Police Bhavan Kalaburagi

Police Bhavan Kalaburagi

Wednesday, June 3, 2015

Raichur District Reported Crimes                                 
¥ÀwæPÁ ¥ÀæPÀluÉ
ªÀgÀ¢AiÀiÁzÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À ªÀiÁ»w:-

CPÀ¹äPÀ ¨ÉAQ C¥ÀWÁvÀ ¥ÀæPÀgÀtzÀ :-                                                                    

                 ¢£ÁAPÀ.02-06-2015 gÀAzÀÄ ªÀÄAUÀ¼ÀªÁgÀ ªÀÄzÁåºÀß 12-30 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ £Á£ÀÄ UÁæªÀÄ ¥ÀAZÁAiÀÄvÀ ZÀÄ£ÁªÀuÉ £ÀqÉ¢gÀĪÀÅzÀjAzÀ ²æà ²ªÀgÁd vÀAzÉ dmÉÖ¥Àà PÉÆj 34 ªÀµÀð eÁ-ªÀiÁ¢UÀ G-MPÀÌ®vÀ£À ¸Á-UÀtf° FvÀ£ÀÄ  ¥ÉÆ°AUï KeÉAmï DVzÀÄÝ £À£ÀUÉ ªÀiÁªÀÄĸÁ¨ï vÀAzÉ SÁ¹A¸Á¨ï gÀªÀgÀÄ w½¹zÉÝ£ÉAzÀgÉ £ÀªÀÄä Hj£À°ègÀĪÀ dUÀeÉÆåÃw §¸ÀªÉñÀégÀ ªÀÄoÀPÉÌ DPÀ¹äÃPÀªÁV ¨ÉAQ vÀUÀ° ¨ÉAPÉ ºÀwÛPÉÆArzÉ CAvÁ w½¹zÀ ªÉÄÃgÉUÉ £Á£ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ gÁªÀÄtÚ vÀAzÉ ºÀ£ÀĪÀÄAvÀ¥Àà PÉÆj 38 ªÀµÀð eÁ-ªÀiÁ¢UÀ G-MPÀÌ®vÀ£À ºÁUÀÆ ²ªÀgÁd vÀAzÉ AiÀÄ®è¥Àà ºÁUÀÆ Hj£À EvÀgÀgÀÄ ¸ÀzÀj ¨ÉAQ ©zÀÝ ªÀÄoÀPÉÌ ºÉÆÃV £ÉÆÃqÀ¯ÁV ¨ÉAQ ºÀwÛ ºÀÄjAiÀÄÄwÛzÀÝ £ÉÆÃr DVß±ÁªÀÄPÀ oÁuÉUÉ ¥ÉÆÃ£ï ªÀÄÄSÁAvÀgÀ w½¹zÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. £Á£ÀÄ ºÁUÀÆ EvÀgÉ Hj£À d£ÀgÀÄ ¸ÉÃj ¨ÉAQAiÀÄ£ÀÄß Dj¸ÀÄwÛgÀĪÁUÀ DVß±ÁªÀÄPÀ zÀ¼ÀzÀ ¹§âA¢AiÉÆA¢UÉ ¸ÉÃjPÉÆAqÀÄ ¨ÉAQAiÀÄ£ÀÄß ºÁj¹zÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. ¨ÉAQ ºÁj¹zÀ £ÀAvÀgÀ ¸ÀzÀj ªÀÄoÀzÀ°è £ÉÆÃqÀ¯ÁV C°èzÀÝ ¸ÁªÀÄVæUÀ¼À°è 1) JA¥Áè¥ÉÃAiÀÄgÀ J¯ÉPÁÖç¤Pï ¸ÁªÀiÁ£ÀÄ CA Q gÀÆ-25,000/- 2) MAzÀÄ ªÀÄAZÀ UÁ¢ ºÁUÀÆ ªÀZÀ£À ¥ÀĸÀÛPÀ MlÄÖ CA Q ¨É¯É 25,000 3) MAzÀÄ n«, 2 ¥Áå£ï, ¦æqïÓ, ¨sÀd£É ¸ÁªÀiÁ£ÀÄ, ªÀÄoÀzÀ UÀÄgÀÄUÀ¼À ¹AºÁ¸À£À, CA Q gÀÆ-25,000 gÀÆ MlÄÖ gÀÆ-75,000/- gÀÆ UÀ¼ÀµÀÄÖ ¨ÉAQ¬ÄAzÀ £ÀµÀÖªÁVgÀÄvÀÛzÉ. CAvÁ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ eÁ®ºÀ½î ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß  £ÀA: 09/2015 PÀ®A.DPÀ¹äPÀ ¨ÉAQ C¥ÀWÁvÀ CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

                     ¢£ÁAPÀ : 31-05-2015 gÀAzÀÄ gÁwæ 21-00 UÀAmÉUÉ AiÀÄgÀªÀÄgÀ¸ï UÁæªÀÄ ¹ÃªÀiÁAvÀgÀzÀ°ègÀĪÀ ¦gÁå¢ ZÀ£Àߧ¸ÀªÀ vÀAzÉ ¸Á§tÚ ªÀ:35 eÁ:PÀÄgÀ§gÀÄ ¸Á:AiÀÄgÀªÀÄgÀ¸ï EªÀgÀ ºÉÆ®zÀ°èzÀÝ UÀÄr¸À°UÉ ªÀÄvÀÄÛ ºÀÄ°è£À §t«UÉ «¥ÀjÃvÀ UÁ½ ªÀÄvÀÄÛ «ÄAZÀÄ §A¢zÀÝjAzÀ ¹r°£À d¼À §rzÀÄ ¨ÉAQ ºÉÆwÛPÉÆAqÀÄ 1) UÀÄr¸À®Ä C.Q. 15000/- 2) 4 EAa£À ¦«¹ ¥ÉÊ¥ÀUÀ¼ÀÄ C.Q. 20000/- 3) MAzÀÄ ªÉÆÃmÁgï ¸Éàçà ¥ÀA¥ïºÀ¼ÉÃzÀÄ C.Q. 1000/- 4) MAzÀÄ ¸Éàçà ºÁåAqï ¥ÀA¥ï C.Q. 1000/- 5) ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è EzÀÝ CqÀÄUÉ ¸ÁªÀiÁ£ÀÄUÀ¼ÀÄ C.Q. 3000/- 6) §mÉÖUÀ¼ÀÄ C.Q. 2000/- 7) 2 UÉƧâgÀ aî C.Q. 2000/- 8) 3 mÁæöåPÀÖgï ºÀÄ°è£À §t« C.Q. 10000/- 9) 4 §AqÀ¯ï §mÉÖAiÀÄ ªÀÄqÀZÀĪÀ ¥ÉÊ¥ï C.Q. 4000/- »ÃUÉ MlÄÖ 58000/- gÀÆ. ¨É¯É¨Á¼ÀĪÀ ªÀ¸ÀÄÛUÀ¼ÀÄ ¸ÀÄlÄÖ £ÀµÀÖªÁVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ JAzÀÄ ªÀÄÄAvÁV ¤ÃrzÀ ºÉýPÉ ªÀgÀ¢AiÀÄ DzsÁgÀzÀ ªÉÄð¤AzÀ UÀ§ÆâgÀÄ oÁuÁ DPÀ¹äPÀ ¨ÉAQ C¥ÀWÁvÀ ¸ÀASÉå 06/2015 PÀ®A: DPÀ¹äPÀ ¨ÉAQ C¥ÀWÁvÀzÀrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉAiÀÄ£ÀÄß PÉÊUÉÆArzÉ
EvÀgÉ L.¦.¹. ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:-
              ಆರೋಪಿತgÁzÀ 1)±ÉÃRgÀAiÀÄå ¸Áé«Ä vÀAzÉ gÁZÀAiÀÄå¸Áé«Ä ªÀAiÀiÁ: 32 ªÀµÀð2) CA§AiÀÄå¸Áé«Ä vÀAzÉ §¸ÀªÀ°AUÀAiÀÄå¸Áé«Ä 45 ªÀµÀð 3) vÁvÀ¥Àà¸Áé«Ä vÀAzÉ CA§AiÀÄå¸Áé«Ä ªÀAiÀiÁ: 23 ªÀµÀð 4) «dAiÀiï vÀAzÉ ¸ÀÄeÁvÀAiÀÄå ¸Áé«Ä ªÀAiÀiÁ: 21 ªÀµÀð ¸Á: PÀgÀqÀ̯ï EªÀgÀÄUÀ¼À ಮತ್ತು ಪಿರ್ಯಾಧಿದಾರಳ ಮನೆಗಳು ಅಕ್ಕಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಇದ್ದು ಆರೋಪಿತರು ತಮ್ಮ ಮನೆಗೆ ಪಿರ್ಯಾಧಿ ಮನೆಯ ಹತ್ತಿರದಿಂದ ಕರಂಟ್ ವೈರ್ ಎಳೆದು ಕೊಂಡಿದ್ದು ಅದು ಹಳೆಯದಗಾಗಿದ್ದರಿಂದ ಪಿರ್ಯಾಧಿದಾರರು ವೈರ್ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಿರಿ ಅಂತಾ ಹೇಳಿದರೂ ಬದಲಿ ಮಾಡಿರಲಿಲ್ಲ. ದಿನಾಂಕ: 03-06-2015 ರಂದು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 10-00 ಗಂಟೆ ಸುಮಾರಿಗೆ ಸದರಿ ವೈರ್ ಹರಿದು ಬಿದ್ದರಿಂದ ಆ ವೈರ್ ಪಿರ್ಯಾಧಿದಾರಳಿಗೆ ತಗಲಿದ್ದರಿಂದ ಆರೋಪಿತರಿಗೆ ನಿಮಗೆ ಎಷ್ಟು ಸಾರಿ ಹೇಳಿದರೂ ವೈರ್ ಚೆಂಜ್ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ. ಜೀವ ಹೊದರೇನು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತಾ  ಕೇಳಿದ್ದಕ್ಕೆ ನಮೂದಿತ ಆರೋಪಿತರು ಅವಾಚ್ಯವಾಗಿ ಬೈದು ಆರೋಪಿ ನಂ 01 ನೇದ್ದವನು ಪಿರ್ಯಾಧಿದಾರಳ ಕೂದಲು ಮತ್ತು ಸೆರಗು ಹಿಡಿದು ಜಗ್ಗಾಡಿ ಮಾನಭಂಗಮಾಡಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿ ಆರೋಪಿ ನಂ 2 ಇವನು ಕಾಲಿನಿಂದ ಒದ್ದು ಆರೋಪಿ ನಂ 3 ಮತ್ತು 4 ಇವರು ಕೈಯಿಂದ ಹೊಡೆದು, ಎಲ್ಲಾರೂ ಸೇರಿ ಜೀವ ಬೆದರಿಕೆ ಹಾಕಿದ್ದು ಇರುತ್ತದೆ. ಅಂತಾ ಮುಂತಾಗಿ ನೀಡಿದ ಪಿರ್ಯಾದಿ ಮೇಲಿಂದ °AUÀ¸ÀÆÎgÀÄ ¥Éưøï oÁuÉ UÀ£Éß £ÀA: 135/15 PÀ®A.504, 323, 354, 506 ¸À»vÀ 34  L.¦.¹   CrAiÀÄ°è    ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲು ಮಾಡಿಕೊಂಡು ತನಿಖೆ ಕೈಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ.
               ಶಿವರಾಜ ತಂದೆ ಬಸ್ಸಪ್ಪ ಚೆಲುವಾದಿ ಜಾನೆಕಲ್ ಇವರ  ಹೊಲದಲ್ಲಿ ಈಗ್ಗೆ 2 ದಿವಸಗಳ ಹಿಂದೆ ವಿದ್ಯುತ್ ಕಂಬದ ಒಂದು ವೈರ್ ಹರಿದು ನೆಲಕ್ಕೆ ಬಿದ್ದಿದ್ದು ಮತ್ತು ಇನ್ನೆರಡು ವೈರಗಳು ಕೆಳಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಜೋತು ಬಿದ್ದಿದ್ದು  ಕಾರಣ  ಸಂಭಂಧಿಸಿದ ಲೈನ್ ಮನ್ ಮತ್ತು ಸೆಕ್ಷನ್ ಆಫೀಸರ್ ಇವರುಗಳು ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ  ಬಂದು ಪರಿಶೀಲನೆ ಮಾಡದೇ ನಿರ್ಲಕ್ಷತನದಿಂದ  ಹರಿದ  ವೈರನ್ನು ಸರಿಪಡಿಸದೇ ಹಾಗೂ ಜೋತು ಬಿದ್ದ 2 ವೈರಗಳನ್ನು ಮೇಲಕ್ಕೆ ಕಟ್ಟದೇ ಹಾಗೆಯೇ ಬಿಟ್ಟಿದ್ದು ಆ ಹೊಲದಲ್ಲಿ ದಿನಾಂಕ 01/06/15 ರಂದು ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 1.30 ಗಂಟೆ ಸುಮಾರಿಗೆ ಮೇಯಲು ಹೋದಂತಹ ಒಟ್ಟು  2 ಹೋರಿ, 3 ಆಕಳು ಹಾಗೂ 2  ಎಮ್ಮೆ ಇವೆಲ್ಲವುಗಳ ಅಂದಾಜು ಕಿಮ್ಮತ್ತು  1,95,000/- ರೂ ಬೇಲೆ ಬಾಳುವವಗಳು ಹೊಲದಲ್ಲಿ ಹರಿದು ಬಿದ್ದ ವೈರಗಳನ್ನು ತುಳಿದು ಮೃತಪಟ್ಟಿದ್ದು ಇರುತ್ತದೆ. ಕಾರಣ ಜಾನೆಕಲ್ ಸೀಮಾ ಏರಿಯಾಕ್ಕೆ ಸಂಭಂಧಿಸಿದ ಲೈನ್ ಮನ್ ಮತ್ತು ಸೆಕ್ಷನ್ ಆಫೀಸರ್ ಇವರುಗಳ ಮೇಲೆ ಕಾನೂನು ಪ್ರಕಾರ ಕ್ರಮ ಜರುಗಿಸಲು ವಿನಂತಿ. ಅಂತಾ ಮುಂತಾಗಿ ಇದ್ದ ದೂರಿನ ಮೇಲಿಂದ ಮಾನವಿ ಠಾಣೆ ಗುನ್ನೆ ನಂ 159/15 ಕಲಂ 429  ಐ.ಪಿ.ಸಿ ಪ್ರಕಾರ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಿಕೊಂಡು ತನಿಖೆಯನ್ನು ಕೈ ಕೊಂಡೆನು.

¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAWÀ£É, ªÁºÀ£À ZÁ®PÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ:-

                   gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ J¯Áè ¥Éưøï C¢üPÁjUÀ¼ÀÄ, gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ°è ªÉÆÃmÁgÀ ªÁºÀ£À C¥ÀWÁvÀUÀ¼À£ÀÄß vÀqÉUÀlÄÖªÀ PÀÄjvÀÄ f¯ÉèUÉ ¥ÀÆgÉÊc¹gÀĪÀ EAlgï¸É¥ÀÖgï ªÁºÀ£ÀzÀ ¸ÀºÁAiÀÄ¢AzÀ ¢£ÁAPÀ: 03.06.2015 gÀAzÀÄ  19 ¥ÀææPÀgÀtUÀ¼À£ÀÄß ¥ÀvÉÛ ªÀiÁr  4200/-  gÀÆ..UÀ¼ÀÀ£ÀÄß ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà zÀAqÀ «¢ü¹, PÁ£ÀÆ£ÀÄ jÃvÀå PÀæªÀÄ dgÀÄV¹zÀÄÝ, ¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAX¸ÀĪÀ ZÁ®PÀgÀÄ/ªÀiÁ°ÃPÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆgÀÄ jÃvÀå PÀæªÀÄ dgÀÄV¸ÀĪÀ PÁAiÀÄð ªÀÄÄAzÀĪÀgÉ¢gÀÄvÀÛzÉ.

                                                             

                                                                

                                                                    

BIDAR DISTRICT DAILY CRIME UPDATE 03-06-2015¢£ÀA¥Àæw C¥ÀgÁzsÀUÀ¼À ªÀiÁ»w ¢£ÁAPÀ 03-06-2015

zsÀ£ÀÆßgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 144/2015, PÀ®A 109, 379, 304(J) eÉÆvÉ 34 L¦¹ :-
ಫಿರ್ಯಾದಿ ವೈಜೀನಾತ ತಂದೆ ಮೊಗಲಪ್ಪಾ ಶೇಕಣಿ ವಯ: 60 ವಷಱ, ಜಾತಿ: ಕಬ್ಬಲಿಗ, ಸಾ: ಬಗದಲ, ತಾ: ಬೀದರ ರವರ ಮಗ ರಮೇಶ ತಂದೆ ವೈಜೀನಾಥ ಶೇಕಣಿ ವಯ: 32 ವಷಱ, ಸಾ: ಬಗದಲ ತನು ಹಾಗೂ ಬಗದಲ್ ಗ್ರಾಮದ ಶಿವಕುಮಾರ ತಂದೆ ಮಾರುತಿ ಚಿಂತಾಕಲಿ, ರಾಜಪ್ಪಾ ತಂದೆ ಬಸಪ್ಪಾ ಶೇಕಣಿ, ಅಮೃತ ತಂದೆ ಝರೇಪ್ಪಾ ಕಂದಗೂಳೆ ಇವರನ್ನು ಖಾಸಗಿ ಗುತ್ತೆದಾರ ಆರೋಪಿತರಾದ 1) ದೇವಿಂದ್ರ ಮಂಠಾಳೆ ಸಾ: ಬಗದಲ್ ಇವನು ಹಾಲಹಳ್ಳಿ [ಕೆ] ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ 2) ತುಕಾರಾಮ ತಂದೆ ನರಸಿಂಗ ಎಸ್.ಸಿ ದಲಿತ ಸಾ: ಹಾಲಹಳ್ಳಿ (ಕೆ) ರವರ ಮನೆಯ ಆರ.ಸಿ.ಸಿ  ಛಾವಣಿ ಹಾಕಲು ಕರೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗಿರುತ್ತಾನೆ, ದಿನಾಂಕ 31-05-2015 ರಂದು ಸದರಿ ಗುತ್ತೇದಾರ ದೇವಿಂದ್ರ ಮತ್ತು ಸೆಂಟ್ರಿಂಗ್ ಮಾಡಿದ ಸಂಜುಕುಮಾರ ಇವರು ಆರ.ಸಿ.ಸಿ ಛತ್ತ ಹಾಕುವಾಗ ಸರಿಯಾಗಿ ಕರೆಂಟ್ ವೈರನ್ನು ಗಮನಿಸದೇ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಹಚ್ಚಿದ್ದು ಮನೆಯ ಮಾಲಿಕ ತುಕಾರಮ ಇವನು ಅನಧೀಕೃತವಾಗಿ ಕೆ..ಬಿ ವೈರದಿಂದ ಸರ್ವಿಸ್ ವೈರ್ ಮೂಲಕ ವಿದ್ಯುತ್ತ್ ಕಳವು ಮಾಡಿ ಛತ್ತಿನ ಮೇಲೆ ಕರೆಂಟ್ ವೈರ ಹಾಕಿದ್ದು, ಸದರಿಯವರ ನಿರ್ಲಕ್ಷ್ಯತನದಿಂದಲೆ ಕರೆಂಟ್ ಹತ್ತಿದ್ದರಿಂದ ರಮೇಶ ಇತನ ಎಡಗಣ್ಣಿನ ಹುಬ್ಬಿನ ಹತ್ತಿರ ರಕ್ತಗಾಯ, ಮುಗಿನ ಮೇಲೆ ರಕ್ತಗಾಯ, ಹಣೆಯ ಮೇಲೆ ತರಚಿದ ಗಾಯವಾಗಿ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿಯೇ ರಮೇಶ ಇವನು ಮರಣ ಹೊಂದಿರುತ್ತಾನೆಂದು ಫಿಯಾಱದಿಯವರು ದಿನಾಂಕ 01-06-2015 ರಂದು ಕೊಟ್ಟ ದೂರಿನ ಸಾರಾಂಶದ ಮೇರೆಗೆ ಗುನ್ನೆ ದಾಖಲಿಸಿಕೊಂಡು ತನಿಖೆ ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ.

UÁA¢ü UÀAd ¥Éưøï oÁuÉ ©ÃzÀgÀ UÀÄ£Éß £ÀA. 114/2015, PÀ®A 32, 34 PÉ.E PÁAiÉÄÝ :-
¢£ÁAPÀ 01-06-2015 gÀAzÀÄ ¥ÀæPÁ±À AiÀiÁvÀ£ÀÆgÀ ¦J¸ïL(PÁ.¸ÀÄ) UÁA¢üUÀAd ¥Éưøï oÁuÉ ©ÃzÀgÀ gÀªÀjUÉ RavÀ ªÀiÁ»w §AzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¦J¸ïL gÀªÀgÀÄ E§âgÀÄ ¥ÀAZÀgÀ£ÀÄß §gÀªÀiÁrPÉÆAqÀÄ, oÁuÉvÀAiÀÄ ¹§âA¢AiÉÆA¢UÉ ¯ÁqÀUÉÃjUÉ vÀ®Ä¦ MAzÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀÄ ºÀwÛgÀ ªÀÄgÉAiÀiÁV ¤AvÀÄ £ÉÆÃqÀ¯ÁV C°è DgÉÆæ ©gÀÄdÄ vÀAzÉ ªÀgÀAUÁ®Ä eÁw: ªÀiÁAUÀgÀªÁr, ªÀAiÀÄ: 32 ªÀµÀð, ¸Á: ¯ÁqÀUÉÃj ©ÃzÀgÀ EvÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÀÄ£ÉAiÀÄ ªÀÄÄAzÉ 3 PÁlð£À ºÁUÀÄ MAzÀÄ ¥Áè¹ÖÃPï ¨ÁåUÀ£ÀÄß ElÄÖPÉÆAqÀÄ ¸ÀgÁ¬Ä ¨Ál®UÀ¼À£ÀÄß ªÀiÁgÁl ªÀiÁqÀĪÀÅzÀ£ÀÄß £ÉÆÃr CªÀ£À ªÉÄÃ¯É J®ègÀÆ PÀÆr MªÉÄä¯É zÁ½ ªÀiÁqÀªÀµÀÄÖgÀ°è ¸ÀzÀjAiÀĪÀ£ÀÄ ¸ÀܼÀ¢AzÀ Nr ºÉÆÃVgÀÄvÁÛ£É, £ÀAvÀgÀ ¸ÀzÀj PÁlð£ÀUÀ¼À°è £ÉÆÃqÀ®Ä MlÄÖ 03 PÁlð£ÀUÀ½zÀÄÝ MAzÉÆAzÀÄ PÁlð£ÀUÀ¼À°è  650 JªÀÄ.J¯ï ªÀżÀî 12 QAUï¦ü±ÀgÀ ¸ÁÖçAUï ©AiÀÄgÀ ¸ÀgÁ¬Ä ¨Ál®UÀ¼ÀÄ EzÀÄÝ, MlÄÖ 36 ¨Ál®UÀ¼ÀÄ C.Q 3780/- gÀÆ ºÁUÀÆ MAzÀÄ ¥Áè¹ÖÃPÀ aîzÀ°è 650 JªÀÄ.J® £À 12 QAUï ¦ü±ÀgÀ ¦æëÄAiÀÄA C.Q 1200/- gÀÆ »ÃUÉ MlÄÖ ¸ÀgÁ¬Ä ¨Ál®UÀ¼À C.Q 4980/- gÀÆ £ÉÃzÀ£ÀÄß d¦Û ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ¸ÀzÀj DgÉÆævÀ£À «gÀÄzÀÞ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.