Police Bhavan Kalaburagi

Police Bhavan Kalaburagi

Tuesday, February 4, 2014

BIDAR DISTRICT DAILY CRIME UPDATE 04-02-2014

This post is in Kannada language. To view, you need to download kannada fonts from the link section.


¢£ÀA¥Àæw C¥ÀgÁzsÀUÀ¼À ªÀiÁ»w ¢£ÁAPÀ : 04-02-2014

alUÀÄ¥Áà ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 09/2014, PÀ®A 498(J), 306, 302, 304(©), 109 eÉÆvÉ 34 L¦¹ :-
¦üAiÀiÁð¢ OzÀÄvÀ vÀAzÉ ¢UÀA§gÀ Vj ªÀAiÀÄ: 52 ªÀµÀð, eÁw: UÉÆøÁé«Ä, ¸Á: ªÁr PÀÄAiÉÄqÀ, vÁ: & f¯Áè: £ÁAzÉÃqÀ (ªÀĺÁgÁµÀÖç) gÀªÀgÀ PÉÆ£ÉAiÀÄ ªÀÄUÀ¼ÁzÀ GµÁ¨Á¬Ä EªÀ½UÉ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ 2 ªÀgÉ ªÀµÀðUÀ¼À »AzÉ alUÀÄ¥Áà UÁæªÀÄzÀ ¥Àæ¯ÁízÀVj gÀªÀgÀ JgÀqÀ£É ªÀÄUÀ£ÁzÀ «µÀÄÚ Vj gÀªÀgÀ eÉÆvÉAiÀÄ°è vÀªÀÄä PÀÄ® ¥ÀzÀÝwAiÀÄ ¥ÀæPÁgÀ «ªÁºÀ ªÀiÁrPÉÆnÖzÀÄÝ, ªÀÄzÀÄªÉ ¸ÀAzÀ¨sÀðzÀ°è ªÀgÀ£À PÀqÉAiÀĪÀjUÉ ªÀgÉÆÃ¥ÀZÁgÀªÁV 81 ¸Á«gÀ £ÀUÀzÀÄ, JgÀqÀÄ vÉÆ¯É §AUÁgÀ ºÁUÀÆ ¨sÁAqÉ ¸ÁªÀiÁ£ÀÄUÀ¼À£ÀÄß ¤ÃrzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ, £ÀAvÀgÀ GµÁ¨Á¬Ä EPÉUÉ ªÀÄzÀĪÉAiÀiÁzÀ 6 wAUÀ¼À ªÀgÉUÉ ¸ÀjAiÀiÁV £ÉÆÃrPÉÆArzÀÄÝ, 6 wAUÀ¼ÀÄ DzÀ ªÉÄÃ¯É ªÀÄUÀ¼À£ÀÄß PÀgÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀ ªÀÄ£ÉUÉ §AzÀÄ ©lÄÖ ºÉAqÀw UÀ©üðt EzÁÝ¼É CAvÀ ºÉý ºÉÆÃzÀªÀ£ÀÄ ªÀÄUÀ¼À ºÉÃjUÉAiÀiÁV 5-6 wAUÀ¼ÁzÀgÀÄ ªÀÄUÀ½UÉ PÀgÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃUÀ¢zÀÝPÉÌ C½AiÀĤUÉ ªÀÄUÀ¼À£ÀÄß KPÉ? PÀgÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃV¯Áè CAvÀ PÉýzÀPÉÌ £À£Àß ºÀwÛgÀ ºÀt E¯Áè £À£ÀUÉ 1 ªÀgÉ ®PÀë ºÀt ¨ÉÃPÀÄ CzÀgÀ°è £Á£ÀÄ PÁgÀÄ vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ fêÀ£À ªÀiÁqÀÄvÉÛ£É CAvÀ ºÉýzÀÄÝ, £ÀAvÀgÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀ ªÀÄUÀ¼À CvÉÛ ªÀiÁªÀ¤UÀÆ zÀÆgÀªÁt ªÀÄÄSÁAvÀgÀ w½¹zÀgÀÆ ¸ÀºÀ CªÀgÀÄ ªÀÄzÀÄªÉ ¸ÀªÀÄAiÀÄzÀ°è ¤ÃªÀÅ PÉÆlÖ ºÀt AiÀiÁªÀÅzÀPÀÆÌ ¸Á®°¯Áè £ÀªÀÄä ªÀÄUÀ ºÉýzÀAvÉ ºÀt PÉÆr CAvÀ zÀ¨Á¬Ä¹gÀÄvÁÛgÉ, £ÀAvÀgÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀÄ PÉÆ£ÉUÉ 30 ¸Á«gÀ ºÀt eÉÆÃr¹ £À£Àß ºÀwÛgÀ 30 ¸Á«gÀ ºÀt EzÉ £ÀªÀÄä ªÀÄUÀ¼À£ÀÄß PÀgÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃUÀÄ ªÀÄÄAzÉ ¸ÁzsÀåªÁzÀgÉ PÉÆqÀÄvÉÛÃªÉ CAvÀ PÉýPÉÆAqÁUÀ C½AiÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀ ªÀÄUÀ¼À£ÀÄß PÀgÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVgÀÄvÁÛ£É ºÉÆÃUÀĪÀ ¸ÀªÀÄAiÀÄzÀ°è £Á£ÀÄ PÉýzÀ ¨ÁQ ºÀt PÉÆlÖgÉ ¸Àj E®è¢zÀÝgÉ ¤ªÀÄä ªÀÄUÀ¼À£ÀÄß ªÁ¥À¸ï PÀ¼ÀÄ»¸ÀÄvÉÛÃ£É CAvÀ ºÉý ºÉÆÃVgÀÄvÁÛ£É, E°èAiÀĪÀgÉUÉ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ 4-5 ¨Áj GµÁ EPÉUÉ ¨ÁQ ºÀt vÀgÀĪÀAvÉ PÀ¼ÀÄ»¸ÀÄwÛzÀÄÝ, ¥Àæw ¨ÁjAiÀÄÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀÄ vÀ£Àß ªÀÄUÀ¼À eÉÆvÉAiÀÄ°è 10 jAzÀ 15 ¸Á«gÀ gÀÆ¥Á¬Ä PÀ¼ÀÄ»¹ PÉÆnÖgÀÄvÁÛgÉ, PÉÆ£ÉAiÀÄzÁV FUÀ 2 wAUÀ¼À »AzÉ C½AiÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ªÀÄUÀ¼À£ÀÄß eÉÆvÉAiÀÄ°è PÀgÉzÀÄPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ £À£ÀUÉ 50 ¸Á«gÀ ¨ÉÃPÀÄ £Á£ÀÄ ¨ÉÊPÀ vÉUÉzÀÄPÉƼÀî¨ÉÃPÀÄ PÉÆqÀ¢zÀÝgÉ ¤£Àß ªÀÄUÀ¼ÀÄ, ªÉƪÀÄäUÀ¼À£ÀÄß ¤ÃªÉ ElÄÖPÉƽî CAvÀ ºÉýzÀÝjAzÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀÄ vÀ£Àß zÉÆqÀØ C½AiÀÄ£À PÉʬÄAzÀ 30 ¸Á«gÀ gÀÆ¥Á¬Ä ¸Á® vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ vÀ£ÀUÉ E£ÀÆß ªÀÄÄAzÉ ºÀt PÉÆqÀ®Ä DUÀĪÀÅ¢¯Áè CAvÀ vÀ£Àß ªÀÄUÀ¼ÀÄ C½AiÀÄ£À£ÀÄß PÀ¼ÀÄ»¹ PÉÆnÖzÀÄÝ, EµÉÖ¯Áè ºÀtªÀ£ÀÄß PÉÆlÖgÀÄ ¸ÀºÀ ¢£ÁAPÀ 01-02-2014 gÀAzÀÄ DgÉÆævÀgÁzÀ 1) «µÀÄÚ Vj vÀAzÉ ¥Àæ¯ÁízÀ Vj ªÀAiÀÄ 26 ªÀµÀð, 2) ¥Àæ¯ÁízÀ Vj vÀAzÉ ¥Àæ¸ÁzÀ Vj ªÀAiÀÄ 65 ªÀµÀð, 3) ZÀAzÀæPÀ¯Á Vj UÀAqÀ ¥Àæ¯ÁízÀ Vj ªÀAiÀÄ 50 ªÀµÀð, 4) ªÀĺÉñÀ Vj vÀAzÉ ¥Àæ¯ÁízÀ Vj ªÀAiÀÄ 40 ªÀµÀð, 5) ¸À«ÃvÁ UÀAqÀ ªÀĺÉñÀ Vj ªÀAiÀÄ 30 ªÀµÀð J®ègÀÆ ¸Á: alUÀÄ¥Áà, 6) GªÀiÁzÉë UÀAqÀ bÀUÀ£ÀVgÀ ªÀAiÀÄ 35 ªÀµÀð ¸Á: ¯ÁvÀÆgÀ gÀªÀgÉ®ègÀÆ PÀÆr ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀ ªÀÄUÀ¼ÁzÀ GµÁ¨Á¬Ä EPÉUÉ vÀªÀgÀÄ ªÀģɬÄAzÀ ºÀt vÀgÀĪÀAvÉ ªÀiÁ£À¹ÃPÀªÁV ºÁUÀÄ zÉÊ»PÀªÁV QgÀÄPÀļÀ ¤rzÀÝjAzÀ GµÁ¨Á¬Ä EPÉAiÀÄÄ ¸ÀzÀj DgÉÆævÀgÀ QgÀÄPÀļÀ vÁ¼À¯ÁgÀzÉà vÀ£Àß ªÀÄUÀ¼ÁzÀ ¥À®è«AiÉÆA¢UÉ ¨Á«UÉ fÃVzÀÄ ªÀÄÈvÀ ¥ÀnÖgÀ§ºÀÄzÀÄ CxÀªÁ GµÁ¨Á¬Ä EPÉUÉ DgÉÆævÀgÀÄ ¸ÉÃj ºÉÆqÉzÀÄ ¨Á«UÉ ªÉƪÀÄäUÀ¼ÉÆA¢UÉ £ÀÆQ PÉÆ¯É ªÀiÁrgÀ§ºÀÄzÀÄ CAvÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀÄ ¢£ÁAPÀ 03-02-2014 gÀAzÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

ªÀÄ£ÁßJSÉýî oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 26/2014, PÀ®A 143, 147, 148, 323, 341, 504, 506, 307 eÉÆvÉ 149 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 02-02-2014 gÀAzÀÄ DgÉÆævÀgÁzÀ ±ÀgÀt¥Áà SÁ±ÉA¥ÀÆgÀ «ÃgÀ§¸À¥Áà ªÀÄ®è¥Àà£ÉÆÃgÀ, «ÃgÀ±ÉÃnÖ ªÀÄ®è¥Àà£ÉÆÃgÀ, PÀ¯ÁªÀw ªÀÄ®è¥Àà£ÉÆÃgÀ, «dAiÀÄ®Qëöä ªÀÄ®è¥Àà£ÉÆÃgÀ, ©üêÀıÉÃnÖ aAvÁ, gÀ« aAvÁ, ±ÉÆèsÁªÀw UÀAqÀ ©üêÀıÉÃnÖ, PÁªÉÃj UÀAqÀ «ÃgÀ§¸À¥Áà J®ègÀÄ ¸Á: ¤uÁð ªÀÄvÀÄÛ gÁdVÃgÁ ºÁUÀÄ EvÀgÉà 5-6 d£ÀgÀÄ J®ègÀÄ UÀÄA¥ÀÄ PÀnÖPÉÆAqÀÄ vÀªÀÄä vÀªÀÄä PÉÊUÀ¼À°è PÉƬÄÛ, ZÁPÀÄ, §rUÉ »qÀzÀÄPÉÆAqÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠪ÀÄĸÁÛ¥sÀ vÀAzÉ ªÀĺÀäzÀ ºÀ¤Ã¥sÀ ªÀAiÀÄ: 22 ªÀµÀð, ¸Á: ¤uÁð EªÀjUÉ ¤£ÀUÉ RvÀA ªÀiÁqÀÄvÉÛêÉAzÀÄ fêÀzÀ ¨ÉÃzÀjPÉ ºÁQgÀÄvÁÛgÉ, «ÃgÀ§¸À¥Áà EvÀ£ÀÄ PÉƬÄÛ ªÀÄvÀÄÛ ZÁPÀÄ¢AzÀ ºÉÆqÉzÀÄ ºÁPÀÄvÉÛÃ£É CAvÁ PÉÆ¯É ªÀiÁqÀĪÀ GzÉÝñÀ¢AzÀ ¨É£Àß°è ºÉÆqÉ¢gÀÄvÁÛ£É, «ÃgÀ±ÉÃnÖ EvÀ£ÀÄ ¦üAiÀiÁð¢UÉ ªÀÄvÀÄÛ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ vÀªÀÄä¤UÉ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊ¢gÀÄvÁÛ£É, PÀ¯ÁªÀw «dAiÀÄ®Qëöä ±ÉÆèsÁªÀw PÁªÉÃj EªÀgÉ®ègÀÄ ¸ÀÄvÀÄÛUÀnÖ PÉʬÄAzÀ ¦üAiÀiÁ𢠺ÁUÀÆ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ vÀªÀÄä¤UÉ PÉʬÄAzÀ ºÉÆqÉ §qÉ ªÀiÁrgÀÄvÁÛgÉ, ©üêÀıÉÃnÖ aAvÁ ªÀÄvÀÄÛ gÀªÀj aAvÁ E§âgÀÄ ¦üAiÀiÁð¢UÉ PÉʬÄAzÀ ºÉÆmÉÖAiÀÄ°è ªÀÄvÀÄÛ gÀ« ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ vÀªÀÄä¤UÉ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ gÀAr ªÀÄUÀ£É ¸ÀÆ¼É ªÀÄUÀ£É CAvÁ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ fêÀzÀ ¨ÉÃzÀjPÉ ºÁQ ¤ªÀÄUÉ RvÀA ªÀiÁqÀÄvÉÛêÉAzÀÄ PÉÆ¯É ªÀiÁqÀĪÀ GzÉÝñÀ¢AzÀ ¦üAiÀiÁð¢UÉ ªÀÄvÀÄÛ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ vÀªÀÄä¤UÉ ºÉÆqɧqÉ ªÀiÁrgÀÄvÁÛgÉAzÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀ zÀÆj£À ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤PÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

PÀªÀÄ®£ÀUÀgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 25/2014, PÀ®A 279, 304(J) L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 03-02-2014 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠺À«ÄÃzÁ© UÀAqÀ ®wÃ¥sÀ ±ÉÃSï ªÀAiÀÄ: 25 ªÀµÀð, eÁw: ªÀÄĹèA, ¸Á: ¸ÁªÀ½ gÀªÀgÀ CfÓAiÀiÁzÀ C¯Áä© UÀAqÀ GµÁä£À¸Á§ ¸ÉÊAiÀÄzÉ ªÀAiÀÄ: 60 ªÀµÀð, ¸Á: ºÉʧvÀ¥ÀÆgÀ, vÁ: GzÀVÃgÀ, EªÀgÀÄ vÀ£Àß ªÀģɬÄAzÀ ¸ÁªÀ½ UÁæªÀÄPÉÌ §AzÀÄ §¹ì¤AzÀ E½zÀÄ gÉÆÃr£À §¢¬ÄAzÀ ºÉÆÃUÀĪÁUÀ PÉÆgÁå¼À PÁæ¸À ºÀwÛÃgÀ ºÉÆÃzÁUÀ ¸ÀAUÀªÀÄ PÀqɬÄAzÀ PÀÆæ¸ÀgÀ fÃ¥À £ÀA. PÉJ-33/JA-3423 £ÉÃzÀgÀ ZÁ®PÀ£ÁzÀ DgÉÆæ gÀÄzÀæ¥Áà vÀAzÉ ¨sÉÆÃd¥Áà PÉÆÃgÀªÁgÀ, ¸Á: ±ÀºÁ¥ÀÆgÀ EvÀ£ÀÄ vÀ£Àß fÃ¥À£ÀÄß Cw ªÉÃUÀ ºÁUÀÄ ¤µÁ̼ÀfvÀ£À¢AzÀ Nr¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ CfÓUÉ rQÌ ªÀiÁrzÀÝjAzÀ ¸ÀzÀjAiÀĪÀ½UÉ ºÀuÉUÉ, ªÀÄÆVUÉ JqÀUÉÊ ªÉÆüÀPÉÊ, §®UÉÊ ªÀÄÄAUÉÊUÉ ¨sÁj gÀPÀÛUÁAiÀÄ ªÀÄvÀÄÛ UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀĪÁVzÀÝjAzÀ CªÀjUÉ G¥ÀZÁgÀ PÀÄjvÀÄ PÀªÀÄ®£ÀUÀgÀ ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæUÉ vÀAzÁUÀ CªÀjUÉ ºÉaÑ£À G¥ÀZÁgÀ PÀÄjvÀÄ ©ÃzÀgÀPÉÌ MAiÀÄÄåªÀAvÉ w½¹zÀÝjAzÀ ¸ÀzÀjAiÀĪÀ½UÉ ©ÃzÀgÀ ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæUÉ vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃzÁUÀ ªÉÊzsÀågÀÄ ¸ÀzÀjAiÀĽUÉ ¥ÀjÃPÉë ªÀiÁr C¯Áä© gÀªÀgÀÄ ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖgÀÄvÁÛgÉAzÀÄ w½¹gÀÄvÁÛgÉAzÀÄ PÉÆlÖ ºÉýPÉ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 20/2014, PÀ®A 379 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 03-02-2014 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢ AiÀıÀªÀAvÀ vÀAzÉ FgÀ¥Áà ªÀªÀiÁð ªÀAiÀÄ: 30 ªÀµÀð, eÁw: ¥Àj²µÀÖ eÁw, ¸Á: ªÀÄÄUÀ£ÀÆgÀ, vÁ: ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ gÀªÀgÀÄ vÀ£Àß ºÉAqÀw ¸ÀÄQÃvÁð ºÁUÀÄ vÀ£Àß 3 ªÀÄPÀ̼ÉÆA¢UÉ vÀAVAiÀÄ HgÁzÀ PÀÆqÀA§® UÁæªÀÄPÉÌ ºÉÆÃUÀ®Ä ªÀÄÄUÀ£ÀÆgÀ UÁæªÀÄ¢AzÀ ©lÄÖ ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ §¸ï¤¯ÁÝtPÉÌ §AzÀÄ alUÀÄ¥Áà §¸ï §AzÁUÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ ¹ÃnUÁV ªÀÄÄAzÉ ºÉÆÃVzÀÄÝ ºÉAqÀw ¸ÀÄQÃvÁð FPÉAiÀÄÄ vÀ£Àß ªÀÄPÀ̼À£ÀÄß PÀgÉzÀÄPÉÆAqÀÄ MAzÀÄ ªÀµÀðzÀ gÉÆõÀ£À FvÀ£À£ÀÄß JwÛPÉÆAqÀÄ §¸ï ºÀvÀÄÛwÛzÁÝUÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ªÀÄUÀ£À PÁ®°èzÀÝ JgÀqÀÄ PÁ®Ä RqÀUÀUÀ¼ÀÄ 5 UÁæA C.Q 2,200/- gÀÆ. ¨É¯É ¨Á¼ÀĪÀÅzÀÄ AiÀiÁgÉÆà C¥ÀjavÀ PÀ¼Àî£ÀÄ PÀ¼ÀªÀÅ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ NqÀÄwÛgÀĪÁUÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ºÉAqÀwAiÀÄÄ £ÉÆÃr PÀÆUÁrzÁUÀ C¯Éè EzÀÝ ¥ÀæAiÀiÁtÂPÀgÀÄ ¸ÀzÀj PÀ¼Àî£À£ÀÄß »rzÀÄ «ZÁj¸À®Ä CªÀ£ÀÄ vÀ£Àß ºÉ¸ÀgÀÄ E¸ÁR vÀAzÉ ¹¢ÝSÁ£ï ¥ÀoÁt ªÀAiÀÄ: 27 ªÀµÀð, ¸Á: UÁzÀV, ¸ÀzÀå: ªÀÄ£ÁßJSÉͽî CAvÁ w½¹ vÀ£Àß eÉé£À°èzÀÝ ¸À¢ PÁ® RqÀUÀUÀ¼ÀÄ vÉUÉzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢UÉ ¤ÃrzÀÄÝ,  £ÀAvÀgÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ ¸ÀzÀj DgÉÆæUÉ oÁuÉUÉ vÀAzÀÄ M¦à¹zÁUÀ, ¸ÀzÀj DgÉÆævÀ£À «gÀÄzÀÞ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 19/2014, PÀ®A 116, 306, 498 eÉÆvÉ 34 L¦¹ :-
¦üAiÀiÁ𢠥sÀAiÀÄĪÀiï ¨ÉÃUÀA UÀAqÀ ¸ÉÊAiÀÄzï E¸Áä¬Ä¯ï UËqÀUÁAªÀªÁ¯É ªÀAiÀÄ: 45 ªÀµÀð, ¸Á: ²ªÀ¥ÀÆgÀ UÀ°è ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ gÀªÀgÀ ªÀÄUÀ¼ÁzÀ CdªÉÄÃj ¨Á£ÀÄ FPÉAiÀÄ ªÀÄzÀĪÉAiÀÄÄ 15 ¢ªÀ¸ÀUÀ¼À »AzÉ UÀÄ®§UÁ𠤪Á¹ ªÀĺÀäzï d«Äïï FvÀ£À eÉÆvÉ DVzÀÄÝ, CdªÉÄÃj ¨Á£ÀÄ EPÉAiÀÄ ®UÀߪÁzÀ £ÀAvÀgÀ ªÀÄUÀ½UÉ dĪÀiÁUÉà (Cj²t vÉƼÉAiÀÄĪÀÅzÀÄ) PÀÄjvÀÄ ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀPÉÌ PÀgÉzÀÄPÉÆAqÀÄ §A¢zÀÄÝ 4 ¢ªÀ¸ÀUÀ¼À »AzÉ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀ ªÀÄ£ÉAiÀÄ ¥ÀPÀÌzÀ ªÀÄ£ÉAiÀÄ D±ï¥sÁPÀ vÀAzÉ ªÀĺɧƨï¸Á§ ¨ÉÆÃgÁ¼ÀªÁ¯É FvÀ£ÀÄ CdªÉÄÃj ¨Á£ÀÄ EªÀ½UÉ ¥sÉÆÃ£ï £ÀA. 9886394717 £ÉÃzÀjAzÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀ ¥sÉÆÃ£ï £ÀA. 7676096482 £ÉÃzÀPÉÌ ¥sÉÆÃ£ï ªÀiÁr CdªÉÄÃj ¨Á£ÀÄ ªÀiÁvÁr ¤Ã£ÀÄ UÀÄ®§UÁðzÀªÀ£À eÉÆvÉ AiÀiÁPÉ ªÀÄzÀĪÉAiÀiÁV¢Ý £Á£ÀÄ ¤£ÀUÉ ¦æw¸ÀÄvÉÛÃ£É ¤£ÀUÉ ºÉüÀ®Ä zsÉÊAiÀÄð DV®è FUÀ ¤Ã£ÀÄ UÀAqÀ¤UÉ ©lÄÖ ¨Á £ÁªÀÅ ºÉÊzÀgÁ¨ÁzÀ£À°è ªÀÄ£É ªÀiÁr EgÉÆÃt, ¤Ã£ÉÃzÀgÀÆ M¯Áè CAzÀgÉ ¤£Àß UÀAqÀ¤UÉ £À£Àß & ¤£Àß £ÀqÀÄªÉ ¸ÀA§AzsÀ EzÉ CAvÀ ºÉý §zÀ¯ÁªÀiï ªÀiÁr ¤£Àß ¸ÀA¸ÁgÀ PÉr¸ÀÄvÉÛÃ£É CAvÀ ºÉzÀj¹gÀÄvÁÛ£É, F §UÉÎ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀÄ DgÉÆæ £ÀA. 1) D±ï¥sÁPÀ vÀAzÉ ªÀĺɧƨï¸Á§ ¨ÉÆÃgÁ¼ÀªÁ¯É ¸Á: ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ FvÀ£À vÁ¬ÄUÉ w½¹zÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ ºÁUÀÆ ¢£ÁAPÀ 02-02-2014 gÀAzÀÄ DgÉÆæ £ÀA. 2) gÀºÉªÀiÁ£ï vÀAzÉ gÀ¨Á⤠¸Á: ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ FvÀ£À PÉʬÄAzÀ C±À¥sÁPï FvÀ£ÀÄ MAzÀÄ qÀ§âzÀ°è K£ÉÆà PÀ¼À»¹zÀÝjAzÀ CdªÉÄÃj ¨Á£ÀÄ EPÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀÄ ¸ÀzÀj qÀ¨Á⠩øÁqÀ®Ä ºÉýgÀÄvÁÛgÉ, »ÃVgÀĪÁUÀ ¢£ÁAPÀ 03-02-2014 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀÄ ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæUÉ ºÉÆÃzÁUÀ DgÉÆæ C±À¥sÁPï FvÀ£ÀÄ gÀºÉêÀiÁ£À FvÀ£À PÉʬÄAzÀ E°UÉ ºÁPÀĪÀ OµÀ¢ü PÀ¼ÀÄ»¹zÀÄÝ, ¤Ã£ÀÄ eÉÆvÉ §gÀ¢zÀÝgÉ ¤£Àß ¸ÀA¸ÁgÀ ºÁ¼ÀÄ ªÀiÁqÀÄvÉÛÃ£É E®è¢zÀÝgÉ F OµÀ¢ü PÀÄrzÀÄ ¸Á¬Ä CAvÀ ¥ÉæÃgÉæ¹zÀÝjAzÀ CdªÉÄÃj ¨Á£ÀÄ fêÀ£ÀzÀ°è fUÀÄ¥ÉìUÉÆAqÀÄ «µÀ PÀÄr¢gÀÄvÁÛ¼ÉAzÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀ zÀÆj£À ºÉýPÉ ¸ÁgÁ±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

§¸ÀªÀPÀ¯Áåt £ÀUÀgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 15/2014, PÀ®A 78(3) PÉ.¦ DåPïÖ ªÀÄvÀÄÛ 420 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 03-02-2014 gÀAzÀÄ §¸ÀªÀPÀ¯Áåt §£À±ÀAPÀj NtÂAiÀÄ°è M§â ªÀåQÛ d£ÀjAzÀ ºÀt ¥ÀqÉzÀÄ £À¹Ã©£À ªÀÄlPÁ aÃn §gÉzÀÄPÉÆqÀÄwÛgÀĪÀzÁV RavÀ ªÀiÁ»w ¥ÀqÉzÀ ªÀÄ°èPÁdÄð£À AiÀiÁvÀ£ÉÆÃgÀ ¦.J¸ï.L.(PÁ.¸ÀÄ) §¸ÀªÀPÀ¯Áåt £ÀUÀgÀ oÁuÉ gÀªÀgÀÄ E§âgÀÆ ¥ÀAZÀgÀ£ÀÄß §gÀªÀiÁrPÉÆAqÀÄ, oÁuÉAiÀÄ ¹§âA¢AiÀĪÀgÉÆqÀ£É §£À±ÀAPÀj UÀ°èAiÀÄ°è ºÉÆÃV §£À±ÀAPÀj ªÀÄA¢gÀzÀ ºÀwÛgÀ ªÀÄgÉAiÀiÁV ¤AvÀÄ £ÉÆÃqÀ®Ä C°è DgÉÆæ ZËqÀ¥Áà vÀAzÉ PÁ¼À¥Áà PÀ£ÀPÁ, ªÀAiÀÄ: 50 ªÀµÀð, eÁw: ºÀlPÁgÀ, ¸Á: §£À±ÀAPÀjUÀ°è EvÀ£ÀÄ MAzÀÄ gÀÆ¥Á¬ÄUÉ JA§vÀÄÛ gÀÆ¥Á¬Ä CAvÀ PÀÆV PÀgÉzÀÄ d£ÀjAzÀ ºÀt ¥ÀqÉzÀÄ £À¹Ã©£À ªÀÄlPÁ aÃn §gÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ¸ÁªÀðd¤PÀjUÉ ªÉÆøÀ ªÀAZÀ£É ªÀiÁqÀÄwÛgÀĪÀzÀ£ÀÄß RavÀ¥Àr¹PÉÆAqÀÄ ¦J¸ïAiÀÄ gÀªÀgÀÄ ¸ÀzÀj DgÉÆævÀ£À ªÉÄÃ¯É zÁ½ ªÀiÁr »rzÀÄ ¸ÀzÀjAiÀĪÀ£À CAUÀ ±ÉÆÃzsÀ£É ªÀiÁqÀ®Ä CªÀ£À ºÀwÛgÀ MAzÀÄ ªÀÄlPÁ aÃn, MAzÀÄ ¨Á¯ï ¥É£ï, MAzÀÄ ªÉƨÉÊ¯ï ºÁUÀÆ £ÀUÀzÀÄ ºÀt gÀÆ. 395/- ªÀ±À¥Àr¹PÉÆAqÀÄ, ¸ÀzÀj DgÉÆævÀ£À «gÀÄzÀÞ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

OgÁzÀ (©) ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 43/2014, PÀ®A 78(3) ¹.Dgï.¦.¹ eÉÆvÉ 420 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 03-02-2014 gÀAzÀÄ DgÉÆæ ¢Ã°¥À vÀAzÉ Uàt¥ÀvÀgÁªÀ UÁAiÀÄPÀªÁqÀ ªÀAiÀÄ: 35 ªÀµÀð, ¸Á: ºÀįÁå¼À EvÀ£ÀÄ OgÁzÀ ¥ÀlÖtzÀ°è 1 gÀÆ¥Á¬ÄUÉ 80 gÀÆ¥Á¬Ä PÉÆqÀÄvÉÛÃªÉ CAvÁ ¸ÁªÀðd¤PÀjAzÀ ºÀt ¥ÀqÉzÀÄ ªÉƸÀ ªÀiÁqÀÄwÛzÁÝ£É CAvÁ ¸ÀÄgÉñÀ ¸ÀUÀj ¦.J¸À.L (PÁ.¸ÀÄ) gÀªÀjUÉ RavÀ ¨Áwä §AzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¦J¸ïL gÀĪÀgÀÄ E§âgÀÄ ¥ÀAZÀgÀ£ÀÄß §gÀªÀiÁrPÉÆAqÀÄ, oÁuÉAiÀÄ ¹§âA¢AiÀĪÀgÉÆqÀ£É zÁ½ ªÀiÁqÀ®Ä ºÉÆÃzÁUÀ ¸ÀzÀj DgÉÆæAiÀÄÄ 01 gÀÆ¥Á¬ÄUÉ 80 gÀÆ¥Á¬Ä PÉÆqÀÄvÉÛÃªÉ CAvÀ d£ÀjUÉ ªÀÄ£À ªÀ°¹, ¥sÀĸÀ¯Á¬Ä¹ d£ÀjAzÀ ºÀt ¥ÀqÉzÀÄ CªÀjUÉ £ÀA§j£À aÃn §gÉzÀÄ PÉÆqÀÄwÛgÀĪÀÅzÀ£ÀÄß £ÉÆÃr ¸ÀzÀj DgÉÆæUÉ zÀ¸ÀÛVj ªÀiÁr, F PÀÈvÀåPÉÌ ¸ÀA§A¢ü¹zÀ ºÀt ªÀÄvÀÄÛ EvÀgÉ ªÀ¸ÀÄÛUÀ¼À£ÀÄß d¦Û ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ, ¸ÀzÀj DgÉÆævÀ£À «gÀÄzÀÞ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

OgÁzÀ (©) ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 44/2014, PÀ®A 78(3) ¹.Dgï.¦.¹ eÉÆvÉ 420 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 03-02-2014 gÀAzÀÄ OgÁzÀ ¨ÉÆÃgÀ¼À gÉÆÃqÀ ªÉÄïÉÀ °qÀPÀgÀ PÁ¯ÉÆä ºÀwÛgÀ M§â ªÀåQÛAiÀÄÄ ªÀÄlPÁ JA§ £À¹©£À aÃnUÀ¼ÀÄ §gÉzÀÄPÉÆAqÀÄ 1 gÀÆ¥ÀAiÀÄUÉ 80 gÀÆ PÉÆqÀÄvÉÛÃªÉ CAvÀ ¸ÁªÀðd¤PÀjAzÀ ºÀt ¥ÀqÉzÀÄPÉÆAqÀÄ d£ÀjUÉ MAzÀÄ ¸ÀƼÀÄî £ÀA§gÀ PÉÆlÄÖ ªÉÆøÀ ªÀiÁrgÀÄwÛzÁÝgÉ CAvÀ J¸À.J¸À.¨ÉüÀV ¹¦L OgÁzÀ ªÀÈvÀ gÀªÀjUÉ RavÀ ¨Áwä §AzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¹¦L gÀªÀgÀÄ E§âgÀÄ ¥ÀAZÀgÉÆA¢UÉ OgÁzÀ ¨ÉÆÃgÀ¼À gÉÆÃqÀ ªÉÄïÉÀ °qÀPÀgÀ PÁ¯ÉÆä ºÀwÛgÀÀ ªÀÄgÉAiÀiÁV £ÉÆÃr RavÀ ¥Àr¹PÉÆAqÀÄ ¥ÀAZÀgÀ ¸ÀªÀÄPÀëªÀÄ DgÉÆæ §PÀÄìzÀ vÀAzÉ ªÀi˯Á£Á¸Á§ ®PàrªÁ¯É  ªÀAiÀÄ: 45 ªÀµÀð, ¸Á: OgÁzÀ EvÀ£À ªÉÄÃ¯É zÁ½ ªÀiÁr CvÀ¤UÉ ZÉPï ªÀiÁqÀ¯ÁV MlÄÖ 1650/- gÀÆ £ÀUÀzÀÄ ºÁUÀÄ ªÀÄlPÁ aÃnUÀ¼ÀÄ, MAzÀÄ ¨Á®¥ÉãÀ ªÀÄvÀÄÛ CªÀÅUÀ¼À£ÀÄß d¦ÛªÀiÁrPÉÆAqÀÄ, ¸ÀzÀj DgÉÆævÀ£À «gÀÄzÀÞ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

Raichur District Reported Crimes

¥ÀwæPÁ ¥ÀæPÀluÉ
ªÀgÀ¢AiÀiÁzÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À ªÀiÁ»w:-
UÁAiÀÄzÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À ªÀiÁ»w:-
                 DgÉÆævÀgÁzÀ 1)¸ÀÄgɱÀ vÀAzÉ UÀzÉÝ¥Àà 2) zÉêÀ¥Àà vÀAzÉ ºÀ£ÀĪÀÄ¥Àà 3) ±ÁAvÀªÀé UÀAqÀ zÉêÀ¥Àà gÀvÀߪÀé vÀAzÉ zÉêÀ¥Àà J¯ÁègÀÆ eÁw- PÀÄgÀ§gÀÄ ¸Á|| FZÀ£Á¼À EªÀgÀÄUÀ¼ÀÄ  F ªÉÆzÀ°¤AzÀ®Æ ¦ügÁå¢ GªÀiÁzÉë UÀAqÀ UÀzÉÝ¥Àà ¥ÀÆeÁj ªÀAiÀiÁ-35eÁw- PÀÄgÀ§gÀÄ  ¸Á|| FZÀ£Á¼À  FPÉUÉ DªÁZÀå±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊAiÀÄĪÀÅzÀÄ ºÁUÀÆ ªÀÄ£ÉUÉ PÀ®Äè ºÉÆUÉAiÀÄĪÀÅzÀÄ ªÀiÁqÀÄwÛzÀÄÝ ¦ügÁå¢zÁgÀgÀÄ £ÀªÀÄäªÀgÉAzÀÄ ¸ÀĪÀÄä¤zÀÄÝ  EAzÀÄ ¢£ÁAPÀ 03-02-2014 gÀAzÀÄ 19.30 UÀAmÉUÉ DgÉÆævÀgÀÄ ¦ügÁå¢zÁgÀgÀ ªÀÄ£É ºÉÆPÀÄÌ   ¦ügÁå¢zÁgÀjUÀÆ ªÀÄvÀÄÛ  ¦ügÁå¢AiÀÄ UÀAqÀ ªÀÄvÀÄÛ ¦ügÁå¢AiÀÄ CwÛUÉ gÀªÀjUÉ  DªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ  PÁ®Ä wgÀÄ« PÉÊ »rzÀÄ J¼ÉzÁr PÉÊUÀ½AzÀ ªÀÄvÀÄÛ §rUɬÄAzÀ ºÉÆqÉqÀ§qÉ ªÀiÁrzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ CAvÁ ªÀÄÄAvÁV ¤ÃrzÀ  ¦ügÁå¢ ªÉÄðAzÀ °AUÀ¸ÀÆUÀÆgÀÄ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA:  53/14 PÀ®A. 341, 504, 323, 324, 448,  354 ¸À»vÀ 34 L.¦.¹ CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.
¥Éưøï zÁ½ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À ªÀiÁ»w:-

               ¢£ÁAPÀ;-03/02/2014 gÀAzÀÄ  gÁwæ 19-45 UÀAmÉUÉ dªÀ¼ÀUÉÃgÀ UÁæªÀÄzÀ ¢zÀÝV gÀ¸ÉÛAiÀÄ DzÀ¥Àà EªÀgÀ f£ï ªÀÄÄA¢£À ¸ÁªÀðd¤PÀ ¸ÀܼÀzÀ°è ªÀÄlPÁ dÆeÁl £ÀqÉ¢zÉ CAvÁ RavÀ ¨sÁwä ªÉÄÃgÉUÉ ¦.J¸ï.L. §¼ÀUÁ£ÀÆgÀÄ gÀªÀgÀÄ ºÁUÀÆ ¹§âA¢AiÀĪÀgÀÄ ºÁUÀÆ E§âgÀÄ ¥ÀAZÀgÉÆA¢UÉ ¸ÀzÀj ¸ÀܼÀPÉÌ ºÉÆÃV £ÉÆqÀ®Ä   DgÉÆæ £ÀA§gÀ  1- E¸Áä¬Ä®¸Á§ vÀAzÉ ºÀĸÉãÀ¸Á§ DAiÀÄ£ÀÆgÀ 45 ªÀµÀð,eÁ:-ªÀÄĹèA ¸Á:-dªÀ¼ÀUÉÃgÀ. FvÀ£ÀÄ ¸ÀªÀðd¤PÀjAzÀ ºÀtªÀ£ÀÄß ¥ÀqÉzÀÄPÉƼÀÄîvÀÛ 1-gÀÆ¥Á¬ÄUÉ 80/-gÀÆ¥Á¬Ä PÉÆqÀĪÀÅzÁV ºÉüÀÄvÀÛ d£ÀjAzÀ ºÀtªÀ£ÀÄß ¥ÀqÉzÀÄPÉÆAqÀÄ  ¸ÁªÀðd¤PÀjUÉ ºÀtªÀ£ÀÄß ¥ÀqÉzÀÄPÉÆAqÀ §UÉÎ AiÀiÁªÀÅzÉà aÃnAiÀÄ£ÀÄß PÉÆqÀzÉ ¸ÁªÀðd¤PÀjUÉ ªÉÆøÀ ªÀiÁqÀÄvÀÛ ªÀÄlPÁ £ÀA§j£À aÃnAiÀÄ£ÀÄß §gÉAiÀÄÄwÛzÁÝUÀ zÁ½ ªÀiÁr »rzÀÄ «ZÁj¹ CAUÀ d¦Û ªÀiÁqÀ¯ÁV 1). Total Gambling Cash Amount 1180/- 2). 1-Bal Pen    W/r Nil 3). Mataka Chiti., W/r Nil 4) 1-Celkon Mobil W/r 300/- ªÀÄÄzÉݪÀiÁ®£ÀÄß d¦Û ªÀiÁrPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.¹PÀÌ DgÉÆævÀ¤UÉ ªÀÄlPÁ £ÀA§j£À ¥ÀnÖAiÀÄ£ÀÄß AiÀiÁjUÉ PÉÆqÀÄwÛ CAvÁ PÉüÀ¯ÁV DgÉÆæ £ÀA§gÀ 2  ¢¢ÝUÉÃgÀ DzÀ¥Àà vÀAzÉ gÁZÀ¥Àà °AUÁAiÀÄvÀ, E§âgÀÄ ¸Á:-dªÀ¼ÀUÉÃgÀ.FvÀ¤UÉ PÉÆqÀĪÀÅzÁV ºÉýzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. DgÉÆæ £ÀA.2.FvÀ£ÀÄ ¥ÀgÁj EzÀÄÝ £ÀAvÀgÀ ªÁ¥Á¸ï oÁuÉUÉ §AzÀÄ ªÀÄlPÁ dÆeÁlzÀ zÁ½ ¥ÀAZÀ£ÁªÉÄAiÀÄ DzsÁgÀzÀ ªÉÄðAzÀ §¼ÀUÁ£ÀÆgÀÄ ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 24/2014. PÀ®A.78(3)PÉ.¦.PÁ¬ÄzÉ. & 420 L¦¹ CrAiÀÄ°è  ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

       ¢£ÁAPÀ;-04/02/2014 gÀAzÀÄ ¨É½UÉÎ 11-15 UÀAmÉUÉ AiÀiÁ¥À®¥À«ð UÁæªÀÄzÀ §¸ÀªÀtÚ zÉêÀ¸ÁÜ£ÀzÀ »AzÀÆUÀqÉ ¸ÁªÀðd¤PÀ ¸ÀܼÀzÀ°è ªÀÄlPÁ dÆeÁl £ÀqÉ¢zÉ CAvÁ RavÀ ¨sÁwä ªÉÄÃgÉUÉ ¦.J¸ï.L. §¼ÀUÀ£ÀÆgÀÄ ºÁUÀÆ ¹§âA¢AiÀĪÀgÀÄ ºÁUÀÆ E§âgÀÄ ¥ÀAZÀgÉÆA¢UÉ ¸ÀzÀj ¸ÀܼÀPÉÌ ºÉÆÃV £ÉÆqÀ®Ä UÀAUÀ¥Àà vÀAzÉ ©üêÀÄAiÀÄå §qÀ ªÀAiÀiÁ 50 ªÀµÀð,eÁ;-£ÁAiÀÄPÀ, G;-MPÀÌ®ÄvÀ£À.¸Á:-AiÀiÁ¥À®¥À«ð. vÁ;-¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ. EªÀ£ÀÄ ¸ÉÃjzÀ d£ÀjAzÀ ºÀtªÀ£ÀÄß ¥ÀqÉzÀÄPÉƼÀÄîvÀÛ 1-gÀÆ¥Á¬ÄUÉ 80/-gÀÆ¥Á¬Ä PÉÆqÀĪÀÅzÁV ºÉüÀÄvÀÛ d£ÀjAzÀ ºÀtªÀ£ÀÄß ¥ÀqÉzÀÄPÉÆAqÀÄ AiÀiÁªÀÅzÉà aÃnAiÀÄ£ÀÄß PÉÆqÀzÉ ¸ÁªÀðd¤PÀjUÉ ªÉÆøÀ ªÀiÁqÀÄvÀÛ ªÀÄlPÁ £ÀA§j£À aÃnAiÀÄ£ÀÄß §gÉzÀÄPÉƼÀÄîwÛzÁÝUÀ ¥ÀAZÀgÀ ¸ÀªÀÄPÀëªÀÄzÀ°è zÁ½ ªÀiÁr »rzÀÄ «ZÁj¹ CAUÀ d¦Û ªÀiÁqÀ¯ÁV vÀ£Àß ºÉ¸ÀgÀÄ ªÉÄð£ÀAvÉ ºÉýzÀÄÝ £ÀAvÀgÀ ¸ÀzÀjAiÀĪÀ£À ºÀwÛgÀ«zÀÝ 1). Total Gambling Cash Amount 510/- 2). 1-Bal Pen    W/r Nil 3). Mataka Chiti., W/r Nil UÀ¼ÀªÀÄÄzÉݪÀiÁ®£ÀÄß d¦Û ªÀiÁrPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. £ÀAvÀgÀ ªÁ¥Á¸ï oÁuÉUÉ §AzÀÄ ªÀÄlPÁ dÆeÁlzÀ zÁ½ ¥ÀAZÀ£ÁªÉÄAiÀÄ DzsÁgÀzÀ ªÉÄðAzÀ §¼ÀUÁ£ÀÆgÀÄ ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 25/2014. PÀ®A.78(3)PÉ.¦.PÁ¬ÄzÉ. & 420 L¦¹ CrAiÀÄ°è  ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.


zÉÆA©ü ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À ªÀiÁ»w:-

              ¦ÃAiÀiÁð¢ zÀÄgÀÄUÀ¥Àà vÀAzÉ zÀÄgÀÄUÀ¥Àà PÀA§UÀ¯ï ªÀAiÀiÁ: 30 eÁ; ªÀiÁ¢UÀ G: MPÀÌ®ÄvÀ£À ¸Á: ºÀA¥À£Á¼À  gÀªÀgÀÄ UÁAiÀiÁ¼ÀÄ DgÉÆæ 1 ªÀiË®¥Àà vÀAzÉ zÀÄgÀÄUÀ¥Àà PÀA§UÀ¯ï ªÀAiÀiÁ: 56 eÁ; ªÀiÁ¢UÀ G: MPÀÌ®ÄvÀ£À ¸Á: ºÀA¥À£Á¼À £ÉÃzÀݪÀ¤UÉ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ 15 ¢£ÀUÀ¼À »AzÉ MAzÀÄ £ÀÆgÀÄ gÀÆ¥Á¬Ä ºÀt PÉÊUÀqÀ CAvÁ PÉÆnÖzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. PÉÊUÀqÀ ºÀt ªÁ¥À¸ï DgÉÆæ 1£ÉÃzÀݪÀ¤UÉ PÉýzÀÝPÉÌ DvÀ£ÀÄ ¤£ÀUÉ ºÀt PÉÆqÀĪÀÅ¢®è K£ÀÄ ªÀiÁrPÉƼÀÄîwÛà ªÀiÁrPÉÆà CAvÁ ºÉý ¤£ÀßzÀÄ ¸ÉÆPÀÄÌ eÁ¹Û DVzÉ J°è¨ÉÃPÀAzÀgÀ°è ºÀt PÉüÀÄwÛà CAvÁ C°èAiÉÄà ©¢ÝzÀÝ PÀnÖUɬÄAzÀ vÀ¯ÉAiÀÄ »AzÀÄUÀqÉ ºÉÆqÉzÀÄ ¨sÁj gÀPÀÛUÁAiÀÄUÉƽ¹zÀÄÝ C®èzÉà DvÀ£À eÉÆvÉVzÀÝ E£ÀÄß½zÀ 6 d£À DgÉÆævÀgÉ®ègÀÄ PÉÊUÀ½AzÀ ºÉÆqɧqÉ ªÀiÁqÀÄwÛgÀĪÁUÀ ©r¸À®Ä ºÉÆÃzÀ ¦ügÁå¢UÉ EªÀ£ÀzÀÄ ¸ÉÆPÀÄÌ eÁ¹ÛDVzÉ CAvÁ J¯ÁègÀÄ ¸ÉÃj PÉÊUÀ½AzÀ ºÉÆqɧqÉ ªÀiÁr CªÁZÀå ¨ÉÊzÀÄ fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.CAvÁ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ vÀÄgÀÄ«ºÁ¼À ¥ÉưøÀ oÁuÉ  UÀÄ£Éß £ÀA: 30/2014 PÀ®A 143. 147. 504. 326. 323. 506 gÉ/« 149 L.¦.¹ CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

DPÀ¹äPÀ ¨ÉAQ C¥ÀWÁvÀ ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:_
             PÀ®äAV UÁæªÀÄzÀ°è £ÀªÀ°UÉ ºÉÆÃUÀĪÀ gÀ¸ÉÛAiÀÄ ºÀwÛgÀ ¦AiÀiÁ𢠱ÀgÀt¥Àà vÀAzÉ ¥ÀA¥ÀtÚ ªÀiÁ®UÀwÛ ªÀAiÀiÁ: 36 eÁ: °AUÁAiÀÄvÀ G: MPÀÌ®ÄvÀ£À ¸Á: PÀ®äAV vÁ: ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ FvÀ£À  SÁ° ¤ªÉñÀ£ÀzÀ°è ºÁQzÀÝ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ 11 mÁÖPÀÖgï£ÀµÀÄÖ ºÀÄ°è£À §tªÉUÉ DPÀ¹äPÀªÁV ¨ÉAQ ºÀwÛPÉÆAqÀÄ ¸ÀÄlÄÖ C,,Q,, 16500/- gÀÆ £ÀµÀÖ ªÁVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. AiÀiÁªÀÅzÉà fêÀ ºÁ¤ DVgÀĪÀÅ¢¯Áè. CAvÁ ¦üAiÀiÁ𢠪ÉÄðAzÀ  vÀÄgÀÄ«ºÁ¼À ¥ÉưøÀ oÁuÉ  D.¨É. C. £ÀA: 01/2014 CrAiÀÄ°è PÀæªÀÄ dgÀÄV¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAWÀ£É, ªÁºÀ£À ZÁ®PÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ:-

            gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ J¯Áè ¥Éưøï C¢üPÁjUÀ¼ÀÄ, gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ°è ªÉÆÃmÁgÀ ªÁºÀ£À C¥ÀWÁvÀUÀ¼À£ÀÄß vÀqÉUÀlÄÖªÀ PÀÄjvÀÄ f¯ÉèUÉ ¥ÀÆgÉʹgÀĪÀ EAlgï¸É¥ÀÖgï ªÁºÀ£ÀzÀ ¸ÀºÁAiÀÄ¢AzÀ ¢£ÁAPÀ: 04.02.2014 gÀAzÀÄ   60 ¥ÀæÀææPÀgÀtUÀ¼À£ÀÄß ¥ÀvÉÛ ªÀiÁr   11,600/-  gÀÆ..UÀ¼ÀÀ£ÀÄß ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà zÀAqÀ «¢ü¹, PÁ£ÀÆ£ÀÄ jÃvÀå PÀæªÀÄ dgÀÄV¹zÀÄÝ, ¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAX¸ÀĪÀ ZÁ®PÀgÀÄ/ªÀiÁ°ÃPÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆ£ÀÄ jÃvÀå PÀæªÀÄ dgÀÄV¸ÀĪÀ PÁAiÀÄð ªÀÄÄAzÀĪÀgÉ¢gÀÄvÀÛzÉ.

Gulbarga District Reported Crimes

ವಾರಸುದಾರರಿಲ್ಲದ ಮಾಲು ಜಪ್ತಿ ಕಳ್ಳಿಯ ಬಂಧನ :
ಚೌಕ ಠಾಣೆ : ದಿನಾಂಕ 03-02-2014 ರಂದು 1215 ಪಿ.ಎಂಕ್ಕೆ ಶ್ರೀ ಕಲ್ಯಾಣಿ ಹೊಸಮನಿ ಪಿ.ಐ ಚೌಕ  ಮತ್ತು ಸಿಬ್ಬಂದಿಯವರು ಕೂಡಿ ಬಜಾರ, ಕಿರಾಣಾ ಬಜಾರ, ಹುಮನಾಬಾದ ಬೇಸ್, ಬಂಬೂಬಜಾರ ಮಾರ್ಗವಾಗಿ ಎಮ್.ಎ.ಟಿ ಕ್ರಾಸ್ ಹತ್ತಿರ ಹೋದಾಗ ಒಬ್ಬಳು ನಮ್ಮ ಜೀಪ ಬರುತ್ತಿರುವದನ್ನು ನೋಡಿ ಒಂದು ಚೀಲ ಹಿಡಿದು ಕೊಂಡು ಓಡುವ ಪ್ರಯತ್ನದಲ್ಲಿದ್ದಾಗ ನಮಗೆ ಸದರಿಯವಳ ಮೇಲೆ ಸಂಶಯ ಬಂದು ಸದರಿಯವಳಿಗೆ ಸಿಬ್ಬಂದಿಯವರ ಸಹಾದಿಂದ ಹಿಡಿದು. ಅವಳ ಹೆಸರು ವಿಚಾರಿಸಲಾಗಿ ತನ್ನ ಹೆಸರು ಶಬೀನಾ ಗಂಡ ಮಹಾಂತೇಶ ಕಾಳೆ ಉಃ ಪೇಪರ ಆಯುವದು ಸಾಃ ಮಾಂಗರವಾಡಿಗಲ್ಲಿ ಬಾಪುನಗರ ಗುಲಬರ್ಗಾ ಅಂತ ತಿಳಿಸಿದ್ದು ಸದರಿಯವಳ ಹತ್ತಿರ ಇದ್ದ ಚೀಲ ನೋಡಲು ಪರಿಶೀಲಿಸಿ ಚೀಲದಲ್ಲಿ ಬೆಳೆಗಳಿಗೆ ಕ್ರೀಮಿನಾಷಕ ಔಷದಿ ಹೋಡೆಯುವ ಕಂಚಿನ ಛಡಿಗಳು, ಅಟೋ ಫೀಸ್ಟ್ನ್  ಇದ್ದು. ಮಾಲೀಕರು ಇಲ್ಲದೆ ವಸ್ತುಗಳುನ್ನು ತೆಗೆದು ಕೊಂಡು ಹೋಗುತ್ತಿದ್ದರಿಂದ ಇವುಗಳ ಬಗ್ಗೆ ವಿಚಾರಿಸಲು ಯಾವುದೇ ಸಮಪರ್ಕ ವಿವರಣೆ ನೀಡಿಲಿಲ್ಲ, ಮತ್ತು ಸದರಿ ಮಾಲಿನ ಬಗ್ಗೆ ಯಾವುದೆ ದಾಖಲಾತಿಗಳು ತನ್ನ ಹತ್ತಿರ ಇರುವದಿಲ್ಲ ಅಂತ ತಿಳಿಸಿದ್ದು ಸದರಿ ವಸ್ತಗಳು ಕಳತನ ಮಾಡಿ ತಂದಿದ್ದು ಇರಬಹುದೆಂದು ಸದರಿಯವಳ ಮೇಲೆ ಬಲವಾದ ಸಂಶಯ ಬಂದಿದರಿಂದ ಸದರಿಯವಳ ಹತ್ತಿರ ಇದ್ದ 23,000/- ರೂ ಕಿಮ್ಮತ್ತಿನ ಕಂಚಿ ಛಡಿ ಮತ್ತು ಬಿಡಿಭಾಗಗಳನ್ನು ವಶಪಡಿಸಿಕೊಂಡು ಆರೋಪಿತಳೊಂದಿಗೆ ಠಾಣೆಗೆ ಬಂದು ಸದರಿಯವಳ ವಿರುದ್ಧ ಚೌಕ ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಲಾಗಿದೆ.
ಕೊಲೆ ಪ್ರಕರಣ :
ನಿಂಬರ್ಗಾ ಠಾಣೆ : ಶಿವಪ್ಪ ನಿಗಶೆಟ್ಟಿ ಮತ್ತು ಆಪಾಧಿತ ರಾಜಶೇಖರ ನಿಗಶೆಟ್ಟಿ ಇಬ್ಬರು ಖಾಸ ಅಣ್ಣ ತಮ್ಮಂದಿರರಿದ್ದು ಇವರ ಹೋಲ ಸರ್ವೇ ನಂ 177 ನೇದ್ದರಲ್ಲಿ ತಲಾ 3 ಎಕರೆ ಜಮೀನು ಇದ್ದು ಮತ್ತು ರಾಜಶೇಖರ ಪಾಲಿಗೆ ಬಂದ ಹೊಲದಲ್ಲಿ ಒಂದು ನೀರಿನ ಭಾವಿ ಇದ್ದು ಆ ಭಾವಿಯ ನೀರಿನ ಪಾಲಿಗಾಗಿ ಇಬ್ಬರ ಮಧ್ಯ ಆಗಾಗ ತಂಟೆ ತಕರಾರು ಆತುತ್ತಾ ಬಂದು ದ್ವೇಶ ಬೆಳೆದಿದ್ದುದಿನಾಂಕ 04-02-2014 ರಂದು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ವಿಜಯಕುಮಾರ  ಮತ್ತು ಆತನ ತಂದೆಯಾದ ಶಿವಪ್ಪ ನಿಗಶೆಟ್ಟಿ ಇಬ್ಬರು ಕೂಡಿಕೊಂಡು ಗದ್ದೆಗೆ ನೀರು ಬಿಡಲು ಹೊಲಕ್ಕೆ ಹೋಗಿದ್ದು ಹೊಲದಲ್ಲಿ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 0700 ಗಂಟೆಗೆ ಶಿವಪ್ಪ ನಿಗಶೆಟ್ಟಿ ಇತನಿಗೆ ಆಪಾಧಿತ ರಾಜಶೇಖರ ನಿಗಶೆಟ್ಟಿ ಇತನು ನೀರಿನ ಪಾಳಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಜಗಳ ತಗೆದು ಅವಾಚ್ಯವಾಗಿ ಬೈದು ಕೆಳಗೆ ಕೆಡವಿ ಕಲ್ಲಿನಿಂದ ಮುಖಕ್ಕೆ ಮತ್ತು ತಲೆಗೆ ಜೆಜ್ಜಿ ಭಾರಿ ರಕ್ತಗಾಯ ಪಡೆಸಿ ಮೌಂಸ ಕಂಡ ಹೊರಬರುವಂತೆ ಮಾಡಿ ಕೋಲೆ ಮಾಡಿರುತ್ತಾನೆ ಅಂತಾ ಶ್ರೀ ವಿಜುಯಕುಮಾರ ತಂದೆ ಶೀವಪ್ಪ ನಿಗಶೆಟ್ಟಿ ಸಾ: ನಿಂಬರ್ಗಾ ರವರು ಸಲ್ಲಿಸಿದ ದೂರು ಸಾರಾಂಶದ ಮೇಲಿಂದ ನಿಂಬರ್ಗಾ ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಾಗಿದೆ.   ಈ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ನಿಂಬರ್ಗಾ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆಯ ಆಪಾಧಿತನ ಮೇಲೆ  ಕೋಲೆ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಾಗಿರುತ್ತದೆ.

Gulbarga District Reported Crimes

ಇಸ್ಪೀಟ ಜೂಜಾಟದಲ್ಲಿ ನಿರತ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳ ಬಂಧನ :
ಸ್ಟೇಷನ ಬಜಾರ ಠಾಣೆ : ದಿನಾಂಕ. 03-02-2014 ರಂದು   ಗುಲಬರ್ಗಾ ನಗರದ ಸಿದ್ದಿಪಾಶ ದರ್ಗಾದ ಹತ್ತಿರ ಖುಲ್ಲಾ ಜಾಗೆಯಲ್ಲಿ ಲೈಟ ಕಂಬದ ಬೆಳಕಿನಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಜನರು ಗುಂಪಾಗಿ ಕುಳಿತುಕೊಂಡು ಇಸ್ಪೆಟ್ ಜೂಜಾಟ ಆಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅಂತಾ ಖಚಿತ ಬಾತ್ಮಿ ಮೇರೆಗೆ ಪಿ.ಎಸ್.ಐ. ಮುರಳಿ, ಸಿಬ್ಬಂದಿಜನರು ಹಾಗು ಪಂಚರೊಂದಿಗೆ ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ಮರೆಯಲ್ಲಿ ನಿಂತು ನೋಡಲು ಸಿದ್ದಿಪಾಶ ದರ್ಗಾದ ಹತ್ತಿರ ಖುಲ್ಲಾ ಜಾಗೆಯಲ್ಲಿ ಲೈಟ ಕಂಬದ ಬೆಳಕಿನಲ್ಲಿ 5-6 ಜನರು ಗುಂಪಾಗಿ ಕುಳಿತು ಇಸ್ಪೆಟ ಜೂಜಾಟವಾಡುತ್ತಿದ್ದುದನ್ನು ಖಚಿತಪಡಿಕೊಂಡು  ಮಾನ್ಯ ಎ.ಎಸ್.ಪಿ ಸಾಹೇಬರ ನೆತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ನಾನು ಮತ್ತು ಸಿಬ್ಬಂದಿಯೊಂದಿಗೆ ಪಂಚರ ಸಮಕ್ಷಮ ದಾಳಿ ಮಾಡಿದಾಗ ಅವರಲ್ಲಿ ಮೂರು ಜನರು ಓಡಿ ಹೋಗಿದ್ದು ಇಬ್ಬರೂ ಸಿಕ್ಕಿದ್ದು ಅವರನ್ನು ವಿಚಾರಿಸಲು ಅವರ ಹೆಸರು 1.ನಾಗೇಂದ್ರ ತಂದೆ ಮರ್ಲಿಂಗಪ್ಪ ರಾಜನಾಳ ಸಾ|| ಮನೆ ನಂ. 4-601/ಎಫ/ಎಂ.ಬಿ.ನಗರ ಶಿವಮಂದಿರ ಹತ್ತಿರ ಗುಲಬರ್ಗಾ 2. ಮಲ್ಲಪ್ಪಾ ತಂದೆ ಗೋಪಣ್ಣಾ ಸೂರಪೂರ  ಸಾಃ ಮನೆ ನಂ. 269/25ಎ ಸುಂದರ ನಗರ ಗುಲಬರ್ಗಾ ಇವರನ್ನು ದಸ್ತಗೀರ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಓಡಿ ಹೋದವರ ಹೆಸರುವಿಚಾರಿಸಲು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅಂತಾ ಹೇಳಿದರು ಒಟ್ಟು. 21,470/- ರೂ ಮತ್ತು 52 ಇಸ್ಪೆಟ್ ಎಲೆಗಳು ಪಂಚರ ಸಮಕ್ಷಮ ಜಪ್ತಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಮರಳಿ ಠಾಣೆಗೆ ಬಂದು ಸದರಿಯವರ ವಿರುದ್ಧ ಸ್ಟೇಷನ ಬಜಾರ ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಾಗಿದೆ.
ಅನಧೀಕೃತ ಮಧ್ಯ ಮಾರಟದಲ್ಲಿ ನಿರತ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಬಂಧನ :
ರಟಕಲ ಠಾಣೆ : ದಿನಾಂಕ 03-02-2014 ರಂದು ಮೋಘಾ ತಾಂಡದಲ್ಲಿ ಅನಧಿಕೃತವಾಗಿ ಸರಾಯಿ ಮಾರಟ ಮಾಡುತ್ತಿರುವ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿ ಮೇರೆಗೆ ಮೋಘಾ ತಾಂಡಕ್ಕೆ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಪಂಚರೊಂದಿಗೆ ಹೋಗಿ ದಾಳಿ ಮಾಡಿ ರಾಮಶೆಟ್ಟಿ ತಂದೆ ರಾಮಜಿ ರಾಠೋಡ ಸಾ : ಮೋಘಾ ತಾಂಡ ಇತನನ್ನು ವಶಕ್ಕೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಅವನಿಂದ ಓಟಿಯ 180 ಎಂ.ಎಲ್.ನ 127 ಡಬ್ಬಿಗಳು,ನಾಕೋಟ್ ಬೀರ 650 ಎಂ.ಎಲ್. 24  ಬಾಟಲಿಗಳುನಾಕೋಟ್ ಬೀರ 330 ಎಂ.ಎಲ್. 24  ಬಾಟಲಿಗಳು ಹೀಗೆ ಒಟ್ಟು 10400/- ಕಿಮ್ಮತಿನ ಮಾಲು ಹಾಗೂ ನಗದು ಹಣ 1100/- ರೂ ವಶಪಡಿಸಿಕೊಂಡು ಠಾಣೆಗೆ ತಂದು ಸದರಿಯವನ ವಿರುದ್ಧ ರಟಕಲ ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಲಾಗಿದೆ.
ಮಟಕಾ ಜೂಜಾಟದಲ್ಲಿ ನಿರತ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಬಂಧನ :
ಅಫಜಲಪೂರ ಠಾಣೆ : ದಿನಾಂಕ 03-02-2014 ರಂದು 1:00 ಪಿ.ಎಂ ಕ್ಕೆ ಹೇಬರು ಮುದ್ದೆಮಾಲು ಹಾಗೂ ಆರೋಪಿತನೊಂದಿಗೆ ವರದಿ ಹಾಜರ ಪಡಿಸಿದ್ದುಸದರ ವರದಿ ಸಾರಾಂಶವೆನೆಂದರೆ ಇಂದು ದಿನಾಂಕ 03-02-2014 ರಂದು 11:00 ಎ.ಎಮ್ ಕ್ಕೆ ಶ್ರೀ ಸುರೇಶ.ಸಿ.ಬಿ. ಪಿ.ಎಸ್.ಐ ಅಫಜಲಪೂರ  ರವರು ಪಟ್ಟಣದಲ್ಲಿ ಪೆಟ್ರೊಲಿಂಗ ಕುರಿತು ಠಾಣೆಯಿಂದ ಬಿಟ್ಟು ಅಂಬೆಡ್ಕರ ಸರ್ಕಲಬಸ್ ನಿಲ್ದಾಣ ಮಾರ್ಗವಾಗಿ ಅಫ್ಜಲಖಾನ ಚೌಕ ಹತ್ತಿರ ಇದ್ದಾಗ ಖಚಿತ ಬಾತ್ಮಿ ಬಂದಿದ್ದು ಎನೆಂದರೆ ಘತ್ತರಗಿ ರೋಡಿಗೆ ಇರುವ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ಗುಡಿಯ ಮುಂದೆ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ನಿಂತುಕೊಂಡು ಹೊಗಿ ಬರುವ ಜನರಿಗೆ 1 ರೂಪಾಯಿಗೆ 80 ರೂಪಾಯಿ ಗೆಲ್ಲರಿ ಅಂತಾ ಅನ್ನುತ್ತಾ ಸಾರ್ವಜನಿಕರ ಮನವೂಲಿಸಿ ಅವರಿಂದ ಹಣ ಪಡೆದುಅವರಿಗೆ ಅಂಕಿ ಸಂಖ್ಯೆ ಬರೆದ ಮಟಕಾ ಚೀಟಿಗಳನ್ನು ಕೊಡುತ್ತಿದ್ದಾನೆ ಅಂತಾ ಬಾತ್ಮಿ ಬಂದ ಮೇರೆಗೆ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಮತ್ತು ಪಂಚರೊಂದಿಗೆ ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ಜೂಜಾಟದ ಬಗ್ಗೆ ಖಚಿತ ಪಡಿಸಿಕೊಂಡು ದಾಳಿ ಮಾಡಿ ಮಟಕಾ ಚೀಟಿಯನ್ನು ಬರೆದು ಕೊಡುತ್ತಿದ್ದ ರಾಜಶೇಖರ ತಂದೆ ಗುಂಡೆರಾವ ಕುಲಕರ್ಣಿ ಸಾ||ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ಗಲ್ಲಿ ಅಫಜಲಪೂರ ವಶಕ್ಕೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಸದರಿಯವನ ವಶದಿಂದ ಮಟಕಾಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧ ಪಟ್ಟ 300/- ರೂಪಾಯಿ ನಗದು ಹಣ ಹಾಗೂ ಅಂಕಿ ಸಂಖ್ಯೆ ಬರೆದ ಒಂದು ಮಟಕಾ ಚೀಟಿ ಹಾಗೂ ಒಂದು ಬಾಲ ಪೆನ್ನ ವಶಪಡಿಸಿಕೊಂಡು ಮರಳಿ ಠಾಣೆಗೆ ಬಂದು ಸದರಿಯವನ ವಿರುದ್ಧ ಅಫಜಲಪೂರ ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಲಾಗಿದೆ.
