Police Bhavan Kalaburagi

Police Bhavan Kalaburagi

Sunday, August 21, 2011

Raichur District Reported Crimes

ªÀgÀ¢AiÀiÁzÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ :


 

    ¢£ÁAPÀ: 08.08.2011 gÀAzÀÄ vÀºÀ¹Ã¯ï PÁAiÀið®AiÀÄ °AUÀ¸ÀÆÎgÀÄzÀ°è ²gÀ¸ÉÛÃzÁgÀ CAvÁ PÉ®¸ÀªÀiÁqÀĪÀ DgÉÆæ CªÀÄgÉñÀ¥Àà ºÀÆ£ÀÆgÀÄ EvÀ£ÀÄ vÁ®ÄQ£À vÁ®ÆQ£À ªÀÄ¹Ì ªÀ®AiÀÄzÀ vÀ¯ÉÃSÁ£ï UÁæªÀÄzÀ ºÀ£ÀĪÀÄ¥Àà vÀAzÉ ºÀ£ÀĪÀÄ¥Àà EvÀgÉà 9 d£ÀjUÉ ¥Àj²µÀÖ eÁw, ¥Àj²µÀÖ ¥ÀAUÀqzÀªÀgÉUÉ ¸ÀgÀPÁgÀ¢AzÀ ªÀÄAdÆgÁzÀ ¨sÀÆ«ÄAiÀÄ£ÀÄß ºÀAaPɪÀiÁrzÀÄÝ ¸ÀzÀjÀ ¨sÀÆ«Ä ªÀiÁgÁl ªÀiÁqÀ®Ä ¤µÉÃzÀ«zÀÝgÀÄ ¸ÀºÀ D ¢£À ¦ügÁå¢ vÀºÀ²Ã¯ÁÝgÀ ²æÃ. ±ÉÃRgÀ¥Àà gÀªÀgÀÄ PÉÃAzÀæ ¸ÁÜ£ÀzÀ°èzÀÝgÀÆ ¸ÀºÁ CªÀgÀ ¹Ã¯ï G¥ÀAiÉÆÃV¹PÉÆAqÀÄ vÀºÀ¹Ã¯ÁÝgÀ ¥ÀgÀªÁV ¸À» ªÀiÁr ¨sÀÆ«Ä ªÀiÁgÁl ªÀiÁqÀ®Ä ¥ÀgÀªÁ¤UÉ PÉÆlÖ §UÉÎ °AUÀ¸ÀÆÎgÀÄ oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.    

¢:17-08-11 gÀAzÀÄ gÁwæ 8-30 ¦.JA.PÉÌ ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ-ªÀÄ¹Ì ªÀÄÄRå gÀ¸ÉÛUÉ ºÉÆA¢PÉÆArgÀĪÀ §ÆvÀ®¢¤ß UÁæªÀÄzÀ ºÀwÛgÀ DgÉÆæ ªÀĺÀäzÀ E°AiÀiÁ¸ï EvÀ£ÀÄ £ÀqɸÀĪÀ PÁgÀ £ÀA PÉJ 34 JA.1581 £ÉÃzÀÝ£ÀÄß CwêÉÃUÀªÁV, ªÀÄvÀÄÛ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ £ÀqɹPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ¤AiÀÄAvÀæ£À vÀ¦à gÉÆÃr£À JqÀ§¢UÉ vÀVÎUÉ ºÁQzÀÝjAzÀ ºÉÆ®zÀ°è ¥À°Ö ºÉÆqÉzÀÄ PÁgÀ dRA UÉÆAqÀÄ ¦ügÁå¢ ²æÃ. ¸ÀzÁݪÀiï ºÀĸÉÃ£ï ªÀÄvÀÄÛ DgÉÆævÀ¤UÀÆ ¸ÁzÁæ ¸ÀégÀÆ¥ÀzÀ UÁAiÀÄU¼ÁVgÀÄvÀÛªÉ F §UÉÎ ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ UÁæ«ÄÃt oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯Á¬Ä¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

¢£ÁAPÀ: 14.08.2011 gÀAzÀÄ gÁwæ ªÉüÉAiÀÄ°è AiÀiÁgÉÆà PÀ¼ÀîgÀÄ ªÀiÁ£À¸ÀzÉÆrØ UÁæªÀÄzÀ ¹ÃªÀiÁAvÀgÀzÀ°ègÀĪÀ ¦üAiÀiÁ𢠲æÃ. ²æäªÁ¸À ¥Àæ¸ÁzÀ EªÀgÀ ºÉÆ®zÀ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è EzÀÝAvÀºÀ 1) gÀ¸ÀÖ£ï PÀA¥À¤AiÀÄ d£ÀgÉÃlgï CA.Q gÀÆ. 15,600/- 2) ¥ÉÊ¥ï CA.Q gÀÆ. 4,348/- 3) JgÀqÀÄ ªÀÄAZÀUÀ¼ÀÄ CA.Q gÀÆ. 2,000/- 4) JgÀqÀÄ ZÉÃgÀÄUÀ¼ÀÄ CA.Q gÀÆ. 1,000/- 5) JgÀqÀÄ ¥sÁå£ïUÀ¼ÀÄ CA.Q gÀÆ. 1,200/- MlÄÖ CAzÁdÄ QªÀÄävÀÄÛ gÀÆ. 24,148/- ¨É¯É¨Á®ÄªÀ ªÀ¸ÀÄÛªÀÅUÀ¼À£ÀÄß PÀ¼ÀĪÀÅ ªÀiÁqÀĪÀ GzÉÝñÀ¢AzÀ ªÀÄ£ÉAiÀÄ Qð ªÀÄÄjzÀÄ M¼ÀUÉ ¥ÀæªÉò¹ PÀ¼ÀîvÀ£À ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVgÀÄvÁÛgÉ. F §UÉÎ EqÀ¥À£ÀÆgÀÄ ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

¢£ÁAPÀ; 20-08-2011 gÀAzÀÄ ¨É¼ÀV£À eÁªÀ 02.00 UÀAmÉ ¬ÄAzÀ 03.30 UÀAmÉAiÀÄ CªÀ¢üAiÀÄ°è AiÀiÁgÉÆà PÀ¼ÀîgÀÄ ¦ügÁå¢ ²æà CºÀäzï ºÀĸÉãï vÀAzÉ £À©Ã¸Á¨ï ¸Á: PÀ«vÁ¼À vÁ: ªÀiÁ£À« f¯Áè: gÁAiÀÄZÀÆgÀ ºÁ.ªÀ:1 £Éà PÁæ¸À ±ÀQÛ£ÀUÀgÀ EªgÀÄ vÀ£Àß ªÀÄ£ÉAiÀÄ ªÀÄÄAzÉ ¤°è¹zÀ mÁmÁ n¥Ààgï ¯Áj £ÀA§gÀ PÉJ-34-r-1008 C.Q. 5,90,000/- £ÉÃzÀÝ£ÀÄß AiÀiÁgÉÆ PÀ¼ÀĪÀÅ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVgÀÄvÁÛgÉ CAvÁ PÉÆlÖ ¦ügÁå¢ ªÉÄðAzÀ ±ÀQÛ£ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.


 

¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAWÀ£É, ªÁºÀ£À ZÁ®PÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ :

gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ J¯Áè ¥Éưøï C¢üPÁjUÀ¼ÀÄ, gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ°è ªÉÆÃmÁgÀ ªÁºÀ£À C¥ÀWÁvÀUÀ¼À£ÀÄß vÀqÉUÀlÄÖªÀ PÀÄjvÀÄ f¯ÉèUÉ ¥ÀÆgÉʹgÀĪÀ EAlgï¸É¥ÀÖgï ªÁºÀ£ÀzÀ ¸ÀºÁAiÀÄ¢AzÀ ¢£ÁAPÀ: 21.08.2011 gÀAzÀÄ 131-- ¥ÀæPÀgÀt ¥ÀvÉÛªÀiÁr 28,200/-gÀÆ¥Á¬ÄUÀ¼À£ÀÄß ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà zÀAqÀ «¢ü¹, PÁ£ÀÆ£ÀÄ jÃvÀå PÀæªÀÄ dgÀÄV¹zÀÄÝ, ¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAX¸ÀĪÀ ZÁ®PÀgÀÄ/ªÀiÁ°ÃPÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆgÀÄ jÃvÀå PÀæªÀÄ dgÀÄV¸ÀĪÀ PÁAiÀÄð ªÀÄÄAzÀĪÀgÉ¢gÀÄvÀÛzÉ.

GULBARGA DIST REPORTED CRIME

ಅಪಘಾತ ಪ್ರಕರಣ ಒಂದು ಸಾವು:

ಕಮಲಾಪೂರ ಪೊಲೀಸ ಠಾಣೆ : ಸುಭಾಶ ತಂದೆ ವಿಠಲ ರಾಠೋಡ ಸಾಃ ಮರಮಂಚಿ ತಾಂಡಾ ತಾಃಜಿಃ ಗುಲಬರ್ಗಾ ಹಾಃವಃ ಟಾಟಾ ಪಾವರ ಸಿಲ್ ರೋಡ ಕಲ್ಯಾಣ ಈಸ್ಟ್ (ಎಂ.ಹೆಚ್) ನಾನು ನಮ್ಮ ತಾಂಡಾದವರಾದ ಬಾಬು ತಂದೆ ದೇವಲಾ 2. ಗಣಪತಿ ತಂದೆ ಗಮ್ಮು ಜಾಧವ 3. ರಾಮಸಿಂಗ್ ತಂದೆ ದೇವಲಾ ಚವ್ಹಾಣ 4. ಸುನೀತಾ ಗಂಡ ದೇವಲಾ ಜಾಧವ ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡಿಕೊಂಡು ದಿನಾಂಕ:21/08/2011 ರಂದು ಕಮಲಾಪೂರ ದಲ್ಲಿ ಸಂತೆ ಇದ್ದ ಪ್ರಯುಕ್ತ ಜೀಪ ನಂ. ಕೆಎ:32, ಎಮ್:1811 ನೇದ್ದರ ಚಾಲಕನು ನಮಗೆ ನೋಡಿ ಕಮಲಾಪೂರಕ್ಕೆ ಹೋಗುತ್ತಿದೆ ಅಂತಾ ಹೇಳಿದನು ನಾವೇಲ್ಲರೂ ಅದೇ ಜೀಪಿನಲ್ಲಿ ಕುಳಿತುಕೊಂಡು ಕಮಲಾಪೂರ ಕಡೆಗೆ ಬರುತ್ತಿರುವಾಗ ಭೀಮನಾಳ ಕ್ರಾಸನಲ್ಲಿ ನಾವು ಕುಳಿತಿರುವ ಜೀಪಿನ ಹಿಂದುಗಡೆ ಇನ್ನೊಂದು ಜೀಪ ನಂ. ಕೆಎ:32,ಎಮ್:2766 ನೇದ್ದರ ಚಾಲಕನು ತನ್ನ ಜೀಪಿನಲ್ಲಿ ಪ್ರಯಾಣಿಕರನ್ನು ಕೂಡಿಸಿಕೊಂಡು ತನ್ನ ಜೀಪನ್ನು ಅತೀವೇಗ ಮತ್ತು ಅಲಕ್ಷ್ಯತನದಿಂದ ನಡೆಸಿಕೊಂಡು ಬರುತ್ತಾ ನಾವು ಕುಳಿತಿರುವ ಜೀಪಿಗೆ ಓವರ ಟೇಕ ಮಾಡುತ್ತಿರುವಾಗ ನಾವು ಕುಳಿತಿರುವ ಜೀಪ ಚಾಲಕನು ತನ್ನ ಜೀಪನ್ನು ಅತೀವೇಗ ಮತ್ತು ಅಲಕ್ಷ್ಯತನದಿಂದ ಚಲಾಯಿಸುತ್ತಾ ಓವರ ಟೇಕ ಮಾಡುತ್ತಿರುವ ಜೀಪಿನ ಮಗ್ಗುಲಿಗೆ ಜೀಫ ತಗುಲಿ ನಮ್ಮ ಜೀಪ ಚಾಲಕನು ತನ್ನ ನಿಯಂತ್ರಣ ಕಳೆದುಕೊಂಡು ರೋಡಿನ ಎಡಬದಿಯಲ್ಲಿರುವ ತಗ್ಗಿನಲ್ಲಿ ಪಲ್ಟಿ ಮಾಡಿ ಅಪಘಾತ ಪಡಿಸಿದ್ದರಿಂದ ಬಾಬು ಇತನಿಗೆ ಎದೆಗೆ ಒಳಪೆಟ್ಟಾಗಿ ಭಾರಿ ಗುಪ್ತಗಾಯ, ಬಲಗಾಲಿನ ಮುರಿದು ಭಾರಿ ರಕ್ತಗಾಯವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಮತ್ತು ಜೀಪಿನಲ್ಲಿ ಕುಳಿತವರಿಗೆ ರಕ್ತಗಾಯವಾಗಿರುತ್ತದೆ ಜೀಪ ಚಾಲಕರು ಅಪಘಾತ ಪಡಿಸಿ ಓಡಿ ಹೋಗಿರುತ್ತಾರೆ. ಬಾಬು ಇತನಿಗೆ ಖಾಸಗಿ ವಾಹನದಲ್ಲಿ ಉಪಚಾರ ಕುರಿತು ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ತರುತ್ತಿರುವಾಗ ಮಾರ್ಗ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಮೃತಪಟ್ಟಿರುತ್ತಾನೆ ಅಂತಾ ದೂರು ಸಲ್ಲಿಸಿದ ಮೇರೆಗೆ ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಾಗಿದೆ.


 

BIDAR DISTRICT DAILY CRIME UPDATE : 21-08-2011


This post is in Kannada language. To view, you need to download kannada fonts from the link section.


¢£ÀA¥Àæw C¥ÀgÁzsÀUÀ¼À ªÀiÁ»w ¢£ÁAPÀ: 21-08-2011

§¸ÀªÀPÀ¯Áåt ¸ÀAZÁgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 126/2011 PÀ®A 279, 304(J) L¦¹ eÉÆvÉ 187 LJA« DåPïÖ :-
¢£ÁAPÀ 20/8/2011 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠣ÁUÉñÀ vÀAzÉ dgÁªÀÄ ªÀiÁ½ ªÀAiÀÄ: 42 ªÀµÀð, eÁw: °AUÁAiÀÄvÀ, G: vÁ®ÄPÁ ¥ÀAZÁAiÀÄvÀ ¸ÀzÀ¸ÀågÀÄ, ¸Á: ªÀÄAoÁ¼Á EvÀ£ÀÄ vÀ£Àß UɼÉAiÀÄ£ÁzÀ ¥Àæ¨sÀÄ vÀAzÉ ²ªÀ¥Áà ªÀAiÀÄ: 40 ªÀµÀð, ¸Á: ªÀÄAoÁ¼Á EªÀgÉÆA¢UÉ gÁ.ºÉ.£ÀA 9 gÀ ¥ÀPÀÌzÀ°ègÀĪÀ fÃvÀÄ zsÁ¨ÁzÀ°è n¦ü£À ªÀÄÄV¹PÉÆAqÀÄ ºÉÆgÀUÉ §AzÀÄ ¤AvÁUÀ DgÉÆæ mÁåAPÀgÀ ¯Áj £ÀA PÉJ-38/5526 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ£ÁzÀ ªÉÄÃWÀ£ÁxÀ vÀAzÉ zÉëzÁ¸À oÁPÀÆgÀ ªÀAiÀÄ: 22 ªÀµÀð, eÁw: gÁd¥ÀÆvÀ, ¸Á: aPÀ°, vÁ: f: G¸Áä£Á¨ÁzÀ (JAJ¸ï) EvÀ£ÀÄ vÀ£Àß ¯ÁjAiÀÄ£ÀÄß GªÀÄäUÁð PÀqɬÄAzÀ ¸À¸ÁÛ¥ÉÆÃgÀ §AUÁèzÀ PÀqÉUÉ CwªÉÃUÀ ºÁUÀÄ ¤¸Á̼ÀfvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ vÀ£Àß ªÀÄÄAzÉ CAzÀgÉ ªÀÄAoÁ¼Á PÁæ¸À PÀqɬÄAzÀ ¸À¸ÁÛ¥ÉÆÃgÀ §AUÁèzÀ PÀqÉUÉ ºÉÆÃUÀÄwÛgÀĪÀ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ® £ÀA JAºÉZï-14/J¹-4804 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ£À »A§¢UÉ eÉÆÃgÁV rQÌ ºÉÆqÉzÀÄ, vÀ£Àß ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß C°èAiÉÄà ©lÄÖ Nr ºÉÆÃVgÀÄvÁÛ£É, ¸ÀzÀj rQ̬ÄAzÀ CAPÀıÀ vÀAzÉ ¨Á®PÀȵÀÚ U˽ ªÀAiÀÄ: 35 ªÀµÀð, eÁw: UÉÆ®è, ¸Á: PÁA§¼ÉªÁr EvÀ£À vÀ¯ÉAiÀÄ°è ¨sÁj gÀPÀÛUÁAiÀĪÁV vÀ¯É §gÀÄqÉ MqÉzÀÄ ªÉÄzÀļÀÄ ºÉÆgÀ §AzÀÄ, C®è°è ¨sÁj gÀPÀÛUÁAiÀÄUÀ¼ÁV WÀl£Á ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà ªÀÄÈvÀ ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ£ÉAzÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠺ÉýPÉ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

UÁA¢üUÀAd ¥Éưøï oÁuÉ ©ÃzÀgÀ UÀÄ£Éß £ÀA 125/2011 PÀ®A 323, 324, 504, 506 eÉÆvÉ 34 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 20-08-2011 gÀAzÀÄ DgÉÆævÀgÁzÀ jÃvɱÀ gÀAd£À ºÁUÀÆ E£ÀÄß E§âgÀÆ J®ègÀÄ ¸Á: f.J£ï.r. E.PÁ¯ÉÃd ©ÃzÀgÀ EªÀgÉ®ègÀÆ ©ÃzÀgÀ nÃZÀgïì PÁ¯ÉÆäAiÀÄ°è ¦üAiÀiÁð¢ C«£Á±À¹AUÀ vÀAzÉ WÀ£À±ÁåªÀÄ ¥Àæ¸ÁzÀ ¹AUÀ, ¸Á: nZÀgÀì PÁ¯ÉÆä ©ÃzÀgÀ EvÀ£À UɼÉAiÀÄ£ÁzÀ «PÁ¸À gÀhĺÁ EvÀ£À eÉÆvÉ dUÀ¼À ªÀiÁqÀÄwÛgÀĪÁUÀ ¦üAiÀiÁ𢠩r¸À®Ä ºÉÆÃzÁUÀ DgÉÆævÀgÉ®ègÀÆ ¦üAiÀiÁð¢UÉ ªÀÄvÀÄÛ CªÀgÀ UɽAiÀĤUÉ CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊzÀÄ, fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQ, ZÁPÀÄ«¤AzÀ ºÉÆmÉÖUÉ ºÉÆqÉzÀÄ gÀPÀÛUÁAiÀÄ ¥ÀqɹgÀÄvÁÛgÉ ªÀÄvÀÄÛ ºÁQ ¹ÖPï ¤AzÀ vÉÆÃqÉUÉ, UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀÄ ¥ÀqɹgÀÄvÁÛgÉAzÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠺ÉýPÉ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

UÁA¢üUÀAd ¥Éưøï oÁuÉ ©ÃzÀgÀ UÀÄ£Éß £ÀA 126/2011 PÀ®A 324, 504, 506 eÉÆvÉ 34 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 19-08-2011 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠸ËgÀ¨sÀ zÀÄ¨É vÀAzÉ ²ªÀ ¥Àæ¸ÁzÀ zÀÄ¨É ªÀAiÀÄ: 22 ªÀµÀð, eÁw: ¨ÁæºÀät, ¸Á: ¸Á¬Ä £ÀUÀgÀ PÁ¯ÉÆä ©ÃzÀgÀ EvÀ£ÀÄ vÀ£Àß vÀªÀÄä£À ªÀÄÄPÉñÀ EvÀ£À ºÀÄlÄÖ ºÀ§âzÀ ¥ÁnðAiÀÄ£ÀÄß ElÄÖPÉÆArzÀÄÝ ¸ÀzÀj ¥ÁnðUÉ DgÉÆævÀgÁzÀ ¸ÁPÉÃvÀ «Ä±Àæ ºÁUÀÆ E£ÀÄß 3 d£ÀgÀÄ J®ègÀÄ ¸Á: f.J£ï.r.E.PÁ¯ÉÃd ©ÃzÀgÀ EªÀgÀÄUÀ¼ÀÄ ¸ÀºÀ §A¢zÀÄÝ ¸ÀzÀj ¥ÁnðAiÀÄ°è DgÉÆævÀgÀÄ zsÀƪÀÄ¥Á£À ªÀiÁqÀÄwÛzÁÝUÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ EzÀPÉÌ ¨ÉÃqÀ CAvÀ ºÉüÀ®Ä ºÉÆÃzÁUÀ DgÉÆævÀgÀÄ ¢£ÁAPÀ 20-08-2011 gÀAzÀÄ 0200 UÀAmÉUÉ ¸Á¬Ä £ÀUÀgÀ PÁ¯ÉÆäAiÀÄ°è ¦üAiÀiÁð¢UÉ dUÀ¼À vÉUÉzÀÄ CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊzÀÄ, fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQ ZÁPÀÄ«¤AzÀ ¨É¤ß£À ªÉÄÃ¯É ºÉÆqÉzÀÄ gÀPÀÛ UÁAiÀÄ ¥ÀqɹgÀÄvÁÛgÉ ªÀÄvÀÄÛ ºÁQ ¹ÌPÀ¤AzÀ ¨É£Àß°è vÉÆqÉUÉ, ¸ÉÆlPÉÌ ºÉÆqÉzÀÄ UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀÄ ¥ÀqɹgÀÄvÁÛgÉAzÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠺ÉýPÉ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

¸ÀAZÁgÀ ¥Éưøï oÁuÉ, ©ÃzÀgÀ UÀÄ£Éß £ÀA 131/2011 PÀ®A 279, 338 L¦¹ eÉÆvÉ 187 LJA« DåPïÖ :-
¢£ÁAPÀ 20/08/2011 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢vÀ¼ÁzÀ ªÀĺÁ£ÀAzÁ vÀAzÉ «ÃgÀ±ÉÃnÖ ¸Á: ©ÃzÀgÀ EªÀ¼ÀÄ vÀªÀÄä ªÀģɬÄAzÀ ¸ÉÊPÀ® ªÉÄÃ¯É lÆåµÀ£À PÀÄjvÀÄÛ ©ÃzÀgÀ £ÀUÀgÀzÀ r¹¹ ¨ÁåAPÀ PÀqÉUÉ ºÉÆÃUÀÄwÛzÁÝUÀ ¨ÁA¨É ªÀÅqÀØ£À ¥sÀ¤ðZÀgÀ CAUÀr ºÀwÛgÀ »A¢¤AzÀ DgÉÆæ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ® £ÀA PÉJ-38/JZï-7994 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ®£ÀÄß CwªÉÃUÀ ºÁUÀÆ CeÁUÀgÀÆPÀvɬÄAzÀ £ÀqɬĹPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢vÀ¼À ¸ÉÊPÀ°UÉ rQÌ¥Àr¹zÀÝjAzÀ C¥ÀWÁvÀ ¸ÀA¨sÀ«¹ ¦üAiÀiÁð¢vÀ¼À JqÀ ªÉƼÀPÉÊ ºÀwÛgÀ, ªÀÄÆVUÉ vÀgÀazÀ UÁAiÀÄ ªÀÄvÀÄÛ §® ªÉƼÀ PÁ®Ä PɼÀV£À J®Ä§Ä ªÀÄÄjzÀÄ ¨sÁj UÁAiÀĪÁVgÀÄvÀÛªÉ ºÁUÀÆ DgÉÆævÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ® Nr¹PÉÆAqÀÄ ºÉÆVgÀÄvÁÛ£ÉAzÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁð¢vÀ¼À zÀÆj£À ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

ªÀÄ£ÁßJSÉÃ½î ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 89/21011 PÀ®A 279, 337, 338 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 19/08/2011 gÀAzÀÄ ºÉÊzÁæ¨ÁzÀzÀ°è ¦üAiÀiÁ𢠲æñÉÊ®A vÀAzÉ dAUÀAiÀÄå UËqÀ ªÀAiÀÄ: 38 ªÀµÀð, eÁw: FrUÁgÀ, ¸Á: gÁªÀÄ DAd¥ÀÆgÀ ªÀÄAqÀ® ±ÀªÀıÁ¨ÁzÀ, f: gÀAUÁgÉrØ (J¦) EªÀgÀ LZÀgÀ mÉA¥ÀÆ £ÀA J¦-22/AiÀÄÄ-4551 £ÉÃzÀÝgÀ°è PÉÆý ªÀÄjUÀ¼À£ÀÄß ¯ÉÆÃqÀ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ¥ÀÄuÉUÉ ºÉÆÃUÀ®Ä ¦üAiÀiÁ𢠺ÁUÀÆ LZÀgÀ mÉA¥ÀÆzÀ E£ÉÆßçâ ZÁ®PÀ PÀȵÀÚ vÀAzÉ dAUÀAiÀÄå UËqÀ ºÁUÀÆ QèãÀgÀ gÁªÀÄÄ vÀAzÉ £ÀgÀ¹AºÀ®Ä 3 d£ÀgÀÄ LZÀgÀ mÉA¥ÀÆzÀ°è PÀĽvÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÊzÁæ¨ÁzÀ¢AzÀ ©lÄÖ ¥ÀÄuÉUÉ ºÉÆÃgÀmɪÀÅ. J£ï,ºÉZï-9 gÀªÉÄ¯É ªÀÄ£ÁßJSÉýè zÁnzÀ £ÀAvÀgÀ ¤uÁð PÁæ¸ï ºÀwÛgÀ ¢£ÁAPÀ 20/08/2011 gÀAzÀÄ 0300 UÀAmÉUÉ DgÉÆæ PÀȵÀÚ vÀAzÉ dAUÀAiÀÄå UËqÀ mÉA¥ÀÆ ZÁ®PÀ£ÀÄ mÉA¥ÀƪÀ£ÀÄß Cw ªÉÃUÀ ºÁUÀÆ ¤µïPÁ¼ÀfÃvÀ£À¢AzÀ Z¯Á¬Ä¹ JzÀÄj¤AzÀ CAzÀgÉ ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ PÀqɬÄAzÀ §gÀÄwÛzÀÝ §¸Àì £ÀA PÉJ- 32/J¥ï-1422 £ÉÃzÀÝPÉÌ rQÌ ªÀiÁrzÀ£ÀÄ, ¸ÀzÀj rQÌAiÀÄ ¥ÀjuÁªÀĪÁV ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ §®ªÉÆüÀPÁ®¢AzÀ PÁ® PÀtÂÚ£À ªÀgÉUÉ vÀgÀazÀ gÀPÀÛUÁAiÀĪÁVgÀÄvÀÛzÉ, JqÀ ªÉÆüÀPÁ¼À PɼÀUÉ gÀPÀÛUÁAiÀÄĪÁVgÀÄvÀÛzÉ, ºÁUÀÆ DgÉÆæAiÀÄ §®ªÉÆüÀPÁ¼À ªÉÄÃ¯É ¨sÁj gÀPÀÛUÁAiÀĪÁVgÀÄvÀÛzÉ ªÀÄvÀÄÛ §¸ïì ZÁ®PÀ¤UÉ vÀgÀazÀ gÀPÀÛUÁAiÀÄUÀ¼ÁVgÀÄvÀÛªÉ CAvÀ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠺ÉýPÉ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀægÀPÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.