Police Bhavan Kalaburagi

Police Bhavan Kalaburagi

Monday, October 19, 2015

Raichur District Reported Crimes

                                                                                  
¥ÀwæPÁ ¥ÀæPÀluÉ
ªÀgÀ¢AiÀiÁzÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À ªÀiÁ»w:-

AiÀÄÄ.r.Dgï. ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:-
                ¦üAiÀiÁð¢,²æêÀÄ w ºÀÄ°UɪÀÄä UÀAqÀ ªÀÄÄzÀÄPÀ¥Àà 24ªÀµÀð, ªÀiÁ¢UÀ, ºÉÆ® ªÀÄ£ÉPÉ®¸À, ¸Á-PÀQðºÀ½î vÁ- zÉêÀzÀÄUÀð  vÀ£Àß UÀAqÀ, CvÉÛ ªÀÄvÀÄÛ ªÀÄPÀ̼ÀÄ ¢£ÁAPÀ:-17/10/2015 gÀAzÀÄ gÁwæ Hl ªÀiÁr 22-00 UÀAmÉUÉ ªÀÄ®VPÉÆArzÀÄÝ, ¦üAiÀiÁð¢ UÀAqÀ ªÀÄÄzÀÄPÀ¥Àà vÀAzÉ ºÀ£ÀĪÀÄAvÀ EvÀ£ÀÄ vÀªÀÄä vÁ¬ÄAiÀiÁzÀ ²ªÀªÀÄä UÀAqÀ ºÀ£ÀĪÀÄAvÀ FPÉAiÀÄ ºÉ¸Àj£À°è PÀQðºÀ¼Àî ¹ÃªÀiÁAvÀgÀzÀ°è ºÉÆ® ¸ÀªÉðà £ÀA 30, gÀ°è 2 JPÀgÉ, 5 UÀÄAmÉ d«ÄäzÀÄÝ, F d«Ää£À°è ºÀwÛ ¨É¼ÉAiÀÄ£ÀÄß £Án ªÀiÁrzÀÄÝ, ¦üAiÀiÁð¢, vÀ£Àß UÀAqÀ ºÁUÀÆ PÀÄlÄA§zÀªÀgÉ®ègÀÆ zÀÄrzÀ ºÀt ªÀ£ÀÄß ºÀwÛ ¨É¼É ¨É¼ÉAiÀÄ®Ä Qæ«Ä£Á±ÀPÀ OµÀzÀ ªÀÄvÀÄÛ UÉƧâgÀªÀ£ÀÄß ºÉÆ®PÉÌ ºÁPÀ®Ä G¥ÀAiÉÆÃV¹zÀÄÝ, DzÁUÀÆå ºÀwÛ ¨É¼ÉAiÀÄÄ ¸ÀjAiÀiÁV ¨ÁgÀzÉ EzÀÄÝzÀÝjAzÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ UÀAqÀ£ÀÄ vÀ£Àß fêÀ£ÀzÀ°è fUÀÄ¥ÉìAiÀÄ£ÀÄß ºÉÆA¢ vÀªÀÄä ªÀÄ£ÉAiÀÄ°èzÀÝ »A¢£À PÉÆÃuÉAiÀÄ°è dAwUÉ ºÀUÀÎ ºÁQ   £ÉÃtÄ ºÁQPÉÆAqÀÄ ¸ÀwÛzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. ªÀÄgÀtzÀ°è ¸ÀA±ÀAiÀÄ ªÀUÉÊgÉ EgÀĪÀÅ¢®è. ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ UÀAqÀ£ÀÄ ¸ÀºÀPÁj ¨ÁåAPï/¨ÁåAPÀUÀ½AzÀ AiÀiÁªÀÅzÉ ¸Á®ªÀ£ÀÄß ¥ÀqÉzÀÄPÉÆArgÀĪÀÅ¢®è. ¸ÀzÀj WÀl£ÉAiÀÄÄ ¢:-17/10/2015 gÀAzÀÄ gÁwæ 22-00 UÀAmɬÄAzÀ ¢;-18/10/2015 gÀAzÀÄ ¨É½UÉÎ 6-00 CªÀ¢üAiÀÄ°è dgÀÄVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ CAvÁ EzÀÝ °TvÀ  zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ zÉêÀzÀÄUÀð oÁuÉ AiÀÄÄ.r.Dgï ¸ÀA: 18/2015 PÀ®A 174 ¹Dg惡. CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.
UÁAiÀÄzÀ ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:-
          ದಿನಾಂಕ 18-10-2015 ರಂದು ರಾತ್ರಿ 11-00 ಗಂಟೆಗೆ ಫಿರ್ಯಾದಿ ಬೊಬ್ಬಲಕ್ಷ್ಮಿ ಗಂಡ ಕೃಷ್ಣ ವಯಸ್ಸು 65 ವರ್ಷ ಜಾತಿ ಕಮ್ಮಾ : ಮನಗೆಲಸ ಸಾ : ಜಾಲಾಪೂರು ಕ್ಯಾಪ್ ತಾ : ಮಾನವಿ FPÉAiÀÄÄ  ತಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಮಲಗಿಕೊಂಡಿರುವಾಗ 1) ನಾಗಭೂಷಣ @ ಅಬ್ಬಾರೆಡ್ಡಿ 2)ಕೃಷ್ಣಾಕುಮಾರಿಗಂಡನಾಗಭೂಷಣ@ಅಬ್ಬಾರೆಡ್ಡಿ   3)ನಾಗೇಶ್ವರರಾವ್ 4) ಪದ್ಮಾ ಗಂಡ ರಂಗರಾವ್ ಎಲ್ಲಾರೂ ಸಾ: ಜಾಲಾಪೂರು ಕ್ಯಾಂಪ್ EªÀgÀÄUÀ¼ÀÄ ಫಿರ್ಯಾದಿದಾರಳ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಅತಿಕ್ರಮ ಪ್ರವೇಶ ಮಾಡಿ ಆಕೆಯ ಸಂಗಡ ಜಗಳ ತೆಗದು 4 ಗುಂಟೆ ಜಾಗಕ್ಕೆ ಸಂಬಂದಿಸಿದಂತೆ ಕಾಗದ ಪತ್ರಗಳನ್ನು ಎಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟಿದ್ದು ಕೊಡು ಅಂತಾ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಾ ಕಡೆ ಹುಡುಕಾಡಿ ಆಕೆಗೆ ಅವಾಚ್ಯಶಬ್ದಗಳಿಂದ  ಬೈದಾಡಿ ಕೈಗಳಿಂದ ಹೊಡೆದು ಕಾಲಿನಿಂದ ಒದ್ದು ಕೆಳಗೆ ಕೆಡವಿಹಾಕಿ ಎಡಗೈ ಮೊಣಕೈ ಮುರಿದಿದ್ದು ಅಲ್ಲದೇ 4 ಗುಂಟೆ ಜಾಗವನ್ನು ಬಿಡದಿದ್ದರೆ ನಿನ್ನನ್ಜು ಜೀವ ಸಹಿತ ಬಿಡುವುದಿಲ್ಲ ಅಂತಾ ಜೀವದ ಬೆದರಿಕೆ ಹಾಕಿರುತ್ತಾರೆ ಅಂತಾ ಮುಂತಾಗಿ ನೀಡಿದ ಫಿರ್ಯಾದಿದಾರಳ ಹೇಳಿಕೆ ಸಾರಂಶದ ಮೇಲಿಂದ ಸಿರವಾರ ಠಾಣೆ ಅಪರಾಧ ಸಂಖ್ಯೆ 113/2015 ಕಲಂ; 448.326.324.504.506 ಸಹಿತ 34  ಐ ಪಿ.ಸಿ. ಪ್ರಕಾರ  ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲುಮಾಡಿಕೊಂಡು ತನಿಖೆ ಕೈಕೊಂಡಿದ್ದು ಇರುತ್ತದೆ.
                ದಿ.17-10-2015ರಂದು ಮುಂಜಾನೆ 11-00ಗಂಟೆಗೆ ಪಿರ್ಯಾದಿ ಶ್ರೀ ಮಹಿಬೂಬುಅಲಿ ತಂದೆ ಸಣ್ಣನಬಿಸಾಬ ಜಾತಿ:ಕಟಗರು[ಮುಸ್ಲಿಂ]ವಯ-33ವರ್ಷ ಉ:ಪೇಂಟಿಂಗ ಕೆಲಸ ಸಾ:ಮಲ್ಲಟ FvÀನು ಮಲ್ಲಟ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಮನೆ ಕಡೆಯಿಂದ ಬಸ್ ನಿಲ್ದಾಣದ ಕಡೆಗೆ ಆಂಜನೇಯ್ಯದೇವಸ್ಥಾನ ಹಿಂದುಗಡೆಯಿರುವ ರಂಗಮ್ಮ ಎಂಬುವವರ ಮನೆಯ ಹತ್ತಿರ ದಾರಿ ಯಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತಿರುವಾಗ 1] ಪೀರಸಾಬ ತಂದೆ ರಮಜಾನಸಾಬ ಮುಸ್ಲಿಂ  ಸಾ:ಮಲ್ಲಟ     2] ರಾಜಭಕ್ಷ ತಂದೆ ರಮಜಾನಸಾಬ ಮುಸ್ಲಿಂ, ಸಾ:ಮಲ್ಲಟ EªÀgÀÄ ಎದುರಾಗಿ ಬಂದು ಪಿರ್ಯಾದಿಯನ್ನು ತಡೆದು ನಿಲ್ಲಿಸಿ ಜಗಳ ತೆಗೆದು ಎದೆ ಮೇಲಿನ  ಅಂಗಿ ಹಿಡಿದು ಏನಲೆ ಮಗನೆ ನಿನ್ನದು ಊರಲ್ಲಿ ಬಹಳಾಗಿದೆ ನಮ್ಮ ಬಗ್ಗೆ ಏನೇನೋ ಮಾತಾಡುತ್ತಿಯಂತ ಮಗನೆ ಅಂತಾ ಅಂದು ಇಬ್ಬರು ನನಗೆ ತಮ್ಮ ಕೈಗಳಿಂದ ಹೊಡೆದು ಅವರಲ್ಲಿ ಪೀರಸಾಬನು ನನ್ನ ಬಲಗೈಯನ್ನು ತನ್ನ ಬಾಯಿಯ ಹಲ್ಲಿನಿಂದ ಕಚ್ಚಿ ರಕ್ತಗಾಯಗೊಳಿಸಿ ಮಗನೆ ನೀನು ಇವತ್ತು ಉಳಿದಿದ್ದಿ ಇನ್ನೊಮ್ಮೆ ಸಿಕ್ಕರೆ ನಿನ್ನ ಕೈಕಾಲು ಮುರಿಯುತ್ತೇವೆಂದು ಜೀವದ ಬೆದರಿಕೆ ಹಾಕಿರುವುದಾಗಿ ನೀಡಿದ ಹೇಳಿಕೆಯ ಮೇಲಿಂದ ¹gÀªÁgÀ ¥ÉÆðøÀ oÁuÉ,UÀÄ£Éß £ÀA: 211/2015, ಕಲಂ:341,323,324,504,506 ಸಹಿತ 34 ಐಪಿಸಿ CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.
               ದಿ.17-10-2015 ರಂದು ಮುಂಜಾನೆ 11-00ಗಂಟೆಗೆ ಪಿರ್ಯಾದಿ ಶ್ರೀಪೀರಪಾಷಾ ತಂದೆ ರಮಜಾನಸಾಬ ಮುಸ್ಲಿಂ,ಸಾ:ಮಲ್ಲಟ FvÀನು ಮಲ್ಲಟ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಮನೆ ಕಡೆಯಿಂದ ಎತ್ತುಗಳನ್ನು ಹೊಡೆದುಕೊಂಡು ಹೊಲದ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಹೋಗುವಾಗ ಆರೋಪಿತನು ದಾರಿಯಲ್ಲಿ ಎದುರಿಗೆ ಬಂದು ಪಿರ್ಯಾದಿಯನ್ನು ಮುಂದೆ ಹೋಗದಂತೆ ತಡೆದು ನಿಲ್ಲಿಸಿ ಜಗಳ ತೆಗೆದು ಎದೆ ಮೇಲಿನ ಅಂಗಿ ಹಿಡಿದು ಏನಲೆ ಮಗನೆ ನಿನ್ನದು ಮತ್ತು ನಿನ್ನಣ್ಣನದು ಊರಲ್ಲಿ ಬಹಳಾಗಿದೆಯೆಂದು ಚಪ್ಪಲಿ ಯಿಂದ ಹೊಡೆದು ಕೆಳಗೆ ಕೆಡವಿ ಕಾಲಿನಿಂದ ಒದ್ದು  ನಿಮ್ಮಿಬ್ಬರನ್ನು ಕೊಂದುಬಿಡುತ್ತೇನೆಂದು ಜೀವದ ಬೆದರಿಕೆ ಹಾಕಿರುವುದಾಗಿ ನೀಡಿದ ಹೇಳಿಕೆಯ ಮೇಲಿಂದ ¹gÀªÁgÀ ¥ÉÆðøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA:  212/2015, ಕಲಂ:341,323,355,504,506 ಐಪಿಸಿCrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.
PÀ¼ÀÄ«£À ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:-
               ದಿನಾಂಕ 18/10/2015 ರಂದು ಮದ್ಯಹ್ನ 12-30 ಗಂಟೆಗೆ  ಪಿರ್ಯಾಧಿದಾರ ಠಾಣೆ ಹಾಜರಾಗಿ ತಮ್ಮ ಗಣಕೀಕೃತ ಮಾಡಿದ ದೂರನ್ನು ನೀಡಿದ್ದು ಅದರ ಸಾರಾಂಶವೇನೆಂದರೆ, ದಿನಾಂಕ 01/10/2015 ರಂದು ರಾತ್ರಿ 10-00 ಗಂಟೆಯಿಂದ ದಿ:02/10/2015 ರ ಬೆಳಗಿನ 8-00 ಗಂಟೆಯ ಅವದಿಯಲ್ಲಿ ತನ್ನ ಬಾಬ್ತು ಮೋಟರ ಸೈಕಲ್ ನಂ.ಕೆ.ಎ-36/ಕೆ-302 ನೇದ್ದನ್ನು ಯಾರೋ ಕಳ್ಳರು   ನೇತಾಜಿನಗರದಲ್ಲಿಯ ನನ್ನ ಮನೆ . 5-2-99  ಮನೆಯ ಮುಂದಿನ ಸ್ಧಳದಲ್ಲಿ  ಮೋಟರ ಸೈಕಲನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸಿದನ್ನು ಕಳ್ಳತನ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಹೋಗಿರುವುದಾಗಿ ನೀಡಿದ ಲಿಖಿತ ದೂರಿನ ಆಧಾರದ ಮೇಲಿಂದ£ÉÃvÁf £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ,  UÀÄ£Éß £ÀA.110/2015 PÀ®A 379 L.¦.L CrAiÀÄ°è ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಿ ತನಿಖೆ ಕೈಗೊಂಡಿದ್ದು ಇರುತ್ತದೆ.
gÀ¸ÉÛ C¥ÀWÁvÀ ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:-
                ¢:18/10/2015 gÀAzÀÄ 11-00 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ¦üAiÀiÁ𢠲æà ªÀÄj°AUÀ vÀAzÉ wªÀÄä¥Àà 35ªÀµÀð, ºÀjd£À, MPÀÌ®vÀ£À, ¸Á-£ÀUÀgÀUÀÄAqÀ. vÁ-zÉêÀzÀÄUÀð  gÀªÀgÀÄ vÀªÀÄä £ÀUÀgÀUÀÄAqÀ  UÁæªÀÄ¢AzÀ zÉêÀzÀÄUÀðPÉÌ §gÀ¨ÉÃPÉAzÀÄ vÀªÀÄÆägÀ ±Á¯ÉAiÀÄ gÀ¸ÉÛAiÀÄ ªÀÄÄAzÉ ¤AvÀÄPÉÆAqÁUÀ ªÀiÁåzÀgÀUÉÆüÀ PÀqɬÄAzÀ MAzÀÄ DmÉÆà §A¢zÀÄÝ D DmÉÆÃêÀ£ÀÄß ¤°è¹ zÉêÀzÀÄUÀðPÉÌ §gÀ¨ÉÃPÉAzÀÄ DmÉÆÃzÀ°è §gÀÄwÛgÀĪÀ PÁ®PÉÌ £ÀUÀgÀUÀÄAqÀ UÁæªÀÄ zÁrzÀ £ÀAvÀgÀ UÀÄqÀØzÀ ºÀwÛgÀ £ÀUÀgÀUÀÄAqÀ zÉêÀzÀÄUÀð gÀ¸ÉÛAiÀÄ°è DmÉÆà £ÀA. PÉ.J 36/9426 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ gÀAUÀ¥Àà ¸Á-ªÀiÁåzÀgÀUÉÆüÀ DmÉÆêÀ£ÀÄß CwêÉÃUÀªÁV ªÀÄvÀÄÛ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ £ÀqɹPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ DmÉÆêÀ£ÀÄß JqÀPÉÌ  ¥À°Ö ªÀiÁrzÀÝjAzÀ, DmÉÆÃzÀ°è PÀĽwzÀÝ ¦üÃAiÀiÁð¢ UÁAiÀiÁ¼ÀÄ«UÉ ªÉÆtPÁ°UÉ ªÀÄvÀÄÛ §®¥ÀPÀÌrUÉ UÁAiÀÄUÀ¼ÁVzÀÄÝ, DgÉÆævÀ¤UÉ AiÀiÁªÀÅzÉà UÁAiÀiÁªÁVgÀĪÀÅ¢®è. DmÉÆà ZÁ®PÀ£ÀÄ vÁ£ÀÄ £ÀqɸÀÄwÛzÀÝ DmÉÆzÀ ªÉÃUÀ ¤AiÀÄAvÀæt ªÀiÁqÀzÉÉ JqÀPÉÌ ¥À°Ö  ªÀiÁr F C¥ÀWÁvÀ ¥Àr¹gÀÄvÁÛ£ÉAzÀÄ ªÀÄvÀÄÛ DmÉÆà ZÁ®PÀ£À «gÀÄzÀÝ PÀæªÀÄ dgÀÄV¹¨ÉÃPÉAzÀÄ ¤ÃrzÀ ºÉýPÉ ¦ügÁå¢ ªÉÄðAzÀ zÉêÀzÀÄUÀð  ¥Éưøï oÁuÉ. UÀÄ£Éß £ÀA: 233/2015  PÀ®A. 279, 337, 338 L¦¹.CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.
PÀ£Àß PÀ¼ÀĪÀÅ ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:-
          ¦ügÁå¢ ²æà ²ªÀPÀĪÀiÁgÀ vÀAzÉ: §¸ÀªÀAvÁæAiÀÄ £ÁqÀUËqÀ, 32ªÀµÀð, eÁw: °AUÁAiÀÄvÀ, G: ²PÀëPÀ ¸Á: CgÀPÉÃgÀ UÁæªÀÄ FvÀÀ£À ªÀiÁªÀ£ÁzÀ ZÀAzÀæ±ÉÃRgÀ FvÀ¤UÉ ¦ügÁå¢zÁgÀ¼À CPÀ̼À£ÀÄß PÉÆnÖzÀÄÝ, ZÀAzÀæ±ÉÃRgÀ£À ªÀÄUÀ¤UÉ DgÉÆÃUÀå ¸Àj E®è¢zÀÝjAzÀ aQvÉìUÁV JgÀqÀÄ ¢£ÀUÀ¼À »AzÉ ºÉÊzÁæ¨ÁzïUÉ aQvÉì PÉÆr¸À®Ä ºÉÆÃVzÀÄÝ ºÉÆÃUÀĪÁUÀ ªÀÄ£ÉAiÀÄ£ÀÄß Qð ºÁQPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVzÀÄÝ ¢£ÁAPÀ: 18/10/2015 gÀAzÀÄ gÁwæ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è AiÀiÁgÀÄ E®è¢zÀÝ£ÀÄß £ÉÆÃr AiÀiÁgÉÆà C¥ÀjavÀ PÀ¼ÀîgÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀÄ ©ÃUÀ ªÀÄÄjzÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀÄ M¼ÀUÉ ºÉÆÃV ªÀÄ£ÉAiÀÄ°èzÀÝ C¯ÁägÀzÀ PÉÆArAiÀÄ£ÀÄß ªÀÄÄjzÀÄ CzÀgÀ°èzÀÝ 1) 28 vÉÆ¯É §AUÁgÀzÀ D¨sÀgÀtUÀ¼ÀÄ EzÀgÀ C.Q. 6,16,000/- gÀÆ.UÀ¼ÀÄ.  2)20 vÉÆ¯É ¨É½îAiÀÄ D¨sÀgÀtUÀ¼ÀÄ C.Q.6,000/-gÀÆ.UÀ¼ÀÄ. 3) £ÀUÀzÀÄ ºÀt 2,00,000/- gÀÆ.UÀ¼ÀÄ. »ÃUÉ MlÄÖ J®èªÀÅ ¸ÉÃj C.Q. 8,22,000/- gÀÆ.UÀ¼ÀµÀÄÖ PÀ¼ÀĪÀÅ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVzÀÄÝ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°èzÀÝ §AUÁgÀ ªÀÄvÀÄÛ ¨É½îAiÀÄ D¨sÀgÀtUÀ¼À §UÉÎ ¤RgÀªÁzÀ ªÀiÁ»wAiÀÄÄ vÀ£ÀUÉ UÉÆwÛgÀĪÀÅ¢¯Áè, F §UÉÎ ªÀÄ£ÉAiÀÄ ªÀiÁ°ÃPÀgÁzÀ ZÀAzÀæ±ÉÃRgÀ EªÀgÀÄ ºÉÊzÁæ¨Ázï£À D¸ÀàvÉæAiÀÄ°è vÀªÀÄä ªÀÄUÀ¤UÉ aQvÉìAiÀÄ£ÀÄß PÉÆr¸ÀÄwÛgÀĪÀÅzÀjAzÀ CªÀgÀÄ ªÁ¥À¸ÀÄì §AzÀ £ÀAvÀgÀ «ªÀgÀªÁzÀ ªÀiÁ»wAiÀÄ£ÀÄß ¤ÃqÀĪÀÅzÁV vÀ£ÀUÉ ¥sÉÆãï£À°è w½¹zÀÄÝ, EgÀÄvÀÛzÉ CAvÁ EzÀÝ °TvÀ ¦ügÁå¢ ªÉÄðAzÀ zÉêÀzÀÄUÀð ¥Éưøï oÁuÉ. UÀÄ£Éß £ÀA: 234/2015 PÀ®A. 457, 380  L¦¹CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.
¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAWÀ£É, ªÁºÀ£À ZÁ®PÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ:-  .

     gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ J¯Áè ¥Éưøï C¢üPÁjUÀ¼ÀÄ, gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ°è ªÉÆÃmÁgÀ ªÁºÀ£À C¥ÀWÁvÀUÀ¼À£ÀÄß vÀqÉUÀlÄÖªÀ PÀÄjvÀÄ f¯ÉèUÉ ¥ÀÆgÉʹgÀĪÀ EAlgï¸É¥ÀÖgï ªÁºÀ£ÀzÀ ¸ÀºÁAiÀÄ¢AzÀ ¢£ÁAPÀ: 19.10.2015 gÀAzÀÄ  85 ¥ÀææPÀgÀtUÀ¼À£ÀÄß ¥ÀvÉÛ ªÀiÁr 28,900/- gÀÆ..UÀ¼ÀÀ£ÀÄß ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà zÀAqÀ «¢ü¹, PÁ£ÀÆ£ÀÄ jÃvÀå PÀæªÀÄ dgÀÄV¹zÀÄÝ, ¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAX¸ÀĪÀ ZÁ®PÀgÀÄ/ªÀiÁ°ÃPÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆ£ÀÄ jÃvÀå PÀæªÀÄ dgÀÄV¸ÀĪÀ PÁAiÀÄð ªÀÄÄAzÀĪÀgÉ¢gÀÄvÀÛzÉ.
BIDAR DISTRICT DAILY CRIME UPDATE 19-10-2015¢£ÀA¥Àæw C¥ÀgÁzsÀUÀ¼À ªÀiÁ»w ¢£ÁAPÀ 19-10-2015

ªÀiÁPÉðl ¥ÉưøÀ oÁuÉ ©ÃzÀgÀ UÀÄ£Éß £ÀA. 162/2015, PÀ®A 143 L¦¹ & 87 PÉ.¦ PÁAiÉÄÝ :-
¢£ÁAPÀ 18-10-2015 gÀAzÀÄ ©ÃzÀgÀ £ÀUÀgÀzÀ r.¹.¹.¨ÁåAPÀ ºÀwÛgÀ EgÀĪÀ RįÁè eÁUÉAiÀÄ°è PÉ®ªÀÅ d£ÀgÀÄ PÁ£ÀƤ£À «gÀÄzÀÞ PÀÆl gÀa¹PÉÆAqÀÄ ºÀt ºÀaÑ CAzÀgÀ ¨ÁºÀgÀ JA§ E¹àl dÆeÁl DqÀÄwÛzÁÝgÉAzÀÄ ¦.J¸ï ªÀ£ÀAdPÀgÀ ¦.J¸ï.L (PÁ.¸ÀÄ) ªÀiÁPÉðl ¥ÉưøÀ oÁuÉ ©ÃzÀgÀ gÀªÀjUÉ RavÀ ¨Áwä §AzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¦J¸ïL gÀªÀgÀÄ E§âgÀÄ ¥ÀAZÀgÀ£ÀÄß §gɪÀiÁrPÉÆAqÀÄ, oÁuÉAiÀÄ ¹§âA¢AiÀĪÀgÉÆqÀ£É r.¹.¹ ¨ÁåAPï ºÀwÛgÀ ºÉÆÃV ªÀÄgÉAiÀiÁV £ÉÆÃqÀ¯ÁV C°è ¸ÁªÀðd¤PÀ RįÁè eÁUÉAiÀÄ°è DgÉÆævÀgÁzÀ 1) ¥Àæ¨sÀÄ vÀAzÉ §¸ÀªÀt¥Áà »AzÉÆrØ ªÀAiÀÄ: 48 ªÀµÀð, eÁw: °AUÁAiÀÄvÀ, ¸Á: ºÉÆgÀ ±ÁºÀUÀAd ©ÃzÀgÀ, 2) ZÁAzÀ vÀAzÉ C§ÄÝ® gÀ²ÃzÀ ªÀAiÀÄ: 40 ªÀµÀð, eÁw: ªÀÄĹèA, ¸Á: £ÉÆÃgÀSÁ£À vÁ°ÃªÀÄ ©ÃzÀgÀ, 3) ¯ÉÆÃPÉñÀ vÀAzsÉ dUÀ£ÁßxÀ ZÁA¨ÉÆüÀ ªÀAiÀÄ: 26 ªÀµÀð, eÁw: PÀÄgÀħ, ¸Á: ZÁA¨ÉÆüÀ UÁæªÀÄ, 4) gÁPÉñÀ vÀAzÉ gÁdÄ ªÀÄÄvÀPÉÆAqÀgÀUÀ°è ªÀAiÀÄ: 19 ªÀµÀð, eÁw: Qæ²Ñ£À, ¸Á: FqÀUÉÃj ©ÃzÀgÀ, 5) ªÀi˯Á£Á vÀAzÉ bÉÆÃlÄ«ÄAiÀiÁå ªÀAiÀÄ: 19 ªÀµÀð, eÁw: ªÀÄĹèA, ¸Á: ªÀÄĸÉÛöÊzÀ ©ÃzÀgÀ ºÁUÀÆ 6) d¨ÁâgÀ vÀAzÉ C§ÄÝ® gÀeÁÓPÀ ªÀAiÀÄ: 50 ªÀµÀð, eÁw: ªÀÄĹèA, ¸Á: ºÀ¼É ªÉÄÊ®ÆgÀ ©ÃzÀgÀ EªÀgÉ®ègÀÆ PÁ£ÀƤ£À «gÀÄzÀÞ PÀÆl gÀa¹PÉÆAlÄ ºÀt ºÀaÑ CAzÀgÀ ¨ÁºÀgÀ JA¨Á E¹àl dÆeÁl DqÀÄwÛgÀĪÀzÀ£ÀÄß £ÉÆÃr RavÀ ¥Àr¹PÉÆAqÀÄ ¸ÀzÀj DgÉÆævÀgÀ ªÉÄÃ¯É zÁ½ ªÀiÁr »rzÀÄ CªÀjAzÀ MlÄÖ £ÀUÀzÀÄ ºÀt 1250/- gÀÆ ºÁUÀÆ 52 E¹àl J¯ÉUÀ¼À£ÀÄß d¦Û ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ, DgÉÆævÀjUÉ zÀ¸ÀÛVj ªÀiÁr, ¸ÀzÀj DgÉÆævÀgÀ «gÀÄzÀÞ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

¨sÁ°Ì £ÀUÀgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 383/2015, PÀ®A 457, 380 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 17-10-2015 gÀAzÀÄ gÁwæ 2000 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠲ªÀPÀĪÀiÁgÀ vÀAzÉ «dAiÀÄ¥Áà ¥ÀgÀ¸ÀuÉÚ ¸Á: zÁqÀV: ¸ÀzÀå: zÀvÀÛ £ÀUÀgÀ ¨sÁ°Ì gÀªÀgÀÄ vÀ£Àß ªÀÄ£ÉUÉ ©ÃUÀ ºÁQ vÀ£Àß ºÉAqÀw ªÀÄPÀ̼ÉÆA¢UÉ zÁqÀV UÁæªÀÄPÉÌ ºÉÆÃzÁUÀ AiÀiÁgÉÆà C¥ÀjavÀ PÀ¼ÀîgÀÄ gÁwæ ªÉ¼ÉAiÀÄ°è ªÀÄ£ÉAiÀÄ ¨ÁVî Qð ªÀÄÄjzÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è ¥ÀæªÉñÀ ªÀiÁr C®ªÀiÁgÁzÀ°ènÖzÀ £ÀUÀzÀÄ ºÀt 3000/- gÀÆ. ºÁUÀÆ 100 UÁæA ¨É½î D¨sÀgÀt ªÀÄvÀÄÛ 10 UÁæA §AUÁgÀzÀ D¨sÀgÀtUÀ¼ÀÄ »UÉ MlÄÖ 31,000/- gÀÆ. ¨É¯É ¨Á¼ÀĪÀzÀ£ÀÄß PÀ¼ÀªÀÅ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVgÀÄvÁÛgÉAzÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀ zÀÆj£À ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ UÀÄ£Éß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

¨sÁ°Ì £ÀUÀgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 384/2015, PÀ®A 457, 380 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 18-10-2015 gÀAzÀÄ ¢£ÁAPÀ 12-10-2015 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠱ÁªÀÄPÁAvÀ vÀAzÉ zÀvÁÛwæ ªÀiÁ¼ÀaªÀÄuÉ, ¸Á: ²æêÀiÁ½, ¸ÀzÀå: zÉë £ÀUÀgÀ ¨sÁ°Ì gÀªÀgÀÄ vÀ£Àß ªÀÄ£ÉUÉ ©ÃUÀ ºÁQ vÀ£Àß ºÉAqÀwAiÉÆA¢UÉ ²æêÀiÁ½ UÁæªÀÄPÉÌ ºÉÆÃzÁUÀ AiÀiÁgÉÆà C¥ÀjavÀ PÀ¼ÀîgÀÄ ¢£ÁAPÀ 18-10-2015 gÀ gÁwæ ªÉ¼ÉAiÀÄ°è ªÀÄ£ÉAiÀÄ ¨ÁVî PÉÆAr ªÀÄÄjzÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è ¥ÀæªÉñÀ ªÀiÁr C®ªÀiÁgÁzÀ°ènÖzÀ 350 UÁæA. ¨É½î D¨sÀgÀt ªÀÄvÀÄÛ 15 UÁæA. §AUÁgÀzÀ D¨sÀgÀtUÀ¼ÀÄ »ÃUÉ MlÄÖ 49,000/- gÀÆ. ¨É¯É ¨Á¼ÀĪÀzÀ£ÀÄß PÀ¼ÀªÀÅ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVgÀÄvÁÛgÉAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀÄ °TvÀªÁV ¤ÃrzÀ zÀÆj£À ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ UÀÄ£Éß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

ªÀÄAoÁ¼À ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 119/2015, PÀ®A 406, 408, 409, 420 eÉÆvÉ 34 L¦¹ :-
ªÀÄAoÁ¼Á UÁæªÀÄzÀ°ègÀĪÀ PÀ£ÁðlPÀ ¨ÁåAQ£À°è ¸ÀĪÀiÁgÀÄ 35 ªÀµÀðUÀ½AzÀ ¨ÁåAPï C¥ÉæÃdgï CAvÀ PÉ®¸À ªÀiÁqÀĪÀ DgÉÆæ ¥Àæ¨sÁPÀgÀ vÀAzÉ «±Àé£ÁxÀ ¥ÉÆzÁÝgÀ ¸Á: zsÀgÀªÀÄ¥ÉÃmï ªÀÄAoÁ¼Á EªÀ£ÀÄ PÀ£ÁðlPÀ ¨ÁåAQUÉ ªÉÆøÀ ªÀiÁqÀĪÀ zÀÄgÀÄzÉÝñÀ¢AzÀ ªÀÄAoÁ¼Á, eÁ¥sÀgÀªÁr, GQð, PÁA§¼É ªÀÄvÀÄÛ UÀÄAqÀÆgÀÄ UÁæªÀÄUÀ¼À MlÄÖ 36 d£ÀgÀ ¸ÀºÁAiÀÄ¢AzÀ 2012 £Éà ¸Á°¤AzÀ   04-12-2014 gÀ ªÀgÉUÉ ¨ÁåAQ£À°è £ÀPÀ° §AUÁgÀ VgÀ« ElÄÖ MlÄÖ 60.28 ®PÀë gÀÆ¥Á¬ÄUÀ¼À£ÀÄß ¥ÀqÉzÀÄ PÀ£ÁðlPÀ ¨ÁåAQUÉ £ÀA©PÉ zÉÆæúÀ ªÀiÁrgÀÄvÁgÉÉAzÀÄ ¢£ÁAPÀ     18-10-2015 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠱ÉõÀVj ©AzÀÄgÁªÀ ¥Ánï ªÀAiÀÄ: 36 ªÀµÀð, G: ±ÁSÁ¢üPÁjUÀ¼ÀÄ PÀ£ÁðlPÀ ¨ÁåAPï °Ã. ªÀÄAoÁ¼Á ±ÁSÉ gÀªÀgÀÄ EAVèõÀ£À°è ¨sÁµÉAiÀÄ°ègÀĪÀ UÀtQÃPÀÈvÀ Cfð ¤ÃrzÀ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

Kalaburagi District Reported Crimes

ಕಳವು ಪ್ರಕರಣ
ಜೇವರ್ಗಿ ಠಾಣೆ : ದಿನಾಂಕ: 17.10.2015 ರ ರಾತ್ರಿ 11.30 ಗಂಟೆಯಿಂದ 18-10-2015 ರ ರಾತ್ರಿ  2.೦೦ ಗಂಟೆಯ ಮದ್ಯದ ಅವದಿಯಲ್ಲಿ  ಯಾರೋ ಕಳ್ಳರು ನಮ್ಮಮನೆಯ ಬಾಗಿಲ ಕೀಲಿ ಮುರಿದು, ಓಳಗೆ ಹೋಗಿ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಅಲಮಾರದಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟಿದ್ದ 1] 4 ಗ್ರಾಂ ಬಂಗಾರದ ಕಿವಿ ಟಿಪ್ಸಗಳು ಅ.ಕಿ. 8.000/-ರೂ 2]  ಬೆಳ್ಳಿಯ ಕಾಲು ಚೈನ್, ಬೆಳ್ಳಿಯ ಲಿಂಗದಕಾಯಿ ಸೇರಿ ಒಟ್ಟು 11 ತೊಲಿ ಬೆಳ್ಳಿಯ ಆಭರಣ ಅ.ಕಿ. 3500/- ರೂ 3] ನಗದು ಹಣ 12,500/-ರೂ ಹೀಗೆ ಎಲ್ಲಾ ಸೇರಿ ಒಟ್ಟು 24,000/-ರೂ  ಕೀಮ್ಮತ್ತಿನ ಆಭರಣ ಹಾಗು ನಗದು ಕಳುವು ಮಾಡಿಕೊಂಡು  ಹೋಗಿರುತ್ತಾರೆ ಅಂತಾ ಶ್ರೀಮತಿ ಭುವನೇಶ್ವರಿ ಗಂಡ ಧರ್ಮರಾವ ಹೀರೆಗೌಡರ ಸಾಃ ಜೇವರ್ಗಿ [ಕೆ]  ರವರು ಸಲ್ಲಿಸಿದ ದೂರು ಸಾರಾಂಶದ ಮೇಲಿಂದ ಜೇವರ್ಗಿ ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಾಗಿದೆ.
ಹಲ್ಲೆ ಪ್ರಕರಣಗಳು :
ಜೇವರ್ಗಿ ಠಾಣೆ : ದಿನಾಂಕ 17-10-2015 ರಂದು ಸಂಜೆ 09.30 ಗಂಟೆಯ ಸುಮಾರಿಗೆ ಆಂದೊಲಾ ಗ್ರಾಮದ ಕರುಣೇಶ್ವರ ಮಠದ ಮುಂದಿನ ಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಶ್ರೀ ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ ತಂದೆ ಸಿದ್ರಾಮಪ್ಪ ಲಕ್ಕಾಣಿ ಸಾ|| ಆಂದೋಲಾ ರವರು ತಮ್ಮ ಊರಿನವರೊಂದಿಗೆ ಕುಳಿತುಕೊಂಡು  ಮಾತನಾಡುತ್ತಿದ್ದಾಗ ಅದೇ ವೇಳೆಗೆ 1) ಬಿಲ್ಲಮರಾಜ ದಮೇತಿ 2) ಸಂಗಣ್ಣ ದಮೇತಿ  3) ಮಲ್ಲಣ್ಣ ದಮೇತಿ 4) ಬಸವಂತಪ್ಪ ರದ್ದೆವಾಡಗಿ 5) ಗುರಪ್ಪ ರದ್ದೆವಾಡಗಿ  6) ಮಹಾದೇವಿ ದಮೇತಿ  7) ಪಾರ್ವತಿ ರದ್ದೆವಾಡಗಿ ಸಾಃ ಎಲ್ಲರು ಆಂದೊಲಾ ರವರು ಗುಂಪು ಕಟ್ಟಿಕೊಂಡು ಬಂದು ಹಳೇಯ ವೈಶಮ್ಯದಿಂದ ನನ್ನೊಂದಿಗೆ ಜಗಳ ತೆಗೆದು ಅವಾಚ್ಯವಾಗಿ ಬೈದು ನನಗೆ ಬಡಿಗೆಯಿಂದ ಮತ್ತು ಚಪ್ಪಲಿಯಿಂದ ಹೊಡೆ ಬಡೆ ಮಾಡಿ ಗುಪ್ತ ಗಾಯಪಡಿಸಿ ನನ್ನನ್ನು ನೆಲಕ್ಕೆ ಕೆಡವಿ ನನ್ನ ಕುತ್ತಿಗೆಯನ್ನು ಒತ್ತಿ ಹಿಡಿದು ನನಗೆ ಕೊಲೆ ಮಾಡುವ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ನನ್ನ ತೊರಡು ಒತ್ತಿ ಹಿಚುಕಿದ್ದು ಇನ್ನೊಮ್ಮೆ ನಮ್ಮ ತಂಟೆಗೆ ಬಂದರೆ ನಿಮಗೆ ಜೀವ ಸಹೀತ ಬಿಡುವದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಜೀವದ ಬೇದರಿಕೆ ಹಾಕಿರುತ್ತಾರೆ ಅಂತಾ ಸಲ್ಲಿಸಿದ ದೂರು ಸಾರಾಂಶದ ಮೇಲಿಂದ ಜೇವರ್ಗಿ ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಾಗಿದೆ.
ಜೇವರ್ಗಿ ಠಾಣೆ : ದಿನಾಂಕ .17-10-2015 ರಂದು ಸಂಜೆ 09.00 ಗಂಟೆಯ ಸುಮಾರಿಗೆ 1. ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ ತಂದೆ ಸಿದ್ರಾಮಪ್ಪ ಲಕ್ಕಾಣಿ  2. ಶಿವಕುಮಾರ ತಂದೆ ಶರಣಪ್ಪ ಜೇವರಗಿ 3.  ದೇವಿಂದ್ರಪ್ಪ ತಂದೆ ಬಸವರಾಜ ಪತ್ತಾರ  ಸಾಃ ಎಲ್ಲರೂ ರವರು  ಸಾಃ ಆಂದೊಲಾ ಕೂಡಿಕೊಂಡು ಶ್ರೀಮತಿ ಮಹಾದೇವಿ ಗಂಡ ಬಿಲ್ಲಮರಾಜ ದಮೇತಿ ಸಾಃ ಆಂದೊಲಾ  ರವರ ಮನೆಯೊಳಗೆ ಅಕ್ರಮವಾಗಿ ಪ್ರವೇಶ ಮಾಡಿ ನನ್ನ ಗಂಡನು ಆರೋಪಿತರ ಮುಂದೆ ಹೋಗಿ ಅವನ ಮೋಟಾರು ಸೈಕಲ್‌ ಅನ್ನು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ರೇಸ್‌ ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ ಅಂತ  ಹಿಂದಿನ ಹಳೇಯ ದ್ವೇಷದಿಂದ ನನ್ನ ಗಂಡನಿಗೆ ಅವಾಚ್ಯವಾಗಿ ಬೈದು ಕೈಯಿಂದ ಹೊಡೆ ಬಡೆ ಮಾಡಿದ್ದು ಮತ್ತು ಬಿಡಿಸಲು ಹೋದ ನನಗೆ ಕೈಯಿಂದ ಮತ್ತು ಬಡಿಗೆಯಿಂದ ಹೊಡೆ ಬಡೆ ಮಾಡಿ ನನ್ನ ಮೈ ಮೇಲಿನ ಸೀರೆ ಹಿಡಿದು ಎಳೆದಾಡಿ ಮಾನಭಂಗ ಮಾಡಿ ನನಗೆ ಕೊಲೆ ಮಾಡುವ ಉದ್ದೆಶದಿಂದ ಕುತ್ತಿಗೆ ಒತ್ತಿದ್ದು ಅಲ್ಲದೆ ಬಿಡಿಸಲು ಬಂದ ನನ್ನ ಸಂಭಂಧಿಯಾದ ಮಲ್ಲಿನಾಥನಿಗೂ ಅವಾಚ್ಯವಾಗಿ ಬೈದು ಹೊಡೆ ಬಡೆ ಮಾಡಿ ನೀವು ಊರಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ಜೀವನ ಮಾಡುತ್ತಿರಿ ನಿಮಗೆ ಸುಟ್ಟು ಬಿಡುತ್ತೆವೆ ಅಂತ ಜೀವದ ಬೇದರಿರುತ್ತಾರೆ ಅಂತಾ ಸಲ್ಲಿಸಿದ ದೂರು ಸಾರಾಂಶದ ಮೇಲಿಂದ ಜೇವರ್ಗಿಠಾಣೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಾಗಿದೆ.