Police Bhavan Kalaburagi

Police Bhavan Kalaburagi

Wednesday, October 7, 2009

BIDAR DISTRICT DAILY CRIME UPDATE 06-10-2009

This post is in Kannada language. To view, you need to download kannada fonts from the link section.
¢£ÀA¥Àæw C¥ÀgÁzsÀUÀ¼À ªÀiÁ»w ¢£ÁAPÀ: 07-10-2009

§¸ÀªÀPÀ¯Áåt ¸ÀAZÁj ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 117/09 PÀ®A: 279, 338, 304(J) L¦¹ eÉÆvÉ 187 LJªÀiï« DPïÖ :-
¢£ÁAPÀ 06-10-2009 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠲æà zÀvÁÛwæ vÀAzÉ ¸ÀPÁgÁªÀÄ PÀgÀqÉ ¸Á. ªÉÆgÀA© EªÀgÀÄ ªÀÄÄqÀ© UÁæªÀÄ¢AzÀ §gÀÄwÛgÀĪÁUÀ, J£ïJZï-9 ªÀÄÄqÀ© PÁæ¸ï ºÀwÛgÀ DgÉÆæ PÀAmÉãÀgï ¯Áj ¸ÀA JªÀiïJZï-43/E-9222 £ÉÃzÀgÀ ZÁ®PÀ£ÀÄ vÀ£Àß ¯ÁjAiÀÄ£ÀÄß ªÉÃUÀ ºÁUÀÆ ¤¸Á̼ÀfvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ®PÀëöät vÀAzÉ vÀÄPÁgÁªÀÄ £ÁnPÀgï ¸Á. qÉÆAUÀgÀUÁAªÀ EªÀgÀÄ ZÀ¯Á¬Ä¸ÀÄwÛzÀÝ ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ï ¸ÀA. JªÀiïJZï-05/JªÀiï-1562 £ÉÃzÀPÉÌ rQÌ ªÀiÁr ¯ÁjAiÀÄ£ÀÄß ©lÄÖ Nr ºÉÆÃVgÀÄvÁÛ£É, rQ̬ÄAzÀ ®PÀëöät EªÀjUÉ ¨sÁj gÀPÀÛUÁAiÀĪÁV WÀl£Á ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖgÀÄvÁÛgÉ CAvÀ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ºÉýPÉ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

ªÀÄ£ÁßJSÉ½î ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 15/09 PÀ®A 174 ¹Dg惡 :-
¢£ÁAPÀ: 06/10/2009 gÀAzÀÄ ªÀÄÈvÀ ¸ÀAdÄPÀĪÀiÁgÀ vÀAzÉ ²ªÀgÁAiÀÄ ¸À®UÀgÀ ªÀAiÀÄ: 21 ¸Á: ªÀÄ£Àß½î EªÀgÀÄ ºÉÊzÁæ¨ÁzÀ£À°è ¨ÉÃPÀj ªÁå¥ÁgÀ ªÀiÁqÀÄwÛzÀÄÝ, ¸Àé UÁæªÀÄPÉÌ §A¢zÀÄÝ, ¢£ÁAPÀ: 06/10/09 gÀAzÀÄ ¨É½UÉÎ 0800 UÀAmÉUÉ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è vɯɣÉƪÀÅwÛzÉ JAzÀÄ ªÀÄ®ÄVzÁUÀ, D¸ÀÖvÉæUÉ ºÉÆÃUÀĪÀAvÉ vÀAzÉ ¹nÖUÉ §AzÁUÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ ªÀģɬÄAzÀ ºÉÆgÀUÉ §AzÀÄ £ÉÃgÀªÁV vÀªÀÄä ºÉÆ®PÉÌ ºÉÆÃV £ÉÃtÄ ºÁQPÉÆAqÀÄ DvÀä ºÀvÀå ªÀiÁrPÉÆArgÀÄvÁÛ£É CAvÀ ¦üAiÀiÁ𢠲ªÀgÁAiÀÄ ¸À®UÀgÀ ¸Á: ªÀÄ£Àß½î EªÀgÀÄ PÉÆlÖ ºÉýPÉ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

ºÀÄ®¸ÀÆgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 119/09 PÀ®A 279, 337, 338 L¦¹ eÉÆvÉ 187 LJA« PÁAiÉÄÝ:-
¢£ÁAPÀ: 06/10/2009 gÀAzÀÄ 1800 UÀAmÉUÉ DmÉÆà £ÀA. PÉJ-39/1309 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ£ÀÄ ºÀ®¹ UÁæªÀÄzÀ ºÀwÛgÀ vÀ£Àß DmÉÆêÀ£ÀÄß Cwà ªÉÃUÀ ºÁUÀÆ ¤¸Á̼ÀfvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹ DmÉÆêÀ£ÀÄß ºÀ®¹ UÁæªÀÄzÀ ºÀwÛgÀ MAzÀÄ ¥sÀÄ°UÉ rQÌ ºÉÆqÉzÀÄ DmÉÆêÀ£ÀÄß ¥À°Ö ªÀiÁrgÀÄvÁÛ£É. ¥ÀjuÁªÀÄ DmÉÆÃzÀ°è PÀĽwgÀĪÀ ¦üAiÀiÁð¢ PÀªÀįÁ¨Á¬Ä UÀAqÀ ¥Á¥ÀAiÀÄå ¸Á: UÉÆÃgÀaAZÉÆÃ½î ºÁUÀÆ E£ÀÄß 3 d£ÀjUÉ ¸ÁzÁ ºÀUÀÆ ¨sÁj UÁAiÀÄUÀ¼ÁVgÀÄvÀÛªÉ CAvÀ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁðzÀÄ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

Raichur District Reported Crimes

: ¯ÉÆÃPÉÆÃ¥ÀAiÉÆÃV EAf¤AiÀÄgï PÉ®¸ÀPÉÌ CrØ, NªÀð£À «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ :

zÉêÀzÀÄUÀð vÁ®ÆQ£À°è ¸ÀÄjzÀ zsÁgÀPÁgÀ ªÀļÉUÉ gÀ¸ÉÛ¸ÀA¥ÀPÀð PÀrvÀUÉÆArzÀÝ ¢£ÁAPÀ: 06.10.2009 gÀAzÀÄ 1600 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ ªÀÄzÀgÀPÀ¯ï UÁæªÀÄzÀ gÀ¸ÉÛ ¥Àj«ÃPÀëuÉ ªÀiÁr PÁªÀÄUÁj ¥ÁægÀA©ü¸ÀĪÀ PÀÄjvÀÄ ²æà ZÀAzÀæ±ÉÃRgÀ QjAiÀÄ C©üAiÀÄAvÀgÀgÀÄ, ¯ÉÆÃPÉÆÃ¥ÀAiÉÆÃV, §AzÀgÀÄ ªÀÄvÀÄÛ M¼À£ÁqÀÄ d®¸ÁjUÉ E¯ÁSÉ G¥À«¨sÁUÀ gÀªÀgÀÄ ¨sÉÃn ¤ÃrzÁÝUÀ ¥ÀªÀðvÀgÉrØ vÀAzÉ ªÀÄ®è£ÀUËqÀ ¸Á: ªÀÄzÀgÀPÀ¯ï EªÀ£ÀÄ vÀ£ÀUÉ ¯Á¨sÀ PÉÆqÀ¢zÀÝgÉ gÀ¸ÉÛ PÁªÀÄUÁjAiÀÄ£ÀÄß ªÀiÁqÀ¨ÉÃr CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÁr CAvÁ ZÁPÀÄ vÉÆÃj¹ fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQzÀÝ®èzÉ ¸ÀPÁðj PÉ®¸ÀPÉÌ CrØ¥Àr¹zÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. CAvÁ ²æà ZÀAzÀæ±ÉÃRgÀ QjAiÀÄ C©üAiÀÄAvÀgÀgÀÄ, PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠪ÉÄðAzÀ UÀ§ÆâgÀÄ oÁuÉ ¥ÉưøÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

: PÀȵÀÚ §®zÀAqÉ PÁ®ÄªÉUÉ ºÁ¤, £Á®ÄÌ d£ÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ :

°AUÀ¸ÀÆÎgÀÄ vÁ®ÆQ£À ªÀiÁZÀ£ÀÆgÀÄ UÁæªÀÄzÀ ¹ÃªÀiÁzÀ°ègÀĪÀ PÀÈ.ªÉÄÃ.AiÉÆà §®zÀAqÉ PÁ®ÄªÉAiÀÄ 49.400 Q.«ÄÃ. ¨sÁUÀzÀ°è 1) ªÀÄ°AiÀÄ¥Àà vÀAzÉ ºÀ£ÀĪÀÄ¥Àà, 2) ²ªÀ¥Àà vÀAzÉ ºÀ£ÀĪÀÄ¥Àà, 3) PÁåvÀ¥Àà vÀAzÉ ºÀ£ÀĪÀÄ¥Àà & 4) UÀÄAqÀ¥Àà vÀAzÉ ºÀ£ÀĪÀÄ¥Àà J®ègÀÆ ¸Á: ªÀiÁZÀ£ÀÆgÀÄ EªÀgÀÄ 50 «ÄÃlgï & 0.45 «Ä.«ÄÃ.1.20 C¼ÀvÉAiÀÄ PÀAzÀPÀªÀ£ÀÄß vÉÆÃr ¸ÁªÀðd¤PÀ ¸ÀévÁÛzÀ ¤ÃgÁªÀj E¯ÁSÉUÉ £ÀµÀÖ¥Àr¹zÀÄÝ C®èzÉ PÁ®ÄªÉ ¤ÃgÀÄ ¸ÀgÀ§gÁdÄ ªÀåªÀ¸ÉÜUÉ zsÀPÉÌ GAlÄ ªÀiÁrgÀÄvÁÛgÉAzÀÄ CªÀÄgÀ¥Àà ±ÁSÁ¢üPÁj £ÁgÁAiÀÄt¥ÀÆgÀÄ §®zÀAqÉ PÁ®ÄªÉ G¥À-«¨sÁUÀ-1, gÉÆÃqÀ®§AqÁ EªÀgÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠪ÉÄðAzÀ °AUÀ¸ÀÆÎgÀÄ oÁuÉ ¥ÉưøÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

: «zsÁåyð PÁt :

gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ £ÀUÀgÀzÀ J¯ï.©.J¸ï.£ÀUÀgÀ §qÁªÀuÉ ¤ªÁ¹, zÉêÀgÁeï vÀAzÉ ªÉAPÀ¥Àà 12 ªÀµÀð, 7£Éà vÀgÀUÀw «zÁåyð, ¸ÀPÁðj ».¥Áæ.±Á¯É.PÀ®ªÀįÁ EªÀ£ÀÄ ¢£ÁAPÀ: 01.09.2009 gÀAzÀÄ 1230 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ PÀ®ªÀįÁ ªÀ¸Àw ¤®AiÀÄ¢AzÀ vÁ¬ÄUÉ zÀÆgÀªÁt ªÀÄÆ®PÀ ¸ÀA¥ÀQð¹, ¨ÁªÀavÀæ vÉUɹ PÉÆAqÀÄ §gÀĪÀÅzÁV ºÉý ºÉÆÃzÀªÀ£ÀÄ, FªÀgÉUÀÆ ªÁ¥Á¸ï §A¢gÀĪÀÅ¢®è. PÁuÉAiÀiÁVgÀĪÀ ¨Á®PÀ 4' Cr JvÀÛgÀ, GzÀݪÀÄÄR, ¸ÁzsÁUÀ¥Àà §tÚ, ¸ÁzsÁgÀt ªÉÄÊPÀlÄÖªÀżÀî¤zÀÄÝ, ¤Ã°§tÚzÀ CzsÀð vÉÆýãÀ §Ä±Àlð, PÀ¥ÀÄà¤Ã°§tÚzÀ ¤PÀÌgï, ±Á¯Á ¸ÀªÀĪÀ¸ÀÛç zsÀj¹zÀÄÝ PÀ£ÀßqÀ & »A¢ ªÀiÁvÀ£ÁqÀÄwÛzÀÄÝ PÁuÉAiÀiÁVgÀĪÀ ¨Á®PÀ£À£ÀÄß ¥ÀvÉÛªÀiÁr PÉÆqÀ¨ÉÃPÉAzÀÄ PÁuÉAiÀiÁzÀ ¨Á®PÀ£À vÁ¬Ä £ÀgÀ¸ÀªÀÄä UÀAqÀ ªÉAPÀ¥Àà ¸Á:J¯ï.©.J¸ï.£ÀUÀgÀ gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ EªÀgÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠪ÉÄðAzÀ ªÀiÁPÉÃðlAiÀiÁqÀð ¥ÉưøÀÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹, vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

: ¥ÀævÉåÃPÀ JgÀqÀÄ gÀ¸ÉÛ C¥ÀWÁvÀ, 3 d£ÀjUÉ UÁAiÀÄ :

¢£ÁAPÀ:06.10.2009 gÀAzÀÄ 2330 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ CfêÀiï vÀAzÉ SÁzÀgï¸Á§ ¸Á:CgÀ¨ïªÁqÁ gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ EªÀ£ÀÄ ¯Áj¸ÀASÉå: PÉJ.36, 7955 £ÉÃzÀÝ£ÀÄß gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ £ÀUÀgÀzÀ UÉÆñÁ¯Á gÀ¸ÉÛAiÀÄ°è CwªÉÃUÀ & C®PÀëvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹, ªÉÃUÀ¤AiÀÄAvÀæt ªÀiÁqÀ¯ÁUÀzÉ, ¨ÉÆA¨É gÉÃrAiÉÄÃl¸Àð CAUÀr ºÀwÛgÀ JzÀÄgÀÄUÀqɬÄAzÀ §gÀÄwÛzÀÝ ¸ÉÊPÀ¯ïUÉ rQÌPÉÆnÖzÀÝjAzÀ, ¸ÉÊPÀ¯ï ¸ÀªÁgÀ ±ÉÃR C¯ÁÛ¥sï vÀAzÉ ±ÉÃR CfêÀiï 22 ªÀµÀð, ¸Á: CgÀ¨ïªÁqÁ gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ EªÀ¤UÉ UÁAiÀÄUÀ¼ÁVzÀÄÝ ¯Áj ZÁ®PÀ£ÀÄ C¥ÀWÁvÀzÀ £ÀAvÀgÀ ¯ÁjAiÀÄ£ÀÄß ¥ÀPÀÌzÀ°è ¤°è¹ ºÉÆÃVgÀÄvÁÛ£ÉAzÀÄ UÁAiÀiÁ¼ÀÄ ±ÉÃR C¯ÁÛ¥sï PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ £ÀUÀgÀ ¸ÀAZÁgÀ oÁuÉ ¥ÉưøÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹, vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

¢£ÁAPÀ:06.10.2009 gÀAzÀÄ 0330 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ ¥ÀįÁègÉrØ vÀAzÉ ¸ÀĨÁâgÉrØ 31 ªÀµÀð,¸Á: ¨ÉÃvÀªÀiï ZÀ¯Áð, vÁ: qÉÆãï, f¯Áè: PÀ£ÀÆð¯ï( DAzsÀæ¥ÀæzÉñÀ) EªÀ£ÀÄ ¯Áj¸ÀASÉå: J¦.21, 6299 £ÉÃzÀÝ£ÀÄß ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ-ªÀÄ¹Ì gÀ¸ÉÛAiÀÄ°è CwªÉÃUÀ & C®PÀëvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹, ªÉÃUÀ¤AiÀÄAvÀæt ªÀiÁqÀ¯ÁUÀzÉ, ¥ÁAqÀÄgÀAUÀ PÁåA¥ï ºÀwÛgÀ ¯Áj ¥À°ÖAiÀiÁV, ¯ÁjZÁ®PÀ & QèãÀgï EªÀjUÉ UÁAiÀÄUÀ¼ÁVgÀÄvÀÛªÉAzÀÄ ¯ÁjQèãÀgï PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ vÀÄ«ðºÁ¼À oÁuÉ ¥ÉưøÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹, vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

: ºÁªÀÅ PÀaÑ, ªÀåQÛ ¸ÁªÀÅ :

zÉêÀzÀÄUÀð vÁ®ÆPÀ DPÀ¼ÀPÀÄA¦ UÁæªÀÄ ¤ªÁ¹, ºÀ£ÀĪÀÄAiÀÄå vÀAzÉ FgÀ¥Àà ¥ÀƸÀ¯ï 60 ªÀµÀð EªÀ£ÀÄ, ¢£ÁAPÀ:05.10.2009 gÀAzÀÄ 1600 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ DPÀ¼ÀPÀÄA¦ ¹ÃªÀiÁAvÀgÀzÀ ºÉÆ®zÀ°è PÉ®¸À ªÀiÁqÀÄwÛgÀĪÁUÀ ºÁªÀÅ PÀaÑzÀÄÝ D¸ÀàvÉæUÉ ¸ÁV¸ÀÄwÛgÀĪÁUÀ ªÀiÁUÀðzÀ°èAiÉÄà ªÀÄÈvÀ ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ£ÉAzÀÄ ªÀÄÈvÀ£À ¥Àwß ²ªÀªÀÄä ¢£ÁAPÀ: 06.10.2009 gÀAzÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠪ÉÄðAzÀ eÁ®ºÀ½î ¥ÉưøÀgÀÄ DPÀ¹äPÀ ¸ÁªÀÅ CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊ PÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

: ¥ÀæPÀÈw «PÉÆÃ¥ÀPÉÌ E§âgÀ ¸ÁªÀÅ,:

¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ vÁ®ÆQ£À°è ¸ÀÄjzÀ zsÁgÀPÁgÀ ªÀļÉUÉ ¢£ÁAPÀ:05.10.2009 gÀAzÀÄ 1930 UÀAmɸÀĪÀiÁgÀÄ w¥Àà£ÀnÖ UÁæªÀÄzÀ ±ÀgÀuÉÃUËqÀ vÀAzÉ §¸À£ÀUËqÀ ¥ÀUÀqÀ¢¤ß EªÀgÀ ªÁ¸ÀzÀ ªÀÄ£ÉAiÀÄ ªÉÄïÁѪÀt PÀĹzÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è PÉ®¸À ªÀiÁqÀÄwÛzÀÝ ®Qëöäà UÀAqÀ gÀÄzÀæUËqÀ 35 ªÀµÀð, EªÀ¼À vÀ¯ÉAiÀÄ ªÉÄÃ¯É ©¢ÝzÀÝjAzÀ vÀ¯ÉUÉ ¨sÁj gÀPÀÛUÁAiÀĪÁVzÀÄÝ PÀÆqÀ¯Éà §¼Áîj «ªÀiïì D¸ÀàvÉæAiÀÄ°è zÁR°¹ aQvÉì PÉÆr¹zÀÄÝ aQvÉì ¥sÀ®PÁjAiÀiÁUÀzÉà ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ¼ÉAzÀÄ ¢£ÁAPÀ:06.10.2009 gÀAzÀÄ ±ÀgÀuÉÃUËqÀ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠪ÉÄðAzÀ §¼ÀUÁ£ÀÆgÀÄ ¥ÉưøÀgÀÄ ¥ÀæPÀÈw «PÉÆÃ¥À¢AzÀ ¸ÁªÀÅ CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊ PÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ vÁ®ÆQ£À°è ¸ÀÄjzÀ zsÁgÀPÁgÀ ªÀļÉUÉ UÀÄrºÁ¼À ºÀ¼Àî vÀÄA© ºÀjAiÀÄÄwÛzÀÄÝ ªÀÄ®èªÀÄä UÀAqÀ ºÀ£ÀĪÀÄAvÀ §AlV 38 ªÀµÀð EªÀ¼ÀÄ ¢£ÁAPÀ:06.10.2009 gÀAzÀÄ 0930 UÀAmɸÀĪÀiÁgÀÄ ºÉÆ®PÉÌ ºÉÆÃUÀĪÀ PÀÄjvÀÄ ºÀ¼ÀîzÀ ¤Ãj£À°è ºÉÆÃUÀÄwÛgÀĪÁUÀ PÁ®ÄeÁj ¤Ãj£À°è ©zÀÄÝ FdĨÁgÀzÉà ªÀÄÈvÀ ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ¼ÉAzÀÄ ¹zÀÝ¥Àà vÀAzÉ ºÀ£ÀĪÀÄAvÀ §AlV PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠪ÉÄðAzÀ vÀÄ«ðºÁ¼À ¥ÉưøÀgÀÄ ¥ÀæPÀÈw «PÉÆÃ¥À¢AzÀ ¸ÁªÀÅ CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊ PÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

: ªÀÄlPÁ dÆeÁl, NªÀð£À §AzsÀ£À, £ÀUÀzÀĺÀt: 410/- gÀÆ: d¦Û :

²æà ºÉZï.©. ¸ÀtÚªÀĤ ¦J¸ïL eÁ®ºÀ½î oÁuÉ & ¹§âA¢AiÀĪÀÀgÀÄ ¢£ÁAPÀ:06.10.2009 gÀAzÀÄ 1830 UÀAmɸÀĪÀiÁgÀÄ ¨ÉƪÀÄä£À½î UÁæªÀÄzÀ°è ªÀÄlPÁ dÆeÁlzÀ°è vÉÆqÀVzÀÝ DzÀ¥Àà vÀAzÉ CªÀÄgÀAiÀÄå ºÉÆÃl¯ï ¸Á: ¨ÉƪÀÄä£À½î EªÀ£À£ÀÄß §A¢ü¹, ªÀÄlPÁaÃn, MAzÀÄ ªÉƨÉÊ¯ï ¥sÉÆãï & £ÀUÀzÀÄ ºÀt: 330/- gÀÆ¥Á¬ÄUÀ¼À£ÀÄß d¦Û ªÀiÁr PÉÆAqÀÄ «ZÁgÀuÉUÉƼÀ¥Àr¹zÁUÀ ªÀÄlPÁ wªÀÄäAiÀÄå ¸Á: ºÉZï.¹zÁÝ¥ÀÆgÀÄ EªÀ¤UÉ aÃn PÉÆqÀĪÀÅzÁV w½¹zÀÝjAzÀ E§âgÀ «gÀÄzÀÝ eÁ®ºÀ½î oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹, vÀ¤SÉ PÉÊ PÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

: C£À¢üPÀÈvÀ ªÀÄzsÀå ªÀiÁgÁl, NªÀð£À §AzsÀ£À, C.Q.gÀÆ:2256/- ªÀiË®åzÀ ªÀÄzsÀå d¦Û :

²æà GzÀAiÀÄgÀ« ¦J¸ïL ªÀÄ¹Ì ¥ÉưøïoÁuÉ & ¹§âA¢AiÀĪÀÀgÀÄ ¢£ÁAPÀ:06.10.2009 gÀAzÀÄ bÀvÀæ UÁæªÀÄzÀ°è C£À¢üPÀÈvÀªÁV ªÀÄzsÀå ªÀiÁgÁlzÀ°è vÉÆqÀVzÀݪÀgÀ ªÉÄÃ¯É zsÁ½ªÀiÁrzÁUÀ NªÀð£ÀÄ Nr ºÉÆÃVzÀÄÝ CAiÀÄå¥Àà vÀAzÉ ªÀÄ®è¥Àà eÁ®UÁgÀ ¸Á:bÀvÀæ EªÀ£À£ÀÄß §A¢ü¹, C.Q.gÀÆ:2256/-ªÀiË®åzÀ 48 Njd£À¯ï ZÁAiÀiïì ªÀÄzsÀåzÀ ¨Ál°UÀ¼À£ÀÄß d¦ÛªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ªÀĹÌoÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹, vÀ¤SÉ PÉÊ PÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

: PÀ¼Àî¨sÀnÖ ¸ÁgÁ¬Ä ªÀiÁgÁl, 5 d£ÀgÀ §AzsÀ£À, 9 ªÀgÉ °Ãlgï ¸ÁgÁ¬Ä & £ÀUÀzÀĺÀt:445/-gÀÆ.d¦Û :

²æà GzÀAiÀÄgÀ« ¦J¸ïL ªÀÄ¹Ì ¥ÉưøïoÁuÉ & ¹§âA¢AiÀĪÀÀgÀÄ ¢£ÁAPÀ:06.10.2009 gÀAzÀÄ G¼ÀªÉÄñÀégÀ UÁæªÀÄzÀ°è C£À¢üPÀÈvÀªÁV PÀ¼Àî¨sÀnÖ ¸ÁgÁ¬Ä ªÀiÁgÁlzÀ°è vÉÆqÀVzÀÝ zÀÄgÀÄUÀ¥Àà vÀAzÉ ¸ÀvÀå¥Àà ¥ÀÆeÁj 45 ªÀµÀð, ¸Á: ªÀÄļÀªÉÄñÀégÀ EªÀ£ÀÀ£ÀÄß §A¢ü¹, 2 °Ãlgï PÀ¼Àî¨sÀnÖ ¸ÁgÁ¬Ä & ¸ÁgÁ¬Ä ªÀiÁgÁl ªÀiÁr ¸ÀAUÀ滹zÀÝ £ÀUÀzÀĺÀt: 90/- gÀÆ¥Á¬Ä, CªÀÄgÉñÀ vÀAzÉ ¸ÀUÀgÀ¥Àà 26 ªÀµÀð, EªÀ£À£ÀÄß §A¢ü¹, 3 °Ãlgï PÀ¼Àî¨sÀnÖ ¸ÁgÁ¬Ä & £ÀUÀzÀĺÀt: 130/- gÀÆ¥Á¬Ä, ºÀ£ÀĪÀÄAvÀ vÀAzÉ PÀ£ÀPÀ¥Àà 30 ªÀµÀð & AiÀÄAPÉÆç vÀAzÉ ºÀ£ÀĪÀÄAvÀ §¤ßUÉÆüÀ EªÀgÀ£ÀÄß §A¢ü¹, 2 °Ãlgï PÀ¼Àî¨sÀnÖ ¸ÁgÁ¬Ä & £ÀUÀzÀĺÀt: 105/- gÀÆ¥Á¬Ä, ¹zÀÝ¥Àà vÀAzÉ ºÀ£ÀĪÀÄ¥Àà 40 ªÀµÀð J®ègÀÆ ¸Á: G½ªÉÄñÀégÀ EªÀ£À£ÀÄß §A¢ü¹, 2 ªÀgÉ °Ãlgï PÀ¼Àî¨sÀnÖ ¸ÁgÁ¬Ä & £ÀUÀzÀĺÀt: 120/- gÀÆ¥Á¬Ä, d¦Û ªÀiÁr PÉÆAqÀÄ ªÀÄ¹Ì oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀævÉåÃPÀ 4 ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À£ÀÄß zÁR°¹, vÀ¤SÉ PÉÊ PÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

GULBARGA DIST REPORTED CRIMES

C¥ÀWÁvÀ ¥ÀæPÀgÀt:

¸ÀAZÁj ¥Éưøï oÁuÉ:¢£ÁAPÀ: 06/10/09 gÀAzÀÄ ²æà ¨Á§ÄgÁªÀ vÀAzÉ gÁt¥Àà ¥ÉÆÃvÉ ¸Á: CeÁzÀ¥ÀÆgÀ UÀÄ®§UÁðgÀªÀgÀÄ ¸ÀAvÉÆøÀ vÀAzÉ ±ÀgÀt¥Àà UÀzÉÝ gÀªÀgÀ ªÉÆÃ.¸ÉÊ £ÀA: PÉJ32/ PÀÆå 9788 £ÉÃzÀÝgÀ ªÉÄ¯É PÀĽvÀÄPÉÆAqÀÄ gÁeÁ¥ÀÆgÀ PÁæ¸ï ¢AzÀ UÀÄ®§UÁð £ÀUÀgÀ PÀqÉ ºÉÆÃUÀÄwÛgÀĪÁUÀ ¸ÀAvÉÆõÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß CwêÉÃUÀ ºÁUÀÆ ¤¸Á̼ÀfvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¸ÀÄvÁÛ ºÉÆÃUÀÄwÛzÀÄÝ CzÉà ªÉÃ¼É Dgï.n.N PÁæ¸ï PÀqɬÄAzÀ §gÀÄwÛzÀÝ n.«.J¸ï. JPÀì J¯ï ªÉÆÃ.¸ÉÊ £ÀA: PÉJ 32/Dgï.3901 £ÉÃzÀÝgÀ ¸ÀªÁgÀ£ÀÄ ¸ÀºÀ vÀ£Àß ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß CwêÉÃUÀ¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¸ÀÄvÁÛ §gÀÄwÛzÀÄÝ JgÀqÉÆà ªÁºÀ£ÀUÀ¼ÀÄ ¥ÀgÀ¸ÀàgÀ M§âjUÉƧâgÀÄ ªÀÄÄSÁªÀÄÄT rQÌ ¥Àr¹zÀ ¥ÀjuÁªÀÄ ²æà ¨Á§ÄgÁªÀ, ¸ÀAvÉÆõÀ ªÀÄvÀÄÛ n.«J¸ï ¸ÀªÁgÀgÀÄ UÁAiÀÄUÉÆAqÀ §UÉÎ ²æà ¨Á§ÄgÁªïgÀªÀgÀÄ ¸À°è¹zÀ zÀÆgÀÄ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄ°AzÀ ¸ÀAZÁj ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ.

C¥ÀWÁvÀ ¥ÀæPÀgÀt :

PÀªÀįÁ¥ÀÆgÀ oÁuÉ:¢:05/10/2009gÀAzÀÄ ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ UÀÄ®§UÁð gÁ¶ÖçÃAiÀÄ ºÉzÁÝj ¸ÀA. 218(F) £ÉÃzÀÝgÀ ªÉÄÃ¯É UÁAiÀiÁ¼ÀÄUÀ¼ÁzÀ ¸ÀĤîPÀĪÀiÁgÀ vÀAzÉ ²ªÀgÁd ¥ÀgÀªÀiÁ ªÀÄvÀÄÛ C±ÉÆÃPÀ vÀAzÉ ªÀiÁgÀÄw ¸ÉÆAqÉ£ÀªÀgÀ gÀªÀgÀÄ PÀÆrPÉÆAqÀÄ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ® £ÀA. PÉJ:39, ºÉZï:6147 £ÉÃzÀÝgÀ ªÉÄ¯É ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ¢AzÀ PÀªÀįÁ¥ÀÆgÀ PÀqÉUÉ ºÉÆÃUÀÄwÛzÁÝUÀ ªÀÄgÀUÀÄwÛ PÁæ¸À ºÀwÛgÀ UÀÄ®§UÁð PÀqɬÄAzÀ §gÀÄwÛzÀÝ »gÉÆúÉÆAqÀ ¥sÁå±À£ï ªÉÆÃ.¸ÉÊPÀ® £ÀA J¦:28,JeÉ: 4933 £ÉÃzÀÝgÀ ¸ÀªÁgÀ£ÀÄ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ®£ÀÄß CwêÉÃUÀ ªÀÄvÀÄÛ C®PÀëöåvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¸ÀÄvÁÛ §AzÀÄ C¥ÀWÁvÀ¥Àr¹zÀÝjAzÀ ¸ÀĤ¯ïPÀĪÀiÁgÀ, C±ÉÆÃPÀ ªÀÄvÀÄÛ C¥ÀWÀvÀ¥Àr¹zÀ ªÉÆÃ.¸ÉÊ ¸ÀªÁgÀ ºÀj±ÀÑAzÀæ¤UÉ ªÀÄvÀÄÛ DvÀ£À ªÉÆÃ.¸ÉÊ ºÉÆAzÉ PÀĽwzÀÝ DvÀ£À ºÉAqÀwUÉ ÛUÁAiÀÄUÀ¼ÀzÀ §UÉÎ ¸À°è¹zÀ zÀÆgÀÄ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄ°AzÀ PÀªÀÄ®¥ÀÆgÀ ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ.

PÀ¼ÀªÀÅ ¥ÀæPÀgÀt:

avÁÛ¥ÀÆgÀ ¥Éưøï oÁuÉ: ¢ 5/10/09 gÀAzÀÄ ¸ÁAiÀÄAPÁ® 7-00 ¦.JªÀiï.¢AzÀ 9-00 ¦.JªÀiï.zÀ CªÀ¢üAiÀÄ°è AiÀiÁgÉÆà PÀ¼ÀîgÀÄ ²æà CªÀÄdzÀ SÁ£À vÀAzÉ gÀ²ÃzÀ SÁ£À Dgï.PÉ. ¸Á|| §²ÃgÀUÀAd KjAiÀiÁ avÁÛ¥sÀÆgÀ gÀªÀgÀ ªÀÄ£ÉAiÀÄ ¨ÉqÀgÀÆ«Ä£À°èzÀÝ C®ªÀiÁj vÉUÉzÀÄ M¼ÀUÀqÉ EnÖzÀÝ 25 UÁæA §AUÁgÀzÀ ¸ÁªÀiÁ£ÀÄ ºÁUÀÄ £ÀUÀzÀÄ ºÀt 3500/-gÀÆ ªÀÄvÀÄÛ MAzÀÄ 1100 £ÉÆÃQAiÀiÁ ªÉƨÉÊ® »ÃUÉ MlÄÖ 24,000/-gÀÆ ªÀiÁ®£ÀÄß PÀ¼ÀĪÀÅ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃzÀ §UÉÎ ¸À°è¹zÀ zÀÆgÀÄ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzsÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀgÀPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