Police Bhavan Kalaburagi

Police Bhavan Kalaburagi

Friday, September 13, 2013

Bidar District Reported Crime 13-09-2013

¢£ÀA¥Àæw C¥ÀgÁzsÀUÀ¼À ªÀiÁ»w ¢£ÁAPÀ: 13-09-2013

ºÉÆPÁæuÁ ¥ÉưøÀ oÁuÉ 96/2013 PÀ®A 143 147 148 341 324 504 eÉÆvÉ 149 L¦¹

¢£ÁAPÀ 12/09/2013 gÀAzÀÄ 1330 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠲æà gÁªÀÄZÀAzÀæ vÀAzÉ ±ÁªÀiÁ ZÀªÁít vÀ£Àß ºÉAqÀwAiÉÆA¢UÉ §AzÀÄ zÀÆgÀÄ ¤ÃrzÀ ¸ÁgÁA±ÀªÉ£ÉAzÀgÉ  ¢£ÁAPÀ: 12/09/2013 gÀAzÀÄ 1330 UÀAmÉUÉ £Á£ÀÄ ªÀģɬÄAzÀ ºÉÆ®PÉÌ ºÉÆUÀÄwÛgÀĪÁUÀ £ÁUÀÄgÁªÀ CqÉ EªÀgÀ ªÀÄ£ÉAiÀÄ ªÀÄÄAzÉ D¥Á¢vÀgÁzÀ ¸ÀN¥Á£À CqÉ ¥ÀAdÄ CqÉ, £ÁgÁAiÀÄtgÁªÀ CqÉ, vÉÃdÄ CqÉ, gÁdÄ CqÉ, ªÀÄvÀÄÛ «oÀ® CqÉ, EªÀgÀÄ KPÉÆzÉÝñÀ¢AzÀ DPÀæªÀÄ PÀÆl gÀa¹PÉÆAqÀÄ £À£ÀUÉ ºÉÆ®PÉÌ ºÉÆÃUÀĪÀÅzÀ£ÀÄß vÀqÉzÀÄ CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊzÀÄ ¤Ã£ÀÄ £ÀªÀÄä ºÉtÄÚªÀÄPÀ̽UÉ F »AzÉ KPÉ vÀPÀgÁgÀÄ ªÀiÁr¢Ý CAvÀ dUÀ¼À vÉUÉzÀÄ C¯Éè EgÀĪÀ PÀ®ÄèUÀ¼À£ÀÄß vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ¨ÉÊzÀÄ mÉÆAPÀ ªÀÄvÀÄÛ ¨É¤ß£À ªÉÄÃ¯É ºÉÆqÀ¯ÉzÀÄ UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀÄ ªÀiÁrgÀÄvÁÛgÉ. £À£Àß ºÉAqÀw C£ÀıÀÆAiÀiÁ¨Á¬Ä ºÁUÀÄ £À£Àß ªÀÄUÀ ©r¸À®Ä §AzÁUÀ gÁeÉ ºÁUÀÄ vÉÃdÄ CqÉ EªÀgÀÄ CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊzÀÄvÀªÀÄä PÉÊAiÀÄ°ègÀĪÀ PÀ°è¤AzÀ £À£Àß ºÉAqÀwAiÀÄ JqÀ¨sÀÄdzÀ ªÉÄÃ¯É ¨É¤ß£À ªÉÄÃ¯É ºÉÆqÉzÀÄ UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹gÀÄvÁÛgÉ JAzÀÄ zÀÆgÀÄ PÉÆlÖ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.


ºÉÆPÁæuÁ ¥ÉưøÀ oÁuÉ 97/2013 PÀ®A 143 147 148 324 504 eÉÆvÉ 149 L¦¹ \

¢£ÁAPÀ: 12/08/2013 gÀAzÀÄ 1230 UÀAmÉUÉ £Á£ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ £À£Àß vÀAzÉ, zÉÆqÀØ¥Àà ¸ÉÆÃ¥Á£ÀgÁªÀ, £ÁgÁAiÀÄt CqÉ gÁdÄ ªÀÄvÀÄÛ vÉÃdÄ J®ègÀÄ £ÀªÀi ªÀģɬÄAzÀ CAUÀ¼ÀzÀ°èzÁÝUÀ gÁdZÀAzÀæ FvÀ£ÀÄ CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊzÀÄ ¤ªÀÄä PÉÊPÁ®Ä ªÀÄÄjAiÀÄÄvÉÛÃ£É JAzÀÄ £Á£ÀÄ £ÀªÀÄä ºÉÆ®zÀPÀqÉUÉ ºÉÆÃUÀÄwÛgÀĪÁUÀ gÁªÀÄZÀAzÀæ ZÀªÁít ºÁUÀÆ E£ÀÄß 6 d£ÀgÀÄ J®ègÀÄ ¸Á;  ©d®UÁAªÀ vÁAqÁ EªÀgÀÄ vÀªÀÄä vÀªÀÄä PÉÊAiÀÄ°è PÀ®Äè »rzÀÄ £Á£ÀÄ ºÉÆÃUÀĪÀµÀÖgÀ°è ¨Á¯Áf FvÀ£ÀÄ CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊzÀÄ PÉÊAiÀÄ°èzÀÝ §qÉUɬÄAzÀ £À£Àß JqÀ ¨sÀÆdzÀ ªÉÄ¯É ºÉÆqÉzÀÄ UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹gÀÄvÁÛgÉ ºÁUÀÄ £À£Àß vÀ¯ÉAiÀÄ ªÉÄÃ¯É ºÉÆqÉzÀÄ gÀPÀÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹gÀÄvÁÛgÉ JAzÀÄ ºÁUÀÄ CfÓAiÀiÁzÀ UÀAUÀƨÁ¬Ä EªÀ¼ÀÄ ©r¸À®Ä §AzÁUÀ ±ÉõÁgÁªÀ EvÀ£ÀÄ vÀ£Àß PÉÊAiÀÄ°è PÀnÖUɬÄAzÀ £À£Àß CfÓAiÀÄ ªÀÄÄAUÉÊ ºÀwÛgÀ ºÉÆqÉzÀÄ gÀPÀÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹gÀÄvÁÛ£É JAzÀÄ ¤ÃrzÀ zÀÆj£À ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉPÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.  