ಸುಲಿಗೆ ಪ್ರಕರಣ :
ವಾಡಿ ಠಾಣೆ : ಶ್ರೀ ಮಹ್ಮದ ಇಸ್ಮಾಯಿಲ ತಂದೆ ಹಸನಸಾಬ ಹೊಸುರ ಇವರು ಟಿಪ್ಪರ ಖರಿದಿ ಮಾಡಿದ್ದರ ಸಂಬಂಧ ಹಣವನ್ನು ಕೊಡುವ ಸಲೂವಾಗಿ ತನ್ನ ಹೆಂಡತಿಯ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿದ್ದ 4,50,000/- ರೂಗಳು ಎಸ್,ಬಿ,ಎಚ್ ಬ್ಯಾಂಕ ವಾಡಿಯಿಂದ  ಮತ್ತು ಎಸ್,ಬಿ,ಐ ಬ್ಯಾಂಕ ವಾಡಿಯಲ್ಲಿ ತನ್ನ ಸಂಬಂಧಿಯ ಹೆಸರಿನ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿದ್ದ 2,00,000/- ರೂ ಗಳನ್ನು ಹೀಗೆ ಒಟ್ಟು 6,50,000/- ರೂ ಗಳನ್ನು ಮದ್ಯಹ್ನ ಡ್ರಾಮಾಡಿಕೊಂಡು ಮನೆಗೆ ಬಂದು ಸದರಿ ಹಣವನ್ನು ಗುಲಬರ್ಗಾಕ್ಕೆ ಹೊಗಿ ಟಿಪ್ಪರ ಮಾಲಿಕರಿಗೆ ಕೊಡುವ ಸಲೂವಾಗಿ ಹಸಿರು ಬಣ್ಣದ ವೈರನ ಕೈ ಚೀಲದಲ್ಲಿ 6,50,000/- ರೂ ಗಳನ್ನು ಹಾಕಿಕೊಂಡು ಮನೆಯಿಂದ ಹೊರಟು ತಮ್ಮ ಮನೆಯ ಮುಂದಿನ ರೊಡಿಗೆ ಬರುತ್ತಿದ್ದಂತೆ ಇಬ್ಬರು ಹುಡುಗರು ಅವರಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬನು 25 ವರ್ಷ ಹಾಗು ಇನ್ನೊಬ್ಬ 26 ರಿಂದ 30 ವರ್ಷ ವಯಸ್ಸಿನ ಇಬ್ಬರು ಮೊಟರ ಸೈಕಲ ಮೆಲೆ ಬಸವೇಶ್ವರ ಚೌಕ ಕಡೆಯಿಂದ ಬಂದು ತನ್ನ ಹತ್ತಿರ ನಿಲ್ಲಿಸಿ ಹಿಂದೆ ಕುಳಿತವನು ಸದರಿ ಹಣದ ಬ್ಯಾಗ ಕಸಿದುಕೊಳ್ಳಲು ಆತನು ಹಣದ ಚೀಲ ಬಿಡದೆ ಇದ್ದಾಗ ಕಾಲಿನಿಂದ ಒದ್ದು ಹಣ ಇದ್ದ ಚೀಲವನ್ನು ಕಸಿದುಕೊಂಡು ಮೊಟರ ಸೈಕಲ ಮೆಲೆ ರೈಲ್ವೆ ಸ್ಟೇಶನ ಕಡೆಗೆ ಓಡಿಸಿಕೊಂಡು ಹೊಗಿದ್ದು ಬೆನ್ನು ಹತ್ತಿದರು ಸಿಗಲಿಲ್ಲಾ ಸದರಿಯವರಿಗೆ ನೊಡಿದ್ದು ಮತ್ತೆ ನೊಡಿದಲ್ಲಿ ಗುರ್ತಿಸುತ್ತೆನೆ. ಒಬ್ಬವನು ಹಳದಿ ಹಾಗು ಬಿಳಿ ಬಣ್ಣದ ಶರ್ಟ ಬದಾಮಿ ಕಲರ ಪ್ಯಾಂಟ ಧರಿಸಿದ್ದು ಈತನು ಮೊಟರ ಸೈಕಲ ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದು ಹಣದ ಕೈಚಿಲ ಕಸಿದುಕೊಂಡವನು ನೀಲಿಬಣ್ಣದ ತುಂಬು ತೊಳಿನ ಶರ್ಟ ಹಾಗು ನಿಲಿ ಬಣ್ಣದ ಜೀನ್ಸ ಪ್ಯಾಂಟ ಧರಿಸಿದ್ದನು ಕೆಂಪು ಬಣ್ಣದ ಮೊಟರ ಸೈಕಲ ಇದ್ದು ಎಮ್,ಎಚ್ ಪಾಸಿಂಗ ಇರುತ್ತದೆ. ಅಂತಾ ಸಲ್ಲಿಸಿದ ದೂರು ಸಾರಾಂಶದ ಮೇಲಿಂದ ವಾಡಿ ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಾಗಿದೆ.
ನಿಂದನೆ ಪ್ರಕರಣ :
ಗ್ರಾಮೀಣ ಠಾಣೆ : ಶ್ರೀಮತಿ ಮೈನಾಬಾಯಿ ಗಂಡ ಖೇಮಸಿಂಗ @ ಖೇಮಲು ಕಾಳೆ ಸಾ;ಸಿಂಧಗಿ ( ಬಿ ) ತಾ;ಜಿ;ಗುಲಬರ್ಗಾ . ಹಾವ; ಆಳಂದ ಚಿಕ್ಕ ಪೋಸ್ಟ ಹತ್ತಿರ ರಿಂಗರೋಡ ಗುಲಬರ್ಗಾ ಇವರು ದಿನಾಂಕ.3-2-2014 ರಂದು ಸಿಂಧಗಿ (ಬಿ ಗ್ರಾಮಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ನಮ್ಮ ಪಾರ್ದಿ ಜನಾಂಗದವರಿಗೆ ಹುಡ್ಕೋ ಯೋಜನೆ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ತಾಲುಕಾ ಪಂಚಾಯತದಿಂದ ಮಂಜೂರಾದ ವಸತಿಗಾಗಿ ಇವರ ಜಾಗೆಯಲ್ಲಿ  ಬೋರ್ಡ ಹಾಕಿದ್ದೇವು. ಸದರಿ ಬೋರ್ಡಗೆ ಕಂಬಕ್ಕೆ ನೀರು ಹಾಕುವ ಕುರಿತು ನಾನು ಮತ್ತು ಕಾಶೀಬಾಯಿ  ಗಂಡಬಿರದಾರ ಕಾಳೆ ಮತ್ತು ಅಂಜನಾಬಾಯಿ ಗಂಡ ಜಾಮ್ಯಾ ಚವ್ಹಾಣ ಮೂರು ಜನರು ಹೋಗಿ ಮದ್ಯಾನ 1-00 ಗಂಟೆಯ ಸುಮಾರಿಗೆ ನೀರ ಹಾಕುವಾಗ ಅದೇ ವೇಳಗೆ ಸಿಂದಗಿ (ಬಿ) ಗ್ರಾಮದ 1. ಸೈಯದ ಅಲಿ ತಂದೆ ಮೈಸಾನ ಅಲಿ ,2. ಕಲ್ಯಾಣಿ ತಂದೆ ಸಿದ್ರಾಮ ಮತ್ತು 3. ದತ್ತಪ್ಪಾ ತಂದೆ ಸಿದ್ರಾಮ ಇವರು ಮೂರು ಜನರು ಬಂದು ನಮಗೆ  ಏ ಪಾರ್ದಿ ರಂಡೆರೆ ಈ ಜಾಗೆದಲ್ಲಿ ಬೋರ್ಡ ಏಕೆ ಹಾಕಿರಿ ನಮ್ಮ ಊರಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ  ಜಾಗೆ ಇರುವದಿಲ್ಲಾ  ಅಂತಾ ಜ್ಯಾತಿ ಎತ್ತಿ ಅವಾಚ್ಯ ಶಬ್ದಗಳಿಂದ ಬೈಯ್ದು ನಮ್ಮ ಹತ್ತಿರ ಬಂದು  ಕೈಹಿಡಿದು ಎಳೆದಾಡಿ ಕೈಯಿಂದ ಬೆನ್ನಲ್ಲಿ ಹೊಡೆದು ಗುಪ್ತಗಾಯಪಡಿಸಿರುತ್ತಾರೆ ಅಂತಾ ಸಲ್ಲಿಸಿದ ದೂರು ಸಾರಾಂಶದ ಮೇಲಿಂದ ಗ್ರಾಮೀಣ ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಾಗಿದೆ.  
ಅಪಘಾತ ಪ್ರಕರಣ :
ಸಂಚಾರಿ ಠಾಣೆ : ಶ್ರೀ ಸಂದೇಶ ತಂದೆ ಜೇಮಸಿಂಗ ಪವಾರ ಸಾಃ ಪಾಳಾ ಹಾಃವಃ ಜಯನಗರ ಹನುಮಾನ ಗುಡಿಯ ಹತ್ತಿರ ಗುಲ್ಬರ್ಗಾ  ಮತ್ತು ಲಕ್ಷ್ಮಿಕಾಂತ ತಂದೆ ಶಿವಶರಣಪ್ಪ ಮತ್ತು ನವೀನ ಇವರು ನಡೆದುಕೊಂಡು ಬರುತ್ತಿರುವಾಗ ಸೇಡಂ ರಿಮಗ ರೋಡ ಕಡೆಯಿಂದ ಒಂದು ಯಮಹಾ ಆರ ಎಕ್ಷ 100 ಮೋಸೈ ನಂ ಸಿ.ಟಿ.ಪಿ. 2000 ನೇದ್ದರ ಚಾಲಕ ಅತೀವೇಗ ಮತ್ತು ಅಲಕ್ಷತನದಿಂದ ಚಲಾಯಿಸಿಕೊಂಡು ಬಂದು ಫಿರ್ಯಾದಿ ಹಾಗೂ ಲಕ್ಷ್ಮಿಕಾಂತ ಇವರಿಗೆ ಡಿಕ್ಕಿ ಪಡಿಸಿ ಗಾಯಗೊಳಿಸಿ ತನ್ನ ಮೋಟರ ಸೈಕಿಲ ಸಮೇತ ಓಡಿ ಹೋಗಿರುತ್ತಾನೆ ಅಂತಾ ಸಲ್ಲಿಸಿದ ದೂರು ಸಾರಾಂಶದ ಮೇಲಿಂದ ಸಂಚಾರಿ ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಾಗಿದೆ.
ಕಳವು ಪ್ರಕರಣಗಳು :
ಗ್ರಾಮೀಣ ಠಾಣೆ : ಶ್ರೀಮತಿ ಶೋಬಾ ಮೊಖ್ಯೋಪಾಧ್ಯಯರು ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಹೀರಾಪೂರ ರವರು ದಿನಾಂಕ: 01-02-2014 ರಂದು ಶನಿವಾರ ಶಾಲಾ ಅವಧಿಯ ನಂತರ ಎಲ್ಲಾ ಕೋಣೆಗಳಿಗೆ ಬೀಗ ಹಾಕಿ ಮೇನ್ ಗೇಟ್ ಬಂದ್ ಮಾಡಿ ಬೀಗ ಹಾಕಿ ಹೋಗಿದ್ದು ಇಂದು ದಿನಾಂಕ: 03-02-2014 ರಂದು ಸೋಮವಾರ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 9-30 ಕ್ಕೆ ಶಾಲೆ ಕರ್ತವ್ಯ ನಿರ್ವಹಿಸುವ ಸಪಾಯಿ ಕರ್ಮಚಾರಿ ಕಸಗೂಡಿಸಲು ಬಂದಾಗ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್‌ ಕೋಣೆ ಬಾಗಿಲು ಲಾಕ್‌ ಮುರಿದಿದ್ದು ಕೋಣೆಗಳು ಖುಲ್ಲಾ ಇದ್ದು ಸದರಿ ವಿಷಯ ಚಂದ್ರಶೇಖರ್‌ ಡಾಂಗೆ ಸಹ ಶಿಕ್ಷಕ ಇವರಿಗೆ ತಿಳಿಸಿದ್ದು ಮತ್ತು ನಾನು ಸಹ ಸದರಿ ಕೋಣೆಯಲ್ಲಿ ನೋಡಲಾಗಿ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್‌ ಮಾನಿಟರ್‌ 6 ಅ.ಕಿ 24.000/- ರೂ ಯಾರೋ ಕಳ್ಳರು ದಿನಾಂಕ: 02-02-2014 ರಂದು ರಾತ್ರಿ 1200 ಗಂಟೆಯಿಂದ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 0430 ಗಂಟೆ ಅವಧಿಯಲ್ಲ ಕಳ್ಳತನ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಹೋಗಿರುತ್ತಾರೆ. ಅಂತಾ ಸಲ್ಲಿಸಿದ ದೂರು ಸಾರಾಂಶದ ಮೇಲಿಂದ ಗ್ರಾಮೀಣ ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಾಗಿದೆ.
ಗ್ರಾಮೀಣ ಠಾಣೆ : ಶ್ರೀ ಅಣ್ಣಾರಾವ ಬಿ. ಸಾಗರೆ ಸಾ|| ಪಂಚಮುಖಿ ಲೆಔಟ್ ಗುಲ್ಬರ್ಗಾ ಇವರು ದಿನಾಂಕ: 03.02.2014 ರಂದು ಸಾಯಂಕಾಲ 5:3 0 ಗಂಟೆಗೆ ತಮ್ಮ ಹೆಂಡತಿ ನಿರ್ಮಲಾ ಇವಳು ಬೆಳಗ್ಗೆ 0845 ಗಂಟೆಗೆ ಬೋಧನ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಶೀಕ್ಷಕಿ ಇದ್ದು ತನ್ನ ಕರ್ತವ್ಯಕ್ಕೆ ಹೋಗಿರುತ್ತಾಳೆ ಇಬ್ಬರು ಮಕ್ಕಳಾದ ಸತೋಷ ಮತ್ತು ಶರಣಬಸಪ್ಪ ಇವರು ಬಿ.ಇ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಾಗಿದ್ದು ಅವರು ಸಹ ಕಾಲೇಜಕ್ಕೆ ಹೋಗಿರುತ್ತಾರೆ. ನಾನು ನನ್ನ ಖಾಸಗಿ ಕೆಲಸ ಕುರಿತು ಬೆಳಗ್ಗೆ 1000 ಗಂಟೆಗೆ ಮನೆಗೆ ಕೀಲಿ ಹಾಕಿ ಸುಪರ್ ಮಾರ್ಕೆಟಗೆ ಬಂದು ಕೆಲಸ ಮುಗಿಸಿಕೊಂಡು ಮರಳಿ ಮನೆಗೆ 1345 ಗಂಟೆಗೆ ಬಂದು ನೋಡಲಾಗಿ ಬಾಗಿಲ ಕೀಲಿ ಮುರಿದಿದ್ದು ಬಾಗಿಲು ಖುಲ್ಲಾ ಇದ್ದು ನಾನು ಒಮ್ಮೆಲೆ ಗಾಬರಿಯಾಗಿ ಅಲ್ಲೆ ಹತ್ತೀರದಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟಂಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವ ಚಂದ್ರಕಾಂತ ತಂದೆ ಹಣಮಂತ ಕೂಡಿಕೊಂಡು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ನೋಡಲಾಗಿ ಬೆಡ ರೂಮಿನಲ್ಲಿದ್ದ ಅಲಮಾರಿ ಮುರಿದಿದ್ದು ಸಾಮಾನುಗಳು ಚೆಲ್ಲಾ-ಪಿಲ್ಲಿಯಾಗಿ ಬಿದ್ದಿದ್ದು ನೋಡಲಾಗಿ ಅರ್ಧ ತೊಲೆವುಳ್ಳ 4 ಸುತ್ತುಂಗರುಗಳು ಅ,ಕಿ: 60,000/- ರೂಪಾಯಿ ನಗದು ಹಣ 19000/- ರೂಪಾಯಿ 5 ತೊಲಿ ಬೆಳ್ಳಿ ಸಮಯ ಅ,ಕಿ: 2000/- 5 ತೊಲೆ ಬೆಳ್ಳಿ ಮೂರ್ತಿ ಅ,ಕಿ: 2000/- ರೂ2 ತೊಲೆ ಬೆಳ್ಳಿ ಆರತಿ ಅ,ಕಿ: 800/- ರೂ ಹೀಗೆ ಒಟ್ಟು 83,800/- ರೂಪಾಯಿ ಬೆಲೆ ಬಾಳುವ ಸಾಮಾನುಗಳು ಯಾರೋ ಕಳ್ಳರು ಕಳ್ಳತನ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಹೋಗಿರುತ್ತಾರೆ ಅಂತಾ ಸಲ್ಲಿಸಿದ ದೂರು ಸಾರಾಂಶದ ಮೇಲಿಂದ ಗ್ರಾಮೀಣ ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಾಗಿದೆ.
ಅಫಜಲಪೂರ ಠಾಣೆ : ಶ್ರೀ ಶರಣಪ್ಪ ತಂದೆ ಜೋತೆಪ್ಪ ಪಾಟೀಲ ಸಾ|| ನಂದರ್ಗಿ ರವರು ತಮ್ಮ  ಮೋಟರ ಸೈಕಲ್ ಹಿರೋ ಹೆಚ್.ಎಫ್ ಡಿಲಕ್ಸ್ ಅದರ ನಂ ಕೆ,ಎ-32 ಇ.ಡಿ-4960 ಇರುತ್ತದೆ. ದಿನಾಂಕ 02-12-2013 ರಂದು ರಾತ್ರಿ 9;00 ಗಂಟೆಗೆ ನಮ್ಮ ಮನೆಯ ಮುಂದೆ ನಿಲ್ಲಿಸಿ ನಂತರ ನಾನು ಮತ್ತು ನನ್ನ ಹೆಂಡತಿ ಬಸಮ್ಮ ಹಾಗು ನನ್ನ ಮಗ ಶಿವರಾಜ ಕೂಡಿಕೊಂಡು ಊಟ ಮಾಡಿ 10;00 ಪಿ.ಎಂ ಕ್ಕೆ ಮನೆಯ ಒಳಗೆ ಮಲಗಿಕೊಂಡಿರುತ್ತೇವೆ.  ದಿನಾಂಕ 03-12-2013 ರಂದು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 06-00 ಗಂಟೆಗೆ ಎದ್ದು ಹೊರಗೆ ಬಂದು ನೋಡಲಾಗಿ ನನ್ನ ಮೋಟರ ಸೈಕಲ್ ಮನೆಯ ಮುಂದೆ ಇರಲಿಲ್ಲ. ನಂತರ ನಮ್ಮೂರಲ್ಲೆ ಇದ್ದ ನನ್ನ ಅಳಿಯಂದರಾದ ಸಂತೋಷ ತಂದೆ ಶಂಕರ ವಾಗ್ದರಗಿವಿಶ್ವನಾಥ ತಂದೆ ಕಾಂತಪ್ಪ ಕಾಮನಳ್ಳಿ ಇವರನ್ನು ಕರೆಯಿಸಿ ವಿಷಯ ತಿಳಿಸಿದೆನು. ನಂತರ ನಾನು ನನ್ನ ಅಳಿಯಂದರೊಂದಿಗೆ ಕೂಡಿಕೊಂಡು ತಮ್ಮ ಠಾಣೆಗೆ ಬಂದು ಸದರಿ ನನ್ನ ಮೋಟರ ಸೈಕಲ್ ದಿನಾಂಕ 02-12-2013 ರಂದು ರಾತ್ರಿ 10;00 ಗಂಟೆಯಿಂದ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 06;00 ಗಂಟೆಯ ಮದ್ಯಧ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಯಾರೋ ಕಳ್ಳರು ಕಳುಮಾಡಿಕೊಂಡು ಹೋಗಿರುತ್ತಾರೆ ಅಂತಾ ಸಲ್ಲಿಸಿದ ದೂರು ಸಾರಾಂಶದ ಮೇಲಿಂದ ಅಫಜಲಪೂರ ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಾಗಿದೆ.