸ÉÛAiÀÄ°è «Ä®£ï ºÉÆÃmÉïï ElÄÖPÉÆAqÀÄ ªÁå¥ÁgÀ ªÀiÁrPÉÆArgÀÄvÉÛãÉ. »AVgÀĪÀ°è ¢£ÁAPÀ: 20-04-2016 gÀAzÀÄ gÁwæ 11-30 UÀAmÉUÉ £Á£ÀÄ £ÀªÀÄä ºÉÆÃmÉï£À°è ¥É¬ÄAmï PÉ®¸À £ÀqÉAiÀÄÄwÛzÀÝjAzÀ £Á£ÀÄ £À£Àß  ºÉÆÃAqÁ AiÀÄƤPÁ£ïð ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ï £ÀA.KA-38-K-5494 £ÉÃzÀ£ÀÄß ºÉÆÃmÉÃ¯ï ªÀÄÄAzÉ ¤°è¹ ºÉÆÃmÉïï M¼ÀUÉ ºÉÆÃV ªÀiÁgÀ£É ¢£À ¨É½îUÉ 6-00 UÀAmÉUÉ ºÉÆgÀUÉ §AzÀÄ £ÉÆÃqÀ¯ÁV £Á£ÀÄ ¤°è¹ ºÉÆÃzÀ ºÉÆÃAqÁ AiÀÄƤPÁ£ïð ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ï £ÀA.KA-38-K-5494 ªÁºÀ£À EgÀ°®è. AiÀiÁgÉÆà C¥ÀjavÀ PÀ¼ÀîgÀÄ ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ï£ÀÄß PÀ¼ÀîvÀ£À ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVgÀÄvÁÛgÉ. PÀ¼ÀĪÁzÀ ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ï «ªÀgÀ 1) ºÉÆÃAqÁ AiÀÄƤPÁ£ïð ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ï £ÀA.KA-38-K-5494 2) ZÁ¹¸ï £ÀA. ME4KC093AA8123099, EAf£ï £ÀA. KC09E1124768, ªÀiÁqÀ¯ï-2010, §t:Ú PÀ¥ÀÄà, CAzÁdÄ QªÀÄävÀÄÛ-40,000/-gÀÆ. DVgÀÄvÀÛzÉ.  ¸ÀzÀj ªÁºÀ£ÀªÀÅ £ÀªÀÄä CtÚ£ÁzÀ ²æÃ.ªÀĺÀäzï AiÀÄÆ£ÀƸï C° vÀAzÉ ªÀĺÀäzï °AiÀiÁPÀvï C° gÀªÀgÀ ºÉ¸Àj£À°ègÀÄvÀÛzÉ. PÀ¼ÀĪÁzÀ ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ®£ÀÄß C®è°è ºÀÄqÀÄPÁr ¹UÀzÉ EzÀÝ PÁgÀt ºÁUÀÆ £Á£ÀÄ PÉ®¸ÀzÀ ¤«ÄvÀå ¨ÉÃgÉ PÀqÉUÉ ºÉÆÃVzÀÝjAzÀ  zÀÆgÀÄ ¤ÃqÀ®Ä «¼ÀA§ªÁVgÀÄvÀÛzÉ CAvÁ ¤ÃrzÀ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ.

Yadgir District Reported CrimesYadgir District Reported Crimes

©üÃ-UÀÄr ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 64/2016 PÀ®A 87 Pɦ AiÀiÁPÀÖ:- ¢£ÁAPÀ 05/06/2016 gÀAzÀÄ 1-15 ¦JªÀiï PÉÌ DgÉÆævÀgÉ®ègÀÆ ªÀÄÄqÀ§Æ¼À UÁæªÀÄzÀ ªÀÄ»§Æ§ ¸ÀĨÁ¤ zÀUÁðzÀ ºÀwÛgÀ  EgÀĪÀ ¸ÁªÀðd¤PÀ ¸ÀܼÀzÀ°è zÀÄAqÁV PÀĽvÀÄ ºÀtªÀ£ÀÄß ¥ÀtPÉÌ ºÀaÑ E¸ÉàÃl J¯ÉUÀ¼À ¸ÀºÁAiÀÄ¢AzÀ CAzÀgÀ ¨ÁºÀgÀ CAvÀ dÆeÁl DqÀÄwÛzÁÝUÀ ¦.J¸ï.L ¸ÁºÉçgÀÄ ¹§âA¢AiÀĪÀgÉÆA¢UÉ ¥ÀAZÀgÀ ¸ÀªÀÄPÀëªÀÄ zÁ½ ªÀiÁr 7 d£ÀgÀ£ÀÄß »rzÀÄ CªÀjAzÀ 2810/- gÀÆ £ÀUÀzÀÄ ºÀt ºÁUÀÄ 52 E¸ÉàÃl J¯ÉUÀ¼À£ÀÄß d¦Û¥Àr¹PÉÆAqÀÄ ªÀÄÄA¢£À PÀæªÀÄ PÀÄjvÀÄ 3 ¦JªÀiï PÉÌ ºÁdgÀ¥Àr¹zÀÝjAzÀ ªÀiÁ£Àå £ÁåAiÀiÁ®AiÀÄzÀ ¥ÀgÀªÁ¤UÉ ¥ÀqÉzÀÄPÉÆAqÀÄ 4 ¦JªÀiï PÉÌ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 64/2016 PÀ®A 87 Pɦ  AiÀiÁPÀÖ £ÉÃzÀÝgÀ ¥ÀæPÁgÀ UÀÄ£Éß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆAqÉ£ÀÄ.   

±ÉÆÃgÁ¥ÀÆgÀ ¥Éưøï oÁuÉ AiÀÄÄ.r.Dgï. £ÀA. 15/2015 PÀ®A 174 ¹.Dgï.¦.¹;- ¢£ÁAPÀ:05/06/2016 gÀAzÀÄ ಸಾಯಾಂಕಾಲ ಮದ್ಯಾಹ್ನ 3 ಗಂಟೆ ಸುಮಾರಿಗೆ ಹಣಮಂತ್ರಾಐ ತಂದೆ ಮಲ್ಲನಗೌಡ ಮಾಲಿಪಾಟೀಲ್ ಸಾ:ಕುಪಗಲ್ ಈತನು ಬಡ ಚಿಕ್ಕ ರೈತನಿದ್ದು ತನ್ನ ತಾಐಇಯ ಹೆಸರಿನಿಂದ ಹೊಲಗಳು ಇದ್ದು ಈಗ ಬರಗಾಳ ಇದ್ದುದ್ದರಿಂದ ಕುಟುಂಬದ ಅಡಚಣೆಗಾಗಿ ತಾಯಿಯ ಹೆಸರಿನಿಂದ ಬ್ಯಾಂಕನಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಇತರ  ಪರಿಚಯಸ್ತರಲ್ಲಿ ಸಾಲ ಮಾಡಿದ್ದು. ಅದು ತಿರಿಸದೆ ಇದ್ದುದ್ದರಿಂದ ಮೇಲಾಗಿ ತಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಇದ್ದ ಉಳುಮೆ ಮಾಡುವ 2 ಎತ್ತುಗಳು ಸಾಳಕ್ಕಾಗಿ ಈಗ್ಗೆ 15 ದಿವಸಗಳ ಹಿಂದೆ ಮಾರಿದ್ದು. ಈಗ ಸ್ವಲ್ಪ ಮಳೆ ಬಂದಿದ್ದಕ್ಕಾಗಿ ಊರಿನ ಜನರು ತಮ್ಮ ತಮ್ಮ ಹೊಲಗಳಿಗೆ ಗಳೆ ಹೋಡೆಯಲು ಹೋಗುವದನ್ನು ನೋಡಿ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಹಚ್ಚಿಕೊಂಡು ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಜೀಗುಪ್ಸೆಗೊಂಡು ಕ್ರೀಮಿನಾಷಕ ಔಷದ ಸೇವಿಸಿದ ಪರಿಣಾಮದಿಂದ 6 ಪಿ.ಎಮ್ ಕ್ಕೆ ಮೃತಪಟ್ಟಿರುತ್ತಾನೆ

UÀÄgÀ«ÄoÀPÀ® ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 77/2016  PÀ®A: 143, 147, 506, 114, 120(©), 307, ¸ÀA/  149 L¦¹:- ¦gÁå¢üAiÀÄ ¸Á§¥Àà FvÀ£À vÀAzÉ ªÀĺÁzÉêÀ¥Àà PÉÆAPÀ® ªÀÄvÀÄÛ DgÉÆæ ZÀAzÀæ¥Àà ªÀiÁ¸ÀÛgÀ ªÀÄvÀÄÛ EvÀgÀgÀÄ SÁ¸Á CtÚvÀªÀÄäA¢jzÀÄÝ MAzÉà ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è ªÁ¸ÀªÁVgÀÄvÁÛgÉ. ªÀÄ£ÉUÉ MAzÉà vÀ®¨ÁV® EzÀÄÝ CzÀjAzÀ£Éà J®ègÀÆ NqÁqÀÄwÛgÀÄvÁÛgÉ. ¸ÀzÀj ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è ¤ÃªÀÅ EgÀ¨ÁgÀzÀÄ CAvÀ DgÉÆævÀgÀÄ ªÉÄðAzÀ ªÉÄÃ¯É ¸ÀĪÀiÁgÀÄ ¢ªÀ¸ÀUÀ½AzÀ ¦gÁå¢ü eÉÆvÉ vÀPÀgÁgÀÄ ªÀiÁqÀÄvÁÛ §A¢zÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. ¢£ÁAPÀ: 05/06/2016 gÀAzÀÄ gÁwæ 7-00 ¦.JªÀÄPÉÌ DgÉÆævÀgÀÄ ªÀÄvÉÛ CzÉà jÃw vÀUÁzÉà ªÀiÁr dUÀ¼À ªÀiÁrzÀÝjAzÀ ¦gÁå¢ü ªÀÄvÀÄÛ DvÀ£À vÀAzÉ ºÁUÀÆ CtÚ PÀÆr ¥Éưøï oÁuÉUÉ §AzÀÄ gÁwæ 10-00 ¦.JAPÉÌ §AzÀÄ CªÀgÀÄUÀ¼À£ÀÄß PÀgɬĹ «ZÁgÀuÉ ªÀiÁqsÀ®Ä ºÉý vÁªÀÅ vÀA¢zÀÝ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ® £ÀA§gÀ PÉJ-33-J¸ï-5791 £ÉÃzÀÝgÀ ªÉÄÃ¯É ªÀÄÆgÀÄ d£À PÀÆr vÀªÀÄä HgÀÄ ZÉ¥ÉÃmÁèPÉÌ ºÉÆÃUÀÄwÛzÁÝUÀ ZÉ¥ÉÃmÁè PÁæ¸À §½ DgÉÆævÀgÀÄ MAzÀÄ PÀªÀiÁAqÀgÀ fæ£À°è PÀĽvÀÄ ¦gÁå¢üUÉ ªÀÄvÀÄÛ CªÀ£À vÀAzÉUÀ ºÁUÀÆ CtÚ¤UÉ PÉƯɪÀiÁqÀĪÀ GzÉÝñÀ¢üAzÀ ºÉÆAZÀÄ ºÁQ »A¨Á°¹PÉÆAqÀÄ ºÉÆÃV ZÉ¥ÉÃmÁè UÁæªÀÄzÀ°è §¸ï ¤®ÄèªÀ ¸ÀܼÀzÀ°è ªÀÄÆgÀÄd£À PÀĽvÀÄ ºÉÆÃUÀÄwÛzÀÝ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ®PÉÌ PÀªÀiÁAqÀgÀ fÃ¥À £ÀA§gÀ J¦.-22-AiÀÄÄ-3484 £ÉÃzÀÝgÀ°è DgÉÆævÀgÉîègÀÆ KPÀzÉÆÝñÀ¢AzÀ CPÀæªÀÄPÀÆl gÀa¹PÉÆAqÀÄ ZÁ®PÀ CAd¥Àà FvÀ£ÀÄ Nr¹PÉÆAqÀÄ ºÉÆÃUÀÄwÛzÀÝ fæ¤AzÀ eÉÆÃgÁV UÀĢݹzÀÝjAzÀ ¦gÁå¢ü ªÀÄvÀÄÛ DvÀ£À vÀAzÉ ªÀÄvÀÄÛ CtÚ ªÀÄÆgÀÄ d£À ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ® ªÉÄðAzÀ ©zÁÝUÀ 3 d£ÀjUÉ  UÀA©üÃgÀ ¸ÀégÀÆ¥ÀzÀ UÁAiÀÄUÀ¼ÁVzÀÄÝ, PÉÆ¯É ªÀiÁqÀ®Ä ¥ÀæAiÀÄvÀß¹zÀÄÝ C®èzÉà DgÉÆæ ZÀAzÀæ¥Àà ªÀiÁ¸ÀÛgÀ FvÀ£ÀÄ ªÀÄÄV¹AiÉÄà ©ræ ªÀÄPÀ̽UÉ CAvÀ ¥ÀæZÉÆÃzÀ£É ¤Ãr fæ¤AzÀ UÀĢݹ ¨sÁj ¥ÉlÄÖ UÁAiÀÄUÀ¼ÀÄ ªÀiÁrzÀ §UÉÎ ¥ÀæPÀgÀt