OgÁzÀ(©) ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 161/2013 PÀ®A. 279 427   L.¦.¹.,

¢£ÁAPÀ 12/09/13 gÀAzÀÄ ¦J¸ïL OgÁzÀ ªÀÄvÀÄÛ ¹.¦.¹ 1491 gÁwæ UÀ¸ÀÄÛ £ÀA 3 gÀ°è PÀvÀðªÀåzÀ ªÉÄÃ¯É EzÁÝUÀ £ÁAzÉÃqÀ PÀqɬÄAzÀ MAzÀÄ ¯Áj ZÁ®PÀ vÀ£Àß   Cw ªÉÃUÀ ¤µÁ̼Àf¬ÄAzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹PÉƪÀÄqÀÄ §AzÀÄ PÀ£ÀßAqÁA¨É ªÀÈvÀÛzÀ ºÀwÛgÀ EgÀĪÀ mÁæ¦üPÀ ¹UÀß® PÀA§PÉÌ rQÌ ªÀiÁrzÀjªÀÄzÀ PÀA§zÀ ¹UÀß® MqÉzÀÄ ºÉÆÃVgÀÄvÀÛªÉ EzÀjAzÀ  ¸ÀĪÀiÁgÀÄ 25.000/- £ÀµÀÖªÁVgÀÄvÀÛzÉ CAvÁ PÉÆlÖ ªÀgÀ¢AiÀÄ ªÉÄgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ©ÃzÀgÀ ¸ÀAZÁgÀ ¥Éưøï oÁuÉ. UÀÄ£Éß £ÀA 205/ 2013 PÀ®A «ªÀgÀ 279, 338, L¦¹ eÉÆvÉ 187 L.JªÀiï.« JPÀÖ 

¢£ÁAPÀ 12/09/2013 gÀAzÀÄ 20:30 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ vÀ£Àß UɼÉAiÀÄ£ÁzÀ gÀ« ºÁUÀÆ ªÀÄUÀ ¥Àæyé ªÀÄvÀÄÛ ¥Àwß ¸ÉߺÀ®vÁ J®ègÀÆ PÀÆrPÉÆAqÀÄ, ºÀgÀ¼ÀAiÀiÁå ªÀÈvÀÛzÀ ºÀwÛgÀ EgÀĪÀ UÀuÉñÀ ªÀÄÄwðAiÀÄ£ÀÄß £ÉÆÃqÀ®Ä £ÀqÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃUÀÄwÛgÀĪÁUÀ, ©ÃzÀgÀ PÉ.E.©. PÀqɬÄAzÀ MAzÀÄ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ® £ÀA PÉJ38ºÉZï4737 £ÉÃzÀgÀ ZÁ®PÀ£ÀÄ, ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ®£ÀÄß zÀÄqÀQ¤AzÀ ªÀÄvÀÄÛ ¤µÁ̼ÀfvÀ£À¢AzÀ ªÀiÁ£ÀªÀ fêÀPÉÌ C¥ÁAiÀĪÁUÀĪÀ jÃwAiÀÄ°è ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ, ²ªÀ±ÀgÀt¥Àà ªÁ° gÀªÀgÀ ªÀÄ£ÉAiÀÄ JzÀÄjUÉ EgÀĪÀ vÉAV£À PÁ¬ÄAiÀÄ CAUÀrAiÀÄ ºÀwÛgÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ªÀÄUÀ¤UÉ rQÌ PÉÆlÄÖ ¨sÁjUÁAiÀÄ ¥Àr¹, £ÀAvÀgÀ C¥ÀWÁvÀ ¸ÀܼÀ¢AzÀ vÀ£Àß ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ® ¸ÀªÉÄÃvÀ Nr ºÉÆÃVgÀÄvÁÛ£É. CAvÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ªÀiËTPÀ ºÉýPÉAiÀÄ£ÀÄß ©ÃzÀgÀ f¯Áè D¸ÀàvÉæAiÀÄ°è ¥ÀqÉzÀÄPÉÆAqÀÄ, ¢£ÁAPÀ: 13/09/2013 gÀAzÀÄ 01:30 UÀAmÉUÉ oÁuÉUÉ §AzÀÄ, ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ªÀiËTPÀ ºÉýPÉ ¸ÁgÀA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

                                                                                                 

Raichur District Reported Crimes


ªÀgÀ¢AiÀiÁzÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À ªÀiÁ»w:-
C¥ÀºÀgÀt ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:-
C¥ÀºÀgÀtPÉÆ̼ÀUÁzÀ ±À¨Á£ï 12 ªÀµÀð ¸Á:»gÉèÁzÀgÀ¢¤ß vÁ:ªÀiÁ£À« f;gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ
C¥ÀºÀgÀt ªÀiÁrzÀ gÉÆæ ºÀ¦üÃeï @ ªÀÄÄgÀ¸À°Ã£ï vÀAzÉ £ÀdªÀÄÄ®è ºÀPï ¸Á;¸ÀªÀiÁÝ UÁæªÀÄ ©ºÁgï gÁdå

 
¢£ÁAPÀ 09-09-2013 gÀAzÀÄ gÁwæ 2100 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁðzÀÄzÁgÀ£ÁzÀ CPÀâgÀ¸Á§ vÀAzÉ ºÀĸÉãÀ¸Á§ ªÀAiÀiÁ 60 ªÀµÀð eÁw ªÀÄĹèA GzÉÆåÃUÀ ºÉÆ®ªÀÄ£É PÉ®¸À ¸Á: »gÉèÁzÀgÀ¢¤ß vÁ:ªÀiÁ£À« FvÀ£ÀÄ PÀ«vÁ¼À oÁuÉUÉ ºÁdgÁV ºÉýPÉ zÀÆgÀÄ ¤ÃrzÀÄÝ ¸ÁgÀA±ÀªÉãÀAzÀgÉ, ¢£ÁAPÀ: 05-09-2013 gÀAzÀÄ gÁwæ 8-30 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ DgÉÆæ ºÀ¦üÃeï (CgÀ©â ²PÀëPÀ) ªÀÄÄgÀ¸À°£ï vÀAzÉ £ÀdªÀÄÄ®è ºÀPï ¸ÀªÀiÁÝ UÁæªÀÄ ©ºÁgÀ gÁdå FvÀ£ÀÄ CgÀ©â PÁè¸À PÀ°¸À®Ä §AzÀªÀ£ÀÄ £À£Àß ªÀÄUÀ¼ÁzÀ PÀĪÀiÁj ±À¨Á£À vÀAzÉ CPÀâgÀ¸Á§ 12 ªÀµÀð FPÉUÉ AiÀiÁªÀÅzÉÆà D¸É C«ÄõÀ vÉÆÃj¹ ¥ÀĸÀ¯Á¬Ä¹ »gÉèÁzÀgÀ¢¤ß UÁæªÀÄ¢AzÀ C¥ÀºÀgÀt ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVgÀÄvÁÛ£É, CAvÁ ¤ÃrzÀ ºÉýPÉ ¦üAiÀiÁ𢠸ÁgÀA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ PÀ«vÁ¼À ¥Éưøï oÁuÉ C¥ÀgÁzsÀ ¸ÀASÉå 124/2013 PÀ®A; 366(J) L.¦.¹. ¥ÀæPÁgÀ ¥ÀæPÀgÀt zÁR®ÄªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.
F ªÉÄîÌAqÀ C¥ÀºÀgÀtPÉÆ̼ÀUÁzÀ ZÀºÀgɪÀżÀî ºÀÄqÀÄV ªÀÄvÀÄÛ C¥ÀºÀgÀt ªÀiÁrzÀ DgÉÆævÀ£ÀÄ vÀªÀÄä oÁuÁ ¸ÀgÀºÀ¢ÝAiÀÄ°è PÀAqÀÄ §AzÀ°è F PɼÀPÀAqÀ zÀÆgÀªÁtÂUÉ PÀgÉ ªÀiÁr w½¸À®Ä «£ÀAw EgÀÄvÀÛzÉ.

 
¦.J¸ï.L.PÀ«vÁ¼À oÁuÉ
¹.¦.L.ªÀiÁ£À« ªÀÈvÀ
r.J¸ï.¦.¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ
PÀAmÉÆæïï gÀƪÀÄÄ gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ
08538-252028,
ªÉÆÃ:9480803867
08538-220333
ªÉÆà : 9480803837
08538-220333
ªÉÆà 94808038222
08532-235635
08532-100

 
C¸Àé¨sÁ«PÀ ªÀÄgÀt ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:-
¦üAiÀiÁ𢠲æà ¤AUÀ¥Àà vÀAzÉ AiÀÄ®è¥Àà¨ÉÊ¯ï ¥ÀvÁÛgÀ 30ªÀµÀð,DmÉÆà qÉæöʪÀgÀ PÉ®¸À ¸Á- ªÀÄÄzÀUÀ¯ï FvÀ£À CPÀ̼ÁzÀ ªÀÄÈvÀ ®Qëöä FPÉAiÀÄ CPÀÌ FUÉÎ PÉ®ªÀÅ ¢£ÀUÀ¼À »AzÉ wÃjPÉÆArzÀÄÝ DPÉAiÀÄ ¸Àè®à zÀÄqÀÄØ EgÀĪÀÅzÀjAzÀ DPÉAiÀÄ vÀªÀgÀÄ ªÀÄ£ÉUÉ ºÉÆÃV vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ §gÉÆÃtªÉAzÀÄ ªÀÄÈvÀ ²æêÀÄw ®Qëöä UÀAqÀ ªÀįÉèñÀ 32ªÀµÀð¨ÉÊ¯ï ¥ÀvÁÛgÀ ªÀÄ£ÉPÉ®¸À ¸Á-ªÀiÁ¼ÉUÀqÉØ zÉêÀzÀÄUÀð FPÉAiÀÄ UÀAqÀ ºÉýzÀÝjAzÀ DPÉAiÀÄÄ vÁ£ÀÄ J°èUÉ §gÀĪÀÅ¢¯Áè £À£Àß CPÀ̼À ºÀt £À£ÀUÉ ¨ÉÃqÀ £À£Àß ªÀÄ£À¸ÀÄì ¸Àj E¯Áè CAvÁ CAzÀÄ ªÀÄ£À¹ìUÉ ¨ÉÃeÁgÀÄ ªÀiÁrPÉÆAqÁUÀ DPÉAiÀÄ UÀAqÀ DUɯÁè AiÀiÁPÉ ªÀiÁvÀ£ÁqÀÄwÛ CAvÁ ºÉý ºÉÆgÀUÉ §AzÁUÀ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°èzÀÝ ¥ÀvÁÛgÀ PÉ®¸ÀPÉÌ §¼À¸ÀĪÀ C¥ÀðgÀ JuÉÚAiÀÄ£ÀÄß PÀÄrzÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è ©zÀÄÝ MzÁÝqÀÄwÛgÀĪÁUÀ ªÀÄÈvÀ¼À UÀAqÀ PÀÆqÀ¯É D¸ÀàvÉæUÉ vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVzÀÄÝ C°èAzÀ ºÉaÑ£À E¯ÁdÄ PÀÄjvÀÄ gÁAiÀÄZÀÆjUÉ vÉUÀzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃUÀÄwÛgÀĪÁUÀ ºÉÆÃUÀÄwÛgÀĪÁUÀ zÁjAiÀÄ ªÀÄzÀåzÀ°è ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖzÀÄÝ AiÀiÁgÀ ªÉÄÃ¯É ¸ÀA±ÀAiÀÄ EgÀĪÀÅ¢¯Áè CAvÁ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ zÉêÀzÀÄUÀð oÁuÉ AiÀÄÄ.r.Dgï. £ÀA: 16/2013 PÀ®A. 174 ¹Dg惡 CrAiÀÄ°è PÀæªÀÄ dgÀÄV¹ vÀ¤SÉAiÀÄ£ÀÄß PÉÊUÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.
¸ÀÄ°UÉ ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:_
¢£ÁAPÀ: 12-09-2013 gÀAzÀÄ gÁwæ 9-25 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ £ÀUÀgÀzÀ DzÀ±Àð PÁ¯ÉÆäAiÀÄ°è C®APÁgï ¥sÀ¤ðZÀgï ºÉÆêÀiï C¥ÀèAiÀÄ£Àì¸ï ¸À«ÄÃ¥ÀzÀ qÁ.²æãÀªÁ¸À ªÀÄ£ÉAiÀÄ ºÀwÛgÀ ¦üAiÀÄ𢠩.¸ÀÄ«ÄvÁæ UÀAqÀ UÀAUÀ¥Àà ¨ÉÆ©â° , ªÀAiÀÄ:26ªÀ, eÁ: G¥Áàgï , G: ªÀÄ£ÉPÉ®¸À , ¸Á: DzÀ±ÀðPÁ¯ÉÆä ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ FPÉAiÀÄÄ vÀªÀÄä NtÂAiÀĪÀgÀ ¸ÀAUÀqÀ UÀt¥Àw £ÉÆÃrPÀAqÀÄ ªÀÄgÀ½ ªÀÄ£ÉUÉ ºÉÆÃUÀĪÁUÀ JzÀÄgÀÄUÀqɬÄAzÀ ªÀÄÆgÀÄ d£À C¥ÀjavÀ PÀ¼ÀîgÀÄ ªÉÆÃlgï ¸ÉÊPÀ¯ï ªÉÄÃ¯É §AzÀÄ PÉÆ£ÉAiÀÄ°è PÀĽvÀªÀ£ÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ PÉÆgÀ¼À°èzÀÝ ªÀÄÆgÀĪÀgÉ vÉÆ¯É §AUÁgÀzÀ JgÀqÀÄ J¼ÉAiÀÄ vÁ½ ¸ÀgÀ C.Q.gÀÆ.1,00,000/- £ÉÃzÀÝ£ÀÄß QwÛPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ CAvÁ EzÀÝ zÀÆj£À ªÉÄðAzÁ ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ £ÀUÀgÀ oÁuÁ UÀÄ£Éß £ÀA.191/2013 , PÀ®A.392 L¦¹ CrAiÀÄ°è UÀÄ£Éß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆArzÀÄÝ EzÉ.
ªÉÆøÀzÀ ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:-
DgÉÆævÀgÁzÀ 1] §¸ÀªÀgÁd¥Àà vÀAzÉ ¢BBAiÀÄAPÀtÚ ªÀAiÀÄ-55ªÀµÀð   GBMPÀÌ®ÄvÀ£À ¸ÁzÉêÀvÀUÀ¯ï     2] ²æêÀÄw ±ÀPÀÄAvÀ¯Á UÀAqÀ ¢BB±ÀgÀt¥Àà ªÀAiÀÄ-55ªÀµÀð   GBªÀÄ£ÉPÉ®¸À ¸ÁBJ£ï.f.N.PÁ¯ÉÆä ¨Á¼ÀªÀiÁ£ÀzÉÆrØ gÉÆÃqï  gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ EªÀgÀÄ §®èlV UÁæªÀÄzÀ ¹ÃªÀiÁzÀ°ègÀĪÀ 10-JPÀgÉ/05-UÀÄAmÉ d«ÄãÀÄ ¸ÀA§A¢¹zÀAvÉ ¸ÀļÀÄî zÁR¯ÉUÀ¼À£ÀÄß ¸À馅 ªÀiÁr  vÀªÀÄä ºÉ¸ÀjUÉ ªÀiÁr¹PÉÆAqÀÄ ¸ÁUÀĪÀ½AiÀÄ «µÀAiÀÄzÀ°è ¢.11-03-2013gÀAzÀÄ ªÀÄÄAeÁ£É 10-30 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ £ÀÄUÀÄqÉÆÃt UÁæªÀÄzÀ°è dUÀ¼À vÉUÉzÀÄ ¯Éà ®AUÁ¸ÀƼÉà ªÀÄUÀ£É ¤ªÀÄä£ÀzÀÄ AiÀiÁªÀÅzÀÄ ºÉÆ® ºÉÊvÉ¯É ¤ªÀÄä¥Àà JAzÉÆà ¸ÀvÀÄÛ ºÉÆÃUÁå£À DvÀ£ÀAUÀ ¤£ÀߣÀÄß ¸À»vÀÀ E¯Éè fêÀ¸À»vÀ ºÀƽ©qÀÄvÉÛÃªÉ AiÀiÁªÀ ¸ÀƼÉà ªÀÄUÀ §AzÀÄ §Är¹UÉAvÁ£À £ÉÆÃqÀw«  ¤ªÉïÁè PÉʯÁUÀzÀ ¸ÀÆ¼É ªÀÄPÀ̼ÀÄ E¢ÝÃj ¤«ÄäAzÉãÀÄ DUÀÄvÀÛ¯Éà £ÁªÀÅ £ÉÆrPÉƼÀÄîvÉÛÃªÉ HgÀ d£ÀgÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ºÀtzÀ §® EzÉ ¤ªÀÄä£ÀÄß E£ÉÆߪÉÄä E°èUÉ §AzÀgÉ  EzÉà ºÉÆ®zÀ°è ºÁQ ºÀƽ ©ÃqÀÄvÉÛêÉAzÀÄ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ PÉÊUÀ½AzÀ  §rzÀÄ UÀzÉÝAiÀÄ°è vÀĽzÁrzÀÄÝ EzÉ ªÀÄvÀÛ fêÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQ, PÉÊUÀ½AzÀ ªÉÄÊ vÀÄA¨Á  §qÉ¢zÀÄÝ EzÉ CAvÁ  £ÁåAiÀiÁ®AiÀÄzÀ SÁ¸ÀV ¦ügÁå¢AiÀÄ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ ¢: 12.09.2013 gÀAzÀÄ ¹gÀªÁgÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 162/2013 PÀ®AB417,420,426,465,468,482,323,504,506L.¦.¹ CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤PÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ

 

 

 

PÀ¼ÀÄ«£À ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:-
.           ¢.22-08-2013 gÀAzÀÄ gÁwæ 12-15 UÀAmÉAiÀÄ°è AiÀiÁgÉÆà PÀ¼ÀîgÀÄ ¹gÀªÁgÀzÀ°è ¦AiÀiÁð¢²æà ¢£ÉñÀ vÀAzÉ UÀAUÀtÚ ¥ÀÄvÀæ£ï ªÀAiÀÄ:42ªÀµÀð  eÁw:gÀeÁPÀ,G:¨ÉÃPÀj PÉ®¸À ªÀÄvÀÄÛ ªÀÄAdIJæà ¨ÉÃPÀjAiÀÄ  ªÀiÁ°ÃPÀ ¸Á:¹gÀªÁgÀ FvÀ£À ¨ÉÃPÀjAiÀÄ »A¢£À gÀÆ«ÄUÉ PÀÆr ¹zÀ ¸ÀtÚ¥sÁå£À£ÀÄß QwÛ QAr¬ÄAzÀ ¨ÉÃPÀjAiÀÄ°è M¼À §AzÀÄ UÀ¯Áè ¥ÉnÖUÉAiÀÄ°ènzÀÝ 500-00 gÀÆ¥Á¬Ä a®ègÉ ºÀt ªÀÄvÀÄÛ 500-00 gÀÆ¥Á¬Ä ¨ÉÃ¯É ¨Á¼ÀĪÀ ZÁPÀ¯Él F jÃwAiÀiÁV MlÄÖ 1000=00 gÀÆ ¨É¯É ¨Á¼ÀĪÀzÀ£ÀÄß AiÀiÁgÉÆà PÀ¼ÀîgÀÄ gÁwæ ªÉüÉAiÀÄ°è PÀ¼ÀªÀÅ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆVgÀÄvÁÛgÉ ¨ÉÃPÀj PÀ¼ÀîvÀ£ÀªÁVgÀĪÀzÀÄ ¹.¹ PÁåªÀi gÀzÀ°è ªÀÄÆr§A¢gÀÄvÀÛzÉ MAzÀgÉqÀÄ ¢£À ©lÄÖ zɪÀ¸ÁÜ£ÀPÉÌ ºÉÆVzÀÝjAzÀ ¦üAiÀiÁð¢ü PÉÆqÀ®Ä vÀqÀªÁVzÉ CAvÁ ¤ÃrzÀ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ. ¹gÀªÁgÀ ¥ÉÆðøÀ oÁuÉ, UÀÄ£Éß £ÀA:  163/13 PÀ®AB 457,380,L.¦.¹. CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤PÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ,

 
¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAWÀ£É, ªÁºÀ£À ZÁ®PÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ::-
gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ J¯Áè ¥Éưøï C¢üPÁjUÀ¼ÀÄ, gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ°è ªÉÆÃmÁgÀ ªÁºÀ£À C¥ÀWÁvÀUÀ¼À£ÀÄß vÀqÉUÀlÄÖªÀ PÀÄjvÀÄ f¯ÉèUÉ ¥ÀÆgÉʹgÀĪÀ EAlgï¸É¥ÀÖgï ªÁºÀ£ÀzÀ ¸ÀºÁAiÀÄ¢AzÀ ¢£ÁAPÀ:13.09.2013 gÀAzÀÄ 149 ¥ÀææPÀgÀtUÀ¼À£ÀÄß ¥ÀvÉÛ ªÀiÁr 22,500/-gÀÆ.UÀ¼ÀÀ£ÀÄß ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà zÀAqÀ «¢ü¹, PÁ£ÀÆ£ÀÄ jÃvÀå PÀæªÀÄ dgÀÄV¹zÀÄÝ, ¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAX¸ÀĪÀ ZÁ®PÀgÀÄ/ªÀiÁ°ÃPÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆgÀÄ jÃvÀå PÀæªÀÄ dgÀÄV¸ÀĪÀ PÁAiÀÄð ªÀÄÄAzÀĪÀgÉ¢gÀÄvÀÛzÉ.

Gulbarga District Reported Crimes

ಅಪಹರಣ ಪ್ರಕರಣಗಳು :
ಅಶೋಕ ನಗರ ಠಾಣೆ : ಶ್ರೀ. ಬಸಲಿಂಗಪ್ಪಾ ತಂದೆ ಶಿವಬಸಪ್ಪಾ ನಿರಡಿ ಸಾ: ಮನೆ ನಂ. 85 ಶಾಂತಿ ನಗರ ಗುಲಬರ್ಗಾ ರವರು ದಿನಾಂಕ 12-09-2013 ರಂದು  ಮುಂಜಾನೆ 10 ಗಂಟೆಗೆ ಸ್ಕೂಲ್ ಬಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಸ್ಪಾರ್ಕ್ಲೆ ಇಂಟರ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಶಾಲೆಗೆ ಹೋಗಿದ್ದು ಸಾಯಂಕಾಲ 6 ಗಂಟೆಯಾದರೂ ಸಹ ಮನೆಗೆ ಬರಲಾರದಕ್ಕೆ ಸ್ಪಾರ್ಕ್ಲೆ ಶಾಲೆಗೆ ಪೋನ ಮಾಡಿ ಕೇಳಿದ್ದು ಮತ್ತು ಸ್ಕೂಲ್ ಬಸ್ಸಿನ ಡ್ರೈವರ ರವರಿಗೆ ಪೋನ ಮಾಡಿ ಕೇಳಿದಾಗ ಸಾಯಂಕಾಲ 4-30 ಗಂಟೆ ಸುಮಾರಿಗೆ ಶಾಂತಿ ನಗರದ ಹನುಮಾನ ಮಂದಿರ ಹತ್ತಿರದ ಅಶೋಕ ನಗರಕ್ಕೆ ಹೋಗುವ ದಾರಿಯ ಹತ್ತಿರ ಇಳಿಸಿರುವುದಾಗಿ ಹೇಳಿದರು. ನಂತರ ಸಾಯಂಕಾಲ 7-28 ಗಂಟೆಗೆ ಯಾವುದೂ ಒಂದು ಅನಾಮದೇಯ ವ್ಯಕ್ತಿ ಮೋಬೈಲ್ ನಂ. 9620964079 ರಿಂದ ನನಗೆ ಪೋನ ಮಾಡಿ ಹಿಂದಿ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ‘’ನಿರಡಿ ಪಲ್ಲವಿ ಬಿಲ್ಡಿಂರ್ಸ ಹೈ ಕ್ಯಾ ಅಂತಾ ನನ್ನ ಹೆಸರು ವಿಳಾಸ ಕೇಳಿದದು ನಂತರ  7-35 ಪಿ.ಎಂ. ಸುಮಾರಿಗೆ ಪುನ: ಅದೇ ನಂಬರದಿಂದ ಪೋನ ಮಾಡಿ ‘’ ತುಮಾರಾ ಬೆಟಾ ಮೇರೆ ಪಾಸ ಹೈ ಮೈ ಕ್ಯಾ ಬೋಲತೋ ಸುನೋ 10 ಲಾಖ ರೂಪಯ್ಯಾ ದೇನಾ ಹೈ ಕಲ್ಲ ಸುಬಾಹ 10 ಬಜೆ ಪೋನ ಕರೆಂಗೆ ಬೇಟಾ ಹೊನಾ ಹೈತೋ 10 ಲಾಖ ರೂಪಯ್ಯಾ ಲೇಕೆ ಆನಾ’’  ಅಂತಾ ಹೇಳಿದಾಗ ನಾನು ಅವನಿಗೆ ನನ್ನ ಮಗನೊಂದಿಗೆ ಮಾತನಾಡಿಸೂ ಅಂತಾ ಕೇಳಿದಾಗ ಅವರು ನಮ್ಮ ಮಾತು ಕೇಳು ಅಂತಾ ಹೇಳಿ  ಪೋನ ಆಫ್ ಮಾಡಿದರು. ನಂತರ ನಾನು ಸುಮಾರು ಸಲ ಪೋನ ಮಾಡಿದರೆ ಸ್ವೀಚ್ ಆಫ್ ಆಗಿರುತ್ತದೆ.  ಕಾರಣ ಯಾರೋ ದುಷ್ಕರ್ಮಿಗಳು ನನ್ನ ಮಗನಿಗೆ ಅಪಹರಣ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಒಯ್ದು 10 ಲಕ್ಷ ರುಪಾಯಿ ತಂದು ಕೊಡುವಂತೆ ಬೇಡಿಕೆ ಇಟ್ಟಿರುತ್ತಾರೆ. ಮತ್ತು ಹಣ ತಂದು ಕೊಡುವ ಸ್ಥಳವನ್ನು ನಾಳೆ ಮುಂಜಾನೆ ಹೇಳುವದಾಗಿ ಹೇಳಿರುತ್ತಾರೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಅಪಹರಣವಾಗಿದ್ದ ನನ್ನ ಮಗ ನಿಶಾಂತನಿಗೆ ಪತ್ತೆ ಹಚ್ಚಿ ಅಪಹರಣ ಮಾಡಿದವರ ಮೇಲೆ ಕಾನೂನಿನ ರೀತಿಯ ಕ್ರಮ ಕೈಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಅಂತಾ ಸಲ್ಲಿಸಿದ ದೂರು ಸಾರಾಂಶದ ಮೇಲಿಂದ ಅಶೋಕ ನಗರ ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಾಗಿದೆ
ಮಹಿಳಾ ಠಾಣೆ : ಶ್ರೀಮತಿ ಗೋದಾವರಿ ಗಂಡ ಕಲ್ಯಾಣಪ್ಪಾ ಮಾಡ್ಯಾಳ ಸಾ;ಕೋಹಿನೂರ ತಾ; ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ ಜಿ; ಬೀದರ ಇವರ ಮಗಳಾದ ಕುಮಾರಿ ಮಮತಾ ತಂದೆ ದಿ; ಕಲ್ಯಾಣಪ್ಪಾ ಇವಳು ಸರಕಾರಿ ಮಹಿಳಾ ಕಾಲೇಜಿನಲ್ಲಿ ಪಿ.ಯು.ಸಿ ಪ್ರಥಮ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಸಾಂಗ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದು ವ್ಯಾಸಾಂಗದ ಸಲುವಾಗಿ ಅವಳು ನನ್ನ ತವರು ಮನೆಯಾದ ಹಾಲ ಸುಲ್ತಾನಪೂರದಿಂದ ಗುಲಬರ್ಗಾಕ್ಕೆ ಬಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಕಾಲೇಜಿಗೆ ಬಂದು ಹೋಗಿ ಮಾಢುತ್ತಿದ್ದಳು. ಅದೇ ಕಾಲೇಜಿನಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಅಣ್ಣನ ಮಗಳಾದ ನಾಗವೇಣಿ ಇವಳು ಕೂಡ ದ್ವೀತಿಯ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ವಿದ್ಯಾಬಾಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾಳೆ.
ದಿನಾಂಕ 22.08.2013 ರಂದು ಬೆಳಗ್ಗೆ 7.45 ಎ.ಎಮಕ್ಕೆ ನನ್ನ ಮಗಳಾದ ಮಮತಾ ಇವಳು ಹಾಲಸುಲ್ತಾನಪೂರದಿಂದ ಕಾಲೇಜಿಗೆ ಹೋಗುತ್ತೇನೆ ಅಂತಾ ಹೇಳಿ ಮನೆಯಿಂದ ಹೋಗಿರುತ್ತಾಳೆ ಅದೇ ದಿವಸ ನಮ್ಮ ಅಣ್ಣನ ಮಗಳಾದ ನಾಗವೇಣಿ ಇವಳು ಮಮತಾಳನ್ನು ಕಾಣಲು ಕಾಲೇಜಿಗೆ ಹೋದಾಗ ಮಮತಾ ಇವಳು ಸಿಕ್ಕರುವದಿಲ್ಲಾ ಅಂತಾ ನನಗೆ ಮತ್ತು ನನ್ನ ಅಣ್ಣನಾದ ಶರಣಗೌಡನಿಗೆ ಪೋನ ಮುಖಾಂತರ ವಿಷಯ ತಿಳಿಸಿದ್ದು ಆಗ ನನ್ನ ಅಣ್ಣ ಶರಣಗೌಡ ಕೂಡಲೇ ಎಲ್ಲಾ ಕಡೆ ಮಮತಾಳನ್ನು ಹುಡುಕಿ ನೋಡಲಾಗಿ ಅವಳು ಸಿಕ್ಕಿರುವದಿಲ್ಲಾ. ಸಂಜೀವಕುಮಾರ ತಂದೆ ಬಾಜಿರಾವ ಇತನ ಮೇಲೆ ನಮಗೆ ಸಂಶಯವಿರುತ್ತದೆ. ಅಪ್ರಾಪ್ತ ವಯಸ್ಸಿನ ಮಗಳಾದ ಮಮತಾಳನ್ನು ಅಪಹರಿಸಿಕೊಂಡು ಹೋಗಿದ್ದು ಅವಳನ್ನು ಹುಡುಕಿಕೋಡಬೇಕು ಮತ್ತು ಅವಳ ಅಪಹರಣಕ್ಕೆ ಕಾರಣರಾದವರ ಮೇಲೆ ಕಾನೂನು ಕ್ರಮ ಜರುಗಿಸಬೇಕು ಅಂತಾ ಸಲ್ಲಿಸಿದ ದೂರು ಸಾರಾಂಶದ ಮೇಲಿಂದ ಮಹಿಳಾ ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಾಗಿದೆ.  
ಸುಲಿಗೆ ಪ್ರಕರಣ :
ಚಿಂಚೋಳಿ ಠಾಣೆ : ಶ್ರೀ ಮಾರುತಿ  ತಂದೆ ರೋಸಯ್ಯಾ ಪಲ್ಲಾ  ಸಾ: ದುವ್ವುರ ಮಂಡಲ  ಜಿ:- ಕಡಪ (ಎಪಿ) ರವರು ದಿನಾಂಕ 09-09-2013 ರಂದು  ರಾತ್ರಿ 10.00 ಗಂಟೆಗೆ ಗುಜರಾತದ ಮುರುವಿಯಿಂದ ಟೈಲ್ಸ ಲೋಡ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಚೆನ್ನೈಗೆ ಹೋರಟಿದ್ದು ಲಾರಿಯಲ್ಲಿ ತನ್ನ ಸಂಗಡ ಕ್ಲಿನರ್ ಶ್ರಿನಿವಾಸನು ಇದ್ದನು ನಮ್ಮ ಲಾರಿಯು ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಚಿಂಚೋಳಿ ತಾಲೂಕಿನ ನಾಗಾಇದಲಾಯಿ ಗ್ರಾಮ ದಾಟಿ ಮುಂದುಗಡೆ ಬರುತ್ತಿದ್ದಾಗ ದಿನಾಂಕ 11-09-2013 ರಂದು 05.30 ಪಿ ಎಮ್ ಕ್ಕೆ ಬರುತ್ತಿದ್ದಾಗ ತಮ್ಮ ಲಾರಿಯ ಹಿಂದುಗಡೆಯಿಂದ ಒಂದು ಆಟೋ ತಮ್ಮ ಲಾರಿಗೆ ಸೈಡ್ ಹೋಡೆದು ತಮ್ಮ ಲಾರಿಯ ಮುಂದುಗಡೆ ಬಂದು ನಿಂತಾಗ ನಾನು ಲಾರಿಯನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸಿದೆನು ಆಟೀಒದಲ್ಲಿ 3 ಜನರು ಇದ್ದು ಅವರ ಪೈಕಿ 2 ಜನರು ಆಟೋದಿಂದ ಇಳಿದು ತನ್ನ ಹತ್ತಿರ ಬಂದು ತನಗೆ ಕೈ ಮುಷ್ಟಿ ಮಾಡಿ ಹೋಡೆದರು ಆಗ ನಾನು ಅವರಿಗೆ ಹೆದರಿಕೊಂಡು 1000 ರೂಪಾಯಿಗಳನ್ನು ಕೋಟ್ಟೆನು  ಆಗ ಅವರು ತನಗೆ ಹೆದರಿಸಿ ತನ್ನ ಜೆಬಿನಲ್ಲಿದ್ದ 4000 ಸಾವಿರ ರೂಪಾಯಿ, ಒಂದು ನೋಕಿಯಾ ಮೋಬೈಯಲ್ ಕಸಿದುಕೊಂಡರು. ನಂತರ ಅಲ್ಲಿಂದ ತಾವು ಬಂದ ದಾರಿಗೆ ಹಿಂತಿರುಗಿ ಹೋದರು .ಆಗ ಅಲ್ಲಿ ಎದರುಗಡೆಯಿಂದ  ಬಂದು ಒಂದು ಆಟೋ ಬಂದಿತ್ತು  ಸದರರ ಆಟೋದಲ್ಲಿದವನು ಘಟನೇ ನೋಡಿರುತ್ತಾನೆ . ಸದರಿಯವರು ತನಗೆ ಹೆದರಿಸಿ ಬೆದರಿಸಿ ತನ್ನ ಹತ್ತಿರವಿದ್ದು 5000 ಸಾವಿರ ರೂಪಾಯಿ ಒಂದು ನೋಕಿಯಞಾ ಹ್ತಾಂಡಸೆಟ್ ನ್ನು ದೋಚಿಕೊಂಡು ಹೋಡೆಬಡಿ ಮಾಡಿದ್ದು ಅವರ ವಿರುದ್ದ ಕಾನೂನು ಪ್ರಕಾರ ಕ್ರಮಕೈಗೋಳ್ಳಬೆಕು ಅಂತಾ ಸಲ್ಲಿಸಿದ ದೂರು ಸಾರಾಂಶದ ಮೇಲಿಂದ ಚಿಂಚೋಳಿ ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಾಗಿದೆ.
ಅಸ್ವಾಭಾವಿಕ ಸಾವು ಪ್ರಕರಣ :
ಕಮಲಾಪೂರ ಠಾಣೆ : ದಿನಾಂಕ 12-09-2013 ರಂದು ಮದ್ಯಾಹ್ನ 13-30 ಗಂಟೆ ಸುಮಾರಿಗೆ ಅಂಬು ತಂದೆ ರಾಮಚಂದ್ರಪ್ಪ ಸೋನಾಯಿ ಸಾ : ಡೊಂಗರಗಾಂವ ತಾ:ಜಿ: ಗುಲಬರ್ಗಾ ಇವನು ತಮ್ಮ ಹೋಲಕ್ಕೆ ಹೋಗುವಾಗ ಕಾಲದಾರಿಯಲ್ಲಿ ಕಲ್ಲಿನ ಗೋಡೆ ದಾಟುತ್ತಿರುವಾಗ ಕಲ್ಲಿನ ಸಂದಿಯಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟು ಗೋಡೆ ಎರುತ್ತಿರುವಾಗ ಗೋಡೆಯಲ್ಲಿರುವ ಹಾವು ಕೈಯಿಗೆ ಕಚ್ಚಿದ ಪ್ರಯುಕ್ತ ಮೃತಪಟ್ಟಿರುತ್ತಾನೆ. ಅಂತಾ ಶ್ರೀಮತಿ ಸುಬ್ಬಮ್ಮ ಗಂಡ ರಾಮಚಂದ್ರಪ್ಪ ಸೋನಾಯಿ ಸಾ; ಡೊಂಗರಗಾಂವ ತಾಃಜಿಃ ಗುಲಬರ್ಗಾ  ರವರು ಸಲ್ಲಿಸಿದ ದೂರು ಸಾರಾಂಶದ ಮೇಲಿಂದ ಕಮಲಾಪೂರ ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಾಗಿದೆ.
ಅಪಘಾತ ಪ್ರಕರಣ :
ಗ್ರಾಮೀಣ ಠಾಣೆ : ಮೃತ ನಾನಾಚಂದ ಸಿಂದೇ ಮತ್ತು ಗಾಯಾಳು ಹೀರು ತಂದೆ ರಾಮು ರಾಠೋಡ ಇಬ್ಬರು ಕೂಡಿ ನಾನಾಚಂದನ ಮೋಟಾರ ಸೈಕಲ ನಂ ಕೆ.ಎ-32 ಆರ್-6934 ನೇದ್ದರ ಮೇಲೆ ಗುಲಬರ್ಗಾದಿಂದ ಸ್ಟೇಶನ ಗಾಣಗಾಪುರಕ್ಕೆ ಹೋಗಬೇಕೆಂದು ಕೇರಿ ಭೋಸಗಾ ಕ್ರಾಸನ ಹತ್ತಿರ ರೋಡಿನ ಮೇಲೆ ಹೋಗುವಾಗ ಅದೇ ವೇಳೆಗೆ ಆಳಂದ ರೋಡ ಕಡೆಯಿಂದ ಕ್ರೋಜರ ನಂ ಕೆ.ಎ-32 ಎಂ-5594 ನೇದ್ದರ ಚಾಲಕನು ಅತೀವೇಗದಿಂದ ಮತ್ತು ನಿರ್ಲಜನತದಿಂದ ನಡೆಸಿಕೊಂಡು ಬಂದು ಮೋಟಾರ ಸೈಕಲ್ ನಂ.ಕೆ.ಎ.32 ಆರ್.6934 ನೆದ್ದಕ್ಕೆ ಡಿಕ್ಕಿ ಹೊಡೆದಿದ್ದು ಸದರಿ ಮೋಟಾರ ಸೈಕಲ್ ಸವಾರ  ನಾನಾಚಂದ ತಂದೆ ಲಕ್ಷ್ಮಣ ಸಿಂಧೆ ಸಾ;ಸ್ಟೇಶನ ಗಾಣಗಾಪೂರ ತಾ;ಅಫಜಲಪೂರ ಇತನಿಗೆ ತಲೆಗೆ ಭಾರಿ ರಕ್ತಗಾಯವಾಗಿ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿಯೇ ಮೃತ ಪಟ್ಟಿದ್ದು ಮತ್ತು ಆತನ ಹಿಂದೆ ಕುಳಿತಿದ್ದ ಹೀರೂ ತಂದೆ  ರಾಮು ರಾಠೋಡ ಸಾ;ಗುಡೂರ ತಾಂಡಾ ತಾ:ಅಫಜಲಪೂರ ಇತನಿಗೆ ತಲೆಗೆ , ಬಲಗಾಲಿಗೆ ಭಾರಿ ರಕ್ತಗಾಗಿದ್ದು ಇರುತ್ತದೆ. ಸದರಿ ಕ್ರೋಜರ ಚಾಲಕ ವಾಹವನನ್ನು ಅಲ್ಲಿಯೇ ಬಿಟ್ಟು ಓಡಿ ಹೋಗಿರುತ್ತಾನೆ ಕಾರಣ ಸದರಿ ಕ್ರೋಜರ ನಂ.ಕೆ.ಎ.32 ಎಂ.5594 ನೆದ್ದರ ಚಾಲಕನ ಮೇಲೆ ಕಾನೂನು ಕ್ರಮ ಜರುಗಿಸಬೇಕು  ಅಂತಾ ಶ್ರೀ  ಮಾಹಾದೇವ ತಂದೆ ಲಕ್ಷ್ಮಣ ಸಿಂಧೇ ಸಾ : ಸ್ಟೇಷನ ಗಾಣಗಾಪೂರ ಭ್ಆಗ್ಯವಂತಿ ನಗರ ಗುಲಬರ್ಗಾ ರವರು ಸಲ್ಲಿಸಿದ ದುರು ಸಾರಾಂಶದ ಮೇಲಿಂದ ಗ್ರಾಮೀಣ ಟಾಣೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಾಗಿದೆ.