Police Bhavan Kalaburagi

Police Bhavan Kalaburagi

Wednesday, November 20, 2013

Raichur District Reported Crimes

«±ÉõÀ  ¥ÀwæPÁ ¥ÀæPÀluÉ
           ¢: 19-11-13 gÀAzÀÄ gÁwæ 9-30 UÀAmÉUÉ ¦ügÁå¢zÁgÀ£ÁzÀ ²æà £ÁUÀgÁd vÀAzÉ ºÀÄ®UÀ¥Àà ªÀAiÀiÁ; 30, eÁw: PÀÄgÀħgÀÄ G: ªÀåªÀ¸ÁÜ¥ÀPÀ ¤zÉÃð±ÀPÀgÀÄ £ÁåµÀ£À¯ï PÉjAiÀÄgï CPÁqÉ«Ä °AUÀ¸ÀÄUÀÆgÀÄ gÀªÀgÀÄ oÁuÉUÉ §AzÀÄ MAzÀÄ ¦ügÁåzÀ ºÁdgÀÄ¥Àr¹zÀÄÝ, CzÀgÀ°è D¥Á¢vÀgÁzÀ 1) ¨Á®£ÀUËqÀ ªÀiÁ¥Á 2) CPÀâgï D£ÁºÉƸÀÆgÀÄ 3) ±ÉnÖ D£ÁºÉƸÀÆgÀÄ, 4) «ÃgÉñÀ PÁ¼Á¥ÀÆgÀ 5) ²ªÀ¥ÀÄvÀ @ ²ªÀPÀĪÀiÁgÀ 6) £ÁUÀgÁd ºÁ®¨Á« gÀªÀgÀÄUÀ¼ÀÄ CPÀæªÀÄ PÀÆl gÀa¹PÉÆAqÀÄ ¦ügÁå¢zÁgÀgÀ °AUÀ¸ÀÄUÀÆj£À £ÁåµÀ£À¯ï PÉjAiÀÄgï CPÁqÉ«ÄUÉ §AzÀÄ ¦ügÁå¢zÁgÀ¤UÉ PÀÆrºÁQ £ÁªÀÅ dAiÀÄPÀ£ÁðlPÀ d£À¥ÀgÀ ¸ÀAWÀl£ÉAiÀÄ PÁAiÀÄðPÀvÀðjzÀÄÝ, J¯Éà ¸ÀƼɪÀÄUÀ£Éà ¤Ã£ÀÄ £ÀªÀÄUÉ 30,000/- gÀÆ PÉÆqÀÄ CAvÁ E®è¢zÀÝgÉ ¤£Àß ¸ÀA¸ÉÜAiÀÄ£ÀÄß §AzïªÀiÁqÀÄvÉÛÃªÉ ªÀÄvÀÄÛ E®è¸À®èzÀ DgÉÆÃ¥ÀUÀ¼À£ÀÄß ºÉÆj¸ÀÄvÉÃªÉ CAvÁ CªÁZÀåªÁV ¨ÉêzÁr ºÀt PÉÆqÀ°®è CAzÀgÉ ¤£ÀߣÀÄß fêÀ ¸À»vÀ ©qÀĪÀ¢®è CAvÁ fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQ PÉÊUÀ½AzÀ ªÉÄÊPÉÊUÉ ºÉÆqɧqɪÀiÁqÀÄwÛgÀĪÁUÀ CµÀÖgÀ°è C°èzÀÝ ¸ÁQëzÁgÀgÀÄ §AzÁUÀ DgÉÆævÀgÀÄ C°èAzÀ ºÉÆÃVgÀÄvÁÛgÉ CAvÁ ªÀÄÄAvÁV EzÀÝ ¦ügÁå¢ ªÉÄðAzÀ oÁuÁ UÀÄ£Éß £ÀA. 326/2013 PÀ®A- 143, 147, 342, 504, 506, 384 ¸À»vÀ 149 L¦¹ CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. £ÀAvÀgÀ ¥ÀæPÀgÀtzÀ°è£À DgÉÆævÀgÁzÀ 1) ¨Á®£ÀUËqÀ vÀAzÉ £ÁUÀ£ÀUËqÀ ªÀiÁ° ¥ÁnÃ¯ï ªÀAiÀiÁ: 34, eÁw: PÀÄgÀħgÀÄ G: ¸ÀªÀiÁd ¸ÉÃªÉ (dAiÀÄ PÀ£ÁðlPÀ ¸ÀAWÀzÀ vÁ®ÆPÀ CzsÀåPÀë)¸Á: AiÀÄ®UÀ®¢¤ß 2 ) ²ªÀ¥ÀÄvÀæ @ ²ªÀPÀĪÀiÁgÀ vÀAzÉ gÁªÀÄ¥Àà ªÀAiÀiÁ: 25, eÁw: bÀ®ªÁ¢ (dAiÀÄ PÀ£ÁðlPÀ ¸ÀAWÀzÀ PÁAiÀiÁðCzsÀåPÀë )¸Á: UÁtzsÁ¼À ºÁ:ªÀ: °AUÀ¸ÀÄUÀÆgÀÄ3) CPÀâgï vÀAzÉ gÀ¸ÀƯï¸Á¨ï ªÀAiÀiÁ: 25, eÁw: ªÀÄĹèA G: ¸ÀªÀiÁd ¸ÉÃªÉ (dAiÀÄ PÀ£ÁðlPÀ ¸ÀAWÀzÀ vÁ®ÆPÀ G¥À-CzsÀåPÀë ) ¸Á: D£ÁºÉƸÀÆgÀÄ gÀªÀgÀ£ÀÄß ¢£ÁAPÀ: 19-11-2013 gÀAzÀÄ gÁwæ 11-00 UÀAmÉUÉ °AUÀ¸ÀÄUÀÆgÀÄ ¥ÀlÖtzÀ §¸ÀªÀ¸ÁUÀgÀ PÁæ¸ï ºÀwÛgÀzÀ dAiÀÄPÀ£ÁðlPÀ ¸ÀAWÀl£ÉAiÀÄ PÁAiÀÄð®AiÀÄzÀ°è ºÀwÛgÀ EzÀݪÀgÀ£ÀÄß zÀ¸ÀÛVjªÀiÁr £ÁåAiÀiÁAUÀ §AzsÀ£ÀPÉÌ PÀ¼ÀÄ»¸À¯ÁVzÉ. ¸ÀzÀj DgÉÆævÀgÀ «gÀÄzsÀÝ gËr ²Ãmï vÉgÉAiÀÄ®Ä ªÀiÁ£Àå rJ¸ï.¦ ¸ÁºÉçjUÉ ªÀÄ£À« PÀ¼ÀÄ»¸À¯ÁUÀĪÀzÀÄ.
ªÀgÀ¢AiÀiÁzÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À ªÀiÁ»w:-
gÀ¸ÉÛ C¥ÀWÁvÀ ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:-
                   ದಿನಾಂಕ 16.11.2013 ರಂದು ಸಾಯಂಕಾಲ 25.30 ಗಂಟೆಗೆ ಪಿರ್ಯಾದಿ ರಮೇಶ ತಂದೆ ರೇವಪ್ಪ ರಾಠೋಡ 26 ವರ್ಷ ಲಮಾಣಿ ಉಃ ಕೂಲಿಕೆಲಸ ಸಾಃಕಾಳಪೂರು ತಾಂಡ .ತಾಃಲಿಂಗಸ್ಗೂರು. ಜಿಃರಾಯಚೂರು. gÀªÀgÀÄ ಹಾಗೂ ಮೃತ ಪಾಂಡಪ್ಪ ಇನ್ನೂ ಇತರೆ 8-10 ಜನರು ಕೂಡಿ ಕ್ರಷರ್ ನಂ ಕೆಎ-29/ಎಂ.4684 ನೇದ್ದರಲ್ಲಿ ಕುಳಿತುಕೊಂಡು ಕೂಲಿಕೆಲಸದಿಂದ ಸಿದ್ದನಾಥ ಗ್ರಾಮದ ಸೀಮಾದಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತಿರುವಾಗ ಆರೋಪಿತನು ಸದರ ವಾಹನವನ್ನು ಅತೀವೇಗ ಮತ್ತು ಅಲಕ್ಷತನದಿಂದ ನಡೆಸಿಕೊಂಡು ಬಂದು ತಿರುವಿನಲ್ಲಿ ಒಮ್ಮೆಲೆ  ತಿರುವಿದ್ದರಿಂದ ಅದರ ರಬಸಕ್ಕೆ ವಾಹನದ ಹಿಂದಿನ ಬಾಗಿಲು ತೆರೆದು ಹಿಂದೆ ಕುಳಿತಿದ್ದ ಪಾಂಡಪ್ಪನು ಕೆಳಗೆ ಬಿದ್ದಿದ್ದರಿಂದ ತಲೆಗೆ ಬಲವಾದ ಒಳಪೆಟ್ಟಾಗಿದ್ದಕ್ಕೆ ಇಲಾಜು ಕುರಿತು ಹುಬ್ಬಳಿಯ ಕಿಮ್ಸ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಸೇರಿಕೆ ಮಾಡಿದಾಗ ದಿನಾಂಕ 18.11.2013 ರಂದು ರಾತ್ರಿ 11.30 ಗಂಟೆಗೆ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಪಲಕಾರಿಯಾಗದೆ ಮೃತಪಟ್ಟಿದ್ದು ಇದೆ. ಅಂತಾ ನೀಡಿದ ದೂರಿನ ಮೇಲಿಂದ ªÀÄ¹Ì ಠಾಣಾ ಗುನ್ನೆ ನಂ  138/13 ಕಲಂ 279,304() ಐಪಿಸಿ 134()(ಬಿ)& 187 .ಎಂ.ವಿ ಕಾಯ್ದೆ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲು ಮಾಡಿಕೊಂಡು ತನಿಖೆಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ.
J¸ï.¹.& J¸ï.n. PÁAiÉÄÝ ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:-
                 ¦ügÁå¢ ²æÃzÉë vÀAzÉ AiÀĪÀÄ£À¥Àà ªÀAiÀiÁ: 17 eÁ: ªÀiÁ¢UÀ G: ªÀÄ£ÉPÉ®¸À ¸Á: avÀgÀ£Á¼À vÁ: ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ ªÀÄvÀÄÛ DvÀ£À  vÀªÀÄä ²ªÀgÁd EªÀgÀÄUÀ¼ÀÄ vÀªÀÄÆäj£À ºÀ¼ÀîzÀ°è §mÉÖ vÉƼÉAiÀÄ®Ä ºÉÆÃVzÀÄÝ ¦ügÁå¢ §mÉÖ vÉƼÉAiÀÄÄwÛgÀĪÁUÀ ¦ügÁå¢AiÀÄ vÀªÀÄä ºÀ¼ÀîzÀ°è ¸ÁߣÀ ªÀiÁqÀÄwÛzÀÄÝ, DUÀ DgÉÆævÀ£ÀÄ ¦ügÁå¢ vÀªÀÄä EzÀÝ°èUÉ vÀ£Àß JªÉÄäAiÀÄ£ÀÄß ºÉÆqÉzÀÄPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ DvÀ¤UÉ "¯Éà ªÀiÁ¢UÀ ¸ÀƼÉà ªÀÄUÀ£ÉÃ" £ÁªÀÅ ¸ÁߣÀ ªÀiÁqÀĪÀ eÁUÀzÀ°è ¤Ã£ÀÄ ¸ÁߣÀ ªÀiÁqÀÄwÛÃAiÀÄ£À¯Éà CAvÁ eÁw JwÛ ¨ÉÊzÁr £Á£ÀÄ E°è JªÉÄä vÉƼÉAiÀÄÄvÉÛÃ£É ¤Ã£ÀÄ ºÉÆÃUÀÄwÛà E¯Áè CAvÁ ºÉý DvÀ£ÀÄ ¤Ãj£À°è E½zÀÄ PÉÊUÀ½AzÀ PÀ¥Á¼ÀPÉÌ ºÉÆqɧqÉ ªÀiÁqÀ ºÀwÛzÀ£ÀÄ DUÀ ¦ügÁå¢ £À£Àß vÀªÀÄä¤UÉ AiÀiÁPÉà ºÉÆqÉAiÀÄÄwÛAiÀiÁ CAvÁ PÉüÀ®Ä §AzÁUÀ DPÉUÉ ¯Éà ¸ÀƼÉà CAvÁ CªÁZÀå ¨ÉÊzÀÄ ªÉÄÊ, PÉÊ ªÀÄÄnÖ J¼ÉzÁr CªÀªÀiÁ£À ªÀiÁr PÉÊUÀ½AzÀ PÀ¥Á¼ÀPÉÌ ¨É¤ßUÉ ºÉÆqɧqÉ ªÀiÁr fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.CAvÁ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ vÀÄgÀÄ«ºÁ¼À oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 199/2013 PÀ®A 504. 323. 354. 506 L.¦.¹ & 3 (I) (X) (XI) J¸ï.¹/J¸ï.n/¦.J AiÀiÁPïÖ 1989 CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.
¥Éưøï zÁ½ ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:-
              ¢£ÁAPÀ: 19/11/2013 gÀAzÀÄ 1930 UÀAmÉ ¸ÀªÀÄAiÀÄzÀ°è DgÉÆævÀgÁzÀ 1) ¥ÀA¥ÀtÚ vÀAzÉ DzÉ¥Àà ªÀAiÀĸÀÄì 63 ªÀµÀð eÁw °AUÁAiÀÄvï, MPÀÌ®ÄvÀ£À ¸Á : ¨ÁUÀ®ªÁqÀ 2) ²ªÀgÁd vÀAzÉ CªÀÄgÀ¥Àà ªÀAiÀÄÄì 38 ªÀµÀð eÁw °AUÁAiÀÄvï.MPÀÌ®ÄvÀ£À ¸Á: ¨ÁUÀ®ªÁqÀ EªÀgÀÄ ¨ÁUÀ®ªÁqÀ UÁæªÀÄzÀ CUÀ¹ ºÀwÛgÀ ¸ÁªÀðd¤PÀ ¸ÀܼÀzÀ°è ªÀÄlPÁ dÆeÁlzÀ°è vÉÆqÀVzÁÝUÀ RavÀ ¨Áwä ªÉÄÃgÉUÉ ¦.J¸ï. PÀ«vÁ¼À ªÀÄvÀÄÛ ¹§âA¢ ºÁUÀÆ ¥ÀAZÀgÀ ¸ÀªÀÄPÀëªÀÄ zÁ½ ªÀiÁr DgÉÆævÀjAzÀ ªÀÄlPÁ dÆeÁlzÀ ºÀt gÀÆ. 4520/-, MAzÀÄ ªÀÄlPÁ ¥ÀnÖ, MAzÀÄ ¨Á®¥É£ÀÄß EªÀÅUÀ¼À£ÀÄß ¥ÀAZÀ£ÁªÉÄ ªÀÄÆ®PÀ d¦Û ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ªÁ¥Á¸ï oÁuÉ §AzÀÄ zÁ½ ¥ÀAZÀ£ÁªÉÄAiÀÄ ªÉÄðAzÀ PÀ«vÁ¼À oÁuÁ UÀÄ£Éß £ÀA: 148/13 PÀ®A: 78(3) Pɦ PÁ¬ÄzÉ ¥ÀæPÁgÀ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.
zÉÆA©ü ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:-
1)           ¨Á®£ÀUËqÀ ªÀiÁ¥Á 2) CPÀâgï D£ÁºÉƸÀÆgÀÄ 3) ±ÉnÖ D£ÁºÉƸÀÆgÀÄ, 4) «ÃgÉñÀ PÁ¼Á¥ÀÆgÀ 5) ²ªÀPÀĪÀiÁgÀ ¸ÀeÁð¥ÀÆgÀ 6) £ÁUÀgÁd ºÁ®¨Á« gÀªÀgÀÄ CPÀæªÀÄ PÀÆl gÀa¹PÉÆAqÀÄ ¦ügÁå¢zÁgÀgÀ £ÁåµÀ£À¯ï PÉjAiÀÄgï CPÁqÉ«ÄUÉ ºÉÆÃV ¦ügÁå¢ ²æà £ÁUÀgÁd vÀAzÉ ºÀÄ®UÀ¥Àà ªÀAiÀiÁ; 30, eÁw: PÀÄgÀħgÀÄ G: ªÀåªÀ¸ÁÜ¥ÀPÀ ¤zÉÃð±ÀPÀgÀÄ £ÁåµÀ£À¯ï PÉjAiÀÄgï CPÁqÉ«Ä °AUÀ¸ÀÄUÀÆgÀÄ gÀªÀjUÉ PÀÆrºÁQ £ÁªÀÅ dAiÀÄPÀ£ÁðlPÀ d£À¥ÀgÀ ¸ÀAWÀl£ÉAiÀÄ PÁAiÀÄðPÀvÀðjzÀÄÝ, J¯Éà ¸ÀƼɪÀÄUÀ£Éà ¤Ã£ÀÄ £ÀªÀÄUÉ 30,000/- gÀÆ PÉÆqÀÄ CAvÁ E®è¢zÀÝgÉ ¤£Àß ¸ÀA¸ÉÜAiÀÄ£ÀÄß §AzïªÀiÁqÀÄvÉÛÃªÉ ªÀÄvÀÄÛ E®è¸À®èzÀ DgÉÆÃ¥ÀUÀ¼À£ÀÄß ºÉÆj¸ÀÄvÉÃªÉ CAvÁ CªÁZÀåªÁV ¨ÉêzÁr ºÀt PÉÆqÀ°®è CAzÀgÉ ¤£ÀߣÀÄß fêÀ ¸À»vÀ ©qÀĪÀ¢®è CAvÁ fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQ PÉÊUÀ½AzÀ ªÉÄÊPÉÊUÉ ºÉÆqɧqɪÀiÁqÀÄwÛgÀĪÁUÀ CµÀÖgÀ°è C°èzÀÝ ¸ÁQëzÁgÀgÀÄ §AzÁUÀ DgÉÆævÀgÀÄ C°èAzÀ ºÉÆÃVgÀÄvÁÛgÉ CAvÁ ªÀÄÄAvÁV PÉÆlÖ zÀÆj£À  ªÉÄðAzÀ °AUÀ¸ÀÆÎgÀÄ ¥Éưøï oÁuÉ.UÀÄ£Éß £ÀA:  326/2013 PÀ®A- 143, 147, 342, 504, 506, 384 ¸À»vÀ 149 L¦¹ CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.
PÉÆ¯É ¥ÀæAiÀÄwß¹zÀ ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:-

                 ¢£ÁAPÀ: 19.11.2013 gÀAzÀÄ DgÉÆævÀ£ÁzÀ ¥ÀAZÀAiÀÄå vÀAzÉ «ÃgÀAiÀÄå ªÀAiÀiÁ;22 eÁ;dAUÀªÀÄ G;ºÉÆl¯ï PÉ®¸À ¸Á;UÀÄAd½î PÁåA¥ï FvÀ£ÀÄ ºÀ¼ÉAiÀÄ zÉéõÀ ElÄÖPÉÆAqÀÄ PÉÆ¯É ªÀiÁqÀĪÀ GzÉÝñÀ¢AzÀ UÁAiÀļÀÄ FgÉñÀ£À£ÀÄß vÀqÉzÀÄ ¤°è¹ CªÁZÀå ¨ÉÊzÀÄ PÀnÖ¬ÄAzÀ vÀ¯ÉUÉ ºÉÆqÉzÀÄ ¨sÁj gÀPÀÛUÁAiÀÄUÉƽ¹zÀÄÝ C®èzÉà JqÀUÉÊ gÀmÉÖUÉ PÀnÖUɬÄAzÀ ºÉÆqÉzÀÄ M¼À¥ÉlÄÖ ªÀiÁrzÀÄÝ, ©r¸À®Ä §AzÀ ¦üAiÀiÁ𢠧¸Àì¥Àà vÀAzÉ ZÉ£Àߧ¸À¥Àà zsÀªÀÄðAvÀ ªÀAiÀiÁ;35 eÁ;°AUÁAiÀÄvï G;MPÀÌ®ÄvÀ£À ¸Á;UÀÄAd½î PÁåA¥ï gÀªÀjUÉ PÉÊUÀ½AzÀ ¨Á¬ÄUÉ ºÉÆqÉzÀÄ FgÉñÀ¤UÉ ¤Ã£ÀÄ E£ÉÆߪÉÄä ¹PÀÌgÉ ¤£Àß fêÀ ¸À»vÀ ©qÀĪÀÅ¢®è CAvÁ ºÉý fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.CAvÁ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ vÀÄ«ðºÁ¼À oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 198/2013 PÀ®A 341. 504. 307. 323. 506 L.¦.¹ CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

UÁAiÀÄzÀ ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:-

                      ¢£ÁAPÀ;-13/11/2013 gÀAzÀÄ F ¥ÀæPÀgÀtzÀ°èAiÀÄ ¦gÁå¢ ²æêÀÄw ¥Àæ«Ä¼ÀªÀÄä UÀAqÀ ªÀÄ®èAiÀÄå ºÀÆUÁgÀ ªÀAiÀiÁ 32 ªÀµÀð, ºÀÆUÁgÀ, G:-ºÉÆ®ªÀĤ PÉ®¸À,¸Á;-UÉÆãÁ¼À vÁ;-¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ FPÉAiÀÄ  eÉÆvÉ DgÉÆæ zÉÆqÀا¸ÀªÀ ªÀÄvÀÄÛ ªÀÄAdÄ£ÁxÀ EªÀgÀÄUÀ¼ÀÄ D¹ÛAiÀÄ «µÀAiÀĪÁV gÁwæ 8-00 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ¦gÁå¢zÁgÀ¼À ºÉƸÀ ªÀÄ£ÉAiÀÄ ºÀwÛgÀ dUÀ¼À vÉUÉzÀÄ ¦gÁå¢ UÀAqÀ£À£ÀÄß §rzÀÄ ºÉÆÃVzÀÄÝ, £ÀAvÀgÀ ¢£ÁAPÀ:-14/11/2013 gÀAzÀÄ ¦gÁå¢ ªÀÄvÀÄÛ DPÉAiÀÄ UÀAqÀ vÀªÀÄä ºÉƸÀ ªÀÄ£ÉAiÀÄ ¥ÀPÀÌzÀ°èAiÀÄ zÀ£ÀUÀ¼À£ÀÄß PÀlÄÖªÀ UÀÄr¸À°£À°è ªÀÄ®VPÉÆAqÁUÀ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ gÁwæ 11-00 UÀAmÉUÉ ªÉÄîÌAqÀ DgÉÆævÀgÀÄ §AzÀÄ D¹ÛAiÀÄ «µÀAiÀÄzÀ°è ¦gÁå¢zÁgÀ¼À UÀAqÀ¤UÉ ºÉÆqÉAiÀÄÄwÛgÀĪÁUÀ ¦gÁå¢ aÃgÁqÀÄvÀÛ vÀ£Àß UÀAqÀ£À£ÀÄß ©r¹PÉƼÀî®Ä ºÉÆÃzÁUÀ ¦gÁå¢zÁgÀ½UÉ ‘’¯Éà ¸ÀƼÉà ¤Ã£ÀÄ §AzÀgÉ ¤£Àß fêÀ vÉUÉAiÀÄÄvÉÛêɒ’ CAvÁ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊAiÀÄÄåvÀÛ ¦gÁå¢ UÀAqÀ£À£ÀÄß §qÉAiÀÄ ºÀwÛzÀgÀÄ ¦gÁå¢zÀgÀ¼ÀÄ HgÀ PÀqÉ fêÀ ¨sÀAiÀÄ¢AzÀ vÀ£Àß ªÀÄUÀ¼À£ÀÄß PÀgÉzÀÄPÉÆAqÀÄ Nr §A¢zÀÄÝ gÁwæ ºÉÆvÁÛVzÀÝjAzÀ ¦ÃgÀ®zÉêÀgÀ ªÀĹâAiÀÄ°è ªÀÄ®VPÉÆAqÀÄ ¨É½UÉÎ vÀªÀÄä ºÉƸÀ ªÀÄ£ÉUÉ ºÉÆÃV £ÉÆÃqÀ¯ÁV vÀ£Àß UÀAqÀ£ÀÄ C°è EgÀ¢zÀÝ£ÀÄß PÀAqÀÄ DgÉÆævÀgÀ£ÀÄß «ZÁj¸À¯ÁV ¸ÀzÀjAiÀĪÀgÀÄ AiÀiÁªÀÅzÉà ¸ÀªÀÄ¥ÀðPÀ GvÀÛgÀ ¤ÃqÀzÉ EzÁÝUÀ vÀ£Àß ¸ÀA§A¢üPÀgÀ HgÀÄUÀ¼À°è ªÀÄvÀÄÛ dƪÀįÁ¥ÀÆgÀÄ UÁæªÀÄzÀ°è ºÉÆÃV «ZÁj¸À¯ÁV C°èAiÀÄÆ ¸ÀºÀ vÀ£Àß UÀAqÀ£ÀÄ ¹UÀzÀ PÁgÀt DgÉÆævÀgÀÄ vÀ£Àß UÀAqÀ£À D¹ÛAiÀÄ£ÀÄß ¥ÀqÉAiÀÄĪÀ GzÉÝñÀ¢AzÀ ¢£ÁAPÀ;-14/11/2013 gÀAzÀÄ gÁwæ 11-00 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ºÉÆqɧqÉ ªÀiÁr C¥ÀºÀj¹PÉÆAqÀÄ ºÉÆVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ £À£Àß UÀAqÀ£ÀÄK£ÁzÀ£ÉÃA§ÄzÀÄ w½zÀħA¢gÀĪÀÅ¢¯Áè CAvÁ EzÀÝ °TvÀ ¦gÁå¢ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ §¼ÀUÁ£ÀÆgÀÄ ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA:  205/2013. PÀ®A.323,504,363,506 ¸À»vÀ 34 L¦¹ CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.
                         ದಿ.18-11-2013 ರಂದು ಮದ್ಯಾಹ್ನ 15-00 ಗಂಟೆಯ ಸುಮಾರಿಗೆ ಫಿರ್ಯಾದಿ ಶಿವಾಜಿ ತಂದೆ ಮುದಕಪ್ಪ ವಯಾ 20 ವರ್ಷ ಜಾತಿ: ಮಡಿವಾಳ ು:ಮೊಬೈಲ್ ರೀಪೇರಿ ಕೆಲಸ ಸಾ;ಮಾಡಿಗಿರಿ FvÀನು ಮಾಡಗಿರಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಮನೆಯ ಹತ್ತಿರ ಆರೋಪಿತgÁzÀ ] ನಿಂಗಯ್ಯ  ತಂದೆ ಆದೇಪ್ಪ 2] ಶರಣಪ್ಪ ತಂದೆ ಆದೇಪ್ಪ  ಇಬ್ಬರೂ ಜಾತಿ :ಕುರುಬರು ಸಾ:ಮಾಡಿಗಿರಿ EªÀgÀ ತಂಗಿ ಶಿವಕಾಂತಮ್ಮ ಈಕೆಯು ಜೊತೆ ಫೋನನಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡುತ್ತಿರುವಾಗ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದು ಫಿರ್ಯಾದಿಗೆ ಏಕಾಎಕಿ ಜಗಳ ತೆಗೆದು ಏನಲೇ ಲಂಗಾ ಸೂಳೆ ಮಗನೇ ನನ್ನ ತಂಗಿಯ ಕೂಡ ನೀನು ಮಾತನಾಡುತ್ತೀಯಾನಲೇ ಅಂದವರೆ ಅಲ್ಲಿಯೇ ಬಿದ್ದ ಕಟ್ಟಿಗೆಯನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಫಿರ್ಯಾದಿಯ ತಲೆಗೆ ,ಬೆನ್ನಿಗೆ ಹೊಡೆದು ರಕ್ತಗಾಯಗೊಳಿಸಿ ಹಾಗೂ ಕಯ ಮುಷ್ಟಿ ಮಾಡಿ ಮುಖಕ್ಕೆ ಬೆನ್ನಿಗೆ ಗುದ್ದಿ ಗಾಯಗೊಳಿಸಿರುತ್ತಾರೆಂದು PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄðªÀÄzÀ ಸಿರವಾರ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ UÀÄ£Éß £ÀA: 193/2013 ಕಲಂ:   323.324.504.506. ರೆ/ವಿ 34 .ಪಿ.ಸಿ. CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.
EvÀgÉ L.¦.¹ ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:-
¢£ÁAPÀ 14-11-2013 gÀAzÀÄ 3-00 ¦.JA.¸ÀĪÀiÁgÀÄ ¦üAiÀiÁð¢ gÁªÀĸÁé«Ä vÀAzÉ gÁªÀÄZÀAzÀæ ®ªÀiÁt 31ªÀµÀð, QjAiÀÄ EAd¤ÃAiÀÄgÀ, ¯ÉÆÃPÉÆÃ¥ÀAiÉÆÃV E¯ÁSÉ ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ gÀªÀgÀÄ vÀªÀÄä ªÉÄïÁ¢üPÁjUÀ¼ÁzÀ ²æÃ. f.£ÁUÀgÁd J.E.E.gÀªÀgÉÆA¢UÉ, PÉAUÀ¯ï UÁæªÀÄzÀ°è 1) ¸ÀtÚ C®ªÀÄ¥Àà  ¸ÁB PÉAUÀ¯ï   2) FgÀªÀÄä UÀAqÀ PÀ£ÀPÀgÁAiÀÄ ¸ÁB PÉAUÀ¯ï vÁB ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ EªÀgÀ ªÀÄ£ÉAiÀÄ ªÀÄÄAzÉ ºÁAiÀÄÄÝ ºÉÆÃzÀ gÁgÁ« - ¨É®ÆgÀÄ gÁdå ºÉzÁÝj 63 £ÉzÀÝ£ÀÄß ¥Àj«ÃPÀëuÉ ªÀiÁqÀÄwÛzÁÝUÀ DgÉÆævÀgÀÄ CªÀgÀ£ÀÄß £ÉÆÃr ºÀwÛgÀ §AzÀÄ E°è ¤ÃªÀÅ K£ÀÄ ªÀiÁqÀÄwÛÃj F gÀ¸ÉÛAiÀÄ eÁUÉ £ÀªÀÄUÉ ¸ÀA§A¢¹zÀÄÝ, E°è K£ÀÄ PÉ®¸À ªÀiÁqÀ¨ÁgÀzÀÄ CAvÁ vÀqÉzÀÄ ¤°è¹, £ÀAvÀgÀ DgÉÆæ D®ªÀÄ¥Àà FvÀ£ÀÄ C°èAiÉÄà EzÀÝ mÁæöåPÀÖgÀ vÀAzÀÄ CzÀPÉÌ n®ègÀ ºÁQ gÀ¸ÉÛ vÉÆÃr ¸ÁªÀðd¤PÀ gÀ¸ÉÛAiÀÄ£ÀÄß ºÁ¼ÀÄ ªÀiÁr ¸ÀĪÀiÁgÀÄ 1,50,000-00UÀ¼ÀµÀÄÖ £ÀµÀÖ ªÀiÁrzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. CAvÁ EzÀÝ PÀA¥ÀÆålgÀ£À°è C¼ÀªÀr¹zÀ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ ¹AzsÀ£ÀÆgÀ UÁæ«ÄÃt oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 292/2013 PÀ®A. 341, 427 gÉ.«. 34  L¦¹ CrAiÀÄ°è zÁR¯ÁärPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

ªÀÄ»¼ÉAiÀÄgÀ ªÉÄð£À zËdð£Àå ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:_

            ¢£ÁAPÀ 18-11-2013 gÀAzÀÄ ªÀÄzÁåºÀß 1-30 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ DgÉÆæ §¸ÀªÀgÁd vÀAzÉ AiÀÄAPÀ¥Àà ªÀqÀØgÀ FvÀ£ÀÄ PÀÄrzÀÄ ªÀÄ£ÉUÀ §AzÁUÀ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀ¼ÀÄ, £Á£ÀÄ £À£Àß vÀªÀgÀÄ ªÀÄ£ÉUÉ ºÉÆÃUÀÄvÉÛãÉ, CAvÀ ºÉýzÀÝPÉÌ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀ¼ÉÆA¢UÉ dUÀ¼À vÉUÀzÀÄ PÉÊUÀ½AzÀ ºÉÆqÉ §qÉ ªÀiÁr CªÁZÀå±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ PÁ°¤AzÀ M¢ÝzÀÄÝ C®èzÉÃ, ªÀÄPÀ̼À£ÀÄß ¨sÁ«UÉ ºÁPÀÄvÉÛÃ£É CAvÀ ºÉý ªÀÄPÀ̼À ºÀwÛgÀ ºÉÆÃzÁUÀ, ¦üAiÀiÁð¢ ZËqÀªÀÄä UÀAqÀ §¸ÀªÀgÁd ªÀAiÀĸÀÄì 25 ªÀµÀð eÁw ªÀqÀØgÀ G: PÀÆ°PÉ®¸À ¸Á:¨ÁUÀ®ªÁqÀ vÁ : ªÀiÁ£À« FPÉAiÀÄÄ  ¤£Àß QgÀÄPÀļÀ¢AzÀ £À£ÀUÉ ¸ÁPÁVzÉ £Á£Éà ¸ÁAiÀÄÄvÉÛÃ£É CAvÀ ªÀÄ£ÉAiÀÄ M¼ÀUÀqÉ qÀ¨ÉâAiÀÄ°èzÀÝ ¹ªÉÄJuÉÚAiÀÄ£ÀÄß vÉUÀzÀÄPÉÆAqÀÄ ªÉÄʪÉÄÃ¯É ºÁQPÉÆAqÀÄ ¨ÉAQºÀaÑPÉÆArzÀÝjAzÀ JgÀqÀÄ PÉÊUÀ¼ÀÄ, JzÉAiÀÄ ªÉÄïÉ, JgÀqÀÄ vÉÆqÉAiÀÄ ªÉÄÃ¯É ¸ÀÄlÄÖ UÁAiÀÄUÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. £ÀAvÀgÀ E¯ÁdÄ PÀÄjvÀÄ ªÀiÁ£À« ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæUÉ PÀgÀzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃV aÀQvÉì PÉÆr¹zÀÄÝ, C°èAzÀ ºÉaÑ£À aQvÉìUÁV gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæUÉ ¸ÉÃjPÉ ªÀiÁrzÀÄÝ F §UÉÎ JA.J¯ï.¹. ¹éÃPÀÈvÀªÁVzÀÝgÀ ªÉÄÃgÉUÉ ªÉÊzÀågÀ ¸ÀªÀÄPÀëªÀÄzÀ°è ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀ¼À ºÉýPÉ ¥ÀqÉzÀÄPÉÆArzÀÄÝ, ¸ÀzÀj ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀ¼À ºÉýPÉ ¸ÁgÀA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ oÁuÁ C¥ÀgÁzsÀ PÀ«vÁ¼À oÁuÉ UÀÄ£Éß ¸ÀASÉå 147/2013 PÀ®A: 498(J),.323.504.506 L.¦.¹ ¥ÀæPÁgÀ ¥ÀæPÀgÀt zÁR®ÄªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆAqÉ£ÀÄ,
C¸Àé¨sÁ«PÀ ªÀÄgÀt ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:-
                  ¢£ÁAPÀ: 19/11/2013 gÀAzÀÄ 12-30UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ªÀÄÈvÀ£ÁzÀ ºÀ£ÀĪÀÄAvÀ vÀAzÉ FgÀ¥Àà, ¸ÀÄAr, 38ªÀµÀð, eÁ:PÀÄgÀħgÀ, G:MPÀÌ®ÄvÀ£ÀÀ, ¸Á: »gÉâ¤ß, vÁ:ªÀiÁ£À« EvÀ£ÀÄ »gÉâ¤ß ¹ÃªÀiÁzÀ°ègÀĪÀ vÀ£Àß ºÉÆ®zÀ°è£À £É°èUÉ Qæ«Ä£Á±ÀPÀ JuÉÚAiÀÄ£ÀÄß ºÉÆqÉAiÀÄ®Ä ºÉÆÃVzÁÝUÀ Qæ«Ä£Á±ÀPÀ JuÉÚAiÀÄÄ UÁ½AiÀÄ ªÀÄÆ®PÀ DvÀ£À ªÀÄÆV£À°è , ¨Á¬ÄAiÀÄ°è ºÁUÀÆ zÉúÀzÀ EvÀgÉà ¨sÁUÀzÀ°è DªÀj¹zÀÝjAzÀ DvÀ£ÀÄ C¸Àé¸ÀÜUÉÆAqÀÄ MzÁÝqÀÄwÛzÁÝUÀ EzÀ£ÀÄß £ÉÆÃrzÀ DvÀ£À vÀªÀÄä£ÁzÀ PÀjAiÀÄ¥Àà EvÀ£ÀÄ PÀÆqÀ¯Éà ªÀÄ£ÉAiÀĪÀjUÉ w½¹ DvÀ£À£ÀÄß aQvÉì PÀÄjvÀÄ PÀ«vÁ¼À ¸ÀªÀÄÆzÁAiÀÄ D¸ÀàvÉæUÉ vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ §A¢zÀÄÝ, aQvÉìAiÀÄ PÁ®PÉÌ D¸ÀàvÉæAiÀÄ°è aQvÉì ¥sÀ®PÁjAiÀiÁUÀzÉà  ¢£ÁAPÀ:19/11/2013 gÀAzÀÄ 14-16UÀAmÉUÉ D¸ÀàvÉæAiÀÄ°è ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. F §UÉÎ ¨ÉÃgÉ AiÀiÁªÀÅzÉà ¸ÀA±ÀAiÀÄ«gÀĪÀÅ¢®è CAvÁ ªÀÄÈvÀ£À ºÉAqÀwAiÀiÁzÀ ºÀ£ÀĪÀÄAw FPÉAiÀÄÄ ¢£ÀAPÀ:19/11/13 gÀAzÀÄ 14-30UÀAmÉUÉ ¤ÃrzÀ ºÉýPÉAiÀÄ ¦üAiÀiÁðzÀÄ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ PÀ«vÁ¼À ¥Éưøï oÁuÁ AiÀÄÄ.r.Dgï ¸ÀASÉå 16/2013 PÀ®A:174 ¹.Dgï.¦.¹. ¥ÀæPÁgÀ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.
                      
¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAWÀ£É, ªÁºÀ£À ZÁ®PÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ:- 

               gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ J¯Áè ¥Éưøï C¢üPÁjUÀ¼ÀÄ, gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ°è ªÉÆÃmÁgÀ ªÁºÀ£À C¥ÀWÁvÀUÀ¼À£ÀÄß vÀqÉUÀlÄÖªÀ PÀÄjvÀÄ f¯ÉèUÉ ¥ÀÆgÉʹgÀĪÀ EAlgï¸É¥ÀÖgï ªÁºÀ£ÀzÀ ¸ÀºÁAiÀÄ¢AzÀ ¢£ÁAPÀ: 20.11.2013 gÀAzÀÄ  89 ¥ÀææPÀgÀtUÀ¼À£ÀÄß ¥ÀvÉÛ ªÀiÁr 16,500/- gÀÆ..UÀ¼ÀÀ£ÀÄß ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà zÀAqÀ «¢ü¹, PÁ£ÀÆ£ÀÄ jÃvÀå PÀæªÀÄ dgÀÄV¹zÀÄÝ, ¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAX¸ÀĪÀ ZÁ®PÀgÀÄ/ªÀiÁ°ÃPÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆgÀÄ jÃvÀå PÀæªÀÄ dgÀÄV¸ÀĪÀ PÁAiÀÄð ªÀÄÄAzÀĪÀgÉ¢gÀÄvÀÛzÉ.

Gulbarga District Reported Crimes

ಹಾವು ಕಚ್ಚಿ ಮಹಿಳೆ ಸಾವು :
ಫರತಾಬಾದ ಠಾಣೆ : ದಿನಾಂಕ 17-11-2013 ರಂದು ಬೆಳಗ್ಗೆ 8-00 ಗಂಟೆಯ ಸುಮಾರಿಗೆ ನಮ್ಮ ಅಕ್ಕ ನಾಗಮ್ಮ  ಇವಳು ನಮ್ಮೂರಿನ ರಾಮಣ್ಣ ಸುಬೇದಾರ ಇವರ ಹೊಲದಲ್ಲಿನ ಹತ್ತಿ ಬೆಳೆ ಬಿಡಿಸಲು ಹೋಗಿ ಬರುತ್ತೆನೆ ಅಂತಾ ಹೇಳಿ ಹೋದಳು. ನಂತರ ನಾನು ಮನೆಯಲ್ಲಿದಾಗ ನಮ್ಮೂರಿನ ಗುರಬಾಯಿ ಕಲಶೇಟ್ಟಿ ಇವಳು ಬಂದು ತಿಳಿಸಿದ್ದೆನಂದರೆ ರಾಮಣ್ಣ ಸುಬೇದಾರ ಇವರ ಹೊಲ ಅರ್ವೆ ನಂ. 214 ನೇದ್ದರಲ್ಲಿ ನಾನು, ನಿಮ್ಮ ಅಕ್ಕ ನಾಗಮ್ಮ ಮತ್ತು ರಾಮಣ್ಣ ಸುಬೇದಾರ ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡಿಕೊಂಡು ಹತ್ತಿ ಬೆಳೆಯನ್ನು ಬಿಡಿಸುತ್ತಿರುವಾಗ ಬೆಳಗ್ಗೆ 9-30 ಗಂಟೆಯ ಸುಮಾರಿಗೆ ನಿಮ್ಮಕ್ಕನ ಎಡಗಾಲಿನ ಪಾದದ ಮೇಲೆ ಹಾವು ಕಚ್ಚಿದ್ದರಿಂದ ನಿಮ್ಮ ಅಕ್ಕ ತಲೆ ಸುತ್ತು ಬಂದು ಕೆಳಗೆ ಬಿದ್ದಿರುತ್ತಾಳೆ ಅಂತಾ ತಿಳಿಸಿದ್ದರಿಂದ ನಾನು ಗಾಬರಿಗೊಂಡು ಕೂಡಲೆ ರಾಮಣ್ಣ ಇವರ ಹೊಲಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ನೋಡಿ ನಾನು, ಗುರಬಾಯಿ ಮತ್ತು ರಾಮಣ್ಣ ಸುಬೇದಾರ ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡಿಕೊಂಡು ಒಂದು ಟಂ-ಟಂನಲ್ಲಿ ಹಾಕಿಕೊಂಡು ಉಪಚಾರ ಕುರಿತು ಗುಲಬರ್ಗಾದ ಸರಕಾರಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ತಂದು ಸೇರಿಕೆ ಮಾಡಿರುತ್ತೆವೆ.  ಸದರಿ ನಮ್ಮ ಅಕ್ಕ ನಾಗಮ್ಮ ಇವಳಿಗೆ ಹಾವು ಕಚ್ಚಿ ಸರಕಾರಿ ಅಸ್ಪತ್ರೆ ಗುಲಬರ್ಗಾದಲ್ಲಿ ಉಪಚಾರ ಹೊಂದುತ್ತಾ ಉಪಚಾರದಿಂದ ಗುಣಮುಖವಾಗದೆ ಇಂದು ದಿನಾಂಕ 19-11-2013 ರಂದು ಬೆಳಗ್ಗೆ 7-30 ಗಂಟೆಗೆ ಮೃತಪಟ್ಟಿರುತ್ತಾಳೆ ಅಂತಾ ಶ್ರೀ ಕರಬಸಪ್ಪ ತಂದೆ ಗುರಪ್ಪ ಕಲಶೇಟ್ಟಿ  ಸಾ:ಕವಲಗಾ(ಬಿ)  ರವರು ಸಲ್ಲಿಸಿದ ದೂರು ಸಾರಾಂಶದ ಮೇಲಿಂದ ಫರತಾಬಾದ ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಾಗಿದೆ.
ಅಪಘಾತ ಪ್ರಕರಣ :
ಚಿಂಚೋಳಿ ಠಾಣೆ : ಶ್ರೀ ಶಿವಕುಮಾರ  ತಂದೆ ಪಂಚಾಕ್ಷರಯ್ಯಾ ಕುಡ್ಡಳ್ಳಿ ಸಾ|| ಪೊಲಕಪಳ್ಳಿ ತಾ|| ಚಿಂಚೋಳಿ ಜಿ|| ಗುಲ್ಬರ್ಗಾ  ರವರು ದಿನಾಂಕ 18-11-2013 ರಂಧು ಬೆಳೆಗ್ಗೆಯೇ ಸದರಿ ನನ್ನ ಅಕ್ಕ ಹಾಗೂ ಭಾವನವರಾದ ಅಮೃತಯ್ಯಾ ಮಠಪತಿ  ಇವರು ಚಿಂಚೋಳಿ ತಾಲೂಕಿನ ಹಸರಗುಂಡಗಿ ಗ್ರಾಮಕ್ಕೆ  ಸಂಭಂದಿಕರಿಗೆ ಮಾತಾನಾಡಿಸಿಕೊಂಡು  ಬರಲು ಹೀರೋ ಹೋಂಡಾ ಪ್ಯಾಶನ್ ಪ್ಲಸ್ ಮೋಟಾರ ಸೈಕಲ್ ನಂ ಎ ಪಿ-28, 8317 ನೇದ್ದರ ಮೇಲೆ ಕುಳಿತುಕೊಂಡು  ಹೋಗಿದ್ದು  ಹಸರಗುಂಡಗಿಯಿಂದ ವಾಪಾಸ್ಸು ಬರುತ್ತಿರಬೇಕಾದರೆ  ಸದರಿ ಮೋಟಾರ ಸೈಕಲ್ ನ್ನು  ಸವಾರಿ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದ ಸದರ ನನ್ನ ಭಾವನವರು ತನ್ನ  ಮೋಟಾರ ಸೈಕಲ್ ನ್ನು ಅತೀ ವೇಗ, ನಿಷ್ಕಳಿಜೀತನದಿಂದ ಹಾಗೂ ಮಾನವ ಜೀವಕ್ಕೆ  ಅಪಾಯವಾಗುವಂತೆ ಚಲಾಯಿಸಿ ಚಿಮ್ಮನಚೋಡ- ಚಿಂಚೋಳಿ  ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಯ ಮೇಲೆ  ಚಿಮ್ಮಾ ಇದಲಾಯಿ  ಕ್ರಾಸ್ ಮೋದಲು ಗೌನಳ್ಳಿ ಮಠದ ಹತ್ತೀರ ತನ್ನ ಮೋಟಾರ ಸೈಕಲ್  ಸಮೇತ ಸದರ ಮೋಟಾರ ಸೈಕಲ್ ಹಿಂದೆ ಕುಳಿತ್ತಿದ್ದ ನನ್ನ ಅಕ್ಕಳಾದ ಬಂಡೆಮ್ಮಾ ಇವಳಿಗೆ ಬಿಳಿಸಿದ್ದು. ಸದರ ಘಟನೆಯಿಂದಾಗಿ ನನ್ನ ಅಕ್ಕಳಿಗೆ ಬಲಕಿನ ಭಾಗಕ್ಕೆ ಭಾರಿ ಗುಪ್ತಗಾಯವಾಗಿದ್ದು, ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿಯೇ ನನ್ನ ಭಾವನವಾರಾದ ಅಮೃತಯ್ಯಾ ಇವರು 108 ಅಂಬ್ಯೂಲೆನ್ಸ ವಾಹನಕ್ಕೆ ಕರೆ ಮಾಡಿ ಘಟನಾ ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ  ಅಂಬ್ಯೂಲೆನ್ಸ ಕರೆಯಿಸಿಕೊಂಡು ಉಪಚಾರ ಕುರಿತು  ಸದರ  ನನ್ನ ಅಕ್ಕಳಿಗೆ  ಸದರಿ ಅಂಬ್ಯೂಲೆನ್ಸನಲ್ಲಿ ಹಾಕಿಕೊಂಡು  ಸರಕಾರಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಚಿಂಚೋಳಿಗೆ ತಂದು  ಸೇರಿಕೆ ಮಾಡಿರುತ್ತಾರೆ. ಸದರ ಘಟನೆಯು ನನಗೂ ಫೋನ್  ಮುಖಾಂತರ  ಗೋತ್ತಾಗಿ ನಾನು ನನ್ನ  ಅಕ್ಕನವರಿಗೆ ಸದರ ಘಟನೆಯಿಂದಾಗಿ ಬಲ ತಲೆಯ ಮೇಲಿನ ಭಾಗಕ್ಕೆ ಭಾರಿ ಪ್ರಮಾಣದ ಗುಪ್ತಗಾಯವಾಗಿ ಕೋಮಾಸ್ಥತಿಯಲ್ಲಿ ಇರುವುದನ್ನು ನೋಡಿದೆವು, ನಂತರ ಹೆಚ್ಚಿನ ಉಪಚಾರ ಕುರಿತು ನಿನ್ನೆ ದಿನವೇ  ನನ್ನ ಅಕ್ಕನವರಿಗೆ ನಿಖಿಲ್ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಹೈದ್ರಾಬಾದನಲ್ಲಿ ತಂದು ಸೇರಿಕೆ ಮಾಡಿರುತ್ತೇವೆ ಇನ್ನೂ ನನ್ನ ಅಕ್ಕ ಕೋಮಾ ಸ್ಥತಿಯಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತಾಳೆ. ಅಂತಾ ಸಲ್ಲಿಸಿದ ದೂರು ಸಾರಾಂಶದ ಮೇಲಿಂದ  ಚಿಂಚೋಳಿ ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಾಗಿದೆ.   
ಹಲ್ಲೆ ಪ್ರಕರಣ :
ಕಮಲಾಪೂರ ಠಾಣೆ : ದಿನಾಂಕ 18-11-2013 ರಂದು 12-30 ಗಂಟೆಯ ಸುಮಾರಿಗೆ ಶ್ರೀ ಗಂಗಾಧರ ತಂದೆ ನಾಗಶೆಟ್ಟೆಪ್ಪಾ ಪಾಟೀಲ ಸಾ : ಪಟವಾದ ಇವರ ಹೊಲದಲ್ಲಿ ಬಂದಾರಿಯ ಗಿಡ ಗಂಟಿಗಳನ್ನು ಕಡಿಯುವ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಅಣ್ಣಪ್ಪಾ ತಂದೆ ನಾಗಶೆಟ್ಟೆಪ್ಪಾ ಪಾಟೀಲ ಮತ್ತು ಆಶಾ ಗಂಡ ಅಣ್ಣಪ್ಪಾ ಇಬ್ಬರು ಕುಡಿಕೊಂಡು ಹೊಲದಲ್ಲಿ ಅತೀಕ್ರಮ ಪ್ರವೇಶ ಮಾಡಿ ಅವಾಚ್ಯ ಶಬ್ದಗಳಿಂದ ಬೈದು ಬಡಿಗೆಯಿಂದ ಕೊಯಿತಾದಿಂದ ಹೊಡೆದು ಗಾಯಗೊಳಿಸಿ ಜೀವದ ಬೆದರಿಕೆ ಹಾಕಿರುತ್ತಾರೆ ಅಂತಾ ಸಲ್ಲಿಸಿದ ದೂರು ಸಾರಾಂಶದ ಮೇಲಿಂದ ಕಮಲಾಪೂರ ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಾಗಿದೆ.